Förfarande : 2017/0114(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0202/2018

Ingivna texter :

A8-0202/2018

Debatter :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0423

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1120kWORD 153k
7.6.2018
PE 615.363v04-00 A8-0202/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Föredragande av yttrande (*):

Seb Dance, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0275),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0171/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 februari 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0202/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I den vitboken fastställde kommissionen 2020 som tidsfrist för ”full övergång till obligatorisk internalisering av de externa kostnaderna (däribland buller, lokal förorening och överbelastning ovanpå den obligatoriska återvinningen av kostnaderna för slitage) för väg- och järnvägstransporter”.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Trafiken med gods- och personfordon är en faktor som bidrar till luftföroreningar. Bland sådana föroreningar, som har mycket allvarliga effekter på människors hälsa och som leder till en försämring av luftkvaliteten i unionen, finns till exempel fina partiklar (PM2,5), kvävedioxid (NO2) och ozon (O3), som enligt beräkningar från Europeiska miljöbyrån från 2017 under 2014 orsakade 399 000, 75 000 respektive 13 600 förtida dödsfall i unionen på grund av långvarig exponering.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Enligt Världshälsoorganisationen är buller från vägtrafik den näst skadligaste miljöstressfaktorn i Europa efter luftföroreningar. Minst 9 000 personer dör i förtid varje år på grund av hjärtsjukdomar som orsakas av trafikbuller.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Enligt Europeiska miljöbyråns rapport från 2017 om luftkvaliteten i Europa var vägtrafiken under 2015 den sektor som stod för de största kväveoxidutsläppen och de näst största utsläppen av sot.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Alla tunga fordon har en avsevärd påverkan på väginfrastrukturen och bidrar till luftföroreningar, men lätta fordon är källan till huvuddelen av vägtransporternas negativa miljö- och samhällskonsekvenser i form av utsläpp och trängsel. Med tanke på likabehandling och rättvis konkurrens bör det säkerställas att fordon som hittills inte omfattats av ramen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG15 i fråga om vägtullar och vägavgifter omfattas av denna ram. Det direktivets tillämpningsområde bör därför utvidgas till att omfatta andra tunga fordon än sådana som är avsedda för godstransport och även lätta fordon, inklusive personbilar.

(3)  Alla fordon har en avsevärd påverkan på väginfrastrukturen och bidrar till luftföroreningar, och lätta fordon är källan till huvuddelen av vägtransporternas negativa miljö- och samhällskonsekvenser i form av utsläpp och trängsel. Med tanke på likabehandling och rättvis konkurrens bör det säkerställas att fordon som hittills inte omfattats av ramen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG15 i fråga om vägtullar och vägavgifter omfattas av denna ram. Det direktivets tillämpningsområde bör därför utvidgas till att omfatta andra tunga fordon än sådana som är avsedda för godstransport och även lätta nyttofordon, personbilar och motorcyklar. Avgiftsnivån för personbilar skulle kunna anpassas för att undvika att personer som ofta använder personbilar drabbas orimligt hårt. Med tanke på likabehandling bör avgifterna även tillämpas på ett icke‑diskriminerande sätt efter fordonskategori och på olika sätt beroende på fordonens påverkan på infrastrukturer, miljön och samhället samt den särskilda socioekonomiska situationen för vissa användare som inte har något annat val än vägtransport för att ta sig till sitt arbete.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  En enhetlig tillämpning av bestämmelserna är en förutsättning för förverkligandet av en inre marknad för vägtransporter med lika villkor. Ett av de främsta målen med detta direktiv är att avskaffa snedvridningen av konkurrensen mellan användarna. De avgifter som tillämpas på tunga fordon bör därför också tillämpas på lätta lastbilar som används för godstransporter på väg.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  För att säkerställa en sådan åtgärds proportionalitet är det viktigt att endast de lätta lastbilar åsyftas som används för sådana godstransporter på väg som regleras genom Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1071/20091a och (EG) nr 1072/20091b samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/20141c.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Tidsbaserade vägavgifter är till sin natur sådana att de korrekt avspeglar de faktiska infrastrukturkostnader som uppstår och är därför inte effektiva som incitament för renare och effektivare trafik eller för att minska trängseln. De bör därför gradvis ersättas med avståndsbaserade avgifter vilket är mer rättvist, effektivt och ändamålsenligt.

(4)  Tidsbaserade vägavgifter är till sin natur sådana att de inte korrekt avspeglar de faktiska infrastrukturkostnader som uppstår och är därför inte effektiva som incitament för renare och effektivare trafik eller för att minska trängseln. För tunga fordon bör tidsbaserade vägavgifter därför gradvis ersättas med avståndsbaserade avgifter vilket är mer rättvist, effektivt och ändamålsenligt.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Utvecklingen och/eller bevarandet av avgiftssystem baserade på tillryggalagd sträcka bör åtföljas av ett utnämnande av en oberoende tillsynsmyndighet i respektive medlemsstat som ska kontrollera att de nationella avgiftssystemen fungerar väl, för att garantera öppenhet och icke-diskriminering och säkerställa att vägtullarnas nivå och användningen av vägtullintäkter är i linje med bestämmelserna i detta direktiv. Varje medlemsstat bör ha möjlighet att ta hänsyn till särdragen i det nationella nätet när den oberoende tillsynsmyndigheten utses.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  För att säkerställa att den gradvisa ersättningen av tidsbaserade vägavgifter med avståndsbaserade avgifter inte blir ännu ett hinder för tillträde till de största europeiska transportmarknaderna från perifera länder och regioner, bör ett ersättningssystem införas utan dröjsmål för att uppväga merkostnaderna och på så sätt säkerställa att de inte orsakar en betydande försämring av konkurrenskraften.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  För att förhindra en omfördelning av trafiken till avgiftsfria vägar, med eventuella allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten och ett optimalt utnyttjande av vägnätet, måste medlemsstaterna ha möjlighet att ta ut vägtullar på alla vägar som står i omedelbar konkurrens med de transeuropeiska näten.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  Tidsbaserade vägavgifter innebär att förarna uppmuntras att köra mer under avgiftens giltighetstid, vilket leder till felaktig tillämpning av principerna ”förorenaren betalar” och ”användaren betalar”.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e)  För att säkerställa att detta direktiv tillämpas på rätt sätt, bör de avtalsmässiga ramarna för koncessionsavtal om uttag av vägavgifter göra det lättare, med vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, att anpassa nämnda avtal till förändringar i unionens regelverk.

 

 

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f)  I detta sammanhang bör hänsyn tas till möjligheten att kompensera merkostnader till följd av perifert läge genom faciliteter för tillgång till mer energisnåla fordonsflottor och prioriterad uppbyggnad av exklusiv infrastruktur eller teknik som e-motorvägar. Sådana kompenserande faciliteter skulle kunna omfattas av Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att få användarna att godta framtida vägavgiftssystem bör medlemsstaterna ha rätt att införa ändamålsenliga system för uppbörd av infrastrukturavgifter som en del av ett mer omfattande paket av mobilitetstjänster. Sådana system bör säkerställa en rättvis fördelning av infrastrukturkostnader och avspegla principen ”förorenaren betalar”. Varje medlemsstat som inför ett sådant system bör säkerställa att systemet är förenligt med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG.

(5)  För att få användarna att godta framtida vägavgiftssystem bör medlemsstaterna ha rätt att införa ändamålsenliga system för uppbörd av infrastrukturavgifter som en del av ett mer omfattande paket av mobilitetstjänster. Sådana system bör säkerställa en rättvis fördelning av infrastrukturkostnader, avspegla principen ”förorenaren betalar” och omfatta system för öronmärkning av intäkterna från vägavgifterna. I detta sammanhang bör det stå medlemsstaterna fritt att ta ut vägtullar även för vägar som inte hör till huvudvägnätet. Varje medlemsstat som inför ett sådant system bör säkerställa att systemet är förenligt med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Medlemsstaterna bör uppmanas att beakta socioekonomiska faktorer när de inför avgiftssystem för väginfrastruktur för personbilar.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Att ta ut vägavgifter av alla användare genom elektroniska medel innebär massinsamling och lagring av personuppgifter, som också kan användas för att fastställa omfattande rörelseprofiler. Medlemsstaterna och kommissionen bör i samband med genomförandet av detta direktiv systematiskt ta hänsyn till principerna om ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering. Tekniska lösningar för uppgiftsinsamling i samband med vägavgifter bör därför omfatta anonymiserade, krypterade eller i förväg genomförbara betalningsalternativ.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Fordonsskatter kan fungera som ett hinder för införandet av vägtullar. För att stödja införandet av vägtullar bör medlemsstaterna ha större handlingsfrihet att snabbt sänka fordonsskatterna, alltså en sänkning så snart som möjligt av de minimiskattesatser som fastställs i direktiv 1999/62/EG.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5d)  För att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas på ett enhetligt sätt och följa upp effekterna på det europeiska området med fri rörlighet och på driftskompatibiliteten mellan vägtullsystemen, bör tillsynen av denna driftskompatibilitet överlåtas till en europeisk vägtransportmyndighet. Denna myndighet skulle bland annat kunna ha i uppdrag att övervaka genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv och skulle kunna vidta åtgärder om det uppstår störningar som hindrar den inre marknaden för vägtransporter från att fungera väl eller hinder för passagerarnas fria rörlighet.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 5e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5e)  Det är särskilt viktigt att medlemsstaterna inför ett rättvist avgiftssystem som inte straffar personbilsanvändare som på grund av att de bor på landsbygden eller i avskilda eller isolerade områden är tvungna att mer regelbundet använda avgiftsbelagda vägar. I enlighet med den territoriella utvecklingspolitiken bör medlemsstaterna ta ut nedsatta avgifter för användare från sådana områden.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Precis som när det gäller tunga fordon är det viktigt att se till att de tidsbaserade avgifter som tillämpas på lätta fordon är proportionerliga, även när det gäller användarperioder som understiger ett år. Därför måste hänsyn tas till det faktum att lätta fordon har ett annat användningsmönster än tunga fordon. Beräkningen av proportionerliga tidsbaserade avgifter bör baseras på tillgängliga data om körmönster.

(6)  Precis som när det gäller tunga fordon är det viktigt att se till att tidsbaserade avgifter, om medlemsstater inför sådana för lätta nyttofordon, är proportionerliga, även när det gäller användarperioder som understiger ett år. Därför måste hänsyn tas till det faktum att lätta nyttofordon har ett annat användningsmönster än tunga fordon. Beräkningen av proportionerliga tidsbaserade avgifter skulle kunna baseras på tillgängliga data om körmönster, på villkor att icke-diskriminering säkerställs.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Enligt direktiv 1999/62/EG får en avgift för externa kostnader tas ut på en nivå som ligger nära samhällets marginalkostnader till följd av utnyttjandet av det fordon för vilket avgiften tas ut. Denna metod har visat sig vara det rättvisaste och effektivaste sättet att ta hänsyn till miljö- och hälsokonsekvenserna av luftföroreningar och buller som genereras av tunga fordon. Den skulle också säkerställa att tunga fordon på ett rimligt sätt bidrar till EU:s luftkvalitetsnormer17 och tillämpliga bullergränser eller bullermål. Tillämpningen av sådana avgifter bör därför främjas.

(7)  Enligt direktiv 1999/62/EG får en avgift för externa kostnader tas ut på en nivå som motsvarar principen ”förorenaren betalar” och ligger nära samhällets marginalkostnader till följd av utnyttjandet av det fordon för vilket avgiften tas ut. Denna metod har visat sig vara det rättvisaste och effektivaste sättet att ta hänsyn till miljö- och hälsokonsekvenserna av luftföroreningar och buller som genereras av tunga fordon. Den skulle också säkerställa att tunga fordon på ett rimligt sätt bidrar till EU:s luftkvalitetsnormer17 och tillämpliga bullergränser eller bullermål. Tillämpningen av sådana avgifter bör därför främjas.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Därför bör den maximala viktade genomsnittliga avgiften för externa kostnader ersättas med lättillämpliga referensvärden som uppdateras efter inflationen, de vetenskapliga framstegen med bedömning av vägtransporternas externa kostnader samt utvecklingen av fordonsparkens sammansättning.

(8)  Därför bör det införas en möjlighet att tillämpa en avgift för externa kostnader på nät som inte omfattas av en infrastrukturavgift, och den maximala viktade genomsnittliga avgiften för externa kostnader bör ersättas med lättillämpliga minimivärden som uppdateras efter inflationen, de vetenskapliga framstegen med bedömning av vägtransporternas externa kostnader samt utvecklingen av fordonsparkens sammansättning.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att bidra till uppfyllandet av transportvitbokens mål om en fullständig tillämpning av principen ”förorenaren betalar”, bör man inom nät som omfattas av en infrastrukturavgift säkerställa att en avgift för externa kostnader tas ut för tunga fordon och lätta lastbilar för godstransporter på väg.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  För att säkerställa att intäkter från avgifter för externa kostnader används på lämpligt sätt bör sådana intäkter återinvesteras i transportinfrastruktur för att främja transportslag som är mer hållbara och har en mindre miljöpåverkan.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  Handboken om externa transportkostnader från kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet bör ligga till grund för fastställandet av minimivärden för internalisering av externa kostnader.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De infrastrukturavgifter som differentierats utifrån fordonets euro‑utsläppsklass har bidragit till en användning av renare fordon. I de interurbana näten väntas dock avgifter som differentieras på denna grund bli överflödiga vid utgången av 2020 i och med fordonsparkens förnyelse; därmed bör de fasas ut vid den tidpunkten. Från och med samma tidpunkt bör en avgift för externa kostnader tas ut på ett mer systematiskt sätt, som ett målinriktat sätt att återvinna externa kostnader i de situationer där detta har störst betydelse.

(9)  De infrastrukturavgifter som differentierats utifrån fordonets euro‑utsläppsklass har bidragit till en användning av renare fordon. I de interurbana näten väntas dock avgifter som differentieras på denna grund bli mindre effektiva vid utgången av 2020 i och med fordonsparkens förnyelse; därmed bör de fasas ut vid den tidpunkten. Från och med samma tidpunkt bör en avgift för externa kostnader tas ut på ett mer systematiskt sätt, som ett målinriktat sätt att återvinna externa kostnader i de situationer där detta har störst betydelse.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att främja användningen av de renaste och effektivaste fordonen bör medlemsstaterna tillämpa kraftigt nedsatta vägtullar och vägavgifter på dessa fordon.

(12)  För att främja användningen av de renaste och effektivare fordon bör medlemsstaterna tillämpa kraftigt nedsatta vägtullar och vägavgifter på dessa fordon. För att främja och påskynda genomförandet av sådana bestämmelser bör man tillämpa dessa nedsatta avgifter oberoende av ikraftträdandet av kommissionens förordning (EU) .../... om tillämpning av förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller certifiering av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. För nollutsläppsfordon bör inga avgifter tas ut för externa kostnader för luftföroreningar.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Transittrafiken över Alperna medför en särskild belastning för de berörda regionerna i form av buller, luftföroreningar och infrastrukturslitage, vilket förvärras genom kostnadskonkurrens med närliggande korridorer. De berörda regionerna och medlemsstaterna bör följaktligen medges stor flexibilitet när det gäller att ta ut avgifter för externa kostnader och vidta trafikstyrande åtgärder, inte minst för att undvika oönskade omfördelningseffekter och omledning av trafik mellan korridorerna.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Alla motorfordon bidrar i olika grad till vägträngsel och kostnaden för detta uppgår till omkring 1 % av BNP. En stor del av dessa kostnader kan hänföras till trängsel på interurbana vägar. En särskild trängselavgift bör därför tillåtas, på villkor att den tillämpas på alla fordonskategorier. För att denna avgift ska vara effektiv och proportionerlig bör den baseras på marginalkostnaderna för trängseln och differentieras efter plats, tid och fordonskategori. För att maximera trängselavgifternas positiva effekter bör de motsvarande intäkterna fördelas till projekt som angriper problemets källor.

(13)  Alla motorfordon bidrar i olika grad till vägträngsel och kostnaden för detta uppgår till omkring 1 % av BNP. En stor del av dessa kostnader kan hänföras till trängsel på interurbana vägar. En särskild trängselavgift bör därför tillåtas, på villkor att den tillämpas på alla fordonskategorier. För att denna avgift ska vara effektiv, proportionerlig och icke-diskriminerande bör den baseras på marginalkostnaderna för trängseln och differentieras efter plats, tid och fordonskategori. Det måste även hittas en lösning som är utjämnande och kompenserande och inte diskriminerar arbetstagare som bor i städernas utkanter och redan idag betalar såväl vägavgifter som vägtullar. För att maximera trängselavgifternas positiva effekter bör de motsvarande intäkterna fördelas till projekt som angriper problemets källor.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att bidra till bevarandet av unionens motorhistoriska kulturarv bör medlemsstaterna inrätta en särskild kategori för fordon av historiskt intresse för att göra det möjligt att anpassa de olika avgifter som tas ut i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Med tanke på de höga externa kostnader som uppkommer till följd av olyckor – tiotals miljarder euro varje år – bör medlemsstaterna ges möjlighet att, i förbindelse med bestämmelserna om beräkning av den genomsnittliga samhällskostnaden per dödsolycka och per svår olycka i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG1a, bättre internalisera kostnader som inte täcks av försäkringar. En del av dessa kostnader bärs av de sociala trygghetssystemen eller hela samhället, t.ex. de administrativa kostnaderna för de offentliga tjänster som måste inkallas, vissa kostnader för sjukvård och förlusten av mänskligt kapital samt kostnaderna för fysiskt och psykiskt lidande.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59).

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  En uppräkning av infrastrukturavgiften kan också bidra till att lösa problemen med betydande miljöskador eller trängsel som orsakas av användningen av vissa vägar, inte bara i bergsområden. Den nuvarande begränsningen av uppräkningen till sådana områden bör därför avskaffas. För att undvika dubbla avgifter för användare bör uppräkning inte tillåtas på vägavsnitt där trängselavgifter tas ut.

(16)  En uppräkning av infrastrukturavgiften kan också bidra till att lösa problemen med betydande miljöskador eller trängsel som orsakas av användningen av vissa vägar, inte bara i bergsområden. Man bör därför främja uppräkning av avgifter genom att avskaffa de nuvarande begränsningarna av uppräkningen till sådana områden, och främja öronmärkningen av denna till projekt inom stomnätet i det transeuropeiska transportnätet. För att undvika dubbla avgifter för användare bör uppräkning tillämpas på ett mer restriktivt sätt på vägavsnitt där trängselavgifter tas ut. Högsta tillämpliga nivå bör dessutom anpassas till olika situationer.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Beträffande lätta nyttofordon är det viktigt att se till att detta direktiv inte hindrar medborgarnas fria rörlighet. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att införa rabatter och avdrag när väganvändare av geografiska eller sociala skäl påverkas oproportionerligt av avgifter.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att utnyttja synergieffekter mellan de nuvarande vägavgiftssystemen och på så sätt minska driftskostnaderna bör kommissionen involveras fullt ut i medlemsstaternas samarbete med sikte på att införa gemensamma vägavgiftssystem.

(18)  För att utnyttja synergieffekter mellan de nuvarande vägavgiftssystemen och på så sätt minska driftskostnaderna bör kommissionen involveras fullt ut i medlemsstaternas samarbete med sikte på att införa gemensamma och driftskompatibla vägavgiftssystem.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Vägavgifter kan mobilisera resurser som bidrar till finansiering, underhåll och utveckling av högkvalitativ transportinfrastruktur. Därför bör medlemsstaterna ges incitament till att använda intäkterna från vägavgifter på detta sätt och de bör följaktligen åläggas att på lämpligt sätt rapportera om användningen av sådana intäkter. Rapporteringen bör i synnerhet göra det möjligt att kartlägga eventuella finansiella luckor och öka allmänhetens acceptans för vägavgifter.

(19)  Vägavgifter mobiliserar resurser som bidrar till finansiering och korsfinansiering av alternativa transportinfrastrukturprojekt samt underhåll och utveckling av högkvalitativa transportinfrastrukturer och transporttjänster. Därför bör medlemsstaterna använda intäkterna från vägavgifter på detta sätt och de bör åläggas att på lämpligt sätt rapportera om användningen av sådana intäkter. Intäkter från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader bör därför återinvesteras i transportsektorn. Rapporteringen bör i synnerhet göra det möjligt att kartlägga eventuella finansiella luckor och öka allmänhetens acceptans för vägavgifter.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det bör säkerställas att avgifterna för externa kostnader även i fortsättningen återspeglar kostnaderna för de luftföroreningar och det buller som genereras av tunga fordon utan att avgiftssystemet blir onödigt komplicerat, i syfte att ge incitament till användning av de mest bränsleeffektiva fordonen och se till att incitamenten förblir effektiva och differentieringen av vägavgifter hålls uppdaterad. Därför bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att anpassa referensvärdena för avgifter baserade på externa kostnader till den vetenskapliga utvecklingen, att fastställa metoderna för den intäktsneutrala differentieringen av infrastrukturavgifter utifrån tunga fordons koldioxidutsläpp och att anpassa metoderna för differentiering av infrastrukturavgifter för lätta fordon till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(21)  Det bör säkerställas att avgifterna för externa kostnader även i fortsättningen återspeglar kostnaderna för de luftföroreningar och det buller som genereras av tunga fordon utan att avgiftssystemet blir onödigt komplicerat, i syfte att ge incitament till användning av de mest bränsleeffektiva fordonen och se till att incitamenten förblir effektiva och differentieringen av vägavgifter hålls uppdaterad. Därför bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att anpassa minimivärdena för avgifter baserade på externa kostnader till den vetenskapliga utvecklingen, att fastställa metoderna för den intäktsneutrala differentieringen av infrastrukturavgifter utifrån tunga fordons koldioxidutsläpp och att anpassa metoderna för differentiering av infrastrukturavgifter för lätta fordon till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Kommissionen bör senast två år efter det att direktivet trätt i kraft lägga fram en allmänt tillämpbar, transparent och tydlig ram för internalisering av externa miljö-, trängsel- och hälsokostnader, som ska ligga till grund för framtida beräkningar av infrastrukturavgifter. Kommissionen bör i detta sammanhang kunna föreslå en modell som åtföljs av en konsekvensanalys för internaliseringen av externa kostnader för alla transportsätt. Vad gäller proportionalitet måste alla transportsätt beaktas vid avgifter för externa kostnader.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  För att främja insynen bör medlemsstaterna informera väganvändarna om de resultat som man uppnått genom att återinvestera infrastrukturavgifterna, avgifterna för externa kostnader och trängselavgifterna. De bör således offentliggöra de fördelar som man erhållit i form av bättre trafiksäkerhet, mindre miljöpåverkan och mindre trängsel.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter för fordon för användningen av väginfrastrukturer”

”Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avståndsbaserade avgifter för fordon för användningen av väginfrastrukturer”

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ny infrastruktur eller nya infrastrukturförbättringar, inklusive betydande strukturella reparationer,

(a)  ny infrastruktur eller nya infrastrukturförbättringar, inklusive betydande strukturella reparationer eller alternativ transportinfrastruktur för trafikomställning,

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  vägtull: en specifik avgift för ett fordon, grundad på den tillryggalagda sträckan inom en viss infrastruktur och på fordonstyp, där erlagd betalning innebär att ett fordon får rätt att använda infrastrukturerna, och som omfattar en infrastrukturavgift samt, allt efter omständigheterna, en trängselavgift eller en avgift för externa kostnader eller båda.

(6)  vägtull: en specifik avgift för ett fordon, grundad på den tillryggalagda sträckan inom en viss infrastruktur och på fordonstyp, där erlagd betalning innebär att ett fordon får rätt att använda infrastrukturerna, och som omfattar en eller flera av följande avgifter: en infrastrukturavgift eller en avgift för externa kostnader.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  kostnad för trafikrelaterad luftförorening: kostnad för de skador som uppstår till följd av utsläpp av partiklar och av ozonbildande ämnen, såsom kväveoxid och flyktiga organiska föreningar, i samband med ett fordons drift.

(11)  kostnad för trafikrelaterad luftförorening: kostnad för de skador på människors hälsa respektive miljön som uppstår till följd av utsläpp av partiklar och av ozonbildande ämnen, såsom kväveoxid och flyktiga organiska föreningar, i samband med ett fordons drift.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  kostnad för trafikrelaterat buller: kostnad för de skador som uppstår till följd av buller från ett fordon eller från växelverkan mellan fordonet och vägytan.

(12)  kostnad för trafikrelaterat buller: kostnad för de skador på människors hälsa respektive miljön som uppstår till följd av buller från ett fordon eller från växelverkan mellan fordonet och vägytan.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  fordon: motorfordon med minst fyra hjul, eller ledad fordonskombination avsedd eller använd för vägtransporter av passagerare eller gods.

(15)  fordon: motorfordon med minst två hjul, eller ledad fordonskombination avsedd eller använd för vägtransporter av passagerare eller gods.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  lätt fordon: ett lätt nyttofordon, en personbil eller en motorcykel.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  lätt fordon: en personbil, minibuss eller lätt lastbil.

(19)  lätt nyttofordon: en minibuss, lätt lastbil eller lätt lastbil avsedd för godstransport.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 20a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  fordon av historiskt intresse: fordon av historiskt intresse enligt definitionen i artikel 3 led 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU*.

 

_______________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  lätt lastbil: ett fordon avsett för godstransport, och med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

(22)  lätt lastbil: ett annat fordon än en personbil med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 22a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  lätt lastbil avsedd för godstransport: ett fordon med en högsta tillåten totalvikt på mellan 2,4 och 3,5 ton och höjd över två meter som används för yrkesmässig trafik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009*.

 

______________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 22b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) utsläppsfri drift: fordon som, på ett verifierbart sätt, drivs utan avgasutsläpp under hela den sträcka som tillryggaläggs på det berörda vägnätet.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  motorcykel: ett fordon med två hjul, med eller utan sidovagn, och samtliga trehjulingar och fyrhjulingar av kategorierna L3e, L4e, L5e, L6e och L7e, enligt vad som avses i förordning (EU) nr 168/2013.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  koncessionsavtal: ”offentligt byggentreprenadkontrakt” enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU**.

(27)  koncessionsavtal: ”koncession” enligt definitionen i artikel 5 led 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU.

 

_______________

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  väsentligt ändrat vägtulls- eller vägavgiftsarrangemang: vägtulls- eller vägavgiftsarrangemang som har ändrats på ett sådant sätt att kostnaderna eller intäkterna ändras med minst 5 % jämfört med föregående år, efter korrigering för inflation mätt på grundval av förändringar i det EU-omspännande harmoniserade indexet för konsumentpriser som offentliggörs av kommissionen (Eurostat).

(29)  väsentligt ändrat vägtulls- eller vägavgiftsarrangemang: vägtulls- eller vägavgiftsarrangemang som har ändrats på ett sådant sätt att kostnaderna eller intäkterna ändras med minst 15 % jämfört med föregående år, efter korrigering för inflation mätt på grundval av förändringar i det EU-omspännande harmoniserade indexet för konsumentpriser, exklusive energi och obearbetade livsmedel, som offentliggörs av kommissionen (Eurostat). I koncessionsavtal ska ändringar som uppfyller kriterierna i artikel 43.1 och 43.2 i direktiv 2014/23/EU inte anses vara väsentliga.

Motivering

Man bör undvika en alltför snäv definition av ”väsentligt ändrat” för att inte i alltför hög grad öka den administrativa bördan för de behöriga myndigheterna. Detta ändringsförslag syftar till att underlätta ändringar av avgiftssystemen, bland annat för att göra det lättare att tillämpa bestämmelserna i det här direktivet, genom att undvika att alla ändringar av avgiftssystemen ska anmälas till kommissionen. Detta ändringsförslag anpassar också definitionen av ”väsentligt ändrat” till direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 29a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  korsfinansiering: finansiering av effektiva alternativa transportinfrastrukturprojekt genom intäkter från vägtullar och infrastrukturavgifter för befintlig transportinfrastruktur.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led 29b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29b)  medlemsstater: samtliga myndigheter i medlemsstaterna, oavsett om det rör sig om centrala statliga myndigheter, delstatsmyndigheter eller andra regionala myndigheter, som har i uppgift att säkerställa efterlevnad av unionsrätten.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Kostnader för infrastruktur eller infrastrukturförbättringar får inbegripa eventuella särskilda infrastrukturutgifter som syftar till att minska buller eller förbättra trafiksäkerheten, och infrastrukturoperatörens faktiska betalningar för objektiva miljöfaktorer, exempelvis skydd mot markförorening.

(b)  Kostnader för infrastruktur eller infrastrukturförbättringar får inbegripa eventuella särskilda utgifter, även sådana som uppstått till följd av nya lagstadgade krav, som syftar till att minska buller, införa innovativa tekniska lösningar eller förbättra trafiksäkerheten, och infrastrukturoperatörens faktiska betalningar för objektiva miljöfaktorer, exempelvis skydd mot markförorening.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 6.2 ska ett nytt led ba läggas till:

 

”ba)  fordon av historiskt intresse.”

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 9 får medlemsstaterna inte införa vägavgifter för tunga fordon från och med den 1 januari 2018. Vägavgifter som införts före det datumet får finnas kvar till och med den 31 december 2023.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 9 får medlemsstaterna inte införa vägavgifter för tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft]. Vägavgifter som införts före det datumet får finnas kvar till och med den 31 december 2022 och ska ersättas med infrastrukturavgifter från och med den 1 januari 2023 på det vägnät som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Från och med [ den dag då detta direktiv träder i kraft] får medlemsstaterna inte införa vägavgifter för lätta fordon. Vägavgifter som införts före det datumet ska ha fasats ut senast den 31 december 2027.

7.  Från och med [ den dag då detta direktiv träder i kraft] får medlemsstaterna inte införa vägavgifter för lätta fordon. Vägavgifter som införts före det datumet får finnas kvar till och med den 31 december 2025.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Från och med den 1 januari 2020 ska vägtullar och vägavgifter som tillämpas på tunga fordon tillämpas på alla tunga fordon.

9.  Från och med den 1 januari 2020 ska vägtullar och vägavgifter som tillämpas på tunga fordon tillämpas på alla tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 1 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Vägtullar och vägavgifter för tunga fordon, å ena sidan, och för lätta fordon, å andra sidan, får införas och upprätthållas oberoende av varandra.

10.  Vägtullar och vägavgifter för tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport, å ena sidan, och för andra lätta nyttofordon än lätta lastbilar avsedda för godstransport, å andra sidan, får införas och upprätthållas oberoende av varandra fram till och med den 31 december 2022.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7a – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När vägavgifter tillämpas på personbilar ska användningen av infrastrukturen vara tillgänglig för åtminstone följande perioder: Tio dagar, en månad eller två månader eller båda, och ett år. Tvåmånadersavgiften ska uppgå till högst 30 % av årsavgiften, månadsavgiften till högst 18 % av årsavgiften och tiodagarsavgiften till högst 8 % av årsavgiften.

När vägavgifter tillämpas på personbilar ska användningen av infrastrukturen vara tillgänglig för åtminstone följande perioder: En dag, en vecka, tio dagar, en månad eller två månader eller båda, och ett år. Tvåmånadersavgiften ska uppgå till högst 30 % av årsavgiften, månadsavgiften till högst 18 % av årsavgiften och tiodagars-, vecko- och dagsavgifterna till högst 8 % av årsavgiften.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För minibussar och små lastbilar ska medlemsstaterna antingen uppfylla kraven i andra stycket eller i tredje stycket. Medlemsstaterna ska emellertid fastställa vägavgifter som är högre för minibussar och små lastbilar än för personbilar senast från och med den 1 januari 2024.”

4.  För minibussar, lätta lastbilar och lätta lastbilar avsedda för godstransport ska medlemsstaterna uppfylla kraven i antingen punkt 2 eller punkt 3. Medlemsstaterna ska emellertid fastställa vägavgifter som är högre för minibussar, lätta lastbilar och lätta lastbilar avsedda för godstransport än för personbilar senast från och med den 1 januari 2024.”

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7a – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Vad gäller proportionaliteten avseende användaravgifter kan man ta hänsyn till särdragen hos transporter som utgår från en medlemsstat i EU:s utkant.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7b – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I artikel 7b ska följande punkt läggas till som punkt 2a:

 

”2a.  De motorvägssträckor som omfattas av en infrastrukturavgift ska ha den infrastruktur som krävs för att garantera trafiksäkerheten för samtliga användare och kan ha säkra parkeringar i alla väderförhållanden i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../... om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (2017/0122(COD)).”

Motivering

De motorvägsnät som omfattas av en infrastrukturavgift bör vara utformade på ett sådant sätt att vägtransportföretag fullt ut kan fullgöra skyldigheterna i förordningen om vilo- och körtider samt garantera en hög trafiksäkerhet för samtliga användare.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bibehålla eller införa en avgift för externa kostnader, för trafikrelaterade luftföroreningar eller trafikrelaterat buller eller båda.

1.  Medlemsstaterna får bibehålla eller införa en avgift för externa kostnader, för trafikrelaterade luftföroreningar eller trafikrelaterat buller eller båda.

 

Avgifterna för externa kostnader får införas eller bibehållas på de delar av vägnätet som inte omfattas av infrastrukturavgifter.

För tunga fordon ska avgiften för externa kostnader vara differentierad och fastställas i enlighet med de minimikrav och metoder som avses i bilaga IIIa och ska iaktta de referensvärden som anges i bilaga IIIb.

Avgiften för externa kostnader som avser trafikrelaterade luftföroreningar eller trafikrelaterat buller ska vara differentierad och fastställas i enlighet med de minimikrav och metoder som avses i bilaga IIIa och ska rätta sig efter minst de minimivärden som anges i bilaga IIIb.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Från och med den 1 januari 2021 ska medlemsstater som tar ut vägtullar tillämpa en avgift för externa kostnader på tunga fordon på åtminstone den del av nätet som avses i artikel 7.1, om de miljöskador som orsakas av tunga fordon är större än de genomsnittliga miljöskador som orsakas av tunga fordon i enlighet med relevanta rapporteringskrav enligt bilaga IIIa.”

 

 

5.  Från och med den 1 januari 2021 ska medlemsstater som tar ut vägtullar tillämpa en avgift för externa kostnader, som avser trafikrelaterade luftföroreningar eller trafikrelaterat buller, på tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport på alla delar av det nät som avses i artikel 7.1 som omfattas av en infrastrukturavgift.”

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Från och med den 1 januari 2026 ska en avgift för externa kostnader på varje del av det vägnät som avses i artikel 7.1 tillämpas på samtliga fordonskategorier på ett icke-diskriminerande sätt.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Medlemsstaterna får tillämpa undantag genom vilka det blir möjligt att differentiera avgiften för externa kostnader för fordon av historiskt intresse.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 da – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Trängselavgifter får införas eller bibehållas oberoende av infrastrukturavgifter.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 da – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En trängselavgift som införs på en del av vägnätet ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt på alla fordonskategorier, i enlighet med de standardekvivalensfaktorer som fastställs i bilaga V.

3.  En trängselavgift som införs på en del av vägnätet ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt på alla fordonskategorier, i enlighet med de standardekvivalensfaktorer som fastställs i bilaga V. Medlemsstaterna får dock besluta om att undanta bussar i syfte att främja kollektivtrafiken samt socioekonomisk utveckling och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 da – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Trängselavgiften ska avspegla de kostnader som ett fordon medför för andra väganvändare och indirekt för samhället, men får inte överstiga de maxnivåer som fastställs i bilaga VI för en viss typ av väg.

4.  Trängselavgiften får inte ligga under de nivåer som fastställs i bilaga VI för en viss typ av väg.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 da – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska införa ändamålsenliga mekanismer för att övervaka trängselavgifternas effekter och för att se över avgiftsnivåerna. De ska regelbundet se över avgiftsnivån, åtminstone vart tredje år, för att säkerställa att avgifterna inte överstiger kostnaderna för den trängsel som inträffar i den medlemsstaten och som genereras på de vägavsnitt som omfattas av trängselavgiften.”

5.  Medlemsstaterna ska införa ändamålsenliga mekanismer för att övervaka trängselavgifternas effekter och för att se över avgiftsnivåerna. De ska se över avgiftsnivån varje år, för att säkerställa att avgifterna inte överstiger kostnaderna för den trängsel som inträffar i den medlemsstaten och som genereras på de vägavsnitt som omfattas av trängselavgiften.”

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Intäkterna från uppräkningen används för att finansiera anläggning av transportinfrastruktur inom det stomnät som identifierats i enlighet med kapitel III i förordning (EU) nr 1315/2013, som direkt bidrar till att avhjälpa trängsel eller miljöskador och som är belägna i samma korridor som det vägavsnitt som uppräkningen gäller.

(a)  Intäkterna från uppräkningen används för att finansiera anläggning av transportinfrastruktur eller transporttjänster som är belägna i samma korridor som det vägavsnitt som uppräkningen gäller.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppräkningen överstiger inte 15 % av den viktade genomsnittliga infrastrukturavgift som beräknats i enlighet med artiklarna 7b.1 och 7e, såvida inte de intäkter som genereras investeras i gränsöverskridande avsnitt av stomnätskorridorer, varvid uppräkningen inte får överstiga 25 %,

(b)  Uppräkningen överstiger inte 15 % av den viktade genomsnittliga infrastrukturavgift som beräknats i enlighet med artiklarna 7b.1 och 7e, förutom i bergsområden, där infrastrukturkostnaderna är högre och klimat- och miljöskadorna större, varvid uppräkningen inte får överstiga 50 %,

Motivering

Ändringen syftar till att förenkla införandet av uppräkning genom fastställande av en enhetlig uppräkningssats på 25 %, oberoende av för vilket ändamål intäkterna används.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En beskrivning av det exakta vägavsnitt för vilket uppräkningen ska gälla, samt en handling som styrker beslutet att finanisera anläggningen av de stomnätskorridorer som avses i led a lämnas till kommissionen innan uppräkningen tillämpas.

(d)  En beskrivning av det exakta vägavsnitt för vilket uppräkningen ska gälla, samt en handling som styrker beslutet att finansiera sådan transportinfrastruktur eller sådana transporttjänster som avses i led a, lämnas till kommissionen innan uppräkningen tillämpas.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a.  När det gäller nya gränsöverskridande projekt får uppräkning endast tillämpas om alla medlemsstater som deltar i projektet godkänner det.

utgår

Motivering

Ändringen syftar till att förenkla regelverket för införandet av uppräkningsbestämmelser för befintliga vägtullar.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Efter att ha mottagit den erforderliga informationen från en medlemsstat som har för avsikt att införa en uppräkning, ska kommissionen göra denna information tillgänglig för ledamöterna i den kommitté som avses i artikel 9c. Om kommissionen anser att den planerade uppräkningen inte uppfyller villkoren i punkt 1 eller att den planerade uppräkningen kommer att få betydande negativa följder för den ekonomiska utvecklingen i randområden, får kommissionen genom genomförandeakter avslå eller begära ändringar av de avgiftsplaner som den berörda medlemsstaten har lämnat in. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 9c.2.

3.  Efter att ha mottagit den erforderliga informationen från en medlemsstat som har för avsikt att införa en uppräkning, ska kommissionen göra denna information tillgänglig för ledamöterna i den kommitté som avses i artikel 9c. Om kommissionen anser att den planerade uppräkningen inte uppfyller villkoren i punkt 1 eller att den planerade uppräkningen kommer att få betydande negativa följder för den ekonomiska utvecklingen i randområden, får kommissionen genom genomförandeakter avslå eller begära ändringar av de avgiftsplaner som den berörda medlemsstaten har lämnat in. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 9c.2. Om uppräkning tillämpas på sådana vägtullsystem som avses i artikel 7e.3 ska denna inte betraktas som en väsentlig ändring i den mening som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Uppräkningsbeloppet ska dras av från den avgift för externa kostnader som beräknats i enlighet med artikel 7c, utom för fordon inom euro-utsläppsklass 0, I och II från och med den 15 oktober 2011, III och IV från och med den 1 januari 2015, V från och med den 1 januari 2019 och VI från och med januari 2023. Alla intäkter som genereras genom samtidig tillämpning av uppräkning och avgifter för externa kostnader ska användas till att finansiera anläggning av stomnätskorridorer som förtecknas i del I i bilaga I till förordning (EU) nr 1316/2013.

utgår

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  De perioder med rusningstrafik då de högre infrastrukturavgifterna tas ut i syfte att minska trängseln överstiger inte fem timmar per dag.

(d)  De perioder med rusningstrafik då de högre infrastrukturavgifterna tas ut i syfte att minska trängseln överstiger inte fem timmar per dag, eller det antal timmar under vilka trängselgraden överstiger 100 % av kapaciteten.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en förare, eller i förekommande fall transportören, vid en kontroll inte kan förete de fordonsdokument som krävs för att styrka fordonets utsläppsklass enligt punkt 2, får medlemsstaterna tillämpa vägtullar upp till den högsta tillåtna nivån.

3.  Om en förare, eller i förekommande fall transportören, vid en kontroll inte utför betalningen med ett elektroniskt vägtullsystem eller saknar ett giltigt abonnemang eller om fordonet inte har fordonsbaserad utrustning som är godkänd av vägtullsoperatören och som krävs för att styrka fordonets utsläppsklass enligt punkt 2, får medlemsstaterna tillämpa vägtullar upp till den högsta tillåtna nivån.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Inom ett år efter att kommissionen offentliggjort officiella koldioxidutsläppsdata i enlighet med förordning (EU) …/…*****, ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 9e, för att fastställa referensvärdena för koldioxidutsläpp, tillsammans med en ändamålsenlig kategorisering av de berörda tunga fordonen.

4.  Inom ett år efter att kommissionen offentliggjort officiella koldioxidutsläppsdata i enlighet med förordning (EU) …/…*****, ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 9e, för att fastställa referensvärdena för koldioxidutsläpp, tillsammans med en ändamålsenlig kategorisering av de berörda tunga fordonen, med hänsyn tagen till utsläppsreducerande teknik.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ett år från den delegerade aktens ikraftträdande ska medlemsstaterna differentiera infrastrukturavgiften med beaktande av referensvärdena för koldioxidutsläpp och den relevanta fordonskategoriseringen. Avgifterna ska differentieras på ett sådant sätt att ingen infrastrukturavgift med mer än 100 % överstiger samma avgift som tas ut för likvärdiga fordon som har de lägsta koldioxidutsläppen, men inte är helt utsläppsfria. För utsläppsfria fordon ska infrastrukturavgifterna reduceras med 75 % jämfört med den högsta taxan.

Inom ett år från den delegerade aktens ikraftträdande ska medlemsstaterna differentiera infrastrukturavgiften med beaktande av referensvärdena för koldioxidutsläpp och den relevanta fordonskategoriseringen.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Från och med ... [den dag då detta direktiv träder i kraft] ska infrastrukturavgifterna för utsläppsfria fordon reduceras med 50 % jämfört med den lägsta taxan. Denna reducering ska även gälla utsläppsfri drift, under förutsättning att en sådan drift kan bevisas.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Kommissionen ska ta fram en utvärderingsrapport med en bedömning av marknadsandelen för utsläppsfria fordon och utsläppsfri drift senast den ... [EUT: inför datum: fem år efter detta direktivs ikraftträdande). Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9e, i förekommande fall, för att göra en ny beräkning av rabatten för utsläppsfria fordon jämfört med den lägsta taxan för infrastrukturavgifterna.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7ga – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För lätta fordon får medlemsstaterna till och med den 31 december 2021 differentiera vägtullar och vägavgifter efter fordonets miljöprestanda.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7ga – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får ta hänsyn till förbättringen av ett fordons miljöprestanda med anknytning till dess omställning för användning av alternativa bränslen. Ett fast abonnemang eller varje annat arrangemang som godkänts av operatören av vägtullsystemet bör göra det möjligt för användarna att dra nytta av en differentiering av vägtullar i syfte att beakta ett fordons miljöprestanda efter omställning.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7ga – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en förare, eller i förekommande fall transportören, vid en kontroll inte kan förete de fordonsdokument som krävs för att styrka fordonets utsläppsnivåer (intyg om överensstämmelse) i enlighet med kommissionens förordning (EU) …/…******, får medlemsstaterna tillämpa vägtullar eller årliga vägavgifter upp till den högsta tillåtna nivån.

3.  Om en förare, eller i förekommande fall transportören, inte innehar ett abonnemang eller omfattas av något annat arrangemang som godkänts av operatören eller vid en kontroll inte kan förete de fordonsdokument som krävs för att styrka fordonets utsläppsnivåer (intyg om överensstämmelse) i enlighet med kommissionens förordning (EU) …/…******, får medlemsstaterna tillämpa vägtullar eller årliga vägavgifter upp till den högsta tillåtna nivån. Om relevanta dokument som styrker fordonets utsläppsnivåer tillhandahålls senare ska den eventuella skillnaden mellan de tillämpade vägtullarna eller avgifterna samt korrekt vägtull eller avgift för det berörda fordonet återbetalas.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7ga – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna får vidta extraordinära åtgärder i syfte att ta ut avgifter för fordon av historiskt intresse.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7ga – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av bilaga VII i syfte att anpassa de metoder som anges i den till den tekniska utvecklingen.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av bilaga VII i syfte att anpassa de metoder som anges i den till den tekniska utvecklingen och ta hänsyn till hur komponenter kan både förbättra trafiksäkerheten och minska koldioxidutsläppen i transportsektorn.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

Direktiv 1999/62/EU

Artikel 7h – punkt 1 – led a – strecksats 3 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  I artikel 7h.1 a ska följande strecksats läggas till:

 

”– Entydiga uppgifter om interoperabiliteten hos den fordonsbaserade utrustning som fordon har för att betala vägavgifter och vägtullar. Skälen till att annan fordonsbaserad utrustning som används i andra EU-medlemsstater inte kan användas inom ramen för detta vägtullsarrangemang ska anges.”

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

Direktiv 1999/62/EU

Artikel 7h – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande punkt ska läggas till:

 

”1a.  Det avtal som reglerar förhållandet mellan koncessionsgivaren och koncessionshavaren syftar till att möjliggöra en anpassning av koncessionsavtalen till förändringar i unionens eller nationella regelverk med avseende på de skyldigheter som fastställs i artiklarna 7c, 7da, 7g och 7ga i detta direktiv.”

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 2 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I punkt 2 ska inledningen ersättas med följande:

2.  Medlemsstaterna får medge rabatter eller avdrag på infrastrukturavgiften under förutsättning att

2.  För tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport får medlemsstaterna medge rabatter eller avdrag på infrastrukturavgiften under förutsättning att

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led a

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  sådana rabatter eller avdrag överstiger inte 13 % av den infrastrukturavgift som betalas av likvärdiga fordon som inte är berättigade till rabatten eller avdraget.

(c)  sådana rabatter eller avdrag inte överstiger 20 % av den infrastrukturavgift som betalas av likvärdiga fordon som inte är berättigade till rabatten eller avdraget och fordon som används för lokala transporter och/eller vardagstransporter.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led aa (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande punkt ska införas efter punkt 2:

 

2a.  För lätta fordon, särskilt som körs frekvent av användare i glesbygd och i utkanten av städer, får medlemsstaterna medge rabatter eller avdrag på infrastrukturavgiften under förutsättning att

 

(a)  den avgiftsstruktur som detta leder till är proportionell, offentliggjord, tillgänglig för alla användare på lika villkor och inte leder till att tilläggskostnader förs över på andra användare i form av högre vägtullar,

 

(b)  sådana rabatter och avdrag bidrar till

 

i) social sammanhållning, och/eller

 

ii)  säkerställande av mobiliteten i randområden och/eller avlägsna områden.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led ab (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i– punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Följande punkt ska införas efter punkt 2:

 

2b.  Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får införa ett kilometerbaserat schablonmässigt undantag på ett visst vägavsnitt, varvid hänsyn ska tas till rörlighetsmönster och ekonomiskt intresse i randområden, under förutsättning att den avgiftsstruktur som detta leder till är proportionell, offentliggörs och görs tillgänglig för användare på lika villkor och inte leder till att tilläggskostnader förs över på andra användare i form av högre vägtullar.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led b

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Om inte annat följer av villkoren i artikel 7g.1 b och 7g.5, får vägtullsatserna för särskilda projekt av stort europeiskt intresse som anges i bilaga I till beslut nr 1315/2013/EU, differentieras på annat sätt för att säkra sådana projekts lönsamhet, när de är direkt konkurrensutsatta i förhållande till andra transportslag. Den avgiftsstruktur som detta leder till ska vara linjär, proportionell, offentliggjord, tillgänglig för alla användare på lika villkor och får inte leda till att tilläggskostnader förs över på andra användare i form av högre vägtullar.”

”3.  Om inte annat följer av villkoren i artikel 7g.1 b och 7g.5, får vägtullsatserna för särskilda projekt av stort europeiskt intresse som anges i bilaga I till beslut nr 1315/2013/EU, differentieras på annat sätt för att säkra sådana projekts lönsamhet, när de är direkt konkurrensutsatta i förhållande till andra transportslag. Den avgiftsstruktur som detta leder till ska vara offentliggjord och tillgänglig för alla användare på lika villkor.”

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Följande punkt ska införas efter punkt 3:

 

”3a.  I bergsområden och randområden får medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna differentiera vägtullarna för tunga fordon utifrån de berörda fordonens tillryggalagda sträcka i syfte att minimera den socioekonomiska inverkan, under förutsättning att

 

a)  differentieringen utifrån tillryggalagd sträcka tar hänsyn till kort- respektive långdistanstransportens särdrag, i synnerhet möjligheten att byta till andra transportsätt,

 

b)  differentieringen tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt,

 

c)  den tekniska utrustningen gör det möjligt att fastställa fordonets inpasserings- och utpasseringspunkt över nationsgränserna.”

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11 – led a

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7j – punkt 1 – mening 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska i detta syfte samarbeta för att utarbeta metoder som gör det möjligt för väganvändare att betala vägtullar och vägavgifter dygnet runt, åtminstone vid de större försäljningsställena, med hjälp av vanligen förekommande betalningsmedel, i och utanför de medlemsstater där avgifterna tas ut.”

”Medlemsstaterna ska i detta syfte samarbeta för att utarbeta metoder som gör det möjligt för väganvändare att betala vägtullar och vägavgifter dygnet runt, antingen vid gränsen eller vid något annat försäljningsställe, med möjlighet till kvitto, med hjälp av vanligen förekommande betalningsmedel, inbegripet på elektronisk väg, i och utanför de medlemsstater där avgifterna tas ut.”

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11 – led b

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7j – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  När en medlemsstat tar ut vägtull för ett fordon, ska totalbeloppet av vägtullen, infrastrukturavgiften, avgiften för externa kostnader och trängselavgiften, i förekommande fall, anges på ett kvitto som tillhandahålls väganvändaren, om möjligt på elektronisk väg.”

”3.  När en medlemsstat tar ut vägtull för ett fordon, ska totalbeloppet av vägtullen, infrastrukturavgiften, avgiften för externa kostnader och trängselavgiften, i förekommande fall, anges på ett kvitto, på begäran, som tillhandahålls väganvändaren, om möjligt på elektronisk väg.”

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7k – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska detta direktiv inte hindra de medlemsstater som inför ett system för vägtullar att föreskriva lämplig kompensation.”

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska detta direktiv inte hindra de medlemsstater som inför ett system för vägtullar att föreskriva lämplig kompensation, förutsatt att det inte innebär en snedvridning eller negativ inverkan för dem som utför lokala transporter och/eller vardagstransporter.”

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

 

”Artikel 8a

 

Övervakning och rapportering

 

1.  Varje medlemsstat ska utse en oberoende tillsynsmyndighet för infrastrukturavgifter, med ansvar för att säkerställa efterlevnad av detta direktiv.

 

2.  Tillsynsmyndigheten ska säkerställa ekonomisk och finansiell kontroll av koncessionsavtalen, framför allt för att förvissa sig om att bestämmelserna i artikel 7b följs.

 

3.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen att tillsynsmyndigheten utsetts.”

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -a (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I artikel 9.2 ska inledningen ersättas med följande:

2.  Medlemsstaterna ska besluta om användningen av de intäkter som genereras genom detta direktiv. För att trygga utvecklingen av transportnätet i dess helhet bör inkomsterna från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, komma transportsektorn till godo och användas för att få hela trafiksystemet att fungera optimalt. I synnerhet bör de intäkter som genereras av avgifterna för externa kostnader, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, användas för att göra transporterna mer hållbara, däribland ett eller flera av följande:

2.  För att trygga utvecklingen av transportnätet i dess helhet ska inkomsterna från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, användas för skötsel och underhåll av vägnätet och för att få hela trafiksystemet att fungera optimalt. I synnerhet ska de intäkter som genereras av avgifterna för externa kostnader, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, användas för att göra transporterna mer hållbara, däribland ett eller flera av följande:

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -aa (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-aa)  I punkt 2 ska led b ersättas med följande:

b)  minska föroreningarna från vägtrafik vid källan,

b)  minska de trafikrelaterade luftföroreningarna och det trafikrelaterade bullret,

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -ab (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ab)  I punkt 2 ska följande led införas:

 

”ba)  finansiera kollektiva och hållbara transportsätt,”

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -ac (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – led e

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-ac)  I punkt 2 ska led e ersättas med följande:

e)  utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna och/eller utöka den nuvarande kapaciteten,

e)  utveckla infrastruktur för alternativa bränslen i enlighet med direktiv 2014/94/EU och alternativa tjänster för transportanvändarna och/eller utöka den nuvarande kapaciteten,

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -ad (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-ad)  I punkt 2 ska led f ersättas med följande:

f)  stödja det transeuropeiska transportnätet,

f)  stödja det transeuropeiska transportnätet och eliminera flaskhalsar,

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -ae (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-ae)  I punkt 2 ska led h ersättas med följande:

h)  förbättra trafiksäkerheten, och

h)  förbättra trafiksäkerheten och väginfrastruktursäkerheten, och”

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -af (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-af)  I punkt 2 ska led i ersättas med följande:

i)  tillhandahålla säkra parkeringsplatser.

i)  tillhandahålla säkra och skyddade parkeringar.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led b

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Intäkter som genereras av trängselavgifter, eller ett motsvarande finansiellt värde, ska användas för att angripa trängselproblem, bl.a. genom att

”3.  Intäkter som genereras av trängselavgifter, eller ett motsvarande finansiellt värde, ska användas för att angripa trängselproblem, t.ex. genom att

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led b

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  eliminera flaskhalsar i det transeuropeiska transportnätet, och

b)  eliminera flaskhalsar och felande länkar i näten, på de delar där avgifter tillämpas, och i det transeuropeiska transportnätet, och

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led b

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna.”

c)  utveckla alternativ infrastruktur och multimodala knutpunkter för transportanvändarna.”

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led ba (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Följande punkt ska införas:

 

”3a.  Inkomster som genereras från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader ska användas inom det territorium där det vägavsnitt som omfattas av avgifterna befinner sig.”

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9e – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7g.4, 7ga.4 och artikel 9d ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då detta direktiv träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7g.4, 7ga.4 och artikel 9d ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den ... [dag då detta direktiv träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 18

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna ska på ett så transparent och tydligt sätt som möjligt lämna information om användningen av intäkterna från väganvändarna.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 18

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  De sammanlagda intäkterna från uppräkningar och på vilka vägavsnitt dessa har gjorts.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 18

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska offentliggöra de resultat som uppnåtts genom återinvesteringen av infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader och påvisa vilka fördelar som erhållits i form av förbättrad trafiksäkerhet, mindre miljöpåverkan och minskad trängsel.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 18

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Inom fem år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen lägga fram en rapport om utvecklingen av marknadsandelen för utsläppsfria fordon och därefter revidera, om så krävs, rabattsatserna för utsläppsfria fordon.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led b – led i – strecksats 1

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga III – avsnitt 2 – punkt 2.1 – strecksats 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Kostnader ska fördelas på tunga fordon på objektiva och öppna grunder med beaktande av andelen trafik med tunga fordon på vägnätet och därmed förknippade kostnader. Fordonskilometer som tillryggaläggs av tunga fordon får i detta syfte anpassas genom objektivt motiverade ”ekvivalensfaktorer”, exempelvis de som föreskrivs i punkt 4 (*).

  Kostnader ska fördelas på de olika fordonstyperna på objektiva och öppna grunder med beaktande av andelen trafik med varje fordonstyp på vägnätet och därmed förknippade kostnader. Fordonskilometer som tillryggaläggs av tunga fordon får i detta syfte anpassas genom objektivt motiverade ”ekvivalensfaktorer”, exempelvis de som föreskrivs i punkt 4 (*).

Motivering

Vid utvidgningen av vägkostnadsberäkningen måste fördelningsreglerna gälla alla fordonstyper.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led b – led i – strecksats 2

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga III – avsnitt 2 – punkt 2.2 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kostnaderna ska fördelas mellan tunga fordon och annan trafik på grundval av faktiska och prognostiserade andelar av fordonskilometer och får anpassas genom objektivt motiverade ekvivalensfaktorer enligt punkt 4.”

–  Kostnaderna ska fördelas mellan tunga fordon och lätta fordon på grundval av faktiska och prognostiserade andelar av fordonskilometer och får anpassas genom objektivt motiverade ekvivalensfaktorer enligt punkt 4.”

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat avser att ta ut en avgift för externa kostnader endast för en eller flera delar av det vägnät som utgör medlemsstatens del av det transeuropeiska nätet och av medlemsstatens motorvägar, ska dessa delar väljas efter en bedömning som visar

utgår

att fordonens användning av de vägar där avgift tas ut för externa kostnader genererar miljöskador som är större än de miljöskador som genereras i genomsnitt enligt en bedömning i enlighet med luftkvalitetsrapportering, nationella utsläppsinventeringar, trafikvolymer och, för buller, i enlighet med direktiv 2002/49/EG, eller

 

att införandet av en avgift för externa kostnader på andra delar av vägnätet skulle kunna inverka negativt på miljön eller trafiksäkerheten, eller att uttag och inkassering av en avgift för externa kostnader i dessa delar skulle föra med sig oproportionerliga kostnader.

 

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Berörda fordon, vägar och tidsperioder

2.  Berörda fordon, vägar och tidsperioder

Om en medlemsstat avser att ta ut högre avgifter för externa kostnader än de referensvärden som anges i bilaga IIIb ska den till kommissionen anmäla den klassificering av fordon på vilken differentieringen av avgifter för externa kostnader baseras. Den ska också underrätta kommissionen om det geografiska läget för vägar där högre avgifter för externa kostnader tas ut, nedan kallade vägar i tätort (inbegripet motorvägar), och för vägar där lägre avgifter för externa kostnader tas ut, nedan kallade interurbana vägar (inbegripet motorvägar).

 

I tillämpliga fall ska den också meddela kommissionen exakt vilka tidsperioder som motsvarar den nattperiod då en högre avgift för externa bullerkostnader får tas ut för att återspegla större bullerstörningar.

 

Klassificeringen av vägar som vägar i tätort (inbegripet motorvägar) och interurbana vägar (inbegripet motorvägar) samt fastställandet av tidsperioder ska grundas på objektiva kriterier som hänger samman med i vilken utsträckning vägarna och dess omgivningar drabbas av föroreningar, t.ex. befolkningstäthet och årsgenomsnittet för luftföroreningar (i synnerhet för PM10 och NO2) samt antal dagar (för PM10) och timmar (NO2) då de gränsvärden som fastställs enligt direktiv 2008/50/EG överskrids. De kriterier som används ska anges i meddelandet.

Klassificeringen av vägar som vägar i tätort (inbegripet motorvägar) och interurbana vägar (inbegripet motorvägar) samt fastställandet av tidsperioder ska grundas på objektiva kriterier som hänger samman med i vilken utsträckning vägarna och dess omgivningar drabbas av föroreningar, t.ex. befolkningstäthet och årsgenomsnittet för luftföroreningar (i synnerhet för PM10 och NO2) samt antal dagar (för PM10) och timmar (NO2) då de gränsvärden som fastställs enligt direktiv 2008/50/EG överskrids. De kriterier som används ska anges i meddelandet.

 

 

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – tabell 3 (ny)

 

Kommissionens förslag

 

Ändringsförslag

Tabell 3: Minimivärden – avgifter för externa kostnader för personbilar (eurocent/fordonskilometer):

Fordon

Motor

EURO-klass

Vägar i tätort

Interurbana vägar

Dieselbilar

<1,4 l

EURO II

1,9

0,9

 

 

EURO III

1,6

0,9

 

 

EURO IV

1,3

0,7

 

 

EURO V

0,9

0,5

 

 

EURO VI

0,6

0,3

 

1,4–2,0 l

EURO 0

3,6

1,0

 

 

EURO I

1,9

0,9

 

 

EURO II

1,8

0,8

 

 

EURO III

1,7

0,9

 

 

EURO IV

1,4

0,7

 

 

EURO V

0,9

0,5

 

 

EURO VI

0,6

0,3

 

>2,0 l

EURO 0

3,9

1,3

 

 

EURO I

1,9

0,9

 

 

EURO II

1,8

0,9

 

 

EURO III

1,7

0,9

 

 

EURO IV

1,4

0,7

 

 

EURO V

0,9

0,5

 

 

EURO VI

0,6

0,3

Bensinbilar

<1,4 l

EURO 0

3,7

2,4

 

 

EURO I

1,0

0,4

 

 

EURO II

0,7

0,3

 

 

EURO III

0,5

0,2

 

 

EURO IV

0,5

0,2

 

 

EURO V

0,5

0,2

 

 

EURO VI

0,5

0,2

 

1,4–2,0 l

EURO 0

3,9

3,0

 

 

EURO I

1,1

0,4

 

 

EURO II

0,7

0,3

 

 

EURO III

0,5

0,2

 

 

EURO IV

0,5

0,2

 

 

EURO V

0,4

0,2

 

 

EURO VI

0,4

0,2

 

>2,0 l

EURO 0

4,0

3,0

 

 

EURO I

1,0

0,4

 

 

EURO II

0,5

0,3

 

 

EURO III

0,5

0,2

 

 

EURO IV

0,5

0,2

 

 

EURO V

0,4

0,2

 

 

EURO VI

0,4

0,2

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – tabell 4 (ny)

 

Kommissionens förslag

 

Ändringsförslag

Tabell 4: Referensvärden – avgifter för externa kostnader för lätta nyttofordon (eurocent/fordonskilometer):

Fordon

EURO-klass

Vägar i tätort

Interurbana vägar

Bensindrivna lätta nyttofordon

EURO I

2,4

0,7

 

EURO II

1,9

0,4

 

EURO III

1,8

0,4

 

EURO IV

1,7

0,3

 

EURO V

1,6

0,3

 

EURO VI

1,6

0,3

Dieseldrivna lätta nyttofordon

EURO I

4,0

1,7

 

EURO II

4,1

1,7

 

EURO III

3,5

1,3

 

EURO IV

3,0

1,1

 

EURO V

2,2

0,8

 

EURO VI

1,9

0,5

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

REFERENSVÄRDEN FÖR AVGIFTER FÖR EXTERNA KOSTNADER

MINIMIVÄRDEN FÖR AVGIFTER FÖR EXTERNA KOSTNADER

I denna bilaga fastställs referensvärden för avgifter för externa kostnader, inklusive kostnaderna för luftförorening och buller.

I denna bilaga fastställs minimivärden för avgifter för externa kostnader, inklusive kostnaderna för luftförorening och buller.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – tabell 1 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tabell 1: Referensvärden – avgifter för externa kostnader för tunga godsfordon

Tabell 1: Minimivärden – avgifter för externa kostnader för tunga godsfordon

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – tabell 2 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tabell 2: Referensvärden – avgifter för externa kostnader för tunga godsfordon

Tabell 2: Minimivärden – avgifter för externa kostnader för bussar

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Värdena i tabellerna 1 och 2 får multipliceras med en faktor upp till två i bergsområden och kring stora tätortsområden i den mån det är motiverat på grund av lägre spridning, vägarnas stigning, höjden och/eller temperaturinversioner.”

Värdena i tabellerna 1 och 2 får multipliceras med en referensfaktor upp till fyra i bergsområden och kring stora tätortsområden i den mån det är motiverat på grund av lägre spridning, vägarnas stigning, höjden och/eller temperaturinversioner. Om det finns vetenskapligt underlag för en högre faktor för bergs- eller tätortsområden kan detta referensvärde ökas på grundval av en detaljerad motivering.”

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led ea (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IV – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  I bilaga IV ska följande stycke läggas till:

 

”För alla motorfordon som drivs med alternativa bränslen ska den högsta tillåtna vikten ökas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.”

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga V –led 1 – led c – tabell 2 – kolumn 2 – rad 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bussar

Bussar

2,5

1,5

(1)

EUT C 81, 2.3.2018, s. 188.

(2)

EUT C 176, 23.5.2018, s. 66.


MOTIVERING

1. Dagens situation

Direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer syftade framför allt till att undanröja snedvridningen av konkurrensen mellan transportföretag för att säkerställa att den inre marknaden fungerar som den ska och garantera principen om fri rörlighet för varor.

I och med den översyn som gjordes 2011 av direktiv 1999/62/EG blev det möjligt att ta hänsyn till externa negativa faktorer när man fastställer avgifterna och att tillämpa avgifter för externa kostnader. Trots detta har 2011 års direktiv inte bidragit fullt ut till målen i vitboken om transporter, nämligen fullständig tillämpning av principerna ”förorenaren betalar” och ”användaren betalar” på det transeuropeiska vägnätet. I dag omfattas endast ungefär 25 % av det totala transeuropeiska vägnätet av avgifter baserade på tillryggalagd sträcka för tunga fordon.

2. Kommissionens förslag

  Att alla tunga fordon ska omfattas: Från och med 2020 bör de befintliga och nya vägtullsystemen för tunga godsfordon även tillämpas på bussar. Dessutom bör det inte längre vara möjligt att undanta fordon på mindre än 12 ton från vägtullsystemen. Syftet med denna ändring är att begränsa snedvridningen av konkurrensen mellan tunga fordon och att avgifterna inte enbart ska tillämpas på tunga fordon på mer än 12 ton.

  Att vissa bestämmelser i direktivet även ska omfatta lätta fordon, framför allt när det gäller differentieringen av infrastrukturavgifter.

  Att förbjuda s.k. vinjetter för tunga fordon från och med 2024 och för lätta fordon från och med 2028 för att bättre tillämpa principen ”förorenaren betalar”.

  Att ge möjlighet att införa trängselavgifter.

  Att differentiera infrastrukturavgifter baserat på koldioxidutsläpp för tunga fordon från och med 2021, och baserat på koldioxidutsläpp och EURO-normer för lätta fordon.

  Att minska infrastrukturavgifterna med 75 % för utsläppsfria fordon.

  Att införa en skyldighet att tillämpa avgifter för externa kostnader på vissa vägar där de miljöskador som orsakas av tunga fordon är större än genomsnittet.

  Att dessutom göra vägtullsystemen mer transparenta och skärpa uppföljningen av hur intäkterna används.

3. Föredragandens förslag

Kommissionens förslag innehåller flera åtgärder som är i linje med målen i vitboken om transporter för att gå mot en fullständig tillämpning av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”. Föredraganden anser därför att Europaparlamentet bör bibehålla den ambitionsnivå som finns i kommissionens förslag.

Föredraganden anser också att kommissionens förslag bör förbättras och stärkas på flera viktiga punkter. Betänkandet innehåller av denna anledning flera ändringsförslag till centrala delar av texten, som kan grupperas i fem huvudkategorier:

a)  Undanröjande av diskriminering av olika väganvändare och tillämpning av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” på samtliga fordon:

  För att nå detta mål föreslår föredraganden att vägtullar tillämpas utan åtskillnad mellan fordon efter det att vinjettsystemen avskaffats, så att alla väganvändare bidrar till infrastrukturavgifterna och avgifterna för externa kostnader.

  För att förtydliga kommissionens förslag om externa kostnader, bör man införa en avgift för externa kostnader på de nät som omfattas av en infrastrukturavgift.

  Genom att tillämpa principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” på samtliga fordon kommer man att kunna avskaffa diskrimineringen av olika väganvändare.

b)  Undanröjande av snedvridningen av konkurrensen inom vägtransportsektorn och mellan olika transportslag:

  För att nå detta mål föreslår föredraganden att man inte enbart ska förbjuda vinjetter utan att de ska ersättas med system baserade på tillryggalagd sträcka. Målet är att säkerställa att de vägnät inom TEN-T som tidigare omfattades av en vinjett ska omfattas av en avgift, framför allt för att undvika en snedvridning av konkurrensen med andra transportslag.

  För att undanröja snedvridningen av konkurrensen föreslås det att bestämmelserna för lätta lastbilar avsedda för godstransport anpassas till bestämmelserna för tunga fordon.

c)  Bekämpning av fortsatt försämring av de europeiska vägnäten:

  I EU minskade de offentliga utgifterna för vägunderhåll med omkring 30 % mellan 2006 och 2013. Detta är en fråga om trafiksäkerhet. För att åtgärda problemet föreslår föredraganden att intäkterna från infrastruktur ska öronmärkas för underhåll och förbättring av väginfrastrukturerna och för förbättring av transportsystemet i sin helhet.

d)  En snabbare övergång till verklig rörlighet:

  Föredraganden föreslår att intäkterna från avgifterna för externa kostnader ska användas för att finansiera övergången till en utsläppssnål rörlighet.

  Föredraganden föreslår även att det ska bli lättare att tillämpa uppräkningar för att finansiera projekt inom det transeuropeiska transportnätet.

e)  Acceptansen av och insynen i vägtullsystemen:

  Föredraganden anser att öronmärkning av intäkterna skulle öka acceptansen för vägtullsystemen. Föredraganden föreslår därför att avgiftsintäkterna ska användas i samma region som det vägavsnitt på vilket avgifterna tillämpas.

  För att beakta vissa regioners särdrag föreslår föredraganden att man ger möjlighet till tillämpning av ett kilometerbaserat schablonmässigt undantag på ett visst vägavsnitt, för att ge större flexibilitet när det gäller att beakta situationen i randområdena.

  För att säkerställa social integration och territoriell sammanhållning föreslår föredraganden större rabatter för återkommande användare, framför allt i utkanten av stora tätorter.

  Föredraganden anser att de vägnät som omfattas av en infrastrukturavgift bör erbjuda hög vägsäkerhet och all nödvändig infrastruktur, till exempel säkra och skyddade parkeringar, för att uppfylla kraven i förordningen om lastbilschaufförers vilo- och körtider.

  För att garantera insyn i vägtullsystemen, särskilt när det gäller beräkning av avgiftstariffer och fördelning av intäkter, föreslår föredraganden att det i varje medlemsstat inrättas en oberoende tillsynsmyndighet för vägtullsystemen och att det ges garantier för att samtliga användare ska få omfattande information om hur intäkterna används.

  Föredraganden ändrar kommissionens förslag om trängselavgifter för att inte bussar, framför allt i kollektivtrafik, ska drabbas orimligt hårt.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

AEGPL EUROPE

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO, RAPPORTEUR FOR THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

ASFINAG LIAISON OFFICE BRUSSELS

ASSOCIATION OF FRENCH REGIONS

BORNE ÉLISABETH, FRENCH MINISTER FOR TRANSPORT

CLECAT

COMITÉ D'ORIENTATION DES ASSISES DE LA MOBILITÉ

COMITÉ POUR LA TRANSALPINE

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS (CPMR)

CONFERENCE OF EUROPEAN DIRECTORS OF ROADS

COMMUNITY OF EUROPEAN RAILWAY AND INFRASTRUCTURE COMPANIES

DEUTSCHE BAHN (GERMAN RAILWAYS)

EL KHADRAOUI SAÏD - EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTRE

E-MOBILITY PLATFORM

EURELECTRIC

EUROPEAN ASSOCIATION OF TOLLED MOTORWAYS (ASECAP)

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION – ACEA

EUROPEAN EXPRESS ASSOCIATION (EEA)

EUROPEAN RAIL FREIGHT ASSOCIATION

EUROPEAN SHIPPERS' COUNCIL (ESC)

EUROPEAN UNION ROAD FEDERATION (ERF)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

HISTORIC VEHICLE GROUP

IMONITRAF

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)

LAHELLEC GERARD, VICE- PRESIDENT OF THE REGION OF BRITTANY WITH RESPONSIBILITY FOR TRANSPORT

MICHELIN

MISSION OF NORWAY TO THE EUROPEAN UNION

MOSKOVSKI IVAYLO, MINISTER FOR TRANSPORT OF BULGARIA

PICHEREAU DAMIEN, MEMBER OF THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY

ÖBB-HOLDING AG (AUSTRIAN FEDERAL RAILWAYS)

SHV ENERGY 

SIEMENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) (FRENCH RAILWAYS)

TDIE

TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

ŽAGAR IVAN, RAPPORTEUR FOR THE COMMITTEE OF THE REGIONS


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (28.3.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Föredragande av yttrande (*): Seb Dance

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Direktiv 1999/62/EG utgör den rättsliga ramen när det gäller avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa vägar. Direktivet ålägger inte medlemsstaterna att införa avgifter men föreskriver minimikrav för hur infrastrukturavgifterna bör fastställas.

Enligt Europeiska miljöbyrån (EEA) är vägtransporter den största källan till utsläpp av växthusgaser i EU. Medan transporter i stort står för 23 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp svarar vägtransporter för 72 procent av dessa. Den största andelen av dessa utsläpp (över 60 %) kommer från personbilar, men utsläppen från tunga godsfordon ökar. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer utsläppsminskningarna från transportsektorn inte att räcka till för att uppnå EU:s klimatmål för 2030 och 2050.

Kostnaderna för luftförorenande utsläpp från transportsektorn utgör en betydande kostnad för samhället. Enligt Europeiska miljöbyrån förorsakar luftföroreningar omkring 500 000 förtida dödsfall per år i EU, till vilka utsläppen från vägtransporter bidrar mest.

Medan behovet av transporter fortsätter att öka är trafikstockningar en allt viktigare fråga, som resulterar i betydande ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnader, däribland förseningar, bränslespill och ytterligare koldioxidutsläpp och förorenande utsläpp, vilka totalt uppgår till 1–2 procent av EU:s bruttonationalprodukt. Även om det nuvarande direktivet inbegriper möjligheten att ta ut avgifter för externa kostnader för vägtransporter har denna bestämmelse knappt använts.

Kommissionen fastställer i sin vitbok från 2011 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem en tidsfrist fram till 2020 för ”full övergång till obligatorisk internalisering av de externa kostnaderna (däribland buller, lokal förorening och överbelastning ovanpå den obligatoriska återvinningen av kostnaderna för slitage) för väg- och järnvägstransporter”. Om den nuvarande trenden håller är EU långt ifrån att nå detta mål.

I det stora hela välkomnar föredraganden kommissionens förslag: att främja ekonomiskt och miljömässigt hållbara vägtransporter genom en bredare tillämpning av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”. Syftet med detta yttrande är att säkerställa att man genom effektiva och rättvisa vägavgifter kan bidra till EU:s ansträngningar att minska både koldioxidutsläpp och förorenande utsläpp genom en bättre tillämpning av principen ”förorenaren betalar” och bidra till att påskynda övergången till rena fordon och fordon med nollutsläpp.

Tillämpningsområde

Det nuvarande direktivet omfattar endast tunga godsfordon men kommissionen föreslår en utvidgning av den rättsliga ramen till alla tunga fordon (bussar) och lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar). Föredraganden stöder denna utvidgning av tillämpningsområdet. Bussar, personbilar och lätta lastbilar bidrar inte tillräckligt genom vägavgifter trots att dessa fordon står för en betydande andel av transportverksamheten och kostnaderna för slitage på infrastrukturen (och andra externa kostnader).

För att främja en rättvis och effektiv prissättning föreslår föredraganden att man skiljer på fordon för persontransport och lätta lastbilar avsedda för transport av gods, så att vägtullarna för tunga fordon över 3,5 ton också ska gälla för stora lätta lastbilar avsedda för transport av gods. Stora lätta lastbilar används i allt högre grad för att transportera gods i syfte att kringgå reglerna för tunga fordon.

Infrastrukturavgifter: avståndsbaserade respektive tidsbaserade

Föredraganden välkomnar förslaget om att fasa ut tidsbaserade vägavgifter (vinjetter) eftersom de inte återspeglar den faktiska väganvändningen och uppmuntrar förare att köra mer under den tid som de har betalat för. Däremot är avståndsbaserade vägtullar proportionella i förhållande till väganvändningen och tillämpar bättre principerna om att förorenaren och användaren betalar.

Föredraganden föreslår att datumen för utfasningen av vinjetterna för både tunga fordon (inberäknat lätta lastbilar som fraktar gods) och lätta fordon tidigareläggs, eftersom detta kommer att påskynda internaliseringen av de externa kostnaderna för vägtransporter och tillämpningen av principen om att förorenaren betalar.

Externa kostnader

Vägtransporter medför betydande externa kostnader, däribland klimatförändringar, luftföroreningar och buller. För närvarande bärs dessa kostnader endast till viss del av sektorn. Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att utvidga de obligatoriska avgifterna för externa kostnader till tunga fordon på de mest förorenade delarna av vägnätet, men konstaterar att det inte räcker för att uppnå det angivna målet om obligatorisk internalisering av de externa kostnaderna för vägtransporter.

Föredraganden föreslår därför att en avgift för externa kostnader, som är kopplad till kostnaderna för luftföroreningar och buller, görs obligatorisk på hela det vägnät som omfattas av infrastrukturavgifter. För att möjliggöra en mer effektiv prissättning och övergång till renare fordon har referensvärdena i bilaga IIIb ändrats till bindande minimivärden för avgifter för kostnader för luftföroreningar och buller.

Utsläppsfri rörlighet

Vägavgifter kan vara ett effektivt verktyg för efterfrågan när det gäller att underlätta användningen av utsläppsfria fordon. För att påskynda övergången till utsläppsfri rörlighet föreslår föredraganden att man bibehåller avdraget på 75 procent för utsläppsfria fordon, men oberoende av ikraftträdandet av genomförandeförordning (EU) nr 595/2009.

Föredraganden föreslår också att man stryker undantaget på fyra år från betalning av avgiften för externa kostnader för fordon i den högsta euro-klassen. Detta undantag är inte längre relevant för fordon av kategorin Euro VI, men avskaffandet av undantaget för euro-klasser i framtiden kommer också att påskynda användningen av utsläppsfria fordon.

Öronmärkning av intäkter

Vägavgifter kan mobilisera resurser som bidrar till finansieringen av underhållet och utvecklingen av transportinfrastrukturen, minska föroreningarna från vägtrafiken vid källan och underlätta produktionen och användningen av utsläppsfria fordon.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I denna vitbok har kommissionen fastställt 2020 som tidsfrist för ”full övergång till obligatorisk internalisering av de externa kostnaderna (däribland buller, lokal förorening och överbelastning ovanpå den obligatoriska återvinningen av kostnaderna för slitage) för väg- och järnvägstransporter”.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Trafiken med person- och godstransporter är en faktor som bidrar till utsläppen till atmosfären av föroreningar. Bland sådana föroreningar, som har mycket allvarliga effekter på människors hälsa och som leder till en försämring av luftmiljökvaliteten i unionen, finns till exempel fina partiklar (PM2,5), kvävedioxid (NO2) och ozon (O3), som enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån från 2017 under 2014 orsakade 399 000, 75 000 respektive 13 600 förtida dödsfall i unionen på grund av långvarig exponering.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Trafikstockningar utgör ett allt större problem som orsakar betydande ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnader, däribland förseningar, bränslespill och ytterligare utsläpp av koldioxid och föroreningar.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Enligt Världshälsoorganisationen är buller från vägtrafik den näst skadligaste miljöstressfaktorn i Europa efter luftföroreningar. Minst 9 000 personer dör i förtid varje år på grund av hjärtsjukdomar som orsakas av trafikbuller.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1e)  Enligt Europeiska miljöbyråns rapport från 2017 om luftkvalitet förorsakade vägtrafiken under 2015 de största kväveoxidutsläppen och var den näst största källan till utsläpp av kimrök.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)   För att säkerställa att vägavgifter är proportionella är det viktigt att skilja mellan lätta fordon avsedda för transport av personer och lätta lastbilar avsedda för godstransport i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1071/20091a och (EG) nr 1072/20091b, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 165/20141c.

 

____________________

 

1a   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

 

1b   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

 

1c   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)   Lätta lastbilar används i allt större utsträckning som ett sätt att kringgå sociallagstiftningen och marknadslagstiftningen avseende lastbilar. Detta direktiv bör säkerställa att länderna tillämpar vägtullar på stora lätta lastbilar som används för yrkesmässig godstransport.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Tidsbaserade vägavgifter uppmuntrar förarna att köra mer när vinjetten är giltig, och får dem att tillämpa principerna ”förorenaren betalar” och ”användaren betalar” felaktigt.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att få användarna att godta framtida vägavgiftssystem bör medlemsstaterna ha rätt att införa ändamålsenliga system för uppbörd av infrastrukturavgifter som en del av ett mer omfattande paket av mobilitetstjänster. Sådana system bör säkerställa en rättvis fördelning av infrastrukturkostnader och avspegla principen ”förorenaren betalar”. Varje medlemsstat som inför ett sådant system bör säkerställa att systemet är förenligt med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG16.

(5)  För att få användarna att godta framtida vägavgiftssystem bör medlemsstaterna ha rätt att införa ändamålsenliga system för uppbörd av infrastrukturavgifter som en del av ett mer omfattande paket av mobilitetstjänster. Medlemsstaterna uppmuntras att ta hänsyn till den sociala acceptansen för avgifterna och de socioekonomiska faktorerna vid genomförandet av dessa, i synnerhet för att upprätthålla konkurrenskraften för transportsektorn, som består av många små och medelstora företag, och möjliggöra mer flexibla avgifter för personbilsanvändare som är tvungna att använda transportinfrastrukturer regelbundet. Sådana system bör säkerställa en rättvis fördelning av infrastrukturkostnader och avspegla principen ”förorenaren betalar”. Varje medlemsstat som inför ett sådant system bör säkerställa att systemet är förenligt med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG16.

_________________

_________________

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen, EUT L 166, 30.4.2004, s. 124.

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen, EUT L 166, 30.4.2004, s. 124.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Det är särskilt viktigt att medlemsstaterna inför ett rättvist avgiftssystem som inte straffar personbilsanvändare som på grund av att de bor på landsbygden eller i avskilda eller isolerade områden är tvungna att mer regelbundet använda avgiftsbelagda vägar. I enlighet med den territoriella utvecklingspolitiken bör medlemsstaterna ta ut nedsatta avgifter för användare från sådana områden.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  För att få användarna att godta framtida vägavgiftssystem bör medlemsstaterna uppmuntras att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer när de genomför åtgärder som rör vägavgifter för personbilar.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Enligt direktiv 1999/62/EG får en avgift för externa kostnader tas ut på en nivå som ligger nära samhällets marginalkostnader till följd av utnyttjandet av det fordon för vilket avgiften tas ut. Denna metod har visat sig vara det rättvisaste och effektivaste sättet att ta hänsyn till miljö- och hälsokonsekvenserna av luftföroreningar och buller som genereras av tunga fordon. Den skulle också säkerställa att tunga fordon på ett rimligt sätt bidrar till EU:s luftkvalitetsnormer 17 och tillämpliga bullergränser eller bullermål. Tillämpningen av sådana avgifter bör därför främjas.

(7)  Enligt direktiv 1999/62/EG får en avgift för externa kostnader tas ut på en nivå som ligger nära samhällets marginalkostnader till följd av utnyttjandet av det fordon för vilket avgiften tas ut. Denna metod har visat sig vara det rättvisaste och effektivaste sättet att ta hänsyn till miljö- och hälsokonsekvenserna av luftföroreningar och buller som genereras av tunga fordon. Den skulle också säkerställa att tunga fordon på ett rimligt sätt bidrar till EU: s luftkvalitetsnormer 17och tillämpliga bullergränser eller bullermål, och skulle kunna göra det möjligt att skapa incitament för användning av rena fordon. Tillämpningen av sådana avgifter bör därför främjas.

_________________

_________________

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)   Därför bör den maximala viktade genomsnittliga avgiften för externa kostnader ersättas med lättillämpliga referensvärden som uppdateras efter inflationen, de vetenskapliga framstegen med bedömning av vägtransporternas externa kostnader samt utvecklingen av fordonsparkens sammansättning.

(8)   Därför bör den maximala viktade genomsnittliga avgiften för externa kostnader ersättas med lättillämpliga minimivärden som uppdateras efter inflationen, de vetenskapliga framstegen med bedömning av vägtransporternas externa kostnader samt utvecklingen av fordonsparkens sammansättning.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)   För att kunna bidra till målet i kommissionens vitbok av den 28 mars 2011 om full övergång till obligatorisk internalisering av de externa kostnaderna bör avgifterna för externa kostnader vara obligatoriska på den del av vägnätet som omfattas av infrastrukturavgifter.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 a i direktiv 1999/62/EG bör medlemsstaterna tillåtas att ansöka om och bibehålla en avgift för externa kostnader på de delar av vägnätet som inte omfattas av infrastrukturavgifter.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)   Handboken om externa transportkostnader från kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet bör ligga till grund när minimivärden för internalisering av externa kostnader fastställs.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De infrastrukturavgifter som differentierats utifrån fordonets euro-utsläppsklass har bidragit till en användning av renare fordon. I de interurbana näten väntas dock avgifter som differentieras på denna grund bli överflödiga vid utgången av 2020 i och med fordonsparkens förnyelse; därmed bör de fasas ut vid den tidpunkten. Från och med samma tidpunkt bör en avgift för externa kostnader tas ut på ett mer systematiskt sätt, som ett målinriktat sätt att återvinna externa kostnader i de situationer där detta har störst betydelse.

(9)  De infrastrukturavgifter som differentierats utifrån fordonets euro-utsläppsklass har bidragit till en användning av renare fordon. I de interurbana näten väntas dock avgifter som differentieras på denna grund bli överflödiga vid utgången av 2020 i och med fordonsparkens förnyelse; därmed bör de fasas ut vid den tidpunkten. Från och med samma tidpunkt ska en avgift för externa kostnader tas ut, som ett målinriktat sätt att återvinna externa kostnader i de situationer där detta har störst betydelse.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)   För att främja användningen av de renaste och effektivaste fordonen bör medlemsstaterna tillämpa kraftigt nedsatta vägtullar och vägavgifter på dessa fordon.

(12)   För att främja användningen av de renaste och effektivaste fordonen, särskilt utsläppsfria fordon, och för att minska konkurrensnackdelar jämfört med konventionella fordon bör medlemsstaterna snarast möjligt tillämpa kraftigt nedsatta vägtullar och vägavgifter på dessa fordon. För att påskynda övergången till de renaste och effektivaste fordonen är det nödvändigt att tillämpa dessa nedsättningar oberoende av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/20091a.

 

__________________

 

1a   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (EUT L 188, 18.7.2009, s. 1).

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Alla motorfordon bidrar i olika grad till vägträngsel och kostnaden för detta uppgår till omkring 1 % av BNP. En stor del av dessa kostnader kan hänföras till trängsel på interurbana vägar. En särskild trängselavgift bör därför tillåtas, på villkor att den tillämpas på alla fordonskategorier. För att denna avgift ska vara effektiv och proportionerlig bör den baseras på marginalkostnaderna för trängseln och differentieras efter plats, tid och fordonskategori. För att maximera trängselavgifternas positiva effekter bör de motsvarande intäkterna fördelas till projekt som angriper problemets källor.

(13)  Alla motorfordon bidrar i olika grad till vägträngsel och kostnaden för detta uppgår till omkring 1–2 % av BNP. En stor del av dessa kostnader kan hänföras till trängsel på interurbana och gränsöverskridande vägar. En särskild trängselavgift bör därför tillåtas, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 a i direktiv 1999/62/EG, och på villkor att den tillämpas på alla fordonskategorier. För att denna avgift ska vara effektiv och proportionerlig bör den baseras på marginalkostnaderna för trängseln och differentieras efter plats, tid och fordonskategori. För att maximera trängselavgifternas positiva effekter bör de motsvarande intäkterna fördelas till projekt som gäller gränsöverskridande infrastruktur eller trafikomställningen, som försöker åtgärda de bakomliggande orsakerna till problemet, och som uppmuntrar en övergång till alternativa transportsätt och att i största möjliga utsträckning utnyttja kollektiva transportmedel med låga utsläpp. Om en ny infrastruktur för uppbärning införs bör man se till att sättet att uppbära trängselavgifter inte bidrar till att skapa eller leder till ytterligare trängsel.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Trängselavgifterna bör återspegla de faktiska kostnader som varje fordon direkt medför för andra väganvändare och indirekt för samhället som helhet, på ett proportionerligt sätt. För att motverka att avgifterna på ett oproportionerligt sätt hindrar den fria rörligheten för människor och varor bör de begränsas till specifika belopp som återspeglar trängselns marginalkostnader på nivåer nära full kapacitet, dvs. när trafikvolymerna närmar sig vägens kapacitetstak.

(14)  Trängselavgifterna bör återspegla de faktiska kostnader som varje fordon direkt medför för andra väganvändare och indirekt för samhället som helhet, på ett proportionerligt sätt. För att motverka att avgifterna på ett oproportionerligt sätt hindrar den fria rörligheten för människor och varor, framför allt i gränsöverskridande områden och stadsområden, bör de begränsas till specifika belopp som återspeglar trängselns marginalkostnader på nivåer nära full kapacitet, dvs. när trafikvolymerna närmar sig vägens kapacitetstak.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)   Vägavgifter kan mobilisera resurser som bidrar till finansiering, underhåll och utveckling av högkvalitativ transportinfrastruktur. Därför bör medlemsstaterna ges incitament till att använda intäkterna från vägavgifter på detta sätt och de bör följaktligen åläggas att på lämpligt sätt rapportera om användningen av sådana intäkter. Rapporteringen bör i synnerhet göra det möjligt att kartlägga eventuella finansiella luckor och öka allmänhetens acceptans för vägavgifter.

(19)   Vägavgifter mobiliserar resurser som bidrar till finansiering, underhåll och utveckling av högkvalitativ transportinfrastruktur, däribland alternativ transportinfrastruktur, minskade föroreningar från vägtrafik vid källan och underlättad produktion och införande av utsläppsfria fordon. Därför bör medlemsstaterna öronmärka och använda intäkterna från vägavgifter på detta sätt och följaktligen på lämpligt sätt rapportera om användningen av sådana intäkter. Rapporteringen bör i synnerhet göra det möjligt att kartlägga eventuella finansiella luckor och öka allmänhetens acceptans för avståndsbaserade vägavgifter.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)   Det bör säkerställas att avgifterna för externa kostnader även i fortsättningen återspeglar kostnaderna för de luftföroreningar och det buller som genereras av tunga godsfordon utan att avgiftssystemet blir onödigt komplicerat, i syfte att ge incitament till användning av de mest bränsleeffektiva fordonen och se till att incitamenten förblir effektiva och differentieringen av vägavgifter hålls uppdaterad. Därför bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att anpassa referensvärdena för avgifter baserade på externa kostnader till den vetenskapliga utvecklingen, att fastställa metoderna för den intäktsneutrala differentieringen av infrastrukturavgifter utifrån tunga fordons koldioxidutsläpp och att anpassa metoderna för differentiering av infrastrukturavgifter för lätta fordon till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201621. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(21)   Det bör säkerställas att avgifterna för externa kostnader även i fortsättningen återspeglar kostnaderna för de luftföroreningar och det buller som genereras av tunga godsfordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport utan att avgiftssystemet blir onödigt komplicerat, i syfte att ge incitament till användning av de mest bränsleeffektiva och rena fordonen och se till att incitamenten förblir effektiva och differentieringen av vägavgifter hålls uppdaterad. Därför bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att anpassa minimivärdena för avgifter baserade på externa kostnader till den vetenskapliga utvecklingen, att fastställa metoderna för den intäktsneutrala differentieringen av infrastrukturavgifter utifrån koldioxidutsläppen från tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport och att anpassa metoderna för differentiering av infrastrukturavgifter för lätta fordon till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201621. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

____________________

____________________

21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1

21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Befintliga koncessionsavtal får undantas från kraven i detta direktiv tills avtalet förnyas.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ny infrastruktur eller nya infrastrukturförbättringar, inklusive betydande strukturella reparationer,

(a)  ny infrastruktur, ny alternativ trafikinfrastruktur för trafikomställning eller nya infrastrukturförbättringar, inklusive betydande strukturella reparationer,

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  vägtull: en specifik avgift för ett fordon, grundad på den tillryggalagda sträckan inom en viss infrastruktur och på fordonstyp, där erlagd betalning innebär att ett fordon får rätt att använda infrastrukturerna, och som omfattar en infrastrukturavgift samt, allt efter omständigheterna, en trängselavgift eller en avgift för externa kostnader eller båda.

6.  vägtull: en specifik avgift för ett fordon, grundad på den tillryggalagda sträckan inom en viss infrastruktur och på fordonstyp, där erlagd betalning innebär att ett fordon får rätt att använda infrastrukturerna, och som omfattar en infrastrukturavgift, en avgift för externa kostnader och, allt efter omständigheterna, en trängselavgift.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  infrastrukturavgift: en avgift som tas ut för att täcka en medlemsstats kostnader för uppförande, underhåll, drift och utveckling av infrastruktur.

7.  infrastrukturavgift: en avgift som tas ut för att täcka en medlemsstats kostnader för uppförande, underhåll, drift, utveckling och korsfinansiering av nya alternativa transportinfrastrukturprojekt.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  kostnad för trafikrelaterad luftförorening: kostnad för de skador som uppstår till följd av utsläpp av partiklar och av ozonbildande ämnen, såsom kväveoxid och flyktiga organiska föreningar, i samband med ett fordons drift. kostnad för trafikrelaterat buller:

11.  kostnad för trafikrelaterad luftförorening: kostnad för de skador på människors hälsa och miljöskador som uppstår till följd av utsläpp av partiklar och av ozonbildande ämnen, såsom kväveoxid och flyktiga organiska föreningar, i samband med ett fordons drift.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  kostnad för trafikrelaterat buller: kostnad för de skador som uppstår till följd av buller från ett fordon eller från växelverkan mellan fordonet och vägytan.

12.  kostnad för trafikrelaterat buller: kostnad för de skador på människors hälsa och miljöskador som uppstår till följd av buller från ett fordon eller från växelverkan mellan fordonet och vägytan.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)   lätt fordon: en personbil, minibuss eller lätt lastbil.

(19)   lätt fordon: en personbil, minibuss, lätt lastbil eller en lätt lastbil avsedd för godstransport.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)   lätt lastbil: ett fordon avsett för godstransport, och med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

(22)   lätt lastbil: ett fordon med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 22a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)   lätt lastbil avsedd för godstransport: ett fordon enligt fordonskategori N1 klass III, i enlighet med förordning (EG) nr 715/20071a, avsett för godstransport.

 

__________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  utsläppsfri drift: hybridfordon som drivs utan avgasutsläpp på det vägnät som omfattas av infrastrukturavgifter.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Kostnader för infrastruktur eller infrastrukturförbättringar får inbegripa eventuella särskilda infrastrukturutgifter som syftar till att minska buller eller förbättra trafiksäkerheten, och infrastrukturoperatörens faktiska betalningar för objektiva miljöfaktorer, exempelvis skydd mot markförorening.

(b)  Kostnader för infrastruktur eller infrastrukturförbättringar får inbegripa eventuella särskilda infrastrukturutgifter som syftar till att minska buller, luftföroreningar eller förbättra trafiksäkerheten, och infrastrukturoperatörens faktiska betalningar för objektiva miljöfaktorer, exempelvis skydd mot markförorening.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 9 får medlemsstaterna inte införa vägavgifter för tunga fordon från och med den 1 januari 2018. Vägavgifter som införts före det datumet får finnas kvar till och med den 31 december 2023.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 9 får medlemsstaterna inte införa vägavgifter för tunga fordon från och med den 1 januari 2018. Vägavgifter som införts före det datumet får finnas kvar till och med den 31 december 2021.

Motivering

Det finns inget tekniskt skäl till varför medlemsstaterna inte skulle kunna fasa ut vägavgifter för tunga fordon tidigare.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.   Från och med den 1 januari 2020 ska vägtullar och vägavgifter som tillämpas på tunga fordon tillämpas på alla tunga fordon.

9.   Från och med den 1 januari 2020 ska vägtullar och vägavgifter som tillämpas på tunga fordon tillämpas på alla tunga fordon samt på alla lätta lastbilar avsedda för godstransport, som är utrustade med en färdskrivare i enlighet med förordning (EU) nr 165/2014.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Vägtullar och vägavgifter för tunga fordon, å ena sidan, och för lätta fordon, å andra sidan, får införas och upprätthållas oberoende av varandra.

10. Fram till den 31 december 2025 får vägtullar och vägavgifter för tunga fordon, å ena sidan, och för lätta fordon, å andra sidan, införas och upprätthållas oberoende av varandra.

Motivering

Vinjetterna fasas ut för alla fordon senast den 31 december 2025.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bibehålla eller införa en avgift för externa kostnader, för trafikrelaterade luftföroreningar eller trafikrelaterat buller eller båda.

1.  Medlemsstaterna ska bibehålla eller införa en avgift för externa kostnader, för trafikrelaterade luftföroreningar eller trafikrelaterat buller eller båda för alla fordonskategorier.

För tunga fordon ska avgiften för externa kostnader vara differentierad och fastställas i enlighet med de minimikrav och metoder som avses i bilaga IIIa och ska iaktta de referensvärden som anges i bilaga IIIb.

Avgiften för externa kostnader ska vara differentierad och fastställas i enlighet med de minimikrav och metoder som avses i bilaga IIIa och ska vara förenlig med minst de minimivärden som anges i bilaga IIIb.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.   Från och med den 1 januari 2022 ska medlemsstater som tar ut vägtullar tillämpa en avgift för externa kostnader för kostnaderna för trafikrelaterade luftföroreningar och trafikrelaterat buller, för tunga fordon och för lätta lastbilar avsedda för godstransport på alla delar av det vägnät som omfattas av en infrastrukturavgift.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.   Från och med den 1 januari 2025 ska medlemsstaterna tillämpa eller bibehålla avgiften för externa kostnader för kostnaderna för trafikrelaterade luftföroreningar och trafikrelaterat buller, för alla tunga fordon och lätta fordon på alla delar av det vägnät som omfattas av en infrastrukturavgift.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Från och med den 1 januari 2021 ska medlemsstater som tar ut vägtullar tillämpa en avgift för externa kostnader på tunga fordon på åtminstone den del av nätet som avses i artikel 7.1, om de miljöskador som orsakas av tunga fordon är större än de genomsnittliga miljöskador som orsakas av tunga fordon i enlighet med relevanta rapporteringskrav enligt bilaga IIIa.

5.  Medlemsstater som tar ut vägtullar får tillämpa en högre avgift för externa kostnader på tunga och lätta fordon på åtminstone den del av nätet som avses i artikel 7.1, om de miljöskador som orsakas av tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport är större än de genomsnittliga miljöskador som orsakas av tunga fordon och lätta lastbilar avsedda för godstransport i enlighet med relevanta rapporteringskrav enligt bilaga IIIa.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.   Medlemsstaterna och behöriga regioner får införa eller bibehålla en avgift för externa kostnader för kostnaderna för trafikrelaterade luftföroreningar eller trafikrelaterat buller på de delar av vägnätet som inte omfattas av en infrastrukturavgift.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7da – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När det gäller ny uppbördsinfrastruktur ska metoden för uppbörd av trängselavgifter inte bidra till att skapa eller leda till ytterligare trängsel.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Efter att ha underrättat kommissionen får en medlemsstat göra en uppräkning av infrastrukturavgifterna på specifika vägavsnitt med regelbunden trängsel, eller där fordonstrafiken medför betydande miljöskador, om följande villkor uppfylls:

1.  Efter att ha underrättat kommissionen får en medlemsstat eller en behörig region göra en uppräkning av infrastrukturavgifterna på specifika vägavsnitt med regelbunden trängsel, eller där fordonstrafiken medför betydande miljöskador, om följande villkor uppfylls:

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppräkningen överstiger inte 15 % av den viktade genomsnittliga infrastrukturavgift som beräknats i enlighet med artiklarna 7b.1 och 7e, såvida inte de intäkter som genereras investeras i gränsöverskridande avsnitt av stomnätskorridorer, varvid uppräkningen inte får överstiga 25 %,

(b)  Uppräkningen överstiger inte 15 % av den viktade genomsnittliga infrastrukturavgift som beräknats i enlighet med artiklarna 7b.1 och 7e, såvida inte de intäkter som genereras investeras i gränsöverskridande avsnitt av stomnätskorridorer, varvid uppräkningen inte får överstiga 50 %,

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ett år från den delegerade aktens ikraftträdande ska medlemsstaterna differentiera infrastrukturavgiften med beaktande av referensvärdena för koldioxidutsläpp och den relevanta fordonskategoriseringen. Avgifterna ska differentieras på ett sådant sätt att ingen infrastrukturavgift med mer än 100 % överstiger samma avgift som tas ut för likvärdiga fordon som har de lägsta koldioxidutsläppen, men inte är helt utsläppsfria. För utsläppsfria fordon ska infrastrukturavgifterna reduceras med 75 % jämfört med den högsta taxan.

Inom ett år från den delegerade aktens ikraftträdande ska medlemsstaterna differentiera infrastrukturavgiften med beaktande av referensvärdena för koldioxidutsläpp och den relevanta fordonskategoriseringen. Avgifterna ska differentieras på ett sådant sätt att ingen infrastrukturavgift med mer än 100 % överstiger samma avgift som tas ut för likvärdiga fordon som har de lägsta koldioxidutsläppen, men inte är helt utsläppsfria. Från och med ... [den dag då detta direktiv träder i kraft] ska infrastrukturavgifterna för utsläppsfria lätta fordon reduceras med 75 % jämfört med den högsta taxan. Denna reducering ska även gälla utsläppsfri drift, under förutsättning att en sådan drift kan bevisas.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.   Kommissionen ska utarbeta en utvärderingsrapport med en bedömning av utsläppsfria fordons marknadsandel [EUT: infoga datum: fem år efter detta direktivs ikraftträdande]. I förekommande fall ska kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 9 e, att göra en ny beräkning av avdraget för utsläppsfria fordon jämfört med den högsta taxan för infrastrukturavgifterna.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7ga – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Från och med den 1 januari 2022 ska medlemsstaterna differentiera vägtullar och, när det gäller vägavgifter, åtminstone årsavgifterna efter fordonens koldioxidutsläpp och förorenande utsläpp i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII.

2.  Från och med den 1 januari 2022 ska medlemsstaterna differentiera vägtullar och, när det gäller vägavgifter, åtminstone månadsavgifterna efter fordonens koldioxidutsläpp och förorenande utsläpp i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7ga – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Från och med [detta direktivs ikraftträdande] ska infrastrukturavgifterna för utsläppsfria fordon reduceras med 75 % jämfört med den högsta taxan.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led aa (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 2 ska följande led införas:

 

”(ca)  personbilsanvändare som är tvungna att använda dessa infrastrukturer regelbundet, framför allt på grund av att de bor på landsbygden eller i inneslutna eller isolerade områden, ska åtnjuta rabatter eller avdrag upp till högst 50 %.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led -a (nytt)

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)   I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

Medlemsstaterna ska besluta om användningen av de intäkter som genereras genom detta direktiv. För att trygga utvecklingen av transportnätet i dess helhet bör inkomsterna från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, komma transportsektorn till godo och användas för att få hela trafiksystemet att fungera optimalt.

”För att trygga utvecklingen av transportnätet i dess helhet ska inkomsterna från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader komma transportsektorn till godo och användas för att få hela trafiksystemet att fungera optimalt. Inkomsterna från infrastrukturavgifter, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, ska återinvesteras i ett eller flera av följande:

 

a)   stödjande av det transeuropeiska transportnätet och dess underhåll,

 

b)   optimering av logistiken,

 

c)   förbättring av trafiksäkerheten,

 

d)   tillhandahållande av säkra parkeringsplatser.

I synnerhet bör de intäkter som genereras av avgifterna för externa kostnader, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, användas för att göra transporterna mer hållbara, däribland ett eller flera av följande:

Intäkter som genereras av avgifterna för externa kostnader, eller ett finansiellt värde motsvarande dessa intäkter, ska användas för att göra transporterna mer hållbara, och förebygga eller kompensera skador på människor och miljö, däribland ett eller flera av följande:

a)   underlätta effektiv prissättning,

a)   underlätta effektiv prissättning,

b)   minska föroreningarna från vägtrafik vid källan,

b)   minska föroreningarna från vägtrafik vid källan,

c)   minska effekterna av föroreningarna från vägtransporter vid källan,

c)   minska effekterna av föroreningarna från vägtransporter vid källan,

d)   öka fordonens koldioxid- och energiprestanda,

d)   öka fordonens koldioxid- och energiprestanda,

e)   utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna och/eller utöka den nuvarande kapaciteten,

e)   utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna och/eller utöka den nuvarande kapaciteten,

f)   stödja det transeuropeiska transportnätet,

f)   stödja och främja utvecklingen av elektromobilitet, däribland infrastruktur för överföring av el till fordon,

g)   optimera logistiken,

g)   korsfinansiera alternativa effektiva trafikprojekt som leder till en miljövänlig trafikomställning,

h)  förbättra trafiksäkerheten, och

h)   stödja kollektiva transportslag.”

i)  tillhandahålla säkra parkeringsplatser.

 

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led b

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 3 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  främja en större användning av elektriska fordon och laddhybridfordon,

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9e – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7g.4, 7ga.4 och artikel 9d ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då detta direktiv träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7g.4, 7ga.4 och artikel 9d ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [dag då detta direktiv träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led b – led i – strecksats 1

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga III – avsnitt 2 – punkt 2.1 – strecksats 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kostnader ska fördelas på tunga fordon på objektiva och öppna grunder med beaktande av andelen trafik med tunga fordon på vägnätet och därmed förknippade kostnader. Fordonskilometer som tillryggaläggs av tunga fordon får i detta syfte anpassas genom objektivt motiverade ”ekvivalensfaktorer”, exempelvis de som föreskrivs i punkt 4 (*).

–  Kostnader ska fördelas på tunga och lätta fordon på objektiva och öppna grunder med beaktande av andelen trafik med olika slags fordon på vägnätet och därmed förknippade kostnader. Fordonskilometer som tillryggaläggs av tunga fordon får i detta syfte anpassas genom objektivt motiverade ”ekvivalensfaktorer”, exempelvis de som föreskrivs i punkt 4 (*).

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led b – led i – strecksats 2

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga III – avsnitt 2 – punkt 2.2 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kostnaderna ska fördelas mellan tunga fordon och annan trafik på grundval av faktiska och prognostiserade andelar av fordonskilometer och får anpassas genom objektivt motiverade ekvivalensfaktorer enligt punkt 4.”

–  Kostnaderna ska fördelas mellan tunga fordon och lätta fordon på grundval av faktiska och prognostiserade andelar av fordonskilometer och får anpassas genom objektivt motiverade ekvivalensfaktorer enligt punkt 4.”

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

MINIMIKRAV FÖR UTTAG AV EN AVGIFT FÖR EXTERNA KOSTNADER

MINIMIKRAV FÖR UTTAG AV EN HÖGRE AVGIFT FÖR EXTERNA KOSTNADER

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna bilaga fastställs minimikraven för uttag av en avgift för externa kostnader och, i tillämpliga fall, för beräkning av maximal avgift för externa kostnader.

I denna bilaga fastställs minimikraven för uttag av en högre avgift för externa kostnader än de minimivärden som anges i bilaga IIIb och, i tillämpliga fall, för beräkning av maximal avgift för externa kostnader.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – del 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska exakt ange den del eller de delar av dess vägnät där en avgift för externa kostnader ska tas ut.

Medlemsstaten ska exakt ange den del eller de delar av dess vägnät där en högre avgift för externa kostnader än de minimivärden som anges i bilaga IIIb ska tas ut.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – del 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat avser att ta ut högre avgifter för externa kostnader än de referensvärden som anges i bilaga IIIb ska den till kommissionen anmäla den klassificering av fordon på vilken differentieringen av avgifter för externa kostnader baseras. Den ska också underrätta kommissionen om det geografiska läget för vägar där högre avgifter för externa kostnader tas ut, nedan kallade vägar i tätort (inbegripet motorvägar), och för vägar där lägre avgifter för externa kostnader tas ut, nedan kallade interurbana vägar (inbegripet motorvägar).

Om en medlemsstat avser att ta ut högre avgifter för externa kostnader än de minimivärden som anges i bilaga IIIb ska den till kommissionen anmäla den klassificering av fordon på vilken differentieringen av avgifter för externa kostnader baseras. Den ska också underrätta kommissionen om det geografiska läget för vägar där högre avgifter för externa kostnader tas ut, nedan kallade vägar i tätort (inbegripet motorvägar), och för vägar där minimiavgifter för externa kostnader tas ut, nedan kallade interurbana vägar (inbegripet motorvägar).

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – del 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta avsnitt ska tillämpas om en medlemsstat avser att ta ut avgifter för externa kostnader som överstiger de referensvärden som anges i bilaga IIIb.

Detta avsnitt ska tillämpas om en medlemsstat avser att ta ut avgifter för externa kostnader som överstiger de minimivärden som anges i bilaga IIIb.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – del 4 – del 4.1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat avser att ta ut avgifter för externa kostnader som är högre än de referensvärden som anges i bilaga IIIb ska denna medlemsstat eller, i tillämpliga fall, en oberoende myndighet beräkna den kostnad för trafikrelaterade luftföroreningar som får täckas av avgifter genom att använda följande formel:

Om en medlemsstat avser att ta ut avgifter för externa kostnader som är högre än de minimivärden som anges i bilaga IIIb ska denna medlemsstat eller, i tillämpliga fall, en oberoende myndighet beräkna den kostnad för trafikrelaterade luftföroreningar som får täckas av avgifter genom att använda följande formel:

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led c

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – del 4 – del 4.2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat avser att ta ut avgifter för externa kostnader som är högre än de referensvärden som anges i bilaga IIIb ska denna medlemsstat eller, i tillämpliga fall, en oberoende myndighet beräkna den kostnad för trafikrelaterat buller som får täckas av avgifter med hjälp av följande formler:

Om en medlemsstat avser att ta ut avgifter för externa kostnader som är högre än de minimivärden som anges i bilaga IIIb ska denna medlemsstat eller, i tillämpliga fall, en oberoende myndighet beräkna den kostnad för trafikrelaterat buller som får täckas av avgifter med hjälp av följande formler:

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

REFERENSVÄRDEN FÖR AVGIFTER FÖR EXTERNA KOSTNADER

MINIMIVÄRDEN FÖR AVGIFTER FÖR EXTERNA KOSTNADER

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna bilaga fastställs referensvärden för avgifter för externa kostnader, inklusive kostnaderna för luftförorening och buller.

I denna bilaga fastställs minimivärden för avgifter för externa kostnader, inklusive kostnaderna för luftförorening och buller.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – tabell 1 – rubrik

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tabell 1: Referensvärden – avgifter för externa kostnader för tunga godsfordon

Tabell 1: Minimivärden – avgifter för externa kostnader för tunga godsfordon

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – tabell 2 – rubrik

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tabell 2: Referensvärden – avgifter för externa kostnader för tunga godsfordon

Tabell 2: Minimivärden – avgifter för externa kostnader för tunga godsfordon

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – tabell 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

Tabell 2a: Minimivärden – avgifter för externa kostnader för personbilar

 

Fordon

Motor

EURO-klass

Vägar i tätort

Interurbana vägar

Dieseldrivna bilar

<1,4 l

EURO II

1,9

0,9

EURO III

1,6

0,9

EURO IV

1,3

0,7

EURO V

0,9

0,5

EURO VI

0,6

0,3

1.4-2.0 l

EURO 0

3,6

1,0

EURO I

1,9

0,9

EURO II

1,8

0,8

EURO III

1,7

0,9

EURO IV

1,4

0,7

EURO V

0,9

0,5

EURO VI

0,6

0,3

>2,0 l

EURO 0

3,9

1,3

EURO I

1,9

0,9

EURO II

1,8

0,9

EURO III

1,7

0,9

EURO IV

1,4

0,7

EURO V

0,9

0,5

EURO VI

0,6

0,3

Bensindrivna bilar

<1,4 l

EURO 0

3,7

2,4

EURO I

1,0

0,4

EURO II

0,7

0,3

EURO III

0,5

0,2

EURO IV

0,5

0,2

EURO V

0,5

0,2

EURO VI

0,5

0,2

1.4-2.0 l

EURO 0

3,9

3,0

EURO I

1,1

0,4

EURO II

0,7

0,3

EURO III

0,5

0,2

 

 

EURO IV

0,5

0,2

EURO V

0,4

0,2

EURO VI

0,4

0,2

>2,0 l

EURO 0

4,0

3,0

EURO I

1,0

0,4

EURO II

0,5

0,3

EURO III

0,5

0,2

EURO IV

0,5

0,2

EURO V

0,4

0,2

EURO VI

0,4

0,2

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1 – led d

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIb – tabell 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

Tabell 2b: Minimivärden för externa kostnader för lätta lastbilar avsedda för godstransport

Fordon

EURO-klass

Vägar i tätort

Interurbana vägar

Lätta bensindrivna lastbilar avsedda för godstransport

EURO I

2,4

0,7

EURO II

1,9

0,4

EURO III

1,8

0,4

EURO IV

1,7

0,3

EURO V

1,6

0,3

EURO VI

1,6

0,3

Lätta dieseldrivna lastbilar avsedda för godstransport

EURO I

4,0

1,7

EURO II

4,1

1,7

EURO III

3,5

1,3

EURO IV

3,0

1,1

EURO V

2,2

0,8

EURO VI

1,9

0,5

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga V – del 1 – tabell 2

 

Kommissionens förslag

Tabell 2: Ekvivalensfaktorer för att fastställa förhållandet mellan trängselavgiftsnivåerna för olika fordonskategorier

Fordonskategori

Ekvivalensfaktor

Lätta fordon

1

Stela tunga godsfordon

1.9

Bussar

2,5

Ledade tunga godsfordon

2,9

 

Ändringsförslag

Tabell 2: Ekvivalensfaktorer för att fastställa förhållandet mellan trängselavgiftsnivåerna för olika fordonskategorier

Fordonskategori

Ekvivalensfaktor

Lätta fordon

1

Stela tunga godsfordon

1,9

Bussar

1,5

Ledade tunga godsfordon

2,9

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

Referensnummer

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.6.2017

Associerade utskott – tillkännagivande i kammaren

16.11.2017

Föredragande

       Utnämning

Seb Dance

21.6.2017

Behandling i utskott

24.1.2018

 

 

 

Antagande

27.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

11

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

Referensnummer

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

27.2.2018

 

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Antagande

24.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter‑Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Ingivande

7.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 21 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy