Menettely : 2017/0123(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0204/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0204/2018

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0341

MIETINTÖ     ***I
PDF 843kWORD 160k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

(COM(2017)0281 – C8‑0169/2017 – 2017/0123(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Ismail Ertug

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

(COM(2017)0281 – C8‑ 0169/2017– 2017/0123(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0281),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0169/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. tammikuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0204/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä ei nykyisellään sovelleta yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Sekä kansallista että kansainvälistä liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla voidaan varmistaa ammattimaisuuden vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja lähentää siten kilpailuedellytyksiä toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa sekä asianmukaista vakavaraisuutta koskevat vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi.

(2)  Ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä ei nykyisellään sovelleta yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on enintään 3,5 tonnia. Tällaisten yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä näihin yrityksiin. Mahdollisten porsaanreikien välttämiseksi ja ammattimaisuuden vähimmäistason varmistamiseksi alalla, jossa kansainvälisessä liikenteessä käytettävien moottoriajoneuvojen sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia, olisi yhteisiä sääntöjä noudattaen ja siten toimijoiden välisiä kilpailuedellytyksiä lähentäen sovellettava yhtäläisesti maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamista koskevia vaatimuksia ja vältettävä samalla suhteetonta hallinnollista rasitetta. Koska tätä asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin yrityksiin, jotka kuljettavat tavaroita toisen lukuun, yritykset, jotka harjoittava kuljetusliikennettä omaan lukuunsa, eivät kuulu tämän säännöksen soveltamisalaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Komission vaikutustenarvioinnin mukaan yrityksille syntyy säästöjä 2,7–5,2 miljardia euroa kaudella 2020–2035.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  On tarpeen varmistaa, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneet maantieliikenteen harjoittajat ovat tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen perusteella on tarpeen selkeyttää tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa koskevia säännöksiä.

(4)  Niin sanottujen postilaatikkoyhtiöiden torjumiseksi ja reilun kilpailun ja tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi sisämarkkinoilla tarvitaan selkeämpiä toimipaikkaa koskevia kriteereitä, tehokkaampaa seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa sekä jäsenvaltioiden välistä tehokkaampaa yhteistyötä. Johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneiden maantieliikenteen harjoittajien olisi oltava tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä jäsenvaltiossa ja niiden olisi harjoitettava liikennetoimintaansa ja merkittävää toimintaansa tosiasiallisesti sieltä käsin, Tästä syystä ja kokemuksen perusteella on tarpeen selkeyttää ja vahvistaa tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa koskevia säännöksiä samalla kun vältetään suhteetonta hallinnollista rasitetta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Koska työntekijöiden lähettämistä koskevien EU:n sääntöjen ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavan lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi olla merkittävä vaikutus maanteiden tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun, tällaiset rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen arvioimisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

(7)  Koska työntekijöiden lähettämistä koskevien EU:n sääntöjen ja sopimusvelvoitteisiin ja kabotaasiin sovellettavan lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi olla merkittävä vaikutus maanteiden tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun, tällaiset rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen arvioimisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Yrityksille, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja pitkäaikaiselta pohjalta. Koska tällainen toiminta on kuitenkin yleensä laajuudeltaan rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten olisi oltava vähemmän vaativia kuin vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, jotka harjoittavat toimintaansa mainitun rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä.

(10)  Yrityksille, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia ja joita käytetään kansainvälisissä kuljetuksissa, olisi asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja pitkäaikaiselta pohjalta. Koska näillä ajoneuvoilla harjoitettu toiminta on kuitenkin yleensä laajuudeltaan rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten olisi oltava vähemmän vaativia kuin vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, jotka harjoittavat toimintaansa mainitun rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Liikenteenharjoittajista kansallisissa sähköisissä rekistereissä olevien tietojen olisi oltava mahdollisimman täydellisiä, jotta asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset saavat riittävän kuvan tarkastuksen kohteena olevista liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, jotka koskevat liikenteenharjoittajan käytössä olevien ajoneuvojen rekisterinumeroita, palkattujen työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja rahoitusasemaa, helpottavat asetusten (EY) N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 1072/2009 säännösten täytäntöönpanon kansallisesti ja rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Sen vuoksi kansallista sähköistä rekisteriä koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(11)  Liikenteenharjoittajista kansallisissa sähköisissä rekistereissä olevien tietojen olisi oltava täydellisiä ja ajantasaisia, jotta asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset saavat riittävän kuvan tarkastuksen kohteena olevista liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, jotka koskevat liikenteenharjoittajan käytössä olevien ajoneuvojen rekisterinumeroita, palkattujen työntekijöiden määrää ja riskiluokitusta, helpottavat asetusten (EY) N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 1072/2009 sekä unionin muiden säännösten täytäntöönpanon kansallista ja rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Jotta lisäksi voidaan antaa lainvalvontaviranomaisille, myös tienvarsitarkastuksia suorittaville viranomaisille, selkeä ja kattava yleiskuva tarkastettavista liikenteen toimijoista, niille olisi annettava suora ja reaaliaikainen pääsy kaikkiin asiaa koskeviin tietoihin. Siksi kansallisten sähköisten rekisterien olisi oltava aidosti yhteentoimivia ja kaikkien jäsenvaltioiden kaikilla nimetyillä valvontaviranomaisilla olisi oltava suora ja reaaliaikainen pääsy niiden sisältämiin tietoihin. Sen vuoksi kansallista sähköistä rekisteriä koskevia sääntöjä olisi muutettava.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti harjoittamaa kansallista liikennettä (’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja samalla olisi säilytettävä tähän mennessä saavutettu taso sääntöjen purkamisessa.

(13)  Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti harjoittamaa kansallista liikennettä (’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden täytäntöönpanon valvonnan helppoa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tätä tarkoitusta varten sekä tarkastusten helpottamiseksi ja epävarmuuden poistamiseksi kansainvälisten kuljetusten jälkeisten kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä olevien päivien lukumäärää.

(14)  Turhien ajojen välttämiseksi kabotaasimatkat olisi sallittava soveltaen tiettyjä rajoituksia vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai viereisissä jäsenvaltioissa. Tätä tarkoitusta varten sekä tarkastusten helpottamiseksi ja epävarmuuden poistamiseksi kansainvälisten kuljetusten jälkeisten kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva rajoitus olisi poistettava ja lyhennettävä sen sijaan tällaisiin matkoihin yhdessä jäsenvaltiossa käytettävissä olevaa ajanjaksoa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Kabotaasimatkoihin käytettävissä olevaa ajanjaksoa yhdessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa olisi lyhennettävä, jotta voidaan estää kabotaasimatkojen järjestelmällinen toteuttaminen, mikä voisi synnyttää kansallisia markkinoita vääristävän pysyvän tai jatkuvan toiminnan. Lisäksi liikenteenharjoittajat eivät saisi toteuttaa uusia kabotaasimatkoja saman vastaanottavan jäsenvaltioin alueella tietyn ajanjakson aikana ja siihen asti kunnes ne ovat suorittaneet uuden kansainvälisen kuljetuksen siitä jäsenvaltiosta, johon yritys on sijoittautunut. Tämä säännös ei vaikuta kansainvälisen liikenteen harjoittamiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Olisi selkeytettävä, millä tavoin maantieliikenteen harjoittajat voivat osoittaa kabotaasiliikennettä koskevien sääntöjen noudattamisen. Sähköisten kuljetustietojen käyttö ja toimittaminen olisi tunnustettava sellaisiksi tavoiksi, jolloin asianmukaisten todisteiden toimittaminen ja niiden käsittely toimivaltaisessa viranomaisessa yksinkertaistuvat. Tiedot olisi toimitettava sellaisessa muodossa, jolla varmistetaan tietojen luotettavuus ja aitous. Koska kuljetuksessa ja logistiikassa käytetään yhä enemmän tehokasta sähköistä tiedonvaihtoa, on tärkeä varmistaa johdonmukaisuus sääntelykehysten sekä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista koskevien sääntöjen välillä.

(15)  Sääntöjen täytäntöönpanon tosiasiallinen ja tehokas valvonta on ennakkoedellytys tasapuoliselle kilpailulle sisämarkkinoilla. Valvontavälineiden digitalisoinnin jatkaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vapauttaa valvontakapasiteettia, vähentää kansainvälisten liikenteenharjoittajien ja erityisesti pk-yritysten tarpeetonta hallinnollista rasitetta, kohdistaa valvonta paremmin suuririskisiin liikenteenharjoittajiin ja havaita vilpilliset käytännöt. Jotta kuljetusasiakirjat voisivat olla paperittomia, tulevaisuudessa sääntönä olisi oltava, että käytetään sähköisiä asiakirjoja ja erityisesti tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen mukaista sähköistä rahtikirjaa. Olisi selkeytettävä, millä tavoin maantieliikenteen harjoittajat voivat osoittaa kabotaasiliikennettä koskevien sääntöjen noudattamisen. Sähköisten kuljetustietojen käyttö ja toimittaminen olisi tunnustettava sellaisiksi tavoiksi, jolloin asianmukaisten todisteiden toimittaminen ja niiden käsittely toimivaltaisessa viranomaisessa yksinkertaistuvat. Tiedot olisi toimitettava sellaisessa muodossa, jolla varmistetaan tietojen luotettavuus ja aitous. Koska kuljetuksessa ja logistiikassa käytetään yhä enemmän tehokasta sähköistä tiedonvaihtoa, on tärkeä varmistaa johdonmukaisuus sääntelykehysten sekä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista koskevien sääntöjen välillä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Erityisen tärkeää on ottaa pikaisesti käyttöön älykäs ajopiirturi, koska sen avulla valvontaviranomaiset voisivat toteuttaa tienvarsitarkastuksia rikkomusten ja poikkeamien havaitsemiseksi aiempaa nopeammin ja tehokkaammin, mikä parantaisi tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kuljetusyrityksiä sitovat kansainvälisiä kuljetuksia koskevat säännöt, joiden rikkomisesta on niille seurauksia. Kuljetuspalveluja maantieliikenteen tavaraliikenteen harjoittajilta sopimussuhteisesti hankkivien yritysten väärinkäytösten estämiseksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin säädettävä myös rahtaajille ja huolitsijoille määrättävistä seuraamuksista silloin, jos ne tietoisesti tilaavat kuljetuspalveluja, joihin liittyy asetuksen (EY) N:o 1072/2009 säännösten rikkomista.

(16)  Kuljetusyrityksiä sitovat kansainvälisiä kuljetuksia koskevat säännöt, joiden rikkomisesta on niille seurauksia. Kuljetuspalveluja maantieliikenteen tavaraliikenteen harjoittajilta sopimussuhteisesti hankkivien yritysten väärinkäytösten estämiseksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin säädettävä myös lähettäjille, rahtaajille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille määrättävistä seuraamuksista silloin, jos ne tietävät, että niiden tilaamiin kuljetuspalveluihin liittyy asetuksen (EY) N:o 1072/2009 säännösten rikkomista. Kun kuljetuspalveluja hankkivat yritykset tilaavat näitä palveluja kuljetusyrityksiltä, joilla on alhainen riskiluokitus, niiden vastuuvelvollisuutta olisi vähennettävä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Ehdotetulla Euroopan työviranomaisella [...] pyritään tukemaan ja helpottamaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, jotta asiaan liittyvän unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa voidaan valvoa tehokkaasti. Työviranomaisella voi olla tärkeä rooli tämän asetuksen täytäntöönpanon tukemisessa ja edistämisessä, kun se auttaa toimivaltaisia viranomaisia vaihtamaan tietoja, tukee jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä henkilöstön vaihdon ja koulutuksen avulla ja avustaa jäsenvaltioita järjestämään yhteisiä tarkastuksia. Näin vahvistettaisiin jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta, kehitettäisiin tehokasta yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä ja autettaisiin torjumaan petoksia ja sääntöjen väärinkäyttöä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  poistetaan a alakohta;

i)  Korvataan a alakohta seuraavasti:

 

a) yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla, joiden massa, perävaunut mukaan lukien, on enintään 2,4 tonnia;

 

a a) yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla ainoastaan kansalliseen liikenteeseen tarkoitetuilla moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on enintään 3,5 tonnia;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

1 artikla – 4 kohta – b alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ainoastaan ei-kaupalliseksi kuljetukseksi katsotaan kaikenlainen maanteillä tapahtuva kuljetus, josta ei makseta korvausta ja joka ei tuota tuloja, kuten henkilökuljetus hyväntekeväisyystarkoituksessa tai puhdas yksityiskäyttö;”

Ei-kaupalliseksi kuljetukseksi katsotaan kaikenlainen maanteillä tapahtuva kuljetus, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa kuljettajalle tai muille tahoille, kuten kuljetuspalvelu, hyväntekeväisyyden tai avustustyön pohjalta;”

Perustelu

Ei-kaupallisen kuljetuksen määritelmään olisi sisällytettävä toiminta, jonka tarkoituksena ei ole kaupallinen hyöty. Tämän poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle ei pitäisi jättää puhdasta hyväntekeväisyyttä olevaa toimintaa, kuten yhteisön linja-autoliikennettä, jossa kuljetukseen liittyy jonkinlainen rahallinen korvaus.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

1 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Lisätään 6 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

 

6.  

 

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohtaa eikä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 artiklaa.

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin

 

a)  vaatia näitä yrityksiä soveltamaan joitakin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista säännöksistä tai niitä kaikkia;

 

b)  alentaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin tai kaikkien maantiekuljetusluokkien osalta.”

 

 

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  yrityksellä on tilat, joissa se säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, ajo- ja lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka toimivaltaisen viranomaisen on voitava saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen.”

a)  yrityksellä on oltava toimintansa kannalta asianmukaiset tilat, joissa se voi saada käyttöönsä ydinliiketoimintansa alkuperäiset asiakirjat joko sähköisessä tai muussa muodossa, erityisesti kaupalliset sopimukset, kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiakirjat, työsopimukset, sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat, kabotaasia, työntekijöiden lähettämistä sekä ajo- ja lepoaikoja koskevia tietoja sisältävät asiakirjat sekä muut asiakirjat, jotka toimivaltaisen viranomaisen on voitava saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen.”

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a)  Lisätään a a alakohta seuraavasti:

 

a a) b alakohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla tehdään kuljetussopimuksen yhteydessä vähintään yksi tavaroiden lastaus tai tavaroiden purku joka kolmas viikko sijoittautumisvaltiossa;”

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  yrityksen on hoidettava tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti hallinnollista ja kaupallista toimintaansa niin, että sillä on asianmukaiset hallinnolliset välineet ja toimitilat kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevissa tiloissa.”

c)  yrityksen on hoidettava tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti hallinnollista ja kaupallista toimintaansa niin, että sillä on a alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset välineet ja toimitilat kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevissa tiloissa.”

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  yrityksen on hallinnoitava b alakohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla harjoitettavaa liikennettä kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevilla asianmukaisilla teknisillä välineillä;”

d)  yrityksen on hallinnoitava tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti b alakohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla harjoitettavaa liikennettä kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevilla asianmukaisilla teknisillä välineillä;”

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Lisätään f alakohta seuraavasti:

 

f) yrityksellä on oltava suoritetun kuljetustoiminnan ja sijoittautumisjäsenvaltion välinen suora yhteys, varikko ja mahdollisuus käyttää riittäviä pysäköintitiloja niin, että yritys voi käyttää säännöllisesti b kohdassa tarkoitettuja ajoneuvoja.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

6 artikla – b alakohta – xii a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  xii a) kabotaasi;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

6 artikla – 2 a kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  määrittää rikkomusten vakavuuden sen mukaan, miten todennäköisesti niihin liittyy kuolonuhrien tai vakavien loukkaantumisten riski ja kilpailun vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; riski voi aiheutua muun muassa kuljetusalan työntekijöiden työolojen heikkenemisestä;

b)  määrittää rikkomusten vakavuuden sen mukaan, miten todennäköisesti niihin liittyy kuolonuhrien tai vakavien loukkaantumisten riski tai kilpailun vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; riski voi aiheutua muun muassa kuljetusalan työntekijöiden työolojen heikkenemisestä;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen yrityksen on pystyttävä pysyvästi vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään omaa pääomaa yhteensä vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että niillä on kunakin vuonna käytössään omaa pääomaa yhteensä vähintään 1 800 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 900 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.”

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen yrityksen on pystyttävä pysyvästi vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään omaa pääomaa yhteensä vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta, jonka sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on enintään 3,5 tonnia, ja 900 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta, jonka sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia. Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia, on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että niillä on kunakin vuonna käytössään omaa pääomaa yhteensä vähintään 1 800 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 900 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.”

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

7 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, varmennetun tilinpäätöksen puuttuessa toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä, että yritys osoittaa vakavaraisuutensa pankkitakauksen kaltaisella todistuksella, rahoituslaitoksen antamalla asiakirjalla, joka osoittaa, että tämä on valmis antamaan yritykselle luottoa, tai muulla sitovalla asiakirjalla, joka osoittaa, että yrityksellä on käytettävissään 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetut määrät.”

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, varmennetun tilinpäätöksen puuttuessa toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä, että yritys osoittaa vakavaraisuutensa yhden tai useamman pankin tai muiden rahoituslaitosten, vakuutusyhtiöt mukaan luettuina, antamalla todistuksella, esimerkiksi pankkitakauksella tai vakuutuksella, kuten ammatillisella vastuuvakuutuksella, tai muulla sitovalla asiakirjalla, joka osoittaa, että yritykselle on annettu yhteisvastuullinen takaus 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetuille määrille.”

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

8 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 a  Korvataan 8 artiklan 5 kohta seuraavasti:

Jäsenvaltiot voivat edistää liitteessä I lueteltuja aihepiirejä koskevaa jatkokoulutusta kymmenen vuoden välein, jotta varmistetaan, että liikenteestä vastaavat henkilöt ovat tietoisia alan kehityksestä.

Jäsenvaltiot voivat edistää liitteessä I lueteltuja aihepiirejä koskevaa jatkokoulutusta kolmen vuoden välein, jotta varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai tarkoitetut henkilöt ovat riittävän tietoisia alan kehityksestä.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8)  Poistetaan 12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta;

8)  Korvataan 12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti: ”Jäsenvaltioiden on suoritettava vähintään joka kolmas vuosi tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset täyttävät kaikki 3 artiklassa säädetyt vaatimukset.”

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

14 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2. Ammattiin soveltumattomaksi julistetun liikenteestä vastaavan henkilön 8 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu todistus ammatillisesta pätevyydestä ei ole enää voimassa missään jäsenvaltiossa siihen asti, kunnes on toteutettu asiaankuuluvien kansallisten säännösten mukainen korjaava toimenpide. Komissio laatii luettelon korjaavista toimenpiteistä, joilla hyvä maine voidaan palauttaa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – -i a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-i a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

c)  hyvää mainetta ja ammatillista pätevyyttä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen edustajan nimi;

”c)  hyvään maineeseen ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien 3 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen edustajan nimi;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h)  työntekijöiden lukumäärä;

h)  yrityksen palveluksessa viimeisen kalenterivuoden aikana olleiden työntekijöiden lukumäärä;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut tiedot erillisissä rekistereissä. Siinä tapauksessa tietojen on oltava kyseisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saatavilla pyynnöstä tai suoraan niiden käytettävissä. Pyydetyt tiedot on toimitettava viiden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava julkisesti käytettävissä henkilötietojen suojaa koskevien asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava julkisesti käytettävissä henkilötietojen suojaa koskevien asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Joka tapauksessa ensimmäisen alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat muiden viranomaisten kuin toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on asianmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä seuraamuksia tieliikenteen alalla ja niiden virkamiehet ovat valantehneitä tai heitä muutoin koskee virallinen salassapitovelvollisuus.”

Ensimmäisen alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat muiden viranomaisten kuin toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on asianmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä seuraamuksia tieliikenteen alalla ja niiden virkamiehet ovat valantehneitä tai heitä muutoin koskee virallinen salassapitovelvollisuus.”

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetuksen (EY) N:o 1072/2009 14 a artiklan soveltamiseksi j alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava saatavilla pyynnöstä lähettäjille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Article 1 – paragraph 1 – point 11 – point b a (new)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset rekisterit on liitetty yhteen ja niihin on pääsy koko yhteisössä 18 artiklassa tarkoitettujen kansallisten yhteyspisteiden kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista. Pääsy kansallisten yhteyspisteiden kautta ja yhteenliittäminen on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä siten, että kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea tietoja kaikkien jäsenvaltioiden kansallisista sähköisistä rekistereistä.

”5. Rajat ylittävän valvonnan tehokkuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sähköiset rekisterit on liitetty yhteen ja että ne ovat yhteentoimivia koko unionissa asetuksessa (EU) 2016/48 tarkoitetun maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin (ERRU) kautta niin, että edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat suoraan kaikkien jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten saatavilla reaaliaikaisesti.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 6 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b b)  Korvataan 6 kohta seuraavasti:

6. Komissio päättää 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä, kuten vaihdettavien tietojen muodosta, muiden jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä rekistereissä tehtäviin automaattisiin tiedonhakuihin liittyvistä teknisistä menettelyistä sekä näiden rekistereiden ja muiden asianomaisten tietokantojen välisen yhteentoimivuuden edistämisestä. Näissä yhteisissä säännöissä on määritettävä, mikä viranomainen on vastuussa tietojen saatavuudesta, niiden myöhemmästä käytöstä ja ajan tasalle saattamisesta niiden saannin jälkeen, ja tätä varten niiden on sisällettävä tietojen kirjausta ja valvontaa koskevia sääntöjä.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla laaditaan ja saatetaan ajan tasalle yhteiset säännöt sen varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset rekisterit ovat täysin yhteen liitettyjä ja yhteentoimivia, jotta toimivaltainen viranomainen tai tarkastuslaitos missä tahansa jäsenvaltiossa voi käyttää niitä suoraan reaaliajassa kaikkien jäsenvaltioiden kansallisista sähköisistä rekistereistä, kuten 5 kohdassa säädetään. Näiden yhteisten sääntöjen on sisällettävä sääntöjä vaihdettavien tietojen muodosta, muiden jäsenvaltioiden kansallisten sähköisten rekisterien käyttämistä koskevista teknisistä menettelyistä ja näiden rekisterien yhteentoimivuudesta, sekä erityisiä sääntöjä tietojen saatavuudesta, kirjaamisesta ja valvonnasta.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen yhteyspiste, joka vastaa tämän asetuksen soveltamista koskevien tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisen yhteyspisteensä nimi ja osoite viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. Komissio laatii luettelon kaikista yhteyspisteistä ja toimittaa sen jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi yhteyspisteitä koskevien tietojen muutoksista.

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava tiiviissä yhteistyössä ja annettava toisilleen nopeasti vastavuoroista apua ja muuta asiaankuuluvaa tietoa tämän asetuksen täytäntöönpanon ja valvonnan helpottamiseksi.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi tässä artiklassa edellytetty hallinnollinen yhteistyö on toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/20121 a perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta, jonka ansiosta kaikki liikenteenharjoittajat voivat ilmoittaa tietoja omalla kielellään.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on vastattava kaikkien toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tietopyyntöihin ja tarvittaessa tarkastettava ja tutkittava, täyttävätkö niiden alueelle sijoittautuneet maantieliikenteen harjoittajat 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetun vaatimuksen. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava tietopyyntönsä. Pyynnöissä on tätä varten esitettävä uskottavaa näyttöä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mahdollisesta rikkomisesta.

3.  Jäsenvaltioiden on vastattava kaikkien toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tietopyyntöihin ja tarkastettava ja tutkittava, täyttävätkö niiden alueelle sijoittautuneet maantieliikenteen harjoittajat 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetun vaatimuksen. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava tietopyyntönsä asianmukaisesti. Pyynnöissä on tätä varten esitettävä uskottavaa näyttöä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mahdollisesta rikkomisesta.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, ettei pyynnölle ole riittäviä perusteita, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kymmenen työpäivän kuluessa. Tämän jälkeen pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä lisäperusteita. Jos tämä ei ole mahdollista, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.

4.  Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, ettei pyynnölle ole riittäviä perusteita, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden työpäivän kuluessa. Tämän jälkeen pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä lisäperusteita. Jos tämä ei ole mahdollista, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos tietopyyntöön vastaaminen taikka tarkastusten ja tutkimusten suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kymmenen työpäivän kuluessa ja esitettävä syyt tähän. Kyseisten jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään, jotta esiin tulleet ongelmat saataisiin ratkaistua.

5.  Jos tietopyyntöön vastaaminen taikka tarkastusten ja tutkimusten suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden työpäivän kuluessa ja esitettävä perustelut kyseiselle vaikeudelle tai mahdottomuudelle. Kyseisten jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään yhteistyötä, jotta esiin tulleet ongelmat saataisiin ratkaistua. Jos tietojen vaihdossa ilmenee jatkuvia ongelmia tai jos tietojen toimittamisesta jatkuvasti kieltäydytään esittämättä asianmukaisia perusteluja, komissio voi asiasta tiedon saatuaan ja asiaankuuluvia jäsenvaltioita kuultuaan toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on reagoitava 3 kohdan mukaisiin pyyntöihin toimittamalla pyydetyt tiedot ja suorittamalla tarvittavat tarkastukset ja tutkimukset 25 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, elleivät ne ole ilmoittaneet pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 4 kohdan mukaisesti, ettei pyynnölle ole riittäviä perusteita, tai 5 kohdan mukaisesti, että vastaaminen on mahdotonta tai vaikeaa.

6.  Jäsenvaltioiden on reagoitava 3 kohdan mukaisiin pyyntöihin toimittamalla pyydetyt tiedot ja suorittamalla tarvittavat tarkastukset ja tutkimukset 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, elleivät ne ole sopineet muusta määräajasta kyseisen jäsenvaltion kanssa tai elleivät ne ole ilmoittaneet pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 4 kohdan mukaisesti, ettei pyynnölle ole riittäviä perusteita, tai 5 kohdan mukaisesti, että vastaaminen on mahdotonta tai vaikeaa eikä kyseisille vaikeuksille ole löydetty ratkaisua.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)  Lisätään 18 a artikla seuraavasti:

 

”18 a artikla

 

Liitännäistoimenpiteet

 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava liitännäistoimenpiteitä, joilla kehitetään, helpotetaan ja edistetään tietojenvaihtoa hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon toteuttamisesta sekä tämän asetuksen sovellettavien sääntöjen noudattamisen seurannasta ja noudattamisen varmistamisesta vastaavien virkamiesten välillä.

 

2. Komissio antaa teknistä ja muuta tukea hallinnollisen yhteistyön edelleen kehittämiseksi ja jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi esimerkiksi edistämällä henkilöstön vaihtoa ja yhteisiä koulutusohjelmia ja kehittämällä, helpottamalla ja edistämällä parhaisiin käytäntöihin liittyviä aloitteita. Komissio voi käyttää käytettävissä olevia rahoitusvälineitä, joilla pyritään kehittämään valmiuksia ja lujittamaan jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston erioikeuksia talousarviomenettelyssä.

 

3. Jäsenvaltioiden on laadittava vertaisarviointeja koskeva ohjelma, johon kaikkien toimivaltaisten täytäntöönpanon valvontaviranomaisten on osallistuttava, varmistaen sekä tarkastuksia toteuttavien että niiden kohteena olevien toimivaltaisten täytäntöönpanon valvontaviranomaisten asianmukaisen kierron. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä ohjelmista komissiolle joka toinen vuosi osana 26 artiklassa tarkoitettua kertomusta, joka koskee toimivaltaisten viranomaisten toimintaa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on vuosittain laadittava kertomus sellaisten moottoriajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien käytöstä niiden alueella, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja toimitettava se komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta raportointikauden päättymistä seuraavana vuonna. Kertomuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

3.  Jäsenvaltioiden on vuosittain laadittava kertomus sellaisten kansainvälisessä liikenteessä käytettyjen ja niiden alueelle sijoittautuneiden moottoriajoneuvojen käytöstä, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4– 3,5 tonnia, ja toimitettava se komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta raportointikauden päättymistä seuraavana vuonna. Kertomuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  liikenteenharjoittajille, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, myönnettyjen lupien lukumäärä;

a)  liikenteenharjoittajille, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla kansainvälisessä liikenteessä käytetyillä moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia, myönnettyjen lupien lukumäärä;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  jäsenvaltiossa kunakin kalenterivuonna rekisteröityjen ajoneuvojen, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, lukumäärä;

b)  jäsenvaltiossa kunakin kalenterivuonna rekisteröityjen kansainvälisessä liikenteessä käytettyjen moottoriajoneuvojen, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia, lukumäärä;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  jäsenvaltiossa kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä rekisteröityjen ajoneuvojen, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, kokonaismäärä;

c)  jäsenvaltiossa kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä rekisteröityjen kansainvälisessä liikenteessä käytettyjen moottoriajoneuvojen, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia, kokonaismäärä;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  arvio sellaisten moottoriajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, osuudesta suhteessa kaikilla jäsenvaltiossa rekisteröidyillä ajoneuvoilla kaiken kaikkiaan harjoitettavaan maantieliikenteeseen jaoteltuna kansalliseen, kansainväliseen ja kabotaasiliikenteeseen.

d)  arvio sellaisten moottoriajoneuvojen, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia, sekä moottoriajoneuvojen, joiden sallittu kokonaismassa on alle 2,4 tonnia, osuudesta suhteessa kaikilla jäsenvaltiossa rekisteröidyillä ajoneuvoilla kaiken kaikkiaan harjoitettavaan maantieliikenteeseen jaoteltuna kansalliseen, kansainväliseen ja kabotaasiliikenteeseen.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 Euroopan parlamentille ja neuvostolle 3 kohdan mukaisesti keräämiinsä tietoihin ja lisänäyttöön perustuvan kertomuksen siitä, kuinka kansallisessa ja kansainvälisessä maantieliikenteessä käytettävien sellaisten moottoriajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, kokonaismäärä on muuttunut. Tämän kertomuksen perusteella komissio arvioi, onko tarpeen ehdottaa lisätoimenpiteitä.

4.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 Euroopan parlamentille ja neuvostolle 3 kohdan mukaisesti keräämiinsä tietoihin ja lisänäyttöön perustuvan kertomuksen siitä, kuinka kansainvälisessä maantieliikenteessä käytettävien sellaisten moottoriajoneuvojen, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 2,4–3,5 tonnia, kokonaismäärä on muuttunut. Tämän kertomuksen perusteella komissio arvioi, onko tarpeen ehdottaa lisätoimenpiteitä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on vuosittain raportoitava komissiolle niille 18 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti esitetyistä pyynnöistä, muilta jäsenvaltioilta saamistaan vastauksista ja toimista, joita ne ovat toteuttaneet toimitettujen tietojen perusteella.”

5.  Jäsenvaltioiden on vuosittain raportoitava komissiolle niille 18 artiklan mukaisesti esitetyistä pyynnöistä, muilta jäsenvaltioilta saamistaan vastauksista ja toimista, joita ne ovat toteuttaneet toimitettujen tietojen perusteella.”

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

26 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a)  Lisätään 5 a kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Komission 5 kohdan mukaisesti keräämien tietojen ja muiden todisteiden perusteella komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 yksityiskohtaisen kertomuksen jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön laajuudesta, mahdollisista puutteista tässä suhteessa ja mahdollisista tavoista parantaa yhteistyötä. Tämän kertomuksen perusteella komissio arvioi, onko tarpeen ehdottaa lisätoimenpiteitä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Tätä asetusta sovelletaan myös neuvoston direktiivin 92/106/ETY niihin säännöksiin, jotka koskevat saapuvaa tai lähtevää maanteiden tavaraliikennettä yhdistettyjen kuljetusten kuormauspaikan tai purkupaikan tai niiden molempien yhteydessä.”

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

1 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b)  Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Kun on kyse kuljetuksesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai päinvastoin, tätä asetusta sovelletaan siihen osaan matkasta, joka tapahtuu minkä tahansa jäsenvaltion alueella, jonka kautta liikennöidään. Sitä ei sovelleta sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa kuormaus tai purkaminen tapahtuu, kunnes yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on tehty tarvittava sopimus.”

2.  Kun on kyse kuljetuksesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai päinvastoin, tätä asetusta sovelletaan siihen osaan matkasta, joka tapahtuu minkä tahansa jäsenvaltion alueella, jonka kautta liikennöidään. Tämä kauttakulkumatka jää kuitenkin lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Sitä ei sovelleta sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa kuormaus tai purkaminen tapahtuu, kunnes yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on tehty tarvittava sopimus.”

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

1 artikla – 5 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b)  Korvataan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

c) tavarankuljetus moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on alle 2,4 tonnia;”

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

2 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ’kauttakululla’ kuormatulla ajoneuvolla yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta suoritettavaa matkaa, jonka lähtö- ja saapumispaikka eivät sijaitse näissä jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa.

Perustelu

Määritelmä on tarpeen asiakirjan COM (2017)0278 mukaista työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen vahvistamiseksi.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

 

”c) joka harjoittaa kansainvälistä kuljetustoimintaa ajoneuvoilla, joissa on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 165/20141 a 3 artiklassa ja luvussa II säädetty älykäs ajopiirturi.”

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, kabotaasiliikennettä vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai viereisissä jäsenvaltioissa, kun kyseisessä kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut tavarat on toimitettu. Viimeisin kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi purettiin.”

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut liikenteenharjoittajat saavat sijoittautumisjäsenvaltioonsa palatessaan harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, kabotaasiliikennettä vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai viereisissä jäsenvaltioissa, kun kyseisessä kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut tavarat on toimitettu. Viimeisin kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on purettava seitsemän päivän kuluessa siitä, kun kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottavaan jäsenvaltioon sovellettavalla kuljetussopimuksella tuotu kuorma viimeksi purettiin.”

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kabotaasiliikennettä jäsenvaltiossa sillä edellytyksellä, että niiden oleskelu kyseisessä jäsenvaltioissa ei ylitä 48 tuntia jäsenvaltioon saapumisen jälkeen.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun seitsemän päivän ajanjakson päätyttyä liikenteenharjoittajat eivät saa harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, kabotaasiliikennettä samassa vastaanottavassa jäsenvaltiossa 72 tunnin kuluessa liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltioon palaamisen jälkeen ja siihen asti kunnes ne ovat suorittaneet uuden kansainvälisen kuljetuksen siitä jäsenvaltioista, johon yritys on sijoittautunut.”

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 4 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on esitettävä tai toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle pyynnöstä ja tienvarsitarkastuksen kuluessa. Ne voidaan esittää tai toimittaa sähköisesti käyttämällä mukautettavaa ja suoraan tallennettavaksi ja tietokoneella käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä mallipohjaa, esimerkiksi eCMR: ää.* Kuljettaja saa tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon, joka voi antaa 3 kohdassa tarkoitetut todisteet.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on esitettävä tai toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle pyynnöstä ja tienvarsitarkastuksen kuluessa. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä, että todisteet esitetään tai toimitetaan sähköisesti käyttämällä mukautettavaa ja suoraan tallennettavaksi ja tietokoneella käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä mallipohjaa, kuten tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen mukaista sähköistä rahtikirjaa (eCMR). Kuljettaja saa tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon, joka voi antaa 3 kohdassa tarkoitetut todisteet.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”e a) palkka ja palkallinen vuosiloma Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdan mukaisesti1 a.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Tarkastukset

Älykäs noudattamisen valvonta

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset niin, että 1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään kaksi prosenttia kaikesta niiden alueella harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. Niiden on nostettava tämä osuus vähintään kolmeen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen kokonaismäärä jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-2.

1.  Tässä luvussa määrättyjen velvoitteiden täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella on käytössä johdonmukainen kansallinen valvontastrategia. Strategiassa on keskityttävä yrityksiin, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY1 a 9 artiklassa tarkoitettu korkea riskiluokitus.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin 2006/22/EY 2 artiklassa tarkoitettuihin tarkastuksiin sisältyy tarvittaessa myös kabotaasiliikenteen tarkastus.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä olevan 2 kohdan soveltamista varten jäsenvaltioilla on oltava pääsy asiaa koskeviin, asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvussa tarkoitettujen älykkäiden ajopiirtureiden kirjaamiin, käsittelemiin tai tallentamiin tietoihin sekä sähköisiin kuljetusasiakirjoihin, kuten tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettuihin sähköisiin rahtikirjoihin (eCMR).

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jäsenvaltioiden on annettava pääsy tällaisiin tietoihin ainoastaan toimivaltaisille viranomaille, joilla on valtuudet tarkastaa tässä asetuksessa määrättyjen oikeudellisten asiakirjojen rikkomista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden kaikkien alueellaan olevien toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot, joille jäsenvaltiot ovat antaneet pääsyn kyseisiin tietoihin. Komissio laatii ... päivään ...kuuta ... mennessä luettelon kaikista toimivaltaisista viranomaisista ja toimittaa sen jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava myöhemmistä muutoksista yhteystietoihin viipymättä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään niiden tietojen erityispiirteistä, joihin jäsenvaltioilla on oltava pääsy, niiden käyttöä koskevista ehdoista ja niiden toimittamisen tai niiden saatavuuden teknisistä eritelmistä ja joissa täsmennetään etenkin:

 

a) yksityiskohtainen luettelo tiedoista, joihin kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy ja joihin on sisällyttävä ainakin rajanylitysten sekä lastaus- ja purkutoimintojen ajankohta ja paikka, ajoneuvon rekisterinumero ja kuljettajan tiedot;

 

b) toimivaltaisten viranomaisten pääsyoikeudet tarvittaessa eriteltyinä toimivaltaisen viranomaisen tyypin, pääsyn tyypin ja tietojen käyttötarkoituksen mukaan;

 

c) edellä a alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista koskevat tekniset eritelmät, mukaan lukien tapauksen mukaan tietojen säilyttämisen enimmäiskesto, eriteltyinä tarvittaessa tietojen tyypin mukaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – 2 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Mitään tässä artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään. Kun tällaisia tietoja ei enää tarvita näihin tarkoituksiin, ne on hävitettävä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on tehtävä kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä tienvarsitarkastuksia ainakin kolme kertaa vuodessa. Maantieliikennealan sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kahden tai useamman jäsenvaltion kansallisten viranomaisten on tehtävä tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, että jokainen toimii omalla alueellaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009**** 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten yhteyspisteiden on yhteisten tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten lukumäärästä ja tyypistä.

3.  Jäsenvaltioiden on tehtävä kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä tienvarsitarkastuksia ainakin kolme kertaa vuodessa, ja ne voivat olla samoja kuin direktiivin 2006/22/EY 5 artiklan mukaisesti suoritetut tarkastukset. Maantieliikennealan sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kahden tai useamman jäsenvaltion kansallisten viranomaisten on tehtävä tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, että jokainen toimii omalla alueellaan. Jäsenvaltioiden on yhteisten tienvarsitarkastusten jälkeen vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten lukumäärästä ja tyypistä.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

14 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille II ja III luvun säännösten noudattamatta jättämisestä määrättävistä seuraamuksista, jos nämä tietoisesti tilaavat kuljetuspalveluja, joihin liittyy tämän asetuksen rikkomista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille II ja III luvun säännösten noudattamatta jättämisestä määrättävistä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, jos nämä tietävät tai näiden voidaan kohtuudella odottaa tietävän, että näiden tilaamiin kuljetuspalveluihin liittyy tämän asetuksen rikkomista.

 

Jos lähettäjät, huolitsijat, hankkijat ja alihankkijat tilaavat kuljetuspalveluja kuljetusyrityksiltä, joiden direktiivin 2006/22/EY 9 artiklassa tarkoitettu ristiluokitus on alhainen, niitä ei voida pitää vastuussa säännösten rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista, ellei ole osoitettu, että ne olivat tosiasiallisesti tietoisia näistä rikkomuksista.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

17 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viimeistään kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle edellisen kalenterivuoden aikana 10 a artiklan mukaisesti suoritettujen kabotaasitarkastusten lukumäärä. Ilmoituksessa on oltava tarkastettujen ajoneuvojen ja tarkastettujen tonnikilometrien lukumäärät.”

3.  Jäsenvaltioiden on viimeistään ...[kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] toimitettava komissiolle 10 a artiklan mukaisesti hyväksytyt kansalliset valvontastrategiansa. Viimeistään kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle edellisen kalenterivuoden aikana 10 a artiklan mukaisesti suoritetuista valvontatoimista ja niihin mahdollisesti sisältyneiden tarkastusten lukumäärästä. Ilmoituksessa on oltava tarkastettujen ajoneuvojen ja tarkastettujen tonnikilometrien lukumäärät.”

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

17 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio laatii kertomuksen unionin maantieliikennemarkkinoiden tilanteesta vuoden 2022 loppuun mennessä. Kertomuksessa on oltava arviointi markkinatilanteesta, mukaan lukien arvio tarkastusten tehokkuudesta ja alan työehtojen kehityksestä.

(1)

EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.


PERUSTELUT

TAUSTAA

Tieliikenneala on erittäin tärkeä ja ratkaisevassa asemassa yhteiskunnan toiminnan kannalta. Ala työllistää yli 11 miljoonaa ihmistä, ja kuljettaa lähes puolet kaikesta EU:n tavaraliikenteestä.

Komissio antoi 31. toukokuuta 2017 ”liikkuvuuspaketin”, jonka tavoitteena on varmistaa terve kilpailu, yksinkertaistaa nykyisiä sääntöjä, säilyttää EU:n sisämarkkinat ja varmistaa tämän alan työntekijöiden oikeudet.

Liikkuvuuspaketti koostuu useasta lainsäädäntöehdotuksesta. Yksi niistä on käsiteltävänä oleva ehdotus, jolla muutetaan asetuksia 1071/2009 ja 1972/2009 maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsystä ja maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin pääsystä. Näissä asetuksissa vahvistetaan säännökset, joita yritysten on noudatettava, jos ne haluavat toimia maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoilla ja muiden jäsenvaltioiden kansallisilla markkinoilla (kabotaasi).

Erot säännösten tulkinnassa, epäjohdonmukaisuudet valvontakäytännöissä ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön puute ovat kuitenkin vähentäneet niiden tehokkuutta ja luoneet oikeudellista epävarmuutta ja eriarvoisia kilpailuedellytyksiä liikenteenharjoittajien välille.

Komission ehdotuksessa esitetään muutoksia neljällä erillisellä alalla: postilaatikkoyritykset, kevyet hyötyajoneuvot, kabotaasi ja täytäntöönpanon valvonta.

Tietyt liikenteenharjoittajat perustavat ”väärennettyjä tytäryhtiöitä” matalan palkkatason jäsenvaltioihin, jotta voidaan hyödyntää palkkaerot samalla, kun ne harjoittavat toimintaansa yksinomaan korkean palkkatason jäsenvaltioissa. Tämä johtaa kohtuuttomaan kilpailuetuun verrattuna liikenteenharjoittajiin, jotka ovat sijoittautuneet siihen jäsenvaltioon, jossa he pääasiallisesti harjoittavat toimintaansa.

Pöytälaatikkoyhtiöiden käytön lopettamiseksi komissio ehdottaa, että perustamiskriteerejä vahvistetaan sen varmistamiseksi, että liikenteenharjoittajalla on todellista toimintaa sijoittautumisjäsenvaltiossa. Kriteerejä voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan harjoittaminen kyseisissä tiloissa, varojen hallussapito ja toimintaan nähden oikeasuhteisen henkilöstön työllistäminen.

Lisäksi komissio tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tällä alalla. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä toistensa kanssa postilaatikkoyhtiöiden paljastamiseksi ja suoritettava tarvittaessa paikalla tehtäviä tarkastuksia.

Tällä hetkellä kevyet hyötyajoneuvot (alle 3,5 tonnia painavat ajoneuvot) eivät kuulu asetuksen N:o 1071/2009 soveltamisalaan. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin soveltaa tiettyjä tämän asetuksen säännöksiä niiden alueelle sijoittautuneisiin kevyisiin hyötyajoneuvoihin, minkä johdosta vaatimukset koko EU:n alueella ovat sekalaisia. Koska kevyiden hyötyajoneuvojen käytön odotetaan edelleen lisääntyvän lähivuosina, komissio ehdottaa, että kevyisiin hyötyajoneuvoihin sovellettaisiin joitakin ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä.

Tällä hetkellä markkinoilla sovelletaan rajoituksia kabotaasille eli toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen kuljetusyhtiön suorittamalle tavaroiden kuljetukselle jäsenvaltion sisällä. EU:n nykyiset säännöt sallivat kolme kabotaasitoimintoa seitsemän päivän aikana kansainvälisessä liikenteessä.

Nykyisiä sääntöjä on erittäin vaikea panna täytäntöön käytännössä. Valvontaviranomaiset tarvitsevat paperiasiakirjoja kabotaasiliikenteen määrästä, mutta tämä ei näytä toimivan tehokkaasti. Säännöt on myös pantu täytäntöön epäyhtenäisesti eri EU-maissa, mikä johtaa hallinnolliseen rasitteeseen, oikeudelliseen epävarmuuteen, vilpilliseen kilpailuun ja epäluottamukseen kansallisten ja ulkomaisten liikenteenharjoittajien välillä.

Koska kabotaasiliikenne on keskittynyt lähinnä joihinkin mutta ei kaikkiin jäsenvaltioihin, epäselvät säännöt ja täytäntöönpano voivat vakavasti vaarantaa kansallisten liikenteenharjoittajien toiminnan niissä jäsenvaltioissa, joissa kabotaasiliikenteellä on suuri rooli kansallisilla kuljetusmarkkinoilla. Tämä johtuu pääasiassa huomattavista eroista, jotka liittyvät palkkoihin, verojärjestelmiin, sosiaaliturvamaksuihin ja työlainsäädäntöön. Komissio toteaa, että ala ei ole vielä valmis markkinoiden vapauttamiselle.

Komissio ehdottaa tämän vuoksi uutta säännöstä eli rajoittamatonta kabotaasiliikennettä viiden päivän kuluessa kansainvälisen kuljetuksen päättymisestä. Tämä on yhdistetty vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäispalkan ja palkallista vuosilomaa koskevien oikeuksien tiukkaan soveltamiseen ensimmäisestä kabotaasikuljetuksesta lähtien, mahdollisuuteen todistaa kabotaasin lainmukaisuus sähköisillä asiakirjoilla (esim. eCMR) ja jäsenvaltioiden velvollisuuteen tarkastaa vähimmäisosuus kabotaasikuljetuksista.

Jäsenvaltioiden välisen valvonnan kirjavan tason ja tehokkuuden parantamiseksi komissio ehdottaa, että kabotaasitarkastuksille ja yhteisille rajat ylittäville tarkastuksille asetettaisiin vuotuiset pakolliset raja-arvot. Lisäksi komissio haluaa parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tietojen vaihtoa koskevilla säännöillä, mahdollistaa kohdennetut tarkastukset tarjoamalla maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin riskiluokituksia ja kannustaa voimakkaammin älykkään ajopiirturin ja sähköisten asiakirjojen käyttöä.

ESITTELIJÄN KANTA

Esittelijä suhtautuu myönteisesti liikkuvuutta koskevaan pakettiin, koska on olemassa voimakas tarve tarkistaa lainsäädäntöä ja parantaa nykyisiä sääntöjä. Paketti sisältää useita tärkeitä säädöksiä, ja esittelijä korostaa tarvetta säilyttää niiden keskinäiset yhteydet, jotta varmistetaan selkeät säännöt. On tärkeää, että käytettävissä on johdonmukainen sääntely, jotta vältetään porsaanreikiä, jotka luovat epätervettä kilpailua yritysten kannalta. Tältä osin esittelijä pitää valitettavana, että yhdistettyjä kuljetuksia koskevan direktiivin (92/106/ETY) uudelleentarkastelu oli erotettu liikkuvuutta koskevan paketin ensimmäisestä osasta ja julkaistiin myöhemmin.

Esittelijä kannattaa komission tavoitetta selventää sääntöjä tasapuolisten toimintaedellytysten ja alan reilun kilpailun parantamiseksi, samalla kuitenkaan luomatta tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset). Lainsäädäntö on myös saatettava ajan tasalle pitäen mielessä teknologiset parannukset ja kuljetusten digitalisointi. Tämä on keskeisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa sääntöjen tehokas täytäntöönpano.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että ehdotusta voidaan lujittaa monesta kohtaa, jotta varmistetaan tasapuoliset olosuhteet terveelle kilpailulle ja tiukka valvonta yhtenäismarkkinoiden etujen hyödyntämiseksi todella tuntuvasti.

Esittelijä kannattaa komission ehdotuksia, joilla torjutaan postilaatikkoyhtiöiden toimintaa. Tällä hetkellä EU:ssa on yli 400 postilaatikkoyritystä. Korkeapalkkaisissa jäsenvaltioissa toimivat liikenteenharjoittajat ovat perustaneet niitä ja haluavat aiheetonta hyötyä alemmista työvoimakustannuksista tai veroista muissa jäsenvaltioissa. Nämä toimijat käyttävät väärin lainsäädännön porsaanreikiä ja heikkoa täytäntöönpanoa, mikä johtaa epäreiluun kilpailuun.

On tärkeää vahvistaa ja täsmentää vaatimuksia, jotka koskevat todellisen liiketoiminnan perustamista ja täydentää kansallisiin sähköisiin rekistereihin sisällytettyjä tietoja, jotta saataisiin kattavampi kuva yrityksen omistuksesta.

Lisäksi esittelijä katsoo, että kevyet hyötyajoneuvot on sisällytettävä tähän lainsäädäntöön, koska nämä ajoneuvot ovat yleistyneet markkinoilla ja näin ollen niiden on noudatettava samoja sääntöjä. On kuitenkin myös muistettava, että maantiekuljetusten alalla on paljon pk-yrityksiä, jotka harjoittavat kuljetustoimintaa ainoastaan kotimaassa. Näin ollen esittelijä ehdottaa asetuksen soveltamisalan rajoittamista ainoastaan kansainvälistä toimintaa harjoittaviin kevyisiin hyötyajoneuvoihin (joita on vain noin 10 prosenttia kaikista kevyistä hyötyajoneuvoista).

Kuitenkin kyseisten kevyiden hyötyajoneuvojen osalta esittelijä katsoo, että kaikkia neljää kriteeriä olisi sovellettava; myös ”hyvämaineisuutta” ja ”ammatillista pätevyyttä”, sekä vaatimusta yhteisön liikenneluvan saamisesta. Näin varmistetaan, että kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen liikenne täyttää samat ammatilliset vähimmäisvaatimukset kuin muutkin maanteiden tavaraliikenteen alalla. Jotta voitaisiin edelleen vähentää hallinnollista rasitetta, esittelijä ehdottaa kevyiden hyötyajoneuvojen (alle 2,4 tonnia) jättämistä soveltamisalan ulkopuolelle.

Kabotaasin osalta esittelijä korostaa, että tarkoitus on toimia päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi tyhjinä kansainvälisestä liikenteestä palaavien kuorma-autojen osalta ja että toiminta on tilapäistä. Jos esimerkiksi kansainvälisen liikenteen toimi yhdistetään johonkin kansalliseen toimeen paluumatkalla, se voisi lisätä liikenteen tehokkuutta ja vähentää tyhjiä ajoja.

Tällä hetkellä kabotaasisääntöjä väärinkäytetään päästämällä kabotaasia järjestelmällisesti käyttäviä ulkomaisia liikenteenharjoittajia harjoittamaan järjestelmällisesti ja toistuvasti kansallista liikennettä. Tämä johtaa vilpilliseen kilpailuun ja sosiaaliseen polkumyyntiin. Koska kabotaasiliikenne on sama kuin kansallinen liikenne, esittelijä muistuttaa, että asiassa olisi sovellettava työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettua direktiiviä 96/71/EY. Tämä käy ilmi myös komission ehdotuksen perusteella.

Komission ehdotuksissa ei valitettavasti käsitellä järjestelmällisen kabotaasin ongelmaa. Esittelijä katsoo, että järjestelmällisen puuttuminen kabotaasiliikenteeseen on keskeisen tärkeää. On myös tärkeää varmistaa, että yritykset eivät voi käyttää hyväkseen yhdistettyjä kuljetuksia koskevaa direktiiviä kabotaasiliikenteen sääntöjen kiertämiseksi.

Siksi esittelijä ehdottaa parannusta siihen, mitä tarkalleen ottaen kuuluu kabotaasiliikenteen oikeuttavaan kansainväliseen liikenteeseen, jotta järjestelmällinen kabotaasi voidaan lopettaa. Näin voidaan tehdä esimerkiksi ottamalla huomioon kansainvälisen sopimuksen arvo. Lisäksi esittelijä ehdottaa, että kabotaasiliikenteelle sallittua aikaa rajoitettaisiin, mikä korostaisi sen tilapäistä luonnetta.

Lopuksi esittelijä katsoo, että täytäntöönpanon valvonnan vahvistaminen on ehdottoman välttämätöntä, jotta yksikin ehdotuksen tavoitteista voidaan saavuttaa. Tällä hetkellä valvonta on melko vaatimatonta, ja jäsenvaltioiden välillä on eroja. Siksi esittelijä ehdottaa hallinnollista yhteistyötä ja valvontaa koskevien säännösten vahvistamista. Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tarkastuksia, heillä on oltava helpompi pääsy kansallisiin rekistereihin. Lisäksi on tarpeen edistää älykkään ajopiirturin käyttöä ja lisätä parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja valvontaa koskevaa koulutusta jäsenvaltioiden välillä.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.4.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Valmistelija: Verónica Lope Fontagné

LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Komissio toimitti neuvostolle 31. toukokuuta 2017 ehdotuksen asetukseksi maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta.

Komission ehdotuksen tavoitteena on tukea maantieliikenteen sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa, tehokkuutta ja kilpailukykyä, sillä vuosina 2014–2015 tehdyn jälkiarvioinnin mukaan tähän tavoitteeseen oli päästy vain osittain. Arvioinnin mukaan suurimmat vaikeudet liittyivät säännöissä oleviin puutteisiin ja sääntöjen täytäntöönpanon valvontaan.

Valmistelijan kanta

Valmistelija on samaa mieltä komission ehdotuksen perustavoitteista, mutta katsoo, että jotkut suunnitellut käytännön toimenpiteet vaikeuttaisivat ehdotuksen täytäntöönpanoa maantieliikenteen alalla ja voisivat aiheuttaa liian suuria hallinnollisia esteitä yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille, mikä viime kädessä vaarantaisi sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan.

Samoin on huomattava, että komissio toimitti tämän ehdotuksen yhdessä kuljettajien lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon maantieliikenteen alalla koskevan direktiiviehdotuksen ja ajoaikoja koskevan direktiiviehdotuksen kanssa, joten niitä on tarkasteltava yhdessä.

Valmistelija katsoo, että näillä ehdotuksilla olisi saavutettava tasapaino sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja asianmukaisten työolojen ja sääntöjen varmistamisen välillä.

Ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi laittoman työn torjunta kuljetusalalla, erityisesti niin sanottujen postilaatikkoyritysten ja näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen torjuminen.

On tärkeää kunnioittaa unionin oikeuden perusperiaatteita, sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, joista on määrätty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 ja 56 artiklassa. Kuitenkin, kuten komissio huomauttaa, on tarpeen varmistaa, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneet maantieliikenteen harjoittajat ovat tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa sieltä käsin.

On tehostettava valvontaa ja pantava täytäntöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia yrityksille, jotka rikkovat tarkoituksellisesti kansallisia ja yhteisön sääntöjä. Tällainen toiminta, olkoonkin, että se on vähemmistöosassa eikä kerro koko alasta, on vilpillistä kilpailua, ja se vääristää sisämarkkinoiden toimintaa eikä siinä taata työntekijöille asianmukaisia työoloja.

Maantieliikenne työllistää unionissa suoraan viisi miljoonaa ihmistä ja tuottaa noin kaksi prosenttia yhteisön bruttokansantuotteesta. EU:ssa on kuitenkin pulaa ammattikuljettajista. Sen vuoksi ja koska liikenteen pysähtyminen halvaannuttaisi unionin talouden, EU:n on toteutettava toimia, joilla houkutellaan nuoria alalle ja pidetään nykyiset ammattilaiset alalla.

Valmistelija kannattaa sitä, että asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 noudattamiseksi tarvittavat vaatimukset ovat selkeitä ja toiminnan luonteen ja yrityksen koon mukaisia niin, että niistä ei aiheudu kohtuuttomia hallinnollisia esteitä.

Tässä mielessä ja koska asetuksen (EY) N:o 1071/2009 osittainen täytäntöönpano kevyisiin hyötyajoneuvoihin merkitsisi toimintakustannusten nousemista 4–10 prosentilla, vaikka tällaisten ajoneuvojen osuus kansainvälisestä liikenteestä tonnikilometreinä mitattuna on vain 0,11 prosenttia, ehdotuksen 1 artiklan 4 kohdan a alakohtaan sisältyvän nykyisen poikkeuksen poistamista kokonaan on pidettävä suhteettomana ilman etukäteisnäyttöä sen tarpeellisuudesta.

Kuljettajan ammatin liikkuvan luonteen sekä kansainvälisiin maantiekuljetuksiin kuluvan ajan ennakointiin liittyvien todellisten vaikeuksien takia valmistelija ei ole varma, mitkä ovat todelliset hallinnolliset vaikutukset, jos työntekijöiden lähettäminen sisällytetään hyvämaineisuuden arvioinnin perusteeksi.

Kabotaasiliikenteen osalta valmistelija on samaa mieltä siitä, että joustavuus on tärkeää, kuten myös selkeiden, yksinkertaisten ja helposti valvottavien sääntöjen soveltaminen. Kuitenkin tämän toiminnan mahdollinen sisällyttäminen kuljettajien lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevan direktiivin soveltamisalaan ensimmäisestä päivästä alkaen paitsi hankaloittaisi sääntöjen soveltamista myös nostaisi vientihintoja ja vaikuttaisi kielteisesti kansainvälisen liikenteen kannattavuuteen ja sitä kautta myös sisämarkkinoihin ja työmarkkinoihin.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä ei nykyisellään sovelleta yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Sekä kansallista että kansainvälistä liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa asetuksessa (EY) N: o 1071/2009 vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla voidaan varmistaa ammattimaisuuden vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja lähentää siten kilpailuedellytyksiä toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa sekä asianmukaista vakavaraisuutta koskevat vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi.

(2)  Ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä ei nykyisellään sovelleta yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Tällaisten yritysten määrä on ollut kasvussa erityisesti kansallisilla kuljetusmarkkinoilla, koska kaupungeissa ja lyhyillä reiteillä käytetään kevyitä hyötyajoneuvoja. Tästä syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa asetuksessa (EY) N: o 1071/2009 vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä näihin yrityksiin. Jotta voidaan varmistaa ammattimaisuuden vähimmäistaso, estää porsaanreikien käyttö ja varmistaa entistä oikeudenmukaisempi kilpailu sisämarkkinoilla ilman, että kuljetusyrityksille, erityisesti pk-yrityksille, asetetaan tarpeettomia hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamista koskevia vaatimuksia olisi sovellettava yhtäläisesti yrityksiin, jotka käyttävät kansainvälisessä liikenteessä ja kabotaasiliikenteessä ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Komissio arvioi vaikutustenarvioinnissaan yrityksille syntyvän säästöjä 2,7–5,2 miljardia euroa kaudella 2020–2035.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jäsenvaltiot voivat nykyisellään asettaa maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittajaksi pääsylle asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 asetuksessa täsmennettyjen vaatimusten lisäksi muitakin vaatimuksia. Tämä mahdollisuus ei ole osoittautunut välttämättömäksi, ja se on johtanut eroihin ammattiin pääsyn edellytyksissä. Sen vuoksi siitä olisi luovuttava.

(3)  Jäsenvaltiot voivat asettaa maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittajaksi pääsylle asetuksessa (EY) N: o 1071/2009 asetuksessa täsmennettyjen vaatimusten lisäksi muitakin vaatimuksia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Vaikka maantieliikenne työllistää unionissa suoraan viisi miljoonaa ihmistä ja tuottaa lähes kaksi prosenttia sen bruttokansantuotteesta, unionissa on kuitenkin pulaa ammattikuljettajista, erityisesti nuorista ja naisista. Helpottaakseen nuorten ja naisten pääsyä ammattiin ja työntekijöiden pysymistä alalla, erityisesti pk-yritysten tapauksessa, laitonta työtä ja näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista olisi vähennettävä ja käytössä olevia hallinnollisia muodollisuuksia olisi tehtävä joustavammiksi, jotta ei aiheuteta kohtuutonta rasitetta pienille yrityksille tai itsenäisille ammatinharjoittajille. Asetusten (EY) N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 1072/2009 arviointi on osoittanut, että tarpeettomat hallinnolliset ja lainsäädännölliset vaatimukset ovat rasite sekä hallintoelimille että kuljetusyrityksille. Sääntöjen selventäminen ja hallinnollisen yksinkertaistamisen jatkaminen ovat välttämättömiä kilpailukykyisen ja tehokkaan kuljetusalan kannalta ja sääntöjen täytäntöönpanon parantamiseksi. Myös teknologian kehitystä on edelleen tuettava ja käytettävä hyväksi.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  On tarpeen varmistaa, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneet maantieliikenteen harjoittajat ovat tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen perusteella on tarpeen selkeyttää tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa koskevia säännöksiä.

(4)  On tarpeen varmistaa, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneet maantieliikenteen harjoittajat ovat tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa sieltä käsin. Sijoittautumisvapaus on sisämarkkinoiden kulmakivi. Kuitenkin postilaatikkoyritysten ja näennäisyrittäjyyden lisääntyminen kuljetusalalla on aiheuttanut vilpillisten käytäntöjen yleistymistä, mikä heikentää alan imagoa, sillä ne vähentävät laittomasti työvoimakustannuksia, eikä työelämän normien asianmukaista noudattamista pystytä takaamaan. Tästä syystä ja kokemuksen perusteella on tarpeen selkeyttää asetuksen (EY) N:o 1071/2009 säännöksiä, jotka koskevat sijoittautumisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä sekä tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa, ja varmistaa niiden täytäntöönpano ja seurata sitä tehostamalla tarkastuksia ja näin päästä eroon niin sanottuihin postilaatikkoyrityksiin ja näennäisyrittäjyyteen liittyvästä laittomasta toiminnasta. On myös edistettävä yhteistyön tiivistämistä, yhteisiä valvontatoimia, entistä kunnianhimoisempien tavoitteiden asettamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Koska kansallisten verosääntöjen vakavat rikkomiset voivat merkittävästi haitata tasapuolisen kilpailun edellytyksiä maanteiden tavaraliikenteen alalla, tällaiset rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen arvioimisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

(6)  Koska kansallisten verosääntöjen vakavat rikkomiset voivat merkittävästi haitata tasapuolisen kilpailun edellytyksiä maanteiden tavaraliikenteen alalla, tällaiset rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen arvioimisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin, ja niistä olisi myös määrättävä varoittavia seuraamuksia, jotka ovat oikeasuhtaisia todettuun rikkomukseen nähden.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Koska työntekijöiden lähettämistä koskevien EU:n sääntöjen ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavan lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi olla merkittävä vaikutus maanteiden tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun, tällaiset rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen arvioimisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

(7)  Koska työntekijöiden lähettämistä ja kabotaasia koskevien EU: n sääntöjen ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavan lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi olla merkittävä vaikutus maanteiden tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun, tällaiset rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen arvioimisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää on, että kilpailu markkinoilla on tasapuolista, asiaa koskevien unionin sääntöjen rikkomiset olisi otettava huomioon arvioitaessa liikenteestä vastaavien henkilöiden ja kuljetusyritysten hyvää mainetta. Lisäksi olisi selkeytettävä, että komissiolla on valta määritellä asianomaisten rikkomusten vakavuusaste.

(8)  Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää on, että kilpailu markkinoilla on tasapuolista, tätä asiaa ja asianomaisia työntekijöitä koskevien unionin sääntöjen rikkomiset olisi otettava huomioon arvioitaessa liikenteestä vastaavien henkilöiden ja kuljetusyritysten hyvää mainetta. Lisäksi olisi selkeytettävä, että komissiolla on valta määritellä asianomaisten rikkomusten vakavuusaste.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Yrityksille, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja pitkäaikaiselta pohjalta. Koska tällainen toiminta on kuitenkin yleensä laajuudeltaan rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten olisi oltava vähemmän vaativia kuin vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, jotka harjoittavat toimintaansa mainitun rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä.

(10)  Yrityksille, jotka harjoittavat kansainvälisessä liikenteessä maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi asetettava riittävä vakavaraisuuden vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja pitkäaikaiselta pohjalta ja että ne pystyvät täyttämään alan työntekijöiden palkkoihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvät velvoitteensa. Koska tällainen toiminta on kuitenkin yleensä laajuudeltaan rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten olisi oltava vähemmän vaativia kuin vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, jotka käyttävät toimintaansa mainitun rajan ylittäviä ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä, eivätkä ne saa muodostaa kohtuutonta rasitetta pienille yrityksille tai itsenäisille ammatinharjoittajille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Liikenteenharjoittajista kansallisissa sähköisissä rekistereissä olevien tietojen olisi oltava mahdollisimman täydellisiä, jotta asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset saavat riittävän kuvan tarkastuksen kohteena olevista liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, jotka koskevat liikenteenharjoittajan käytössä olevien ajoneuvojen rekisterinumeroita, palkattujen työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja rahoitusasemaa, helpottavat asetusten (EY) N: o 1071/2009 ja (EY) N: o 1072/2009 säännösten täytäntöönpanon kansallisesti ja rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Sen vuoksi kansallista sähköistä rekisteriä koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(11)  Liikenteenharjoittajista kansallisissa sähköisissä rekistereissä olevia tietoja olisi päivitettävä jatkuvasti, jotta asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset saavat riittävän kuvan tarkastuksen kohteena olevista liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, jotka koskevat liikenteenharjoittajan käytössä olevien ajoneuvojen rekisterinumeroita, palkattujen työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja rahoitusasemaa, helpottavat asetusten (EY) N: o 1071/2009 ja (EY) N: o 1072/2009 säännösten täytäntöönpanon kansallisesti ja rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Lisäksi kansallisten sähköisten rekisterien olisi oltava yhteentoimivia ja tienvarsitarkastuksia suorittavilla kaikkien jäsenvaltioiden virkamiehillä, jotka vastaavat täytäntöönpanon valvonnasta, olisi oltava suora pääsy niiden sisältämiin tietoihin. Sen vuoksi kansallista sähköistä rekisteriä koskevia sääntöjä olisi muutettava.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti harjoittamaa kansallista liikennettä (’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja samalla olisi säilytettävä tähän mennessä saavutettu taso sääntöjen purkamisessa.

(13)  Kabotaasiliikenteen pääasiallinen tarkoitus on välttää tyhjillä ajoneuvoilla ajettuja matkoja yrityksen sijoittautumismaahan palattaessa, mikä osaltaan vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä, parantaa yritysten kannattavuutta ja sitä kautta sisämarkkinoita ja työmarkkinoita. Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti harjoittamaa kansallista liikennettä (’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi oltava kuljetusyrittäjille selkeitä ja yksinkertaisia noudattaa ja niiden täytäntöönpanon valvonnan helppoa. Näissä säännöissä olisi noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä ja samalla olisi säilytettävä tähän mennessä saavutettu taso sääntöjen purkamisessa heikentämättä palvelujen tarjoamisen vapauden periaatetta sisämarkkinoilla ja lähetettyjen työntekijöiden suojaa. Tilapäisyyden takaamiseksi ja postilaatikkoyritysten ja kiertävien kuljettajien aiheuttamien mahdollisten markkinavääristymien sekä järjestelmällisen kabotaasin riskin poistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY1a vahvistettuja unionin maantieliikenteen alan sääntöjä sovelletaan kabotaasiliikenteeseen ensimmäisestä päivästä alkaen.

 

_______________

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tätä tarkoitusta varten sekä tarkastusten helpottamiseksi ja epävarmuuden poistamiseksi kansainvälisten kuljetusten jälkeisten kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä olevien päivien lukumäärää.

(14)  Tätä tarkoitusta varten sekä tarkastusten helpottamiseksi ja epävarmuuden poistamiseksi kansainvälisten kuljetusten jälkeisten kabotaasimatkojen lukumäärää koskevaa rajoitusta ei pitäisi soveltaa 48 tunnin jakson aikana.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Kabotaasimatkan päättymisen jälkeen kuljetusyritykset eivät saa harjoittaa kabotaasiliikennettä samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, vastaanottavassa jäsenvaltiossa seitsemään päivään.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  Maantieliikenteen ympäristötehokkuus on erittäin tärkeä näkökohta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2012 lähes neljäsosa unionin kuljetusajoneuvoista ajoi tyhjänä ja monissa tapauksissa tämä johtui kabotaasiliikenteelle asetetuista rajoituksista.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 c)  Asetuksen (EY) N: o 1072/2009 johdanto-osan 17 kappaleessa todetaan nimenomaisesti, että kabotaasiliikennettä harjoittavat kuljetusyritykset kuuluvat direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan. Koska kabotaasi merkitsee suoraa osallistumista vastaanottavan jäsenvaltion kuljetusmarkkinoille, tasapuoliset toimintaedellytykset voidaan saavuttaa vain tällä tavoin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Olisi selkeytettävä, millä tavoin maantieliikenteen harjoittajat voivat osoittaa kabotaasiliikennettä koskevien sääntöjen noudattamisen. Sähköisten kuljetustietojen käyttö ja toimittaminen olisi tunnustettava sellaisiksi tavoiksi, jolloin asianmukaisten todisteiden toimittaminen ja niiden käsittely toimivaltaisessa viranomaisessa yksinkertaistuvat. Tiedot olisi toimitettava sellaisessa muodossa, jolla varmistetaan tietojen luotettavuus ja aitous. Koska kuljetuksessa ja logistiikassa käytetään yhä enemmän tehokasta sähköistä tiedonvaihtoa, on tärkeä varmistaa johdonmukaisuus sääntelykehysten sekä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista koskevien sääntöjen välillä.

(15)  Sääntöjen täytäntöönpanon tosiasiallinen ja tehokas valvonta on ennakkoedellytys tasapuoliselle kilpailulle sisämarkkinoilla ja työntekijöiden oikeuksien suojelun varmistamiselle. Valvonnan digitalisoinnin jatkaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vapauttaa valvontakapasiteettia, vähentää tarpeettomia hallinnollisia rasitteita ja kohdistaa valvonta paremmin suuririskisiin liikenteenharjoittajiin. Älykkäiden ajopiirtureiden ja sähköisten kuljetusasiakirjojen (eCMR) nopea päivittäminen ja käyttö on välttämätöntä. Olisi selkeytettävä, millä tavoin maantieliikenteen harjoittajat voivat osoittaa kabotaasiliikennettä koskevien sääntöjen noudattamisen. Sähköisten kuljetustietojen käyttö ja toimittaminen olisi tunnustettava sellaisiksi tavoiksi, jolloin asianmukaisten todisteiden toimittaminen ja niiden käsittely toimivaltaisessa viranomaisessa yksinkertaistuvat. Tiedot olisi toimitettava sellaisessa muodossa, jolla varmistetaan tietojen luotettavuus ja aitous. Koska kuljetuksessa ja logistiikassa käytetään yhä enemmän tehokasta sähköistä tiedonvaihtoa, on tärkeä varmistaa johdonmukaisuus sääntelykehysten sekä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista koskevien sääntöjen välillä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Täytäntöönpanon valvontavälineiden digitalisoinnin syventäminen on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ennakkoedellytys, koska siten voidaan vähentää tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja valvoa vaikuttavasti ja tehokkaasti tieliikennealan sääntöjen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  poistetaan a alakohta;

i)  korvataan a alakohta seuraavasti:

 

”a)  yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla ainoastaan kansalliseen liikenteeseen tarkoitetuilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia;”

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

1 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Lisätään 6 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”6. Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohtaa eikä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 artiklaa.

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin

 

a)  vaatia näitä yrityksiä soveltamaan joitakin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista säännöksistä tai niitä kaikkia;

 

b)  alentaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin tai kaikkien maantiekuljetusluokkien osalta.”

 

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2)  Poistetaan 3 artiklan 2 kohta;

Poistetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”a)  yrityksellä on tilat, joissa se säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, ajo- ja lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka toimivaltaisen viranomaisen on voitava saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen.”

”a)  yrityksellä on yrityksen toiminnan kannalta asianmukaiset tilat, joissa se huolehtii oikeudesta tutustua yrityksen keskeisiin asiakirjoihin joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai säilyttää niitä, erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, kabotaasia, tarvittaessa kuljettajien lähettämistä koskevia sääntöjä sekä ajo- ja lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka toimivaltaisen viranomaisen on voitava saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen.”

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”a a)  yrityksen pysäköintialueiden koko on suhteutettu omien ajoneuvojen toimintaan ja määrään;”

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”1 a. Yrityksen tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa koskeva arviointi on aina yksilöllinen ja kokonaisvaltainen arviointi, jossa otetaan huomioon kaikki olennaiset tekijät.”

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – xii a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

xii a)  kabotaasiliikenne.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

6 artikla – 2 a kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  määrittää rikkomusten vakavuuden sen mukaan, miten todennäköisesti niihin liittyy kuolonuhrien tai vakavien loukkaantumisten riski ja kilpailun vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; riski voi aiheutua muun muassa kuljetusalan työntekijöiden työolojen heikkenemisestä;

b)  määrittää rikkomusten vakavuuden sen mukaan, miten todennäköisesti niihin liittyy kuolonuhrien tai vakavien loukkaantumisten riski ja kilpailun vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; riski voi aiheutua muun muassa kuljetusalan työntekijöiden työolojen heikkenemisestä tai siitä, että sovellettavaa EU:n työlainsäädäntöä ei noudateta;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen yrityksen on pystyttävä pysyvästi vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tätä varten yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään pääomaa ja vararahastoja yhteensä vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5000 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että niillä on kunakin vuonna käytössään omaa pääomaa yhteensä vähintään 1 800 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 900 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.”

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen yrityksen on pystyttävä keskeytyksettä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tätä varten yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään pääomaa ja vararahastoja yhteensä vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta, jonka sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia. Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että niillä on kunakin vuonna käytössään omaa pääomaa yhteensä vähintään 1 800 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 900 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.”

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Yritysten on lisäksi osoitettava, että niillä on käytössään varat, jotka vastaavat vähintään kunkin palkatun liikkuvan työntekijän yhden kuukauden palkkaa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

7 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, varmennetun tilinpäätöksen puuttuessa toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä, että yritys osoittaa vakavaraisuutensa pankkitakauksen kaltaisella todistuksella, rahoituslaitoksen antamalla asiakirjalla, joka osoittaa, että tämä on valmis antamaan yritykselle luottoa, tai muulla sitovalla asiakirjalla, joka osoittaa, että yrityksellä on käytettävissään 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetut määrät.”

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, varmennetun tilinpäätöksen puuttuessa toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä, että yritys osoittaa vakavaraisuutensa pankkitakauksen kaltaisella todistuksella, vakuutuksella, rahoituslaitoksen antamalla asiakirjalla, joka osoittaa, että tämä on valmis antamaan yritykselle luottoa, tai muulla sitovalla asiakirjalla, joka osoittaa, että yrityksellä on käytettävissään 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetut määrät.”

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

8 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Korvataan 8 artiklan 5 kohta seuraavasti:

Jäsenvaltiot voivat edistää liitteessä I lueteltuja aihepiirejä koskevaa jatkokoulutusta kymmenen vuoden välein, jotta varmistetaan, että liikenteestä vastaavat henkilöt ovat tietoisia alan kehityksestä.

Jäsenvaltiot voivat edistää liitteessä I lueteltuja aihepiirejä koskevaa jatkokoulutusta kolmen vuoden välein, jotta varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai tarkoitetut henkilöt ovat riittävän tietoisia alan kehityksestä.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Poistetaan 12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta;

(8)  Korvataan 12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on suoritettava vähintään joka kolmas vuosi tarkastuksia tarkistaakseen, että yritykset täyttävät kaikki 3 artiklassa säädetyt vaatimukset.”

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  Poistetaan 1 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – -i alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”a a)  ”Rajat ylittävän täytäntöönpanon valvonnan tehostamiseksi kansallisten sähköisten rekisterien sisältämien tietojen on oltava reaaliaikaisesti ja täysimääräisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten tarkastusviranomaisten saatavilla;”

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – -i a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-i a)  korvataan c alakohta seuraavasti:

c)  hyvää mainetta ja ammatillista pätevyyttä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen edustajan nimi;

c)  hyvään maineeseen ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien 3 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen edustajan nimi;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – -i b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i b)  lisätään kohta seuraavasti:

 

c a)  liikenteestä vastaavien henkilöiden aiemmin johtamien kuljetusyritysten nimet;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h)  työntekijöiden lukumäärä;

h)  työntekijöiden lukumäärä, heidän henkilöllisyytensä, heidän asuinmaansa, heidän työsopimukseensa sovellettava lainsäädäntö, jäsenvaltio, johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, ja sosiaaliturvatunnuksensa;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Rajat ylittävän täytäntöönpanon valvonnan tehostamiseksi kansallisten sähköisten rekisterien sisältämien tietojen on oltava reaaliaikaisesti ja täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=FI)

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1071/2009

16 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset rekisterit on liitetty yhteen ja niihin on pääsy koko yhteisössä 18 artiklassa tarkoitettujen kansallisten yhteyspisteiden kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista. Pääsy kansallisten yhteyspisteiden kautta ja yhteenliittäminen on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä siten, että kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea tietoja kaikkien jäsenvaltioiden kansallisista sähköisistä rekistereistä.

5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset rekisterit on liitetty yhteen ja että ne ovat yhteentoimivia koko unionissa sekä liitetty asetuksessa (EU) N:o 165/2014 tarkoitettuun portaaliin siten, että 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat suoraan kaikkien jäsenvaltioiden kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Viranomaisten välisen yhteistyön ja valvontaa koskevien parhaiden käytäntöjen vaihdon helpottamiseksi jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä pimeän työn torjunnan foorumin ja Euroopan työviranomaisen kanssa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos tietopyyntöön vastaaminen taikka tarkastusten ja tutkimusten suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kymmenen työpäivän kuluessa ja esitettävä syyt tähän. Kyseisten jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään, jotta esiin tulleet ongelmat saataisiin ratkaistua.

5.  Jos tietopyyntöön vastaaminen taikka tarkastusten ja tutkimusten suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kymmenen työpäivän kuluessa ja esitettävä syyt tähän. Kyseisten jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään yhteistyötä, jotta esiin tulleet ongelmat saataisiin ratkaistua.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1071/2009

18 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Jäsenvaltiot toteuttavat eri maissa valvontatoimia, jotka koskevat asianomaisia kuljetusyrityksiä (emoyhtiöt – tytäryritykset) tuodakseen julki suhteettomiin voitonsiirtoihin tai alilaskutukseen liittyviä rikkomisia.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tyhjien konttien tai kuormalavojen kuljetusta pidetään toisen lukuun harjoitettavana liikenteenä, jos siitä on tehty kuljetussopimus.

”Tyhjien konttien tai kuormalavojen kuljetusta ei pidetä III luvussa tarkoitettuna toisen lukuun harjoitettavana kansainvälisenä liikenteenä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Tätä asetusta sovelletaan myös neuvoston direktiivin 92/106/ETY niihin säännöksiin, jotka koskevat saapuvaa tai lähtevää maanteiden tavaraliikennettä yhdistettyjen kuljetusten kuormauspaikan ja/tai purkupaikan yhteydessä.”

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

1 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b)  Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Kun on kyse kuljetuksesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai päinvastoin, tätä asetusta sovelletaan siihen osaan matkasta, joka tapahtuu minkä tahansa jäsenvaltion alueella, jonka kautta liikennöidään. Sitä ei sovelleta sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa kuormaus tai purkaminen tapahtuu, kunnes yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on tehty tarvittava sopimus.”

2.  Kun on kyse kuljetuksesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai päinvastoin, tätä asetusta sovelletaan siihen osaan matkasta, joka tapahtuu minkä tahansa jäsenvaltion alueella, jonka kautta liikennöidään. Tämä kauttakulkumatka jää kuitenkin lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Sitä ei sovelleta sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa kuormaus tai purkaminen tapahtuu, kunnes yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on tehty tarvittava sopimus.”

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

1 artikla – 5 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c)  Kumotaan 1 artiklan 5 kohdan c alakohta.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

2 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti toisen lukuun vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä tai useammasta kuormaamispaikasta noudettujen tavaroiden kuljettaminen siihen asti kun ne toimitetaan yhteen tai useampaan purkamispaikkaan rahtikirjan mukaisesti;”

6.  ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti toisen lukuun vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä kuormaamispaikasta noudettujen tavaroiden kuljettaminen siihen asti kun ne toimitetaan yhteen purkamispaikkaan;”

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

3 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a)  Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla on oltava yhteisön liikennelupa sekä lisäksi kuljettajatodistus, jos kuljettaja on kolmannen maan kansalainen.

Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/20141 a tarkoitettu älykäs ajopiirturi, josta säädetään II luvussa, yhteisön liikennelupa sekä lisäksi kuljettajatodistus, jos kuljettaja on kolmannen maan kansalainen.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1). ”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, kabotaasiliikennettä vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai viereisissä jäsenvaltioissa, kun kyseisessä kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut tavarat on toimitettu. Viimeisin kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi purettiin.”

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, kabotaasiliikennettä vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun kyseisessä kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut tavarat on toimitettu. Viimeisin kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on purettava 48 tunnin kuluessa siitä, kun kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi purettiin.”

 

Ensimmäisessä alakohdassa sallittujen kabotaasimatkojen on oltava luonteeltaan tilapäisiä ja kyseisen toiminnan hoitavan kuljettajan työ on järjestettävä tavalla, joka mahdollistaa sen, että kuljettaja voi pitää lepoajan kotonaan tai muussa itse valitsemassaan paikassa asetuksen (EY) N:o 561/2006 mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Kuljetusyritykset eivät saa harjoittaa kabotaasiliikennettä samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla vastaanottavassa jäsenvaltiossa seitsemään päivään sen kabotaasimatkan päättymisestä.”

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 b.  Näiden toimintojen harjoittamisen tarkoituksena on palaaminen siihen jäsenvaltioon, johon yritys on sijoittautunut.”

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä pidetään tämän asetuksen mukaisena vain, jos liikenteenharjoittaja voi esittää selvät todisteet edellisestä kansainvälisestä kuljetuksestaan.

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä pidetään tämän asetuksen mukaisena vain, jos liikenteenharjoittaja voi esittää selvät todisteet edellisestä todellisesta kansainvälisestä kuljetuksestaan sekä jokaisesta sitä seuraavasta rahtikirjan mukaisesta kabotaasimatkasta. Rahtikirjojen on oltava helposti saatavilla ajoneuvossa.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 4 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4 a.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on esitettävä tai toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle pyynnöstä ja tienvarsitarkastuksen kuluessa. Ne voidaan esittää tai toimittaa sähköisesti käyttämällä mukautettavaa ja suoraan tallennettavaksi ja tietokoneella käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä mallipohjaa, esimerkiksi eCMR:ää.* Kuljettaja saa tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon, joka voi antaa 3 kohdassa tarkoitetut todisteet.

4 a.  Jokainen rahtikirja sisältää käytetyn moottoriajoneuvon ja perävaunun rekisterinumeron. Rahtikirja voidaan esittää sähköisesti käyttämällä mukautettavaa ja suoraan tallennettavaksi ja tietokoneella käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä mallipohjaa, esimerkiksi eCMR:ää. Kabotaasikuljetuksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia asetuksen (EU) N:o 165/2014 mukaisten ajopiirturitietojen tarkastamista. Asiakirjat ja tiedot on säilytettävä ja asetettava saataville kuljettajien lähettämistä koskevan direktiivin mukaisesti.

_______________

______________

* Kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimukseen (CMR) mukainen sähköinen rahtikirja.

* Kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimukseen (CMR) mukainen sähköinen rahtikirja.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 b.  Tämän asetuksen noudattamisen tosiasialliseksi valvomiseksi kuljetusyritysten on ilmoitettava kirjallisesti ilmoituksen muodossa kabotaasikuljetuksen vastaanottavan jäsenvaltion asiaankuuluville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kabotaasimatkan alkaessa ja vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai jos niitä on useampia, ainakin yhdellä virallisella kielellä, tai jollakin toisella vastaanottavan jäsenvaltion hyväksymällä kielellä, tarvittavat asiaankuuluvat tiedot kabotaasiliikenteen tosiasialliseksi valvomiseksi, kuten vähintään seuraavat tiedot:

 

a)  lähettäjän tunnistetiedot

 

b)  kabotaasimatkan arvioitu kesto

 

c)  seuraavat tiedot jokaisesta kuljettajasta: nimi, asuinjäsenvaltio, jäsenvaltio, jossa työsopimus on rekisteröity, jäsenvaltio, johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, sosiaaliturvatunnus tai kansallinen sosiaaliturvatunnus.”

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”e a)  niiden sääntöjen soveltaminen, jotka johtuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU1 a koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon.”

 

1 a COM(2017)0278.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset niin, että 1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään kahta prosenttia kaikesta niiden alueella harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. Niiden on nostettava tämä osuus vähintään kolmeen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen kokonaismäärä jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-2.

1.  Jokainen jäsenvaltio on vastuussa perusteellisesta ja tehokkaasta täytäntöönpanosta alueellaan. Siten jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset niin, että 1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään neljä prosenttia kaikesta niiden alueella harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. Niiden on nostettava tämä osuus vähintään kuuteen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen kokonaismäärä jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-2.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on tehtävä kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä tienvarsitarkastuksia ainakin kolme kertaa vuodessa. Maantieliikennealan sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kahden tai useamman jäsenvaltion kansallisten viranomaisten on tehtävä tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, että jokainen toimii omalla alueellaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009**** 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten yhteyspisteiden on yhteisten tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten lukumäärästä ja tyypistä.

3.  Jäsenvaltioiden on tehtävä kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä tienvarsitarkastuksia ainakin kuusi kertaa vuodessa. Tarkastukset voivat olla samoja kuin direktiivin 2006/22/EY 5 artiklan mukaisesti suoritetut tarkastukset. Maantieliikennealan sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kahden tai useamman jäsenvaltion kansallisten viranomaisten on tehtävä tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, että jokainen toimii omalla alueellaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009**** 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten yhteyspisteiden on yhteisten tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten lukumäärästä ja tyypistä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1072/2009

10 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a)  Lisätään 10 b artikla seuraavasti:

 

”10 b artikla

 

”Tämän luvun velvoitteiden täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella on käytössä johdonmukainen kansallinen valvontastrategia. Strategiassa keskitytään yrityksiin, joilla on korkea riskiluokitus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY1 a 9 artiklan mukaisesti, ja on käytettävä älykkäiden ajopiirtureiden 56 päivän ajalta kirjaamia, käsittelemiä ja tallentamia tietoja. Älykkäät ajopiirturit otetaan käyttöön pakollisina kaikissa ajoneuvoissa, joilla harjoitetaan kansainvälistä liikennettä ja kabotaasia, viimeistään 2 päivään tammikuuta 2020 mennessä.

 

__________________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35 ).”

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

14 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille II ja III luvun säännösten noudattamatta jättämisestä määrättävistä seuraamuksista, jos nämä tietoisesti tilaavat kuljetuspalveluja, joihin liittyy tämän asetuksen rikkomista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille II ja III luvun säännösten noudattamatta jättämisestä määrättävistä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, jos nämä tietoisesti tilaavat kuljetuspalveluja, joihin liittyy tämän asetuksen rikkomista.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

17 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio laatii kertomuksen unionin maantieliikennemarkkinoiden tilanteesta vuoden 2022 loppuun mennessä. Kertomuksessa on oltava arviointi markkinatilanteesta, mukaan lukien arvio tarkastusten tehokkuudesta ja alan työehtojen kehityksestä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1072/2009

17 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain 31 päivään tammikuuta mennessä niiden kuljetusyritysten määrä, joilla on tytäryrityksiä muissa jäsenvaltioissa, ja niiden kuljetusyritysten määrä, jotka on tarkastettu alilaskutusta ja/tai suhteetonta voitonsiirtoa koskevien rikkomisten johdosta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

15.6.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Valiokuntakäsittely

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

19

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

15

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö