Proċedura : 2017/0114(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0202/2018

Testi mressqa :

A8-0202/2018

Dibattiti :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Votazzjonijiet :

PV 25/10/2018 - 13.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0423

RAPPORT     ***I
PDF 1443kWORD 197k
7.6.2018
PE 615.363v04-00 A8-0202/2018

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Rapporteur għal opinjoni (*):

Seb Dance, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊIEVA KONTRIBUT MINGĦANDHOM
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0275),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0171/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Kunsill Federali Awstrijak, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta' Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0202/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  F'dik il-White Paper, il-Kummissjoni stabbiliet skadenza sal-2020 biex "tipproċedi lejn internalizzazzjoni sħiħa u obbligatorja tal-ispejjeż esterni (inklużi l-istorbju, it-tniġġis lokali u l-konġestjoni apparti l-irkupru obbligatorju tal-ispejjeż tat-tkagħbir bl-użu) għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija".

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  Il-moviment tal-vetturi tal-merkanzija u tal-passiġġieri huwa fattur li jikkontribwixxi għall-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu fl-atmosfera. Tali sustanzi li jniġġsu, li għandhom impatt kbir ħafna fuq is-saħħa tan-nies u jwasslu għad-deterjorament tal-kwalità tal-arja ambjentali fl-Ewropa, jinkludu l-PM2,5, l-NO2 u l-O3. Fl-2014, dawk it-tliet sustanzi li jniġġsu kkaġunaw rispettivament 399 000, 75 000 u 13 600 każ ta' mewt prematur fl-Unjoni minħabba esponiment fit-tul, skont l-estimi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikati fl-2017.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1c)  Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-istorbju mit-traffiku fit-toroq waħdu huwa t-tieni fattur ta' stress ambjentali l-aktar dannuż fl-Ewropa, eżatt wara t-tniġġis tal-arja. Mill-inqas 9 000 każ ta' mewt prematur fis-sena jistgħu jiġu attribwiti lill-mard tal-qalb ikkawżat mill-istorbju mit-traffiku.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 1d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1d)  Skont ir-rapport tal-2017 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar il-kwalità tal-arja fl-Ewropa, fl-2015 it-trasport bit-triq kien is-settur bl-aktar emissjonijiet ta' NOx u t-tieni għas-sustanzi li jniġġsu li jkunu ġejjin mill-iswed tal-karbonju.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-vetturi heavy-duty kollha għandhom impatt sinifikanti fuq l-infrastruttura tat-toroq u jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja filwaqt li l-vetturi light-duty huma s-sors tal-maġġoranza tal-impatti ambjentali u soċjali negattivi mit-trasport bit-triq fir-rigward tal-emissjonijiet u l-konġestjoni. Fl-interess tat-trattament ugwali u l-kompetizzjoni ġusta, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-vetturi li sa issa mhumiex koperti mill-qafas stabbilit fid-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, fir-rigward tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti, jiġu inklużi f'dan il-qafas. Għalhekk, jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-Direttiva jiġi estiż għall-vetturi heavy-duty minbarra dawk maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u għall-vetturi light-duty, inklużi l-karozzi tal-passiġġieri.

(3) Il-vetturi kollha għandhom impatt sinifikanti fuq l-infrastruttura tat-toroq u jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja, u l-vetturi ħfief huma s-sors tal-maġġoranza tal-impatti ambjentali u soċjali negattivi mit-trasport bit-triq fir-rigward tal-emissjonijiet u l-konġestjoni. Fl-interess tat-trattament ugwali u l-kompetizzjoni ġusta, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-vetturi li sa issa mhumiex koperti mill-qafas stabbilit fid-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, fir-rigward tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti, jiġu inklużi f'dan il-qafas. Għalhekk, jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-Direttiva jiġi estiż għall-vetturi heavy-duty minbarra dawk maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u għall-vetturi light-duty, il-karozzi tal-passiġġieri u l-muturi. It-tariffi għall-karozzi tal-passiġġieri jistgħu jiġu aġġustati sabiex tiġi evitata penalizzazzjoni eċċessiva tal-utenti frekwenti. Għal raġunijiet ta' trattament ugwali, jenħtieġ li t-tariffi jiġu applikati b'mod mhux diskriminatorju, abbażi tal-kategorija tal-vettura, kif ukoll b'mod differenti, skont l-impatt tal-vettura fuq l-infrastrutturi u fuq l-ambjent u s-soċjetà, u skont il-qagħda soċjoekonomika ta' ċerti utenti li ma jkollhom ebda għażla ħlief li jużaw it-triq biex jaslu fil-post tax-xogħol tagħhom.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Biex jiġi stabbilit suq intern tat-trasport bit-triq b'kundizzjonijiet ekwi, jenħtieġ li r-regoli jiġu applikati b'mod uniformi. Wieħed mill-għanijiet ewlenin ta' din id-Direttiva huwa l-eliminazzjoni ta' distorsjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-utenti. Għaldaqstant, il-vannijiet li jittrasportaw merkanzija bit-triq jenħtieġ li jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tat-tariffi applikati għall-vetturi heavy-duty.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b)  Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità ta' din il-miżura, huwa importanti li jiġu inklużi biss il-vannijiet użati biex jittrasportaw merkanzija bit-triq li huma rregolati bir-Regolamenti (UE) Nru 1071/20091a u 1072/20091b tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u bir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill1c.

 

_________________

 

1a Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

 

1b Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).

 

1c Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin, min-natura tagħhom, ma jirriflettux l-ispejjeż tal-infrastruttura li fil-fatt jiġġarbu u, għal raġunijiet simili, mhumiex effikaċi bħala inċentiv għal operazzjonijiet aktar nodfa u aktar effiċjenti, jew it-tnaqqis tal-konġestjoni. Għalhekk, jenħtieġ li dawn jitnaqqsu gradwalment b'tariffi abbażi tad-distanza, li jkunu aktar ġusti, aktar effiċjenti u aktar effikaċi.

(4) Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin, min-natura tagħhom, ma jirriflettux l-ispejjeż tal-infrastruttura li fil-fatt jiġġarrbu u, għal raġunijiet simili, mhumiex effikaċi bħala inċentiv għal operazzjonijiet aktar nodfa u aktar effiċjenti, jew it-tnaqqis tal-konġestjoni. Għall-vetturi tqal, il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin għalhekk jenħtieġ li jitnaqqsu gradwalment b'tariffi abbażi tad-distanza, li jkunu aktar ġusti, aktar effiċjenti u aktar effikaċi.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  L-iżvilupp u/jew il-manutenzjoni ta' skemi ta' tariffi bbażati fuq id-distanza vvjaġġata jenħtieġ li jimxu id f'id mal-ħatra ta' awtorità superviżorja indipendenti f'kull Stat Membru sabiex jiġi vverifikat il-funzjonament tajjeb tal-iskemi nazzjonali tat-tariffi biex jiġu ggarantiti t-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni u biex jiġi vverifikat li r-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-użu li jsir mid-dħul mill-ħlasijiet għall-użu tat-triq ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Kull Stat Membru jenħtieġ li jaħtar l-awtorità superviżorja indipendenti skont il-karatteristiċi speċifiċi tan-netwerk nazzjonali tiegħu.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b)  Sabiex ikun żgurat li din is-sostituzzjoni gradwali tal-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin bi ħlasijiet abbażi tad-distanza ma ssirx ostaklu ulterjuri għall-aċċess għas-swieq Ewropej ewlenin tat-trasport minn pajjiżi u reġjuni periferiċi, jenħtieġ li mill-iktar fis possibbli titqiegħed fis-seħħ sistema ta' kumpens sabiex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż miżjuda u b'hekk jiġi evitat telf sinifikanti ta' kompetittività.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4c)  Sabiex jiġi evitat li t-traffiku jibda juża t-toroq mingħajr ħlas għall-użu tagħhom, li jista' jkollu impatt kbir ħafna fuq is-sikurezza tat-toroq u fuq l-użu ottimali tan-netwerk tat-toroq, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jimponu ħlasijiet għall-użu fit-toroq kollha li jkunu f'kompetizzjoni diretta man-netwerks trans-Ewropej.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 4d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4d)  Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin iħeġġu lis-sewwieqa jivvjaġġaw aktar meta l-vignette tagħhom tkun valida, u b'hekk jiġi applikat b'mod żbaljat il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas".

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 4e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4e)  Sabiex jiġi żgurat li din id-Direttiva tiġi applikata sew, l-oqfsa kuntrattwali li jirregolaw il-kuntratti ta' konċessjoni fir-rigward tal-ġbir ta' tariffi tat-triq jenħtieġ li, b'kusiderazzjoni xierqa tad-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiffaċilitaw l-adattabbiltà ta' dawk il-kuntratti skont it-tibdil tal-qafas regolatorju tal-Unjoni.

 

 

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 4f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4f)  F'dan ir-rigward, jenħtieġ li titqies il-possibbiltà li l-ispejjeż miżjuda minħabba l-periferiċità jiġu kkumpensati permezz ta' faċilitajiet fir-rigward tal-aċċess għal flotot aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tal-istabbiliment prijoritarju ta' infrastruttura esklużiva jew ta' teknoloġiji bħal awtostradi elettriċi. Dawk il-faċilitajiet ta' kumpens jistgħu jiffurmaw parti mill-FNE futura wara l-2020.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tal-pedaġġ tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu sistemi adegwati għall-ġbir tal-ħlasijiet bħala parti minn pakkett usa' ta' servizzi ta' mobbiltà. Sistemi bħal dawn għandhom jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż tal-infrastruttura u jirriflettu l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Jenħtieġ li l-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' din ix-xorta jiżguraw li din tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(5) Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tal-pedaġġ tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu sistemi adegwati għall-ġbir tal-ħlasijiet bħala parti minn pakkett usa' ta' servizzi ta' mobbiltà. Sistemi bħal dawn jenħtieġ li jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż tal-infrastruttura u jirriflettu l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u jinkorporaw arranġamenti għad-delimitazzjoni tal-irċevuti mill-ħlasijiet fuq l-utenti. F'dak ir-rigward, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu liberi wkoll li jimponu ħlasijiet għall-użu fit-toroq li ma jiffurmawx parti min-netwerk ewlieni tat-trasport. Jenħtieġ li l-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' din ix-xorta jiżguraw li din tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jqisu l-fatturi soċjoekonomiċi meta japplikaw skemi ta' tariffi għall-infrastruttura tat-toroq għall-karozzi tal-passiġġieri.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b)  L-impożizzjoni ta' ħlasijiet fuq l-utenti kollha tat-triq b'mezzi elettroniċi tinvolvi l-ġbir u l-ħżin fuq skala enormi ta' data personali, li tista' tintuża wkoll biex jitfasslu profili komprensivi tal-movimenti. Meta jimplimentaw din id-Direttiva, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jqisu sistematikament il-prinċipji tal-limitazzjoni tal-iskop u tal-minimizzazzjoni tad-data. Għalhekk jenħtieġ li s-soluzzjonijiet tekniċi għal-ġbir ta' data b'rabta mal-impożizzjoni ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jinkorporaw possibbiltajiet ta' ħlas anonimizzat, kriptat jew bil-quddiem.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5c)  It-taxxi fuq il-vetturi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-introduzzjoni ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq. Sabiex tiġi appoġġata l-introduzzjoni tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw aktar lok biex inaqqsu malajr it-taxxi fuq il-vetturi, jiġifieri billi jitnaqqsu kemm jista' jkun malajr ir-rati minimi stipulati fid-Direttiva 1999/62/KE.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5d)  Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u jiġi mmonitorjat l-impatt tagħha fuq il-funzjonament tal-ispazju ta' moviment liberu Ewropew u fuq l-interoperabbiltà tas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq, jenħtieġ li s-superviżjoni ta' dik l-interoperabbiltà tiġi fdata f'idejn aġenzija Ewropea tat-trasport bit-triq. Dik l-aġenzija tista' tkun inkarigata, fost affarijiet oħra, bil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u tista' taġixxi f'każ ta' distorsjonijiet tal-funzjonament tajjeb tas-suq intern tat-trasport bit-triq jew f'każ ta' ostakli għall-moviment liberu tal-passiġġieri.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 5e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5e)  Huwa ta' importanza partikolari li l-Istati Membri jistabbilixxu sistema ta' ħlasijiet ġusta li ma tippenalizzax lill-utenti ta' vetturi privati li, minħabba l-post tar-residenza tagħhom f'żona rurali jew f'żoni li diffiċli li wieħed jaċċedi għalihom jew iżolati, ikollhom bilfors jużaw b'mod aktar regolari toroq prinċipali soġġetti għal ħlasijiet. Skont il-politika ta' żvilupp territorjali, jenħtieġ li l-Istati Membri jimponu ħlasijiet imnaqqsa fuq l-utenti minn żoni bħal dawn.

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Bħal fil-każ ta' vetturi heavy-duty, huwa importanti li jiġi żgurat li kwalunkwe tariffa abbażi tal-ħin li tiġi applikata għall-vetturi light-duty tkun proporzjonata, inkluż fir-rigward ta' perjodi tal-użu ta' iqsar minn sena. F'dak ir-rigward, jeħtieġ li jitqies il-fatt li vetturi light-duty għandhom xejriet tal-użu differenti minn dawk ta' vetturi heavy-duty. Il-kalkolu ta' tariffi proporzjonati abbażi tal-ħin jista' jkun ibbażat fuq id-dejta disponibbli dwar ix-xejriet tal-vjaġġi.

(6) Bħal fil-każ ta' vetturi heavy-duty, huwa importanti li jiġi żgurat li, jekk l-Istati Membri jintroduċu kwalunkwe tariffa abbażi tal-ħin li tiġi applikata għall-vetturi light-duty, din tkun proporzjonata, inkluż fir-rigward ta' perjodi tal-użu ta' iqsar minn sena. F'dak ir-rigward, jeħtieġ li jitqies il-fatt li vetturi light-duty għandhom xejriet tal-użu differenti minn dawk ta' vetturi heavy-duty. Il-kalkolu ta' tariffi proporzjonati abbażi tal-ħin jista' jkun ibbażat fuq id-data disponibbli dwar ix-xejriet tal-vjaġġi, sakemm jiżgura n-nondiskriminazzjoni.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Skont id-Direttiva 1999/62/KE, tariffa għall-ispejjeż esterni tista' tiġi imposta fuq livell qrib għall-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura kkonċernata. Intwera li dak il-metodu huwa l-aktar mod ġust u effiċjenti biex jitqiesu l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju ġġenerati minn vetturi heavy-duty, u jkun jiżgura kontribuzzjoni ġusta mill-vetturi heavy-duty biex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja, kif ukoll kwalunkwe limitu jew mira applikabbli għall-istorbju. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' tariffi bħal dawn tiġi ffaċilitata.

(7) Skont id-Direttiva 1999/62/KE, tariffa għall-ispejjeż esterni konsistenti mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" jenħtieġ li tiġi imposta fuq livell qrib għall-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura kkonċernata. Intwera li dak il-metodu huwa l-aktar mod ġust u effiċjenti biex jitqiesu l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju ġġenerati minn vetturi heavy-duty, u jkun jiżgura kontribuzzjoni ġusta mill-vetturi heavy-duty biex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja, kif ukoll kwalunkwe limitu jew mira applikabbli għall-istorbju. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' tariffi bħal dawn tiġi ffaċilitata.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Għal dan l-għan, jenħtieġ li t-tariffi massimi tal-medja ponderata għall-ispejjeż esterni tiġi ssostitwita mill-valuri ta' referenza aġġornati fid-dawl tal-inflazzjoni, il-progress xjentifiku li jkun sar biex jiġu stmati l-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq u l-evoluzzjoni tal-kompożizzjoni tal-flotta.

(8) Għal dan l-għan, jenħtieġ li tiġi introdotta l-possibbiltà li tiġi applikata tariffa għall-ispejjeż esterni fuq in-netwerks li mhumiex koperti minn tariffa għall-infrastruttura u t-tariffi massimi tal-medja ponderata għall-ispejjeż esterni jenħtieġ li jiġu sostitwiti bil-valuri minimi aġġornati fid-dawl tal-inflazzjoni, il-progress xjentifiku li jkun sar biex jiġu stmati l-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq u l-evoluzzjoni tal-kompożizzjoni tal-flotta.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  Sabiex jintlaħaq l-objettiv tal-White Paper dwar it-Trasport li jkun hemm applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas", jenħtieġ li jiġi żgurat li, fin-netwerks koperti minn tariffa għall-infrastruttura, tapplika tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi heavy-duty u għall-vannijiet li jittrasportaw merkanzija bit-triq.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b) Sabiex jiġi żgurat użu mill-ġdid xieraq tad-dħul mit-tariffi għall-ispejjeż esterni, ikun xieraq li dak id-dħul jerġa' jiġi investit fis-settur tal-infrastruttura tat-trasport sabiex jiġu promossi modi ta' trasport aktar sostenibbli b'impatt ambjentali iżgħar.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8c)   Il-"Gwida dwar il-Kostijiet Esterni tat-Trasport" tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għat-Trasport u l-Mobilità jenħtieġ li tiġi kkunsidrata bħala bażi sabiex fuqha jiġu ffissati l-ammonti minimi għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont il-klassijiet tal-emissjonijiet Euro kkontribwiet għall-użu ta' vetturi aktar nodfa. Madankollu, bit-tiġdid tal-flotot tal-vetturi, huwa mistenni li l-varjazzjoni tat-tariffi fuq din il-bażi fin-netwerk interurban tiskadi sa tmiem l-2020 u għalhekk jenħtieġ li titneħħa gradwalment sa dak iż-żmien. Mill-istess mument, jenħtieġ li l-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni tiġi applikata b'mod aktar sistematiku bħala mezz immirat lejn l-irkupru tal-ispejjeż esterni fir-rigward ta' sitwazzjonijiet fejn dan huwa tal-ogħla importanza.

(9) Il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont il-klassijiet tal-emissjonijiet Euro kkontribwiet għall-użu ta' vetturi aktar nodfa. Madankollu, bit-tiġdid tal-flotot tal-vetturi, huwa mistenni li l-varjazzjoni tat-tariffi fuq din il-bażi fin-netwerk interurban issir inqas effettiva sa tmiem l-2020 u għalhekk jenħtieġ li titneħħa gradwalment sa dak iż-żmien. Mill-istess mument, jenħtieġ li l-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni tiġi applikata b'mod aktar sistematiku bħala mezz immirat lejn l-irkupru tal-ispejjeż esterni fir-rigward ta' sitwazzjonijiet fejn dan huwa tal-ogħla importanza.

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-vetturi l-aktar nodfa u effiċjenti, jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti mnaqqsa ferm għal dawk il-vetturi.

(12)  Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-vetturi l-aktar nodfa u effiċjenti, jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti mnaqqsa ferm għal dawk il-vetturi. Sabiex tiġi ffaċilitata u titħaffef l-implimentazzjoni ta' skemi bħal dawn, jenħtieġ li dak it-tnaqqis jiġi applikat indipendentement mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../... li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 595/2009 fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tal-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum tal-fjuwil minn vetturi heavy-duty. Il-vetturi b'żero emissjonijiet jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal xi tariffa għall-ispejjeż esterni relatata mat-tniġġis tal-arja.

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a)  It-tranżitu trans-Alpin jirrappreżenta problema partikolari għar-reġjuni affettwati, fil-forma ta' tniġġis mill-istorbju u tal-arja u ta' tkagħbir bl-użu fuq l-infrastruttura, problema li ssir ferm akbar minħabba l-kompetizzjoni mal-kurituri fil-qrib f'dak li jirrigwarda l-prezzijiet. Għalhekk jenħtieġ li r-reġjuni affettwati u l-Istati Membri jingħataw marġni wiesa' ta' flessibbiltà f'dak li jirrigwarda t-tariffi għall-ispejjeż esterni u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku, anke bil-għan li jiġu evitati effetti ta' spostament mhux mixtieqa u li t-traffiku jiġi ddevjat bejn il-kurituri.

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Il-konġestjoni tat-toroq, li għaliha jikkontribwixxu l-vetturi bil-mutur kollha bi proporzjonijiet differenti, tirrappreżenta spiża ta' madwar 1 % tal-PDG. Parti sinifikanti ta' din l-ispiża tista' tiġi attribwita lill-konġestjoni interurbana. Għalhekk jenħtieġ li tiġi permessa tariffa speċifika marbuta mal-konġestjoni, bil-kundizzjoni li tiġi applikata għall-kategoriji kollha tal-vetturi. Sabiex tkun effikaċi u proporzjonata, jenħtieġ li t-tariffa tiġi kkalkulata abbażi tal-ispiża marġinali tal-konġestjoni u ddifferenzjata skont il-post, il-ħin u l-kategorija tal-vettura. Sabiex jiġi massimizzat l-effett pożittiv tat-tariffi għall-konġestjoni, jenħtieġ li d-dħul korrispondenti jiġi allokat għal proġetti li jindirizzaw is-sorsi tal-problema.

(13)  Il-konġestjoni tat-toroq, li għaliha jikkontribwixxu l-vetturi bil-mutur kollha bi proporzjonijiet differenti, tirrappreżenta spiża ta' madwar 1 % tal-PDG. Parti sinifikanti ta' din l-ispiża tista' tiġi attribwita lill-konġestjoni interurbana. Għalhekk jenħtieġ li tiġi permessa tariffa speċifika marbuta mal-konġestjoni, bil-kundizzjoni li tiġi applikata għall-kategoriji kollha tal-vetturi. Sabiex tkun effikaċi, proporzjonata u nondiskriminatorja, jenħtieġ li t-tariffa tiġi kkalkulata abbażi tal-ispiża marġinali tal-konġestjoni u ddifferenzjata skont il-post, il-ħin u l-kategorija tal-vettura. Bl-istess mod, jenħtieġ li jinstabu formuli li jibbilanċaw u jikkumpensaw u li ma jiddiskriminawx kontra ħaddiema li jgħixu fil-periferiji tal-bliet, li diġà jkollhom iġarrbu l-ispejjeż kemm tal-ħlasijiet fuq l-utenti kif ukoll tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq. Sabiex jiġi massimizzat l-effett pożittiv tat-tariffi għall-konġestjoni, jenħtieġ li d-dħul korrispondenti jiġi allokat għal proġetti li jindirizzaw is-sorsi tal-problema.

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Sabiex jgħinu fis-salvagwardja tal-wirt awtomobilistiku tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jqiegħdu l-vetturi ta' interess storiku f'kategorija speċjali għall-finijiet tal-aġġustament tad-diversi tariffi li jridu jitħallsu skont din id-Direttiva.

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a)  Minħabba l-livell għoli tal-ispejjeż esterni tal-inċidenti, li jammontaw għal għexieren ta' biljuni ta' euro kull sena, b'rabta mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a rigward il-kalkolu tal-ispiża soċjali medja ta' inċidenti fatali u serji, l-Istati Membri jenħtieġ li jingħataw il-possibbiltà li jinternalizzaw aħjar l-ispejjeż mhux koperti mill-assigurazzjoni. Parti minn dawk l-ispejjeż tkun imħallsa mill-iskema tas-sigurtà soċjali rilevanti jew mis-soċjetà inġenerali, bħall-ispejjeż amministrattivi tas-servizzi pubbliċi użati, ċerti spejjeż ta' servizzi mediċi użati kif ukoll it-telf ta' kapital uman u l-ispejjeż relatati ma' danni fiżiċi u psikoloġiċi.

 

_____________

 

1a Id-Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 59).

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-mark-ups li jiżdiedu mat-tariffa għall-infrastruttura jistgħu jipprovdu wkoll kontribuzzjoni utli biex jiġu indirizzati l-problemi relatati ma' ħsara ambjentali jew konġestjoni sinifikanti li jirriżultaw mill-użu ta' ċerti toroq, mhux biss dawk f'żoni muntanjużi. Għalhekk, jenħtieġ li jitneħħew ir-restrizzjoni attwali tal-mark-ups għal żoni bħal dawn. Sabiex jiġi evitat li l-utenti jiġu ċċarġjati darbtejn, jenħtieġ li l-mark-ups jiġu esklużi f'sezzjonijiet tat-triq fejn tiġi applikata t-tariffa tal-konġestjoni.

(16)  Il-mark-ups li jiżdiedu mat-tariffa għall-infrastruttura jistgħu jipprovdu wkoll kontribuzzjoni utli biex jiġu indirizzati l-problemi relatati ma' ħsara ambjentali jew konġestjoni sinifikanti li jirriżultaw mill-użu ta' ċerti toroq, mhux biss dawk f'żoni muntanjużi. Jenħtieġ għalhekk li tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tal-mark-ups billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet attwali li jillimitaw il-mark-ups għal żoni bħal dawn u jiġu trasferiti għal proġetti tan-netwerk ċentrali tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Sabiex jiġi evitat li l-utenti jiġu ċċarġjati darbtejn, jenħtieġ li l-mark-ups f'sezzjonijiet tat-triq fejn tiġi applikata t-tariffa tal-konġestjoni jiġu limitati b'mod aktar strett. Jenħtieġ ukoll li jiġi aġġustat il-livell massimu applikabbli għal sitwazzjonijiet differenti.

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  Bħal fir-rigward tal-vetturi light-duty, huwa importanti li jkun żgurat li din id-Direttiva ma tostakolax il-moviment liberu taċ-ċittadini. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jitħallewx jintroduċu skontijiet u tnaqqis meta l-utenti tat-toroq ikunu affettwati b'mod sproporzjonat mit-tariffi minħabba raġunijiet ġeografiċi jew soċjali.

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji potenzjali bejn is-sistemi eżistenti tat-tariffi tat-toroq sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun involuta bis-sħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li jkunu beħsiebhom jintroduċu skemi komuni tat-tariffi tat-toroq.

(18)  Sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji potenzjali bejn is-sistemi eżistenti tat-tariffi tat-toroq sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun involuta bis-sħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li jkunu beħsiebhom jintroduċu skemi komuni u interoperabbli tat-tariffi tat-toroq.

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  It-tariffi tat-triq jistgħu jimmobilizzaw riżorsi li jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-manutenzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport ta' kwalità għolja. Huwa għalhekk xieraq li l-Istati Membri jingħataw inċentiv biex jużaw id-dħul mit-tariffi tat-triq għal dan il-għan, u b'hekk li jkun meħtieġ li jirrapportaw b'mod adegwat dwar l-użu ta' dħul bħal dan. B'mod partikolari, dan għandu jgħin biex jiġu identifikati lakuni li jista' jkun hemm fil-finanzjament u biex itejjeb l-aċċettazzjoni tat-tariffi tat-toroq mill-pubbliku.

(19)  It-tariffi tat-triq jimmobilizzaw riżorsi li jikkontribwixxu għall-finanzjament u għall-finanzjament inkroċjat ta' proġetti ta' infrastruttura ta' trasport alternattiv u tal-manutenzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura u servizzi tat-trasport ta' kwalità għolja. Huwa għalhekk xieraq għall-Istati Membri li jużaw id-dħul mit-tariffi tat-triq għal dan il-għan u li jkunu meħtieġa jirrapportaw b'mod adegwat dwar l-użu ta' dħul bħal dan. Id-dħul mit-tariffi għall-infrastruttura u t-tariffi għall-ispejjeż esterni għalhekk jenħtieġ li jerġa' jiġi investit fis-settur tat-trasport. B'mod partikolari, dan għandu jgħin biex jiġu identifikati lakuni li jista' jkun hemm fil-finanzjament u biex itejjeb l-aċċettazzjoni tat-tariffi tat-toroq mill-pubbliku.

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Huwa meħtieġ li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jkomplu jirriflettu l-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ġġenerati mill-vetturi heavy-duty, bl-aktar mod akkurat possibli mingħajr ma l-iskema tat-tariffi ssir kumplessa żżejjed, biex jingħata inċentiv għall-vetturi l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u biex l-inċentivi jibqgħu effikaċi kif ukoll biex id-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq tibqa' aġġornata. Għalhekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex il-valuri ta' referenza jiġu adattati għall-iċċarġjar tal-ispejjeż esterni skont il-progress xjentifiku, biex jiġu definiti l-modalitajiet għall-varjazzjoni newtrali mil-lat tad-dħul tat-tariffi għall-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty u biex jiġu adattati l-modalitajiet tal-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura għal vetturi light-duty skont il-progress tekniku. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(21)  Huwa meħtieġ li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jkomplu jirriflettu l-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ġġenerati mill-vetturi heavy-duty, bl-aktar mod akkurat possibbli mingħajr ma l-iskema tat-tariffi ssir kumplessa żżejjed, biex jingħata inċentiv għall-vetturi l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u biex l-inċentivi jibqgħu effikaċi kif ukoll biex id-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq tibqa' aġġornata. Għalhekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex il-valuri minimi jiġu adattati għall-iċċarġjar tal-ispejjeż esterni skont il-progress xjentifiku, biex jiġu definiti l-modalitajiet għall-varjazzjoni newtrali mil-lat tad-dħul tat-tariffi għall-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty u biex jiġu adattati l-modalitajiet tal-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura għal vetturi ħfief skont il-progress tekniku. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  Sa mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta qafas ġeneralment applikabbli, trasparenti u ċar għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż ambjentali, tal-konġestjoni u tas-saħħa li jifforma l-bażi għal kalkoli futuri tat-tariffi għall-infrastruttura. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tipproponi mudell akkumpanjat b'analiżi tal-impatt fuq l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni għall-modi kollha tat-trasport. Fir-rigward tal-proporzjonalità, iridu jitqiesu l-modi kollha b'rabta mal-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21b)   Fl-interess tat-trasparenza, ikun xieraq li l-Istati Membri jiddivulgaw lill-utenti tat-toroq ir-riżultati miksuba mill-investiment mill-ġdid tat-tariffi għall-infrastruttura, it-tariffi għall-ispejjeż esterni u t-tariffi għall-konġestjoni. Għalhekk, jenħtieġ li jħabbru l-benefiċċji miksuba f'termini ta' sikurezza aħjar fit-toroq, tnaqqis tal-impatt ambjentali u tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku.

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir mill-utenti tal-vetturi għall-użu tal-infrastrutturi tat-toroq;

Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir abbażi tad-distanza mill-utenti tal-vetturi għall-użu tal-infrastrutturi tat-toroq;

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  infrastruttura ġdida jew titjib tal-infrastruttura ġdida, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti;

(a)  infrastruttura ġdida jew titjib tal-infrastruttura ġdida, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti jew infrastruttura tat-trasport alternattiv għal bidla modali;

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  "ħlas għall-użu tat-triq" tfisser ammont speċifiku bbażat fuq id-distanza ta' vjaġġ fuq infrastruttura partikolari u fuq it-tip ta' vettura, li l-ħlas tiegħu jikkonferixxi d-dritt biex vettura tuża l-infrastrutturi, u li jinkludi tariffa għall-infrastruttura u, skont il-każ, tariffa tal-konġestjoni inkella tariffa għall-ispejjeż esterni jew it-tnejn li huma;

(6)  "ħlas għall-użu tat-triq" tfisser ammont speċifiku bbażat fuq id-distanza ta' vjaġġ fuq infrastruttura partikolari u fuq it-tip ta' vettura, li l-ħlas tiegħu jikkonferixxi d-dritt biex vettura tuża l-infrastrutturi, u li jinkludi waħda jew aktar mit-tariffi li ġejjin: tariffa għall-infrastruttura, jew tariffa għall-ispejjeż esterni;

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  "spiża tat-tniġġis tal-arja mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżata mir-rilaxx ta' materjal partikulat u ta' prekursuri tal-ożonu, bħall-ossidu tan-nitroġenu u l-komposti organiċi volatili, matul it-tħaddim ta' vettura;

(11)  "spiża tat-tniġġis tal-arja mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u tal-ħsara ambjentali kkawżati mir-rilaxx ta' materjal partikulat u ta' prekursuri tal-ożonu, bħall-ossidu tan-nitroġenu u l-komposti organiċi volatili, matul it-tħaddim ta' vettura;

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  "spiża tat-tniġġis tal-istorbju mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżata mill-istorbju ġġenerat mill-vetturi jew mill-interazzjoni tagħhom mal-wiċċ tat-toroq;

(12)  "spiża tat-tniġġis tal-istorbju mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u tal-ħsara ambjentali kkawżati mill-istorbju ġġenerat mill-vetturi jew mill-interazzjoni tagħhom mal-wiċċ tat-toroq;

Emenda  45

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  "vettura" tfisser vettura motorizzata, b'erba' roti jew aktar, inkella kombinazzjoni artikolata ta' vetturi maħsuba għall-użu jew użata għall-ġarr ta' passiġġieri jew ta' merkanzija bit-triq;

(15)  "vettura" tfisser vettura motorizzata, b'żewġ roti jew aktar, inkella kombinazzjoni artikolata ta' vetturi maħsuba għall-użu jew użata għall-ġarr ta' passiġġieri jew ta' merkanzija bit-triq;

Emenda    46

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a)  "vettura ħafifa" tfisser vettura light-duty, karozza tal-passiġġieri jew mutur;

Emenda    47

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  "vettura light-duty" tfisser karozza tal-passiġġieri, minibus jew vann;

(19)  "vettura light-duty" tfisser minibus, vann jew vann maħsub għat-trasport tal-merkanzija;

Emenda    48

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  "vettura ta' interess storiku" tfisser vettura li hija ta' interess storiku fis-sens tal-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*;

 

_______________

 

* Id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 51).

Emenda    49

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Article 2 – paragrafu 1 – punt 22

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  "vann" tfisser vettura maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u li jkollha massa massima permissibbli ta' mhux aktar minn 3,5 tunnellati;

(22)  "vann" tfisser vettura għajr karozza tal-passiġġieri li jkollha massa massima permissibbli ta' mhux aktar minn 3,5 tunnellati;

Emenda    50

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a)  "vann maħsub għall-ġarr tal-merkanzija" tfisser vettura, li tintuża fis-settur tal-operaturi tat-trasport bit-triq kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, u b'piż massimu permissibbli meta mgħobbija ta' bejn 2,4 u 3,5 tunnellati u b'għoli ta' aktar minn 2 metri;

 

______________

 

* Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

Emenda    51

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22b) "tħaddim b'żero emissjonijiet" tfisser vettura li, b'mod verifikabbli, taħdem b'ebda emissjoni mill-egżost fit-totalità tan-netwerk tat-toroq kopert;

Emenda    52

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  "mutur" tfisser vettura b'żewġ roti, b'sidecar jew mingħajrha, kif ukoll kwalunkwe triċiklu u kwalunkwe kwadriċiklu fil-kategoriji L3e, L4e, L5e, L6e u L7e, kif imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 168/2013;

Emenda    53

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27)  "kuntratt ta' konċessjoni" tfisser "kuntratt pubbliku ta' xogħlijiet" kif definit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**;

(27)  "kuntratt ta' konċessjoni" tfisser "konċessjoni" kif definita fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**;

 

_______________

 

** Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Article 2 – paragrafu 1 – punt 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29)  "arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi emendat sostanzjalment" tfisser arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi, li ġie emendat b'tali mod li l-ispejjeż jew id-dħul intlaqtu b'minn tal-anqas 5 % meta mqabbla mas-sena ta' qabel, wara li ssir korrezzjoni għall-inflazzjoni mkejla permezz tat-tibdiliet fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur madwar l-UE kollha, u bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel mhux ipproċessat, kif ippubblikat mill-Kummissjoni (Eurostat).

(29)  "arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi emendat sostanzjalment" tfisser arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi, li ġie emendat b'tali mod li l-ispejjeż jew id-dħul intlaqtu b'minn tal-anqas 15 % meta mqabbla mas-sena ta' qabel, wara li ssir korrezzjoni għall-inflazzjoni mkejla permezz tat-tibdiliet fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur madwar l-UE kollha, u bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel mhux ipproċessat, kif ippubblikat mill-Kummissjoni (Eurostat). Fil-kuntratti ta' konċessjoni, modifiki li jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 43 tad-Direttiva 2014/23/UE ma għandhomx jitqiesu bħala sostanzjali.

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi evitata definizzjoni restrittiva żżejjed tal-modifiki sostanzjali biex jiġu evitati piżijiet amministrattivi żejda għall-awtoritajiet kompetenti. L-għan tal-emenda huwa li tiffaċilita l-bidliet tas-sistemi ta' ħlas, b'mod partikolari biex jiġu applikati iktar faċilment id-dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva, filwaqt li jiġi evitat li l-modifiki kollha fis-sistemi tal-ħlas jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni. Din l-emenda tippermetti wkoll allinjament aħjar tad-definizzjoni tal-modifiki sostanzjali mad-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni.

Emenda    55

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(29a)  "finanzjament inkroċjat" tfisser il-finanzjament ta' proġetti ta' infrastruttura tat-trasport alternattiv effiċjenti mid-dħul mill-ħlasijiet għall-użu tat-triq u mit-tariffi għall-infrastruttura fuq infrastruttura tat-trasport eżistenti;

Emenda    56

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(29b)  "Stati Membri" tfisser l-awtoritajiet tal-Istati Membri kollha, i.e. l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali tal-Istat, l-awtoritajiet fi stat federali u awtoritajiet territorjali oħra bis-setgħa li jiżguraw il-konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Emenda    57

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  spejjeż tal-infrastruttura jew it-titjib tal-infrastruttura jistgħu jinkludu kwalunkwe nefqa speċifika fuq l-infrastruttura li tkun iddisinjata biex tnaqqas id-disturbi marbuta mal-istorbju inkella biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-ħlasijiet reali li jsiru mill-operatur tal-infrastruttura li jikkorrispondu mal-elementi ambjentali oġġettivi bħalma huma l-protezzjoni kontra l-kontaminazzjoni tal-ħamrija.

(b)  spejjeż tal-infrastruttura jew it-titjib tal-infrastruttura jistgħu jinkludu kwalunkwe nefqa speċifika, inkluża dik imġarrba minħabba rekwiżiti regolatorji ġodda, li tkun iddisinjata biex tnaqqas id-disturbi marbuta mal-istorbju, biex tintroduċi teknoloġiji innovattivi jew biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-ħlasijiet reali li jsiru mill-operatur tal-infrastruttura li jikkorrispondu mal-elementi ambjentali oġġettivi bħalma huma l-protezzjoni kontra l-kontaminazzjoni tal-ħamrija.

Emenda    58

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  Fl-Artikolu 6(2), jiżdied il-punt (ba) ġdid:

 

"(ba)  vetturi ta' interess storiku;"

Emenda    59

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 9, mill-1 ta' Jannar 2018, l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi heavy-duty. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2023.

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 9, minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi heavy-duty u l-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2022 u għandhom jiġu sostitwiti b'tariffi għall-infrastruttura mill-1 ta' Jannar 2023 fin-netwerk tat-toroq kopert b'din id-Direttiva.

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7 – paragrafu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi light-duty. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2027.

7.  Mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi ħfief. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2025.

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7 – paragrafu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  Mill-1 ta' Jannar 2020, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utent applikati għal vetturi heavy-duty għandhom japplikaw għall-vetturi heavy-duty kollha.

9.  Mill-1 ta' Jannar 2020, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utent applikati għal vetturi heavy-duty għandhom japplikaw għall-vetturi heavy-duty kollha u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija.

Emenda    62

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7 – paragrafu 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10.  Il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utenti għal vetturi heavy-duty minn naħa u għal vetturi light-duty min-naħa l-oħra jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b'mod indipendenti minn xulxin.

10.  Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utenti għal vetturi heavy-duty u għal vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija minn naħa u għal vetturi light-duty għajr il-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija min-naħa l-oħra jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b'mod indipendenti minn xulxin.

Emenda    63

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7a – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sa fejn japplikaw il-ħlasijiet fuq l-utenti fir-rigward ta' karozzi tal-passiġġieri, l-użu tal-infrastruttura għandu jkun disponibbli għall-inqas għall-perjodi li ġejjin: 10 ijiem, xahar jew xahrejn jew it-tnejn, u sena. Ir-rata għal xahrejn ma għandhiex tkun aktar minn 30 % tar-rata annwali, ir-rata ta' xahar ma għandhiex tkun aktar minn 18 % tar-rata annwali u r-rata ta' 10 ijiem ma għandhiex tkun aktar minn 8 % tar-rata annwali.

Sa fejn japplikaw il-ħlasijiet fuq l-utenti fir-rigward ta' karozzi tal-passiġġieri, l-użu tal-infrastruttura għandu jkun disponibbli għall-inqas għall-perjodi li ġejjin: ġurnata, ġimgħa, 10 ijiem, xahar jew xahrejn jew it-tnejn, u sena. Ir-rata għal xahrejn ma għandhiex tkun aktar minn 30 % tar-rata annwali, ir-rata ta' xahar ma għandhiex tkun aktar minn 18 % tar-rata annwali u r-rati ta' 10 ijiem, ta' ġimgħa u ta' ġurnata ma għandhomx ikunu aktar minn 8 % tar-rata annwali.

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7a – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Għall-minibuses u għall-vannijiet, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw jew mal-paragrafu 2 inkella mal-paragrafu 3. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ħlasijiet fuq l-utenti ogħla għall-minibuses u għall-vannijiet milli għall-karozzi tal-passiġġieri mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2024.";

4.  Għall-minibuses, għall-vannijiet u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw jew mal-paragrafu 2 inkella mal-paragrafu 3. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ħlasijiet fuq l-utenti ogħla għall-minibuses, għall-vannijiet u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija milli għall-karozzi tal-passiġġieri mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2024.";

Emenda    65

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7a – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Il-proporzjonalità tal-ħlasijiet fuq l-utenti tista' tqis il-karatteristika speċifika tal-operazzjonijiet tat-trasport li jibdew fi Stat Membru fil-periferija tal-UE.

Emenda    66

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7b – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  Fl-Artikolu 7b, jiżdied il-paragrafu 2a li ġej:

 

"2a.  Is-sezzjonijiet tal-awtostradi li fuqhom tiġi applikata tariffa għall-infrastruttura għandu jkollhom l-infrastruttura neċessarja biex tiġi żgurata s-sikurezza tat-traffiku għall-utenti kollha u jista' jkollhom postijiet tal-parkeġġ sikuri fil-kundizzjonijiet klimatiċi kollha f'konformità mar-Regolament (UE) .../.... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (2017/0122 (COD))."

Ġustifikazzjoni

In-netwerks tat-toroq koperti minn tariffa għall-infrastruttura għandhom jippermettu lill-intrapriżi tat-trasport bit-triq jikkonformaw b'mod sħiħ mal-obbligi stabbiliti fir-Regolament dwar il-perjodu ta' mistrieħ u ta' sewqan filwaqt li jassigura livell għoli ta' sikurezza fit-toroq għall-utenti kollha.

Emenda    67

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu tariffa għall-ispejjeż esterni, marbuta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja jew tal-istorbju mit-traffiku, jew mat-tnejn li huma.

1.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu tariffa għall-ispejjeż esterni, marbuta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja jew tal-istorbju mit-traffiku, jew mat-tnejn li huma.

 

It-tariffi għall-ispejjeż esterni jistgħu jiġu introdotti jew jinżammu fuq is-sezzjonijiet tan-netwerk tat-toroq li mhumiex soġġetti għal tariffi għall-infrastruttura.

Għal vetturi heavy-duty, it-tariffa għall-ispejjeż esterni għandha tvarja u tiġi stabbilita f'konformità mar-rekwiżiti minimi u l-metodi msemmija fl-Anness IIIa u għandha tirrispetta l-valuri ta' referenza msemmija fl-Anness IIIb.

It-tariffa għall-ispejjeż esterni għal tniġġis tal-arja jew bl-istorbju minħabba t-traffiku, għandha tvarja u tiġi stabbilita f'konformità mar-rekwiżiti minimi u l-metodi msemmija fl-Anness IIIa u għandha tikkonforma tal-anqas mal-valuri minimi msemmija fl-Anness IIIb.

Emenda    68

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri li jimponu l-ħlasijiet għall-użu tat-triq għandhom japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni għal vetturi heavy-duty tal-anqas fuq il-parti tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) fejn il-ħsara ambjentali ġġenerata mill-vetturi heavy-duty tkun ogħla mill-ħsara ambjentali medja ġġenerata minn vetturi heavy-duty ddefinita skont ir-rekwiżiti rilevanti tar-rappurtar imsemmija fl-Anness IIIa.";

5.  Mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri li jimponu l-ħlasijiet għall-użu tat-triq għandhom japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni għal tniġġis tal-arja jew bl-istorbju minħabba t-traffiku għal vetturi heavy-duty u għal vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija fil-partijiet kollha tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) li jkunu soġġetti għal tariffa għall-infrastruttura.";

Emenda    69

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Mill-1 ta' Jannar 2026, għandha tapplika b'mod mhux diskriminatorju tariffa għall-ispejjeż esterni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq imsemmija fl-Artikolu 7(1) għall-kategoriji kollha ta' vetturi.

Emenda    70

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 5b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5b.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw derogi li jippermettu li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jiġu aġġustati għall-vetturi ta' interess storiku.

Emenda    71

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7da – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  It-tariffi għall-konġestjoni jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b'mod indipendenti mit-tariffi għall-infrastruttura.

Emenda    72

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7da – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Tariffa tal-konġestjoni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq għandha tapplika b'mod mhux diskriminatorju għall-kategoriji kollha ta' vetturi, f'konformità mal-fatturi ta' ekwivalenza standard stabbiliti fl-Anness V.

3.  Tariffa tal-konġestjoni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq għandha tapplika b'mod mhux diskriminatorju għall-kategoriji kollha ta' vetturi, f'konformità mal-fatturi ta' ekwivalenza standard stabbiliti fl-Anness V. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw ix-xarabanks u l-kowċis għall-promozzjoni tat-trasport kollettiv u tal-iżvilupp soċjoekonomiku u l-koeżjoni territorjali.

Emenda    73

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7da – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  It-tariffa tal-konġestjoni għandha tirrifletti l-ispejjeż imposti minn vettura fuq utenti oħra tat-toroq, u indirettament fuq is-soċjetà, iżda ma għandhiex tisboq il-livelli massimi stabbiliti fl-Anness VI għal kwalunkwe tip ta' triq.

4.  It-tariffa tal-konġestjoni ma għandhiex tkun anqas mil-livelli stabbiliti fl-Anness VI għal kwalunkwe tip ta' triq.

Emenda    74

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7da – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi xierqa għall-monitoraġġ tal-impatt tat-tariffi tal-konġestjoni u għar-rieżami tagħhom. Għandhom jwettqu rieżami tal-livell ta' tariffi b'mod regolari, tal-anqas kull tliet snin, biex jiżguraw li ma jkunux ogħla mill-ispiża tal-konġestjoni li tokkorri f'dak l-Istat Membru u li hija ġġenerata f'dawk is-sezzjonijiet tat-toroq li huma soġġetti għal tariffa tal-konġestjoni.";

5.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi xierqa għall-monitoraġġ tal-impatt tat-tariffi tal-konġestjoni u għar-rieżami tagħhom. Għandhom jwettqu rieżami tal-livell ta' tariffi kull sena, biex jiżguraw li ma jkunux ogħla mill-ispiża tal-konġestjoni li tokkorri f'dak l-Istat Membru u li hija ġġenerata f'dawk is-sezzjonijiet tat-toroq li huma soġġetti għal tariffa tal-konġestjoni.";

Emenda    75

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  id-dħul iġġenerat mill-mark-up jiġi investit biex jiffinanzja l-kostruzzjoni tal-infrastruttura tat-trasport fin-netwerk ewlieni, identifikat skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, li tikkontribwixxi direttament biex tittaffa l-konġestjoni jew il-ħsara ambjentali u li jinsabu fl-istess kuritur bħas-sezzjoni tat-triq li fuqha tiġi applikata l-mark-up;

(a)  id-dħul iġġenerat mill-mark-up jiġi investit biex jiffinanzja l-kostruzzjoni tal-infrastruttura tat-trasport jew tas-servizzi tat-trasport li jinsabu fl-istess kuritur bħas-sezzjoni tat-triq li fuqha tiġi applikata l-mark-up;

Emenda    76

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-mark-up ma taqbiżx il-15 % tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 7b(1) u l-Artikolu 7e, ħlief fejn id-dħul iġġenerat jiġi investit f'sezzjonijiet transfruntiera tal-kurituri tan-netwerk ewlieni, f'liema każ il-mark-up ma għandhiex taqbeż il-25 %;

(b)  il-mark-up ma taqbiżx il-15 % tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 7b(1) u l-Artikolu 7e, ħlief fiż-żoni muntanjużi, fejn it-tariffi għall-infrastruttura kif ukoll id-danni klimatiċi u ambjentali jkunu akbar f'liema każ il-mark-up ma tistax taqbeż il-50 %;

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tissimplifika l-istabbiliment tal-arranġamenti ta' mark-up b'rata unika ta' mark-up ta' 25 % irrispettivament minn kwalunkwe allokazzjoni tad-dħul.

Emenda    77

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  deskrizzjoni tal-post eżatt ta' fejn se tiġi imposta l-mark-up u prova ta' deċiżjoni li tiffinanzja l-kostruzzjoni ta' kurituri tan-netwerk ewlieni msemmija fil-punt (a) jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni qabel l-applikazzjoni tal-mark-up;

(d)  deskrizzjoni tal-post eżatt ta' fejn se tiġi imposta l-mark-up u prova ta' deċiżjoni li tiffinanzja l-infrastruttura tat-trasport jew is-servizzi tat-trasport imsemmija fil-punt (a) jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni qabel l-applikazzjoni tal-mark-up;

Emenda    78

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 1a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a.  Fil-każ ta' proġetti transfruntiera ġodda, il-mark-ups jistgħu jiżdiedu biss jekk l-Istati Membri kollha involuti f'tali proġett jaqblu.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tissimplifika l-qafas regolatorju li jirregola l-introduzzjoni ta' arranġamenti ta' mark-up għal ħlasijiet għall-użu tat-triq eżistenti.

Emenda    79

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Wara li tirċievi l-informazzjoni meħtieġa minn Stat Membru li jkollu l-ħsieb li japplika mark-up, il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-membri tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9c. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, jew jekk tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ser ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' reġjuni periferiċi, hija tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tiċħad jew titlob l-emendar tal-pjanijiet għat-tariffi ppreżentati mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 9c(2).

3.  Wara li tirċievi l-informazzjoni meħtieġa minn Stat Membru li jkollu l-ħsieb li japplika mark-up, il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-membri tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9c. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, jew jekk tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ser ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' reġjuni periferiċi, hija tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tiċħad jew titlob l-emendar tal-pjanijiet għat-tariffi ppreżentati mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 9c(2). Meta applikata għas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq imsemmija fl-Artikolu 7e(3), il-mark-up ma għandhiex titqies bħala emenda sostanzjali għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

Emenda    80

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-ammont tal-mark-up għandu jitnaqqas mill-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni kkalkulat f'konformità mal-Artikolu 7c, ħlief għal vetturi tal-klassijiet tal-emissjonijiet EURO 0, I u II mill-15 ta' Ottubru 2011, III u IV mill-1 ta' Jannar 2015, V mill-1 ta' Jannar 2019 u VI minn Jannar 2023 'il quddiem. Id-dħul kollu ġġenerat mill-applikazzjoni simultanja tal-mark-up u t-tariffi għall-ispejjeż esterni għandhom jiġu investiti fl-iffinanzjar tal-kostruzzjoni ta' kurituri tan-netwerk ewlieni elenkati fil-Parti I tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013.

imħassar

Emenda    81

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-perjodi bl-aktar traffiku li matulhom jiġu imposti tariffi ogħla għall-infrastruttura bl-iskop li tonqos il-konġestjoni ma jkunux itwal minn ħames sigħat kuljum;

(d)  il-perjodi bl-aktar traffiku li matulhom jiġu imposti tariffi ogħla għall-infrastruttura bl-iskop li tonqos il-konġestjoni ma jkunux itwal minn ħames sigħat kuljum jew in-numru ta' sigħat li matulhom il-proporzjon ta' konġestjoni jaqbeż il-100 % tal-kapaċità;

Emenda    82

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fejn, f'każ ta' kontoll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport, ma jkunx jista' jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa biex jikkonferma l-klassi tal-emissjonijiet tal-vettura għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq sal-ogħla livell li jista' jiġi impost.

3.  Fejn, f'każ ta' kontroll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport ma jagħmilx ħlasijiet bl-użu ta' sistema elettronika ta' ħlas għall-użu tat-triq jew ma jkollux abbonament validu jew il-vettura tiegħu ma jkollhiex tagħmir abbord approvat mill-operatur tal-ħlas għall-użu tat-triq meħtieġ biex jikkonferma l-klassi tal-emissjonijiet tal-vettura għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq sal-ogħla livell li jista' jiġi impost.

Emenda    83

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Fi żmien sena wara li l-Kummissjoni tippubblika d-dejta uffiċjali dwar l-emissjonijiet tas-CO2 skont ir-Regolament (UE) .../...*****, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 9e sabiex tiddefinixxi l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2, flimkien ma' kategorizzazzjoni xierqa tal-vetturi heavy-duty kkonċernati.

4.  Fi żmien sena wara li l-Kummissjoni tippubblika d-dejta uffiċjali dwar l-emissjonijiet tas-CO2 skont ir-Regolament (UE) .../...*****, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 9e sabiex tiddefinixxi l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2, flimkien ma' kategorizzazzjoni xierqa tal-vetturi heavy-duty kkonċernati, filwaqt li jitqiesu t-teknoloġiji li jnaqqsu l-emissjonijiet.

Emenda    84

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura filwaqt li jqisu l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-kategorizzazzjoni rilevanti tal-vettura. It-tariffi għandhom jiġu varjati b'tali mod li l-ebda tariffa tal-infrastruttura ma tkun aktar minn 100 % ogħla mill-istess tariffa għall-vetturi ekwivalenti li jkollhom l-aktar emissjonijiet baxxi ta' CO2, iżda mhux f'livell żero. Il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi tal-infrastruttura mnaqqsa b'75 % meta mqabbla mal-ogħla rata.

Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura filwaqt li jqisu l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-kategorizzazzjoni rilevanti tal-vettura.

Emenda    85

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi għall-infrastruttura mnaqqsa b'50 % meta mqabbla mar-rata l-aktar baxxa. . It-tħaddim b'żero emissjonijiet għandu jibbenefika mill-istess tnaqqis, sakemm tkun tista' tingħata prova ta' dan it-tħaddim.

Emenda    86

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 4b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport ta' evalwazzjoni li jivvaluta s-sehem mis-suq ta' vetturi b'żero emissjonijiet u tat-tħaddim b'żero emissjonijiet sa ... [ĠU: daħħal id-data: ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9e, jekk ikun xieraq, biex tikkalkula mill-ġdid l-iskont applikabbli għall-vetturi b'żero emissjonijiet meta mqabbel mar-rata l-aktar baxxa ta' tariffi għall-infrastruttura.

Emenda    87

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7ga – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Għal vetturi light-duty, sal-31 ta' Diċembru 2021, l-Istati Membri jistgħu ivarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti skont il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura.

1.  Għal vetturi ħfief, sal-31 ta' Diċembru 2021, l-Istati Membri jistgħu jvarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti skont il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura.

Emenda    88

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7ga – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri jistgħu jqisu t-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-vettura li hija marbuta mal-konverżjoni ta' dik il-vettura għal fjuwils alternattivi. Abbonament permanenti jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor approvat mill-operatur tas-sistema tal-ħlas għall-użu tat-triq għandhom jippermettu lill-utenti jibbenefikaw minn varjazzjoni fil-ħlasijiet għall-użu tat-triq li tippremja t-titjib fil-prestazzjoni ambjentali tal-vettura, wara l-konverżjoni.

Emenda    89

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7ga – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fejn, f'każ ta' kontoll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport, ma jkunx jista' jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa biex jikkonferma l-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura (Ċertifikat tal-Konformità) skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../...******, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet annwali għall-utenti sal-ogħla livell li jista' jiġi impost.

3.  Fejn, f'każ ta' kontroll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport ma jkollux abbonament jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor approvat mill-operatur jew ma jkunx jista' jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa biex jikkonferma l-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura (Ċertifikat tal-Konformità) skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../...******, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet annwali għall-utenti sal-ogħla livell li jista' jiġi impost. Il-preżentazzjoni sussegwenti tad-dokumenti rilevanti li jippruvaw il-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura għandha tirriżulta fir-rimborż ta' kwalunkwe differenza bejn il-ħlasijiet għall-użu tat-triq jew it-tariffi applikati u l-ħlas għall-użu tat-triq jew it-tariffa xierqa għall-vettura kkonċernata.

Emenda    90

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7ga – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri eċċezzjonali għall-finijiet tal-impożizzjoni ta' tariffi fuq vetturi ta' interess storiku.

Emenda    91

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7ga – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9e biex jemendaw l-Anness VII biex il-modalitajiet speċifikati fl-Anness jiġu adattati skont il-progress tekniku.

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9e biex jemendaw l-Anness VII biex il-modalitajiet speċifikati fl-Anness jiġu adattati skont il-progress tekniku, u li tqis ir-rwol tal-komponenti biex isir titjib kemm fis-sikurezza tat-toroq kif ukoll fid-dekarbonizzazzjoni tat-trasport.

Emenda    92

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7h – paragrafu 1 – punt a – inċiż 3 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  fl-Artikolu 7h, paragrafu 1, punt (a) jiżdied l-inċiż li ġej:

 

"- informazzjoni ċara dwar l-interoperabilità tat-tagħmir abbord li jinġarr abbord il-vetturi biex jitħallsu l-ħlasijiet fuq l-utenti u l-ħlasijiet għall-użu tat-triq; għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex tagħmir abbord li jintuża fi Stati Membri oħra tal-UE ma jistax jiġi applikat mill-utenti għal dan l-arranġament ta' ħlas għall-użu tat-triq".

Emenda    93

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7h – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"1a.  Il-qafas kuntrattwali li jirregola r-relazzjonijiet bejn il-konċessjonanti u l-konċessjonarji għandu jkun intiż biex il-kuntratti ta' konċessjoni jsiru konformi mal-bidliet fil-qafas regolatorju tal-Unjoni jew nazzjonali b'rabta mal-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 7c, 7da, 7g u 7ga ta' din id-Direttiva."

Emenda    94

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt -a (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7i – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-a)  fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu roħs jew tnaqqis fuq it-tariffa għall-infrastruttura bil-kondizzjoni li:

2.  Għal vetturi heavy-duty u vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu roħs jew tnaqqis fuq it-tariffa għall-infrastruttura bil-kondizzjoni li:

Emenda    95

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7i – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  roħs jew tnaqqis bħal dan ma jaqbiżx it-13 % tat-tariffa għall-infrastruttura mħallsa minn vetturi ekwivalenti li mhumiex eliġibbli għar-roħs jew għat-tnaqqis.";

(c)  roħs jew tnaqqis bħal dan ma jaqbiżx l-20 % tat-tariffa għall-infrastruttura mħallsa minn vetturi ekwivalenti li mhumiex eliġibbli għar-roħs jew għat-tnaqqis u dawk użati għat-trasport lokali jew abitwali, jew it-tnejn li huma.";

Emenda    96

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7i – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  wara l-paragrafu 2, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

2a.  Għall-vetturi ħfief, b'mod partikolari għall-utenti frekwenti f'żoni b'insedjamenti iżolati u fil-periferiji tal-bliet, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu skontijiet jew tnaqqis fit-tariffa għall-infrastruttura sakemm:

 

(a)  l-istruttura li timponi t-tariffi li tirriżulta tkun proporzjonata, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti b'termini ugwali u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali li jiġu mgħoddija lil utenti oħrajn fl-għamla ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq ogħla;

 

(b)  tali skontijiet u tnaqqis jikkontribwixxu

 

(i) għall-koeżjoni soċjali; u/jew

 

(ii)  għall-iżgurar tal-mobilità tar-reġjuni periferiċi jew taż-żoni remoti, jew tat-tnejn li huma;

Emenda    97

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt ab (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7i – paragrafu 2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  wara l-paragrafu 2, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

2b.  L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jintroduċu eżenzjoni b'rata fissa abbażi tal-kilometri fuq sezzjoni speċifika ta' triq, filwaqt li jqisu x-xejriet tal-mobilità u l-interess ekonomiku tar-reġjuni periferiċi, sakemm l-istruttura li timponi t-tariffi li tirriżulta tkun proporzjonata, tkun disponibbli għall-pubbliku u tkun disponibbli għall-utenti b'termini ugwali u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali li jiġu mgħoddija lil utenti oħra fil-forma ta' ħlasijiet ogħla għall-użu tat-triq;

Emenda    98

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7i – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikolu 7g(1)(b) u (5), ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq jistgħu, għal proġetti speċifiċi ta' interess għoli Ewropew identifikati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, ikunu soġġetti għal forom oħrajn ta' varjazzjoni sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà kummerċjali ta' dawn il-proġetti, meta dawn ikunu esposti għal kompetizzjoni diretta ma' modalitajiet oħrajn ta' trasport. L-istruttura li timponi t-tariffi u li tirriżulta għandha tkun lineari, proporzjonata, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha b'termini ugwali u ma għandhiex twassal biex l-ispejjeż addizzjonali jgħaddu għand utenti oħrajn fl-għamla ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq ogħla.";

3.  Soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikolu 7g(1)(b) u (5), ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq jistgħu, għal proġetti speċifiċi ta' interess għoli Ewropew identifikati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, ikunu soġġetti għal forom oħrajn ta' varjazzjoni sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà kummerċjali ta' dawn il-proġetti, meta dawn ikunu esposti għal kompetizzjoni diretta ma' modalitajiet oħrajn ta' trasport. L-istruttura li timponi t-tariffi u li tirriżulta għandha tkun magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha b'termini ugwali.";

Emenda    99

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7i – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  wara l-paragrafu 3, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"3a.  Fiż-żoni muntanjużi u fir-reġjuni periferiċi, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jvarjaw ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq għall-vetturi tqal skont id-distanza vvjaġġata mill-vetturi li jħallsu għall-użu tat-triq biex jiġu minimizzati l-impatti soċjoekonomiċi, sakemm:

 

(a)  il-varjazzjoni skont id-distanza vvjaġġata tqis il-karatteristiċi differenti tat-trasport fuq distanzi qosra u twal, speċjalment l-opzjonijiet disponibbli għal bidla modali għal modi oħra ta' trasport.

 

(b)  il-varjazzjoni tkun applikata b'mod mhux diskriminatorju.

 

(c)  it-tagħmir tekniku jippermetti l-identifikazzjoni ta' punti ta' dħul u ta' ħruġ tal-vettura bejn fruntieri nazzjonali."

Emenda    100

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7j – paragrafu 1 – it-tieni sentenza

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw fl-istabbiliment ta' metodi li jippermettu lill-utenti tat-toroq iħallsu t-tariffi għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti 24 siegħa kuljum, tal-inqas f'punti tal-bejgħ ewlenin, bl-użu ta' mezzi komuni ta' ħlas, ġewwa u barra l-Istati Membri fejn ikunu applikati.";

Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw fl-istabbiliment ta' metodi li jippermettu lill-utenti tat-toroq iħallsu t-tariffi għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti 24 siegħa kuljum, kemm fil-fruntiera kif ukoll fi kwalunkwe punt ta' bejgħ ieħor, bl-opzjoni ta' riċevuta, bl-użu ta' mezzi komuni ta' ħlas, inklużi mezzi elettroniċi, ġewwa u barra l-Istati Membri fejn ikunu applikati.";

Emenda    101

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7j – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Jekk Stat Membru jimponi ħlas għall-użu tat-triq fuq vettura, l-ammont totali tal-ħlas għall-użu tat-triq, l-ammont tat-tariffa għall-infrastruttura, l-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni u l-ammont għat-tariffa tal-konġestjoni, fejn jiġu applikati, għandhom jiġu indikati f'irċevuta pprovduta lill-utent tat-toroq, permezz ta' mezzi elettroniċi, sa fejn ikun possibbli.";

3.  Jekk Stat Membru jimponi ħlas għall-użu tat-triq fuq vettura, l-ammont totali tal-ħlas għall-użu tat-triq, l-ammont tat-tariffa għall-infrastruttura, l-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni u l-ammont għat-tariffa tal-konġestjoni, fejn jiġu applikati, għandhom jiġu indikati f'irċevuta, fuq talba, ipprovduta lill-utent tat-toroq, permezz ta' mezzi elettroniċi, sa fejn ikun possibbli.";

Emenda    102

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7k – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà tal-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq għal kumpens xieraq.";

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà tal-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq għal kumpens xieraq, sakemm ma jgħawġux jew sakemm ma jkollhomx impatt negattiv fuq it-trasportaturi lokali jew abitwali, jew fuq it-tnejn li huma.";

Emenda    103

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 8a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Jiddaħħal l-Artikolu 8 li ġej:

 

Artikolu 8a

 

Monitoraġġ u rapportar

 

1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità indipendenti ta' superviżjoni tat-tariffi għall-infrastrutturi responsabbli biex tiżgura l-konformità ma' din id-Direttiva.

 

2.  L-awtorità ta' superviżjoni għandha twettaq kontrolli ekonomiċi u finanzjarji tal-kuntratti ta' konċessjonijiet, b'mod partikolari biex tiżgura l-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7b.

 

3.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-ħatra tal-awtorità ta' superviżjoni.

Emenda    104

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -a (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-a)  fl-Artikolu 9(2), il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

2.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu ta' dħul iġġenerat minn din id-Direttiva. Biex is-sistema tat-trasport kollha tkun tista' tiġi żviluppata, id-dħul mit-tariffi tal-infrastruttura, jew l-ekwivalenti tiegħu f'valur finanzjarju ta' dan id-dħul għandu jintuża għall-benefiċċju tas-settur tat-trasport u biex ikun jista' jsir l-aħjar użu mis-sistema kollha tat-trasport. B'mod partikolari, id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-ispejjeż esterni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża ħalli jagħmel it-trasport aktar sostenibbli, inkluż wieħed jew aktar minn dan li ġej:

"2.  Biex is-sistema tat-trasport kollha tkun tista' tiġi żviluppata, id-dħul mit-tariffi tal-infrastruttura, jew l-ekwivalenti tiegħu f'valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandu jintuża biex issir manutenzjoni u tinżamm f'kundizzjoni tajba n-netwerk tat-toroq, u biex ikun jista' jsir l-aħjar użu mis-sistema kollha tat-trasport. B'mod partikolari, id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-ispejjeż esterni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża ħalli jagħmel it-trasport aktar sostenibbli, inkluż wieħed jew aktar minn dan li ġej:

Emenda    105

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -aa (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-aa)  fil-paragrafu 2, il-punt b huwa sostitwit b'dan li ġej:

(b)  jitnaqqas fis-sors it-tniġġis tat-trasport bit-triq;"

"(b)  jitnaqqsu t-tniġġis tal-ajru mit-trasport u t-tniġġis mill-istorbju;"

Emenda    106

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ab (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-ab)  fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-punt li ġej:

 

"(ba)  jiġu ffinanzjati modi ta' trasport kollettivi u sostenibbli;"

Emenda    107

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ac (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-ac)  fil-paragrafu 2, il-punt e huwa sostitwit b'dan li ġej:

(e)  tiġi żviluppata infrastruttura alternattiva għall-utenti tat-trasport u/jew il-kapaċità attwali li qiegħda tespandi;"

"(e)  jiġu żviluppati infrastrutturi għal fjuwils alternattivi b'konformità mad-Direttiva 2014/94/UE u servizz alternattiv għall-utenti tat-trasport u/jew il-kapaċità attwali li qiegħda tespandi;"

Emenda    108

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ad (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-ad)  fil-paragrafu 2, il-punt f huwa sostitwit b'dan li ġej:

(f)  jingħata appoġġ lin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;

"(f)  jingħata appoġġ lin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u jiġu eliminati l-punti ta' konġestjonijiet;"

Emenda    109

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ae (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-ae)  fil-paragrafu 2, il-punt h huwa sostitwit b'dan li ġej:

(h)  tittejjeb is-sikurezza fit-toroq; u

"(h)  tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u tal-infrastruttura tat-toroq; u"

Emenda    110

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -af (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-af)  fil-paragrafu 2, il-punt f huwa sostitwit b'dan li ġej:

(i)  jiġu provduti postijiet tal-parkeġġ sikuri.

"(i)  jiġu provduti żoni tal-parkeġġ sikuri; "

Emenda    111

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-konġestjoni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża biex tiġi indirizzata l-problema tal-konġestjoni, b'mod partikolari billi:

3.  Id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-konġestjoni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża biex tiġi indirizzata l-problema tal-konġestjoni, pereżempju billi:

Emenda    112

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jiġu eliminati l-punti ta' konġestjonijiet fin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;

(b)  jiġu eliminati l-punti ta' konġestjonijiet u l-konnessjonijiet neqsin fin-netwerks tagħhom, kull fejn tiġi imposta t-tariffa, u fin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;

Emenda    113

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tiġi żviluppata infrastruttura alternattiva għall-utenti tat-trasport.";

(c)  jiġu żviluppati infrastruttura alternattiva u ċentri multimodali għall-utenti tat-trasport.";

Emenda    114

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt ba (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  jiddaħħal paragrafu ġdid:

 

"3a.  Id-dħul iġġenerat mit-tariffi għall-infrastruttura u mit-tariffi għall-ispejjeż esterni għandu jintuża fit-territorju li jkun fih is-sezzjoni tat-triq li fuqha huma applikati t-tariffi."

Emenda    115

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9e – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, għal perjodu ta' żmien indeterminat [mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, għal perjodu ta' 5 snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' 5 snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Emenda    116

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 11 – paragrafu -1 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

-1.  L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu informazzjoni bl-aktar mod trasparenti u ċar dwar l-użu tad-dħul iġġenerat mill-utenti tat-toroq.

Emenda    117

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  id-dħul totali ġġenerat mill-mark-ups u fuq liema sezzjonijiet ta' toroq ġew imposti.

Emenda    118

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-riżultati tal-investiment mill-ġdid tat-tariffi għall-infrastruttura u t-tariffi għall-ispejjeż esterni kif ukoll il-benefiċċji f'termini ta' żieda fis-sikurezza tat-toroq, tnaqqis tal-impatt ambjentali u tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku.

Emenda    119

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Fi żmien ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar il-bidliet fis-sehem mis-suq tal-vetturi b'żero emissjonijiet u, meta jkun meħtieġ, għandha tirrevedi skont dan it-tnaqqis applikat għal dawk il-vetturi.

Emenda    120

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt b – punt i – inċiż 1

Direttiva 1999/62/KE

Anness III – taqsima 2 – punt 2.1 – inċiż 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

— L-ispejjeż għandhom jiġu allokati għal vetturi heavy duty fuq bażi oġġettiva u trasparenti billi jitqies il-proporzjon ta' traffiku ta' vetturi heavy-duty li jiċċirkola fuq in-netwerk u l-ispejjeż marbuta ma' dan. L-għadd ta' kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy duty, jista' għal dan l-għan jiġi aġġustat b'"fatturi ta' ekwivalenza" oġġettivament ġustifikati bħal dawk stabbiliti fil-punt 4 (*).

— L-ispejjeż għandhom jiġu allokati għal kull tip ta' vettura fuq bażi oġġettiva u trasparenti billi jitqies il-proporzjon ta' traffiku għal kull tip ta' vettura li tiċċirkola fuq in-netwerk u l-ispejjeż marbuta ma' dan. L-għadd ta' kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy duty, jista' għal dan l-għan jiġi aġġustat b'"fatturi ta' ekwivalenza" oġġettivament ġustifikati bħal dawk stabbiliti fil-punt 4 (*).

Ġustifikazzjoni

Mal-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-kalkolu tal-ispejjeż tal-infrastruttura, ir-regoli rigward it-tqassim iridu japplikaw għat-tipi kollha ta' vettura.

Emenda    121

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt b – punt i – inċiż 2

Direttiva 1999/62/KE

Anness III – taqsima 2 – punt 2.2 – inċiż 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu allokati bejn il-vetturi heavy duty u vetturi ħfief oħrajn ta' ishma reali u mbassra ta' kilometri tal-vettura u jistgħu jiġu aġġustati b'fatturi ta' ekwivalenza ġustifikati b'mod oġġettiv bħal dawk imniżżla fil-punt 4.";

—  Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu allokati bejn il-vetturi heavy duty u l-vetturi ħfief abbażi ta' ishma reali u mbassra ta' kilometri tal-vettura u jistgħu jiġu aġġustati b'fatturi ta' ekwivalenza ġustifikati b'mod oġġettiv bħal dawk imniżżla fil-punt 4.";

Emenda    122

Proposta għal direttiva

Anness I – paragrafu 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn Stat Membru jkun beħsiebu jimponi tariffa għall-ispejjeż esterni fuq parti waħda jew fuq xi partijiet biss tan-netwerk tat-toroq mis-sehem tiegħu fin-netwerk trans-Ewropew u l-awtostradi tiegħu, il-parti jew il-partijiet għandhom jintgħażlu wara valutazzjoni li tistabbilixxi li:

imħassar

- l-użu tat-toroq mill-vetturi fejn tapplika t-tariffa għall-ispejjeż esterni, jiġġenera ħsara ambjentali ogħla minn dik iġġenerata fil-medja vvalutata f’konformità mar-rappurtar dwar il-kwalità tal-arja, l-inventarji tal-emissjonijiet nazzjonali, il-volumi tat-traffiku u, għall-istorbju, f’konformità mad-Direttiva 2002/49/KE, jew

 

- l-impożizzjoni ta’ tariffa għall-ispiża esterna fuq partijiet oħrajn tan-netwerk tat-toroq ta’ dan it-tip jista’ jkollha effetti negattivi fuq l-ambjent jew is-sikurezza fit-toroq, jew l-imposta u l-ġbir ta’ tariffa għall-ispiża esterna fuqhom tkun tinvolvi spiża sproporzjonata.

 

Emenda    123

Proposta għal direttiva

Anness I – paragrafu 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.   Il-vetturi, it-toroq u l-perijodu ta' żmien kopert

2.   Il-vetturi, it-toroq u l-perijodu ta' żmien kopert

Meta Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri minimi speċifikati fl-Anness IIIb, huwa għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-vetturi li skontha jvarjaw it-tariffi għall-ispejjeż esterni. Huwa għandu jinnotifika wkoll lill-Kummissjoni dwar il-lok ta' toroq soġġetti għal tariffi ogħla għall-ispiża esterna (minn issa 'l quddiem imsejħa "toroq suburbani (inklużi l-awtostradi)"), u ta' toroq soġġetti għal tariffi aktar baxxi għall-ispiża esterna (minn issa 'l quddiem imsejħa "toroq interurbani (inklużi l-awtostradi)").

 

Fejn applikabbli, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-perijodi ta’ żmien eżatti li jikkorrispondu għall-perijodu ta’ billejl li matulu tista’ tiġi imposta tariffa esterna ogħla għall-ispiża tal-istorbju biex tirrifletti storbju u fastidju akbar.

 

Il-klassifika tat-toroq bħala toroq suburbani (inklużi l-awtostradi) u toroq interurbani (inklużi l-awtostradi), u d-definizzjoni tal-perjodi ta' żmien għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi relatati mal-livell ta' esponiment tat-toroq u l-viċinati tagħhom għat-tniġġis bħad-densità tal-popolazzjoni, il-medja annwali tat-tniġġis tal-arja (b'mod partikolari għal PM10 u NO2) u l-għadd ta' jiem (għal PM10) u sigħat (għal NO2) li fih l-valuri ta' limitu stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE jinqabżu. Il-kriterji użati għandhom jiġu inklużi fin-notifika.

Il-klassifika tat-toroq bħala toroq suburbani (inklużi l-awtostradi) u toroq interurbani (inklużi l-awtostradi), u d-definizzjoni tal-perjodi ta' żmien għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi relatati mal-livell ta' esponiment tat-toroq u l-viċinati tagħhom għat-tniġġis bħad-densità tal-popolazzjoni, il-medja annwali tat-tniġġis tal-arja (b'mod partikolari għal PM10 u NO2) u l-għadd ta' jiem (għal PM10) u sigħat (għal NO2) li fih l-valuri ta' limitu stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE jinqabżu. Il-kriterji użati għandhom jiġu inklużi fin-notifika.

Emenda    124

Proposta għal direttiva

Anness I – paragrafu 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – tabella 3 (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

Emenda

Tabella 3: Valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tal-passiġġieri (€ct/vkm)

Vettura

Magna

Klassi-EURO

Suburbana

Interurbana

Karozzi li jaħdmu bid-diżil

<1.4l

Euro 2

1.9

0.9

 

 

Euro 3

1.6

0.9

 

 

Euro 4

1.3

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

1,4-2,0l

Euro 0

3.6

1.0

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.8

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

>2,0l

Euro 0

3.9

1.3

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.9

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

Karozzi li jaħdmu bil-petrol

<1,4l

Euro 0

3.7

2.4

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.5

0.2

 

 

Euro 6

0.5

0.2

 

1,4-2,0l

Euro 0

3.9

3.0

 

 

Euro 1

1.1

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

 

>2,0l

Euro 0

4.0

3.0

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.5

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

Emenda    125

Proposta għal direttiva

Anness I – paragrafu 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – tabella 4 (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

Emenda

Tabella 4: Valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi light-duty (€ct/vkm)

Vettura

Klassi-EURO

Suburbana

Interurbana

Vetturi kummerċjali ħfief li jaħdmu bil-petrol

Euro 1

2.4

0.7

 

Euro 2

1.9

0.4

 

Euro 3

1.8

0.4

 

Euro 4

1.7

0.3

 

Euro 5

1.6

0.3

 

Euro 6

1.6

0.3

Vetturi kummerċjali ħfief li jaħdmu bid-diżil

Euro 1

4.0

1.7

 

Euro 2

4.1

1.7

 

Euro 3

3.5

1.3

 

Euro 4

3.0

1.1

 

Euro 5

2.2

0.8

 

Euro 6

1.9

0.5

Emenda    126

Proposta għal direttiva

Anness I – paragrafu 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

VALURI TA' REFERENZA TAT-TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI

VALURI MINIMI TAT-TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI

Dan l-Anness jistipula l-valuri ta' referenza tat-tariffi għall-ispejjeż esterni, inklużi l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju.

Dan l-Anness jistipula l-valuri minimi tat-tariffi għall-ispejjeż esterni, inklużi l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju.

Emenda    127

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – Tabella 1 – Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tabella 1: valuri ta' referenza tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tqal tal-merkanzija

Tabella 1: valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tqal tal-merkanzija

Emenda    128

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – Tabella 2 – Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tabella 2: valuri ta' referenza tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-kowċis

Tabella 2: valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-kowċis

Emenda    129

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-valuri tat-Tabelli 1 u 2 jistgħu jiġu mmoltiplikati b'fattur ta' 2 jew inqas f'żoni muntanjużi u madwar l-agglomerazzjonijiet sa fejn dan ikun ġustifikat minn dispersoni aktar baxxa, l-inklinazzjoni tat-toroq, l-altitudni jew l-inverżjonijiet tat-temperatura.;

Il-valuri tat-Tabelli 1 u 2 jistgħu jiġu mmoltiplikati b'fattur ta' referenza ta' mhux aktar minn 4 f'żoni muntanjużi u madwar l-agglomerazzjonijiet sa fejn dan ikun ġustifikat minn dispersjoni aktar baxxa, l-inklinazzjoni tat-toroq, l-altitudni jew l-inverżjonijiet tat-temperatura. Jekk ikun hemm evidenza xjentifika għal fattur akbar għaż-żoni muntanjużi jew għall-agglomerazzjonijiet, dan il-valur ta' referenza jista' jiżdied abbażi ta' ġustifikazzjoni dettaljata.

Emenda    130

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt ea (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Anness IV – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  fl-Anness IV, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

Għall-vetturi kollha b'mutur li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, il-piż massimu awtorizzat jiżdied minħabba l-piż addizzjonali meħtieġ għat-teknoloġija ta' fjuwils alternattivi b'massimu ta' tunnellata.

Emenda    131

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Anness V – taqsima 1 – punt c – tabella 2 – kolonna 2 – ringiela 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Karozzi tal-linja u kowċis

Karozzi tal-linja u kowċis

2.5

1.5

(1)

ĠU C 81, 2.3.2018, p. 188.

(2)

ĠU C 176, 23.5.2018, p. 66.


NOTA SPJEGATTIVA

1. Is-sitwazzjoni attwali

Id-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi essenzjalment kellha l-għan li telimina d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-impriżi tat-trasport sabiex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern u l-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija.

Ir-reviżjoni tad-Direttiva 1999/62/KE fl-2011 ippermettiet li jiġu kkunsidrati l-esternalitajiet negattivi fil-varjazzjoni tat-tariffi u li tiġi integrata l-possibbiltà li jiġu imposti tariffi għall-ispejjeż esterni. Madankollu, id-Direttiva tal-2011 ma kkontribwietx bis-sħiħ għall-objettivi tal-White Paper tat-Trasport għall-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipji ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas" fin-netwerk tat-toroq trans-Ewropew. Illum, madwar 25 % biss tan-netwerk tat-toroq trans-Ewropew globali huwa kopert minn tariffi tat-triq ibbażati fuq id-distanza għall-vetturi tqal.

2. Il-proposta tal-Kummissjoni

  Inklużjoni tal-vetturi heavy-duty kollha fil-kamp ta' applikazzjoni: mill-2020, is-sistemi eżistenti u ġodda ta' ħlas għall-użu tat-triq li japplikaw għall-vetturi heavy-duty għandhom japplikaw ukoll għax-xarabanks u l-kowċis. Barra minn hekk, mhux se jkun aktar possibbli li l-vetturi ta' anqas minn 12-il tunnellata jiġu eżentati mis-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq. Din il-miżura għandha l-għan li tillimita d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni bejn il-vetturi heavy-duty, u li t-tariffi ma jitħallsux biss mill-vetturi heavy-duty ta' aktar minn 12-il tunnellata.

  Il-Kummissjoni tipproponi li ċerti dispożizzjonijiet tad-direttiva jiġu estiżi għall-vetturi ħfief, b'mod partikolari rigward il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura.

  Il-projbizzjoni tal-vignettes għall-vetturi heavy-duty mill-2024 u, mill-2028, għall-vetturi ħfief, bil-għan li jiġi applikat aħjar il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas".

  Il-possibbiltà li jiddaħħlu fis-seħħ tariffi għall-konġestjoni.

  Il-varjazzjoni tat-tariffi tal-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi heavy-duty mill-2021, u skont l-emissjonijiet tas-CO2 u l-istandards EURO għall-vetturi ħfief.

  It-tnaqqis ta' 75 % tat-tariffi għall-infrastruttura għall-vetturi b'żero emissjonijiet.

  L-obbligu li jiddaħħlu tariffi għall-ispejjeż esterni f'toroq fejn id-danni ambjentali kkawżati mill-vetturi heavy-duty huma akbar mill-medja.

  Il-proposti tal-Kummissjoni għandhom ukoll l-għan li jirrinfurzaw it-trasparenza tas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq u l-monitoraġġ tal-użu tad-dħul.

3. Il-proposti tar-rapporteur

Il-proposta tal-Kummissjoni fiha diversi miżuri li huma konformi mal-objettivi tal-White Paper tat-Trasport bil-għan tal-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipji ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas". F'dan ir-rigward, ir-rapporteur tal-fehma li l-Parlament Ewropew għandu jżomm il-livell ta' ambizzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

Ir-rapporteur tqis ukoll li l-proposta tal-Kummissjoni għandha tittejjeb u tissaħħaħ f'diversi aspetti fundamentali. F'din il-prospettiva, ir-rapport jippreżenta diversi emendi dwar elementi essenzjali tat-test li jikkonċernaw ħames temi ewlenin:

(a)  L-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bejn id-diversi utenti tat-triq u l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas" għall-vetturi kollha:

  Biex dak l-għan jintlaħaq, ir-rapporteur tipproponi li, meta jintemmu l-iskemi tal-vignettes, għandu jkun hemm sistema universali ta' ħlas għall-użu tat-triq sabiex ikun żgurat li l-utenti kollha tat-triq iħallsu tariffi għall-infrastruttura u tariffi għall-ispejjeż esterni.

  Sabiex tiġi ċċarata l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-ispejjeż esterni, jeħtieġ li tiddaħħal tariffa għall-ispejjeż esterni fin-netwerks koperti minn tariffa għall-infrastruttura.

  L-applikazzjoni tal-prinċipji ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas" għall-vetturi kollha tikkontribwixxi għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bejn id-diversi utenti tat-triq;

(b)  L-eliminazzjoni tad-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fit-trasport bit-triq u bejn il-modi ta' trasport:

  Għal dan il-għan, ir-rapporteur tipproponi li l-vignettes mhux biss għandhom jiġu pprojbiti iżda għandhom jiġu ssostitwiti bi skemi bbażati fuq id-distanza. L-għan huwa li jiġi żgurat li n-netwerks tat-toroq tat-TEN-T li kienu koperti mis-sistema ta' vignettes jiġu koperti minn sistema ta' tariffi biex, b'mod partikolari, tiġi evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni ma' modi oħra ta' trasport.

  Sabiex jiġu eliminati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, huwa propost li d-dispożizzjonijiet applikabbli għall-vannijiet li jittrasportaw il-merkanzija jiġu allinjati ma' dawk applikabbli għall-vetturi heavy-duty.

(c)  Il-ġlieda kontra d-deterjorament kontinwu tan-netwerks tat-toroq fl-Ewropa:

  In-nefqa pubblika allokata għall-manutenzjoni tat-toroq fl-UE naqset b'madwar 30 % bejn l-2006 u l-2013. Din hija kwistjoni ta' sikurezza tat-toroq. B'reazzjoni għal din il-problema, ir-rapporteur tipproponi li t-tariffi għall-infrastruttura jiġu allokati għall-manutenzjoni u t-titjib tal-infrastruttura tat-toroq kif ukoll għat-titjib tas-sistema tat-trasport.

(d)  L-aċċelerazzjoni tat-tranżizzjoni lejn mobilità nadifa:

  Ir-rapporteur tipproponi li d-dħul mit-tariffi għall-ispejjeż esterni jintuża biex jiffinanzja t-tranżizzjoni lejn mobilità b'livell baxx ta' emissjonijiet.

  Ir-rapporteur tipproponi wkoll li jiġi ffaċilitat l-użu tal-markups għall-finanzjament tal-proġetti tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;

(e)  L-aċċettabbiltà u t-trasparenza tas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq:

  Ir-rapporteur tqis li l-allokazzjoni tad-dħul tikkontribwixxi għall-aċċettabbiltà tas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq. Konsegwentement, ir-rapporteur tipproponi li d-dħul mit-tariffi jintuża fit-territorju li fih tinsab is-sezzjoni tat-triq li fuqha se jiġu applikati.

  Sabiex titqies in-natura speċifika ta' ċerti territorji, ir-rapporteur tipproponi li tiddaħħal il-possibbiltà li tiġi applikata eżenzjoni b'rata fissa għal kull kilometru fuq sezzjoni tat-triq speċifika biex tingħata aktar elastiċità u flessibbiltà sabiex titqies is-sitwazzjoni tar-reġjuni periferiċi.

  Biex jiġu żgurati l-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni territorjali, ir-rapporteur tipproponi li jiżdiedu l-livelli ta' roħs previsti għall-utenti frekwenti, b'mod partikolari fil-periferija taż-żoni urbani kbar.

  Ir-rapporteur tqis li n-netwerks ta' toroq koperti minn tariffa għall-infrastruttura għandhom joffru livell għoli ta' sikurezza tat-toroq kif ukoll l-infrastrutturi kollha meħtieġa, bħal parkeġġi sikuri u protetti, biex jikkonformaw mal-obbligi previsti mir-regolament dwar il-ħin ta' mistrieħ u ta' sewqan tax-xufiera fit-toroq.

  Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq, b'mod partikolari fir-rigward tal-kalkolu tat-tariffi u l-allokazzjoni tad-dħul, ir-rapporteur tipproponi li f'kull Stat Membru tiġi stabbilita awtorità indipendenti ta' superviżjoni tas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq u li jiġi żgurat livell għoli ta' informazzjoni għall-utenti dwar l-użu tad-dħul.

  Ir-rapporteur emendat il-proposta tal-Kummissjoni dwar it-tariffi għall-konġestjoni sabiex ma jiġux ippenalizzati żżejjed ix-xarabanks u, b'mod partikolari, il-mezzi ta' trasport kollettiv.


ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊIEVA KONTRIBUT MINGĦANDHOM

Il-lista li ġejja hija magħmula fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabilità esklużiva tar-rapporteur. Ir-rapporteur irċieva input mill-entitajiet jew il-persuni li ġejjin fit-tħejjija tal-abbozz ta' rapport:

ENTITÀ JEW PERSUNA

AEGPL EUROPE

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO RAPPORTEUR TAL-KUNSILL EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

ASFINAG UFFIĊĊJU TA’ KOLLEGAMENT TA' ASFINAG FI BRUSSELL

ASSOĊJAZZJONI TAR-REĠJUNI FRANĊIŻI

BORNE ÉLISABETH MINISTRU TAT-TRASPORT TA' FRANZA

CLECAT

COMITÉ D'ORIENTATION DES ASSISES DE LA MOBILITÉ

COMITÉ POUR LA TRANSALPINE

KONFERENZA TAR-REĠJUNI MARITTIMI PERIFERIĊI (CPMR)

KONFERENZA EWROPEA TAD-DIRETTURI TAR-ROTOT

KONFERENZA EWROPEA TAL-FERROVIJI

DEUTSCHE BAHN

EL KHADRAOUI SAÏD - ĊENTRU EWROPEW TA' STRATEĠIJA POLITIKA

PJATTAFORMA ELETTROMOBBILTÀ

EURELECTRIC

EUROPEAN ASSOCIATION OF TOLLED MOTORWAYS (ASECAP)

ASSOĊJAZZJONI TAL-MANIFATTURI TAL-KAROZZI EWROPEJ – ACEA

ASSOĊJAZZJONI EWROPEA EXPRESS

ASSOĊJAZZJONI EWROPEA TAT-TRASPORT TAL-MERKANZIJA FERROVJARJA

EUROPEAN SHIPPERS' COUNCIL (ESC)

EUROPEAN UNION ROAD FEDERATION (ERF)

FEDERAZZJONI INTERNAZZJONALI TAL-KAROZZI (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GRUPP TA' VETTURI STORIĊI

IMONITRAF

UNJONI INTERNAZZJONALI TAT-TRASPORT BIT-TRIQ (IRU)

LAHELLEC GERARD- VIĊI PRESIDENT TAR-REĠJUN TAL-BRITTANJA INKARIGAT MIS-SETTUR TAT-TRASPORT

MICHELIN

MISSJONI TAN-NORVEĠJA GĦALL-UNJONI EWROPEA

MOSKOVSKI IVAYLO , MINISTRU TAT-TRASPORT TAL-BULGARIJA

PICHEREAU DAMIEN - DEPUTAT FL-ASSEMBLEA NAZZJONALI

ÖBB-HOLDING AG (AUSTRIAN FEDERAL RAILWAYS)

SHV ENERGY 

SIEMENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)

TDIE

TRASPORT U AMBJENT

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

ŽAGAR IVAN RAPPORTEUR TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (28.3.2018)

għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Rapporteur għal opinjoni:(*): Seb Dance

(*) Il-kumitat assoċjat – l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva 1999/62/KE tipprovdi l-qafas legali għall-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila (HGVs) għall-użu ta' ċerti toroq. Hija ma tobbligax lill-Istati Membri jintroduċu t-tariffi iżda tipprevedi rekwiżiti minimi għall-mod kif għandhom jiġu stabbiliti t-tariffi għall-infrastruttura.

Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), it-trasport bit-triq huwa l-akbar sors ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fl-UE. Filwaqt li t-trasport b'mod ġenerali huwa responsabbli għal 23 % tal-emissjonijiet totali ta' CO2 fl-UE, it-trasport bit-triq huwa responsabbli għal 72 % minn dawn l-emissjonijiet. L-ogħla rata ta' dawn l-emissjonijiet ('il fuq minn 60 %) toriġina mill-karozzi tal-passiġġieri, filwaqt li l-emissjonijiet mill-vetturi ta' merkanzija tqila (HGVs) qed jiżdiedu. Skont ix-xejriet attwali, it-tnaqqis tal-emissjonijiet mis-settur tat-trasport bit-triq mhuwiex se jkun biżżejjed biex jintlaħqu l-miri tal-klima tal-UE għall-2030 u l-2050.

L-ispiża tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja ġenerata mit-trasport bit-triq tirrappreżenta spiża sinifikanti oħra għas-soċjetà. Skont l-EEA, it-tniġġis tal-arja huwa responsabbli għal madwar 500 000 każ ta' mewt prematur kull sena fl-UE, li l-kontributur ewlieni tagħhom huwa l-emissjonijiet mit-trasport bit-triq.

Minħabba d-domanda dejjem tikber għat-trasport, il-konġestjoni hija kwistjoni dejjem aktar sinifikanti li tirriżulta fi spejjeż ekonomiċi, soċjali u ambjentali konsiderevoli inklużi dewmien, ħela ta' fjuwil u emissjonijiet addizzjonali tas-CO2 u ta' sustanzi li jniġġsu li flimkien jammontaw għal 1-2 % tal-PDG tal-UE. Minkejja li d-Direttiva attwali tinkludi l-possibilità li jiġu imposti tariffi għall-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq, din id-dispożizzjoni ftit li xejn intużat.

Fil-White Paper tagħha tal-2011 "Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi", il-Kummissjoni stabbiliet skadenza sal-2020 biex "tipproċedi lejn internalizzazzjoni sħiħa u obbligatorja tal-ispejjeż esterni (inklużi storbju, tniġġis lokali u konġestjoni apparti l-irkupru obbligatorju tal-ispejjeż tat-tkagħbir bl-użu) għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija". Abbażi tax-xejriet attwali, l-UE hija 'l bogħod milli tilħaq dan l-objettiv.

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jilqa' l-għanijiet tal-proposta tal-Kummissjoni: li jiġi promoss it-trasport bit-triq finanzjarjament u ambjentalment sostenibbli permezz tal-applikazzjoni aktar estiża tal-prinċipji ta' "l-utent iħallas" u "min iniġġes iħallas". L-opinjoni tiegħi għandha l-għan li tiżgura li prezzar tat-toroq effiċjenti u ġust ikun jista' jikkontribwixxi għall-isforzi tal-UE biex tnaqqas kemm l-emissjonijiet tas-CO2 kif ukoll ta' sustanzi li jniġġsu permezz tal-implimentazzjoni aħjar tal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u billi tgħin l-aċċelerazzjoni tat-tranżizzjoni għal mobilità nadifa u b'żero emissjonijiet.

Il-kamp ta' applikazzjoni

Id-Direttiva attwali tkopri biss l-HGVs iżda l-Kummissjoni tipproponi li testendi l-qafas legali għall-vetturi heavy-duty (HDVs) kollha – xarabanks u kowċis - u għall-vetturi light-duty (LDVs) - karozzi tal-passiġġieri u vannijiet. Ir-rapporteur jappoġġa din l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni. Ix-xarabanks, il-kowċis, il-karozzi u l-vannijiet li ma jipprovdux kontribuzzjonijiet suffiċjenti permezz ta' tariffi tat-toroq, minkejja li dawn il-vetturi jammontaw għal sehem sinifikanti tal-attività tat-trasport u huma responsabbli għal parti kbira mill-impatt fuq it-tkagħbir bl-użu tal-infrastruttura (u spejjeż esterni oħrajn).

Biex jiġi inkoraġġit il-prezzar ġust u effiċjenti r-rapporteur jipproponi li l-vetturi tal-passiġġieri jiġu mifruda mill-vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija sabiex il-pedaġġi għall-HDVs li jibdew minn 3,5 tunnellati japplikaw ukoll għall-vannijiet il-kbar użati għat-trasport. Il-vannijiet il-kbar qed jintużaw dejjem aktar għat-trasport tal-merkanzija sabiex jiġu evitati r-regoli li japplikaw għall-HDVs.

It-tariffi għall-infrastruttura: ibbażati fuq id-distanza vs ibbażati fuq il-ħin

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta li jitneħħew gradwalment it-tariffi tat-toroq ibbażati fuq il-ħin (vignettes) peress li ma jirriflettux l-użu attwali tat-toroq u jinkoraġġixxu lis-sewwieqa jsuqu aktar waqt iż-żmien li jkunu ħallsu għalih. Il-pedaġġi bbażati fuq id-distanza, min-naħa l-oħra, huma proporzjonali għall-użu tat-toroq u jimplimentaw aħjar il-prinċipji ta' min iniġġes iħallas u tal-utent iħallas.

Ir-rapporteur jipproponi li t-tneħħija gradwali tal-vignettes, kemm għall-HDVs, inklużi l-vannijiet li jġorru l-merkanzija, kif ukoll għall-LDVs issir qabel previst, peress li jekk isir dan tiġi aċċelerata l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni mit-trasport bit-triq u tiġi aċċelerata l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas.

L-ispejjeż esterni

It-trasport bit-triq huwa s-sors ta' spejjeż esterni sinifikanti inklużi t-tibdil fil-klima, it-tniġġis tal-arja u l-istorbju. Attwalment is-settur jassumi biss responsabilità parzjali ta' dawn l-ispejjeż. Anki jekk ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tiġi estiża l-impożizzjoni obbligatorja tal-ispejjeż esterni fuq l-HDVs fl-aktar partijiet imniġġsa tan-netwerk tat-toroq, dan mhuwiex biżżejjed biex jintlaħaq l-għan iddikjarat tal-internalizzazzjoni obbligatorja tal-ispejjeż esterni għat-trasport bit-triq.

Ir-rapporteur għalhekk jipproponi li l-applikazzjoni tat-tariffa għall-ispejjeż esterni relatati mal-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ssir obbligatorja fuq in-netwerk tat-toroq sħiħ soġġetta għal tariffa għall-infrastruttura. Biex jiġu ffaċilitati il-prezzar aktar effiċjenti u t-tranżizzjoni għal vetturi aktar nodfa, il-valuri ta' referenza fl-Anness IIIb ġew mibdula għal valuri minimi vinkolanti għall-impożizzjoni tal-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju.

Mobilità b'żero emissjonijiet

It-tariffi tat-toroq jistgħu jkunu għodda effikaċi fuq in-naħa tad-domanda biex jiġi ffaċilitat l-użu ta' vetturi b'żero emissjonijiet (ZEVs). Sabiex tiġi aċċelerata t-tranżizzjoni lejn mobilità b'żero emissjonijiet, ir-rapporteur jipproponi li jinżamm l-iskont ta' 75 % għaż-ZEVs, iżda indipendentement mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 595/2009.

Ir-rapporteur jipproponi wkoll li titħassar l-eżenzjoni ta' erba' snin mit-tariffi għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tal-ogħla klassi Euro. Din l-eżenzjoni mhux biss ma tibqax rilevanti għall-vetturi Euro IV, iżda it-tneħħija tal-eżenzjoni għall-klassijiet Euro futuri wkoll taċċelera l-użu taż-ZEVs.

L-allokazzjoni tad-dħul

It-tariffi tat-toroq jimmobilizzaw riżorsi li għandhom jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-manutenzjoni u l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport, inaqqsu t-tniġġis tat-trasport bit-triq mis-sors u jiffaċilitaw il-produzzjoni u l-użu tal-vetturi b'żero emissjonijiet.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  F'dik il-White Paper, il-Kummissjoni stabbiliet skadenza sal-2020 biex "tipproċedi lejn internalizzazzjoni sħiħa u obbligatorja tal-ispejjeż esterni (inklużi l-istorbju, it-tniġġis lokali u l-konġestjoni apparti l-irkupru obbligatorju tal-ispejjeż tat-tkagħbir bl-użu) għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija".

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  Il-moviment tal-vetturi tal-merkanzija u tal-passiġġieri huwa fattur li jikkontribwixxi għall-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu l-atmosfera. Skont dak li ġie rrappurtat mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent fl-2017 tali sustanzi li jniġġsu, li għandhom impatti serji ħafna fuq is-saħħa tan-nies u li huma responsabbli għad-deterjorament tal-kwalità tal-arja ambjentali fl-Ewropa, jinkludu l-PM2,5, l-NO2 u l-O3, li, fl-2014, kienu responsabbli rispettivament għal 399 000, 75 000 u 13 600 każ ta' mewt prematur fl-Unjoni minħabba esponiment fit-tul.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1c)  Il-konġestjoni qed issir problema dejjem aktar serja li tinvolvi spejjeż ekonomiċi, soċjali u ambjentali konsiderevoli inklużi dewmien, ħela ta' fjuwil u emissjonijiet addizzjonali tas-CO2 u ta' sustanzi li jniġġsu.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 1d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1d)  Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-istorbju mit-traffiku fit-toroq waħdu huwa t-tieni fattur ta' stress ambjentali l-aktar dannuż fl-Ewropa, eżatt wara t-tniġġis tal-arja. Mill-inqas 9 000 każ ta' mewt prematur fis-sena jistgħu jiġu attribwiti lill-mard tal-qalb ikkawżat mill-istorbju tat-traffiku.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 1e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1e)  Skont ir-Rapport tal-2017 dwar il-kwalità tal-arja fl-Ewropa tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, fl-2015 it-trasport bit-triq kien is-settur bl-aktar emissjonijiet ta' NOx u t-tieni l-akbar emittent tat-tniġġis tal-karbonju iswed.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)   Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità tat-tariffi, huwa importanti li jiġu differenzjati l-vetturi light-duty maħsuba għat-trasport tal-persuni mill-vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija skont ir-Regolamenti (KE) Nru 1071/20091a u (KE) Nru 1072/20091b tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif ukoll mir-Regolament (KE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1c.

 

____________________

 

1a   Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

 

1b   Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).

 

1c   Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b)   Il-vannijiet qegħdin jintużaw dejjem aktar bħala mezz biex tiġi evitata r-regolamentazzjoni soċjali u tas-suq għat-trakkijiet. Jenħtieġ li din id-Direttiva tiżgura li l-pajjiżi japplikaw il-pedaġġi fuq vannijiet kbar li qed jintużaw għall-fini ta' trasport tal-merkanzija professjonali.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  It-tariffi abbażi tal-ħin ta' użu jħeġġu lix-xufiera biex matul il-perjodu ta' validità tal-vignette tagħhom jivvjaġġaw aktar u b'hekk jiġi applikat b'mod żbaljat il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas";

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tal-pedaġġ tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu sistemi adegwati għall-ġbir tal-ħlasijiet bħala parti minn pakkett usa' ta' servizzi ta' mobbiltà. Sistemi bħal dawn għandhom jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż tal-infrastruttura u jirriflettu l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Jenħtieġ li l-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' din ix-xorta jiżguraw li din tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16.

(5)  Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tal-pedaġġ tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu sistemi adegwati għall-ġbir tat-tariffi bħala parti minn pakkett usa' ta' servizzi ta' mobilità. L-Istati Membri huma mħeġġa jikkunsidraw l-aċċettabilità soċjali tat-tariffi u l-fatturi soċjoekonomiċi fl-implimentazzjoni tagħhom, b'mod partikolari biex tinżamm il-kompetittività tas-settur tat-trasport, li huwa magħmul minn għadd kbir ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u jippermettu aktar flessibilità fit-tariffi għall-utenti ta' vetturi privati li jkollhom bilfors jużaw dawn l-infrastrutturi b'mod regolari. Jenħtieġ li sistemi bħal dawn jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż tal-infrastruttura u jirriflettu l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Jenħtieġ li l-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' din ix-xorta jiżguraw li din tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16.

_________________

_________________

16 Id-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-interoperabilità ta' sistemi elettroniċi dwar taxxi tat-toroq fil-Komunità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE), ĠU L 166, 30.4.2004, p. 124-143.

16 Id-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-interoperabilità ta' sistemi elettroniċi dwar taxxi tat-toroq fil-Komunità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE), ĠU L 166, 30.4.2004, p. 124-143.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Huwa ta' importanza partikolari li l-Istati Membri jistabbilixxu sistema ta' impożizzjoni tat-tariffi ġusta li ma tippenalizzax lill-utenti ta' vetturi privati li, minħabba l-post tar-residenza tagħhom f'żona rurali jew f'żoni li diffiċli li wieħed jaċċedi għalihom jew iżolati, ikollhom bilfors jużaw b'mod aktar regolari toroq prinċipali soġġetti għal tariffi; Skont il-politika ta' żvilupp territorjali, jenħtieġ li l-Istati Membri jimponu tariffi mnaqqsa għall-utenti ta' territorji bħal dawn.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b)  Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tat-tariffi tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu inkoraġġiti jikkunsidraw il-fatturi soċjoekonomiċi meta jimplimentaw il-miżuri tat-tariffi tat-toroq għall-karozzi tal-passiġġieri.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Skont id-Direttiva 1999/62/KE, tariffa għall-ispejjeż esterni tista' tiġi imposta fuq livell qrib għall-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura kkonċernata. Intwera li dak il-metodu huwa l-aktar mod ġust u effiċjenti biex jitqiesu l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju ġġenerati minn vetturi heavy-duty, u jkun jiżgura kontribuzzjoni ġusta mill-vetturi heavy-duty biex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja17, kif ukoll kwalunkwe limitu jew mira applikabbli għall-istorbju. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' tariffi bħal dawn tiġi ffaċilitata.

(7)  Skont id-Direttiva 1999/62/KE, tariffa għall-ispejjeż esterni tista' tiġi imposta fuq livell qrib għall-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura kkonċernata. Intwera li dak il-metodu huwa l-aktar mod ġust u effiċjenti biex jitqiesu l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju ġġenerati minn vetturi heavy-duty, ikun jiżgura kontribuzzjoni ġusta mill-vetturi heavy-duty biex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja17, kif ukoll kwalunkwe limitu jew mira applikabbli għall-istorbju u jippermetti l-għoti ta' inċentivi għall-użu ta' vetturi nodfa. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' tariffi bħal dawn tiġi ffaċilitata.

_________________

_________________

17 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa, ĠU L 152, 11.06.2008, p. 1-44.

17 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa, ĠU L 152, 11.06.2008, p. 1-44.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)   Għal dan l-għan, jenħtieġ li t-tariffi massimi tal-medja ponderata għall-ispejjeż esterni tiġi ssostitwita mill-valuri ta' referenza aġġornati fid-dawl tal-inflazzjoni, il-progress xjentifiku li jkun sar biex jiġu stmati l-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq u l-evoluzzjoni tal-kompożizzjoni tal-flotta.

(8)   Għal dan l-għan, jenħtieġ li t-tariffi massimi tal-medja ponderata għall-ispejjeż esterni tiġi ssostitwita mill-valuri minimi aġġornati fid-dawl tal-inflazzjoni, il-progress xjentifiku li jkun sar biex jiġu stmati l-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq u l-evoluzzjoni tal-kompożizzjoni tal-flotta.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)   Sabiex tikkontribwixxi għall-objettiv stabbilit fil-White Paper tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2011u tipproċedi għall-internalizzazzjoni sħiħa u obbligatorja tal-ispejjeż esterni, jenħtieġ li t-tariffa għall-ispejjeż esterni tkun obbligatorja min-naħa tan-netwerk tat-toroq soġġett għat-tariffa għall-infrastruttura.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b)   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(1a) tad-Direttiva 1999/62/KE, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew japplikaw u jżommu tariffa għall-ispejjeż esterni fuq partijiet tan-netwerk li ma jkunux koperti minn tariffa għall-infrastruttura.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8c)   Il-"Gwida dwar il-Kostijiet Esterni tat-Trasport" tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għat-Trasport u l-Mobilità jenħtieġ li tiġi kkunsidrata bħala bażi sabiex fuqha jiġu ffissati l-ammonti minimi għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont il-klassijiet tal-emissjonijiet Euro kkontribwiet għall-użu ta' vetturi aktar nodfa. Madankollu, bit-tiġdid tal-flotot tal-vetturi, huwa mistenni li l-varjazzjoni tat-tariffi fuq din il-bażi fin-netwerk interurban tiskadi sa tmiem l-2020 u għalhekk jenħtieġ li titneħħa gradwalment sa dak iż-żmien. Mill-istess mument, jenħtieġ li l-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni tiġi applikata b'mod aktar sistematiku bħala mezz immirat lejn l-irkupru tal-ispejjeż esterni fir-rigward ta' sitwazzjonijiet fejn dan huwa tal-ogħla importanza.

(9)  Il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont il-klassijiet tal-emissjonijiet Euro kkontribwiet għall-użu ta' vetturi aktar nodfa. Madankollu, bit-tiġdid tal-flotot tal-vetturi, huwa mistenni li l-varjazzjoni tat-tariffi fuq din il-bażi fin-netwerk interurban tiskadi sa tmiem l-2020 u għalhekk jenħtieġ li titneħħa gradwalment sa dak iż-żmien. Mill-istess mument, l-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni trid tiġi applikata bħala mezz immirat lejn l-irkupru tal-ispejjeż esterni fir-rigward ta' sitwazzjonijiet fejn dan huwa tal-ogħla importanza.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)   Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-vetturi l-aktar nodfa u effiċjenti, jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti mnaqqsa ferm għal dawk il-vetturi.

(12)   Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-vetturi l-aktar nodfa u effiċjenti, b'mod partikolari l-vetturi b'żero emissjonijiet, u jonqos l-iżvantaġġ kompetittiv tagħhom meta mqabbel mal-vetturi konvenzjonali, jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw mill-aktar fis ħlasijiet għall-użu tat-triq u tariffi fuq l-utenti mnaqqsa ferm għal dawk il-vetturi. Sabiex tiġi aċċelerata t-tranżizzjoni lejn l-aktar vetturi nodfa u effiċjenti huwa neċessarju li jiġi applikat dan it-tnaqqis indipendentement mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' implimentazzjoni (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

 

__________________

 

1a   Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1).

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Il-konġestjoni tat-toroq, li għaliha jikkontribwixxu l-vetturi bil-mutur kollha bi proporzjonijiet differenti, tirrappreżenta spiża ta' madwar 1 % tal-PDG. Parti sinifikanti ta' din l-ispiża tista' tiġi attribwita lill-konġestjoni interurbana. Għalhekk jenħtieġ li tiġi permessa tariffa speċifika marbuta mal-konġestjoni, bil-kundizzjoni li tiġi applikata għall-kategoriji kollha tal-vetturi. Sabiex tkun effikaċi u proporzjonata, jenħtieġ li t-tariffa tiġi kkalkulata abbażi tal-ispiża marġinali tal-konġestjoni u ddifferenzjata skont il-post, il-ħin u l-kategorija tal-vettura. Sabiex jiġi massimizzat l-effett pożittiv tat-tariffi għall-konġestjoni, jenħtieġ li d-dħul korrispondenti jiġi allokat għal proġetti li jindirizzaw is-sorsi tal-problema.

(13)  Il-konġestjoni tat-toroq, li għaliha jikkontribwixxu l-vetturi bil-mutur kollha bi proporzjonijiet differenti, tirrappreżenta spiża ta' madwar 1 %-2 % tal-PDG. Parti sinifikanti ta' din l-ispiża tista' tiġi attribwita lill-konġestjoni interurbana u transfruntiera. Għalhekk jenħtieġ li tiġi permessa tariffa speċifika marbuta mal-konġestjoni, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(1a) tad-Direttiva 1999/62/KE u bil-kundizzjoni li tiġi applikata għall-kategoriji kollha tal-vetturi. Sabiex tkun effikaċi u proporzjonata, jenħtieġ li t-tariffa tiġi kkalkulata abbażi tal-ispiża marġinali tal-konġestjoni u ddifferenzjata skont il-post, il-ħin u l-kategorija tal-vettura. Sabiex jiġi massimizzat l-effett pożittiv tat-tariffi għall-konġestjoni, jenħtieġ li d-dħul korrispondenti jiġi allokat għal proġetti li għandhom l-għan li jindirizzaw il-kawżi tal-oriġini tal-problema, bħall-infrastruttura transfruntiera jew il-bidla modali, u li jinkoraġġixxu l-bidla tat-traffiku lejn rotot tat-trasport alternattivi kif ukoll l-akbar użu possibbli ta' trasport pubbliku b'emissjonijiet baxxi. Fil-każ ta' infrastruttura ġdida għall-ġbir, il-metodu tal-ġbir tat-tariffi għall-konġestjoni minnu nnifsu jenħtieġ li ma jikkontribwixxix għall-ħolqien jew għall-iżvilupp ulterjuri tal-konġestjoni.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Jenħtieġ li t-tariffi għall-konġestjoni jirriflettu l-ispejjeż reali li timponi kull vettura fuq l-utenti l-oħra tat-triq direttament, u indirettament fuq is-soċjetà b'mod ġenerali, b'mod proporzjonat. Sabiex jiġi evitat li dawn ixekklu b'mod sproporzjonat il-moviment ħieles tal-persuni u l-merkanzija, jenħtieġ li jkunu limitati għal ammonti speċifiċi li jirriflettu l-ispiża marġinali tal-konġestjoni fil-kundizzjoni qrib il-kapaċità, jiġifieri meta l-volumi tat-traffiku joqorbu l-livell ta' traffiku li jifilħu t-toroq.

(14)  Jenħtieġ li t-tariffi għall-konġestjoni jirriflettu l-ispejjeż reali li timponi kull vettura fuq l-utenti l-oħra tat-triq direttament, u indirettament fuq is-soċjetà b'mod ġenerali, b'mod proporzjonat. Sabiex jiġi evitat li dawn ixekklu b'mod sproporzjonat il-moviment ħieles tal-persuni u l-merkanzija, partikolarment fiż-żoni transfruntieri u urbani, jenħtieġ li jkunu limitati għal ammonti speċifiċi li jirriflettu l-ispiża marġinali tal-konġestjoni fil-kundizzjoni qrib il-kapaċità, jiġifieri meta l-volumi tat-traffiku joqorbu l-livell ta' traffiku li jifilħu t-toroq.

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)   It-tariffi tat-triq jistgħu jimmobilizzaw riżorsi li jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-manutenzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport ta' kwalità għolja. Huwa għalhekk xieraq li l-Istati Membri jingħataw inċentiv biex jużaw id-dħul mit-tariffi tat-triq għal dan il-għan, u b'hekk li jkun meħtieġ li jirrapportaw b'mod adegwat dwar l-użu ta' dħul bħal dan. B'mod partikolari, dan għandu jgħin biex jiġu identifikati lakuni li jista' jkun hemm fil-finanzjament u biex itejjeb l-aċċettazzjoni tat-tariffi tat-toroq mill-pubbliku.

(19)   It-tariffi tat-toroq jimmobilizzaw riżorsi li jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-manutenzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport ta' kwalità għolja, inkluż l-infrastruttura tat-trasport alternattiv, li jnaqqsu t-tniġġis tat-trasport bit-triq mis-sors u jiffaċilitaw il-produzzjoni u l-użu tal-vetturi b'żero emissjonijiet. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jiddelimitaw u jużaw id-dħul mit-tariffi tat-triq għal dan il-għan, u b'hekk jirrapportaw b'mod adegwat dwar l-użu ta' dħul bħal dan. Dan għandu jgħin biex jiġu identifikati lakuni li jista' jkun hemm fil-finanzjament u biex itejjeb l-aċċettazzjoni mill-pubbliku tat-tariffi tat-toroq ibbażati fuq id-distanza.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)   Huwa meħtieġ li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jkomplu jirriflettu l-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ġġenerati mill-vetturi heavy-duty, bl-aktar mod akkurat possibli mingħajr ma l-iskema tat-tariffi ssir kumplessa żżejjed, biex jingħata inċentiv għall-vetturi l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u biex l-inċentivi jibqgħu effikaċi kif ukoll biex id-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq tibqa' aġġornata. Għalhekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex il-valuri ta' referenza jiġu adattati għall-iċċarġjar tal-ispejjeż esterni skont il-progress xjentifiku, biex jiġu definiti l-modalitajiet għall-varjazzjoni newtrali mil-lat tad-dħul tat-tariffi għall-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty u biex jiġu adattati l-modalitajiet tal-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura għal vetturi light-duty skont il-progress tekniku. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201621. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(21)   Huwa meħtieġ li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jkomplu jirriflettu l-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ġġenerati mill-vetturi heavy-duty u minn vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija, bl-aktar mod akkurat possibli mingħajr ma l-iskema tat-tariffi ssir kumplessa żżejjed, biex jingħata inċentiv għall-vetturi l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u nodfa, u biex l-inċentivi jibqgħu effikaċi kif ukoll biex id-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq tibqa' aġġornata. Għalhekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex il-valuri minimi jiġu adattati għat-tariffi tal-ispejjeż esterni skont il-progress xjentifiku, biex jiġu definiti l-modalitajiet għall-varjazzjoni newtrali mil-lat tad-dħul tat-tariffi għall-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty u minn vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija u biex jiġu adattati l-modalitajiet tal-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura għal vetturi light-duty skont il-progress tekniku. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201621. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

____________________

____________________

21 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

21 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-kuntratti ta' konċessjoni eżistenti jistgħu jiġu eżentati mir-rekwiżiti tad-Direttiva sakemm il-kuntratt jiġġedded.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  infrastruttura ġdida jew titjib tal-infrastruttura ġdida, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti;

(a)  infrastruttura ġdida, infrastruttura tat-trasport ġdida alternattiva għall-bidla modali jew titjib tal-infrastruttura ġdida, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti;

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  "ħlas għall-użu tat-triq" tfisser ammont speċifiku bbażat fuq id-distanza ta' vjaġġ fuq infrastruttura partikolari u fuq it-tip ta' vettura, li l-ħlas tiegħu jikkonferixxi d-dritt biex vettura tuża l-infrastrutturi, u li jinkludi tariffa għall-infrastruttura u, skont il-każ, tariffa tal-konġestjoni inkella tariffa għall-ispejjeż esterni jew it-tnejn li huma;

6.  "ħlas għall-użu tat-triq" tfisser ammont speċifiku bbażat fuq id-distanza ta' vjaġġ fuq infrastruttura partikolari u fuq it-tip ta' vettura, li l-ħlas tiegħu jikkonferixxi d-dritt biex vettura tuża l-infrastrutturi, u li jinkludi tariffa għall-infrastruttura kif ukoll tariffa għall-ispejjeż esterni u, skont il-każ, tariffa tal-konġestjoni;

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  "tariffa għall-infrastruttura" tfisser tariffa imposta bl-iskop li jiġu rkuprati l-ispejjeż tal-kostruzzjoni, tal-manutenzjoni, tat-tħaddim u tal-iżvilupp relatati mal-infrastruttura mġarrba fi Stat Membru;

7.  "tariffa għall-infrastruttura" tfisser tariffa imposta bl-iskop li jiġu rkuprati l-ispejjeż tal-kostruzzjoni, tal-manutenzjoni, tat-tħaddim, tal-iżvilupp u tal-finanzjament trasversali ta' proġetti infrastrutturali tat-trasport ġodda alternattivi relatati mal-infrastruttura mġarrba fi Stat Membru;

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

11.  "spiża tat-tniġġis tal-arja mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżata mir-rilaxx ta' materjal partikulat u ta' prekursuri tal-ożonu, bħall-ossidu tan-nitroġenu u l-komposti organiċi volatili, matul it-tħaddim ta' vettura;

11.  "spiża tat-tniġġis tal-arja mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u tad-dannu ambjentali kkawżati mir-rilaxx ta' materjal partikulat u ta' prekursuri tal-ożonu, bħall-ossidu tan-nitroġenu u l-komposti organiċi volatili, matul it-tħaddim ta' vettura;

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12.  "spiża tat-tniġġis tal-istorbju mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżata mill-istorbju ġġenerat mill-vetturi jew mill-interazzjoni tagħhom mal-wiċċ tat-toroq;

12.  "spiża tat-tniġġis tal-istorbju mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u tad-dannu ambjentali kkawżati mill-istorbju ġġenerat mill-vetturi jew mill-interazzjoni tagħhom mal-wiċċ tat-toroq;

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)   "vettura light-duty" tfisser karozza tal-passiġġieri, minibus jew vann;

(19)   "vettura light-duty" tfisser karozza tal-passiġġieri, minibus, vann jew vann maħsub għat-trasport tal-merkanzija;

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)   "vann" tfisser vettura maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u li jkollha massa massima permissibbli ta' mhux aktar minn 3,5 tunnellati;

(22)   "vann" tfisser vettura li jkollha massa massima permissibbli ta' mhux aktar minn 3,5 tunnellati;

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a)   "vann maħsub għat-trasport tal-merkanzija" tfisser vettura tal-kategorija N1, Klassi III, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 715/20071a maħsuba għat-trasport tal-merkanzija;

 

__________________

 

1a Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  "tħaddim b'żero emissjonijiet" tirreferi għal vetturi ibridi meta jaħdmu mingħajr emissjonijiet tal-egżost fuq in-netwerk tat-toroq kopert;

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  spejjeż tal-infrastruttura jew it-titjib tal-infrastruttura jistgħu jinkludu kwalunkwe nefqa speċifika fuq l-infrastruttura li tkun iddisinjata biex tnaqqas id-disturbi marbuta mal-istorbju inkella biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-ħlasijiet reali li jsiru mill-operatur tal-infrastruttura li jikkorrispondu mal-elementi ambjentali oġġettivi bħalma huma l-protezzjoni kontra l-kontaminazzjoni tal-ħamrija.

(b)  spejjeż tal-infrastruttura jew it-titjib tal-infrastruttura jistgħu jinkludu kwalunkwe nefqa speċifika fuq l-infrastruttura li tkun iddisinjata biex tnaqqas id-disturbi marbuta mal-istorbju jew mat-tniġġis tal-arja inkella biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-ħlasijiet reali li jsiru mill-operatur tal-infrastruttura li jikkorrispondu mal-elementi ambjentali oġġettivi bħalma huma l-protezzjoni kontra l-kontaminazzjoni tal-ħamrija.

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 9, mill-1 ta' Jannar 2018, l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi heavy-duty. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2023.

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 9, mill-1 ta' Jannar 2018, l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi heavy-duty. It-tariffi għall-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2021.

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni teknika għaliex l-Istati Membri ma jistgħux ineħħu gradwalment it-tariffi fuq l-utenti tal-HDVs qabel.

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7 – paragrafu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.   Mill-1 ta' Jannar 2020, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utent applikati għal vetturi heavy-duty għandhom japplikaw għall-vetturi heavy-duty kollha.

9.   Mill-1 ta' Jannar 2020, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u t-tariffi fuq l-utent applikati għall-vetturi heavy-duty għandhom japplikaw għall-vetturi heavy-duty kollha, kif ukoll għall-vannijiet kollha maħsuba għat-trasport tal-merkanzija mgħammra b'takografu regolati mir-Regolament (UE) Nru 165/2014.

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7 – paragrafu 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10. Il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utenti għal vetturi heavy-duty minn naħa u għal vetturi light-duty min-naħa l-oħra jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b'mod indipendenti minn xulxin.

10. Sal-31 ta' Diċembru 2025, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u t-tariffi fuq l-utenti għal vetturi heavy-duty minn naħa u għal vetturi light-duty min-naħa l-oħra jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b'mod indipendenti minn xulxin.

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija gradwali tal-vignettes għall-vetturi kollha sal-31 ta' Diċembru 2025

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu tariffa għall-ispejjeż esterni, marbuta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja jew tal-istorbju mit-traffiku, jew mat-tnejn li huma.

1.  L-Istati Membri għandhom iżommu jew jintroduċu tariffa għall-ispejjeż esterni, marbuta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja jew tal-istorbju mit-traffiku, jew mat-tnejn li huma, għall-kategoriji kollha ta' vetturi.

Għal vetturi heavy-duty, it-tariffa għall-ispejjeż esterni għandha tvarja u tiġi stabbilita f'konformità mar-rekwiżiti minimi u l-metodi msemmija fl-Anness IIIa u għandha tirrispetta l-valuri ta' referenza msemmija fl-Anness IIIb.

It-tariffa għall-ispejjeż esterni għandha tvarja u tiġi stabbilita f'konformità mar-rekwiżiti minimi u l-metodi msemmijin fl-Anness IIIa u għandha tikkonforma mill-inqas mal-valuri minimi stabbiliti fl-Anness IIIb.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.   Mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri li jimponu ħlasijiet tat-toroq għandhom japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni b'rabta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju fuq il-vetturi heavy-duty u l-vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija fuq il-partijiet kollha tan-netwerk tat-toroq li huma soġġetti għal tariffa għall-infrastruttura.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 4b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4b.   Mill-1 ta' Jannar 2025, l-Istati Membri għandhom japplikaw jew iżommu tariffa għall-ispejjeż esterni b'rabta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju minħabba t-traffiku fuq il-vetturi heavy-duty kollha u fuq il-vetturi light-duty kollha fuq il-partijiet kollha tan-netwerk tat-toroq li huma soġġetti għal tariffa għall-infrastruttura.

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri li jimponu l-ħlasijiet għall-użu tat-triq għandhom japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni għal vetturi heavy-duty tal-anqas fuq il-parti tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) fejn il-ħsara ambjentali ġġenerata mill-vetturi heavy-duty tkun ogħla mill-ħsara ambjentali medja ġġenerata minn vetturi heavy-duty ddefinita skont ir-rekwiżiti rilevanti tar-rappurtar imsemmija fl-Anness IIIa.

5.  L-Istati Membri li jimponu l-ħlasijiet għall-użu tat-triq jistgħu japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni ogħla għall-vetturi heavy-duty u għall-vetturi light-duty fuq il-parti tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) fejn il-ħsara ambjentali ġġenerata mill-vetturi heavy-duty u mill-vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija tkun ogħla mill-ħsara ambjentali medja ġġenerata mill-vetturi heavy-duty u mill-vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija ddefinita skont ir-rekwiżiti rilevanti tar-rappurtar imsemmija fl-Anness IIIa.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7c – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.   L-Istati Membri u r-reġjuni kompetenti jistgħu jintroduċu jew iżommu tariffa għall-ispejjeż esterni b'rabta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju minħabba t-traffiku fuq partijiet tan-netwerk tat-toroq li mhumiex koperti minn tariffa għall-infrastruttura.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7da – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Fil-każ ta' infrastruttura ġdida għall-ġbir, il-metodu tal-ġbir tat-tariffi għall-konġestjoni m'għandux jikkontribwixxi għall-ħolqien jew għall-iżvilupp ulterjuri tal-konġestjoni.

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Wara li jkun informa lill-Kummissjoni, Stat Membru jista' jżid mark-up mat-tariffa tal-infrastruttura imposta fuq sezzjonijiet speċifiċi tat-toroq li jkollhom konġestjoni regolari, jew li l-użu tagħhom mill-vetturi jikkawża ħsara ambjentali partikolari, fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.  Wara li jkun informa lill-Kummissjoni, Stat Membru jew reġjun kompetenti jista' jżid mark-up mat-tariffa tal-infrastruttura imposta fuq sezzjonijiet speċifiċi tat-toroq li jkollhom konġestjoni regolari, jew li l-użu tagħhom mill-vetturi jikkawża ħsara ambjentali sinifikanti, fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7f – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-mark-up ma taqbiżx il-15 % tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 7b(1) u l-Artikolu 7e, ħlief fejn id-dħul iġġenerat jiġi investit f'sezzjonijiet transfruntiera tal-kurituri tan-netwerk ewlieni, f'liema każ il-mark-up ma għandhiex taqbeż il-25 %;

(b)  il-mark-up ma taqbiżx il-15 % tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 7b(1) u l-Artikolu 7e, ħlief fejn id-dħul iġġenerat jiġi investit f'sezzjonijiet transfruntiera tal-kurituri tan-netwerk ewlieni, f'liema każ il-mark-up ma għandhiex taqbeż il-50 %;

Emenda    45

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura filwaqt li jqisu l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-kategorizzazzjoni rilevanti tal-vettura. It-tariffi għandhom jiġu varjati b'tali mod li l-ebda tariffa tal-infrastruttura ma tkun aktar minn 100 % ogħla mill-istess tariffa għall-vetturi ekwivalenti li jkollhom l-aktar emissjonijiet baxxi ta' CO2, iżda mhux f'livell żero. Il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi tal-infrastruttura mnaqqsa b'75 % meta mqabbla mal-ogħla rata.

Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura filwaqt li jqisu l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-kategorizzazzjoni rilevanti tal-vettura. It-tariffi għandhom jiġu varjati b'tali mod li l-ebda tariffa tal-infrastruttura ma tkun aktar minn 100 % ogħla mill-istess tariffa għall-vetturi ekwivalenti li jkollhom l-aktar emissjonijiet baxxi ta' CO2, iżda mhux f'livell żero. Minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi għall-infrastruttura mnaqqsa b'75 % meta mqabbla mal-ogħla rata. Bl-istess mod, it-tħaddim b'żero emissjonijiet għandu jibbenefika mill-istess tnaqqis, dment li tkun tista' tingħata prova ta' dan it-tħaddim.

Emenda    46

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7g – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.   Il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport ta' evalwazzjoni li jivvaluta s-sehem mis-suq ta' vetturi b'żero emissjonijiet sa ... [ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta, fejn xieraq, att delegat, f'konformità mal-Artikolu 9e, li jirrikalkula l-iskont applikabbli għall-vetturi b'żero emissjonijiet imqabbel mal-ogħla rata ta' tariffi għall-infrastruttura.

Emenda    47

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7ga – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Mill-1 ta' Jannar 2022 l-Istati Membri għandhom ivarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u, fil-każ ta' ħlasijiet fuq l-utenti, tal-anqas it-tariffi annwali, skont l-emissjonijiet ta' CO2 u ta' sustanzi li jniġġsu mill-vetturi skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII.

2.  Mill-1 ta' Jannar 2022 l-Istati Membri għandhom ivarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u, fil-każ ta' ħlasijiet fuq l-utenti, tal-anqas it-tariffi ta' xahar, skont l-emissjonijiet ta' CO2 u ta' sustanzi li jniġġsu mill-vetturi skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII.

Emenda    48

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7ga – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi għall-infrastruttura mnaqqsa b'75 % meta mqabbla mal-ogħla rata.

Emenda    49

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 7i – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  fil-paragrafu 2 jiddaħħal il-punt li ġej:

 

"(ca)  l-utenti ta' vetturi privati li jkollhom jagħmlu użu minn din l-infrastruttura b'mod regolari, b'mod partikolari minħabba l-post tar-residenza tagħhom f'żona rurali, f'territorju maqtugħ għalih jew iżolat, għandhom jibbenefikaw minn dan l-iskont jew tnaqqis sa massimu ta' 50 %."

Emenda    50

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -a (ġdid)

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a)   fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu ta' dħul iġġenerat minn din id-Direttiva. "Biex is-sistema tat-trasport kollha tkun tista' tiġi żviluppata, id-dħul iġġenerat mit-tariffi għall-infrastruttura, jew l-ekwivalenti tiegħu fil-valur finanzjarju ta' dan id-dħul għandu jintuża għall-benefiċċju tas-settur tat-trasport u biex ikun jista' jsir l-aħjar użu mis-sistema kollha tat-trasport.

"Biex in-netwerk tat-trasport kollu jkun jista' jiġi żviluppat, id-dħul iġġenerat mit-tariffi għall-infrastruttura u mit-tariffi għall-ispejjeż esterni, għandu jintuża għall-benefiċċju tas-settur tat-trasport u biex ikun jista' jsir l-aħjar użu mis-sistema kollha tat-trasport. Id-dħul iġġenerat mit-tariffi għall-infrastruttura, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jiġi investit mill-ġdid f'wieħed jew aktar minn dan li ġej:

 

(a)   li jingħata appoġġ lin-netwerk tat-trasport trans-Ewropew u ż-żamma u l-manutenzjoni tiegħu;

 

(b)   li jsir l-aħjar użu mil-loġistika;

 

(c)   li tittejjeb is-sikurezza fit-toroq;

 

(d)   li jiġu provduti postijiet tal-parkeġġ sikuri.

B'mod partikolari, id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-ispejjeż esterni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża ħalli jagħmel it-trasport aktar sostenibbli, inkluż wieħed jew aktar minn dan li ġej:

Id-dħul iġġenerat mit-tariffi għall-ispejjeż esterni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża sabiex jagħmel it-trasport aktar sostenibbli u biex jipprevjeni u jikkumpensa l-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u d-dannu għall-ambjent, inkluż wieħed jew aktar minn dan li ġej:

(a)   jiġi ffaċilitat l-ipprezzar effiċjenti;

(a)   jiġi ffaċilitat l-ipprezzar effiċjenti;

(b)   jitnaqqas fis-sors it-tniġġis tat-trasport bit-triq;

(b)   jitnaqqas fis-sors it-tniġġis tat-trasport bit-triq;

(c)   jiġu mitigati fis-sors l-effetti tat-tniġġis tat-trasport bit-triq;

(c)   jiġu mitigati fis-sors l-effetti tat-tniġġis tat-trasport bit-triq;

(d)   jiġi mtejjeb ir-rendiment tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-enerġija tal-vetturi;

(d)   jiġi mtejjeb ir-rendiment tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-enerġija tal-vetturi;

(e)   tiġi żviluppata infrastruttura alternattiva għall-utenti tat-trasport u/jew il-kapaċità attwali li qiegħda tespandi;

(e)   tiġi żviluppata infrastruttura alternattiva għall-utenti tat-trasport u/jew il-kapaċità attwali li qiegħda tespandi;

(f)   jingħata appoġġ lin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;

(f)   jingħata appoġġ lill-iżvilupp tal-elettromobilità, u jittejjeb l-istess żvilupp, inkluża l-infrastruttura tat-trasferiment tal-elettriku lill-vetturi;

(g)   li jsir l-aħjar użu mil-loġistika;

(g)   jiġu ffinanzjati b'mod trasversali proġetti tat-trasport alternattivi u effiċjenti li jirriżultaw f'bidla modali li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent;

(h)  li tittejjeb is-sikurezza fit-toroq; u

(h)   jiġu appoġġati l-modi kollettivi tat-trasport."

(i)  jiġu provduti postijiet tal-parkeġġ sikuri.

 

Emenda    51

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-promozzjoni ta' użu akbar tal-vetturi elettriċi u ibridi (rikarikabbli);

Emenda    52

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15

Direttiva 1999/62/KE

Artikolu 9e – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, għal perjodu ta' żmien indeterminat [mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d għal perjodu ta' ħames snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi prorogata b'mod taċitu għal perjodi identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali proroga mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Emenda    53

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt b – punt i – inċiż 1

Direttiva 1999/62/KE

Anness III – taqsima 2 – punt 2.1 – inċiż 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-   L-ispejjeż għandhom jiġu allokati għal vetturi heavy duty fuq bażi oġġettiva u trasparenti billi jitqies il-proporzjon ta' traffiku ta' vetturi heavy-duty li jiċċirkola fuq in-netwerk u l-ispejjeż marbuta ma' dan. L-għadd ta' kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy-duty, jista' għal dan l-għan jiġi aġġustat b'"fatturi ta' ekwivalenza" oġġettivament ġustifikati bħal dawk stabbiliti fil-punt 4 (*).

-  L-ispejjeż għandhom jiġu allokati għall-vetturi heavy-duty u light-duty fuq bażi oġġettiva u trasparenti billi jitqies il-proporzjon ta' traffiku ta' vetturi differenti li jiċċirkola fuq in-netwerk u l-ispejjeż marbuta ma' dan. L-għadd ta' kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy-duty, jista' għal dan l-għan jiġi aġġustat b'"fatturi ta' ekwivalenza" oġġettivament ġustifikati bħal dawk stabbiliti fil-punt 4 (*).

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt b – punt i – inċiż 2

Direttiva 1999/62/KE

Anness III – taqsima 2 – punt 2.2 – inċiż 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu allokati bejn il-vetturi heavy duty u traffiku ieħor abbażi ta' ishma reali u mbassra ta' kilometri tal-vettura u jistgħu jiġu aġġustati b'fatturi ta' ekwivalenza ġustifikati b'mod oġġettiv bħal dawk imniżżla fil-punt 4.

-  Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu allokati bejn il-vetturi heavy-duty u vetturi light-duty oħrajn abbażi ta' ishma reali u mbassra ta' kilometri tal-vettura u jistgħu jiġu aġġustati b'fatturi ta' ekwivalenza ġustifikati b'mod oġġettiv bħal dawk imniżżla fil-punt 4.

Emenda    55

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-IMPOŻIZZJONI TA' TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-IMPOŻIZZJONI TA' TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI OGĦLA

Emenda    56

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dan l-Anness jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-impożizzjoni ta' tariffa għall-ispejjeż esterni u, fejn applikabbli għall-kalkolu tat-tariffa massima għall-ispejjeż esterni.

Dan l-Anness jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-impożizzjoni ta' tariffa għall-ispejjeż esterni ogħla meta mqabbla mal-valuri minimi stabbiliti fl-Anness IIIb u, fejn applikabbli, għall-kalkolu tat-tariffa massima għall-ispejjeż esterni.

Emenda    57

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – parti 1 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istat Membru għandu jispeċifika b'mod preċiż il-parti jew il-partijiet tan-netwerk tat-toroq tiegħu li għandhom ikunu soġġetti għal tariffa għall-ispejjeż esterni.

L-Istat Membru għandu jispeċifika b'mod preċiż il-parti jew il-partijiet tan-netwerk tat-toroq tiegħu li għandhom ikunu soġġetti għal tariffa għall-ispejjeż esterni ogħla meta mqabbla mal-valuri minimi stabbiliti fl-Anness IIIb.

Emenda    58

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – parti 2 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri ta' referenza speċifikati fl-Anness IIIb, huwa għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-vetturi li skontha jvarjaw it-tariffi għall-ispejjeż esterni. Huwa għandu jinnotifika wkoll lill-Kummissjoni dwar il-lok ta' toroq soġġetti għal tariffi ogħla għall-ispiża esterna (minn issa 'l quddiem imsejħa "toroq suburbani (inklużi l-awtostradi)"), u ta' toroq soġġetti għal tariffi aktar baxxi għall-ispiża esterna (minn issa 'l quddiem imsejħa "toroq interurbani (inklużi l-awtostradi)").

Meta Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri minimi speċifikati fl-Anness IIIb, huwa għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-vetturi li skontha jvarjaw it-tariffi għall-ispejjeż esterni. Huwa għandu jinnotifika wkoll lill-Kummissjoni dwar il-lok tat-toroq soġġetti għal tariffi għall-ispiża esterna ogħla (minn issa 'l quddiem imsejħa "toroq suburbani (inklużi l-awtostradi)"), u ta' toroq soġġetti għat-tariffi għall-ispejjeż esterni minimi (minn issa 'l quddiem imsejħin "toroq interurbani (inklużi l-awtostradi)").

Emenda    59

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – parti 3 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Din it-taqsima għandha tapplika meta Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri ta' referenza speċifikati fl-Anness IIIb.

Din it-taqsima għandha tapplika meta Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri minimi speċifikati fl-Anness IIIb.

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – parti 4 – punt 4.1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni meta mqabbel mal-valuri ta' referenza speċifikati fl-Anness IIIb, dak l-Istat Membru jew, jekk xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jikkalkulaw l-ispiża li għandha tiġi imposta għat-tniġġis tal-arja minħabba t-traffiku billi tiġi applikata l-formula li ġejja:

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li japplika tariffi għall-ispejjeż esterni ogħla meta mqabbel mal-valuri minimi speċifikati fl-Anness IIIb, dak l-Istat Membru jew, jekk xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jikkalkulaw l-ispiża li għandha tiġi imposta għat-tniġġis tal-arja minħabba t-traffiku billi tiġi applikata l-formula li ġejja:

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt c

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIa – parti 4 – punt 4.2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni meta mqabbel mal-valuri ta' referenza speċifikati fl-Anness IIIb, l-Istat Membru jew, jekk xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jikkalkulaw l-ispiża li għandha tiġi imposta għat-tniġġis mill-istorbju minħabba t-traffiku billi jiġu applikati l-formuli li ġejjin:

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li japplika tariffi għall-ispejjeż esterni ogħla meta mqabbel mal-valuri minimi speċifikati fl-Anness IIIb, l-Istat Membru jew, jekk xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jikkalkulaw l-ispiża li għandha tiġi imposta għat-tniġġis mill-istorbju minħabba t-traffiku billi jiġu applikati l-formuli li ġejjin:

Emenda    62

Proposta għal direttiva

Anness 1 – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

VALURI TA' REFERENZA TAT-TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI

VALURI MINIMI TAT-TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI

Emenda    63

Proposta għal direttiva

Anness 1 – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dan l-Anness jistipula l-valuri ta' referenza tat-tariffi għall-ispejjeż esterni, inklużi l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju.

Dan l-Anness jistabbilixxi l-valuri minimi tat-tariffi għall-ispejjeż esterni, inklużi l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju.

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Anness 1 – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – Tabella 1 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tabella 1: valuri ta' referenza tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tqal tal-merkanzija

Tabella 1: valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tqal tal-merkanzija

Emenda    65

Proposta għal direttiva

Anness 1 – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – Tabella 2 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tabella 2: valuri ta' referenza tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-kowċis

Tabella 2: valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-kowċis

Emenda    66

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – punt 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

 

Emenda

Tabella 2a: valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-karozzi tal-passiġġieri:

 

Vettura

Magna

Klassi EURO

Suburbana

Interurbana

Karozzi jaħdmu bid-diżil

<1.4l

Euro 2

1,9

0,9

Euro 3

1,6

0,9

Euro 4

1,3

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

1.4-2.0l

Euro 0

3,6

1,0

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,8

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0.3

>2.0l

Euro 0

3,9

1.3

Euro 1

1,9

0.9

Euro 2

1,8

0,9

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

Karozzi jaħdmu bil-petrol

<1.4l

Euro 0

3,7

2,4

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,5

0,2

Euro 6

0,5

0,2

1.4-2.0l

Euro 0

3,9

3,0

Euro 1

1,1

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

>2.0l

Euro 0

4,0

3,0

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,5

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

Emenda    67

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 1 – punt d

Direttiva 1999/62/KE

Anness IIIb – Tabella 2b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

 

Emenda

Tabella 2b: il-valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vannijiet maħsuba għat-trasport tal-merkanzija:

Vettura

Klassi EURO

Suburbana

Interurbana

Vann maħsub għat-trasport tal-merkanzija jaħdem bil-petrol

Euro 1

2,4

0,7

Euro 2

1,9

0,4

Euro 3

1,8

0,4

Euro 4

1,7

0,3

Euro 5

1,6

0,3

Euro 6

1,6

0,3

Vann maħsub għat-trasport tal-merkanzija jaħdem bid-diżil

Euro 1

4,0

1,7

Euro 2

4,1

1,7

Euro 3

3,5

1,3

Euro 4

3,0

1,1

Euro 5

2,2

0,8

Euro 6

1,9

0,5

Emenda    68

Proposta għal direttiva

Anness I – punt 2

Direttiva 1999/62/KE

Anness V – Parti 1 – Tabella 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 2: Fatturi ta' ekwivalenza għall-istabbiliment tal-proporzjon bejn il-livelli tat-tariffi tal-konġestjoni għall-kategoriji ta' vetturi differenti

Kategorija tal-vettura

Fattur ta' ekwivalenza

Vetturi light-duty

1

Vetturi heavy-duty riġidi

1.9

Karozzi tal-linja u kowċis

2.5

Vetturi heavy-duty artikolati

2.9

 

Emenda

Tabella 2: Fatturi ta' ekwivalenza għall-istabbiliment tal-proporzjon bejn il-livelli tat-tariffi tal-konġestjoni għall-kategoriji ta' vetturi differenti

Kategorija tal-vettura

Fattur ta' ekwivalenza

Vetturi light-duty

1

Vetturi heavy-duty riġidi

1,9

Karozzi tal-linja u kowċis

1,5

Vetturi heavy-duty artikolati

2,9

 

 

 

 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi

Referenzi

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

15.6.2017

Kumitati assoċjati - data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

16.11.2017

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Seb Dance

21.6.2017

Eżami fil-kumitat

24.1.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

27.3.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

50

11

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi

Referenzi

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

31.5.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ECON

27.2.2018

 

 

 

Kumitati assoċjati

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Eżami fil-kumitat

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Data tal-adozzjoni

24.5.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

35

2

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Data tat-tressiq

7.6.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Ġunju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza