Процедура : 2017/0123(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0204/2018

Внесени текстове :

A8-0204/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0341

ДОКЛАД     ***I
PDF 1180kWORD 163k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Исмаил Ертуг

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

(COM(2017)0281 – C8- 0169/2017– 2017/0123(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0281),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0169/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0204/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение. Броят на тези предприятия, които извършват както вътрешни, така и международни превози, нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, тази разпоредба следва да бъде заличена, докато изискванията по отношение на действителното и трайното установяване и необходимата финансова стабилност следва да станат задължителни.

(2)  Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, до 3,5 тона. Броят на тези предприятия нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се избегнат евентуални пропуски и за да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона за международни превози, посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, изискванията за упражняване на професията автомобилен превозвач следва да се прилагат по еднакъв начин, като се избягва налагането на несъразмерна административна тежест. Тъй като настоящият регламент се прилага само за предприятия, превозващи стоки за чужда сметка или срещу възнаграждение, предприятията, извършващи транспортни операции за собствена сметка, не попадат в обхвата на разпоредбата.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В своята оценка на въздействието Комисията оценява икономиите за предприятията на 2,7 – 5,2 милиарда евро за периода 2020 – 2035 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Необходимо е да се гарантира, че автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и осъществяват стопанската си дейност оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да се пояснят разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване.

(4)  С цел да се води борба срещу явлението на т. нар. дружества „пощенски кутии“ и да се гарантират лоялна конкуренция и равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар, са необходими по-ясни критерии за установяване, по-интензивно наблюдение и осигуряване на изпълнението, както и по-добро сътрудничество между държавите членки. Автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, следва да имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и да осъществяват в действителност своята стопанска дейност на превозвачи и да извършват значителни дейности оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да бъдат пояснени и засилени разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване, като се избягват създаването на прекомерна административна тежест.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.

(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници, каботажа и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение, следва да имат минимално равнище на финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче въпросните превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение.

(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона и които извършват международни превози, следва да имат определена минимална финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче извършваните с тези превозни средства превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде възможно най-пълна, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители, класифицирането на техния риск и основната им финансова информация следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.

(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде пълна и актуална, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители и класифицирането на техния риск следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009, както и на други приложими законодателни актове на Съюза. Освен това, за да се гарантира на длъжностните лица, извършващи дейности по правоприлагане, включително тези, които извършват крайпътни проверки, ясна и пълна информация за транспортните оператори, които са обект на контрол, те следва да имат пряк достъп в реално време до цялата съответна информация. Ето защо националните електронни регистри следва да бъдат действително оперативно съвместими и данните, съдържащи се в тях, следва да бъдат пряко достъпни в реално време за всички определени длъжностни лица, извършващи дейности по правоприлагане, от всички държави членки. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, като същевременно се запази като цяло степента на либерализация, постигната досега.

(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален.

(14)  За да се избягват празни курсове, каботажните превози следва да бъде разрешени, при спазване на определени ограничения, в приемащата държава членка и в съседните държави членки. За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато срокът, който е на разположение за такива превози на територията на една държава членка, следва да бъде намален.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14 a)  За да се предотврати систематичното извършване на каботажни превози, което може да създаде постоянна или непрекъсната дейност, която нарушава конкуренцията на националния пазар, срокът за каботажни операции в една приемаща държава членка следва да бъде намален. Освен това на превозвачите следва да не се разрешава да извършват нови каботажни превози в една и съща приемаща държава членка в рамките на определен срок и докато те извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка, в която е установено предприятието. Настоящата разпоредба не засяга изпълнението на международни превози.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.

(15)  Ефективното и ефикасно осигуряване на изпълнението на правилата е предпоставка за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. По-нататъшната цифровизация на инструментите за правоприлагане е от съществено значение за освобождаването на капацитет за осигуряване на изпълнението, за намаляването на ненужната административна тежест за международните превозвачи, и по-специално за МСП, за по-ефективното насочване на вниманието към високорисковите превозвачи и за разкриването на измамни практики. За да може транспортните документи да престанат да бъдат на хартиен носител, използването на електронни документи в бъдеще следва да се превърне в правило, особено електронната товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (eCMR). Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15 a)  Въвеждането на интелигентния тахограф е от решаващо значение, тъй като той ще даде възможност на правоприлагащите органи, които извършват крайпътни проверки, да откриват нарушения и нередности по-бързо и по-ефективно, което ще доведе до по-добро прилагане на настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Предприятията за превози са адресатите на правилата за международните превози и съответно подлежат на последствията от извършените от тях нарушения. За да се избегнат злоупотреби от страна на предприятията, които договарят транспортни услуги от автомобилни превозвачи на товари, държавите членки следва също така да предвидят санкции за товародателите и спедиторите, в случай че съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009.

(16)  Предприятията за превози са адресатите на правилата за международните превози и съответно подлежат на последствията от извършените от тях нарушения. За да се избегнат злоупотреби от страна на предприятията, които договарят транспортни услуги от автомобилни превозвачи на товари, държавите членки следва също така да предвидят санкции за изпращачите, товародателите, спедиторите, изпълнителите и подизпълнителите, когато те знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги се извършват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009. Когато предприятията, които договарят транспортни услуги, възлагат тези услуги на транспортни предприятия с ниска степен на риск, тяхната отговорност следва да бъдат намалена.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 a)  Предложеният европейски орган по труда [...] има за цел да подкрепя и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между компетентните национални органи, с оглед на ефективното осигуряване на изпълнението на приложимото право на Съюза. Като подкрепя и улеснява осигуряването на изпълнението на настоящия регламент, Органът може да играе важна роля чрез подпомагане на обмена на информация между компетентните органи, чрез подпомагане на държавите членки при изграждането на капацитет посредством обмен на служители и обучение, както и чрез оказване на помощ на държавите членки при организирането на съвместни проверки. Това ще доведе до засилване на взаимното доверие между държавите членки, ще подобри ефективното сътрудничество между компетентните органи и ще подпомогне борбата срещу измамите и злоупотребите с правилата.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 1 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  буква а) се заличава;

i)  буква а) се заменя със следното:

 

а) предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, по-малка от 2,4 тона;

 

аа) предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, под 3,5 тона, които извършват изключително превози на национално равнище;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 1 – параграф 4 – буква б – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки автомобилен превоз, за който не се получава възнаграждение и който не създава приходи, като превоз на хора за благотворителни или за изцяло лични цели, се счита за превоз с нетърговска цел;;

Всеки автомобилен превоз, чиято цел не е да генерира печалба за водача или за други лица, например когато услугата се предоставя с благотворителна или филантропска цел, се счита за превоз с нетърговска цел;

Обосновка

Определението на понятието „превоз с нетърговска цел“ следва да включва извършваните превози, при които мотивацията не е търговска печалба. Превозите с чисто благотворителна цел, като например обществените автобусни превози, които са свързани с някаква форма на финансов принос за извършването на превоза, следва да не бъдат изключени от това освобождаване.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 1 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  добавя се следният параграф 6:

заличава се

 

6.  

 

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се прилагат към предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона.

 

Държавите членки могат обаче:

 

а)  да изискват от тези предприятия да прилагат някои или всички разпоредби, посочени в първа алинея;

 

б)  да намалят ограничението, посочено в първа алинея, за всички или за някои категории автомобилни превози.;

 

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да разполага с помещения, в които да държи основните си търговски документи, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;;

а)  да разполага с подходящи помещения, съразмерни на дейностите на предприятието, в които да може да има достъп до оригиналите на своите основни търговски документи, в електронен или във всякакъв друг формат, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за социално осигуряване, документи, съдържащи данни за каботажните превози, командироването на работници и документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

а)  добавя се следната буква aа):

 

(a a) Посочените в буква б) превозни средства извършват в рамките на договор за превоз най-малко едно натоварване или едно разтоварване на товари на всеки три седмици в държавата на установяване.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да извършва действително и постоянно своите административни и търговски дейности с подходящото административно оборудване и съоръжения в помещенията, разположени в съответната държава членка;;

в)  да извършва действително и постоянно своите административни и търговски дейности с подходящото оборудване и съоръжения в посочените в буква а) помещения, разположени в съответната държава членка;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да управлява превозите, извършвани с превозните средства, посочени в буква б), с подходящото техническо оборудване, разположено в съответната държава членка;;

г)  да управлява действително и непрекъснато превозите, извършвани с превозните средства, посочени в буква б), с подходящото техническо оборудване, разположено в съответната държава членка;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – буква e

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

г а)  Добавя се следната буква е):

 

е) да има ясна връзка между осъществяваните транспортни дейности и държавата членка на установяване, оперативен център и достъп до достатъчно на брой места за паркиране с цел редовно използване от превозните средства, посочени в буква б).

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 6 – буква б - подточка xii а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iii a)  xiiа) каботажните превози;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 6 – параграф 2 а – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания и да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници;

б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания или да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 EUR за всяко следващо използвано превозно средство. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR за всяко следващо използвано превозно средство.;

За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, на 5 000 EUR за всяко следващо използвано превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, над 3,5 тона, и на 900 EUR за всяко следващо превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR за всяко следващо използвано превозно средство.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция, документ, издаден от финансова институция, учредяващ достъп до кредит на името на предприятието, или друг обвързващ документ, доказващ, че предприятието разполага със сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.;

2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция или застраховка, включително застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции, в това число застрахователни дружества, или друг обвързващ документ, който предоставя солидарно гаранция за предприятието по отношение на сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 8 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(5a)  в член 8 параграф 5 се заменя със следното:

Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от 10 години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че ръководителите на транспортната дейност са запознати с новостите в сектора.

Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от три години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че лицето или лицата, посочени в параграф 1, са достатъчно запознати с новостите в сектора.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  в член 12, параграф 2 втората алинея се заличава;

(8)  в член 12, параграф 2, втората алинея се заменя със следното: „Държавите членки извършват проверки най-малко на всеки три години, за да проверят дали предприятията отговарят на изискванията, предвидени в член 3.“

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. Освен ако и докато не бъдат предприети мерки за възстановяване на правата в съответствие с приложимите разпоредби на националното право, посоченото в член 8, параграф 8 удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортната дейност, обявен за неспособен да ръководи транспортна дейност, става невалидно във всички други държави членки. Комисията изготвя списък с мерките за възстановяване на правата, които водят до възстановяване на добрата репутация.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка -i а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

-ia)  буква в) се заменя със следния текст:

в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи условията за добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;

в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи изискванията, посочени в член 3, във връзка с добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  брой на служителите;

з)  брой на лицата, наети в предприятието през последната календарна година;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д) — й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.

Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.;

Органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За целите на член 14а от Регламент (ЕО) № 1072/2009, данните, посочени в буква й), се предоставят при поискване на изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б a (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  параграф 5 се заменя със следния текст:

5. Без да се засягат параграфи 1 и 2, държавите членки вземат всички необходими мерки за осигуряване на взаимно свързване и достъп до националните електронни регистри в Общността чрез националните звена за контакт, определени в член 18. В срок до 31 декември 2012 г. се осигурява достъп и взаимно свързване чрез национални звена за контакт, така че компетентен орган в която и да е държава членка да може да извършва справки в националния електронен регистър на всяка държава-членка.

„5. С цел повишаване на ефективността на трансграничното осигуряване на изпълнението, държавите членки гарантират, че националните електронни регистри са взаимосвързани и оперативно съвместими в целия Съюз посредством Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), посочен в Регламент (ЕС) 2016/480, така че данните, посочени в параграф 2, да са пряко достъпни за всички компетентни правоприлагащи органи и контролни органи на всички държави членки в реално време.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б б (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  параграф 6 се заменя със следния текст:

6. Общите правила относно прилагането на параграф 5, като формат на обменяните данни, технически процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави членки и насърчаване на оперативната съвместимост на тези регистри с други свързани бази данни, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 2, за първи път преди 31 декември 2010 г. Тези общи правила определят органа, който е отговорен за достъпа, по-нататъшното използване и актуализиране на данните след предоставяне на достъп до данните, и за тази цел включват правила относно регистрирането и проследяването на данните.

6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за установяване и актуализиране на общи правила, които да гарантират, че националните електронни регистри са изцяло взаимосвързани и оперативно съвместими по такъв начин, че компетентен или контролен орган в която и да е държава членка има възможност за пряк достъп в реално време до националния електронен регистър на всяка държава членка, както е посочено в параграф 5. Тези общи правила включват правила относно формата на обменяните данни, техническите процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави членки и оперативната съвместимост на тези регистри, както и конкретни правила относно достъпа, регистрирането и проследяването на данните.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят национално звено за контакт, което да отговаря за обмена на информация с останалите държави членки относно прилагането на настоящия регламент. Държавите членки съобщават на Комисията наименованията и адресите на своите национални звена за контакт до 31 декември 2018 г. Комисията съставя списък с всички звена за контакт и го предава на държавите членки. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията всички промени във връзка със звената за контакт.

1.  Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат тясно помежду си и си предоставят своевременно взаимна помощ и всяка друга полезна информация, за да се улесни прилагането и осигуряването на изпълнението на настоящия регламент.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a. За целите на параграф 1 административното сътрудничество, предвидено в настоящия член, се осъществява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета, която предоставя възможност на всички оператори да подават данни на своят собствен език.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията (Регламент за ИСВП) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки отговарят на исканията на информация от всички компетентни органи на другите държави членки и когато е необходимо, извършват проверки, инспекции и разследвания относно спазването на изискването, установено в член 3, параграф 1, буква а), от автомобилните превозвачи, установени на тяхна територия. Исканията на информация от компетентните органи на държавите членки са обосновани. За тази цел исканията включват надеждни индикации за евентуални нарушения на член 3, параграф 1, буква а).

3.  Държавите членки отговарят на исканията на информация от всички компетентни органи на другите държави членки и извършват проверки, инспекции и разследвания относно спазването на изискването, установено в член 3, параграф 1, буква а), от автомобилните превозвачи, установени на тяхна територия. Исканията за информация от компетентните органи на държавите членки са надлежно обосновани и разяснени. За тази цел исканията включват надеждни индикации за евентуални нарушения на член 3, параграф 1, буква а).

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.

4.  Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок до пет работни дни. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки провеждат обсъждане помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения.

5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до пет работни дни, като обосновава надлежно това затруднение или невъзможност. Съответните държави членки си сътрудничат помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения. В случай на евентуални трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация без надлежна обосновка, Комисията, след като бъде информирана и след консултация със съответната държава членка, може да предприеме всички необходими мерки за коригиране на положението.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  В отговор на искания съгласно параграф 3 държавите членки предоставят исканата информация и извършват необходимите проверки, инспекции и разследвания в срок от двадесет и пет работни дни от получаването на искането, освен ако са информирали запитващата държава членка, че искането не е достатъчно обосновано или че не е възможно да бъде изпълнено, или за затруднения в съответствие с параграфи 4 и 5.

6.  В отговор на искания съгласно параграф 3 държавите членки предоставят исканата информация и извършват необходимите проверки, инспекции и разследвания в срок от петнадесет работни дни от получаването на искането, освен ако по взаимно съгласие между заинтересованите държави членки не е договорен друг срок или освен ако те не са информирали запитващата държава членка, че искането не е достатъчно обосновано или че не е възможно да бъде изпълнено, или за затруднения в съответствие с параграфи 4 и 5, и не е намерено разрешение за тези затруднения.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 a)  Въвежда се следният член 18a:

 

Член 18a

 

Съпътстващи мерки

 

1. Държавите членки предприемат съпътстващи мерки, за да разработват, улесняват и насърчават обмените между длъжностните лица, отговарящи за административното сътрудничество и за оказването на взаимопомощ между държавите членки, както и служителите, отговарящи за наблюдението на спазването и за осигуряването на изпълнението на приложимите разпоредби на настоящия регламент.

 

2. Комисията предоставя техническа и друга подкрепа с цел допълнително подобряване на административното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие между държавите членки, включително чрез насърчаване на обмена на длъжностни лица и съвместни програми за обучение, както и чрез разработване, улесняване и насърчаване на инициативи за разпространение на най-добрите практики. Комисията може, без да се засягат прерогативите на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура, да използва наличните инструменти за финансиране с цел допълнително засилване на изграждането на капацитет и на административното сътрудничество между държавите членки.

 

3. Държавите членки създават програма за партньорски проверки, в която следва да участват всички компетентни правоприлагащи органи, като се осигурява подходяща ротация на проверяващите и на проверяваните компетентни правоприлагащи органи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези програми на всеки две години, като част от доклада за дейността на компетентните органи, посочен в член 26.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка година държавите членки изготвят доклад за използването на тяхна територия на моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона и го представят на Комисията до 30 юни на годината след края на отчетния период. Този доклад включва:

3.  Всяка година държавите членки изготвят доклад за използването на моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози и които са установени на тяхна територия, и го представят на Комисията до 30 юни на годината след края на отчетния период. Този доклад включва:

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  броя на предприятията, на които са издадени разрешения да упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона;

а)  броя на предприятията, на които са издадени разрешения да упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на превозните средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, регистрирани в държавата членка през всяка календарна година;

б)  броя на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка през всяка календарна година;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 3 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  общия брой на превозните средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, регистрирани в държавата членка към 31 декември всяка година;

в)  общият брой на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка към 31 декември всяка година;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или съставите от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона от общата дейност по автомобилни превози на всички превозни средства, регистрирани в държавата членка, разделен на вътрешни, международни и каботажни превози.

г)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние , включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, както и на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 2,4 тона, от общата дейност по автомобилни превози на всички превозни средства, регистрирани в държавата членка, разделен на вътрешни, международни и каботажни превози.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Въз основа на този доклад тя преразглежда дали е необходимо да се предложат допълнителни мерки.

4.  Въз основа на информацията, събрана от Комисията по параграф 3, и на допълнителни доказателства най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за развитието на общия брой моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват автомобилни превози. Въз основа на този доклад тя преразглежда дали е необходимо да се предложат допълнителни мерки.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Всяка година държавите членки докладват на Комисията за исканията, които са изпратили съгласно член 18, параграфи 3 и 4, за отговорите, получени от другите държави членки, и за действията, които са предприели въз основа на представената информация.;

5.  Всяка година държавите членки докладват на Комисията за исканията, които са изпратили съгласно член 18, за отговорите, получени от другите държави членки, и за действията, които са предприели въз основа на представената информация.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 16 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 26 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16а.  Въвежда се следният параграф 5а:

 

5а.  Въз основа на информацията, събрана от Комисията съгласно параграф 5, и на допълнителни данни, Комисията представя не по-късно от 31 декември 2020 г. подробен доклад до Европейския парламент и до Съвета относно степента на административно сътрудничество между държавите членки, евентуалните пропуски в това отношение и възможните начини за подобряване на сътрудничеството. Въз основа на този доклад тя преценява дали е необходимо да бъдат предложени допълнителни мерки.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 –параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  в член 1, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„Настоящият регламент се прилага и за входящия или изходящия автомобилен превоз на товари като начален и/или краен етап от маршрут при комбиниран транспорт съгласно Директива 92/106/ЕИО на Съвета.“

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 1 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)  Член 1, параграф 2 се заменя със следното:

2.  В случай на превоз от държава-членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава-членка на транзитно преминаване. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата-членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.

„2.  В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Това транзитно пътуване обаче се изключва от прилагането на Директивата относно командироването на работници. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 1 – параграф 5 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 б)  в параграф 5 буква в) се заменя със следното:

 

в) превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, е под 2,4 тона;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 2 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  „транзитно преминаване“ означава пътуване с товар на превозно средство през една или повече държави членки или трети държави, при което мястото на отпътуване и мястото на пристигане не са в съответните държави членки или трети държави;

Обосновка

Определението е необходимо с цел да се определят правила за командироването на водачи в COM(2017) 0278.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 4 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 a)  В параграф 1 се добавя буква в):

 

„в) изпълнява международен превоз с превозно средство, оборудвано с интелигентен тахограф, съгласно посоченото в член 3 и в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета, “

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка или в съседни държави членки с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от 5 дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз.;

2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка или в съседни държави членки с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава, по обратния път към държавата членка на установяване на превозвача на товари. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от седем дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на този входящ международен превоз, при условие че това е предвидено в договор за извършване на превози.

 

В срока, посочен в първа алинея, превозвачите на товари може да извършват каботажни превози в дадена държава членка, при условие че техният престой в съответната държава членка не надвишава 48 часа след влизането на територията на тази държава членка.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  вмъква се следният параграф:

 

„2а. След изтичането на седемдневния срок, посочен в параграф 2, на превозвачите на товари не се разрешава да извършват каботажни превози в същата приемаща държава членка със същото превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава, в срок от 72 часа след завръщането си в държавата членка на установяване на превозвача на товари и докато не извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка на установяване на съответното предприятие.“

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 4 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Те могат да бъдат представени или предадени по електронен път с помощта на подлежащ на редактиране структуриран формат, който може да се ползва директно за съхранение или обработка от компютър, като например eCMR.* По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.

Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Държавите членки приемат, че тези доказателства се представят или изпращат по електронен път, като се използва структуриран формат, позволяващ редактиране, който може да се използва непосредствено за съхраняване и компютърна обработка, като например електронна товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR). По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 9 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  в член 9, параграф 1 се добавя следната буква:

 

да) заплащането и платения годишен отпуск, както е посочено в член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверки

„Интелигентно“ осигуряване на изпълнението

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че от 1 януари 2020 г. за всяка календарна година да се проверяват най-малко 2 % от всички каботажни превози, извършвани на нейна територия. Държавите членки увеличават този процент на най-малко 3 % от 1 януари 2022 г. Базата за изчисляване на този процент е общата дейност по каботажни превози в държавата членка, изразена в тонове за километър, през година t-2, както е отчетена от Евростат.

1.  С цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата глава, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Посочената стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 а.  Всяка държава членка гарантира, че проверките, предвидени в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, включват, когато е приложимо, проверка на каботажните превози.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 а – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  За целите на параграф 2 държавите членки имат достъп но съответната информация и данни, които са записани, обработени или съхранявани от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, както и електронните документи за транспорт, като например електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR) .

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 а – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 б.  Държавите членки предоставят достъп до тези данни единствено на компетентните органи, оправомощени да проверяват за нарушения на правните актове, посочени в настоящия регламент. Държавите членки уведомяват Комисията относно данните за връзка на всички компетентни органи на тяхна територия, за които са определили да разполагат с достъп до посочените данни. В срок до [ХХХ] Комисията съставя списък с всички компетентни органи и го предава на държавите членки. Държавите членки съобщават незабавно всички последващи изменения на този списък.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 а – параграф 2 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 в.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:

 

а) подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;

 

б) правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;

 

в) техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 а – параграф 2 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 г.  Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходима за съответните цели, те се унищожават.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко три пъти в годината. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Националните звена за контакт, определени съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ****, обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.

3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко шест пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 14 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на настоящия регламент.

Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те знаят или логично би следвало да знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги се извършват нарушения на настоящия регламент.

 

Когато изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители възлагат транспортни услуги на предприятия с ниска степен на риск, както е посочено в член 9 от Директива 2006/22/ЕО, те не носят отговорност за санкции за нарушения, освен ако не се докаже, че те действително за знаели за съответните нарушения.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 17 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за броя на проверките на каботажните превози, извършени през предходната календарна година в съответствие с член 10а. Тази информация включва броя на проверените превозни средства и броя на проверените тонове за километър.;

3.  Най-късно до [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки изпращат на Комисията своите национални стратегии за осигуряване на изпълнението, приети съгласно член 10а. Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за действията по осигуряване на изпълнението, извършени през предходната календарна година в съответствие с член 10а, включително, когато е целесъобразно, броя на извършените проверки. Тази информация включва броя на проверените превозни средства и броя на проверените тонове за километър;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Регламент (EО) № 1072/2009

Член 17 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  До края на 2022 г. Комисията изготвя доклад относно състоянието на пазара на автомобилни превози в Съюза. Докладът съдържа анализ на пазарната конюнктура, включително оценка на ефективността на проверките и развитието на условията за наемане на работа в професията.

(1)

ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

КОНТЕКСТ

Секторът на автомобилния транспорт е много важен и има решаващо значение за функционирането на нашето общество. В сектора работят над 11 милиона души и се превозва почти половината от общия обем на товарите в ЕС.

На 31 май 2017 г. Комисията прие „Пакет за мобилност“ с цел да се гарантира лоялната конкуренция, да се опростят съществуващите правила, да се запази вътрешният пазар на ЕС и да се гарантират правата на работниците в този сектор.

Пакетът за мобилност се състои от няколко законодателни предложения. Един от тях е разглежданото предложение за изменение на регламенти № 1071/2009 и № 1072/2009 относно достъпа до пазара на автомобилни превози на товари и до професията предприемач в областта на автомобилните превози. Посочените регламенти съдържат разпоредби, които дружествата трябва да спазват, ако искат да извършват дейност на пазара на международни автомобилни превози на товари или на национални пазари, различни от техния собствен пазар (каботажни превози).

Разликите в тълкуването на разпоредбите, несъответствията в практиките за правоприлагане и липсата на сътрудничество между държавите членки обаче намалиха тяхната ефективност и създадоха правна несигурност и неравни условия на конкуренция за транспортните оператори.

Предложенията на Комисията въвеждат изменения в четири различни области: дружества „пощенски кутии“, леки търговски превозни средства, каботаж и осигуряване на изпълнението.

Някои превозвачи създават „фалшиви дъщерни дружества“ в държави членки с ниски заплати, за да се възползват от разликите в трудовите възнаграждения, като същевременно развиват дейност изключително в държави членки с високи заплати. Това води до нелоялно конкурентно предимство спрямо превозвачите, които са редовно установени в държавата членка, в която основно развиват дейност.

С цел да се премахне използването на дружества „пощенски кутии“, Комисията предлага да се засилят допълнително критериите за установяване с цел да се гарантира, че превозвачът действително развива дейност в държавата членка на установяване – например той да развива стопанска дейност от тези помещения, да притежава активи и да наема персонал пропорционално на дейността.

Освен това Комисията е в процес на подобряване на сътрудничеството между държавите членки в тази област. Държавите членки ще трябва да си сътрудничат по-тясно с цел разкриване на дружествата „пощенски кутии“ и да извършват проверки на място, ако е необходимо.

Понастоящем леките търговски превозни средства (превозни средства под 3,5 тона) са изключени от приложното поле на Регламент № 1071/2009. На държавите членки обаче се разрешава да прилагат някои от разпоредбите на регламента по отношение на леките търговски превозни средства, установени на тяхна територия, което води до голямо разнообразие от изисквания в целия ЕС. Тъй като използването на леки търговски превозни средства се очаква да продължи да се засилва през следващите години, Комисията предлага леките търговски превозни средства да бъдат предмет на някои от правилата относно достъпа до професията.

Понастоящем пазарът на каботажни превози – превози на стоки в рамките на една държава членка от дружество за превози, установено в друга държава членка, е предмет на ограничения. Действащите правила на ЕС разрешават три каботажни превоза в рамките на седем дни след извършването на международна доставка.

Много трудно е обаче да се осигури изпълнението на действащите правила. Контролните органи изискват документи на хартиен носител за броя на каботажните превози, но това изглежда не действа ефективно. Правилата също така се прилагат по нехармонизиран начин в рамките на ЕС, което води до административна тежест, правна несигурност, нелоялна конкуренция и недоверие между националните и чуждестранните оператори.

Тъй като каботажът е съсредоточен основно в някои, но не във всички държави членки, неясните правила и изпълнението може сериозно да засегнат националните оператори, извършващи дейност в съответните държави членки, където каботажът представлява голяма част от националния пазар на превози. Това се дължи главно на значителните различия по отношение на заплатите, данъчните режими, социално-осигурителните вноски и разпоредбите в областта на трудовото законодателство. Комисията стига до заключението, че секторът все още не е готов за либерализиране.

Поради това Комисията предлага ново правило, а именно неограничен брой каботажни операции в срок от пет дни след извършването на международен превоз. Това се съчетава със строгото прилагане на минималната работна заплата и правата във връзка с платения годишен отпуск на приемащите държави членки от първия каботажен превоз, възможността за доказване на законността на автомобилния каботаж чрез електронни документи (например eCMR), както и задължението на държавите членки да извършват определен минимален процент проверки на каботажни превози.

С цел да се преодолеят различията в равнището и ефективността на контрола в отделните държави членки, Комисията предлага да се определят задължителни годишни прагове за проверки на каботажни превози и съгласувани (трансгранични) проверки. Освен това Комисията иска да се подобри сътрудничеството между държавите членки чрез правила за обмен на информация, да се предостави възможност за предприемането на целенасочени проверки чрез осигуряване на класификация според нивото на риска посредством Европейския регистър на предприятията за пътни превози и да продължи да се насърчава използването на интелигентни тахографи и електронни документи.

СТАНОВИЩЕ НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът приветства Пакета за мобилност, тъй като съществува голяма необходимост от преразглеждане на законодателството с цел подобряване на действащите правила. Пакетът включва няколко важни законодателни акта и докладчикът подчертава необходимостта те да останат свързани помежду си с цел да се осигурят ясни правила. Важно е да има съгласувано регулиране, за да се избегнат пропуски, които създават нелоялна конкуренция за дружествата. Във връзка с това докладчикът изразява съжаление, че преразглеждането на Директивата относно комбинирания транспорт (Директива 92/106/ЕИО) беше отделено от първата част на Пакета за мобилност и представено по-късно.

Докладчикът подкрепя целта на Комисията да изясни правилата за подобряване на условията на равнопоставеност и лоялна конкуренция в сектора, като същевременно не се създава излишна административна тежест, особено за малките и средните предприятия (МСП). Актуализирането на законодателството е необходимо също така с оглед на технологичните подобрения и цифровизацията в областта на транспорта – нещо, което е от ключово значение за гарантирането на действителното прилагане на правилата.

Докладчикът обаче счита, че предложението може да бъде засилено по редица точки, за да се гарантират балансирани условия за лоялна конкуренция и стриктно осигуряване на изпълнението, така че действително да може да се извлекат ползите от единния пазар.

Докладчикът подкрепя предложенията на Комисията за борба срещу дружествата „пощенски кутии“. Понастоящем съществуват повече от 400 дружества „пощенски кутии“ в ЕС. Те се създават от превозвачите, осъществяващи дейност в държавите членки с високи заплати, които искат неоправдано да се облагодетелстват от по-ниски разходи за труд или данъци в други държави членки. Тези оператори злоупотребяват с пропуските в законодателството и недостатъчно строгото правоприлагане, което води до нелоялна конкуренция.

Важно е да се засилят и да се уточнят изискванията към установяването на истинско търговско присъствие и да се допълнят данните, които следва да бъдат включени в националните електронни регистри с цел да се получи по-ясна представа за собствениците на дадено дружество.

Освен това докладчикът е на мнение, че включването на леките търговски превозни средства в разглеждания законодателен акт е необходимо, тъй като е налице засилено присъствие на тези превозни средства на пазара и следователно за тях трябва да се спазват същите правила. От основно значение обаче е също така да се има предвид, че секторът на автомобилния транспорт се състои от голям брой малки и средни предприятия (МСП), които извършват единствено транспортни операции на национално равнище. Поради това докладчикът предлага да се ограничи приложното поле на законодателния акт само до леките търговски превозни средства, извършващи международни превози (което се равнява само на около 10 процента от всички леки търговски превозни средства).

При все това докладчикът счита, че за тези леки търговски превозни средства следва да се прилагат и четирите критерия, също така за „добра репутация“ и „професионална компетентност“, както и изискването за получаване на лиценз на Общността. Така ще се гарантира, че международният транспорт, извършван от леките търговски превозни средства, отговаря на същите минимални стандарти на професията, както и останалата част от сектора на автомобилните превози на товари. С цел допълнително да се намали административната тежест, докладчикът предлага да се изключат от приложното поле много леките търговски превозни средства (под 2,4 тона).

Когато става дума за каботаж, докладчикът подчертава целта на тези дейности, а именно да се намалят емисиите от празни камиони, завръщащи се от международни превози, и дейността да се извършва на временен принцип. Например, ако дадена международна транспортна операция се съчетава с някои национални операции по пътя обратно, това би могло да увеличи ефикасността на транспорта и да намали броя на празните курсове.

Понастоящем обаче с правилата за каботаж се злоупотребява, за да може чуждестранни превозвачи, като системно използват предназначението на каботажа, да изпълняват многократно национални транспортни операции. Това води до нелоялна конкуренция и социален дъмпинг. Тъй като каботажните превози са същите като транспортните операции на национално равнище, докладчикът припомня, че следва да се прилага Директивата относно командироването на водачи (Директива 96/71/ЕО). Това е посочено и в предложението на Комисията за посочената директива.

Предложенията на Комисията за съжаление не включват мерки за справяне с проблема със системния каботаж. Докладчикът счита, че решаването на проблема със системния каботаж е от ключово значение. Също така е важно да се гарантира, че транспортните предприятия няма да могат да злоупотребяват с Директивата относно комбинирания транспорт с цел заобикаляне на правилата относно каботажа.

Поради това докладчикът предлага подобрения по отношения на точния обхват на една международна транспортна операция, която дава право на каботаж, за да се прекрати системният каботаж, като се включи например стойността на договора за международната операция. Освен това докладчикът предлага да се ограничи срокът, в който е позволено извършването на каботажни превози, за да се подчертае временният им характер.

Не на последно място докладчикът счита, че укрепването на правоприлагането е от изключително значение за постигането на всяка от целите на предложението. Понастоящем правоприлагането е сравнително слабо, като са налице несъответствия между държавите членки. Поради това докладчикът предлага да се засилят разпоредбите относно административното сътрудничество и осигуряването на изпълнението. За да могат компетентните органи да извършват проверки, те трябва да имат по-лесен достъп до националните регистри. Освен това е необходимо да се стимулира използването на интелигентни тахографи и да се засили обменът на най-добри практики и обучение между държавите членки относно осигуряването на изпълнението.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (30.4.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Докладчик по становище: Вероника Лопе Фонтане

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

На 31 май 2017 г. Комисията представи предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач, и на Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно достъпа до пазара на международен автомобилен превоз на товари.

Целта на Комисията с настоящото предложение е подпомагането на доброто функциониране на единния пазар на автомобилни превози, неговата ефикасност и конкурентоспособност, като се има предвид, че според последващата оценка, извършена през 2014—2015 г., тази цел е постигната само частично. Съгласно направените в тази оценка констатации основните трудности са били свързани с недостатъци на правилата и на гаранцията за тяхното прилагане.

Позицията на докладчиците

Докладчикът изразява съгласие с основните цели на предложението на Комисията, но счита, че одобрението на някои от предвидените мерки ще затрудни практическото изпълнение за сектора на автомобилния транспорт, тъй като това може да създаде прекалено големи административни пречки за предприятията и по-специално за МСП, което в крайна сметка би било в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар.

Освен това следва да се отбележи, че Комисията представи своето предложение заедно с предложението за директива относно командироването на водачи в сектора на транспорта и с предложението за директива относно времето на управление, което означава, че тези предложения следва да бъдат анализирани съвместно.

Докладчикът е на мнение, че тези предложения следва да имат за цел постигането на баланс между доброто функциониране на вътрешния пазар и осигуряването на подходящи стандарти и условия на труд.

Първата стъпка за постигането на тази цел следва да бъде борбата срещу незаконната трудова дейност в транспортния сектор, и по-специално т.нар. „дружества пощенски кутии“ и привидната самостоятелна заетост.

Важно е да се зачитат свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, които са основни принципи на правото на Съюза и са определени съответно в членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз. При все това и както посочва Комисията, е необходимо да се гарантира, че автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и осъществяват стопанската си дейност оттам.

Трябва да бъде засилен контролът и да бъдат прилагани ефикасни, пропорционални и възпиращи санкции за предприятията, които не изпълняват националните и общностните правила на доброволна основа. Това поведение, което, въпреки че засяга една малка част от случаите и не се среща в останалата част от сектора, представлява нелоялна конкуренция, води до нарушения във функционирането на вътрешния пазар и не гарантира подходящи условия на труд за работниците в отрасъла.

Секторът на автомобилния транспорт в ЕС осигурява 5 милиона преки работни места и допринася за почти 2% от БВП на Общността. При все това ЕС е изправен пред недостиг на професионални водачи. Поради това и като се има предвид, че един спад в транспортния сектор ще доведе до парализиране на икономика, ЕС трябва да приеме мерки за привличане на млади хора към сектора и за задържане на вече работещите в сектора специалисти.

Докладчикът е съгласна, че необходимите изисквания за спазване на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и на Регламент № 1072/2009 трябва да бъдат ясни и подходящи с оглед на естеството на дейностите и обема на предприятието, без това да е свързано с прекомерни административни пречки.

В този смисъл и като се има предвид, че прилагането на Регламент (ЕО) № 1071/2009 за леките търговски превозни средства (ЛТПС) би довело до увеличаване на оперативните разходи в размер на между 4 и 10%, когато тези превозни средства представляват едва 0,11% от международния трафик, изразен в тонкилометри, се счита за непропорционално предложението за пълното премахване на съществуващото освобождаване, съдържащо се в член 1, параграф 4, буква а), без доказателства за необходимостта от него.

Като се има предвид променящият се характер на професията автомобилен превозвач и като се отчитат реалните трудности, свързани с продължителността, необходима за предоставянето на услугите в международен план, докладчикът изразява съмнения относно действителните последици от административна гледна точка, свързани с включването на командироването на работници като критерий за оценка на добрата репутация.

Що се отнася до каботажа, докладчикът споделя значението на въвеждането и на прилагането на по-гъвкави правила, които са също така ясни, прости и чието прилагане е лесно проверимо. При все това възможността тези дейности могат да бъдат включени от първия ден в приложното поле на директивата за командироването на водачи в сектора на транспорта не само ще затрудни прилагането на правилата, но също така ще направи скъпоструващ износа, тъй като ще оказва отрицателно въздействие върху рентабилността на международния транспорт, а следователно и върху вътрешния пазар, и върху пазара на труда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, които не превишават това ограничение. Броят на тези предприятия, които извършват както вътрешни, така и международни превози, нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, тази разпоредба следва да бъде заличена, докато изискванията по отношение на действителното и трайното установяване и необходимата финансова стабилност следва да станат задължителни.

(2)  Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, които не превишават това ограничение. Броят на тези предприятия нараства, по-специално на националните пазари на превози, поради използването на леки търговски превозни средства в градовете и за по-кратки маршрути. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, за да се предотврати използването на „вратички“ и за да бъде създадена по-лоялна конкуренция на вътрешния пазар, без да бъдат налагани ненужни административни и финансови тежести върху транспортните предприятия, особено МСП, изискванията за упражняване на професията автомобилен превозвач следва да се прилагат по еднакъв начин за предприятия, използващи превозни средства или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, участващи в международния транспорт и при каботажни превози.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В своята оценка на въздействието Комисията оценява икономиите за предприятията на 2,7 – 5,2 млрд. евро за периода 2020 – 2035 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В допълнение към изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1071/2009, понастоящем държавите членки имат право да наложат и други изисквания за достъпа до професията автомобилен превозвач. Тази възможност не се оказа наложително необходима и доведе до различия по отношение на достъпа. Поради това тя следва да бъде премахната.

(3)  В допълнение към изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1071/2009, държавите членки имат право да наложат и други изисквания за достъпа до професията автомобилен превозвач.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Въпреки че секторът на автомобилния транспорт в Съюза осигурява 5 милиона преки работни места и допринася за почти 2 % от БВП на Съюза, ЕС е изправен пред недостиг на професионални водачи, особено сред младите хора и жените. За да стане по-лесно и по-привлекателно за младите хора и жените да получават достъп до професията, и по същия начин, да бъдат задържани хората, които понастоящем работят в сектора (особено що се отнася до МСП), незаконният труд и фиктивната самостоятелна заетост следва да бъдат намалени и съществуващите административни процедури следва да бъдат направени по-гъвкави, за да не представляват прекомерна тежест за по-малките предприятия или самостоятелно заетите работници. Оценката на Регламенти (ЕО) № 1071/2009 и (EО) № 1072/2009 показа, че ненужните административни и регулаторни изисквания са тежест както за държавните органи, така и за транспортните предприятия. За съществуването на конкурентен и ефикасен транспортен сектор са необходими уточняване на правилата и допълнително административно опростяване, както и гарантиране на тяхното прилагане. Необходими са също така допълнителна подкрепа за технологиите и използване на тези технологии.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Необходимо е да се гарантира, че автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и осъществяват стопанската си дейност оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да се пояснят разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване.

(4)  Необходимо е да се гарантира, че автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и осъществяват стопанската си дейност оттам. Свободата на установяване е крайъгълен камък на вътрешния пазар. Въпреки това съществуването на дружества „пощенски кутии“ и на фиктивна самостоятелна заетост в транспортния сектор е причинило разпространението на незаконни практики, които накърняват репутацията на сектора, тъй като те водят до незаконно намаляване на разходите за труд и не гарантират съхраняването на стандартите на труд. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да се пояснят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 относно условията, свързани с изискването за установяване, по отношение на действителното и трайното установяване, както и да се гарантира наблюдава тяхното прилагане чрез засилване на проверките и по този начин чрез слагане на край на незаконната практика на т.нар. дружества „пощенски кутии“ и на фиктивна самостоятелна заетост. Освен това е необходимо да бъдат насърчавани засиленото сътрудничество, съвместните проверки, определянето на по-амбициозни цели и обменът на най-добри практики между държавите членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на вероятността да засегнат значително условията за лоялна конкуренция на пазара на автомобилни превози на товари, тежките нарушения на националните данъчни правила следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.

(6)  С оглед на вероятността да засегнат значително условията за лоялна конкуренция на пазара на автомобилни превози на товари, тежките нарушения на националните данъчни правила следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация и също следва, като възпираща мярка, да бъдат предмет на санкции, пропорционални на установеното нарушение.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.

(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници, каботажната дейност и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид значението на лоялната конкуренция на пазара при оценката на добрата репутация на ръководителите на транспортната дейност и предприятията за превози следва да се вземат предвид нарушенията на правилата на Съюза, свързани с този въпрос. Предоставянето на правомощия на Комисията да определя степента на тежест на съответните нарушения следва да бъде съответно изяснено.

(8)  Предвид значението на лоялната конкуренция на пазара при оценката на добрата репутация на ръководителите на транспортната дейност и предприятията за превози следва да се вземат предвид нарушенията на правилата на Съюза, свързани с този въпрос, и засегнатите работници. Предоставянето на правомощия на Комисията да определя степента на тежест на съответните нарушения следва да бъде съответно изяснено.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение, следва да имат минимално равнище на финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче въпросните превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение.

(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, които не превишават това ограничение, участващи в международни превози, следва да имат достатъчно равнище на финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа, и следва също така да гарантират, че разполагат със средствата, за да изпълняват своите задължения, свързани със заплати и социални осигуровки за служителите. Тъй като обаче въпросните превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение, и да не водят до ненужна тежест за по-малките предприятия или за самостоятелно заетите работници.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде възможно най-пълна, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители, класифицирането на техния риск и основната им финансова информация следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.

(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде актуализирана непрекъснато, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители, класифицирането на техния риск и основната им финансова информация следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009. Освен това националните електронни регистри следва да бъдат оперативно съвместими и данните, съдържащи се в тях, следва да бъдат пряко достъпни за служителите на правоприлагащите органи от всички държави членки, които извършват пътни проверки. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, като същевременно се запази като цяло степента на либерализация, постигната досега.

(13)  Основната цел на каботажните операции е да бъдат избягвани празни курсове, докато се извършва връщането в държавата на установяване, като каботажните операции допринасят за намаляване на потреблението на гориво и на емисиите, водят до подобряване на рентабилността на предприятията и оттам − на вътрешния пазар и на пазара на труда. Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане от превозвачите и осигуряващи лесно гарантиране на прилагането. Тези правила следва да бъдат в съответствие с приложимото право, като същевременно се запазва степента на либерализация, постигната досега, без да се нарушават основният принцип на свободно предоставяне на услуги в рамките на вътрешния пазар и защитата на командированите работници. За да бъде гарантиран временният характер и за да бъдат избягвани всякакви злоупотреби и нарушаване на пазара, както и систематичните каботажни операции, предизвиквани от така наречените дружествата „пощенски кутии“ или „водачи номади“, правилата на Съюза, определени в Директива № 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a в сектора на автомобилния транспорт, се прилагат за каботажните превози от първия ден.

 

_______________

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален.

(14)  За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз следва да не бъде ограничавано в рамките на 48 часа.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  След извършването на каботажни превози на предприятията за автомобилни превози следва да не се разрешава да извършват каботажни превози с едно и също превозно средство или – в случай на състав от превозни средства – с моторното  превозно средство от този състав, в приемащата  държава членка за седем дни.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Екологичните показатели на автомобилния транспорт са от съществено значение за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. През 2012 г. почти една четвърт от товарните превозни средства в Съюза са правели празни курсове, в множество случаи поради ограниченията, налагани на каботажните превози.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14в)  В съображение 17 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 се посочва изрично, че Директива 96/71/EО се прилага за предприятията за превози, извършващи каботажни превози. Тъй като каботажът включва участие на пазара на превози в приемащата държава членка, това е единственият начин за постигане на условия на равнопоставеност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.

(15)  Ефективното и ефикасно осигуряване на изпълнението на правилата е предпоставка за лоялна конкуренция на вътрешния пазар и за гарантиране на защитата на правата на работниците. По-нататъшната цифровизация на правоприлагането е от съществено значение за освобождаването на капацитет за осигуряване на изпълнението, намаляването на ненужната административна тежест и по-ефективното насочване на вниманието към високорисковите превозвачи. Необходимо е бързо да се актуализират и използват интелигентни тахографи и електронни документи (eCMR). Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  По-нататъшната цифровизация на инструментите за осигуряване на прилагането на законодателството е предварително условие за правилното функциониране на вътрешния пазар, за намаляване на ненужната административна тежест и за извършване на ефективно и ефикасно прилагане на правилата в сектора на автомобилния транспорт.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 1 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i)  буква а) се заличава;

(i)  буква а) се заменя със следното:

 

„a)  предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, която не превишава 3,5 тона, които извършват изключително превози на национално равнище;“

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 1 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  добавя се следният параграф 6:

заличава се

„6. Член 3, параграф 1, букви б) и г) и членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се прилагат към предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона.

 

Държавите членки могат обаче:

 

а)  да изискват от тези предприятия да прилагат някои или всички разпоредби, посочени в първа алинея;

 

б)  да намалят ограничението, посочено в първа алинея, за всички или за някои категории автомобилни превози.“;

 

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  в член 3 параграф 2 се заличава;

заличава се

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„a)  да разполага с помещения, в които да държи основните си търговски документи, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;

„a)  да разполага с подходящи помещения, съразмерни на дейностите на предприятието, в които да държи основните си търговски документи, или да осигурява достъп до тях, било то на хартиен носител или в електронен формат, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи, съдържащи данни за каботажните превози, правила за командироването на водачи, когато това е необходимо, и документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  създава се следната буква:

 

„аа)  да разполага с места за паркиране, чийто брой е съизмерим с дейността и размера на автомобилния парк от притежаваните превозни средства;“

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 5 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  добавя се следният параграф:

 

„1а. Оценката на действителното и трайното установяване на едно предприятие е винаги индивидуална и обща, като се вземат предвид всички относими фактори.“

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 6 – параграф 1 – алинея 3 – буква б – точка xii а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

хii а)  каботажен превоз.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 6 – параграф 2 а – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания и да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници;

б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания и да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници, както и неспазването на приложимото трудово законодателство на Съюза;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 EUR – за всяко следващо използвано превозно средство. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR – за всяко следващо използвано превозно средство.

За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 EUR – за всяко следващо използвано превозно средство, което превишава 3,5 тона. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, която не превишава 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR – за всяко следващо използвано превозно средство.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение към това, предприятията доказват, че разполагат с финансови средства, пропорционални в размер на поне едно месечно възнаграждение за всеки мобилен работник.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция, документ, издаден от финансова институция, учредяващ достъп до кредит на името на предприятието, или друг обвързващ документ, доказващ, че предприятието разполага със сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция, застрахователна полица, документ, издаден от финансова институция, учредяващ достъп до кредит на името на предприятието, или друг обвързващ документ, доказващ, че предприятието разполага със сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 8 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(5a)  в член 8 параграф 5 се заменя със следното:

Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от 10 години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че ръководителите на транспортната дейност са запознати с новостите в сектора.

Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от три години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че лицето или лицата, посочени в параграф 1, са достатъчно запознати с новостите в сектора.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  в член 12, параграф 2 втората алинея се заличава;

(8)  в член 12, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

 

„Държавите членки извършват проверки най-малко на всеки три години, за да проверят дали предприятията все още отговарят на изискванията, предвидени в член 3.“

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  в параграф 1 втора алинея се заличава.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква а – подточка i а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-i)  вмъква се следната буква:

 

„аа)  За по-ефективно трансгранично правоприлагане данните, съдържащи се в националните електронни регистри, трябва да са достъпни изцяло и в реално време за компетентните органи от други държави членки.“;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква а – подточка -i а (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

(-ia)  буква в) се заменя със следния текст:

в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи условията за добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;

в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи изискванията, посочени в член 3, във връзка с добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11– буква а – подточка -i б (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-iб)  вмъква се следната буква:

 

ва)  наименования на предприятията за автомобилни превози, които преди това са били управлявани от ръководителите на транспортната дейност;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  брой на служителите;

з)  брой на служителите, тяхната самоличност, тяхната държава на пребиваване, трудовото право, приложимо за техния трудов договор, държавата на плащане на вноските за социална сигурност и техния социалноосигурителен идентификатор;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За целите на ефективното трансгранично правоприлагане данните, съдържащи се в националните електронни регистри, са достъпни в реално време за компетентните проверяващи органи на всички държави членки.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=BG)

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б a (нова)

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 16 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  параграф 5 се заменя със следното:

5.  Без да се засягат параграфи 1 и 2, държавите членки вземат всички необходими мерки за осигуряване на взаимно свързване и достъп до националните електронни регистри в Общността чрез националните звена за контакт, определени в член 18. В срок до 31 декември 2012 г. се осигурява достъп и взаимно свързване чрез национални звена за контакт, така че компетентен орган в която и да е държава членка да може да извършва справки в националния електронен регистър на всяка държава-членка.

5.  Държавите членки вземат всички необходими мерки за осигуряване на взаимно свързване и оперативна съвместимост на националните електронни регистри в целия Съюз, както и на свързване с портала, посочен в Регламент (ЕС) № 165/2014, по такъв начин, че данните, посочени в параграф 2, да са пряко достъпни за всички съответни компетентни и контролни органи на всички държави членки.“ .

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  За улесняване на сътрудничеството между администрациите и обмена на добри практики по отношение на проверките, държавите членки работят съгласувано с платформата за борба срещу недекларирания труд и с Европейския орган по въпросите на трудовия пазар.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки провеждат обсъждане помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения.

5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки си сътрудничат помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1071/2009

Член 18 – параграф 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a.  Държавите членки извършват трансгранични проверки на свързаните транспортни дружества (дружества майки и дъщерни дружества) за установяване на нарушения, свързани с непропорционално пренасочване на печалбата или фактуриране на по-малки суми.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 1 – параграф 1 – алинея 1a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Превозът на празни контейнери или палети се счита за превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, когато той е предмет на договор за превоз.

Превозът на празни контейнери или палети не се счита за международен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение за целите на глава III.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  в член 1, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„Настоящият регламент се прилага и за входящия или изходящия автомобилен превоз на товари като начален и/или краен етап от маршрут при комбиниран транспорт съгласно Директива 92/106/ЕИО на Съвета.“

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 1 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)  Член 1, параграф 2 се заменя със следния текст:

2.  В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.

‘2.  В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Въпреки това, това транзитно пътуване се изключва от прилагането на директивата относно командироването на работници. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 1 – параграф 5 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  В член 1, параграф 5 буква в) се заличава.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 2 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „каботажен превоз“ означава вътрешен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършван временно в приемаща държава членка, който включва превоза от вземането на товарите от един или няколко пункта за натоварване до доставката им в един или няколко пункта за доставка, както е посочено в товарителницата;

6.  „каботажен превоз“ означава вътрешен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършван временно в приемаща държава членка, който включва превоза от вземането на товарите от един пункт за натоварване до доставката им в един пункт за доставка;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 3 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  в член 3 параграф 1 се заменя със следното:

Международни превози се извършват при притежаване на лиценз на Общността и когато водачът е гражданин на трета държава заедно с атестация за водач.

Международни превози се извършват при притежаване на интелигентен тахограф, съгласно посоченото в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на лиценз на Общността и когато водачът е гражданин на трета държава заедно с атестация за водач.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1). „

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка или в съседни държави членки с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от 5 дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз.

2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от 48 часа от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз.

 

Каботажните превози, разрешени съгласно първа алинея, имат временен характер и работата на водача, извършващ тези превози, се организира по начин, който позволява на водача да почива у дома или на друго място, избрано лично от него, в съответствие с Регламент (ЕО) № 561/2006.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  създава се следният параграф:

 

„2а.  На предприятията за автомобилни превози не се разрешава да извършват каботажни превози с едно и също превозно средство или – в случай на състав от превозни средства – с моторното превозно средство от този състав, в приемащата държава членка в срок от седем дни, считано от последния каботажен превоз.“

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а б (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  създава се следният параграф:

 

„2б.  Целта при извършването на тези превози е връщане в държавата членка на установяване на дружеството.“

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава членка от превозвач, установен извън тази държава членка, са в съответствие с настоящия регламент единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за предшестващ ги действителен международен превоз.;

Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава членка от превозвач, установен извън тази държава членка, са в съответствие с настоящия регламент единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за предшестващ ги международен превоз и за всеки последващ каботажен превоз, извършен с товарителница. Товарителниците са налични в превозното средство за пътни проверки.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 4 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a.  Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Те могат да бъдат представени или предадени по електронен път с помощта на подлежащ на редактиране структуриран формат, който може да се ползва директно за съхранение или обработка от компютър, като например eCMR.* По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.

4a.  Всяка товарителница съдържа регистрационните табелите на използваното превозно средство и ремарке. Товарителницата може да бъде представена електронно, като се използва структуриран формат, позволяващ редактиране, който може да се използва непосредствено за съхраняване и компютърна обработка, като например еCMR.* Компетентните органи на държавата членка, която приема каботажния превоз, могат да изискват проверка на данните, свързани с тахографа, съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014. Документите и записите се съхраняват и предоставят в съответствие с директивата за командироването на водачи.

_______________

______________

* Електронна товарителница съгласно „Конвенцията за договора за международни автомобилни превози на товари.

* Електронна товарителница съгласно „Конвенцията за договора за международни автомобилни превози на товари.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в а (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 8 – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  добавя се следният параграф:

 

„4б.  С цел ефективно наблюдение на спазването на настоящия регламент предприятията за автомобилни превози уведомяват в писмен вид чрез декларация съответните национални компетентни органи на държавата членка, приемаща каботажната дейност, най-късно при започване на каботажната дейност и на официалния език на приемащата държава членка или ако приемащата държава има няколко официални езика, поне на един от тях или на друг език, приет от приемащата държава членка, съответната информация, необходима за допускането на ефективна проверка на каботажните превози, като информацията включва най-малко следното:

 

а)  самоличността на изпращача;

 

б)  очакваната продължителност на каботажния превоз;

 

в)  следните дати за всеки водач: име, държава членка на пребиваване, държава членка, в която е регистриран трудовият договор, държава членка, в която се плащат вноските за социална сигурност, социален или национален осигурителен номер.“

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 9 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  В член 9, параграф 1 се добавя следната буква:

 

„да)  прилагането на правилата, произтичащи от Директивата на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на шофьори в сектора на сухопътния транспорт.“

 

1a COM(2017)0278.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че от 1 януари 2020 г. за всяка календарна година да се проверяват най-малко 4% от всички каботажни превози, извършвани на нейна територия. Държавите членки увеличават този процент на най-малко 3 % от 1 януари 2022 г. Базата за изчисляване на този процент е общата дейност по каботажни превози в държавата членка, изразена в тонове за километър, през година t-2, както е отчетена от Евростат.

1.  Всяка държава членка отговаря за провеждането на ефективна политика на правоприлагане на нейната територия. Като част от тази политика всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че от 1 януари 2020 г. за всяка календарна година да се проверяват най-малко 4% от всички каботажни превози, извършвани на нейна територия. Държавите членки увеличават този процент на най-малко 6% от 1 януари 2022 г. Базата за изчисляване на този процент е общата дейност по каботажни превози в държавата членка, изразена в тонове за километър, през година t-2, както е отчетена от Евростат.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко три пъти в годината. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Националните звена за контакт, определени съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ****, обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.

3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко шест пъти в годината. Проверките може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Националните звена за контакт, определени съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ****, обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 10 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Вмъква се следният член 10б:

 

„Член 10б

 

С цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата глава, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Посочената стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и използва информацията и данните, които са записани, обработени или съхранявани за период от 56 дни от интелигентните тахографи. Интелигентният тахограф се въвежда задължително за всички превозни средства, извършващи международни и каботажни превози най-късно до 2 януари 2020 г.“

 

__________________

 

Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 14 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на настоящия регламент.

Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на настоящия регламент.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Регламент (EО) № 1072/2009

Член 17 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  До края на 2022 г. Комисията изготвя доклад относно състоянието на пазара на автомобилни превози в Съюза. Докладът съдържа анализ на пазарната конюнктура, включително оценка на ефективността на проверките и развитието на условията на наемането на работа в професията.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1072/2009

Член 17 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Най късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за броя на транспортните дружества, които имат дъщерни предприятия в други държави членки, и за броя на транспортните дружества, които са били проверени за нарушения, свързани с фактуриране на по-малки суми и/или непропорционално пренасочване на печалбата.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

Позовавания

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.6.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Разглеждане в комисия

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

19

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

Позовавания

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Дата на приемане

4.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

15

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Дата на внасяне

7.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 13 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност