Διαδικασία : 2017/0123(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2018

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0341

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1167kWORD 176k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Ismail Ertug

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0281),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0169/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0204/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές.

(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να αποφευχθούν ενδεχόμενα κενά και για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων για διεθνείς μεταφορές μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτου, οι επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές για ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από την παρούσα διάταξη.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις θα κυμανθεί από 2,7 έως 5,2 δισεκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2020-2035.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης.

(4)  Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «εικονικών εταιρειών» και να εξασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, υπάρχει ανάγκη για πιο σαφή κριτήρια όσον αφορά την εγκατάσταση, για εντατικότερη παρακολούθηση και επιβολή του νόμου και για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και στην ουσία να ασκούν τη μεταφορική δραστηριότητά τους και άλλες ουσιαστικές δραστηριότητες από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης, και παράλληλα να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και τις ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.

(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 έως 3,5 τόνους και εκτελούν διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι μεταφορές που εκτελούνται με αυτά τα οχήματα είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν, την αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πλήρεις και επίκαιρες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν και την αποτίμηση επικινδυνότητας προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Επιπλέον, προκειμένου τα όργανα επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους, να έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των υπό έλεγχο μεταφορέων, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πραγματικά διαλειτουργικά και τα δεδομένα που περιέχουν θα πρέπει να είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλα τα όργανα επιβολής του νόμου όλων των κρατών μελών. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως σήμερα.

(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές.

(14)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι διαδρομές χωρίς φορτίο, θα πρέπει να επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, με την επιφύλαξη ειδικών περιορισμών, στο κράτος μέλος υποδοχής και σε όμορα κράτη μέλη. Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για τις εν λόγω ενδομεταφορές στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών μελών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση ενδομεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνιμη ή συνεχή δραστηριότητα που στρεβλώνει την εθνική αγορά, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση ενδομεταφορών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να μειωθεί. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους μεταφορείς να εκτελούν πράξεις ενδομεταφορών στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και έως ότου εκτελεστεί νέα διεθνής μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Η παρούσα διάταξη δε θίγει την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.

(15)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων εφαρμογής έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα εφαρμογής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που επιβαρύνει τις διεθνείς εταιρείες μεταφορών και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορικών επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Προκειμένου να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για τα έγγραφα μεταφοράς, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει στο μέλλον να γίνει ο κανόνας, και ιδίως η χρήση της ηλεκτρονικής φορτωτικής βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Η εισαγωγή του έξυπνου ταχογράφου έχει κεφαλαιώδη σημασία, δεδομένου ότι θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής που διεξάγουν οδικούς ελέγχους να εντοπίζουν παραβάσεις και ανωμαλίες ταχύτερα και αποδοτικότερα, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε καλύτερη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους φορτωτές και τους μεταφορείς φορτίων εάν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009.

(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους αποστολείς, τους φορτωτές, τους μεταφορείς φορτίων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους, όταν γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Όταν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αναθέτουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μεταφορών χαμηλής επικινδυνότητας, η ευθύνη τους θα πρέπει να μειώνεται.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας [...] έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Αρχή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών, στην υποστήριξη των κρατών μελών για τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω της ανταλλαγής και της κατάρτισης του προσωπικού, και στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την οργάνωση συντονισμένων ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να υποβοηθηθεί η καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης των κανόνων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  διαγράφεται το στοιχείο α)·

i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

α) επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 τόνους·

 

α α) επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οδικές μεταφορές για τις οποίες δεν εισπράττεται αμοιβή και οι οποίες δεν παράγουν εισόδημα, όπως οι μεταφορές προσώπων για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για αυστηρώς ιδιωτική χρήση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς·

Οι οδικές μεταφορές σκοπός των οποίων δεν είναι η αποκόμιση κέρδους για τον οδηγό ή άλλους, όπως σε περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται σε ευαγή ή φιλανθρωπική βάση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «μη εμπορικής μεταφοράς» θα πρέπει να περιλαμβάνει εργασίες που αναλαμβάνονται εφόσον δεν αποτελεί κίνητρο το εμπορικό κέρδος.Οι αμιγώς ευαγείς εργασίες, όπως οι υπηρεσίες κοινοτικών λεωφορείων, που συνεπάγονται κάποια μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τη μεταφορά, θα πρέπει να μην εξαιρείται από αυτή την απαλλαγή.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6.  Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:

 

α)  να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·

 

β)  να μειώσουν το όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών μεταφορών.·»

 

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διαθέτει χώρο στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·

α)  να διαθέτει κατάλληλο χώρο, ανάλογο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση στα πρωτότυπα των βασικών εμπορικών εγγράφων της, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις ενδομεταφορές, την απόσπαση και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο α α):

 

α α)  Τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) εκτελούν, στο πλαίσιο σύμβασης μεταφοράς, τουλάχιστον μια φόρτωση ή μια εκφόρτωση εμπορευμάτων κάθε τρεις εβδομάδες στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο διοικητικό εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος·

γ)  να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να διαχειρίζεται τις μεταφορές που εκτελούνται με τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος·

δ)  να διαχειρίζεται πραγματικά και συνεχώς τις μεταφορές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

 

στ)  να υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των μεταφορών που εκτελούνται και του κράτους μέλους εγκατάστασης, κέντρο επιχειρήσεων και πρόσβαση σε επαρκή αριθμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τακτική χρήση από τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 6 – στοιχείο β – σημείο xii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  xii α) ενδομεταφορές

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού και να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών·

β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού ή να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα, 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση, έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, ή με άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο εγγυάται εις ολόκληρον για την επιχείρηση τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5α)  στο άρθρο 8 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά δεκαετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές μεταφορών γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 γνωρίζουν σε επαρκή βαθμό τις εξελίξεις στον τομέα.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να εξακριβώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3.»

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.  Εκτός εάν ληφθεί μέτρο αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο μέτρων αποκατάστασης που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο -i α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-i α)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·

γ)  το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα εχέγγυα αξιοπιστίας και την επαγγελματική επάρκεια και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τον αριθμό εργαζομένων·

η)  τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 14α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο (ι) είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5.  Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών σημείων επαφής και η διασύνδεση εφαρμόζονται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε κράτους μέλους.

«5.  Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής εφαρμογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε όλη την Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/480, ούτως ώστε τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής και τους ελεγκτικούς οργανισμούς όλων των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β β)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.  Κοινές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου 5, όπως τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και την προώθηση της διαλειτουργικότητας αυτών των μητρώων με άλλες βάσεις δεδομένων θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2 και για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι εν λόγω κοινές διατάξεις καθορίζουν την αρχή η οποία είναι αρμόδια για την πρόσβαση στα δεδομένα, για την περαιτέρω χρήση και για την επικαιροποίηση των δεδομένων μετά την πρόσβαση σε αυτά και προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την είσοδο στο σύστημα και την παρακολούθηση των δεδομένων.

«6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για τη θέσπιση και την επικαιροποίηση κοινών διατάξεων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα και διαλειτουργικά κατά τρόπον ώστε η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου σε οιοδήποτε κράτος μέλος να είναι σε θέση να έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. Στις κοινές αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα αυτών των μητρώων, καθώς και ειδικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση, την είσοδο στο σύστημα και την παρακολούθηση των δεδομένων.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών σημείων επαφής το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλους τους συνδέσμους και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τα σημεία επαφής.

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν σε αμοιβαία βάση ταχεία συνδρομή και κάθε άλλη σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο υλοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο επιτρέπει σε όλους τους μεταφορείς να παρέχουν τα δεδομένα στη γλώσσα τους.

 

__________________

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι δεόντως δικαιολογημένα και αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.

4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, αναφέροντας τους λόγους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει.

5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει. Σε περίπτωση τυχόν επίμονου προβλήματος στην ανταλλαγή πληροφοριών ή πάγιας άρνησης διαβίβασης πληροφοριών χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση, η Επιτροπή, αφού ενημερωθεί σχετικά και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5.

6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών για άλλη προθεσμία ή εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 και δεν έχει βρεθεί λύση για τις δυσκολίες αυτές.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 18α:

 

Άρθρο 18α

 

Συνοδευτικά μέτρα

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση και την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και άλλη υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, μέσω της προώθησης των ανταλλαγών υπαλλήλων και κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς επίσης μέσω της ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

 

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομοτίμους στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας διασφαλίζοντας την κατάλληλη εναλλαγή τόσο των αρμοδίων αρχών επιβολής της νομοθεσίας που τελούν την αξιολόγηση όσο και εκείνων που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω προγράμματα στην Επιτροπή ανά διετία ως μέρος της έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 26.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων.Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει:

3.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και έχουν την έδρα τους στην επικράτειά τους και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει:

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

α)  τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,8 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους·

β)  τον αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον συνολικό αριθμό οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους·

γ)  τον συνολικό αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και ταξινομούνται στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή των συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές.

δ)  το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, καθώς και των οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μικρότερη των 2,4 τόνων, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.

4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 4, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.

5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

16α.  Εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

 

5α.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 5 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την έκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ενδεχόμενες ανεπάρκειες που υπάρχουν εν προκειμένω και τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή επανεκτιμά κατά πόσον είναι αναγκαίο να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών είτε ως το αρχικό ή το τελικό σκέλος είτε ως το αρχικό και το τελικό σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ.»

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.

«2.  Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή διαμετακόμισης εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.»

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 τόνους·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  «διαμετακόμιση»: η διαδρομή ενός οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι αναγκαίος προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την απόσπαση οδηγών στο COM (2017)0278.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

 

«γ)  εκτελεί διεθνείς μεταφορές με οχήματα εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ταξιδιού επιστροφής στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, που αποτελεί αντικείμενο της εφαρμοστέας σύμβασης μεταφοράς.

 

Εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι μεταφορείς μπορούν να εκτελούν ενδομεταφορές σε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους στο συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες μετά την είσοδό τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α.  Μετά τη λήξη του επταήμερου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι μεταφορείς δεν επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω συνδυασμού οχημάτων, στο ίδιο κράτος μέλος εντός 72 ωρών μετά την επιστροφή στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα και, έως ότου εκτελέσουν νέα διεθνή μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.»

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να υποβάλλονται ή διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR. Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Τα κράτη μέλη αποδέχονται οι αποδείξεις να επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων για το οδικό τμήμα (eCMR). Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

ε α) τις αμοιβές και την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζόμενων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έλεγχοι

Ευφυής επιβολή

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των ενδομεταφορών που εκτελούνται στην επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

1.  Για την περαιτέρω εφαρμογή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική εφαρμογής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, που αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν κατά περίπτωση, έλεγχο των πράξεων ενδομεταφορών.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής βάσει της Συμβάσεως περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR).

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνο στις αρμόδιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να ελέγχουν τις παραβάσεις των νομικών πράξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρμόδιων αρχών εντός της επικράτειάς τους για τις οποίες έχουν ορίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Έως τις [XXX], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλες τις αρμόδιες αρχές και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14β, που να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων στα οποία τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση, τους όρους χρήσης τους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβασή τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:

 

α) λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσής τους, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού·

 

β) τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση, σύμφωνα με το είδος των αρμόδιων αρχών, το είδος πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·

 

γ) τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση των δεδομένων ή της πρόσβασης σε αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης ανάλογα με το είδος των δεδομένων.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ.  Η διάρκεια της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο ή της αποθήκευσής τους, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα αυτά ή για τους οποίους υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν αυτά τα δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τους εν λόγω σκοπούς, καταστρέφονται.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε ενδομεταφορές. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.

3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε ενδομεταφορές, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 14 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι γνωρίζουν ή οφείλουν λογικά να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

 

Όταν αποστολείς, μεταφορείς φορτίων, εργολάβοι και υπεργολάβοι αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, δεν φέρουν ευθύνη για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχαν όντως επίγνωση των εν λόγω παραβάσεων.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των ελέγχων ενδομεταφορών που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν.

3.  Έως τις … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την εθνική στρατηγική εφαρμογής τους που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α. Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ενέργειες εφαρμογής που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την κατάσταση της κοινοτικής αγοράς οδικών μεταφορών μέχρι τα τέλη του 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και αξιολόγηση των όρων άσκησης του επαγγέλματος.

(1)

ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών είναι πολύ σημαντικός και έχει ζωτική σημασία για την λειτουργία της κοινωνίας μας. Ο κλάδος απασχολεί περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα και μεταφέρει περίπου το ήμισυ του συνολικού όγκου εμπορευμάτων στην ΕΕ.

Στις 31 Μαΐου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε τη «δέσμη μέτρων για την κινητικότητα» με σκοπό τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, την απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων, τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο αυτό.

Η δέσμη μέτρων αποτελείται από διάφορες νομοθετικές προτάσεις. Μία από αυτές είναι η ανά χείρας πρόταση για την τροποποίηση των κανονισμών 1071/2009 και 1072/2009, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών και στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα. Οι εν λόγω κανονισμοί θεσπίζουν τις διατάξεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή σε εθνικές αγορές εκτός της δικής τους (ενδομεταφορές).

Ωστόσο, διαφορές ως προς την ερμηνεία διατάξεων, ασυνέπειες όσον αφορά τις πρακτικές εφαρμογής και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους και να δημιουργηθούν έλλειψη ασφάλειας δικαίου και άνισοι όροι ανταγωνισμού για τους μεταφορείς.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει αλλαγές σε τέσσερις διακριτούς τομείς: εικονικές εταιρείες, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (ΕΕΟ), ενδομεταφορές και εφαρμογή.

Ορισμένοι μεταφορείς ανοίγουν «ψευτοθυγατρικές» σε κράτη μέλη με χαμηλούς μισθούς, προκειμένου να εκμεταλλευθούν στο έπακρο τις μισθολογικές διαφορές, ενώ δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε κράτη μέλη με υψηλούς μισθούς. Αυτό οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι μεταφορέων που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο.

Για να εκλείψει η χρήση εικονικών εταιρειών, η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κριτήρια για την εγκατάσταση προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο μεταφορέας έχει πραγματική δραστηριότητα στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Για παράδειγμα, άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις εν λόγω εγκαταστάσεις, κατοχή στοιχείων ενεργητικού και απασχόληση προσωπικού ανάλογου προς τη δραστηριότητα.

Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει σε εξορθολογισμό της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται πιο στενά μεταξύ τους για την αποκάλυψη εικονικών εταιρειών και να διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις εφόσον χρειάζεται.

Επί του παρόντος, από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1071/2009 εξαιρούνται τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (οχήματα που δεν υπερβαίνουν τους 3,5 τόνους). Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που είναι εγκατεστημένα στην επικράτειά τους, γεγονός που οδηγεί σε ένα συνονθύλευμα απαιτήσεων σε όλη την ΕΕ. Δεδομένου ότι η χρήση ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη, η Επιτροπή προτείνει να υπόκεινται τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε ορισμένους από τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα.

Επί του παρόντος, η αγορά για τις ενδομεταφορές, η μεταφορά εμπορευμάτων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους από μεταφορική εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, υπόκειται σε περιορισμούς. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν τρεις ενδομεταφορές εντός επτά ημερών από την εκτέλεση διεθνούς παράδοσης.

Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοσθούν οι ισχύουσες διατάξεις . Οι ελεγκτικές αρχές απαιτούν έντυπα έγγραφα σχετικά με τον αριθμό των ενδομεταφορών, αλλά αυτό δεν φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά. Επιπλέον, οι κανόνες εφαρμόζονται με μη εναρμονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που οδηγεί σε διοικητική επιβάρυνση, έλλειψη ασφάλειας δικαίου, αθέμιτο ανταγωνισμό και δυσπιστία μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών μεταφορέων.

Δεδομένου ότι οι ενδομεταφορές είναι συγκεντρωμένες κυρίως σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη, η ασάφεια όσον αφορά τους κανόνες και την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις εθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη στα οποία οι ενδομεταφορές αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της εθνικής αγοράς μεταφορών. Αυτό οφείλεται κυρίως σε σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους μισθούς, τα φορολογικά καθεστώτα, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και την εργατική νομοθεσία. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τομέας δεν είναι ακόμη έτοιμος για ελευθέρωση.

Προτείνει, ως εκ τούτου, έναν νέο κανόνα, δηλαδή απεριόριστες ενδομεταφορές εντός πέντε ημερών από την εκτέλεση διεθνούς μεταφοράς. Αυτό συνδυάζεται με την αυστηρή εφαρμογή του κατώτατου μισθού και με τα δικαιώματα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών των κρατών μελών υποδοχής της πρώτης ενδομεταφοράς, τη δυνατότητα απόδειξης της νομιμότητας των ενδομεταφορών με ηλεκτρονικά έγγραφα (π.χ. eCMR) και την υποχρέωση των κρατών μελών να πραγματοποιούν ένα ελάχιστο ποσοστό ελέγχων στις ενδομεταφορές.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα των διαφορετικών επιπέδων αποτελεσματικότητας των ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή προτείνει να καθοριστούν ετήσια υποχρεωτικά ανώτατα όρια για τους ελέγχους ενδομεταφορών και συντονισμένοι (διασυνοριακοί) έλεγχοι. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών μέσω κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών, να καταστήσει δυνατή τη διενέργεια στοχοθετημένων ελέγχων παρέχοντας αποτίμηση επικινδυνότητας μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου για τις Επιχειρήσεις και να ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση των ευφυών ταχογράφων και των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα, δεδομένου ότι η επανεξέταση της νομοθεσίας με σκοπό τη βελτίωση των ισχυόντων κανόνων είναι απόλυτα αναγκαία. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει διάφορες σημαντικές νομοθετικές πράξεις και ο εισηγητής τονίζει ότι απαιτείται να συνδέονται μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλιστούν σαφείς κανόνες. Είναι σημαντικό να υπάρχουν συνεκτικές ρυθμίσεις ώστε να αποφευχθούν τα κενά, τα οποία δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις. Ως προς το θέμα αυτό, ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές, της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ, διαχωρίστηκε από το πρώτο μέρος της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα και δημοσιεύτηκε αργότερα.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να αποσαφηνίσει τους κανόνες για να βελτιωθούν οι συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και ο θεμιτός ανταγωνισμός στον τομέα, χωρίς να δημιουργείται παράλληλα περιττή διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Απαιτείται επίσης επικαιροποίηση της νομοθεσίας λόγω της τεχνολογικής βελτίωσης και της ψηφιοποίησης των μεταφορών, βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων.

Ωστόσο, ο εισηγητής φρονεί ότι η πρόταση μπορεί να ενισχυθεί σε διάφορα σημεία προκειμένου να εξασφαλιστούν ισορροπημένες συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού και η απαρέγκλιτη εφαρμογή, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πράγματι τα οφέλη της ενιαίας αγοράς.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την καταπολέμηση των εικονικών εταιρειών. Η ΕΕ αριθμεί σήμερα περισσότερες από 400 εικονικές εταιρείες. Πρόκειται για μεταφορείς που δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με υψηλούς μισθούς και επιδιώκουν να επωφεληθούν αθέμιτα από το χαμηλότερο κόστος εργασίας ή τους χαμηλότερους φόρους σε άλλα κράτη μέλη. Οι εν λόγω μεταφορείς εκμεταλλεύονται τα κενά και τη χαλαρή εφαρμογή της νομοθεσίας, γεγονός που οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μιας πραγματικής επιχειρηματικής παρουσίας και να συμπληρωθούν τα δεδομένα που πρέπει να εισάγονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη εικόνα για την πραγματική κυριότητα της εταιρείας.

Επιπλέον, η άποψη του εισηγητή είναι ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στο παρόν νομοθέτημα, καθώς υπάρχει αύξηση των εν λόγω οχημάτων στην αγορά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών αποτελείται από πολλές ΜΜΕ που πραγματοποιούν μόνο εθνικές μεταφορές. Ο εισηγητής προτείνει, επομένως, να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μόνο στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τα οποία εκτελούν διεθνείς μεταφορές (που αποτελούν περίπου το 10% εκατό του συνόλου των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων).

Ωστόσο, για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ο εισηγητής φρονεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται και τα τέσσερα κριτήρια, όπως επίσης «τα εχέγγυα αξιοπιστίας» και η «επαγγελματική επάρκεια», καθώς και η απαίτηση απόκτησης κοινοτικής άδειας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πληρούν τα ίδια ελάχιστα πρότυπα ως προς το επάγγελμα με το υπόλοιπο τμήμα του τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η διοικητική επιβάρυνση, ο εισηγητής προτείνει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής τα πολύ ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (που δεν υπερβαίνουν τους 2,4 τόνους).

Όσον αφορά τις ενδομεταφορές, ο εισηγητής τονίζει τον σκοπό των υπηρεσιών αυτών, που είναι συγκεκριμένα η μείωση των εκπομπών από φορτηγά που επιστρέφουν άδεια από διεθνείς μεταφορές και η πραγματοποίησή τους σε προσωρινή βάση. Για παράδειγμα, μια διεθνής μεταφορά που γίνεται σε συνδυασμό με ορισμένες εθνικές μεταφορές κατά την επιστροφή θα μπορούσε να αυξήσει την αποδοτικότητα των μεταφορών και να μειώσει τις διαδρομές χωρίς φορτίο.

Σήμερα, ωστόσο, γίνεται κατάχρηση των κανόνων για τις ενδομεταφορές, με τη συστηματική χρήση του σκοπού των ενδομεταφορών για την κατ’ επανάληψη εκτέλεση εθνικών μεταφορών. Αυτό οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεδομένου ότι οι ενδομεταφορές είναι το ίδιο με τις εθνικές μεταφορές, ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία για την απόσπαση οδηγών (οδηγία 96/71/ΕΚ). Αυτό επισημαίνεται επίσης στην πρόταση της Επιτροπής για την εν λόγω οδηγία.

Δυστυχώς, στις προτάσεις της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα των συστηματικών ενδομεταφορών. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η αντιμετώπιση των συστηματικών ενδομεταφορών είναι καθοριστικής σημασίας. Εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν θα είναι σε θέση να κάνουν κατάχρηση της οδηγίας συνδυασμένων μεταφορών με σκοπό την καταστρατήγηση των κανόνων για τις ενδομεταφορές.

Ο εισηγητής προτείνει, ως εκ τούτου, βελτίωση στο τι ακριβώς περιλαμβάνει μια διεθνής μεταφορά που δίνει δικαίωμα ενδομεταφορών, προκειμένου να εκλείψουν οι συστηματικές ενδομεταφορές, για παράδειγμα μέσω της συμπερίληψης της αξίας της διεθνούς σύμβασης μεταφορών. Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει να περιοριστεί ο χρόνος εντός του οποίου επιτρέπεται η εκτέλεση ενδομεταφορών για να υπογραμμίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας τους.

Τέλος, ο εισηγητής φρονεί ότι για την επίτευξη οιουδήποτε από τους στόχους της πρότασης απόλυτα ζωτική σημασία έχει η ενίσχυση της εφαρμογής των πολιτικών. Επί του παρόντος, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι μάλλον ελλιπής, με αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο εισηγητής προτείνει, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν τη διοικητική συνεργασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν ελέγχους, χρειάζεται να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα εθνικά μητρώα. Είναι αναγκαίο, επίσης, να παρασχεθούν κίνητρα για τη χρήση του ευφυούς ταχογράφου και να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κατάρτισης μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (30.4.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Verónica Lope Fontagné

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Στις 31 Μαΐου 2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, και του κανονισμού αριθ. 1072/2009 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Στόχος της Επιτροπής με την παρούσα πρόταση είναι να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία, η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς στον τομέα των οδικών μεταφορών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε την περίοδο 2014-2015 ο συγκεκριμένος στόχος έχει επιτευχθεί μόνο εν μέρει. Οι κύριες δυσκολίες που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση συνδέονταν με ελλείψεις των κανόνων και με την επιβολή τους.

Η θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης συμμερίζεται τους κύριους στόχους της πρότασης της Επιτροπής, αλλά θεωρεί ότι ορισμένα από τα προβλεπόμενα μέτρα θα καθιστούσαν δύσκολη την πρακτική εφαρμογή της στον τομέα των οδικών μεταφορών, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικά μεγάλα διοικητικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις ΜΜΕ, πράγμα που εν τέλει θα έθιγε την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ομοίως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της, μαζί με την πρόταση οδηγίας σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των μεταφορών και την πρόταση οδηγίας για τον χρόνο οδήγησης, και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναλυθούν από κοινού.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι με τις προτάσεις αυτές θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της διασφάλισης κατάλληλων κανόνων και συνθηκών εργασίας.

Το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να είναι η καταπολέμηση της παράνομης εργασίας στον τομέα των μεταφορών, ιδίως των εικονικών εταιρειών και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.

Είναι σημαντικό να γίνεται σεβαστή η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ως θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ένωσης που κατοχυρώνονται στα άρθρα 49 και 56, αντίστοιχα, της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη δραστηριότητά τους από αυτό.

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να εφαρμόζονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που εκουσίως δεν συμμορφώνονται προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Η εν λόγω συμπεριφορά η οποία, αν και παρατηρείται σε μικρό ποσοστό και δεν αφορά τον υπόλοιπο κλάδο, συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, στρεβλώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους του κλάδου.

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών στην ΕΕ παρέχει 5 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύει σχεδόν 2% του ΑΕΠ της Ένωσης. Ωστόσο, η ΕΕ αντιμετωπίζει έλλειψη επαγγελματιών οδηγών. Κατά συνέπεια, και δεδομένου ότι μια επιβράδυνση του τομέα των μεταφορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράλυση της οικονομίας, η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει μέτρα για την προσέλκυση νέων στον κλάδο και να διατηρήσει τους ήδη υπάρχοντες επαγγελματίες.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει ότι οι αναγκαίες απαιτήσεις για τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και τον κανονισμό αριθ. 1072/2009 θα πρέπει να είναι σαφείς, καθώς επίσης και κατάλληλες για τη φύση των δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επιχείρησης, χωρίς να μετατρέπονται σε υπερβολικό διοικητικό εμπόδιο.

Υπό αυτή την έννοια, και δεδομένου ότι η μερική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV) θα αυξήσει τις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ 4 και 10 %, τη στιγμή που τα εν λόγω οχήματα αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,11 % της διεθνούς κυκλοφορίας σε τονοχιλιόμετρα, κρίνεται δυσανάλογη η πρόταση να καταργηθεί πλήρως η υφιστάμενη απαλλαγή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α), χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την αναγκαιότητά αυτής της κατάργησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του μεταφορέα, καθώς και την πραγματική δυσκολία να προβλεφθεί η απαιτούμενη διάρκεια για την παροχή διεθνών υπηρεσιών, η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκφράζει αμφιβολίες ως προς τον πραγματικό αντίκτυπο από διοικητική άποψη της συμπερίληψης της απόσπασης των εργαζομένων ως κριτηρίου για την αξιολόγηση των εχεγγύων αξιοπιστίας.

Όσον αφορά τις ενδομεταφορές, η συντάκτρια της γνωμοδότησης συμφωνεί ότι είναι σημαντική η μεγαλύτερη ελαστικότητα και οι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους κανόνες. Ωστόσο, το ενδεχόμενο οι δραστηριότητες αυτές να περιλαμβάνονται από την πρώτη ημέρα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των μεταφορών, όχι μόνο θα δυσχεράνει την εφαρμογή των κανόνων αλλά θα καταστήσει ακριβότερες τις εξαγωγές. Αυτό, με τη σειρά του θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομική αποδοτικότητα των διεθνών μεταφορών και, ως εκ τούτου, την εσωτερική αγορά και την αγορά εργασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές.

(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, και αυτό ισχύει κυρίως στην αγορά εθνικών μεταφορών λόγω της χρήσης ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στις πόλεις και για συντομότερες διαδρομές. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο, να αποτραπεί η αξιοποίηση των κενών και να δημιουργηθούν πιο δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, χωρίς να επιβάλλεται περιττός διοικητικός και οικονομικός φόρτος για τις επιχειρήσεις μεταφορών, ιδίως στις ΜΜΕ, οι απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, για διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις θα κυμανθεί από 2,7 έως 5,2 δισ. EUR κατά την περίοδο 2020-2035.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σήμερα, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η αναγκαιότητά αυτής της δυνατότητας ως απάντηση στις επιτακτικές ανάγκες δεν αποδείχθηκε στην πράξη και οδήγησε σε αποκλίσεις όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση. Είναι συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί.

(3)  Τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα των οδικών μεταφορών στην ΕΕ αντιπροσωπεύει 5 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και συνεισφέρει σχεδόν 2% του ΑΕΠ, η Ένωση αντιμετωπίζει έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών. Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη και πιο ελκυστική για τους νέους και τις γυναίκες η πρόσβαση στο επάγγελμα και, ομοίως, η διατήρηση των ατόμων που επί του παρόντος εργάζονται στον τομέα (ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ), η παράνομη εργασία και η ψευδής αυτοαπασχόληση θα πρέπει να μειωθούν και οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες, έτσι ώστε να μην αποτελούν υπερβολική επιβάρυνση για τις μικρότερες επιχειρήσεις ή τους αυτοαπασχολούμενους. Από την αξιολόγηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 προέκυψε ότι άσκοπες διοικητικές και κανονιστικές επιβαρύνσεις επιβάλλονται τόσο στις εθνικές αρχές όσο και στις επιχειρήσεις μεταφορών. Η διευκρίνιση των κανόνων και η περαιτέρω διοικητική απλοποίηση είναι αναγκαίες για έναν ανταγωνιστικό και αποδοτικό κλάδο μεταφορών και την καλύτερη επιβολή τους. Είναι επίσης αναγκαίες η περαιτέρω στήριξη και αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης.

(4)  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη δραστηριότητά τους από αυτό. Η ελευθερία εγκατάστασης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η ύπαρξη εικονικών εταιρειών και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης εντός του τομέα των μεταφορών έχει προκαλέσει πολλαπλασιασμό των παράνομων πρακτικών, οι οποίες υπονομεύουν την εικόνα του κλάδου, δεδομένου ότι παρανόμως μειώνουν το κόστος εργασίας και δεν εξασφαλίζουν ότι τηρούνται τα πρότυπα εργασίας. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις οι διατάξεις του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 σχετικά με τους όρους που αφορούν την απαίτηση εγκατάστασης, που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης και να διασφαλιστεί και να παρακολουθηθεί η εφαρμογή τους, με αύξηση των ελέγχων και, ως εκ τούτου, με τερματισμό της παράνομης πρακτικής των αποκαλούμενων εικονικών εταιρειών και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Είναι επίσης αναγκαίο να προωθηθεί η ενισχυμένη συνεργασία, κοινοί έλεγχοι, ο καθορισμός πιο φιλόδοξων στόχων, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές παραβάσεις των εθνικών φορολογικών κανόνων θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

(6)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές παραβάσεις των εθνικών φορολογικών κανόνων θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας καθώς και να καταστούν αντικείμενο αποτρεπτικών κυρώσεων που θα αναλογούν στο μέγεθος της διαπιστωθείσας παράβασης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και τις ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι παραβάσεις των σχετικών κανόνων της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των διαχειριστών μεταφορών και των επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον βαθμό σοβαρότητας των σχετικών παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αναλόγως.

(8)  Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι παραβάσεις των σχετικών κανόνων της Ένωσης και εις βάρος των εμπλεκομένων εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των διαχειριστών μεταφορών και των επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον βαθμό σοβαρότητας των σχετικών παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αναλόγως.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.

(10)  στις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές αποκλειστικά με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα που δεν ξεπερνά το όριο που ισχύει για τις διεθνείς μεταφορές θα πρέπει να διαθέτουν οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση και θα πρέπει να διαθέτουν τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σχετικά με τους μισθούς και τις κοινωνικές εισφορές των εργαζομένων τους. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο και δεν θα πρέπει να επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στις μικρότερες επιχειρήσεις ή στους αυτοαπασχολούμενους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν, την αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να ενημερώνονται σε συνεχή βάση ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν, την αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Επιπλέον, τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά και τα δεδομένα που περιέχουν να είναι άμεσα προσβάσιμα στους υπαλλήλους όλων των κρατών μελών που πραγματοποιούν καθ’ οδόν ελέγχους. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως σήμερα.

(13)  Ο κύριος στόχος των ενδομεταφορών είναι να αποφευχθούν οι διαδρομές χωρίς φορτίο κατά την επιστροφή στη χώρα εγκατάστασης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, της εσωτερικής αγοράς και της αγοράς εργασίας. Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί όσον αφορά την εφαρμογή τους από τους μεταφορείς και εύκολοι στην εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως σήμερα, χωρίς να θίγεται η βασική αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και η προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο προσωρινός χαρακτήρας και να αποφευχθεί η κακή χρήση ή η στρέβλωση της αγοράς, καθώς και ο κίνδυνος συστηματικών ενδομεταφορών που προκαλούνται από τις λεγόμενες «εταιρείες γραμματοκιβωτίου» ή τους νομαδικούς οδηγούς, οι κανόνες της Ένωσης που θεσπίζονται με την οδηγία 96/71 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον τομέα των οδικών μεταφορών εφαρμόζονται στις ενδομεταφορές από την πρώτη ημέρα.

 

_______________

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές.

(14)  Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και δεν πρέπει να περιορίζονται σε 48 ώρες..

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Μετά το πέρας των επιχειρήσεων ενδομεταφορών, οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εκτελούν περαιτέρω ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, στην περίπτωση συνδυασμού συνδυασμού, με όχημα με κινητήρα αυτού του συνδυασμού,   στον κράτος μέλος υποδοχής για επτά ημέρες.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οδικών μεταφορών αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική πτυχή για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 2012, σχεδόν το ένα τέταρτο των οχημάτων μεταφοράς στην Ένωση ταξίδεψαν χωρίς φορτίο, συχνά λόγω των περιορισμών στις ενδομεταφορές.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ)  Στην αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ορίζεται ρητά ότι η οδηγία 96/71/EΚ εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις μεταφορών που εκτελούν ενδομεταφορές. Δεδομένου ότι οι ενδομεταφορές συνεπάγονται άμεση συμμετοχή στην αγορά μεταφορών του κράτους μέλους υποδοχής, μόνον έτσι μπορούν να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.

(15)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση της εφαρμογής έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα εφαρμογής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος και να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορικών επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου. Απαιτείται η ταχεία επικαιροποίηση και η χρήση ευφυών ταχογράφων και ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς (eCMR). Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των εργαλείων επιβολής αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου και την αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  διαγράφεται το στοιχείο α)·

(i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«α)  επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

 

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:

 

α)  να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·

 

β)  να μειώσουν το όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών μεταφορών.»·

 

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 απαλείφεται

διαγράφεται

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«α)  να διαθέτει χώρο στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·»

«α)  να διαθέτει επαρκή χώρο, ανάλογο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της, ή διασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτά, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις ενδομεταφορές, τους κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·»

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

 

«α α)  να διαθέτει χώρους στάθμευσης διαστάσεων ανάλογων της δραστηριότητας του μεγέθους του στόλου ιδιόκτητων οχημάτων·»

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α. Ο καθορισμός του πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης αποτελεί πάντα ατομικό και ολοκληρωμένο καθορισμό, κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία.»

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β – σημείο xii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

xii α)  ενδομεταφορές

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού και να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών

β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού, να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών, καθώς και ως προς τη μη συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία της Ένωσης·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.»·

Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων, των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 1 250 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν οικονομικά μέσα ανάλογα με τουλάχιστον ένα μηνιαίο μισθό ανά απασχολούμενο μετακινούμενο εργαζόμενο.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση, έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.»·

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5α)  στο άρθρο 8 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά δεκαετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές μεταφορών γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα.

«Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 γνωρίζουν σε επαρκή βαθμό τις εξελίξεις στον τομέα.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3»

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  στην παράγραφο 1 απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-i)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

 

«α α)  «Για αποτελεσματικότερη επιβολή σε διασυνοριακό επίπεδο, τα δεδομένα που περιέχουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα είναι προσβάσιμα πλήρως και σε πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών»·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο -i α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-i α)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·

γ)  το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα εχέγγυα αξιοπιστίας και την επαγγελματική επάρκεια και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο -i β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-i β)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

 

γ α)  την ονομασία των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που τελούσαν προηγουμένως υπό τη διαχείριση των διαχειριστών μεταφορών·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11– στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τον αριθμό εργαζομένων·

η)  τον αριθμό εργαζομένων την ταυτότητα, τη χώρα κατοικίας τους, την εργατική νομοθεσία που εφαρμόζεται στη σύμβαση εργασίας τους, τον τόπο πληρωμής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και το αναγνωριστικό της κοινωνικής τους ασφάλισης·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11– στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τον σκοπό της αποτελεσματικής επιβολής σε διασυνοριακό επίπεδο, τα δεδομένα που περιέχουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα είναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN)

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5.  Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών σημείων επαφής και η διασύνδεση εφαρμόζονται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε κράτους μέλους.

«5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε όλη την Ένωση, καθώς και της σύνδεσής τους με τη δικτυακή πύλη που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014, κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα της παραγράφου 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές και τους ελεγκτικούς οργανισμούς όλων των κρατών μελών.»

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας των αρχών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε θέματα ελέγχων, τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την πλατφόρμα αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, αναφέροντας τους λόγους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει.

5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, αναφέροντας τους λόγους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται με στόχο την εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 18 – παράγραφος 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Τα κράτη μέλη διενεργούν διασυνοριακούς ελέγχους σε σχετικές εταιρείες οδικών μεταφορών (μητρικές - θυγατρικές εταιρείες) προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν παραβάσεις που σχετίζονται με δυσανάλογη μετατόπιση των κερδών ή υποτιμολόγηση·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών θεωρείται μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου στις περιπτώσεις που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης μεταφοράς.

Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών δεν θεωρείται διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου για τους σκοπούς του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως το αρχικό ή/και το τελικό σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.

«2.  Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή διαμετακόμισης εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.»

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 το στοιχείο γ) απαλείφεται.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 2 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος υποδοχής, από την παραλαβή των εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, σύμφωνα με τη φορτωτική·

6.  «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος υποδοχής, από την παραλαβή των εμπορευμάτων σε ένα σημείο φόρτωσης έως την παράδοσή τους σε ένα σημείο παράδοσης·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοτική άδεια και, εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση οδηγού.

Οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας ευφυής ταχογράφος, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, μια κοινοτική άδεια και, εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση οδηγού.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.

 

Οι ενδομεταφορές που επιτρέπονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου, έχουν προσωρινό χαρακτήρα και το έργο του οδηγού που εκτελεί αυτές τις εργασίες, οργανώνεται κατά τρόπο που επιτρέπει στον οδηγό να αναπαύεται στον τόπο κατοικίας ή σε άλλον τόπο που επιλέγει ο ίδιος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2α.  Οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω συνδυασμού οχημάτων, στο ίδιο κράτος μέλος προτού συμπληρωθεί προθεσμία επτά ημερών από την τελευταία ενδομεταφορά.»

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«2β.  Η εκτέλεση αυτών των ενδομεταφορών θα έχει ως στόχο την επιστροφή στο κράτος μέλος εγκατάστασης της επιχείρησης.»

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την προηγούμενη διεθνή μεταφορά.·

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την προηγούμενη πραγματική διεθνή μεταφορά και κάθε μετέπειτα πραγματοποιηθείσα ενδομεταφορά με φορτωτική. Οι φορτωτικές είναι άμεσα διαθέσιμες επί του οχήματος για οδικούς ελέγχους.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 4α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να υποβάλλονται ή διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4α.  Σε κάθε φορτωτική αναγράφεται ο αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκούμενου που χρησιμοποιείται. Η φορτωτική μπορεί να επιδεικνύεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου μορφοτύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της ενδομεταφοράς μπορεί να απαιτεί την επαλήθευση των δεδομένων που σχετίζονται με τον ταχογράφο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Τα έγγραφα και μητρώα πρέπει να διατηρούνται και να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την οδηγία για την απόσπαση οδηγών.

_______________

______________

* Ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της «Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

* Ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της «Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4β.  Για να παρακολουθείται αποτελεσματικά η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών κοινοποιούν γραπτώς μέσω δήλωσης στις σχετικές εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της ενδομεταφοράς, το αργότερο κατά την έναρξη της ενδομεταφοράς και στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή, σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός, σε τουλάχιστον μια εξ αυτών ή σε άλλη γλώσσα που είναι αποδεκτή από το κράτος μέλος υποδοχής, τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της ενδομεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των παρακάτω:

 

α)  την ταυτότητα του αποστολέα·

 

β)  την εκτιμώμενη διάρκεια της ενδομεταφοράς·

 

γ)  τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε οδηγό: ονοματεπώνυμο, κράτος μέλος κατοικίας, κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί η σύμβαση απασχόλησης, κράτος μέλος στο οποίο καταβάλλονται οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αριθμός κοινωνικής ή εθνικής ασφάλισης.»

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 52 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ε α)  την εφαρμογή των κανόνων που απορρέουν από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών·»

 

COM(2017)0278.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των ενδομεταφορών που εκτελούνται στην επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την πλήρη και αποτελεσματική πολιτική επιβολής του νόμου στην επικράτειά τους. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται τουλάχιστον 4% επί του συνόλου των ενδομεταφορών που εκτελούνται στην επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 6% από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.

3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον έξι φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές. Οι έλεγχοι μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 10 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 10β:

 

«Άρθρο 10β

 

Για την περαιτέρω εφαρμογή των υποχρεώσεων του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική εφαρμογής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, που αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφουν, επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν οι ευφυείς ταχογράφοι για χρονική διάστημα 56 ημερών. Ο ευφυής ταχογράφος πρέπει να εισαχθεί υποχρεωτικά σε όλα τα οχήματα που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές το αργότερο μέχρι τη 2α Ιανουαρίου 2020.

 

__________________

 

* Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 14 a

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι αναθέτουν υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την κατάσταση της κοινοτικής αγοράς οδικών μεταφορών μέχρι τα τέλη του 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και αξιολόγηση των όρων άσκησης του επαγγέλματος.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των εταιρειών μεταφορών που έχουν θυγατρικές σε άλλα κράτη μέλη, ο αριθμός των εταιρειών μεταφορών που έχουν ελεγχθεί για παραβάσεις υποτιμολόγησης ή/και δυσανάλογης μετατόπισης των κερδών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με σκοπό την προσαρμογή τους στις εξελίξεις του τομέα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.6.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

19

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

15

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Λάμπρος Φουντούλης, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Ημερομηνία κατάθεσης

7.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου