Procedūra : 2017/0114(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0202/2018

Pateikti tekstai :

A8-0202/2018

Debatai :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0423

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1319kWORD 151k
7.6.2018
PE 615.363v04-00 A8-0202/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Nuomonės referentas (*):

Seb Dance, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJA SULAUKĖ PAGALBOS, SĄRAŠAS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0275),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0171/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Austrijos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0202/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  toje baltojoje knygoje Komisija nustatė 2020 m. kaip terminą, iki kurio reikia „privaloma tvarka pradėti internalizuoti visas kelių ir geležinkelių transporto išorės sąnaudas (įskaitant triukšmo, vietos taršos ir spūsčių, šalia privalomo dėvėjimosi sąnaudų padengimo)“;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  dėl krovininių ir keleivinių transporto priemonių judėjimo į orą išmetamas didelis kiekis teršalų. Tokie teršalai, kurie turi labai neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir dėl kurių blogėja oro ir aplinkos kokybė Europoje, be kita ko, yra kietosios dalelės PM2,5, NO2 ir O3. Remiantis 2017 m. Europos aplinkos agentūros duomenimis, 2014 m. šie trys teršalai sukėlė atitinkamai 399 000, 75 000 ir 13 600 ankstyvų mirčių dėl jų ilgalaikio poveikio Sąjungos teritorijoje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, vien kelių eismo triukšmas yra antras pagal kenksmingumą stresą keliantis aplinkos veiksnys Europoje po oro taršos. Bent 9 000 ankstyvų mirčių per metus galima susieti su eismo triukšmo sukeltomis širdies ligomis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d)  primindamas, kad remiantis Europos aplinkos agentūros parengta 2017 m. oro kokybės Europoje ataskaita, 2015 m. kelių transporto sektorius pirmavo pagal išmetamo NOx kiekį ir buvo antroje vietoje pagal suodžių taršos kiekį;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) visos sunkiosios transporto priemonės daro didelį poveikį kelių infrastruktūrai ir prisideda prie oro taršos, o lengvosios transporto priemonės yra daugelio neigiamų kelių transporto taršos ir grūsčių padarinių aplinkai ir visuomenei šaltinis. Vienodų sąlygų ir sąžiningos konkurencijos sumetimais turėtų būti užtikrinta, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/62/EB15 nustatyta rinkliavų ir naudotojo mokesčių sistema būtų pradėta taikyti ir toms transporto priemonės, kurioms iki šiol ji taikoma nebuvo. Todėl į tos direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtrauktos ne tik dabar į ją įeinančios krovinius gabenančios sunkiosios transporto priemonės, bet ir kitos sunkiosios transporto priemonės, taip pat lengvosios transporto priemonės, įskaitant lengvuosius automobilius;

(3) visos transporto priemonės daro didelį poveikį kelių infrastruktūrai ir prisideda prie oro taršos, o lengvosios transporto priemonės yra daugelio neigiamų kelių transporto taršos ir spūsčių padarinių aplinkai ir visuomenei šaltinis. Vienodų sąlygų ir sąžiningos konkurencijos sumetimais turėtų būti užtikrinta, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/62/EB15 nustatyta rinkliavų ir naudotojo mokesčių sistema būtų pradėta taikyti ir toms transporto priemonės, kurioms iki šiol ji taikoma nebuvo. Todėl į tos direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtrauktos ne tik dabar į ją įeinančios krovinius gabenančios sunkiosios transporto priemonės, bet ir kitos sunkiosios transporto priemonės, taip pat lengvosios transporto priemonės, lengvieji automobiliai ir motociklai. Lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių dydis galės būti diferencijuojamas, kad dažniems naudotojams netektų pernelyg didelė našta. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas mokesčiai turėtų būti taikomi nediskriminuojant, atsižvelgiant į transporto priemonių kategoriją, ir jie turėtų būti skirtingi atsižvelgiant į transporto priemonių poveikį infrastruktūrai, aplinkai ir visuomenei, taip pat atsižvelgiant į tam tikrų naudotojų, kurie, neturėdami kito pasirinkimo, priversti naudotis keliu, kad pasiektų savo darbo vietą, konkrečią socialinę ir ekonominę padėtį;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  siekiant sukurti kelių transporto vidaus rinką, kurioje būtų sudarytos sąžiningos konkurencijos sąlygos, būtina vienodai taikyti taisykles. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos tikslų – pašalinti naudotojų konkurencijos iškraipymus. Todėl į sunkiosioms transporto priemonėms taikomų mokesčių sritį reikėtų įtraukti krovinius keliais gabenančius furgonus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  siekiant, kad tokia priemonė būtų proporcinga, svarbu apmokestinti tik furgonus, kurie naudojami krovinių gabenimo keliais veiklai, reglamentuojamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1071/20091a ir Nr.°1072/20091b, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 165/20141c;

 

_________________

 

1a 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

 

1b 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

 

1c 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) pagal laiką skaičiuojami naudotojo mokesčiai dėl savo pobūdžio netiksliai atspindi faktiškai patiriamus infrastruktūros kaštus ir dėl panašių priežasčių nėra veiksmingi skatinant diegti švaresnes ir veiksmingesnes operacijas ar mažinant grūstis. Todėl jie turėtų būti palaipsniui pakeisti atstumu grindžiamais mokesčiais, kurie yra ne tokie diskriminaciniai, veiksmingesni ir efektyvesni;

(4) pagal laiką skaičiuojami naudotojo mokesčiai dėl savo pobūdžio netiksliai atspindi faktiškai patiriamus infrastruktūros kaštus ir dėl panašių priežasčių nėra veiksmingi skatinant diegti švaresnes ir veiksmingesnes operacijas ar mažinant spūstis. Todėl sunkiosioms transporto priemonėms jie turėtų būti palaipsniui pakeisti atstumu grindžiamais mokesčiais, kurie yra veiksmingesni ir efektyvesni;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  plėtojant ir (arba) išlaikant nuvažiuotu atstumu grindžiamas apmokestinimo sistemas, kiekvienoje valstybėje narėje turi būti paskirta nepriklausoma priežiūros institucija, kuri kontroliuotų, ar tinkamai veikia nacionalinės apmokestinimo sistemos, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir veiklos vykdytojai nebūtų diskriminuojami ir kad rinkliavų dydis ir iš rinkliavų gautų pajamų panaudojimas atitiktų šios direktyvos nuostatas. Kiekvienai valstybei narei turi būti suteikta galimybė paskirti nepriklausomą priežiūros instituciją, kuri galėtų atsižvelgti į valstybės nacionalinio tinklo ypatumus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  siekiant neleisti, kad laipsniškas pagal laiką skaičiuojamų mokesčių keitimas pagal atstumą skaičiuojamais mokesčiais taptų dar viena kliūtimi patekti į pagrindines Europos rinkas vežėjams iš periferinių šalių ir regionų, reikėtų kuo greičiau nustatyti kompensacijų sistemą siekiant kompensuoti papildomas sąnaudas ir taip užtikrinti, kad dėl to smarkiai nesumažėtų konkurencingumas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  siekdamos neleisti, kad eismas nukryptų į nemokamus kelius – tai labai paveiktų kelių eismo saugumą ir optimalų kelių naudojimą – valstybės narės privalo turėti galimybę rinkti rinkliavas visuose tiesiogiai su transeuropiniais tinklais konkuruojančiuose keliuose;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  taikant laiku pagrįstus naudotojų mokesčius vinjetės galiojimo laikotarpiu vairuotojai skatinami važiuoti daugiau ir taip neteisingai taikomi principai „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4e)  kad ši direktyva būtų tinkamai taikoma, sutarčių sistemomis, kuriomis reguliuojamos kelių mokesčių rinkimo koncesijos sutartys, turėtų būti palengvinamas minėtų sutarčių pritaikymas, atsižvelgiant į Sąjungos reglamentavimo sistemos pokyčius, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES1a;

 

 

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4f)  atsižvelgiant į tai, reikėtų išnagrinėti galimybę kompensuoti dėl periferinės padėties patiriamas papildomas išlaidas sudarant lengvatų naudojantis efektyviau energiją vartojančių transporto priemonių parku ir prioritetine tvarka įrengiant išskirtinę infrastruktūrą arba įdiegti technologijas, pvz., elektroninius greitkelius. Tos kompensuojamosios lengvatos galėtų būti po 2020 m. taikomos Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) dalis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti, kad naudotojai palankiai vertintų būsimas kelių apmokestinimo schemas, valstybėms narėms reikėtų leisti adekvačias mokesčių rinkimo sistemas įvesti kaip platesnio judumo paslaugų priemonių rinkinio dalį. Tokios sistemos turėtų užtikrinti sąžiningą infrastruktūros kaštų paskirstymą ir atitikti principą „teršėjas moka“. Visos tokią sistemą įsivedančios valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ji atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/52/EB nuostatas;

(5) siekiant užtikrinti, kad naudotojai palankiai vertintų būsimas kelių apmokestinimo schemas, valstybėms narėms reikėtų leisti adekvačias mokesčių rinkimo sistemas įvesti kaip platesnio judumo paslaugų priemonių rinkinio dalį. Tokios sistemos turėtų užtikrinti sąžiningą infrastruktūros kaštų paskirstymą, atitikti principą „teršėjas moka“ ir pagal jas turėtų būti apribojami pajamų, gaunamų iš naudotojų mokesčių, panaudojimo tikslai. Todėl valstybės narės gali rinkti kelių mokesčius ir keliuose, nepriklausančiuose pagrindiniam kelių tinklui. Visos tokią sistemą įsivedančios valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ji atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/52/EB nuostatas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) taikydamos tokias kelių infrastruktūros apmokestinimo sistemas lengviesiems automobiliams valstybės narės turėtų būti skatinamos atsižvelgti į socialinius ir ekonominius veiksnius;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  plataus masto kelių naudojimo mokesčių rinkimas elektroninėmis priemonėmis susijęs su masiniu asmens duomenų rinkimu ir saugojimu; iš jų taip pat galima susidaryti išsamų vaizdą apie judėjimo būdus. Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės ir Komisija turėtų nuolat atsižvelgti į tikslų apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principus. Dėl to techniniai kelių naudojimo mokesčių duomenų rinkimo sprendimai turėtų apimti anonimizuoto, šifruoto arba išankstinio mokėjimo galimybes;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  transporto priemonių mokesčiai galėtų tapti kliūtimi rinkliavoms nustatyti. Siekiant remti rinkliavų nustatymą, reikia valstybėms narėms suteikti daugiau galimybių skubiai mažinti transporto priemonių mokesčius, t. y. kuo greičiau sumažinti Direktyvoje 1999/62/EB nustatytas minimalias apmokestinimo normas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5d)  siekiant užtikrinti darnų šios direktyvos nuostatų taikymą ir stebėti jos poveikį Europos laisvo judėjimo erdvei ir rinkliavos sistemų sąveikumui, to sąveikumo priežiūrą reikėtų perduoti Europos kelių transporto agentūrai. Ši agentūra, be kita ko, galėtų būti įgaliota prižiūrėti, kad šios direktyvos nuostatos būtų veiksmingai taikomos, ir galėtų imtis priemonių, jeigu būtų iškraipoma sklandžiai veikianti kelių transporto vidaus rinka arba jeigu keleiviams būtų trukdoma laisvai judėti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5e)  itin svarbu, kad valstybės narės nustatytų teisingą mokesčių sistemą, kuri nepakenktų kaimo vietovėse, sunkiai pasiekiamose arba izoliuotose teritorijose gyvenantiems lengvųjų automobilių naudotojams, kurie priversti reguliariai naudotis keliais, kuriems taikomi mokesčiai. Vykdydamos teritorijų plėtros politiką valstybės narės turėtų tokiose teritorijose gyvenantiems naudotojams taikyti mokesčių lengvatas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) kaip ir sunkiųjų transporto priemonių atveju, svarbu, kad lengvosioms transporto priemonėms taikomi mokesčiai būtų proporcingi, taip pat ir tuomet, kai naudojimo laikotarpis trumpesnis nei vieni metai. šiuo požiūriu turi būti atsižvelgiama į tai, kad lengvųjų transporto priemonių naudojimo modelis skiriasi nuo sunkiųjų transporto priemonių. Proporcingi pagal laiką skaičiuojami mokesčiai galėtų būti nustatomi remiantis turimais tipinių kelionių duomenimis;

(6) kaip ir sunkiųjų komercinių transporto priemonių atveju, svarbu, kad jei valstybės narės nustato lengvosioms komercinėms transporto priemonėms pagal laiką taikomus mokesčius, jie būtų proporcingi, taip pat ir tuomet, kai naudojimo laikotarpis trumpesnis nei vieni metai. Šiuo požiūriu turi būti atsižvelgiama į tai, kad lengvųjų transporto priemonių naudojimo modelis skiriasi nuo sunkiųjų transporto priemonių. Proporcingi pagal laiką skaičiuojami mokesčiai galėtų būti nustatomi remiantis turimais tipinių kelionių duomenimis, jei užtikrinamas nediskriminavimas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) remiantis Direktyva 1999/62/EB, nustatytas išorinių kaštų mokesčio lygis gali būti artimas atitinkamos transporto priemonės naudojimo socialiniams ribiniams kaštams. Tas metodas pasirodė esąs nešališkiausias ir veiksmingiausias būdas atsižvelgti į sunkiųjų transporto priemonių keliamos oro taršos ir triukšmo neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai, kuris užtikrintų tinkamą sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus indėlį siekiant įgyvendinti ES oro taršos standartus17 ir visus taikomus triukšmo apribojimus ir tikslinius rodiklius. Todėl tokių mokesčių taikymą reikėtų palengvinti;

(7) remiantis Direktyva 1999/62/EB, nustatytas išorinių kaštų mokesčio lygis, atitinkantis principą „teršėjas moka“, turėtų būti artimas atitinkamos transporto priemonės naudojimo socialiniams ribiniams kaštams. Tas metodas pasirodė esąs nešališkiausias ir veiksmingiausias būdas atsižvelgti į sunkiųjų transporto priemonių keliamos oro taršos ir triukšmo neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai, kuris užtikrintų tinkamą sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus indėlį siekiant įgyvendinti ES oro taršos standartus17 ir visus taikomus triukšmo apribojimus ir tikslinius rodiklius. Todėl tokių mokesčių taikymą reikėtų palengvinti;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) šiuo tikslu maksimalus išorinių kaštų mokesčio svertinis vidurkis turėtų būti pakeistas lengvai taikomomis pamatinėmis vertėmis, atnaujinamomis atsižvelgiant į infliaciją, kelių transporto išorinių kaštų vertinimo srityje padarytą mokslo pažangą ir transporto priemonių parko sudėties pokyčius;

(8) šiuo tikslu reikėtų numatyti galimybę tinkluose, kuriuose netaikomas infrastruktūros mokestis, taikyti išorinių sąnaudų mokestį, o maksimalus išorinių kaštų mokesčio svertinis vidurkis turėtų būti pakeistas lengvai taikomomis mažiausiomis vertėmis, atnaujinamomis atsižvelgiant į infliaciją, kelių transporto išorinių kaštų vertinimo srityje padarytą mokslo pažangą ir transporto priemonių parko sudėties pokyčius;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  siekiant prisidėti prie Transporto baltosios knygos tikslo visapusiškai taikyti principą „teršėjas moka“, reikia tinklų, kuriuose taikomas infrastruktūros mokestis, sistemoje sunkiosioms transporto priemonėms ir krovinius keliais gabenantiems furgonams taikyti išorinių sąnaudų mokestį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) siekiant užtikrinti tinkamą pakartotinį pajamų, gautų iš išorinių sąnaudų mokesčio, panaudojimą būtų tinkama reinvestuoti tas pajamas į kelių infrastruktūros sektorių, kad būtų skatinami tvaresni ir mažesnį poveikį aplinkai turintys transporto būdai;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)   Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato „Transporto išorės sąnaudų vadovą“ reikėtų laikyti pagrindu nustatant minimalias išorinių sąnaudų internalizavimo vertes;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) infrastruktūros mokesčių diferencijavimas pagal EURO emisijos klasę paskatino naudoti švaresnių technologijų automobilius. Tačiau atnaujinus transporto priemonių parkus tarpmiestiniam tinklui taikomų mokesčių diferencijavimas tokiu pagrindu 2020 m. pabaigoje greičiausiai jau bus atgyvenęs ir todėl iki to laiko turėtų būti palaipsniui panaikintas. Nuo to paties laiko taško turėtų būti sistemingiau taikomas išorinių kaštų apmokestinimas, kuris bus tikslinga priemonė išoriniams kaštams susigrąžinti tose situacijose, kuriose to labiausiai reikės;

(9) infrastruktūros mokesčių diferencijavimas pagal EURO emisijos klasę paskatino naudoti švaresnių technologijų automobilius. Tačiau atnaujinus transporto priemonių parkus tarpmiestiniam tinklui taikomų mokesčių diferencijavimas tokiu pagrindu 2020 m. pabaigoje greičiausiai jau bus ne toks veiksmingas ir todėl iki to laiko turėtų būti palaipsniui panaikintas. Nuo to paties laikotarpio turėtų būti sistemingiau taikomas išorinių kaštų apmokestinimas, kuris bus tikslinga priemonė išoriniams kaštams susigrąžinti tose situacijose, kuriose to labiausiai reikės;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekdamos skatinti naudoti švariausių ir veiksmingiausių technologijų transporto priemones, valstybės narės joms turėtų taikyti smarkiai sumažintas kelių rinkliavas ir naudotojo mokesčius;

(12)  siekdamos skatinti naudoti švariausių ir veiksmingesnių technologijų transporto priemones, valstybės narės joms turėtų taikyti smarkiai sumažintas kelių rinkliavas ir naudotojo mokesčius. Siekiant palengvinti ir pagreitinti tokios tvarkos nustatymą, reikia taikyti tokį sumažinimą, neatsižvelgiant į Komisijos reglamento (ES) …/…, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 595/2009 dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų sertifikavimo įsigaliojimą. Netaršioms transporto priemonėms neturėtų būti taikomas joks su oro tarša susijusių išorinių sąnaudų mokestis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  tranzitas per Alpes atitinkamiems regionams sukelia ypač didelę naštą dėl triukšmo ir oro taršos, taip pat infrastruktūros nusidėvėjimo; ši našta dar labiau padidėja dėl kainų konkurencijos su aplink esančiais koridoriais. Todėl atitinkamiems regionams ir valstybėms narėms turi būti suteikta daug lankstumo nustatant mokesčius pagal išorines sąnaudas ir taikant eismo valdymo priemones, be kita ko, siekiant išvengti nepageidaujamo perkėlimo poveikio ir eismo aplinkkeliais tarp koridorių;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kelių grūsčių, prie kurių skirtingomis proporcijomis prisideda visos motorinės transporto priemonės, kaštai atitinka maždaug 1 % BVP. Didelė šių kaštų dalis gali būti priskirta tarpmiestinėms grūstims. Todėl turėtų būti leista taikyti specialų grūsčių mokestį, su sąlyga, kad jis taikomas visų kategorijų transporto priemonėms. Kad mokestis būtų veiksmingas ir proporcingas, jį reikia apskaičiuoti remiantis ribiniais grūsčių kaštais ir diferencijuoti pagal vietą, laiką ir transporto priemonės kategoriją. Siekiant maksimaliai padidinti teigiamą grūsčių mokesčių poveikį atitinkamos pajamos turėtų būti skiriamos projektams, kuriais siekiama panaikinti problemos priežastis;

(13)  kelių spūsčių, prie kurių skirtingomis proporcijomis prisideda visos motorinės transporto priemonės, kaštai atitinka maždaug 1 % BVP. Didelė šių kaštų dalis gali būti priskirta tarpmiestinėms spūstims. Todėl turėtų būti leista taikyti specialų spūsčių mokestį, jei jis taikomas visų kategorijų transporto priemonėms. Kad mokestis būtų veiksmingas, proporcingas ir nediskriminacinis, jį reikia apskaičiuoti remiantis ribiniais spūsčių kaštais ir diferencijuoti pagal vietą, laiką ir transporto priemonės kategoriją. Taip pat turi būti rastas pusiausvyros užtikrinimo ir kompensavimo mechanizmas, kurį taikant nebūtų diskriminuojami priemiesčiuose gyvenantys darbininkai, kuriems jau ir taip teks tiek infrastruktūros mokesčių, tiek rinkliavos našta. Siekiant maksimaliai padidinti teigiamą spūsčių mokesčių poveikį atitinkamos pajamos turėtų būti skiriamos projektams, kuriais siekiama panaikinti problemos priežastis;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) siekdamos išsaugoti Sąjungos automobilių paveldą valstybės narės turėtų priskirti specialią istorinę vertę turinčias transporto priemones atskirai kategorijai, kad būtų galima diferencijuoti įvairių mokesčių, mokamų pagal šią direktyvą, dydį;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  atsižvelgiant į išaugusias išorines sąnaudas dėl avarijų, siekiančias dešimtis milijardų eurų per metus, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/961a nuostatas dėl vidutinių kiekvieno eismo įvykio, kuriame žuvo žmonių, ir kiekvieno eismo įvykio, kuriame žmonės buvo sunkiai sužaloti, socialinių sąnaudų apskaičiavimo, reikėtų suteikti galimybę valstybėms narėms geriau internacionalizuoti sąnaudas, kurių nepadengia draudimas. Dalis tų sąnaudų, pavyzdžiui, viešųjų paslaugų, tam tikrų medicinos paslaugų administravimo sąnaudos, taip pat sąnaudos, susijusios su žmogiškojo kapitalo praradimu ir fizinės bei psichologinės žalos atlyginimu, tenka socialinės apsaugos sistemai ir (arba) visai visuomenei;

 

_____________

 

1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL L 319, 2008 11 29, p. 59).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  infrastruktūros mokesčio padidinimas ne tik kalnuotose vietovėse taip pat galėtų padėti tinkamai spręsti problemas, susijusias su didele tam tikrų kelių naudojimo žala aplinkai arba grūstimis. Todėl reikėtų panaikinti dabartinę nuostatą mokesčių padidinimą taikyti tik kalnuotose vietovėse. Siekiant išvengti dvigubo naudotojų apmokestinimo, mokesčių padidinimo turėtų būti neleidžiama taikyti tose kelio atkarpose, kuriose taikomas grūsčių mokestis;

(16)  infrastruktūros mokesčio padidinimas ne tik kalnuotose vietovėse taip pat galėtų padėti tinkamai spręsti problemas, susijusias su didele tam tikrų kelių naudojimo žala aplinkai arba spūstimis. Todėl reikėtų palengvinti mokesčių didinimą ir panaikinti dabartines nuostatas padidintus mokesčius taikyti tik kalnuotose vietovėse ir juos skirti transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo projektams. Siekiant išvengti dvigubo naudotojų apmokestinimo, didesnių mokesčių taikymas turėtų būti griežčiau ribojamas tose kelio atkarpose, kuriose taikomas spūsčių mokestis. Taip pat reikėtų suderinti didžiausio skirtingais atvejais taikytino mokesčio dydį;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  kaip ir lengvųjų krovininių automobilių atveju, svarbu užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatomis nebūtų kliudoma laisvam gyventojų judėjimui. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti nuolaidas ir lengvatas, kai dėl geografinių ar socialinių priežasčių kelių naudotojams mokesčiai daro neproporcingai didelį poveikį;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekdama išnaudoti potencialią esamų kelių apmokestinimo sistemų sinergiją veiklos sąnaudoms sumažinti, Komisija turėtų visapusiškai dalyvauti bendradarbiaujant valstybėms narėms, norinčioms diegti bendras kelių apmokestinimo schemas;

(18)  siekdama išnaudoti potencialią esamų kelių apmokestinimo sistemų sinergiją veiklos sąnaudoms sumažinti, Komisija turėtų visapusiškai dalyvauti bendradarbiaujant valstybėms narėms, norinčioms diegti bendras ir sąveikias kelių apmokestinimo schemas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kelių mokesčiai gali padėti sutelkti išteklius, kurie padeda finansuoti aukštos kokybės transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą. Todėl tikslinga skatinti valstybes nares kelių apmokestinimo pajamas naudoti atitinkamoms reikmėms ir šiuo tikslu reikalauti, kad jos teiktų tinkamas tų pajamų naudojimo ataskaitas. Tai visų pirma turėtų padėti nustatyti galimas finansavimo spragas ir padidinti visuomenės palankumą kelių apmokestinimui;

(19)  kelių mokesčiai padeda sutelkti išteklius, iš kurių teikiamas finansavimas ir kryžminis finansavimas alternatyviems transporto infrastruktūros projektams ir aukštos kokybės transporto infrastruktūros ir paslaugų priežiūrai ir plėtrai. Todėl būtų tikslinga valstybėms narėms kelių apmokestinimo pajamas naudoti atitinkamoms reikmėms ir reikalauti, kad jos teiktų atitinkamas tų pajamų naudojimo ataskaitas. Todėl pajamos iš infrastruktūros mokesčio ir išorinių sąnaudų mokesčio turėtų būti reinvestuotos į transporto sektorių. Tai visų pirma turėtų padėti nustatyti galimas finansavimo spragas ir padidinti visuomenės palankumą kelių apmokestinimui;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  būtina užtikrinti, kad išorinių kaštų mokesčiai ir toliau kuo tiksliau atspindėtų sunkiųjų transporto priemonių keliamos oro taršos ir triukšmo kaštus pernelyg neapsunkinant apmokestinimo schemos, taip pat būtina skatinti naudoti efektyviausiai degalus naudojančias transporto priemones ir palaikyti paskatų veiksmingumą bei reguliariai atnaujinti kelių mokesčių diferencijavimą. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais pagal mokslo pažangą pritaikomos išorinių kaštų apmokestinimo pamatinės vertės, apibrėžiamos pajamų atžvilgiu neutralaus sunkiosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo pagal jų išmetamą CO2 kiekį sąlygos ir pagal technikos pažangą pritaikomos lengvosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija atlikdama parengiamąjį darbą rengtų deramas, įskaitant ekspertų lygmens, konsultacijas ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros21 nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, užsiimančių deleguotųjų aktų rengimu, posėdžiuose;

(21)  būtina užtikrinti, kad išorinių kaštų mokesčiai ir toliau kuo tiksliau atspindėtų sunkiųjų transporto priemonių keliamos oro taršos ir triukšmo kaštus pernelyg neapsunkinant apmokestinimo schemos, taip pat būtina skatinti naudoti efektyviausiai degalus naudojančias transporto priemones ir palaikyti paskatų veiksmingumą bei reguliariai atnaujinti kelių mokesčių diferencijavimą. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais pagal mokslo pažangą pritaikomos išorinių kaštų apmokestinimo minimalios vertės, apibrėžiamos pajamų atžvilgiu neutralaus sunkiosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo pagal jų išmetamą CO2 kiekį sąlygos ir pagal technikos pažangą pritaikomos lengvosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, užsiimančių deleguotųjų aktų rengimu, posėdžiuose;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija pateikia visuotinai taikytiną, skaidrią ir suprantamą aplinkos, spūsčių ir sveikatos išorinių sąnaudų internalizavimo sistemą, kuria remiantis ateityje būtų apskaičiuojami infrastruktūros mokesčiai. Šiuo klausimu Komisija turėtų pasiūlyti tokį modelį, kurį taikant drauge būtų atliekama išorinių sąnaudų internalizavimo poveikio visoms transporto rūšims analizė. Siekiant užtikrinti proporcingumą, apmokestinant išorines sąnaudas turi būti atsižvelgiama į visas transporto rūšis;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)   skaidrumo sumetimais būtų tinkama, jei valstybės narės paskelbtų naudotojams, kokių rezultatų pasiekta reinvestavus iš infrastruktūros mokesčių, išorinių sąnaudų ir spūsčių mokesčio surinktas lėšas. Todėl jos turėtų atkreipti dėmesį į gautą naudą saugumo keliuose, sumažinto poveikio aplinkai ir sumažintų spūsčių keliuose požiūriu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi kelių infrastruktūra“;

„1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl transporto priemonių atstumu grindžiamo apmokestinimo už naudojimąsi kelių infrastruktūra“;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  naujos infrastruktūros ar naujos infrastruktūros patobulinimų, įskaitant didelius konstrukcijų remontus;

a)  naujos infrastruktūros ar naujos infrastruktūros patobulinimų, įskaitant didelius konstrukcijų remontus ar alternatyvią transporto infrastruktūrą siekiant pereiti prie kitų transporto rūšių;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  „rinkliava“ yra nustatyto dydžio suma, apskaičiuojama pagal atitinkama infrastruktūra nuvažiuotą atstumą ir transporto priemonės tipą, kurią sumokėjus įgyjama teisė ta transporto priemone naudotis atitinkama infrastruktūra ir kurią sudaro infrastruktūros mokestis ir atitinkamais atvejais grūsčių mokestis arba išorinių kaštų mokestis, arba abu;

(6)  „rinkliava“ yra nustatyto dydžio suma, apskaičiuojama pagal atitinkama infrastruktūra nuvažiuotą atstumą ir transporto priemonės tipą, kurią sumokėjus įgyjama teisė ta transporto priemone naudotis atitinkama infrastruktūra ir kurią sudaro vienas ar keli iš šių mokesčių: infrastruktūros mokestis, spūsčių mokestis arba išorinių kaštų mokestis;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  „eismo oro taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl kietųjų dalelių ir ozono pirmtakų, pvz., azoto oksido ir lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių veikiant transporto priemonei, daromos žalos;

(11)  „eismo oro taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl kietųjų dalelių ir ozono pirmtakų, pvz., azoto oksido ir lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių veikiant transporto priemonei, žmonių sveikatai ir aplinkai daromos žalos;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  „eismo akustinės taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl triukšmo, kurį kelia transporto priemonės arba kuris kyla joms riedant kelio danga, daromos žalos;

(12)  „eismo akustinės taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl triukšmo, kurį kelia transporto priemonės arba kuris kyla joms riedant kelio danga, daromos žalos žmonių sveikatai ir aplinkai;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  „transporto priemonė“ yra keturių ar daugiau ratų motorinė transporto priemonė arba sekcijomis sujungiama transporto priemonė, skirta naudoti arba naudojama keleiviams arba kroviniams vežti keliais;

(15)  „transporto priemonė“ yra dviejų ar daugiau ratų motorinė transporto priemonė arba sekcijomis sujungiama transporto priemonė, skirta naudoti arba naudojama keleiviams arba kroviniams vežti keliais;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  „lengvoji transporto priemonė“ yra lengvasis krovininis automobilis, lengvasis automobilis arba motociklas;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  „lengvoji transporto priemonė“ yra lengvasis automobilis, mikroautobusas arba furgonas;

(19)  „lengvasis krovininis automobilis“ yra mikroautobusas, furgonas arba furgonas kroviniams vežti;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  „istorinės vertės transporto priemonė“ yra istorinės vertės transporto priemonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES 3 straipsnio 7a dalyje*;

 

_______________

 

* 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 22 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  „furgonas“ yra kroviniams vežti skirta transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos;

(22)  „furgonas“ yra ne keleivinė transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 22 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  furgonas kroviniams vežti yra transporto priemonė, kuri priklauso profesine vežimo kelių transportu veikla užsiimančiai įmonei, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 1071/2009*, kurios didžiausioji leidžiama pakrautos transporto priemonės masė yra 2,4–3,5 tonos ir kuri yra daugiau kaip 2 metrų aukščio;

 

______________

 

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 22 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b) „netaršus veikimas“ reiškia, kad patikrinamu būdu veikianti transporto priemonė per išmetimo vamzdį neišskiria išmetamųjų teršalų visame kelių tinkle;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  „motociklas“ yra dviratė transporto priemonė su priekaba arba be jos, taip pat visos Reglamente (ES) Nr. 168/2013 nurodytos L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e kategorijų triratės ir keturratės transporto priemonės;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 27 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  „koncesijos sutartis“ yra viešojo darbų pirkimo sutartis, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES** 1 straipsnyje;

(27)  „koncesijos sutartis“ yra koncesija, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES 5 straipsnio 1 dalyje;

 

_______________

 

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  „iš esmės pakeista rinkliavos arba apmokestinimo tvarka“ yra rinkliavos arba apmokestinimo tvarka, kuri iš dalies pakeista taip, kad kaštai arba pajamos pakinta bent 5 %, palyginti su ankstesniais metais, po koregavimo dėl infliacijos, matuojamos pagal ES suderinto vartotojų kainų indekso pakeitimus, ir neįskaitant energijos ir neperdirbtų maisto produktų, kaip paskelbė Komisija (Eurostatas).

(29)  „iš esmės pakeista rinkliavos arba apmokestinimo tvarka“ yra rinkliavos arba apmokestinimo tvarka, kuri iš dalies pakeista taip, kad kaštai arba pajamos pakinta bent 15 %, palyginti su ankstesniais metais, po koregavimo dėl infliacijos, matuojamos pagal ES suderinto vartotojų kainų indekso pakeitimus, ir neįskaitant energijos ir neperdirbtų maisto produktų, kaip paskelbė Komisija (Eurostatas). Koncesijos sutartyse pakeitimai, kurie atitinka Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus kriterijus, nelaikomi esminiais.

Pagrindimas

Reikėtų vengti nustatyti labai ribojančią esminių pakeitimų apibrėžtį siekiant, kad kompetentingoms institucijoms nebūtų užkrauta nepagrįstai didelė administracinė našta. Pakeitimu siekiama palengvinti mokėjimo sistemų tvarkos keitimą, visų pirma siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šios direktyvos įgyvendinimui, kad nereikėtų visų mokėjimo sistemų tvarkos keitimo atvejų pranešti Komisijai. Šiuo pakeitimu taip pat siekiama suderinti esminių pakeitimų apibrėžtį su Direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  „kryžminis finansavimas“ – veiksmingų alternatyvių transporto infrastruktūros projektų finansavimas iš pajamų, gaunamų iš rinkliavų ir esamos transporto infrastruktūros mokesčių;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 29 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29b)  „valstybės narės“– visos valstybių narių institucijos – centrinės valdžios institucijos, federacinės valstybės valdžios institucijos ar kitos teritorinės valdžios institucijos, – kurios pagal savo kompetenciją privalo užtikrinti Sąjungos teisės normų laikymąsi.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į infrastruktūros arba infrastruktūros patobulinimų kaštus galima įtraukti konkrečius infrastruktūros kaštus, skirtus triukšmo poveikiui sumažinti ar kelių eismo saugumui pagerinti, bei faktinius infrastruktūros operatoriaus mokėjimus, susijusius su objektyviais aplinkos apsaugos elementais, pavyzdžiui, apsauga nuo dirvožemio taršos.

b)  į infrastruktūros arba infrastruktūros patobulinimų kaštus galima įtraukti visus konkrečius infrastruktūros kaštus, įskaitant tuos, kurie patiriami priėmus naujus reglamentavimo reikalavimus triukšmo poveikiui sumažinti, inovatyviems technologiniams sprendimams įdiegti arba kelių eismo saugumui pagerinti, taip pat faktinius infrastruktūros operatoriaus mokėjimus, susijusius su objektyviais aplinkos apsaugos elementais, pavyzdžiui, apsauga nuo dirvožemio taršos.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo ba punktu:

 

„ba)  istorinės vertės transporto priemonėms“;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nepažeidžiant 9 dalies, nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės nebegali įvesti naudotojo mokesčių sunkiosioms transporto priemonėms. Iki tos datos įvesti naudotojo mokesčiai gali likti galioti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

6.  Nepažeidžiant 9 dalies, nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data] valstybės narės nebegali įvesti naudotojo mokesčių krovinius gabenančioms sunkiosioms transporto priemonėms ir furgonams. Iki tos datos įvesti naudotojo mokesčiai gali likti galioti iki 2022 m. gruodžio 31 d., o nuo 2023 m. sausio 1 d. kelių tinkle, kuriam taikoma ši direktyva, juos turi pakeisti infrastruktūros mokesčiai.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data] valstybės narės nebegali įvesti naudotojo mokesčių lengvosioms transporto priemonėms. Prieš tą datą įvesti naudotojo mokesčiai palaipsniui panaikinami iki 2027 m. gruodžio 31 d.

7.  Nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data] valstybės narės nebegali įvesti naudotojo mokesčių lengvosioms transporto priemonėms. Iki tos datos įvesti naudotojo mokesčiai gali likti galioti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Nuo 2020 m. sausio 1 d. sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai taikomi visoms sunkiosioms transporto priemonėms.

9.  Nuo 2020 m. sausio 1 d. sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai taikomi visoms sunkiosioms transporto priemonėms ir kroviniams vežti skirtiems furgonams.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai ir lengvosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos bei naudotojo mokesčiai gali būti įvedami arba paliekami galioti nepriklausomai vieni nuo kitų.

10.  Iki 2022 m. gruodžio 31 d. sunkiosioms transporto priemonėms ir kroviniams vežti skirtiems furgonams taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai ir lengvosioms transporto priemonėms, kurios nėra kroviniams vežti skirti furgonai, taikomos rinkliavos bei naudotojo mokesčiai gali būti įvedami arba paliekami galioti nepriklausomai vieni nuo kitų.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant naudotojo mokesčius lengviesiems automobiliams, infrastruktūra leidžiama naudotis bent šiuos laikotarpius: 10 dienų; mėnesį arba du mėnesius, arba abu šiuos laikotarpius; metus. Dviejų mėnesių tarifas turi būti ne didesnis kaip 30 % metų tarifo, mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 18 % metų tarifo, o 10 dienų tarifas turi būti ne didesnis kaip 8 % metų tarifo.

Taikant naudotojo mokesčius lengviesiems automobiliams, infrastruktūra leidžiama naudotis bent šiuos laikotarpius: dieną; savaitę; 10 dienų; mėnesį arba du mėnesius, arba abu šiuos laikotarpius; metus. Dviejų mėnesių tarifas turi būti ne didesnis kaip 30 % metų tarifo, mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 18 % metų tarifo, o 10 dienų, savaitės ir dienos tarifas turi būti ne didesnis kaip 8 % metų tarifo.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Mikroautobusų ir furgonų atveju valstybės narės laikosi arba 2, arba 3 dalies. Tačiau ne vėliau kaip nuo 2024 m. sausio 1 d. valstybės narės mikroautobusams ir furgonams taiko didesnius naudotojo mokesčius nei lengviesiems automobiliams.“;

4.  Mikroautobusų, furgonų ir kroviniams vežti skirtų furgonų atveju valstybės narės laikosi arba 2, arba 3 dalies. Tačiau ne vėliau kaip nuo 2024 m. sausio 1 d. valstybės narės mikroautobusams, furgonams ir kroviniams vežti skirtiems furgonams taiko didesnius naudotojo mokesčius nei lengviesiems automobiliams.“;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Siekiant užtikrinti proporcingą kelių apmokestinimą galima atsižvelgti į transporto operacijų, pradėtų ES pakraštyje esančioje šalyje, ypatumus.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  7b straipsnis papildomas šia 2a dalimi:

 

„2a.  Greitkelių atkarpose, kuriose taikomas infrastruktūros mokestis, yra reikiama infrastruktūra, kad būtų užtikrintas saugus visų naudotojų eismas, taip pat gali būti įrengtos saugios visoms oro sąlygoms pritaikytos stovėjimo aikštelės pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. .../..., kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais.“

Pagrindimas

Greitkelių tinkluose, kuriuose taikomas infrastruktūros mokestis, transporto įmonėms turėtų būti sudarytos sąlygos visiškai laikytis reglamente dėl poilsio ir vairavimo trukmės nurodytų įpareigojimų, o visiems naudotojams turėtų būti užtikrintas aukštas kelių eismo saugumo lygis.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali palikti galioti arba įvesti išorinių kaštų mokestį, susijusį su eismo oro taršos arba akustinės taršos, arba abiejų kaštais.

1.  Valstybės narės gali palikti galioti arba įvesti išorinių kaštų mokestį, susijusį su eismo oro taršos arba akustinės taršos, arba abiejų kaštais.

 

Kelių tinklo atkarpose, kuriose netaikomi infrastruktūros mokesčiai, gali būti nustatomi arba paliekami galioti išorinių sąnaudų mokesčiai.

Sunkiųjų transporto priemonių atveju išorinių kaštų mokestis diferencijuojamas ir nustatomas laikantis būtiniausių reikalavimų ir metodų, nurodytų IIIa priede, ir turi atitikti IIIb priede nustatytas pamatines vertes.

Eismo oro taršos arba akustinės taršos išorinių kaštų mokestis diferencijuojamas ir nustatomas laikantis būtiniausių reikalavimų ir metodų, nurodytų IIIa priede, ir turi atitikti bent IIIb priede nustatytas minimalias vertes.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nuo 2021 m. sausio 1 d. rinkliavas taikančios valstybės narės taiko išorinių kaštų mokestį sunkiosioms transporto priemonėms bent toje 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto tinklo dalyje, kurioje sunkiųjų transporto priemonių daroma žala aplinkai yra didesnė nei vidutinė šių priemonių žala aplinkai, atsižvelgdamos į IIIa priede nurodytus atitinkamus atskaitomybės reikalavimus.“;

5.  Nuo 2021 m. sausio 1 d. rinkliavas taikančios valstybės narės taiko eismo oro taršos arba akustinės taršos šorinių kaštų mokestį sunkiosioms transporto priemonėms ir kroviniams vežti skirtiems furgonams visose 7 straipsnio 1 dalyje nurodytose tinklo dalyse, kuriose taikomas infrastruktūros mokestis;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 c straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Nuo 2026 m. sausio 1 d. bet kurioje 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoje kelių tinklo atkarpoje nustatytas išorinių sąnaudų mokestis nediskriminuojant taikomas visų kategorijų transporto priemonėms.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 c straipsnio 5 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Valstybės narės gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, suteikiančias galimybę reguliuoti išorinių sąnaudų mokesčių senovinėms transporto priemonėms tarifą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 d a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Spūsčių mokesčiai gali būti nustatomi arba paliekami galioti neatsižvelgiant į infrastruktūros mokesčius.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 d a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet kuriai kelių tinklo atkarpai nustatytas grūsčių mokestis taikomas be diskriminavimo visų kategorijų transporto priemonėms laikantis V priede pateiktų standartinių ekvivalentiškumo koeficientų.

3.  Bet kuriai kelių tinklo atkarpai nustatytas spūsčių mokestis taikomas be diskriminavimo visų kategorijų transporto priemonėms laikantis V priede pateiktų standartinių ekvivalentiškumo koeficientų. Tačiau valstybės narės, siekdamos skatinti visuomeninį transportą, socialinę ir ekonominę plėtrą ir teritorinę sanglaudą, gali nuspręsti šio mokesčio netaikyti autobusams ir tolimojo susisiekimo autobusams.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 d a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Grūsčių mokestis atspindi kaštus, kurie dėl transporto priemonės susidarė kitiems kelių naudotojams ir netiesiogiai plačiajai visuomenei, bet jokių tipų keliuose negali viršyti VI priede nurodytų maksimalių dydžių.

4.  Spūsčių mokestis jokių tipų keliuose nėra mažesnis už VI priede nurodytus dydžius.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 d a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės įdiegia tinkamus mechanizmus grūsčių mokesčių poveikiui stebėti ir mokesčių dydžiui peržiūrėti. Jos reguliariai – bent kas trejus metus – peržiūri mokesčių dydį siekdamos užtikrinti, kad jie nebūtų didesni nei jų patiriami grūsčių kaštai, susidarantys tose kelių atkarpose, kuriose taikomi grūsčių mokesčiai.“;

5.  Valstybės narės įdiegia tinkamus mechanizmus spūsčių mokesčių poveikiui stebėti ir mokesčių dydžiui peržiūrėti. Jos kasmet persvarsto mokesčių dydį siekdamos užtikrinti, kad jie nebūtų didesni nei jų patiriami spūsčių kaštai, susidarantys tose kelių atkarpose, kuriose taikomi spūsčių mokesčiai.“;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 f straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  iš padidinimo gautos pajamos investuojamos į pagrindinio tinklo, identifikuoto pagal Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 III skyrių, transporto infrastruktūros, kuri tiesiogiai padėtų sumažinti grūstis arba žalą aplinkai ir kuri yra tame pačiame koridoriuje, kaip ir kelio atkarpa, kuriai taikomas mokesčio padidinimas, statybos finansavimą;

a)  iš padidinimo gautos pajamos investuojamos į transporto infrastruktūros arba transporto paslaugų, kurios yra tame pačiame koridoriuje, kaip ir kelio atkarpa, kuriai taikomas mokesčio padidinimas, statybos finansavimą;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 f straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  mokesčio padidinimas neviršija 15 % infrastruktūros mokesčio svertinio vidurkio, apskaičiuoto pagal 7b straipsnio 1 dalį ir 7e straipsnį, išskyrus atvejus, kai gautos pajamos investuojamos į pagrindinio tinklo koridorių tarpvalstybines atkarpas; tokiu atveju mokesčio padidinimas negali viršyti 25 %;

b)  mokesčio padidinimas neviršija 15 % infrastruktūros mokesčio svertinio vidurkio, apskaičiuoto pagal 7b straipsnio 1 dalį ir 7e straipsnį, išskyrus atkarpas kalnuotose vietovėse, kuriose infrastruktūros sąnaudos ir žala aplinkai didesnės; tokiu atveju mokesčio padidinimas negali viršyti 50 %;

Pagrindimas

Pakeitimas, kuriuo siekiama supaprastinti padidinimo tvarkos nustatymą taikant vienodą 25 % padidintą tarifą, neatsižvelgiant į pajamų skirstymą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 f straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tikslios vietos, kuriai bus taikomas padidintas mokestis, apibūdinimas ir sprendimo finansuoti a punkte nurodytų pagrindinio tinklo koridorių statybą įrodymai pateikiami Komisijai iki mokesčio padidinimo;

d)  tikslios vietos, kuriai bus taikomas padidintas mokestis, apibūdinimas ir sprendimo finansuoti a punkte nurodytą transporto infrastruktūrą arba transporto paslaugas įrodymai pateikiami Komisijai iki mokesčio padidinimo;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 f straipsnio 1 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a.  Naujų tarpvalstybinių projektų atveju mokestis gali būti padidinamas tik jei tam pritaria visos tame projekte dalyvaujančios valstybės narės.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas, kuriuo siekiama supaprastinti padidinimo tvarkos nustatymo reglamentavimo sistemą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 f straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gavusi iš valstybės narės, ketinančios padidinti mokestį, reikiamą informaciją, Komisija pateikia ją 9c straipsnyje nurodyto komiteto nariams. Jei Komisija mano, kad planuojamas mokesčio padidinimas neatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų arba kad planuojamas mokesčio padidinimas padarys didelį neigiamą poveikį periferinių regionų ekonominiam vystymuisi, ji gali įgyvendinimo aktais atmesti arba prašyti pakeisti atitinkamos valstybės narės pateiktus apmokestinimo planus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

3.  Gavusi iš valstybės narės, ketinančios padidinti mokestį, reikiamą informaciją, Komisija pateikia ją 9c straipsnyje nurodyto komiteto nariams. Jei Komisija mano, kad planuojamas mokesčio padidinimas neatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų arba kad planuojamas mokesčio padidinimas padarys didelį neigiamą poveikį periferinių regionų ekonominiam vystymuisi, ji gali įgyvendinimo aktais atmesti arba prašyti pakeisti atitinkamos valstybės narės pateiktus apmokestinimo planus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. 7e straipsnio 3 dalyje nurodytoms rinkliavų sistemoms taikomas mokesčio padidinimas pagal šią direktyvą nelaikomas esminiu pakeitimu.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 f straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Mokesčio padidinimo suma išskaičiuojama iš išorinių kaštų mokesčio sumos, apskaičiuotos pagal 7c straipsnį, išskyrus EURO emisijos 0, I ir II klasių transporto priemones nuo 2011 m. spalio 15 d., III ir IV klasių – nuo 2015 m. sausio 1 d., V klasės – nuo 2019 m. sausio 1 d. ir VI klasės – nuo 2023 m. sausio mėn. Visos pajamos, gautos tuo pačiu metu taikant mokesčio padidinimą ir išorinių kaštų mokesčius, investuojamos į Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedo I dalyje išvardytų pagrindinio tinklo koridorių statybos finansavimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  piko metas, per kurį, siekiant sumažinti transporto grūstis, taikomi aukštesni infrastruktūros mokesčiai, neviršija penkių valandų per dieną;

d)  piko metas, per kurį, siekiant sumažinti transporto spūstis, taikomi aukštesni infrastruktūros mokesčiai, neviršija penkių valandų per dieną arba valandų, per kurias spūsčių santykis viršija 100 % pajėgumų, skaičiaus;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai patikrinimo metu vairuotojas arba, atitinkamais atvejais, vežėjas negali pateikti transporto priemonės dokumentų, reikalingų transporto priemonės emisijos klasei nustatyti 2 dalies taikymo tikslais, valstybės narės gali taikyti didžiausio tarifo rinkliavas.

3.  Kai patikrinimo metu vairuotojas arba atitinkamais atvejais vežėjas nesinaudoja elektronine rinkliavos sistema, neturi galiojančios registracijos arba jo transporto priemonėje nėra sumontuotos kelių rinkliavų operatoriaus patvirtintos įrangos, reikalingos transporto priemonės emisijos klasei nustatyti 2 dalies taikymo tikslais, valstybės narės gali taikyti didžiausio tarifo rinkliavas.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Per vienus metus nuo tada, kai pagal Reglamentą (ES) .../...***** paskelbia oficialius išmetamo CO2 duomenis, Komisija pagal 9e straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame apibrėžia išmetamo CO2 kiekio pamatines vertes kartu nustatydama atitinkamas sunkiųjų transporto priemonių kategorijas.

4.  Per vienus metus nuo tada, kai pagal Reglamentą (ES) .../...***** paskelbia oficialius išmetamo CO2 duomenis, Komisija pagal 9e straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame apibrėžia išmetamo CO2 kiekio pamatines vertes kartu nustatydama atitinkamas sunkiųjų transporto priemonių kategorijas, atsižvelgdama į išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo technologijas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vienus metus nuo to deleguotojo akto įsigaliojimo valstybės narės diferencijuoja infrastruktūros mokestį atsižvelgdamos į išmetamo CO2 kiekio pamatines vertes ir atitinkamas transporto priemonių kategorijas. Mokesčiai diferencijuojami taip, kad joks infrastruktūros mokestis negalėtų daugiau kaip 100 % viršyti to paties mokesčio, taikomo lygiavertėms transporto priemonėms, išmetančioms mažiausią, bet ne nulinį, CO2 kiekį. Netaršioms transporto priemonėms taikomas infrastruktūros mokestis sumažinamas 75 %, palyginti su didžiausiu tarifu.

Vienus metus nuo to deleguotojo akto įsigaliojimo valstybės narės diferencijuoja infrastruktūros mokestį atsižvelgdamos į išmetamo CO2 kiekio pamatines vertes ir atitinkamas transporto priemonių kategorijas.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nuo... [šios direktyvos įsigaliojimo data] netaršioms lengvosioms transporto priemonėms taikomas infrastruktūros mokestis sumažinamas 50 %, palyginti su mažiausiu tarifu. Netaršiam veikimui taikomas toks pat sumažinimas, jeigu galima įrodyti, kad toks veikimas netaršus.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija iki ... [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nustatoma netaršių transporto priemonių ir netaršaus veikimo užimama rinkos dalis. Komisijai pagal 9e straipsnį suteikiami įgaliojimai, jei tinkama, priimti deleguotuosius aktus, kuriuose perskaičiuojama netaršioms transporto priemonėms taikoma nuolaida, palyginti su didžiausiu infrastruktūros mokesčio tarifu.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Lengvųjų transporto priemonių atveju iki 2021 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali diferencijuoti rinkliavas pagal transporto priemonės aplinkosauginį veiksmingumą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali atsižvelgti į transporto priemonės aplinkosauginio veiksmingumo, susijusio su jos pertvarkymu į alternatyviuosius degalus naudojančią transporto priemonę, didinimą. Nuolatinė abonentinė sistema arba bet kokia kita rinkliavos sistemos operatoriaus patvirtinta sistema turėtų suteikti naudotojams galimybę naudotis diferencijuotais tarifais, kuriais būtų atlyginama už transporto priemonės geresnį aplinkosauginį veiksmingumą ją pertvarkius.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai patikrinimo metu vairuotojas arba, atitinkamais atvejais, vežėjas negali pateikti transporto priemonės dokumentų, pagal Komisijos reglamentą (ES) .../...****** reikalingų transporto priemonės išmetamų teršalų kiekiui patvirtinti (atitikties sertifikato), valstybės narės gali taikyti didžiausio tarifo rinkliavas arba metinius naudotojo mokesčius.

3.  Kai patikrinimo metu vairuotojas arba, atitinkamais atvejais, vežėjas neturi abonemento arba nenaudoja kokios nors kitos operatoriaus patvirtintos sistemos, arba negali pateikti transporto priemonės dokumentų, pagal Komisijos reglamentą (ES) .../...****** reikalingų transporto priemonės išmetamų teršalų kiekiui patvirtinti (atitikties sertifikato), valstybės narės gali taikyti didžiausio tarifo rinkliavas arba metinius naudotojo mokesčius. Vėliau pateikus atitinkamus dokumentus, kuriais įrodomas transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekis, grąžinamas bet koks taikytų rinkliavų ar mokesčių ir atitinkamos transporto priemonei taikytinos rinkliavos ar mokesčio skirtumas.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės gali priimti išskirtines priemones istorinės vertės transporto priemonių apmokestinimo tikslu

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 g a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai pagal 9e straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VII priedas, siekiant priede nurodytas sąlygas suderinti su technikos pažanga.

4.  Komisijai pagal 9e straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VII priedas, siekiant priede nurodytas sąlygas suderinti su technikos pažanga ir atsižvelgti į sudedamųjų dalių vaidmenį tiek didinant kelių eismo saugumą, tiek mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7 h straipsnio 1 dalies a punkto 3 įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  7h straipsnio 1 dalies a punktas papildoma šia įtrauka:

 

„– aiškią informaciją apie transporto priemonėse sumontuotos mokesčių ir rinkliavų mokėjimo įrangos, sąveikumą; valstybė narė nurodo, dėl kokių priežasčių pagal šią rinkliavų tvarką naudotojai negali naudotis kitose ES valstybėse narėse naudojama sumontuota įranga.“

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7 h straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  įterpiama ši dalis:

 

„1a.  Sutarčių sistema, kuria reglamentuojami licenciaro ir koncesininko santykiai, siekiama suteikti galimybę pritaikyti koncesijų sutartis atsižvelgiant į Sąjungos arba nacionalinės reglamentavimo sistemos pokyčius, susijusius su 7c, 7da, 7g ir 7ga straipsniuose nustatytais įpareigojimais.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7 i straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės gali numatyti infrastruktūros mokesčio nuolaidas ar sumažinimus, jeigu:

2.  Sunkiųjų transporto priemonių ir kroviniams vežti skirtų furgonų atveju valstybės narės gali numatyti infrastruktūros mokesčio nuolaidas ar sumažinimus, jeigu:

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis

Direktyva 1999/62/EB

7 i straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  šios nuolaidos ar sumažinimai neviršija 13 % infrastruktūros mokesčio už lygiavertes transporto priemones, kurioms nuolaida ar sumažinimas netaikomi.

c)  šios nuolaidos ar sumažinimai neviršija 20 % infrastruktūros mokesčio, kurį moka lygiavertės transporto priemonės, kurioms nuolaida ar sumažinimas netaikomi, ir viešojo transporto arba įprastos transporto priemonės.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7 i straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  po 2 dalies įterpiama ši dalis:

 

2a.  lengvosioms transporto priemonėms, ypač dažniems naudotojams išsibarsčiusių gyvenviečių teritorijose ir miestų pakraščiuose, valstybės narės gali taikyti infrastruktūros mokesčio nuolaidas arba sumažinimus, jeigu:

 

a)  taikant infrastruktūros mokesčio nuolaidas ar sumažinimus susidariusi apmokestinimo struktūra yra proporcinga, viešai skelbiama, prieinama naudotojams vienodomis sąlygomis ir dėl to kitiems naudotojams neatsiranda papildomų sąnaudų mokant didesnes rinkliavas;

 

b)  tokios nuolaidos ir sumažinimai padeda užtikrinti

 

i) socialinę sanglaudą ir (arba)

 

ii)  judumą periferiniuose ir (arba) atokiuose regionuose;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a b papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7 i straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  po 2 dalies įterpiama ši dalis:

 

2b.  Valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali taikyti fiksuoto dydžio mokesčio lengvatą už konkrečia kelio atkarpa nuvažiuotą kilometrą, atsižvelgdamos į periferinių regionų judumo modelius ir ekonominę šių regionų svarbą, jeigu tokia apmokestinimo struktūra yra proporcinga, viešai skelbiama, prieinama naudotojams vienodomis sąlygomis ir dėl to kitiems naudotojams neatsiranda papildomų sąnaudų mokant didesnes rinkliavas;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis

Direktyva 1999/62/EB

7 i straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Kai įgyvendinami specifiniai ypač svarbūs Europos intereso projektai, išvardyti Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 I priede, 7g straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje nustatytomis sąlygomis rinkliavų tarifus galima diferencijuoti kitais būdais, siekiant užtikrinti tokių projektų komercinį perspektyvumą, kai jie tiesiogiai konkuruoja su kitų rūšių transportu. Dėl to susidariusi apmokestinimo struktūra turi būti linijinė, proporcinga, viešai skelbiama, prieinama visiems naudotojams vienodomis sąlygomis, ir dėl jos kitiems naudotojams neturi kilti papildomų kaštų mokant didesnes rinkliavas.“;

3.  Kai įgyvendinami specifiniai ypač svarbūs Europos intereso projektai, išvardyti Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 I priede, 7g straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje nustatytomis sąlygomis rinkliavų tarifus galima diferencijuoti kitais būdais, siekiant užtikrinti tokių projektų komercinį perspektyvumą, kai jie tiesiogiai konkuruoja su kitų rūšių transportu. Dėl to susidariusi apmokestinimo struktūra turi būti viešai skelbiama ir prieinama visiems naudotojams vienodomis sąlygomis;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7 i straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  po 3 dalies įterpiama ši dalis:

 

„3a.  Kalnuotose vietovėse ir periferiniuose regionuose valstybės narės arba kompetentingos institucijos, siekdamos sumažinti socialinį ir ekonominį poveikį, gali diferencijuoti rinkliavų tarifus sunkiosioms transporto priemonėms pagal jomis nuvažiuotą atstumą, jeigu:

 

a)  diferencijuojant rinkliavų tarifus pagal nuvažiuotą atstumą atsižvelgiama į skirtingus gabenimo nedideliais ir dideliais atstumais ypatumus, ypač į turimas galimybes pereiti prie kitų transporto rūšių;

 

b)  diferencijavimas taikomas nediskriminuojant;

 

c)  naudojant techninę įrangą tarpvalstybiniu mastu galima nustatyti transporto priemonės įvažiavimo ir išvažiavimo vietas.“

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis

Direktyva 1999/62/EB

7 j straipsnio 1 dalies 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Dėl to valstybės narės bendradarbiauja nustatydamos būdus sudaryti kelių naudotojams sąlygas mokėti rinkliavas ir naudotojo mokesčius visą parą bent pagrindinėse prekybos vietose atsiskaitant įprastais mokėjimo būdais tiek tose valstybėse narėse, kuriose šie mokesčiai yra imami, tiek už jų ribų.“;

Dėl to valstybės narės bendradarbiauja nustatydamos būdus sudaryti kelių naudotojams sąlygas mokėti rinkliavas ir naudotojo mokesčius visą parą pasienyje arba bet kurioje prekybos vietoje, kuri gali išduoti kvitą, atsiskaitant įprastais mokėjimo būdais (įskaitant elektroninius mokėjimus) tiek tose valstybėse narėse, kuriose šie mokesčiai yra imami, tiek už jų ribų.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunktis

Direktyva 1999/62/EB

7 j straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Jeigu valstybė narė už transporto priemonę ima rinkliavą, bendra rinkliavos suma, infrastruktūros mokesčio suma, išorinių kaštų mokesčio suma ir grūsčių mokesčio suma, jei taikoma, nurodoma kelių naudotojui pateikiamame kvite, jeigu tik įmanoma, elektroninėmis priemonėmis.“;

3.  Jeigu valstybė narė už transporto priemonę ima rinkliavą, bendra rinkliavos suma, infrastruktūros mokesčio suma, išorinių kaštų mokesčio suma ir spūsčių mokesčio suma, jei taikoma, nurodoma kelių naudotojui paprašius pateikiamame kvite, jeigu tik įmanoma, elektroninėmis priemonėmis.“

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 k straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsniams, šia direktyva nedaromas poveikis valstybių narių, kurios įveda rinkliavų sistemą, teisei numatyti atitinkamas kompensacijas.“;

Nepažeidžiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių, šia direktyva nedaroma poveikio valstybių narių, kurios įveda rinkliavų sistemą, teisei numatyti atitinkamas kompensacijas, jei tai nesukelia iškraipymų ir nedaro žalos vietos ir (arba) įprastiems vežėjams.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

8 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a)  įterpiamas šis 8 straipsnis:

 

8a straipsnis

 

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

 

1.  Kiekviena valstybė narė skiria nepriklausomą infrastruktūros mokesčių priežiūros instituciją, atsakingą už tai, kad būtų laikomasi šios direktyvos.

 

2.  Priežiūros institucija užtikrina ekonominę ir finansinę koncesijos sutarčių kontrolę, pirmiausia siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 7b straipsnio nuostatų.

 

3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie priežiūros institucijos paskyrimą.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės nustato, kaip naudojamos pajamos, gautos įgyvendinant šią direktyvą. Siekiant išplėtoti visą transporto tinklą, iš infrastruktūros ir išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo turėtų būti naudojami transporto sektoriaus reikmėms ir visai transporto sistemai optimizuoti. Visų pirma, iš išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo turėtų būti naudojami siekiant didinti transporto tvarumą, įskaitant vieną ar daugiau iš toliau išvardytų:

„2.  Siekiant išplėtoti visą transporto tinklą, iš infrastruktūros ir išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo naudojami kelių tinklų techninei priežiūrai ir išlaikymui atlikti ir visai transporto sistemai optimizuoti. Visų pirma, iš išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo naudojami siekiant didinti transporto tvarumą, įskaitant vieną ar daugiau iš toliau išvardytų:

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto -a a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b)  kelių transporto taršos mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

„b)  kelių transporto oro ir triukšmo taršos mažinimą;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto -a b papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ba)  finansuoti kolektyvinio ir tvaraus transporto rūšis;“

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto -a c papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ac)  2 dalies e punktas keičiamas taip:

e)  alternatyvios transporto naudotojams skirtos infrastruktūros kūrimą ir (arba) esamų pajėgumų didinimą;

„e)  alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtojimą pagal Direktyvą 2014/94/ES ir alternatyvių paslaugų transporto naudotojams kūrimą ir (arba) esamų pajėgumų didinimą;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto -a d papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ad)  2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

f)  paramą transeuropiniam transporto tinklui;

„f)  paramą transeuropiniam transporto tinklui ir trukdžių šalinimą;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto -a e papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ae)  2 dalyje h punktas pakeičiamas taip:

h)  kelių saugumo didinimą; ir

„h)  kelių eismo saugumo didinimą ir saugios kelių infrastruktūros gerinimą, taip pat;“

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto -a f papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-af)  2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

i)  saugių automobilių stovėjimo aikštelių užtikrinimą.

„i)  saugių ir saugomų automobilių stovėjimo aikštelių užtikrinimą;“

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto b papunktis

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Iš grūsčių mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų finansinės vertės atitikmuo naudojamas grūsčių problemai spręsti, visų pirma tokiomis priemonėmis:

3.  Iš spūsčių mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų finansinės vertės atitikmuo naudojamas spūsčių problemai spręsti, pavyzdžiui, tokiomis priemonėmis:

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto b papunktis

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  šalinant transeuropiniame transporto tinkle susidarančių grūsčių veiksnius;

b)  šalinant valstybių narių kelių tinkluose, visur, kur taikomas mokestis, ir transeuropiniame transporto tinkle susidarančių spūsčių veiksnius ir netinkamas jungtis;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto b papunktis

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kuriant alternatyvią infrastruktūrą transporto naudotojams.“;

c)  kuriant alternatyvią infrastruktūrą ir daugiarūšio transporto mazgus transporto naudotojams.“

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įterpiama nauja dalis:

 

„3a.  Iš infrastruktūros mokesčių gautos pajamos ir pajamos iš išorinių sąnaudų mokesčių naudojamos kelio atkarpos, kurioje taikomi mokesčiai, teritorijoje.“

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 1999/62/EB

9 e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  7g straipsnio 4 dalyje, 7ga straipsnio 4 dalyje ir 9d straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo diena].

2.  7g straipsnio 4 dalyje, 7ga straipsnio 4 dalyje ir 9d straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Valstybės narės arba kompetentingos institucijos pateikia kuo skaidresnę ir aiškesnę informaciją, kaip naudojamos iš kelių naudotojų gaunamos pajamos.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  visas pajamas, gautas padidinus mokesčius, ir kelių atkarpas, kuriose šie padidinti mokesčiai buvo taikomi;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  valstybės narės viešai skelbia rezultatus, pasiektus reinvestuojant iš infrastruktūros mokesčių ir išorinių sąnaudų mokesčių gautas pajamas, ir pažymi gautą naudą dėl padidėjusio kelių eismo saugumo, mažesnio poveikio aplinkai ir mažesnių eismo spūsčių.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 1999/62/EB

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Per penkerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija pateikia netaršių transporto priemonių rinkos pokyčių ataskaitą ir prireikus persvarsto netaršioms transporto priemonėms taikomą sumažinto dydžio mokestį.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto b papunkčio i punkto 1 įtrauka

Direktyva 1999/62/EB

III priedo 2 skirsnio 2.1 punkto 6 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

— Kaštai sunkiosioms transporto priemonėms paskirstomi objektyviai ir skaidriai atsižvelgiant į tai, kokią tinklo eismo dalį sudaro šios transporto priemonės, ir į su tuo susijusius kaštus. Sunkiųjų transporto priemonių nuvažiuotų kilometrų skaičius šiuo tikslu gali būti koreguojamas pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte (*).

— Kaštai visų tipų transporto priemonėms paskirstomi objektyviai ir skaidriai atsižvelgiant į tai, kokią tinklo eismo dalį sudaro šių tipų transporto priemonės, ir į su tuo susijusius kaštus. Sunkiųjų transporto priemonių nuvažiuotų kilometrų skaičius šiuo tikslu gali būti koreguojamas pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte (*).

Pagrindimas

Plečiant infrastruktūros išlaidų priskaičiavimo taikymo sritį, priskyrimo taisyklės turi būti taikomos visų tipų transporto priemonėms.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto b papunkčio i punkto 2 įtrauka

Direktyva 1999/62/EB

III priedo 2 skirsnio 2.2 punkto 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

— Tokie kaštai sunkiosioms transporto priemonėms ir kitoms transporto priemonėms paskirstomi remiantis faktiškai nuvažiuotų ir prognozuojamų nuvažiuoti kilometrų skaičiumi ir gali būti koreguojami pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte.“;

—  Tokie kaštai sunkiosioms transporto priemonėms ir lengvosioms transporto priemonėms paskirstomi remiantis faktiškai nuvažiuotų ir prognozuojamų nuvažiuoti kilometrų skaičiumi ir gali būti koreguojami pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies c punktas

Direktyva 1999/62/EB

III a priedo 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai valstybė narė ketina taikyti išorinių kaštų mokestį tik vienoje arba keliose kelių tinklo, kurį sudaro transeuropiniam tinklui priklausanti jos dalis ir jos greitkeliai, dalyse, ta dalis arba dalys pasirenkamos atlikus įvertinimą, kurio metu nustatyta, kad:

Išbraukta.

– žala aplinkai, daroma transporto priemonėms naudojant kelius, kuriuose taikomas išorinių kaštų mokestis, yra didesnė nei vidutiniška daroma žala, vertinant pagal oro kokybės ataskaitas, nacionalinę išmetamų teršalų apskaitą, eismo apimtį, o triukšmą vertinant pagal Direktyvą 2002/49/EB, arba

 

– išorinių kaštų mokesčio įvedimas kitose taip sudaryto kelių tinklo dalyse galėtų turėti neigiamą poveikį aplinkai ar kelių saugai, arba išorinių kaštų mokesčio taikymas ir surinkimas jose sąlygotų neproporcingai dideles išlaidas.

 

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies c punktas

Direktyva 1999/62/EB

III a priedo 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Transporto priemonės, keliai ir laikotarpiai

2.   Transporto priemonės, keliai ir laikotarpiai

Jei valstybė narė ketina taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius nei IIIb priede nurodytos pamatinės vertės, ji Komisijai praneša transporto priemonių klasifikaciją, pagal kurią diferencijuojamas išorinių kaštų mokestis. Ji taip pat informuoja Komisiją apie tai, kur yra keliai, kuriems taikomi didesni išorinių kaštų mokesčiai (toliau – priemiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)), ir keliai, kuriems taikomi mažesni išorinių kaštų mokesčiai (toliau – tarpmiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)).

 

Atitinkamais atvejais ji taip pat informuoja Komisiją apie tikslius laikotarpius, atitinkančius nakties metą, kuriais gali būti taikomas didesnis išorinių triukšmo kaštų mokestis, atspindintis didesnius triukšmo keliamus nepatogumus.

 

Kelių klasifikavimas į priemiestinius kelius (įskaitant greitkelius) ir tarpmiestinius kelius (įskaitant greitkelius) ir laikotarpių apibrėžimas grindžiami objektyviais kriterijais, susijusiais su taršos poveikiu keliams ir jų apylinkėms, pvz., gyventojų tankumu, metine vidutine oro tarša (visų pirma KD10 ir NO2) ir dienų (KD10 atveju) bei valandų (NO2 atveju), kuriomis viršijamos pagal Direktyvą 2008/50/EB nustatytos vertės, skaičiumi. Naudoti kriterijai nurodomi pranešime.

Kelių klasifikavimas į priemiestinius kelius (įskaitant greitkelius) ir tarpmiestinius kelius (įskaitant greitkelius) ir laikotarpių apibrėžimas grindžiami objektyviais kriterijais, susijusiais su taršos poveikiu keliams ir jų apylinkėms, pvz., gyventojų tankumu, metine vidutine oro tarša (visų pirma KD10 ir NO2) ir dienų (KD10 atveju) bei valandų (NO2 atveju), kuriomis viršijamos pagal Direktyvą 2008/50/EB nustatytos vertės, skaičiumi. Naudoti kriterijai nurodomi pranešime.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies c punktas

Direktyva 1999/62/EB

III a priedo 3 lentelė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Pakeitimas

3 lentelė. Transporto priemonių patiriamų išorinių sąnaudų pamatinės vertės (€ ct/vkm):

Transporto priemonė

Variklis

EURO klasė

Priemiestinė

Tarpmiestinė

Automobilinis dyzelinas

< 1,4l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4–2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

> 2,0 l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Automobilinis benzinas

< 1,4l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4–2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

> 2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies c punktas

Direktyva 1999/62/EB

III a priedo 4 lentelė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Pakeitimas

4 lentelė. Lengvųjų transporto priemonių patiriamų išorinių sąnaudų minimalios vertės (€ ct/vkm):

Transporto priemonė

EURO klasė

Priemiestinė

Tarpmiestinė

Lengvųjų transporto priemonių benzinas

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

Lengvųjų transporto priemonių dyzelinas

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies d punktas

Direktyva 1999/62/EB

III b priedo pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO PAMATINĖS VERTĖS

IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO MINIMALIOS VERTĖS

Šiame priede nustatomos išorinių kaštų mokesčio, įskaitant oro taršos ir triukšmo kaštus, pamatinės vertės.

Šiame priede nustatomos išorinių kaštų mokesčio, įskaitant oro taršos ir triukšmo kaštus, minimalios vertės.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

III b priedo 1 lentelės antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 lentelė. Dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių patiriamų išorinių kaštų pamatinės vertės

1 lentelė. Dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių patiriamų išorinių kaštų minimalios vertės

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

III b priedo 2 lentelės antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 lentelė. Dėl tolimojo susisiekimo autobusų patiriamų išorinių kaštų pamatinės vertės

2 lentelė. Dėl tolimojo susisiekimo autobusų patiriamų išorinių kaštų minimalios vertės

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

III b priedo 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kalnuotose vietovėse ir aplink aglomeracijas 1 ir 2 lentelėse pateiktas vertes galima dauginti iš koeficiento, kuris yra mažesnis arba lygus 2, jeigu tai pateisinama mažesne sklaida, kelių nuolydžiu, aukščiu virš jūros lygio arba temperatūros inversija.“;

Kalnuotose vietovėse ir aplink aglomeracijas 1 ir 2 lentelėse pateiktas vertes galima dauginti iš pamatinio koeficiento, kuris yra mažesnis arba lygus 4, jeigu tai pateisinama mažesne sklaida, kelių nuolydžiu, aukščiu virš jūros lygio arba temperatūros inversija. Jeigu yra mokslinių įrodymų, kad esama didesnio kalnų ar aglomeracijos koeficiento, šią pamatinę vertę galima padidinti remiantis išsamiu pagrindimu.“;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto e a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

IV priedo 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  IV priedas papildomas šiuo punktu:

 

Visų motorinių alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių maksimali leistina masė padidinama tiek, kiek reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos, bet ne daugiau kaip viena tona.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

V priedo 1 skirsnio c punkto 2 lentelės 2 stulpelio 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vietos ir tarpmiestiniai autobusai

Vietos ir tarpmiestiniai autobusai

2,5

1,5

(1)

OL C 00, 0000 0 0, p. 0.

(2)

OL C 176, 2018 5 23, p. 66.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Dabartinė padėtis

Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra iš esmės siekiama pašalinti transporto įmonių konkurencijos iškraipymus, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir laisvo prekių judėjimo principą.

2011 m. atlikus Direktyvos 1999/68/EB peržiūrą buvo galima atsižvelgti į neigiamą išorinį mokesčių diferencijavimo poveikį ir numatyti galimybę nustatyti išorinių sąnaudų mokesčius. Tačiau 2011 m. direktyva nepakankamai prisidėta prie Transporto baltosios knygos tikslų, kad principai „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“ būtų visapusiškai taikomi transeuropiniame kelių tinkle. Dabar atstumu grindžiami mokesčiai sunkiasvorėms transporto priemonėms taikomi tik maždaug 25 % viso transeuropinių kelių tinklo.

2. Komisijos pasiūlymai

  Į direktyvos taikymo sritį įtraukti visas sunkiąsias transporto priemones. Nuo 2020 m. esamoms ir naujoms sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavų sistemos būtų taikomos ir vietos, ir tolimojo susisiekimo autobusams. Be to, nebebūtų galima netaikyti rinkliavų sistemų mažiau kaip 12 tonų sveriančioms transporto priemonėms. Šia priemone siekiama apriboti sunkiųjų transporto priemonių konkurencijos iškraipymus ir neužkrauti mokesčių naštos tik daugiau kaip 12 tonų sveriančioms sunkiasvorėms transporto priemonėms.

  Komisija siūlo išplėsti tam tikras nuostatas, pirmiausia susijusias su infrastruktūros mokesčių diferencijavimu, į jas įtraukiant lengvąsias transporto priemones.

  Nuo 2024 m. turėtų įsigalioti draudimas naudoti vinjetes sunkiosioms transporto priemonėms, o nuo 2028 m. – lengvosioms transporto priemonėms, siekiant geriau taikyti principą „naudotojas moka“.

  Turi būti sudaryta galimybė nustatyti spūsčių mokesčius.

  Infrastruktūros mokesčių diferenciacija nuo 2021 m. taikoma sunkiosioms transporto priemonėms, atsižvelgiant į jų išmetamą CO2 kiekį, ir taikoma lengvosioms transporto priemonėms, atsižvelgiant į jų išmetamą CO2 kiekį ir joms taikomus EURO standartus.

  75 % infrastruktūros mokesčių sumažinimas netaršioms transporto priemonėms.

  Įpareigojimas nustatyti išorinių sąnaudų mokesčius keliuose, kuriuose sunkiasvorių transporto priemonių daroma žala aplinkai yra didesnė už vidutinę.

  Komisijos pasiūlymais taip pat siekiama didinti rinkliavų sistemų skaidrumą ir gerinti pajamų naudojimo stebėseną.

3. Pranešėjos pasiūlymai

Komisijos pasiūlyme pateikiamos kelios priemonės, susijusios su Transporto baltosios knygos tikslais, kad būtų visapusiškai taikomi principai „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“. Todėl pranešėja mano, kad Europos Parlamentas turi išlaikyti Komisijos pasiūlymo užmojį.

Pranešėja taip pat mano, kad Komisijos pasiūlymas turi būti patobulintas ir sugriežtintas keliais pagrindiniais aspektais. Atsižvelgiant į tai, pranešime pateikiami keli su esminiais teksto aspektais susiję pakeitimai, kurie apima penkis pagrindinius klausimus:

a)  skirtingų kelių naudotojų diskriminacijos panaikinimas ir principų „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ taikymas visoms transporto priemonėms.

  Kad šis tikslas būtų įgyvendintas, pranešėja siūlo pasibaigus vinječių taikymo laikotarpiui taikyti rinkliavas nediskriminuojant transporto priemonių, kad visi kelių naudotojai mokėtų infrastruktūros mokesčius ir išorinių sąnaudų mokesčius.

  Siekiant patikslinti Komisijos pasiūlymą dėl išorinių sąnaudų, reikia nustatyti išorinių sąnaudų mokestį tinkluose, kuriuose taikomas infrastruktūros mokestis.

  Visoms transporto priemonėms taikant principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ bus prisidedama prie skirtingų kelio naudotojų diskriminacijos šalinimo.

b)  Kelių transporto ir transporto rūšių konkurencijos iškraipymų šalinimas.

  Kad šis tikslas būtų įgyvendintas, pranešėja siūlo nedrausti vinječių, o jas pakeisti atstumu grindžiamomis sistemomis. Siekiama užtikrinti, kad TEN-T kelių tinkluose, kuriuose buvo taikomas vinječių reikalavimas, būtų taikomas mokestis pirmiausia siekiant išvengti kitų transporto rūšių konkurencijos iškraipymų.

  Siekiant pašalinti konkurencijos iškraipymus, siūloma suderinti krovinius vežantiems furgonams taikomas nuostatas su sunkiosioms transporto priemonėms taikomomis nuostatomis.

c)  Kova su nuolatiniu Europos kelių tinklų blogėjimu.

  2006–2013 m. ES kelių priežiūrai skirtos viešosios išlaidos sumažėjo maždaug 30 proc. Tai susiję su kelių eismo saugumo klausimu. Kad šis tikslas būtų įgyvendintas, pranešėja siūlo infrastruktūros mokesčius skirti kelių infrastruktūrų priežiūrai ir atnaujinimui, taip pat transporto sistemos atnaujinimui.

d)  Perėjimo prie netaršaus judumo pagreitinimas.

  Pranešėja siūlo pajamas, gautas iš išorinių sąnaudų mokesčių, panaudoti perėjimui prie mažataršio judumo finansuoti.

  Pranešėja taip pat siūlo palengvinti mokesčių didinimo sistemų taikymą, siekiant finansuoti transeuropinio transporto tinklo projektus.

e)  Rinkliavos sistemų priimtinumas ir skaidrumas.

  Pranešėja mano, kad pajamų skyrimas padeda didinti rinkliavos sistemų priimtinumą. Atsižvelgdama į tai, pranešėja siūlo pajamas, gautas iš mokesčių, panaudoti kelio atkarpos, kurioje taikomi mokesčiai, teritorijoje.

  Kad būtų atsižvelgta į tam tikrų teritorijų ypatumus, pranešėja siūlo numatyti galimybę taikyti fiksuoto dydžio mokesčio lengvatą už konkrečia kelio atkarpa nuvažiuotą kilometrą, kad būtų laksčiau atsižvelgiama į periferinių regionų padėtį.

  Siekiant užtikrinti socialinę įtrauktį ir teritorinę sanglaudą, pranešėja siūlo padidinti dažniems naudotojams numatytas taikyti nuolaidas, ypač didelių miestų pakraščiuose.

  Pranešėja mano, kad kelių tinkluose, kuriuose taikomas infrastruktūros mokestis, turi būti užtikrintas kelių eismo saugumas ir visa būtina infrastruktūra, pavyzdžiui, saugios ir saugomos stovėjimo aikštelės, kad tie keliai atitiktų reglamente dėl kelių transporto priemonių vairuotojų poilsio ir vairavimo trukmės nurodytus įpareigojimus.

  Siekiant užtikrinti rinkliavų sistemų skaidrumą, pirmiausia skaičiuojant mokesčių tarifus ir skirstant pajamas, pranešėja siūlo kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti nepriklausomą rinkliavų sistemų priežiūros instituciją ir užtikrinti aukštą informacijos apie pajamų panaudojimą teikimo visiems naudotojams lygį.

  Pranešėja iš dalies pakeitė Komisijos pasiūlymą dėl spūsčių mokesčių, kad pernelyg nenukentėtų vietos autobusai ir ypač visuomeninis transportas.


PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJA SULAUKĖ PAGALBOS, SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanorišku pagrindu ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Pranešėja, rengdama pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos:

SUBJEKTAS ARBA ASMUO

AEPGL EUROPE

ALBERTIS

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO PRANEŠĖJAS ALBERTO MAZZO

ASFINAG RYŠIŲ BIURAS BRIUSELYJE

PRANCŪZIJOS REGIONŲ ASOCIACIJA

PRANCŪZIJOS TRANSPORTO MINISTRĖ BORNE ÉLISABETH

CLECAT

COMITÉ D'ORIENTATION DES ASSISES DE LA MOBILITÉ

ALPIŲ KOMITETAS

PERIFERINIŲ JŪRŲ REGIONŲ KONFERENCIJA (CRPM)

EUROPOS KELIŲ DIREKTORIŲ KONFERENCIJA

EUROPOS GELEŽINKELIŲ KONFERENCIJA (CER)

VOKIETIJOS GELEŽINKELIAI

EL KHADRAOUI SAÏD – EUROPOS POLITINĖS STRATEGIJOS CENTRAS

E JUDUMO PLATFORMA

EURELECTRIC

EUROPOS MOKAMŲ KELIŲ INFRASTRUKTŪROS OPERATORIŲ ASOCIACIJA (ASECAP)

EUROPOS AUTOMOBILIŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJA (ACEA)

EUROPOS SKUBIŲ SIUNTŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA (EEA)

EUROPOS GELEŽINKELIŲ KROVINIŲ ASOCIACIJA

EUROPOS SIUNTĖJŲ TARYBA (ESC)

EUROPOS SĄJUNGOS KELININKŲ FEDERACIJA (ERF)

TARPTAUTINĖ AUTOMOBILIŲ FEDERACIJA (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ISTORINIŲ AUTOMOBILIŲ DRAUGIJA

IMONITRAF

TARPTAUTINĖ KELIŲ TRANSPORTO SĄJUNGA (IRU)

UŽ TRANSPORTĄ ATSAKINGAS BRETANĖS REGIONO PIRMININKO PAVADUOTOJAS LAHELLEC GERARD

MICHELIN

NORVEGIJOS ATSTOVYBĖ PRIE EUROPOS SĄJUNGOS

BULGARIJOS TRANSPORTO MINISTRAS MOSKOVSKI IVAYLO

NACIONALINĖS ASAMBLĖJOS NARYS PICHEREAU DAMIEN

ÖBB-HOLDING AG (AUSTRALIJOS FEDERALINIAI GELEŽINKELIAI)

SHV ENERGY 

SIEMENS

PRANCŪZIJOS GELEŽINKELIŲ BENDROVĖ (SNCF)

TDIE

TRANSPORTAS IR APLINKA

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

REGIONŲ KOMITETO PRANEŠĖJAS ŽAGAR IVAN


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (28.3.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Nuomonės referentas (*): Seb Dance

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Direktyva 1999/62/EB yra sunkiasvorių krovininių transporto priemonių (SKTP) apmokestinimo už tam tikrų kelių naudojimą teisinis pagrindas. Valstybių narių ji neįpareigoja įvesti mokesčių, bet joje pateikiami būtiniausi reikalavimai, pagal kuriuos infrastruktūros mokesčiai turėtų būti nustatyti.

Pasak Europos aplinkos agentūros (EEA), kelių transportas yra didžiausias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ES šaltinis. Nors transportas plačiąja prasme išmeta 23% viso CO2 kiekio ES, kelių transporto išmetamos dujos sudaro 72% šios dalies. Didžiausią dalį (virš 60%) šių dujų išmeta lengvieji automobiliai, bet didėja ir sunkiasvorių krovinių transporto priemonių (SKTP) išmetamų dujų kiekis. Atsižvelgiant į dabartines tendencijas, išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimas kelių transporto sektoriuje nebus pakankamas, kad būtų pasiekti 2030 ir 2050 m. ES klimato srities tikslai.

Dėl kelių transporto išmetamų oro teršalų visuomenė sumoka dar ir kitokią didelę kainą. Pasak EEA, dėl oro taršos ES kasmet pirma laiko miršta apie 500 000 žmonių, o didžiausias šios taršos šaltinis yra kelių transporto išmetami teršalai.

Augant transporto paklausai, transporto spūstys tampa vis opesne problema dėl kurios patiriama didelių ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos kaštų, tokių kaip vėlavimai, kuro švaistymas ir papildomai išmetamas CO2 ir teršalų kiekis, kurie kartu sudaro 1–2% ES BVP. Nors dabartinėje direktyvoje minima galimybė apmokestinti kelių transportą dėl išorės kaštų, į šią nuostatą beveik neatsižvelgiama.

2011 m. baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingas efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“, Komisija paskyrė 2020 m. kaip terminą iki kurio reikia „privaloma tvarka pradėti internalizuoti visas kelių ir geležinkelių transporto išorės sąnaudas (įskaitant triukšmo, vietos taršos ir spūsčių, šalia privalomo dėvėjimosi sąnaudų padengimo)“. Pagal dabartines tendencijas, ES dar toli nuo šio tikslo.

Apskritai, nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymo tikslus: plačiau taikyti „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“ principus ir taip skatinti finansiškai ir aplinkos požiūriu tvarų kelių transportą. Šia nuomone norima įrodyti, kad veiksmingas ir sąžiningas kelių mokesčio taikymas gali prisidėti prie ES pastangų sumažinti išmetamų CO2 ir teršalų kiekį, geriau pritaikant „teršėjas moka“ principą ir padedant pagreitinti perėjimą į švarų ir netaršų judumą.

Taikymo sritis

Dabartinė direktyva apima tik sunkiasvores krovinines transporto priemones (SKTP), bet Komisija siūlo teisinę sistemą taikyti visoms sunkiosioms transporto priemonėms (vietos ir tolimojo susisiekimo autobusams) ir lengvosioms transporto priemonėms (lengviesiems automobiliams bei furgonams). Nuomonės referentas palaiko tokį taikymo srities išplėtimą. Vietos ir tolimojo susisiekimo autobusų, lengvųjų automobilių bei furgonų vairuotojų mokami kelių mokesčiai nėra pakankami, nors šios transporto priemonės sudaro didelę transporto veiklos dalį ir turi daug įtakos infrastruktūros nusidėvėjimui (ir kitiems išoriniams kaštams).

Siekdamas paskatinti sąžiningą ir veiksmingą apmokestinimą, nuomonės referentas siūlo vieną nuo kito atskirti lengvuosius automobilius ir kroviniams vežti skirtus furgonus tokiu būdu mokesčius, taikomus sunkiosioms transporto priemonėms, sveriančioms ne mažiau kaip 3,5 t, taip pat taikyti dideliems furgonams, naudojamiems transporto sektoriuje. Dideli furgonai vis dažniau naudojami kroviniams gabenti, taip išvengiant taisyklių, taikomų sunkiosioms transporto priemonėms.

Infrastruktūros mokesčiai: apmokestinimas pagal atstumą vietoj apmokestinimo pagal laiką

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą palaipsniui atsisakyti pagal laiką skaičiuojamų kelių mokesčių (vinječių), nes jie neatspindi realaus naudojimosi keliais ir skatina vairuotojus per laiką, už kurį jie susimokėjo, nuvažiuoti daugiau. Tuo tarpu atstumu grindžiami mokesčiai yra proporcingi naudojimuisi keliu ir geriau įtvirtina „teršėjas ir naudotojas moka“ principus.

Nuomonės referentas siūlo nustatyti datas, iki kurių būtų laipsniškai panaikintos vinjetės, taikomos tiek sunkiosioms transporto priemonėms, įskaitant krovinius gabenančius furgonus, tiek lengvosioms transporto priemonėms, nes toks veiksmas paspartins kelių transporto išorės kaštų internalizavimą ir „teršėjas moka“ principo pritaikymą.

Išoriniai kaštai

Kelių transportas lemia didelius išorinius kaštus, susijusius su klimato kaita, oro tarša ir triukšmu. Šiuo metu šias sąnaudas sektorius padengia tik iš dalies. Nors nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą išplėsti privalomo išorės sąnaudų apmokestinimo sritį, į ją įtraukiant sunkiąsias transporto priemones labiausiai užterštose kelių tinklo atkarpose, to nepakanka įvykdyti anksčiau minėtą tikslą privaloma tvarka internalizuoti kelių transporto išorinius kaštus.

Todėl nuomonės referentas siūlo išorinių kaštų, susijusių su oro ir akustine tarša, apmokestinimą paversti privalomu visame kelių tinkle, kuriame taikomas infrastruktūros mokestis. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas efektyvesniam apmokestinimui ir perėjimui prie švaresnių technologijų transporto priemonių, pamatinės vertės, nustatytos IIIb priede, buvo pakeistos į privalomas minimalias oro ir akustinės taršos kaštų apmokestinimo vertes.

Netaršios transporto priemonės

Kelių mokesčio taikymas gali būti veiksminga paklausos valdymo priemonė, kuri gali padėti sudaryti sąlygas netaršių transporto priemonių plėtrai. Siekiant paspartinti perėjimą prie netaršaus judumo, nuomonės referentas siūlo išlaikyti 75% nuolaidą, taikomą netaršioms transporto priemonėms, tačiau tai padaryti nepriklausomai nuo Reglamento (ES) Nr. 595/2009 įgyvendinimo datos.

Nuomonės referentas taip pat siūlo išbraukti aukščiausios Euro klasės transporto priemonėms taikomą ketverių metų atleidimą nuo išorinių kaštų apmokėjimo. Šis atleidimas ne tik nustotų būti aktualus Euro VI klasės transporto priemonėms, bet jo taikymo panaikinimas ateities Euro klasėms taip pat paspartins netaršių transporto priemonių plėtrą.

Pajamų skyrimas

Kelių mokesčiai padeda sutelkti išteklius, kurie turėtų padėti finansuoti aukštos kokybės transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą, mažinti kelių transporto keliamą taršą jos susidarymo vietose ir palengvinti netaršių transporto priemonių gamybą ir plėtrą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  toje baltojoje knygoje Komisija nustatė 2020 m. kaip terminą iki kurio reikia „privaloma tvarka pradėti internalizuoti visas kelių ir geležinkelių transporto išorės sąnaudas (įskaitant triukšmo, vietos taršos ir spūsčių, šalia privalomo dėvėjimosi sąnaudų padengimo)“;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  dėl krovininių ir keleivinių transporto priemonių judėjimo į orą išmetamas didelis kiekis teršalų. Tokie teršalai, kurie labai neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir dėl kurių blogėja oro ir aplinkos kokybė Europoje, be kita ko, yra kietosios dalelės PM2,5, NO2 ir O3, kurie, remiantis 2017 m. Europos aplinkos agentūros duomenimis, 2014 m. sukėlė atitinkamai 399 000, 75 000 ir 13 6000 ankstyvų mirčių dėl jų ilgalaikio poveikio Sąjungos teritorijoje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  transporto spūstys tampa vis opesne problema, dėl kurios patiriama didelių ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos kaštų, tokių kaip vėlavimai, kuro švaistymas ir papildomai išmetamas CO2 ir kitų teršalų kiekis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d)  pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, vien kelių eismo triukšmas yra antras pagal kenksmingumą stresą keliantis aplinkos veiksnys Europoje po oro taršos. Bent 9 000 ankstyvų mirčių per metus galima susieti su eismo triukšmo sukeltomis širdies ligomis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1e)  remiantis Europos aplinkos agentūros parengta 2017 m. oro kokybės Europoje ataskaita, 2015 m. kelių transporto sektorius pirmavo pagal išmetamo NOx kiekį ir buvo antroje vietoje pagal suodžių taršos kiekį;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)   siekiant užtikrinti, kad apmokestinimas būtų proporcingas, svarbu atskirti keleiviams vežti skirtas lengvąsias transporto priemones ir kroviniams vežti skirtus furgonus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1071/20091a ir (EB) Nr. 1072/20091b ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 165/20141c;

 

____________________

 

1a   2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

 

1b   2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

 

1c   2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)   furgonai vis dažniau naudojami kaip priemonė sunkvežimiams taikomam socialiniam ir rinkos reguliavimui apeiti. Šia direktyva turėtų būti užtikrinta, kad valstybės taikytų kelių mokesčius dideliems furgonams, naudojamiems profesionaliam krovinių vežimui;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  laiku pagrįstais naudotojų mokesčiais vinjetės galiojimo laikotarpiu vairuotojai skatinami važinėti daugiau ir taip neteisingai taikomi principai „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti, kad naudotojai palankiai vertintų būsimas kelių apmokestinimo schemas, valstybėms narėms reikėtų leisti adekvačias mokesčių rinkimo sistemas įvesti kaip platesnio judumo paslaugų priemonių rinkinio dalį. Tokios sistemos turėtų užtikrinti sąžiningą infrastruktūros kaštų paskirstymą ir atitikti principą „teršėjas moka“. Visos tokią sistemą įsivedančios valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ji atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/52/EB16 nuostatas;

(5)  siekiant užtikrinti, kad naudotojai palankiai vertintų būsimas kelių apmokestinimo schemas, valstybėms narėms reikėtų leisti adekvačias mokesčių rinkimo sistemas įvesti kaip platesnio judumo paslaugų priemonių rinkinio dalį. Valstybės narės skatinamos atsižvelgti į socialinį mokesčių priimtinumą ir socialinius ir ekonominius veiksnius nustatant mokesčius, ypač siekiant išlaikyti transporto sektoriaus, kuris sudarytas iš daugybės mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumą ir suteikti galimybę lanksčiau taikyti mokesčius lengvųjų automobilių naudotojams, kurie priversti reguliariai naudotis transporto infrastruktūra; Tokios sistemos turėtų užtikrinti sąžiningą infrastruktūros kaštų paskirstymą ir atitikti principą „teršėjas moka“. Visos tokią sistemą įsivedančios valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ji atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/52/EB16 nuostatas;

_________________

_________________

16 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje (OL L 166, 2004 4 30, p. 124–143).

16 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje (OL L 166, 2004 4 30, p. 124–143).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  yra itin svarbu, kad valstybės narės nustatytų teisingą mokesčių sistemą, kuri nepakenktų kaimo vietovėse, apribotoje arba izoliuotoje teritorijoje gyvenantiems lengvųjų automobilių naudotojams, kurie priversti reguliariai naudotis keliais, kuriems taikomi mokesčiai. Vykdydamos teritorijų plėtros politiką valstybės narės turėtų tokiose teritorijose gyvenantiems naudotojams taikyti mokesčių lengvatas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  siekiant užtikrinti, kad naudotojai palankiai vertintų būsimas kelių apmokestinimo schemas, valstybės narės turėtų būti skatinamos atsižvelgti į socialinius ir ekonominius veiksnius, kai jos nustato kelių apmokestinimo keleiviniams automobiliams priemones;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  remiantis Direktyva 1999/62/EB, nustatytas išorinių kaštų mokesčio lygis gali būti artimas atitinkamos transporto priemonės naudojimo socialiniams ribiniams kaštams. Tas metodas pasirodė esąs nešališkiausias ir veiksmingiausias būdas atsižvelgti į sunkiųjų transporto priemonių keliamos oro taršos ir triukšmo neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai, kuris užtikrintų tinkamą sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus indėlį siekiant įgyvendinti ES oro taršos standartus17 ir visus taikomus triukšmo apribojimus ir tikslinius rodiklius. Todėl tokių mokesčių taikymą reikėtų palengvinti;

(7)  remiantis Direktyva 1999/62/EB, nustatytas išorinių kaštų mokesčio lygis gali būti artimas atitinkamos transporto priemonės naudojimo socialiniams ribiniams kaštams. Tas metodas pasirodė esąs nešališkiausias ir veiksmingiausias būdas atsižvelgti į sunkiųjų transporto priemonių keliamos oro taršos ir triukšmo neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai, kuris užtikrintų tinkamą sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus indėlį siekiant įgyvendinti ES oro taršos standartus17 ir visus taikomus triukšmo apribojimus ir tikslinius rodiklius ir suteiktų galimybę nustatyti paskatas naudoti netaršias transporto priemones. Todėl tokių mokesčių taikymą reikėtų palengvinti;

_________________

_________________

17 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1–44).

17 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1–44).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)   šiuo tikslu maksimalus išorinių kaštų mokesčio svertinis vidurkis turėtų būti pakeistas lengvai taikomomis pamatinėmis vertėmis, atnaujinamomis atsižvelgiant į infliaciją, kelių transporto išorinių kaštų vertinimo srityje padarytą mokslo pažangą ir transporto priemonių parko sudėties pokyčius;

(8)   šiuo tikslu maksimalus išorinių kaštų mokesčio svertinis vidurkis turėtų būti pakeistas lengvai taikomomis minimaliomis vertėmis, atnaujinamomis atsižvelgiant į infliaciją, kelių transporto išorinių kaštų vertinimo srityje padarytą mokslo pažangą ir transporto priemonių parko sudėties pokyčius;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)   tam, kad būtų padedama siekti 2011 m. kovo 28 d. Komisijos baltojoje knygoje nustatyto tikslo privaloma tvarka pradėti internalizuoti visas išorės sąnaudas, išorinių kaštų mokestis turėtų būti privalomas daliai kelių tinklo, kuriam taikomi infrastruktūros mokesčiai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)   nedarant poveikio Direktyvos 1999/62/EB 9 straipsnio 1a dalies taikymui, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti iš išlaikyti išorinių kaštų mokestį tinklo dalims, kurioms netaikomi infrastruktūros mokesčiai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)   Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato „Transporto išorės sąnaudų vadovą“ reikėtų laikyti pagrindu nustatant minimalias išorinių kaštų internalizavimo vertes;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  infrastruktūros mokesčių diferencijavimas pagal EURO emisijos klasę paskatino naudoti švaresnių technologijų automobilius. Tačiau atnaujinus transporto priemonių parkus tarpmiestiniam tinklui taikomų mokesčių diferencijavimas tokiu pagrindu 2020 m. pabaigoje greičiausiai jau bus atgyvenęs ir todėl iki to laiko turėtų būti palaipsniui panaikintas. Nuo to paties laiko taško turėtų būti sistemingiau taikomas išorinių kaštų apmokestinimas, kuris bus tikslinga priemonė išoriniams kaštams susigrąžinti tose situacijose, kuriose to labiausiai reikės;

(9)  infrastruktūros mokesčių diferencijavimas pagal EURO emisijos klasę paskatino naudoti švaresnių technologijų automobilius. Tačiau atnaujinus transporto priemonių parkus tarpmiestiniam tinklui taikomų mokesčių diferencijavimas tokiu pagrindu 2020 m. pabaigoje greičiausiai jau bus atgyvenęs ir todėl iki to laiko turėtų būti palaipsniui panaikintas. Nuo to paties laiko taško turi būti taikomas išorinių kaštų apmokestinimas, kuris bus tikslinga priemonė išoriniams kaštams susigrąžinti tose situacijose, kuriose to labiausiai reikės;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)   siekdamos skatinti naudoti švariausių ir veiksmingiausių technologijų transporto priemones, valstybės narės joms turėtų taikyti smarkiai sumažintas kelių rinkliavas ir naudotojo mokesčius;

(12)   siekdamos skatinti naudoti švariausių ir veiksmingiausių technologijų transporto priemones, ypač netaršias transporto priemones, bei sumažinti šių ir įprastų transporto priemonių konkurencingumo skirtumą, valstybės narės joms turėtų taikyti sumažintas kelių rinkliavas ir naudotojo mokesčius; Siekiant paspartinti perėjimą prie švariausių ir efektyviausių transporto priemonių, būtina šiuos apribojimus taikyti nepriklausomai nuo Europos Parlamento ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 595/20091a įsigaliojimo datos;

 

__________________

 

1a   2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kelių grūsčių, prie kurių skirtingomis proporcijomis prisideda visos motorinės transporto priemonės, kaštai atitinka maždaug 1 % BVP. Didelė šių kaštų dalis gali būti priskirta tarpmiestinėms grūstims. Todėl turėtų būti leista taikyti specialų grūsčių mokestį, su sąlyga, kad jis taikomas visų kategorijų transporto priemonėms. Kad mokestis būtų veiksmingas ir proporcingas, jį reikia apskaičiuoti remiantis ribiniais grūsčių kaštais ir diferencijuoti pagal vietą, laiką ir transporto priemonės kategoriją. Siekiant maksimaliai padidinti teigiamą grūsčių mokesčių poveikį atitinkamos pajamos turėtų būti skiriamos projektams, kuriais siekiama panaikinti problemos priežastis;

(13)  kelių grūsčių, prie kurių skirtingomis proporcijomis prisideda visos motorinės transporto priemonės, kaštai atitinka maždaug 1–2 % BVP. Didelė šių kaštų dalis gali būti priskirta tarpmiestinėms grūstims ir grūstimis pasienyje. Todėl, nedarant poveikio Direktyvos 199/62/EB 9 straipsnio 1a dalies taikymui ir su sąlyga, kad jis taikomas visų kategorijų transporto priemonėms, turėtų būti leista taikyti specialų grūsčių mokestį. Kad mokestis būtų veiksmingas ir proporcingas, jį reikia apskaičiuoti remiantis ribiniais grūsčių kaštais ir diferencijuoti pagal vietą, laiką ir transporto priemonės kategoriją. Siekiant maksimaliai padidinti teigiamą grūsčių mokesčių poveikį atitinkamos pajamos turėtų būti skiriamos projektams, kuriais siekiama panaikinti problemos priežastis, kaip antai, tarpvalstybiniai infrastruktūros projektai arba transporto rūšių keitimo projektai, ir skatinama naudoti kitus vežimo būdus, taip pat kuo daugiau naudoti mažai teršalų išmetančias viešojo transporto priemones; Jei bus pradėta kurti nauja mokesčio surinkimo infrastruktūra, pačiu grūsčių mokesčio surinkimo metodu neturėtų būti prisidedama prie to, kad susidarytų daugiau grūsčių;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  grūsčių mokesčiai turėtų proporcingai atspindėti faktinius kaštus, kuriuos kiekviena transporto priemonė lemia tiesiogiai kitiems kelių naudotojams ir netiesiogiai plačiajai visuomenei. Siekiant, kad tie mokesčiai neproporcingai nekliudytų laisvam žmonių ir prekių judėjimui, jie turėtų būti apriboti iki tam tikrų sumų, atspindinčių ribinius grūsčių kaštus, patiriamus beveik viso pajėgumo sąlygomis, t. y. kai eismo apimtis priartėja prie kelio pralaidumo ribos;

(14)  grūsčių mokesčiai turėtų proporcingai atspindėti faktinius kaštus, kuriuos kiekviena transporto priemonė lemia tiesiogiai kitiems kelių naudotojams ir netiesiogiai plačiajai visuomenei. Siekiant, kad tie mokesčiai neproporcingai nekliudytų laisvam žmonių ir prekių judėjimui, pirmiausia pasienio ir miestų teritorijose, jie turėtų būti apriboti iki tam tikrų sumų, atspindinčių ribinius grūsčių kaštus, patiriamus beveik viso pajėgumo sąlygomis, t. y. kai eismo apimtis priartėja prie kelio pralaidumo ribos;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)   kelių mokesčiai gali padėti sutelkti išteklius, kurie padeda finansuoti aukštos kokybės transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą. Todėl tikslinga skatinti valstybes nares kelių apmokestinimo pajamas naudoti atitinkamoms reikmėms ir šiuo tikslu reikalauti, kad jos teiktų tinkamas tų pajamų naudojimo ataskaitas. Tai visų pirma turėtų padėti nustatyti galimas finansavimo spragas ir padidinti visuomenės palankumą kelių apmokestinimui;

(19)   kelių mokesčiai padeda sutelkti išteklius, kurie padeda finansuoti aukštos kokybės transporto infrastruktūros, įskaitant alternatyvią transporto infrastruktūrą, priežiūrą ir plėtrą, mažinti kelių transporto keliamą taršą jos susidarymo vietoje ir palengvinti netaršių transporto priemonių gamybą ir paplitimą. Todėl valstybės narės turėtų kelių apmokestinimo pajamas apriboti ir naudoti atitinkamoms reikmėms ir šiuo tikslu teikti tinkamas tų pajamų naudojimo ataskaitas. Tai visų pirma turėtų padėti nustatyti galimas finansavimo spragas ir padidinti visuomenės palankumą atstumu grindžiamam kelių apmokestinimui;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)   būtina užtikrinti, kad išorinių kaštų mokesčiai ir toliau kuo tiksliau atspindėtų sunkiųjų transporto priemonių keliamos oro taršos ir triukšmo kaštus pernelyg neapsunkinant apmokestinimo schemos, taip pat būtina skatinti naudoti efektyviausiai degalus naudojančias transporto priemones ir palaikyti paskatų veiksmingumą bei reguliariai atnaujinti kelių mokesčių diferencijavimą. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais pagal mokslo pažangą pritaikomos išorinių kaštų apmokestinimo pamatinės vertės, apibrėžiamos pajamų atžvilgiu neutralaus sunkiosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo pagal jų išmetamą CO2 kiekį sąlygos ir pagal technikos pažangą pritaikomos lengvosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija atlikdama parengiamąjį darbą rengtų deramas, įskaitant ekspertų lygmens, konsultacijas ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros21 nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, užsiimančių deleguotųjų aktų rengimu, posėdžiuose;

(21)   būtina užtikrinti, kad išorinių kaštų mokesčiai ir toliau kuo tiksliau atspindėtų sunkiųjų transporto priemonių ir kroviniams vežti skirtų furgonų keliamos oro taršos ir triukšmo kaštus pernelyg neapsunkinant apmokestinimo schemos, taip pat būtina skatinti naudoti efektyviausiai degalus naudojančias ir švarias transporto priemones ir palaikyti paskatų veiksmingumą bei reguliariai atnaujinti kelių mokesčių diferencijavimą. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais pagal mokslo pažangą pritaikomos išorinių kaštų apmokestinimo minimalios vertės, apibrėžiamos pajamų atžvilgiu neutralaus sunkiosioms transporto priemonėms ir kroviniams vežti skirtiems furgonams taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo pagal jų išmetamą CO2 kiekį sąlygos ir pagal technikos pažangą pritaikomos lengvosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija atlikdama parengiamąjį darbą rengtų deramas, įskaitant ekspertų lygmens, konsultacijas ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros21 nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, užsiimančių deleguotųjų aktų rengimu, posėdžiuose;

____________________

____________________

21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jau esamoms koncesijos sutartims šios direktyvos reikalavimai gali būti netaikomi, kol jos nebus pratęstos.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  naujos infrastruktūros ar naujos infrastruktūros patobulinimų, įskaitant didelius konstrukcijų remontus;

a)  naujos infrastruktūros, naujos alternatyvios transporto infrastruktūros, skirtos perėjimui prie kitų transporto rūšių, ar naujos infrastruktūros patobulinimų, įskaitant didelius konstrukcijų remontus;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  „rinkliava“ yra nustatyto dydžio suma, apskaičiuojama pagal atitinkama infrastruktūra nuvažiuotą atstumą ir transporto priemonės tipą, kurią sumokėjus įgyjama teisė ta transporto priemone naudotis atitinkama infrastruktūra ir kurią sudaro infrastruktūros mokestis ir atitinkamais atvejais grūsčių mokestis arba išorinių kaštų mokestis, arba abu;

6)  „rinkliava“ yra nustatyto dydžio suma, apskaičiuojama pagal atitinkama infrastruktūra nuvažiuotą atstumą ir transporto priemonės tipą, kurią sumokėjus įgyjama teisė ta transporto priemone naudotis atitinkama infrastruktūra ir kurią sudaro infrastruktūros mokestis ir išorinių kaštų mokestis, taip pat atitinkamais atvejais grūsčių mokestis;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  „infrastruktūros mokestis“ yra mokestis, renkamas valstybėje narėje patirtiems infrastruktūros statybos, priežiūros, eksploatavimo ir plėtros kaštams susigrąžinti;

7)  „infrastruktūros mokestis“ yra mokestis, renkamas valstybėje narėje patirtiems infrastruktūros statybos, priežiūros, eksploatavimo, plėtros ir naujos alternatyvios transporto infrastruktūros projektų kryžminio finansavimo kaštams susigrąžinti;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  „eismo oro taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl kietųjų dalelių ir ozono pirmtakų, pvz., azoto oksido ir lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių veikiant transporto priemonei, daromos žalos;

11)  „eismo oro taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl kietųjų dalelių ir ozono pirmtakų, pvz., azoto oksido ir lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių veikiant transporto priemonei, daromos žalos žmonių sveikatai ir aplinkai;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  „eismo akustinės taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl triukšmo, kurį kelia transporto priemonės arba kuris kyla joms riedant kelio danga, daromos žalos;

12)  „eismo akustinės taršos kaštai“ yra kaštai, patirti dėl triukšmo, kurį kelia transporto priemonės arba kuris kyla joms riedant kelio danga, daromos žalos žmonių sveikatai ir aplinkai;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19)   „lengvoji transporto priemonė“ yra lengvasis automobilis, mikroautobusas arba furgonas;

19)   „lengvoji transporto priemonė“ yra lengvasis automobilis, mikroautobusas arba furgonas, taip pat kroviniams vežti skirtas furgonas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 22 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22)   „furgonas“ yra kroviniams vežti skirta transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos;

22)   „furgonas“ yra transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 22 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22a)   „kroviniams vežti skirtas furgonas“ yra N1 kategorijos III klasės transporto priemonė pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/20071a, skirta kroviniams vežti;

 

__________________

 

1a 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 23 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a)  sąvoka „netaršus veikimas“ taikoma hibridinėms transporto priemonėms, kai jos veikia neišskirdamos variklio išmetalų atitinkamame kelių tinkle;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

2 straipsnio 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į infrastruktūros arba infrastruktūros patobulinimų kaštus galima įtraukti konkrečius infrastruktūros kaštus, skirtus triukšmo poveikiui sumažinti ar kelių eismo saugumui pagerinti, bei faktinius infrastruktūros operatoriaus mokėjimus, susijusius su objektyviais aplinkos apsaugos elementais, pavyzdžiui, apsauga nuo dirvožemio taršos.

b)  į infrastruktūros arba infrastruktūros patobulinimų kaštus galima įtraukti konkrečius infrastruktūros kaštus, skirtus triukšmo poveikiui ir oro taršai sumažinti ar kelių eismo saugumui pagerinti, bei faktinius infrastruktūros operatoriaus mokėjimus, susijusius su objektyviais aplinkos apsaugos elementais, pavyzdžiui, apsauga nuo dirvožemio taršos.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nepažeidžiant 9 dalies, nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės nebegali įvesti naudotojo mokesčių sunkiosioms transporto priemonėms. Iki tos datos įvesti naudotojo mokesčiai gali likti galioti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

6.  Nepažeidžiant 9 dalies, nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės nebegali įvesti naudotojo mokesčių sunkiosioms transporto priemonėms. Iki tos datos įvesti naudotojo mokesčiai gali likti galioti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Nėra techninių priežasčių, dėl kurių valstybės narės negalėtų anksčiau panaikinti naudotojo mokesčių sunkiosioms transporto priemonėms.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.   Nuo 2020 m. sausio 1 d. sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai taikomi visoms sunkiosioms transporto priemonėms.

9.   Nuo 2020 m. sausio 1 d. sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai taikomi visoms sunkiosioms transporto priemonėms ir visiems kroviniams vežti skirtiems furgonams, kuriuose yra įmontuotas tachografas pagal Reglamentą (ES) Nr. 165/2014.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai ir lengvosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos bei naudotojo mokesčiai gali būti įvedami arba paliekami galioti nepriklausomai vieni nuo kitų.

10. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. sunkiosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos ir naudotojo mokesčiai ir lengvosioms transporto priemonėms taikomos rinkliavos bei naudotojo mokesčiai gali būti įvedami arba paliekami galioti nepriklausomai vieni nuo kitų.

Pagrindimas

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. palaipsniui panaikinamos vinjetės visoms transporto priemonėms.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali palikti galioti arba įvesti išorinių kaštų mokestį, susijusį su eismo oro taršos arba akustinės taršos, arba abiejų kaštais.

1.  Valstybės narės palieka galioti arba įveda išorinių kaštų mokestį, susijusį su eismo oro taršos arba akustinės taršos, arba abiejų kaštais visų kategorijų transporto priemonėms.

Sunkiųjų transporto priemonių atveju išorinių kaštų mokestis diferencijuojamas ir nustatomas laikantis būtiniausių reikalavimų ir metodų, nurodytų IIIa priede, ir turi atitikti IIIb priede nustatytas pamatines vertes.

Išorinių kaštų mokestis diferencijuojamas ir nustatomas laikantis būtiniausių reikalavimų ir metodų, nurodytų IIIa priede, ir turi atitikti bent IIIb priede nustatytas minimalias vertes.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7c straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Nuo 2022 m. sausio 1 d., šeštadienis rinkliavas taikančios valstybės narės taiko su eismo oro taršos ir akustinės taršos kaštais susijusį išorinių kaštų mokestį sunkiosioms transporto priemonėms ir kroviniams vežti skirtiems furgonams visose kelių tinklo dalyse, kuriose taikomi infrastruktūros mokesčiai.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7c straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.   Nuo 2025 m. sausio 1 d., trečiadienis valstybės narės taiko arba išlaiko su eismo oro taršos ir akustinės taršos kaštais susijusį išorinių kaštų mokestį visoms sunkiosioms ir lengvosioms transporto priemonėms visose kelių tinklo dalyse, kuriose taikomi infrastruktūros mokesčiai.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nuo 2021 m. sausio 1 d. rinkliavas taikančios valstybės narės taiko išorinių kaštų mokestį sunkiosioms transporto priemonėms bent toje 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto tinklo dalyje, kurioje sunkiųjų transporto priemonių daroma žala aplinkai yra didesnė nei vidutinė šių priemonių žala aplinkai, atsižvelgdamos į IIIa priede nurodytus atitinkamus atskaitomybės reikalavimus.

5.  Rinkliavas taikančios valstybės narės gali taikyti didesnį išorinių kaštų mokestį sunkiosioms ir lengvosioms transporto priemonėms toje 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto tinklo dalyje, kurioje sunkiųjų transporto priemonių ir kroviniams vežti skirtų furgonų daroma žala aplinkai yra didesnė nei vidutinė šių sunkiųjų transporto priemonių ir kroviniams vežti skirtų furgonų žala aplinkai, atsižvelgdamos į IIIa priede nurodytus atitinkamus atskaitomybės reikalavimus.“;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7c straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.   Valstybės narės ir kompetentingi regionai gali taikyti arba išlaikyti su eismo oro taršos ar akustinės taršos kaštais susijusį išorinių kaštų mokestį kelių tinklo dalyse, kuriose infrastruktūros mokesčiai netaikomi.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7da straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Naujos mokesčio surinkimo infrastruktūros atveju, pačiu grūsčių mokesčio surinkimo metodu neprisidedama prie to, kad susidarytų daugiau grūsčių;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7f straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informavusi Komisiją valstybė narė infrastruktūros mokestį, taikomą konkrečiose kelio atkarpose, kuriose nuolat susidaro grūstys arba kuriomis važiuodamos transporto priemonės daro didelę žalą aplinkai, gali padidinti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

1.  Informavusi Komisiją valstybė narė arba kompetentingas regionas infrastruktūros mokestį, taikomą konkrečiose kelio atkarpose, kuriose nuolat susidaro grūstys arba kuriomis važiuodamos transporto priemonės daro didelę žalą aplinkai, gali padidinti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7f straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  mokesčio padidinimas neviršija 15 % infrastruktūros mokesčio svertinio vidurkio, apskaičiuoto pagal 7b straipsnio 1 dalį ir 7e straipsnį, išskyrus atvejus, kai gautos pajamos investuojamos į pagrindinio tinklo koridorių tarpvalstybines atkarpas; tokiu atveju mokesčio padidinimas negali viršyti 25 %;

b)  mokesčio padidinimas neviršija 15 % infrastruktūros mokesčio svertinio vidurkio, apskaičiuoto pagal 7b straipsnio 1 dalį ir 7e straipsnį, išskyrus atvejus, kai gautos pajamos investuojamos į pagrindinio tinklo koridorių tarpvalstybines atkarpas; tokiu atveju mokesčio padidinimas negali viršyti 50 %;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7g straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vienus metus nuo to deleguotojo akto įsigaliojimo valstybės narės diferencijuoja infrastruktūros mokestį atsižvelgdamos į išmetamo CO2 kiekio pamatines vertes ir atitinkamas transporto priemonių kategorijas. Mokesčiai diferencijuojami taip, kad joks infrastruktūros mokestis negalėtų daugiau kaip 100 % viršyti to paties mokesčio, taikomo lygiavertėms transporto priemonėms, išmetančioms mažiausią, bet ne nulinį, CO2 kiekį. Netaršioms transporto priemonėms taikomas infrastruktūros mokestis sumažinamas 75 %, palyginti su didžiausiu tarifu.

Vienus metus nuo to deleguotojo akto įsigaliojimo valstybės narės diferencijuoja infrastruktūros mokestį atsižvelgdamos į išmetamo CO2 kiekio pamatines vertes ir atitinkamas transporto priemonių kategorijas. Mokesčiai diferencijuojami taip, kad joks infrastruktūros mokestis negalėtų daugiau kaip 100 % viršyti to paties mokesčio, taikomo lygiavertėms transporto priemonėms, išmetančioms mažiausią, bet ne nulinį, CO2 kiekį. Nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo data] netaršioms lengvosioms transporto priemonėms taikomas infrastruktūros mokestis sumažinamas 75 %, palyginti su didžiausiu tarifu. Panašiai dėl to paties sumažinimo bus sukurta naudos netaršiam veikimui, jeigu bus galima įrodyti, kad toks veikimas netaršus.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7g straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Komisija iki ... [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] parengia vertinimo ataskaitą, kurioje įvertinama netaršių transporto priemonių užimama rinkos dalis. Komisijai pagal 9e straipsnį suteikiami įgaliojimai, jei tinkama, priimti deleguotąjį aktą, kuriame perskaičiuojama netaršioms transporto priemonėms taikoma nuolaida palyginti su didžiausiu infrastruktūros mokesčio tarifu.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7ga straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nuo 2022 m. sausio 1 d. valstybės narės diferencijuoja rinkliavas ir, jei taikomi naudotojo mokesčiai, bent jau metinius mokesčius pagal transporto priemonių išmetamą CO2 ir kitų teršalų kiekį laikydamosi VII priede išdėstytų taisyklių.

2.  Nuo 2022 m. sausio 1 d. valstybės narės diferencijuoja rinkliavas ir, jei taikomi naudotojo mokesčiai, bent jau mėnesinius mokesčius pagal transporto priemonių išmetamą CO2 ir kitų teršalų kiekį laikydamosi VII priede išdėstytų taisyklių.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 1999/62/EB

7ga straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo data] netaršioms lengvosioms transporto priemonėms taikomas infrastruktūros mokestis sumažinamas 75 %, palyginti su didžiausiu tarifu.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

7i straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ca)  lengvųjų automobilių naudotojams, kurie priversti reguliariai naudotis šiomis infrastruktūromis pirmiausia dėl savo gyvenamos vietos, esančios kaimo vietovėje, apribotoje arba izoliuotoje teritorijoje, taikomos ne didesnės kaip 50 proc. lengvatos arba nuolaidos;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)   2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Valstybės narės nustato, kaip naudojamos pajamos, gautos įgyvendinant šią direktyvą. Siekiant išplėtoti visą transporto tinklą, iš infrastruktūros ir išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo turėtų būti naudojami transporto sektoriaus reikmėms ir visai transporto sistemai optimizuoti.

Siekiant išplėtoti visą transporto tinklą, iš infrastruktūros ir išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos naudojami transporto sektoriaus reikmėms ir visai transporto sistemai optimizuoti. Iš infrastruktūros mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo iš naujo investuojami į vieną ar daugiau iš šių priemonių:

 

a)   paramą transeuropiniam transporto tinklui ir jo techninę priežiūrą iš išlaikymą;

 

b)   logistikos optimizavimą;

 

c)   kelių saugumo didinimą;

 

d)   saugių automobilių stovėjimo aikštelių užtikrinimą.

Visų pirma, iš išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo turėtų būti naudojami siekiant didinti transporto tvarumą, įskaitant vieną ar daugiau iš toliau išvardytų:

Iš išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo naudojami siekiant didinti transporto tvarumą ir išvengti žalos žmonėms ir aplinkai, įskaitant vieną ar daugiau iš toliau išvardytų priemonių:

a)   palankesnių sąlygų veiksmingai kainodarai sudarymą;

a)   palankesnių sąlygų veiksmingai kainodarai sudarymą;

b)   kelių transporto taršos mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

b)   kelių transporto taršos mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

c)   kelių transporto taršos poveikio mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

c)   kelių transporto taršos poveikio mažinimą jos susidarymo šaltinyje;

d)   transporto priemonių CO2 rodiklių ir energinio naudingumo gerinimą;

d)   transporto priemonių CO2 rodiklių ir energinio naudingumo gerinimą;

e)   alternatyvios transporto naudotojams skirtos infrastruktūros kūrimą ir (arba) esamų pajėgumų didinimą;

e)   alternatyvios transporto naudotojams skirtos infrastruktūros kūrimą ir (arba) esamų pajėgumų didinimą;

f)   paramą transeuropiniam transporto tinklui;

f)   paramą elektromobilumo plėtojimui ir jo stiprinimą, įskaitant elektros energijos perdavimo į transporto priemones infrastruktūrą;

g)   logistikos optimizavimą;

g)   alternatyvių veiksmingų transporto projektų, kurie gali lemti transporto srautų perkėlimą siekiant tausoti aplinką, kryžminį finansavimą;

h)  kelių saugumo didinimą; ir

h)   paramą kolektyvinio transporto rūšims.

i)  saugių automobilių stovėjimo aikštelių užtikrinimą.

 

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b papunktis

Direktyva 1999/62/EB

9 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  paramą dažnesniam elektrinių ir (į lizdą jungiamų) hibridinių transporto priemonių naudojimui;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Direktyva 1999/62/EB

9e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  7g straipsnio 4 dalyje, 7ga straipsnio 4 dalyje ir 9d straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo diena].

2.  7g straipsnio 4 dalyje, 7ga straipsnio 4 dalyje ir 9d straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 5 metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto b papunkčio i punkto 1 įtrauka

Direktyva 1999/62/EB

III priedo 2 skirsnio 2.1 punkto 6 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Kaštai sunkiosioms transporto priemonėms paskirstomi objektyviai ir skaidriai atsižvelgiant į tai, kokią tinklo eismo dalį sudaro šios transporto priemonės, ir į su tuo susijusius kaštus. Sunkiųjų transporto priemonių nuvažiuotų kilometrų skaičius šiuo tikslu gali būti koreguojamas pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte (*).

–  Kaštai sunkiosioms ir lengvosioms transporto priemonėms paskirstomi objektyviai ir skaidriai atsižvelgiant į tai, kokią tinklo eismo dalį sudaro skirtingos transporto priemonės, ir į su tuo susijusius kaštus. Sunkiųjų transporto priemonių nuvažiuotų kilometrų skaičius šiuo tikslu gali būti koreguojamas pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte (*).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto b papunkčio i punkto 2 įtrauka

Direktyva 1999/62/EB

III priedo 2 skirsnio 2.2 punkto 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Tokie kaštai sunkiosioms transporto priemonėms ir kitoms transporto priemonėms paskirstomi remiantis faktiškai nuvažiuotų ir prognozuojamų nuvažiuoti kilometrų skaičiumi ir gali būti koreguojami pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte.

–  Tokie kaštai sunkiosioms transporto priemonėms ir kitoms lengvosioms transporto priemonėms paskirstomi remiantis faktiškai nuvažiuotų ir prognozuojamų nuvažiuoti kilometrų skaičiumi ir gali būti koreguojami pagal objektyviai pagrįstus ekvivalentiškumo koeficientus, pvz., nustatytuosius 4 punkte.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIa priedo antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

BŪTINIAUSI IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO TAIKYMO REIKALAVIMAI

BŪTINIAUSI DIDESNIO IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO TAIKYMO REIKALAVIMAI

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIa priedo įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame priede nustatomi būtiniausi reikalavimai, kurių turi būti laikomasi taikant išorinių kaštų mokestį ir, jei taikoma, apskaičiuojant maksimalų išorinių kaštų mokestį.

Šiame priede nustatomi būtiniausi reikalavimai, kurių turi būti laikomasi taikant didesnį išorinių kaštų mokestį palyginti su IIIb priede nustatytomis minimaliomis vertėmis ir, jei taikoma, apskaičiuojant maksimalų išorinių kaštų mokestį.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIa priedo 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė tiksliai nurodo jos kelių tinklo dalį arba dalis, kuriose ketinama taikyti išorinių kaštų mokestį.

Valstybė narė tiksliai nurodo jos kelių tinklo dalį arba dalis, kuriose ketinama taikyti didesnį išorinių kaštų mokestį palyginti su IIIb priede nustatytomis minimaliomis vertėmis.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIa priedo 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė ketina taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius nei IIIb priede nurodytos pamatinės vertės, ji Komisijai praneša transporto priemonių klasifikaciją, pagal kurią diferencijuojamas išorinių kaštų mokestis. Ji taip pat informuoja Komisiją apie tai, kur yra keliai, kuriems taikomi didesni išorinių kaštų mokesčiai (toliau – priemiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)), ir keliai, kuriems taikomi mažesni išorinių kaštų mokesčiai (toliau – tarpmiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)).

Jei valstybė narė ketina taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius nei IIIb priede nurodytos minimalios vertės, ji Komisijai praneša transporto priemonių klasifikaciją, pagal kurią diferencijuojamas išorinių kaštų mokestis. Ji taip pat informuoja Komisiją apie tai, kur yra keliai, kuriems taikomi didesni išorinių kaštų mokesčiai (toliau – priemiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)), ir keliai, kuriems taikomi minimalūs išorinių kaštų mokesčiai (toliau – tarpmiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)).

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIa priedo 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas, kai valstybė narė ketina taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius nei IIIb priede nurodytos pamatinės vertės.

Šis skirsnis taikomas, kai valstybė narė ketina taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius nei IIIb priede nurodytos minimalios vertės.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIa priedo 4 dalies 4.1 punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė ketina taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius nei IIIb priede nurodytos pamatinės vertės, ta valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija apskaičiuoja apmokestinamus eismo oro taršos kaštus pagal šią formulę:

Jei valstybė narė ketina taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius nei IIIb priede nurodytos minimalios vertės, ta valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija apskaičiuoja apmokestinamus eismo oro taršos kaštus pagal šią formulę:

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIa priedo 4 dalies 4.2 punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybės narės numatyti taikyti išorinių kaštų mokesčiai yra didesni nei IIIb priede nurodytos pamatinės vertės, ta valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija apskaičiuoja apmokestinamus eismo akustinės taršos kaštus pagal šias formules:

Jei valstybės narės numatyti taikyti išorinių kaštų mokesčiai yra didesni nei IIIb priede nurodytos minimalios vertės, ta valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija apskaičiuoja apmokestinamus eismo akustinės taršos kaštus pagal šias formules:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIb priedo antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO PAMATINĖS VERTĖS

IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO MINIMALIOS VERTĖS

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIb priedo 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame priede nustatomos išorinių kaštų mokesčio, įskaitant oro taršos ir triukšmo kaštus, pamatinės vertės.

Šiame priede nustatomos išorinių kaštų mokesčio, įskaitant oro taršos ir triukšmo kaštus, minimalios vertės.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIb priedo 1 lentelės antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 lentelė. Dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių patiriamų išorinių kaštų pamatinės vertės

1 lentelė. Dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių patiriamų išorinių kaštų minimalios vertės

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIb priedo 2 lentelės antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 lentelė. Dėl tolimojo susisiekimo autobusų patiriamų išorinių kaštų pamatinės vertės

2 lentelė. Dėl tolimojo susisiekimo autobusų patiriamų išorinių kaštų minimalios vertės

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIb priedo 2 a lentelė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

2a lentelė. Dėl lengvųjų automobilių patiriamų išorinių kaštų minimalios vertės

 

Transporto priemonė

Variklis

EURO klasė

Priemiestiniai keliai

Tarpmiestiniai keliai

Dyzelinis automobilis

<1,4l

Euro 2

1,9

0,9

Euro 3

1,6

0,9

Euro 4

1,3

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

1,4-2,0l

Euro 0

3,6

1,0

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,8

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0.3

>2,0l

Euro 0

3,9

1,3

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,9

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

Benzininis automobilis

<1,4l

Euro 0

3,7

2,4

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,5

0,2

Euro 6

0,5

0,2

1,4-2,0l

Euro 0

3,9

3,0

Euro 1

1,1

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

>2,0l

Euro 0

4,0

3,0

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,5

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto d papunktis

Direktyva 1999/62/EB

IIIb priedo 2 b lentelė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

2b lentelė. Dėl kroviniams vežti skirtų furgonų patiriamų išorinių kaštų minimalios vertės

Transporto priemonė

EURO klasė

Priemiestiniai keliai

Tarpmiestiniai keliai

Benzininiai kroviniams vežti skirti furgonai

Euro 1

2,4

0,7

Euro 2

1,9

0,4

Euro 3

1,8

0,4

Euro 4

1,7

0,3

Euro 5

1,6

0,3

Euro 6

1,6

0,3

Dyzeliniai kroviniams vežti skirti furgonai

Euro 1

4,0

1,7

Euro 2

4,1

1,7

Euro 3

3,5

1,3

Euro 4

3,0

1,1

Euro 5

2,2

0,8

Euro 6

1,9

0,5

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punktas

Direktyva 1999/62/EB

V priedo 1 dalies 2 lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

2 lentelė. Ekvivalentiškumo koeficientai, naudojami nustatant skirtingų kategorijų transporto priemonėms taikomų spūsčių mokesčio dydžių proporciją

Transporto priemonių kategorija

Ekvivalentiškumo koeficientas

Lengvosios transporto priemonės

1

Vientisos sunkiasvorės krovininės transporto priemonės

1,9

Vietos ir tarpmiestiniai autobusai

2,5

Sujungtosios sunkiasvorės krovininės transporto priemonės

2,9

 

Pakeitimas

2 lentelė. Ekvivalentiškumo koeficientai, naudojami nustatant skirtingų kategorijų transporto priemonėms taikomų spūsčių mokesčio dydžių proporciją

Transporto priemonių kategorija

Ekvivalentiškumo koeficientas

Lengvosios transporto priemonės

1

Vientisos sunkiasvorės krovininės transporto priemonės

1,9

Vietos ir tarpmiestiniai autobusai

1,5

Sujungtosios sunkiasvorės krovininės transporto priemonės

2,9

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

Nuorodos

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.6.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

16.11.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Seb Dance

21.6.2017

Svarstymas komitete

24.1.2018

 

 

 

Priėmimo data

27.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

11

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

Nuorodos

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

27.2.2018

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Priėmimo data

24.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Pateikimo data

7.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika