Procedură : 2017/0114(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0202/2018

Texte depuse :

A8-0202/2018

Dezbateri :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0423

RAPORT     ***I
PDF 1363kWORD 209k
7.6.2018
PE 615.363v01-00 A8-0202/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Raportor pentru aviz (*):

Seb Dance, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0275),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0171/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0202/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În această Carte albă, Comisia a stabilit anul 2020 ca termen-limită pentru „realizarea internalizării complete și obligatorii a costurilor externe pentru transportul rutier și cel feroviar (inclusiv zgomotul, poluarea locală și congestionarea, pe lângă recuperarea obligatorie a costurilor legate de uzură)”.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Circulația vehiculelor pentru transportul de marfă și de călători este un factor care contribuie la emiterea de poluanți în atmosferă. Astfel de poluanți, care au consecințe foarte grave asupra sănătății umane și cauzează deteriorarea calității aerului înconjurător în Uniune, includ PM2,5, NO2 și O3. În 2014, acești trei poluanți au provocat 399 000, 75 000, respectiv 13 600 de decese premature pe teritoriul Uniunii din cauza expunerii prelungite, conform estimărilor prezentate de Agenția Europeană de Mediu în 2017.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), zgomotul produs doar de traficul rutier reprezintă al doilea cel mai dăunător factor de stres din mediul înconjurător din Europa, situându-se imediat după poluarea atmosferică. Cel puțin 9 000 dintre decesele premature anuale pot fi atribuite bolilor de inimă cauzate de zgomotul produs de trafic.

Amendamentul 4

Propunere de directivă

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  Potrivit raportului privind calitatea aerului din 2017 al Agenției Europene de Mediu, în 2015, transportul rutier a fost sectorul cu cele mai multe emisii de NOx și al doilea sector poluator cu negru de fum.

Amendamentul 5

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Toate vehiculele grele au un impact semnificativ asupra infrastructurii rutiere și contribuie la poluarea atmosferică, în timp ce vehiculele ușoare reprezintă sursa majorității efectelor negative de ordin social și de mediu generate de transportul rutier, legate de emisii și de congestionarea traficului. În interesul egalității de tratament și al concurenței loiale, ar trebui să se asigure faptul că vehiculele care în prezent nu sunt reglementate de cadrul stabilit în Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 în ceea ce privește taxele de trecere și taxele de utilizare sunt de asemenea incluse în acest cadru. Prin urmare, domeniul de aplicare al directivei menționate ar trebui extins la alte vehicule grele decât cele destinate transportului de mărfuri, precum și la vehiculele ușoare, inclusiv autoturismele.

(3) Toate vehiculele au un impact semnificativ asupra infrastructurii rutiere și contribuie la poluarea atmosferică, iar vehiculele ușoare reprezintă sursa majorității efectelor negative de ordin social și de mediu generate de transportul rutier, legate de emisii și de congestionarea traficului. În interesul egalității de tratament și al concurenței loiale, ar trebui să se asigure faptul că vehiculele care în prezent nu sunt reglementate de cadrul stabilit în Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 în ceea ce privește taxele de trecere și taxele de utilizare sunt de asemenea incluse în acest cadru. Prin urmare, domeniul de aplicare al directivei menționate ar trebui extins la alte vehicule grele decât cele destinate transportului de mărfuri, precum și la vehiculele utilitare ușoare, la autoturisme și la motociclete. Taxele pentru autoturisme ar putea fi ajustate astfel încât să se evite penalizarea excesivă a utilizatorilor frecvenți. În interesul egalității de tratament, taxele ar trebui, de asemenea, să fie aplicate nediscriminatoriu în funcție de categoria vehiculului, dar și diferențiat, în funcție de impactul vehiculelor asupra infrastructurii, impactul lor asupra mediului și a societății și în funcție de situația socioeconomică a anumitor utilizatori care nu au altă opțiune în afară de șosele pentru a ajunge la locul de muncă.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru realizarea unei piețe interne a transportului rutier cu condiții de concurență echitabile, regulile ar trebui să fie aplicate uniform. Unul dintre obiectivele majore ale prezentei directive îl reprezintă eliminarea denaturării concurenței între utilizatori. Prin urmare, ar trebui să se includă în domeniul de aplicare al taxelor aplicate vehiculelor grele camionetele care efectuează transport rutier de mărfuri.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Pentru a garanta proporționalitatea unei astfel de măsuri, este important să se vizeze numai camionetele utilizate pentru transportul rutier de mărfuri care sunt reglementate prin Regulamentele (UE) nr. 1071/20091a și nr. 1072/20091b ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și prin Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1c.

 

_________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

 

1c Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

Amendamentul 8

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin natura lor, taxele de utilizare în funcție de durată nu reflectă în mod precis costurile de infrastructură efectiv induse și, din motive similare, nu sunt eficace atunci când este vorba de stimularea unor operațiuni mai puțin poluante și mai eficiente sau de reducerea congestionării. Prin urmare, ele ar trebui să fie înlocuite treptat cu taxe în funcție de distanță, care sunt mai echitabile, mai eficiente și mai eficace.

(4) Prin natura lor, taxele de utilizare în funcție de durată nu reflectă în mod precis costurile de infrastructură efectiv induse și, din motive similare, nu sunt eficace atunci când este vorba de stimularea unor operațiuni mai puțin poluante și mai eficiente sau de reducerea congestionării. Prin urmare, în cazul vehiculelor grele, taxele de utilizare în funcție de durată ar trebui să fie înlocuite treptat cu taxe în funcție de distanță, care sunt mai echitabile, mai eficiente și mai eficace.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Elaborarea și/sau menținerea unor sisteme de taxare bazate pe distanța parcursă ar trebui să se facă în paralel cu desemnarea, în fiecare stat membru, a unei autorități independente de supraveghere cu scopul de a controla buna funcționare a sistemelor naționale de taxare, astfel încât să se garanteze transparența și nediscriminarea și să se verifice faptul că nivelul taxelor de trecere și utilizarea veniturilor obținute din taxele de trecere sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive. Fiecare stat membru ar trebui să poată desemna autoritatea independentă de supraveghere adaptând-o la particularitățile rețelei sale naționale.

Amendamentul 10

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Pentru a se evita ca această înlocuire treptată a taxelor în funcție de durată cu taxele în funcție de distanță să nu devină un obstacol în plus pentru accesul pe principalele piețe europene a transporturilor din țările și din regiunile periferice, ar trebui să se instituie cât mai curând posibil un sistem de compensare care să contrabalanseze costurile suplimentare, astfel încât să nu se producă o scădere semnificativă a competitivității.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  Pentru a preveni devierea traficului către drumurile fără taxe de trecere, care ar putea afecta grav siguranța rutieră și utilizarea optimă a rețelei de transport, statele membre trebuie să poată percepe taxe de trecere pe toate drumurile aflate în concurență directă cu rețelele transeuropene.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d)  Taxele de utilizare în funcție de durată îi încurajează pe șoferi să călătorească mai mult în perioada de valabilitate a vinietei, obligându-i să aplice în mod incorect principiile „poluatorul plătește” și „utilizatorul plătește”.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4e)  Pentru a asigura o bună aplicare a prezentei directive, cadrele contractuale care reglementează contractele de concesiune în materie de încasare a taxelor de drum ar trebui să faciliteze adaptabilitatea acestor contracte la evoluția cadrului de reglementare al Uniunii, respectându-se totodată Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

 

Amendamentul 14

Propunere de directivă

Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f)  În acest sens, ar trebui să se studieze posibilitatea compensării costurilor suplimentare generate de depărtare, prin intermediul unor facilități în ceea ce privește accesul la parcuri auto mai eficiente din punctul de vedere al consumului de energie și crearea prioritară de infrastructuri exclusive sau tehnologii precum sistemele e-Highway. Aceste facilități compensatorii ar putea fi incluse în viitorul MIE post-2020.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a obține acceptarea de către utilizatori a viitoarelor sisteme de taxare rutieră, statelor membre ar trebui să le fie permis să introducă sisteme adecvate de colectare a taxelor în cadrul unui pachet mai amplu de servicii pentru mobilitate. Astfel de sisteme ar trebui să asigure o distribuție echitabilă a costurilor de infrastructură și să reflecte principiul „poluatorul plătește”. Orice stat membru care introduce un astfel de sistem ar trebui să se asigure că acesta respectă dispozițiile Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(5) Pentru a obține acceptarea de către utilizatori a viitoarelor sisteme de taxare rutieră, statelor membre ar trebui să le fie permis să introducă sisteme adecvate de colectare a taxelor în cadrul unui pachet mai amplu de servicii pentru mobilitate. Astfel de sisteme ar trebui să asigure o distribuție echitabilă a costurilor de infrastructură, reflectând principiul „poluatorul plătește”, și să cuprindă mecanisme de alocare specifică a veniturilor din taxele de utilizare. În această privință, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a percepe taxe de trecere și pe drumurile care nu aparțin rețelei de drumuri principale. Orice stat membru care introduce un astfel de sistem ar trebui să se asigure că acesta respectă dispozițiile Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Statele membre ar trebui încurajate să țină seama de factori socioeconomici atunci când aplică sistemele de taxare pentru infrastructurile rutiere în cazul autoturismelor.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Perceperea de taxe de la toți utilizatorii rețelei rutiere prin mijloace electronice implică colectarea și stocarea în masă de date cu caracter personal, pe baza cărora se pot reconstitui profiluri cuprinzătoare de deplasare. La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre și Comisia ar trebui să ia întotdeauna în considerare principiile limitării scopului și minimizării datelor. Prin urmare, soluțiile tehnice pentru colectarea datelor în contextul perceperii taxelor de utilizare ar trebui să includă opțiuni de plată anonimă, criptată sau în avans.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Taxele pe vehicule ar putea constitui un obstacol în calea introducerii taxelor de trecere. Pentru a susține introducerea taxelor de trecere, statelor membre ar trebui să li se acorde o flexibilitate mai mare în ceea ce privește reducerea rapidă a taxelor pe vehicule, și anume prin reducerea în cel mai scurt timp posibil a valorilor minime stabilite în Directiva 1999/62/CE.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d)  Pentru a garanta o aplicare armonizată a dispozițiilor prezentei directive și pentru a urmări efectele acesteia asupra funcționării spațiului european de liberă circulație și asupra interoperabilității sistemelor de taxare, supravegherea interoperabilității ar trebui încredințată unei agenții europene pentru transporturi rutiere. Această agenție ar putea să fie responsabilă, printre altele, de urmărirea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei directive și ar putea să ia măsuri în cazul perturbării bunei funcționări a pieței interne a transporturilor rutiere sau al îngrădirii liberei circulații a pasagerilor.

Amendamentul 20

Propunere de directivă

Considerentul 5 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5e)  Este deosebit de important ca statele membre să instituie un sistem de tarifare echitabil care să nu îi penalizeze pe utilizatorii de autoturisme care, din cauza locului lor de reședință în mediul rural, în zone enclavizate sau izolate, sunt obligați să folosească mai des drumuri ce fac obiectul taxării. În cadrul politicii de dezvoltare a teritoriului, statele membre ar trebui să aplice reduceri ale tarifelor în cazul utilizatorilor din aceste teritorii.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Ca și în cazul vehiculelor grele, este important să se asigure că orice taxe în funcție de durată care sunt aplicate vehiculelor ușoare sunt proporționale, inclusiv în ceea ce privește perioadele de utilizare mai mici de un an. În această privință, trebuie să se țină seama de faptul că vehiculele ușoare prezintă un tipar de utilizare diferit de tiparul de utilizare al vehiculelor grele. Calculul unor taxe proporționale în funcție de durată s-ar putea baza pe datele disponibile cu privire la tiparele de călătorie.

(6) Ca și în cazul vehiculelor grele, este important să se asigure că, dacă statele membre introduc eventuale taxe în funcție de durată care sunt aplicate vehiculelor utilitare ușoare, ele sunt proporționale, inclusiv în ceea ce privește perioadele de utilizare mai mici de un an. În această privință, trebuie să se țină seama de faptul că vehiculele utilitare ușoare prezintă un tipar de utilizare diferit de tiparul de utilizare al vehiculelor grele. Calculul unor taxe proporționale în funcție de durată s-ar putea baza pe datele disponibile cu privire la tiparele de călătorie, cu condiția să asigure nediscriminarea.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În conformitate cu Directiva 1999/62/CE, o taxă bazată pe costurile externe poate fi aplicată la un nivel apropiat de costul marginal social de utilizare a vehiculului în cauză. Această metodă s-a dovedit a fi modul cel mai echitabil și mai eficient de a lua în calcul efectele negative asupra mediului și a sănătății pe care le au poluarea atmosferică și poluarea fonică generate de vehiculele grele și ar asigura o contribuție echitabilă din partea vehiculelor grele la atingerea standardelor de calitate a aerului din UE17, precum și a oricăror obiective sau limite de poluare fonică aplicabile. Prin urmare, ar trebui să fie facilitată aplicarea unor astfel de taxe.

(7) În conformitate cu Directiva 1999/62/CE, o taxă bazată pe costurile externe care este în concordanță cu principiul „poluatorul plătește” ar trebui aplicată la un nivel apropiat de costul marginal social de utilizare a vehiculului în cauză. Această metodă s-a dovedit a fi modul cel mai echitabil și mai eficient de a lua în calcul efectele negative asupra mediului și a sănătății pe care le au poluarea atmosferică și poluarea fonică generate de vehiculele grele și ar asigura o contribuție echitabilă din partea vehiculelor grele la atingerea standardelor de calitate a aerului din UE17, precum și a oricăror obiective sau limite de poluare fonică aplicabile. Prin urmare, ar trebui să fie facilitată aplicarea unor astfel de taxe.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În acest sens, nivelul maxim al taxei medii ponderate bazate pe costurile externe ar trebui înlocuit cu valori de referință gata de a fi aplicate, actualizate în funcție de inflație, de progresele științifice înregistrate în ceea ce privește estimarea costurilor externe ale transportului rutier și de evoluția componenței parcului auto.

(8) În acest sens, ar trebui să se introducă posibilitatea aplicării unei taxe bazate pe costurile externe în cazul rețelelor care nu sunt acoperite de o taxă de infrastructură, iar nivelul maxim al taxei medii ponderate bazate pe costurile externe ar trebui înlocuit cu valori minime gata de a fi aplicate, actualizate în funcție de inflație, de progresele științifice înregistrate în ceea ce privește estimarea costurilor externe ale transportului rutier și de evoluția componenței parcului auto.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Pentru a contribui la obiectivul din Cartea albă privind transporturile de a avansa către aplicarea deplină a principiului „poluatorul plătește”, ar trebui să se garanteze, în cazul rețelelor unde se percepe o taxă de infrastructură, aplicarea unei taxe bazate pe costurile externe care să vizeze vehiculele grele și camionetele ce efectuează transport rutier de mărfuri.

Amendamentul 25

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Pentru a asigura o reutilizare adecvată a veniturilor obținute din taxe bazate pe costurile externe, ar fi oportun ca aceste venituri să fie reinvestite în sectorul infrastructurilor de transport pentru a promova moduri de transport mai durabile, cu un impact mai scăzut asupra mediului.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)   „Manualul privind costurile externe în sectorul transporturilor” elaborat de Direcția Generală Transporturi și Mobilitate a Comisiei ar trebui considerat drept bază pentru stabilirea de valori minime pentru internalizarea costurilor externe.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Variația taxelor de utilizare a infrastructurii în funcție de clasa de emisie Euro a contribuit la utilizarea unor vehicule mai puțin poluante. Cu toate acestea, odată cu reînnoirea parcurilor de vehicule se preconizează că variația taxelor în funcție de acest criteriu pe rețeaua interurbană va deveni perimată până la sfârșitul anului 2020 și, prin urmare, ar trebui eliminată treptat până atunci. Începând din același moment, taxarea bazată pe costurile externe ar trebui să fie aplicată mai sistematic, ca modalitate specifică de recuperare a costurilor externe în situațiile în care este cel mai important să se procedeze astfel.

(9) Variația taxelor de utilizare a infrastructurii în funcție de clasa de emisie Euro a contribuit la utilizarea unor vehicule mai puțin poluante. Cu toate acestea, odată cu reînnoirea parcurilor de vehicule se preconizează că variația taxelor în funcție de acest criteriu pe rețeaua interurbană va deveni mai puțin eficace până la sfârșitul anului 2020 și, prin urmare, ar trebui eliminată treptat până atunci. Începând din același moment, taxarea bazată pe costurile externe ar trebui să fie aplicată mai sistematic, ca modalitate specifică de recuperare a costurilor externe în situațiile în care este cel mai important să se procedeze astfel.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a promova utilizarea celor mai nepoluante și mai eficiente vehicule, statele membre ar trebui să aplice taxe de trecere și de utilizare semnificativ reduse în cazul acestor vehicule.

(12)  Pentru a promova utilizarea celor mai nepoluante vehicule și a unora mai eficiente, statele membre ar trebui să aplice taxe de trecere și de utilizare semnificativ reduse în cazul acestor vehicule. Pentru a facilita și accelera implementarea acestor sisteme, reducerile în cauză ar trebui să se aplice fără a ține seama de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) …/… al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 în ceea ce privește certificarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele. Vehiculele cu emisii zero nu ar trebui să facă obiectul niciunei taxe bazate pe costurile externe legate de poluarea atmosferică.

Amendamentul 29

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Tranzitul transalpin reprezintă pentru regiunile afectate o problemă deosebită din cauza poluării fonice și atmosferice, precum și a uzurii infrastructurii, situație agravată de coridoarele din apropiere prin concurența generată de costuri. În consecință, regiunile afectate și statele membre au nevoie de multă flexibilitate în ceea ce privește taxarea bazată pe costurile externe și aplicarea măsurilor de gestionare a traficului, inclusiv pentru a evita efectul nedorit de transfer și deviere a traficului pe drumuri dintre coridoare.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Congestionarea rutieră, la care toate autovehiculele contribuie în proporții diferite, reprezintă un cost de aproximativ 1 % din PIB. O parte semnificativă a acestui cost poate fi atribuită congestionării traficului interurban. Prin urmare, ar trebui permisă aplicarea unei taxe de congestionare specifice, cu condiția ca aceasta să fie aplicată tuturor categoriilor de vehicule. Pentru a fi eficace și proporțională, această taxă ar trebui să fie calculată pe baza costurilor marginale ale congestionării și diferențiată în funcție de loc, de oră și de categoria vehiculului. Pentru a spori la maximum efectul pozitiv al taxelor de congestionare, veniturile aferente ar trebui alocate către proiecte care abordează sursele problemei.

(13)  Congestionarea rutieră, la care toate autovehiculele contribuie în proporții diferite, reprezintă un cost de aproximativ 1 % din PIB. O parte semnificativă a acestui cost poate fi atribuită congestionării traficului interurban. Prin urmare, ar trebui permisă aplicarea unei taxe de congestionare specifice, cu condiția ca aceasta să fie aplicată tuturor categoriilor de vehicule. Pentru a fi eficace, proporțională și nediscriminatorie, această taxă ar trebui să fie calculată pe baza costurilor marginale ale congestionării și diferențiată în funcție de loc, de oră și de categoria vehiculului. De asemenea, ar trebui găsite formule pentru asigurarea echilibrului și a compensării, nediscriminându-i pe lucrătorii care locuiesc la periferie și care, după caz, vor suporta atât costurile pentru taxele de utilizare, cât și pentru taxele de trecere. Pentru a spori la maximum efectul pozitiv al taxelor de congestionare, veniturile aferente ar trebui alocate către proiecte care abordează sursele problemei.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Pentru conservarea patrimoniului automobilistic al Uniunii, statele membre ar trebui să creeze o categorie specială pentru vehiculele de interes istoric pentru a putea ajusta valoarea diferitelor taxe percepute în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Ținând seama de costurile externe ridicate ale accidentelor, care ajung la zeci de miliarde de euro pe an, și de dispozițiile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a referitoare la calculul costului social mediu al unui accident mortal și al unui accident grav, ar trebui să li se ofere statelor membre posibilitatea de a internaliza mai bine costurile care nu sunt acoperite de asigurări. O parte din aceste costuri ar fi suportate de către sistemul relevant de securitate socială sau de către întreaga societate, cum ar fi costurile administrative ale serviciilor publice mobilizate, anumite costuri ale serviciilor medicale mobilizate, precum și pierderile de capital uman și costurile legate de prejudiciile fizice și psihologice.

 

_____________

 

1a Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (JO L 319, 29.11.2008, p. 59).

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Suplimentele adăugate la taxa de utilizare a infrastructurii ar putea avea, de asemenea, o contribuție utilă la soluționarea problemelor legate de daunele importante aduse mediului sau de congestionarea cauzate de utilizarea anumitor drumuri, nu numai în zonele montane. Actuala restricționare a suplimentelor la asemenea zone ar trebui prin urmare eliminată. Pentru a se evita dubla taxare a utilizatorilor, suplimentele ar trebui să fie excluse pe sectoarele de drum unde se aplică o taxă de congestionare.

(16)  Suplimentele adăugate la taxa de utilizare a infrastructurii ar putea avea, de asemenea, o contribuție utilă la soluționarea problemelor legate de daunele importante aduse mediului sau de congestionarea cauzate de utilizarea anumitor drumuri, nu numai în zonele montane. Ar trebui, prin urmare, să se faciliteze aplicarea suplimentelor prin eliminarea restricțiilor actuale care limitează suplimentele la aceste zone și alocarea lor pentru proiecte ale rețelei centrale a rețelei transeuropene de transport. Pentru a se evita dubla taxare a utilizatorilor, suplimentele ar trebui să fie limitate mai strict pe sectoarele de drum unde se aplică o taxă de congestionare. De asemenea, nivelul maxim aplicabil ar trebui adaptat la diferite situații.

Amendamentul 34

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Ca și în cazul vehiculelor utilitare ușoare, este important să se asigure că libera circulație a cetățenilor nu este împiedicată de dispozițiile prezentei directive. Ar trebui să se permită statelor membre să introducă diminuări și reduceri dacă utilizatorii rețelei rutiere sunt afectați în mod disproporționat de taxe din motive geografice sau sociale.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a valorifica sinergiile potențiale între sistemele de taxare rutieră existente în vederea reducerii costurilor de exploatare, Comisia ar trebui să fie pe deplin implicată în cooperarea dintre statele membre care intenționează să introducă scheme comune de taxare rutieră.

(18)  Pentru a valorifica sinergiile potențiale între sistemele de taxare rutieră existente în vederea reducerii costurilor de exploatare, Comisia ar trebui să fie pe deplin implicată în cooperarea dintre statele membre care intenționează să introducă scheme comune și interoperabile de taxare rutieră.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Taxele rutiere pot mobiliza resurse care contribuie la finanțarea întreținerii și dezvoltării unei infrastructuri de transport de înaltă calitate. Prin urmare, este oportun ca statele membre să fie stimulate să utilizeze în acest sens veniturile obținute din taxele rutiere și, în acest scop, să se impună ca acestea să raporteze în mod adecvat cu privire la utilizarea acestor venituri. Aceasta ar trebui să ajute în special la identificarea posibilelor lacune de finanțare și la sporirea nivelului de acceptare a taxelor rutiere de către public.

(19)  Taxele rutiere mobilizează resurse care contribuie la finanțarea și la finanțarea încrucișată a unor proiecte alternative de infrastructură de transport, a întreținerii și a dezvoltării unor infrastructuri și servicii de transport de înaltă calitate. Prin urmare, este oportun ca statele membre să utilizeze în acest sens veniturile obținute din taxele rutiere și să li se impună să raporteze în mod adecvat cu privire la utilizarea acestor venituri. Veniturile provenite din taxele de utilizare a infrastructurii și taxele bazate pe costurile externe ar trebui, așadar, să fie reinvestite în sectorul transporturilor. Aceasta ar trebui să ajute în special la identificarea posibilelor lacune de finanțare și la sporirea nivelului de acceptare a taxelor rutiere de către public.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Este necesar să se asigure faptul că taxele bazate pe costurile externe continuă să reflecte cât mai precis posibil costul poluării atmosferice și fonice generate de vehiculele grele, fără a transforma schema de taxare într-una excesiv de complexă, pentru a stimula utilizarea celor mai eficiente vehicule din punctul de vedere al consumului de combustibil și pentru a menține eficacitatea stimulentelor și actualitatea diferențierii taxelor rutiere. Prin urmare, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a adapta la progresul științific valorile de referință pentru taxele bazate pe costurile externe, pentru a defini modalitățile de variație neutră din punctul de vedere al veniturilor a taxelor de utilizare a infrastructurii în conformitate cu emisiile de CO2 ale vehiculelor grele și pentru a adapta la progresul tehnic modalitățile de variație a taxelor de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele ușoare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(21)  Este necesar să se asigure faptul că taxele bazate pe costurile externe continuă să reflecte cât mai precis posibil costul poluării atmosferice și fonice generate de vehiculele grele, fără a transforma schema de taxare într-una excesiv de complexă, pentru a stimula utilizarea celor mai eficiente vehicule din punctul de vedere al consumului de combustibil și pentru a menține eficacitatea stimulentelor și actualitatea diferențierii taxelor rutiere. Prin urmare, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a adapta la progresul științific valorile minime pentru taxele bazate pe costurile externe, pentru a defini modalitățile de variație neutră din punctul de vedere al veniturilor a taxelor de utilizare a infrastructurii în conformitate cu emisiile de CO2 ale vehiculelor grele și pentru a adapta la progresul tehnic modalitățile de variație a taxelor de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele ușoare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia prezintă un cadru general valabil, transparent și clar pentru internalizarea costurilor de mediu, de congestionare și de sănătate, pe baza căruia se vor calcula viitoarele taxe de utilizare a infrastructurii. Comisia ar trebui să poată propune un model, însoțit de o analiză a impactului internalizării costurilor externe pentru toate modurile de transport. În ceea ce privește proporționalitatea, toate modurile de transport trebuie luate în considerare la taxarea costurilor externe.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)   Din motive legate de transparență, ar fi oportun ca statele membre să prezinte utilizatorilor rutieri rezultatele obținute prin reinvestirea veniturilor generate de taxele de utilizare a infrastructurii, de taxele bazate pe costurile externe și de taxele de congestionare. Prin urmare, ar trebui ca acestea să anunțe beneficiile obținute în ceea ce privește siguranța rutieră îmbunătățită, impactul redus asupra mediului și congestionarea redusă a traficului.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 privind taxarea vehiculelor pentru utilizarea infrastructurilor rutiere”.

„Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 privind taxarea vehiculelor în funcție de distanță pentru utilizarea infrastructurilor rutiere”.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  infrastructuri noi sau îmbunătățiri ale infrastructurilor noi, inclusiv reparații structurale semnificative;

(a)  infrastructuri noi sau îmbunătățiri ale infrastructurilor noi, inclusiv reparații structurale semnificative sau infrastructuri alternative de transport destinate transferului modal;

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  «taxă de trecere» înseamnă o anumită sumă în funcție de distanța parcursă pe o anumită infrastructură și de tipul vehiculului, a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile și care cuprinde o taxă de utilizare a infrastructurii și, după caz, o taxă de congestionare sau o taxă bazată pe costurile externe sau ambele;

(6)  «taxă de trecere» înseamnă o anumită sumă în funcție de distanța parcursă pe o anumită infrastructură și de tipul vehiculului, a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile și care cuprinde una sau mai multe dintre următoarele taxe: o taxă de utilizare a infrastructurii sau o taxă bazată pe costurile externe;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  «costul poluării atmosferice generate de trafic» înseamnă costul daunelor provocate de eliberarea în atmosferă de particule în suspensie și de precursori ai ozonului, precum oxidul de azot și compușii organici volatili, în timpul funcționării unui vehicul;

(11)  «costul poluării atmosferice generate de trafic» înseamnă costul daunelor provocate sănătății umane și mediului de eliberarea în atmosferă de particule în suspensie și de precursori ai ozonului, precum oxidul de azot și compușii organici volatili, în timpul funcționării unui vehicul;

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  «costul poluării fonice generate de trafic» înseamnă costul daunelor provocate de zgomotul emis de vehicule sau creat de interacțiunea acestora cu suprafața carosabilă;

(12)  «costul poluării fonice generate de trafic» înseamnă costul daunelor aduse sănătății umane și mediului, provocate de zgomotul emis de vehicule sau creat de interacțiunea acestora cu suprafața carosabilă;

Amendamentul   45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  «vehicul» înseamnă un autovehicul, cu patru sau mai multe roți, sau un ansamblu de vehicule articulate, destinat sau utilizat pentru transportul rutier de călători sau de mărfuri;

(15)  «vehicul» înseamnă un autovehicul, cu două sau mai multe roți, sau un ansamblu de vehicule articulate, destinat sau utilizat pentru transportul rutier de călători sau de mărfuri;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  «vehicul ușor» înseamnă un vehicul utilitar ușor, un autoturism sau o motocicletă;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  «vehicul ușor» înseamnă un autoturism, un microbuz sau o camionetă;

(19)  «vehicul utilitar ușor» înseamnă un microbuz, o camionetă sau o camionetă destinată transportului de mărfuri;

Amendamentul    4848

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  «vehicul de interes istoric» înseamnă un vehicul care este de interes istoric în sensul articolului 3 alineatul (7) din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului*;

 

_______________

 

* Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51).

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  «camionetă» înseamnă un vehicul destinat transportului de mărfuri și având o masă maximă autorizată care nu depășește 3,5 tone;

(22)  «camionetă» înseamnă un alt vehicul decât un autoturism având o masă maximă autorizată care nu depășește 3,5 tone;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  «camionetă destinată transportului de mărfuri» înseamnă un vehicul asociat ocupației de operator de transport rutier, astfel cum este descrisă în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului*, cu o masă maximă autorizată cuprinsă între 2,4 și 3,5 tone și o înălțime de peste 2 metri.

 

______________

 

* Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) «funcționare cu emisii zero» înseamnă un vehicul care funcționează fără emisii de gaze la țeava de evacuare pe parcursul întregii rețele rutiere acoperite, în mod verificabil;

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  «motocicletă» înseamnă un vehicul pe două roți, cu sau fără ataș, precum și orice triciclu sau cvadriciclu din categoriile L3e, L4e, L5e, L6e și L7e, în sensul Regulamentului (UE) nr. 168/2013;

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  «contract de concesiune» înseamnă un «contract de achiziții publice de lucrări» astfel cum este definit la articolul 1 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului**;

(27)  «contract de concesiune» înseamnă o «concesiune» astfel cum este definită la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

 

_______________

 

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  «sistem de taxare modificat în mod substanțial» înseamnă un sistem de taxare care a fost modificat în așa fel încât costurile sau veniturile sunt afectate cu cel puțin 5 % în comparație cu anul anterior, după ajustarea în funcție de inflație măsurată pe baza variației indicelui armonizat al prețurilor de consum la nivelul UE, excluzând energia și produsele alimentare neprelucrate, astfel cum este publicat de Comisie (Eurostat).

(29)  «sistem de taxare modificat în mod substanțial» înseamnă un sistem de taxare care a fost modificat în așa fel încât costurile sau veniturile sunt afectate cu cel puțin 15 % în comparație cu anul anterior, după ajustarea în funcție de inflație măsurată pe baza variației indicelui armonizat al prețurilor de consum la nivelul UE, excluzând energia și produsele alimentare neprelucrate, astfel cum este publicat de Comisie (Eurostat). În cazul contractelor de concesiune, modificările care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 43 alineatele (1) și (2) din Directiva 2014/23/UE nu sunt considerate substanțiale.

Justificare

Trebuie evitată o definiție prea strictă a modificărilor substanțiale pentru a se evita o sarcină administrativă excesivă asupra autorităților competente. Amendamentul urmărește să faciliteze ajustările sistemelor de taxare, în special pentru a aplica mai ușor dispozițiile prezentei directive, evitând notificarea către Comisie a tuturor modificărilor sistemelor de taxare. Prezentul amendament permite și o mai bună aliniere a definiției modificărilor substanțiale cu Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  «finanțare încrucișată» înseamnă finanțarea de proiecte alternative eficiente de infrastructură de transport, prin veniturile provenite din taxe de trecere și de utilizare a infrastructurii pentru infrastructura deja existentă;

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29b)  «state membre» înseamnă toate autoritățile statelor membre, și anume autoritățile administrației centrale, autoritățile unui stat federal sau alte autorități teritoriale, cărora le revine sarcina de a asigura respectarea dreptului Uniunii.

Amendamentul 57

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  costurile infrastructurii sau ale îmbunătățirii infrastructurii pot include orice cheltuială specifică pentru infrastructură care este destinată să reducă neplăcerile legate de zgomot sau să îmbunătățească siguranța rutieră, precum și plățile reale efectuate de operatorul infrastructurii care corespund unor elemente obiective de protecție a mediului, cum ar fi protecția împotriva contaminării solului.

(b)  costurile infrastructurii sau ale îmbunătățirii infrastructurii pot include orice cheltuială specifică, inclusiv rezultată în urma unor noi cerințe în materie de reglementare, care este destinată să reducă neplăcerile legate de zgomot, să introducă tehnologii inovatoare sau să îmbunătățească siguranța rutieră, precum și plățile reale efectuate de operatorul infrastructurii care corespund unor elemente obiective de protecție a mediului, cum ar fi protecția împotriva contaminării solului.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 6 alineatul (2), se adaugă litera (ba):

 

„(ba)  vehiculele de interes istoric;”

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fără a aduce atingere alineatului (9), începând de la 1 ianuarie 2018 statele membre nu mai introduc taxe de utilizare pentru vehiculele grele. Taxele de utilizare introduse înainte de această dată pot fi menținute până la 31 decembrie 2023.

6.  Fără a aduce atingere alineatului (9), începând de la [data intrării în vigoare a prezentei directive], statele membre nu mai introduc taxe de utilizare pentru vehiculele grele și camionetele destinate transportului de mărfuri. Taxele de utilizare introduse înainte de această dată pot fi menținute până la 31 decembrie 2022 și vor fi înlocuite începând cu 1 ianuarie 2023 de taxele de utilizare a infrastructurii în cadrul rețelei rutiere care intră sub incidența prezentei directive.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Începând de la [data intrării în vigoare a prezentei directive], statele membre nu mai introduc taxe de utilizare pentru vehiculele ușoare. Taxele de utilizare introduse înainte de această dată sunt eliminate treptat până la 31 decembrie 2027.

7.  Începând de la [data intrării în vigoare a prezentei directive], statele membre nu mai introduc taxe de utilizare pentru vehiculele ușoare. Taxele de utilizare introduse înainte de această dată pot fi menținute până la 31 decembrie 2025.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Începând de la 1 ianuarie 2020, taxele de trecere și taxele de utilizare aplicate vehiculelor grele se aplică tuturor vehiculelor grele.

9.  Începând de la 1 ianuarie 2020, taxele de trecere și taxele de utilizare aplicate vehiculelor grele se aplică tuturor vehiculelor grele și camionetelor destinate transportului de mărfuri.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Taxele de trecere și taxele de utilizare pentru vehiculele grele, pe de o parte, și pentru vehiculele ușoare, pe de altă parte, pot fi introduse sau menținute în mod independent unele față de altele.

10.  Până la 31 decembrie 2022, taxele de trecere și taxele de utilizare pentru vehiculele grele și camionetele destinate transportului de mărfuri, pe de o parte, și pentru alte vehicule utilitare ușoare decât camionetele destinate transportului de mărfuri, pe de altă parte, pot fi introduse sau menținute în mod independent unele față de altele.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 a – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă se aplică taxe de utilizare în cazul autoturismelor, infrastructura este pusă la dispoziție spre utilizare cel puțin pentru următoarele intervale de timp: 10 zile, o lună sau două luni ori ambele și un an. Tariful pe două luni nu depășește 30 % din tariful anual, tariful lunar nu depășește 18 % din tariful anual, iar tariful pe 10 zile nu depășește 8 % din tariful anual.

Dacă se aplică taxe de utilizare în cazul autoturismelor, infrastructura este pusă la dispoziție spre utilizare cel puțin pentru următoarele intervale de timp: o zi, o săptămână, 10 zile, o lună sau două luni ori ambele și un an. Tariful pe două luni nu depășește 30 % din tariful anual, tariful lunar nu depășește 18 % din tariful anual, iar tariful pe 10 zile, pe o săptămână și pe o zi nu depășește 8 % din tariful anual.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul microbuzelor și al camionetelor, statele membre respectă fie alineatul (2), fie alineatul (3). Cu toate acestea, statele membre stabilesc pentru microbuze și pentru camionete taxe de utilizare mai mari decât cele pentru autoturisme cel târziu începând de la 1 ianuarie 2024.”.

4.  În cazul microbuzelor, al camionetelor și al camionetelor destinate transportului de mărfuri, statele membre respectă fie alineatul (2), fie alineatul (3). Cu toate acestea, statele membre stabilesc pentru microbuze, pentru camionete și pentru camionetele destinate transportului de mărfuri taxe de utilizare mai mari decât cele pentru autoturisme cel târziu începând de la 1 ianuarie 2024.”.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 a – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Evaluarea proporționalității taxelor de utilizare poate să țină seama de specificitatea operațiunilor de transport al căror punct de plecare se află într-un stat membru situat la periferia UE.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 a – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  La articolul 7b, se adaugă următorul alineat (2a):

 

„2a.  Sectoarele de autostradă pe care se aplică o taxă de utilizare a infrastructurii dispun de infrastructura necesară pentru a asigura siguranța traficului pentru toți utilizatorii și pot avea zone de parcare sigure indiferent de condițiile meteorologice, în conformitate cu Regulamentul (UE) .../… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (2017/0122(COD)).”

Justificare

Rețelele de autostrăzi unde se aplică o taxă de utilizare a infrastructurii ar trebui să le permită întreprinderilor de transport rutier să își respecte pe deplin obligațiile prevăzute în regulamentul privind perioadele de repaus și de conducere, precum și să asigure un nivel de siguranță rutieră ridicat tuturor utilizatorilor.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot menține sau introduce o taxă bazată pe costurile externe, legată de costul poluării atmosferice generate de trafic, al poluării fonice generate de trafic sau al ambelor tipuri de poluare.

1.  Statele membre pot menține sau introduce o taxă bazată pe costurile externe, legată de costul poluării atmosferice generate de trafic, al poluării fonice generate de trafic sau al ambelor tipuri de poluare.

 

Taxele bazate pe costurile externe pot fi introduse sau menținute pe sectoare ale rețelei rutiere unde nu se aplică taxe de utilizare a infrastructurii.

Pentru vehiculele grele, taxa bazată pe costurile externe variază și se stabilește în conformitate cu cerințele minime și cu metodele menționate în anexa IIIa și respectă valorile de referință prevăzute în anexa IIIb.

Taxa bazată pe costurile externe legată de poluarea atmosferică sau fonică generată de trafic variază și se stabilește în conformitate cu cerințele minime și cu metodele menționate în anexa IIIa și respectă cel puțin valorile minime prevăzute în anexa IIIb.

Amendamentul 68

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre care percep taxe de trecere aplică o taxă bazată pe costurile externe pentru vehiculele grele cel puțin pe acea parte a rețelei menționată la articolul 7 alineatul (1) unde daunele provocate mediului de vehiculele grele sunt mai mari decât media daunelor provocate mediului de vehiculele grele definite în conformitate cu cerințele de raportare relevante menționate în anexa IIIa.”.

5.  Începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre care percep taxe de trecere aplică o taxă bazată pe costurile externe legată de poluarea atmosferică sau fonică generată de trafic în cazul vehiculelor grele și al camionetelor destinate transportului de mărfuri în toate părțile rețelei menționate la articolul 7 alineatul (1) care fac obiectul perceperii unei taxe de utilizare a infrastructurii.”.

Amendamentul 69

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Începând de la 1 ianuarie 2026, o taxă bazată pe costurile externe percepută pe orice sector al rețelei rutiere menționat la articolul 7 alineatul (1) se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de vehicule.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Statele membre pot aplica derogări care permit ajustarea taxelor bazate pe costurile externe în cazul vehiculelor de interes istoric.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 da – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Taxele de congestionare pot fi introduse sau menținute independent de taxele de utilizare a infrastructurii.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 da – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O taxă de congestionare impusă pe orice sector al rețelei rutiere se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de vehicule, în conformitate cu factorii de echivalență standard stabiliți în anexa V.

3.  O taxă de congestionare impusă pe orice sector al rețelei rutiere se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de vehicule, în conformitate cu factorii de echivalență standard stabiliți în anexa V. Statele membre pot însă decide să prevadă o excepție în cazul autobuzelor și autocarelor în scopul promovării transportului în comun, al dezvoltării socioeconomice și al coeziunii teritoriale.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 da – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Taxa de congestionare reflectă costurile impuse de un vehicul asupra altor utilizatori rutieri și, indirect, asupra societății, dar nu depășesc nivelurile maxime stabilite în anexa VI pentru orice tip de drum.

4.  Taxa de congestionare nu este inferioară nivelurilor stabilite în anexa VI pentru orice tip de drum.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 da – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre instituie mecanisme adecvate pentru monitorizarea impactului taxelor de congestionare și pentru revizuirea nivelului acestora. Ele revizuiesc nivelul taxelor în mod regulat, cel puțin o dată la trei ani, pentru a se asigura că acestea nu sunt mai mari decât costul congestionării care este ocazionat în statul membru respectiv și generat pe sectoarele de drum pe care se percepe taxa de congestionare.”.

5.  Statele membre instituie mecanisme adecvate pentru monitorizarea impactului taxelor de congestionare și pentru revizuirea nivelului acestora. Ele revizuiesc nivelul taxelor în fiecare an, pentru a se asigura că acestea nu sunt mai mari decât costul congestionării care este ocazionat în statul membru respectiv și generat pe sectoarele de drum pe care se percepe taxa de congestionare.”.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  veniturile generate din supliment sunt investite în finanțarea construcției de infrastructuri de transport ale rețelei centrale identificate în conformitate cu capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, care să contribuie direct la reducerea congestiei sau a daunelor aduse mediului și care să fie situate pe același coridor ca sectorul de drum pe care se aplică suplimentul;

(a)  veniturile generate din supliment sunt investite în finanțarea construcției de infrastructuri de transport sau a serviciilor de transport care sunt situate pe același coridor ca sectorul de drum pe care se aplică suplimentul;

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suplimentul nu depășește 15 % din taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii calculată în conformitate cu articolul 7b alineatul (1) și cu articolul 7e, cu excepția cazului în care veniturile generate sunt investite în sectoare transfrontaliere ale coridoarelor rețelei centrale, caz în care suplimentul nu poate depăși 25 %;

(b)  suplimentul nu depășește 15 % din taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii calculată în conformitate cu articolul 7b alineatul (1) și cu articolul 7e, excepție făcând zonele montane, unde costurile de infrastructură și daunele aduse climei și mediului sunt mai mari, caz în care suplimentul nu poate depăși 50 %;

Justificare

Amendamentul urmărește să simplifice introducerea unor suplimente prin stabilirea unei singure rate a suplimentului de 25 %, indiferent de modul de alocare a veniturilor.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  înaintea aplicării suplimentului, se transmit Comisiei o descriere a locului exact unde este perceput suplimentul și o dovadă a deciziei de finanțare a construcției de coridoare ale rețelei centrale, menționate la litera (a);

(d)  înaintea aplicării suplimentului, se transmit Comisiei o descriere a locului exact unde este perceput suplimentul și o dovadă a deciziei de finanțare a infrastructurii de transport sau a serviciilor de transport menționate la litera (a);

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a.  În cazul unor noi proiecte transfrontaliere, se pot adăuga suplimente numai dacă toate statele membre implicate în proiectul respectiv sunt de acord.

eliminat

Justificare

Amendamentul urmărește simplificarea cadrului normativ care reglementează introducerea sistemelor de suplimente pentru taxele existente.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  După primirea informațiilor obligatorii de la un stat membru care intenționează să aplice un supliment, Comisia transmite aceste informații tuturor membrilor comitetului menționat la articolul 9c. În cazul în care Comisia consideră că suplimentul planificat nu îndeplinește condițiile menționate la alineatul (1) sau că suplimentul planificat va avea efecte negative semnificative asupra dezvoltării economice a regiunilor periferice, ea poate respinge sau poate cere modificarea planurilor de taxare transmise de statul membru în cauză, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 9c alineatul (2).

3.  După primirea informațiilor obligatorii de la un stat membru care intenționează să aplice un supliment, Comisia transmite aceste informații tuturor membrilor comitetului menționat la articolul 9c. În cazul în care Comisia consideră că suplimentul planificat nu îndeplinește condițiile menționate la alineatul (1) sau că suplimentul planificat va avea efecte negative semnificative asupra dezvoltării economice a regiunilor periferice, ea poate respinge sau poate cere modificarea planurilor de taxare transmise de statul membru în cauză, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 9c alineatul (2). Atunci când este aplicat sistemelor de taxare rutieră menționate la articolul 7e alineatul (3), suplimentul nu va fi considerat ca fiind o modificare substanțială în sensul prezentei directive.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Valoarea suplimentului este dedusă din valoarea taxei bazate pe costurile externe calculată în conformitate cu articolul 7c, cu excepția vehiculelor din clasele de emisie EURO 0, I și II începând de la 15 octombrie 2011, III și IV începând de la 1 ianuarie 2015, V începând de la 1 ianuarie 2019 și VI începând din ianuarie 2023. Toate veniturile generate prin aplicarea simultană a suplimentului și a taxelor bazate pe costurile externe sunt investite în finanțarea construcției de coridoare ale rețelei centrale enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

eliminat

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  perioadele de vârf în care se aplică cele mai ridicate taxe de utilizare a infrastructurii în scopul reducerii congestionării nu depășesc cinci ore pe zi;

(d)  perioadele de vârf în care se aplică cele mai ridicate taxe de utilizare a infrastructurii în scopul reducerii congestionării nu depășesc cinci ore pe zi sau numărul de ore în decursul cărora ponderea congestionării depășește 100 % din capacitate;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă, în eventualitatea unei verificări, un conducător auto sau, dacă este cazul, operatorul de transport nu poate prezenta documentele vehiculului necesare pentru a atesta clasa de emisie a vehiculului în scopul alineatului (2), statele membre pot aplica taxe de trecere până cel mai ridicat nivel posibil.

3.  Dacă, în eventualitatea unei verificări, un conducător auto sau, dacă este cazul, operatorul de transport nu efectuează plățile folosind un sistem de taxare rutieră electronică sau nu deține un abonament valabil sau vehiculul său nu dispune la bord de echipamente aprobate de operatorul sistemului de taxare, necesare pentru a atesta clasa de emisie a vehiculului în scopul alineatului (2), statele membre pot aplica taxe de trecere până la cel mai ridicat nivel posibil.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În termen de un an de la publicarea de către Comisie a datelor oficiale privind emisiile de CO2, în temeiul Regulamentului (UE) …/…*****, Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 9e, pentru a defini valorile de referință ale emisiilor de CO2, împreună cu o clasificare corespunzătoare a vehiculelor grele vizate.

4.  În termen de un an de la publicarea de către Comisie a datelor oficiale privind emisiile de CO2 în temeiul Regulamentului (UE) …/…*****, Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 9e, pentru a defini valorile de referință ale emisiilor de CO2, împreună cu o clasificare corespunzătoare a vehiculelor grele vizate, ținând seama de tehnologiile de reducere a emisiilor.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de un an de la intrarea în vigoare a actului delegat, statele membre variază taxa de utilizare a infrastructurii ținând seama de valorile de referință ale emisiilor de CO2 și de clasificarea relevantă a vehiculului. Taxele sunt variate în așa fel încât nicio taxă de utilizare a infrastructurii să nu depășească cu mai mult de 100 % aceeași taxă percepută pentru vehicule echivalente care au emisiile cele mai scăzute de CO2, dar nu emisii zero. Vehiculele cu emisii zero beneficiază de o reducere cu 75 % a taxelor de utilizare a infrastructurii, în raport cu tariful cel mai ridicat.

În termen de un an de la intrarea în vigoare a actului delegat, statele membre variază taxa de utilizare a infrastructurii ținând seama de valorile de referință ale emisiilor de CO2 și de clasificarea relevantă a vehiculului.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  De la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive], vehiculele cu emisii zero beneficiază de o reducere cu 50 % a taxelor de utilizare a infrastructurii, față de tariful cel mai scăzut. . Funcționarea cu emisii zero beneficiază de aceeași reducere, cu condiția ca o astfel de funcționare să poată fi dovedită.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia prezintă un raport de evaluare în care se analizează cota de piață a vehiculelor cu emisii zero și a funcționării cu emisii zero până la ... [JO: vă rugăm să introduceți data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 9e, după caz, pentru a recalcula reducerea aplicabilă vehiculelor cu emisii zero în raport cu cea mai scăzută taxă de utilizare a infrastructurii.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 ga – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru vehiculele ușoare, până la 31 decembrie 2021, statele membre pot varia taxele de trecere și taxele de utilizare în funcție de performanța de mediu a vehiculului.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul 88

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 ga – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre pot lua în considerare îmbunătățirea performanței de mediu a vehiculului legată de conversia acestuia în vederea utilizării combustibililor alternativi. Un abonament permanent sau orice alt mecanism aprobat de operatorul sistemului de taxare ar trebui să le permită utilizatorilor să beneficieze de o variație a taxelor de trecere care să recompenseze performanța de mediu îmbunătățită a vehiculului după conversie.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 ga – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă, în eventualitatea unei verificări, un conducător auto sau, dacă este cazul, operatorul de transport nu poate prezenta documentele vehiculului necesare pentru a atesta nivelurile de emisie ale vehiculului (certificatul de conformitate) în temeiul Regulamentului (UE) …/…****** al Comisiei, statele membre pot aplica taxe de trecere sau taxe de utilizare anuale până cel mai ridicat nivel posibil.

3.  Dacă, în eventualitatea unei verificări, un conducător auto sau, dacă este cazul, operatorul de transport nu deține un abonament sau orice alt mecanism aprobat de operator sau nu poate prezenta documentele vehiculului necesare pentru a atesta nivelurile de emisie ale vehiculului (certificatul de conformitate) în temeiul Regulamentului (UE) …/…****** al Comisiei, statele membre pot aplica taxe de trecere sau taxe de utilizare anuale până la cel mai ridicat nivel posibil. Furnizarea ulterioară a documentelor relevante care dovedesc nivelurile de emisii ale vehiculului va avea drept rezultat rambursarea oricărei diferențe dintre taxele aplicate și taxa adecvată pentru vehiculul în cauză.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 ga – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre pot adopta măsuri excepționale în scopul taxării vehiculelor de interes istoric.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 ga – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9e, acte delegate de modificare a anexei VII în vederea adaptării la progresul tehnic a modalităților specificate în anexa respectivă.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9e de modificare a anexei VII în vederea adaptării la progresul tehnic a modalităților specificate în anexa respectivă și pentru a lua în considerare rolul componentelor în a aduce îmbunătățiri atât siguranței rutiere, cât și decarbonizării transporturilor.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 h – alineatul 1 – litera a – liniuța 3 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la articolul 7h alineatul (1) litera (a), se adaugă următoarea liniuță:

 

„- informații clare cu privire la interoperabilitatea echipamentelor de la bord care sunt păstrate la bordul vehiculelor pentru plata taxelor de trecere și a taxelor de utilizare; trebuie să se precizeze motivele pentru care alte echipamente de la bord utilizate în alte state membre ale UE nu pot fi aplicate de utilizatorii acestui sistem de taxare”.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 h – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se introduce următorul alineat:

 

„1a.  Cadrul contractual care stă la baza relațiilor dintre concedent și concesionar are scopul de a permite adaptarea contractelor de concesiune la evoluția cadrului de reglementare al Uniunii sau național în legătură cu obligațiile prevăzute la articolele 7c, 7da, 7g și 7ga din prezenta directivă.”

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera -a (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 i – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

2.  Statele membre pot diminua sau acorda reduceri la taxa privind infrastructura, cu condiția ca:

2.  Pentru vehiculele grele și pentru camionetele destinate transportului de mărfuri, statele membre pot diminua sau acorda reduceri la taxa privind infrastructura, cu condiția ca:

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 i – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asemenea diminuări sau reduceri să nu depășească 13 % din taxa de utilizare a infrastructurii plătită de vehicule echivalente care nu pot beneficia de diminuarea sau de reducerea respectivă.”;

(c)  asemenea diminuări sau reduceri să nu depășească 20 % din taxa de utilizare a infrastructurii plătită de vehicule echivalente care nu pot beneficia de diminuarea sau de reducerea respectivă și de cele utilizate în transportul local sau obișnuit sau ambele.”;

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 i – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  după alineatul (2) se introduce următorul alineat:

 

2a.  În cazul vehiculelor ușoare, în special al celor folosite de utilizatori frecvenți în zonele unor așezări dispersate și la periferiile orașelor, statele membre pot prevedea diminuări sau reduceri ale taxei de utilizare a infrastructurii, cu condiția ca:

 

(a)  structura de taxare rezultată să fie proporțională, să fie făcută publică și pusă la dispoziția utilizatorilor în condiții de egalitate și să nu conducă la costuri suplimentare sub forma unor taxe mai mari de trecere pentru alți utilizatori;

 

(b)  astfel de diminuări sau reduceri să contribuie

 

(i) la coeziunea socială și/sau

 

(ii)  la asigurarea mobilității în regiunile periferice sau în zonele îndepărtate sau ambele;

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera ab (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 i – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  după alineatul (2) se introduce următorul alineat:

 

2b.  Statele membre sau autoritățile competente pot introduce o scutire forfetară kilometrică pe un anumit tronson de drum, ținând seama de modelele de mobilitate și de interesul economic al regiunilor periferice, cu condiția ca structura de taxare rezultată să fie proporțională, să fie făcută publică și să fie pusă la dispoziția utilizatorilor în condiții de egalitate, precum și să nu conducă la costuri suplimentare sub forma unor taxe mai mari de trecere pentru alți utilizatori;

Amendamentul 98

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 i – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 7g alineatul (1) litera (b) și la articolul 7g alineatul (5), în cazul proiectelor specifice de interes european ridicat identificate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, tarifele pentru taxele de trecere pot fi supuse altor forme de variație pentru a asigura viabilitatea comercială a acestor proiecte atunci când sunt expuse concurenței directe cu alte moduri de transport. Structura de taxare rezultată este liniară, proporțională, pusă la dispoziția publicului și accesibilă tuturor utilizatorilor în condiții de egalitate și nu conduce la costuri suplimentare transmise altor utilizatori sub forma unor taxe de trecere mai mari.”.

3.  Sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 7g alineatul (1) litera (b) și la articolul 7g alineatul (5), în cazul proiectelor specifice de interes european ridicat identificate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, tarifele pentru taxele de trecere pot fi supuse altor forme de variație pentru a asigura viabilitatea comercială a acestor proiecte atunci când sunt expuse concurenței directe cu alte moduri de transport. Structura de taxare rezultată este pusă la dispoziția publicului și accesibilă tuturor utilizatorilor în condiții de egalitate.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera ba (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 i – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  după alineatul (3) se introduce următorul alineat:

 

„3a.  În zonele montane și în regiunile periferice, statele membre sau autoritățile competente pot varia tarifele pentru taxele de trecere aplicabile vehiculelor grele în funcție de distanța parcursă de vehiculele taxate, pentru a reduce la minimum impactul socioeconomic, cu condiția ca:

 

(a)  variația în funcție de distanța parcursă să ia în considerare caracteristicile diferite ale transportului pe distanțe scurte și lungi, în special opțiunile disponibile de transfer modal către alte moduri de transport;

 

(b)  variația să se aplice în mod nediscriminatoriu;

 

(c)  echipamentele tehnice să permită detectarea punctelor de intrare și de ieșire ale vehiculului la frontierele naționale.”

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 j – alineatul 1 – a doua teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În acest scop, statele membre cooperează pentru a stabili metode care să permită utilizatorilor rutieri să plătească taxele de trecere și de utilizare 24 de ore din 24, cel puțin la punctele de vânzare importante, utilizând mijloacele obișnuite de plată, în interiorul și în exteriorul statelor membre în care se aplică aceste taxe.”;

„În acest scop, statele membre cooperează pentru a stabili metode care să permită utilizatorilor rutieri să plătească taxele de trecere și de utilizare 24 de ore din 24, fie la frontieră, fie la orice alt punct de vânzare, cu posibilitatea primirii unei chitanțe, utilizând mijloacele obișnuite de plată, inclusiv mijloacele electronice, în interiorul și în exteriorul statelor membre în care se aplică aceste taxe.”;

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un stat membru percepe o taxă de trecere pentru un vehicul, valoarea totală a taxei de trecere, valoarea taxei de utilizare a infrastructurii, valoarea taxei bazate pe costurile externe și valoarea taxei de congestionare, atunci când este aplicată această taxă, sunt indicate pe o chitanță care este furnizată utilizatorului rutier, dacă este posibil prin mijloace electronice.”;

3.  În cazul în care un stat membru percepe o taxă de trecere pentru un vehicul, valoarea totală a taxei de trecere, valoarea taxei de utilizare a infrastructurii, valoarea taxei bazate pe costurile externe și valoarea taxei de congestionare, atunci când este aplicată această taxă, sunt indicate pe o chitanță care este furnizată utilizatorului rutier, la cererea acestuia, dacă este posibil prin mijloace electronice.”;

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 k – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezenta directivă nu afectează libertatea statelor membre care introduc un sistem de taxe de trecere de a oferi o compensație adecvată.”.

Fără a aduce atingere articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezenta directivă nu afectează libertatea statelor membre care introduc un sistem de taxe de trecere de a oferi o compensație adecvată, cu condiția ca aceasta să nu genereze denaturări sau să aibă un impact negativ asupra operatorilor de transport local sau obișnuit sau ambele.”.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Se introduce următorul articol 8:

 

Articolul 8a

 

Monitorizare și raportare

 

1.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate independentă de supraveghere a taxelor de utilizare a infrastructurii responsabilă de asigurarea respectării prezentei directive.

 

2.  Autoritatea de supraveghere asigură un control economic și financiar al contractelor de concesiuni, cu scopul îndeosebi de a asigura respectarea dispozițiilor de la articolul 7b.

 

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la desemnarea autorității independente de supraveghere.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -a (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la articolul 9 alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

2.  Statele membre decid destinația veniturilor generate de aplicarea prezentei directive. Pentru ca rețeaua de transport să poată fi dezvoltată în ansamblu, veniturile generate de taxa de utilizare a infrastructurii și taxa bazată pe costurile externe sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri ar trebui utilizate în beneficiul sectorului transporturilor și optimizarea în ansamblu a sistemului de transport. În special, veniturile generate de taxele bazate pe costurile externe sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri ar trebui utilizate pentru îmbunătățirea caracterului durabil al transporturilor, între altele prin una sau mai multe din următoarele opțiuni:

2.  Pentru ca rețeaua de transport să poată fi dezvoltată în ansamblu, veniturile generate de taxa de utilizare a infrastructurii și taxa bazată pe costurile externe sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri se utilizează pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și mentenanță și pentru optimizarea în ansamblu a sistemului de transport. În special, veniturile generate de taxele bazate pe costurile externe sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri se utilizează pentru îmbunătățirea caracterului durabil al transporturilor, între altele prin una sau mai multe din următoarele opțiuni:

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -aa (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa)  la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  reducerea la sursă a poluării generate de transportul rutier;

„(b)  reducerea poluării atmosferice și a poluării fonice generate de transportul rutier;

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ab (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ab)  la alineatul (2), se introduce următoarea literă:

 

„(ba)  finanțarea modurilor de transport în comun și sustenabile;

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ac (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ac)  la alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

(e)  dezvoltarea unor infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor și/sau extinderea capacității existente;

(e)  dezvoltarea infrastructurilor pentru combustibili alternativi în conformitate cu Directiva 2014/94/UE și a serviciilor alternative pentru utilizatorii transporturilor și/sau extinderea capacității existente;

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ad (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ad)  la alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f)  sprijinirea rețelei transeuropene de transport;

(f)  sprijinirea rețelei transeuropene de transport și eliminarea blocajelor;

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ae (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera h

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ae)  la alineatul (2), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

(h)  îmbunătățirea siguranței rutiere; și

(h)  îmbunătățirea siguranței rutiere și crearea unei infrastructuri rutiere sigure; și

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -af (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-af)  la alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(i)  punerea la dispoziție a unor locuri de parcare sigure.

(i)  punerea la dispoziție a unor zone de parcare sigure și securizate.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Veniturile generate de taxele de congestionare sau echivalentul în valoare financiară al acestor venituri se folosesc pentru a soluționa problema congestionării, în special prin:

3.  Veniturile generate de taxele de congestionare sau echivalentul în valoare financiară al acestor venituri se folosesc pentru a soluționa problema congestionării, de exemplu prin:

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  eliminarea blocajelor de pe rețeaua transeuropeană de transport;

(b)  eliminarea blocajelor și a legăturilor lipsă de pe rețelele lor, acolo unde se aplică taxa, și de pe rețeaua transeuropeană de transport;

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dezvoltarea de infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor.”.

(c)  dezvoltarea de infrastructuri alternative și de noduri multimodale pentru utilizatorii transporturilor.”.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ba (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se introduce un nou alineat:

 

„3a.  Veniturile generate de taxele de utilizare a infrastructurii și de taxele bazate pe costurile externe se utilizează pe teritoriul unde se află tronsonul de drum pe care sunt aplicate taxele.”

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 e – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7g alineatul (4), la articolul 7ga alineatul (4) și la articolul 9d este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând de la [data intrării în vigoare a prezentei directive].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7g alineatul (4), la articolul 7ga alineatul (4) și la articolul 9d se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Statele membre sau autoritățile competente prezintă informații, în cel mai transparent și clar mod, privind destinația veniturilor provenite de la utilizatorii rețelei rutiere.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  veniturile totale obținute în urma aplicării de suplimente și secțiunile de drum pe care au fost percepute

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre fac publice rezultatele obținute din reinvestirea taxelor pentru utilizarea infrastructurii și a taxelor bazate pe costurile externe, precum și beneficiile obținute în ceea ce privește o siguranță rutieră sporită, un impact mai scăzut asupra mediului și congestionarea redusă a traficului.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia prezintă un raport privind evoluția cotei de piață a vehiculelor cu emisii zero și revizuiește în consecință, dacă este necesar, nivelul reducerii acordate pentru aceste vehicule.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul i – liniuța 1

Directiva 1999/62/CE

Anexa III – Secțiunea 2 – punctul 2.1 – liniuța 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

— Repartizarea costurilor care revin vehiculelor grele se face în mod obiectiv și transparent, luând în considerare proporția traficului de vehicule grele care urmează să fie preluată de rețea și costurile aferente. Numărul de vehicul-kilometri parcurși de vehiculele grele pot fi ajustați în acest scop prin «factori de echivalență» justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4 (*).

— Repartizarea costurilor care revin fiecărui tip de vehicul se face în mod obiectiv și transparent, luând în considerare proporția traficului aferent fiecărui tip de vehicul care urmează să fie preluată de rețea și costurile aferente. Numărul de vehicul-kilometri parcurși de vehiculele grele pot fi ajustați în acest scop prin «factori de echivalență» justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4 (*).

Justificare

În cazul extinderii domeniului de aplicare al repartizării costurilor legate de infrastructură, regula referitoare la alocare trebuie să se aplice tuturor tipurilor de vehicule.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul i – liniuța 2

Directiva 1999/62/CE

Anexa III – Secțiunea 2 – punctul 2.2 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Astfel de costuri sunt repartizate între vehiculele grele și alte tipuri de vehicule din trafic pe baza ponderilor reale și prognozate ale vehicul-kilometrilor și pot fi ajustate prin factori de echivalență justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4.”;

—  Astfel de costuri sunt repartizate între vehiculele grele și vehiculele ușoare pe baza ponderilor reale și prognozate ale vehicul-kilometrilor și pot fi ajustate prin factori de echivalență justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4.”;

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – punctul 1 – subpunctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când un stat membru intenționează să perceapă o taxă bazată pe costurile externe doar pe o parte sau pe anumite părți ale rețelei rutiere compuse din sectoarele care îi aparțin din cadrul rețelei transeuropene și din autostrăzile sale, partea sau părțile respective sunt alese în urma unei evaluări care să permită stabilirea următoarelor elemente:

eliminat

- utilizarea de către vehicule a drumurilor pe care este aplicată taxa bazată pe costurile externe provoacă mediului daune mai mari decât cele generate în medie, evaluate în conformitate cu raportarea privind calitatea aerului, cu inventarele naționale de emisii, cu volumele de trafic și, pentru poluarea fonică, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE, sau

 

- impunerea unei taxe bazate pe costurile externe pe alte părți ale rețelei rutiere astfel compuse ar putea avea efecte negative asupra mediului sau a siguranței rutiere sau perceperea și colectarea unei taxe bazate pe costurile externe ar genera costuri disproporționate.

 

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Vehiculele, drumurile și intervalele de timp acoperite

2.   Vehiculele, drumurile și intervalele de timp acoperite

În cazul în care un stat membru intenționează să aplice taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile de referință prevăzute în anexa IIIb, el notifică Comisiei clasificarea vehiculelor în funcție de care va varia taxa bazată pe costurile externe. De asemenea, statul membru notifică Comisiei și situarea drumurilor care fac obiectul unor taxe bazate pe costurile externe mai ridicate [denumite în continuare «drumuri suburbane (inclusiv autostrăzi)»] și a drumurilor cărora li se aplică taxe bazate pe costurile externe mai reduse [denumite în continuare «drumuri interurbane (inclusiv autostrăzi)»].

 

După caz, statul membru notifică Comisiei și intervalele de timp exacte care corespund perioadelor de noapte pe durata cărora poate fi impusă o taxă mai ridicată bazată pe costurile externe legate de poluarea fonică, pentru a reflecta creșterea poluării fonice.

 

Clasificarea drumurilor în drumuri suburbane (inclusiv autostrăzi) și drumuri interurbane (inclusiv autostrăzi), precum și definirea intervalelor de timp se bazează pe criterii obiective legate de gradul de expunere la poluare a drumurilor și a zonelor din vecinătatea acestora, cum ar fi densitatea populației, poluarea atmosferică medie anuală (în special în ceea ce privește PM10 și NO2) și numărul de zile (pentru PM10) și de ore (NO2) în care sunt depășite valorile-limită stabilite în temeiul Directivei 2008/50/CE. Criteriile utilizate sunt incluse în notificare.

Clasificarea drumurilor în drumuri suburbane (inclusiv autostrăzi) și drumuri interurbane (inclusiv autostrăzi), precum și definirea intervalelor de timp se bazează pe criterii obiective legate de gradul de expunere la poluare a drumurilor și a zonelor din vecinătatea acestora, cum ar fi densitatea populației, poluarea atmosferică medie anuală (în special în ceea ce privește PM10 și NO2) și numărul de zile (pentru PM10) și de ore (NO2) în care sunt depășite valorile-limită stabilite în temeiul Directivei 2008/50/CE. Criteriile utilizate sunt incluse în notificare.

Amendamentul 124

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – tabelul 3 (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul

Tabel 3: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru autoturisme (€ct/vkm):

Vehicul:

Motor

Clasa EURO

Suburban

Interurban

Automobil motorină

<1,4 l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4-2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

> 2,0 l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Automobil benzină

<1,4 l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4-2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

>2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – tabelul 4 (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul

Tabelul 4: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru vehicule utilitare ușoare (€ct/vkm):

Vehicul:

Clasa EURO

Suburban

Interurban

LCV benzină

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

LCV motorină

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

VALORILE DE REFERINȚĂ ALE TAXEI BAZATE PE COSTURILE EXTERNE

VALORILE MINIME ALE TAXEI BAZATE PE COSTURILE EXTERNE:

Prezenta anexă stabilește valorile de referință ale taxei bazate pe costurile externe, inclusiv costul poluării atmosferice și fonice.

Prezenta anexă stabilește valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe, inclusiv costul poluării atmosferice și fonice.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – Tabelul 1 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul 1: Valorile de referință ale taxei bazate pe costurile externe pentru vehiculele grele de marfă

Tabelul 1: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru vehiculele grele de marfă

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – Tabelul 2 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul 2: Valorile de referință ale taxei bazate pe costurile externe pentru autocare

Tabelul 2: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru autocare

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valorile indicate în tabelele 1 și 2 pot fi multiplicate cu un factor de maximum 2 în zonele montane și în jurul aglomerărilor urbane, în măsura în care acest fapt este justificat de gradul mai redus de dispersie, de panta drumurilor, de altitudine și/sau de inversiunile de temperatură.”;

Valorile indicate în tabelele 1 și 2 pot fi multiplicate cu un factor de referință de maximum 4 în zonele montane și în jurul aglomerărilor urbane, în măsura în care acest fapt este justificat de gradul mai redus de dispersie, de panta drumurilor, de altitudine sau de inversiunile de temperatură. În cazul în care există dovezi științifice pentru un factor mai ridicat pentru zone montane sau în jurul aglomerărilor urbane, această valoare de referință poate fi mărită pe baza unei justificări detaliate.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera ea (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Anexa IV – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  în anexa IV se adaugă următorul paragraf:

 

Pentru toate autovehiculele care utilizează combustibili alternativi, la greutatea maximă autorizată se adaugă maximum o tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi.

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Anexa V – secțiunea 1 – litera c – tabelul 2 – coloana 2 – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autobuze și autocare

Autobuze și autocare

2,5

1,5

(1)

JO C 81, 2.3.2018, p. 188.

(2)

JO C 176, 23.5.2018, p. 66.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Situația actuală

Directiva 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri viza în primul rând eliminarea denaturării concurenței dintre întreprinderile de transport pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne și principiul liberei circulații a mărfurilor.

Revizuirea din 2011 a Directivei 1999/68/CE a permis să se ia în considerare efectele externe negative în ceea ce privește modularea taxelor și să se aibă în vedere posibilitatea de a introduce taxe bazate pe costurile externe. Cu toate acestea, directiva din 2011 nu a contribuit pe deplin la obiectivul Cărții albe privind transporturile de aplicare deplină a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” în rețeaua rutieră transeuropeană. În prezent, numai pe aproximativ 25 % din rețeaua rutieră transeuropeană globală se aplică taxe în funcție de distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă.

2. Propunerea Comisiei

  Includerea tuturor vehiculelor grele în domeniul de aplicare al directivei: începând din 2020, sistemele de taxare existente și noi care se aplică vehiculelor grele de marfă vor trebui să se aplice și autobuzelor și autocarelor. În plus, nu va mai fi posibil ca vehiculele de mai puțin de 12 tone să fie scutite de taxare. Această măsură are drept scop de a reduce denaturarea concurenței între vehiculele grele și a nu transfera povara taxelor doar asupra vehiculelor grele de marfă de peste 12 tone;

  Comisia propune extinderea anumitor dispoziții ale directivei la vehiculele ușoare, îndeosebi în ceea ce privește diferențierea taxelor de utilizare a infrastructurii;

  interzicerea vinietelor pentru vehiculele grele începând din 2024 și începând din 2028 pentru vehiculele ușoare, în scopul unei mai bune aplicări a principiului „poluatorul plătește”;

  posibilitatea de a introduce taxe de congestionare;

  diferențierea taxelor de utilizare a infrastructurii în funcție de emisiile de CO2 pentru vehiculele grele de marfă începând cu 2021 și în funcție de emisiile de CO2 și de normele EURO pentru vehiculele ușoare;

  reducerea cu 75 % a taxelor de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele cu emisii zero;

  obligația de a institui taxe bazate pe costurile externe pe anumite drumuri unde daunele provocate mediului de vehiculele grele de marfă sunt mai mari decât media;

  Comisia urmărește, de asemenea, să întărească transparența sistemelor de taxare și monitorizarea utilizării veniturilor.

3. Propunerile raportoarei

Propunerea Comisiei cuprinde o serie de măsuri care sunt în conformitate cu obiectivele Cărții albe privind transporturile pentru a urmări aplicarea deplină a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”. Ca atare, raportoarea este de părere că Parlamentul European trebuie să mențină nivelul de ambiție al propunerii Comisiei.

De asemenea, ea consideră că propunerea Comisiei ar trebui să fie îmbunătățită și întărită cu privire la o serie de aspecte esențiale. În acest sens, raportul aduce o serie de modificări privind unele elemente esențiale ale textului care sunt organizate în jurul a cinci provocări majore:

(a)  Eliminarea discriminării între diferiții participanți la trafic și aplicarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”:

  În vederea atingerii acestui obiectiv, raportoarea propune să se aplice, după eliminarea sistemelor bazate pe viniete, taxe de trecere fără discriminare între vehicule astfel încât toți utilizatorii rețelei rutiere să contribuie la taxele de utilizare a infrastructurii și la taxele bazate pe costurile externe.

  Pentru a clarifica propunerea Comisiei privind costurile externe, este necesar să se introducă o taxă bazată pe costurile externe pe rețelele unde se aplică o taxă de utilizare a infrastructurii.

  Aplicarea principiilor „poluatorul plătește” și „utilizatorul plătește” tuturor vehiculelor va contribui la eliminarea discriminărilor între diferiții utilizatori ai drumurilor.

(b)  Eliminarea denaturării concurenței în sectorul transportului rutier și între modurile de transport:

  În vederea atingerii acestui obiectiv, raportoarea propune nu numai să se interzică vinietele, dar și ca acestea să fie înlocuite cu sisteme bazate pe distanță. Obiectivul este de a asigura că pe rețelele de drumuri TEN-T unde se aplica vinieta sunt aplicate într-adevăr taxe, îndeosebi pentru a se evita denaturarea concurenței cu alte moduri de transport.

  Pentru a elimina denaturarea concurenței, se propune alinierea dispozițiilor aplicabile camionetelor care efectuează un transport de marfă cu cele aplicabile vehiculelor grele de marfă.

(c)  Lupta împotriva deteriorării continue a rețelelor rutiere în Europa:

  Cheltuielile publice consacrate întreținerii infrastructurii rutiere au scăzut în UE cu aproximativ 30% între 2006 și 2013. Aceasta este o problemă de siguranță rutieră. Ca răspuns la această provocare, raportoarea propune alocarea taxelor de utilizare a infrastructurii pentru menținerea și îmbunătățirea infrastructurilor rutiere, precum și pentru îmbunătățirea sistemului de transport în ansamblu.

(d)  Accelerarea tranziției către o mobilitate ecologică:

  Raportoarea propune ca veniturile generate de taxele bazate pe costurile externe să fie utilizate pentru a finanța tranziția către o mobilitate cu emisii scăzute.

  Raportoarea propune, de asemenea, să se faciliteze aplicarea sistemelor de suplimente pentru a finanța proiecte privind rețeaua transeuropeană de transport.

(e)  Acceptabilitatea și transparența sistemelor de taxare:

  Raportoarea consideră că alocarea veniturilor contribuie la acceptabilitatea sistemelor de taxare. În acest sens, ea propune ca veniturile generate de taxe să fie folosite pe teritoriul tronsonului de drum pe care sunt aplicate taxele.

  Pentru a ține seama de caracterul specific al anumitor unități teritoriale, raportoarea propune să se introducă posibilitatea de a aplica o scutire forfetară kilometrică pe un anumit tronson de drum, pentru mai multă flexibilitate, pentru a lua în considerare situația regiunilor periferice.

  Pentru a asigura incluziunea socială și coeziunea teritorială, raportoarea propune să se majoreze nivelurile diminuărilor prevăzute pentru utilizatorii frecvenți, în special la periferia marilor aglomerări urbane.

  Raportoarea consideră că rețelele rutiere pe care se aplică taxe de utilizare a infrastructurii trebuie să ofere un nivel ridicat de siguranță rutieră, precum și toate facilitățile necesare unei infrastructuri, cum ar fi parcări sigure și securizate, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Regulamentul privind timpul de conducere și perioadele de repaus ale conducătorilor auto profesioniști.

  În vederea asigurării transparenței sistemelor de taxare, îndeosebi în ceea ce privește calcularea taxelor și alocarea veniturilor, raportoarea propune să se instituie în fiecare stat membru o autoritate independentă de supraveghere a sistemelor de taxare și să se asigure un nivel ridicat de informare a tuturor utilizatorilor privind utilizarea veniturilor.

  Raportoarea modifică propunerea Comisiei privind taxele de congestionare, pentru a nu penaliza nejustificat autobuzele și îndeosebi transportul în comun.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane la pregătirea proiectului de raport:

ENTITATEA SAU PERSOANA

AEGPL EUROPA

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO, RAPORTOR, CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

ASFINAG - BIROUL DE LEGĂTURĂ, BRUXELLES

ASOCIAȚIA REGIUNILOR FRANȚEI

ELISABETH BORNE, MINISTRUL TRANSPORTURILOR AL FRANȚEI

CLECAT

COMITETUL DE ORIENTARE PRIVIND POLITICA DE MOBILITATE

COMITÉ POUR LA TRANSALPINE

CONFERINȚA REGIUNILOR PERIFERICE ȘI MARITIME (CRPM)

CONFERINȚA EUROPEANĂ A DIRECTORILOR DE DRUMURI

COMUNITATEA SOCIETĂȚILOR EUROPENE DE CĂI FERATE ȘI INFRASTRUCTURI

DEUTSCHE BAHN (CĂILE FERATE GERMANE)

SAÏD EL KHADRAOUI - CENTRUL EUROPEAN DE STRATEGIE POLITICĂ

PLATFORMA E-MOBILITY

EURELECTRIC

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A AUTOSTRĂZILOR CU TAXĂ (ASECAP)

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR EUROPENI DE AUTOVEHICULE - ACEA

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ EXPRESS (EEA)

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A TRANSPORTULUI FEROVIAR DE MĂRFURI

CONSILIUL ARMATORILOR EUROPENI (ESC)

FEDERAȚIA RUTIERĂ A UNIUNII EUROPENE (ERF)

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A AUTOMOBILULUI (FIA)

CĂILE FERATE ITALIENE

GRUPUL VEHICULELOR DE EPOCĂ

IMONITRAF

UNIUNEA TRANSPORTURILOR RUTIERE INTERNAȚIONALE (IRU)

GERARD LAHELLEC - VICEPREȘEDINTE AL REGIUNII BRETANIA, ÎNSĂRCINAT CU TRANSPORTURILE

MICHELIN

MISIUNEA NORVEGIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

IVAYLO MOSKOVSKI, MINISTRUL TRANSPORTURILOR DIN BULGARIA

DAMIEN PICHEREAU - DEPUTAT ÎN ADUNAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

ÖBB-HOLDING AG (CĂILE FERATE AUSTRIECE)

SHV ENERGIE 

SIEMENS

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂILOR FERATE FRANCEZE (SNCF)

TDIE

TRANSPORTUL ȘI MEDIUL

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

CONCESIUNEA VINCI

IVAN ŽAGAR, RAPORTOR, COMITETUL REGIUNILOR


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (28.3.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Raportor pentru aviz: Seb Dance

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 1999/62/CE oferă cadrul juridic privind taxarea vehiculelor grele de marfă (VGM) pentru utilizarea anumitor drumuri. Ea nu obligă statele membre să introducă taxe, dar prevede cerințe minime pentru modul în care tarifele de utilizare a infrastructurii ar trebui să fie stabilite.

Potrivit Agenției Europene de Mediu (AEM), transportul rutier constituie cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră (GES) în UE. Transportul în general este responsabil de 23% din emisiile totale de CO2 în UE, iar transportul rutier reprezintă 72% din acestea. Ponderea cea mai mare a acestor emisii (peste 60%) provine de la autoturisme, iar emisiile vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri (HGV) sunt în creștere. Potrivit tendințelor actuale, reducerile emisiilor din sectorul transportului rutier nu vor fi suficiente pentru realizarea obiectivelor UE 2030 și 2050 privind schimbările climatice.

Costul emisiilor de poluanți atmosferici generate de transportul rutier este semnificativ pentru societate. Potrivit AEM, poluarea atmosferică este responsabilă de aproape 500,000 de decese premature în fiecare an în UE, emisiile provenite din transportul rutier fiind principalul contribuitor.

Având în vedere cererea crescândă pentru transport, congestionarea este o problemă din ce în ce mai semnificativă care generează importante costuri economice, sociale și de mediu, inclusiv întârzieri, deșeuri de carburant și emisii suplimentare de CO2 și de poluanți, care împreună se ridică la 1-2% din PIB-ul UE. Deși actuala directivă prevede posibilitatea de a taxa costurile externe ale transportului rutier, această dispoziție a fost utilizată într-o foarte mică măsură.

În cartea sa albă din 2011, „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”, Comisia stabilește termenul limită de 2020 pentru „a trece la internalizarea completă și obligatorie a costurilor externe (inclusiv zgomotul, poluarea locală și congestionarea, pe lângă recuperarea obligatorie a costurilor legate de uzură) pentru transportul rutier și feroviar”. Potrivit tendințelor actuale, UE este foarte departe de a atinge acest obiectiv.

În general, raportorul salută obiectivele propunerii Comisiei: de a se promova un transport rutier sustenabil din punct de vedere financiar și al mediului prin aplicarea pe scară mai largă a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”. Avizul își propune să asigure că o taxare rutieră eficientă și echitabilă poate contribui la eforturile depuse de UE în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a emisiilor poluante printr-o mai bună punere în aplicare a principiului „poluatorul plătește” și printr-o contribuție la accelerarea tranziției către mobilitatea curată și cu emisii zero.

Domeniul de aplicare

Directiva actuală se aplică doar VGM-urilor, dar Comisia propune extinderea cadrului juridic la toate vehiculele grele (HDV) - autobuze și autocarele - și la vehiculele ușoare (VUU) — autoturisme și camionete. Raportorul sprijină această extindere a domeniului de aplicare. Autobuzele, autocarele, autoturismele și camionetele nu contribuie în mod suficient prin intermediul taxelor rutiere, deși aceste vehicule constituie o parte semnificativă a activității de transport și sunt responsabile de o mare parte a impactului privind uzura infrastructurii (și a altor costuri externe).

Pentru a încuraja o taxare echitabilă și eficientă, raportorul propune să se separe autoturismele și camionetele destinate transportului de mărfuri, astfel încât taxele de trecere pentru vehiculele grele care se aplică de la 3,5 tone să se aplice și camionetelor mari utilizate în sectorul transporturilor. Camionetele mari sunt din ce în ce mai mult utilizate pentru transportul de mărfuri în scopul de a eluda normele care se aplică vehiculelor grele.

Tarifarea infrastructurii: În funcție de distanța parcursă sau în funcție de timpul utilizării

Raportorul salută propunerea de eliminare treptată a taxării rutiere în funcție de durată (viniete) deoarece nu reflectă utilizarea efectivă a drumurilor și încurajează conducătorii auto să conducă mai mult în timpul pentru care au plătit. Pe de altă parte, taxele de trecere în funcție de distanța parcursă sunt proporționale cu utilizarea drumurilor și duc la o mai bună aplicare a principiilor „poluatorul și utilizatorul plătesc”.

Raportorul propune să se devanseze termenele pentru eliminarea treptată a vinietelor atât pentru vehiculele grele, inclusiv camionetele care transportă mărfuri, cât și pentru vehiculele ușoare, întrucât acest lucru va accelera internalizarea costurilor externe ale transportului rutier și va accelera aplicarea principiului „poluatorul plătește”.

Costurile externe

Transportul rutier constituie o sursă semnificativă de costuri externe, inclusiv schimbările climatice, poluarea aerului și poluarea fonică. În prezent, aceste costuri sunt suportate doar în mod parțial de către sector. Deși raportorul salută propunerea Comisiei de a extinde taxarea obligatorie bazată pe costurile externe la vehiculele grele în părțile cele mai poluate ale rețelei rutiere, acest lucru nu este suficient pentru a atinge obiectivul declarat al internalizării obligatorii a costurilor externe pentru transportul rutier.

Raportorul propune, prin urmare, să facă obligatorie aplicarea unei taxe bazate pe costurile externe, legată de costul poluării atmosferice și fonice, pe întreaga rețea rutieră supusă unei taxe pentru infrastructură. Pentru a facilita o tarifare a mai eficientă a prețurilor și tranziția către vehicule mai puțin poluante, valorile de referință prevăzute în anexa IIIb au fost transformate în valori minime obligatorii pentru taxarea pentru costurile generate de poluarea atmosferică și fonică.

Mobilitatea cu emisii zero

Taxarea rutieră poate constitui un instrument eficace care ține de cerere pentru a facilita utilizarea de vehicule cu emisii zero (ZEV). Pentru a accelera tranziția către mobilitatea cu emisii zero, raportorul propune să se mențină reducerea de 75% acordată ZEV, însă independent de intrarea în vigoare a Regulamentul (UE) nr. 595/2009 de punere în aplicare.

De asemenea, raportorul propune să se elimine scutirea pe o perioadă de patru ani de la taxele bazate pe costurile externe pentru vehiculele din clasa Euro cea mai ridicată. Nu numai că această scutire nu ar mai fi pertinentă pentru vehiculele din clasa Euro, însă eliminarea scutirilor pentru viitoarele clase Euro va accelera de asemenea utilizarea vehiculelor cu emisii zero.

Alocarea veniturilor

Taxele rutiere mobilizează resurse care ar trebui să contribuie la finanțarea întreținerii și dezvoltării infrastructurilor de transport, reducând la sursă poluarea datorată transportului rutier și facilitând producerea și utilizarea de vehicule cu emisii zero.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În această Carte albă, Comisia a stabilit un termen limită pentru 2020 pentru a „trece la internalizarea completă și obligatorie a costurilor externe (inclusiv zgomotul, poluarea locală și congestionarea, pe lângă recuperarea obligatorie a costurilor legate de uzură) pentru transportul rutier și feroviar”.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Circulația vehiculelor pentru transportul de marfă și de călători este un factor care contribuie la emiterea de poluanți în atmosferă. Acești poluanți atmosferici care au consecințe foarte grave asupra sănătății umane și care cauzează deteriorarea calității aerului și a mediului în Europa, includ PM2,5, NO2 și O3, care în 2014 au cauzat respectiv 399 000, 75 000 și 13 600 de decese premature pe teritoriul Uniunii din cauza expunerii prelungite, conform datelor prezentate de Agenția Europeană de Mediu în 2017.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Congestionarea traficului este o problemă din ce în ce mai gravă care generează importante costuri economice, sociale și de mediu, inclusiv întârzieri, deșeuri de carburant și emisii suplimentare de CO2 și de poluanți.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), zgomotul produs de traficul rutier reprezintă cel de-al doilea cel mai dăunător factor de stres din mediul înconjurător din Europa, situându-se imediat după poluarea atmosferică. Cel puțin 9 000 dintre decesele premature anuale pot fi atribuite bolilor de inimă cauzate de zgomotul produs de trafic.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1e)  Potrivit raportului privind calitatea aerului din 2017 al Agenției Europene de Mediu, în 2015, transportul rutier a fost sectorul cu cele mai multe emisii de NOx și al doilea sector poluator de negru de fum.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)   Pentru a se asigura proporționalitatea taxării, este important să se facă distincția între vehiculele ușoare destinate transportului de persoane și camionetele destinate transportului de mărfuri, astfel cum sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1071/20091a și Regulamentul (CE) nr. 1072/20091b ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și în temeiul Regulamentului (CE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1c .

 

____________________

 

1a   Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

 

1b   Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

 

1c   Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)   Camionetele sunt din ce în ce mai utilizate ca mijloc de a ocoli reglementările sociale și de piață pentru camioane. Prezenta directivă ar trebui să asigure că țările aplică taxele de trecere pentru camionetele mari utilizate în scopul transportului de marfă profesional.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Taxele pe baza duratei de utilizare încurajează șoferii să călătorească mai mult în perioada de valabilitate a vinietei, obligându-i să aplice în mod incorect principiile „poluatorul plătește” și „utilizatorul plătește”;

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a obține acceptarea de către utilizatori a viitoarelor sisteme de taxare rutieră, statelor membre ar trebui să le fie permis să introducă sisteme adecvate de colectare a taxelor în cadrul unui pachet mai amplu de servicii pentru mobilitate. Astfel de sisteme ar trebui să asigure o distribuție echitabilă a costurilor de infrastructură și să reflecte principiul „poluatorul plătește”. Orice stat membru care introduce un astfel de sistem ar trebui să se asigure că acesta respectă dispozițiile Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.

(5)  Pentru a obține acceptarea de către utilizatori a viitoarelor sisteme de taxare rutieră, statelor membre ar trebui să le fie permis să introducă sisteme adecvate de colectare a taxelor în cadrul unui pachet mai amplu de servicii pentru mobilitate. Statele membre sunt încurajate să țină seama de acceptabilitatea socială a taxelor și de factorii socioeconomici la punerea lor în aplicare, în special pentru a menține competitivitatea sectorului transporturilor, compus din numeroase IMM-uri, și a înlesni o mai mare flexibilitate a taxelor în cazul utilizatorilor de autoturisme obligați să utilizeze infrastructura de transport în mod regulat. Astfel de sisteme ar trebui să asigure o distribuție echitabilă a costurilor de infrastructură și să reflecte principiul „poluatorul plătește”. Orice stat membru care introduce un astfel de sistem ar trebui să se asigure că acesta respectă dispozițiile Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.

_________________

_________________

16 Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 166, 30.4.2004, p. 124-143.

16 Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 166, 30.4.2004, p. 124-143.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Este deosebit de important ca statele membre să instituie un sistem de tarifare echitabil care să nu îi penalizeze pe utilizatorii de autoturisme, care, din cauza locului lor de reședință în mediul rural, în zone enclavizate sau izolate, sunt obligați să folosească mai des drumuri care fac obiectul taxării; În cadrul politicii de dezvoltare a teritoriului, statele membre ar trebui să aplice reduceri ale tarifelor în cazul utilizatorilor din aceste teritorii;

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Pentru a obține acceptarea de către utilizatori a viitoarelor sisteme de taxare rutieră statele membre ar trebui să fie încurajate să ia în considerare factorii socioeconomici atunci când pun în aplicare măsuri de percepere a taxelor de drum pentru autoturisme.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În conformitate cu Directiva 1999/62/CE, o taxă bazată pe costurile externe poate fi aplicată la un nivel apropiat de costul marginal social de utilizare a vehiculului în cauză. Această metodă s-a dovedit a fi modul cel mai echitabil și mai eficient de a lua în calcul efectele negative asupra mediului și a sănătății pe care le au poluarea atmosferică și poluarea fonică generate de vehiculele grele și ar asigura o contribuție echitabilă din partea vehiculelor grele la atingerea standardelor de calitate a aerului din UE17, precum și a oricăror obiective sau limite de poluare fonică aplicabile. Prin urmare, ar trebui să fie facilitată aplicarea unor astfel de taxe.

(7)  În conformitate cu Directiva 1999/62/CE, o taxă bazată pe costurile externe poate fi aplicată la un nivel apropiat de costul marginal social de utilizare a vehiculului în cauză. Această metodă s-a dovedit a fi modul cel mai echitabil și mai eficient de a lua în calcul efectele negative asupra mediului și a sănătății pe care le au poluarea atmosferică și poluarea fonică generate de vehiculele grele, ar asigura o contribuție echitabilă din partea vehiculelor grele la atingerea standardelor de calitate a aerului din UE17, precum și a oricăror obiective sau limite de poluare fonică aplicabile și ar permite să se acorde stimulente pentru utilizarea de vehicule nepoluante. Prin urmare, ar trebui să fie facilitată aplicarea unor astfel de taxe.

_________________

_________________

17 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 11.6.2008, p. 1-44.

17 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 11.6.2008, p. 1-44.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)   În acest sens, nivelul maxim al taxei medii ponderate bazate pe costurile externe ar trebui înlocuit cu valori de referință gata de a fi aplicate, actualizate în funcție de inflație, de progresele științifice înregistrate în ceea ce privește estimarea costurilor externe ale transportului rutier și de evoluția componenței parcului auto.

(8)   În acest sens, nivelul maxim al taxei medii ponderate bazate pe costurile externe ar trebui înlocuit cu valori minime gata de a fi aplicate, actualizate în funcție de inflație, de progresele științifice înregistrate în ceea ce privește estimarea costurilor externe ale transportului rutier și de evoluția componenței parcului auto.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)   Pentru a contribui la obiectivul prevăzut în Cartea albă a Comisiei din 28 martie 2011 de a trece la internalizarea completă și obligatorie a costurilor externe, taxa bazată pe costurile externe ar trebui să fie obligatorie în partea din rețeaua rutieră care face obiectul taxei pentru infrastructură.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1a) din Directiva 1999/62/CE, statele membre ar trebui să fie autorizate să aplice și să mențină o taxă bazată pe costurile externe în anumite părți ale rețelei care nu fac obiectul unei taxe pentru infrastructură.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)   „Manualul privind costurile externe în sectorul transporturilor” elaborat de Direcția Generală Transporturi și Mobilitate a Comisiei ar trebui considerat drept bază pentru stabilirea de valori minime pentru internalizarea costurilor externe.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Variația taxelor de utilizare a infrastructurii în funcție de clasa de emisie Euro a contribuit la utilizarea unor vehicule mai puțin poluante. Cu toate acestea, odată cu reînnoirea parcurilor de vehicule se preconizează că variația taxelor în funcție de acest criteriu pe rețeaua interurbană va deveni perimată până la sfârșitul anului 2020 și, prin urmare, ar trebui eliminată treptat până atunci. Începând din același moment, taxarea bazată pe costurile externe ar trebui să fie aplicată mai sistematic, ca modalitate specifică de recuperare a costurilor externe în situațiile în care este cel mai important să se procedeze astfel.

(9)  Variația taxelor de utilizare a infrastructurii în funcție de clasa de emisie Euro a contribuit la utilizarea unor vehicule mai puțin poluante. Cu toate acestea, odată cu reînnoirea parcurilor de vehicule se preconizează că variația taxelor în funcție de acest criteriu pe rețeaua interurbană va deveni perimată până la sfârșitul anului 2020 și, prin urmare, ar trebui eliminată treptat până atunci. Începând din același moment, taxarea bazată pe costurile externe trebuie aplicată mai sistematic, ca modalitate specifică de recuperare a costurilor externe în situațiile în care este cel mai important să se procedeze astfel.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)   Pentru a promova utilizarea celor mai nepoluante și mai eficiente vehicule, statele membre ar trebui să aplice taxe de trecere și de utilizare semnificativ reduse în cazul acestor vehicule.

(12)   Pentru a promova utilizarea celor mai nepoluante și mai eficiente vehicule, îndeosebi vehiculele cu emisii zero, și pentru a reduce decalajul lor de competitivitate în raport cu vehiculele convenționale, statele membre ar trebui să aplice cât mai curând posibil taxe de trecere și de utilizare reduse în cazul acestor vehicule. Pentru a accelera tranziția către vehicule mai puțin poluante și mai eficiente, este necesar să se aplice aceste reduceri indiferent de intrarea în vigoare a de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a   Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (JO L 188, 18.7.2009, p. 1).

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Congestionarea rutieră, la care toate autovehiculele contribuie în proporții diferite, reprezintă un cost de aproximativ 1 % din PIB. O parte semnificativă a acestui cost poate fi atribuită congestionării traficului interurban. Prin urmare, ar trebui permisă aplicarea unei taxe de congestionare specifice, cu condiția ca aceasta să fie aplicată tuturor categoriilor de vehicule. Pentru a fi eficace și proporțională, această taxă ar trebui să fie calculată pe baza costurilor marginale ale congestionării și diferențiată în funcție de loc, de oră și de categoria vehiculului. Pentru a spori la maximum efectul pozitiv al taxelor de congestionare, veniturile aferente ar trebui alocate către proiecte care abordează sursele problemei.

(13)  Congestionarea rutieră, la care toate autovehiculele contribuie în proporții diferite, reprezintă un cost de aproximativ 1-2 % din PIB. O parte semnificativă a acestui cost poate fi atribuită congestionării traficului interurban și transfrontalier. Prin urmare, ar trebui permisă aplicarea unei taxe de congestionare specifice, fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1a) din Directiva 1999/62/CE, și cu condiția ca aceasta să fie aplicată tuturor categoriilor de vehicule. Pentru a fi eficace și proporțională, această taxă ar trebui să fie calculată pe baza costurilor marginale ale congestionării și diferențiată în funcție de loc, de oră și de categoria vehiculului. Pentru a spori la maximum efectul pozitiv al taxelor de congestionare, veniturile aferente ar trebui alocate către proiecte care caută să trateze cauzele profunde ale problemei, cum ar fi infrastructura transfrontalieră sau transferul modal și care încurajează tranziția traficului către căile de transport alternative, precum și utilizarea cât mai largă a transportului public cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În cazul introducerii unor noi infrastructuri de colectare a taxelor, acestea nu ar trebui să contribuie și ele la crearea sau dezvoltarea în continuare a congestionării traficului.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Taxele de congestionare ar trebui să reflecte costurile efective impuse direct de fiecare vehicul asupra celorlalți utilizatori ai drumurilor și indirect asupra societății în ansamblu, într-un mod proporțional. Pentru a se evita situația în care aceste taxe ar împiedica în mod disproporționat libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, ele ar trebui limitate la valori specifice care să reflecte costul marginal al congestionării în situația în care capacitatea maximă aproape că este atinsă, și anume atunci când volumele de trafic se apropie de capacitatea maximă a drumului.

(14)  Taxele de congestionare ar trebui să reflecte costurile efective impuse direct de fiecare vehicul asupra celorlalți utilizatori ai drumurilor și indirect asupra societății în ansamblu, într-un mod proporțional. Pentru a se evita situația în care aceste taxe ar împiedica în mod disproporționat libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, în special în zonele transfrontaliere și urbane, ele ar trebui limitate la valori specifice care să reflecte costul marginal al congestionării în situația în care capacitatea maximă aproape că este atinsă, și anume atunci când volumele de trafic se apropie de capacitatea maximă a drumului.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)   Taxele rutiere pot mobiliza resurse care contribuie la finanțarea întreținerii și dezvoltării unei infrastructuri de transport de înaltă calitate. Prin urmare, este oportun ca statele membre să fie stimulate să utilizeze în acest sens veniturile obținute din taxele rutiere și, în acest scop, să se impună ca acestea să raporteze în mod adecvat cu privire la utilizarea acestor venituri. Aceasta ar trebui să ajute în special la identificarea posibilelor lacune de finanțare și la sporirea nivelului de acceptare a taxelor rutiere de către public.

(19)   Taxele rutiere mobilizează resurse care contribuie la finanțarea întreținerii și dezvoltării unei infrastructuri de transport de înaltă calitate, inclusiv infrastructura alternativă de transport, reducerea la sursă a poluării datorate transportului rutier și înlesnirea producerii și a utilizării vehiculelor cu emisii zero. Prin urmare, statele membre ar trebui rezerve și să utilizeze în acest sens veniturile obținute din taxele rutiere și, în acest scop, să raporteze în mod adecvat cu privire la utilizarea acestor venituri. Aceasta ar trebui să ajute în special la identificarea posibilelor lacune de finanțare și la sporirea nivelului de acceptare a taxelor rutiere bazate pe distanță de către public.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)   Este necesar să se asigure faptul că taxele bazate pe costurile externe continuă să reflecte cât mai precis posibil costul poluării atmosferice și fonice generate de vehiculele grele, fără a transforma schema de taxare într-una excesiv de complexă, pentru a stimula utilizarea celor mai eficiente vehicule din punctul de vedere al consumului de combustibil și pentru a menține eficacitatea stimulentelor și actualitatea diferențierii taxelor rutiere. Prin urmare, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a adapta la progresul științific valorile de referință pentru taxele bazate pe costurile externe, pentru a defini modalitățile de variație neutră din punctul de vedere al veniturilor a taxelor de utilizare a infrastructurii în conformitate cu emisiile de CO2 ale vehiculelor grele și pentru a adapta la progresul tehnic modalitățile de variație a taxelor de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele ușoare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201621. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(21)   Este necesar să se asigure faptul că taxele bazate pe costurile externe continuă să reflecte cât mai precis posibil costul poluării atmosferice și fonice generate de vehiculele grele și de camionetele destinate transportului de mărfuri, fără a transforma schema de taxare într-una excesiv de complexă, pentru a stimula utilizarea celor mai eficiente și curate vehicule din punctul de vedere al consumului de combustibil și pentru a menține eficacitatea stimulentelor și actualitatea diferențierii taxelor rutiere. Prin urmare, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a adapta la progresul științific valorile minime pentru taxele bazate pe costurile externe, pentru a defini modalitățile de variație neutră din punctul de vedere al veniturilor a taxelor de utilizare a infrastructurii în conformitate cu emisiile de CO2 ale vehiculelor grele și ale camionetelor destinate transportului de mărfuri și pentru a adapta la progresul tehnic modalitățile de variație a taxelor de utilizare a infrastructurii pentru vehiculele ușoare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201621. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

____________________

____________________

21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Contractele de concesiune în vigoare pot fi scutite de obligațiile introduse prin prezenta directivă până la reînnoirea contractului.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  infrastructuri noi sau îmbunătățiri ale infrastructurilor noi, inclusiv reparații structurale semnificative;

a)  infrastructuri noi, infrastructuri alternative noi pentru devierea traficului sau noi îmbunătățiri ale infrastructurilor, inclusiv reparații structurale semnificative;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  «taxă de trecere» înseamnă o anumită sumă în funcție de distanța parcursă pe o anumită infrastructură și de tipul vehiculului, a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile și care cuprinde o taxă de utilizare a infrastructurii și, după caz, o taxă de congestionare sau o taxă bazată pe costurile externe sau ambele;

6.  „taxă de trecere” înseamnă o anumită sumă în funcție de distanța parcursă pe o anumită infrastructură și de tipul vehiculului, a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile și care cuprinde o taxă de utilizare a infrastructurii și o taxă bazată pe costurile externe și, după caz, o taxă de congestionare;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  «taxă de utilizare a infrastructurii» înseamnă o taxă percepută în vederea recuperării costurilor de construcție, de întreținere, de exploatare și de dezvoltare a infrastructurii, suportate într-un stat membru;

7.  „taxă de utilizare a infrastructurii” înseamnă o taxă percepută în vederea recuperării costurilor de construcție, de întreținere, de exploatare și de dezvoltare a infrastructurii suportate într-un stat membru, precum și de finanțare încrucișată a unor noi proiecte alternative de infrastructură de transport în acel stat;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  «costul poluării atmosferice generate de trafic» înseamnă costul daunelor provocate de eliberarea în atmosferă de particule în suspensie și de precursori ai ozonului, precum oxidul de azot și compușii organici volatili, în timpul funcționării unui vehicul;

11.  «costul poluării atmosferice generate de trafic» înseamnă costul daunelor provocate sănătății umane și mediului de eliberarea în atmosferă de particule în suspensie și de precursori ai ozonului, precum oxidul de azot și compușii organici volatili, în timpul funcționării unui vehicul;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  «costul poluării fonice generate de trafic» înseamnă costul daunelor provocate de zgomotul emis de vehicule sau creat de interacțiunea acestora cu suprafața carosabilă;

12.  «costul poluării fonice generate de trafic» înseamnă costul daunelor provocate sănătății umane și mediului de zgomotul emis de vehicule sau creat de interacțiunea acestora cu suprafața carosabilă;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)   «vehicul ușor» înseamnă un autoturism, un microbuz sau o camionetă;

(19)   «vehicul ușor» înseamnă un autoturism, un microbuz, o camionetă sau o camionetă destinată transportului de mărfuri;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)   «camionetă» înseamnă un vehicul destinat transportului de mărfuri și având o masă maximă autorizată care nu depășește 3,5 tone;

(22)   „camionetă” înseamnă un vehicul care are o masă maximă autorizată care nu depășește 3,5 tone;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)   „camionetă destinată transportului de mărfuri” înseamnă un vehicul din categoria N1 clasa III în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/20071a, destinat transportului de mărfuri;

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  „funcționare cu emisii zero” se referă la vehicule hibride atunci când acestea funcționează fără emisii de gaze de eșapament pe rețeaua rutieră acoperită;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  costurile infrastructurii sau ale îmbunătățirii infrastructurii pot include orice cheltuială specifică pentru infrastructură care este destinată să reducă neplăcerile legate de zgomot sau să îmbunătățească siguranța rutieră, precum și plățile reale efectuate de operatorul infrastructurii care corespund unor elemente obiective de protecție a mediului, cum ar fi protecția împotriva contaminării solului.

(b)  costurile infrastructurii sau ale îmbunătățirii infrastructurii pot include orice cheltuială specifică pentru infrastructură care este destinată să reducă neplăcerile legate de zgomot, de poluarea atmosferică sau să îmbunătățească siguranța rutieră, precum și plățile reale efectuate de operatorul infrastructurii care corespund unor elemente obiective de protecție a mediului, cum ar fi protecția împotriva contaminării solului.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fără a aduce atingere alineatului (9), începând de la 1 ianuarie 2018 statele membre nu mai introduc taxe de utilizare pentru vehiculele grele. Taxele de utilizare introduse înainte de această dată pot fi menținute până la 31 decembrie 2023.

6.  Fără a aduce atingere alineatului (9), începând de la 1 ianuarie 2018 statele membre nu mai introduc taxe de utilizare pentru vehiculele grele. Taxele de utilizare introduse înainte de această dată pot fi menținute până la 31 decembrie 2021.

Justificare

Nu există niciun motiv tehnic pentru care statele membre nu pot elimina treptat mai devreme taxele de utilizare pentru vehiculele grele.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.   Începând de la 1 ianuarie 2020, taxele de trecere și taxele de utilizare aplicate vehiculelor grele se aplică tuturor vehiculelor grele.

9.   începând cu 1 ianuarie 2020, taxele de trecere și taxele de utilizare aplicate vehiculelor grele se aplică tuturor vehiculelor grele, precum și tuturor camionetelor destinate transportului de mărfuri echipate cu un tahograf reglementat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 165/2014.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. Taxele de trecere și taxele de utilizare pentru vehiculele grele, pe de o parte, și pentru vehiculele ușoare, pe de altă parte, pot fi introduse sau menținute în mod independent unele față de altele.

10. Până la 31 decembrie 2025, taxele de trecere și taxele de utilizare pentru vehiculele grele, pe de o parte, și pentru vehiculele ușoare, pe de altă parte, pot fi introduse sau menținute în mod independent unele față de altele.

Justificare

Eliminarea treptată a vinietelor pentru toate vehiculele până la 31 decembrie 2025

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot menține sau introduce o taxă bazată pe costurile externe, legată de costul poluării atmosferice generate de trafic, al poluării fonice generate de trafic sau al ambelor tipuri de poluare.

1.  Statele membre mențin sau introduc o taxă bazată pe costurile externe, legată de costul poluării atmosferice generate de trafic, al poluării fonice generate de trafic sau al ambelor tipuri de poluare, pentru toate categoriile de vehicule.

Pentru vehiculele grele, taxa bazată pe costurile externe variază și se stabilește în conformitate cu cerințele minime și cu metodele menționate în anexa IIIa și respectă valorile de referință prevăzute în anexa IIIb.

Taxa bazată pe costuri externe variază și se stabilește în conformitate cu cerințele minime și metodele specificate în anexa IIIa și respectă cel puțin valorile minime prevăzute în anexa IIIb.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.   Începând cu 1 ianuarie 2022, statele membre care percep taxe de trecere aplică o taxă bazată pe costurile externe legată de costul poluării atmosferice și fonice datorate traficului vehiculelor grele și camionetelor destinate transportului de mărfuri pe toate părțile rețelei de drumuri care fac obiectul perceperii unei taxe pentru infrastructură.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.   Începând cu 1 ianuarie 2025, statele membre aplică sau mențin taxa bazată pe costurile externe, legată de costul poluării atmosferice și fonice datorate traficului, la toate vehiculele grele și ușoare în toate părțile rețelei rutiere care fac obiectul unei taxe pentru infrastructură.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre care percep taxe de trecere aplică o taxă bazată pe costurile externe pentru vehiculele grele cel puțin pe acea parte a rețelei menționată la articolul 7 alineatul (1) unde daunele provocate mediului de vehiculele grele sunt mai mari decât media daunelor provocate mediului de vehiculele grele definite în conformitate cu cerințele de raportare relevante menționate în anexa IIIa.

5.  Statele membre care percep taxe de trecere pot aplica o taxă mai ridicată bazată pe costurile externe pentru vehiculele grele și cele ușoare pe acea parte a rețelei menționată la articolul 7 alineatul (1) unde daunele provocate mediului de vehiculele grele și camionetele destinate transportului de mărfuri sunt mai mari decât media daunelor provocate mediului de vehiculele grele și camionetele destinate transportului de mărfuri definite în conformitate cu cerințele de raportare relevante menționate în anexa IIIa.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 c – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.   Statele membre și regiunile competente responsabile pot aplica sau menține o taxă bazată pe costurile externe legată de costul poluării atmosferice sau fonice generate de trafic pe acele tronsoane ale rețelei rutiere care nu fac obiectul perceperii unei taxe pentru infrastructură.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 (nou)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 da – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul introducerii unor noi infrastructuri de colectare a taxelor, metoda de colectare a taxelor de congestionare nu contribuie la crearea sau dezvoltarea în continuare a congestionării traficului.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  După informarea Comisiei, un stat membru poate adăuga un supliment la taxa de utilizare a infrastructurii percepută pe anumite sectoare de drum care sunt afectate în mod regulat de congestionare sau a căror utilizare de către vehicule provoacă daune importante mediului, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.  După informarea Comisiei, un stat membru sau o regiune competentă responsabilă poate adăuga un supliment la taxa de utilizare a infrastructurii percepută pe anumite sectoare de drum care sunt afectate în mod regulat de congestionare sau a căror utilizare de către vehicule provoacă daune importante mediului, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 f – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suplimentul nu depășește 15 % din taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii calculată în conformitate cu articolul 7b alineatul (1) și cu articolul 7e, cu excepția cazului în care veniturile generate sunt investite în sectoare transfrontaliere ale coridoarelor rețelei centrale, caz în care suplimentul nu poate depăși 25 %;

(b)  suplimentul nu depășește 15 % din taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii calculată în conformitate cu articolul 7b alineatul (1) și cu articolul 7e, cu excepția cazului în care veniturile generate sunt investite în sectoare transfrontaliere ale coridoarelor rețelei centrale, caz în care suplimentul nu poate depăși 50 %;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de un an de la intrarea în vigoare a actului delegat, statele membre variază taxa de utilizare a infrastructurii ținând seama de valorile de referință ale emisiilor de CO2 și de clasificarea relevantă a vehiculului. Taxele sunt variate în așa fel încât nicio taxă de utilizare a infrastructurii să nu depășească cu mai mult de 100 % aceeași taxă percepută pentru vehicule echivalente care au emisiile cele mai scăzute de CO2, dar nu emisii zero. Vehiculele cu emisii zero beneficiază de o reducere cu 75 % a taxelor de utilizare a infrastructurii, în raport cu tariful cel mai ridicat.

În termen de un an de la intrarea în vigoare a actului delegat, statele membre variază taxa de utilizare a infrastructurii ținând seama de valorile de referință ale emisiilor de CO2 și de clasificarea relevantă a vehiculului. Taxele sunt variate în așa fel încât nicio taxă de utilizare a infrastructurii să nu depășească cu mai mult de 100 % aceeași taxă percepută pentru vehicule echivalente care au emisiile cele mai scăzute de CO2, dar nu emisii zero. De la... [data de intrare în vigoare a prezentei directive], vehiculele ușoare cu emisii zero beneficiază de o reducere cu 75% a taxelor de utilizare a infrastructurii, față de tariful cel mai ridicat. De asemenea, operarea cu emisii zero beneficiază de același nivel de reducere, cu condiția ca operarea cu emisii zero să poată fi dovedită.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 g – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.   Comisia prezintă un raport de evaluare care evaluează cota de piață a vehiculelor cu emisii zero până la ... [JO: a se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Comisia este împuternicită să adopte, după caz, un act delegat, în conformitate cu articolul 9e, pentru a recalcula reducerea aplicabilă vehiculelor cu emisii zero în raport cu cea mai ridicată taxă de utilizare a infrastructurii.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 ga – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Începând de la 1 ianuarie 2022, statele membre variază taxele de trecere și, în cazul taxelor de utilizare, cel puțin taxele anuale, în funcție de emisiile de CO2 și de poluanți ale vehiculelor conform normelor stabilite în anexa VII.

2.  Începând de la 1 ianuarie 2022, statele membre variază taxele de trecere și, în cazul taxelor de utilizare, cel puțin taxele lunare, în funcție de emisiile de CO2 și de poluanți ale vehiculelor conform normelor stabilite în anexa VII.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 ga – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  De la... [data intrării în vigoare a prezentei directive], vehiculele ușoare cu emisii zero beneficiază de tarife de utilizare a infrastructurii reduse cu până la 75% în raport cu rata cea mai ridicată.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 i – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (2), se introduce următoarea literă:

 

„(ca)  utilizatorii de autoturisme obligați să folosească infrastructura în mod regulat, în special din cauza locului lor de reședință în mediul rural, în zone enclavizate sau izolate, beneficiază de aceste diminuări sau reduceri până la un nivel maxim de 50%.”

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -a (nouă)

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)   la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre decid destinația veniturilor generate de aplicarea prezentei directive. Pentru ca rețeaua de transport să poată fi dezvoltată în ansamblu, veniturile generate de taxa de utilizare a infrastructurii și taxa bazată pe costurile externe sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri ar trebui utilizate în beneficiul sectorului transporturilor și optimizarea în ansamblu a sistemului de transport.

„Pentru ca rețeaua de transport să poată fi dezvoltată în ansamblu, veniturile generate de taxa de utilizare a infrastructurii și taxa bazată pe costurile externe se utilizează în beneficiul sectorului transporturilor și pentru optimizarea în ansamblu a sistemului de transport. Veniturile generate de taxa de utilizare a infrastructurii sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri se reinvestesc într-una sau mai multe din următoarele:

 

(a)   sprijinirea rețelei transeuropene de transport, întreținerea și mentenanța;

 

(b)   optimizarea logisticii;

 

(c)   îmbunătățirea siguranței rutiere;

 

(d)   punerea la dispoziție a unor locuri de parcare sigure.

În special, veniturile generate de taxele bazate pe costurile externe sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri ar trebui utilizate pentru îmbunătățirea caracterului durabil al transporturilor, între altele prin una sau mai multe din următoarele opțiuni:

Veniturile generate de taxele bazate pe costurile externe sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri se utilizează pentru îmbunătățirea sustenabilității transporturilor și pentru a preveni daunele cauzate sănătății umane și mediului, între altele prin una sau mai multe din următoarele opțiuni:

(a)   facilitarea stabilirii unei tarifări eficace;

(a)   facilitarea stabilirii unei tarifări eficace;

(b)   reducerea la sursă a poluării generate de transportul rutier;

(b)   reducerea la sursă a poluării generate de transportul rutier;

(c)   atenuarea la sursă a efectelor poluării generate de transportul rutier;

(c)   atenuarea la sursă a efectelor poluării generate de transportul rutier;

(d)   îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale vehiculelor;

(d)   îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale vehiculelor;

(e)   dezvoltarea unor infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor și/sau extinderea capacității existente;

(e)   dezvoltarea unor infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor și/sau extinderea capacității existente;

(f)   sprijinirea rețelei transeuropene de transport;

(f)   sprijinirea și consolidarea dezvoltării infrastructurii de electro-mobilitate, inclusiv a infrastructurii destinate transferului de energie electrică către vehicule;

(g)   optimizarea logisticii;

(g)   finanțarea încrucișată de noi proiecte alternative și eficiente pentru infrastructură de transport, având drept consecință devierea ecologică a traficului;

(h)  îmbunătățirea siguranței rutiere; precum și

(h)   sprijinirea mijloacelor de transport colective.”

(i)  punerea la dispoziție a unor locuri de parcare sigure.

 

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  promovarea unei mai mari utilizări a vehiculelor electrice și a vehiculelor hibrid (reîncărcabile);

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 e – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7g alineatul (4), la articolul 7ga alineatul (4) și la articolul 9d este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând de la [data intrării în vigoare a prezentei directive].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7g alineatul (4), la articolul 7ga alineatul (4) și la articolul 9d se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul i – liniuța 1

Directiva 1999/62/CE

Anexă III – secțiunea 2 – punctul 2.1 – liniuța 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-   Repartizarea costurilor care revin vehiculelor grele se face în mod obiectiv și transparent, luând în considerare proporția traficului de vehicule grele care urmează să fie preluată de rețea și costurile aferente. Numărul de vehicul-kilometri parcurși de vehiculele grele pot fi ajustați în acest scop prin «factori de echivalență» justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4 (*).

-  Repartizarea costurilor care revin vehiculelor grele și vehiculelor ușoare se face în mod obiectiv și transparent, luând în considerare proporția traficului de vehicule diferite care urmează să fie preluată de rețea și costurile aferente. Numărul de vehicul-kilometri parcurși de vehiculele grele pot fi ajustați în acest scop prin «factori de echivalență» justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4 (*).

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul i – liniuța 2

Directiva 1999/62/CE

Anexă III – secțiunea 2 – punctul 2.2 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Astfel de costuri sunt repartizate între vehiculele grele și alte tipuri de vehicule din trafic pe baza ponderilor reale și prognozate ale vehicul-kilometrilor și pot fi ajustate prin factori de echivalență justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4.

-  Astfel de costuri sunt repartizate între vehiculele grele și alte tipuri de vehicule ușoare pe baza ponderilor reale și prognozate ale vehicul-kilometrilor și pot fi ajustate prin factori de echivalență justificați obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CERINȚE MINIME PENTRU PERCEPEREA UNEI TAXE BAZATE PE COSTURILE EXTERNE

CERINȚE MINIME PENTRU PERCEPEREA UNEI TAXE MAI RIDICATE BAZATE PE COSTURILE EXTERNE

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta anexă definește condițiile minime aplicabile pentru perceperea unei taxe bazate pe costurile externe și, acolo unde este cazul, pentru calcularea nivelului maxim al taxei bazate pe costurile externe.

Prezenta anexă definește condițiile minime aplicabile pentru perceperea unei taxe mai ridicate bazate pe costurile externe în raport cu valorile minime stabilite în anexa IIIb și, acolo unde este cazul, pentru calcularea nivelului maxim al taxei bazate pe costurile externe.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – partea 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre definesc în mod precis partea sau părțile din rețele lor rutiere care vor face obiectul unei taxe bazate pe costurile externe.

Statele membre definesc în mod precis partea sau părțile din rețele lor rutiere care vor face obiectul unei taxe mai ridicate bazate pe costurile externe în raport cu valorile minime stabilite în anexa IIIb.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – partea 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un stat membru intenționează să aplice taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile de referință prevăzute în anexa IIIb, el notifică Comisiei clasificarea vehiculelor în funcție de care va varia taxa bazată pe costurile externe. De asemenea, statul membru notifică Comisiei și situarea drumurilor care fac obiectul unor taxe bazate pe costurile externe mai ridicate [denumite în continuare «drumuri suburbane (inclusiv autostrăzi)»] și a drumurilor cărora li se aplică taxe bazate pe costurile externe mai reduse [denumite în continuare «drumuri interurbane (inclusiv autostrăzi)»].

În cazul în care un stat membru intenționează să aplice taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile minime prevăzute în anexa IIIb, el notifică Comisiei clasificarea vehiculelor în funcție de care va varia taxa bazată pe costurile externe. De asemenea, statul membru notifică Comisiei și situarea drumurilor care fac obiectul unor taxe bazate pe costurile externe mai ridicate [denumite în continuare „drumuri suburbane (inclusiv autostrăzi)”] și a drumurilor cărora li se aplică taxe minime bazate pe costurile externe mai reduse [denumite în continuare „drumuri interurbane (inclusiv autostrăzi)”].

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – partea 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta secțiune se aplică în cazul în care un stat membru intenționează să perceapă taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile de referință specificate în anexa IIIb.

Prezenta secțiune se aplică în cazul în care un stat membru intenționează să perceapă taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile minime specificate în anexa IIIb.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – partea 4 – punctul 4.1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un stat membru intenționează să perceapă taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile de referință specificate în anexa IIIb, acel stat membru sau, dacă este cazul, o autoritate independentă calculează costul taxabil al poluării atmosferice generate de trafic prin aplicarea următoarei formule:

În cazul în care un stat membru intenționează să perceapă taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile minime specificate în anexa IIIb, acel stat membru sau, dacă este cazul, o autoritate independentă calculează costul taxabil al poluării atmosferice generate de trafic prin aplicarea următoarei formule:

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Directiva 1999/62/CE

Anexa III a – partea 4 – punctul 4.2 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un stat membru intenționează să perceapă taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile de referință specificate în anexa IIIb, statul membru sau, dacă este cazul, o autoritate independentă calculează costul taxabil al poluării fonice generate de trafic prin aplicarea următoarelor formule:

În cazul în care un stat membru intenționează să perceapă taxe bazate pe costurile externe mai ridicate decât valorile minime specificate în anexa IIIb, statul membru sau, dacă este cazul, o autoritate independentă calculează costul taxabil al poluării fonice generate de trafic prin aplicarea următoarelor formule:

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

VALORILE DE REFERINȚĂ ALE TAXEI BAZATE PE COSTURILE EXTERNE

VALORILE MINIME ALE TAXEI BAZATE PE COSTURILE EXTERNE

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta anexă stabilește valorile de referință ale taxei bazate pe costurile externe, inclusiv costul poluării atmosferice și fonice.

Prezenta anexă stabilește valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe, inclusiv costul poluării atmosferice și fonice.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – tabelul 1– titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul 1: Valorile de referință ale taxei bazate pe costurile externe pentru vehiculele grele de marfă

Tabelul 1: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru vehiculele grele de marfă

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – tabelul 2– titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul 2: Valorile de referință ale taxei bazate pe costurile externe pentru autocare

Tabelul 2: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru autocare

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – tabelul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

Tabelul 2a: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru autoturisme:

 

Vehiculul

Motorul

Clasa EURO

Suburbană

Interurban

Automobil motorină

<1,4l

Euro 2

1,9

0,9

Euro 3

1,6

0,9

Euro 4

1,3

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

1.4-2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,8

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0.3

> 2,0 l

Euro 0

3,9

1.3

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,9

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

Automobil benzină

<1,4l

Euro 0

3,7

2,4

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,5

0,2

Euro 6

0,5

0,2

1.4-2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

Euro 1

1,1

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

> 2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,5

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 1999/62/CE

Anexa III b – tabelul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

Tabelul 2b: valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru camionetele destinate transportului de mărfuri:

Vehiculul

Clasa EURO

Suburbană

Interurban

Camionetă destinată transportului de mărfuri benzină

Euro 1

2,4

0,7

Euro 2

1,9

0,4

Euro 3

1,8

0,4

Euro 4

1,7

0,3

Euro 5

1,6

0,3

Euro 6

1,6

0,3

Camionetă destinată transportului de mărfuri motorină

Euro 1

4,0

1,7

Euro 2

4,1

1,7

Euro 3

3,5

1,3

Euro 4

3,0

1,1

Euro 5

2,2

0,8

Euro 6

1,9

0,5

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Anexa V – partea 1 – tabelul 2

 

Textul propus de Comisie

Tabelul 2: Factori de echivalență pentru stabilirea proporției dintre nivelurile taxelor de congestionare pentru diferite categorii de vehicule

Categoria de vehicule

Factor de echivalență

Vehicule ușoare

1

Vehicule grele de marfă rigide

1.9

Autobuze și autocare

2.5

Vehicule grele de marfă articulate

2.9

 

Amendamentul

Tabelul 2: Factori de echivalență pentru stabilirea proporției dintre nivelurile taxelor de congestionare pentru diferite categorii de vehicule

Categoria de vehicule

Factor de echivalență

Vehicule ușoare

1

Vehicule grele de marfă rigide

1,9

Autobuze și autocare

1,5

Vehicule grele de marfă articulate

2,9

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Referințe

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

15.6.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

16.11.2017

Raportor:

Data numirii

Seb Dance

21.6.2017

Examinare în comisie

24.1.2018

 

 

 

Data adoptării

27.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

11

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Bușoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Referințe

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Data prezentării la PE

31.5.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

27.2.2018

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Data adoptării

24.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Data depunerii

7.6.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 21 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate