Postopek : 2017/0114(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0202/2018

Predložena besedila :

A8-0202/2018

Razprave :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0423

POROČILO     ***I
PDF 1307kWORD 193k
7.6.2018
PE 615.363v04-00 A8-0202/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Pripravljavec mnenja (*):

Seb Dance, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0275),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0171/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja avstrijskega zveznega sveta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. oktobra 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0202/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Evropskemu parlamentu, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V tej beli knjigi je Komisija določila rok do leta 2020 za „prehod na celotno in obvezno internalizacijo zunanjih stroškov (vključno s hrupom, lokalnim onesnaževanjem in zastoji poleg obveznega povračila stroškov obrabe) za cestni in železniški promet“.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Zaradi uporabe vozil za prevoz blaga in potnikov se v ozračje sproščajo onesnaževala. Ta onesnaževala, ki znatno vplivajo na zdravje ljudi in prispevajo k poslabšanju kakovosti zraka v Evropi, vključujejo trdne delce PM2,5, dušikov dioksid (NO2) in ozon (O3). Po podatkih Evropske agencije za okolje, objavljenih leta 2017, je bilo na ozemlju Unije leta 2014 zaradi daljše izpostavljenosti omenjenim onesnaževalom zabeleženih 399 000, 75 000 oziroma 13 600 prezgodnjih smrti.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je hrup cestnega prometa drugi najbolj škodljivi okoljski povzročitelj stresa v Evropi takoj za onesnaženjem zraka, vsaj 9000 prezgodnjih smrti na leto pa je mogoče pripisati srčnim boleznim zaradi hrupa prometa.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  V skladu s poročilom Evropske agencije za okolje o kakovosti zraka v Evropi, ki je bilo objavljeno leta 2017, je bil leta 2015 cestni promet panoga z največjimi emisijami dušikovih oksidov (NOX) in druga najpomembnejša panoga z vidika onesnaževanja s črnim ogljikom.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Vsa težka vozila precej vplivajo na cestno infrastrukturo in prispevajo k onesnaženosti zraka, lahka vozila pa so vzrok večine negativnih vplivov na okolje in družbenih učinkov cestnega prometa, ki so povezani z emisijami in zastoji. Zaradi enakega obravnavanja in poštene konkurence bi bilo treba zagotoviti, da se vozila, ki do zdaj niso bila zajeta v okviru iz Direktive 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s cestninami in uporabninami, vključijo v ta okvir. Področje uporabe navedene direktive bi bilo zato treba razširiti na težka vozila, ki niso namenjena prevozu blaga, in na lahka vozila, vključno z osebnimi avtomobili.

(3) Vsa vozila precej vplivajo na cestno infrastrukturo in prispevajo k onesnaženosti zraka, lahka vozila pa so vzrok večine negativnih vplivov na okolje in družbenih učinkov cestnega prometa, ki so povezani z emisijami in zastoji. Zaradi enakega obravnavanja in poštene konkurence bi bilo treba zagotoviti, da se vozila, ki do zdaj niso bila zajeta v okviru iz Direktive 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s cestninami in uporabninami, vključijo v ta okvir. Področje uporabe navedene direktive bi bilo zato treba razširiti na težka vozila, ki niso namenjena prevozu blaga, in na lahka vozila, osebne avtomobile ter motorna kolesa. Cestnine za osebna vozila bi lahko prilagodili, da bi preprečili prekomerno penalizacijo pogostih uporabnikov. Zaradi enakega obravnavanja bi bilo treba pristojbine uporabljati nediskriminatorno glede na kategorijo vozila ter različno glede na vpliv vozil na infrastrukturo, njihov vpliv na okolje in družbo ter poseben socialno-ekonomski položaj nekaterih uporabnikov, ki lahko v službo pridejo le po cesti.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Pri vzpostavitvi notranjega trga za cestni promet s poštenimi konkurenčnimi pogoji bi se morala zahtevati enotna uporaba pravil. Eden glavnih ciljev te direktive je odpraviti izkrivljanja konkurence med uporabniki. Zato bi bilo treba na področje uporabe pristojbin za težka vozila vključiti kombinirana vozila, ki opravljajo cestni prevoz blaga.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Da bi se zagotovila sorazmernost ukrepa, mora biti ta usmerjen le v kombinirana vozila, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu, ki jo urejata uredbi (ES) št. 1071/20091a in 1072/20091b Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1c.

 

_________________

 

1a Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

 

1b Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

 

1c Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).“;

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Časovno omejene uporabnine po naravi ne izražajo natančno dejansko nastalih stroškov in iz podobnih razlogov niso učinkovite pri spodbujanju čistejših in učinkovitejših prevozov ali zmanjševanju zastojev. Zato bi jih bilo treba postopno nadomestiti s pristojbinami na podlagi prevožene razdalje, ki so pravičnejše, uspešnejše in učinkovitejše.

(4) Časovno omejene uporabnine po naravi ne izražajo natančno dejansko nastalih stroškov in iz podobnih razlogov niso učinkovite pri spodbujanju čistejših in učinkovitejših prevozov ali zmanjševanju zastojev. Zato bi jih bilo treba pri težkih vozilih postopno nadomestiti s pristojbinami na podlagi prevožene razdalje, ki so pravičnejše, uspešnejše in učinkovitejše.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Razvoj in/ali vzdrževanje sistemov zaračunavanja pristojbin na podlagi prevožene razdalje bi morala dopolnjevati določitev neodvisnega nadzornega organa v vsaki državi članici, da bi se spremljalo pravilno delovanje nacionalnih sistemov zaračunavanja pristojbin, tako da se zagotovita preglednost in nediskriminacija med prevozniki ter preverja skladnost stopenj cestnin in uporabe prihodkov od zaračunavanja cestnin z določbami te direktive. Vsaka država članica bi morala imeti možnost določiti neodvisni nadzorni organ, tako da ga prilagodi posebnim zahtevam svojega nacionalnega omrežja.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Da postopno nadomeščanje časovno omejenih pristojbin s pristojbinami na podlagi razdalje ne bi dodatno oviralo dostopa prometa iz obrobnih držav in regij do glavnih evropskih trgov, bi bilo treba čim prej vzpostaviti izravnalni sistem, s katerim bi uravnotežili dodatne stroške in preprečili pretirano izgubo konkurenčnosti.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c)  Da se prepreči preusmerjanje prometa na brezplačne ceste, kar bi lahko imelo resne posledice za varnost v cestnem prometu in optimalno uporabo cestnega omrežja, morajo imeti države članice možnost zaračunavati cestnino na vseh cestah, ki potekajo vzporedno z vseevropskim omrežjem.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d)  Časovno omejene uporabnine spodbujajo voznike, da v času, za katerega so plačali, vozijo več, s čimer se načelo „onesnaževalec plača“ oziroma „uporabnik plača“ ne uporablja na ustrezen način.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e)  Da bi se zagotovila pravilna uporaba te direktive, bi morali pogodbeni okvirji, ki urejajo koncesijske pogodbe glede zaračunavanja cestnih pristojbin, olajšati prilagodljivost teh pogodb razvoju regulativnega okvira Unije v skladu z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

 

 

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f)  Pri tem bi bilo treba razmisliti o možnosti izravnave dodatnih stroškov zaradi oddaljenosti z dostopom do energetsko učinkovitejšega voznega parka in prednostno vzpostavitvijo ekskluzivne infrastrukture ali tehnologij, kot so e-avtoceste. Te možnosti izravnave bi lahko postale del bodočega Instrumenta za povezovanje Evrope po letu 2020.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Da se zagotovi sprejemljivost prihodnjih shem zaračunavanja cestnih pristojbin za uporabnike, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da ustrezne sisteme za pobiranje pristojbin uvedejo v okviru širšega svežnja storitev na področju mobilnosti. Taki sistemi bi morali zagotoviti pravično porazdelitev infrastrukturnih stroškov in izražati načelo „onesnaževalec plača“. Vsaka država članica, ki uvede tak sistem, bi morala zagotoviti, da je ta v skladu z določbami Direktive 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

(5) Da se zagotovi sprejemljivost prihodnjih shem zaračunavanja cestnih pristojbin za uporabnike, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da ustrezne sisteme za pobiranje pristojbin uvedejo v okviru širšega svežnja storitev na področju mobilnosti. Ti sistemi bi morali zagotavljati pravično porazdelitev infrastrukturnih stroškov in odražati načelo „onesnaževalec plača“ ter vključevati namensko uporabo prihodkov iz uporabnin. Države članice pa bi morale same odločati, ali bodo cestnine pobirale tudi na cestah, ki ne spadajo v glavno prometno omrežje. Vsaka država članica, ki uvede tak sistem, bi morala zagotoviti, da je ta v skladu z določbami Direktive 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Države članice bi bilo treba spodbujati k upoštevanju socialno-ekonomskih dejavnikov pri izvajanju zaračunavanja uporabe cestne infrastrukture za osebna vozila.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Pri zaračunavanju cestnin vsem uporabnikom cest s pomočjo elektronskih sredstev se masovno zbirajo in shranjujejo osebni podatki, na podlagi katerih je mogoče sklepati tudi na celovite profile gibanja. Države članice in Komisija bi morale pri izvajanju te direktive dosledno upoštevati načeli omejitve namena in zmanjšanja količine podatkov. Tehnične rešitve za zbiranje podatkov v zvezi z uporabninami bi zato morale vsebovati anonimizirane, šifrirane ali predplačniške možnosti za plačilo.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Davki na vozila lahko ovirajo uvedbo cestnin. Da bi podprli uvedbo cestnin, bi morale imeti države članice več možnosti za hitro znižanje davkov na vozila, kar pomeni čim hitrejše znižanje najnižjih stopenj, določenih v Direktivi 1999/62/ES.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5d)  Da bi se zagotovila usklajena uporaba določb te direktive ter spremljal njen vpliv na delovanje evropskega območja prostega gibanja in na interoperabilnost cestninskih sistemov, bi bilo treba za nadzor te interoperabilnosti pooblastiti evropsko agencijo za kopenski promet. Ta agencija bi lahko bila med drugim odgovorna za spremljanje učinkovitega izvajanja določb te direktive in bi lahko sprejemala ukrepe v primeru izkrivljanj pravilnega delovanja notranjega trga za cestni promet ali omejitev prostega gibanja potnikov.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5e)  Še posebej je pomembno, da države članice vzpostavijo pravični sistem pristojbin, s katerim se ne postavijo v slabši položaj uporabniki osebnih vozil, ki so zaradi kraja prebivališča na podeželju, na težko dostopnih ali na izoliranih ozemljih prisiljeni pogosteje uporabljati ceste, za katere se pobirajo pristojbine. Države članice bi morale v okviru teritorialne razvojne politike uporabljati popuste na pristojbine za uporabnike s takih ozemelj.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Tako kot pri težkih vozilih je treba zagotoviti, da so vse časovno omejene pristojbine, ki se zaračunavajo za lahka vozila, sorazmerne, tudi kar zadeva obdobja uporabe, ki so krajša od enega leta. V zvezi s tem je treba upoštevati, da se vzorec uporabe lahkih vozil razlikuje od vzorca uporabe težkih vozil. Izračun sorazmernih časovno omejenih pristojbin bi lahko temeljil na razpoložljivih podatkih o vzorcih potovanj.

(6) Tako kot pri težkih vozilih je treba, če države članice uvedejo časovno omejene pristojbine, ki se zaračunavajo za lahka vozila, zagotoviti, da so te sorazmerne, tudi kar zadeva obdobja uporabe, ki so krajša od enega leta. V zvezi s tem je treba upoštevati, da se vzorec uporabe lahkih vozil razlikuje od vzorca uporabe težkih vozil. Izračun sorazmernih časovno omejenih pristojbin bi lahko temeljil na razpoložljivih podatkih o vzorcih potovanj, če zagotavlja nediskriminacijo.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V skladu z Direktivo 1999/62/ES se lahko pristojbina za zunanje stroške uvede na ravni, ki je blizu mejnemu družbenemu strošku uporabe zadevnega vozila. Ta metoda se je izkazala za najpravičnejši in najučinkovitejši način za upoštevanje negativnih vplivov onesnaženosti zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila, na okolje in zdravje, in bi zagotovila pravičen prispevek težkih vozil k doseganju standardov EU za kakovost zraka17 ter morebitnih omejitev ali ciljnih vrednosti hrupa, ki se uporabljajo. Zato bi bilo treba spodbujati zaračunavanje takih pristojbin.

(7) V skladu z Direktivo 1999/62/ES se mora zaračunati pristojbina za zunanje stroške, ki ustreza načelu, da plača onesnaževalec, in katere višina je blizu mejnemu družbenemu strošku uporabe zadevnega vozila. Ta metoda se je izkazala za najpravičnejši in najučinkovitejši način za upoštevanje negativnih vplivov onesnaženosti zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila, na okolje in zdravje, in bi zagotovila pravičen prispevek težkih vozil k doseganju standardov EU za kakovost zraka17 ter morebitnih omejitev ali ciljnih vrednosti hrupa, ki se uporabljajo. Zato bi bilo treba spodbujati zaračunavanje takih pristojbin.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) V ta namen bi bilo treba najvišje ponderirane povprečne pristojbine za zunanje stroške zamenjati z neposredno uporabnimi referenčnimi vrednostmi, posodobljenimi ob upoštevanju inflacije, znanstvenega napredka pri ocenjevanju zunanjih stroškov cestnega prometa in sprememb v sestavi voznega parka.

(8) V ta namen bi bilo treba uvesti možnost uporabe pristojbine za zunanje stroške za omrežja, za katera se ne uporablja infrastrukturna pristojbina, ter najvišje ponderirane povprečne pristojbine za zunanje stroške zamenjati z neposredno uporabnimi minimalnimi vrednostmi, posodobljenimi ob upoštevanju inflacije, znanstvenega napredka pri ocenjevanju zunanjih stroškov cestnega prometa in sprememb v sestavi voznega parka.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Da bi prispevali k cilju bele knjige o prometu, ki si prizadeva za polno uporabo načela „onesnaževalec plača“, bi bilo treba na omrežjih, na katerih se zaračunava infrastrukturna pristojbina, zagotoviti uporabo pristojbine za zunanje stroške za težka vozila in kombinirana vozila, ki opravljajo cestni prevoz blaga.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Prihodke od zunanjih stroškov bi lahko primerno ponovno uporabili, če bi jih ponovno vložili v sektor prometne infrastrukture, s čimer bi spodbudili bolj trajnostne vrste prometa z manjšim vplivom na okolje.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)   Kot podlago za določitev najnižjih vrednosti za internalizacijo zunanjih stroškov bi bilo treba upoštevati „Handbook on External Costs of Transport“ (priročnik o zunanjih stroških prometa) Generalnega direktorata Komisije za mobilnost in promet.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Razlikovanje infrastrukturnih pristojbin glede na emisijski razred EURO prispeva k uporabi čistejših vozil. Vendar se pričakuje, da bo z obnovo voznega parka razlikovanje pristojbin na tej podlagi na medmestnem omrežju zastarelo do konca leta 2020, zato bi ga bilo treba do takrat postopno odpraviti. Sočasno bi bilo treba zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške uporabljati bolj sistematično, kot usmerjeno sredstvo za povračilo zunanjih stroškov, ko je to najbolj potrebno.

(9) Razlikovanje infrastrukturnih pristojbin glede na emisijski razred EURO prispeva k uporabi čistejših vozil. Vendar se pričakuje, da bo z obnovo voznega parka razlikovanje pristojbin na tej podlagi na medmestnem omrežju manj učinkovito do konca leta 2020, zato bi ga bilo treba do takrat postopno odpraviti. Sočasno bi bilo treba zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške uporabljati bolj sistematično, kot usmerjeno sredstvo za povračilo zunanjih stroškov, ko je to najbolj potrebno.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se spodbujala uporaba najčistejših vozil z najučinkovitejšo porabo goriva, bi morale države članice za navedena vozila uvesti precej nižje cestnine in uporabnine.

(12)  Da bi se spodbujala uporaba najčistejših vozil z učinkovitejšo porabo goriva, bi morale države članice za navedena vozila uvesti precej nižje cestnine in uporabnine. Da bi se olajšalo in pospešilo izvajanje takšnih shem, bi se morala ta znižanja uporabljati ne glede na začetek veljavnosti Uredbe Komisije (EU) …/… o izvajanju Uredbe (EU) št. 595/2009 glede certificiranja emisij CO2 in porabe goriva težkih vozil. Za brezemisijska vozila se ne bi smele uporabljati pristojbine za zunanje stroške, povezane z onesnaževanjem zraka.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Čezalpski tranzit pomeni za prizadete regije posebno obremenitev zaradi hrupa, onesnaževanja zraka in infrastrukturne obrabe, ki je še večja zaradi stroškovne konkurence bližnjih koridorjev. Zato je treba tem regijam in državam članicam omogočiti veliko prožnost pri zaračunavanju zunanjih stroškov in uporabi ukrepov za ureditev prometa, ne nazadnje tudi zaradi preprečevanja neželenih učinkov premeščanja in preusmerjanja prometa med koridorji.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zastoji v cestnem prometu, h katerim vsa motorna vozila prispevajo v različnih deležih, obsegajo strošek v višini približno 1 % BDP. Velik del tega stroška se lahko pripiše medmestnim zastojem. Zato bi bilo treba omogočiti posebno pristojbino za zastoje, pri čemer se mora ta uporabljati za vse kategorije vozil. Da bi bila zadevna pristojbina učinkovita in sorazmerna, bi jo bilo treba izračunati na podlagi mejnih stroškov, povezanih z zastoji, in razlikovati glede na lokacijo, čas in kategorijo vozila. Da bi se čim bolj povečal pozitiven učinek pristojbin za zastoje, bi bilo treba ustrezne prihodke dodeliti projektom, ki odpravljajo vire težave.

(13)  Zastoji v cestnem prometu, h katerim vsa motorna vozila prispevajo v različnih deležih, obsegajo strošek v višini približno 1 % BDP. Velik del tega stroška se lahko pripiše medmestnim zastojem. Zato bi bilo treba omogočiti posebno pristojbino za zastoje, pri čemer se mora ta uporabljati za vse kategorije vozil. Da bi bila zadevna pristojbina učinkovita, sorazmerna in nediskriminatorna, bi jo bilo treba izračunati na podlagi mejnih stroškov, povezanih z zastoji, in razlikovati glede na lokacijo, čas in kategorijo vozila. Poiskati pa je treba tudi formule usklajevanja in izravnav, da ne bi diskriminirali delavcev, ki živijo na obrobju mest in že plačujejo stroške infrastrukturnih pristojbin in cestnin. Da bi se čim bolj povečal pozitiven učinek pristojbin za zastoje, bi bilo treba ustrezne prihodke dodeliti projektom, ki odpravljajo vire težave.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Za ohranitev avtomobilske dediščine Unije bi morale države članice uvrstiti vozila zgodovinskega pomena v posebno kategorijo zaradi prilagodljivosti različnih pristojbin, ki se plačujejo v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Glede na visoko stopnjo zunanjih stroškov za nesreče, ki znašajo več deset milijard EUR na leto, bi bilo treba v zvezi z določbami Direktive 2008/96 Evropskega parlamenta in Sveta1a o izračunu povprečnih socialnih stroškov nesreč s smrtnim izidom in nesreč s hudimi poškodbami državam članicam omogočiti boljšo internalizacijo stroškov, ki jih ne krijejo zavarovanja. Del teh stroškov bi krilo socialno varstvo ali celotna družba, na primer upravne stroške mobiliziranih javnih služb, nekatere stroške mobiliziranih zdravstvenih služb ter stroške izgube človeškega kapitala in stroške, povezane s fizičnimi in psihičnimi poškodbami.

 

_____________

 

1a Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 319, 29.11.2008, str. 59).

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Pribitki, dodani infrastrukturni pristojbini, bi prav tako lahko koristno prispevali k reševanju težav, povezanih s precejšnjo okoljsko škodo ali zastoji, ki nastanejo zaradi uporabe nekaterih cest, ne le na gorskih območjih. Sedanjo omejitev pribitkov na taka območja bi bilo zato treba odpraviti. Da bi se preprečilo dvojno zaračunavanje pristojbin uporabnikom, se pribitki ne bi smeli uporabljati na cestnih odsekih, na katerih se zaračunava pristojbina za zastoje.

(16)  Pribitki, dodani infrastrukturni pristojbini, bi prav tako lahko koristno prispevali k reševanju težav, povezanih s precejšnjo okoljsko škodo ali zastoji, ki nastanejo zaradi uporabe nekaterih cest, ne le na gorskih območjih. Uporabo pribitkov bi bilo zato treba olajšati, tako da se odpravijo sedanje omejitve pribitkov na taka območja in njihove dodelitve projektom centralnega omrežja vseevropskega prometnega omrežja. Da bi se preprečilo dvojno zaračunavanje pristojbin uporabnikom, bi bilo treba strožje omejiti pribitke, ki se uporabljajo na cestnih odsekih, na katerih se zaračunava pristojbina za zastoje. Poleg tega bi bilo treba prilagoditi najvišjo stopnjo, ki se uporablja v različnih okoliščinah.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  V zvezi z lahkimi vozili je treba zagotoviti, da ta direktiva ne ovira prostega gibanja državljanov. Države članice bi morale imeti možnost, da uvedejo popuste in znižanja za uporabnike cest, ki plačujejo nesorazmerne pristojbine zaradi geografskih ali socialnih razlogov.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi se izkoristile morebitne sinergije med uporabljenimi sistemi zaračunavanja cestnih pristojbin in s tem znižali obratovalni stroški, bi morala biti Komisija v celoti vključena v sodelovanje med državami članicami, ki nameravajo uvesti skupne sheme zaračunavanja cestnih pristojbin.

(18)  Da bi se izkoristile morebitne sinergije med uporabljenimi sistemi zaračunavanja cestnih pristojbin in s tem znižali obratovalni stroški, bi morala biti Komisija v celoti vključena v sodelovanje med državami članicami, ki nameravajo uvesti skupne in interoperabilne sheme zaračunavanja cestnih pristojbin.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  S cestnimi pristojbinami se lahko izkoristijo sredstva, ki prispevajo k financiranju vzdrževanja in razvoja visokokakovostne prometne infrastrukture. Zato je treba države članice spodbuditi k ustrezni uporabi prihodkov od cestnih pristojbin in v ta namen zahtevati, da ustrezno poročajo o uporabi takih prihodkov. To bi moralo zlasti pripomoči k opredelitvi morebitnih finančnih vrzeli in povečanju javne podpore zaračunavanju cestnih pristojbin.

(19)  S cestnimi pristojbinami se zbirajo sredstva, ki prispevajo k financiranju in navzkrižnemu financiranju alternativnih projektov prometne infrastrukture, vzdrževanja in razvoja visokokakovostne prometne infrastrukture ter storitev. Zato naj bi države članice ustrezno uporabile prihodke od cestnih pristojbin in bi morale v ta namen ustrezno poročati o uporabi teh prihodkov. Zato bi bilo treba prihodke iz infrastrukturnih pristojbin in pristojbin za zunanje stroške ponovno vložiti v prometni sektor. To bi moralo zlasti pripomoči k opredelitvi morebitnih finančnih vrzeli in povečanju javne podpore zaračunavanju cestnih pristojbin.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Zagotoviti je treba, da pristojbine za zunanje stroške še naprej čim natančneje izražajo stroške onesnaženja zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila, ne da bi pri tem shema zaračunavanja pristojbin postala pretirano zapletena, da se spodbudi uporaba vozil z najučinkovitejšo porabo goriva in da spodbude ostanejo učinkovite, razlikovanje cestnih pristojbin pa posodobljeno. Zato bi bilo treba Komisiji dodeliti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s prilagoditvijo referenčnih vrednosti za zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške znanstvenemu napredku, opredelitvijo načinov za dohodkovno nevtralno razlikovanje infrastrukturnih stroškov glede na emisije CO2 iz težkih vozil in prilagoditvijo načinov za razlikovanje infrastrukturnih stroškov za lahka vozila tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(21)  Zagotoviti je treba, da pristojbine za zunanje stroške še naprej čim natančneje izražajo stroške onesnaženja zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila, ne da bi pri tem shema zaračunavanja pristojbin postala pretirano zapletena, da se spodbudi uporaba vozil z najučinkovitejšo porabo goriva in da spodbude ostanejo učinkovite, razlikovanje cestnih pristojbin pa posodobljeno. Zato bi bilo treba Komisiji dodeliti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s prilagoditvijo minimalnih vrednosti za zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške znanstvenemu napredku, opredelitvijo načinov za dohodkovno nevtralno razlikovanje infrastrukturnih stroškov glede na emisije CO2 iz težkih vozil in prilagoditvijo načinov za razlikovanje infrastrukturnih stroškov za lahka vozila tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Komisija najkasneje v dveh letih po začetku veljavnosti direktive predloži splošno veljaven, pregleden in jasen okvir za internalizacijo zunanjih okoljskih in zdravstvenih stroškov ter stroškov prometnih zastojev, ki bo podlaga za bodoče izračune infrastrukturnih pristojbin. V zvezi s tem mora imeti Komisija možnost predlagati model, ki mu priloži analizo učinkov na internalizacijo zunanjih stroškov za vse vrste prometa. Zaradi sorazmernosti je treba pri zaračunavanju zunanjih stroškov upoštevati vse vrste prometa.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)   Zaradi preglednosti bi bilo primerno, da bi države članice uporabnike cest seznanjale z rezultati ponovnih naložb infrastrukturnih pristojbin ter pristojbin za zunanje stroške in zastoje. Tako bi jih morale seznanjati s prednostmi izboljšane varnosti v cestnem prometu, manjšega okoljskega vpliva in upada prometnih zastojev.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo cestne infrastrukture za vozila“;

„Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo cestne infrastrukture za vozila na podlagi prevožene razdalje“;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nove infrastrukture ali novih izboljšav infrastrukture, vključno z večjimi popravili infrastrukture;

(a)  nove infrastrukture ali novih izboljšav infrastrukture, vključno z večjimi popravili infrastrukture ali alternativno infrastrukturo za preusmeritev prometa;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  ,cestnina‘ pomeni znesek, ki se določi na podlagi razdalje, prevožene po dani infrastrukturi, in na podlagi tipa vozila, s plačilom katerega vozilo pridobi pravico do uporabe infrastrukture, zajema pa infrastrukturno pristojbino oziroma pristojbino za zastoje ali pristojbino za zunanje stroške ali oboje;

(6)  ,cestnina‘ pomeni znesek, ki se določi na podlagi razdalje, prevožene po dani infrastrukturi, in na podlagi tipa vozila, s plačilom katerega vozilo pridobi pravico do uporabe infrastrukture, zajema pa eno ali več naslednjih pristojbin: infrastrukturno pristojbino ali pristojbino za zunanje stroške;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  ,stroški onesnaževanja zraka zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil izpust trdnih delcev in predhodnikov ozona, kot so dušikov oksid in hlapne organske spojine, med delovanjem vozila;

(11)  ,stroški onesnaževanja zraka zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode za zdravje ljudi in okoljske škode, ki ju je povzročil izpust trdnih delcev in predhodnikov ozona, kot so dušikov oksid in hlapne organske spojine, med delovanjem vozila;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  ,stroški obremenitev s hrupom zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil hrup, ki so ga oddala vozila ali ga je ustvaril njihov stik s površino vozišča;

(12)  ,stroški obremenitev s hrupom zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode za zdravje ljudi in za okolje, ki jo je povzročil hrup, ki so ga oddala vozila ali ga je ustvaril njihov stik s površino vozišča;

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  ,vozilo‘ pomeni motorno vozilo s štirimi kolesi ali več ali spojeno kombinacijo vozil, ki je namenjeno ali se uporablja za prevoz blaga ali potnikov po cesti;

(15)  ,vozilo‘ pomeni motorno vozilo z dvema kolesoma ali več ali spojeno kombinacijo vozil, ki je namenjeno ali se uporablja za prevoz blaga ali potnikov po cesti;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  ,lahko vozilo‘ pomeni lahko gospodarsko vozilo, osebni avtomobil ali motorno kolo;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  ,lahko vozilo‘ pomeni osebni avtomobil, minibus ali kombinirano vozilo;

(19)  ,lahko vozilo‘ pomeni minibus, kombinirano vozilo ali kombinirano vozilo, namenjeno za prevoz blaga;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  ,vozilo zgodovinskega pomena‘ pomeni vozilo zgodovinskega pomena, kot je določeno v členu 3(7) Direktive 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta*;

 

_______________

 

* Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51).

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  ,kombinirano vozilo‘ pomeni vozilo, namenjeno za prevoz blaga, katerega največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone;

(22)  ,kombinirano vozilo‘ pomeni vozilo, ki ni osebni avtomobil, katerega največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  ,kombinirano vozilo za prevoz blaga‘ pomeni vozilo, ki se uporablja za dejavnost cestnega prevoznika, kot je določeno v Uredbi (ES) 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta* , in katerega največja dovoljena skupna masa je med 2,4 in 3,5 tone ter katerega višina presega 2 metra.

 

______________

 

* Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22b) ,brezemisijsko obratovanje‘ se nanaša na vozilo, ki na preverljiv način obratuje brez emisij izpušnih plinov iz izpušne cevi na celotnem pokritem cestnem omrežju ;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  ,motorno kolo‘ pomeni vozilo z dvema kolesoma, z bočno prikolico ali brez nje, ter vse trikolesnike in štirikolesnike kategorij L3e, L4e, L5e, L6e in L7e, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 168/2013;

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  ,koncesijska pogodba‘ pomeni javno naročilo gradenj, kakor je opredeljeno v členu 1 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta**;

(27)  ,koncesijska pogodba‘ pomeni ,koncesijo‘, kakor je opredeljena v členu 5(1) Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta;

 

_______________

 

Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  ,bistveno spremenjena ureditev cestninjenja ali zaračunavanja pristojbin‘ pomeni ureditev cestninjenja ali zaračunavanja pristojbin, ki je bila spremenjena tako, da se stroški ali prihodki spremenijo za vsaj 5 % v primerjavi s preteklim letom, po popravku za stopnjo inflacije, izmerjeno s spremembami v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin EU, razen energije in nepredelanih živil, kot ga objavi Komisija (Eurostat).

(29)  ,bistveno spremenjena ureditev cestninjenja ali zaračunavanja pristojbin‘ pomeni ureditev cestninjenja ali zaračunavanja pristojbin, ki je bila spremenjena tako, da se stroški ali prihodki spremenijo za vsaj 15 % v primerjavi s preteklim letom, po popravku za stopnjo inflacije, izmerjeno s spremembami v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin EU, razen energije in nepredelanih živil, kot ga objavi Komisija (Eurostat). V koncesijskih pogodbah se spremembe, ki izpolnjujejo merila iz odstavkov 1 in 2 člena 43 Direktive 2014/23/EU ne štejejo za bistvene.

Obrazložitev

Izogniti bi se bilo treba preveč omejevalni definiciji znatnih sprememb, da bi preprečili preveliko upravno breme za pristojne organe. Cilj tega predloga spremembe je olajšati spremembe sistema cestninjenja, zlasti lažje izvajanje določb te direktive, pri čemer se vse spremembe sistema plačila cestnin ne bi sporočale Komisiji. Ta predlog spremembe omogoča tudi boljšo povezavo definicije znatnih sprememb z Direktivo 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  ,navzkrižno financiranje‘ pomeni financiranje učinkovitih alternativnih projektov prometne infrastrukture s prihodki iz cestnin in infrastrukturnih pristojbin, ki se plačujejo za obstoječe prometne infrastrukture;

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 29 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29b)  ,države članice‘ pomeni vse organe držav članic, bodisi organe centralne državne oblasti, organe posameznih zveznih držav ali druge teritorialne organe, ki so pristojni za zagotavljanje skladnosti s pravom Unije.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  stroški infrastrukture ali stroški izboljšav infrastrukture lahko vključujejo kakršne koli posebne izdatke za zmanjšanje hrupa ali izboljšanje varnosti v cestnem prometu ter dejanska plačila, ki jih je izvedel upravljavec infrastrukture na podlagi objektivnih okoljskih vidikov, na primer zaradi zaščite pred onesnaževanjem tal.

(b)  stroški infrastrukture ali stroški izboljšav infrastrukture lahko vključujejo kakršne koli posebne izdatke, nastale tudi z novimi regulativnimi zahtevami, za zmanjšanje hrupa, za uvedbo inovativnih tehnoloških rešitev ali za izboljšanje varnosti v cestnem prometu ter dejanska plačila, ki jih je izvedel upravljavec infrastrukture na podlagi objektivnih okoljskih vidikov, na primer zaradi zaščite pred onesnaževanjem tal.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 6(2) se doda nova točka (ba):

 

„(ba)  vozila zgodovinskega interesa,“

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice brez poseganja v odstavek 9 od 1. januarja 2018 ne uvajajo uporabnin za težka vozila. Uporabnine, ki se uvedejo pred navedenim datumom, se lahko ohranijo do 31. decembra 2023.

6.  Države članice brez poseganja v odstavek 9 od [datuma začetka veljavnosti te direktive] ne uvajajo uporabnin za težka vozila ter kombinirana vozila za prevoz blaga. Uporabnine, ki se uvedejo pred navedenim datumom, se lahko ohranijo do 31. decembra 2022, po tem datumu pa jih nadomestijo infrastrukturne pristojbine za cestno omrežje, kot je določeno s to direktivo.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice od [datuma začetka veljavnosti te direktive] ne uvajajo uporabnin za lahka vozila. Uporabnine, ki so bile uvedene pred navedenim datumom, se lahko odpravijo do 31. decembra 2027.

7.  Države članice od [datuma začetka veljavnosti te direktive] ne uvajajo uporabnin za lahka vozila. Uporabnine, ki so bile uvedene pred navedenim datumom, se lahko ohranijo do 31. decembra 2025.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Od 1. januarja 2020 se cestnine in uporabnine, ki se zaračunavajo za težka vozila, zaračunavajo za vsa težka vozila.

9.  Od 1. januarja 2020 se cestnine in uporabnine, ki se zaračunavajo za težka vozila, zaračunavajo za vsa težka vozila in kombinirana vozila, namenjena za prevoz blaga.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Cestnine in uporabnine za težka vozila ter cestnine in uporabnine za lahka vozila se lahko uvedejo ali ohranijo neodvisno druga od druge.

10.  Do 31. decembra 2022 se lahko cestnine in uporabnine za težka vozila in kombinirana vozila, namenjena za prevoz blaga, ter cestnine in uporabnine za lahka vozila, ki niso kombinirana vozila, namenjena za prevoz blaga, uvedejo ali ohranijo neodvisno druga od druge.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se uporabnine zaračunavajo za osebna vozila, se uporaba infrastrukture zagotovi vsaj za naslednja obdobja: 10 dni, en mesec ali dva meseca ali oboje in eno leto. Dvomesečna stopnja ne sme biti višja od 30 % letne stopnje, mesečna stopnja ne sme biti višja od 18 % letne stopnje in desetdnevna stopnja ne sme biti višja od 8 % letne stopnje.

Če se uporabnine zaračunavajo za osebna vozila, se uporaba infrastrukture zagotovi vsaj za naslednja obdobja: en dan, en teden, 10 dni, en mesec ali dva meseca ali oboje in eno leto. Dvomesečna stopnja ne sme biti višja od 30 % letne stopnje, mesečna stopnja ne sme biti višja od 18 % letne stopnje in desetdnevna, tedenska in dnevna stopnja ne sme biti višja od 8 % letne stopnje.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kar zadeva minibuse in kombinirana vozila, države članice upoštevajo odstavek 2 ali odstavek 3. Vendar države članice uporabnine za minibuse in kombinirana vozila, ki so višje kot za osebna vozila, določijo najpozneje od 1. januarja 2024.“;

4.  Kar zadeva minibuse, kombinirana vozila in kombinirana vozila, namenjena za prevoz blaga, države članice upoštevajo odstavek 2 ali odstavek 3. Vendar države članice uporabnine za minibuse, kombinirana vozila in kombinirana vozila, namenjena za prevoz blaga, ki so višje kot za osebna vozila, določijo najpozneje od 1. januarja 2024.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7a – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Pri sorazmernosti uporabnin se lahko upoštevajo posebnosti prevoznih dejavnosti, ki se začnejo v državi članici na obrobju EU.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  V členu 7b se doda naslednji odstavek 2a:

 

„2a.  Avtocestni odseki, na katerih se zaračunava infrastrukturna pristojbina, imajo potrebno infrastrukturo za zagotovitev varnosti prometa za vse uporabnike ter lahko imajo parkirišča, ki so varna v vseh vremenskih razmerah, v skladu z uredbo (EU) .../.... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (2017/0122(COD)).

Obrazložitev

Avtocestna omrežja, na katerih se zaračunava infrastrukturna pristojbina, bi morala cestnim prevoznikom omogočiti, da v celoti izpolnijo svoje obveznosti iz uredbe o času vožnje in času počitka, ter zagotoviti visoko stopnjo varnosti v cestnem prometu za vse uporabnike.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica lahko ohrani ali uvede pristojbino za zunanje stroške, ki je povezana s stroški onesnaževanja zraka ali obremenitev s hrupom zaradi prometa ali obojim.

1.  Država članica lahko ohrani ali uvede pristojbino za zunanje stroške, ki je povezana s stroški onesnaževanja zraka ali obremenitev s hrupom zaradi prometa ali obojim.

 

Pristojbine za zunanje stroške se lahko uvedejo ali ohranijo na odsekih cestnega omrežja, za katera se ne uporablja infrastrukturna pristojbina.

Kar zadeva težka vozila, se pristojbine za zunanje stroške razlikujejo in določijo v skladu z najmanjšimi možnimi zahtevami in metodami iz Priloge IIIa, pri čemer se upoštevajo referenčne vrednosti iz Priloge IIIb.

Pristojbine za zunanje stroške, povezane z onesnaževanjem zraka ali obremenitvijo s hrupom zaradi prometa, se razlikujejo in določijo v skladu z najmanjšimi možnimi zahtevami in metodami iz Priloge IIIa in so v skladu vsaj z najmanjšimi vrednostmi iz Priloge IIIb.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice, ki pobirajo cestnine, od 1. januarja 2021 zaračunavajo težkim vozilom pristojbino za zunanje stroške vsaj na tistih delih cestnega omrežja iz člena 7(1), na katerih je okoljska škoda, ki jo povzročajo težka vozila, višja od povprečne okoljske škode, ki jo težka vozila povzročajo na drugih delih omrežja, opredeljene v skladu z ustreznimi zahtevami glede poročanja iz priloge IIIa.“;

5.  Države članice, ki pobirajo cestnine, od 1. januarja 2021 zaračunavajo pristojbino za zunanje stroške, povezane z onesnaževanjem zraka ali obremenitvijo s hrupom zaradi prometa, težkim vozilom in kombiniranim vozilom, namenjenim prevozu blaga, na vseh delih omrežja iz člena 7(1), za katera se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine.“;

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Od 1. januarja 2026 se pristojbina za zunanje stroške na vseh odsekih cestnega omrežja iz člena 7(1) nediskriminatorno zaračunava vsem kategorijam vozil.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Države članice lahko za prilagajanje pristojbin za zunanje stroške uporabljajo odstopanje za vozila z zgodovinskim pomenom.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 da – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pristojbine za zastoje se lahko uvedejo ali ohranijo neodvisno od infrastrukturnih pristojbin.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 da – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojbina za zastoje, ki se uvede na katerem koli odseku cestnega omrežja, se nediskriminatorno zaračunava vsem kategorijam vozil, v skladu s standardnimi ekvivalenčnimi faktorji iz Priloge V.

3.  Pristojbina za zastoje, ki se uvede na katerem koli odseku cestnega omrežja, se nediskriminatorno zaračunava vsem kategorijam vozil, v skladu s standardnimi ekvivalenčnimi faktorji iz Priloge V. Vendar pa se države članice lahko odločijo izvzeti avtobuse in potovalne avtobuse za namen spodbujanja skupnega prevoza, socialno-gospodarskega razvoja in teritorialne kohezije.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 da – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojbina za zastoje izraža stroške, ki jih vozilo povzroča drugim uporabnikom cest in posredno družbi, vendar za nobeno vrsto ceste ne presegajo najvišjih ravni iz Priloge VI.

4.  Pristojbina za zastoje ni za nobeno vrsto ceste nižja od ravni iz Priloge VI.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 da – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice vzpostavijo ustrezne mehanizme za spremljanje učinka pristojbin za zastoje in preverjanje njihove stopnje. Stopnjo pristojbin preverjajo redno, vsaj vsaka tri leta, s čimer zagotovijo, da niso višje od stroškov zastojev, ki jih ima navedena država članica in nastanejo na tistih cestnih odsekih, na katerih se zaračunava pristojbina za zastoje.;

5.  Države članice vzpostavijo ustrezne mehanizme za spremljanje učinka pristojbin za zastoje in preverjanje njihove stopnje. Stopnjo pristojbin preverjajo vsako leto, s čimer zagotovijo, da niso višje od stroškov zastojev, ki jih ima navedena država članica in nastanejo na tistih cestnih odsekih, na katerih se zaračunava pristojbina za zastoje.;

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se prihodek, ustvarjen s pribitkom, naloži v financiranje gradnje prometne infrastrukture jedrnega omrežja, opredeljenega v skladu s poglavjem III Uredbe (EU) št. 1315/2013, ki neposredno prispeva k zmanjševanju zastojev ali okoljske škode in so na istem koridorju kot cestni odsek, za katerega se zaračunava pribitek;

(a)  se prihodek, ustvarjen s pribitkom, naloži v financiranje gradnje prometne infrastrukture ali prometnih storitev, ki neposredno prispevajo k zmanjševanju zastojev ali okoljske škode in so na istem koridorju kot cestni odsek, za katerega se zaračunava pribitek;

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pribitek ne presega 15 % ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7e, razen če se ustvarjeni prihodek naloži v čezmejne odseke koridorjev jedrnega omrežja; v tem primeru pribitek ne sme presegati 25 %;

(b)  pribitek ne presega 15 % ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7e, razen na gorskih območjih, kjer so stroški za infrastrukturo višji, podnebna in okoljska škoda pa večja; v tem primeru pribitek ne sme presegati 50 %;

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je poenostaviti uvedbo pribitkov z določitvijo enotne 25-odstotne stopnje pribitka ne glede na namembnost prihodkov.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  se Komisiji pred zaračunavanjem pribitka predložita natančen opis lokacije pribitka in dokazilo o odločitvi za financiranje gradnje koridorjev jedrnega omrežja iz točke (a);

(d)  se Komisiji pred zaračunavanjem pribitka predložita natančen opis lokacije pribitka in dokazilo o odločitvi za financiranje prometne infrastrukture ali prometnih storitev iz točke (a);

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a.  V primeru novih čezmejnih projektov se lahko pribitki dodajo le, če se strinjajo vse države članice, vključene v tak projekt.

črtano

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je poenostaviti regulativni okvir, ki ureja vzpostavitev pribitkov na sedanje cestnine.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Potem ko Komisija od države članice, ki namerava zaračunavati pribitek, prejme zahtevane informacije, Komisija navedene informacije predloži članom odbora iz člena 9c. Kadar Komisija meni, da načrtovani pribitek ni v skladu s pogoji iz odstavka 1 ali da bo imel načrtovani pribitek pomembne negativne učinke na gospodarski razvoj obrobnih regij, lahko z izvedbenimi akti zavrne načrte zadevne države članice za pristojbine ali zahteva njihovo spremembo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 9c(2).

3.  Potem ko Komisija od države članice, ki namerava zaračunavati pribitek, prejme zahtevane informacije, Komisija navedene informacije predloži članom odbora iz člena 9c. Kadar Komisija meni, da načrtovani pribitek ni v skladu s pogoji iz odstavka 1 ali da bo imel načrtovani pribitek pomembne negativne učinke na gospodarski razvoj obrobnih regij, lahko z izvedbenimi akti zavrne načrte zadevne države članice za pristojbine ali zahteva njihovo spremembo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 9c(2). Če se pribitek uporablja za cestninske sisteme iz člena 7e(3), se za namene te direktive ne šteje za bistveno spremembo.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Znesek pribitka se odšteje od zneska pristojbine za zunanje stroške, izračunanega v skladu s členom 7c, razen za vozila emisijskih razredov EURO 0, I in II od 15. oktobra 2011, III in IV od 1. januarja 2015, V od 1. januarja 2019 in VI od januarja 2023. Vsi prihodki, ustvarjeni s sočasnim zaračunavanjem pribitka in pristojbin za zunanje stroške, se vložijo v financiranje gradnje koridorjev jedrnega omrežja iz dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013.

črtano

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  obdobja prometnih konic, med katerimi se za zmanjševanje zastojev zaračunavajo višje infrastrukturne pristojbine, ne presegajo pet ur na dan;

(d)  obdobja prometnih konic, med katerimi se za zmanjševanje zastojev zaračunavajo višje infrastrukturne pristojbine, ne presegajo pet ur na dan ali števila ur, med katerimi delež zastojev presega 100 % zmogljivosti;

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar voznik ali prevoznik, če je to primerno, ob pregledu ne more predložiti dokumentov vozila, ki so potrebni za ugotovitev njegovega emisijskega razreda za namen iz odstavka 2, lahko države članice zaračunajo najvišjo cestnino, ki se lahko zaračuna.

3.  Kadar voznik ali prevoznik, če je to primerno, ob pregledu za plačilo ne uporabi elektronskega načina cestninjenja ali nima veljavne naročnine ali njegovo vozilo nima opreme, ki jo je odobril izvajalec cestninjenja, potrebne za ugotovitev njegovega emisijskega razreda za namen iz odstavka 2, lahko države članice zaračunajo najvišjo cestnino, ki se lahko zaračuna.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija v enem letu po tem, ko objavi uradne podatke o emisijah CO2 v skladu z Uredbo (EU) .../...*****, sprejme delegirani akt v skladu s členom 9e, v katerem opredeli referenčne vrednosti emisij CO2 in ustrezno kategorizacijo zadevnih težkih vozil.

4.  Komisija v enem letu po tem, ko objavi uradne podatke o emisijah CO2 v skladu z Uredbo (EU) .../...*****, sprejme delegirani akt v skladu s členom 9e, v katerem opredeli referenčne vrednosti emisij CO2 in ustrezno kategorizacijo zadevnih težkih vozil, ter upošteva tehnologije za zmanjševanje emisij.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v enem letu od začetka veljavnosti delegiranega akta razlikujejo infrastrukturno pristojbino ob upoštevanju referenčnih vrednosti emisij CO2 in zadevne kategorizacije vozil. Pristojbine se razlikujejo tako, da nobena infrastrukturna pristojbina za več kot 100 % ne presega enake pristojbine, ki se zaračunava za enakovredna vozila, ki imajo najnižje emisije CO2, vendar niso brez emisij. Infrastrukturne pristojbine za brezemisijska vozila se znižajo za 75 % v primerjavi z najvišjo stopnjo.

Države članice v enem letu od začetka veljavnosti delegiranega akta razlikujejo infrastrukturno pristojbino ob upoštevanju referenčnih vrednosti emisij CO2 in zadevne kategorizacije vozil.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Od ... [datuma začetka veljavnosti te direktive] se infrastrukturne pristojbine za brezemisijska vozila znižajo za 50 % v primerjavi z najnižjo stopnjo. . Enako znižanje velja tudi za brezemisijsko obratovanje, če ga je mogoče dokazati.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do ... pripravi poročilo z oceno tržnega deleža brezemisijskih vozil in brezemisijskega obratovanja. [UL: prosimo, vstavite datum: pet let po datumu začetka veljavnosti te direktive]. Po potrebi se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9e v zvezi s ponovnim izračunom popusta za brezemisijska vozila v primerjavi z najnižjo stopnjo infrastrukturne pristojbine.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 ga – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kar zadeva lahka vozila, lahko države članice do 31. decembra 2021 razlikujejo cestnine in uporabnine glede na okoljsko učinkovitost vozila.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 ga – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko upoštevajo izboljšanje okoljske učinkovitosti vozila, če se vozilo preuredi za uporabo alternativnih goriv. Stalno predplačilo ali kakršna koli druga oblika plačila, ki jo je odobril upravljavec cestninskega sistema, bi morala uporabnikom omogočiti spremembo cestnine, če se je zaradi preureditve vozila izboljšala njegova okoljska učinkovitost.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 ga – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar voznik ali prevoznik, če je to primerno, ob pregledu ne more predložiti dokumentov vozila, ki so potrebni za ugotovitev njegovih ravni emisij (izjavo o skladnosti) v skladu z Uredbo Komisije (EU) .../...******, lahko države članice zaračunajo najvišjo cestnino ali letno uporabnino, ki se lahko zaračuna.

3.  Kadar voznik ali prevoznik, če je to primerno, ob pregledu nima potrdila o predplačilu ali kakšnem drugem načinu plačila, ki ga je odobril izvajalec cestninjenja, ali ne more predložiti dokumentov vozila, ki so potrebni za ugotovitev njegovih ravni emisij (izjavo o skladnosti) v skladu z Uredbo Komisije (EU) .../...******, lahko države članice zaračunajo najvišjo cestnino ali letno uporabnino, ki se lahko zaračuna. Z naknadno predložitvijo ustreznih dokumentov, ki dokazujejo raven emisij vozila, se povrne razlika med zaračunano cestnino ali uporabnino in ustrezno cestnino ali uporabnino za zadevno vozilo.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 ga – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice lahko sprejmejo izredne ukrepe za plačilo uporabnine za vozila zgodovinskega pomena.

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 ga – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisiji se dodeli pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 9e o spremembi Priloge VII, da se načini iz zadevne priloge prilagodijo tehničnemu napredku.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9e v zvezi s spremembo Priloge VII, da se načini iz zadevne priloge prilagodijo tehničnemu napredku in da se upošteva vloga sestavnih delov tako pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu kot pri razogljičenju prevoza.

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 h – odstavek 1 – točka a – alinea 3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  v členu 7h(1)(a) se doda naslednji odstavek:

 

„– jasne informacije o interoperabilnosti naprav v vozilu, ki so nameščene za plačevanje uporabnin in cestnin. Navedeni so razlogi, zakaj se naprave iz vozil, ki se uporabljajo v drugih državah članicah EU, ne morejo uporabiti za to ureditev cestninjenja.“

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 h – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vstavi se naslednji odstavek:

 

„1a.  Cilj pogodbenega okvira, ki ureja razmerje med dajalcem in imetnikom koncesije, je omogočiti prilagodljivost koncesijskih pogodb razvoju regulativnega okvira Unije ali nacionalnega regulativnega okvira v zvezi z obveznostmi, opredeljenimi v členih 7c, 7da, 7g in 7ga te direktive.“

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka -a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 i – odstavek 2 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  v odstavku 2 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice lahko omogočijo popuste ali znižanja za infrastrukturne pristojbine, pod pogojem da:

2.  Za težka vozila in kombinirana vozila, namenjena za prevoz blaga, lahko države članice omogočijo popuste ali znižanja za infrastrukturne pristojbine, pod pogojem da:

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 i – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  tovrstni popusti ali znižanja ne presegajo 13 % infrastrukturnih pristojbin, ki se plačujejo za enakovredna vozila, za katera ni upravičenosti do popustov ali znižanj.

(c)  tovrstni popusti ali znižanja ne presegajo 20 % infrastrukturnih pristojbin, ki se plačujejo za enakovredna vozila, za katera ni upravičenosti do popustov ali znižanj, in za tista, ki se uporabljajo za lokalni ali običajni prevoz ali za oba;

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 i – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  za odstavkom 2 se doda naslednji odstavek:

 

2a.  Za lahka vozila, zlasti za pogoste uporabnike na območjih razpršene poselitve in na obrobju mest, lahko države članice omogočijo popuste ali znižanja za infrastrukturne pristojbine, če:

 

(a)  je tako prilagojena tarifna struktura sorazmerna, javna in jo uporabniki uporabljajo pod enakimi pogoji ter ne pomeni prenosa dodatnih stroškov na druge uporabnike v obliki višjih cestnin;

 

(b)  ti popusti in znižanja prispevajo

 

(i) k socialni koheziji in/ali

 

(ii)  k zagotavljanju mobilnosti na obrobnih ali oddaljenih območjih ali na obeh;

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a b (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 i – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  za odstavkom 2 se doda naslednji odstavek:

 

2b.  Države članice ali pristojni organi lahko uvedejo pavšalno oprostitev na podlagi kilometrov na določenem cestnem odseku, ob upoštevanju vzorcev mobilnosti in gospodarskega pomena obrobnih regij, pod pogojem, da je tako prilagojena tarifna struktura sorazmerna, javna in jo uporabniki uporabljajo pod enakimi pogoji ter ne pomeni prenosa dodatnih stroškov na druge uporabnike v obliki višjih cestnin;

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 i– odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pod pogoji iz člena 7g(1)(b) in (5) so stopnje cestnin lahko izjemoma, namreč za posebne projekte velikega evropskega pomena, opredeljene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1315/2013, predmet razlikovanja na drugačen način, da se zagotovi gospodarska izvedljivost takih projektov, kadar so ti izpostavljeni neposredni konkurenci drugih načinov prevoza. Tarifna struktura je linearna, sorazmerna, objavljena in se pod enakimi pogoji uporablja za vse uporabnike ter ne pomeni prenosa dodatnih stroškov na druge uporabnike v obliki višjih cestnin.“;

3.  Pod pogoji iz člena 7g(1)(b) in (5) so stopnje cestnin lahko izjemoma, namreč za posebne projekte velikega evropskega pomena, opredeljene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1315/2013, predmet razlikovanja na drugačen način, da se zagotovi gospodarska izvedljivost takih projektov, kadar so ti izpostavljeni neposredni konkurenci drugih načinov prevoza. Tarifna struktura je javna in jo vsi uporabniki uporabljajo pod enakimi pogoji.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 i – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  za odstavkom 3 se doda naslednji odstavek:

 

„3a.  Države članice ali pristojni organi lahko na gorskih območjih ali obrobnih regijah razlikujejo stopnje cestnin glede na pot, ki jo prevozijo težka vozila, za katere se zaračunava cestnina, da bi kar najbolj zmanjšale socialno-ekonomski učinek, pod pogojem, da:

 

(a)  se pri razlikovanju glede na prevoženo pot upoštevajo različne značilnosti prevoza na kratke in dolge razdalje, zlasti razpoložljive možnosti za modalni prehod na druge načine prevoza;

 

(b)  se razlikovanje izvaja na nediskriminatoren način;

 

(c)  tehnična oprema omogoča zaznavanje točk za vstop in izstop vozil prek nacionalnih meja.”

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7j – odstavek 1 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„V ta namen države članice sodelujejo pri uvajanju metod, s katerimi se uporabnikom cest vsaj na glavnih plačilnih mestih znotraj in zunaj držav članic, v katerih cestnine in uporabnine veljajo, omogoči njihovo plačevanje 24 ur na dan z običajnimi plačilnimi sredstvi.“;

„V ta namen države članice sodelujejo pri uvajanju metod, s katerimi se uporabnikom cest znotraj in zunaj držav članic, v katerih cestnine in uporabnine veljajo, omogoči njihovo plačevanje 24 ur na dan, na meji ali na drugih večjih plačilnih mestih, z običajnimi plačilnimi sredstvi, vključno z elektronskimi, in z možnostjo izdaje računa.“;

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 j – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar država članica vozilu zaračuna cestnino, mora biti celoten znesek cestnine, znesek infrastrukturne pristojbine, znesek pristojbine za zunanje stroške in znesek pristojbine za zastoje, kadar se uporablja, naveden na potrdilu o plačilu, ki se izda uporabniku ceste, po možnosti z elektronskimi sredstvi.

3.  Kadar država članica vozilu zaračuna cestnino, mora biti celoten znesek cestnine, znesek infrastrukturne pristojbine, znesek pristojbine za zunanje stroške in znesek pristojbine za zastoje, kadar se uporablja, naveden na potrdilu o plačilu, ki se na zahtevo izda uporabniku ceste, po možnosti z elektronskimi sredstvi.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7k – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije ta direktiva ne vpliva na možnost držav članic, ki uvedejo sistem cestnin, da predvidijo ustrezno povračilo.“;

Brez poseganja v člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije ta direktiva ne vpliva na možnost držav članic, ki uvedejo sistem cestnin, da predvidijo ustrezno povračilo, če to ne izkrivlja položaja lokalnih ali običajnih prevoznikov, jim ne škoduje ali oboje;

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Vstavi se naslednji člen 8:

 

Člen 8a

 

Spremljanje in poročanje

 

1.  Vsaka država članica imenuje neodvisni nadzorni organ za infrastrukturne pristojbine, ki zagotavlja skladnost s to direktivo.

 

2.  Nadzorni organ opravlja gospodarski in finančni pregled koncesijskih pogodb, zlasti da bi zagotovil skladnost z določbami iz člena 7b;

 

3.  Države članice Komisijo obvestijo o imenovanju nadzornega organa.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka -a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  v členu 9(2) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice odločijo o uporabi prihodkov, pridobljenih na podlagi te direktive. Da bi omogočili razvoj prometnega omrežja kot celote, bi bilo treba prihodke, ustvarjene z infrastrukturnimi pristojbinami in pristojbinami za zunanje stroške, ali enakovredne finančne vrednosti teh prihodkov porabiti tako, da bi koristili prometnemu sektorju in izboljšali celoten prometni sistem. Zlasti bi bilo treba prihodke, ustvarjene s pristojbinami za zunanje stroške, ali finančne vrednosti, enakovredne tem prihodkom, uporabiti tako, da bi zagotovili bolj trajnostni promet, vključno z eno ali več možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

„2.  Da bi omogočili razvoj prometnega omrežja kot celote, se prihodki, ustvarjeni z infrastrukturnimi pristojbinami in pristojbinami za zunanje stroške, ali enakovredne finančne vrednosti teh prihodkov porabijo za vzdrževanje cestnega omrežja in za izboljšanje celotnega prometnega sistema. Zlasti se prihodki, ustvarjeni s pristojbinami za zunanje stroške, ali finančne vrednosti, enakovredne tem prihodkom, uporabijo tako, da se zagotovi bolj trajnostni promet, vključno z eno ali več možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka -a a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-aa)  v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b)  zmanjševanjem onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru;

„(b)  zmanjševanjem onesnaževanja zraka in hrupa;

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka a b (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ab)  v odstavku 2 se doda naslednja točka:

 

„(ba)  financiranjem skupnih in trajnostnih načinov prevoza;”

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka -a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ac)  v odstavku 2 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

(e)  razvojem drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev in/ali okrepitvijo sedanjih zmogljivosti;

„(e)  razvojem infrastrukture za alternativna goriva v skladu z Direktivo 2014/94/EU in alternativnih storitev za uporabnike prevoznih storitev in/ali okrepitvijo sedanjih zmogljivosti;

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka -a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka f

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ad)  v odstavku 2 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

(f)  podpiranjem vseevropskega prometnega omrežja;

„(f)  podpiranjem vseevropskega prometnega omrežja in odpravo ozkih grl;

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka -a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka h

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ae)  v odstavku 2 se točka (h) nadomesti z naslednjim:

(h)  izboljšanje prometne varnosti; in

„(h)  izboljšanjem prometne varnosti in varne cestne infrastrukture; in“

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka -a f (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-af)  v odstavku 2 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

(i)  zagotavljanjem varovanih parkirnih prostorov.

„(i)  zagotavljanjem varnih in varovanih parkirišč; "

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prihodek, ustvarjen s pristojbinami za zastoje ali enakovredna finančna vrednost teh prihodkov se uporabi za reševanje težav z zastoji, zlasti:

3.  Prihodek, ustvarjen s pristojbinami za zastoje ali enakovredna finančna vrednost teh prihodkov se uporabi za reševanje težav z zastoji, na primer:

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  z odpravo ozkih grl na vseevropskem prometnem omrežju;

(b)  z odpravo ozkih grl in manjkajočih povezav na njihovih omrežjih, kadar koli se zaračunavajo pristojbine, in na vseevropskem prometnem omrežju;

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  z razvojem drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev.;

(c)  z razvojem drugih oblik infrastrukture in multimodalnih vozlišč za uporabnike prevoznih storitev.;

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vstavi se nov odstavek:

 

„3a.  Prihodki od zaračunavanja infrastrukturnih pristojbin in pristojbin za zunanje stroške se uporabijo na območju cestnega odseka, na katerem se te pristojbine zaračunavajo.“

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 e – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7g(4), člena 7ga(4) in člena 9d se Komisiji podeli za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te direktive].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7g(4), člena 7ga(4) in člena 9d se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Države članice ali pristojni organi na čim bolj pregleden in jasen način obveščajo, kako se uporabijo sredstva, zaračunana uporabnikom cest.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  skupnih prihodkih od pribitkov in o tem, na katerih odsekih cest so se zaračunali;

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice javno objavijo rezultate ponovnega vlaganja infrastrukturnih pristojbin in pristojbin za zunanje stroške ter koristi v smislu večje varnosti v cestnem prometu, manjšega vpliva na okolje in zmanjšanja prometnih zastojev.

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija v petih letih po začetku veljavnosti te direktive pripravi poročilo o razvoju trga z brezemisijskimi vozili in po potrebi spremeni stopnjo zmanjšanja, ki se uporablja za brezemisijska vozila.

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka b – točka i – alinea 1

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III – oddelek 2 – točka 2.1 – alinea 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

— Porazdelitev stroškov na težka vozila se izvede na objektivni in pregledni podlagi, ob upoštevanju deleža prometa težkih vozil, ki poteka prek omrežja, ter s tem povezanih stroškov. Prevoženi kilometri, ki jih opravijo težka vozila, se lahko v ta namen prilagodijo z uporabo objektivno utemeljenih ‚ekvivalenčnih faktorjev‘, kot so tisti iz točke 4 (*).

— Porazdelitev stroškov na različne vrste vozil se izvede na objektivni in pregledni podlagi, ob upoštevanju deleža prometa različnih vrst vozil, ki poteka prek omrežja, ter s tem povezanih stroškov. Prevoženi kilometri, ki jih opravijo težka vozila, se lahko v ta namen prilagodijo z uporabo objektivno utemeljenih ‚ekvivalenčnih faktorjev‘, kot so tisti iz točke 4 (*).

Obrazložitev

Pri razširitvi izračuna stroškov poti se mora pravilo dodelitve nanašati na vse vrste vozil.

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka b – točka i – alinea 2

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III – oddelek 2 – točka 2.2 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Takšni stroški se porazdelijo med težka vozila in preostali promet na podlagi dejanskih in predvidenih deležev prevoženih kilometrov ter se lahko prilagajajo glede na objektivno utemeljene ekvivalenčne faktorje, kot so tisti iz točke 4.

—  Takšni stroški se porazdelijo med težka vozila in lahka vozila na podlagi dejanskih in predvidenih deležev prevoženih kilometrov ter se lahko prilagajajo glede na objektivno utemeljene ekvivalenčne faktorje, kot so tisti iz točke 4.“;

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če država članica namerava zaračunavati pristojbine za zunanje stroške samo na delu ali delih omrežja, ki ga sestavljajo njen delež vseevropskega omrežja in njene avtoceste, se del ali deli izberejo potem, ko je bila opravljena ocena, v kateri je bilo ugotovljeno, da:

črtano

– vozila z uporabo cest, na katerih se zaračunavajo pristojbine za zunanje stroške, povzročajo škodo okolju, ki je večja od povprečne ocenjene škode v skladu s poročanjem o kakovosti zraka, nacionalnimi katastri emisij, obsegom prometa in, v primeru hrupa, v skladu z Direktivo 2002/49/ES, ali

 

– bi lahko imela uvedba pristojbin za zunanje stroške na drugih delih tako sestavljenega cestnega omrežja negativen vpliv na okolje ali varnost v prometu ali bi zaračunavanje in pobiranje pristojbin za zunanje stroške na njih povzročilo nesorazmerne stroške.

 

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Zajeta vozila, ceste in časovna obdobja

2.   Zajeta vozila, ceste in časovna obdobja

Če država članica namerava zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od referenčnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb, Komisijo obvesti o klasifikaciji vozil, na podlagi katere se bo določilo razlikovanje cestnin. Komisijo obvesti tudi o lokaciji cest, na katerih se zaračunavajo višje pristojbine za zunanje stroške (v nadaljnjem besedilu: primestne ceste (vključno z avtocestami)), in cest, na katerih se zaračunavajo nižje pristojbine za zunanje stroške (v nadaljnjem besedilu: medmestne ceste (vključno z avtocestami)).

 

Če je ustrezno, država članica Komisijo uradno obvesti tudi o natančnih časovnih obdobjih, ki ustrezajo nočnemu času, ko se lahko uvedejo višje pristojbine za zunanje stroške hrupa, da se upošteva večje motenje zaradi hrupa.

 

Klasifikacija cest kot primestnih cest (vključno z avtocestami) in medmestnih cest (vključno z avtocestami) ter opredelitev časovnih obdobij temeljita na objektivnih merilih glede na raven izpostavljenosti cest ter njihove okolice onesnaževanju, kot so gostota prebivalstva, letna povprečna onesnaženost zraka (zlasti s PM10 in NO2) ter število dni (za PM10) in ur (za NO2), ko so presežene mejne vrednosti, določene na podlagi Direktive 2008/50/ES. Uporabljena merila se vključijo v uradno obvestilo.

Klasifikacija cest kot primestnih cest (vključno z avtocestami) in medmestnih cest (vključno z avtocestami) ter opredelitev časovnih obdobij temeljita na objektivnih merilih glede na raven izpostavljenosti cest ter njihove okolice onesnaževanju, kot so gostota prebivalstva, letna povprečna onesnaženost zraka (zlasti s PM10 in NO2) ter število dni (za PM10) in ur (za NO2), ko so presežene mejne vrednosti, določene na podlagi Direktive 2008/50/ES. Uporabljena merila se vključijo v uradno obvestilo.

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – tabela 3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Predlog spremembe

Tabela 3: Najnižje vrednosti pristojbin za zunanje stroške za osebna vozila (cent/prevoženi kilometer vozila)

Vozilo

Motor

Razred EURO

Primestno

Medmestno

Avtomobilski dizel

<1,4 l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4–2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

>2.0l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Avtomobilski bencin

<1,4 l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4–2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

>2.0l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – tabela 4 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Predlog spremembe

Tabela 4: Najnižje vrednosti pristojbin za zunanje stroške za lahka vozila (cent/prevoženi kilometer vozila)

Vozilo

Razred EURO

Primestno

Medmestno

Bencinsko lahko vozilo

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

Dizelsko lahko vozilo

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

Predlog spremembe    126

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIb – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

REFERENČNE VREDNOSTI PRISTOJBINE ZA ZUNANJE STROŠKE

NAJNIŽJE VREDNOSTI PRISTOJBINE ZA ZUNANJE STROŠKE

V tej prilogi so določene referenčne vrednosti pristojbine za zunanje stroške, vključno s stroški onesnaženosti zraka in hrupa.

V tej prilogi so določene najnižje vrednosti pristojbine za zunanje stroške, vključno s stroški onesnaženosti zraka in hrupa.

Predlog spremembe    127

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III b – tabela 1 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tabela 1: Referenčne vrednosti pristojbine za zunanje stroške za težka tovorna vozila

Tabela 1: Najnižje vrednosti pristojbine za zunanje stroške za težka tovorna vozila

Predlog spremembe    128

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIb – tabela 2 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tabela 2: Referenčne vrednosti pristojbine za zunanje stroške za avtobuse

Tabela 2: Najnižje vrednosti pristojbine za zunanje stroške za avtobuse

Predlog spremembe    129

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrednosti iz tabel 1 in 2 je mogoče na gorskih območjih in ob aglomeracijah pomnožiti s faktorjem do 2, če je to upravičeno z manjšo razpršenostjo, nakloni cest, višino ali temperaturnimi inverzijami.;

Vrednosti iz tabel 1 in 2 je mogoče na gorskih območjih in ob aglomeracijah pomnožiti z referenčnim faktorjem do 4, če je to upravičeno z manjšo razpršenostjo, nakloni cest, višino ali temperaturnimi inverzijami. Če obstajajo znanstveni dokazi o višjem gorskem ali aglomeracijskem faktorju, se lahko ta referenčna vrednost na podlagi podrobne utemeljitve poveča;

Predlog spremembe    130

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka e a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IV – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  v Prilogi IV se doda naslednji odstavek:

 

Za vsa motorna vozila na alternativna goriva se največja dovoljena teža poveča za dodatno težo, potrebno za tehnologijo alternativnih goriv. Povečanje ne sme presegati 1 tone.

Predlog spremembe    131

Predlog direktive

Priloga I – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Priloga V – oddelek 1 – točka c – tabela 2 – stolpec 2 – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Avtobusi

Avtobusi

2.5

1.5

(1)

UL C 81, 2.3.2018, str. 188.

(2)

UL C 176, 23.5.2018, str. 66.


OBRAZLOŽITEV

1. Sedanje stanje

Cilj Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila je odpraviti izkrivljanje konkurence med prevoznimi podjetji, da bi zagotovili dobro delovanje notranjega trga in načelo prostega pretoka blaga.

Revizija Direktive 1999/62/ES leta 2011 je omogočila upoštevanje negativnih zunanjih dejavnikov pri prilagajanju pristojbin in vključitev možnosti uvedbe pristojbin za zunanje stroške. Vendar direktiva iz leta 2011 ni v celoti prispevala k ciljem bele knjige o prometu za polno uporabo načel „onesnaževalec plača“ in „uporabnik plača“ na vseevropskem cestnem omrežju. Danes se le okoli 25 % celotnega vseevropskega cestnega omrežja financira s pristojbinami na podlagi prevožene razdalje za težka tovorna vozila.

2. Predlog Komisije

  Vključitev vseh težkih vozil v področje uporabe: od leta 2020 se bodo morali obstoječi in novi cestninski sistemi, ki se uporabljajo za težka tovorna vozila, uporabljati tudi za avtobuse. Poleg tega težkih tovornih vozil, katerih masa ne presega 12 ton, ne bo več mogoče izvzeti iz cestninskih sistemov. Cilj tega ukrepa je omejiti izkrivljanja konkurence med težkimi vozili in preprečiti, da bi se pristojbine zaračunavale le težkim tovornim vozilom, katerih masa presega 12 ton.

  Komisija predlaga razširitev nekaterih določb Direktive na lahka vozila, zlasti tistih v zvezi s prilagajanjem infrastrukturnih pristojbin.

  Prepoved uporabe vinjet za težka vozila od leta 2024 in za lahka vozila od leta 2028 za lažjo uporabo načela „uporabnik plača“.

  Možnost uvedbe pristojbin za zastoje;

  Prilagajanje infrastrukturnih pristojbin glede na emisije CO2 za težka tovorna vozila od leta 2021 in glede na emisije CO2 in standarde EURO za lahka vozila.

   75-odstotno znižanje infrastrukturnih pristojbin za brezemisijska vozila.

   Obveznost uvedbe pristojbin za zunanje stroške na nekaterih cestah, na katerih je okoljska škoda, ki jo povzročajo težka tovorna vozila, večja od povprečne.

  Poleg tega je cilj predlogov Komisije povečati preglednost cestninskih sistemov in okrepiti spremljanje uporabe prihodkov.

3. Predlogi poročevalke

Predlog Komisije vključuje številne ukrepe, usmerjene v doseganje ciljev bele knjige o prometu za polno uporabo načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“. Zato poročevalka meni, da mora Evropski parlament ohraniti raven zastavljenih ciljev predloga Komisije.

Poročevalka meni tudi, da bi bilo treba izboljšati in okrepiti več ključnih točk predloga Komisije. Zato je v poročilu predstavljenih več predlogov sprememb bistvenih elementov besedila v zvezi s petimi glavnimi izzivi:

(a)  odpravo diskriminacije med različnimi uporabniki cest in uporabo načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“ za vsa vozila;

  da bi uresničili ta cilj, poročevalka predlaga, naj se po odpravi vinjetnih sistemov uporabljajo cestnine brez diskriminacije glede na vozilo, da bi vsi uporabniki cest sodelovali pri plačevanju infrastrukturnih pristojbin in pristojbin za zunanje stroške;

  da bi pojasnili predlog Komisije glede zunanjih stroškov, bi bilo treba uvesti pristojbino za zunanje stroške na omrežjih, na katerih se zaračunava infrastrukturna pristojbina;

  uporaba načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“ za vsa vozila bo prispevala k odpravi diskriminacije med različnimi uporabniki cest;

(b)  odpravo izkrivljanj konkurence v cestnem prometu in med načini prevoza:

–  da bi uresničili ta cilj, poročevalka predlaga, naj se poleg prepovedi vinjet slednje nadomestijo s sistemi na podlagi prevožene razdalje. Cilj je zagotoviti, da se na cestnih omrežjih TEN-T, na katerih so se uporabljale vinjete, zaračunava pristojbina, da bi preprečili izkrivljanje konkurence z drugimi načini prevoza;

–  da bi odpravili izkrivljanja konkurence, se predlaga uskladitev določb, ki se uporabljajo za kombinirana vozila, ki opravljajo prevoz blaga, s tistimi, ki se uporabljajo za težka tovorna vozila;

(c)  bojem proti stalnemu slabšanju evropskih cestnih omrežij:

–  javna poraba za vzdrževanje cest v EU se je med letoma 2006 in 2013 zmanjšala za približno 30 %. Gre za izziv varnosti v cestnem prometu. Za obravnavanje tega izziva poročevalka predlaga, da se infrastrukturne pristojbine porabijo za vzdrževanje in izboljšanje cestnih infrastruktur ter za izboljšanje prometnega sistema;

(d)  pospešitvijo prehoda na čisto mobilnost:

–  poročevalka predlaga, da se prihodki od zaračunavanja pristojbin za zunanje stroške uporabijo za financiranje prehoda na nizkoemisijsko mobilnost;

–  poročevalka predlaga tudi, naj se olajša uporaba sistemov pribitkov za financiranje projektov vseevropskega prometnega omrežja;

(e)  sprejemljivostjo in preglednostjo cestninskih sistemov:

–  poročevalka meni, da določitev namembnosti prihodkov prispeva k sprejemljivosti cestninskih sistemov. Zato poročevalka predlaga, naj se prihodki od zaračunavanja pristojbin uporabljajo na območju cestnega odseka, na katerem se te pristojbine zaračunavajo;

–  da bi se upoštevale posebnosti nekaterih območij, poročevalka predlaga uvedbo možnosti uporabe pavšalne oprostitve glede na prevoženo pot na posebnem cestnem odseku, da bi se zagotovila večja prožnost pri upoštevanju položaja obrobnih regij;

–  da bi se zagotovili socialna vključenost in teritorialna kohezija, poročevalka predlaga zvišanje stopenj predvidenih popustov za pogoste uporabnike, zlasti na obrobju velikih aglomeracij;

–  poročevalka meni, da bi morala cestna omrežja, na katerih se zaračunava infrastrukturna pristojbina, ponujati visoko raven varnosti v cestnem prometu in vse potrebne infrastrukture, kot so varna in zanesljiva parkirišča, da bi izpolnjevala obveznosti iz uredbe o času vožnje in času počitka voznikov;

–  da bi se zagotovila preglednost cestninskih sistemov, zlasti glede izračuna stopenj pristojbin in razdelitve prihodkov, poročevalka predlaga, naj se v vsaki državi članici določi neodvisni nadzorni organ za spremljanje cestninskih sistemov in naj se vsem uporabnikom zagotovi veliko informacij o porabi prihodkov;

–  poročevalka spreminja predlog Komisije o pristojbinah za zastoje, da ne bi prekomerno škodil avtobusom in zlasti skupnim prevozom.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalke. Poročevalka je pri pripravi prejela prispevek od naslednjih subjektov ali oseb:

SUBJEKT ALI FIZIČNA OSEBA

AEGPL EUROPE

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO, POROČEVALEC EVROPSKEGA EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA SVETA

BRUSELJSKI URAD ZA ZVEZE ASFINAG

ZDRUŽENJE FRANCOSKIH REGIJ

BORNE ÉLISABETH, FRANCOSKA MINISTRICA ZA PROMET

CLECAT

ODBOR ZA ORIENTACIJO SEDEŽEV MOBILNOSTI

ODBOR ZA ČEZALPSKO PROMETNO POVEZAVO

KONFERENCA OBROBNIH OBMORSKIH REGIJ (CPMR)

EVROPSKA KONFERENCA DIREKTORJEV CESTNIH DIREKCIJ

EVROPSKA KONFERENCA ŽELEZNIC (CER)

DEUTSCHE BAHN (NEMŠKE ŽELEZNICE)

EL KHADRAOUI SAÏD – EVROPSKO SREDIŠČE ZA POLITIČNO STRATEGIJO

PLATFORMA ZA ELEKTROMOBILNOST

EURELECTRIC

EVROPSKO ZDRUŽENJE AVTOCEST, NA KATERIH SE ZARAČUNAVA CESTNINA (ASECAP)

EVROPSKO ZDRUŽENJE PROIZVAJALCEV AVTOMOBILOV (ACEA)

EVROPSKO ZDRUŽENJE EKSPRESNE DEJAVNOSTI (EEA)

EVROPSKO ZDRUŽENJE ŽELEZNIŠKEGA TOVORNEGA PROMETA

EVROPSKI SVET POŠILJATELJEV (ESC)

ZVEZA EVROPSKE UNIJE ZA CESTE (ERF)

MEDNARODNA AVTOMOBILSKA ZVEZA (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

SKUPINA STARODOBNIH VOZIL

IMONITRAF

MEDNARODNA ZVEZA CESTNIH PREVOZNIKOV (IRU)

LAHELLEC GERARD, PODPREDSEDNIK BRETANSKE REGIJE, ODGOVOREN ZA PROMET

MICHELIN

NORVEŠKA MISIJA V EVROPSKI UNIJI

MOSKOVSKI IVAYLO, BOLGARSKI MINISTER ZA PROMET

PICHEREAU DAMIEN, POSLANEC FRANCOSKE DRŽAVNE SKUPŠČINE

ÖBB-HOLDING AG (AVSTRIJSKE ZVEZNE ŽELEZNICE)

SHV ENERGY 

SIEMENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF – FRANCOSKE ŽELEZNICE)

TDIE

PROMET IN OKOLJE

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

ŽAGAR IVAN, POROČEVALEC ODBORA REGIJ


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (28.3.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Pripravljavec mnenja(*): Seb Dance

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva 1999/62/ES določa pravni okvir o cestnih pristojbinah za uporabo določenih cest za težka tovorna vozila. Držav članic ne zavezuje, da uvedejo pristojbine, ampak določa minimalne zahteve za to, kako bi se morale infrastrukturne pristojbine določiti.

Po podatkih Evropske agencije za okolje je cestni promet največji vir emisij toplogrednih plinov v EU. Promet v splošnem ustvari 23 % skupnih emisij CO2, od tega je 72 % mogoče pripisati cestnemu prometu. Največji delež teh emisij (več kot 60 %) izvira iz osebnih avtomobilov, delež emisij iz težkih tovornih vozil pa se povečuje. Glede na sedanja gibanja se emisije ne bodo zmanjšale dovolj, da bi se dosegli okoljski cilji EU, določeni za leti 2030 in 2050.

Stroški emisij onesnaževal zraka, ki jih povzroča cestni promet, predstavljajo dodaten velik strošek za družbo. Po podatkih Evropske agencije za okolje onesnaženost zraka vsako leto v EU povzroči okrog 500.000 prezgodnjih smrti, največ pa k temu prispevajo emisije iz cestnega prometa.

Zastoji so zaradi naraščanja povpraševanja po prevozu vse večja težava, kar pa povzroča znatne gospodarske, družbene in okoljske stroške, vključno z zamudami, potrato goriva in dodatnimi emisijami CO2 in onesnaževal, kar skupaj znaša 1–2 % BDP EU. Čeprav veljavna direktiva vključuje možnost zaračunavanja zunanjih stroškov cestnega prometa, se ta določba zelo redko uporablja.

Komisija je v beli knjigi „Načrt za enotni evropski prometni prostor: na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ določila rok do leta 2020 za „prehod na celotno in obvezno internalizacijo zunanjih stroškov (vključno s hrupom, lokalnim onesnaževanjem in zastoji poleg obveznega povračila stroškov obrabe) za cestni in železniški promet“. Glede na sedanji trend je EU daleč od uresničitve tega cilja.

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja cilje predloga Komisije: spodbujanje finančno in okoljsko trajnostnega cestnega prometa z obsežnejšo uporabo načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“. Namen tega mnenja je zagotoviti, da bodo učinkovite in pravične cestnine prispevale k prizadevanju EU za zmanjšanje emisij CO2 in onesnaževal z boljšo uporabo načela „onesnaževalec plača“ ter s pospešitvijo prehoda na čisto in brezemisijsko mobilnost.

Področje uporabe

Veljavna direktiva velja le za težka tovorna vozila, vendar Komisija predlaga razširitev pravnega okvira na vsa težka vozila (avtobuse) in lahka vozila (osebna in kombinirana vozila). Pripravljavec mnenja podpira to razširitev področja uporabe. Avtobusi, avtomobili in kombinirana vozila ne zagotavljajo zadostnih prispevkov prek cestnih pristojbin, čeprav ta vozila predstavljajo velik delež prometa in so odgovorna za velik del vpliva na obrabo infrastrukture (in drugih zunanjih stroškov).

Za spodbujanje pravičnega in učinkovitega oblikovanja cen pripravljavec mnenja predlaga ločitev osebnih in kombiniranih vozil, namenjenih prevozu blaga, tako da cestnine za težka vozila, ki se začnejo pri 3,5 tonah, veljajo tudi za velika kombinirana vozila, ki se uporabljajo za prevoz. Velika kombinirana vozila vse pogosteje uporabljajo za prevoz tovora, da bi zaobšli pravila, ki veljajo za težka vozila.

Zaračunavanje infrastrukturnih pristojbin na podlagi prevožene razdalje ali na podlagi porabljenega časa

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog za postopno odpravo na času temelječih shem zaračunavanja cestnih pristojbin (vinjet), saj ne odražajo dejanske uporabe cest in spodbujajo voznike, da v času, za katerega so plačali, vozijo več. Po drugi strani pa so cestnine na podlagi prevožene razdalje sorazmerne uporabi cest in boljše uresničijo načelo „onesnaževalec in uporabnik plačata“.

Pripravljavec mnenja predlaga, da se roki za postopno odpravo vinjet za težka vozila, vključno s kombiniranimi vozili, ki prevažajo tovor, in lahka vozila skrajšajo, saj bo to pospešilo internalizacijo zunanjih stroškov cestnega prometa in pospešitev uporabe načela „onesnaževalec plača“.

Zunanji stroški

Cestni promet je vir znatnih zunanjih stroškov, vključno s podnebnimi spremembami, onesnaženjem zraka in hrupom. Trenutno se ti stroški le delno krijejo iz sektorja. Poročevalec sicer pozdravlja predlog Komisije, da podaljša obvezno zaračunavanje zunanjih stroškov težkim vozilom na najbolj onesnaženih delih cestnega omrežja, vendar to ne zadostuje za dosego navedenega cilja obvezne internalizacije zunanjih stroškov cestnega prometa.

Poročevalec zato predlaga, naj bo uvedba pristojbine za zunanje stroške, vezane na stroške onesnaževanja zraka in obremenitve s hrupom, obvezna na celotnem cestnem omrežju za katerega se zaračunava infrastrukturna pristojbina. Da bi spodbudila učinkovitejše oblikovanje cen in prehod na okolju prijaznejša vozila,so bile referenčne vrednosti iz Priloge IIIb spremenjene v zavezujoče minimalne vrednosti za zaračunavanje stroškov onesnaževanja zraka in obremenitve s hrupom.

Brezemisijska mobilnost

Zaračunavanje cestnih pristojbin je lahko učinkovito orodje na strani povpraševanja za lažje uvajanje vozil brez emisij. Da bi pospešili prehod na brezemisijsko mobilnost poročevalec predlaga, da se ohrani 75 % popust za vozila brez emisij, vendar neodvisno od začetka veljavnosti izvedbene Uredbe (EU) št. 595/2009.

Poročevalec predlaga tudi, da se črta štiriletno izvzetje iz pristojbin za zunanje stroške za vozila iz najvišjega razreda Euro. Ne samo, da se ta izjema ne bi več uporabljala za vozila Euro VI, temveč bi odstranitev izjeme za prihodnje razrede Euro prav tako pospešila uvajanje vozil brez emisij.

Določanje namenskosti prihodkov

S cestnimi pristojbinami se izkoristijo sredstva, ki bi morala prispevati k financiranju vzdrževanja in razvoja prometne infrastrukture, zmanjševanju onesnaževanja cestnega prometa pri viru in olajšanju proizvodnje in uvajanja vozil brez emisij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V tej beli knjigi je Komisija določila rok do leta 2020 za „prehod na celotno in obvezno internalizacijo zunanjih stroškov (vključno s hrupom, lokalnim onesnaževanjem in zastoji poleg obveznega povračila stroškov obrabe) za cestni in železniški promet“.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Zaradi uporabe vozil za prevoz blaga in potnikov se v ozračje sproščajo onesnaževala. Ta osnaževala, ki znatno vplivajo na zdravje ljudi in prispevajo k poslabšanju kakovosti zraka v Evropi, vključujejo trdne delce PM2,5, dušikov dioksid (NO2) in ozon (O3), po podatkih Evropske agencije za okolje, objavljenih leta 2017, pa je bilo na ozemlju Unije leta 2014 zaradi daljše izpostavljenosti omenjenim onesnaževalom zabeleženih 399.000, 75.000 oziroma 13.600 prezgodnjih smrti.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Zastoji so vse večja težava, ki povzroča znatne gospodarske, družbene in okoljske stroške, vključno z zamudami, potrato goriva in dodatnimi emisijami CO2 in onesnaževal.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je hrup cestnega prometa drugi najbolj škodljivi okoljski povzročitelj stresa v Evropi takoj za onesnaženjem zraka, vsaj 9000 prezgodnjih smrti na leto pa je mogoče pripisati srčnim boleznim zaradi hrupa prometa.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e)  V skladu s poročilom Evropske agencije za okolje o kakovosti zraka v Evropi, ki je bilo objavljeno leta 2017, je bil leta 2015 cestni promet panoga z največjimi emisijami dušikovih oksidov (NOX) in druga najpomembnejša panoga z vidika onesnaževanja s črnim ogljikom.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)   Da bi se zagotovila sorazmernost uporabnin, je pomembno razlikovanje med lahkimi vozili, namenjenimi prevozu oseb, in kombiniranimi vozili, namenjenimi prevozu blaga, kot to urejata uredbi (ES) št. 1071/20091a in (ES) št. 1072/20091b Evropskega parlamenta in Sveta, pa tudi Uredba (ES) št. 165/20141c Evropskega parlamenta in Sveta.

 

____________________

 

1a   Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

 

1b   Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

 

1c   Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)   Kombinirana vozila se vedno pogosteje uporabljajo, da bi se zaobšla socialna in tržna ureditev za tovornjake. Ta direktiva bi morala zagotoviti, da države pobirajo cestnine za velika kombinirana vozila, ki se uporabljajo za poklicni prevoz blaga.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Časovno omejene uporabnine spodbujajo voznike, da v času, za katerega so plačali, vozijo več, s čimer se načelo „onesnaževalec plača“ oziroma „uporabnik plača“ ne uporablja na ustrezen način.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da se zagotovi sprejemljivost prihodnjih shem zaračunavanja cestnih pristojbin za uporabnike, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da ustrezne sisteme za pobiranje pristojbin uvedejo v okviru širšega svežnja storitev na področju mobilnosti. Taki sistemi bi morali zagotoviti pravično porazdelitev infrastrukturnih stroškov in izražati načelo „onesnaževalec plača“. Vsaka država članica, ki uvede tak sistem, bi morala zagotoviti, da je ta v skladu z določbami Direktive 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta16.

(5)  Da se zagotovi sprejemljivost prihodnjih shem zaračunavanja cestnih pristojbin za uporabnike, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da ustrezne sisteme za pobiranje pristojbin uvedejo v okviru širšega svežnja storitev na področju mobilnosti. Države članice se spodbuja, naj upoštevajo družbeno sprejemljivost pristojbin in socialno-ekonomske dejavnike pri njihovem uveljavljanju, zlasti za to, da se ohrani konkurenčnost prometnega sektorja, ki ga sestavljajo številna MSP, in omogoči večja prilagodljivost pristojbin za uporabnike osebnih vozil, ki so prisiljeni redno uporabljati prometno infrastrukturo. Taki sistemi bi morali zagotoviti pravično porazdelitev infrastrukturnih stroškov in izražati načelo „onesnaževalec plača“. Vsaka država članica, ki uvede tak sistem, bi morala zagotoviti, da je ta v skladu z določbami Direktive 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta16.

_________________

_________________

16 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/52/ES z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (UL L 166, 30.4.2004, str. 124–143).

16 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/52/ES z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (UL L 166, 30.4.2004, str. 124–143).

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Še posebej je pomembno, da države članice vzpostavijo pravični sistem pristojbin, s katerim se ne postavijo v slabši položaj uporabniki osebnih vozil, ki so zaradi kraja prebivališča na podeželju, na težko dostopnih ali na izoliranih ozemljih prisiljeni pogosteje uporabljati ceste, za katere se pobirajo pristojbine. Države članice bi morale v okviru teritorialne razvojne politike uporabljati popuste na pristojbine za uporabnike s takih ozemelj.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Da se zagotovi sprejemljivost prihodnjih shem zaračunavanja cestnih pristojbin, bi bilo treba države članice spodbujati, naj pri izvajanju ukrepov zaračunavanja cestnih pristojbin za osebne avtomobile upoštevajo socialno-ekonomske dejavnike.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V skladu z Direktivo 1999/62/ES se lahko pristojbina za zunanje stroške uvede na ravni, ki je blizu mejnemu družbenemu strošku uporabe zadevnega vozila. Ta metoda se je izkazala za najpravičnejši in najučinkovitejši način za upoštevanje negativnih vplivov onesnaženosti zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila, na okolje in zdravje, in bi zagotovila pravičen prispevek težkih vozil k doseganju standardov EU za kakovost zraka17 ter morebitnih omejitev ali ciljnih vrednosti hrupa, ki se uporabljajo. Zato bi bilo treba spodbujati zaračunavanje takih pristojbin.

(7)  V skladu z Direktivo 1999/62/ES se lahko pristojbina za zunanje stroške uvede na ravni, ki je blizu mejnemu družbenemu strošku uporabe zadevnega vozila. Ta metoda se je izkazala za najpravičnejši in najučinkovitejši način za upoštevanje negativnih vplivov onesnaženosti zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila, na okolje in zdravje, in bi zagotovila pravičen prispevek težkih vozil k doseganju standardov EU za kakovost zraka17 ter morebitnih omejitev ali ciljnih vrednosti, hkrati pa bi omogočala prednostno obravnavo čistih vozil. Zato bi bilo treba spodbujati zaračunavanje takih pristojbin.

_________________

_________________

17 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1–44).

17 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1–44).

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)   V ta namen bi bilo treba najvišje ponderirane povprečne pristojbine za zunanje stroške zamenjati z neposredno uporabnimi referenčnimi vrednostmi, posodobljenimi ob upoštevanju inflacije, znanstvenega napredka pri ocenjevanju zunanjih stroškov cestnega prometa in sprememb v sestavi voznega parka.

(8)   V ta namen bi bilo treba najvišje ponderirane povprečne pristojbine za zunanje stroške zamenjati z neposredno uporabnimi najnižjimi vrednostmi, posodobljenimi ob upoštevanju inflacije, znanstvenega napredka pri ocenjevanju zunanjih stroškov cestnega prometa in sprememb v sestavi voznega parka.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)   Da bi prispevale k doseganju cilja prehoda na popolno in obvezno internalizacijo zunanjih stroškov iz bele knjige Komisije z dne 28. marca 2011, bi morale biti pristojbine za zunanje stroške obvezne na delu cestnega omrežja, za katerega se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)   Ne glede na člen 9(1a) Direktive 1999/62/ES bi moralo biti državam članicam dovoljeno, da uveljavijo in ohranijo pristojbine za zunanje stroške na delih omrežja, ki niso vključeni v infrastrukturno pristojbino.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)   Kot podlago za določitev najnižjih vrednosti za internalizacijo zunanjih stroškov bi bilo treba upoštevati „Handbook on External Costs of Transport“ (priročnik o zunanjih stroških prometa) Generalnega direktorata Komisije za mobilnost in promet.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Razlikovanje infrastrukturnih pristojbin glede na emisijski razred EURO prispeva k uporabi čistejših vozil. Vendar se pričakuje, da bo z obnovo voznega parka razlikovanje pristojbin na tej podlagi na medmestnem omrežju zastarelo do konca leta 2020, zato bi ga bilo treba do takrat postopno odpraviti. Sočasno bi bilo treba zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške uporabljati bolj sistematično, kot usmerjeno sredstvo za povračilo zunanjih stroškov, ko je to najbolj potrebno.

(9)  Razlikovanje infrastrukturnih pristojbin glede na emisijski razred EURO prispeva k uporabi čistejših vozil. Vendar se pričakuje, da bo z obnovo voznega parka razlikovanje pristojbin na tej podlagi na medmestnem omrežju zastarelo do konca leta 2020, zato bi ga bilo treba do takrat postopno odpraviti. Sočasno bi bilo treba zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške uporabljati kot usmerjeno sredstvo za povračilo zunanjih stroškov, ko je to najbolj potrebno.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)   Da bi se spodbujala uporaba najčistejših vozil z najučinkovitejšo porabo goriva, bi morale države članice za navedena vozila uvesti precej nižje cestnine in uporabnine.

(12)   Da bi se spodbujala uporaba najčistejših vozil z najučinkovitejšo porabo goriva, zlasti brezemisijskih vozil, ter da bi se zmanjšala vrzel v konkurenčnosti s konvencionalnimi vozili, bi morale države članice za navedena vozila čim hitreje uvesti nižje cestnine in uporabnine. Da bi pospešili prehod na najčistejša in najučinkovitejša vozila, je treba ta znižanja uveljaviti ne glede na začetek veljavnosti izvedbene Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a   Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L 188, 18.7.2009, str. 1).

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zastoji v cestnem prometu, h katerim vsa motorna vozila prispevajo v različnih deležih, obsegajo strošek v višini približno 1 % BDP. Velik del tega stroška se lahko pripiše medmestnim zastojem. Zato bi bilo treba omogočiti posebno pristojbino za zastoje, pri čemer se mora ta uporabljati za vse kategorije vozil. Da bi bila zadevna pristojbina učinkovita in sorazmerna, bi jo bilo treba izračunati na podlagi mejnih stroškov, povezanih z zastoji, in razlikovati glede na lokacijo, čas in kategorijo vozila. Da bi se čim bolj povečal pozitiven učinek pristojbin za zastoje, bi bilo treba ustrezne prihodke dodeliti projektom, ki odpravljajo vire težave.

(13)  Zastoji v cestnem prometu, h katerim vsa motorna vozila prispevajo v različnih deležih, obsegajo strošek v višini približno 1–2 % BDP. Velik del tega stroška se lahko pripiše medmestnim in čezmejnim zastojem. Zato bi bilo treba ne glede na člen 9(1a) Direktive št. 1999/62/ES omogočiti posebno pristojbino za zastoje, pri čemer se mora ta uporabljati za vse kategorije vozil. Da bi bila zadevna pristojbina učinkovita in sorazmerna, bi jo bilo treba izračunati na podlagi mejnih stroškov, povezanih z zastoji, in razlikovati glede na lokacijo, čas in kategorijo vozila. Da bi se čim bolj povečal pozitiven učinek pristojbin za zastoje, bi bilo treba ustrezne prihodke dodeliti projektom, ki so namenjeni odpravi temeljnih vzrokov težave, kot so čezmejni infrastrukturni projekti ali projekti preusmeritve prometa, ter spodbujajo preusmeritev prometa na druge oblike prevoza in največjo možno uporabo sredstev javnega prevoza z nizkimi emisijami. V primeru nove infrastrukture za pobiranje pristojbin metoda pobiranja pristojbin za zastoje ne bi smela prispevati k ustvarjanju ali nadaljnjemu povečevanju zastojev.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pristojbine za zastoje bi morale sorazmerno izražati dejanske stroške, ki jih vsako vozilo povzroča neposredno drugim uporabnikom cest in posredno celotni družbi. Da ne bi nesorazmerno ovirale prostega pretoka ljudi in blaga, bi morale biti omejene na določene zneske, ki bi zajemali mejne stroške, povezane z zastoji, blizu polne zmogljivosti, tj. ko se obseg prometa približa zmogljivosti ceste.

(14)  Pristojbine za zastoje bi morale sorazmerno izražati dejanske stroške, ki jih vsako vozilo povzroča neposredno drugim uporabnikom cest in posredno celotni družbi. Da ne bi nesorazmerno ovirale prostega pretoka ljudi in blaga, zlasti na čezmejnih in mestnih območjih, bi morale biti omejene na določene zneske, ki bi zajemali mejne stroške, povezane z zastoji, blizu polne zmogljivosti, tj. ko se obseg prometa približa zmogljivosti ceste.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)   S cestnimi pristojbinami se lahko izkoristijo sredstva, ki prispevajo k financiranju vzdrževanja in razvoja visokokakovostne prometne infrastrukture. Zato je treba države članice spodbuditi k ustrezni uporabi prihodkov od cestnih pristojbin in v ta namen zahtevati, da ustrezno poročajo o uporabi takih prihodkov. To bi moralo zlasti pripomoči k opredelitvi morebitnih finančnih vrzeli in povečanju javne podpore zaračunavanju cestnih pristojbin.

(19)   S cestnimi pristojbinami se izkoristijo sredstva, ki prispevajo k financiranju vzdrževanja in razvoja visokokakovostne prometne infrastrukture, vključno z alternativno infrastrukturo za preusmeritev prometa, zmanjševanju onesnaževanja cestnega prometa pri viru in olajševanju proizvodnje in sprejemanja vozil brez emisij. Zato bi morale države članice namensko vezati in ustrezno uporabiti prihodke od cestnih pristojbin in v ta namen ustrezno poročati o uporabi takih prihodkov. To bi moralo zlasti pripomoči k opredelitvi morebitnih finančnih vrzeli in povečanju javne podpore zaračunavanju cestnih pristojbin glede na prevoženo razdaljo.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)   Zagotoviti je treba, da pristojbine za zunanje stroške še naprej čim natančneje izražajo stroške onesnaženja zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila, ne da bi pri tem shema zaračunavanja pristojbin postala pretirano zapletena, da se spodbudi uporaba vozil z najučinkovitejšo porabo goriva in da spodbude ostanejo učinkovite, razlikovanje cestnih pristojbin pa posodobljeno. Zato bi bilo treba Komisiji dodeliti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s prilagoditvijo referenčnih vrednosti za zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške znanstvenemu napredku, opredelitvijo načinov za dohodkovno nevtralno razlikovanje infrastrukturnih stroškov glede na emisije CO2 iz težkih vozil in prilagoditvijo načinov za razlikovanje infrastrukturnih stroškov za lahka vozila tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(21)   Zagotoviti je treba, da pristojbine za zunanje stroške še naprej čim natančneje izražajo stroške onesnaženja zraka in hrupa, ki ju povzročajo težka vozila in kombinirana vozila, namenjena za prevoz blaga, ne da bi pri tem shema zaračunavanja pristojbin postala pretirano zapletena, da se spodbudi uporaba vozil z najučinkovitejšo porabo goriva in čistih vozil in da spodbude ostanejo učinkovite, razlikovanje cestnih pristojbin pa posodobljeno. Zato bi bilo treba Komisiji dodeliti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s prilagoditvijo najnižjih vrednosti za zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške znanstvenemu napredku, opredelitvijo načinov za dohodkovno nevtralno razlikovanje infrastrukturnih stroškov glede na emisije CO2 iz težkih vozil in kombiniranih vozil, namenjenih za prevoz blaga, ter prilagoditvijo načinov za razlikovanje infrastrukturnih stroškov za lahka vozila tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201621. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

____________________

____________________

21 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

21 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Obstoječe koncesijske pogodbe so lahko izvzete iz zahtev te direktive, dokler se pogodba ne podaljša.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nove infrastrukture ali novih izboljšav infrastrukture, vključno z večjimi popravili infrastrukture;

(a)  nove infrastrukture, nove alternativne infrastrukture za preusmeritev prometa ali novih izboljšav infrastrukture, vključno z večjimi popravili infrastrukture;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  ,cestnina‘ pomeni znesek, ki se določi na podlagi razdalje, prevožene po dani infrastrukturi, in na podlagi tipa vozila, s plačilom katerega vozilo pridobi pravico do uporabe infrastrukture, zajema pa infrastrukturno pristojbino oziroma pristojbino za zastoje ali pristojbino za zunanje stroške ali oboje;

6.  ,cestnina‘ pomeni znesek, ki se določi na podlagi razdalje, prevožene po dani infrastrukturi, in na podlagi tipa vozila, s plačilom katerega vozilo pridobi pravico do uporabe infrastrukture, zajema pa infrastrukturno pristojbino in pristojbino za zunanje stroške ter, če je to primerno, pristojbino za zastoje;

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  ,infrastrukturna pristojbina‘ pomeni pristojbino, ki se zaračuna za nadomestilo stroškov gradnje, vzdrževanja, obratovanja in razvoja v zvezi z infrastrukturo, ki jih ima država članica;

7.  ,infrastrukturna pristojbina‘ pomeni pristojbino, ki se zaračuna za nadomestilo stroškov gradnje, vzdrževanja, obratovanja in razvoja v zvezi z infrastrukturo ter navzkrižnega financiranja novih alternativnih projektov prometne infrastrukture, ki jih ima država članica;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  ,stroški onesnaževanja zraka zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil izpust trdnih delcev in predhodnikov ozona, kot so dušikov oksid in hlapne organske spojine, med delovanjem vozila;

11.  ,stroški onesnaževanja zraka zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode za zdravje ljudi in okoljske škode, ki ju je povzročil izpust trdnih delcev in predhodnikov ozona, kot so dušikov oksid in hlapne organske spojine, med delovanjem vozila;

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12.  ,stroški obremenitev s hrupom zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil hrup, ki so ga oddala vozila ali ga je ustvaril njihov stik s površino vozišča;

12.  ,stroški obremenitev s hrupom zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode za zdravje ljudi in okoljske škode, ki ju je povzročil hrup, ki so ga oddala vozila ali ga je ustvaril njihov stik s površino vozišča;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)   ,lahko vozilo‘ pomeni osebni avtomobil, minibus ali kombinirano vozilo;

(19)   ,lahko vozilo‘ pomeni osebni avtomobil, minibus, kombinirano vozilo ali kombinirano vozilo, namenjeno prevozu blaga;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)   ,kombinirano vozilo‘ pomeni vozilo, namenjeno za prevoz blaga, katerega največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone;

(22)   ,kombinirano vozilo‘ pomeni vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)   ,kombinirano vozilo, namenjeno prevozu blaga‘ pomeni vozilo kategorije N1, razreda III v skladu z Uredbo (ES) št. 715/20071a, namenjeno prevozu blaga;

 

__________________

 

1a Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  ,brezemisijsko obratovanje‘ se nanaša na hibridna vozila, ko obratujejo brez emisij izpušnih plinov na cestnih omrežjih, na katerih se zaračunava infrastrukturna pristojbina;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  stroški infrastrukture ali stroški izboljšav infrastrukture lahko vključujejo kakršne koli posebne izdatke za zmanjšanje hrupa ali izboljšanje varnosti v cestnem prometu ter dejanska plačila, ki jih je izvedel upravljavec infrastrukture na podlagi objektivnih okoljskih vidikov, na primer zaradi zaščite pred onesnaževanjem tal.

(b)  stroški infrastrukture ali stroški izboljšav infrastrukture lahko vključujejo kakršne koli posebne izdatke za zmanjšanje hrupa ali onesnaženja zraka ali izboljšanje varnosti v cestnem prometu ter dejanska plačila, ki jih je izvedel upravljavec infrastrukture na podlagi objektivnih okoljskih vidikov, na primer zaradi zaščite pred onesnaževanjem tal.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice brez poseganja v odstavek 9 od 1. januarja 2018 ne uvajajo uporabnin za težka vozila. Uporabnine, ki se uvedejo pred navedenim datumom, se lahko ohranijo do 31. decembra 2023.

6.  Države članice brez poseganja v odstavek 9 od 1. januarja 2018 ne uvajajo uporabnin za težka vozila. Uporabnine, ki se uvedejo pred navedenim datumom, se lahko ohranijo do 31. decembra 2021.

Obrazložitev

Ni tehničnih razlogov, zakaj države članice ne bi mogle postopno odpraviti uporabnin za težka vozila že prej.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.   Od 1. januarja 2020 se cestnine in uporabnine, ki se zaračunavajo za težka vozila, zaračunavajo za vsa težka vozila.

9.   Od 1. januarja 2020 se cestnine in uporabnine, ki se zaračunavajo za težka vozila, zaračunavajo za vsa težka vozila, pa tudi za vsa kombinirana vozila, namenjena prevozu blaga, v katera je vgrajen tahograf iz Uredbe (EU) št. 165/2014.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Cestnine in uporabnine za težka vozila ter cestnine in uporabnine za lahka vozila se lahko uvedejo ali ohranijo neodvisno druga od druge.

10. Do 31. decembra 2025 se lahko cestnine in uporabnine za težka vozila ter cestnine in uporabnine za lahka vozila uvedejo ali ohranijo neodvisno druga od druge.

Obrazložitev

Postopna odprava vinjet za vsa vozila do 31. decembra 2025.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica lahko ohrani ali uvede pristojbino za zunanje stroške, ki je povezana s stroški onesnaževanja zraka ali obremenitev s hrupom zaradi prometa ali obojim.

1.  Država članica za vse kategorije vozil ohrani ali uvede pristojbino za zunanje stroške, ki je povezana s stroški onesnaževanja zraka ali obremenitev s hrupom zaradi prometa ali obojim.

Kar zadeva težka vozila, se pristojbine za zunanje stroške razlikujejo in določijo v skladu z najmanjšimi možnimi zahtevami in metodami iz Priloge IIIa, pri čemer se upoštevajo referenčne vrednosti iz Priloge IIIb.

Pristojbine za zunanje stroške se razlikujejo in določijo v skladu z najmanjšimi možnimi zahtevami in metodami iz Priloge IIIa in so v skladu vsaj z najmanjšimi vrednostmi iz Priloge IIIb.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   Države članice, ki pobirajo cestnine, od 1. januarja 2022 zaračunavajo pristojbino za zunanje stroške, vezane na stroške zračnega in zvočnega onesnaženja zaradi prometa, težkim vozilom in kombiniranim vozilom, namenjenim prevozu blaga, na vseh delih cestnega omrežja, za katera se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.   Države članice od 1. januarja 2025 zaračunavajo ali ohranijo pristojbino za zunanje stroške, vezane na stroške zračnega in zvočnega onesnaženja zaradi premeta, vsem težkim in lahkim vozilom na vseh delih cestnega omrežja, za katera se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice, ki pobirajo cestnine, od 1. januarja 2021 zaračunavajo težkim vozilom pristojbino za zunanje stroške vsaj na tistih delih cestnega omrežja iz člena 7(1), na katerih je okoljska škoda, ki jo povzročajo težka vozila, višja od povprečne okoljske škode, ki jo težka vozila povzročajo na drugih delih omrežja, opredeljene v skladu z ustreznimi zahtevami glede poročanja iz priloge IIIa.“;

5.  Države članice, ki pobirajo cestnine, lahko zaračunavajo težkim in lahkim vozilom višjo pristojbino za zunanje stroške na tistih delih cestnega omrežja iz člena 7(1), na katerih je okoljska škoda, ki jo povzročajo težka vozila in kombinirana vozila, namenjena prevozu blaga, večja od povprečne okoljske škode, opredeljene v skladu z ustreznimi zahtevami glede poročanja iz priloge IIIa, ki jo povzročajo težka vozila in kombinirana vozila, namenjena prevozu blaga;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 c – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.   Države članice in pristojne regije lahko na delih cestnega omrežja, za katere se ne zaračunavajo infrastrukturne pristojbine, uvedejo ali ohranijo pristojbine za zunanje stroške, vezane na stroške onesnaženja okolja in zraka ter obremenitve s hrupom zaradi prometa.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 d a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V primeru nove infrastrukture za pobiranje pristojbin metoda pobiranja pristojbin za zastoje ne prispeva k ustvarjanju ali nadaljnjemu povečevanju zastojev.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica lahko po predhodnem obvestilu Komisije doda pribitek k infrastrukturni pristojbini, ki se zaračunava na posebnih cestnih odsekih, na katerih so redni zastoji oziroma na katerih vozila povzročajo znatno okoljsko škodo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.  Država članica ali pristojna regija lahko po predhodnem obvestilu Komisije doda pribitek k infrastrukturni pristojbini, ki se zaračunava na posebnih cestnih odsekih, na katerih so redni zastoji oziroma na katerih vozila povzročajo znatno okoljsko škodo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 f – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pribitek ne presega 15 % ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7e, razen če se ustvarjeni prihodek naloži v čezmejne odseke koridorjev jedrnega omrežja; v tem primeru pribitek ne sme presegati 25 %;

(b)  pribitek ne presega 15 % ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7e, razen če se ustvarjeni prihodek naloži v čezmejne odseke koridorjev jedrnega omrežja; v tem primeru pribitek ne sme presegati 50 %;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v enem letu od začetka veljavnosti delegiranega akta razlikujejo infrastrukturno pristojbino ob upoštevanju referenčnih vrednosti emisij CO2 in zadevne kategorizacije vozil. Pristojbine se razlikujejo tako, da nobena infrastrukturna pristojbina za več kot 100 % ne presega enake pristojbine, ki se zaračunava za enakovredna vozila, ki imajo najnižje emisije CO2, vendar niso brez emisij. Infrastrukturne pristojbine za brezemisijska vozila se znižajo za 75 % v primerjavi z najvišjo stopnjo.

Države članice v enem letu od začetka veljavnosti delegiranega akta razlikujejo infrastrukturno pristojbino ob upoštevanju referenčnih vrednosti emisij CO2 in zadevne kategorizacije vozil. Pristojbine se razlikujejo tako, da nobena infrastrukturna pristojbina za več kot 100 % ne presega enake pristojbine, ki se zaračunava za enakovredna vozila, ki imajo najnižje emisije CO2, vendar niso brez emisij. Od [datuma začetka veljavnosti te direktive] se infrastrukturne pristojbine za brezemisijska vozila znižajo za 75 % v primerjavi z najvišjo stopnjo. Enako znižanje se uporablja tudi za brezemisijsko obratovanje, če ga je mogoče dokazati.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   Komisija pripravi poročilo o oceni tržnega deleža brezemisijskih vozil do ... [UL: prosimo, vstavite datum: pet let po uveljavitvi te direktive]. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po potrebi sprejme delegirane akte v skladu s členom 9e za ponovni izračun popusta, ki bo veljal za brezemisijska vozila v razmerju do najvišje stopnje infrastrukturne pristojbine.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice po 1. januarju 2022 razlikujejo cestnine in v primeru uporabnin vsaj letne pristojbine glede na emisije CO2 in onesnaževal iz vozil v skladu s pravili iz Priloge VII.

2.  Države članice po 1. januarju 2022 razlikujejo cestnine in v primeru uporabnin vsaj mesečne pristojbine glede na emisije CO2 in onesnaževal iz vozil v skladu s pravili iz Priloge VII.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 g a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Z [dnem uveljavitve te direktive] se infrastrukturne pristojbine za brezemisijska lahka vozila znižajo za 75 % v primerjavi z najvišjo stopnjo.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 i – odstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 2 se doda naslednja točka:

 

(ca)  uporabniki osebnih vozil, ki so te infrastrukture prisiljeni redno uporabljati, zlasti ker prebivajo na podeželju, na težko dostopnih ali na izoliranih ozemljih, so upravičeni do teh popustov ali znižanj v višini največ 50 %.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka -a (novo)

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)   v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Države članice odločijo o uporabi prihodkov, pridobljenih na podlagi te direktive. Da bi omogočili razvoj prometnega omrežja kot celote, bi bilo treba prihodke, ustvarjene z infrastrukturnimi pristojbinami in pristojbinami za zunanje stroške, ali enakovredne finančne vrednosti teh prihodkov porabiti tako, da bi koristili prometnemu sektorju in izboljšali celoten prometni sistem.

Da bi omogočili razvoj prometnega omrežja kot celote, se prihodki, ustvarjeni z infrastrukturnimi pristojbinami in pristojbinami za zunanje stroške, porabijo tako, da koristijo prometnemu sektorju in izboljšajo celoten prometni sistem. Prihodki, ustvarjeni z infrastrukturnimi pristojbinami, ali enakovredne finančne vrednosti teh prihodkov se ponovno vložijo v eno ali več naslednjih možnosti:

 

(a)  podpiranje vseevropskega prometnega omrežja ter njegovo vzdrževanje in oskrbovanje;

 

(b)  optimiziranje logistike;

 

(c)  izboljšanje prometne varnosti;

 

(d)  zagotavljanje varovanih parkirnih prostorov;

Zlasti bi bilo treba prihodke, ustvarjene s pristojbinami za zunanje stroške, ali finančne vrednosti, enakovredne tem prihodkom, uporabiti tako, da bi zagotovili bolj trajnostni promet, vključno z eno ali več možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

Prihodki, ustvarjeni s pristojbinami za zunanje stroške, ali finančne vrednosti, enakovredne tem prihodkom, se uporabijo za zagotovitev bolj trajnostnega prometa ter za preprečevanje škode za zdravje ljudi in okolje, vključno z eno ali več možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

(a)  omogočanjem učinkovitega oblikovanja cen;

(a)  omogočanjem učinkovitega oblikovanja cen;

(b)  zmanjševanjem onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru;

(b)  zmanjševanjem onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru;

(c)  ublažitvijo vplivov onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru;

(c)  ublažitvijo vplivov onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru;

(d)  izboljševanjem uspešnosti vozil glede emisij CO 2 in porabe energije;

(d)  izboljševanjem uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije;

(e)  razvojem drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev in/ali okrepitvijo sedanjih zmogljivosti;

(e)  razvojem drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev in/ali okrepitvijo sedanjih zmogljivosti;

(f)  podpiranjem vseevropskega prometnega omrežja;

(f)  podpiranjem in povečanjem razvoja električne mobilnosti, vključno z infrastrukturo za prenos električne energije v vozila;

(g)  optimiziranje logistike;

(g)  navzkrižnim financiranjem alternativnih učinkovitih projektov na področju prometa, ki povzročajo okolju prijazno preusmeritev prometa;

(h)  izboljšanje prometne varnosti; ter

(h)  podpiranjem načinov skupnega prevoza;

(i)  zagotavljanjem varovanih parkirnih prostorov.

 

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 3 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  spodbujanjem večje uporabe električnih in (priklopnih) hibridnih vozil;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 e – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7g(4), člena 7ga(4) in člena 9d se Komisiji podeli za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te direktive].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7g(4), člena 7ga(4) in člena 9d se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka b – točka i – alinea 1

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III – oddelek 2 – točka 2.1 – alinea 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Porazdelitev stroškov na težka vozila se izvede na objektivni in pregledni podlagi, ob upoštevanju deleža prometa težkih vozil, ki poteka prek omrežja, ter s tem povezanih stroškov. Prevoženi kilometri, ki jih opravijo težka vozila, se lahko v ta namen prilagodijo z uporabo objektivno utemeljenih ‚ekvivalenčnih faktorjev‘, kot so tisti iz točke 4 (*).

–  Porazdelitev stroškov na težka in lahka vozila se izvede na objektivni in pregledni podlagi, ob upoštevanju deleža prometa različnih vrst vozil, ki poteka prek omrežja, ter s tem povezanih stroškov. Prevoženi kilometri, ki jih opravijo težka vozila, se lahko v ta namen prilagodijo z uporabo objektivno utemeljenih ‚ekvivalenčnih faktorjev‘, kot so tisti iz točke 4 (*).

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka b – točka i – alinea 2

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III – oddelek 2 – točka 2.2 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Takšni stroški se porazdelijo med težka vozila in preostali promet na podlagi dejanskih in predvidenih deležev prevoženih kilometrov ter se lahko prilagajajo glede na objektivno utemeljene ekvivalenčne faktorje, kot so tisti iz točke 4.

–  Takšni stroški se porazdelijo med težka vozila in druga lahka vozila na podlagi dejanskih in predvidenih deležev prevoženih kilometrov ter se lahko prilagajajo glede na objektivno utemeljene ekvivalenčne faktorje, kot so tisti iz točke 4.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

NAJMANJŠE ZAHTEVE ZA ZARAČUNAVANJE PRISTOJBINE ZA ZUNANJE STROŠKE

NAJMANJŠE ZAHTEVE ZA ZARAČUNAVANJE VIŠJE PRISTOJBINE ZA ZUNANJE STROŠKE

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III a – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tej prilogi so določene najmanjše zahteve za zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške in, kjer je primerno, za izračun najvišje pristojbine za zunanje stroške.

V tej prilogi so določene najmanjše zahteve za zaračunavanje višjih pristojbin za zunanje stroške v primerjavi z najnižjimi vrednostmi iz Priloge IIIb in, kjer je primerno, za izračun najvišje pristojbine za zunanje stroške.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III a – del 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica natančno določi del ali dele svojega cestnega omrežja, na katerih se zaračunavajo pristojbine za zunanje stroške.

Država članica natančno določi del ali dele svojega cestnega omrežja, na katerih se zaračunavajo višje pristojbine za zunanje stroške v primerjavi z najnižjimi vrednostmi iz Priloge IIIb.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III a – del 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če država članica namerava zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od referenčnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb, Komisijo obvesti o klasifikaciji vozil, na podlagi katere se bo določilo razlikovanje cestnin. Komisijo obvesti tudi o lokaciji cest, na katerih se zaračunavajo višje pristojbine za zunanje stroške (v nadaljnjem besedilu: primestne ceste (vključno z avtocestami)), in cest, na katerih se zaračunavajo nižje pristojbine za zunanje stroške (v nadaljnjem besedilu: medmestne ceste (vključno z avtocestami)).

Če država članica namerava zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od minimalnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb, Komisijo obvesti o klasifikaciji vozil, na podlagi katere se bo določilo razlikovanje cestnin. Komisijo obvesti tudi o lokaciji cest, na katerih se zaračunavajo višje pristojbine za zunanje stroške (v nadaljnjem besedilu: primestne ceste (vključno z avtocestami)), in cest, na katerih se zaračunavajo najnižje pristojbine za zunanje stroške (v nadaljnjem besedilu: medmestne ceste (vključno z avtocestami)).

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III a – del 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta oddelek se uporablja, kadar namerava država članica zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od referenčnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb.

Ta oddelek se uporablja, kadar namerava država članica zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od najnižjih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III a – del 4 – točka 4.1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če namerava država članica zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od referenčnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb, navedena država članica ali po potrebi neodvisni organ izračuna stroške onesnaževanja zraka zaradi prometa, ki se lahko zaračunajo, tako da uporabi naslednjo formulo:

Če namerava država članica zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od minimalnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb, navedena država članica ali po potrebi neodvisni organ izračuna stroške onesnaževanja zraka zaradi prometa, ki se lahko zaračunajo, tako da uporabi naslednjo formulo:

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III a – del 4 – točka 4.2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če namerava država članica zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od referenčnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb, zadevna država članica ali po potrebi neodvisni organ izračuna stroške obremenitve s hrupom zaradi prometa, ki se lahko zaračunajo, tako da uporabi naslednjo formulo:

Če namerava država članica zaračunavati pristojbine za zunanje stroške, ki so višje od minimalnih vrednosti, navedenih v Prilogi IIIb, zadevna država članica ali po potrebi neodvisni organ izračuna stroške obremenitve s hrupom zaradi prometa, ki se lahko zaračunajo, tako da uporabi naslednjo formulo:

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III b – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

REFERENČNE VREDNOSTI PRISTOJBINE ZA ZUNANJE STROŠKE

NAJNIŽJE VREDNOSTI PRISTOJBINE ZA ZUNANJE STROŠKE

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tej prilogi so določene referenčne vrednosti pristojbine za zunanje stroške, vključno s stroški onesnaženosti zraka in hrupa.

V tej prilogi so določene najnižje vrednosti pristojbine za zunanje stroške, vključno s stroški onesnaženosti zraka in hrupa.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III b – tabela 1 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tabela 1: Referenčne vrednosti pristojbine za zunanje stroške za težka tovorna vozila

Tabela 1: Najnižje vrednosti pristojbine za zunanje stroške za težka tovorna vozila

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III b – tabela 2 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tabela 2: Referenčne vrednosti pristojbine za zunanje stroške za avtobuse

Tabela 2: Najnižje vrednosti pristojbine za zunanje stroške za avtobuse

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III b – tabela 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

Tabela 2a: Najnižje vrednosti pristojbine za zunanje stroške za osebne avtomobile

 

Vozilo

Motor

Razred EURO

Primestno

Medmestno

Avtomobilski dizel

<1,4 l

Euro 2

1,9

0,9

Euro 3

1,6

0,9

Euro 4

1,3

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

1,4–2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,8

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

>2,0 l

Euro 0

3,9

1,3

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,9

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

Avtomobilski bencin

<1,4 l

Euro 0

3,7

2,4

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,5

0,2

Euro 6

0,5

0,2

1,4–2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

Euro 1

1,1

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

>2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,5

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka d

Direktiva 1999/62/ES

Priloga III b – tabela 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

Tabela 2b: Najnižje vrednosti pristojbin za zunanje stroške za kombinirana vozila, namenjena prevozu blaga

Vozilo

Razred EURO

Primestno

Medmestno

Kombinirana vozila, namenjena prevozu blaga

Euro 1

2,4

0,7

Euro 2

1,9

0,4

Euro 3

1,8

0,4

Euro 4

1,7

0,3

Euro 5

1,6

0,3

Euro 6

1,6

0,3

Dizelska kombinirana vozila, namenjena prevozu blaga

Euro 1

4,0

1,7

Euro 2

4,1

1,7

Euro 3

3,5

1,3

Euro 4

3,0

1,1

Euro 5

2,2

0,8

Euro 6

1,9

0,5

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Priloga I – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Priloga V – del 1 – tabela 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 2: Ekvivalenčni faktorji za določitev razmerja med ravnmi pristojbine za zastoje za različne kategorije vozil

Kategorija vozila

Ekvivalenčni faktor

Lahka vozila

1

Toga težka tovorna vozila

1,9

Avtobusi

2,5

Spojena težka tovorna vozila

2,9

 

Predlog spremembe

Tabela 2: Ekvivalenčni faktorji za določitev razmerja med ravnmi pristojbine za zastoje za različne kategorije vozil

Kategorija vozila

Ekvivalenčni faktor

Lahka vozila

1

Toga težka tovorna vozila

1,9

Avtobusi

1,5

Spojena težka tovorna vozila

2,9

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

Referenčni dokumenti

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.6.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

16.11.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Seb Dance

21.6.2017

Obravnava v odboru

24.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

27.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

11

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI 

Zoltán Balczó

PPE

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

Referenčni dokumenti

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ECON

27.2.2018

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Datum sprejetja

24.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Datum predložitve

7.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 21. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov