RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega

7.6.2018 - (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Ismail Ertug


EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega

(COM(2017)0281 – C8- 0169/2017– 2017/0123(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0281),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0169/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2018. aasta arvamust[1],

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0204/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Seni, ja kui siseriiklikes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. Nende ettevõtjate arv, kes tegelevad nii riigisisese kui ka rahvusvahelise veotegevusega, on suurenenud. Selle tulemusena on mitu liikmesriiki otsustanud kohaldada nende ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju. Kõnealune säte tuleks välja jätta, et tagada kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga mootorsõidukeid kasutavas sektoris professionaalsemaks muutmise miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate vahelisi konkurentsitingimusi, samas kui ettevõtja stabiilset ja tõhusat toimimist ning asjakohast finantssuutlikkust käsitlevad nõuded tuleks muuta kohustuslikuks.

(2)  Seni, ja kui siseriiklikes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid, mille lubatud täismass koos haagisega ei ületa 3,5 tonni. Nende ettevõtjate arv on suurenenud. Selle tulemusena on mitu liikmesriiki otsustanud kohaldada nende ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju. Et vältida võimalikke seaduselünki ja tagada 2,4 kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga (koos haagisega) mootorsõidukeid rahvusvahelisteks vedudeks kasutavas sektoris professionaalsemaks muutmise miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate vahelisi konkurentsitingimusi, tuleks autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise nõudeid kohaldada kõikidele võrdselt, vältides samal ajal ebaproportsionaalset halduskoormust. Kuna käesolevat määrust kohaldatakse ainult ettevõtjate suhtes, kes veavad kaupu rendi või tasu eest, ei hõlma käesolev säte ettevõtjaid, kes teostavad vedusid omal kulul.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Oma mõjuhinnangus prognoosib komisjon ettevõtjate jaoks ajavahemikul 2020–2035 säästu vahemikus 2,7–5,2 miljardit eurot.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Tuleb tagada, et liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis ning juhiksid sealt oma tegevust. Seepärast ja kogemusi arvestades on vaja täpsustada stabiilset ja tõhusat toimimist käsitlevaid sätteid.

(4)  Et võidelda nn varifirmade nähtuse vastu ning tagada siseturul aus konkurents ja võrdsed tegutsemistingimused, on vaja selgemaid asutamiskriteeriume, intensiivsemat seiret ja jõustamist ning paremat koostööd liikmesriikide vahel. Liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtjad peaksid asuma tegelikult ja püsivalt selles liikmesriigis ning juhtima oma transporditegevust ja teostama sisulist tegevust ka tegelikult sealt. Seepärast ja kogemusi arvestades on vaja täpsustada stabiilset ja tõhusat toimimist käsitlevaid sätteid ning neid rangemaks muuta, vältides samal ajal ebaproportsionaalset halduskoormust.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Kuna töötajate lähetamist käsitlevate liidu eeskirjade ja lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse rasked rikkumised võivad märkimisväärselt mõjutada autoveoturgu ja töötajate sotsiaalkaitset, tuleks need lisada hea maine hindamise seisukohalt asjakohaste punktide hulka.

(7)  Kuna töötajate lähetamist ja kabotaaži käsitlevate liidu eeskirjade ja lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse rasked rikkumised võivad märkimisväärselt mõjutada autoveoturgu ja töötajate sotsiaalkaitset, tuleks need lisada hea maine hindamise seisukohalt asjakohaste punktide hulka.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, peaks olema minimaalne finantssuutlikkus, millega tagatakse, et neil on olemas vahendid vedude stabiilseks ja pikaajaliseks korraldamiseks. Kuna aga asjaomased veod on üldiselt piiratud suurusega, peaksid vastavad nõuded olema leebemad kui need, mida kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ettenähtust suurema massiga sõidukeid või autoronge.

(10)  Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni, ja kes tegelevad rahvusvahelise veotegevusega, peaks olema minimaalne finantssuutlikkus, millega tagatakse, et neil on olemas vahendid vedude stabiilseks ja pikaajaliseks korraldamiseks. Kuna aga nende sõidukitega teostatavad veod on üldiselt piiratud suurusega, peaksid vastavad nõuded olema leebemad kui need, mida kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ettenähtust suurema massiga sõidukeid või autoronge.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Riiklikes elektroonilistes registrites sisalduv teave veoettevõtjate kohta peaks olema võimalikult täielik, et asjakohaste eeskirjade täitmise tagamise eest vastutavatel riiklikel asutustel oleks uuritavatest ettevõtjatest piisav ülevaade. Eelkõige peaks teave, mis käsitleb ettevõtjate käsutuses olevate sõidukite registreerimisnumbreid, nende palgatud töötajate arvu, nende riskiastet ja nende põhilist finantsteavet, võimaldama määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 sätteid riigisiseselt ja piiriüleselt paremini jõustada. Seepärast tuleks riiklikke elektroonilisi registreid käsitlevaid eeskirju vastavalt muuta.

(11)  Riiklikes elektroonilistes registrites sisalduv teave veoettevõtjate kohta peaks olema täielik ja ajakohane, et asjakohaste eeskirjade täitmise tagamise eest vastutavatel riiklikel asutustel oleks uuritavatest ettevõtjatest piisav ülevaade. Eelkõige peaks teave, mis käsitleb ettevõtjate käsutuses olevate sõidukite registreerimisnumbreid, nende palgatud töötajate arvu ja nende riskiastet, võimaldama määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 sätteid ning muid asjakohaseid liidu õigusakte riigisiseselt ja piiriüleselt paremini jõustada. Et anda täitevametnikele – sealhulgas neile, kes teevad teedel korraldatavaid kontrolle – kontrollitavatest veoettevõtjatest selge ja täielik ülevaade, peaks neil olema lisaks otsene ja reaalajas juurdepääs kogu asjaomasele teabele. Seetõttu peaksid riiklikud elektroonilised registrid olema tõeliselt koostalitlusvõimelised ja neis sisalduvatele andmetele peaks olema otsene ja reaalajas juurdepääs kõikide liikmesriikide kõikidel määratud täitevametnikel. Seepärast tuleks riiklikke elektroonilisi registreid käsitlevaid eeskirju vastavalt muuta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Vastuvõtvas liikmesriigis mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt teostatavaid riigisiseseid vedusid („kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad peaksid olema selged, lihtsad ja nende täitmise tagamine kerge, säilitades samal ajal siiani saavutatud liberaliseerimise taseme.

(13)  Vastuvõtvas liikmesriigis mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt teostatavaid riigisiseseid vedusid („kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad peaksid olema selged, lihtsad ja nende täitmise tagamine kerge.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Seepärast ning kontrollide lihtsustamiseks ja ebakindluse kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu piirang kaotada ning selliste vedude jaoks ettenähtud päevade arvu vähendada.

(14)  Tühisõitude vältimiseks peaksid konkreetsete piirangutega kabotaažveod olema lubatud vastuvõtvas liikmesriigis ja piirnevates liikmesriikides. Seepärast ning kontrollide lihtsustamiseks ja ebakindluse kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu piirang kaotada ning selliste vedude jaoks ühes liikmesriigis ettenähtud perioodi lühendada.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Et vältida kabotaažvedude süstemaatilist teostamist, mis võiks tekitada siseriiklikku turgu moonutava alalise või pideva tegevuse, tuleks kabotaažvedude jaoks ühes vastuvõtvas liikmesriigis ettenähtud perioodi lühendada. Lisaks sellele ei tohiks vedajatel lubada teha samas vastuvõtvas liikmesriigis teatava ajavahemiku jooksul uusi kabotaažvedusid enne, kui nad on teostanud ettevõtja asukohaliikmesriigist lähtuva uue rahvusvahelise veo. Selle sättega ei piirata rahvusvaheliste vedude teostamist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selgitada tuleks, milliste vahendite abil saavad autoveo-ettevõtjad tõendada kabotaažvedusid käsitlevate eeskirjade täitmist. Selliste vahenditena tuleks käsitada elektroonilise veoteabe kasutamist ja edastamist, mis peaks lihtsustama asjakohaste tõendite esitamist ja nende käsitlemist pädevate asutuste poolt. Sel eesmärgil kasutatav formaat peaks tagama usaldusväärsuse ja autentsuse. Arvestades seda, et veo- ja logistikavaldkonnas kasutatakse üha rohkem tõhusat elektroonilist teabevahetust, on oluline tagada õigusraamistike sidusus ja sätted, mis käsitlevad haldusmenetluste lihtsustamist.

(15)  Eeskirjade tulemuslik ja tõhus jõustamine on üks eeldusi, mis aitab tagada siseturul ausa konkurentsi. Jõustamisvahendite edasine digiteerimine on vajalik selleks, et suurendada jõustamissuutlikkust, vähendada rahvusvaheliste veoettevõtjate, eelkõige VKEde tarbetut halduskoormust, paremini jälgida suure riskiga veoettevõtjaid ning avastada pettusi. Et veodokumendid muutuksid paberivabaks, peaks tulevikus muutuma reegliks elektrooniliste dokumentide, eelkõige rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohase elektroonilise saatelehe (eCMR) kasutamine. Selgitada tuleks, milliste vahendite abil saavad autoveo-ettevõtjad tõendada kabotaažvedusid käsitlevate eeskirjade täitmist. Selliste vahenditena tuleks käsitada elektroonilise veoteabe kasutamist ja edastamist, mis peaks lihtsustama asjakohaste tõendite esitamist ja nende käsitlemist pädevate asutuste poolt. Sel eesmärgil kasutatav formaat peaks tagama usaldusväärsuse ja autentsuse. Arvestades seda, et veo- ja logistikavaldkonnas kasutatakse üha rohkem tõhusat elektroonilist teabevahetust, on oluline tagada õigusraamistike sidusus ja sätted, mis käsitlevad haldusmenetluste lihtsustamist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Aruka sõidumeeriku kiire kasutuselevõtt on väga tähtis, kuna see võimaldab teedel korraldatavaid kontrolle tegevatel täitevasutustel rikkumisi ja kõrvalekaldeid kiiremini ja tõhusamalt avastada, mis tooks kaasa käesoleva määruse parema jõustamise.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Rahvusvahelist vedu käsitlevate eeskirjade sihtrühm on veoettevõtjad, keda nende poolt toime pandud rikkumiste tagajärjed mõjutavad. Selleks et vältida kuritarvitamisi ettevõtjate poolt, kes tellivad lepingulisi veoteenuseid autoveo-ettevõtjatelt, peaksid liikmesriigid kehtestama karistused kaubasaatjatele ja ekspediitoritele juhuks, kui nad tellivad teadlikult veoteenuseid, millega kaasnevad määruse (EÜ) nr 1072/2009 sätete rikkumised.

(16)  Rahvusvahelist vedu käsitlevate eeskirjade sihtrühm on veoettevõtjad, keda nende poolt toime pandud rikkumiste tagajärjed mõjutavad. Selleks et vältida kuritarvitamisi ettevõtjate poolt, kes tellivad lepingulisi veoteenuseid autoveo-ettevõtjatelt, peaksid liikmesriigid kehtestama karistused ka kaubasaatjatele, ekspediitoritele, peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele, kui nad teavad, et veoteenustega, mida nad tellivad, kaasnevad määruse (EÜ) nr 1072/2009 sätete rikkumised. Kui lepingulisi veoteenuseid tellivad ettevõtjad tellivad selliseid teenuseid madala riskiastmega veoettevõtjatelt, tuleks nende vastutust vähendada.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Kavandatava Euroopa Tööjõuameti [...] eesmärk on toetada ja hõlbustada riikide pädevate asutuste vahelist koostööd ja teabevahetust, et saavutada asjakohase liidu õiguse mõjus jõustamine. Käesoleva määruse jõustamise toetamisel ja hõlbustamisel võib amet etendada olulist rolli, aidates edendada pädevate asutuste vahelist teabevahetust, toetades liikmesriike suutlikkuse suurendamisel töötajate vahetuse ja koolituse kaudu ning aidates liikmesriikidel korraldada kooskõlastatud kontrolle. See suurendaks liikmesriikide vastastikust usaldust, parandaks tulemuslikku koostööd pädevate asutuste vahel ja aitaks võidelda pettuse ning eeskirjade kuritarvitamise vastu.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  punkt a jäetakse välja;

i)  punkt a asendatakse järgmisega:

 

„a) kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid, mille lubatud täismass koos haagisega on alla 2,4 tonni;

 

aa) kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid, mille lubatud täismass koos haagisega on alla 3,5 tonni, ja kes tegelevad ainult siseriiklike vedudega;“

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt b – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Igasugust autovedu, mille eest ei saada tasu ja mis ei anna sissetulekut, nagu inimeste vedu heategevuslikul eesmärgil, või mis on ette nähtud üksnes isiklikuks kasutuseks, tuleb käsitada üksnes mitteärilisel eesmärgil teostatava veona.

Igasugust autovedu, mille eesmärk ei ole tekitada juhile või teistele isikutele tulu, nagu teenuse osutamine heategevuslikul alusel, tuleb käsitada üksnes mitteärilisel eesmärgil teostatava veona;

Selgitus

Mõiste „mitteäriline vedu“ peaks hõlmama selliseid toiminguid, mille teostamise ajendiks ei ole ärilise kasu saamine. Puhtalt heategevuslikke toiminguid, nagu kogukondlikud bussiteenused, mis hõlmavad teatavat rahalist panust veo toimumisse, ei tohiks sellest vabastusest välja jätta.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 1 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lisatakse lõige 6:

välja jäetud

 

„6.  

 

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei kohaldata kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni.

 

Liikmesriigid võivad siiski:

 

(a)  nõuda, et kõnealused ettevõtjad kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses lõigus osutatud sätteid;

 

(b)  vähendada esimeses lõigus osutatud piirmäära kõigi või mõnede autoveoliikide puhul.“

 

 

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  omama ruume, kus on hoiul tema põhilised äridokumendid, eelkõige tema ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, personalijuhtimisega seotud dokumendid, töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja kohta andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik muud dokumendid, millele pädev asutus peab juurde pääsema, et kontrollida käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste täitmist;

a)  omama ettevõtja tegevusega proportsionaalseid asjakohaseid ruume, kus tal on võimalik pääseda juurde oma põhiliste äridokumentide kas elektroonilisel või mis tahes muul kujul originaalidele, eelkõige oma ärilepingutele, raamatupidamisdokumentidele, personalijuhtimisega seotud dokumentidele, töölepingutele, sotsiaalkindlustuse dokumentidele, kabotaaži, lähetamise ning sõiduaja ja puhkeaja kohta andmeid sisaldavatele dokumentidele ning kõigile muudele dokumentidele, millele pädev asutus peab juurde pääsema, et kontrollida käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste täitmist;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – punkt a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a)  lisatakse järgmine punkt a a:

 

„a a) punktis b osutatud sõidukitega tehakse veolepingu raames asukohaliikmesriigis iga kolme nädala jooksul vähemalt üks kaupade peale- või mahalaadimine;“

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  juhtima tõhusalt ja pidevalt oma haldus- ja äritegevust asjakohaste haldusvahendite abil selles liikmesriigis paiknevates ruumides;

c)  juhtima tegelikult ja püsivalt oma haldus- ja äritegevust asjakohaste vahendite abil selles liikmesriigis paiknevates punktis a osutatud ruumides;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  haldama punktis b osutatud sõidukitega teostatavat vedu selles liikmesriigis paiknevate asjakohaste tehniliste vahendite abil;

d)  haldama tegelikult ja püsivalt punktis b osutatud sõidukitega teostatavat vedu selles liikmesriigis paiknevate asjakohaste tehniliste vahendite abil;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  lisatakse punkt f:

 

„f) omama selget seost teostatavate vedude ja asukohaliikmesriigi vahel, tegevuskeskust ja juurdepääsu piisavale arvule parkimiskohtadele, mida punktis b osutatud sõidukid saavad korrapäraselt kasutada.“

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 6 – punkt b – alapunkt xii a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iii a)  xii a) kabotaaži.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 6 – lõige 2a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  määratleb rikkumiste raskusastme vastavalt sellele, kui suur on nende poolt surma või tõsiste vigastuste põhjustamise oht ja kui palju need võivad moonutada konkurentsi autoveoturul, sealhulgas halvendada veosektori töötajate töötingimusi;

b)  määratleb rikkumiste raskusastme vastavalt sellele, kui suur on nende poolt surma või tõsiste vigastuste põhjustamise oht või kui palju need võivad moonutada konkurentsi autoveoturul, sealhulgas halvendada veosektori töötajate töötingimusi;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 7 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud nõude täitmiseks suudab ettevõtja eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma finantskohustusi. Ettevõtja tõendab audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 5 000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, tõendavad audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et nende käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki kohta.

Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud nõude täitmiseks suudab ettevõtja eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma finantskohustusi. Ettevõtja tõendab audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, 5 000 eurot iga lisasõiduki kohta, mille lubatud täismass koos haagisega ületab 3,5 tonni, ja 900 eurot iga lisasõiduki kohta, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni. Kaupade autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni, tõendavad audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et nende käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki kohta.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erandina lõikest 1 võib pädev asutus raamatupidamise aastaaruannete puudumisel nõustuda, et ettevõtja tõendab oma finantssuutlikkust sellise tõendiga nagu pangatagatis; finantsasutuse väljastatud dokument, millega antakse ettevõtjale juurdepääs krediidile, või muu siduv dokument, mis tõendab, et ettevõtja käsutuses on lõike 1 esimeses lõigus täpsustatud summad.

2.  Erandina lõikest 1 võib pädev asutus kinnitatud raamatupidamise aastaaruannete puudumisel nõustuda, et ettevõtja tõendab oma finantssuutlikkust sellise tõendiga nagu pangatagatis või kindlustus, sealhulgas kutsealane vastutuskindlustus ühelt või mitmelt pangalt või finantsasutuselt, sealhulgas kindlustusasutustelt, või muu siduv dokument, mis annab ettevõtjale lõike 1 esimeses lõigus kindlaks määratud summade kohta solidaartagatise.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 8 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artikli 8 lõige 5 asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid võivad toetada jätkuõpet I lisas loetletud ainevaldkondades iga kümne aasta järel, tagamaks et veokorraldajad on kursis oma valdkonnas toimunud arengutega.

Liikmesriigid võivad toetada jätkuõpet I lisas loetletud ainevaldkondades iga kolme aasta järel, tagamaks et lõikes 1 osutatud isik või isikud on piisavalt kursis oma valdkonnas toimunud arengutega.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Artikli 12 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

(8)  Artikli 12 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega: „Liikmesriigid kontrollivad vähemalt iga kolme aasta tagant, kas kõnealused ettevõtjad vastavad artiklis 3 sätestatud nõuetele.“

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Juhul kui ja seni, kui ei ole võetud ühtegi parandusmeedet vastavalt siseriikliku õiguse asjaomastele sätetele, ei kehti sobimatuks kuulutatud veokorraldaja ametialase pädevuse tunnistus, millele on osutatud artikli 8 lõikes 8, mitte üheski liikmesriigis. Komisjon koostab loetelu parandusmeetmetest hea maine taastamiseks.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt -i a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-i a)  punkt c asendatakse järgmisega:

c)  hea maine ja ametialase pädevuse tingimustele vastavate veokorraldajate nimed ning vajaduse korral seadusliku esindaja nimi;

c)  hea maine ja ametialase pädevuse nõuetele, mis on sätestatud artiklis 3, vastavate veokorraldajate nimed ning vajaduse korral seadusliku esindaja nimi;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  töötajate arv;

h)  viimase kalendriaasta jooksul ettevõtja juures töötanud inimeste arv;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad hoida esimese lõigu punktides e–j osutatud andmeid eraldi registrites. Sellisel juhul on kõikidel kõnealuse liikmesriigi pädevatel asutustel asjakohastele andmetele otsene juurdepääs või need tehakse neile kättesaadavaks vastava taotluse korral. Soovitud teave esitatakse viie tööpäeva jooksul pärast vastava taotluse kättesaamist. Esimese lõigu punktides a–d osutatud andmetele tagatakse avalikkuse juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse valdkonnas kohaldatavate sätetega.

Esimese lõigu punktides a–d osutatud andmetele tagatakse avalikkuse juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse valdkonnas kohaldatavate sätetega.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Muudele kui pädevatele asutustele tagatakse juurdepääs esimese lõigu punktides e–j osutatud andmetele ainult siis, kui neile on antud volitus teostada järelevalvet ja kehtestada karistusi autoveosektoris ning kui nende ametnikud on vannutatud või neile kehtib ametlik saladuse hoidmise kohustus.;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 14a kohaldamisel on punktis j osutatud andmed taotluse korral kättesaadavad kaubasaatjatele, ekspediitoritele, töövõtjatele ja alltöövõtjatele.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, et riiklikud elektroonilised registrid oleksid omavahel ühendatud ja artiklis 18 osutatud riiklike kontaktpunktide kaudu ühenduse tasandil juurdepääsetavad. Juurdepääs riiklike kontaktpunktide kaudu ja omavaheline ühendatus tuleb tagada hiljemalt 31. detsembriks 2012 nii, et ükskõik mis liikmesriigi pädeval asutusel on võimalus kasutada kõikide liikmesriikide riiklikke elektroonilisi registreid.

„5. Piiriülese jõustamise mõjususe suurendamiseks tagavad liikmesriigid, et riiklikud elektroonilised registrid oleksid määruses (EL) 2016/480 osutatud Euroopa autoveo-ettevõtjate registri (ERRU) kaudu kogu liidus omavahel ühendatud ja koostalitlusvõimelised, nii et lõikes 2 osutatud andmed on kõikide liikmesriikide kõikidele pädevatele täitevasutustele ja kontrolliasutustele reaalajas otseselt juurdepääsetavad.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 6

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b b)  lõige 6 asendatakse järgmisega:

6. Komisjon võtab vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele ning esimest korda enne 31. detsembrit 2010 vastu lõike 5 rakendamisega seotud ühiseeskirjad, mis käsitlevad nt vahetatavate andmete vormingut, teiste liikmesriikide elektrooniliste registrite elektroonilise kasutamise tehnilist korda ja nende registrite koostalitlusvõime edendamist teiste asjakohaste andmebaasidega. Nimetatud ühiseeskirjades määratakse kindlaks, milline asutus vastutab andmetele juurdepääsu, nende edasise kasutamise ja pärast juurdepääsu toimuva andmete ajakohastamise eest ning kehtestatakse selleks eeskirjad andmete logisse salvestamise ja järelevalve kohta.

6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 24a vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada ühiseeskirjad ja neid ajakohastada, tagamaks, et riiklikud elektroonilised registrid on omavahel täielikult ühendatud ja koostalitlusvõimelised, nii et mis tahes liikmesriigi pädeval asutusel või kontrolliasutusel on otsene ja reaalajas juurdepääs kõikide liikmesriikide riiklikele elektroonilistele registritele, nagu on sätestatud lõikes 5. Sellised ühiseeskirjad sisaldavad eeskirju, mis käsitlevad vahetatavate andmete vormingut, teiste liikmesriikide elektrooniliste registrite elektroonilise kasutamise tehnilist korda ja nende registrite koostalitlusvõimet, samuti erieeskirju, mis puudutavad andmetele juurdepääsu, andmete logisse salvestamist ja andmete järelevalvet.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid määravad riikliku kontaktpunkti, kes vastutab käesoleva määruse kohaldamisega seotud teabe vahetamise eest teiste liikmesriikidega. Liikmesriigid teatavad komisjonile nende riiklike kontaktpunktide nimed ja aadressid hiljemalt 31. detsembriks 2018. Komisjon koostab kõikide kontaktpunktide nimekirja ja edastab selle liikmesriikidele. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest kontaktpunktidega seotud muudatustest.

1.  Liikmesriikide pädevad asutused teevad tihedat koostööd ning annavad kiiresti üksteisele vastastikust abi ja kogu asjakohast teavet, et hõlbustada käesoleva määruse rakendamist ja jõustamist.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a. Lõike 1 kohaldamiseks rakendatakse käesolevas artiklis ettenähtud halduskoostööd Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1024/20121a loodud siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu, mis võimaldab kõigil ettevõtjatel esitada andmeid oma emakeeles.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid vastavad teiste liikmesriikide kõikide pädevate asutuste teabenõudele ning teevad vajaduse korral kontrolle, inspekteerimisi ja uurimisi seoses artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud nõude täitmisega nende territooriumil asutatud autoveo-ettevõtjate poolt. Liikmesriikide pädevate asutuste teabenõuded peavad olema põhjendatud. Seepärast peavad teabenõuded sisaldama usaldusväärseid tõendeid artikli 3 lõike 1 punkti a võimaliku rikkumise kohta.

3.  Liikmesriigid vastavad teiste liikmesriikide kõikide pädevate asutuste teabenõudele ning teevad kontrolle, inspekteerimisi ja uurimisi seoses artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud nõude täitmisega nende territooriumil asutatud autoveo-ettevõtjate poolt. Liikmesriikide pädevate asutuste teabenõuded peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. Seepärast peavad teabenõuded sisaldama usaldusväärseid tõendeid artikli 3 lõike 1 punkti a võimaliku rikkumise kohta.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui teabenõude saanud liikmesriik leiab, et see ei ole piisavalt põhjendatud, teatab ta sellest teabenõude esitanud liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. Teabenõude esitanud liikmesriik peab seda täiendavalt põhjendama. Kui see ei ole võimalik, võib liikmesriik teabenõude tagasi lükata.

4.  Kui teabenõude saanud liikmesriik leiab, et see ei ole piisavalt põhjendatud, teatab ta sellest teabenõude esitanud liikmesriigile viie tööpäeva jooksul. Teabenõude esitanud liikmesriik peab seda täiendavalt põhjendama. Kui see ei ole võimalik, võib liikmesriik teabenõude tagasi lükata.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui teabenõude täitmine või kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste tegemine on keeruline või võimatu, teatab kõnealune liikmesriik sellest koos põhjendustega teabenõude esitanud liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. Asjaomased liikmesriigid peavad omavahel aru, et leida igale tõstatatud probleemile lahendus.

5.  Kui teabenõude täitmine või kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste tegemine on keeruline või võimatu, teatab kõnealune liikmesriik sellest teabenõude esitanud liikmesriigile viie tööpäeva jooksul, esitades nõuetekohase põhjenduse selle keerukuse või võimatuse kohta. Asjaomased liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et leida igale tõstatatud probleemile lahendus. Juhul kui komisjoni teavitatakse püsivatest probleemidest teabevahetusel või püsivast, ilma piisava põhjenduseta keeldumisest teavet anda, võib komisjon pärast konsulteerimist asjaomaste liikmesriikidega võtta olukorra parandamiseks kõik vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Vastuseks lõike 3 alusel esitatud teabenõudele esitavad liikmesriigid nõutud teabe ning teevad nõutavad kontrollid, inspekteerimised ja uurimised kahekümne tööpäeva jooksul alates nõude kättesaamisest, välja arvatud juhul, kui nad on teatanud teabenõude esitanud liikmesriigile, et see ei ole piisavalt põhjendatud, või lõigete 4 ja 5 kohasest raskusest või võimatusest.

6.  Vastuseks lõike 3 alusel esitatud teabenõudele esitavad liikmesriigid nõutud teabe ning teevad nõutavad kontrollid, inspekteerimised ja uurimised viieteistkümne tööpäeva jooksul alates nõude kättesaamisest, välja arvatud juhul, kui asjaomased liikmesriigid on vastastikuselt kokku leppinud muu tähtaja või kui nad on teatanud teabenõude esitanud liikmesriigile, et see ei ole piisavalt põhjendatud, või lõigete 4 ja 5 kohasest raskusest või võimatusest, ja nimetatud raskustele ei ole lahendust leitud.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Lisatakse artikkel 18a:

 

„Artikkel 18a

 

Kaasnevad meetmed

 

1. Liikmesriigid võtavad kaasnevaid meetmeid, et arendada, hõlbustada ja edendada teabevahetust ametnike vahel, kes vastutavad liikmesriikidevahelise halduskoostöö ja vastastikuse abi osutamise ning käesolevas määruses sätestatud eeskirjade järgimise kontrollimise ja jõustamise eest.

 

2. Komisjon osutab tehnilist ja muud tuge, et halduskoostööd veel rohkem parandada ja suurendada liikmesriikidevahelist usaldust, edendades muu hulgas töötajate vahetust ja ühiseid koolitusprogramme ning töötades välja, hõlbustades ja edendades parimate tavadega seotud algatusi. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelisõigusi eelarvemenetluses, võib komisjon kasutada olemasolevaid rahastamisvahendeid liikmesriikide suutlikkuse jätkuvaks arendamiseks ja halduskoostöö parandamiseks.

 

3. Liikmesriigid loovad vastastikuste eksperdihinnangute programmi, milles peavad osalema kõik pädevad täitevasutused, tagades nii kontrollivate kui ka kontrollitavate pädevate täitevasutuste asjakohase rotatsiooni. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõnealustest programmidest osana artiklis 26 osutatud iga kahe aasta järel esitatavast pädevate asutuste tegevusaruandest.“

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid koostavad igal aastal aruande selliste mootorsõidukite või autorongide kasutamise kohta nende territooriumil, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, ja edastavad selle komisjonile hiljemalt iga aasta 30. juunil pärast aruandeperioodi lõppu. See aruanne sisaldab järgmist:

3.  Liikmesriigid koostavad igal aastal aruande selliste rahvusvahelistel vedudel kasutatavate ja nende territooriumil registreeritud mootorsõidukite kohta, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni, ja edastavad selle komisjonile hiljemalt iga aasta 30. juunil pärast aruandeperioodi lõppu. See aruanne sisaldab järgmist:

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  nendele kaupade autoveo tegevusalal tegutsevatele ettevõtjatele antud lubade arv, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni;

a)  nendele kaupade autoveo tegevusalal tegutsevatele ettevõtjatele antud lubade arv, kes kasutavad rahvusvahelisteks vedudeks ainult mootorsõidukeid, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  selliste igal aastal liikmesriigis registreeritud sõidukite arv, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni;

b)  selliste igal aastal liikmesriigis registreeritud, rahvusvahelisteks vedudeks kasutatavate mootorsõidukite arv, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  selliste iga aasta 31. detsembri seisuga liikmesriigis registreeritud sõidukite koguarv, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni;

c)  selliste iga aasta 31. detsembri seisuga liikmesriigis registreeritud, rahvusvahelisteks vedudeks kasutatavate mootorsõidukite koguarv, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 3 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga mootorsõidukite või autorongide hinnanguline osakaal kõikide liikmesriigis registreeritud sõidukite üldisest autoveoalasest tegevusest riigisiseste, rahvusvaheliste ja kabotaažvedude kaupa.

d)  mootorsõidukite, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni, ning mootorsõidukite, mille lubatud täismass on alla 2,4 tonni, hinnanguline osakaal kõikide liikmesriigis registreeritud sõidukite üldisest autoveoalasest tegevusest riigisiseste, rahvusvaheliste ja kabotaažvedude kaupa.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjoni poolt lõike 3 alusel kogutud teabe ja lisatõendite põhjal esitab komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2024 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selliste riigisisesel ja rahvusvahelisel autoveol kasutatavate mootorsõidukite või autorongide koguarvu muutumise kohta, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. Selle aruande alusel hindab komisjon uuesti seda, kas on vaja teha ettepanekuid täiendavate meetmete kohta.

4.  Komisjoni poolt lõike 3 alusel kogutud teabe ja lisatõendite põhjal esitab komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2024 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selliste autoveol kasutatavate mootorsõidukite koguarvu muutumise kohta, mille lubatud täismass koos haagisega on 2,4 kuni 3,5 tonni. Selle aruande alusel hindab komisjon uuesti seda, kas on vaja teha ettepanekuid täiendavate meetmete kohta.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Igal aastal annavad liikmesriigid komisjonile aru nende poolt artikli 18 lõigete 3 ja 4 kohaselt esitatud teabenõuetest, teistelt liikmesriikidelt saadud vastustest ja meetmetest, mida nad on saadud teabe alusel võtnud.

5.  Igal aastal annavad liikmesriigid komisjonile aru nende poolt artikli 18 kohaselt esitatud teabenõuetest, teistelt liikmesriikidelt saadud vastustest ja meetmetest, mida nad on saadud teabe alusel võtnud.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 26 – lõige 5a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

16 a.  Lisatakse järgmine lõige 5a:

 

„5a.  Komisjon esitab lõike 5 alusel kogutud teabele ja täiendavatele tõenditele tuginedes hiljemalt 31. detsembriks 2020 Euroopa Parlamendile ja nõukogule üksikasjaliku aruande, mis käsitleb liikmesriikide halduskoostöö ulatust, kõiki sellega seonduvaid võimalikke puudusi ja võimalikke viise, kuidas koostööd parandada. Selle aruande alusel hindab komisjon uuesti seda, kas on vaja teha ettepanekuid täiendavate meetmete kohta.“

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Käesolevat määrust kohaldatakse ka kaupade rahvusvahelise autoveo suhtes kombineeritud veo esimese või viimase või nii esimese kui ka viimase etapina, nagu on sätestatud nõukogu direktiivis 92/106/EMÜ.“

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 1 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Juhul kui vedu tehakse liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, kohaldatakse käesolevat määrust transiidi käigus läbitava liikmesriigi territooriumil kulgeva reisi osa suhtes. Seda ei kohaldata reisi selle osa suhtes, mis tehakse selle liikmesriigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, kuni ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel ei ole sõlmitud vajalikku kokkulepet.

2.  Juhul kui vedu tehakse liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, kohaldatakse käesolevat määrust transiidi käigus läbitava liikmesriigi territooriumil kulgeva reisi osa suhtes. See teekond jäetakse siiski töötajate lähetamist käsitleva direktiivi kohaldamisalast välja. Seda ei kohaldata reisi selle osa suhtes, mis tehakse selle liikmesriigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, kuni ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel ei ole sõlmitud vajalikku kokkulepet.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 1 – lõige 5 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  lõike 5 punkt c asendatakse järgmisega:

 

„c) kaupade vedu mootorsõidukitega, mille suurim lubatud täismass koos haagisega on alla 2,4 tonni;“

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 2 – lõige 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  „transiit“ – koormaga vedu sõidukiga läbi ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi, mille puhul lähte- ja sihtkoht ei ole neis liikmesriikides või kolmandates riikides.

Selgitus

Määratlus on vajalik autojuhtide lähetamist käsitlevate eeskirjade kehtestamiseks dokumendis COM(2017)0278.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Lõikele 1 lisatakse punkt c:

 

„c) teostab rahvusvahelist vedu sõidukitega, mis on varustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/20141a artiklis 3 ja II peatükis sätestatud aruka sõidumeerikuga.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1).“

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui saabuva rahvusvahelise veoga teisest liikmesriigist või kolmandast riigist vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 osutatud vedajal teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul sama sõiduki mootorsõidukiga kabotaažvedusid vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates liikmesriikides. Kabotaažveo raames toimuv viimane koorma mahalaadimine leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo raames toimunud viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis.

2.  Kui saabuva rahvusvahelise veoga teisest liikmesriigist või kolmandast riigist vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 osutatud vedajal teha tagasiteel oma asukohaliikmesriiki sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul sama sõiduki mootorsõidukiga kabotaažvedusid vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates liikmesriikides. Kabotaažveo raames toimuv viimane koorma mahalaadimine leiab aset seitsme päeva jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo raames toimunud viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis, mis peab olema sätestatud kohaldatavas veolepingus.

 

Vedajad võivad esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul teha liikmesriigis kabotaažvedusid, tingimusel et nende viibimine selles liikmesriigis ei ületa 48 tundi alates saabumisest kõnealuse liikmesriigi territooriumile.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„2a. Pärast lõikes 2 osutatud seitsmepäevase ajavahemiku lõppemist ei ole vedajatel lubatud teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul selle autorongi mootorsõidukiga kabotaažvedusid samas vastuvõtvas liikmesriigis 72 tunni jooksul pärast naasmist vedaja asukohaliikmesriiki ja enne, kui nad on teostanud ettevõtja asukohaliikmesriigist lähtuva uue rahvusvahelise veo.“

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 4a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 3 osutatud tõendid esitatakse või edastatakse vastuvõtva liikmesriigi volitatud kontrollametnikule nõudmisel ja teel toimuva kontrolli vältel. Need võib esitada või edastada elektrooniliselt, kasutades muudetavat struktureeritud formaati, mida saab arvutites kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks (nt eCMR).* Teel toimuva kontrolli jooksul on juhil lubatud võtta ühendust peakontori, veokorraldaja või muu isiku või üksusega, kes võib anda lõikes 3 osutatud tõendeid.

Lõikes 3 osutatud tõendid esitatakse või edastatakse vastuvõtva liikmesriigi volitatud kontrollametnikule nõudmisel ja teel toimuva kontrolli vältel. Liikmesriigid peavad aktsepteerima tõendeid, mis on esitatud või edastatud elektrooniliselt, kasutades muudetavat struktureeritud formaati, mida saab arvutites kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks, näiteks kaupade autoveolepingu konventsiooni kohast elektroonilist saatelehte (eCMR). Teel toimuva kontrolli jooksul on juhil lubatud võtta ühendust peakontori, veokorraldaja või muu isiku või üksusega, kes võib anda lõikes 3 osutatud tõendeid.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt ea (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artikli 9 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„ea) töötasu ja tasuline põhipuhkus, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/71/EÜ1a artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punktides b ja c.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).“

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kontrollid

Arukas jõustamine

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid korraldavad kontrolle nii, et alates 1. jaanuarist 2020 kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 2 % kõikidest nende territooriumil tehtud kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 2022 suurendavad nad seda protsenti vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi suuruse arvutamisel võetakse aluseks kogukabotaažvedu liikmesriigis tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt Eurostati andmetele.

1.  Liikmesriigid tagavad käesolevas peatükis sätestatud kohustuste edasiseks jõustamiseks, et nende territooriumil kohaldatakse järjekindlat riiklikku jõustamisstrateegiat. Selles strateegias keskendutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ1a artiklis 9 osutatud kõrge riskiastmega ettevõtjatele.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35).

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2006/22/EÜ artiklis 2 ettenähtud kontrollid hõlmavad vajaduse korral kabotaažvedude kontrolli.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Lõike 2 kohaldamiseks on liikmesriikidel juurdepääs asjaomasele teabele ja andmetele, mis on salvestatud, töödeldud või säilitatud määruse (EL) nr 165/2014 II peatükis osutatud arukate sõidumeerikute poolt ning elektroonilistes veodokumentides, nagu rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohased elektroonilised saatelehed (eCMR).

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 2b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2b.  Liikmesriigid annavad juurdepääsu neile andmetele vaid käesolevas määruses kindlaks määratud õigusaktide rikkumisi kontrollima volitatud pädevatele asutustele. Liikmesriigid edastavad komisjonile kõigi oma territooriumil asuvate pädevate asutuste kontaktandmed, kellele nad on otsustanud anda juurdepääsu nimetatud andmetele. Komisjon koostab hiljemalt [...] kõigi pädevate asutuste nimekirja ja edastab selle liikmesriikidele. Liikmesriigid teatavad viivitamatult kõigist selle nimekirja hilisematest muudatustest.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 2c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2c.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14b vastu delegeeritud õigusaktid, et määrata kindlaks niisuguste andmete üksikasjad, millele liikmesriikidel peab olema juurdepääs, nende kasutamise tingimused ning nende edastamise või neile juurdepääsu tehniline kirjeldus, täpsustades eelkõige järgmist:

 

a) niisuguse teabe ja niisuguste andmete üksikasjalik loetelu, millele riigi pädevatel asutustel peab olema juurdepääs ning mis hõlmavad vähemalt piiriületuse ning peale- ja mahalaadimistegevuse aega ja kohta, sõiduki registreerimismärki ja sõidukijuhi andmeid;

 

b) pädevate asutuste juurdepääsuõigused, vajaduse korral eristatuna pädevate asutuste kategooriate, juurdepääsu kategooriate ja andmete kasutuseesmärkide lõikes;

 

c) punktis a osutatud andmete edastamise või neile juurdepääsu tehnilised kirjeldused, sealhulgas vajaduse korral andmete säilitamise maksimaalne kestus, vajaduse korral eristatuna andmete kategooriate lõikes.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 2d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2d.  Käesolevas artiklis osutatud isikuandmetele on võimalik juurde pääseda ja neid säilitatakse üksnes seni, kuni on vaja otstarbeks, milleks andmeid koguti või mille jaoks neid edasi töödeldakse. Kui neid andmeid enam nende eesmärkide täitmiseks ei vajata, tuleb need hävitada.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid korraldavad vähemalt kolm korda aastas kooskõlastatud operatsioone kabotaažvedude kontrollimiseks teel. Selliseid kontrolle teevad samal ajal kahe või enama liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise eest ja kellest igaüks tegutseb oma territooriumil. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 määratud riiklikud kontaktpunktid vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu ja liigi kohta.

3.  Liikmesriigid korraldavad vähemalt kolm korda aastas kooskõlastatud operatsioone kabotaažvedude kontrollimiseks teel, mis võivad kattuda kontrollidega, mis viiakse läbi vastavalt direktiivi 2006/22/EÜ artiklile 5. Selliseid kontrolle teevad samal ajal kahe või enama liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise eest ja kellest igaüks tegutseb oma territooriumil. Liikmesriigid vahetavad pärast teedel korraldatud kooskõlastatud kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu ja liigi kohta.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 14a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad karistused kaubasaatjatele, ekspediitoritele, peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III peatüki mittejärgimise eest, kui nad tellivad teadlikult veoteenuseid, millega kaasnevad käesoleva määruse rikkumised.

Liikmesriigid kehtestavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused kaubasaatjatele, ekspediitoritele, peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III peatüki mittejärgimise eest, kui nad teavad või peaksid eeldatavalt teadma, et nende tellitavate veoteenustega kaasnevad käesoleva määruse rikkumised.

 

Kui kaubasaatjad, ekspediitorid, peatöövõtjad ja alltöövõtjad tellivad veoteenuseid direktiivi 2006/22/EÜ artiklis 9 osutatud madala riskiastmega veoettevõtjatelt, ei karistata neid rikkumiste eest, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et nad olid rikkumistest teadlikud.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 17 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks eelmisel kalendriaastal vastavalt artiklile 10a tehtud kabotaažvedude kontrollide arvu. See teave sisaldab kontrollitud sõidukite arvu ja kontrollitud tonnkilomeetrite arvu.

3.  Liikmesriigid edastavad komisjonile hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] oma artikli 10a kohaselt vastu võetud jõustamise strateegia. Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks eelmisel kalendriaastal vastavalt artiklile 10a tehtud jõustamistoimingud, sealhulgas vajaduse korral tehtud kontrollide arvu. See teave sisaldab kontrollitud sõidukite arvu ja kontrollitud tonnkilomeetrite arvu.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 17 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Komisjon koostab 2022. aasta lõpuks aruande liidu autoveoturu kohta. Kõnealune aruanne sisaldab turuolukorra analüüsi, sealhulgas hinnangut kontrollide tõhususele, ja analüüsi töötingimuste arengu kohta kutsealal.

  • [1]  ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.

SELETUSKIRI

TAUST

Autoveosektor on väga oluline sektor, millel on määrava tähtsusega roll meie ühiskonna toimimise tagamisel. Sektor annab tööd enam kui 11 miljonile inimesele ning sektoris veetakse peaaegu pool kogu ELi kaubamahust.

Komisjon võttis 31. mail 2017. aastal vastu liikuvuse paketi, et tagada aus konkurents, lihtsustada kehtivaid eeskirju, kaitsta ELi siseturgu ning tagada kõnealuse sektori töötajate õigused.

Liikuvuse pakett sisaldab mitut seadusandlikku ettepanekut. Üks neist on käesolev ettepanek, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009, mis käsitlevad juurdepääsu autoveoturule ja autoveo-ettevõtjate tegevusalal tegutsemisele. Kõnealused määrused sisaldavad sätteid, mida ettevõtjatel tuleb järgida, kui nad soovivad tegutseda rahvusvahelisel autoveoturul või lisaks koduturule ka teiste riikide siseturgudel (kabotaaž).

Sätete erinev tõlgendamine, ebajärjepidevad jõustamistavad ja liikmesriikidevahelise koostöö puudumine on aga vähendanud sätete tulemuslikkust ning toonud kaasa õiguskindlusetuse ja ebavõrdsed konkurentsitingimused veoettevõtjatele.

Komisjoni ettepanekutega tehakse muudatusi neljas eri valdkonnas: varifirmad, väikesed tarbesõidukid, kabotaaž ja jõustamine.

Teatavad veoettevõtjad asutavad madala palgatasemega liikmesriikides palgalõhe ärakasutamiseks n-ö näilisi tütarettevõtjaid, samas kui tegevus toimub tegelikult ainult kõrge palgatasemega liikmesriikides. See loob ebaausa konkurentsieelise nende veoettevõtjate kahjuks, kes on nõuetekohaselt asutatud liikmesriikides, kus on nende peamine tegevuskoht.

Varifirmade kasutamise probleemi kõrvaldamiseks teeb komisjon ettepaneku tugevdada ettevõtjate asutamisega seotud kriteeriume, et tagada veoettevõtjate reaalne tegevus nende asukohaliikmesriigis. See tähendab näiteks tegevuse juhtimist asjaomastest ruumidest, varade omamist ja töötajate värbamist proportsionaalselt ettevõtte tegevusega.

Peale selle lihtsustab komisjon liikmesriikidevahelist koostööd selles valdkonnas. Liikmesriigid peaksid tegema tihedamat koostööd varifirmade paljastamiseks ja vajaduse korral kohapealsete kontrollide tegemiseks.

Väikesed tarbesõidukid (alla 3,5 tonni kaaluvad sõidukid) jäävad praegu määruse (EÜ) nr 1071/2009 kohaldamisalast välja. Sellele vaatamata on liikmesriikidel lubatud kohaldada oma territooriumil asutatud vedajate väikeste tarbesõidukite suhtes kõnealuse määruse teatavaid sätteid, mistõttu kehtivad ELis väga erinevad nõuded. Kuna järgnevatel aastatel on oodata väikeste tarbesõidukite kasutamise jätkuvat kasvu, teeb komisjon ettepaneku hakata tarbesõidukitele kohaldama teatavaid eeskirju, mis käsitlevad kutsealale juurdepääsu.

Praegu kehtivad piirangud kabotaaži turu ehk veoettevõtja kaubaveo suhtes liikmesriigis, mis ei ole tema asukohariik. Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt on lubatud seitsmepäevase rahvusvahelise veo raames kolm kabotaažvedu.

Praeguste eeskirjade täitmist on aga väga raske tagada. Kontrolliasutused nõuavad paberkandjal dokumente kabotaažvedude arvu kohta, kuid paistab, et see ei toimi tulemuslikult. Peale selle on eeskirjade rakendamine olnud ELi piires ebaühtlane, mis on tekitanud halduskoormust, õiguskindlusetust, ebaausat konkurentsi ning usaldamatust riiklike ja välismaiste vedajate vahel.

Kuna kabotaaž on peamiselt levinud teatavates, ent mitte kõikides liikmesriikides, võivad ebaselged eeskirjad ja nende rakendamine tõsiselt mõjutada neid riigisiseseid vedajaid, kes tegutsevad liikmesriikides, kus kabotaažveod moodustavad suure osa veonduse siseturust. Seda eeskätt märkimisväärsete erinevuste tõttu töötasus, maksustamiskorras, sotsiaalmaksudes ja tööõiguse sätetes. Komisjon on jõudnud järeldusele, et see sektor ei ole veel liberaliseerimiseks valmis.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku uue eeskirja kohta, mille kohaselt on lubatud viiepäevase rahvusvahelise veo raames piiramatu arv kabotaažvedusid. Lisaks sellele nõutakse esimese kabotaažveoga seotud vastuvõtvas liikmesriigis kehtiva töötasu alammäära ja tasulist põhipuhkust käsitleva õiguse ranget kohaldamist, luuakse võimalus tõendada kabotaažveo õiguspärasust elektrooniliste dokumentide (nt eCMR) abil ning kehtestatakse liikmesriikidele kabotaažvedude kontrollide kohustuslik miinimumprotsent.

Eri liikmesriikide erineva taseme ja tulemuslikkusega kontrollide probleemiga tegelemiseks teeb komisjon ettepaneku kehtestada iga-aastased kohustuslikud kabotaažvedude kontrollide ja kooskõlastatud (piiriüleste) kontrollide piirmäärad. Peale selle soovib komisjon parandada liikmesriikidevahelist koostööd teabevahetust käsitlevate eeskirjade kaudu, võimaldada sihipäraseid kontrolle, tagades Euroopa autoveo-ettevõtjate registri kaudu riskiastme hindamise, ning jätkuvalt ergutada aruka sõidumeeriku ja elektrooniliste dokumentide kasutamist.

RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

Raportöör väljendab heameelt liikuvuse paketi üle, kuna õigusaktide läbivaatamise vajadus on suur, et parandada kehtivaid eeskirju. Pakett sisaldab mitut tähtsat õigusakti ning raportöör rõhutab eeskirjade selguse huvides vajadust tagada, et need oleksid omavahel seotud. Ühtne reguleerimine on oluline lünkade vältimiseks, mis tekitavad ettevõtjate jaoks ebaausa konkurentsi. Sellega seoses peab raportöör kahetsusväärseks, et kombineeritud vedusid käsitleva direktiivi 92/106/EMÜ läbivaatamine toimus liikuvuse paketi esimesest osast eraldi ja hiljem.

Raportöör toetab komisjoni eesmärki muuta eeskirjad selgemaks, et tingimused oleksid sektoris võrdsemad ja konkurents ausam, vältides samal ajal ebavajaliku halduskoormuse tekitamist, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Õigusaktide ajakohastamine on vajalik ka tehnoloogia arengut ja transpordi digiteerimist silmas pidades. See on eeskirjade tulemusliku jõustamise tagamiseks hädavajalik.

Sellele vaatamata on raportöör veendunud, et ettepanekut saab nii mitmeski punktis tugevdada, et tagada tasakaalustatud tingimused ausaks konkurentsiks ja range jõustamine, mis aitab ühtse turu eeliseid täielikult ära kasutada.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekuid võidelda varifirmade vastu. ELis on praeguse seisuga üle 400 varifirma. Need on kõrge palgatasemega liikmesriikides tegutsevate vedajate asutatud firmad, millega püütakse lubamatult ära kasutada teiste liikmesriikide väiksemaid tööjõukulusid või makse. Asjaomased ettevõtjad kuritarvitavad õigusaktides esinevaid lünki ja liiga leebet jõustamist, mis toob kaasa ebaausa konkurentsi.

Ettevõtte omandist terviklikuma ülevaate saamiseks on tähtis muuta ettevõtte tegelikku asukohta käsitlevad nõuded rangemaks ja selgemaks ning täiendada riiklikesse elektroonilistesse registritesse sisestatavat teavet.

Peale selle on raportööri arvates vaja käesolevasse õigusakti kaasata väikesed tarbesõidukid, kuna nende sõidukite osakaal turul on suurenenud ja seetõttu peaksid neile kehtima samad eeskirjad. Siiski on tähtis silmas pidada ka asjaolu, et autoveosektoris tegutseb palju VKEsid, kes tegelevad ainult riigisiseste vedudega. Sellepärast teeb raportöör ettepaneku, et käesoleva määruse kohaldamine peaks piirduma ainult rahvusvahelisi vedusid tegevate väikeste tarbesõidukitega (ligikaudu 10 % kõikidest väikestest tarbesõidukitest).

Sellele vaatamata on raportöör veendunud, et kõnealustele väikestele tarbesõidukitele peaksid lisaks kõigile neljale kriteeriumile kehtima ka hea maine, ametialase pädevuse ja ühenduse tegevusloa hankimise nõuded. See aitab tagada, et väikeste tarbesõidukitega tehtavad rahvusvahelised veod vastavad ülejäänud kaupade autoveosektoriga võrreldes samadele minimaalsetele kutsestandarditele. Halduskoormuse jätkuvaks vähendamiseks teeb raportöör ettepaneku jätta väga väikesed tarbesõidukid (alla 2,4 tonni) kohaldamisalast välja.

Kabotaažvedusid silmas pidades rõhutab raportöör nende vedude eesmärki: vähendada rahvusvaheliselt veolt naasvate tühjade veokite põhjustatud heidet, ja et need veod võivad olla ainult ajutised. Näiteks aitaks rahvusvahelise veo ühendamine tagasiteel mõne siseriikliku veoga suurendada transpordi tõhusust ja vähendada tühisõite.

Praegu aga kuritarvitatakse kabotaažieeskirju ja võimaldatakse välismaistel vedajatel teha korduvalt siseriiklikke vedusid, kasutades järjepidevalt kabotaažveo ettekäänet. See tekitab ebaausat konkurentsi ja sotsiaalset dumpingut. Kuna kabotaažveod on samaväärsed siseriiklike vedudega, tuletab raportöör meelde juhtide lähetamist käsitleva direktiivi 96/71/EÜ kohaldamise nõuet. Sellele on osutatud ka komisjoni asjaomases direktiivi ettepanekus.

Kahjuks ei ole komisjoni ettepanekus süsteemse kabotaaži küsimust käsitletud. Raportöör on veendunud, et süsteemse kabotaaži probleemi lahendamine on väga oluline. Samuti on tähtis tagada, et veoettevõtjad ei saaks kombineeritud vedu käsitlevat direktiivi kabotaažieeskirjade täitmisest kõrvalehoidumise eesmärgil kuritarvitada.

Sellest tulenevalt teeb raportöör süsteemse kabotaaži lõpetamiseks parandusettepaneku täpselt määratleda, millised rahvusvahelised veod annavad kabotaažiõiguse, kasutades näiteks rahvusvahelise veolepingu väärtuse kriteeriumi. Peale selle teeb raportöör ettepaneku piirata aega, mille jooksul on lubatud teha kabotaažvedusid, et rõhutada kabotaaži ajutist iseloomu.

Lõpetuseks on raportöör veendunud, et parem jõustamine on hädavajalik kõikide ettepanekus nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Praegu on jõustamine pigem nõrk ja liikmesriigiti erinev. Sellepärast teeb raportöör ettepaneku tugevdada halduskoostööd ja jõustamist käsitlevaid sätteid. Selleks et pädevad asutused saaksid kontrolle teha, on neil vaja hõlpsamat juurdepääsu riiklikele registritele. Samuti on vaja ergutada arukate sõidumeerikute kasutamist ning edendada jõustamisega seotud parimate tavade vahetamist ja koolitusi liikmesriikide vahel.

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (30.4.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Arvamuse koostaja: Verónica Lope Fontagné

LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

31. mail 2017 esitas komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja määrust 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu kohta.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on toetada maanteetranspordi ühtse turu tõrgeteta toimimist, selle tõhusust ja konkurentsivõimet, kuna 2014.–2015. aastal teostatud järelhindamise kohaselt on see eesmärk ainult osaliselt saavutatud. Hindamise käigus leiti, et peamised raskused on seotud eeskirjade puudustega ja nende täitmise tagamisega.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja jagab komisjoni ettepaneku põhieesmärke, kuid leiab, et mõnede kavandatud meetmete heakskiitmine takistaks selle praktilist rakendamist maanteetranspordi sektoris ning võib tekitada ettevõtjate ja eelkõige VKEde jaoks liiga suuri haldustõkkeid, mis kokkuvõttes kahjustaks siseturu tõrgeteta toimimist.

Samuti tuleb märkida, et komisjon esitas selle ettepaneku koos direktiivi ettepanekuga sõidukijuhtide lähetamise kohta maanteetranspordi sektoris ning sõiduaega käsitleva direktiivi ettepanekuga, mis tähendab, et neid ettepanekuid tuleb analüüsida ühiselt.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et need ettepanekud peavad saavutama tasakaalu siseturu tõrgeteta toimimise ning asjakohaste töönormide ja -tingimuste tagamise vahel.

Esimene samm selle saavutamiseks peab olema võitlus ebaseadusliku töö vastu transpordisektoris, eelkõige riiulifirmade ja näilise füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise vastu.

Oluline on austada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust, mis on ELi toimimise lepingu artiklites 49 ja 56 sätestatud liidu õiguse aluspõhimõtted. Siiski, nagu komisjon märgib, tuleb tagada, et liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis ning juhiksid sealt oma tegevust.

Tuleb tugevdada kontrolle ning rakendada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone ettevõtjate suhtes, kes eiravad tahtlikult riiklikke ja ühenduse eeskirju. Selline käitumine, mida esineb küll harva ja mida ei saa laiendada ülejäänud sektorile, tähendab ebaausat konkurentsi, moonutab siseturu toimimist ja ei taga töötajatele sobivaid töötingimusi.

Maanteetransport annab ELis otseselt tööd 5 miljonile inimesele ja moodustab peaaegu 2 % ühenduse SKPst. Siiski seisab EL silmitsi kutseliste sõidukijuhtide puudusega. Seepärast ja võttes arvesse, et transpordiseisak halvaks majanduse, peab EL võtma meetmeid, mis võimaldaksid noori sektorisse meelitada ja olemasolevaid töötajaid säilitada.

Arvamuse koostaja toetab seda, et määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja määruse (EÜ) nr 1072/2009 järgimiseks vajalikud nõuded on selged ning ettevõtja tegevuse iseloomu ja suurusega kooskõlas ega muutu ülemääraseks haldustakistuseks.

Eespool öeldut silmas pidades ja võttes arvesse, et määruse (EÜ) nr 1071/2009 osaline rakendamine väikeste tarbesõidukite suhtes tähendaks tegevuskulude suurenemist 4–10 % võrra, ehkki need sõidukid moodustavad tonnkilomeetrites vaid 0,11 % rahvusvahelisest liiklusest, peetakse ebaproportsionaalseks ettepanekut kõrvaldada täielikult artikli 1 lõike 4 punktis a sisalduv erand, ilma et oleks tõendatud selle vajalikkus.

Arvestades transpordi kutseala liikuvat iseloomu ja rahvusvaheliste teenuste osutamiseks vajaliku aja kindlaks määramisega seotud tõelisi raskusi, ei ole arvamuse koostaja kindel, millised on tõelised halduslikud mõjud, kui töötajate lähetamine lisatakse hea maine hindamise kriteeriumide hulka.

Kabotaažvedude osas nõustub arvamuse koostaja paindlikkuse tähtsusega ning toetab selgete, lihtsate ja hõlpsasti rakendatavate eeskirjade kohaldamist. Siiski raskendaks nimetatud tegevuse võimalik lisamine algusest peale sõidukijuhtide lähetamist käsitleva direktiivi kohaldamisalasse eeskirjade kohaldamist ning muudaks lisaks eksportkaubad kallimaks, mis omakorda mõjutaks negatiivselt rahvusvahelise transpordi kasumlikkust ning seega ka sise- ja tööturgu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Seni, ja kui siseriiklikes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. Nende ettevõtjate arv, kes tegelevad nii riigisisese kui ka rahvusvahelise veotegevusega, on suurenenud. Selle tulemusena on mitu liikmesriiki otsustanud kohaldada nende ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju. Kõnealune säte tuleks välja jätta, et tagada kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga mootorsõidukeid kasutavas sektoris professionaalsemaks muutmise miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate vahelisi konkurentsitingimusi, samas kui ettevõtja stabiilset ja tõhusat toimimist ning asjakohast finantssuutlikkust käsitlevad nõuded tuleks muuta kohustuslikuks.

(2)  Seni, ja kui siseriiklikes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. Selliste ettevõtjate arv on suurenenud, eriti veonduse siseturul väikeste tarbesõidukite kasutamise tõttu linnades ja lühematel marsruutidel. Selle tulemusena on mitu liikmesriiki otsustanud kohaldada nende ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju. Selleks et tagada sektoris professionaalsuse miinimumtase, vältida seaduslünkade kasutamist ja tagada õiglasem konkurents siseturul, kehtestamata veoettevõtjatele, eriti VKEdele tarbetut haldus- ja finantskoormust, tuleks autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise nõudeid kohaldada võrdselt kõigi ettevõtjate suhtes, kes kasutavad rahvusvahelistel või kabotaažvedudel kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga mootorsõidukeid või autoronge.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Komisjon prognoosib oma mõjuhinnangus ettevõtjate jaoks säästu 2,7 kuni 5,2 miljardit eurot ajavahemikus 2020–2035.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Praegu on liikmesriikidel õigus seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud nõuetele täiendavad nõuded. See võimalus ei ole osutunud vajalikuks, et reageerida pakilistele vajadustele, ja on põhjustanud tegevusalale juurdepääsu suhtes erinevusi. Järelikult tuleks see tühistada.

(3)  Liikmesriikidel on õigus seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud nõuetele täiendavad nõuded.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Hoolimata sellest, et ELis annab maanteetransport otseselt 5 miljonit töökohta ja moodustab peaaegu 2% SKPst, on liidus elukutseliste sõidukijuhtide puudus, eelkõige naiste ja noorte seas. Selleks et hõlbustada ja muuta atraktiivsemaks noorte ja naiste juurdepääsu kutsealale ja suurendada sektori töötajate püsivust, eriti VKEde puhul, tuleks vähendada ebaseaduslikku tööd ja näilisest füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist ning muuta olemasolevaid haldusmenetlusi paindlikumaks, et vältida ülemäärast koormust väiksematele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele. Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 hindamine on näidanud, et tarbetud haldus- ja regulatiivsed nõuded koormavad nii valitsusasutusi kui ka veoettevõtjaid. Eeskirjade selgitamine ja edasine haldusalane lihtsustamine on vajalik nende paremaks jõustamiseks ning ka konkurentsivõimelise ja tõhusa transpordisektori jaoks. Vaja on ka tehnoloogiliste arengusuundumuste edasist toetamist ja ärakasutamist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Tuleb tagada, et liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis ning juhiksid sealt oma tegevust. Seepärast ja kogemusi arvestades on vaja täpsustada stabiilset ja tõhusat toimimist käsitlevaid sätteid.

(4)  Tuleb tagada, et liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis ning juhiksid sealt oma tegevust. Asutamisvabadus on siseturu nurgakivi. Samas on aga varifirmade ja näilise füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise olemasolu transpordisektoris põhjustanud ebaseaduslike tavade levikut, mis kahjustavad sektori mainet, sest vähendavad ebaseaduslikult tööjõukulusid ega taga tööalaste normide nõuetekohast täitmist. Seepärast ja kogemusi arvestades on vaja täpsustada määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätteid asutamisnõuet käsitlevate tingimuste kohta seoses stabiilse ja tõhusa toimimisega, ning tagada ja jälgida nende rakendamist, tõhustades kontrolle, et nii teha lõpp nn varifirmade ja näilise füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise ebaseaduslikele tavadele. Samuti on vaja tõhustada koostööd, ühiseid kontrolle, seada ambitsioonikamaid eesmärke ja vahetada parimaid tavasid liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Kuna riiklike maksueeskirjade rasked rikkumised võivad märkimisväärselt mõjutada ausa konkurentsi tingimusi autoveoturul, tuleks need lisada hea maine hindamise seisukohalt asjakohaste punktide hulka.

(6)  Kuna riiklike maksueeskirjade rasked rikkumised võivad märkimisväärselt mõjutada ausa konkurentsi tingimusi autoveoturul, tuleks need lisada hea maine hindamise seisukohalt asjakohaste punktide hulka ja heidutusena tuleks nende suhtes rakendada ka sanktsioone, mis on proportsionaalsed tuvastatud rikkumisega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Kuna töötajate lähetamist käsitlevate liidu eeskirjade ja lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse rasked rikkumised võivad märkimisväärselt mõjutada autoveoturgu ja töötajate sotsiaalkaitset, tuleks need lisada hea maine hindamise seisukohalt asjakohaste punktide hulka.

(7)  Kuna töötajate lähetamist ja kabotaaži käsitlevate liidu eeskirjade ja lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse rasked rikkumised võivad märkimisväärselt mõjutada autoveoturgu ja töötajate sotsiaalkaitset, tuleks need lisada hea maine hindamise seisukohalt asjakohaste punktide hulka.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Arvestades seda, kui oluline on aus konkurents turul, tuleks kõnealuse küsimusega seotud liidu eeskirjade rikkumisi võtta arvesse veokorraldajate ja veoettevõtjate hea maine hindamisel. Komisjoni volitusi määratleda asjakohaste rikkumiste raskusaste tuleks vastavalt selgitada.

(8)  Arvestades seda, kui oluline on aus konkurents turul, tuleks kõnealuse küsimuse ja asjaomaste töötajatega seotud liidu eeskirjade rikkumisi võtta arvesse veokorraldajate ja veoettevõtjate hea maine hindamisel. Komisjoni volitusi määratleda asjakohaste rikkumiste raskusaste tuleks vastavalt selgitada.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, peaks olema minimaalne finantssuutlikkus, millega tagatakse, et neil on olemas vahendid vedude stabiilseks ja pikaajaliseks korraldamiseks. Kuna aga asjaomased veod on üldiselt piiratud suurusega, peaksid vastavad nõuded olema leebemad kui need, mida kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ettenähtust suurema massiga sõidukeid või autoronge.

(10)  Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad rahvusvahelistel vedudel ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, peaks olema piisav finantssuutlikkus, millega tagatakse, et neil on olemas vahendid vedude stabiilseks ja pikaajaliseks korraldamiseks, ja piisavad vahendid, et täita oma sektoris ette nähtud palga- ja töötajate eest tehtavate sotsiaalmaksete kohustusi. Kuna aga asjaomased veod on üldiselt piiratud suurusega, peaksid vastavad nõuded olema leebemad kui need, mida kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ettenähtust suurema massiga sõidukeid või autoronge, ega tohiks tekitada tarbetut koormust väiksematele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Riiklikes elektroonilistes registrites sisalduv teave veoettevõtjate kohta peaks olema võimalikult täielik, et asjakohaste eeskirjade täitmise tagamise eest vastutavatel riiklikel asutustel oleks uuritavatest ettevõtjatest piisav ülevaade. Eelkõige peaks teave, mis käsitleb ettevõtjate käsutuses olevate sõidukite registreerimisnumbreid, nende palgatud töötajate arvu, nende riskiastet ja nende põhilist finantsteavet, võimaldama määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 sätteid riigisiseselt ja piiriüleselt paremini jõustada. Seepärast tuleks riiklikke elektroonilisi registreid käsitlevaid eeskirju vastavalt muuta.

(11)  Riiklikes elektroonilistes registrites sisalduvat teavet veoettevõtjate kohta tuleks pidevalt ajakohastada, et asjakohaste eeskirjade täitmise tagamise eest vastutavatel riiklikel asutustel oleks uuritavatest ettevõtjatest piisav ülevaade. Eelkõige peaks teave, mis käsitleb ettevõtjate käsutuses olevate sõidukite registreerimisnumbreid, nende palgatud töötajate arvu, nende riskiastet ja nende põhilist finantsteavet, võimaldama määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 sätteid riigisiseselt ja piiriüleselt paremini jõustada. Peale selle peaksid riiklikud elektroonilised registrid olema koostalitlusvõimelised ja neis sisalduvale teabele peaks olema otsene juurdepääs kõikide liikmesriikide täitevametnikel, kes teevad teedel kontrolle. Seepärast tuleks riiklikke elektroonilisi registreid käsitlevaid eeskirju vastavalt muuta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Vastuvõtvas liikmesriigis mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt teostatavaid riigisiseseid vedusid („kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad peaksid olema selged, lihtsad ja nende täitmise tagamine kerge, säilitades samal ajal siiani saavutatud liberaliseerimise taseme.

(13)  Kabotaažvedude peamine eesmärk on vältida tühisõite asukohariiki tagasipöördumisel ja sellega antakse panus kütuse tarbimise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse ning ettevõtjate kasumlikkuse ning seega ka sise- ja tööturu edendamisse. Vastuvõtvas liikmesriigis mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt teostatavaid riigisiseseid vedusid („kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad peaksid olema selged, veoettevõtetele lihtsad järgida ja nende täitmise tagamine kerge. Need eeskirjad peaksid vastama kohaldatavale õigusele, säilitades samal ajal siiani saavutatud liberaliseerimise taseme, kuid ohustamata teenuste siseturul vaba liikumise põhiprintsiipi ja lähetatud töötajate kaitset. Selleks, et tagada ajutine iseloom ja vältida turu mis tahes kuritarvitamist või moonutamist ja süstemaatilise kabotaaži ohtu nn varifirmade või rändavate juhtide poolt, kohaldatakse kabotaažvedudele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 96/71/EÜ1a sätestatud liidu õigusnorme autoveosektoris esimesest päevast alates.

 

_______________

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Seepärast ning kontrollide lihtsustamiseks ja ebakindluse kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu piirang kaotada ning selliste vedude jaoks ettenähtud päevade arvu vähendada.

(14)  Seepärast ning kontrollide lihtsustamiseks ja ebakindluse kõrvaldamiseks ei tohiks rahvusvahelistele vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu piirangut kohaldada 48 tunni jooksul.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Pärast kabotaažvedude lõppu ei tohiks autoveo-ettevõtjatel olla lubatud teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul selle autorongi mootorsõidukiga kabotaažvedusid vastuvõtvas liikmesriigis seitsme päeva jooksul.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)  Maanteetranspordi keskkonnatõhusus on 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamise seisukohast väga tähtis aspekt. 2012. aastal oli peaaegu veerandil liidu veokitest kaasas tühi sõiduk ning paljudel juhtudel oli see tingitud kabotaažvedudele kehtestatud piirangutest.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 c)  Määruse (EÜ) nr 1072/2009 põhjenduses 17 sätestatakse selgelt, et direktiivi 96/71/EÜ sätteid kohaldatakse kabotaažvedusid tegevate veoettevõtjate suhtes. Kuna kabotaažvedu hõlmab otsest osalemist vastuvõtva liikmesriigi transporditurul, on see ainus viis, kuidas saavutada võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selgitada tuleks, milliste vahendite abil saavad autoveo-ettevõtjad tõendada kabotaažvedusid käsitlevate eeskirjade täitmist. Selliste vahenditena tuleks käsitada elektroonilise veoteabe kasutamist ja edastamist, mis peaks lihtsustama asjakohaste tõendite esitamist ja nende käsitlemist pädevate asutuste poolt. Sel eesmärgil kasutatav formaat peaks tagama usaldusväärsuse ja autentsuse. Arvestades seda, et veo- ja logistikavaldkonnas kasutatakse üha rohkem tõhusat elektroonilist teabevahetust, on oluline tagada õigusraamistike sidusus ja sätted, mis käsitlevad haldusmenetluste lihtsustamist.

(15)  Eeskirjade tulemuslik ja tõhus täitmine on siseturu ausa konkurentsi ja töötajate õiguste kaitse tagamise eeltingimus. Täitmise tagamise edasine digiteerimine on vajalik selleks, et vähendada sellega seotud töökoormust ja ebavajalikku halduskoormust ning paremini jälgida suure riskiga veoettevõtjaid. Vajalik on kiire ajakohastamine ning arukate sõidumeerikute ja elektrooniliste veodokumentide (eCMR) kasutamine. Selgitada tuleks, milliste vahendite abil saavad autoveo-ettevõtjad tõendada kabotaažvedusid käsitlevate eeskirjade täitmist. Selliste vahenditena tuleks käsitada elektroonilise veoteabe kasutamist ja edastamist, mis peaks lihtsustama asjakohaste tõendite esitamist ja nende käsitlemist pädevate asutuste poolt. Sel eesmärgil kasutatav formaat peaks tagama usaldusväärsuse ja autentsuse. Arvestades seda, et veo- ja logistikavaldkonnas kasutatakse üha rohkem tõhusat elektroonilist teabevahetust, on oluline tagada õigusraamistike sidusus ja sätted, mis käsitlevad haldusmenetluste lihtsustamist.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Õigusnormide täitmise tagamise vahendite edasine digiteerimine on siseturu nõuetekohase toimimise, tarbetu halduskoormuse vähendamise ning maanteesektoris eeskirjade tulemusliku ja tõhusa jõustamise eeltingimus.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  punkt a jäetakse välja;

i)  punkt a asendatakse järgmisega:

 

„a)  kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või ühendatud autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, ja kes tegelevad ainult siseriiklike vedudega;“

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 1 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lisatakse lõige 6:

välja jäetud

„6. Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei kohaldata kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni.

 

Liikmesriigid võivad siiski:

 

(a)  nõuda, et kõnealused ettevõtjad kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses lõigus osutatud sätteid;

 

(b)  vähendada esimeses lõigus osutatud piirmäära kõigi või mõnede autoveoliikide puhul.“

 

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja.

välja jäetud

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  omama ruume, kus on hoiul tema põhilised äridokumendid, eelkõige tema ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, personalijuhtimisega seotud dokumendid, töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja kohta andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik muud dokumendid, millele pädev asutus peab juurde pääsema, et kontrollida käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste täitmist;

a)  omama ettevõtte tegevusega proportsionaalseid piisavaid ruume, kus on hoiul tema põhilised äridokumendid või kus on tagatud juurdepääs asjaomastele paberkandjal või elektroonilisel kujul dokumentidele, eelkõige tema ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, personalijuhtimisega seotud dokumendid, töölepingud, kabotaaži, vajaduse korral juhtide lähetamise eeskirju ning sõiduaja ja puhkeaja kohta andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik muud dokumendid, millele pädev asutus peab juurde pääsema, et kontrollida käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste täitmist;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lisatakse järgmine punkt:

 

„a a)  omama parkimiskohti, mis on proportsionaalsed selle sõidukipargi tegevuse ja suurusega;“

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Ettevõtja tõhusa ja stabiilse asutamise hindamine on alati individuaalne ja üldine hinnang, mille puhul võetakse arvesse kõiki asjakohaseid tegureid.“

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3 – punkt b – alapunkt xii a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

xii a)  kabotaaži.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 6 – lõige 2a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  määratleb rikkumiste raskusastme vastavalt sellele, kui suur on nende poolt surma või tõsiste vigastuste põhjustamise oht ja kui palju need võivad moonutada konkurentsi autoveoturul, sealhulgas halvendada veosektori töötajate töötingimusi;

b)  määratleb rikkumiste raskusastme vastavalt sellele, kui suur on nende poolt surma või tõsiste vigastuste põhjustamise oht ja kui palju need võivad moonutada konkurentsi autoveoturul, sealhulgas halvendada veosektori töötajate töötingimusi, ning asjaomaste liidu tööõigusnormide rikkumisele;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud nõude täitmiseks suudab ettevõtja eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma finantskohustusi. Ettevõtja tõendab audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 5 000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, tõendavad audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et nende käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki kohta.

Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud nõude täitmiseks suudab ettevõtja eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma finantskohustusi. Ettevõtja tõendab audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 5 000 eurot iga rohkem kui 3,5 tonni kaaluva lisasõiduki kohta. Kaupade autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, tõendavad audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruannetega, et nende käsutuses on igal aastal omakapitali vähemalt 1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki kohta.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks sellele tõendavad ettevõtjad, et nende käsutuses on rahalised vahendid, mis on proportsionaalsed vähemalt ühe kuu töötasuga iga liikuva töötaja kohta.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erandina lõikest 1 võib pädev asutus raamatupidamise aastaaruannete puudumisel nõustuda, et ettevõtja tõendab oma finantssuutlikkust sellise tõendiga nagu pangatagatis; finantsasutuse väljastatud dokument, millega antakse ettevõtjale juurdepääs krediidile, või muu siduv dokument, mis tõendab, et ettevõtja käsutuses on lõike 1 esimeses lõigus täpsustatud summad.

2.  Erandina lõikest 1 võib pädev asutus raamatupidamise aastaaruannete puudumisel nõustuda, et ettevõtja tõendab oma finantssuutlikkust sellise tõendiga nagu pangatagatis, kindlustusleping, finantsasutuse väljastatud dokument, millega antakse ettevõtjale juurdepääs krediidile, või muu siduv dokument, mis tõendab, et ettevõtja käsutuses on lõike1 esimeses lõigus täpsustatud summad.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 8 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artikli 8 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid võivad toetada jätkuõpet I lisas loetletud ainevaldkondades iga kümne aasta järel, tagamaks et veokorraldajad on kursis oma valdkonnas toimunud arengutega.“

„Liikmesriigid võivad toetada jätkuõpet I lisas loetletud ainevaldkondades iga kolme aasta järel, tagamaks et lõikes 1 osutatud isik või isikud on piisavalt kursis oma valdkonnas toimunud arengutega.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Artikli 12 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

(8)  Artikli 12 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid kontrollivad vähemalt iga kolme aasta tagant, kas kõnealused ettevõtjad vastavad artiklis 3 sätestatud nõuetele.“

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõike 1 teine lõik jäetakse välja;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt -i (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-i)  lisatakse järgmine punkt:

 

„a a)  Tõhusa piiriülese jõustamise eesmärgil peavad riikliku elektroonilise registri andmed olema reaalajas täielikult ligipääsetavad teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.“

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt -i a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-i a)  punkt c asendatakse järgmisega:

c)  hea maine ja ametialase pädevuse tingimustele vastavate veokorraldajate nimed ning vajaduse korral seadusliku esindaja nimi;

c)  artiklis 3 sätestatud hea maine ja ametialase pädevuse nõuetele vastavate veokorraldajate nimed ning vajaduse korral seadusliku esindaja nimi;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt -i b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-i b)  lisatakse järgmine punkt:

 

„c a)  nende autoveo-ettevõtjate nimed, mida eelnevalt haldasid veokorraldajad;“

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  töötajate arv;

h)  töötajate arv ning nende isikuandmed, elukohariik, töölepingu suhtes kohaldatav tööõigus, sotsiaalmaksete maksmise riik ning sotsiaalkindlustuse number;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tõhusa piiriülese jõustamise eesmärgil peavad riikliku elektroonilise registri andmed olema reaalajas ligipääsetavad kõigi liikmesriikide pädevatele asutustele.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=ET)

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 16 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

5.  Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, et riiklikud elektroonilised registrid oleksid omavahel ühendatud ja artiklis 18 osutatud riiklike kontaktpunktide kaudu ühenduse tasandil juurdepääsetavad. Juurdepääs riiklike kontaktpunktide kaudu ja omavaheline ühendatus tuleb tagada hiljemalt 31. detsembriks 2012 nii, et ükskõik mis liikmesriigi pädeval asutusel on võimalus kasutada kõikide liikmesriikide riiklikke elektroonilisi registreid.

5.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et riiklikud elektroonilised registrid oleksid kogu liidus omavahel ühendatud ja koostalitlusvõimelised ning ühendatud määruses (EL) nr 165/2014 viidatud portaaliga nii, et kõikide liikmesriikide kõikidel pädevatel asutustel ja kontrolliasutustel oleks otsene juurdepääs lõikes 2 osutatud andmetele.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Ametiasutustevahelise koostöö hõlbustamiseks ja parima seirepraktika vahetamiseks teevad liikmesriigid koostööd deklareerimata töö vastase võitluse platvormiga ja Euroopa tööhõiveametiga.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui teabenõude täitmine või kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste tegemine on keeruline või võimatu, teatab kõnealune liikmesriik sellest koos põhjendustega teabenõude esitanud liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. Asjaomased liikmesriigid peavad omavahel aru, et leida igale tõstatatud probleemile lahendus.

5.  Kui teabenõude täitmine või kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste tegemine on keeruline või võimatu, teatab kõnealune liikmesriik sellest koos põhjendustega teabenõude esitanud liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. Asjaomased liikmesriigid teevad koostööd, et leida igale tõstatatud probleemile lahendus.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

Artikkel 18 – lõige 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Liikmesriigid peavad läbi viima piiriüleseid kontrolle veosektori sidusettevõtjatele (ema- ja tütarettevõtjatele), et tuvastada ebaproportsionaalseid kasumiülekandeid või väiksemate arvete esitamisega seotud rikkumisi.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tühjade konteinerite või kaubaaluste vedu käsitatakse kaupade veona rendi või tasu eest kõikidel juhtudel, kui selle suhtes kohaldatakse veolepingut.

Tühjade konteinerite või kaubaaluste vedu ei käsitata kaupade rahvusvahelise veona rendi või tasu eest vastavalt III peatükile.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Käesolevat määrust kohaldatakse ka kaupade rahvusvahelise autoveo suhtes kombineeritud veo esimese ja/või viimase etapina, nagu on sätestatud nõukogu direktiivis 92/106/EMÜ.“

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 1 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Juhul kui vedu tehakse liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, kohaldatakse käesolevat määrust transiidi käigus läbitava liikmesriigi territooriumil kulgeva reisi osa suhtes. Seda ei kohaldata reisi selle osa suhtes, mis tehakse selle liikmesriigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, kuni ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel ei ole sõlmitud vajalikku kokkulepet.

2.  Juhul kui vedu tehakse liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, kohaldatakse käesolevat määrust transiidi käigus läbitava liikmesriigi territooriumil kulgeva reisi osa suhtes. See teekond jääb siiski töötajate lähetamist käsitleva direktiivi kohaldamisalast välja. Seda ei kohaldata reisi selle osa suhtes, mis tehakse selle liikmesriigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, kuni ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel ei ole sõlmitud vajalikku kokkulepet.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 1 – lõige 5 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Artikli 1 lõike 5 punkt c jäetakse välja.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 2 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  „kabotaažveod” – rendi või tasu eest tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt ja mis hõlmavad vedu alates kaupade pealevõtmisest ühes või mitmes laadimiskohas kuni nende kättetoimetamiseni ühte või mitmesse kättetoimetamiskohta vastavalt saatekirjale;

6.  „kabotaažveod“ – rendi või tasu eest tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt ja mis hõlmavad vedu alates kaupade pealevõtmisest ühes laadimiskohas kuni nende kättetoimetamiseni ühte kättetoimetamiskohta;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 3 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

Rahvusvaheline vedu toimub ühenduse tegevusloa alusel ning kui juht on kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka juhitunnistus.

Rahvusvaheline vedu toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/20141a II peatükis sätestatud arukat sõidumeerikut kasutades, ühenduse tegevusloa alusel ning kui juht on kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka juhitunnistus.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1).“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui saabuva rahvusvahelise veoga teisest liikmesriigist või kolmandast riigist vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 osutatud vedajal teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul sama sõiduki mootorsõidukiga kabotaažvedusid vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates liikmesriikides. Kabotaažveo raames toimuv viimane koorma mahalaadimine leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo raames toimunud viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis.

2.  Kui saabuva rahvusvahelise veoga teisest liikmesriigist või kolmandast riigist vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 osutatud vedajal teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul sama sõiduki mootorsõidukiga kabotaažvedusid vastuvõtvas liikmesriigis. Kabotaažveo raames toimuv viimane koorma mahalaadimine leiab aset 48 tunni jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo raames toimunud viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis.

 

Esimese lõigu alusel lubatud kabotaažveod on ajutise iseloomuga ning neid vedusid teostava juhi töö korraldatakse viisil, mis võimaldab juhil puhata kodus või muus enda valitud kohas vastavalt määruse (EÜ) nr 561/2006 sätetele.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„2a.  Autoveo-ettevõtjatel ei ole vastuvõtvas liikmesriigis lubatud seitsme päeva jooksul pärast kabotaažveo lõppu teha kabotaažvedusid sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul selle autorongi mootorsõidukiga.“

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 2b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  lisatakse järgmine lõige:

 

„2b.  Nende vedude eesmärk peab olema naasmine ettevõtja asukohaliikmesriiki.“

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riigisisese autoveo teenuseid, mida vastuvõtvas liikmesriigis osutab mitteresidendist vedaja, käsitatakse käesoleva määrusega kooskõlas olevatena üksnes juhul, kui vedaja esitab selged tõendid eelneva rahvusvahelise veo kohta.

Riigisisese autoveo teenuseid, mida vastuvõtvas liikmesriigis osutab mitteresidendist vedaja, käsitatakse käesoleva määrusega kooskõlas olevatena üksnes juhul, kui vedaja esitab selged tõendid eelneva tegeliku rahvusvahelise veo kohta ja iga järgneva, saatekirja alusel tehtud kabotaažveo kohta. Saatekirjad peavad olema sõidukis kergesti kättesaadavad teel toimuvate kontrollide tarbeks.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 4a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4a.  Lõikes 3 osutatud tõendid esitatakse või edastatakse vastuvõtva liikmesriigi volitatud kontrollametnikule nõudmisel ja teel toimuva kontrolli vältel. Need võib esitada või edastada elektrooniliselt, kasutades muudetavat struktureeritud formaati, mida saab arvutites kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks (nt eCMR).* Teel toimuva kontrolli jooksul on juhil lubatud võtta ühendust peakontori, veokorraldaja või muu isiku või üksusega, kes võib anda lõikes 3 osutatud tõendeid.

4a.  Iga saatekiri sisaldab kasutatud mootorsõiduki ja haagise registreerimismärke. Saatekirja võib esitada ka elektrooniliselt, kasutades muudetavat struktureeritud formaati, mida saab arvutites kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks (nt eCMR). Kabotaažvedu vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võivad nõuda sõidumeerikuga seotud andmete kontrollimist vastavalt määrusele (EL) nr 165/2014. Dokumente ja andmeid säilitatakse ja need tehakse kättesaadavaks kooskõlas sõidukijuhtide lähetamise direktiiviga.

_______________

______________

* Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohane elektrooniline saatekiri.

* Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohane elektrooniline saatekiri.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 8 – lõige 4b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„4b.  Selleks et tõhusalt kontrollida käesoleva määruse täitmist, edastavad autoveo-ettevõtjad kirjalikult deklaratsiooni vormis kabotaažitegevust vastuvõtva liikmesriigi asjakohastele riiklikele pädevatele asutustele hiljemalt kabotaažveo alustamisel ja vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles või mitme ametliku keele puhul vähemalt ühes neist või mõnes muus vastuvõtva liikmesriigi poolt aktsepteeritavas keeles asjakohase teabe, mis on vajalik kabotaažvedude tõhusaks kontrollimiseks, sealhulgas vähemalt järgneva:

 

a)  kaubasaatja nimi;

 

b)  kabotaažveo eeldatav kestus;

 

c)  järgmised andmed iga juhi kohta: nimi, elukohaliikmesriik, liikmesriik, kus tööleping on registreeritud, liikmesriik, kus makstakse sotsiaalkindlustusmakseid, sotsiaal- või riiklik kindlustusnumber.“

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artikli 9 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„(e a)  selliste eeskirjade kohaldamine, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris1a;

 

1a COM(2017)0278.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid korraldavad kontrolle nii, et alates 1. jaanuarist 2020 kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt % kõikidest nende territooriumil tehtud kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 2022 suurendavad nad seda protsenti vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi suuruse arvutamisel võetakse aluseks kogukabotaažvedu liikmesriigis tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt Eurostati andmetele.

1.  Iga liikmesriik vastutab tõhusa jõustamispoliitika järgimise eest oma territooriumil. Selle poliitika osana korraldavad liikmesriigid kontrolle nii, et alates 1. jaanuarist 2020 kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 4 % kõikidest nende territooriumil tehtud kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 2022 suurendavad nad seda protsenti vähemalt kuni 6 %ni. Selle protsendi suuruse arvutamisel võetakse aluseks kogukabotaažvedu liikmesriigis tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt Eurostati andmetele.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid korraldavad vähemalt kolm korda aastas kooskõlastatud operatsioone kabotaažvedude kontrollimiseks teel. Selliseid kontrolle teevad samal ajal kahe või enama liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise eest ja kellest igaüks tegutseb oma territooriumil. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 määratud riiklikud kontaktpunktid vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu ja liigi kohta.

3.  Liikmesriigid korraldavad vähemalt kuus korda aastas kooskõlastatud operatsioone kabotaažvedude kontrollimiseks teel. Need operatsioonid võivad kattuda kontrollidega, mida viiakse läbi vastavalt direktiivi 2006/22/EÜ artiklile 5. Selliseid kontrolle teevad samal ajal kahe või enama liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise eest ja kellest igaüks tegutseb oma territooriumil. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 määratud riiklikud kontaktpunktid vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu ja liigi kohta.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 10b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Lisatakse artikkel 10b:

 

„Artikkel 10b

 

Liikmesriigid tagavad käesolevas peatükis sätestatud kohustuste edasiseks jõustamiseks, et nende territooriumil kohaldatakse järjekindlat riiklikku jõustamisstrateegiat. See strateegia keskendub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ1a artiklis 9 osutatud kõrge riskiastmega ettevõtjatele ning kasutab teavet ja andmeid, mille arukad sõidumeerikud on 56 päevase perioodi jooksul salvestanud, töödelnud või ladustanud. Arukad sõidumeerikud võetakse kohustuslikus korras kasutusele kõigis rahvusvaheliste vedude ja kabotaažiga tegelevates sõidukites hiljemalt 2. jaanuariks 2020.

 

__________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35).“

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 14a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad karistused kaubasaatjatele, ekspediitoritele, peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III peatüki mittejärgimise eest, kui nad tellivad teadlikult veoteenuseid, millega kaasnevad käesoleva määruse rikkumised.

Liikmesriigid kehtestavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused kaubasaatjatele, ekspediitoritele, peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III peatüki mittejärgimise eest, kui nad tellivad teadlikult veoteenuseid, millega kaasnevad käesoleva määruse rikkumised.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1072/2009

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon koostab 2022. aasta lõpuks aruande liidu autoveoturu kohta. Kõnealune aruanne sisaldab turuolukorra analüüsi, sealhulgas hinnangut kontrollide tõhususele, ja analüüsi töötingimuste arengu kohta kutsealal.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Määrus 1072/2009/EÜ

Artikkel 17 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks ettevõtjate arvu, kellel on tütarettevõtted teistes liikmesriikides, ja selliste transpordiettevõtjate arvu, kelle puhul on tuvastatud rikkumine, mis käsitleb alaarveldamist ja/või ebaproportsionaalset kasumi ümberpaigutamist.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 muutmine, et võtta arvesse valdkonna arengut

Viited

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.6.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

19

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 muutmine, et võtta arvesse valdkonna arengut

Viited

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

15

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Esitamise kuupäev

7.6.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika