Postup : 2017/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0204/2018

Předložené texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0341

ZPRÁVA     ***I
PDF 1088kWORD 132k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Ismail Ertug

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0281),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0169/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0204/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak, pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě se dosud nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici. Počet takových podniků provozujících vnitrostátní i mezinárodní přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se několik členských států rozhodlo na tyto podniky uplatňovat pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. Pro zajištění minimální úrovně profesionalizace odvětví používajícího vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě společných pravidel, a tudíž za účelem sbližování podmínek hospodářské soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení mělo být zrušeno a požadavky týkající se řádného a trvalého usazení a finanční způsobilosti by měly být povinné.

(2)  Nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak, pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě se dosud nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nepřesahuje 3,5 tuny. Počet takových podniků se zvyšuje. V důsledku toho se několik členských států rozhodlo na tyto podniky uplatňovat pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. Ve snaze zabránit vzniku možných mezer a pro zajištění minimální úrovně profesionalizace odvětví používajícího motorová vozidla, jejichž přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu je 2,4–3,5 tuny, by u mezinárodní přepravy měly na základě společných pravidel, a tudíž za účelem sbližování podmínek hospodářské soutěže všech podnikatelů, platit požadavky na výkon povolání podnikatele v silniční dopravě stejným způsobem, přičemž nesmí docházet k nepřiměřené administrativní zátěži. Jelikož se toto nařízení vztahuje pouze na podniky, které přepravují zboží pro cizí potřebu, podniků provádějících přepravu vlastního nákladu se toto ustanovení netýká.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Ve svém posouzení dopadů Komise odhaduje, že úspory pro podniky by se v období 2020–2035 měly pohybovat v rozmezí 2,7–5,2 miliardy EUR.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a aby odtud vykonávali svoji činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení o řádném a trvalém usazení.

(4)  Aby bylo možno bojovat proti jevu tzv. „společností typu poštovní schránka“ a zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky na vnitřním trhu, jsou nezbytná jasnější kritéria pro usazení, intenzivnější dohled a prosazování práva a zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě by měli být v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a skutečně odtud vykonávat svoji přepravní činnost a vyvíjet zásadní aktivity. Z tohoto důvodu a s ohledem na zkušenost je nezbytné upřesnit a zpřísnit ustanovení o řádném a trvalém usazení, přičemž však nesmí docházet k nepřiměřené administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Jelikož závažná porušení pravidel Unie pro vysílání pracovníků a závažná porušení práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční nákladní dopravy i sociální ochranu pracovníků, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.

(7)  Jelikož závažná porušení pravidel Unie pro vysílání pracovníků a kabotáž a závažná porušení práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční nákladní dopravy i sociální ochranu pracovníků, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít minimální úroveň finanční způsobilosti, aby se zajistilo, že mají prostředky na to, aby činnost vykonávaly stabilně a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že dotyčná činnost je obecně omezeného rozsahu, související požadavky by měly být méně přísné než u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo jízdní soupravy přesahující uvedenou hranici.

(10)  podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu je od 2,4 do 3,5 tuny, a působí v mezinárodní přepravě by měly mít minimální úroveň finanční způsobilosti, aby se zajistilo, že mají prostředky na to, aby činnost vykonávaly stabilně a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že činnost prováděná těmito vozidly je obecně omezeného rozsahu, související požadavky by měly být méně přísné než u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo jízdní soupravy přesahující uvedenou hranici.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Informace o podnikatelích v silniční dopravě obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by měly být co nejúplnější, aby umožňovaly vnitrostátním orgánům odpovědným za prosazování příslušných pravidel získat dostatečný přehled o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší vnitrostátní a přeshraniční prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 by měly umožnit zejména informace o státní poznávací značce vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, informace o počtu pracovníků, které zaměstnávají, jejich stupeň rizika a základní finanční údaje. Pravidla týkající se vnitrostátních elektronických rejstříků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)  Informace o podnikatelích v silniční dopravě obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by měly být úplné a aktuální, aby umožňovaly vnitrostátním orgánům odpovědným za prosazování příslušných pravidel získat dostatečný přehled o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší vnitrostátní a přeshraniční prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 a dalších relevantních právních předpisů Unie by měly umožnit zejména informace o státní poznávací značce vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, o počtu pracovníků, které zaměstnávají, a o jejich stupni rizika. Navíc v zájmu toho, aby měli úředníci donucovacích orgánů, včetně těch, kteří provádějí silniční kontroly, jasný a úplný přehled o podnikatelích v silniční dopravě, které kontrolují, měli by mít bezprostředně a v reálném čase přístup ke všem relevantním informacím. Proto by měly být vnitrostátní elektronické rejstříky interoperabilní a k údajům v nich obsaženým by měli mít bezprostředně a v reálném čase přístup všichni k tomu oprávnění úředníci donucovacích orgánů všech členských států. Pravidla týkající se vnitrostátních elektronických rejstříků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Pravidla pro vnitrostátní dopravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě – nerezident v hostitelském členském státě („kabotáž“), by měla být jasná, jednoduchá a snadno vymahatelná a zároveň by měla obecně zachovat dosud dosaženou míru liberalizace.

(13)  Pravidla pro vnitrostátní dopravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě – nerezident v hostitelském členském státě („kabotáž“), by měla být jasná, jednoduchá a snadno vymahatelná.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Za tímto účelem a s cílem usnadnit kontroly a odstranit nejistotu by se mělo zrušit omezení počtu kabotážních přeprav v návaznosti na mezinárodní přepravu a měl by se snížit počet dní, během nichž může být kabotáž prováděna.

(14)  Aby nedocházelo k jízdám prázdných vozidel, měla by být povolena kabotáž v hostitelském členském státě nebo v sousedících členských státech, ovšem za zvláštních podmínek. Za tímto účelem a s cílem usnadnit kontroly a odstranit nejistotu by se mělo zrušit omezení počtu kabotážních přeprav v návaznosti na mezinárodní přepravu a měla by se zkrátit doba, během níž může být prováděna kabotáž v rámci jednoho členského státu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  S cílem zamezit provádění kabotáže systematickým způsobem, což by mohlo vést vzniku trvalé nebo nepřetržité činnosti, která narušuje vnitrostátní trh, by měla být zkrácena doba, po kterou je možno v jednom hostitelském členském státě provádět kabotáž. Kromě toho by nemělo být podnikatelům v silniční dopravě povoleno provádět nové kabotážní operace v tomtéž hostitelském státě v určitém časovém údobí a dokud neuskuteční novou mezinárodní přepravu z členského státu, kde je daný podnik usazen. Tímto ustanovením není dotčeno provádění operací mezinárodní přepravy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měl by být upřesněn způsob, jak podnikatelé v silniční dopravě mohou prokázat dodržení pravidel kabotáže. Jedním z takových způsobů by mělo být používání a předávání elektronických údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo předkládání relevantních důkazů i to, jak s nimi mohou příslušné orgány nakládat. Formát využívaný k tomuto účelu by měl zajišťovat věrohodnost a pravost informací. Vzhledem k nárůstu používání účinné elektronické výměny informací v oblasti dopravy a logistiky je důležité zajistit soudržnost v regulačních rámcích a ustanoveních zabývajících se zjednodušením administrativních postupů.

(15)  Účinné a efektivní prosazování příslušných předpisů je nezbytným předpokladem spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Zásadní je další digitalizace nástrojů prosazování právních předpisů, aby se uvolnila kapacita pro toto prosazování, snížila se zbytečná administrativní zátěž pro podnikatele v mezinárodní přepravě, a zejména pro MSP, a podařilo se lépe zacílit na vysoce rizikové přepravní operace a odhalit podvodné praktiky. Ve snaze o dematerializaci přepravních dokladů by se mělo v budoucnu stát pravidlem používání elektronických dokladů, zejména elektronických nákladních listů podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR). Měl by být upřesněn způsob, jak podnikatelé v silniční dopravě mohou prokázat dodržení pravidel kabotáže. Jedním z takových způsobů by mělo být používání a předávání elektronických údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo předkládání relevantních důkazů i to, jak s nimi mohou příslušné orgány nakládat. Formát využívaný k tomuto účelu by měl zajišťovat věrohodnost a pravost informací. Vzhledem k nárůstu používání účinné elektronické výměny informací v oblasti dopravy a logistiky je důležité zajistit soudržnost v regulačních rámcích a ustanoveních zabývajících se zjednodušením administrativních postupů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Zavedení inteligentního tachografu má prvořadý význam, protože umožní donucovacím orgánům provádějícím silniční kontroly rychlejší a účinnější odhalování porušení předpisů a odchylek zejména v případě kabotáže, což by mělo vést k lepšímu prosazování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Na dopravní podniky se vztahují pravidla mezinárodní přepravy a jako takové tyto podniky nesou následky případného porušení předpisů, kterého se dopustí. Aby se však předešlo zneužívání podniky, které objednávají přepravní služby u podnikatelů v silniční nákladní dopravě, měly by členské státy rovněž upravit sankce pro přepravce spediční firmy, jestliže vědomě objednají přepravní služby, které porušují ustanovení nařízení (ES) č. 1072/2009.

(16)  Na dopravní podniky se vztahují pravidla mezinárodní přepravy a jako takové tyto podniky nesou následky případného porušení předpisů, kterého se dopustí. Aby se však předešlo zneužívání podniky, které objednávají přepravní služby u podnikatelů v silniční nákladní dopravě, měly by členské státy rovněž upravit sankce pro odesílatele, přepravce, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele, pokud si jsou vědomi toho, že přepravní služby, které objednávají, porušují ustanovení nařízení (ES) č. 1072/2009. Pokud podniky, které si nechávají smluvně zajišťovat přepravní služby, objednávají tyto služby u přepravních společností s nízkým stupněm rizika, měla by být snížena jejich odpovědnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Navrhovaný Evropský orgán pro pracovní záležitosti [...] má podporovat a usnadňovat spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány v zájmu účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie. Při podpoře a usnadňování prosazování tohoto nařízení může hrát tento orgán důležitou roli v tom, že bude napomáhat výměně informací mezi příslušnými orgány, podporovat členské státy při budování kapacit prostřednictvím výměny zaměstnanců a školení a pomáhat členským státům při organizování koordinovaných kontrol. To by posílilo vzájemnou důvěru mezi členskými státy, zlepšilo účinnou spolupráci mezi příslušnými orgány a pomohlo při boji proti podvodům a zneužívání platných pravidel.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 1 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  písmeno a) se zrušuje;

i)  písmeno a) se nahrazuje tímto:

 

a) podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu je nižší než 2,4 tuny;

 

aa) podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu je nižší než 3,5 tuny, které provozují výlučně vnitrostátní přepravu;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod ii

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 1 – odst. 4 – písm. b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Silniční přeprava, za kterou není přijata žádná odměna a která nevytváří příjem, jako je přeprava osob pro charitativní účely nebo k čistě soukromým účelům, se považuje za přepravu výlučně pro nekomerční účely;

Silniční přeprava, jejímž účelem není vytvářet zisk pro řidiče nebo jiném osoby, jako je poskytování této služby z charitativních důvodů nebo filantropických pohnutek, se považuje za přepravu výlučně pro nekomerční účely;

Odůvodnění

Definice „nekomerční přepravy“ by měla zahrnovat operace, kdy motivací není obchodní zisk. Z této výjimky by neměly být vyloučeny čistě charitativní operace, jako jsou služby městské autobusové dopravy, které zahrnují určitou formu finančního příspěvku na přepravu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 1 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  doplňuje se nový odstavec 6, který zní:

vypouští se

 

6.  

 

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny.

 

Členské státy však mohou:

 

a)  vyžadovat, aby tyto podniky uplatňovaly některá nebo všechna ustanovení uvedená v prvním pododstavci;

 

b)  snížit hranici uvedenou v prvním pododstavci pro všechny nebo některé kategorie silniční dopravy.

 

 

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Článek 5 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  mít prostory, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, zejména své obchodní smlouvy, účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, pracovní smlouvy, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením;

a)  mít odpovídající prostory, přiměřené činnostem daného podniku, v nichž má přístup k originálům své klíčové podnikové dokumentace, ať již v elektronické nebo v jiné podobě, zejména ke svým obchodním smlouvám, účetním dokladům, dokladům o vedení zaměstnanců, pracovním smlouvám, dokladům k sociálnímu zabezpečení, dokladům obsahujícím údaje týkající se kabotáže, vysílání pracovníků a doby řízení a doby odpočinku a všem ostatním dokladům, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 5 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  doplňuje se nové písmeno aa), které zní:

 

aa) vozidla uvedená v písmeni b) provádějí v rámci přepravní smlouvy nejméně jednu nakládku nebo jednu vykládku zboží každé tři týdny v členském státu usazení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Článek 5 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  účinně a nepřetržitě vykonávat s vhodnými administrativními prostředky a zařízením administrativní a obchodní činnost v prostorách umístěných v tomto členském státě;

c)  účinně a nepřetržitě vykonávat s vhodnými prostředky a zařízením administrativní a obchodní činnost v prostorách uvedených v písmenu a) umístěných v tomto členském státě;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Článek 5 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  řídit dopravu vykonávanou vozidly uvedenými v písmeně b), a to s příslušným technickým vybavením nacházejícím se v tomto členském státě;

d)  účinně a nepřetržitě řídit dopravu vykonávanou s použitím vozidel uvedených v písmeně b), a to s příslušným technickým vybavením nacházejícím se v tomto členském státě;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Článek 5 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  Doplňuje se písmeno f), které zní:

 

f) mít jasnou vazbu mezi prováděnou přepravou a členským státem usazení, operační středisko a přístup k dostatečnému počtu parkovacích stání, která budou pravidelně využívat vozidla uvedená v písmeni b).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii a (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 6 – písm. b – bod xii a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  xiia) kabotáž;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 6 – odst. 2 a – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  určí stupeň závažnosti porušení podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění a narušit hospodářskou soutěž na trhu silniční dopravy, a to i zhoršením pracovních podmínek pracovníků v dopravě;

b)  určí stupeň závažnosti porušení podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění nebo narušit hospodářskou soutěž na trhu silniční dopravy, a to i zhoršením pracovních podmínek pracovníků v dopravě;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období trvale schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokážou, že každým rokem disponují vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo.;

Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období trvale schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, přesahuje 3,5 tuny, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, je 2,4–3,5 tuny. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, je 2,4–3,5 tuny, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokážou, že každým rokem disponují vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 v případě, že ověřená roční účetní závěrka není k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal svoji finanční způsobilost potvrzením, například bankovním zárukou, dokumentem vystaveným finančním ústavem, na jehož základě je získán přístup k úvěru na jméno podniku, nebo jiným závazným dokumentem prokazujícím, že podnik disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 1 prvním pododstavci;

2.  Odchylně od odstavce 1 v případě, že ověřená roční účetní závěrka není k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal svoji finanční způsobilost potvrzením, například bankovní zárukou nebo pojištěním, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, nebo jiným závazným dokumentem, který představuje společnou a nerozdílnou záruku za podnik, pokud jde o částky ve výši uvedené v odst. 1 prvním pododstavci;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 8 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(5a)  v článku 8 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v příloze v desetiletých intervalech, aby byli odpovědní zástupci pro dopravu informování o vývoji v daném odvětví.

„Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v příloze I v tříletých intervalech, aby byla osoba nebo osoby uvedené v odstavci 1 dostatečně informovány o vývoji v daném odvětví.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec;

(8)  v čl. 12 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: „Členské státy provádějí kontroly alespoň každé tři roky s cílem ověřit, zda podniky plní požadavky stanovené v článku 3.“

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2. Do přijetí případného rehabilitačního opatření v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy pozbývá osvědčení o odborné způsobilosti, uvedené v čl. 8 odst. 8, odpovědného zástupce pro dopravu, který byl prohlášen za nezpůsobilého, platnosti ve všech členských státech. Komise sestaví seznam rehabilitačních opatření, která povedou k opětovnému získání dobré pověsti.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 11 – písm. a –bod -i a (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-ia)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

c)  jména odpovědných zástupců pro dopravu určených pro splnění podmínek dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno zákonného zástupce;

c)  jména odpovědných zástupců pro dopravu určených pro splnění požadavků stanovených v článku 3 týkajících se dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno zákonného zástupce;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a –bod i (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  počet zaměstnanců;

h)  počet osob zaměstnaných v daném podniku za poslední kalendářní rok;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a –bod ii

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy se mohou rozhodnout uchovávat údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) v oddělených rejstřících. V tom případě se příslušné údaje poskytují na žádost nebo se přímo zpřístupňují všem příslušným orgánům dotyčného členského státu. Požadované informace se poskytují do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti. Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou veřejně přístupné v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou veřejně přístupné v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a –bod ii

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V každém případě se údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) zpřístupňují jiným než příslušným orgánům pouze v případě, že jsou tyto orgány řádně oprávněné provádět kontroly a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo jsou jiným způsobem zavázáni formální povinností zachovávat mlčenlivost.

Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) se zpřístupňují jiným než příslušným orgánům pouze v případě, že jsou tyto orgány řádně oprávněné provádět kontroly a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo jsou jiným způsobem zavázáni formální povinností zachovávat mlčenlivost.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a –bod ii

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely článku 14a nařízení (ES) č. 1072/2009 se údaje uvedené v písmenu j) poskytují na žádost odesílatelům, spedičním firmám, dodavatelům a subdodavatelům.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

5. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění propojení a přístupu k vnitrostátním elektronickým rejstříkům v celém Společenství prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst vymezených v článku 18. Přístupnost prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst a propojení se zajistí nejpozději do 31. prosince 2012, a to tak, aby příslušný orgán kteréhokoli členského státu mohl nahlížet do vnitrostátních elektronických rejstříků všech členských států.

„5. S cílem zvýšit účinnost přeshraničního prosazování právních předpisů členské státy zajistí propojení a interoperabilitu elektronických rejstříků v celé Unii pomocí systému evropských rejstříků podniků silniční dopravy uvedeného v nařízení (EU) 2016/480, aby tak k údajům uvedeným v odstavci 2 měly bezprostřední přístup v reálném čase všechny příslušné donucovací orgány a kontrolní subjekty všech členských států.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b b (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:

6. Společná pravidla týkající se provádění odstavce 5, jako je formát vyměňovaných údajů, technické postupy pro nahlížení do vnitrostátních elektronických rejstříků ostatních členských států prostřednictvím elektronického rozhraní a podpora interoperability těchto rejstříků s ostatními příslušnými databázemi, přijme Komise poradním postupem podle čl. 25 odst. 2 a poprvé před 31. prosincem 2010. Tato společná pravidla určí orgán, který odpovídá za zpřístupnění údajů a jejich další využívání a aktualizaci po zpřístupnění, a za tímto účelem zahrnou i pravidla o zápisu a sledování údajů.

6. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví a aktualizuje společná pravidla s cílem zajistit, aby byly vnitrostátní elektronické rejstříky plně propojeny a interoperabilní, aby tak příslušný orgán nebo kontrolní subjekt v kterémkoli členském státě měl bezprostřední přístup v reálném čase do vnitrostátního elektronického rejstříku kteréhokoli členského státu, jak se stanoví v odstavci 5. Tato společná pravidla zahrnou pravidla týkající se formátu vyměňovaných údajů, technických postupů pro nahlížení do vnitrostátních elektronických rejstříků ostatních členských států prostřednictvím elektronického rozhraní a interoperability těchto rejstříků, jakož i zvláštní pravidla o přístupu k údajům, zápisu a sledování údajů.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát určí národní kontaktní místo pověřené výměnou informací o provádění tohoto nařízení s ostatními členskými státy. Členské státy sdělí Komisi název a adresu příslušného kontaktního místa nejpozději do 31. prosince 2018. Komise sestaví seznam všech vnitrostátních kontaktních míst a rozešle jej členským státům. Členské státy Komisi ihned informují o případných změnách týkajících se kontaktních míst.

1.  Příslušné orgány členských států úzce spolupracují a pohotově poskytují jeden druhému vzájemnou pomoc a jakékoli jiné relevantní informace, aby bylo usnadněno uplatňování a prosazování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pro účely odstavce 1 se správní spolupráce, která je stanovena v tomto článku, provádí prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (systém IMI), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady1a (EU) č. 1024/2012 a umožňuje všem podnikatelům poskytovat údaje ve svých vlastních jazycích.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy odpoví na žádosti o informace od všech příslušných orgánů jiných členských států a v případě potřeby provedou kontroly, inspekce a vyšetřování dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) podnikateli v silniční dopravě usazenými na jejich území. Žádosti o informace od příslušných orgánů členských států musí být odůvodněné. Za tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 písm. a).

3.  Členské státy odpoví na žádosti o informace od všech příslušných orgánů jiných členských států a provedou kontroly, inspekce a vyšetřování dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) podnikateli v silniční dopravě usazenými na jejich území. Žádosti o informace od příslušných orgánů členských států musí být řádně opodstatněné a odůvodněné. Za tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Domnívá-li se dožádaný členský stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, informuje o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů. Dožadující členský stát žádost dále doloží. Není-li toto možné, žádost může být členským státem zamítnuta.

4.  Domnívá-li se dožádaný členský stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, informuje o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě pěti pracovních dnů. Dožadující členský stát žádost dále doloží. Není-li toto možné, žádost může být členským státem zamítnuta.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Je-li vyřízení žádosti o informace nebo provedení kontrol, inspekcí či vyšetřování obtížné nebo nemožné, informuje dotyčný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. Dotčené členské státy spolu projednají nalezení řešení každého nadneseného problému.

5.  Je-li vyřízení žádosti o informace nebo provedení kontrol, inspekcí či vyšetřování obtížné nebo nemožné, informuje dotyčný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě pěti pracovních dnů a řádně tuto obtížnost nebo nemožnost odůvodní. Dotčené členské státy vzájemně spolupracují na nalezení řešení každého nadneseného problému. Při přetrvávání problémů v oblasti výměny informací nebo při trvalém odmítání poskytnout informace bez řádného odůvodnění může Komise poté, co o tom byla informována a provedla konzultace s dotčenými členskými státy, přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě situace.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V odpovědi na žádosti podle odstavce 3 členské státy předloží požadované informace a provedou požadované kontroly, inspekce a vyšetřování do dvaceti pěti pracovních dnů od obdržení žádosti, pokud neinformovaly dožadující členský stát, že žádost je podle odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná nebo její splnění není možné nebo je obtížné.

6.  V odpovědi na žádosti podle odstavce 3 členské státy předloží požadované informace a provedou požadované kontroly, inspekce a vyšetřování do patnácti pracovních dnů od obdržení žádosti, pokud se dotčené členské státy vzájemně nedohodly na jiné lhůtě nebo pokud neinformovaly dožadující členský stát, že žádost je podle odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná nebo její splnění není možné nebo je obtížné a tyto obtíže se nepodařilo vyřešit.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Článek 18 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  zavádí se článek 18a, který zní:

 

Článek 18a

 

Doprovodná opatření

 

1. Členské státy přijmou doprovodná opatření za účelem rozvoje, usnadnění a podpory výměn mezi úředníky odpovědnými za správní spolupráci a vzájemnou pomoc členských států, jakož i mezi úředníky odpovědnými za sledování dodržování a prosazování platných pravidel tohoto nařízení.

 

2. Komise poskytne technickou a jinou podporu za účelem dalšího zlepšení správní spolupráce a posílení vzájemné důvěry členských států, a to mj. prostřednictvím podpory výměn zaměstnanců a společných programů odborné přípravy, jakož i rozvoje, usnadnění a podpory iniciativ v oblasti osvědčených postupů. Komise může využít dostupných nástrojů financování s cílem dále posílit budování kapacit a vzájemnou správní spolupráci členských států, aniž by tím byly dotčeny výsady Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

 

3. Členské státy vytvoří program vzájemných hodnocení, na němž se budou podílet všechny příslušné donucovací orgány a který zajistí vhodnou rotaci jak přezkumných, tak i kontrolovaných příslušných donucovacích orgánů. Členské státy informují Komisi o těchto programech každé dva roky v rámci zprávy o činnosti příslušných orgánů uvedené v článku 26.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Každý rok členské státy vypracují zprávu o používání motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, na svém území a tuto zprávu předloží Komisi nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení vykazovaného období. Tato zpráva zahrnuje:

3.  Každý rok členské státy vypracují zprávu o používání motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, je 2,4–3,5 tuny a která jsou používána v mezinárodní dopravě a registrována na jejich území, a tuto zprávu předloží Komisi nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení vykazovaného období. Tato zpráva zahrnuje:

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet povolení udělených podnikatelům, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny;

a)  počet povolení udělených podnikatelům, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, je 2,4–3,5 tuny a která jsou používána v mezinárodní dopravě;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, registrovaných v členském státě každý kalendářní rok;

b)  počet motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, je 2,4–3,5 tuny, používaných v mezinárodní dopravě a registrovaných v členském státě každý kalendářní rok;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 3 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  celkový počet vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, registrovaných v členském státě každý rok k 31. prosinci;

c)  celkový počet motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, je 2,4–3,5 tuny, používaných v mezinárodní dopravě a registrovaných v členském státě každý rok k 31. prosinci;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  odhadovaný podíl motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na celkové činnosti v silniční dopravě všech vozidel registrovaných v členském státě, v členění podle vnitrostátní a mezinárodní dopravy a kabotáže.

d)  odhadovaný podíl motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přívěsu, je 2,4–3,5 tuny, i vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost je nižší než 2,4 tuny, na celkové činnosti v silniční dopravě všech vozidel registrovaných v členském státě, v členění podle vnitrostátní a mezinárodní dopravy a kabotáže.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 3 a na základě dalších důkazů Komise nejpozději do 31. prosince 2024 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vývoji celkového počtu motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, používaných ve vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravě. Na základě této zprávy znovu posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření.

4.  Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 3 a na základě dalších důkazů Komise nejpozději do 31. prosince 2024 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vývoji celkového počtu motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost včetně největší přípustné hmotnosti přívěsu se pohybuje od 2,4 do 3,5 tuny, používaných v mezinárodní silniční dopravě. Na základě této zprávy znovu posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Každý rok členské státy podají Komisi zprávu o žádostech, které podaly na základě čl. 18 odst. 3 a 4, o odpovědích, které obdržely od ostatních členských států, a o opatřeních, která přijaly na základě poskytnutých informací.

5.  Každý rok členské státy podají Komisi zprávu o žádostech, které podaly na základě článku 18, o odpovědích, které obdržely od ostatních členských států, a o opatřeních, která přijaly na základě poskytnutých informací.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 26 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a.  doplňuje se nový odstavec 5a, který zní:

 

5a.  Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 5 a na základě dalších důkazů předloží Komise nejpozději do 31. prosince 2020 Evropskému parlamentu a Radě podrobnou zprávu o rozsahu správní spolupráce mezi členskými státy, o případných nedostatcích v tomto ohledu a o možných způsobech, jak tuto spolupráci zlepšit. Na základě této zprávy posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  v čl. 1 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Toto nařízení se vztahuje rovněž na silniční přepravu dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňovanou jako počáteční nebo konečný úsek kombinované dopravy podle ustanovení směrnice Rady 92/106/EHS, případně oba tyto úseky.“

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 1 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1b)  v článku 1 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

2.  V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.“

‘2.  V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Tato část jízdy provedená průjezdem je však vyloučena z působnosti směrnice o vysílání pracovníků. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.“

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 1 – odst. 5 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  v odstavci 5 se písmeno c) nahrazují tímto:

 

c) přeprava nákladu motorovými vozidly, jejichž přípustná hmotnost včetně největší přípustné hmotnosti přívěsu je nižší než 2,4 t;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 2 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  „průjezdem“ jízda vozidla s nákladem jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi, při které neleží výchozí a cílové místo v těchto členských státech nebo třetích zemích.

Odůvodnění

Tato definice je potřebná pro účely stanovení pravidel o vysílání řidičů v COM (2017)0278

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

 

„provádí mezinárodní přepravu vozidly vybavenými inteligentními tachografy podle článku 3 a kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/20141a.“

 

__________________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu nákladu z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, kabotáž v hostitelském členském státě nebo v sousedících členských státech. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do pěti dnů od poslední vykládky v hostitelském členském státě navazující na mezinárodní přepravu.

2.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu nákladu z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, na cestě zpět do členského státu, v němž je daný podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, kabotáž v hostitelském členském státě nebo v sousedících členských státech K poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do tří hodin od poslední vykládky v hostitelském členském státě navazující na tuto mezinárodní přepravu a v souladu se smlouvou o přepravě.

 

Ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci mohou podnikatelé v silniční nákladní dopravě provádět kabotážní činnosti v některém z členských států, pokud se v tomto členském státě zdržují nejvýše 48 hodin od okamžiku vstupu na jeho území.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„2a. Po skončení sedmidenního období uvedeného v odstavci 2 nesmějí podnikatelé v silniční nákladní dopravě provádět s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, kabotážní činnosti v témže hostitelském členském státě do 72 hodin od návratu do členského státu, v němž je daný podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, dokud neuskuteční novou mezinárodní přepravu z členského státu, kde je daný podnikatel usazen.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 4 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží nebo předají oprávněnému kontrolorovi hostitelského členského státu na žádost a během silniční kontroly. Mohou být předloženy nebo předány elektronicky s použitím upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem, například elektronického nákladního listu eCMR.* Během silniční kontroly může řidič kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout důkazy uvedené v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží nebo předají oprávněnému kontrolorovi hostitelského členského státu na žádost a během silniční kontroly. Členské státy souhlasí s tím, aby byly tyto důkazy předloženy nebo předány elektronicky s použitím upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem, jako např. elektronický nákladní list podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR). Během silniční kontroly může řidič kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout důkazy uvedené v odstavci 3.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  V čl. 9 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

ea) odměnu a délku placené dovolené za kalendářní rok, stanovené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES1a.

 

__________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontroly

Inteligentní prosazování

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát organizuje kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla v každém kalendářním roce zkontrolována nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro výpočet uvedeného podílu je celková kabotážní činnost v členském státěroce t-2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů uvedených Eurostatem.

1.  V zájmu důslednějšího prosazování povinností uvedených v této kapitole členské státy zajistí, aby se na jejich území uplatňovala soudržná národní strategie prosazování práva. Tato strategie se zaměří na dopravce s vysokým stupněm rizika uvedenéčlánku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES1a.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Každý členský stát zajistí, aby všechny kontroly stanovené v článku 2 směrnice 2006/22/ES ve vhodných případech zahrnovaly kontrolu kabotážních činností.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro účely odstavce 2 mají členské státy přístup k významným informacím a údajům zaznamenaným, zpracovaným nebo uloženým v inteligentních tachografech uvedených v kapitole II nařízení (EU) č. 165/2014 a v elektronických přepravních dokladech, jako jsou elektronické nákladní listy podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR).

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Členské státy poskytnou přístup k těmto údajům pouze příslušným orgánům, které jsou oprávněny kontrolovat porušeí právních aktů podle tohoto nařízení. Členské státy oznámí Komise kontaktní údaje všech příslušných orgánů na svém území, které určily jako orgány s přístupem k těmto údajům. Do [XXX] sestaví Komise seznam všech příslušných orgánů a předá jej členským státům. Členské státy neprodleně oznámí případné následné změny.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, kterými stanoví vlastnosti údajů, k nimž mají mít členské státy přístup, podmínky jejich použití a technické specifikace jejich přenosu nebo přístupu k nim, obsahující zejména:

 

a) podrobný seznam informací a údajů, k nimž mají mít příslušné orgány členských států přístup, zahrnují přinejmenším čas a místo překročení hranice, činnosti nakládky a vykládky, státní poznávací značku vozidla a údaje o řidiči;

 

b) práva přístupu příslušných orgánů, která budou v případě potřeby rozlišená podle druhu příslušných orgánů, druhu přístupu a účelu využití údajů;

 

c) technické specifikace přenosu údajů uvedených v písmenu a) nebo přístupu k nim, případně včetně maximální doby uchovávání těchto údajů, rozlišených ve vhodných případech podle druhu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – odst. 2 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Veškeré osobní údaje uvedené v tomto článku nesmějí být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, ke kterým byly údaje shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány. Jakmile již nejsou údaje pro tyto účely zapotřebí, jsou zničeny.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy nejméně třikrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly kabotáže. Tyto kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti silniční dopravy z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Národní kontaktní místa určená podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol.

3.  Členské státy nejméně třikrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly kabotáže, které mohou probíhat současně s kontrolami prováděnými podle článku 5 směrnice 2006/22/ES. Tyto kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti silniční dopravy z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Členské státy si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 14 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele za nedodržení kapitol II a III, kteří vědomě objednají přepravní služby, které porušují toto nařízení.

Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele za nedodržení kapitol II a III, kteří věděli nebo měli vědět, že přepravní služby, které objednávají, porušují toto nařízení.

 

Pokud odesílatelé, spediční firmy, dodavatelé a subdodavatelé objednají přepravní služby u podniku silniční dopravy s nízkou mírou rizika podle článku 9 směrnice 2006/22/ES, nenesou odpovědnost za porušení tohoto nařízení, není-li prokázáno, že o porušení věděli.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Nejpozději do 31. ledna každého roku uvědomí členské státy Komisi o počtu kontrol kabotáže provedených v předchozím kalendářním roce podle článku 10a. Tyto poskytnuté informace zahrnují počet zkontrolovaných vozidel a počet zkontrolovaných tunokilometrů.

3.  Nejpozději do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží členské státy Komisi své národní strategie prosazování práva přijaté podle článku 10a. Nejpozději do 31. ledna každého roku uvědomí členské státy Komisi o činnostech prosazování práva provedených v předchozím kalendářním roce podle článku 10a, případně včetně počtu provedených kontrol. Tyto poskytnuté informace zahrnují počet zkontrolovaných vozidel a počet zkontrolovaných tunokilometrů.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise do konce roku 2022 vypracuje zprávu o situaci na trhu Unie v oblasti silniční dopravy. Tato zpráva bude obsahovat analýzu situace na trhu včetně hodnocení účinnosti kontrol a vývoj podmínek zaměstnávání v dané profesi.

(1)

Úř. věst. C , , s. .


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

SOUVISLOSTI

Odvětví silniční dopravy je důležité a je naprosto zásadní pro to, aby naše společnost fungovala. Odvětví zaměstnává přes 11 milionů lidí a převáží téměř polovinu objemu nákladní přepravy v EU.

Dne 31. května 2017 přijala Komise „balíček opatření v oblasti mobility“ s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, zjednodušit dosavadní pravidla, zachovat vnitřní trh EU a zajistit práva pracovníků v tomto odvětví.

Balíček opatření v oblasti mobility sestává z několika legislativních návrhů. Jedním z nich je i tento návrh, kterým se mění nařízení 1071/2009 a 1072/2009 o přístupu na trh v odvětví silniční přepravy zboží a k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě. Tato nařízení stanoví ustanovení, která musí splnit společnosti, které chtějí působit na trhu mezinárodní silniční nákladní dopravy a na jiných vnitrostátních trzích, než je ten jejich vlastní (kabotáž).

Rozdíly při výkladu těchto ustanovení, nejednotnost praktických postupů jejich prosazování a nedostatečná spolupráce mezi členskými státy však snížily jejich účinnost a vytvořily právní nejistotu a nerovné podmínky hospodářské soutěže pro podnikatele v odvětví dopravy.

Návrhy Komise přinášejí změny ve čtyřech zvláštních oblastech: společnosti typu poštovní schránka, lehká užitková vozidla, kabotáž a prosazování práva.

Někteří podnikatelé v silniční nákladní dopravě zřizují „falešné dceřiné společnosti“ ve členských státech s nízkými mzdovými náklady, aby využily platových rozdílů, zatímco působí výhradně ve členských státech s vysokými mzdami. To vede k nekalé konkurenční výhodě proti podnikatelům v silniční nákladní dopravě, kteří jsou řádně usazeni v tom členském státě, ve kterém především působí.

Ve snaze ukončit praxi využívání společností typu poštovní schránka navrhuje Komise ještě více posílit kritéria pro usazení, aby bylo zajištěno, že podnikatel v silniční nákladní dopravě bude vyvíjet skutečnou činnost v členském státě usazení. Musí například vést podnikání z daných prostor, mít majetek a zaměstnávat pracovníky v rozsahu přiměřeném své činnosti.

Dále Komise racionalizuje spolupráci mezi členskými státy v této oblasti. Členské státy by musely mezi sebou úžeji spolupracovat, aby odhalily společnosti typu poštovní schránka a v případě potřeby prováděly inspekce na místě.

V současnosti jsou lehká užitková vozidla (vozidla do 3,5 tuny) vyňata z působnosti nařízení 1071/2009. Členské státy však mají možnost uplatňovat některá ustanovení tohoto nařízení i na lehká užitková vozidla registrovaná na jejich území, což vede k tomu, že po celé EU se uplatňuje pestrý soubor různých požadavků. Protože se očekává, že v příštích letech bude používání lehkých užitkových vozidel nadále růst, navrhuje Komise, aby se na lehká užitková vozidla vztahovala některá z pravidel týkajících se přístupu k tomuto povolání.

Trh pro kabotáž, tj. přepravu zboží v rámci jednoho členského státu přepravní společností usazenou v jiném členském státě, je v současné době předmětem restrikcí. Platná pravidla EU umožňují tři případy kabotážní přepravy v rozmezí sedmi dnů od mezinárodní dodávky.

Stávající ustanovení se však v praxi vymáhají velmi obtížně. Kontrolní orgány požadují tištěné doklady o počtu případů kabotážní přepravy, tato praxe však podle všeho nefunguje efektivně. Platná pravidla byla také uplatňována po celé EU neharmonizovaným způsobem, což vedlo k administrativní zátěži, právní nejistotě, nekalé hospodářské soutěži a nedůvěře mezi vnitrostátními a zahraničními provozovateli přepravy.

Jelikož je kabotáž převážně soustředěna v některých členských státech, nikoli ve všech, nejasná pravidla a jejich uplatňování mohou závažným způsobem ztížit činnost vnitrostátních provozovatelů přepravy působících v těch členských státech, v nichž tvoří kabotáž podstatnou část vnitrostátního dopravního trhu. Je tomu tak zejména z důvodu výrazných rozdílů ve mzdách, daňových režimech, příspěvcích na sociální zabezpečení a pracovněprávních ustanoveních. Komise dospívá k závěru, že toto odvětví ještě není připraveno na liberalizaci.

Komise proto navrhuje nové pravidlo, totiž neomezený počet kabotážních přeprav v rozmezí pěti dnů od mezinárodní přepravy. K tomu se připojuje přísné uplatňování minimální mzdy a práv na roční placenou dovolenou platných v hostitelském členském státě již od první kabotážní přepravy, možnost prokázat zákonnost kabotáže prostřednictvím elektronických dokumentů (například eCMR) a povinnost členských států provádět minimální procento kontrol kabotáže.

Ve snaze řešit situaci, kdy se úrovně a účinnost kontrol v jednotlivých členských státech liší, Komise navrhuje stanovit roční povinné prahové hodnoty pro kontroly kabotáže a vzájemně koordinované (přeshraniční) kontroly. Komise chce dále zlepšit spolupráci mezi členskými státy prostřednictvím pravidel pro výměnu informací, chce umožnit cílené kontroly tím, že bude k dispozici stupeň rizika podle evropského rejstříku podniků silniční dopravy, a chce ještě více podporovat používání inteligentních tachografů a elektronických dokumentů.

STANOVISKO ZPRAVODAJE

Zpravodaj balíček opatření v oblasti mobility vítá, neboť v zájmu zdokonalení platných pravidel je naléhavě nutné právní předpisy revidovat. Balíček tvoří několik důležitých právních předpisů a zpravodaj v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zachovat jejich provázanost, aby byla pravidla jednoznačná. Rovněž je důležitá soudržnost právních předpisů, aby nevznikaly mezery, které vedou k nekalé soutěži mezi společnostmi. V tomto ohledu zpravodaj lituje, že revize směrnice o kombinované dopravě (směrnice 92/106/EHS) byla vyňata z první části balíčku opatření v oblasti mobility a že byla vydána až později.

Zpravodaj podporuje záměr Komise vyjasnit pravidla v zájmu zlepšení rovných podmínek a spravedlivé soutěže v odvětví a současně nevytvářet zbytečnou administrativní zátěž, a to zejména malým a středním podnikům (MSP). Aktualizovat právní předpisy je nutné také vzhledem k technologickému pokroku a digitalizaci dopravy. To je zcela klíčové také pro zajištění účinného prosazování předpisů.

Zpravodaj se nicméně domnívá, že návrh lze v několika aspektech vylepšit, aby se zajistily vyvážené podmínky pro spravedlivou soutěž a důsledné prosazování práva, a bylo tudíž možné skutečně požívat výhod jednotného trhu.

Zpravodaj podporuje návrhy Komise týkající se boje proti společnostem typu poštovní schránka. V současnosti je takových společností v EU více než 400. Zřizují je podnikatelé v silniční nákladní dopravě, kteří působí v členských státech s vysokými mzdami a kteří se snaží neoprávněně těžit z nižších nákladů na mzdy či daně v jiných členských státech. Tito podnikatelé zneužívají mezer v právních předpisech a nedbalého prosazování práva, což vytváří nekalou soutěž.

Je důležité posílit a vyjasnit požadavky na usazení na základě skutečné obchodní přítomnosti a doplnit údaje, které mají být vloženy do vnitrostátních elektronických rejstříků, aby podávaly úplnější informace o vlastnictví společnosti.

Zpravodaj dále zastává názor, že je do tohoto právního předpisu třeba zahrnout lehká užitková vozidla, neboť narůstá počet těchto vozidel na trhu, a proto se na ně musí vztahovat stejná pravidla. Vedle toho je však zcela nezbytné mít na paměti, že odvětví silniční dopravy tvoří mnoho malých a středních podniků, které se věnují pouze vnitrostátní přepravě. Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje, aby se působnost tohoto nařízení omezila pouze na lehká užitková vozidla používaná v mezinárodní přepravě (což představuje jenom asi 10 procent všech lehkých užitkových vozidel).

Na tato vozidla by se ovšem podle zpravodaje měla vztahovat všechna čtyři kritéria, rovněž požadavek „dobré pověsti“ a „odborné způsobilosti“, jakož i požadavek získat licenci Společenství. To zajistí, že mezinárodní přeprava provozovaná lehkými užitkovými vozidly bude splňovat stejné minimální profesní standardy jako zbytek odvětví nákladní silniční dopravy. V zájmu dalšího snížení administrativní zátěže zpravodaj navrhuje vyjmout z působnosti nařízení velmi lehká užitková vozidla (pod 2,4 tuny).

Pokud jde o kabotáž, zpravodaj zdůrazňuje účel těchto operací, tedy snížení emisí z prázdných nákladních vozidel vracejících se z mezinárodní přepravy a jejich přechodný charakter. Např. pokud se mezinárodní přeprava na zpáteční cestě zkombinuje s určitou vnitrostátní přepravou, mohla by zvýšit dopravní účinnost a snížit počet jízd bez nákladu.

V současnosti jsou však pravidla kabotáže zneužívána, kdy zahraničním podnikatelům v silniční nákladní dopravě umožňují systematicky používat účel kabotáže a opakovaně tak provozovat vnitrostátní přepravu. To způsobuje nekalou soutěž a sociální dumping. Vzhledem k tomu, že kabotáž je totéž co vnitrostátní přeprava, zpravodaj připomíná, že by se měla uplatňovat směrnice týkající se vysílání řidičů (směrnice 96/71/ES). To je rovněž uvedeno v návrhu této směrnice předloženém Komisí.

Návrhy Komise bohužel neřeší otázku systematické kabotáže. Zpravodaj se domnívá, že boj proti systematické kabotáži má zásadní význam. Kromě toho je důležité zajistit, aby přepravní společnosti nemohly zneužít směrnice o kombinované přepravě k obcházení pravidel kabotáže.

Zpravodaj proto navrhuje zlepšení, pokud jde o to, co přesně zahrnuje mezinárodní přepravu zakládající nárok na kabotáž, kdy v zájmu znemožnění systematické kabotáže navrhuje např. zahrnutí hodnoty smlouvy o mezinárodní přepravě. Mimo to zpravodaj navrhuje omezit dobu, po kterou je povoleno provádět kabotáž, aby se podtrhl její přechodný charakter.

Závěrem vyjadřuje zpravodaj přesvědčení, že absolutně klíčovou podmínkou pro dosažení kteréhokoli z cílů návrhu je posílení prosazování práva. V současnosti neprobíhá prosazování příliš přesvědčivě a mezi jednotlivými státy existují nesrovnalosti. Zpravodaj proto navrhuje posílení ustanovení o správní spolupráci a prosazování práva. K tomu, aby mohly příslušné orgány provádět kontroly, musí mít usnadněný přístup do vnitrostátních rejstříků. Současně je třeba motivovat k používání inteligentních tachografů a posílit výměnu osvědčených postupů a odborných školení mezi členskými státy v oblasti prosazování.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (30.4.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Dne 31. května 2017 Komise předložila návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o přístupu na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Cílem, který Komise tímto návrhem sleduje, je podpořit správné fungování jednotného trhu v oblasti silniční dopravy, jeho efektivitu a konkurenceschopnost, neboť podle hodnocení ex post, které bylo provedeno v letech 2014–2015, bylo tohoto cíle dosaženo pouze částečně. Toto hodnocení zjistilo, že hlavní problémy souvisely s nedostatky ve stanovených pravidlech a s prosazováním jejich dodržování.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka souhlasí se základními cíli návrhu Komise, ale domnívá se, že schválení některých plánovaných opatření by pro odvětví silniční dopravy ztížilo jejich praktické provedení, přičemž by mohlo vytvořit příliš vysoké správní překážky pro podniky a zejména pro malé a střední podniky, což by v konečném důsledku poškodilo správné fungování vnitřního trhu.

Stejně tak je třeba zdůraznit, že Komise tento návrh předložila spolu s návrhem směrnice o vysílání řidičů v odvětví dopravy a návrhem směrnice o dobách řízení, a proto se má za to, že by měly být prostudovány společně.

Zpravodajka se domnívá, že pomocí těchto návrhů je třeba dosáhnout rovnováhy mezi správným fungováním vnitřního trhu a zárukou vhodných norem a pracovních podmínek.

Prvním krokem k jejímu dosažení musí být boj proti nelegální práci v odvětví dopravy, zejména proti společnostem skrývajícím se za poštovními schránkami a proti předstírané samostatné výdělečné činnosti.

Je důležité dodržovat svobodu usazování a volný pohyb služeb, které jsou základními zásadami práva Unie a jsou uvedeny první v článku 49 a druhá v článku 56 SFEU. Jak uvádí Komise, je však nezbytné zajistit, aby podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a aby odtud vykonávali svoji činnost.

Je třeba posílit kontroly a uplatňovat účinné, přiměřené a odrazující sankce na podniky, které dobrovolně neplní vnitrostátní regulaci a regulaci Společenství. Toto jednání, i když je menšinové a neplatí pro zbytek odvětví, představuje nekalou soutěž, narušuje fungování vnitřního trhu a nezaručuje vhodné pracovní podmínky pro příslušné pracovníky.

Silniční doprava v EU poskytuje 5 milionů přímých pracovních míst a představuje téměř 2 % HDP Společenství. EU nicméně čelí nedostatku řidičů z povolání. Proto a také vzhledem k tomu, že náhlé ustrnutí dopravy by znamenalo ochromení ekonomiky, musí EU přijmout opatření, jež budou schopna přilákat do tohoto odvětví mladé lidi a udržet v něm stávající profesionály.

Zpravodajka souhlasí s tím, že předpoklady nezbytné pro splnění nařízení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 musí být jasné a přiměřené povaze činnosti a velikosti podniku, aniž by se staly přílišnou administrativní překážkou.

V tomto smyslu a vzhledem k tomu, že by částečné uplatnění nařízení (ES) č. 1071/2009 na lehká užitková vozidla znamenalo zvýšení provozních nákladů o 4 % až 10 %, přičemž tato vozidla představují stěží 0,11 % mezinárodní dopravy z hlediska tunokilometrů, je návrh zcela odstranit stávající výjimku podle čl. 1 odst. 4 písm. a), aniž by předtím byly k dispozici údaje potvrzující, že je to nezbytné, považován za nepřiměřený.

Vzhledem k mobilní povaze povolání podnikatele v dopravě a ke skutečným obtížím spojeným s předvídáním nezbytné doby trvání mezinárodního poskytování služeb zpravodajka vyjadřuje pochyby ohledně toho, jaké budou z administrativního hlediska skutečné dopady zařazení vysílání pracovníků mezi kritéria pro posuzování dobré pověsti.

Co se týče kabotáže, zpravodajka souhlasí s tím, že je důležité zajistit flexibilitu a uplatňovat jasné a jednoduché normy, jejichž splnění lze snadno kontrolovat. Možnost, aby tyto činnosti mohly od prvního dne spadat do oblasti působnosti směrnice o vysílání řidičů v odvětví dopravy, nicméně nejen ztíží uplatňování norem, ale také zdraží vývoz, což bude mít negativní dopad na rentabilitu mezinárodní dopravy, a tím i na vnitřní trh a trh práce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak, pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě se dosud nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici. Počet takových podniků provozujících vnitrostátní i mezinárodní přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se několik členských států rozhodlo na tyto podniky uplatňovat pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. Pro zajištění minimální úrovně profesionalizace odvětví používajícího vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě společných pravidel, a tudíž za účelem sbližování podmínek hospodářské soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení mělo být zrušeno a požadavky týkající se řádného a trvalého usazení a finanční způsobilosti by měly být povinné.

(2)  Nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak, pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě se dosud nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici. Počet takových podniků se zvyšuje, zejména na vnitrostátním dopravním trhu, z důvodu používání lehkých užitkových vozidel ve městech a na kratších trasách.důsledku toho se několik členských států rozhodlo na tyto podniky uplatňovat pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. Pro zajištění minimální úrovně profesionalizace odvětví, zabránění využívání mezer v předpisech a vytvoření spravedlivější hospodářské soutěže na vnitřním trhu, a aniž by na dopravní podniky, zejména MSP, byla uvalena zbytečná administrativní a finanční zátěž, by požadavky na výkon povolání podnikatele v silniční dopravě měly platit stejnou měrou po podniky používající vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, v mezinárodní dopravě i v kabotáži.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Ve svém posouzení dopadů Komise odhaduje, že úspory pro podniky by se v období 2020–2035 měly pohybovat v rozmezí 2,7–5,2 miliardy EUR.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V současnosti jsou členské státy oprávněny uložit kromě požadavků uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 ještě další požadavky, které je potřeba splnit, aby bylo možné vykonávat povolání podnikatele v silniční dopravě. Ukázalo se, že tato možnost není nezbytně nutná k tomu, aby bylo možné reagovat na naléhavé potřeby, a že vedla k rozdílné úpravě přístupu k povolání. Je proto třeba ji zrušit.

(3)  Členské státy jsou oprávněny uložit kromě požadavků uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 ještě další požadavky, které je potřeba splnit, aby bylo možné vykonávat povolání podnikatele v silniční dopravě.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Ačkoli silniční doprava v Unii zajišťuje 5 milionů přímých pracovních míst a přispívá téměř 2 % HDP Společenství, potýká se Unie s nedostatkem řidičů z povolání, zejména mezi mladými lidmi a ženami. Aby se usnadnil přístup mladých lidí a žen k tomuto povolání, zvýšila se jeho atraktivita pro tyto skupiny a neodcházeli lidé, kteří již v tomto odvětví pracují (zejména v případě MSP), je třeba omezit nelegální práci a fiktivní samostatnou výdělečnou činnost a zvýšit flexibilitu stávajících správních postupů, tak aby pro menší podniky či osoby samostatně výdělečně činné nepředstavovaly nadměrnou zátěž. Hodnocení nařízení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 ukázalo, že zbytečné administrativní a regulační požadavky jsou zátěží jak pro orgány státní správy, tak pro dopravní podniky. V zájmu konkurenceschopného a účinného odvětví dopravy a lepšího prosazování pravidel je nezbytné jejich vyjasnění a další administrativní zjednodušení. Nutná je rovněž další podpora technologického vývoje a jeho využívání.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a aby odtud vykonávali svoji činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení o řádnémtrvalém usazení.

(4)  Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a aby odtud vykonávali svoji činnost. Svoboda usazování je základním kamenem vnitřního trhu. Existence společností skrývajících se za poštovními schránkami a fiktivní samostatné výdělečné činnosti v odvětví dopravy však vede k šíření nezákonných postupů, které poškozují pověst odvětví, neboť nezákonně snižují pracovní náklady a nezajišťují dodržování pracovních norem. Z tohoto důvodu a s ohledem na zkušenost je nezbytné vyjasnit ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 o podmínkách týkajících se požadavku usazení, pokud jde o řádné a trvalé usazení, a zajistit a monitorovat jejich provádění prostřednictvím posílení kontrol s cílem ukončit nezákonné jednání spočívající v tzv. společnostech typu poštovní schránky a ve fiktivní samostatné výdělečné činnosti. Je rovněž nutné podporovat posílenou spolupráci, společné kontroly, stanovení ambicióznějších cílů a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vzhledem k tomu, že závažná porušení vnitrostátních daňových předpisů mohou výrazně ovlivnit podmínky spravedlivé hospodářské soutěže na trhu silniční nákladní dopravy, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.

(6)  Vzhledem k tomu, že závažná porušení vnitrostátních daňových předpisů mohou výrazně ovlivnit podmínky spravedlivé hospodářské soutěže na trhu silniční nákladní dopravy, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti, a měla by rovněž podléhat odrazujícím sankcím úměrným zjištěnému porušení předpisů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Jelikož závažná porušení pravidel Unie pro vysílání pracovníků a závažná porušení práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční nákladní dopravy i sociální ochranu pracovníků, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.

(7)  Jelikož závažná porušení pravidel Unie pro vysílání pracovníků a kabotáž a závažná porušení práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční nákladní dopravy i sociální ochranu pracovníků, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k důležitosti spravedlivé hospodářské soutěže na trhu by se při posuzování dobré pověsti odpovědných zástupů pro dopravu a dopravních podniků mělo přihlížet k porušením pravidel Unie vztahujícím se k této oblasti. Odpovídajícím způsobem by mělo být objasněno zmocnění Komise k vymezení stupně závažnosti porušení předpisů.

(8)  Vzhledem k důležitosti spravedlivé hospodářské soutěže na trhu by se při posuzování dobré pověsti odpovědných zástupců pro dopravu a dopravních podniků mělo přihlížet k porušením pravidel Unie vztahujícím se k této oblasti a k dotčeným pracovníkům. Odpovídajícím způsobem by mělo být objasněno zmocnění Komise k vymezení stupně závažnosti porušení předpisů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít minimální úroveň finanční způsobilosti, aby se zajistilo, že mají prostředky na to, aby činnost vykonávaly stabilně a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že dotyčná činnost je obecně omezeného rozsahu, související požadavky by měly být méně přísné než u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo jízdní soupravy přesahující uvedenou hranici.

(10)  Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici, a jejichž vozidla a jízdní soupravy jsou používány v mezinárodní dopravě, by měly mít dostatečnou úroveň finanční způsobilosti, aby se zajistilo, že mají prostředky na to, aby činnost vykonávaly stabilně a dlouhodobě, a měly by mít rovněž prostředky ke splnění povinností týkajících se mezd a příspěvků na sociální zabezpečení svých zaměstnanců. Avšak vzhledem k tomu, že dotyčná činnost je obecně omezeného rozsahu, související požadavky by měly být méně přísné než u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo jízdní soupravy přesahující uvedenou hranici, a neměly by představovat zbytečnou zátěž pro menší podniky nebo pro osoby samostatně výdělečně činné.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Informace o podnikatelích v silniční dopravě obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by měly být co nejúplnější, aby umožňovaly vnitrostátním orgánům odpovědným za prosazování příslušných pravidel získat dostatečný přehled o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší vnitrostátní a přeshraniční prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 by měly umožnit zejména informace o státní poznávací značce vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, informace o počtu pracovníků, které zaměstnávají, jejich stupeň rizika a základní finanční údaje. Pravidla týkající se vnitrostátních elektronických rejstříků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)  Informace o podnikatelích v silniční dopravě obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by měly být průběžně aktualizovány, aby umožňovaly vnitrostátním orgánům odpovědným za prosazování příslušných pravidel získat dostatečný přehled o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší vnitrostátní a přeshraniční prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 by měly umožnit zejména informace o státní poznávací značce vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, informace o počtu pracovníků, které zaměstnávají, jejich stupeň rizika a základní finanční údaje. Navíc by měly být vnitrostátní elektronické rejstříky interoperabilní a k údajům v nich obsaženým by měli mít přímý přístup úředníci donucovacích orgánů všech členských států provádějících silniční kontroly. Pravidla týkající se vnitrostátních elektronických rejstříků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Pravidla pro vnitrostátní dopravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě – nerezident v hostitelském členském státě („kabotáž“), by měla být jasná, jednoduchá a snadno vymahatelná a zároveň by měla obecně zachovat dosud dosaženou míru liberalizace.

(13)  Hlavním cílem kabotáže je zabránit cestám bez nákladu při návratu do země, v níž je podnik usazen, a tak přispět ke snížení spotřeby paliva a emisí a zlepšit ziskovost podniků, což posílí vnitřní a pracovní trh. Pravidla pro vnitrostátní dopravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě – nerezident v hostitelském členském státě („kabotáž“), by měla být jasná, pro podnikatele v silniční nákladní dopravě lehce proveditelná a snadno vymahatelná. Tato pravidla by měla být v souladu s platnými právními předpisy a zároveň by měla zachovat dosud dosaženou míru liberalizace, aniž by byla narušena základní zásada volného pohybu služeb na vnitřním trhu a ochrana vyslaných pracovníků.zájmu zajištění dočasného trvání a vyloučení jakéhokoli zneužívání nebo narušování trhu, jakož i nebezpečí systematické kabotáže, které způsobují společnosti skrývající se za poštovními schránkami nebo nomádští řidiči, se pravidla Unie stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES1a použijí v odvětví silniční dopravy na kabotáž od prvního dne.

 

_______________

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Za tímto účelem a s cílem usnadnit kontroly a odstranit nejistotu by se mělo zrušit omezení počtu kabotážních přeprav v návaznosti na mezinárodní přepravu a měl by se snížit počet dní, během nichž může být kabotáž prováděna.

(14)  Za tímto účelem a s cílem usnadnit kontroly a odstranit nejistotu by počet kabotážních přeprav v návaznosti na mezinárodní přepravu neměl být omezen během 48hodinové lhůty.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Po ukončení kabotáže by podnikům silniční dopravy nemělo být dovoleno provádět další kabotáž s týmž vozidlem nebo v případě soupravy s motorovým vozidlem téže soupravy v hostitelském členském státě po dobu sedmi dnů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Účinnost silniční nákladní dopravy z hlediska životního prostředí je klíčová pro dosažení cílů strategie EU 2020. V roce 2012 byla téměř čtvrtina nákladních vozidel v Unii prázdných a v mnoha případech tomu tak bylo kvůli omezením pro kabotážní přepravu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14c)  17. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 1072/2009 výslovně stanoví, že se směrnice 96/71/ES vztahuje na podniky v dopravě provozující kabotáž. Vzhledem k tomu, že kabotáž znamená přímou účast na dopravním trhu hostitelského členského státu, je to jediný způsob, jak dosáhnout rovných podmínek.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měl by být upřesněn způsob, jak podnikatelé v silniční dopravě mohou prokázat dodržení pravidel kabotáže. Jedním z takových způsobů by mělo být používání a předávání elektronických údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo předkládání relevantních důkazů i to, jak s nimi mohou příslušné orgány nakládat. Formát využívaný k tomuto účelu by měl zajišťovat věrohodnost a pravost informací. Vzhledem k nárůstu používání účinné elektronické výměny informací v oblasti dopravy a logistiky je důležité zajistit soudržnost v regulačních rámcích a ustanoveních zabývajících se zjednodušením administrativních postupů.

(15)  Účinné a efektivní prosazování příslušných předpisů je nezbytným předpokladem spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu a zajištění ochrany práv pracovníků. Zásadní je další digitalizace procesu prosazování právních předpisů, aby se uvolnila kapacita pro toto prosazování, snížila se zbytečná administrativní zátěž a podařilo se lépe zacílit na vysoce rizikové podnikatele v dopravě. Nezbytné jsou také rychlé aktualizace a používání inteligentních tachografů a elektronických přepravních dokladů. Měl by být upřesněn způsob, jak podnikatelé v silniční dopravě mohou prokázat dodržení pravidel kabotáže. Jedním z takových způsobů by mělo být používání a předávání elektronických údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo předkládání relevantních důkazů i to, jak s nimi mohou příslušné orgány nakládat. Formát využívaný k tomuto účelu by měl zajišťovat věrohodnost a pravost informací. Vzhledem k nárůstu používání účinné elektronické výměny informací v oblasti dopravy a logistiky je důležité zajistit soudržnost v regulačních rámcích a ustanoveních zabývajících se zjednodušením administrativních postupů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Nezbytným předpokladem řádného fungování vnitřního trhu, snížení zbytečné administrativní zátěže a provádění účinného a účelného prosazování pravidel v odvětví silniční dopravy je další digitalizace nástrojů pro prosazování právních předpisů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. i

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 1 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  písmeno a) se zrušuje;

i)  písmeno a) se nahrazuje tímto:

 

„a)  podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost je nižší než 3,5 tuny a které jsou používány výhradně při vnitrostátní přepravě;“

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 1 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  doplňuje se nový odstavec 6, který zní:

vypouští se

„6. Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny.

 

Členské státy však mohou:

 

a)  vyžadovat, aby tyto podniky uplatňovaly některá nebo všechna ustanovení uvedená v prvním pododstavci;

 

b)  snížit hranici uvedenou v prvním pododstavci pro všechny nebo některé kategorie silniční dopravy.“

 

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  v článku 3 se zrušuje odstavec 2;

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 5 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„a)  mít prostory, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, zejména své obchodní smlouvy, účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, pracovní smlouvy, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením;“

„a)  mít odpovídající prostory přiměřené činnostem daného podniku, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, popřípadě k ní zabezpečuje přístup buď v papírové, nebo v elektronické podobě, zejména své obchodní smlouvy, účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, pracovní smlouvy, doklady obsahující údaje týkající se kabotáže, v případě potřeby vysílání řidičů a doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením;“

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 5 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vkládá se nový bod, který zní:

 

„aa)  mít parkovací plochy úměrné činnosti a velikosti svého vozového parku;“

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„1a. Posouzení řádného a trvalého usazení podniku je vždy individuální a obecné a zohledňuje všechny relevantní faktory.“

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – písm. iii

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3 - písm. b – písm. xii a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

xiia)  kabotáže.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 6 – odst. 2 a – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  určí stupeň závažnosti porušení podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění a narušit hospodářskou soutěž na trhu silniční dopravy, a to i zhoršením pracovních podmínek pracovníků v dopravě;

b)  určí stupeň závažnosti porušení podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění a narušit hospodářskou soutěž na trhu silniční dopravy, a to i zhoršením pracovních podmínek pracovníků v dopravě, jakož i neplnění příslušných pracovněprávních předpisů Unie;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období trvale schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokážou, že každým rokem disponují vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo.

Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo přesahující 3,5 tuny. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokážou, že každým rokem disponují vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podniky navíc prokážou, že mají finanční prostředky odpovídající nejméně jedné měsíční mzdě každého zaměstnaného mobilního pracovníka.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 v případě, že ověřená roční účetní závěrka není k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal svoji finanční způsobilost potvrzením, například bankovním zárukou, dokumentem vystaveným finančním ústavem, na jehož základě je získán přístup k úvěru na jméno podniku, nebo jiným závazným dokumentem prokazujícím, že podnik disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.

2.  Odchylně od odstavce 1 v případě, že ověřená roční účetní závěrka není k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal svoji finanční způsobilost potvrzením, například bankovní zárukou, pojistnou smlouvou, dokumentem vystaveným finančním ústavem, na jehož základě je získán přístup k úvěru na jméno podniku, nebo jiným závazným dokumentem prokazujícím, že podnik disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 8 – odst. 5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  v článku 8 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v příloze I v desetiletých intervalech, aby byli odpovědní zástupci pro dopravu informování o vývoji v daném odvětví.

„Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v příloze I v tříletých intervalech, aby byla osoba nebo osoby uvedené v odstavci 1 dostatečně informovány o vývoji v daném odvětví.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec;

8)  v čl. 12 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Členské státy provádějí kontroly alespoň každé tři roky s cílem ověřit, zda podniky plní požadavky stanovené v článku 3.“

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nový)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  v odstavci 1 se zrušuje druhý pododstavec.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – písm. -i (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-i)  vkládá se nový bod, který zní:

 

„aa)  V zájmu větší účinnosti přeshraničního prosazování právních předpisů mají k údajům obsaženým ve vnitrostátních elektronických rejstřících plný přístup v reálném čase příslušné orgány z jiných členských států.“

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – písm. -i a (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

–ia)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

c)  jména odpovědných zástupců pro dopravu určených pro splnění podmínek dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno zákonného zástupce;

c)  jména odpovědných zástupců pro dopravu určených pro splnění požadavků stanovených v článku 3 týkajících se dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno zákonného zástupce;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – písm. -i b (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–ib)  vkládá se nový bod, který zní:

 

ca)  názvy podniků silniční dopravy, které odpovědní zástupci pro dopravu dříve vedli;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – písm. i

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  počet zaměstnanců;

h)  počet zaměstnanců, jejich totožnost, zemi pobytu, pracovní právo rozhodné pro jejich pracovní smlouvu, zemi, ve které odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení, a jejich identifikační údaj pro sociální zabezpečení;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – písm. ii

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V zájmu účinného přeshraničního prosazování právních předpisů mají k údajům obsaženým ve vnitrostátních elektronických rejstřících přístup v reálném čase příslušné orgány všech členských států.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=IT)

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 16 – odst. 5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

5.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění propojení a přístupu k vnitrostátním elektronickým rejstříkům v celém Společenství prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst vymezenýchčlánku 18. Přístupnost prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst a propojení se zajistí nejpozději do 31. prosince 2012, a to tak, aby příslušný orgán kteréhokoli členského státu mohl nahlížet do vnitrostátních elektronických rejstříků všech členských států.

5.  Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění propojení a interoperability vnitrostátních elektronických rejstříkůcelé Unii a jejich propojení s portálem uvedeným v nařízení (EU) č. 165/2014 tak, aby údaje uvedené v odstavci 2 byly přímo přístupné všem příslušným orgánům a kontrolním subjektům všech členských států.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V zájmu usnadnění spolupráce mezi správními orgány a výměny osvědčených postupů v oblasti monitorování členské státy spolupracují s platformou pro boj proti nehlášené práci a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Je-li vyřízení žádosti o informace nebo provedení kontrol, inspekcí či vyšetřování obtížné nebo nemožné, informuje dotyčný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. Dotčené členské státy spolu projednají nalezení řešení každého nadneseného problému.

5.  Je-li vyřízení žádosti o informace nebo provedení kontrol, inspekcí či vyšetřování obtížné nebo nemožné, informuje dotyčný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. Dotčené členské státy vzájemně spolupracují na nalezení řešení každého nadneseného problému.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 18 – odst. 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Členské státy provádějí přeshraniční kontroly spojených dopravních společností (mateřské – dceřiné společnosti), aby zjišťovaly porušování právních předpisů v podobě nepřiměřeného přesouvání zisku nebo fakturování podhodnocených částek.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet se považuje za přepravu pro cizí potřebu, je-li předmětem smlouvy o přepravě.

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet se pro účely kapitoly III nepovažuje za mezinárodní přepravu pro cizí potřebu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  v čl. 1 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Toto nařízení se vztahuje rovněž na silniční přepravu dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňovanou jako počáteční a/nebo závěrečný úsek kombinované dopravy podle ustanovení směrnice Rady 92/106/EHS.“

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 1 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1b)  v článku 1 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

2.  V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.

„2.  V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Tento průjezd se nicméně vylučuje z působnosti směrnice o vysílání pracovníků. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 1 – odst. 5 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c)  v čl. 1 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 2 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státě, zahrnující přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom nebo několika místech nakládky až do jeho dodání do jednoho nebo několika míst dodání v souladu s údaji v nákladním listu;

6.  „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státě, zahrnující přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom místě nakládky až do jeho dodání do jednoho místa dodání;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 3 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

2a)  v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Mezinárodní přeprava je prováděna na základě licence Společenství a dále osvědčení řidiče, pokud je řidič státním příslušníkem třetí země.

„Mezinárodní přeprava je prováděna na základě vlastnictví inteligentního tachografu, jak stanoví kapitola II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/20141a, licence Společenství a dále osvědčení řidiče, pokud je řidič státním příslušníkem třetí země.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu nákladu z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, kabotáž v hostitelském členském státě nebo v sousedících členských státech. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do pěti dnů od poslední vykládky v hostitelském členském státě navazující na mezinárodní přepravu.

2.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu nákladu z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, kabotáž v hostitelském členském státě. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do 48 hodin od poslední vykládky v hostitelském členském státě navazující na mezinárodní přepravu.

 

Kabotáž, kterou povoluje první pododstavec, má dočasné trvání a práce řidiče, který ji provádí, je organizována tak, aby si mohl odpočinout doma nebo na jiném místě podle své volby v souladu s nařízením (ES) č. 561/2006.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„2a.  Podnikům silniční dopravy není povoleno provádět kabotáž s týmž vozidlem nebo v případě soupravy s motorovým vozidlem téže soupravy v hostitelském členském státě po dobu sedmi dnů po skočení dané kabotáže.“

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a b (nové)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„2b.  Účelem těchto operací je návrat do členského státu, v němž je podnik usazen.“

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Má se za to, že vnitrostátní silniční nákladní přeprava uvnitř hostitelského členského státu provozovaná podnikatelem v silniční nákladní dopravě – nerezidentem je v souladu s tímto nařízením pouze v případě, že tento podnikatel může předložit jasné důkazy o předcházející mezinárodní přepravě.

Má se za to, že vnitrostátní silniční nákladní přeprava uvnitř hostitelského členského státu provozovaná podnikatelem v silniční nákladní dopravě – nerezidentem je v souladu s tímto nařízením pouze v případě, že tento podnikatel může předložit jasné důkazy o skutečné předcházející mezinárodní přepravě a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil s nákladním listem. Nákladní listy musí být k dispozici ve vozidle pro silniční kontroly.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 4a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a.  Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží nebo předají oprávněnému kontrolorovi hostitelského členského státu na žádost a během silniční kontroly. Mohou být předloženy nebo předány elektronicky s použitím upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem, například elektronického nákladního listu eCMR.* Během silniční kontroly může řidič kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout důkazy uvedenéodstavci 3.

4a.  Každý nákladní list musí obsahovat registrační značky používaného motorového vozidla a přívěsu. Nákladní list může být předložen elektronicky s použitím upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem, například elektronického nákladního listu eCMR. Příslušné orgány členského státu, ve kterém probíhá kabotáž, mohou požadovat ověření údajů týkajících se tachografu podle nařízení (EU) č. 165/2014. Doklady a záznamy se uchovávají a zpřístupňují v souladu se směrnicí o vysílání pracovníků.

_______________

______________

* Elektronický nákladní list podle „Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě“.“

* Elektronický nákladní list podle „Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě“.“

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„4b.  Aby bylo možné účinně sledovat dodržování tohoto nařízení, oznámí podniky silniční dopravy písemně formou prohlášení příslušným vnitrostátním orgánům členského státu, ve kterém probíhá kabotáž, nejpozději na začátku kabotáže a v úředním jazyce hostitelského členského státu nebo, pokud jich je více, alespoň v jednom z nich nebo v jiném jazyce uznávaném hostitelským členským státem relevantní informace nezbytné k provedení účinné kontroly kabotáže, které zahrnují alespoň následující údaje:

 

a)  totožnost odesílatele;

 

b)  předpokládanou dobu trvání kabotáže;

 

c)  následující údaje o každém řidiči: jméno, členský stát pobytu, členský stát, v němž je evidována jeho pracovní smlouva, členský stát, v němž jsou odváděny příspěvky na sociální zabezpečení, a číslo sociálního pojištění nebo národního pojištění.“

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  v čl. 9 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ea)  uplatňování pravidel vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU1a.“

 

1a COM(2017)0278.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát organizuje kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla v každém kalendářním roce zkontrolována nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro výpočet uvedeného podílu je celková kabotážní činnost v členském státě v roce t-2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů uvedených Eurostatem.

1.  Každý členský stát odpovídá za uplatňování účinné politiky prosazování právních předpisů na svém území. V rámci této politiky organizuje každý členský stát kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla v každém kalendářním roce zkontrolována nejméně 4 % všech kabotáží realizovaných na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento podíl zvýší nejméně na 6 %. Základem pro výpočet uvedeného podílu je celková kabotážní činnost v členském státě v roce t-2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů uvedených Eurostatem.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Čl. 10a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy nejméně třikrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly kabotáže. Tyto kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti silniční dopravy z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Národní kontaktní místa určená podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol.

3.  Členské státy nejméně šestkrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly kabotáže. Tyto kontroly se mohou krýt s kontrolami prováděnými v souladu s článkem 5 směrnice 2006/22/ES. Dané kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti silniční dopravy z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Národní kontaktní místa určená podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Článek 10 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a)  vkládá se nový článek 10b, který zní:

 

„Článek 10b

 

V zájmu důslednějšího prosazování povinností uvedených v této kapitole členské státy zajistí, aby se na jejich území uplatňovala soudržná národní strategie prosazování právních předpisů. Tato strategie se zaměří na dopravce s vyšším stupněm rizika, jak je uvedeno v článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES1a, a využívá informace a údaje zaznamenané, zpracované nebo uložené po dobu 56 dní v inteligentních tachografech. Inteligentní tachografy se zavedou jako povinné pro všechna vozidla využívaná v mezinárodní dopravě a kabotáži, a to nejpozději do 2. ledna 2020.

 

__________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).“

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1072/2009

Článek 14 a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele za nedodržení kapitol II a III, kteří vědomě objednají přepravní služby, které porušují toto nařízení.

Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele za nedodržení kapitol II a III, kteří vědomě objednají přepravní služby, které porušují toto nařízení.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) 1072/ 2009

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise do konce roku 2022 vypracuje zprávu o situaci na trhu Unie v oblasti silniční dopravy. Tato zpráva obsahuje analýzu situace na trhu včetně hodnocení účinnosti kontrol a vývoj podmínek zaměstnávání v dané profesi.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Nařízení 1072/2009/ES

Čl. 17 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Nejpozději do 31. ledna každého roku informují členské státy Komisi o počtu dopravních společností, které mají dceřiné společnosti v jiných členských státech, a o počtu dopravních společností, u kterých bylo ověřováno, zda neporušují právní předpisy v podobě fakturování podhodnocených částek a/nebo nepřiměřeného přesouvání zisku.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví

Referenční údaje

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.6.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Projednání ve výboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum přijetí

25.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

19

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví

Referenční údaje

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Datum předložení EP

31.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Datum přijetí

4.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

15

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Datum předložení

7.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 13. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí