IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

  7.6.2018 - (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) - ***I

  Odbor za promet i turizam
  Izvjestiteljica: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy
  Izvjestitelj za mišljenje (*):
  Seb Dance, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  (*) Associated committee – Rule 54 of the Rules of Procedure
  PR_COD_1amCom


  Postupak : 2017/0114(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0202/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0202/2018
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0275),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0171/2017),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje austrijskog Saveznog vijeća, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2017.[1],

  –  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.[2],

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0202/2018),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1a)  Komisija je u toj Bijeloj knjizi odredila 2020. godinu kao rok za „cjelovitu i obveznu internalizaciju vanjskih troškova cestovnog i željezničkog prometa (uključujući troškove buke, lokalnog onečišćenja i zastoja, uz obveznu naknadu za uobičajeno trošenje)”.

  Amandman    2

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1b)  Promet vozila za prijevoz tereta i putnika čimbenik je koji doprinosi ispuštanju onečišćujućih tvari u atmosferu. Te onečišćujuće tvari, koje imaju vrlo ozbiljne posljedice za ljudsko zdravlje i dovode do pogoršanja kvalitete atmosferskog zraka u Uniji, obuhvaćaju PM2,5, NO2 i O3. Prema procjenama Europske agencije za okoliš iz 2017., dugotrajna izloženost tim trima onečišćujućim tvarima dovela je tijekom 2014. do prerane smrti 399 000 (u slučaju PM2,5), 75 000 (u slučaju NO2), odnosno 13 600 (u slučaju O3) osoba u Uniji.

  Amandman    3

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1c)  Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, buka samo iz cestovnog prometa drugi je najštetniji uzročnik stresa povezan s okolišem u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka. Svake se godine najmanje 9 000 slučajeva prerane smrti može pripisati srčanim bolestima prouzročenima bukom iz prometa.

  Amandman    4

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1d)  Podsjeća da je, prema podacima iz izvješća o kvaliteti zraka u Europi Europske agencije za okoliš iz 2017., sektor cestovnog prometa 2015. proizveo najviše emisija NOX te je bio drugi najveći izvor onečišćenja čađom.

  Amandman    5

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3) Sva teška vozila imaju znatan utjecaj na cestovnu infrastrukturu i pridonose onečišćenju zraka, a laka su vozila izvor većine negativnih učinaka na okoliš i društvenih učinaka iz cestovnog prijevoza povezanih s emisijama i zagušenjem. U interesu jednakog postupanja i poštenog tržišnog natjecanja trebalo bi osigurati da se vozila koja dosad nisu obuhvaćena okvirom utvrđenim u Direktivi 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na cestarine i korisničke naknade uključe u taj okvir. Područje primjene te Direktive stoga bi trebalo proširiti na teška vozila osim onih namijenjenih prijevozu tereta i na laka vozila, uključujući osobne automobile.

  (3) Sva vozila imaju znatan utjecaj na cestovnu infrastrukturu i pridonose onečišćenju zraka, a laka su vozila izvor većine negativnih učinaka na okoliš i društvenih učinaka iz cestovnog prijevoza povezanih s emisijama i zagušenjem. U interesu jednakog postupanja i poštenog tržišnog natjecanja trebalo bi osigurati da se vozila koja dosad nisu obuhvaćena okvirom utvrđenim u Direktivi 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na cestarine i korisničke naknade uključe u taj okvir. Područje primjene te direktive stoga bi trebalo proširiti na teška vozila osim onih namijenjenih prijevozu tereta te na laka vozila, osobne automobile i motocikle. Naknade za osobne automobile mogle bi se prilagoditi kako bi se izbjeglo prekomjerno kažnjavanje čestih korisnika. U svrhu jednakog postupanja potrebno je osigurati da se naknade primjenjuju bez diskriminacije, na temelju kategorije vozila te različito s obzirom na učinak vozila na infrastrukturu, okoliš i društvo te s obzirom na socioekonomski položaj određenih korisnika koji su primorani koristiti vozilo kako bi došli do svojeg radnog mjesta.

  Amandman    6

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  Kako bi se uspostavilo unutarnje tržišta cestovnog prijevoza s jednakim uvjetima, pravila bi se trebala primjenjivati na isti način. Jedan od glavnih ciljeva ove Direktive je ukloniti narušavanje tržišnog natjecanja među korisnicima. Stoga je u područje primjene naknada za teška vozila potrebno uvrstiti kombije koji obavljaju cestovni prijevoz tereta.

  Amandman    7

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 3.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3b)  Kako bi se osigurala njezina proporcionalnost, ta bi se mjera trebala odnositi samo na kombije koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i koji su uređeni uredbama (EU) br. 1071/20091a i br. 1072/20091b Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1c.

   

  _________________

   

  1aUredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

   

  1bUredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

   

  1cUredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

  Amandman    8

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4) Naknade na vremenskoj osnovi zbog svoje prirode ne odražavaju točno stvarno nastale infrastrukturne troškove te, zbog sličnih razloga, nisu djelotvorne po pitanju poticanja čišćih i učinkovitijih djelatnosti ili smanjenju zagušenja. Stoga bi ih se trebalo postupno zamijeniti naknadama na temelju udaljenosti, koje su pravednije, učinkovitije i djelotvornije.

  (4) Naknade na vremenskoj osnovi zbog svoje prirode ne odražavaju točno stvarno nastale infrastrukturne troškove te, zbog sličnih razloga, nisu djelotvorne po pitanju poticanja čišćih i učinkovitijih djelatnosti ili smanjenju zagušenja. Kod teških vozila naknade na vremenskoj osnovi trebalo bi postupno zamijeniti naknadama na temelju udaljenosti, koje su pravednije, učinkovitije i djelotvornije.

  Amandman    9

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a)  Razvoj i/ili održavanje sustava naplate naknada na temelju prijeđene udaljenosti trebali bi se odvijati usporedno s imenovanjem neovisnog tijela za nadzor u svakoj državi članici kako bi se kontroliralo pravilno funkcioniranje nacionalnih sustava naplate naknada, čime bi se zajamčile transparentnost i nediskriminacija među gospodarskim subjektima te provjerilo jesu li iznosi cestarina i korištenje prihoda od cestarina u skladu s odredbama ove Direktive. Svaka država članica trebala bi imati mogućnost imenovati neovisno nadzorno tijelo i prilagoditi ga posebnostima svoje nacionalne mreže.

  Amandman    10

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4b)  Kako bi se izbjeglo da se postupna zamjena naknada na vremenskoj osnovi naknadama na osnovi udaljenosti pretvori u još jednu prepreku prijevozu iz rubnih država i regija prema glavnim europskim tržištima, valja što prije uvesti sustav naknada kako bi se stvorila protuteža dodatnim troškovima i na taj način osiguralo da ta zamjena ne dovede do znatnog gubitka konkurentnosti.

  Amandman    11

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4c)  Kako bi se spriječio prijelaz prometa na ceste na kojima se ne plaća cestarina, što bi moglo imati ozbiljne posljedice za cestovnu sigurnost i optimalno korištenje cestovne mreže, države članice moraju moći naplaćivati cestarinu na svim cestama koje su u izravnoj konkurenciji s transeuropskim mrežama.

  Amandman    12

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4d)  Korisničkim naknadama na vremenskoj osnovi vozače se potiče da u razdoblju u kojem je vinjeta važeća više putuju, što predstavlja neispravnu primjenu načela „onečišćivač plaća” i „korisnik plaća”.

  Amandman    13

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.e (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4e)  Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Direktive, okvirnim ugovorima kojima se uređuju ugovori o koncesiji za ubiranje cestovnih naknada trebalo bi se, u skladu s Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća, olakšati usklađivanje tih ugovora s promjenama regulatornog okvira Unije.

   

   

  Amandman    14

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.f (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4f)  S tim u vezi valja razmotriti mogućnost kompenzacije dodatnih troškova zbog udaljenosti i to osiguranjem pristupa energetski učinkovitijim voznim parkovima i prioritetnim osiguravanjem ekskluzivne infrastrukture ili tehnologija kao što su e-autoceste. Te kompenzacijske mjere mogu biti dio budućeg CEF-a za razdoblje nakon 2020.

  Amandman    15

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5) Kako bi se osigurala prihvatljivost budućih sustava naplate cestovnih naknada za korisnike, trebalo bi omogućiti državama članicama uvođenje odgovarajućih sustava za ubiranje naknada kao dio većeg paketa usluga mobilnosti. Takvim bi se sustavima trebalo osigurati pravednu raspodjelu infrastrukturnih troškova i odražavati načelo „onečišćivač plaća”. Sve države članice koje uvode takav sustav trebale bi osigurati njegovu usklađenost s odredbama Direktive 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

  (5) Kako bi se osigurala prihvatljivost budućih sustava naplate cestovnih naknada za korisnike, trebalo bi omogućiti državama članicama uvođenje odgovarajućih sustava za ubiranje naknada kao dio većeg paketa usluga mobilnosti. Takvim bi se sustavima trebalo osigurati pravednu raspodjelu infrastrukturnih troškova, odražavati načelo „onečišćivač plaća” te bi trebali obuhvaćati namjensku uporabu sredstava prikupljenih od korisničkih naknada. U vezi s time države članice same odlučuju hoće li i na cestama koje ne pripadaju glavnoj prometnoj mreži naplaćivati cestarinu. Sve države članice koje uvode takav sustav trebale bi osigurati njegovu usklađenost s odredbama Direktive 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

  Amandman    16

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a) Države članice trebalo bi poticati da kod primjene sustava za naplatu naknada za korištenje cestovnom infrastrukturom za osobne automobile vode računa o društveno-gospodarskim čimbenicima.

  Amandman    17

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5b)  Opsežna naplata cestarina za korištenje svih vrsta cesta pomoću elektroničkih uređaja podrazumijeva masovno prikupljanje i pohranu osobnih podataka pomoću kojih se mogu stvoriti i opsežni profili o mobilnosti. Države članice i Komisija trebali bi se pri provedbi ove Direktive sustavno pridržavati načela ograničenja namjene i smanjenja količine podataka. Tehnička rješenja za prikupljanje podataka povezanih s naplatom cestovnih naknada trebala bi stoga sadržavati mogućnosti plaćanja koje su anonimne ili šifrirane ili pak mogućnost plaćanja unaprijed.

  Amandman    18

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5c)  Porezi na vozila mogu biti prepreka uvođenju cestarina. Kako bi se podržalo uvođenje cestarina, države članice trebale bi imati veću fleksibilnost kako bi brzo smanjile poreze na vozila, što podrazumijeva smanjenje minimalnih stopa utvrđenih u Direktivi 1999/62/EZ u najkraćem mogućem roku.

  Amandman    19

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5d)  Kako bi se osigurala ujednačena primjena odredbi ove Direktive te kako bi se pratio njezin učinak na funkcioniranje europskog područja slobodnog kretanja i na interoperabilnost sustava naplate cestarina, nadzor nad tom interoperabilnosti trebalo bi povjeriti europskoj agenciji za cestovni promet. Ta bi agencija među ostalim mogla biti zadužena za praćenje provedbe odredbi ove Direktive te bi mogla djelovati u slučaju narušavanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta cestovnog prijevoza ili prepreka slobodnom kretanju putnika.

  Amandman    20

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.e (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5e)  Posebno je važno da države članice uspostave pravedan sustav naknada kojim se ne kažnjavaju korisnici osobnih automobila koji su zbog svojeg prebivališta u ruralnom, teško dostupnom ili izoliranom području prisiljeni redovito se koristiti cestama ceste koje podliježu naknadama. U okviru politike teritorijalnog razvoja, države članice trebale bi korisnicima s navedenih područja naplaćivati niže naknade.

  Amandman    21

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6) S obzirom na teška vozila važno je osigurati da svaka naknada na vremenskoj osnovi koja se primjenjuje na laka vozila bude razmjerna, uključujući s obzirom na razdoblja upotrebe kraća od jedne godine. U tom se pogledu treba uzeti u obzir činjenica da je raspored upotrebe za laka vozila drugačiji od onoga za teška vozila. Izračun razmjernih naknada na vremenskoj osnovi mogao bi se temeljiti na dostupnim podacima o rasporedima putovanja.

  (6) S obzirom na teška vozila važno je osigurati da, u slučaju da države članice uvedu naknade na vremenskoj osnovi koje se primjenjuje na laka vozila, one bude razmjerne, uključujući s obzirom na razdoblja upotrebe kraća od jedne godine. U tom se pogledu treba uzeti u obzir činjenica da je raspored upotrebe za laka vozila drugačiji od onoga za teška vozila. Izračun razmjernih naknada na vremenskoj osnovi mogao bi se temeljiti na dostupnim podacima o rasporedima putovanja, pod uvjetom da se njime jamči nediskriminacija.

  Amandman    22

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7) Na temelju Direktive 1999/62/EZ pristojba za vanjske troškove može se uvesti na razini koja je blizu graničnih društvenih troškova upotrebe predmetnog vozila. Ta se metoda pokazala najpravednijim i najučinkovitijim načinom kako bi se u obzir uzeli negativni učinci na okoliš i zdravlje od onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila te bi se njome osigurao pravedan doprinos teških vozila u postizanju normi EU-a za kvalitetu zraka i svih primjenjivih graničnih ili ciljnih vrijednosti za buku. Primjenu takvih naknada trebalo bi stoga olakšati.

  (7) Na temelju Direktive 1999/62/EZ pristojba za vanjske troškove, koja odgovara načelu „onečišćivač plaća”, trebala bi se uvesti na razini koja je blizu graničnih društvenih troškova upotrebe predmetnog vozila. Ta se metoda pokazala najpravednijim i najučinkovitijim načinom kako bi se u obzir uzeli negativni učinci na okoliš i zdravlje od onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila te bi se njome osigurao pravedan doprinos teških vozila u postizanju normi EU-a za kvalitetu zraka i svih primjenjivih graničnih ili ciljnih vrijednosti za buku. Primjenu takvih naknada trebalo bi stoga olakšati.

  Amandman    23

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) U tu bi svrhu najviše ponderirane prosječne pristojbe za vanjske troškove trebalo zamijeniti izravno primjenjivim referentnim vrijednostima koje se ažuriraju s obzirom na inflaciju, ostvareni znanstveni napredak u procjenjivanju vanjskih troškova cestovnog prijevoza te kretanja u sastavu voznog parka.

  (8) U tu bi svrhu trebalo uvesti mogućnost primjene pristojbe za vanjske troškove na mrežama koje nisu obuhvaćene infrastrukturnom pristojbom i zamijeniti najviše ponderirane prosječne pristojbe za vanjske troškove izravno primjenjivim minimalnim vrijednostima koje se ažuriraju s obzirom na inflaciju, ostvareni znanstveni napredak u procjenjivanju vanjskih troškova cestovnog prijevoza te kretanja u sastavu voznog parka.

  Amandman    24

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8a)  Kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja Bijele knjige o prometu koji se odnosi na cjelovitu primjenu načela „onečišćivač plaća”, trebalo bi osigurati da se na mreže koje su obuhvaćene infrastrukturnom pristojbom primjenjuje pristojba za vanjske troškove za teška vozila i kombije koji obavljaju cestovni prijevoz tereta.

  Amandman    25

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8b) Kako bi se zajamčila primjerena ponovna uporaba prihoda ostvarenih naplatom pristojbi za vanjske troškove, ti bi se prihodi trebali ponovno uložiti u sektor prometne infrastrukture kako bi se promicali održiviji oblici prijevoza s manjim utjecajem na okoliš.

  Amandman    26

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8c)   „Priručnik o vanjskim troškovima prijevoza” Glavne uprave Komisije za mobilnost i promet trebalo bi uzeti u obzir kao osnovu za utvrđivanje minimalnih vrijednosti za internalizaciju vanjskih troškova.

  Amandman    27

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9) Promjenom infrastrukturnih pristojbi s obzirom na Euro emisijsku normu pridonijelo se upotrebi čišćih vozila. Međutim, očekuje se da nakon obnove voznih parkova promjena troškova na toj osnovi na međugradskoj mreži do kraja 2020. više neće biti aktualna te bi je stoga do tog trenutka trebalo postupno ukinuti. Od toga bi trenutka trebalo sustavnije primjenjivati naplatu pristojbi za vanjske troškove kao ciljano sredstvo za povrat vanjskih troškova s obzirom na situacije u kojima je to najpotrebnije.

  (9) Promjenom infrastrukturnih pristojbi s obzirom na Euro emisijsku normu pridonijelo se upotrebi čišćih vozila. Međutim, očekuje se da nakon obnove voznih parkova promjena troškova na toj osnovi na međugradskoj mreži do kraja 2020. biti manje učinkovita te bi je stoga do tog trenutka trebalo postupno ukinuti. Od toga bi trenutka trebalo sustavnije primjenjivati naplatu pristojbi za vanjske troškove kao ciljano sredstvo za povrat vanjskih troškova s obzirom na situacije u kojima je to najpotrebnije.

  Amandman    28

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12)  Kako bi se potakla upotreba najčišćih i najučinkovitijih vozila, države članice trebale bi primjenjivati znatno snižene cestarine i korisničke naknade za ta vozila.

  (12)  Kako bi se potakla upotreba najčišćih i učinkovitijih vozila, države članice trebale bi primjenjivati znatno snižene cestarine i korisničke naknade za ta vozila. Olakšanje i ubrzanje provedbe tih odredbi iziskuje primjenu sniženih naknada neovisno o stupanju na snagu Uredbe Komisije (EU) .../... o provedbi Uredbe (EU) br. 595/2009 u pogledu certifikacije emisija CO2 i potrošnje goriva za teška vozila. Vozila s nultom stopom emisija ne bi trebala podlijegati nikakvoj pristojbi za vanjske troškove povezanoj s onečišćenjem zraka.

  Amandman    29

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 12.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (12a)  Promet preko Alpa za regije kroz koje se odvija predstavlja posebno opterećenje u pogledu buke, onečišćenja zraka i trošenja infrastrukture, što se još više pogoršava zbog cjenovne konkurentnosti s obližnjim koridorima. Pogođenim regijama i državama članicama mora se stoga odobriti velika fleksibilnost u pogledu naplaćivanja vanjskih troškova i provedbe mjera za upravljanje prometom, kako bi se izbjegle neželjene posljedice premještanja i prometa zaobilaznim putevima između koridora.

  Amandman    30

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 13.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (13)  Zagušenja na cestama kojima pridonose sva motorna vozila u različitim razmjerima predstavljaju troškove u iznosu od približno 1 % BDP-a. Znatan se dio tih troškova može pripisati međugradskom zagušenju. Stoga bi trebalo dopustiti uvođenje posebne naknade zbog zagušenja pod uvjetom da se ona primjenjuje na sve kategorije vozila. Kako bi naplaćeni iznos bio djelotvoran i razmjeran trebalo bi ga izračunati na temelju graničnog troška za zagušenje te diferencirati s obzirom na mjesto, vrijeme i kategoriju vozila. Kako bi se pozitivan učinak naknade zbog zagušenja iskoristio u najvećoj mogućoj mjeri, odgovarajuće prihode trebalo bi dodijeliti projektima kojima se problemi nastoje riješiti na njihovu izvoru.

  (13)  Zagušenja na cestama kojima pridonose sva motorna vozila u različitim razmjerima predstavljaju troškove u iznosu od približno 1 % BDP-a. Znatan se dio tih troškova može pripisati međugradskom zagušenju. Stoga bi trebalo dopustiti uvođenje posebne naknade zbog zagušenja pod uvjetom da se ona primjenjuje na sve kategorije vozila. Kako bi naplaćeni iznos bio djelotvoran, razmjeran i nediskriminirajuć, trebalo bi ga izračunati na temelju graničnog troška za zagušenje te diferencirati s obzirom na mjesto, vrijeme i kategoriju vozila. Isto tako, treba pronaći formule za uspostavu ravnoteže i kompenzaciju kojima se ne diskriminiraju radnici koji žive izvan gradova i koji bi već morali snositi troškove i korisničkih naknada i cestarina. Kako bi se pozitivan učinak naknade zbog zagušenja iskoristio u najvećoj mogućoj mjeri, odgovarajuće prihode trebalo bi dodijeliti projektima kojima se problemi nastoje riješiti na njihovu izvoru.

  Amandman    31

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 13.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13a) U svrhu očuvanja baštine automobilske industrije Unije, države članice trebale bi uspostaviti posebnu kategoriju povijesnih vozila kako bi se mogao prilagoditi iznos različitih naknada koje se primjenjuju u skladu s ovom Direktivom.

  Amandman    32

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15a)  Kada je riječ o visokim vanjskim troškovima nesreća, koji godišnje iznose desetke milijardi eura, državama članicama moralo bi se u vezi s odredbama o prosječnim socijalnim troškovima nesreća sa smrtonosnim posljedicama i teških nesreća iz Direktive 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, omogućiti da učinkovitije internaliziraju troškove koje ne pokrivaju osiguranja. Ti se troškovi dijelom naplaćuju iz sustava socijalne sigurnosti ili ih plaća cijelo društvo, poput administrativnih troškova korištenih javnih usluga, troškova korištenih zdravstvenih usluga te gubitka ljudskog kapitala i troškova povezanih s fizičkim i psihološkim posljedicama.

   

  _____________

   

  1aDirektiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (SL L 319, 29.11.2008., str. 59.).

  Amandman    33

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  Dodacima infrastrukturnoj pristojbi također bi se moglo dati koristan doprinos rješavanju problema povezanih sa znatnom štetom za okoliš ili zagušenjima izazvanima upotrebom određenih cesta, i to ne samo unutar planinskih područja. Stoga bi trenutačno ograničenje dodataka na takva područja trebalo ukloniti. Kako bi se izbjegla dvostruka naplata korisnicima, dodatke bi trebalo isključiti na cestovnim dionicama na koje se primjenjuje naknada zbog zagušenja.

  (16)  Dodacima infrastrukturnoj pristojbi također bi se moglo dati koristan doprinos rješavanju problema povezanih sa znatnom štetom za okoliš ili zagušenjima izazvanima upotrebom određenih cesta, i to ne samo unutar planinskih područja. Stoga je potrebno olakšati primjenu dodataka uklanjanjem postojećih ograničenja na takva područja kao i njihovo dodjeljivanje projektima središnje mreže transeuropske prometne mreže. Kako bi se izbjegla dvostruka naplata korisnicima, trebalo bi strože ograničiti dodatke na cestovnim dionicama na koje se primjenjuje naknada zbog zagušenja. Također je potrebno prilagoditi najvišu razinu ovisno o različitim situacijama.

  Amandman    34

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 17.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17a)  Kao što je to slučaj u pogledu lakih vozila, važno je zajamčiti da se ovom Direktivom ne sprječava slobodno kretanje građana. Državama članicama trebalo bi dopustiti da uvedu popuste i smanjenja kada naknade nerazmjerno utječu na korisnike cesta zbog zemljopisnih ili socijalnih razloga.

  Amandman    35

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 18.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18)  Kako bi se iskoristile potencijalne sinergije među postojećim sustavima naplate cestovnih naknada za smanjivanje operativnih troškova, Komisija bi se trebala potpuno uključiti u suradnju među državama članicama koje namjeravaju uvesti zajedničke sustave naplate cestovnih naknada.

  (18)  Kako bi se iskoristile potencijalne sinergije među postojećim sustavima naplate cestovnih naknada za smanjivanje operativnih troškova, Komisija bi se trebala potpuno uključiti u suradnju među državama članicama koje namjeravaju uvesti zajedničke i interoperabilne sustave naplate cestovnih naknada.

  Amandman    36

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Cestovnim naknadama mogu se mobilizirati resursi kojima se pridonosi financiranju održavanja i razvoja visokokvalitetne prometne infrastrukture. Stoga je primjereno potaknuti države članice na upotrebu prihoda od cestovnih naknada u tu svrhu te od njih zahtijevati odgovarajuće izvješćivanje o upotrebi takvih prihoda. Time bi se posebno pomoglo u prepoznavanju mogućih praznina u financiranju i podizanju prihvatljivosti naplate cestovnih naknada u javnosti.

  (19)  Cestovnim naknadama mobiliziraju se resursi kojima se pridonosi financiranju, unakrsnom financiranju alternativnih prometno-infrastrukturnih projekata, održavanju i razvoju visokokvalitetne prometne infrastrukture i usluga. Stoga je primjereno da države članice upotrebljavaju prihode od cestovnih naknada u tu svrhu te bi od njih trebalo zahtijevati odgovarajuće izvješćivanje o upotrebi takvih prihoda. Prihode od infrastrukturnih pristojbi i pristojbi za vanjske troškove trebalo bi stoga ponovno uložiti u prometni sektor. Time bi se posebno pomoglo u prepoznavanju mogućih praznina u financiranju i podizanju prihvatljivosti naplate cestovnih naknada u javnosti.

  Amandman    37

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Potrebno je osigurati da pristojbe za vanjske troškove i dalje odražavaju trošak onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila što je moguće točnije, a da sustav naplate ne postane prekomjerno složen, kako bi se potaknula upotreba najučinkovitijih vozila u smislu potrošnje goriva te ažurirala djelotvornost poticaja i diferenciranje cestovnih naknada. Stoga bi Komisiji trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za potrebe prilagodbe referentnih vrijednosti za naplatu pristojbi za vanjske troškove znanstvenom napretku, utvrđivanja načina za promjenu infrastrukturnih pristojbi neovisnu o prihodima na temelju emisija CO2 iz teških vozila te prilagodbe načina promjene infrastrukturnih pristojbi za laka vozila tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201621. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

  (21)  Potrebno je osigurati da pristojbe za vanjske troškove i dalje odražavaju trošak onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila što je moguće točnije, a da sustav naplate ne postane prekomjerno složen, kako bi se potaknula upotreba najučinkovitijih vozila u smislu potrošnje goriva te ažurirala djelotvornost poticaja i diferenciranje cestovnih naknada. Stoga bi Komisiji trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za potrebe prilagodbe minimalnih vrijednosti za naplatu pristojbi za vanjske troškove znanstvenom napretku, utvrđivanja načina za promjenu infrastrukturnih pristojbi neovisnu o prihodima na temelju emisija CO2 iz teških vozila te prilagodbe načina promjene infrastrukturnih pristojbi za laka vozila tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201621. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

  Amandman    38

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 21.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (21a)  Najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive, Komisija donosi opće primjenjiv, transparentan i jasan okvir za internalizaciju troškova povezanih s okolišem, zagušenjem i zdravljem koji će tvoriti osnovu za buduće izračune infrastrukturnih pristojbi. Pri tome bi Komisija trebala moći predložiti model koji će biti popraćen analizom učinka na internalizaciju vanjskih troškova za sve vrste prijevoza. Kada je riječ o proporcionalnosti, u obzir se moraju uzeti sve vrste prijevoza u pogledu naplaćivanja vanjskih troškova.

  Amandman    39

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 21.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (21b)   Države članice trebale bi, u svrhu transparentnosti, korisnicima cesta dati uvid u rezultate ostvarene ponovnim ulaganjem prihoda od infrastrukturnih pristojbi, pristojbi za vanjske troškove i naknada zbog zagušenja. Države članice trebale bi tako objaviti rezultate postignute u području veće cestovne sigurnosti, manjeg utjecaja na okoliš i manjeg zagušenja.

  Amandman    40

  Prijedlog direktive

  Naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Direktiva 1999/62/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za upotrebu cestovnih infrastruktura za vozila;

  Direktiva 1999/62/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za upotrebu cestovnih infrastruktura za vozila na temelju udaljenosti;

  Amandman    41

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  nove infrastrukture ili novih poboljšanja infrastrukture (uključujući značajne konstrukcijske popravke);

  (a)  nove infrastrukture ili novih poboljšanja infrastrukture (uključujući značajne konstrukcijske popravke) ili alternativne prometne infrastrukture u okviru prijelaza na druge oblike prijevoza;

  Amandman    42

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  „cestarina” znači određeni iznos koji se temelji na udaljenosti koju je određena vrsta vozila prešla na određenoj infrastrukturi, čijim se plaćanjem ostvaruje pravo na upotrebu infrastrukture vozilom, koja obuhvaća infrastrukturnu pristojbu te ovisno o slučaju naknadu zbog zagušenja ili pristojbu za vanjske troškove ili obje;

  (6)  „cestarina” znači određeni iznos koji se temelji na udaljenosti koju je određena vrsta vozila prešla na određenoj infrastrukturi, čijim se plaćanjem ostvaruje pravo na upotrebu infrastrukture vozilom, koja obuhvaća jednu ili više sljedećih naknada: infrastrukturnu pristojbu ili pristojbu za vanjske troškove;

  Amandman    43

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  „trošak onečišćenja zraka zbog prometa” znači trošak štete uzrokovane ispuštanjem čestičnih tvari i prekursora ozona, kao što su dušikov oksid i hlapljivi organski spojevi, za vrijeme rada vozila;

  (11)  „trošak onečišćenja zraka zbog prometa” znači trošak zdravstvenih posljedica za ljude ili štete za okoliš uzrokovane ispuštanjem čestičnih tvari i prekursora ozona, kao što su dušikov oksid i hlapljivi organski spojevi, za vrijeme rada vozila;

  Amandman    44

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12)  „trošak onečišćenja bukom zbog prometa” znači trošak štete uzrokovane bukom koju emitiraju vozila ili koja nastaje zbog dodira vozila s površinom ceste;

  (12)  „trošak onečišćenja bukom zbog prometa” znači trošak zdravstvenih posljedica za ljude ili štete za okoliš uzrokovane bukom koju emitiraju vozila ili koja nastaje zbog dodira vozila s površinom ceste;

  Amandman  45

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 15.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15)  „vozilo” znači motorno vozilo, na četiri kotača ili više, ili kombinacija vozila namijenjena ili korištena za prijevoz putnika ili robe cestom;

  (15)  „vozilo” znači motorno vozilo, na dva kotača ili više, ili kombinacija vozila namijenjena ili korištena za prijevoz putnika ili robe cestom;

  Amandman    46

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 18.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (18a)  „lako vozilo” znači lako vozilo, osobni automobil ili motocikl;

  Amandman    47

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  „lako vozilo” znači osobni automobil, minibus ili kombi;

  (19)  „lako vozilo” znači minibus, kombi ili kombi namijenjeno prijevozu tereta;

  Amandman    48

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 20.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (20a)  „vozilo od povijesnog interesa” znači vozilo od povijesnog interesa u smislu članka 3. stavka 7. Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća*

   

  _______________

   

  *Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).

  Amandman    49

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 22.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (22)  „kombi” znači vozilo namijenjeno prijevozu tereta koje ima najveću dopuštenu masu koja ne premašuje 3,5 tone;

  (22)  „kombi” znači vozilo koje nije osobni automobil i koje ima najveću dopuštenu masu koja ne premašuje 3,5 tone;

  Amandman    50

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 22.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (22a)  „kombi namijenjen prijevozu tereta” znači vozilo koje obavlja djelatnost cestovnog prijevoznika iz Uredbe (EZ) 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća*, kod kojeg je najveća dopuštena masa natovarenog vozila između 2,4 i 3,5 tona te čija visina ne premašuje dva metra.

   

  ______________

   

  *Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

  Amandman    51

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 22.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (22b) „rad s nultom stopom emisija” znači vozilo koje vozi bez emisija ispušnih plinova iz ispušne cijevi u cijelosti obuhvaćene cestovne mreže, na provjerljiv način;

  Amandman    52

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (23a)  „motocikl” znači vozilo s dvama kotačima, s bočnom prikolicom ili bez nje, kao i svaki tricikl ili četverocikl kategorija L3e, L4e, L5e, L6e i L7e iz Uredbe (EU) br. 168/2013;

  Amandman    53

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 27.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (27)  „ugovor o koncesiji” znači „ugovor o javnoj nabavi radova” kako je definirano u članku 1. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća**;

  (27)  „ugovor o koncesiji” znači „koncesija” kako je definirana u članku 5. stavku 1. Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća;

   

  _______________

   

  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1).

  Amandman    54

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 29.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (29)  „znatno izmijenjeni režim naplate cestarina ili naknada” znači režim naplate cestarina ili naknada koji je izmijenjen na način da utječe na promjenu troškova ili prihoda od najmanje 5 % u usporedbi s prethodnom godinom, nakon korekcije za inflaciju mjerenu promjenama u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena za cijeli EU, osim energije i neprerađene hrane, koji je objavila Komisija (Eurostat).

  (29)  „znatno izmijenjeni režim naplate cestarina ili naknada” znači režim naplate cestarina ili naknada koji je izmijenjen na način da utječe na promjenu troškova ili prihoda od najmanje 15 % u usporedbi s prethodnom godinom, nakon korekcije za inflaciju mjerenu promjenama u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena za cijeli EU, osim energije i neprerađene hrane, koji je objavila Komisija (Eurostat). U ugovorima o koncesiji izmjene koje ispunjavaju kriterije navedene u članku 43. stavcima 1. i 2. Direktive 2014/23/EU ne smatraju se znatnima.

  Obrazloženje

  Trebalo bi izbjegavati definiciju znatnih izmjena koja je previše ograničavajuća kako ne bi došlo do pretjeranog administrativnog opterećenja za nadležna tijela. Amandmanom se nastoji olakšati izmjena sustava naplate cestarina kako bi se jednostavnije primjenjivale odredbe ove Direktive, odnosno kako bi se izbjeglo da se svaka izmjena režima naplate cestarina dojavljuje Komisiji. Amandmanom se također omogućuje bolje usklađivanje definicije znatnih izmjena s Direktivom 2014/23/EU o dodjeli ugovorâ o koncesiji.

  Amandman    55

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2. (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 29.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (29a)  „unakrsno financiranje” znači financiranje uspješnih alternativnih projekata prometne infrastrukture naplatom cestarina i infrastrukturnih pristojbi za postojeću prometnu infrastrukturu;

  Amandman    56

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 29.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (29b)  „Države članice” znači sva nadležna tijela država članica, npr. tijela središnje državne vlasti, nadležna tijela pojedinih saveznih država ili druga teritorijalna nadležna tijela, koja su u okviru svojih ovlasti dužna jamčiti da se poštuje pravo Unije.

  Amandman    57

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 2. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  troškovi infrastrukture ili poboljšanja infrastrukture mogu uključivati bilo koji specifičan izdatak za infrastrukturu sa svrhom smanjivanja smetnji povezanih s bukom ili poboljšavanja sigurnosti ceste, kao i stvarna plaćanja operatora infrastrukture koja se odnose na objektivne elemente okoliša kao što je zaštita od onečišćenja tla;

  (b)  troškovi infrastrukture ili poboljšanja infrastrukture mogu uključivati bilo koji specifičan izdatak, uključujući i izdatke koji proizlaze iz novih regulatornih zahtjeva, sa svrhom smanjivanja smetnji povezanih s onečišćenjem bukom, uvođenja inovativnih tehnologija ili poboljšavanja sigurnosti ceste, kao i stvarna plaćanja operatora infrastrukture koja se odnose na objektivne elemente okoliša kao što je zaštita od onečišćenja tla;

  Amandman    58

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 6. – stavak 2. – točka ba (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a)  U članku 6. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (ba):

   

  „(ba)  vozila od povijesnog interesa;”

  Amandman    59

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7. – stavak 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 9., države članice od 1. siječnja 2018. ne smiju uvoditi korisničke naknade za teška vozila. Korisničke naknade uvedene prije tog datuma mogu se nastaviti primjenjivati do 31. prosinca 2023.

  6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 9., države članice od [datum stupanja na snagu ove Direktive] ne smiju uvoditi korisničke naknade za teška vozila i kombije namijenjene prijevozu tereta. Korisničke naknade uvedene prije tog datuma mogu se nastaviti primjenjivati do 31. prosinca 2022. te će ih od 1. siječnja 2023. zamijeniti infrastrukturne pristojbe za cestovnu mrežu obuhvaćenu ovom Direktivom.

  Amandman    60

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7. – stavak 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  Od [datum stupanja na snagu ove Direktive] države članice ne smiju uvoditi korisničke naknade za laka vozila. Korisničke naknade uvedene prije tog datuma postupno se ukidaju do 31. prosinca 2027.

  7.  Od [datum stupanja na snagu ove Direktive] države članice ne smiju uvoditi korisničke naknade za laka vozila. Korisničke naknade uvedene prije tog datuma mogu se nastaviti primjenjivati do 31. prosinca 2025.

  Amandman    61

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7. – stavak 9.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  9.  Od 1. siječnja 2020. cestarine i korisničke naknade koje se primjenjuju na teška vozila primjenjuju se na sva teška vozila.

  9.  Od 1. siječnja 2020. cestarine i korisničke naknade koje se primjenjuju na teška vozila primjenjuju se na sva teška vozila i na sve kombije namijenjene prijevozu tereta.

  Amandman    62

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7. – stavak 10.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  10.  Cestarine i korisničke naknade za teška vozila s jedne i za laka vozila s druge strane mogu se uvesti ili zadržati neovisno jedne od drugih.

  10.  Do 31. prosinca 2022. cestarine i korisničke naknade za teška vozila i kombije namijenjene prijevozu tereta s jedne i za laka vozila osim kombija namijenjenih prijevozu tereta s druge strane mogu se uvesti ili zadržati neovisno jedne od drugih.

  Amandman    63

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.a – stavak 3. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Dok se na osobne automobile primjenjuju korisničke naknade, upotreba infrastrukture mora se učiniti dostupnom barem za sljedeća razdoblja: deset dana, jedan mjesec ili dva mjeseca ili oboje i jednu godinu. Dvomjesečna cijena ne smije prelaziti 30 % godišnje cijene, mjesečna cijena ne smije prelaziti 18 % godišnje cijene, a desetodnevna cijena ne smije prelaziti 8 % godišnje cijene.

  Dok se na osobne automobile primjenjuju korisničke naknade, upotreba infrastrukture mora se učiniti dostupnom barem za sljedeća razdoblja: jedan dan, jedan tjedan, deset dana, jedan mjesec ili dva mjeseca ili oboje i jednu godinu. Dvomjesečna cijena ne smije prelaziti 30 % godišnje cijene, mjesečna cijena ne smije prelaziti 18 % godišnje cijene, a desetodnevna, tjedna i dnevna cijena ne smiju prelaziti 8 % godišnje cijene.

  Amandman    64

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.a – stavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Za minibuse i kombije države članice moraju ispunjavati zahtjeve iz stavka 2. ili stavka 3. Države članice, međutim, utvrđuju korisničke naknade za minibuse i kombije koje su više od onih za osobne automobile najkasnije od 1. siječnja 2024.”;

  4.  Za minibuse, kombije i kombije namijenjene prijevozu tereta države članice moraju ispunjavati zahtjeve iz stavka 2. ili stavka 3. Države članice, međutim, utvrđuju korisničke naknade za minibuse, kombije i kombije namijenjene prijevozu tereta koje su više od onih za osobne automobile najkasnije od 1. siječnja 2024.

  Amandman    65

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.a – stavak 4.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4a.  Pri proporcionalnosti korisničkih naknada može se voditi računa o posebnostima prijevoza koji počinje u državi članici koja se nalazi na periferiji EU-a.

  Amandman    66

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.b – stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a)  U članku 7.b dodaje se sljedeći stavak 2.a:

   

  „2.a  Dionice autocesta na kojima se primjenjuje infrastrukturna pristojba moraju imati potrebnu infrastrukturu kako bi se osigurala sigurnost prometa za sve korisnike te mogu imati sigurna parkirališta u svim vremenskim uvjetima u skladu s Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (2017/0122(COD)).

  Obrazloženje

  Mreže autocesta na kojima se primjenjuje infrastrukturna pristojba cestovnim bi prijevoznicima trebale omogućiti da u potpunosti poštuju obveze predviđene Uredbom o vremenu odmora i vožnje te bi se svim korisnicima trebala zajamčiti visoka razina cestovne sigurnosti.

  Amandman    67

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Države članice mogu zadržati ili uvesti pristojbu za vanjske troškove, povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili bukom zbog prometa ili s oboje.

  1.  Države članice mogu zadržati ili uvesti pristojbu za vanjske troškove, povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili bukom zbog prometa ili s oboje.

   

  Na dionicama cestovne mreže na kojima se ne plaćaju infrastrukturne pristojbe moguće je uvesti ili zadržati pristojbe za vanjske troškove.

  Za teška vozila pristojba za vanjske troškove promjenjiva je i određuje se u skladu s minimalnim zahtjevima i metodama iz Priloga III.a, pri čemu se poštuju referentne vrijednosti utvrđene u Prilogu III.b.

  Pristojba za vanjske troškove za onečišćenje zraka ili onečišćenje bukom zbog prometa promjenjiva je i određuje se u skladu s minimalnim zahtjevima i metodama iz Priloga III.a, pri čemu se poštuju barem minimalne vrijednosti utvrđene u Prilogu III.b.

  Amandman    68

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Države članice koje naplaćuju cestarine od 1. siječnja 2021. primjenjuju pristojbu za vanjske troškove na teška vozila barem na onom dijelu mreže iz članka 7. stavka 1. na kojem je šteta za okoliš od teških vozila veća od prosječne štete za okoliš od teških vozila definirane u skladu s relevantnim zahtjevima za izvješćivanje iz Priloga III.a.”;

  5.  Države članice koje naplaćuju cestarine od 1. siječnja 2021. primjenjuju pristojbu za vanjske troškove za onečišćenje zraka ili onečišćenje bukom zbog prometa na teška vozila i kombije namijenjene prijevozu tereta na svim dijelovima mreže iz članka 7. stavka 1. koji podliježu naplati infrastrukturne pristojbe.”;

  Amandman    69

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c. – stavak 5.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5a.  Od 1. siječnja 2026. pristojba za vanjske troškove uvedena na bilo kojoj dionici cestovne mreže iz članka 7. stavka 1. na nediskriminirajući se način primjenjuje na sve kategorije vozila.

  Amandman    70

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 5.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5b.  Države članice mogu primjenjivati odstupanja koja omogućuju prilagodbu pristojbi za vanjske troškove za vozila od povijesnog interesa.

  Amandman    71

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.da – stavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  Naknade zbog zagušenja moguće je uvesti ili zadržati neovisno o infrastrukturnim pristojbama.

  Amandman    72

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.da – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Naknada zbog zagušenja uvedena na svakoj dionici cestovne mreže primjenjuje se na nediskriminirajući način na sve kategorije vozila, u skladu sa standardnim faktorima ekvivalentnosti utvrđenima u Prilogu V.

  3.  Naknada zbog zagušenja uvedena na svakoj dionici cestovne mreže primjenjuje se na nediskriminirajući način na sve kategorije vozila, u skladu sa standardnim faktorima ekvivalentnosti utvrđenima u Prilogu V. Međutim, države članice mogu donijeti odluku o izuzeću autobusa radi promicanja kolektivnog prijevoza i socioekonomskog razvoja te teritorijalne kohezije.

  Amandman    73

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.da – stavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Naknada zbog zagušenja odražava troškove koje vozilo prouzroči ostalim korisnicima cesta i neizravno društvu, ali ne smije premašivati najviše dopuštene razine utvrđene u Prilogu VI. za svaku vrstu ceste.

  4.  Naknada zbog zagušenja ne smije biti niža od razina utvrđenih u Prilogu VI. za svaku vrstu ceste.

  Amandman    74

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.da – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Države članice uspostavljaju odgovarajuće mehanizme za praćenje učinka naknade zbog zagušenja te za reviziju njezine visine. One redovito preispituju razinu naknada, barem svake tri godine, kako bi se osiguralo da one nisu više od troškova zagušenja koji nastaju u tim državama članicama na onim cestovnim dionicama na koje se primjenjuje naknada zbog zagušenja.”;

  5.  Države članice uspostavljaju odgovarajuće mehanizme za praćenje učinka naknade zbog zagušenja te za reviziju njezine visine. One preispituju razinu naknada svake godine kako bi se osiguralo da one nisu više od troškova zagušenja koji nastaju u tim državama članicama na onim cestovnim dionicama na koje se primjenjuje naknada zbog zagušenja.”;

  Amandman    75

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 1. – točka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  prihod ostvaren tim dodatkom ulaže se u financiranje izgradnje prometne infrastrukture osnovne mreže utvrđene u skladu s poglavljem III. Uredbe (EU) br. 1315/2013 kojom se izravno pridonosi ublažavanju zagušenja ili štete za okoliš i koja se nalazi na istom koridoru kao cestovna dionica na koju se taj dodatak primjenjuje;

  (a)  prihod ostvaren tim dodatkom ulaže se u financiranje izgradnje prometne infrastrukture ili prometnih usluga koje se nalaze na istom koridoru kao cestovna dionica na koju se taj dodatak primjenjuje;

  Amandman    76

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 1. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  dodatak ne prelazi 15 % od ponderirane prosječne infrastrukturne pristojbe izračunane u skladu s člankom 7.b stavkom 1. i člankom 7.e, osim u slučaju ako se ostvareni prihod uloži u prekogranične dionice koridora osnovne mreže, u kojem slučaju dodatak ne smije prelaziti 25 %;

  (b)  dodatak ne prelazi 15 % od ponderirane prosječne infrastrukturne pristojbe izračunane u skladu s člankom 7.b stavkom 1. i člankom 7.e, osim u planinskim područjima u kojima su infrastrukturni troškovi kao i šteta za klimu i okoliš viši tako da dodatak u tom slučaju ne smije prelaziti 50 %;

  Obrazloženje

  Izmjenom se nastoji pojednostaviti uvođenje dodataka uspostavom jedinstvene stope dodatka od 25 %, neovisno o namjeni prihoda.

  Amandman    77

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 1. – točka d

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  Komisiji se prije početka primjene dodatka predaje opis točne lokacije za koju će se dodatak primjenjivati te dokaz o odluci da se financira izgradnja koridora osnovne mreže navedeni u točki (a);

  (d)  Komisiji se prije početka primjene dodatka predaje opis točne lokacije za koju će se dodatak primjenjivati te dokaz o odluci da se financira prometna infrastruktura ili prometne usluge navedeni u točki (a);

  Amandman    78

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 1.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1a.  U slučaju novih prekograničnih projekata, dodaci se primjenjuju samo ako su sve države članice uključene u taj projekt suglasne.

  Briše se

  Obrazloženje

  Izmjenom se nastoji pojednostaviti regulatorni okvir za uvođenje dodataka za postojeće cestarine.

  Amandman    79

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Nakon što od države članice koja namjerava primjenjivati dodatak primi tražene informacije, Komisija te informacije stavlja na raspolaganje članovima Odbora iz članka 9.c. Ako Komisija smatra da planirani dodatak ne ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1. ili ako smatra da će planirani dodatak imati značajne negativne učinke na gospodarski razvoj rubnih regija, ona može putem provedbenih akata odbiti planove o naknadama koje je podnijela predmetna država članica ili zatražiti njihove izmjene. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 9.c stavka 2.

  3.  Nakon što od države članice koja namjerava primjenjivati dodatak primi tražene informacije, Komisija te informacije stavlja na raspolaganje članovima Odbora iz članka 9.c. Ako Komisija smatra da planirani dodatak ne ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1. ili ako smatra da će planirani dodatak imati značajne negativne učinke na gospodarski razvoj rubnih regija, ona može putem provedbenih akata odbiti planove o naknadama koje je podnijela predmetna država članica ili zatražiti njihove izmjene. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 9.c stavka 2. Ako se primjenjuje na sustave naplate cestarina iz članka 7.e stavka 3., dodatak se ne smatra znatnom izmjenom za potrebe ove Direktive.

  Amandman    80

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Iznos dodatka oduzima se od iznosa pristojbe za vanjske troškove izračunane u skladu s člankom 7.c, osim za vozila iz EURO emisijskih normi 0, I i II od 15. listopada 2011., III i IV od 1. siječnja 2015., V od 1. siječnja 2019. te VI od siječnja 2023. nadalje. Svi prihodi ostvareni od istovremene primjene dodatka i pristojbi za vanjske troškove ulažu se u financiranje izgradnje koridora osnovne mreže navedenih u dijelu I. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013.

  Briše se.

  Amandman    81

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 1. – točka 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  vršna razdoblja tijekom kojih se naplaćuje viša infrastrukturna pristojba s ciljem smanjenja zastoja ne traju dulje od pet sati na dan;

  (d)  vršna razdoblja tijekom kojih se naplaćuje viša infrastrukturna pristojba s ciljem smanjenja zastoja ne traju dulje od pet sati na dan ili od broja sati tijekom kojih stopa zagušenja prelazi 100 % kapaciteta;

  Amandman    82

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Ako u slučaju pregleda vozila vozač ili, ako je primjenjivo, prijevoznik ne može predočiti dokumente vozila potrebne kako bi se odredilo emisijsku normu vozila za potrebe stavka 2., države članice mogu primijeniti najvišu naplativu cestarinu.

  3.  Ako u slučaju pregleda vozila vozač ili, ako je primjenjivo, prijevoznik ne vrši uplate pomoću elektroničkog sustava za naplatu cestarina ili nema valjanu pretplatu ili ako njegovo vozilo nema opremu koju je odobrio subjekt za naplatu cestarine koja je potrebna kako bi se odredilo emisijsku normu vozila za potrebe stavka 2., države članice mogu primijeniti najvišu naplativu cestarinu.

  Amandman    83

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 4. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Unutar jedne godine nakon što objavi službene podatke o emisijama CO2 u skladu s Uredbom (EU) …/…***** Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 9.e u kojem se utvrđuju referentne vrijednosti emisija CO2 uz odgovarajuću kategorizaciju predmetnih teških vozila.

  4.  Unutar jedne godine nakon što objavi službene podatke o emisijama CO2 u skladu s Uredbom (EU) …/…***** Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 9.e u kojem se utvrđuju referentne vrijednosti emisija CO2 uz odgovarajuću kategorizaciju predmetnih teških vozila, vodeći računa o tehnologijama za smanjenje emisija.

  Amandman    84

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 4. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Unutar jedne godine od stupanja na snagu delegiranog akta države članice mijenjaju infrastrukturnu pristojbu uzimajući u obzir referentne vrijednosti emisija CO2 i odgovarajuću kategorizaciju vozila. Pristojbe se mijenjaju na način da nijedna infrastrukturna pristojba ne iznosi više od 100 % iznad iste pristojbe za ekvivalentna vozila koja imaju najniže – ali ne nulte – emisije CO2. Vozila s nultom stopom emisija uživaju pogodnost smanjenja infrastrukturnih pristojbi za 75 % u odnosu na najvišu stopu.

  Unutar jedne godine od stupanja na snagu delegiranog akta države članice mijenjaju infrastrukturnu pristojbu uzimajući u obzir referentne vrijednosti emisija CO2 i odgovarajuću kategorizaciju vozila.

  Amandman    85

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 4.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4a.  S početkom od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive] vozila s nultom stopom emisija uživaju pogodnost smanjenja infrastrukturnih pristojbi za 50 % u odnosu na najvišu stopu. . To isto smanjenje primjenjuje se u korist rada s nultom stopom emisija, pod uvjetom da se takav rad može dokazati.

  Amandman    86

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 4.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Komisija do ... izrađuje izvješće o evaluaciji u kojemu procjenjuje tržišni udio vozila s nultom stopom emisija i rada s nultom stopom emisija [SL: umetnuti datum: pet godina od stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija je ovlaštena po potrebi donijeti delegirani akt u skladu s člankom 9.e radi ponovnog izračuna popusta koje se primjenjuje na vozila s nultom stopom emisija u odnosu na najnižu stopu infrastrukturne pristojbe.

  Amandman    87

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.ga – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Za laka vozila države članice mogu do 31. prosinca 2021. mijenjati cestarine i korisničke naknade s obzirom na utjecaj vozila na okoliš.

  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

  Amandman    88

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.ga– stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2a.  Države članice mogu uzeti u obzir poboljšanje ekološke učinkovitosti vozila povezano s preinakama vozila kojima se omogućuje korištenje alternativnih goriva. U tu bi svrhu stalna pretplata ili bilo koji drugi sustav koji odobri operator sustava za naplatu cestarine trebali omogućiti korisnicima da iskoriste pogodnost smanjene cestarine kao nagrade za bolja ekološka svojstva vozila nakon njegove preinake.

  Amandman    89

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.ga – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Ako u slučaju pregleda vozila vozač ili, ako je primjenjivo, prijevoznik ne može predočiti dokumente vozila potrebne kako bi se odredilo emisijske razine vozila (certifikat o sukladnosti) u skladu s Uredbom Komisije (EU) …/…******, države članice mogu primijeniti najvišu naplativu cestarinu ili najvišu godišnju korisničku naknadu.

  3.  Ako u slučaju pregleda vozila vozač ili, ako je primjenjivo, prijevoznik nema pretplatničku karticu za cestarinu ili bilo koje drugo sredstvo plaćanja koje je odobrio operator ili pak ne može predočiti dokumente vozila potrebne kako bi se odredilo emisijske razine vozila (certifikat o sukladnosti) u skladu s Uredbom Komisije (EU) …/…******, države članice mogu primijeniti najvišu naplativu cestarinu ili najvišu godišnju korisničku naknadu. Ako prijevoznik odgovarajući dokumente kojima se dokazuje razina emisija vozila dostavi naknadno, isplaćuje mu se razlika između primijenjene cestarine ili naknade i odgovarajuće cestarine ili naknade za predmetno vozilo.

  Amandman    90

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.ga – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a.  Države članice mogu donijeti posebne mjere u pogledu naknada za povijesna vozila.

  Amandman    91

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.ga – stavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.e kojima se mijenja Prilog VII. radi prilagodbe u njemu utvrđenih načina primjene tehničkom napretku.

  4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.e kojima se mijenja Prilog VII. radi prilagodbe u njemu utvrđenih načina tehničkom napretku te uzeti u obzir ulogu sastavnih dijelova u poboljšanju i cestovne sigurnosti i dekarbonizacije prometa.

  Amandman    92

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.h – stavak 1. – točka a – alineja 3. (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (a a)  u članku 7.h stavku 1. točki (a) dodaje se sljedeća alineja:

   

  „– jasne informacije o interoperabilnosti opreme u vozilu koja se nalazi u vozilima za potrebe plaćanja korisničkih naknada i cestarina; u njima moraju biti navedeni razlozi zbog kojih korisnici ne mogu koristiti drugu opremu u vozilu koja se koristi u drugim državama članicama EU-a u svrhu tog režima naplate cestarina”.

  Amandman    93

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.h – stavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  umeće se sljedeći stavak:

   

  „1.a  Ugovornim okvirom kojim su uređeni odnosi između koncedenata i koncesionara nastoji se omogućiti prilagodljivost ugovora o koncesiji razvoju regulatornog okvira na razini Unije ili na nacionalnoj razini u pogledu obveza utvrđenih člancima 7.c, 7.da, 7.g i 7.ga ove Direktive.”

  Amandman    94

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka -a (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i. – stavak 2. – uvodni dio

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-a)  u stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

  2.  Države članice mogu predvidjeti popuste ili sniženja infrastrukturne pristojbe pod uvjetom da:

  2.  Za teška teretna vozila i kombije namijenjene prijevozu tereta države članice mogu predvidjeti popuste ili sniženja infrastrukturne pristojbe pod uvjetom da:

  Amandman    95

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 2. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  takvi popusti ili sniženja ne prelaze 13 % iznosa infrastrukturne pristojbe koju plaćaju jednakovrijedna vozila koja ne ostvaruju pravo na popust ili sniženje.

  (c)  takvi popusti ili sniženja ne prelaze 20 % iznosa infrastrukturne pristojbe koju plaćaju jednakovrijedna vozila koja ne ostvaruju pravo na popust ili sniženje i vozila za lokalni i/ili redovni prijevoz.;

  Amandman    96

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka aa (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  iza stavka 2. umeće se sljedeći stavak:

   

  2a.  Za laka vozila, osobito za česte korisnike u područjima raštrkanih naselja i gradskih predgrađa, države članice mogu predvidjeti popuste ili sniženja infrastrukturne pristojbe pod uvjetom da:

   

  (a)  tako prilagođena tarifna struktura razmjerna je, javno objavljena i dostupna korisnicima pod jednakim uvjetima te ne uzrokuje dodatne troškove koji se prenose na ostale korisnike u obliku viših cestarina;

   

  (b)  ti popusti i smanjenja doprinose

   

  (i) socijalnoj koheziji i/ili

   

  (ii)  osiguranju mobilnosti u rubnim regijama i/ili udaljenim područjima;

  Amandman    97

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10.– podtočka ab (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 2.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ab)  iza stavka 2. umeće se sljedeći stavak:

   

  2b.  Države članice ili nadležna tijela mogu uvesti paušalno izuzeće po prijeđenom kilometru na određenoj cestovnoj dionici pri čemu moraju voditi računa o obrascima mobilnosti i gospodarskom interesu rubnih regija, pod uvjetom da je tako prilagođena tarifna struktura razmjerna, javno objavljena i dostupna korisnicima pod jednakim uvjetima te da ne uzrokuje dodatne troškove koji se prenose na ostale korisnike u obliku viših cestarina;

  Amandman    98

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Podložno uvjetima predviđenima u članku 7.g stavku 1. točki (b) i u članku 7.g stavku 5., tarife cestarina mogu za specifične projekte od visokog značaja za Europu utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1315/2013 podlijegati drugim oblicima promjene kako bi se osigurala tržišna održivost takvih projekata ako su izloženi izravnom tržišnom natjecanju s drugim oblicima prijevoza. Dobivena tarifna struktura mora biti linearna, razmjerna, javno objavljena i dostupna svim korisnicima pod jednakim uvjetima te ne smije dovoditi do dodatnih troškova koji bi se prenosili na ostale korisnike u obliku viših cestarina.;

  3.  Podložno uvjetima predviđenima u članku 7.g stavku 1. točki (b) i u članku 7.g stavku 5., tarife cestarina mogu za specifične projekte od visokog značaja za Europu utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1315/2013 podlijegati drugim oblicima promjene kako bi se osigurala tržišna održivost takvih projekata ako su izloženi izravnom tržišnom natjecanju s drugim oblicima prijevoza. Dobivena tarifna struktura mora biti javno objavljena i dostupna svim korisnicima pod jednakim uvjetima.;

  Amandman    99

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka ba (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba)  nakon stavka 3. umeće se sljedeći stavak:

   

  „3.a  U planinskim područjima države članice ili nadležna tijela mogu prilagođavati cestarine za teška vozila na temelju prijeđene udaljenosti vozila kako bi se socioekonomski utjecaj smanjio na najmanju moguću mjeru, pod sljedećim uvjetima:

   

  (a)  Prilagodbom prema prijeđenoj udaljenosti vožnje uzimaju se u obzir različite značajke prijevoza na male i velike udaljenosti te posebno dostupne mogućnosti za promjenu oblika prijevoza.

   

  (b)  Prilagodba se primjenjuje na nediskriminirajući način.

   

  (c)  Tehnička oprema omogućuje otkrivanje ulazne i izlazne točke vozila na državnim granicama.”

  Amandman    100

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka a

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 1. – druga rečenica

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „S tim ciljem države članice surađuju u uspostavi metoda naplate koje korisnicima cesta omogućuju njihovo plaćanje 24 sata na dan uobičajenim sredstvima plaćanja, barem na glavnim prodajnim mjestima unutar ili izvan država članica u kojima se one primjenjuju.”;

  „S tim ciljem države članice surađuju u uspostavi metoda naplate koje korisnicima cesta omogućuju njihovo plaćanje 24 sata na dan na graničnim ili bilo kojim drugim prodajnim mjestima, uz mogućnost dobivanja računa, uobičajenim sredstvima plaćanja, među kojima je i elektroničko plaćanje, unutar ili izvan država članica u kojima se one primjenjuju.”;

  Amandman    101

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Ako država članica cestarinu naplaćuje po vozilu, ukupan iznos cestarine, iznos infrastrukturne pristojbe, iznos pristojbe za vanjske troškove i iznos naknade zbog zagušenja, ako se primjenjuju, naznačeni su na računu koji se izdaje korisniku ceste, ako je moguće elektroničkim putem.”;

  3.  Ako država članica cestarinu naplaćuje po vozilu, ukupan iznos cestarine, iznos infrastrukturne pristojbe, iznos pristojbe za vanjske troškove i iznos naknade zbog zagušenja, ako se primjenjuju, naznačeni su na računu koji se na zahtjev izdaje korisniku ceste, ako je moguće elektroničkim putem.”;

  Amandman    102

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.k – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ne dovodeći u pitanje članke 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ova Direktiva ne utječe na slobodu država članica koje uvedu sustav cestarina da omoguće odgovarajuću nadoknadu.”;

  Ne dovodeći u pitanje članke 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ova Direktiva ne utječe na slobodu država članica koje uvedu sustav cestarina da omoguće odgovarajuću nadoknadu pod uvjetom da ne narušavaju djelovanje lokalnih i/ili redovnih prijevoznika i da nemaju negativan učinak na njih.;

  Amandman    103

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 8.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13a)  Umeće se sljedeći članak 8.:

   

  Članak 8.a

   

  Praćenje i izvješćivanje

   

  1.  Svaka država članica imenuje neovisno tijelo koje je zaduženo za nadzor nad infrastrukturnim pristojbama i za poštovanje ove Direktive.

   

  2.  Nadzorno tijelo provodi ekonomske i financijske kontrole nad ugovorima o koncesiji posebno kako bi se osiguralo poštovanje odredbi članka 7.b.

   

  3.  Države članice obavještavaju Komisiju o imenovanju nadzornog tijela.

  Amandman    104

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -a (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – uvodni dio

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-a)  u članku 9. stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

  2.  Države članice odlučuju o uporabi prihoda ostvarenih na temelju ove Direktive. Kako bi se omogućio razvoj prometne mreže kao cjeline, prihodi ostvareni od pristojba za infrastrukturne i vanjske troškove, ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti, upotrebljavaju se u korist prometnog sektora i za optimizaciju čitavog prometnog sustava. Posebno, prihodi ostvareni od pristojbi za vanjske troškove ili ekvivalent ovih prihoda u financijskoj vrijednosti, trebali bi se upotrijebiti tako da se prijevoz učini održivijim, uključujući jedno ili više od dolje navedenog:

  2.  Kako bi se omogućio razvoj prometne mreže kao cjeline, prihodi ostvareni od pristojba za infrastrukturne i vanjske troškove, ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti, upotrebljavaju se za održavanje cestovne mreže sektora i za optimizaciju čitavog prometnog sustava. Posebno, prihodi ostvareni od pristojbi za vanjske troškove ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti, upotrebljavaju se tako da se prijevoz učini održivijim, uključujući jedno ili više od dolje navedenog:

  Amandman    105

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -aa (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – točka b

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-aa)  u stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

  (b)  smanjenjem onečišćenja zbog cestovnog prometa na izvoru;

  „(b)  smanjenjem onečišćenja zraka i onečišćenja bukom zbog cestovnog prometa;

  Amandman    106

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -ab (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – točka ba (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-ab)  u stavku 2. umeće se sljedeća točka:

   

  „(ba)  financiranjem kolektivnih i održivih oblika prijevoza;”

  Amandman    107

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -ac (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – točka e

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-ac)  u stavku 2. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

  (e)  razvojem drugih oblika infrastrukture za korisnike prijevoza i/ili proširenjem postojećih kapaciteta;

  „(e)  razvojem infrastrukture za alternativna goriva u skladu s Direktivom 2014/94/EU i razvojem alternativnih usluga za korisnike prijevoza i/ili proširenjem postojećih kapaciteta;

  Amandman    108

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -ad (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – točka f

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-ad)  u stavku 2. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  (f)  podupiranjem transeuropske prometne mreže;

  „(f)  podupiranjem transeuropske prometne mreže i uklanjanjem uskih grla;”

  Amandman    109

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -ae (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – točka h

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-ae)  u stavku 2. točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

  (h)  poboljšanjem sigurnosti u cestovnom prometu; and

  „(h)  poboljšanjem sigurnosti u cestovnom prometu i sigurnosti cestovne infrastrukture i”

  Amandman    110

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -af (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – točka i

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-af)  u stavku 2. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  (i)  omogućavanjem sigurnih parkirališnih mjesta.

  „i.  omogućavanjem sigurnih i zaštićenih parkirališnih mjesta;”

  Amandman    111

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka b

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 3. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Prihodi ostvareni naknadama zbog zagušenja ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti upotrebljavaju se za rješavanje problema zagušenja, posebno:

  3.  Prihodi ostvareni naknadama zbog zagušenja ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti upotrebljavaju se za rješavanje problema zagušenja, primjerice:

  Amandman    112

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka b

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 3. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  uklanjanjem uskih grla u transeuropskoj prometnoj mreži;

  (b)  uklanjanjem uskih grla i dovršavanjem veza koje nedostaju u njihovim mrežama gdje god se primjenjuje naknada te u transeuropskoj prometnoj mreži;

  Amandman    113

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka b

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 3. – točka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  razvojem alternativne infrastrukture za korisnike prijevoza.”;

  (c)  razvojem alternativne infrastrukture i multimodalnih čvorišta za korisnike prijevoza.”;

  Amandman    114

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka ba (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba)  dodaje se novi stavak:

   

  „3.a  Prihodi od infrastrukturnih pristojbi i pristojbi za vanjske troškove upotrebljavaju se na području na kojemu se nalazi cestovna dionica na kojoj se primjenjuju pristojbe.”

  Amandman    115

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9.e – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7.g stavka 4., članka 7.ga stavka 4. i članka 9.d dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive].

  2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7.g stavka 4., članka 7.ga stavka 4. i članka 9.d dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

  Amandman    116

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 11. – stavak -1. (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  -1.  Države članice ili nadležna tijela na potpuno transparentan i jasan način pružaju informacije o uporabi dobivenih prihoda od cestovnih korisnika.

  Amandman    117

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 11. – stavak 2. – točka ea (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ea)  ukupnim prihodima prikupljenim putem dodataka i cestovnim dionicama na kojima su prikupljeni.

  Amandman    118

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 11. – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a.  Države članice objavljuju rezultate ponovnih ulaganja infrastrukturnih pristojbi i pristojbi za vanjske troškove kao i koristi u pogledu povećane sigurnosti na cestama, smanjenog utjecaja na okoliš i smanjenja prometnih gužvi.

  Amandman    119

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 11. – stavak 5.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5a.  U roku od pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive, Komisija podnosi izvješće o razvoju tržišnog udjela vozila s nultom stopom emisija i, prema potrebi, u skladu s time izmjenjuje stopu smanjenja koja se primjenjuje na ta vozila.

  Amandman    120

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka b – podtočka i. – alineja 1.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III. – odjeljak 2. – točka 2.1. – alineja 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  — Troškovi koji se odnose na teška vozila utvrđuju se na pravednoj i transparentnoj osnovi uzimajući u obzir udio prometa teških vozila u cestovnoj mreži i s tim povezane troškove. Kilometri koje prijeđu teška vozila mogu se u tu svrhu prilagoditi primjenom objektivno opravdanih „faktorima ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4. (*)

  — Troškovi koji se odnose na sve vrste vozila utvrđuju se na pravednoj i transparentnoj osnovi uzimajući u obzir udio prometa svih vrsta vozila u cestovnoj mreži i s tim povezane troškove. Kilometri koje prijeđu teška vozila mogu se u tu svrhu prilagoditi primjenom objektivno opravdanih „faktorima ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4. (*)

  Obrazloženje

  Prilikom širenja područja primjene izračuna cestarina nužno je da se pravilo dodjele troškova primjenjuje na sve vrste spomenutih vozila.

  Amandman    121

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka b – podtočka i. – alineja 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III. – odjeljak 2. – točka 2.2. – alineja 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ti se troškovi raspoređuju na teška vozila i ostali promet na temelju stvarnih i predviđenih udjela kilometara vozila i može ih se prilagoditi s pomoću objektivno opravdanih „faktora ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4.

  —   Ti se troškovi raspoređuju na teška i laka vozila na temelju stvarnih i predviđenih udjela kilometara vozila i može ih se prilagoditi s pomoću objektivno opravdanih „faktora ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4.

  Amandman    122

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – stavak 1. – točka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – stavak 1. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ako država članica namjerava naplaćivati pristojbu za vanjske troškove samo na dijelovima cestovne mreže koje čini njezin dio u transeuropskoj mreži i njezinim autocestama, ti će se dijelovi odabrati nakon analize kojom se utvrđuje:

  Briše se.

  – da vozila na cestama na kojima se naplaćuje pristojba za vanjske troškove uzrokuju veću štetu za okoliš od prosječne štete procijenjene na temelju izvješćivanja o kvaliteti zraka, nacionalnih evidencija emisija, količine prometa te u skladu s Direktivom 2002/49/EZ u pogledu buke, ili

   

  – da bi nametanje pristojbe za vanjske troškove na drugim dijelovima cestovne mreže jednakog sastava moglo imati negativne učinke na okoliš ili sigurnost prometa, ili bi naplaćivanje i ubiranje pristojbe za vanjske troškove dovelo do nesrazmjernih troškova.

   

  Amandman    123

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – stavak 1. – točka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.   Obuhvaćena vozila, ceste i razdoblja

  2.   Obuhvaćena vozila, ceste i razdoblja

  Ako država članica namjerava primjenjivati više pristojbe za vanjske troškove od referentnih vrijednosti utvrđenih u Prilogu III.b, ona obavješćuje Komisiju o klasifikaciji vozila na temelju koje će varirati pristojbe za vanjske troškove. Ona također obavješćuje Komisiju o lokaciji cesta na kojima se naplaćuju više pristojbe za vanjske troškove (dalje u tekstu: prigradske ceste (uključujući autoceste)) i cesta na kojima se naplaćuju niže pristojbe za vanjske troškove (dalje u tekstu: međugradske ceste (uključujući autoceste)).

   

  Prema potrebi obavješćuje Komisiju i o točnim razdobljima koja odgovaraju noćnom razdoblju tijekom kojeg se može primijeniti viša pristojba za vanjske troškove buke kojom se u obzir uzimaju veće smetnje zbog buke.

   

  Klasifikacija cesta na prigradske (uključujući autoceste) i međugradske (uključujući autoceste) te definicija razdoblja temelje se na objektivnim mjerilima povezanima s razinom izloženosti cesta i njihove okoline onečišćenju kao što su gustoća naseljenosti, godišnji prosjek onečišćenja zraka (posebno za PM10 i NO2) te broj dana (za PM10) i sati (za NO2) tijekom kojih su premašene granične vrijednosti utvrđene u Direktivi 2008/50/EZ. Korištena mjerila uključuju se u obavijest.

  Klasifikacija cesta na prigradske (uključujući autoceste) i međugradske (uključujući autoceste) te definicija razdoblja temelje se na objektivnim mjerilima povezanima s razinom izloženosti cesta i njihove okoline onečišćenju kao što su gustoća naseljenosti, godišnji prosjek onečišćenja zraka (posebno za PM10 i NO2) te broj dana (za PM10) i sati (za NO2) tijekom kojih su premašene granične vrijednosti utvrđene u Direktivi 2008/50/EZ. Korištena mjerila uključuju se u obavijest.

  Amandman    124

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – stavak 1. – točka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – tablica 3. (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

   

  Izmjena

  Tablica 3: Minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za osobne automobile (cent/vozilo-kilometar):

  Vozilo

  Motor

  Euro norma

  Prigradske ceste

  Međugradske ceste

  Dizelski automobil

  <1.4l

  Euro 2

  1,9

  0,9

   

   

  Euro 3

  1,6

  0,9

   

   

  Euro 4

  1,3

  0,7

   

   

  Euro 5

  0,9

  0,5

   

   

  Euro 6

  0,6

  0,3

   

  1.4-2.0l

  Euro 0

  3,6

  1,0

   

   

  Euro 1

  1,9

  0,9

   

   

  Euro 2

  1,8

  0,8

   

   

  Euro 3

  1,7

  0,9

   

   

  Euro 4

  1,4

  0,7

   

   

  Euro 5

  0,9

  0,5

   

   

  Euro 6

  0,6

  0,3

   

  >2.0l

  Euro 0

  3,9

  1,3

   

   

  Euro 1

  1,9

  0,9

   

   

  Euro 2

  1,8

  0,9

   

   

  Euro 3

  1,7

  0,9

   

   

  Euro 4

  1,4

  0,7

   

   

  Euro 5

  0,9

  0,5

   

   

  Euro 6

  0,6

  0,3

  Benzinski automobil

  <1.4l

  Euro 0

  3,7

  2,4

   

   

  Euro 1

  1,0

  0,4

   

   

  Euro 2

  0,7

  0,3

   

   

  Euro 3

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 4

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 5

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 6

  0,5

  0,2

   

  1.4-2.0l

  Euro 0

  3,9

  3,0

   

   

  Euro 1

  1,1

  0,4

   

   

  Euro 2

  0,7

  0,3

   

   

  Euro 3

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 4

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 5

  0,4

  0,2

   

   

  Euro 6

  0,4

  0,2

   

  >2.0l

  Euro 0

  4,0

  3,0

   

   

  Euro 1

  1,0

  0,4

   

   

  Euro 2

  0,5

  0,3

   

   

  Euro 3

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 4

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 5

  0,4

  0,2

   

   

  Euro 6

  0,4

  0,2

  Amandman    125

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – stavak 1. – točka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – tablica 4. (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

   

  Izmjena

  Tablica 4.: Minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za laka vozila (cent/vozilo-kilometar):

  Vozilo

  Euro norma

  Prigradske ceste

  Međugradske ceste

  Benzinsko lako vozilo

  Euro 1

  2,4

  0,7

   

  Euro 2

  1,9

  0,4

   

  Euro 3

  1,8

  0,4

   

  Euro 4

  1,7

  0,3

   

  Euro 5

  1,6

  0,3

   

  Euro 6

  1,6

  0,3

  Dizelsko lako vozilo

  Euro 1

  4,0

  1,7

   

  Euro 2

  4,1

  1,7

   

  Euro 3

  3,5

  1,3

   

  Euro 4

  3,0

  1,1

   

  Euro 5

  2,2

  0,8

   

  Euro 6

  1,9

  0,5

  Amandman    126

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – stavak 1. – točka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  REFERENTNE VRIJEDNOSTI PRISTOJBE ZA VANJSKE TROŠKOVE

  MINIMALNE VRIJEDNOSTI PRISTOJBE ZA VANJSKE TROŠKOVE

  U ovom se Prilogu utvrđuju referentne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove, uključujući troškove onečišćenja zraka i onečišćenja bukom.

  U ovom se Prilogu utvrđuju minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove, uključujući troškove onečišćenja zraka i onečišćenja bukom.

  Amandman    127

  Prijedlog direktive

  Prilog I. točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – tablica 1. – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Tablica 1.: referentne vrijednosti za pristojbu za vanjske troškove za teška teretna vozila

  Tablica 1.: minimalne vrijednosti za pristojbu za vanjske troškove za teška teretna vozila

  Amandman    128

  Prijedlog direktive

  Prilog – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III. – tablica 2. – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Tablica 2.: referentne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za autobuse

  Tablica 2.: minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za autobuse

  Amandman    129

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Vrijednosti iz tablica 1. i 2. mogu se u planinskim područjima i oko aglomeracija pomnožiti s faktorom do najviše 2, ako je to opravdano manjom disperzijom, nagibom cesta, visinom ili temperaturnim inverzijama.”;

  Vrijednosti iz tablica 1. i 2. mogu se u planinskim područjima i oko aglomeracija pomnožiti s referentnim faktorom do najviše 4, ako je to opravdano manjom disperzijom, nagibom cesta, visinom ili temperaturnim inverzijama.” Ako postoje znanstveni dokazi za primjenu većeg faktor u planinskim područjima i aglomeracijama, ta se referentna vrijednost može povećati na temelju detaljnog obrazloženja.

  Amandman    130

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka ea (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog IV. – stavak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ea)  u Prilogu IV. dodaje se sljedeći stavak:

   

  Za sva motorna vozila koja koriste alternativna goriva najveća dopuštena masa povećava se za najviše jednu tonu zbog dodatne mase koju iziskuje tehnologija za alternativna goriva.

  Amandman    131

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog V. – odjeljak 1. – točka c – tablica 2. – stupac 2. – redak 4.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Autobusi

  Autobusi

  2.5

  1.5

  • [1]  SL C 81, 2.3.2018., str. 188.
  • [2]  SL C 176, 23.5.2018, str. 66.

  OBRAZLOŽENJE

  1. Trenutačno stanje

  Cilj Direktive 199/68/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u prvom je redu bio ukloniti narušavanje tržišnog natjecanja među prijevozničkim poduzećima kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i načelo slobodnog kretanja tereta.

  Zahvaljujući reviziji te direktive 2011. u obzir su uzeti negativni vanjski učinci na prilagođavanje pristojbi te je uvrštena mogućnost uvođenja pristojbi za vanjske troškove. Međutim, revizijom direktive iz 2011. nije se u potpunosti doprinijelo ostvarenju ciljeva iz Bijele knjige o prometu u pogledu cjelovite primjene načela „onečišćivač plaća” i „korisnik plaća” na transeuropsku cestovnu mrežu. Danas se na samo oko 25 % ukupne transeuropske cestovne mreže primjenjuju pristojbe na temelju prijeđene udaljenosti za teška vozila.

  2. Prijedlozi Komisije

    Područje primjene potrebno je proširiti na sva teška vozila: s početkom od 2020. postojeći i novi sustavi naplate cestarina koji se primjenjuju na teška vozila trebat će se primjenjivati i na autobuse. Osim toga, vozila čija je masa manja od 12 tona više se neće moći izuzeti iz sustava plaćanja cestarina. Tom se mjerom nastoji ograničiti narušavanje tržišnog natjecanja među teškim vozilima kako pristojbe ne bi plaćala samo teška vozila mase veće od 12 tona.

    Komisija predlaže da se područje primjene određenih odredbi Direktive proširi na laka vozila, posebno kada je riječ o prilagođavanju infrastrukturnih pristojbi.

    S početkom od 2024. trebalo bi zabraniti vinjete za teška, a od 2028. i za laka vozila u svrhu učinkovitije primjene načela „korisnik plaća”.

    Uvodi se mogućnost uspostave sustava pristojbi zbog zagušenja.

    Uvodi se mogućnost prilagođavanja infrastrukturnih pristojbi za teška vozila ovisno o emisijama CO2 s početkom od 2021., te za laka vozila ovisno o emisijama CO2 i Euro normama.

    Infrastrukturne pristojbe za vozila s nultom stopom emisija smanjuju se za 75 %.

    Uvodi se obveza uspostave pristojbi za vanjske troškove na određenim cestama na kojima je ekološka šteta prouzročena teškim vozilima veća od prosječne.

    Prijedlozima Komisije također se nastoji povećati transparentnost sustava naplate cestarina i praćenje korištenja prihoda.

  3. Prijedlozi izvjestiteljice

  Prijedlozi Komisije sadrže više mjera koje su u skladu s ciljevima Bijele knjige o prometu usmjerenima na cjelovitu primjenu načela „onečišćivač plaća” i „korisnik plaća”. U tom smislu izvjestiteljica smatra da bi Europski parlament trebao biti jednako ambiciozan kao Komisija u svojem prijedlogu,

  no isto tako drži da bi se prijedlog Komisije mogao poboljšati i ojačati u više ključnih točaka. Stoga izvješće sadrži niz amandmana na suštinske dijelove teksta, koji se odnose na pet glavnih izazova:

  (a)  uklanjanje diskriminacije između različitih korisnika ceste i primjena načela „onečišćivač plaća” i „korisnik plaća” na sva vozila;

    kako bi se djelovalo u skladu s tim ciljem, izvjestiteljica predlaže da se nakon ukidanja sustava vinjeta primjenjuju cestarine i to bez diskriminacije u pogledu vozila kako bi svi korisnici ceste sudjelovali u plaćanju infrastrukturnih pristojbi i pristojbi za vanjske troškove;

    kako bi se objasnio prijedlog Komisije o vanjskim troškovima, na mrežama na kojima se plaćaju infrastrukturne pristojbe trebalo bi uvesti pristojbe za vanjske troškove;

    primjena načela „onečišćivač plaća” i „korisnik plaća” na sva vozila doprinijet će uklanjanju diskriminacije među različitim korisnicima ceste;

  (b)  uklanjanje narušavanja tržišnog natjecanja u cestovnom prijevozu i među različitim načinima prijevoza:

    kako bi se djelovalo u skladu s tim ciljem, izvjestiteljica predlaže da se nakon što ih se zabrani, vinjete zamijene sustavima temeljenima na prijeđenoj udaljenosti; svrha je zajamčiti da se na cestovnim mrežama TEN-T na kojima se plaćala vinjeta primjenjuje određena pristojba kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja s drugim načinima prijevoza;

    u svrhu uklanjanja narušavanja tržišnog natjecanja, predlaže se da se odredbe koje se primjenjuju na kombije koji prevoze teret usklade s odredbama koje se primjenjuju na teška vozila;

  (c)  borba protiv kontinuiranog pogoršanja stanja cestovnih mreža u Europi;

    u razdoblju između 2006. i 2013. javni troškovi za održavanje cesta u EU-u smanjili su se za oko 30 %, što predstavlja izazov u pogledu cestovne sigurnosti. Kako bi se na njega odgovorilo, izvjestiteljica predlaže da se prihodi od infrastrukturnih pristojbi koriste za održavanje i poboljšanje cestovne infrastrukture te za poboljšanje prometnog sustava.

  (d)  brži prijelaz na čistu mobilnost;

    izvjestiteljica predlaže da se prihodi od pristojbi za vanjske troškove koriste za financiranje prijelaza ma mobilnost s niskom razinom emisija;

    izvjestiteljica isto tako predlaže da se olakša primjena sustava dodataka za financiranje projekata transeuropske prometne mreže;

  (e)  prihvatljivost i transparentnost sustava naplate cestarine;

    izvjestiteljica smatra da usmjeravanje prihoda u druge svrhe doprinosi prihvaćanju sustava naplate cestarine; u tom smislu predlaže da se prihodi od pristojbi upotrebljavaju na području na kojemu se nalazi cestovna dionica na kojoj se primjenjuju pristojbe;

    kako bi se u obzir uzele specifičnosti određenih područja, izvjestiteljica predlaže da se uvede mogućnost primjene paušalnog izuzeća po prijeđenom kilometru na posebnoj cestovnoj dionici kako bi se omogućila veća fleksibilnost i vodilo računa o položaju rubnih regija;

    kako bi se zajamčile socijalna uključenost i teritorijalna kohezija, izvjestiteljica predlaže da se povećaju razine sniženja predviđenih za česte korisnike, posebno na periferiji velikih aglomeracija;

    izvjestiteljica smatra da cestovne mreže na kojima se naplaćuje infrastrukturna pristojba moraju nuditi visoku razinu cestovne sigurnosti te svu potrebnu infrastrukturu, kao što su sigurna i zaštićena parkirališta, u skladu s obvezama predviđenima u uredbi o vremenu odmora i vremenu vožnje vozača;

    kako bi se zajamčila transparentnost sustava naplate cestarina, posebno kod izračuna cijena pristojbi i dodjeljivanja prihoda, izvjestiteljica predlaže da se u svakoj državi članici osnuje neovisno tijelo za nadzor nad sustavima naplate cestarina te da se zajamči visoka razina obaviještenosti svih korisnika o korištenju prihoda;

    izvjestiteljica mijenja prijedlog Komisije o pristojbama zbog zagušenja kako se autobusi i kolektivni načini prijevoza ne bi stavili u pretjerano nepovoljan položaj.

  PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

  Sljedeći popis sastavljen je na potpuno dobrovoljnoj osnovi i pod isključivom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, prije usvajanja u odboru:

   

  SUBJEKT ILI FIZIČKA OSOBA

   

  AEGPL EUROPE

  ALBERTIS

  ALBERTO MAZZO, IZVJESTITELJ EUROPSKOG GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG ODBORA

  URED ZA VEZE ASFINAGA U BRUXELLESU

  ASSOCIATION DES RÉGIONS DE FRANCE

  BORNE ÉLISABETH, FRANCUSKA MINISTRICA PROMETA

  CLECAT

  ODBOR ZA ORIJENTACIJU SJEDIŠTA MOBILNOSTI

  ODBOR ZA PREKOALPSKU PROMETNU POVEZANOST

  KONFERENCIJA RUBNIH I POMORSKIH REGIJA (CRPM)

  EUROPSKA KONFERENCIJA DIREKTORA CESTA

  EUROPSKA KONFERENCIJA ŽELJEZNICA (CER)

  DEUTSCHE BAHN (NJEMAČKE ŽELJEZNICE)

  EL KHADRAOUI SAÏD – EUROPSKI CENTAR ZA POLITIČKU STRATEGIJU

  PLATFORMA ZA E-MOBILNOST

  EURELECTRIC

  EUROPSKO UDRUŽENJE AUTOCESTA NA KOJIMA SE NAPLAĆUJE CESTARINA (ASECAP)

  EUROPSKO UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA AUTOMOBILA – ACEA

  EUROPSKO UDRUŽENJE EKSPRESNE DOSTAVE (EEA)

  EUROPSKO UDRUŽENJE PRIJEVOZA TERETA ŽELJEZNICOM

  EUROPSKO VIJEĆE POŠILJATELJA (ESC)

  SAVEZ EUROPSKE UNIJE ZA CESTE (ERF)

  MEĐUNARODNO AUTOMOBILSKO UDRUŽENJE (FIA)

  FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

  SKUPINA ZA POVIJESNA VOZILA

  IMONITRAF

  MEĐUNARODNO UDRUŽENJE CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA (IRU)

  LAHELLEC GERARD, POTPREDSJEDNIK REGIJE BRETANJE, NADLEŽAN ZA PROMET

  MICHELIN

  NORVEŠKA MISIJA U EUROPSKOJ UNIJI

  MOSKOVSKI IVAJLO , BUGARSKI MINISTAR PROMETA

  PICHEREAU DAMIEN, ZASTUPNIK U FRANCUSKOJ NACIONALNOJ SKUPŠTINI

  ÖBB-HOLDING AG (AUSTRIJSKE SAVEZNE ŽELJEZNICE)

  SHV ENERGY 

  SIEMENS

  FRANCUSKO NACIONALNO ŽELJEZNIČKO DRUŠTVO (SNCF)

  TDIE

  PROMET I OKOLIŠ

  VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

  VINCI CONCESSION

  ŽAGAR IVAN, IZVJESTITELJ ODBORA REGIJA

  MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (28.3.2018)

  upućeno Odboru za promet i turizam

  o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila
  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

  Izvjestitelj (*): Seb Dance

  (*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Direktivom 1999/62/EZ utvrđuje se pravni okvir za naplatu upotrebe određenih cesta za teška teretna vozila. Njome se ne obvezuje države članice na uvođenje naknada, nego se pružaju minimalni zahtjevi za utvrđivanje infrastrukturnih pristojbi.

  Prema podacima Europske agencije za okoliš (EEA) cestovni prijevoz najveći je izvor emisija stakleničkih plinova u EU-u. Dok je promet u cjelini odgovoran za 23 % ukupnih emisija CO2 u EU-u, cestovni prijevoz odgovoran je za 72 % tih emisija. Najveći udio tih emisija potječe iz osobnih automobila (više od 60 %), a udio iz teških teretnih vozila je u porastu. Ako se trenutačni trendovi nastave, smanjenje emisija iz sektora cestovnog prometa neće biti dovoljno za postizanje klimatskih ciljeva EU-a za 2030. i 2050.

  Troškovi emisija onečišćujućih tvari koje stvara cestovni prijevoz još su jedan znatan trošak za društvo. Prema podacima EEA-e onečišćenje zraka svake godine prouzroči 500 000 slučajeva prijevremene smrti u EU-u, a tomu najviše pridonose emisije iz cestovnog prijevoza.

  Uz sve veću potražnju za prijevozom zagušenje postaje sve veći problem koji dovodi do znatnih gospodarskih, društvenih i okolišnih troškova, uključujući kašnjenja, rasipanje goriva te dodatne emisije CO2 i onečišćujućih tvari, što zajedno čini 1 % do 2 % BDP-a EU-a. Iako postojeća Direktiva sadržava mogućnost naplate pristojbe za vanjske troškove cestovnog prijevoza, ta se odredba vrlo rijetko primjenjuje.

  U svojoj Bijeloj knjizi „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – Ususret konkurentnom i učinkovitom prometnom sustavu” iz 2011. Komisija je odredila 2020. godinu kao rok za „cjelovitu i obveznu internalizaciju vanjskih troškova cestovnog i željezničkog prometa (uključujući troškove buke, lokalnog onečišćenja i zastoja, uz obveznu naknadu za uobičajeno trošenje)”. Prema trenutačnim trendovima EU je daleko od postizanja tog cilja.

  Općenito, izvjestitelj pozdravlja ciljeve iz Prijedloga Komisije: promicanje financijski i okolišno održivog cestovnog prijevoza širom primjenom načela „korisnik plaća” i „onečišćivač plaća”. Cilj ovog mišljenja jest zajamčiti da učinkovito i pravedno određivanje cijena cestovnih naknada može pridonijeti naporima EU-a u pogledu smanjenja emisija CO2 i onečišćujućih tvari boljom primjenom načela „onečišćivač plaća” i pružanjem doprinosa ubrzanju prelaska na čistu mobilnost s nultom stopom emisija.

  Područje primjene

  Postojeća Direktiva obuhvaća samo teška teretna vozila, no Komisija predlaže proširenje pravnog okvira na sva teška vozila, odnosno autobuse, te laka vozila, odnosno osobne automobile i kombije. Izvjestitelj podupire to proširenje područja primjene. Autobusi, automobili i kombiji ne daju dovoljan doprinos preko cestovnih naknada, iako ta vozila čine znatan udio prometne aktivnosti i odgovorna su za velik dio učinka na uobičajeno trošenje infrastrukture (i ostale vanjske troškove).

  Kako bi se potaknulo pravedno i učinkovito određivanje cijena, izvjestitelj predlaže razdvajanje osobnih automobila i kombija namijenjenih za prijevoz tereta tako da se cestarine za teška vozila teža od 3,5 tone primjenjuju i na velike kombije koji se koriste za prijevoz. Veliki kombiji sve se više upotrebljavaju za prijevoz tereta kako bi se zaobišla pravila koja se primjenjuju na teška vozila.

  Infrastrukturna pristojba: naknade na temelju udaljenosti naspram naknada na vremenskoj osnovi

  Izvjestitelj podupire prijedlog o postupnom ukidanju cestovnih naknada na vremenskoj osnovi (vinjete) jer ne odražavaju stvarnu uporabu cesta i jer se njima vozače potiče da u razdoblju za koje su platili voze više. S druge strane, cestarine na temelju udaljenosti razmjerne su uporabi cesta i s pomoću njih se bolje provode načela „onečišćivač plaća” i „korisnik plaća”.

  Izvjestitelj predlaže određivanje datuma za postupno ukidanje vinjeta i za teška vozila, uključujući kombije namijenjene za prijevoz tereta, i za laka vozila jer će se tako ubrzati internalizacija vanjskih troškova cestovnog prijevoza i primjena načela „onečišćivač plaća”.

  Vanjski troškovi

  Cestovni prijevoz izvor je znatnih vanjskih troškova, uključujući troškove povezane s klimatskim promjenama, onečišćenjem zraka i onečišćenjem bukom. Taj sektor trenutačno snosi samo dio tih troškova. Iako izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije za proširenje obvezne naplate pristojbe za vanjske troškove za teška vozila na dijelovima cestovne mreže koji su najviše onečišćeni, to nije dovoljno za postizanje deklariranog cilja obvezne internalizacije vanjskih troškova cestovnog prijevoza.

  Izvjestitelj stoga predlaže obveznu primjenu pristojbe za vanjske troškove, povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili onečišćenja bukom, na cjelokupnoj cestovnoj mreži koja podliježe naplati infrastrukturne pristojbe. U cilju olakšavanja učinkovitijeg određivanja cijena i prelaska na čišća vozila referentne vrijednosti iz Priloga III.b zamijenjene su obveznim minimalnim vrijednostima pristojbi za troškove onečišćenja zraka i onečišćenja bukom.

  Mobilnost bez emisija

  Cestovna naknada može biti učinkovito sredstvo na strani potražnje s pomoću kojeg se olakšava uvođenje vozila s nultom stopom emisija. Kako bi se ubrzao prelazak na mobilnost bez emisija, izvjestitelj predlaže zadržavanje popusta od 75 % za vozila s nultom stopom emisija, ali neovisno o stupanju na snagu Provedbene uredbe (EU) br. 595/2009.

  Izvjestitelj također predlaže brisanje četverogodišnjeg izuzeća od pristojbe za vanjske troškove za vozila najviše Euro norme. To se izuzeće više ne bi odnosilo na vozila kategorije Euro VI, a ukidanjem izuzeća za buduće Euro norme ujedno bi se ubrzalo uvođenje vozila s nultom stopom emisija.

  Namjena prihoda

  Cestovnim naknadama mobiliziraju se resursi kojima bi trebalo pridonijeti financiranju održavanja i razvoja prometne infrastrukture, smanjenju onečišćenja iz cestovnog prometa na izvoru te olakšavanju proizvodnje i uvođenja vozila s nultom stopom emisija.

  AMANDMANI

  Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1a)  Komisija je u toj Bijeloj knjizi odredila 2020. godinu kao rok za „cjelovitu i obveznu internalizaciju vanjskih troškova cestovnog i željezničkog prometa (uključujući troškove buke, lokalnog onečišćenja i zastoja, uz obveznu naknadu za uobičajeno trošenje)”.

  Amandman    2

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1b)  Promet vozila za prijevoz tereta i putnika čimbenik je koji doprinosi ispuštanju onečišćujućih tvari u atmosferu. Te onečišćujuće tvari koje imaju iznimno ozbiljne posljedice za ljudsko zdravlje i koje su prouzročile pogoršanje kvalitete zraka i okoliša u Uniji, kao što su PM2,5, NO2 i O3, te koje su 2014., prema procjenama Europske agencije za okoliš iz 2017., na području Unije prouzročile 399 000, 75 000 odnosno13 600 slučajeva preuranjene smrti zbog produljene izloženosti.

  Amandman    3

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1c)  Zastoji postaju sve veći problem koji dovodi do znatnih gospodarskih, društvenih i ekoloških troškova, uključujući kašnjenja, rasipanje goriva te dodatne emisije CO2 i onečišćujućih tvari.

  Amandman    4

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1d)  Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), buka od cestovnog prometa je drugi najštetniji izvor stresa u vezi s okolišem u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka. Najmanje 9 000 slučajeva preuranjene smrti svake godine može se pripisati srčanim bolestima prouzročenima bukom iz prometa.

  Amandman    5

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.e (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1e)  Podsjeća da je, prema podacima izvješća o kvaliteti zraka u Europi koji je 2017. sastavila Europska agencija za okoliš, sektor cestovnog prometa 2015. proizveo najviše emisija NOX te je bio drugi najveći izvor onečišćenja čađom (en. black carbon).

  Amandman    6

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)   Kako bi se osigurala proporcionalnost korisničkih naknada, važno je razlikovati laka vozila namijenjena za prijevoz putnika i kombije namijenjene za prijevoz tereta kako je propisano uredbama (EZ) br. 1071/20091a i (EZ) br. 1072/20091b Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbom (EZ) br. 165/20141c Europskog parlamenta i Vijeća.

   

  ____________________

   

  1a   Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

   

  1b   Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

   

  1c   Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

  Amandman    7

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 3.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3b)   Kombiji se sve više koriste kao sredstvo za zaobilaženje socijalnih i tržišnih propisa za kamione. Ovom bi se Direktivom trebalo zajamčiti da države primjenjuju cestarinu na velike kombije koji se koriste za profesionalni prijevoz tereta.

  Amandman    8

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a)  Korisničkim naknadama na vremenskoj osnovi vozače se potiče da u razdoblju u kojem je vinjeta važeća voze više, što predstavlja neispravnu primjenu načela „onečišćivač plaća” i „korisnik plaća”;

  Amandman    9

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  Kako bi se osigurala prihvatljivost budućih sustava naplate cestovnih naknada za korisnike, trebalo bi omogućiti državama članicama uvođenje odgovarajućih sustava za ubiranje naknada kao dio većeg paketa usluga mobilnosti. Takvim bi se sustavima trebalo osigurati pravednu raspodjelu infrastrukturnih troškova i odražavati načelo „onečišćivač plaća”. Sve države članice koje uvode takav sustav trebale bi osigurati njegovu usklađenost s odredbama Direktive 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.

  (5)  Kako bi se osigurala prihvatljivost budućih sustava naplate cestovnih naknada od strane korisnika, trebalo bi omogućiti državama članicama uvođenje odgovarajućih sustava za ubiranje naknada kao dio većeg paketa usluga mobilnosti. Potiče se države članice da u primjeni naknada uzmu u obzir njihovu društvenu prihvatljivost i socioekonomske čimbenike, posebice kako bi se održala konkurentnost sektora prometa, koji se sastoji od velikog broja malih i srednjih poduzeća, te omogućila veća fleksibilnost naknada za korisnike osobnih vozila koji su prisiljeni redovito se koristiti tom infrastrukturom. Takvim bi se sustavima trebalo osigurati pravednu raspodjelu infrastrukturnih troškova i odražavati načelo „onečišćivač plaća”. Sve države članice koje uvode takav sustav trebale bi osigurati njegovu usklađenost s odredbama Direktive 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.

  _________________

  _________________

  16 Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici (Tekst značajan za EGP), SL L 166, 30.4.2004., str. 124.–143.

  16 Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici (Tekst značajan za EGP), SL L 166, 30.4.2004., str. 124.–143.

  Amandman    10

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a)  Posebno je važno da države članice uspostave pravedan sustav naknada kojim se ne kažnjavaju korisnici osobnih vozila koji su zbog svojeg prebivališta u ruralnom, teško dostupnom ili izoliranom području, prisiljeni češće upotrebljavati ceste koje podliježu naknadama. U okviru politike teritorijalnog razvoja, države članice trebale bi primjenjivati niže naknade za korisnike s navedenih područja.

  Amandman    11

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5b)  Kako bi se osigurala prihvatljivost budućih sustava naplate cestovnih naknada za korisnike, potrebno je potaknuti države članice da pri provedbi mjera naplate cestovnih naknada za osobne automobile uzmu u obzir socioekonomske čimbenike.

  Amandman    12

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Na temelju Direktive 1999/62/EZ pristojba za vanjske troškove može se uvesti na razini koja je blizu graničnih društvenih troškova upotrebe predmetnog vozila. Ta se metoda pokazala najpravednijim i najučinkovitijim načinom kako bi se u obzir uzeli negativni učinci na okoliš i zdravlje od onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila te bi se njome osigurao pravedan doprinos teških vozila u postizanju normi EU-a za kvalitetu zraka17 i svih primjenjivih graničnih ili ciljnih vrijednosti za buku. Primjenu takvih naknada trebalo bi stoga olakšati.

  (7)  Na temelju Direktive 1999/62/EZ pristojba za vanjske troškove može se uvesti na razini koja je blizu graničnih društvenih troškova upotrebe predmetnog vozila. Ta se metoda pokazala najpravednijim i najučinkovitijim načinom kako bi se u obzir uzeli negativni učinci na okoliš i zdravlje od onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila te bi se njome osigurao pravedan doprinos teških vozila u postizanju normi EU-a za kvalitetu zraka17 i svih primjenjivih graničnih ili ciljnih vrijednosti za buku, a omogućilo bi se i pružanje poticaja za uporabu čistih vozila. Primjenu takvih naknada trebalo bi stoga olakšati.

  _________________

  _________________

  17 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu, SL L 152, 11.6.2008., str. 1.–44.

  17 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu, SL L 152, 11.6.2008., str. 1.–44.

  Amandman    13

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)   U tu bi svrhu najviše ponderirane prosječne pristojbe za vanjske troškove trebalo zamijeniti izravno primjenjivim referentnim vrijednostima koje se ažuriraju s obzirom na inflaciju, ostvareni znanstveni napredak u procjenjivanju vanjskih troškova cestovnog prijevoza te kretanja u sastavu voznog parka.

  (8)   U tu bi svrhu najviše ponderirane prosječne pristojbe za vanjske troškove trebalo zamijeniti izravno primjenjivim minimalnim vrijednostima koje se ažuriraju s obzirom na inflaciju, ostvareni znanstveni napredak u procjenjivanju vanjskih troškova cestovnog prijevoza te promjene u sastavu voznog parka.

  Amandman    14

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8a)   Kako bi se pridonijelo cilju utvrđenom u Bijeloj knjizi Komisije od 28. ožujka 2011., odnosno cjelovitoj i obveznoj internalizaciji vanjskih troškova, naplata pristojbe za vanjske troškove trebala bi biti obvezna na dijelovima cestovne mreže koji podliježu naplati infrastrukturne pristojbe.

  Amandman    15

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8b)   Ne dovodeći u pitanje članak 9. stavak 1.a Direktive 1999/62/EZ, državama članicama trebalo bi dopustiti da primjenjuju i zadrže pristojbu za vanjske troškove na dijelovima mreže koji nisu obuhvaćeni infrastrukturnom pristojbom.

  Amandman    16

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8c)   „Priručnik o vanjskim troškovima prijevoza” Glavne uprave Komisije za mobilnost i promet trebalo bi uzeti u obzir kao osnovu za utvrđivanje minimalnih vrijednosti za internalizaciju vanjskih troškova.

  Amandman    17

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Promjenom infrastrukturnih pristojbi s obzirom na Euro emisijsku normu pridonijelo se upotrebi čišćih vozila. Međutim, očekuje se da nakon obnove voznih parkova promjena troškova na toj osnovi na međugradskoj mreži do kraja 2020. više neće biti aktualna te bi je stoga do tog trenutka trebalo postupno ukinuti. Od toga bi trenutka trebalo sustavnije primjenjivati naplatu pristojbi za vanjske troškove kao ciljano sredstvo za povrat vanjskih troškova s obzirom na situacije u kojima je to najpotrebnije.

  (9)  Promjenom infrastrukturnih pristojbi s obzirom na Euro emisijsku normu pridonijelo se upotrebi čišćih vozila. Međutim, očekuje se da nakon obnove voznih parkova promjena troškova na toj osnovi na međugradskoj mreži do kraja 2020. više neće biti aktualna te bi je stoga do tog trenutka trebalo postupno ukinuti. Od toga istog trenutka treba se sustavnije primjenjivati naplata pristojbi za vanjske troškove kao ciljano sredstvo za povrat vanjskih troškova s obzirom na situacije u kojima je to najpotrebnije.

  Amandman    18

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12)   Kako bi se potakla upotreba najčišćih i najučinkovitijih vozila, države članice trebale bi primjenjivati znatno snižene cestarine i korisničke naknade za ta vozila.

  (12)   Kako bi se potakla upotreba najčišćih i najučinkovitijih vozila, osobito vozila s nultim emisijama, te smanjila razlika u konkurentnosti u odnosu na konvencionalna vozila, države članice trebale bi što brže primjenjivati snižene cestarine i korisničke naknade za ta vozila. Kako bi se ubrzao prelazak na najčišća i najučinkovitija vozila, ta se smanjenja trebaju primjenjivati neovisno o stupanju na snagu Provedbene uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

   

  __________________

   

  1a   Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18.7.2009., str. 1.).

  Amandman    19

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 13.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (13)  Zagušenja na cestama kojima pridonose sva motorna vozila u različitim razmjerima predstavljaju troškove u iznosu od približno 1 % BDP-a. Znatan se dio tih troškova može pripisati međugradskom zagušenju. Stoga bi trebalo dopustiti uvođenje posebne naknade zbog zagušenja pod uvjetom da se ona primjenjuje na sve kategorije vozila. Kako bi naplaćeni iznos bio djelotvoran i razmjeran trebalo bi ga izračunati na temelju graničnog troška za zagušenje te diferencirati s obzirom na mjesto, vrijeme i kategoriju vozila. Kako bi se pozitivan učinak naknade zbog zagušenja iskoristio u najvećoj mogućoj mjeri, odgovarajuće prihode trebalo bi dodijeliti projektima kojima se problemi nastoje riješiti na njihovu izvoru.

  (13)  Zagušenja na cestama kojima pridonose sva motorna vozila u različitim razmjerima predstavljaju troškove u iznosu od približno 1 % – 2 % BDP-a. Znatan se dio tih troškova može pripisati međugradskom i prekograničnom zagušenju. Stoga bi trebalo dopustiti uvođenje posebne naknade zbog zagušenja ne dovodeći u pitanje članak 9. stavak 1.a Direktive 1999/62/EZ i pod uvjetom da se ona primjenjuje na sve kategorije vozila. Kako bi naplaćeni iznos bio djelotvoran i razmjeran trebalo bi ga izračunati na temelju graničnog troška za zagušenje te diferencirati s obzirom na mjesto, vrijeme i kategoriju vozila. Kako bi se pozitivan učinak naknade zbog zagušenja iskoristio u najvećoj mogućoj mjeri, odgovarajuće prihode trebalo bi dodijeliti projektima usmjerenima na izvor problema, poput prekogranične infrastrukture ili promjene načina prijevoza, kojima se potiče preusmjeravanje prometa prema alternativnim prometnim putovima i što veća upotreba sredstava javnog prijevoza s niskom stopom emisija. U slučaju nove infrastrukture za naplatu, način naplate naknada za zagušenje ne bi trebao pridonijeti stvaranju ili daljnjem povećanju zagušenja.

  Amandman    20

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14)  Naknade zbog zagušenja trebale bi na razmjeran način odražavati stvarne troškove koje svako vozilo izravno prouzroči ostalim korisnicima cesta i neizravno društvu kao cjelini. Kako bi se izbjeglo da one nerazmjerno ometaju slobodno kretanje ljudi i roba, trebalo bi ih ograničiti na određene iznose koji odražavaju granični trošak za zagušenje u uvjetima gotovo potpunog iskorištenja kapaciteta, to jest kad se opseg prometa približi cestovnom kapacitetu.

  (14)  Naknade zbog zagušenja trebale bi na razmjeran način odražavati stvarne troškove koje svako vozilo izravno prouzroči ostalim korisnicima cesta i neizravno društvu kao cjelini. Kako bi se izbjeglo da one nerazmjerno ometaju slobodno kretanje ljudi i roba, posebice u prekograničnim i gradskim područjima, trebalo bi ih ograničiti na određene iznose koji odražavaju granični trošak za zagušenje u uvjetima gotovo potpunog iskorištenja kapaciteta, to jest kad se opseg prometa približi cestovnom kapacitetu.

  Amandman    21

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)   Cestovnim naknadama mogu se mobilizirati resursi kojima se pridonosi financiranju održavanja i razvoja visokokvalitetne prometne infrastrukture. Stoga je primjereno potaknuti države članice na upotrebu prihoda od cestovnih naknada u tu svrhu te od njih zahtijevati odgovarajuće izvješćivanje o upotrebi takvih prihoda. Time bi se posebno pomoglo u prepoznavanju mogućih praznina u financiranju i podizanju prihvatljivosti naplate cestovnih naknada u javnosti.

  (19)   Cestovnim naknadama mobiliziraju se resursi kojima se pridonosi financiranju održavanja i razvoja visokokvalitetne prometne infrastrukture, uključujući alternativnu prometnu infrastrukturu, smanjenju onečišćenja zbog cestovnog prometa na izvoru i olakšavanju proizvodnje i uvođenja vozila s nultim emisijama. Stoga države članice trebaju namijeniti i upotrjebljavati prihode od cestovnih naknada u tu svrhu te izvješćivati na odgovarajući način o upotrebi takvih prihoda. Time bi se posebno pomoglo u prepoznavanju mogućih praznina u financiranju i podizanju razine javne prihvatljivosti naplate cestovnih naknada na temelju udaljenosti.

  Amandman    22

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)   Potrebno je osigurati da pristojbe za vanjske troškove i dalje odražavaju trošak onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila što je moguće točnije, a da sustav naplate ne postane prekomjerno složen, kako bi se potaknula upotreba najučinkovitijih vozila u smislu potrošnje goriva te ažurirala djelotvornost poticaja i diferenciranje cestovnih naknada. Stoga bi Komisiji trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za potrebe prilagodbe referentnih vrijednosti za naplatu pristojbi za vanjske troškove znanstvenom napretku, utvrđivanja načina za promjenu infrastrukturnih pristojbi neovisnu o prihodima na temelju emisija CO2 iz teških vozila te prilagodbe načina promjene infrastrukturnih pristojbi za laka vozila tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.21 Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

  (21)   Potrebno je osigurati da pristojbe za vanjske troškove i dalje odražavaju trošak onečišćenja zraka i buke koje stvaraju teška vozila i kombiji namijenjeni za prijevoz tereta što je moguće točnije, a da sustav naplate ne postane prekomjerno složen, kako bi se potaknula upotreba vozila koja su najčišća i najučinkovitija u smislu potrošnje goriva, kako bi poticaji ostali djelotvorni te kako bi se ažuriralo diferenciranje cestovnih naknada. Stoga bi Komisiji trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za potrebe prilagodbe minimalnih vrijednosti za naplatu pristojbi za vanjske troškove znanstvenom napretku, utvrđivanja načina za promjenu infrastrukturnih pristojbi neovisnu o prihodima na temelju emisija CO2 iz teških vozila i kombija namijenjenih za prijevoz tereta te prilagodbe načina promjene infrastrukturnih pristojbi za laka vozila tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.21 Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

  ____________________

  ____________________

  21 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

  21 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

  Amandman    23

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 1. – stavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  Postojeći ugovori o koncesiji mogu se izuzeti od zahtjeva iz ove Direktive sve dok se ugovor ne obnovi.

  Amandman    24

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  a)  nove infrastrukture ili novih poboljšanja infrastrukture (uključujući značajne konstrukcijske popravke);

  a)  nove infrastrukture, nove alternativne prometne infrastrukture za promjenu načina prijevoza ili novih poboljšanja infrastrukture, uključujući značajne strukturne popravke;

  Amandman    25

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  „cestarina” znači određeni iznos koji se temelji na udaljenosti koju je određena vrsta vozila prešla na određenoj infrastrukturi, čijim se plaćanjem ostvaruje pravo na upotrebu infrastrukture vozilom, koja obuhvaća infrastrukturnu pristojbu te ovisno o slučaju naknadu zbog zagušenja ili pristojbu za vanjske troškove ili obje;

  6.  „cestarina” znači određeni iznos koji se temelji na udaljenosti koju je određena vrsta vozila prešla na određenoj infrastrukturi, čijim se plaćanjem ostvaruje pravo na upotrebu infrastrukture vozilom, koja obuhvaća infrastrukturnu pristojbu te pristojbu za vanjske troškove i ovisno o slučaju naknadu zbog zagušenja;

  Amandman    26

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  „infrastrukturna pristojba” znači pristojba koja se naplaćuje za nadoknadu troškova gradnje, održavanja, poslovanja i razvoja vezanih uz infrastrukturu, a koji su nastali u državi članici;

  7.  „infrastrukturna pristojba” znači pristojba koja se naplaćuje za nadoknadu troškova gradnje, održavanja, poslovanja i razvoja vezanih uz infrastrukturu koji su nastali u državi članici te za unakrsno financiranje novih alternativnih projekata u području prometne infrastrukture u toj državi članici;

  Amandman    27

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  11.  „trošak onečišćenja zraka zbog prometa” znači trošak štete uzrokovane ispuštanjem čestičnih tvari i prekursora ozona, kao što su dušikov oksid i hlapljivi organski spojevi, za vrijeme rada vozila;

  11.  „trošak onečišćenja zraka zbog prometa” znači trošak štete za ljudsko zdravlje i štete za okoliš uzrokovane ispuštanjem čestičnih tvari i prekursora ozona, kao što su dušikov oksid i hlapljivi organski spojevi, za vrijeme rada vozila;

  Amandman    28

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  12.  „trošak onečišćenja bukom zbog prometa” znači trošak štete uzrokovane bukom koju emitiraju vozila ili koja nastaje zbog dodira vozila s površinom ceste;

  12.  „trošak onečišćenja bukom zbog prometa” znači trošak štete za ljudsko zdravlje i štete za okoliš uzrokovane bukom koju emitiraju vozila ili koja nastaje zbog dodira vozila s površinom ceste;

  Amandman    29

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)   „lako vozilo” znači osobni automobil, minibus ili kombi;

  (19)   „lako vozilo” znači osobni automobil, minibus, kombi ili kombi namijenjen za prijevoz tereta;

  Amandman    30

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 22.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (22)   „kombi” znači vozilo namijenjeno prijevozu tereta koje ima najveću dopuštenu masu koja ne premašuje 3,5 tone;

  (22)   „kombi” znači vozilo koje ima najveću dopuštenu masu koja ne premašuje 3,5 tone;

  Amandman    31

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 22.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (22a)   „kombi namijenjen za prijevoz tereta” znači vozilo kategorije N1, razreda III u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/20071a namijenjeno za prijevoz tereta;

   

  __________________

   

  1a Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

  Amandman    32

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2. (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (23a)  „rad s nultom stopom emisija” odnosi se na hibridna vozila kada rade bez emisija ispušnih plinova na obuhvaćenoj cestovnoj mreži;

  Amandman    33

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 2. – stavak 2. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  troškovi infrastrukture ili poboljšanja infrastrukture mogu uključivati bilo koji specifičan izdatak za infrastrukturu sa svrhom smanjivanja smetnji povezanih s bukom ili poboljšavanja sigurnosti ceste, kao i stvarna plaćanja operatora infrastrukture koja se odnose na objektivne elemente okoliša kao što je zaštita od onečišćenja tla;

  (b)  troškovi infrastrukture ili poboljšanja infrastrukture mogu uključivati bilo koji specifičan izdatak za infrastrukturu sa svrhom smanjivanja smetnji povezanih s onečišćenjem bukom ili onečišćenjem zraka ili poboljšavanja sigurnosti ceste, kao i stvarna plaćanja operatora infrastrukture koja se odnose na objektivne elemente okoliša kao što je zaštita od onečišćenja tla;

  Amandman    34

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7. – stavak 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 9., države članice od 1. siječnja 2018. ne smiju uvoditi korisničke naknade za teška vozila. Korisničke naknade uvedene prije tog datuma mogu se nastaviti primjenjivati do 31. prosinca 2023.

  6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 9., države članice od 1. siječnja 2018. ne smiju uvoditi korisničke naknade za teška vozila. Korisničke naknade uvedene prije tog datuma mogu se nastaviti primjenjivati do 31. prosinca 2021.

  Obrazloženje

  Ne postoji tehnički razlog zašto države članice ne bi mogle prije postupno ukinuti korisničke naknade za teška vozila.

  Amandman    35

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7. – stavak 9.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  9.   Od 1. siječnja 2020. cestarine i korisničke naknade koje se primjenjuju na teška vozila primjenjuju se na sva teška vozila.

  9.   Od 1. siječnja 2020. cestarine i korisničke naknade koje se primjenjuju na teška vozila primjenjuju se na sva teška vozila i na sve kombije namijenjene za prijevoz tereta opremljene tahografom kako je propisano Uredbom (EU) br. 165/2014.

  Amandman    36

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7. – stavak 10.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  10. Cestarine i korisničke naknade za teška vozila s jedne i za laka vozila s druge strane mogu se uvesti ili zadržati neovisno jedne od drugih.

  10. Do 31. prosinca 2025. cestarine i korisničke naknade za teška vozila s jedne i za laka vozila s druge strane mogu se uvesti ili zadržati neovisno jedne od drugih.

  Obrazloženje

  Postupno ukidanje vinjeta za sva vozila do 31. prosinca 2025.

  Amandman    37

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Države članice mogu zadržati ili uvesti pristojbu za vanjske troškove, povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili bukom zbog prometa ili s oboje.

  1.  Države članice zadržavaju ili uvode pristojbu za vanjske troškove, povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili bukom zbog prometa ili s oboje za sve kategorije vozila.

  Za teška vozila pristojba za vanjske troškove promjenjiva je i određuje se u skladu s minimalnim zahtjevima i metodama iz Priloga III.a, pri čemu se poštuju referentne vrijednosti utvrđene u Prilogu III.b.

  Pristojba za vanjske troškove promjenjiva je i određuje se u skladu s minimalnim zahtjevima i metodama iz Priloga III.a, pri čemu se poštuju barem minimalne vrijednosti utvrđene u Prilogu III.b.

  Amandman    38

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 4.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4a.   Od 1. siječnja 2022. države članice koje naplaćuju cestarine primjenjuju pristojbu za vanjske troškove povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili onečišćenja bukom zbog prometa na teška vozila i kombije namijenjene za prijevoz tereta na svim dijelovima cestovne mreže koji podliježu naplati infrastrukturne pristojbe.

  Amandman    39

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 4.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4b.   Od 1. siječnja 2025. države članice primjenjuju ili zadržavaju pristojbu za vanjske troškove povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili onečišćenja bukom zbog prometa na sva teška i laka vozila na svim dijelovima cestovne mreže koji podliježu naplati infrastrukturne pristojbe.

  Amandman    40

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Države članice koje naplaćuju cestarine od 1. siječnja 2021. primjenjuju pristojbu za vanjske troškove na teška vozila barem na onom dijelu mreže iz članka 7. stavka 1. na kojem je šteta za okoliš od teških vozila veća od prosječne štete za okoliš od teških vozila definirane u skladu s relevantnim zahtjevima za izvješćivanje iz Priloga III.a.

  5.  Države članice koje naplaćuju cestarine mogu primjenjivati višu pristojbu za vanjske troškove na teška i laka vozila na onom dijelu mreže iz članka 7. stavka 1. na kojem je šteta za okoliš od teških vozila i kombija namijenjenih za prijevoz tereta veća od prosječne štete za okoliš od teških vozila i kombija namijenjenih za prijevoz tereta definirane u skladu s relevantnim zahtjevima za izvješćivanje iz Priloga III.a.

  Amandman    41

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.c – stavak 5.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5a.   Države članice i nadležne regije mogu uvesti ili zadržati pristojbu za vanjske troškove povezanu s troškovima onečišćenja zraka ili onečišćenja bukom zbog prometa na dijelovima cestovne mreže koji nisu obuhvaćeni infrastrukturnom pristojbom.

  Amandman    42

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 6. (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.da – stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2a.  U slučaju nove infrastrukture za naplatu, način naplate naknada za zagušenje ne smije pridonijeti stvaranju ili daljnjem razvoju zagušenja.

  Amandman    43

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 1. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nakon obavješćivanja Komisije, država članica može primijeniti dodatak infrastrukturnoj pristojbi koja se naplaćuje na određenim cestovnim dionicama koje su redovito zagušene ili čija upotreba uzrokuje znatnu štetu za okoliš ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1.  Nakon obavješćivanja Komisije, država članica ili nadležna regija mogu primijeniti dodatak infrastrukturnoj pristojbi koja se naplaćuje na određenim cestovnim dionicama koje su redovito zagušene ili čija upotreba uzrokuje znatnu štetu za okoliš ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  Amandman    44

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.f – stavak 1. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  dodatak ne prelazi 15 % od ponderirane prosječne infrastrukturne pristojbe izračunane u skladu s člankom 7.b stavkom 1. i člankom 7.e, osim u slučaju ako se ostvareni prihod uloži u prekogranične dionice koridora osnovne mreže, u kojem slučaju dodatak ne smije prelaziti 25 %;

  (b)  dodatak ne prelazi 15 % od ponderirane prosječne infrastrukturne pristojbe izračunane u skladu s člankom 7.b stavkom 1. i člankom 7.e, osim u slučaju ako se ostvareni prihod uloži u prekogranične dionice koridora osnovne mreže, u kojem slučaju dodatak ne smije prelaziti 50 %;

  Amandman    45

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 4. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Unutar jedne godine od stupanja na snagu delegiranog akta države članice mijenjaju infrastrukturnu pristojbu uzimajući u obzir referentne vrijednosti emisija CO2 i odgovarajuću kategorizaciju vozila. Pristojbe se mijenjaju na način da nijedna infrastrukturna pristojba ne iznosi više od 100 % iznad iste pristojbe za ekvivalentna vozila koja imaju najniže – ali ne nulte – emisije CO2. Vozila s nultom stopom emisija uživaju pogodnost smanjenja infrastrukturnih pristojbi za 75 % u odnosu na najvišu stopu.

  Unutar jedne godine od stupanja na snagu delegiranog akta države članice mijenjaju infrastrukturnu pristojbu uzimajući u obzir referentne vrijednosti emisija CO2 i odgovarajuću kategorizaciju vozila. Pristojbe se mijenjaju na način da nijedna infrastrukturna pristojba ne iznosi više od 100 % iznad iste pristojbe za ekvivalentna vozila koja imaju najniže – ali ne nulte – emisije CO2. S početkom od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive] vozila s nultom stopom emisija uživaju pogodnost smanjenja infrastrukturnih pristojbi za 75 % u odnosu na najvišu stopu. Jednako tako, to isto smanjenje primijenit će se u korist rada s nultom stopom emisija, pod uvjetom da se takav rad može dokazati.

  Amandman    46

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.g – stavak 4.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4a.   Komisija izrađuje izvješće o evaluaciji u kojemu procjenjuje tržišni udio vozila s nultom stopom emisija ... [SL: unijeti datum: pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija je ovlaštena po potrebi donijeti delegirani akt u skladu s člankom 9.e radi ponovnog izračuna popusta koje se primjenjuje na vozila s nultom stopom emisija u odnosu na najvišu stopu infrastrukturne pristojbe.

  Amandman    47

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.ga – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Države članice od 1. siječnja 2022. mijenjaju cestarine i, u slučaju korisničkih naknada, barem godišnje naknade, na temelju emisija CO2 i onečišćujućih tvari iz vozila u skladu s pravilima utvrđenima u Prilogu VII.

  2.  Države članice od 1. siječnja 2022. mijenjaju cestarine i, u slučaju korisničkih naknada, barem mjesečne naknade, na temelju emisija CO2 i onečišćujućih tvari iz vozila u skladu s pravilima utvrđenima u Prilogu VII.

  Amandman    48

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.ga – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a.  Od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive] laka vozila s nultom stopom emisija uživaju pogodnost smanjenja infrastrukturnih pristojbi za 75 % u odnosu na najvišu stopu.

  Amandman    49

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka aa (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 7.i – stavak 2. – točka ca (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  u stavku 2. umeće se sljedeća točka:

   

  „(ca)  korisnici osobnih automobila koji su prisiljeni redovito upotrebljavati te infrastrukture, posebice zbog svojeg prebivališta u ruralnom području, odvojenom ili izoliranom području, imaju koristi od takvih popusta ili sniženja u visini od najviše 50 %.”

  Amandman    50

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -a (nova)

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-a)   u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  Države članice odlučuju o uporabi prihoda ostvarenih na temelju ove Direktive. Kako bi se omogućio razvoj prometne mreže kao cjeline, prihodi ostvareni od pristojba za infrastrukturne i vanjske troškove, ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti, trebali bi se upotrijebiti u korist prometnog sektora i za optimizaciju čitavog prometnog sustava.

  Kako bi se omogućio razvoj prometne mreže kao cjeline, prihodi ostvareni od pristojba za infrastrukturne i vanjske troškove upotrebljavaju se u korist prometnog sektora i za optimizaciju čitavog prometnog sustava. Prihodi ostvareni od infrastrukturnih pristojbi ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti ponovno se ulažu u jednu od sljedećih svrha ili više njih

   

  (a)   podupiranje transeuropske prometne mreže i njezino održavanje;

   

  (b)   optimiziranje logistike;

   

  (c)   poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu;

   

  (d)   omogućavanje sigurnih parkirališnih mjesta.

  Posebno, prihodi ostvareni od pristojbi za vanjske troškove ili ekvivalent ovih prihoda u financijskoj vrijednosti, trebali bi se upotrijebiti tako da se prijevoz učini održivijim, uključujući jedno ili više od dolje navedenog:

  Prihodi ostvareni od pristojbi za vanjske troškove ili ekvivalent tih prihoda u financijskoj vrijednosti upotrebljavaju se kako bi se prijevoz učinio održivijim i kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš, uključujući jedno ili više od dolje navedenog:

  (a)   omogućavanjem učinkovitijeg oblikovanja cijena;

  (a)   omogućavanje učinkovitijeg oblikovanja cijena;

  (b)   smanjenjem onečišćenja zbog cestovnog prometa na izvoru;

  (b)   smanjenje onečišćenja zbog cestovnog prometa na izvoru;

  (c)   ublažavanjem učinaka onečišćenja zbog cestovnog prometa na izvoru;

  (c)   ublažavanje učinaka onečišćenja zbog cestovnog prometa na izvoru;

  (d)   poboljšanjem karakteristika vozila u vezi s emisijom CO2 i iskorištenja energije;

  (d)   poboljšanje karakteristika vozila u vezi s emisijom CO2 i iskorištenja energije;

  (e)   razvojem drugih oblika infrastrukture za korisnike prijevoza i/ili proširenjem postojećih kapaciteta;

  (e)   razvoj drugih oblika infrastrukture za korisnike prijevoza i/ili proširenje postojećih kapaciteta;

  (f)   podupiranjem transeuropske prometne mreže;

  (f)   podupiranje i poboljšanje razvoja elektromobilnosti, uključujući infrastrukturu za prijenos električne energije u vozila;

  (g)   optimiziranjem logistike;

  (g)   unakrsno financiranje alternativnih i učinkovitih projekata u području prometa u cilju promjene načina prijevoza koja pogoduje okolišu;

  (h)  poboljšanjem sigurnosti u cestovnom prometu; i

  (h)   podupiranjem oblika zajedničkog prijevoza.”

  (i)  omogućavanjem sigurnih parkirališnih mjesta.

   

  Amandman    51

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 14. − podtočka b

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9. – stavak 3. – točka aa (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  promicanjem veće uporabe električnih i hibridnih vozila (na punjenje);

  Amandman    52

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Članak 9.e – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7.g stavka 4., članka 7.ga stavka 4. i članka 9.d dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive].

  2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7.g stavka 4., članka 7.ga stavka 4. i članka 9.d dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

  Amandman    53

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka b – podtočka i – alineja 1.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III. – odjeljak 2. – točka 2.1. – alineja 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  -   Troškovi koji se odnose na teška vozila utvrđuju se na pravednoj i transparentnoj osnovi uzimajući u obzir udio prometa teških vozila u cestovnoj mreži i s tim povezane troškove. Kilometri koje prijeđu teška vozila mogu se u tu svrhu prilagoditi primjenom objektivno opravdanih faktorima ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4. (*)

  -  Troškovi koji se odnose na teška i laka vozila utvrđuju se na pravednoj i transparentnoj osnovi uzimajući u obzir udio prometa različitih vozila u cestovnoj mreži i s tim povezane troškove. Kilometri koje prijeđu teška vozila mogu se u tu svrhu prilagoditi primjenom objektivno opravdanih faktora ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4. (*)

  Amandman    54

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka b – podtočka i. – alineja 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III. – dio 2. – točka 2.2. – alineja 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  -  Ti se troškovi raspoređuju na teška vozila i ostali promet na temelju stvarnih i predviđenih udjela kilometara vozila i može ih se prilagoditi s pomoću objektivno opravdanih „faktora ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4.

  -  Ti se troškovi raspoređuju na teška vozila i ostala laka vozila na temelju stvarnih i predviđenih udjela kilometara vozila i može ih se prilagoditi s pomoću objektivno opravdanih „faktora ekvivalentnosti” poput onih utvrđenih u točki 4.

  Amandman    55

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – Naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  MINIMALNI ZAHTJEVI ZA NAPLATU PRISTOJBE ZA VANJSKE TROŠKOVE

  MINIMALNI ZAHTJEVI ZA NAPLATU VIŠE PRISTOJBE ZA VANJSKE TROŠKOVE

  Amandman    56

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ovim Prilogom utvrđuju se minimalni zahtjevi za naplatu pristojbe za vanjske troškove i prema potrebi za izračun najviše pristojbe za vanjske troškove.

  Ovim Prilogom utvrđuju se minimalni zahtjevi za naplatu više pristojbe za vanjske troškove u usporedbi s minimalnim vrijednostima utvrđenima u Prilogu III.b i prema potrebi za izračun najviše pristojbe za vanjske troškove.

  Amandman    57

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – dio 1. – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Država članica točno definira dijelove svoje cestovne mreže za koje se naplaćuje pristojba za vanjske troškove.

  Država članica točno definira dijelove svoje cestovne mreže za koje se naplaćuje viša pristojba za vanjske troškove u usporedbi s minimalnim vrijednostima utvrđenima u Prilogu III.b.

  Amandman    58

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – dio 2. – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ako država članica namjerava primjenjivati više pristojbe za vanjske troškove od referentnih vrijednosti utvrđenih u Prilogu III.b, ona obavješćuje Komisiju o klasifikaciji vozila na temelju koje će varirati pristojbe za vanjske troškove. Ona također obavješćuje Komisiju o lokaciji cesta na kojima se naplaćuju više pristojbe za vanjske troškove (dalje u tekstu: prigradske ceste (uključujući autoceste)) i cesta na kojima se naplaćuju niže pristojbe za vanjske troškove (dalje u tekstu: međugradske ceste (uključujući autoceste)).

  Ako država članica namjerava primjenjivati više pristojbe za vanjske troškove od minimalnih vrijednosti utvrđenih u Prilogu III.b, ona obavješćuje Komisiju o klasifikaciji vozila na temelju koje će varirati pristojbe za vanjske troškove. Ona također obavješćuje Komisiju o lokaciji cesta na kojima se naplaćuju više pristojbe za vanjske troškove (dalje u tekstu: prigradske ceste (uključujući autoceste)) i cesta na kojima se naplaćuju minimalne pristojbe za vanjske troškove (dalje u tekstu: međugradske ceste (uključujući autoceste)).

  Amandman    59

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – dio 3. – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ovaj se odjeljak primjenjuje ako država članica namjerava primjenjivati pristojbe za vanjske troškove koje su više od referentnih vrijednosti utvrđenih u Prilogu III.b.

  Ovaj se odjeljak primjenjuje ako država članica namjerava primjenjivati pristojbe za vanjske troškove koje su više od minimalnih vrijednosti utvrđenih u Prilogu III.b.

  Amandman    60

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – dio 4. – točka 4.1. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ako država članica namjerava primijeniti više pristojbe za vanjske troškove od referentnih vrijednosti navedenih u Prilogu III.b, ta država članica ili, prema potrebi, neovisno tijelo izračunava naplativ trošak onečišćenja zraka zbog prometa primjenom sljedeće formule:

  Ako država članica namjerava primijeniti više pristojbe za vanjske troškove od minimalnih vrijednosti navedenih u Prilogu III.b, ta država članica ili, prema potrebi, neovisno tijelo izračunava naplativ trošak onečišćenja zraka zbog prometa primjenom sljedeće formule:

  Amandman    61

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka c

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.a – dio 4. – točka 4.2. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ako država članica namjerava primijeniti više pristojbe za vanjske troškove od referentnih vrijednosti navedenih u Prilogu III.b ta država članica ili, prema potrebi, neovisno tijelo izračunava naplativ trošak onečišćenja bukom od prometa primjenom sljedećih formula:

  Ako država članica namjerava primijeniti više pristojbe za vanjske troškove od minimalnih vrijednosti navedenih u Prilogu III.b ta država članica ili, prema potrebi, neovisno tijelo izračunava naplativ trošak onečišćenja bukom od prometa primjenom sljedećih formula:

  Amandman    62

  Prijedlog direktive

  Prilog 1. – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – Naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  REFERENTNE VRIJEDNOSTI PRISTOJBE ZA VANJSKE TROŠKOVE

  MINIMALNE VRIJEDNOSTI PRISTOJBE ZA VANJSKE TROŠKOVE

  Amandman    63

  Prijedlog direktive

  Prilog 1. – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  U ovom se Prilogu utvrđuju referentne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove, uključujući troškove onečišćenja zraka i onečišćenja bukom.

  U ovom se Prilogu utvrđuju minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove, uključujući troškove onečišćenja zraka i onečišćenja bukom.

  Amandman    64

  Prijedlog direktive

  Prilog 1. – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – tablica 1. – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Tablica 1: referentne vrijednosti za pristojbu za vanjske troškove za teška teretna vozila

  Tablica 1: minimalne vrijednosti za pristojbu za vanjske troškove za teška teretna vozila

  Amandman    65

  Prijedlog direktive

  Prilog 1. – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – tablica 2. – naslov

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Tablica 2: referentne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za autobuse

  Tablica 2: minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za autobuse

  Amandman    66

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – tablica 2.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

   

   

  Izmjena

  Tablica 2a: minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za osobne automobile:

   

  Vozilo

  Motor

  Euro norma

  Prigradske ceste

  Međugradske ceste

  Automobil s dizelskim motorom

  <1,4l

  Euro 2

  1,9

  0,9

  Euro 3

  1,6

  0,9

  Euro 4

  1,3

  0,7

  Euro 5

  0,9

  0,5

  Euro 6

  0,6

  0,3

  1,4 – 2,0l

  Euro 0

  3,6

  1,0

  Euro 1

  1,9

  0,9

  Euro 2

  1,8

  0,8

  Euro 3

  1,7

  0,9

  Euro 4

  1,4

  0,7

  Euro 5

  0,9

  0,5

  Euro 6

  0,6

  0,3

  >2,0l

  Euro 0

  3,9

  1,3

  Euro 1

  1,9

  0,9

  Euro 2

  1,8

  0,9

  Euro 3

  1,7

  0,9

  Euro 4

  1,4

  0,7

  Euro 5

  0,9

  0,5

  Euro 6

  0,6

  0,3

  Automobil s benzinskim motorom

  <1,4l

  Euro 0

  3,7

  2,4

  Euro 1

  1,0

  0,4

  Euro 2

  0,7

  0,3

  Euro 3

  0,5

  0,2

  Euro 4

  0,5

  0,2

  Euro 5

  0,5

  0,2

  Euro 6

  0,5

  0,2

  1,4 – 2,0l

  Euro 0

  3,9

  3,0

  Euro 1

  1,1

  0,4

  Euro 2

  0,7

  0,3

  Euro 3

  0,5

  0,2

   

   

  Euro 4

  0,5

  0,2

  Euro 5

  0,4

  0,2

  Euro 6

  0,4

  0,2

  >2,0l

  Euro 0

  4,0

  3,0

  Euro 1

  1,0

  0,4

  Euro 2

  0,5

  0,3

  Euro 3

  0,5

  0,2

  Euro 4

  0,5

  0,2

  Euro 5

  0,4

  0,2

  Euro 6

  0,4

  0,2

  Amandman    67

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 1. – podtočka d

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog III.b – tablica 2.b (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

   

   

  Izmjena

  Tablica 2b: minimalne vrijednosti pristojbe za vanjske troškove za kombije namijenjene za prijevoz tereta:

  Vozilo

  Euro norma

  Prigradske ceste

  Međugradske ceste

  Kombi s benzinskim motorom namijenjen za prijevoz tereta

  Euro 1

  2,4

  0,7

  Euro 2

  1,9

  0,4

  Euro 3

  1,8

  0,4

  Euro 4

  1,7

  0,3

  Euro 5

  1,6

  0,3

  Euro 6

  1,6

  0,3

  Kombi s dizelskim motorom namijenjen za prijevoz tereta

  Euro 1

  4,0

  1,7

  Euro 2

  4,1

  1,7

  Euro 3

  3,5

  1,3

  Euro 4

  3,0

  1,1

  Euro 5

  2,2

  0,8

  Euro 6

  1,9

  0,5

  Amandman    68

  Prijedlog direktive

  Prilog I. – točka 2.

  Direktiva 1999/62/EZ

  Prilog V. – dio 1. – tablica 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Tablica 2: Faktori ekvivalentnosti za utvrđivanje omjera naknada za zagušenje za različite kategorije vozila

  Kategorija vozila

  Faktor ekvivalentnosti

  Laka vozila

  1

  Kruta teška teretna vozila

  1,9

  Autobusi

  2,5

  Zglobna teška teretna vozila

  2,9

   

  Izmjena

  Tablica 2: Faktori ekvivalentnosti za utvrđivanje omjera naknada za zagušenje za različite kategorije vozila

  Kategorija vozila

  Faktor ekvivalentnosti

  Laka vozila

  1

  Kruta teška teretna vozila

  1,9

  Autobusi

  1,5

  Zglobna teška teretna vozila

  2,9

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

  Referentni dokumenti

  COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

  Nadležni odbor

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  15.6.2017

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  ENVI

  15.6.2017

  Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

  16.11.2017

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

  Datum imenovanja

  Seb Dance

  21.6.2017

  Razmatranje u odboru

  24.1.2018

   

   

   

  Datum usvajanja

  27.3.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  50

  11

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  50

  +

  ALDE:

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

  EFDD:

  Eleonora Evi

  GUE/NGL:

  Stefan Eck, Kateřina Konečná

  PPE:

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D:

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE:

  Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

  11

  -

  ECR:

  Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD:

  Julia Reid

  ENF:

  Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

  NI :

  Zoltán Balczó

  PPE:

  György Hölvényi

  1

  0

  ECR

  Mark Demesmaeker

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

  Referentni dokumenti

  COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  31.5.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  15.6.2017

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  16.11.2017

  ENVI

  15.6.2017

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

  Datum odluke

  ECON

  27.2.2018

   

   

   

  Pridruženi odbori

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  ENVI

  16.11.2017

   

   

   

  Izvjestitelji

  Datum imenovanja

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

  4.7.2017

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  22.1.2018

  20.3.2018

  14.5.2018

   

  Datum usvajanja

  24.5.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Datum podnošenja

  7.6.2018

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  35

  +

  ALDE

  Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

  EFDD

  Eleonora Evi, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  S&D

  Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

  2

  -

  ECR

  Jacqueline Foster

  PPE

  Andor Deli

  3

  0

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

  PPE

  Dieter-Lebrecht Koch

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti