Eljárás : 2017/0114(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0202/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0202/2018

Viták :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0423

JELENTÉS     ***I
PDF 1279kWORD 156k
11.6.2018
PE 615.363v04-00 A8-0000/2018

a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

A vélemény előadója (*):

Seb Dance, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0275),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0171/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az osztrák szövetségi tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2018. február 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményeire (A8-0202/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az említett fehér könyvben a Bizottság 2020-ra tűzte ki azt a célt, hogy megtörténjen a külső költségek „immár teljes és kötelező internalizálásának megvalósítása a közúti és a vasúti közlekedésben (a fizikai elhasználódás költségeinek kötelező megtérítésén túl a zaj, a helyi szintű szennyezés és a torlódások figyelembevétele)”.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az áru- és személyszállítást végző járművek forgalma hozzájárul ahhoz, hogy olyan szennyező anyagok kerülnek a légkörbe, amelyek súlyosan károsítják az emberek egészségét, és amelyek – például a PM2,5, az NO2 és az O3 – felelősek Európa környezeti levegőminőségének romlásáért. 2014-ben ez a három szennyező anyag az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017-es jelentése szerint a túlzott kitettség miatt 399 000, 75 000, illetve 13 600 ember korai elhalálozását okozta az Unió területén.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az Egészségügyi Világszervezet szerint egyedül a közúti forgalomból származó zaj közvetlenül a levegőszennyezés mögött a második legkárosabb környezeti stressztényező Európában. Legalább évi 9000 korai elhalálozás tudható be a közlekedésből származó zaj okozta szívbetegségnek.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség európai levegőminőségről szóló 2017. évi jelentése szerint 2015-ben a közúti közlekedési ágazat volt a legnagyobb NOx-kibocsátó és a második legnagyobb koromkibocsátó.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az összes nehézgépjármű jelentős hatást gyakorol a közúti infrastruktúrára, és hozzájárul a levegőszennyezéshez, míg a könnyű tehergépjárművek jelentik a közúti közlekedésből származó, a kibocsátással és a torlódással összefüggő negatív környezeti és társadalmi hatások többségének forrását. Az egyenlő bánásmód és az igazságos verseny biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelvében15 az úthasználati díjakra és a használati díjakra vonatkozóan kialakított keretrendszerben eddig nem szereplő járművek is bekerüljenek ebbe a keretrendszerbe. A jelen irányelv hatályát ezért ki kell terjeszteni azokra a nehézgépjárművekre is, amelyek nem áruk szállítására szolgálnak, valamint a könnyű tehergépjárművekre, beleértve a személygépkocsikat.

(3) Az összes jármű jelentős hatást gyakorol a közúti infrastruktúrára, és hozzájárul a levegőszennyezéshez, míg a könnyűgépjárművek jelentik a közúti közlekedésből származó, a kibocsátással és a torlódással összefüggő negatív környezeti és társadalmi hatások többségének forrását. Az egyenlő bánásmód és az igazságos verseny biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelvében15 az úthasználati díjakra és a használati díjakra vonatkozóan kialakított keretrendszerben eddig nem szereplő járművek is bekerüljenek ebbe a keretrendszerbe. A jelen irányelv hatályát ezért ki kell terjeszteni azokra a nehézgépjárművekre is, amelyek nem áruk szállítására szolgálnak, valamint a könnyű tehergépjárművekre, a személygépkocsikra és a motorkerékpárokra. A személygépkocsikra kivetett díjakat ki lehetne igazítani annak érdekében, hogy elkerüljük a gyakori úthasználók túlzott büntetését. Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a díjakat a gépjármű kategóriája szerint megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazni, de különbséget téve a gépjármű által az infrastruktúrára, a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatás alapján, valamint az olyan úthasználók sajátos társadalmi-gazdasági helyzete szerint, akik kénytelenek a közutakat használni ahhoz, hogy eljussanak munkahelyükre.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A közúti közlekedés belső piacának tisztességes versenyfeltételek melletti megvalósításához szükséges a szabályok egységes alkalmazása. Ezen irányelv egyik legfontosabb célja az úthasználók közötti versenytorzulások felszámolása. Ezért helyénvaló az irányelv nehézgépjárművekre kivetett díjakkal kapcsolatos hatályát kiterjeszteni a közúti áruszállításra szolgáló kisteherautókra.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Ezen intézkedés arányosságának garantálása érdekében fontos, hogy hatálya csak azon kisteherautókra terjedjen ki, amelyeket az 1071/2009/EU európai parlamenti és tanácsi1a és az 1072/2009/EU európai parlamenti és tanácsi1b, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1c által szabályozott közúti áruszállítási tevékenység keretében használnak.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az időalapú használati díjak természetüknél fogva nem tükrözik pontosan az infrastruktúra használatával járó tényleges költségeket, és hasonló okok miatt nem hatékonyak a tisztább és hatékonyabb működésre vagy a torlódás csökkentésére való ösztönzés terén. Ezért fokozatosan a távolságalapú díjaknak kell a helyükbe lépniük, amelyek igazságosabbak, hatékonyabbak és eredményesebbek.

(4) Az időalapú használati díjak természetüknél fogva nem tükrözik pontosan az infrastruktúra használatával járó tényleges költségeket, és hasonló okok miatt nem hatékonyak a tisztább és hatékonyabb működésre vagy a torlódás csökkentésére való ösztönzés terén. A nehézgépjárműveknél ezért az időalapú használati díjak helyébe fokozatosan a távolságalapú díjaknak kell lépniük, amelyek igazságosabbak, hatékonyabbak és eredményesebbek.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A megtett távolságon alapuló díjszabási rendszerek kidolgozásával és/vagy fenntartásával párhuzamosan minden tagállamban ki kell jelölni egy független felügyeleti hatóságot azzal a céllal, hogy – garantálva a szereplők közötti átláthatóságot és megkülönböztetésmentességet, és ellenőrizve, hogy az úthasználati díjak árszintjei és az úthasználati díjakból befolyó bevételek felhasználása megfelelnek-e ezen irányelv rendelkezéseinek – nyomon kövesse a nemzeti díjszabási rendszerek megfelelő működését. Lehetővé kell tenni, hogy az egyes tagállamok a független felügyeleti hatóságot kinevezésekor saját nemzeti hálózatuk sajátosságaihoz igazíthassák.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Annak érdekében, hogy az időalapú használati díjak távolságalapú díjakkal való fokozatos felváltása ne jelentsen akadályt a peremterületen lévő országokból és régiókból kiinduló fuvarozás főbb európai piacaira való bejutás előtt, célszerű a lehető legrövidebb időn belül létrehozni egy kompenzációs rendszert a hozzáadott költségek kiegyensúlyozása érdekében, és ezáltal biztosítani, hogy ne jelentsék a versenyképesség túlzott mértékű csökkenését.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A forgalom díjmentes utakra való, a közúti közlekedésbiztonságra és a közlekedési hálózatok optimális használatára nézve esetlegesen súlyos hatással járó átterelődésének megakadályozása érdekében biztosítani kell, hogy a tagállamok a transzeurópai hálózattal közvetlenül versengő valamennyi útszakaszra úthasználati díjat vethessenek ki.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  Az időalapú használati díjak arra ösztönzik a járművezetőket, hogy a matrica érvényességi ideje alatt minél többet utazzanak, és így ne megfelelő módon alkalmazzák a „szennyező fizet” és a „használó fizet” elveket.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  Ezen irányelv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében az útdíjak beszedéséről szóló koncessziós szerződéseket szabályozó szerződéses kereteknek a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak megfelelően elő kell segíteniük az említett szerződéseknek az uniós szabályozási keret változásához való hozzáigazíthatóságát.

 

 

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  E tekintetben helyénvaló megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a távoli elhelyezkedés miatti többletköltségeket hatékonyabb energiafogyasztású flottákhoz való hozzáféréssel és exkluzív infrastruktúra vagy olyan technológiák, mint az elektronikus autópályák elsődleges biztosításával kompenzálják. Ezek a kompenzációs eszközök részei lehetnek a jövőbeli, 2020 utáni Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók elfogadják a jövőbeli úthasználati díjak rendszerét, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a mobilitási szolgáltatások szélesebb értelemben vett csomagja részeként megfelelő díjbeszedési rendszereket vezessenek be. Ezeknek a rendszereknek biztosítaniuk kell az infrastruktúra-költségek igazságos elosztását és a „szennyező fizet” elv érvényesülését. Az ilyen rendszert bevezető tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a rendszer megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve rendelkezéseinek.

(5) Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók elfogadják a jövőbeli úthasználati díjak rendszerét, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a mobilitási szolgáltatások szélesebb értelemben vett csomagja részeként megfelelő díjbeszedési rendszereket vezessenek be. Ezeknek a rendszereknek biztosítaniuk kell az infrastruktúra-költségek igazságos elosztását, a „szennyező fizet” elv érvényesülését, valamint az úthasználók által befizetett díjakból származó bevételek célhoz rendelését. A tagállamok e tekintetben dönthetnek úgy, hogy a nem a fő közlekedési hálózathoz tartozó utakra is útdíjakat vetnek ki. Az ilyen rendszert bevezető tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a rendszer megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve rendelkezéseinek.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A tagállamokat bátorítani kell arra, hogy a közúti infrastruktúra használatáért a személygépkocsikra vonatkozóan felszámított díjakkal kapcsolatos rendelkezések bevezetése során vegyék figyelembe a társadalmi-gazdasági tényezőket.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az úthasználati díjak elektronikus eszközök útján történő átfogó kivetése együtt jár a személyes adatok tömeges gyűjtésével és tárolásával, amelyekből átfogó mozgási szokásokra is lehet következtetni. A tagállamoknak és a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásakor mindig tiszteletben kell tartaniuk a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvét. Az úthasználati díjakkal összefüggő adatgyűjtéshez kapcsolódó technikai megoldásoknak ezért lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy névtelenül, titkosított formában vagy előre is lehessen fizetni.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  A gépjárműadók akadályozhatják az úthasználati díjak bevezetését. Az úthasználati díjak bevezetésének előmozdítása érdekében nagyobb mozgásteret kell biztosítani a tagállamok számára a gépjárműadók gyors csökkentéséhez, ami azt jelenti, hogy az 1999/62/EK irányelvben foglalt minimumszinteket mielőbb csökkenteni kell.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d)  Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések összehangolt alkalmazásának garantálása céljából, valamint a szabad mozgást biztosító európai térségre és az úthasználatidíj-rendszerek átjárhatóságára gyakorolt hatásainak nyomon követése érdekében egy európai szárazföldi közlekedési ügynökséget kell megbízni az átjárhatóság felügyeletével. Az ügynökség feladata lehetne egyebek mellett az ezen irányelvben foglalt rendelkezések hatékony végrehajtásának nyomon követése, továbbá intézkedéseket hozhatna a belső közúti fuvarozási piac megfelelő működésének torzulásai vagy az utasok szabad mozgásának akadályozása esetén.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

5 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5e)  Különösen fontos, hogy a tagállamok igazságos díjrendszert vezessenek be, amely nem hozza hátrányos helyzetbe azokat a személygépjármű-használókat, akik gyakrabban kénytelenek használni a díjfizetési kötelezettség alá eső utakat annak következtében, hogy lakóhelyük vidéki térségben, elzárt vagy elszigetelt területen található. A tagállamoknak a területfejlesztési politika keretében díjkedvezményeket kell biztosítaniuk az ilyen területeken élő úthasználók részére.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ahogyan a nehézgépjárművek esetében, úgy a könnyű tehergépjárművek esetében is fontos biztosítani, hogy az időalapú díjak arányosak legyenek, többek között az egy évnél rövidebb időszakok tekintetében. Ezen a téren figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a könnyű tehergépjárművek használati mintája eltér a nehézgépjárművekétől. Az arányos időalapú díjak kiszámításához fel lehet használni az utazási mintákkal kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat.

(6) Ahogyan a nehézgépjárművek esetében, úgy a könnyű tehergépjárművek esetében is fontos biztosítani, hogy amennyiben a tagállamok bevezetik azokat, az időalapú díjak arányosak legyenek, többek között az egy évnél rövidebb időszakok tekintetében. Ezen a téren figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a könnyű tehergépjárművek használati mintája eltér a nehézgépjárművekétől. Az arányos időalapú díjak kiszámításához a megkülönböztetésmentesség garantálása mellett fel lehet használni az utazási mintákkal kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az 1999/62/EK irányelv értelmében a külsőköltség-díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az közelítse a szóban forgó jármű használatából fakadó járulékos társadalmi költséget. A tapasztalat alapján e módszer révén lehet a legigazságosabb és leghatékonyabb módon figyelembe venni a nehézgépjárművek által generált levegőszennyezés és zaj környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatásait, és a módszer biztosítaná, hogy a nehézgépjárművek igazságos mértékben járuljanak hozzá az uniós levegőminőségi szabványokhoz17 és más vonatkozó zajkibocsátási határértékek vagy célok eléréséhez. Ezért meg kell könnyíteni az ilyen díjak alkalmazását.

(7) Az 1999/62/EK irányelv értelmében a „szennyező fizet” elvnek megfelelő külsőköltség-díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az közelítse a szóban forgó jármű használatából fakadó járulékos társadalmi költséget. A tapasztalat alapján e módszer révén lehet a legigazságosabb és leghatékonyabb módon figyelembe venni a nehézgépjárművek által generált levegőszennyezés és zaj környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatásait, és a módszer biztosítaná, hogy a nehézgépjárművek igazságos mértékben járuljanak hozzá az uniós levegőminőségi szabványokhoz17 és más vonatkozó zajkibocsátási határértékek vagy célok eléréséhez. Ezért meg kell könnyíteni az ilyen díjak alkalmazását.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Ennek érdekében a legnagyobb súlyozott átlagos külsőköltség-díj értékét fel kell váltani közvetlenül alkalmazható, az inflációnak, a közúti szállítás külső költségei megbecslése terén tett tudomány előrehaladásnak, és a járműállomány változásának megfelelően frissített referenciaértékekkel.

(8) Ennek érdekében be kell vezetni a nem infrastruktúradíj-köteles úthálózatok esetében külsőköltség-díj alkalmazásának lehetőségét, valamint a legnagyobb súlyozott átlagos külsőköltség-díj értékét fel kell váltani közvetlenül alkalmazható, az inflációnak, a közúti szállítás külső költségei megbecslése terén tett tudomány előrehaladásnak, és a járműállomány változásának megfelelően frissített minimumértékekkel.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A közlekedésről szóló fehér könyv azon céljához való hozzájárulás érdekében, hogy a „szennyező fizet” elv teljes körű alkalmazása felé haladjunk, az infrastruktúradíj-köteles úthálózatokon a nehézgépjárművekre és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautókra vonatkozóan külsőköltség-díj alkalmazását kell garantálni.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A külső költségekből származó bevételek megfelelő újbóli felhasználásának biztosítása érdekében helyénvaló lenne ezeket a bevételeket a közlekedési infrastruktúrák ágazatába befektetni, a fenntarthatóbb és a környezetre kevesebb káros hatást kifejtő közlekedési módok támogatása érdekében.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)   A Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága által kiadott, „A közlekedés külső költségeiről szóló kézikönyv” tekintendő alapnak a külső költségek internalizációjával kapcsolatos minimumértékek meghatározásához.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az infrastruktúra-használati költségeknek az Euro kibocsátási osztályokon alapuló differenciálása hozzájárult a tisztább járművek használatához. A járműállomány megújulásával azonban a díjaknak ezen az alapon történő differenciálása a települések közötti úthálózatban várhatóan 2020 végéig el fog avulni, ezért addigra fokozatosan meg kell szüntetni. Ugyanettől az időponttól kezdve szisztematikusabban kell alkalmazni a külsőköltség-díjakat, amelyek célzott módon fedezik a külső költségeket azon helyzetek vonatkozásában, ahol a legjobban számít.

(9) Az infrastruktúra-használati költségeknek az Euro kibocsátási osztályokon alapuló differenciálása hozzájárult a tisztább járművek használatához. A járműállomány megújulásával azonban a díjaknak ezen az alapon történő differenciálása a települések közötti úthálózatban várhatóan 2020 végéig veszít hatékonyságából, ezért addigra fokozatosan meg kell szüntetni. Ugyanettől az időponttól kezdve szisztematikusabban kell alkalmazni a külsőköltség-díjakat, amelyek célzott módon fedezik a külső költségeket azon helyzetek vonatkozásában, ahol a legjobban számít.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tiszta és hatékony üzemanyag-felhasználású járművek használatának elősegítése érdekében a tagállamoknak lényegesen csökkentett úthasználati díjakat és használati díjakat kell alkalmazniuk ezekre a járművekre.

(12)  A tiszta és hatékonyabb üzemanyag-felhasználású járművek használatának elősegítése érdekében a tagállamoknak lényegesen csökkentett úthasználati díjakat és használati díjakat kell alkalmazniuk ezekre a járművekre. Az ilyen rendelkezések végrehajtásának elősegítése és felgyorsítása érdekében e csökkentéseket az 595/2009/EU rendeletnek a CO2-kibocsátásoknak és a nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásának tanúsítása tekintetében történő végrehajtásáról szóló (EU) .../... bizottsági rendelet hatálybalépésétől függetlenül alkalmazni kell. Kibocsátásmentes járművek esetében nem írható elő a levegőszennyezéssel összefüggő külső költségek viselése.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az Alpokon átmenő tranzitforgalom az érintett régiók számára különleges problémát jelent a zajterhelés, a levegőszennyezés és az infrastruktúra kopása szempontjából, ami a környező folyosókkal fennálló költségverseny miatt még súlyosabbá vált. Az érintett régiók és tagállamok számára tehát nagyfokú rugalmasságot kell biztosítani a külsőköltség-díjak alkalmazását és a forgalomszabályozó intézkedések bevezetését illetően, nem utolsósorban a forgalom átterelődésével kapcsolatos nemkívánatos hatásokra és a folyósok közötti, kerülőutakat választó forgalom elkerülésére is tekintettel.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A közutakon kialakuló torlódás, amelyhez különböző arányban minden gépjármű hozzájárul, a GDP 1 %-ának megfelelő költséget jelent. E költség jelentős része a települések közötti torlódásnak tulajdonítható. Ezért lehetővé kell tenni egy specifikus dugódíj bevezetését, azzal a feltétellel, hogy azt minden jármű-kategóriára alkalmazzák. Annak érdekében, hogy hatékony és arányos legyen, a díjat a forgalmi torlódások járulékos költsége alapján kell kiszámítani, és differenciálni kell a hely, az idő és a jármű-kategória alapján. Annak érdekében, hogy a dugódíjak pozitív hatását maximálisan lehessen érvényesíteni, az azokból származó bevételt a probléma forrását kezelő projektekre kell fordítani.

(13)  A közutakon kialakuló torlódás, amelyhez különböző arányban minden gépjármű hozzájárul, a GDP 1 %-ának megfelelő költséget jelent. E költség jelentős része a települések közötti torlódásnak tulajdonítható. Ezért lehetővé kell tenni egy specifikus dugódíj bevezetését, azzal a feltétellel, hogy azt minden jármű-kategóriára alkalmazzák. Annak érdekében, hogy hatékony, arányos és megkülönböztetésmentes legyen, a díjat a forgalmi torlódások járulékos költsége alapján kell kiszámítani, és differenciálni kell a hely, az idő és a jármű-kategória alapján. Ugyanígy meg kell találni azokat a kiegyenlítő és kompenzációs megoldásokat, amelyek nem alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést a külvárosokban élő munkavállalókkal szemben, akiknek mind a használati, mind az úthasználati díjak költségeit viselniük kellene. Annak érdekében, hogy a dugódíjak pozitív hatását maximálisan lehessen érvényesíteni, az azokból származó bevételt a probléma forrását kezelő projektekre kell fordítani.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Az Unió gépjárműörökségének megőrzése érdekében a tagállamoknak külön kategóriát kell létrehozniuk a muzeális értékű járművek számára abból a célból, hogy kiigazíthassák az ezen irányelv értelmében fizetendő különféle díjak összegét.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Tekintettel a balesetek magas külső költségeire, amelyek évente több tízmilliárd eurót tesznek ki, a 2008/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a foglalt, a halálos kimenetelű, illetve a súlyos sérüléssel járó balesetek átlagos társadalmi költségének kiszámításáról szóló rendelkezésekkel összhangban lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára a biztosításokból kimaradó költségek jobb internalizálására. E költségek egy része az adott szociális biztonsági rendszerre és/vagy az egész társadalomra hárul, úgymint az igénybe vett közszolgáltatások adminisztratív költségei, az igénybe vett egészségügyi szolgáltatások bizonyos költségei, valamint a humántőke elvesztése és a fizikai és pszichológiai károkkal kapcsolatos költségek.

 

_____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről (HL L 319., 2008.11.29., 59. o.).

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az infrastruktúra-használati díjon felüli felárak szintén hasznos módon járulhatnak hozzá (nemcsak a hegyvidéki régiókban) azoknak a problémáknak a kezeléséhez, amelyek a bizonyos utak használata által okozott jelentős környezeti károkkal vagy torlódással függenek össze. Ezért meg kell szüntetni a felárak alkalmazásának az említett területekre való jelenlegi korlátozását. Annak elkerülése érdekében, hogy a felhasználókat kettős díjfizetési kötelezettség sújtsa, nem alkalmazható felár azokon az útszakaszokon, ahol dugódíjat kell fizetni.

(16)  Az infrastruktúra-használati díjon felüli felárak szintén hasznos módon járulhatnak hozzá (nemcsak a hegyvidéki régiókban) azoknak a problémáknak a kezeléséhez, amelyek a bizonyos utak használata által okozott jelentős környezeti károkkal vagy torlódással függenek össze. Ezért meg kell könnyíteni a felárak alkalmazását, megszüntetve a jelenlegi megkötéseket, amelyek a felárakat az említett területekre, felhasználásukat pedig a transzeurópai közlekedési hálózat törzshálózatának projektjeire korlátozzák. Annak elkerülése érdekében, hogy a felhasználókat kettős díjfizetési kötelezettség sújtsa, szigorúbban kell korlátozni a felár alkalmazását azokon az útszakaszokon, ahol dugódíjat kell fizetni. Ezenkívül a felső határértékeket is a különböző körülményekhez kell igazítani.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A könnyű tehergépjárművekre vonatkozóan fontos biztosítani, hogy az irányelv ne akadályozza a polgárok szabad mozgását. A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy kedvezményeket vagy díjcsökkentéseket vezessenek be azokban az esetekben, amikor – földrajzi vagy társadalmi okokból – a díjak aránytalanul nagy mértékben érintik az úthasználókat.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A meglévő útdíjfizetési rendszerek közötti potenciális szinergiák kihasználása, ezáltal pedig a működési költségek csökkentése érdekében a Bizottságot teljes mértékben be kell vonni azon tagállamok együttműködésébe, amelyek közös útdíjfizetési rendszert kívánnak kialakítani.

(18)  A meglévő útdíjfizetési rendszerek közötti potenciális szinergiák kihasználása, ezáltal pedig a működési költségek csökkentése érdekében a Bizottságot teljes mértékben be kell vonni azon tagállamok együttműködésébe, amelyek közös és átjárható útdíjfizetési rendszert kívánnak kialakítani.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az útdíjak mozgósíthatnak olyan erőforrásokat, amelyek hozzájárulnak a kiváló minőségű közlekedési infrastruktúra karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához. Ezért célszerű ösztönözni a tagállamokat, hogy az útdíjakból származó bevételeket ennek megfelelően használják fel, ennek érdekében pedig elő kell írni számukra, hogy megfelelő módon tegyenek jelentést e bevételek felhasználásáról. Ez különösen a lehetséges pénzügyi finanszírozási rések azonosításához, valamint az útdíjfizetési kötelezettség társadalmi elfogadtatásához nyújt segítséget.

(19)  Az útdíjak olyan erőforrásokat mozgósítanak, amelyek hozzájárulnak az alternatív közlekedési infrastrukturális projektek és a kiváló minőségű közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához és keresztfinanszírozásához. Ezért célszerű, hogy a tagállamok az útdíjakból származó bevételeket ennek megfelelően használják fel, ennek érdekében pedig elő kell írni számukra, hogy megfelelő módon tegyenek jelentést e bevételek felhasználásáról. Az infrastruktúra-használati díjakból és a külsőköltség-díjakból származó bevételeket ezért újra a közlekedési ágazatba kell befektetni. Ez különösen a lehetséges pénzügyi finanszírozási rések azonosításához, valamint az útdíjfizetési kötelezettség társadalmi elfogadtatásához nyújt segítséget.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Biztosítani kell, hogy – anélkül, hogy túl bonyolulttá tennék a díjfizetési rendszert – a külsőköltség-díjak továbbra is a lehető legpontosabban tükrözzék a nehézgépjárművek által generált levegőszennyezés és zaj költségét, annak érdekében, hogy ösztönözzenek a hatékony üzemanyag-felhasználású járművek használatára, valamint hogy biztosítsák az ösztönzők hatékonyságát és az útdíjak differenciálásának naprakész voltát. Ezért az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból: a külsőköltség-díjakra vonatkozó referenciaértékek korrigálása a tudomány haladásának megfelelően, az infrastruktúra-használati díj CO2-kibocsátáson alapuló bevételsemleges differenciálása módozatainak meghatározása a nehézgépjárművek esetén, és a könnyű tehergépjárművekre vonatkozó infrastruktúra-használati díj differenciálásának a technikai fejlődés alapján történő korrigálása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(21)  Biztosítani kell, hogy – anélkül, hogy túl bonyolulttá tennék a díjfizetési rendszert – a külsőköltség-díjak továbbra is a lehető legpontosabban tükrözzék a nehézgépjárművek által generált levegőszennyezés és zaj költségét, annak érdekében, hogy ösztönözzenek a hatékony üzemanyag-felhasználású járművek használatára, valamint hogy biztosítsák az ösztönzők hatékonyságát és az útdíjak differenciálásának naprakész voltát. Ezért az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból: a külsőköltség-díjakra vonatkozó minimumértékek korrigálása a tudomány haladásának megfelelően, az infrastruktúra-használati díj CO2-kibocsátáson alapuló bevételsemleges differenciálása módozatainak meghatározása a nehézgépjárművek esetén, és a könnyűgépjárművekre vonatkozó infrastruktúra-használati díj differenciálásának a technikai fejlődés alapján történő korrigálása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül egy általános érvényű, átlátható és nyomon követhető keretet terjeszt elő a külső környezeti, torlódási és egészségügyi költségek internalizálására vonatkozóan, amely az infrastruktúra-használati díjak jövőbeli kiszámításának alapjául fog szolgálni. A Bizottságnak e tekintetben javaslatot kell tudnia tenni egy olyan modellre, amelyet minden közlekedési mód tekintetében a külső költségek internalizálására gyakorolt hatások elemzése fog kísérni. Az arányosságra tekintettel minden közlekedési módot figyelembe kell venni a külsőköltségek-díjak kivetésénél.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)   Az átláthatóság érdekében a tagállamoknak nyilvánosan elérhetővé kell tenniük az úthasználók számára az infrastruktúra-használati díjak, a külsőköltség-díjak és a dugódíjak újbóli befektetésének köszönhetően elért eredményeket. Nyilvánosságra kell tehát hozniuk a közúti közlekedésbiztonság javulása, a környezetet érő hatás csökkenése és a forgalmi torlódás csökkenése terén elért előnyöket.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a járművekre egyes közúti infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról;

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a járművekre egyes közúti infrastruktúrák használatáért kivetett távolságalapú díjakról;

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  új infrastruktúra vagy új infrastrukturális fejlesztések (beleértve a jelentős strukturális javításokat);

a)  új infrastruktúra vagy új infrastrukturális fejlesztések (beleértve a jelentős strukturális javításokat) vagy alternatív közlekedési infrastruktúra a modális váltás érdekében;

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „úthasználati díj”: egy, az adott infrastruktúrán megtett távolságon és a jármű típusán alapuló specifikus összeg, amelynek megfizetése feljogosítja a járművet az infrastruktúra használatára, és amely infrastruktúra-használati díjból, valamint adott esetben dugódíjból és/vagy külsőköltség-díjból tevődik össze;

6.  „úthasználati díj”: egy, az adott infrastruktúrán megtett távolságon és a jármű típusán alapuló specifikus összeg, amelynek megfizetése feljogosítja a járművet az infrastruktúra használatára, és amely az alábbi díjak közül egyet vagy többet foglal magában: infrastruktúra-használati díj, vagy külsőköltség-díj;

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés költsége”: valamely jármű üzemeltetése során a por és az ózonprekurzorok, például a nitrogén-oxid, és az illékony szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásával okozott kár költsége;

11.  „a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés költsége”: valamely jármű üzemeltetése során a por és az ózonprekurzorok, például a nitrogén-oxid, és az illékony szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásával okozott emberi egészségkárosodás és a környezetet érő kár költsége;

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „a közlekedésnek tulajdonítható zajártalom költsége”: a járművek által kibocsátott vagy a járművek és az útfelület kölcsönhatása következtében keletkező zajjal okozott kár költsége;

12.  „a közlekedésnek tulajdonítható zajártalom költsége”: a járművek által kibocsátott vagy a járművek és az útfelület kölcsönhatása következtében keletkező zajjal az emberi egészségre és a környezetre nézve okozott károk költsége;

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „jármű”: közúti árufuvarozás vagy személyszállítás céljára szánt vagy használt, négy vagy több kerekű gépjármű vagy csuklós járműszerelvény;

15.  „jármű”: közúti árufuvarozás vagy személyszállítás céljára szánt vagy használt, két vagy több kerekű gépjármű vagy csuklós járműszerelvény;

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a.  „könnyűgépjármű”: könnyű tehergépjármű, személygépkocsi vagy motorkerékpár;

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19.  „könnyű tehergépjármű”: személygépkocsi, minibusz vagy kisteherautó;

19.  „könnyű tehergépjármű”: minibusz, kisteherautó vagy árufuvarozás céljára szánt kisteherautó;

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a.  „muzeális értékű jármű”: a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkének (7) bekezdése értelmében vett muzeális értékű jármű;

 

_______________

 

* A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  „kisteherautók”: árufuvarozás céljára szánt járművek, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát;

22.  „kisteherautó”: a személygépkocsitól eltérő jármű, amelynek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát;

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22a.  „árufuvarozás céljára szánt kisteherautó”: jármű, amelyet az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* szerint közúti fuvarozói szakma gyakorlására használnak, és amelynek megengedett legnagyobb terhelt össztömege 2,4 és 3,5 tonna között van, magassága pedig meghaladja a 2 métert;

 

______________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 22 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22b. „kibocsátásmentes működés”: olyan jármű, amely igazolhatóan kipufogógáz kibocsátása nélkül működik a lefedett úthálózat teljes egészében;

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a.  „motorkerékpár”: két kerékkel rendelkező jármű, oldalkocsival vagy anélkül, valamint a 168/2013/EU rendeletben említett L3e, L4e, L5e, L6e és L7e kategóriába tartozó valamennyi három- és négykerekű motorkerékpár;

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  „koncessziós szerződés”: a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott „közbeszerzési szerződés”**;

27.  „koncessziós szerződés”: a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének 1. pontjában meghatározott koncesszió;

 

_______________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29.  „jelentősen módosított úthasználatidíj-rendszer”: olyan úthasználatidíj-rendszer, amelyet úgy módosítottak, hogy a költségeket vagy bevételeket az előző évhez képest legalább 5%-kal korrigálja, a Bizottság (Eurostat) által közzétett uniós szintű harmonizált fogyasztói árindexben – kivéve az energiát és a feldolgozatlan élelmiszereket – bekövetkezett változások alapján mért infláció miatt történő korrekciót követően.

29.  „jelentősen módosított úthasználatidíj-rendszer”: olyan úthasználatidíj-rendszer, amelyet úgy módosítottak, hogy a költségeket vagy bevételeket az előző évhez képest legalább 15%-kal korrigálja, a Bizottság (Eurostat) által közzétett uniós szintű harmonizált fogyasztói árindexben – kivéve az energiát és a feldolgozatlan élelmiszereket – bekövetkezett változások alapján mért infláció miatt történő korrekciót követően. A koncessziós szerződések esetében a 2014/23/EU irányelv 43. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt kritériumoknak megfelelő módosítások nem tekinthetők jelentősnek.

Indokolás

El kell kerülni a jelentős módosítások túl korlátozó meghatározását az illetékes hatóságokat érintő adminisztratív terhek túlzott megnehezedésének elkerülése céljából. A módosítás célja az útdíjfizetési rendszerek módosításának megkönnyítése különösen abból a célból, hogy könnyebben lehessen alkalmazni ezen irányelv rendelkezéseit, elkerülve azt, hogy az útdíjra vonatkozó rendelkezések minden módosításáról értesíteni kelljen a Bizottságot. A módosítás lehetővé teszi a jelentős módosítások meghatározásának a koncessziós szerződésekről szóló 2014/23/EU irányelvvel való összehangolását is.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29a.  „keresztfinanszírozás”: a hatékony alternatív közlekedési infrastrukturális projekteknek a meglévő közlekedési infrastruktúrákra kivetett út- és infrastruktúra-használati díjakból származó bevételekből való finanszírozása;

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 29 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29b.  „tagállam”: valamennyi tagállami hatóság, ideértve a központi kormányzati hatóságokat, valamely szövetségi állam hatóságait vagy egyéb területi hatóságokat, amelyek saját hatáskörükben eljárva biztosítják az Unió szabályainak tiszteletben tartását.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Az infrastruktúra vagy infrastrukturális fejlesztés költségei magukban foglalhatnak bármely egyedi, a zajártalom csökkentésére vagy a közúti biztonság javítására irányuló kiadást, és az infrastruktúra üzemeltetője által teljesített tényleges kifizetéseket, amelyek olyan objektív környezeti elemekhez kapcsolódnak, mint például a talajszennyezés elleni védekezés;

b)  Az infrastruktúra vagy infrastrukturális fejlesztés költségei magukban foglalhatnak bármely egyedi, a jogszabályi kötelességek kapcsán felmerülő, a zajártalom csökkentésére, innovatív technológiák bevezetésére vagy a közúti biztonság javítására irányuló kiadást, és az infrastruktúra üzemeltetője által teljesített tényleges kifizetéseket, amelyek olyan objektív környezeti elemekhez kapcsolódnak, mint például a talajszennyezés elleni védekezés;

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1999/62/EK irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 6. cikk (2) bekezdése a következő új ba) ponttal egészül ki:

 

„ba)  muzeális jellegű járművek,”

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (9) bekezdés sérelme nélkül, 2018. január 1-től a tagállamok nem vezethetnek be használati díjat a nehézgépjárművekre vonatkozóan. A fenti dátumig bevezetett használati díjak 2023. december 31-ig tarthatók fenn.

(6)  A (9) bekezdés sérelme nélkül, [ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től a tagállamok nem vezethetnek be használati díjat a nehézgépjárművekre és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautókra vonatkozóan. A fenti dátumig bevezetett használati díjak 2022. december 31-ig tarthatók fenn, és 2023. január 1-jétől infrastruktúra-használati díjakkal kell felváltani azokat az ezen irányelv hatálya alá tartozó úthálózaton.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től a tagállamok nem vezethetnek be használati díjat a könnyű tehergépjárművekre vonatkozóan. Az ezen időpont előtt bevezetett használati díjakat 2027. december 31-ig fokozatosan meg kell szüntetni.

(7)  [ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től a tagállamok nem vezethetnek be használati díjat a könnyűgépjárművekre vonatkozóan. Az ezen időpont előtt bevezetett használati díjak 2025. december 31-ig tarthatók fenn.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  2020. január 1-től a nehézgépjárművekre kivetett úthasználati díjak és használati díjak minden nehézgépjárműre vonatkoznak.

(9)  2020. január 1-től a nehézgépjárművekre kivetett úthasználati díjak és használati díjak minden nehézgépjárműre, valamint minden árufuvarozás céljára szánt kisteherautóra vonatkoznak.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A nehézgépjárművekre, illetve a könnyű tehergépjárművekre egymástól függetlenül vethetők ki vagy tarthatók fenn úthasználati díjak és használati díjak.

(10)  2022. december 31-ig a nehézgépjárművekre, illetve az árufuvarozás céljára szánt kisteherautókra és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautóktól eltérő könnyű tehergépjárművekre egymástól függetlenül vethetők ki vagy tarthatók fenn úthasználati díjak és használati díjak.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1999/62/EK irányelv

7a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben használati díjat vetnek ki személygépkocsikra, az infrastruktúra használatát legalább az alábbi időtartamokra lehetővé kell tenni: 10 nap, egy és/vagy két hónap, egy év. A kéthavi díjtétel összege legfeljebb az éves díjtétel összegének 30 %-a, a havi díjtétel összege legfeljebb az éves díjtétel összegének 18 %-a, a tíznapos díjtétel összege pedig legfeljebb az éves díjtétel összegének 8 %-a lehet.

Amennyiben használati díjat vetnek ki személygépkocsikra, az infrastruktúra használatát legalább az alábbi időtartamokra lehetővé kell tenni: egy nap, egy hét, 10 nap, egy és/vagy két hónap, egy év. A kéthavi díjtétel összege legfeljebb az éves díjtétel összegének 30%-a, a havi díjtétel összege legfeljebb az éves díjtétel összegének 18%-a, a tíznapos, heti vagy napi díjtétel összege pedig legfeljebb az éves díjtétel összegének 8%-a lehet.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1999/62/EK irányelv

7a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A minibuszokat és a kisteherautókat illetően a tagállamoknak vagy a (2), vagy a (3) bekezdésnek kell eleget tenniük. A tagállamoknak azonban legkésőbb 2024. január 1-től magasabb használati díjat kell kiszabniuk a minibuszokra és a kisteherautókra, mint a személygépkocsikra.”;

(4)  A minibuszokat, a kisteherautókat és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautókat illetően a tagállamoknak vagy a (2), vagy a (3) bekezdésnek kell eleget tenniük. A tagállamoknak azonban legkésőbb 2024. január 1-től magasabb használati díjat kell kiszabniuk a minibuszokra, a kisteherautókra és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautókra, mint a személygépkocsikra.”;

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1999/62/EK irányelv

7a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A használati díjak arányosságának biztosításakor figyelembe lehet venni az Unió peremterületein található tagállamokból kiinduló fuvarozási műveletek sajátos jellemzőit.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1999/62/EK irányelv

7b cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 7b. cikk az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  Azoknak az útszakaszoknak, amelyeken infrastruktúra-használati díj kerül alkalmazásra, rendelkezniük kell a szükséges infrastruktúrával, hogy biztosítsák a közlekedés biztonságát minden használó számára és bármilyen időjárási körülmények között biztonságos parkolókkal rendelkezzenek az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékekkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló (EU) .../… európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2017/0122(COD)) megfelelően.”

Indokolás

Az infrastruktúradíj-köteles úthálózatoknak lehetővé kell tenniük a közúti fuvarozási vállalkozások számára, hogy teljes mértékben megfeleljenek a rendeletben a pihenési és a vezetési idő vonatkozásában előírt kötelezettségeknek, valamint hogy magas szintű közúti közlekedésbiztonságot biztosítsanak valamennyi úthasználó számára.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek külsőköltség-díjat a járműforgalommal összefüggő levegő- és/vagy zajszennyezés költségeihez kapcsolódóan.

(1)  A tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek külsőköltség-díjat a járműforgalommal összefüggő levegőszennyezés és/vagy zajártalom költségeihez kapcsolódóan.

 

A külsőköltség-díjakat az úthálózat infrastruktúra-használati díjak által nem érintett szakaszain lehet bevezetni vagy fenntartani.

A nehézgépjárművek esetében a külsőköltség-díj összegét differenciáltan és a IIIa. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek és módszereknek megfelelően kell megállapítani, az említett díj összege továbbá nem haladhatja meg a IIIb. mellékletben meghatározott referenciaértékeket.

A közlekedéssel összefüggő levegőszennyezés vagy zajártalom miatt fizetendő külsőköltség-díj összegét differenciáltan és a IIIa. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek és módszereknek megfelelően kell megállapítani, továbbá megfelel legalább a IIIb. mellékletben meghatározott minimumértékeknek.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  2021. január 1-től az úthasználati díjat kivető tagállamoknak külsőköltség-díjat kell alkalmazniuk a nehézgépjárművekre legalább a hálózatnak a 7. cikk (1) bekezdésében említett részein, ahol a nehézgépjárművek által okozott környezeti jár nagyobb, mint a IIIa. mellékletben foglalt releváns jelentéstételi kötelezettségek értelmében meghatározott, a nehézgépjárművek által okozott átlagos környezeti kár.”;

(5)  2021. január 1-től az úthasználati díjat kivető tagállamok a járműforgalommal összefüggő levegőszennyezés és zajártalom költségeihez kapcsolódóan külsőköltség-díjat alkalmaznak a nehézgépjárművek és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautók tekintetében az úthálózat valamennyi olyan részén, amelyen infrastruktúra-használati díj van érvényben.”;

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7 c cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  2026. január 1-től a 7. cikk (1) bekezdésében említett úthálózat minden szakaszán külsőköltség-díj alkalmazandó megkülönböztetésmentes módon a járművek valamennyi kategóriájára.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7 c cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A tagállamok eltéréseket alkalmazhatnak a muzeális jellegű járművek külsőköltség-díjának kiigazítására.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1999/62/EK irányelv

7 d a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A dugódíjak az infrastruktúra-használati díjaktól függetlenül bevezethetők vagy fenntarthatók.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1999/62/EK irányelv

7 d a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az úthálózat bármely szakaszára bevezetett dugódíjnak megkülönböztetésmentesen minden járműre vonatkoznia kell, az V. mellékletben ismertetett standard ekvivalenciatényezőknek megfelelően.

(3)  Az úthálózat bármely szakaszára bevezetett dugódíjnak megkülönböztetésmentesen minden járműre vonatkoznia kell, az V. mellékletben ismertetett standard ekvivalenciatényezőknek megfelelően. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy a közösségi közlekedés, a társadalmi-gazdasági fejlődés és a területi kohézió előmozdítása érdekében a buszokat és a távolsági buszokat mentesítik.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1999/62/EK irányelv

7 d a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A dugódíjnak tükröznie kell a jármű által a többi úthasználóra, közvetve pedig a társadalomra nézve okozott költségeket, de nem haladhatja meg a VI. mellékletben ismertetett maximumszinteket egyik úttípus esetében sem.

(4)  A dugódíj egyik úttípus esetében sem lehet kevesebb, mint a VI. mellékletben ismertetett szintek.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1999/62/EK irányelv

7 d a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamoknak megfelelő mechanizmusokat kell alkalmazniuk a dugódíjak hatásának nyomon követésére és szintjük felülvizsgálatára. Rendszeresen, legalább háromévente felül kell vizsgálniuk a díjak szintjét, biztosítandó, hogy nem magasabbak, mint a dugódíj-fizetési kötelezettség alá eső útszakaszokon fellépő torlódás okozta költség az adott tagállamban.;

(5)  A tagállamoknak megfelelő mechanizmusokat kell alkalmazniuk a dugódíjak hatásának nyomon követésére és szintjük felülvizsgálatára. Évente felül kell vizsgálniuk a díjak szintjét, biztosítandó, hogy nem magasabbak, mint a dugódíj-fizetési kötelezettség alá eső útszakaszokon fellépő torlódás okozta költség az adott tagállamban.;

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 f cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a felárból származó bevételt a 1315/2013/EU rendelet III. mellékletében meghatározott törzshálózat közlekedési infrastruktúrája építésének finanszírozására használják fel, amely közvetlenül hozzájárul a torlódás vagy a környezeti kár enyhítéséhez, és amely ugyanazon a közlekedési folyosón helyezkedik el, mint az az útszakasz, amelyre a felár alkalmazásra kerül,

a)  a felárból származó bevételt olyan közlekedési infrastruktúra építésének vagy közlekedési szolgáltatásoknak a finanszírozására használják fel, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a torlódás vagy a környezeti kár enyhítéséhez, és amelyek ugyanazon a közlekedési folyosón helyezkednek el, mint az az útszakasz, amelyre a felár alkalmazásra kerül;

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 f cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a felár összege nem haladja meg a 7b. cikk (1) bekezdésének és a 7e. cikknek megfelelően kiszámított, súlyozott átlagos infrastruktúradíj 15 %-át, kivéve, ha a befolyt bevételt a törzshálózati folyosók határokon átnyúló szakaszainak finanszírozására fordítják, amely esetben a felár nem haladhatja meg az említett infrastruktúradíj 25 %-át;

b)  a felár összege nem haladja meg a 7b. cikk (1) bekezdésének és a 7e. cikknek megfelelően kiszámított, súlyozott átlagos infrastruktúra-használati díj 15%-át, kivéve a hegyvidéki területeken, ahol az infrastrukturális költségek, valamint az éghajlati és környezeti károk magasabbak, amely esetben a felár nem haladhatja meg az 50%-ot;

Indokolás

A módosítás célja a felár bevezetésének egyszerűsítése a felár egységes, 25%-os arányának megállapításával, függetlenül a bevételek elkülönítésétől.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 f cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a felár bevezetését megelőzően a Bizottságnak megküldik a felár alkalmazásának pontos helyét, és az a) pontban említett törzshálózati folyosók építésének finanszírozásáról meghozott határozatra vonatkozó bizonyítékot;

d)  a felár bevezetését megelőzően a Bizottságnak megküldik a felár alkalmazásának pontos helyét, és az a) pontban említett közlekedési infrastruktúra vagy közlekedési szolgáltatások finanszírozásáról meghozott határozatra vonatkozó bizonyítékot;

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 f cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Új határokon átnyúló projektek esetén csak abban az esetben alkalmazható felár, ha ebbe a projektben részt vevő összes tagállam beleegyezik.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a felárazási rendelkezések bevezetésére vonatkozó szabályozási keret egyszerűsítése.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 f cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Miután megkapta a felárat bevezetni kívánó tagállamtól a szükséges információkat, a Bizottság ezen információkat hozzáférhetővé teszi a 9c. cikkben említett bizottság tagjai számára. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a bevezetni kívánt felár nem felel meg az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy egy vagy több peremterület gazdasági fejlődésére jelentős negatív hatást fog gyakorolni, végrehajtási jogi aktusok útján elutasíthatja az érintett tagállam által benyújtott díjmegállapítási tervet, vagy kérheti annak módosítását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9c. cikk (2) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)  Miután megkapta a felárat bevezetni kívánó tagállamtól a szükséges információkat, a Bizottság ezen információkat hozzáférhetővé teszi a 9c. cikkben említett bizottság tagjai számára. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a bevezetni kívánt felár nem felel meg az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy egy vagy több peremterület gazdasági fejlődésére jelentős negatív hatást fog gyakorolni, végrehajtási jogi aktusok útján elutasíthatja az érintett tagállam által benyújtott díjmegállapítási tervet, vagy kérheti annak módosítását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9c. cikk (2) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A 7e. cikk (3) bekezdésében említett úthasználatidíj-rendszerekre való alkalmazásakor a felár nem minősül az ezen irányelv céljából történő jelentős módosításnak.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 f cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felár összegét a külsőköltség-díj 7c. cikknek megfelelően kiszámított összegéből le kell vonni, kivéve 2011. október 15-től kezdődően az EURO 0, I és II, 2015. január 1-től kezdődően az EURO III és IV, 2019. január 1-től az EURO V, illetve 2023 januárjától az EURO VI kibocsátási osztályba tartozó járművek esetében. A felár és a külsőköltség-díjak egyidejű alkalmazásából befolyó valamennyi bevételt a 1316/2013/EU rendelet I. mellékletének I. részében felsorolt törzshálózati folyosók építésének finanszírozására kell fordítani.

törölve

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  azon csúcsidőszakok időtartama, amelyek alatt a forgalmi torlódások csökkentése érdekében magasabb infrastruktúradíjakat vetnek ki, naponta nem haladja meg az öt órát;

d)  azon csúcsidőszakok időtartama, amelyek alatt a forgalmi torlódások csökkentése érdekében magasabb infrastruktúra-használati díjakat vetnek ki, naponta nem haladja meg az öt órát vagy azoknak az óráknak a számát, amelyek során a torlódás aránya meghaladja a kapacitás 100%-át;

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Arra az esetre, ha a járművezető vagy adott esetben a fuvarozó az ellenőrzés alkalmával nem képes a jármű kibocsátási osztályának a (2) bekezdés értelmében történő igazolására alkalmas járműokmányt bemutatni, a tagállamok a legmagasabb kivethető úthasználati díjat alkalmazhatják.

(3)  Arra az esetre, ha a járművezető vagy adott esetben a fuvarozó az ellenőrzés alkalmával nem elektronikus útdíjfizetési rendszer használatával teljesíti a kifizetéseket vagy nem rendelkezik érvényes előfizetéssel vagy a járműve nem rendelkezik az autópályadíj-üzemeltető által jóváhagyott, a jármű kibocsátási osztályának a (2) bekezdés értelmében történő igazolására alkalmas fedélzeti berendezéssel, a tagállamok a legmagasabb kivethető úthasználati díjat alkalmazhatják.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Miután a Bizottság az (EU) …/… rendelet***** értelmében közzétette a CO2-kibocsátási adatokat, a 9e. cikk rendelkezéseivel összhangban egy éven belül el kell fogadnia egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amelyben meghatározza a CO2-kibocsátás referenciaértékeit, valamint megfelelő módon kategorizálja az érintett nehézgépjárműveket.

(4)  Miután a Bizottság az (EU) …/… rendelet***** értelmében közzétette a CO2-kibocsátási adatokat, a 9e. cikk rendelkezéseivel összhangban egy éven belül el kell fogadnia egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amelyben meghatározza a CO2-kibocsátás referenciaértékeit, valamint megfelelő módon kategorizálja az érintett nehézgépjárműveket, figyelembe véve a kibocsátáscsökkentő technológiákat.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésétől számított egy éven belül a tagállamoknak differenciálniuk kell az infrastruktúra-használati díjat a CO2-kibocsátás referenciaértékei és a vonatkozó járműkategorizálás alapján. A díjakat olyan módon kell differenciálni, hogy az infrastruktúra-használati díj egyetlen esetben se legyen több mint 100 %-kal magasabb, mint az egyenértékű, legalacsonyabb (de nem nulla) CO2-kibocsátású járművekre vonatkozó díj. A nulla kibocsátású járművek esetében a maximális értékhez képest 75 %-kal csökkentett infrastruktúra-használati díjat kell alkalmazni.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésétől számított egy éven belül a tagállamoknak differenciálniuk kell az infrastruktúra-használati díjat a CO2-kibocsátás referenciaértékei és a vonatkozó járműkategorizálás alapján.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/től a kibocsátásmentes járművek esetében a maximális értékhez képest 50%-kal csökkentett infrastruktúra-használati díjat kell alkalmazni. A kibocsátásmentes működésre is ugyanezt a csökkentést kell alkalmazni, feltéve, hogy az ilyen működés bizonyítható.

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság [HL: beillesztendő időpont: öt évvel ezen irányelv hatálybalépése után]-ig értékelő jelentést készít, amelyben értékeli a kibocsátásmentes járművek piaci részesedését és a kibocsátásmentes működést. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy adott esetben a 9e. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a kibocsátásmentes járművekre vonatkozó, a legalacsonyabb infrastruktúra-használati díjhoz viszonyított díjmérséklés újraszámítására vonatkozóan.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1999/62/EK irányelv

7 g a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A könnyű tehergépjárművekre vonatkozóan 2021. december 31-ig a tagállamok a jármű környezetvédelmi teljesítménye alapján differenciálhatják az úthasználati díjakat és használati díjakat.

(1)  A könnyűgépjárművekre vonatkozóan 2021. december 31-ig a tagállamok a jármű környezetvédelmi teljesítménye alapján differenciálhatják az úthasználati díjakat és használati díjakat.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1999/62/EK irányelv

7 g a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok figyelembe vehetik a jármű környezetvédelmi teljesítményének javulását a jármű alternatív üzemanyagok használatára való átalakítása következtében. A díjfizetési rendszer üzemeltetője által jóváhagyott állandó előfizetésnek vagy egyéb eszközöknek lehetővé kell tenniük a felhasználók számára, hogy különböző autópályadíjakat fizessenek, amelyek jutalmazzák a jármű átalakítás utáni környezeti teljesítményét.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1999/62/EK irányelv

7 g a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Arra az esetre, ha a járművezető vagy adott esetben a fuvarozó az ellenőrzés alkalmával nem képes a .../.../EU bizottsági rendelet ****** rendelkezései értelmében a jármű kibocsátási szintjének igazolására alkalmas járműokmányt (megfelelőségi nyilatkozat) bemutatni, a tagállamok a legmagasabb kivethető úthasználati díjat alkalmazhatják.

(3)  Arra az esetre, ha a járművezető vagy adott esetben a fuvarozó az ellenőrzés alkalmával nem képes a .../.../EU bizottsági rendelet ****** rendelkezései értelmében a jármű kibocsátási szintjének igazolására alkalmas járműokmányt (megfelelőségi nyilatkozat) bemutatni, illetve nem rendelkezik előfizetéssel vagy más, az üzemeltető által jóváhagyott dokumentummal, a tagállamok a legmagasabb kivethető úthasználati díjat alkalmazhatják. A jármű kibocsátási szintjeit igazoló okmányok későbbi benyújtása az érintett járműre vonatkozóan alkalmazott úthasználati díjak vagy használati díjak, valamint a megfelelő úthasználati díj vagy használati díj közötti különbség megtérítését eredményezi.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1999/62/EK irányelv

7 g a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok kivételes intézkedéseket fogadhatnak el a muzeális jellegű járművek számára történő díjfelszámítás céljából.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a VII. mellékletet módosító 9e. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékletben ismertetett módozatokat hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a VII. mellékletet módosító 9e. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékletben ismertetett módozatokat hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez, és figyelembe vegye az összetevők szerepét a közúti közlekedésbiztonság javítása és a közlekedés szén-dioxid-mentesítése terén.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

1999/62/EK irányelv

7 h cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A 7h. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következő franciabekezdéssel egészül ki:

 

„– a járművek fedélzetén a használati díjak és az úthasználati díjak fizetésére elhelyezett fedélzeti berendezések átjárhatóságára vonatkozó egyértelmű tájékoztatást. Meg kell indokolni, hogy a többi uniós tagállamban használt egyéb fedélzeti berendezéseket a felhasználók miért nem alkalmazhatják ezen úthasználatidíj-rendszer esetében;”

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

1999/62/EK irányelv

7 h cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)  A koncesszió szolgáltatója és a koncessziós jogosult közötti viszonyt szabályozó szerződéses keret lehetővé teszi, hogy a koncessziós szerződéseket hozzá lehessen igazítani a változó uniós vagy nemzeti szabályozási kerethez a 7c., 7da., 7g, illetve 7ga. cikkekben megállapított kötelezettségekkel összhangban.”

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – -a pont (új)

1999/62/EK irányelv

7 i cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A (2) bekezdésben a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A tagállamok az infrastruktúradíj tekintetében kedvezményt vagy díjcsökkentést alkalmazhatnak, feltéve, hogy:

(2)  A nehézgépjárművekre és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautókra vonatkozóan a tagállamok az infrastruktúra-használati díj tekintetében kedvezményt vagy díjcsökkentést alkalmazhatnak, feltéve, hogy:

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

1999/62/EK irányelv

7 i cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az ilyen kedvezmények vagy díjcsökkentések mértéke nem haladja meg a kedvezményre vagy díjcsökkentésre nem jogosult, azonos típusú járművek által fizetendő infrastruktúradíj összegének 13 %-át.

c)  az ilyen kedvezmények vagy díjcsökkentések mértéke nem haladja meg a kedvezményre vagy díjcsökkentésre nem jogosult, helyi vagy rendszeres fuvarozásban, vagy mindkettőben részt vevő azonos típusú járművek által fizetendő infrastruktúra-használati díj összegének 20%-át.;

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a a pont (új)

1999/62/EK irányelv

7 i cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdést követően a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(2a)  A könnyűgépjárművekre, különösen az elszórt települések területén vagy a külvárosokban a gyakori úthasználókra vonatkozóan a tagállamok az infrastruktúra-használati díj tekintetében kedvezményt vagy díjcsökkentést alkalmazhatnak, feltéve, hogy:

 

a)  az így kialakított díjszerkezet arányos, azt nyilvánosságra hozták, az úthasználók számára azonos feltételekkel hozzáférhető, és nem eredményezi a többletköltségeknek más úthasználókra magasabb útdíj formájában történő áthárítását;

 

b)  az ilyen engedmények és kedvezmények hozzájárulnak

 

i) a társadalmi kohézióhoz; és/vagy

 

ii.  a peremterületek vagy a távoli területek vagy mindkettő mobilitásának biztosításához;

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a b pont (új)

1999/62/EK irányelv

7 i cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  A (2) bekezdést követően a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(2b)  A tagállamok vagy az illetékes hatóságok kilométeralapon átalányalapú mentesítést vezethetnek be egy adott útszakaszon, figyelembe véve a peremterületek mobilitási mintáit és gazdasági érdekeit, feltéve, hogy az így kialakuló díjszerkezet arányos, azt nyilvánosságra hozták, az úthasználók számára azonos feltételekkel hozzáférhető, és nem eredményezi a többletköltségeknek más úthasználókra magasabb útdíj formájában történő áthárítását;

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

1999/62/EK irányelv

7 i cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 7g. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (5) bekezdésében foglalt feltételekre figyelemmel az úthasználati díj mértéke az 1315/2013/EU rendelet I. mellékletében azonosított európai érdekeket szolgáló, kiemelt fontosságú projektek tekintetében – az ilyen projektek gazdasági életképességének biztosítása érdekében – más módon is differenciálható, amennyiben e projektek más közlekedési módokkal közvetlen versenyhelyzetben vannak. Az így adódó díjstruktúrának lineárisnak, arányosnak, nyilvánosnak és valamennyi úthasználó számára azonos feltételekkel hozzáférhetőnek kell lennie, és nem eredményezheti többletköltségeknek más úthasználókra magasabb útdíj formájában történő áthárítását.;

(3)  A 7g. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (5) bekezdésében foglalt feltételekre figyelemmel az úthasználati díj mértéke az 1315/2013/EU rendelet I. mellékletében azonosított európai érdekeket szolgáló, kiemelt fontosságú projektek tekintetében – az ilyen projektek gazdasági életképességének biztosítása érdekében – más módon is differenciálható, amennyiben e projektek más közlekedési módokkal közvetlen versenyhelyzetben vannak. Az így adódó díjstruktúrának nyilvánosnak és valamennyi úthasználó számára azonos feltételekkel hozzáférhetőnek kell lennie.;

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b a pont (új)

1999/62/EK irányelv

7 i cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A (3) bekezdést követően a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A hegyvidéki területeken és a peremterületeken a tagállamok vagy az illetékes hatóságok az útdíjköteles járművek által megtett távolságtól függően eltérő úthasználati díjtételeket alkalmazhatnak a nehézgépjárművekre a társadalmi-gazdasági hatások minimalizálása érdekében, feltéve hogy:

 

a)  a vezetési távolság szerinti differenciálás figyelembe veszi a rövid távú és a nagy távolságra történő szállítás eltérő jellemzőit, különösen az egyik közlekedési módról a másikra történő áttérés rendelkezésre álló lehetőségeit;

 

b)  a differenciálást megkülönböztetésmentesen alkalmazzák;

 

c)  a technikai berendezés lehetővé teszi a jármű országhatárokon való belépési és kilépési pontjainak észlelését.”

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

1999/62/EK irányelv

7 j cikk – 1 bekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ennek érdekében a tagállamok együttműködnek olyan módszerek kidolgozásában, amelyek lehetővé teszik, hogy az úthasználók az úthasználati és használati díjakat legalább a nagyobb értékesítési pontokon, az általánosan elfogadott fizetési eszközökkel, mind az alkalmazó tagállam területén belül, mind azon kívül, a nap 24 órájában megfizethessék.;

Ennek érdekében a tagállamok együttműködnek olyan módszerek kidolgozásában, amelyek lehetővé teszik, hogy az úthasználók az úthasználati és használati díjakat vagy a határon, vagy bármely egyéb értékesítési ponton, az általánosan elfogadott, többek között elektronikus fizetési eszközökkel, mind az alkalmazó tagállam területén belül, mind azon kívül, a nap 24 órájában nyugta ellenében megfizethessék.;

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

1999/62/EK irányelv

7 j cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a tagállamok úthasználati díjat vetnek ki egy járműre, az úthasználati díj teljes összegét, az infrastruktúradíj összegét, a külsőköltség-díjak, és – ahol alkalmazzák – a dugódíj összegét az úthasználó részére kiállított elismervényen kell feltüntetni, amennyiben lehetséges, elektronikus úton

(3)  Ha a tagállamok úthasználati díjat vetnek ki egy járműre, az úthasználati díj teljes összegét, az infrastruktúradíj összegét, a külsőköltség-díjak, és – ahol alkalmazzák – a dugódíj összegét az úthasználó kérésére a részére kiállított elismervényen kell feltüntetni, amennyiben lehetséges, elektronikus úton.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1999/62/EK irányelv

7 k cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének sérelme nélkül, ez az irányelv nem érinti az úthasználatidíj-rendszert bevezető tagállamok azon lehetőségét, hogy megfelelő ellentételezést nyújtsanak.;

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének sérelme nélkül, ez az irányelv nem érinti az úthasználatidíj-rendszert bevezető tagállamok azon lehetőségét, hogy megfelelő ellentételezést nyújtsanak, feltéve, hogy ez nem torzítja a versenyt és nem okoz kárt a helyi vagy rendszeres fuvarozók vagy mindkettő számára.;

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

1999/62/EK irányelv

8 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a.  Az irányelv a következő 8a. cikkel egészül ki:

 

8a. cikk

 

Monitoring és jelentéstétel

 

(1)  Az infrastruktúra-használati díjak ellenőrzése érdekében minden tagállam független felügyeleti hatóságot jelöl ki, amely felel ezen irányelv tiszteletben tartásának biztosításáért.

 

(2)  A felügyeleti hatóság biztosítja a koncessziós szerződések gazdasági és pénzügyi ellenőrzését a 7b. cikk rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében.

 

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a független felügyeleti hatóság kijelöléséről.

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A 9. cikk (2) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A tagállamok döntenek az ezen irányelvből származó bevételek felhasználásáról. A közlekedési hálózat egésze fejlődésének elősegítése érdekében az infrastruktúra- és külsőköltség-díjakból származó bevételt, vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedési ágazat javára és a teljes közlekedési rendszer optimalizálására fordítják. A külsőköltség-díjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedés fenntarthatóbbá tételére kell fordítani, többek között az alábbiak legalább egyikére:

(2)  „A közlekedési hálózat egésze fejlődésének elősegítése érdekében az infrastruktúra-használati és külsőköltség-díjakból származó bevételt, vagy az e bevételek értékével megegyező összeget az úthálózat karbantartására és fenntartására és a teljes közlekedési rendszer optimalizálására kell fordítani. A külsőköltség-díjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedés fenntarthatóbbá tételére kell fordítani, többek között az alábbiak közül legalább az egyikre:

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a a pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  A (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b)  a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés forrásnál való csökkentése;

„b)  a közúti közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés és zajártalom csökkentése;

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a b pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ab)  A (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ba)  a közösségi és fenntartható közlekedési módok finanszírozása;”

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a c pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ac)  A (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

e)  a közlekedés résztvevői által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése és/vagy a meglévő kapacitás növelése;

„e)  a 2014/94/EU irányelvvel összhangban alternatív üzemanyagokkal működő infrastruktúra és a közlekedés résztvevői által igénybe vehető alternatív szolgáltatások fejlesztése és/vagy a meglévő kapacitás növelése;

Módosítás    108

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a d pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ad)  A (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

f)  a transzeurópai közlekedési hálózat támogatása;

„f)  a transzeurópai közlekedési hálózat támogatása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése;”

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a e pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ae)  A 2. pont h) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

h)  a közúti közlekedés biztonságának javítása; valamint

h)  a közúti közlekedés biztonságának javítása és a biztonságos közúti infrastruktúra; valamint

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a f pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-af)  A (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

i)  biztonságos parkolóhelyek biztosítása.

i)  biztonságos és biztosított parkolók biztosítása; ”

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A dugódíjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a torlódás problémájának kezelésére kell fordítani, elsősorban a következők révén:

(3)  A dugódíjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a torlódás problémájának kezelésére kell fordítani, például a következők révén:

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az útszűkületek megszüntetése a transzeurópai közlekedési hálózatban;

b)  a szűk keresztmetszetek és a hiányzó összeköttetések megszüntetése az olyan hálózataikban, ahol használati díjat alkalmaznak és a transzeurópai közlekedési hálózatban;

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a közlekedők által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése,;

c)  a közlekedők által igénybe vehető alternatív infrastruktúra és multimodális csomópontok fejlesztése,;

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b a pont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A szöveg a következő új bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  Az infrastruktúra-használati díjakból és külsőköltség-díjakból származó bevételeket azon a területen kell felhasználni, amelyen a díjfizetés ellenében használható útszakasz található.”

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

1999/62/EK irányelv

9 e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 7g. cikk (4) bekezdésében, a 7ga. cikk (4) bekezdésében és a 9d. cikkben adott felhatalmazás [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottságnak a 7g. cikk (4) bekezdésében, a 7ga. cikk (4) bekezdésében és a 9d. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 éves időtartamra szól …-tól/-től [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A tagállamok vagy az illetékes hatóságok a legátláthatóbb és legegyértelműbb módon tájékoztatást adnak az úthasználóktól származó bevételek felhasználásáról.

Módosítás    117

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a feláron keresztül beszedett teljes bevétel, és az, hogy mely útszakaszokra vetették ki azt

Módosítás    118

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok nyilvánosan elérhetővé teszik az infrastruktúra-használati díjak és a külsőköltség-díjak újbóli befektetésének köszönhetően elért eredményeket, valamint a megnövekedett közúti közlekedésbiztonság, a csökkenő környezeti hatás és a csökkenő közúti torlódások tekintetében tapasztalható előnyöket.

Módosítás    119

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

1999/62/EK irányelv

11 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az ezen irányelv hatálybalépését követő öt éven belül a Bizottság jelentést nyújt be a kibocsátásmentes járművek piaci részesedésének alakulásáról, és szükség esetén felülvizsgálja a kibocsátásmentes járművekre alkalmazott csökkentési rátát.

Módosítás    120

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – i pont – 1 franciabekezdés

1999/62/EK irányelv

III melléklet – 2 szakasz – 2.1 pont – 6 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségek nehézgépjárművekre eső arányát objektív és átlátható módon kell megállapítani, figyelembe véve a hálózaton várható nehézgépjármű-forgalom arányát és a járulékos költségeket. Ebből a célból a nehézgépjárművek által megtett járműkilométereket objektíven igazolható, például az ezen melléklet 4. pontjában (*) meghatározottak szerinti »ekvivalenciafaktorok« alkalmazásával ki lehet igazítani.

A költségek egyes gépjárműtípusokra eső arányát objektív és átlátható módon kell megállapítani, figyelembe véve az egyes gépjárműtípusok hálózaton várható forgalmának arányát és a járulékos költségeket. Ebből a célból a nehézgépjárművek által megtett járműkilométereket objektíven igazolható, például az ezen melléklet 4. pontjában (*) meghatározottak szerinti »ekvivalenciafaktorok« alkalmazásával ki lehet igazítani.

Indokolás

Az infrastruktúra-költségekre vonatkozó díjszabás alkalmazási körének kibővítésekor a hozzárendelési szabálynak valamennyi érintett járműtípusra vonatkoznia kell.

Módosítás    121

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – i pont – 2 franciabekezdés

1999/62/EK irányelv

III melléklet – 2 szakasz – 2.2 pont – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen költségeket a nehézgépjárművek és az egyéb forgalom között a járműkilométerek tényleges és előre jelzett megoszlása alapján kell megosztani, és objektíven igazolható, például a 4. pontban meghatározottak szerinti ekvivalenciafaktorok alkalmazásával ki lehet igazítani;

—  Ezen költségeket a nehézgépjárművek és a könnyűgépjárművek között a járműkilométerek tényleges és előre jelzett megoszlása alapján kell megosztani, és objektíven igazolható, például a 4. pontban meghatározottak szerinti ekvivalenciafaktorok alkalmazásával ki lehet igazítani;

Módosítás    122

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c pont

1999/62/EK irányelv

III a melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a tagállam a transzeurópai hálózat saját területéhez tartozó közúthálózatnak csak egy részén vagy bizonyos részein kíván külsőköltség-díjat kivetni, akkor e rész vagy ezen részek kiválasztását olyan elemzésnek kell megelőznie, amelynek során megállapítást nyert, hogy:

törölve

  azon utak járművek általi igénybevétele, amelyeken a tagállam külsőköltség-díjat vet ki, az átlagosnál nagyobb mértékű környezetkárosítást eredményez, a levegőminőségi jelentéstétellel, a nemzeti emissziókataszterekel, a forgalom mennyiségével, valamint zaj tekintetében a 2002/49/EK irányelvvel összhangban értékelve, vagy

 

  a külsőköltség-díjnak a saját területéhez tartozó közúthálózat más részein való alkalmazása káros hatással lehet a környezetre vagy a közúti közlekedésbiztonságra, vagy ezen utak esetében a külsőköltség-díj kivetése és beszedése aránytalan költséggel járna.

 

Módosítás    123

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c pont

1999/62/EK irányelv

III a melléklet – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   Az érintett járművek, utak és időszakok

(2)   Az érintett járművek, utak és időszakok

Ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott referenciaértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni, akkor tájékoztatja a Bizottságot a járművek osztályozásáról, amely alapján a külsőköltség-díj összege különbözik. Emellett tájékoztatja a Bizottságot azon közutak helyéről, amelyekre nagyobb összegű külsőköltség-díjat alkalmaznak (a továbbiakban: „külvárosi utak [beleértve az autópályákat is]”), valamint azon közutak helyéről, amelyekre kisebb összegű külsőköltség-díjat alkalmaznak (a továbbiakban: „településeket összekötő utak [beleértve az autópályákat is]”).

 

A tagállam a fentieken túl szükség szerint tájékoztatja a Bizottságot azon éjszakai időszakról, amelyben a nagyobb zajterhelésre való tekintettel nagyobb összegű külsőzajköltség-díj vethető ki.

 

A közutak külvárosi utakként (beleértve az autópályákat is) vagy településeket összekötő utakként (beleértve az autópályákat is) történő osztályozásának, valamint az egyes időszakok meghatározásának olyan objektív kritériumokon kell alapulnia, amelyek a közút és a közút környezete szennyezéssel szembeni kitettségének szintjével állnak összefüggésben, így például figyelembe kell venni a népsűrűséget, a levegőszennyezés (különösen a PM10 és az NO2) éves mediánját, és (a PM10 esetében) a napok és (az NO2 esetében) az órák számát, amely alatt a szennyezés mértéke meghaladja a 2008/50/EK irányelvben meghatározott értékhatárokat. Az alkalmazott kritériumokat a tájékoztatásban meg kell jelölni.

A közutak külvárosi utakként (beleértve az autópályákat is) vagy településeket összekötő utakként (beleértve az autópályákat is) történő osztályozásának, valamint az egyes időszakok meghatározásának olyan objektív kritériumokon kell alapulnia, amelyek a közút és a közút környezete szennyezéssel szembeni kitettségének szintjével állnak összefüggésben, így például figyelembe kell venni a népsűrűséget, a levegőszennyezés (különösen a PM10 és az NO2) éves mediánját, és (a PM10 esetében) a napok és (az NO2 esetében) az órák számát, amely alatt a szennyezés mértéke meghaladja a 2008/50/EK irányelvben meghatározott értékhatárokat. Az alkalmazott kritériumokat a tájékoztatásban meg kell jelölni.

Módosítás    124

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c pont

1999/62/EK irányelv

III a melléklet – 3 táblázat (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

Módosítás

3. táblázat: a járművekre vonatkozó külsőköltség-díjak referenciaértékei (€ct/vkm):

Jármű

Motor

EURO osztály

Külvárosi

Településeket összekötő

Dízelüzemű személygépkocsi

<1,4l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4-2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

>2,0 l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Benzinüzemű személygépkocsi

<1,4l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4-2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

>2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

Módosítás    125

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c pont

1999/62/EK irányelv

III a melléklet – 4 táblázat (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

Módosítás

4. táblázat: a könnyű tehergépjárművekre vonatkozó külsőköltség-díjak minimumértékei (€ct/vkm):

Jármű

EURO osztály

Külvárosi

Településeket összekötő

Benzinüzemű könnyű haszongépjármű

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

Dízelüzemű könnyű haszongépjármű

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

Módosítás    126

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – d pont

1999/62/EK irányelv

III b melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A KÜLSŐKÖLTSÉG-DÍJ REFERENCIAÉRTÉKEI

A KÜLSŐKÖLTSÉG-DÍJ MINIMUMÉRTÉKEI

Ez a melléklet meghatározza a külsőköltség-díj referenciaértékeit, beleértve a lég- és zajszennyezés költségét.

Ez a melléklet meghatározza a külsőköltség-díj minimumértékeit, beleértve a levegőszennyezés és zajártalom költségét.

Módosítás    127

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – d pont

1999/62/EK irányelv

III b melléklet – 1 táblázat – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. táblázat a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó külsőköltség-díjak referenciaértékei

1. táblázat a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó külsőköltség-díjak minimumértékei

Módosítás    128

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – d pont

1999/62/EK irányelv

III b melléklet – 2 táblázat – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. táblázat: távolsági buszokra vonatkozó külsőköltség-díjak referenciaértékei

2. táblázat: a távolsági buszokra vonatkozó külsőköltség-díjak minimumértékei

Módosítás    129

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – d pont

1999/62/EK irányelv

III b melléklet – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1. és a 2. táblázatban található értékek hegyvidéki területeken és agglomerációk körül – az alacsonyabb diszperzió, az utak meredeksége, a tengerszint feletti magasság vagy a hőmérsékleti inverzió által indokolt mértékben – legfeljebb kétszeres szorzóval kiigazíthatók.;

Az 1. és a 2. táblázatban található értékek hegyvidéki területeken és agglomerációk körül – az alacsonyabb diszperzió, az utak meredeksége, a tengerszint feletti magasság vagy a hőmérsékleti inverzió által indokolt mértékben – legfeljebb négyszeres referenciaszorzóval kiigazíthatók. Ha van tudományos bizonyíték a hegyvidéki területtel vagy agglomerációval összefüggő magasabb szorzóra, ez a referenciaérték részletes indoklás alapján növelhető;

Módosítás    130

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – e a pont (új)

1999/62/EK irányelv

IV melléklet – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A IV. melléklet a következő ponttal egészül ki:

 

Alternatív üzemanyaggal hajtott gépjárművek esetében a megengedett legnagyobb össztömeg az alkalmazott alternatív üzemanyag-technológia esetében szükséges többlettömeggel, de legfeljebb egy tonnával nő.

Módosítás    131

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont

1999/62/EK irányelv

V melléklet – 1 szakasz – c pont – 2 táblázat – 2 oszlop – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Buszok és távolsági buszok

Buszok és távolsági buszok

2,5

1,5

(1)

HL C 81., 2018.3.2., 188. o.

(2)

HL C 176., 2018.5.23., 66. o.


INDOKOLÁS

1. Aktuális állapot

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/68/EK irányelv alapvető célja az volt, hogy felszámolja a fuvarozási vállalkozások közötti versenytorzulásokat a belső piac és az áruk szabad mozgása megfelelő működése érdekében.

Az 1999/68/EK irányelv 2011-ben elvégzett felülvizsgálata lehetővé tette a negatív externáliák beszámítását a díjak differenciálása során, és külsőköltség-díjak bevezetését. Ugyanakkor az irányelv 2011-es felülvizsgálata nem járult hozzá teljes mértékben a közlekedésről szóló fehér könyv azon céljainak teljesítéséhez, hogy maradéktalanul alkalmazzák a „szennyező fizet” és az „úthasználó fizet” elvet az európai úthálózatban. Jelenleg az átfogó transzeurópai közúti hálózat mindössze 25%-ára terjednek ki a nehéz tehergépjárművekre háruló, a megtett távolság szerinti díjak.

2. Az Európai Bizottság javaslatai

  A hatály terjedjen ki valamennyi nehéz tehergépjárműre: 2020-tól kezdve a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó jelenlegi és új rendszereket a városi és a távolsági buszokra is alkalmazni kell. Emellett már nem lesz lehetőség a 12 tonnánál könnyebb járművek útdíjfizetési kötelezettség alóli mentesítésére. Az intézkedés célja a nehéz tehergépjárművek közötti versenytorzulások korlátozása, valamint hogy ne csak a 12 tonnánál nehezebb nehéz tehergépjárművek viseljék a díjfizetés terhét.

  A Bizottság javasolja az irányelv bizonyos rendelkezéseinek kiterjesztését a könnyűgépjárművekre, például az infrastruktúra használati díjának differenciálása tekintetében.

  2024-től kezdve a nehéz tehergépjárművek, 2028-tól a könnyűgépjárművek matricáinak betiltása az „úthasználó fizet” elv megfelelőbb alkalmazása érdekében.

  Dugódíjak bevezetésének lehetősége;

  A nehéz tehergépjárművek esetében az infrastruktúra-használat díjának a CO2-kibocsátással összefüggő differenciálása, és a könnyűgépjárművek esetében pedig a díj a CO2-kibocsátástól és az Euro-normáktól függő differenciálása;

  A kibocsátásmentes járművek esetében az infrastruktúra használatáért fizetendő díjak 75%-os csökkentése;

  Külsőköltség-díjak bevezetésének kötelezettsége olyan főútvonalakra, amelyek esetében az átlagosnál nagyobb környezeti károkat okoznak a nehéz tehergépjárművek.

  A Bizottság javaslatainak célja továbbá a díjszabási rendszerek átláthatóságának és a bevételek felhasználása ellenőrzésének megerősítése;

3. Az előadó javaslatai

A bizottsági javaslat több olyan intézkedést is tartalmaz, amelyek a közlekedésről szóló fehér könyv célkitűzéseihez igazodnak, amelyek szerint maradéktalanul alkalmazni kell a „szennyező fizet” és az „úthasználó fizet” elvet. Ezzel összefüggésben az előadó úgy véli, hogy a Parlamentnek fenn kell tartania a bizottsági javaslat célkitűzéseinek szintjét.

Az előadó emellett úgy véli, hogy a Bizottság javaslatát több fontos ponton javítani és erősíteni kell. Ebből kiindulva a jelentés számos módosítást tartalmaz a szöveg alapvető elemeire vonatkozóan, amelyek öt nagy téma köré csoportosíthatók:

a)  A különböző úthasználók közötti megkülönböztetés felszámolása és a „szennyező fizet” és az „úthasználó fizet” elv alkalmazása minden jármű esetében;

  E cél érdekében az előadó azt javasolja, hogy a matricarendszer megszűnése után megkülönböztetésmentes díjszabásokat alkalmazzanak minden járműre annak érdekében, hogy minden úthasználónak kelljen infrastruktúra-használati díjakat és külsőköltség-díjakat fizetnie.

  A Bizottság külső költségekre vonatozó javaslatának egyértelművé tétele értelmében külsőköltség-díjat kell bevezetni az infrastruktúradíj-köteles úthálózatokon.

  A „fogyasztó fizet” és a „szennyező fizet” elv valamennyi jármű esetében való alkalmazása hozzájárul a különböző úthasználók közötti megkülönböztetés felszámolásához.

b)  A versenytorzulás felszámolása a közúti közlekedésben és a közlekedési módok között:

  E cél megvalósítás érdekében az előadó a matricák betiltása mellett arra is javaslatot tesz, hogy azokat váltsák fel távolságon alapuló rendszerekkel. A cél annak biztosítása, hogy a korábban matricaköteles TEN-T úthálózatokon az egyéb közlekedési módokkal való versenytorzulás elkerülése érdekében vezessenek be díjfizetési kötelezettséget.

  A versenytorzulás felszámolása érdekében az előadó javasolja az áruszállításra szolgáló kisteherautókra alkalmazandó rendelkezéseknek a nehézgépjárművekre vonatkozó rendelkezésekhez való hozzáigazítását.

c)  Az európai úthálózatok folyamatos romlása elleni fellépés;

  2006 és 2013 között az EU-ban körülbelül 30%-kal csökkentek az útkarbantartásra fordított állami kiadások. Ez közúti közlekedésbiztonsági kérdés. E kihívás megválaszolása céljából az előadó javasolja az infrastruktúra-díjaknak a közúti infrastruktúrák fenntartására és javítására, valamint a közlekedési rendszerek javítására való elkülönítését.

d)  A tiszta mobilitás felé való átmenet felgyorsítása;

  Az előadó javasolja, hogy a külsőköltség-díjakból származó bevételeket használják fel az alacsony kibocsátású mobilitás felé való átmenet finanszírozására.

  Az előadó javasolja továbbá a felárazási rendszerek alkalmazásának megkönnyítését a transzeurópai közlekedési hálózat tervének finanszírozása érdekében;

e)  Az útdíjrendszerek átláthatóságának elfogadhatósága:

  Az előadó úgy véli, hogy a bevételek adott célra való elkülönítése hozzájárul az útdíjrendszerek elfogadhatóságához. E tekintetben az előadó azt javasolja, hogy a díjakat annak az útszakasznak a területén használják fel, amelyen a díjakat alkalmazzák.

  Az egyes területek sajátosságainak figyelembevétele érdekében az előadó azt javasolja, hogy legyen lehetőség egy adott útszakaszon kilométer-alapú átalányjellegű mentesség alkalmazására annak érdekében, hogy nagyobb rugalmassággal lehessen figyelembe venni a peremterületek helyzetét.

  A társadalmi befogadás és a területi kohézió biztosítása érdekében az előadó javasolja a rendszeres felhasználókra vonatkozóan előírt kedvezmények növelését, különösen a nagy agglomerációk perifériáin;

  Az előadó úgy véli, hogy az infrastruktúradíj-köteles úthálózatoknak magas szintű közúti közlekedésbiztonságot kell biztosítaniuk, valamint a szükséges infrastruktúrát, így biztonságos és védett parkolókat, hogy megfeleljenek a rendeletben a közúti fuvarozást végző járművezetők pihenési és vezetési idejére vonatkozóan előírt kötelezettségeknek.

  Az útdíjfizetési rendszerek, nevezetesen a díjak megszabása és a bevételek elosztása kiszámítása terén való átláthatóságának biztosítása céljából az előadó azt javasolja, hogy minden tagállamban hozzanak létre független hatóságot az útdíjfizetési rendszerek felügyelete és az úthasználóknak a bevételek felhasználásáról való magas szintű tájékoztatása érdekében.

  Az előadó módosítja a Bizottság dugódíjra vonatkozó javaslatát, hogy az ne terhelje a szükségesnél nagyobb mértékben a buszokat és különösen a közösségi közlekedési eszközöket.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a jelentéstervezet elkészítése során:

SZERVEZET ÉS/VAGY SZEMÉLY

AEGPL EUROPE

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐADÓJA

ASFINAG ÖSSZEKÖTŐ IRODA, BRÜSSZEL

FRANCIAORSZÁG RÉGIÓINAK SZÖVETSÉGE

BORNE ÉLISABETH FRANCIA KÖZLEKEDÉSI MINISZTER

CLECAT

COMITÉ D'ORIENTATION DES ASSISES DE LA MOBILITÉ

COMITÉ POUR LA TRANSALPINE

EURÓPAI KÜLSŐ TENGERI RÉGIÓK KONFERENCIÁJA (CPMR)

KÖZÚTKEZELŐK EURÓPAI KONFERENCIÁJA

EURÓPAI VASUTAK KÖZÖSSÉGE

DEUTSCHE BAHN (NÉMET VASUTAK)

EL KHADRAOUI SAÏD – EURÓPAI POLITIKAI STRATÉGIAI KÖZPONT

ELEKTRONIKUS MOBILITÁSI PLATFORM

EURELECTRIC

DÍJAS AUTÓPÁLYÁK, HIDAK ÉS ALAGUTAK KONCESSZIÓS TÁRSASÁGAINAK EURÓPAI SZÖVETSÉGE (ASECAP)

EURÓPAI GÉPJÁRMŰGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE (ACEA)

EURÓPAI EXPRESSZFUVAROZÓK SZÖVETSÉGE

EURÓPAI VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÓK EGYESÜLETE (ERFA)

FUVAROZÓK EURÓPAI TANÁCSA (ESC)

EURÓPAI UNIÓ KÖZÚTI SZÖVETSÉGE (ERF)

NEMZETKÖZI AUTÓSZÖVETSÉG (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

TÖRTÉNELMI JÁRMŰVEK CSOPORTJA

IMONITRAF

KÖZÚTI FUVAROZÓK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (IRU)

LAHELLEC GERARD – BRETAGNE RÉGIÓ KÖZLEKEDÉSÉRT FELELŐS ALELNÖKE

MICHELIN

NORVÉGIA EURÓPAI UNIÓ MELLÉ AKKREDITÁLT KÉPVISELETE

MOSKOVSKI IVAYLO, BOLGÁR KÖZLEKEDÉSI MINISZTER

PICHEREAU DAMIEN, A FRANCIA NEMZETGYŰLÉS KÉPVISELŐJE

ÖBB-HOLDING AG (OSZTRÁK ÁLLAMVASUTAK)

SHV ENERGY 

SIEMENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) (FRANCIA VASUTAK)

TDIE

KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

ŽAGAR IVAN, A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK ELŐADÓJA


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (28.3.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

A vélemény előadója (*): Seb Dance

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az 1999/62/EK irányelv biztosítja a jogi keretet a nehéz tehergépjárművekre bizonyos utak használata esetén kivetett díjakkal kapcsolatban. Az irányelv nem kötelezi a tagállamokat díjak bevezetésére, hanem az infrastruktúrák használatáért kivetett díjak megállapítására vonatkozó minimális követelményeket tartalmazza.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerint az Európai Unióban a közúti szállítás az üvegházhatásúgáz-kibocsátás legnagyobb forrása. Míg a közlekedés egésze a teljes uniós szén-dioxid-kibocsátás 23%-áért felel, ebből a közúti szállítás részaránya 72%-ot tesz ki. A kibocsátás legszámottevőbb része (több mint 60%-a) a személygépkocsiknak tulajdonítható, míg a nehéz tehergépjárművek kibocsátása nő. A jelenlegi tendenciák alapján a közúti szállítási ágazatban végrehajtott kibocsátáscsökkentés nem lesz elegendő a 2030-ra, illetve 2050-re kitűzött uniós éghajlati célok eléréséhez.

A közúti szállításból származó légszennyező kibocsátásokkal járó költségek további jelentős társadalmi terhet jelentenek. Az EEA szerint a – túlnyomórészt a közúti szállításból eredő – légszennyezés az EU-ban évente mintegy 500 000 korai elhalálozásért tehető felelőssé.

A közlekedéssel szemben támasztott növekvő igényekkel párhuzamosan a forgalmi torlódások egyre égetőbb problémát jelentenek, mert jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti költségekkel – többek között késésekkel, üzemanyag-pazarlással, megemelkedett szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással – járnak együtt, amelyek összességükben az EU GDP-jének körülbelül 1-2%-át teszik ki. Bár a jelenleg hatályos irányelv magában foglalja azt a lehetőséget, hogy díjat lehet kivetni a közúti szállítással kapcsolatos külső költségek fedezésére, e rendelkezéssel alig éltek.

Az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című, 2011. évi fehér könyvben a Bizottság 2020-ra tűzi ki azt a célt, hogy megvalósuljon a külső költségek „immár teljes és kötelező internalizálása (...) a közúti és a vasúti közlekedésben (a fizikai elhasználódás költségeinek kötelező megtérítésén túl a zaj, a helyi szintű szennyezés és a torlódások figyelembevétele)”. A jelenlegi tendenciák alapján az Uniónak még hosszú utat kell megtennie, hogy elérje ezt a célt.

Az előadó összességében üdvözli a Bizottság javaslatában rögzített célokat: a pénzügyi és környezeti szempontból fenntartható közúti közlekedés elősegítését „a használó fizet” és „a szennyező fizet” elvek szélesebb körű alkalmazása révén. A véleménynek az a célja, hogy a hatékony és az igazságos úthasználati díj hozzájárulhasson az EU azon törekvéseihez, hogy „a szennyező fizet” elv megfelelőbb alkalmazásával, valamint a tiszta és nulla kibocsátású közlekedésre való átállás felgyorsításának támogatása révén mind a szén-dioxid-, mind a szennyezőanyag-kibocsátás mértéke mérséklődjön.

Hatály

A jelenlegi irányelv kizárólag a nehéz tehergépjárművekre vonatkozik, a Bizottság azonban javasolja, hogy a jogi keretrendszer hatálya valamennyi nehézgépjárműre – buszra és távolsági buszra –, valamint könnyűgépjárműre – személygépkocsira és kisteherautóra – terjedjen ki. Az előadó támogatja az irányelv hatályának kiterjesztését. A buszok és távolsági buszok, személygépkocsik és kisteherautók útdíj formájában teljesített hozzájárulása nem elégséges, pedig ezek a járművek végzik a szállítási tevékenység jelentős részét, és felelősek nagy részben az infrastruktúra elhasználódásáért (és egyéb külső költségekért).

Az igazságos és hatékony díjszabás ösztönzése céljából az előadó javasolja a személygépkocsik és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautók kategóriájának szétválasztását annak érdekében, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó nehézgépjárművekre vonatkozó úthasználati díj a szállításban használt nagy méretű kisteherautókra is érvényes legyen. A nehézgépjárművekre vonatkozó szabályok kikerülése érdekében a nagy méretű kisteherautók fokozódó mértékben vesznek részt a teherszállításban.

Infrastruktúra-használati díj: távolságalapú vagy időalapú

Az előadó üdvözli azt a javaslatot, hogy fokozatosan szűnjenek meg az időalapú úthasználati díjak (matricák), mivel azok nem tükrözik a tényleges úthasználatot, és arra sarkallják a jármű vezetőjét, hogy a kifizetett időszak alatt minél többet használja az adott járművet. A távolságalapú úthasználati díjak viszont figyelembe veszik a az úthasználat mértékét, és jobban érvényesítik „a szennyező fizet” és „a használó fizet” elveket.

Az előadó indítványozza, hogy a nehézgépjárművekre – többek között a teherszállítást végző kisteherautókra –, valamint a könnyűgépjárművekre vonatkozó matricák fokozatos megszüntetésére korábbi időpontokban kerüljön sor, mert ez felgyorsítja a közúti szállításból fakadó külső költségek internalizálását és „a szennyező fizet” elv alkalmazását.

Külső költségek

A közúti szállítás miatt jelentős mértékű – többek között éghajlatváltozással, légszennyezéssel és zajjal összefüggő – külső költségek keletkeznek. Ezeket a költségeket jelenleg csak részben viseli az ágazat. Az előadó egyrészről üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a kötelező külsőköltség-díj a közúti hálózat legszennyezettebb részein a nehézgépjárművekre is kiterjedjen, másrészről nem tartja elegendőnek az intézkedést ahhoz, hogy a közúti szállításból eredő külső költségek kötelező internalizálására vonatkozó kinyilvánított cél megvalósuljon.

Az előadó ezért indítványozza, hogy az egész közúti hálózaton, ahol infrastruktúra-használati díj van érvényben, a lég- és zajszennyezésből származó költségekhez kapcsolódóan kötelező külsőköltség-díj kerüljön bevezetésre. A hatékonyabb díjmegállapítás és a tisztább járművekre való áttérés megkönnyítése érdekében a IIIb. mellékletben található referenciaértékeket a lég- és zajszennyezésből származó költségek átterhelését lehetővé tevő kötelező minimumértékek váltották fel.

Nulla kibocsátású közlekedés

Az úthasználati díjak kivetése a keresleti oldalon használható hatékony eszköz, amellyel megkönnyíthető a nulla kibocsátású járművek elterjesztése. A kibocsátásmentes közlekedésre való átállás megkönnyítése érdekében az előadó azt javasolja, hogy maradjon fenn a nulla kibocsátású járművekre vonatkozó 75%-os engedmény, mindez pedig az 595/2009/EU rendeletre vonatkozó végrehajtási rendelet hatálybalépésétől függetlenül történjen meg.

Az előadó szintén indítványozza, hogy a legmagasabb Euro kibocsátási osztályokba besorolt járművek esetében kerüljön eltörlésre a külsőköltség-díj megfizetése tekintetében fennálló, négy évre szóló mentesség. A mentesség nemcsak az Euro VI besorolású járművekre nézve válna irrelevánssá, hanem a mentesség jövőbeli Euro kibocsátási osztályok tekintetében való megszüntetése felgyorsítja a kibocsátásmentes járművek elterjesztését is.

A díjakból származó bevételek célhoz rendelése

Az útdíjakból származó források hozzájárulnak a közlekedési infrastruktúra karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához, a közúti szállításnak tulajdonítható szennyezés szennyező forrásnál történő csökkentéséhez, valamint a nulla kibocsátású járművek gyártásának és elterjesztésének megkönnyítéséhez.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az említett fehér könyvben a Bizottság 2020-ra tűzi ki azt a célt, hogy megvalósuljon a külső költségek „immár teljes és kötelező internalizálása (...) a közúti és a vasúti közlekedésben (a fizikai elhasználódás költségeinek kötelező megtérítésén túl a zaj, a helyi szintű szennyezés és a torlódások figyelembevétele)”.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az áru- és személyszállítást végző járművek forgalma hozzájárul ahhoz, hogy olyan szennyező anyagok kerülnek a légkörbe, amelyek súlyosan károsítják az emberek egészségét, és amelyek – például a PM2,5, a NO2 és az O3 – felelősek Európa környezeti levegőminőségének romlásáért, továbbá az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017-es jelentése alapján a túlzott expozíció miatt 399 000, 75 000, illetve 13 600 korai elhalálozásért 2014-ben az Unió területén.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A forgalmi torlódások egyre égetőbb problémát jelentenek, mert jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti költségekkel – többek között késésekkel, üzemanyag-pazarlással, megemelkedett szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással – járnak együtt.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Az Egészségügyi Világszervezet szerint egyedül a közúti forgalomból származó zaj közvetlenül a levegőszennyezés mögött a második legkárosabb környezeti stresszor Európában. Legalább évi 9000 korai elhalálozás tudható be a közlekedésből származó zaj okozta szívbetegségnek.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e)  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség európai levegőminőségről szóló 2017. évi jelentése szerint 2015-ben a közúti közlekedési ágazat volt a legnagyobb NOX-kibocsátó és a második legnagyobb koromkibocsátó.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)   Az arányos használati díjak biztosítása érdekében fontos, hogy az 1071/2009/EK1a és az 1072/2009/EK1b európai parlamenti és tanácsi rendeletek, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1c értelmében különbséget tegyünk a személyek szállítására szánt könnyűgépjárművek és az áruk szállítására szolgáló kisteherautók között.

 

____________________

 

1a   Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.)

 

1b   Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.)

 

1c   Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.)

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)   A teherautókra vonatkozó szociális és piaci szabályok kikerülése érdekében egyre gyakrabban használják a kisteherautókat. Ennek az irányelvnek biztosítania kell azt, hogy az egyes országok úthasználati díjat vessenek ki azokra a nagy méretű kisteherautókra, amelyeket professzionális árufuvarozás céljára használnak.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az időalapú használati díjak arra ösztönzik a járművezetőket, hogy a matrica érvényességi ideje alatt minél többet utazzanak, és így nem megfelelő módon alkalmazzák „a szennyező fizet” és „a használó fizet” elveket;

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók elfogadják a jövőbeli úthasználati díjak rendszerét, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a mobilitási szolgáltatások szélesebb értelemben vett csomagja részeként megfelelő díjbeszedési rendszereket vezessenek be. Ezeknek a rendszereknek biztosítaniuk kell az infrastruktúra-költségek igazságos elosztását és a „szennyező fizet” elv érvényesülését. Az ilyen rendszert bevezető tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a rendszer megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve rendelkezéseinek16.

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók elfogadják a jövőbeli úthasználati díjak rendszerét, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a mobilitási szolgáltatások szélesebb értelemben vett csomagja részeként megfelelő díjbeszedési rendszereket vezessenek be. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a végrehajtásakor figyelembe vegyék a díjak társadalmi elfogadhatóságát és a társadalmi-gazdasági tényezőket különösen annak érdekében, hogy fenntartsák a sok kis- és középvállalkozásból álló szállítási ágazat versenyképességét, és lehetővé tegyék a díjak nagyobb rugalmasságát azon személygépjármű-használók számára, akik rendszeresen kénytelenek használni ezeket az infrastruktúrákat. Ezeknek a rendszereknek biztosítaniuk kell az infrastruktúra-költségek igazságos elosztását és a „szennyező fizet” elv érvényesülését. Az ilyen rendszert bevezető tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a rendszer megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve rendelkezéseinek16.

_________________

_________________

16Az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve (2004. április 29.) a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 166., 2004.4.30., 124-143. o.

16Az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve (2004. április 29.) a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 166., 2004.4.30., 124–143. o.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Különösen fontos, hogy a tagállamok igazságos díjrendszert vezessenek be, amely nem hozza hátrányos helyzetbe azokat a személygépjármű-használókat, akik gyakrabban kénytelenek használni a díjfizetési kötelezettség alá eső utakat annak következtében, hogy lakóhelyük vidéki térségben, elzárt vagy elszigetelt területen található. A tagállamoknak a területfejlesztési politika keretében díjkedvezményeket kell alkalmazniuk az ilyen területeken élő úthasználókra.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók elfogadják a jövőbeli úthasználati díjak rendszerét, a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a személygépkocsikra vonatkozó úthasználati díjak alkalmazása során a társadalmi-gazdasági tényezőket is figyelembe vegyék.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az 1999/62/EK irányelv értelmében a külsőköltség-díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az közelítse a szóban forgó jármű használatából fakadó járulékos társadalmi költséget. A tapasztalat alapján e módszer révén lehet a legigazságosabb és leghatékonyabb módon figyelembe venni a nehézgépjárművek által generált levegőszennyezés és zaj környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatásait, és a módszer biztosítaná, hogy a nehézgépjárművek igazságos mértékben járuljanak hozzá az uniós levegőminőségi szabványokhoz17 és más vonatkozó zajkibocsátási határértékek vagy célok eléréséhez. Ezért meg kell könnyíteni az ilyen díjak alkalmazását.

(7)  Az 1999/62/EK irányelv értelmében a külsőköltség-díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az közelítse a szóban forgó jármű használatából fakadó járulékos társadalmi költséget. A tapasztalat alapján e módszer révén lehet a legigazságosabb és leghatékonyabb módon figyelembe venni a nehézgépjárművek által generált levegőszennyezés és zaj környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatásait, és a módszer biztosítaná, hogy a nehézgépjárművek igazságos mértékben járuljanak hozzá az uniós levegőminőségi szabványokhoz17 és más vonatkozó zajkibocsátási határértékek vagy célok eléréséhez, továbbá lehetővé tenné a tiszta üzemű gépjárművek használatának ösztönzését. Ezért meg kell könnyíteni az ilyen díjak alkalmazását.

_________________

_________________

17Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1-44. o.)

17Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.)

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)   Ennek érdekében a legnagyobb súlyozott átlagos külsőköltség-díj értékét fel kell váltani közvetlenül alkalmazható, az inflációnak, a közúti szállítás külső költségei megbecslése terén tett tudomány előrehaladásnak, és a járműállomány változásának megfelelően frissített referenciaértékekkel.

(8)   Ennek érdekében a legnagyobb súlyozott átlagos külsőköltség-díj értékét fel kell váltani közvetlenül alkalmazható, az inflációnak, a közúti szállítás külső költségei megbecslése terén tett tudományos előrehaladásnak, és a járműállomány változásának megfelelően frissített minimumértékekkel.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)   Annak érdekében, hogy megvalósuljon a Bizottság 2011. március 28-i fehér könyvében rögzített – a külső költségek teljes és kötelező internalizálására vonatkozó – cél, a külsőköltség-díj megtérítésének kötelezőnek kell lennie az úthálózat azon részén, amelyen infrastruktúra-használati díj van érvényben.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)   Az 1999/62/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése (a) pontjának sérelme nélkül a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az úthálózat azon részein, amelyeken nincsen érvényben infrastruktúra-használati díj, külsőköltség-díjat alkalmazzanak és tartsanak fenn.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)   A Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága által kiadott, „A közlekedés külső költségeiről szóló kézikönyv” tekintendő alapnak a külső költségek internalizációjával kapcsolatos minimumértékek meghatározásához.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az infrastruktúra-használati költségeknek az Euro kibocsátási osztályokon alapuló differenciálása hozzájárult a tisztább járművek használatához. A járműállomány megújulásával azonban a díjaknak ezen az alapon történő differenciálása a települések közötti úthálózatban várhatóan 2020 végéig el fog avulni, ezért addigra fokozatosan meg kell szüntetni. Ugyanettől az időponttól kezdve szisztematikusabban kell alkalmazni a külsőköltség-díjakat, amelyek célzott módon fedezik a külső költségeket azon helyzetek vonatkozásában, ahol a legjobban számít.

(9)  Az infrastruktúra-használati díjaknak az Euro kibocsátási osztályokon alapuló differenciálása hozzájárult a tisztább járművek használatához. A járműállomány megújulásával azonban a díjaknak ezen az alapon történő differenciálása a települések közötti úthálózatban várhatóan 2020 végéig el fog avulni, ezért addigra fokozatosan meg kell szüntetni. Ugyanettől az időponttól kezdve a külsőköltség-díjak alkalmazandók, amelyek célzott módon fedezik a külső költségeket azon helyzetek vonatkozásában, ahol ez a legjobban számít.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)   A tiszta és hatékony üzemanyag-felhasználású járművek használatának elősegítése érdekében a tagállamoknak lényegesen csökkentett úthasználati díjakat és használati díjakat kell alkalmazniuk ezekre a járművekre.

(12)   A tiszta és hatékony üzemanyag-felhasználású – különösen a nulla kibocsátású – járművek használatának elősegítése és a hagyományos gépjárművekhez képest mutatkozó versenyképességbeli hátrányuk csökkentése érdekében a tagállamoknak mihamarabb csökkentett úthasználati díjakat és használati díjakat kell alkalmazniuk ezekre a járművekre. A legtisztábban és leghatékonyabban üzemelő járművekre való átállás felgyorsításának érdekében szükségszerű, hogy e csökkentésekre az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási rendelet1a hatálybalépésétől függetlenül sor kerüljön.

 

__________________

 

1a   Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.).

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A közutakon kialakuló torlódás, amelyhez különböző arányban minden gépjármű hozzájárul, a GDP 1 %-ának megfelelő költséget jelent. E költség jelentős része a települések közötti torlódásnak tulajdonítható. Ezért lehetővé kell tenni egy specifikus dugódíj bevezetését, azzal a feltétellel, hogy azt minden jármű-kategóriára alkalmazzák. Annak érdekében, hogy hatékony és arányos legyen, a díjat a forgalmi torlódások járulékos költsége alapján kell kiszámítani, és differenciálni kell a hely, az idő és a jármű-kategória alapján. Annak érdekében, hogy a dugódíjak pozitív hatását maximálisan lehessen érvényesíteni, az azokból származó bevételt a probléma forrását kezelő projektekre kell fordítani.

(13)  A közutakon kialakuló torlódás, amelyhez különböző arányban minden gépjármű hozzájárul, a GDP 1-2%-ának megfelelő költséget jelent. E költség jelentős része a települések közötti és a határ menti területeken kialakuló torlódásnak tulajdonítható. Ezért az 1999/62/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése (a) pontjának sérelme nélkül lehetővé kell tenni egy specifikus dugódíj bevezetését, azzal a feltétellel, hogy azt minden jármű-kategóriára alkalmazzák. Annak érdekében, hogy hatékony és arányos legyen, a díjat a forgalmi torlódások járulékos költsége alapján kell kiszámítani, és differenciálni kell a hely, az idő és a jármű-kategória alapján. Annak érdekében, hogy a dugódíjak pozitív hatását maximálisan lehessen érvényesíteni, az azokból származó bevételt azokra a projektekre kell fordítani, amelyek a gyökerénél ragadják meg a problémát – például a határ menti infrastruktúra és a modális váltás tekintetében – és amelyek ösztönzik a forgalomnak alternatív közlekedési útvonalak felé történő terelését, valamint a kis károsanyag-kibocsátású tömegközlekedés lehető legnagyobb mértékű használatát. Új beszedési infrastruktúra esetén a dugódíjak beszedésének módszere nem járulhat hozzá a torlódások létrejöttéhez vagy súlyosbodásához.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A dugódíjaknak arányos módon tükrözniük kell azt a tényleges költséget, amelyet az egyes járművek okoznak közvetlen módon az út többi használója, közvetett módon pedig a társadalom egésze szempontjából. Annak megelőzése érdekében, hogy a díjak aránytalanul korlátozzák a személyek és az áruk szabad mozgását, a díjak mértékét úgy kell korlátozni, hogy a forgalmi torlódások közel teljes kihasználtság (amikor a forgalom nagysága megközelíti az út kapacitását) melletti járulékos költségét tükrözze.

(14)  A dugódíjaknak arányos módon tükrözniük kell azt a tényleges költséget, amelyet az egyes járművek okoznak közvetlen módon az út többi használója, közvetett módon pedig a társadalom egésze szempontjából. Annak megelőzése érdekében, hogy a díjak aránytalanul korlátozzák a személyek és az áruk szabad mozgását, különösen a határ menti és a városi térségekben, a díjak mértékét úgy kell korlátozni, hogy a forgalmi torlódások közel teljes kihasználtság (amikor a forgalom nagysága megközelíti az út kapacitását) melletti járulékos költségét tükrözze.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)   Az útdíjak mozgósíthatnak olyan erőforrásokat, amelyek hozzájárulnak a kiváló minőségű közlekedési infrastruktúra karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához. Ezért célszerű ösztönözni a tagállamokat, hogy az útdíjakból származó bevételeket ennek megfelelően használják fel, ennek érdekében pedig elő kell írni számukra, hogy megfelelő módon tegyenek jelentést e bevételek felhasználásáról. Ez különösen a lehetséges pénzügyi finanszírozási rések azonosításához, valamint az útdíjfizetési kötelezettség társadalmi elfogadtatásához nyújt segítséget.

(19)   Az útdíjak olyan erőforrásokat mozgósítanak, amelyek hozzájárulnak a kiváló minőségű közlekedési infrastruktúra – ideértve az alternatív közlekedési infrastruktúra – karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához, a közúti szállításból származó szennyezés a forrásánál történő csökkentéséhez, valamint a nulla kibocsátású járművek gyártásának és elterjesztésének felgyorsításához. Ezért a tagállamoknak az útdíjakból származó bevételeket ennek megfelelően kell célhoz rendelniük és felhasználniuk, ennek érdekében pedig megfelelő módon jelentést kell tenniük e bevételek felhasználásáról. Ez különösen a lehetséges pénzügyi finanszírozási rések azonosításához, valamint a távolságalapú útdíjfizetési kötelezettség társadalmi elfogadtatásához nyújt segítséget.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)   Biztosítani kell, hogy – anélkül, hogy túl bonyolulttá tennék a díjfizetési rendszert – a külsőköltség-díjak továbbra is a lehető legpontosabban tükrözzék a nehézgépjárművek által generált levegőszennyezés és zaj költségét, annak érdekében, hogy ösztönözzenek a hatékony üzemanyag-felhasználású járművek használatára, valamint hogy biztosítsák az ösztönzők hatékonyságát és az útdíjak differenciálásának naprakész voltát. Ezért az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból: a külsőköltség-díjakra vonatkozó referenciaértékek korrigálása a tudomány haladásának megfelelően, az infrastruktúra-használati díj CO2-kibocsátáson alapuló bevételsemleges differenciálása módozatainak meghatározása a nehézgépjárművek esetén, és a könnyű tehergépjárművekre vonatkozó infrastruktúra-használati díj differenciálásának a technikai fejlődés alapján történő korrigálása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor21. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(21)   Biztosítani kell, hogy – anélkül, hogy túl bonyolulttá tennék a díjfizetési rendszert – a külsőköltség-díjak továbbra is a lehető legpontosabban tükrözzék a nehézgépjárművek és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautók által generált levegőszennyezés és zaj költségét, annak érdekében, hogy ösztönözzenek a leghatékonyabb üzemanyag-felhasználású és tiszta üzemű járművek használatára, valamint hogy biztosítsák az ösztönzők hatékonyságát és az útdíjak differenciálásának naprakész voltát. Ezért az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból: a külsőköltség-díjakra vonatkozó minimumértékek korrigálása a tudomány haladásának megfelelően, az infrastruktúra-használati díj CO2-kibocsátáson alapuló bevételsemleges differenciálása módozatainak meghatározása a nehézgépjárművek és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautók esetén, és a könnyű tehergépjárművekre vonatkozó infrastruktúra-használati díj differenciálásának a technikai fejlődés alapján történő korrigálása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor21. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

____________________

____________________

21 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

21 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A meglévő koncessziós szerződések meghosszabbításukig mentesülhetnek az ezen irányelv által előírt kötelezettségek alól.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  új infrastruktúra vagy új infrastrukturális fejlesztések (beleértve a jelentős strukturális javításokat);

a)  „új infrastruktúra”: új, a modális váltást szolgáló alternatív közlekedési infrastruktúra vagy új infrastrukturális fejlesztések (beleértve a jelentős strukturális javításokat);

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „úthasználati díj”: egy, az adott infrastruktúrán megtett távolságon és a jármű típusán alapuló specifikus összeg, amelynek megfizetése feljogosítja a járművet az infrastruktúra használatára, és amely infrastruktúra-használati díjból, valamint adott esetben dugódíjból és/vagy külsőköltség-díjból tevődik össze;

6.  „úthasználati díj”: egy, az adott infrastruktúrán megtett távolságon és a jármű típusán alapuló specifikus összeg, amelynek megfizetése feljogosítja a járművet az infrastruktúra használatára, és amely infrastruktúra-használati díjból, valamint külsőköltség-díjból tevődik össze, és adott esetben dugódíjat is magában foglal;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „infrastruktúradíj”: az adott infrastruktúra építése, fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése tekintetében a tagállamnál felmerülő költségek megtérülése érdekében kivetett díj;

7.  „infrastruktúra-használati díj”: az adott infrastruktúra építése, fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése, valamint az új, alternatív közlekedési infrastrukturális projektek keresztfinanszírozása tekintetében a tagállamnál felmerülő költségek megtérülése érdekében kivetett díj;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés költsége”: valamely jármű üzemeltetése során a por és az ózonprekurzorok, például a nitrogén-oxid, és az illékony szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásával okozott kár költsége;

11.  „a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés költsége”: valamely jármű üzemeltetése során a por és az ózonprekurzorok, például a nitrogén-oxid, és az illékony szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásával okozott emberi egészségkárosodás és a környezetet érő kár költsége;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „a közlekedésnek tulajdonítható zajártalom költsége”: a járművek által kibocsátott vagy a járművek és az útfelület kölcsönhatása következtében keletkező zajjal okozott kár költsége;

12.  „a közlekedésnek tulajdonítható zajártalom költsége”: a járművek által kibocsátott vagy a járművek és az útfelület kölcsönhatása következtében keletkező zajjal okozott emberi egészségkárosodás és a környezetet érő károsodás költsége;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19.   „könnyű tehergépjármű”: személygépkocsi, minibusz vagy kisteherautó;

19.   „könnyűgépjármű”: személygépkocsi, minibusz, kisteherautó vagy árufuvarozás céljára szánt kisteherautó;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.   „kisteherautók”: árufuvarozás céljára szánt járművek, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát;

22.   „kisteherautó”: jármű, amelynek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22a.   „árufuvarozás céljára szánt kisteherautó”: a 715/2007/EK rendelet1a értelmében az N1 kategória III. osztályába sorolt, árufuvarozás céljára szánt jármű;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a.  „nulla kibocsátású működés”: hibrid jármű kibocsátásmentes üzemeltetése a lefedett úthálózaton;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1999/62/EK irányelv

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Az infrastruktúra vagy infrastrukturális fejlesztés költségei magukban foglalhatnak bármely egyedi, a zajártalom csökkentésére vagy a közúti biztonság javítására irányuló kiadást, és az infrastruktúra üzemeltetője által teljesített tényleges kifizetéseket, amelyek olyan objektív környezeti elemekhez kapcsolódnak, mint például a talajszennyezés elleni védekezés;

b)  Az infrastruktúra vagy infrastrukturális fejlesztés költségei magukban foglalhatnak bármely egyedi, a zajártalom és a levegőszennyezés csökkentésére vagy a közúti biztonság javítására irányuló kiadást, és az infrastruktúra üzemeltetője által teljesített tényleges kifizetéseket, amelyek olyan objektív környezeti elemekhez kapcsolódnak, mint például a talajszennyezés elleni védekezés;

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (9) bekezdés sérelme nélkül, 2018. január 1-től a tagállamok nem vezethetnek be használati díjat a nehézgépjárművekre vonatkozóan. A fenti dátumig bevezetett használati díjak 2023. december 31-ig tarthatók fenn.

(6)  A (9) bekezdés sérelme nélkül, 2018. január 1-től a tagállamok nem vezethetnek be használati díjat a nehézgépjárművekre vonatkozóan. A fenti dátumig bevezetett használati díjak 2021. december 31-ig tarthatók fenn.

Indokolás

Technikailag semmi sem akadályozza, hogy a tagállamok hamarabb kivezessék a nehézgépjárművekre vonatkozó használati díjakat.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)   2020. január 1-től a nehézgépjárművekre kivetett úthasználati díjak és használati díjak minden nehézgépjárműre vonatkoznak.

(9)   2020. január 1-től a nehézgépjárművekre kivetett úthasználati díjak és használati díjak minden nehézgépjárműre, valamint a 165/2014/EU rendeletnek megfelelően menetíró készülékkel felszerelt, árufuvarozás céljára szánt valamennyi kisteherautóra is vonatkoznak.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/62/EK irányelv

7 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A nehézgépjárművekre, illetve a könnyű tehergépjárművekre egymástól függetlenül vethetők ki vagy tarthatók fenn úthasználati díjak és használati díjak.

(10) 2025. december 31-ig a nehézgépjárművekre, illetve a könnyűgépjárművekre egymástól függetlenül vethetők ki vagy tarthatók fenn úthasználati díjak és használati díjak.

Indokolás

Az összes jármű esetében 2025. december 31-ig kerül sor a matricák fokozatos kivezetésére.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek külsőköltség-díjat a járműforgalommal összefüggő levegő- és/vagy zajszennyezés költségeihez kapcsolódóan.

(1)  A tagállamok az összes gépjármű-kategóriára vonatkozóan fenntartanak vagy bevezetnek külsőköltség-díjat a járműforgalommal összefüggő levegő- és/vagy zajszennyezés költségeihez kapcsolódóan.

A nehézgépjárművek esetében a külsőköltség-díj összegét differenciáltan és a IIIa. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek és módszereknek megfelelően kell megállapítani, az említett díj összege továbbá nem haladhatja meg a IIIb. mellékletben meghatározott referenciaértékeket.

A külsőköltség-díj összege differenciáltan és a IIIa. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek és módszereknek megfelelően kerül megállapításra, továbbá az említett díj minimális összege megegyezik a IIIb. mellékletben meghatározott minimumértékkel.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7c cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   2021. január 1-jétől az úthasználati díjat kivető tagállamok a járműforgalommal összefüggő levegő- és zajszennyezés költségeihez kapcsolódóan külsőköltség-díjat alkalmaznak a nehézgépjárművek és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautók tekintetében az úthálózat valamennyi olyan részén, amelyen infrastruktúra-használati díj van érvényben.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7c cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)   2025. január 1-jétől a tagállamok a járműforgalommal összefüggő levegő- és zajszennyezés költségeihez kapcsolódóan külsőköltség-díjat alkalmaznak vagy tartanak fenn valamennyi nehéz- és könnyűgépjármű tekintetében az úthálózat valamennyi olyan részén, amelyen infrastruktúra-használati díj van érvényben.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  2021. január 1-től az úthasználati díjat kivető tagállamoknak külsőköltség-díjat kell alkalmazniuk a nehézgépjárművekre legalább a hálózatnak a 7. cikk (1) bekezdésében említett részein, ahol a nehézgépjárművek által okozott környezeti jár nagyobb, mint a IIIa. mellékletben foglalt releváns jelentéstételi kötelezettségek értelmében meghatározott, a nehézgépjárművek által okozott átlagos környezeti kár.

(5)  Az úthasználati díjat kivető tagállamok magasabb külsőköltség-díjat alkalmazhatnak a nehézgépjárművekre és könnyűgépjárművekre a hálózatnak a 7. cikk (1) bekezdésében említett azon részein, amelyeken a nehézgépjárművek és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautók által okozott környezeti kár nagyobb, mint a IIIa. mellékletben foglalt releváns jelentéstételi kötelezettségek értelmében meghatározott, a nehézgépjárművek és az árufuvarozás céljára szánt kisteherautók által okozott átlagos környezeti kár.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1999/62/EK irányelv

7 c cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)   A tagállamok és az illetékes régiók a járműforgalommal összefüggő levegő- vagy zajszennyezés költségeihez kapcsolódóan külsőköltség-díjat alkalmazhatnak vagy tarthatnak fenn az úthálózat infrastruktúra-használati díj által nem érintett szakaszain.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont (új)

1999/62/EK irányelv

7 da cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Új beszedési infrastruktúra esetén a dugódíjak beszedésének módszere nem járulhat hozzá a torlódások létrejöttéhez vagy súlyosbodásához.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7f cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Miután tájékoztatták a Bizottságot, a tagállamok az infrastruktúra-használati díjon felül felárat vethetnek ki bizonyos útszakaszokra, amelyeken rendszeresen fordul elő torlódás, vagy amelyek járművek által történő használata jelentős környezeti károkat okoz, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

(1)  Miután tájékoztatták a Bizottságot, a tagállamok vagy az illetékes régiók az infrastruktúra-használati díjon felül felárat vethetnek ki bizonyos útszakaszokra, amelyeken rendszeresen fordul elő torlódás, vagy amelyek járművek által történő használata jelentős környezeti károkat okoz, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7f cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a felár összege nem haladja meg a 7b. cikk (1) bekezdésének és a 7e. cikknek megfelelően kiszámított, súlyozott átlagos infrastruktúradíj 15 %-át, kivéve, ha a befolyt bevételt a törzshálózati folyosók határokon átnyúló szakaszainak finanszírozására fordítják, amely esetben a felár nem haladhatja meg az említett infrastruktúradíj 25 %-át;

b)  a felár összege nem haladja meg a 7b. cikk (1) bekezdésének és a 7e. cikknek megfelelően kiszámított, súlyozott átlagos infrastruktúradíj 15 %-át, kivéve, ha a befolyt bevételt a törzshálózati folyosók határokon átnyúló szakaszainak finanszírozására fordítják, amely esetben a felár nem haladhatja meg az említett infrastruktúradíj 50 %-át;

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésétől számított egy éven belül a tagállamoknak differenciálniuk kell az infrastruktúra-használati díjat a CO2-kibocsátás referenciaértékei és a vonatkozó járműkategorizálás alapján. A díjakat olyan módon kell differenciálni, hogy az infrastruktúra-használati díj egyetlen esetben se legyen több mint 100 %-kal magasabb, mint az egyenértékű, legalacsonyabb (de nem nulla) CO2-kibocsátású járművekre vonatkozó díj. A nulla kibocsátású járművek esetében a maximális értékhez képest 75 %-kal csökkentett infrastruktúra-használati díjat kell alkalmazni.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésétől számított egy éven belül a tagállamoknak differenciálniuk kell az infrastruktúra-használati díjat a CO2-kibocsátás referenciaértékei és a vonatkozó járműkategorizálás alapján. A díjakat olyan módon kell differenciálni, hogy az infrastruktúra-használati díj egyetlen esetben se legyen több mint 100 %-kal magasabb, mint az egyenértékű, legalacsonyabb (de nem nulla) CO2-kibocsátású járművekre vonatkozó díj. [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/től a nulla kibocsátású járművek esetében a maximális értékhez képest 75 %-kal csökkentett infrastruktúra-használati díjat kell alkalmazni. Hasonló módon a nulla kibocsátású működés esetében is ugyanezt a csökkentést kell alkalmazni, feltéve, hogy az ilyen működés bizonyítható.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1999/62/EK irányelv

7 g cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   A Bizottság értékelő jelentést készít a nulla kibocsátású járművek piaci hányadáról ...-ig [Kérjük, a HL illessze be az időpontot: öt évvel ezen irányelv hatálybalépése után.]. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy adott esetben a 9e. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a nulla kibocsátású járművekre vonatkozó, a maximális infrastruktúra-használati díjhoz viszonyított díjmérséklésre vonatkozóan.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1999/62/EK irányelv

7 ga cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2022. január 1-től a tagállamoknak az úthasználati díjakat és a használati díjak esetén legalább az éves díjakat a járművek CO2- és szennyezőanyag-kibocsátása alapján kell differenciálniuk, a VII. mellékletben lefektetett szabályoknak megfelelően.

(2)  2022. január 1-től a tagállamoknak az úthasználati díjakat és a használati díjak esetén legalább a havi díjakat a járművek CO2- és szennyezőanyag-kibocsátása alapján kell differenciálniuk, a VII. mellékletben lefektetett szabályoknak megfelelően.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1999/62/EK irányelv

7 ga cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  ...-tól [ezen irányelv hatálybalépése] a nulla kibocsátású könnyűgépjárművek vonatkozásában a maximális értékhez képest 75%-kal csökkentett infrastruktúra-használati díj alkalmazandó.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a a pont (új)

1999/62/EK irányelv

7i cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ca)  Ezekben a legfeljebb 50%-os mértékű kedvezményekben vagy díjcsökkentésekben azok a személygépjármű-használók részesülnek, akik rendszeresen kénytelenek használni az infrastruktúrákat, többek között annak következtében, hogy lakóhelyük vidéki térségben, elzárt vagy elszigetelt területen található.”

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a alpont (új)

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)   a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok döntenek az ezen irányelvből származó bevételek felhasználásáról. A közlekedési hálózat egésze fejlődésének elősegítése érdekében az infrastruktúra- és külsőköltség-díjakból származó bevételt, vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedési ágazat javára és a teljes közlekedési rendszer optimalizálására kellene fordítani.

„A közlekedési hálózat egésze fejlődésének elősegítése érdekében az infrastruktúra-használati és külsőköltség-díjakból származó bevételt a közlekedési ágazat javára és a teljes közlekedési rendszer optimalizálására fordítandó. Az infrastruktúra-használati díjakból származó bevételt, vagy az e bevételek értékével megegyező összeget újra be kell ruházni a következőkben felsorolt egy vagy több célra.

 

a)   a transzeurópai közlekedési hálózat, valamint karbantartásának és fenntartásának támogatása;

 

b)   a logisztikai tevékenység optimalizálása;

 

c)   a közúti közlekedés biztonságának javítása;

 

d)   biztonságos parkolóhelyek biztosítása.

A külsőköltség-díjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedés fenntarthatóbbá tételére kellene fordítani, többek között az alábbiak legalább egyikére:

A külsőköltség-díjakból származó bevételeket vagy az e bevételek értékével megegyező összeget a közlekedés fenntarthatóbbá tételére, továbbá az embereket és a környezetet érő károk megelőzésére fordítják, többek között az alábbiak legalább egyikére:

a)   a hatékony árképzés elősegítése;

a)   a hatékony árképzés elősegítése;

b)   a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés forrásnál való csökkentése;

b)   a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés forrásnál való csökkentése;

c)   a közúti közlekedés által okozott környezetszennyezés hatásainak a szennyezés forrásánál történő enyhítése;

c)   a közúti közlekedés által okozott környezetszennyezés hatásainak a szennyezés forrásánál történő enyhítése;

d)   a járművek CO2-kibocsátásának mérséklése és energiahatékonyságának javítása;

d)   a járművek CO2-kibocsátásának mérséklése és energiahatékonyságának javítása;

e)   a közlekedés résztvevői által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése és/vagy a meglévő kapacitás növelése;

e)   a közlekedés résztvevői által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése és/vagy a meglévő kapacitás növelése;

f)   a transzeurópai közlekedési hálózat támogatása;

f)   az elektromos közlekedési infrastruktúra – többek között a villamos energia járművekhez való eljuttatását szolgáló infrastruktúra – fejlesztésének támogatása és kiterjesztése;

g)   a logisztikai tevékenység optimalizálása;

g)   alternatív, hatékony közlekedési projektek keresztfinanszírozása, amelyek környezetbarát modális váltást eredményeznek;

h)  a közúti közlekedés biztonságának javítása; valamint

h)   a közösségi közlekedési módok támogatása.”

i)  biztonságos parkolóhelyek biztosítása.

 

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont

1999/62/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az elektromos és a (konnektoros) hibrid járművek nagyobb fokú használatának elősegítése

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

1999/62/EK irányelv

9 e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 7g. cikk (4) bekezdésében, a 7ga. cikk (4) bekezdésében és a 9d. cikkben adott felhatalmazás [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottságnak a 7g. cikk (4) bekezdésében, a 7ga. cikk (4) bekezdésében és a 9d. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 éves időtartamra szól …-tól/-től [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – i pont – 1 franciabekezdés

1999/62/EK irányelv

III melléklet – 2 szakasz – 2.1 pont – 6 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-   A költségek nehézgépjárművekre eső arányát objektív és átlátható módon kell megállapítani, figyelembe véve a hálózaton várható nehézgépjármű-forgalom arányát és a járulékos költségeket. Ebből a célból a nehézgépjárművek által megtett járműkilométereket objektíven igazolható, például az ezen melléklet 4. pontjában (*) meghatározottak szerinti »ekvivalenciafaktorok« alkalmazásával ki lehet igazítani.

-  A költségek nehézgépjárművekre és könnyűgépjárművekre eső arányát objektív és átlátható módon kell megállapítani, figyelembe véve a különböző gépjárművek hálózaton belül várható forgalmi arányát és a járulékos költségeket. Ebből a célból a nehézgépjárművek által megtett járműkilométereket objektíven igazolható, például az ezen melléklet 4. pontjában (*) meghatározottak szerinti »ekvivalenciafaktorok« alkalmazásával ki lehet igazítani.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – i pont – 2 franciabekezdés

1999/62/EK irányelv

III melléklet – 2 szakasz – 2.2 pont – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  Ezen költségeket a nehézgépjárművek és az egyéb forgalom között a járműkilométerek tényleges és előre jelzett megoszlása alapján kell megosztani, és objektíven igazolható, például a 4. pontban meghatározottak szerinti ekvivalenciafaktorok alkalmazásával ki lehet igazítani;

-  Ezen költségeket a nehézgépjárművek és a könnyűgépjárművek között a járműkilométerek tényleges és előre jelzett megoszlása alapján kell megosztani, és objektíven igazolható, például a 4. pontban meghatározottak szerinti ekvivalenciafaktorok alkalmazásával ki lehet igazítani.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

1999/62/EK irányelv

III melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A KÜLSŐKÖLTSÉG-DÍJ KIVETÉSÉNEK MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

A MAGASABB KÜLSŐKÖLTSÉG-DÍJ KIVETÉSÉNEK MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

1999/62/EK irányelv

IIIa melléklet – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a melléklet meghatározza a külsőköltség-díj kivetésének, valamint adott esetben a legnagyobb külsőköltség-díj kiszámításának minimumkövetelményeit.

Ez a melléklet meghatározza a IIIb. mellékletben rögzített minimumértékekhez viszonyított – magasabb külsőköltség-díj kivetésének, valamint adott esetben a legnagyobb külsőköltség-díj kiszámításának minimumkövetelményeit.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

1999/62/EK irányelv

IIIa melléklet – 1 rész – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam köteles pontosan megjelölni, hogy közúthálózatának mely részén vagy részein vet ki külsőköltség-díjat.

A tagállam köteles pontosan megjelölni, hogy közúthálózatának mely részén vagy részein vet ki – a IIIb. mellékletben rögzített minimumértékekhez viszonyítva – magasabb külsőköltség-díjat.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

1999/62/EK irányelv

IIIa melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott referenciaértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni, akkor tájékoztatja a Bizottságot a járművek osztályozásáról, amely alapján a külsőköltség-díj összege különbözik. Emellett tájékoztatja a Bizottságot azon közutak helyéről, amelyekre nagyobb összegű külsőköltség-díjat alkalmaznak (a továbbiakban: „külvárosi utak [beleértve az autópályákat is]”), valamint azon közutak helyéről, amelyekre kisebb összegű külsőköltség-díjat alkalmaznak (a továbbiakban: „településeket összekötő utak [beleértve az autópályákat is]”).

Ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott minimumértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni, akkor tájékoztatja a Bizottságot a járművek osztályozásáról, amely alapján a külsőköltség-díj összege különbözik. Emellett tájékoztatja a Bizottságot azon közutak helyéről, amelyekre nagyobb összegű külsőköltség-díjat alkalmaznak (a továbbiakban: „külvárosi utak [beleértve az autópályákat is]”), valamint azon közutak helyéről, amelyekre minimális összegű külsőköltség-díjat alkalmaznak (a továbbiakban: „településeket összekötő utak [beleértve az autópályákat is]”).

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

1999/62/EK irányelv

IIIa melléklet – 3 rész – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E szakasz akkor alkalmazandó, ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott referenciaértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni.

E szakasz akkor alkalmazandó, ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott minimumértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

1999/62/EK irányelv

IIIa melléklet – 4 rész – 4.1 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott referenciaértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni, akkor a tagállam vagy adott esetben egy független hatóság a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés kivethető költségét a következő képlet szerint határozza meg:

Ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott minimumértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni, akkor a tagállam vagy adott esetben egy független hatóság a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezés kivethető költségét a következő képlet szerint határozza meg:

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

1999/62/EK irányelv

IIIa melléklet – 4 rész – 4.2 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott referenciaértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni, akkor a tagállam vagy adott esetben egy független hatóság a közlekedésnek tulajdonítható zajszennyezés kivethető költségét a következő képletek szerint határozza meg:

Ha a tagállam a IIIb. mellékletben meghatározott minimumértéknél nagyobb összegű külsőköltség-díjat kíván alkalmazni, akkor a tagállam vagy adott esetben egy független hatóság a közlekedésnek tulajdonítható zajszennyezés kivethető költségét a következő képletek szerint határozza meg:

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 pont – d pont

1999/62/EK irányelv

IIIb melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A KÜLSŐKÖLTSÉG-DÍJ REFERENCIAÉRTÉKEI

A KÜLSŐKÖLTSÉG-DÍJ MINIMUMÉRTÉKEI

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 pont – d pont

1999/62/EK irányelv

IIIb melléklet – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a melléklet meghatározza a külsőköltség-díj referenciaértékeit, beleértve a lég- és zajszennyezés költségét.

Ez a melléklet meghatározza a külsőköltség-díj minimumértékeit, beleértve a lég- és zajszennyezés költségét.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 pont – d pont

1999/62/EK irányelv

IIIb melléklet – 1 táblázat – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

táblázat: a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó külsőköltség-díjak referenciaértékei

táblázat: a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó külsőköltség-díjak minimumértékei

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 pont – d pont

1999/62/EK irányelv

IIIb melléklet – 2 táblázat – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

táblázat: a távolsági buszokra vonatkozó külsőköltség-díjak referenciaértékei

táblázat: a távolsági buszokra vonatkozó külsőköltség-díjak minimumértékei

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – d pont

1999/62/EK irányelv

IIIb melléklet – 2 a táblázat (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

Módosítás

2a. táblázat: a személygépkocsikra vonatkozó külsőköltség-díjak minimumértékei

 

Jármű

Motor

EURO osztály

Külvárosi

Településeket összekötő

Dízelüzemű személygépkocsi

<1.4l

Euro 2

1,9

0,9

Euro 3

1,6

0,9

Euro 4

1,3

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

1.4-2.0 l

Euro 0

3,6

1,0

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,8

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

>2.0 l

Euro 0

3,9

1,3

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,9

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

Benzinüzemű személygépkocsi

<1.4l

Euro 0

3,7

2,4

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,5

0,2

Euro 6

0,5

0,2

1.4-2.0 l

Euro 0

3,9

3,0

Euro 1

1,1

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

>2.0 l

Euro 0

4,0

3,0

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,5

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – d pont

1999/62/EK irányelv

IIIb melléklet – 2 b táblázat (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

Módosítás

2b. táblázat: az árufuvarozás céljára szánt kisteherautókra vonatkozó külsőköltség-díjak minimumértékei:

Jármű

EURO osztály

Külvárosi

Településeket összekötő

árufuvarozás céljára szánt, benzinüzemű kisteherautó

Euro 1

2,4

0,7

Euro 2

1,9

0,4

Euro 3

1,8

0,4

Euro 4

1,7

0,3

Euro 5

1,6

0,3

Euro 6

1,6

0,3

árufuvarozás céljára szánt, dízelüzemű kisteherautó

Euro 1

4,0

1,7

Euro 2

4,1

1,7

Euro 3

3,5

1,3

Euro 4

3,0

1,1

Euro 5

2,2

0,8

Euro 6

1,9

0,5

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont

1999/62/EK irányelv

V melléklet – 1 rész – 2 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2. táblázat: ekvivalenciafaktorok az egyes jármű-kategóriákra vonatkozó dugódíjak arányának meghatározásához

Jármű-kategória

Ekvivalenciafaktor

Könnyűgépjárművek

1

Merev nehéz tehergépjárművek

1,9

Buszok és távolsági buszok

2,5

Csuklós nehéz tehergépjárművek

2,9

 

Módosítás

2. táblázat: ekvivalenciafaktorok az egyes jármű-kategóriákra vonatkozó dugódíjak arányának meghatározásához

Jármű-kategória

Ekvivalenciafaktor

Könnyűgépjárművek

1

Merev nehéz tehergépjárművek

1,9

Buszok és távolsági buszok

1,5

Csuklós nehéz tehergépjárművek

2,9

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak

Hivatkozások

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.6.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

16.11.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Seb Dance

21.6.2017

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

11

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak

Hivatkozások

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

27.2.2018

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Benyújtás dátuma

7.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat