IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

7.6.2018 - (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Ismail Ertug


NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0281),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0169/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0204/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika do sada se, osim ako je drukčije propisano nacionalnim zakonodavstvom, nisu primjenjivala na poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila koja ne prelaze to ograničenje. Broj takvih poduzeća koja posluju u nacionalnom i međunarodnom prijevozu u porastu je. Stoga je nekoliko država članica odlučilo na takva poduzeća primjenjivati pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 1071/2009. Kako bi se zajedničkim pravilima osigurala minimalna razina profesionalizacije u sektoru u kojem se upotrebljavaju vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona te ujednačili uvjeti tržišnog natjecanja za sve prijevoznike, tu bi odredbu trebalo izbrisati budući da bi zahtjevi u pogledu stvarnog i stabilnog poslovnog nastana i odgovarajućeg financijskog položaja trebali postati obvezni.

(2)  Pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika do sada se, osim ako je drukčije propisano nacionalnim zakonodavstvom, nisu primjenjivala na poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, ne prelazi 3,5 tona. Broj takvih poduzeća je u porastu. Stoga je nekoliko država članica odlučilo na takva poduzeća primjenjivati pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 1071/2009. Kako bi se izbjegle moguće praznine i kako bi se zajedničkim pravilima osigurala minimalna razina profesionalizacije u sektoru u kojem se upotrebljavaju motorna vozila čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona za međunarodni prijevoz te ujednačili uvjeti tržišnog natjecanja za sve prijevoznike, zahtjevi za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika trebali bi se jednako primjenjivati, dok bi se neproporcionalno administrativno opterećenje trebalo izbjegavati. Budući da se ova Uredba primjenjuje samo na poduzeća koja prevoze robu za iznajmljivanje ili naknadu, ovom odredbom nisu obuhvaćena poduzeća koja obavljaju prijevoz za vlastite potrebe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U svojoj procjeni rizika Komisija predviđa da će poslovni subjekti u razdoblju od 2020. do 2035. uštedjeti između 2,7 i 5,2 milijarde EUR.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Potrebno je osigurati da cestovni prijevoznici s poslovnim nastanom u državi članici imaju stvarnu i stalnu prisutnost u toj državi članici i odande vode svoje poslovanje. Stoga, a i s obzirom na stečena iskustva, potrebno je razjasniti odredbe o postojanju stvarnog i stabilnog poslovnog nastana.

(4)  U cilju suzbijanja pojave tzv. fiktivnih poduzeća i jamčenja poštenog tržišnog natjecanja i jednakih uvjeta za sve na unutarnjem tržištu, nužni su jasniji kriteriji za poslovni nastan, intenzivnije praćenje i provedba te bolja suradnja među državama članicama. Cestovni prijevoznici s poslovnim nastanom u državi članici trebali bi imati stvarnu i stalnu prisutnost u toj državi članici i uistinu odande voditi svoje poslove prijevoza i obavljati znatan dio aktivnosti. Stoga, a i s obzirom na stečena iskustva, potrebno je razjasniti i ojačati odredbe o postojanju stvarnog i stabilnog poslovnog nastana te pritom izbjeći neproporcionalno administrativno opterećenje.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Budući da mogu znatno utjecati na tržište cestovnog prijevoza i na socijalnu zaštitu radnika, teške povrede pravila Unije o upućivanju radnika i prava koje se primjenjuje na ugovorne obveze trebalo bi uvrstiti među stavke relevantne za procjenjivanje dobrog ugleda.

(7)  Budući da mogu znatno utjecati na tržište cestovnog prijevoza i na socijalnu zaštitu radnika, teške povrede pravila Unije o upućivanju radnika, kabotaži i prava koje se primjenjuje na ugovorne obveze trebalo bi uvrstiti među stavke relevantne za procjenjivanje dobrog ugleda.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila koja ne prelaze to ograničenje trebala bi ispunjavati minimalnu razinu zahtjeva o financijskom položaju, čime bi se osiguralo da imaju sredstva za stabilno i dugoročno poslovanje. Međutim, budući da su dotične aktivnosti općenito ograničena opsega, odgovarajući zahtjevi trebali bi biti manje strogi od onih koji se primjenjuju na prijevoznike koji upotrebljavaju vozila ili kombinacije vozila koje prelaze to ograničenje.

(10)  Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona i koja obavljaju međunarodni prijevoz trebala bi ispunjavati minimalnu razinu zahtjeva o financijskom položaju, čime bi se osiguralo da imaju sredstva za stabilno i dugoročno poslovanje. Međutim, budući da su aktivnosti koje se obavljaju tim vozilima općenito ograničena opsega, odgovarajući zahtjevi trebali bi biti manje strogi od onih koji se primjenjuju na prijevoznike koji upotrebljavaju vozila ili kombinacije vozila koje prelaze to ograničenje.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Informacije o prijevoznicima koje sadržavaju nacionalni elektronički registri trebale bi biti što potpunije kako bi se nacionalnim tijelima nadležnima za provedbu relevantnih pravila omogućio odgovarajući pregled prijevoznika koji se istražuju. Bolja nacionalna i prekogranična provedba uredaba (EZ) br. 1071/2009 i (EZ) br. 1072/2009. posebno bi se trebala ostvariti s pomoću informacija o registracijskim brojevima vozila kojima prijevoznici raspolažu, broju njihovih zaposlenika, stupnju rizika i osnovnim financijskim informacijama. Stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti pravila o nacionalnom elektroničkom registru.

(11)  Informacije o prijevoznicima koje sadržavaju nacionalni elektronički registri trebale bi biti potpune i ažurirane kako bi se nacionalnim tijelima nadležnima za provedbu relevantnih pravila omogućio odgovarajući pregled prijevoznika koji se istražuju. Bolja nacionalna i prekogranična provedba uredaba (EZ) br. 1071/2009 i (EZ) br. 1072/2009. i drugih relevantnih zakonodavnih propisa Unije posebno bi se trebala ostvariti s pomoću informacija o registracijskim brojevima vozila kojima prijevoznici raspolažu, broju njihovih zaposlenika i stupnju rizika. Osim toga, kako bi se službenicima odgovornima za provedbu zakona, uključujući i one koji obavljaju provjere na cesti, dao jasan i potpun pregled prijevoznika koje se provjerava, oni bi trebali imati izravan pristup svim relevantnim informacijama u stvarnom vremenu. Stoga bi nacionalni elektronički registri trebali biti istinski interoperabilni, a svi imenovani službenici svih država članica odgovorni za provedbu zakona trebali bi imati izravan pristup podacima koje sadrže u stvarnom vremenu. Stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti pravila o nacionalnom elektroničkom registru.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Pravila za nacionalni cestovni prijevoz koji u državi članici domaćinu privremeno obavlja strani prijevoznik („kabotaža”) trebala bi biti jasna, jednostavna i laka za provedbu te istodobno općenito održavati razinu liberalizacije kakva nije dosad ostvarena.

(13)  Pravila za nacionalni cestovni prijevoz koji u državi članici domaćinu privremeno obavlja strani prijevoznik („kabotaža”) trebala bi biti jasna, jednostavna i laka za provedbu.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U tu svrhu te kako bi se olakšale provjere i uklonila nesigurnost, ograničenje broja kabotaža koje slijede nakon međunarodnog prijevoza trebalo bi ukinuti, no istodobno smanjiti najveći dopušteni broj dana za takve kabotaže.

(14)  Kako bi se izbjegle prazne vožnje, kabotažu bi trebalo, uz određena ograničenja, dopustiti u državi članici domaćinu i u susjednim državama članicama. U tu svrhu te kako bi se olakšale provjere i uklonila nesigurnost, ograničenje broja kabotaža koje slijede nakon međunarodnog prijevoza trebalo bi ukinuti, no istodobno smanjiti razdoblje za takve kabotaže u jednoj državi članici.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Kako bi se spriječila sustavna kabotaža koja bi mogla predstavljati stalnu ili trajnu aktivnost kojom se narušava nacionalno tržište, trebalo bi skratiti razdoblje u kojem se u jednoj državi članici domaćinu može obavljati kabotaža. Osim toga, prijevoznici ne bi smjeli obavljati nove kabotaže u istoj državi članici domaćinu u određenom vremenskom razdoblju i sve dok ne obave novi međunarodni prijevoz iz države članice u kojoj poduzeće ima poslovni nastan. Ova odredba ne dovodi u pitanje obavljanje međunarodnog prijevoza.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi razjasniti sredstva s pomoću kojih cestovni prijevoznici mogu dokazati usklađenost s pravilima o kabotaži. U tu svrhu trebalo bi dopustiti uporabu i slanje elektroničkih prijevoznih informacija, što bi trebalo pojednostaviti odredbu o relevantnim dokazima i postupanje nadležnih tijela s tim dokazima. Formatom koji se upotrebljava u tu svrhu trebalo bi osigurati pouzdanost i vjerodostojnost. S obzirom na sve veću uporabu učinkovite elektroničke razmjene informacija u području prijevoza i logistike važno je osigurati dosljednost u regulatornim okvirima i odredbama kojima se pojednostavnjuju administrativni postupci.

(15)  Učinkovita i efikasna provedba pravila preduvjet je za pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Daljnja digitalizacija provedbenih alata ključna je za oslobađanje provedbenog kapaciteta, smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja za međunarodne prijevoznike, a osobito mala i srednja poduzeća, i bolje utvrđivanje prijevoznika s visokim stupnjem rizika i otkrivanje prijevarnih radnji. Kako se prijevozni dokumenti više ne bi koristili u tiskanom obliku, u budućnosti bi upotreba elektroničkih dokumenata trebala postati pravilo, što osobito vrijedi za elektronički teretni list u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom. Trebalo bi razjasniti sredstva s pomoću kojih cestovni prijevoznici mogu dokazati usklađenost s pravilima o kabotaži. U tu svrhu trebalo bi dopustiti uporabu i slanje elektroničkih prijevoznih informacija, što bi trebalo pojednostaviti odredbu o relevantnim dokazima i postupanje nadležnih tijela s tim dokazima. Formatom koji se upotrebljava u tu svrhu trebalo bi osigurati pouzdanost i vjerodostojnost. S obzirom na sve veću uporabu učinkovite elektroničke razmjene informacija u području prijevoza i logistike važno je osigurati dosljednost u regulatornim okvirima i odredbama kojima se pojednostavnjuju administrativni postupci.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15 a)  Brzo uvođenje pametnog tahografa od iznimne je važnosti jer će se njime provedbenim tijelima omogućiti obavljanje provjera na cesti kako bi se brže i efikasnije otkrile povrede i nepravilnosti, što bi rezultiralo boljom provedbom ove Uredbe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Prijevozna poduzeća su adresati pravila o međunarodnom prijevozu robe te kao takva podliježu posljedicama eventualnih povreda koje su počinila. Međutim, kako bi se poduzeća koja ugovaraju prijevozne usluge s prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta spriječilo u zloporabama, države članice trebale bi također propisati kazne za otpremnike i špeditere u slučaju da svjesno provode usluge prijevoza koje uključuju povrede odredaba Uredbe (EZ) br. 1072/2009.

(16)  Prijevozna poduzeća su adresati pravila o međunarodnom prijevozu robe te kao takva podliježu posljedicama eventualnih povreda koje su počinila. Međutim, kako bi se poduzeća koja ugovaraju prijevozne usluge s prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta spriječilo u zloporabama, države članice trebale bi također propisati kazne za pošiljatelje, otpremnike, špeditere, ugovaratelje i podugovaratelje ako znaju da usluge prijevoza koje naručuju uključuju povrede odredaba Uredbe (EZ) br. 1072/2009. Kada poduzeća koja ugovaraju prijevozne usluge naručuju te usluge od prijevoznih poduzeća s niskom ocjenom rizika, trebalo bi smanjiti njihovu odgovornost.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 a)  Cilj predloženog Europskog nadzornog tijela za rad [...] jest podupiranje i olakšavanje suradnje i razmjene informacija između nacionalnih nadležnih tijela kako bi se postigla uspješna provedba relevantnog prava Unije. Podupiranjem i olakšavanjem provedbe ove Uredbe Europsko nadzorno tijelo za rad može imati važnu ulogu u doprinošenju razmjeni informacija između nadležnih tijela, u pomaganju državama članicama u izgradnji kapaciteta kroz razmjenu osoblja i osposobljavanje te u pomaganju državama članicama pri organizaciji usklađenih provjera. Time bi se povećalo povjerenje između država članica, poboljšala suradnju između nadležnih tijela i pomoglo borbi protiv prijevare i kršenja propisa.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 1. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  briše se točka (a);

(i)  točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

 

(a) poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoza obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, ne prelazi 2,4 tone;

 

(aa) poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, ne prelazi 3,5 tona i koja se bave isključivo nacionalnim prijevozom;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka ii

Uredba 1071/2009

Članak 1. – stavak 4. – točka b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki cestovni prijevoz za koji nije primljena naknada i kojim se ne ostvaruje prihod, kao što je prijevoz osoba u dobrotvorne svrhe ili za strogo privatne potrebe, smatra se prijevozom isključivo u nekomercijalne svrhe;

Svaki cestovni prijevoz čija svrha nije ostvarivanje prihoda za vozača ili ostale, npr. pružanje usluge na humanitarnoj ili dobrotvornoj osnovi, smatra se prijevozom isključivo u nekomercijalne svrhe;

Obrazloženje

Definicija „nekomercijalnog prijevozaˮ trebala bi obuhvaćati aktivnosti koje se poduzimaju s motivacijom koja nije komercijalna dobit. Prijevoz u isključivo humanitarne svrhe, kao što su općinski autobusni prijevozi koji obuhvaćaju oblik financijskog doprinosa za prijevoz, ne bi smio biti isključen iz tog izuzeća.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 1. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dodaje se sljedeći stavak 6.:

Briše se.

 

6.  

 

Članak 3. stavak 1. točke (b) i (d) te članci 4., 6., 8., 9., 14., 19. i 21. ne primjenjuju se na poduzeća koja obavljaju djelatnost cestovnog prijevoznika isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona.

 

Međutim, države članice mogu:

 

(a)  od tih poduzeća zahtijevati primjenu određenih ili svih odredaba iz prvog podstavka;

 

(b)  spustiti graničnu vrijednost iz prvog podstavka za sve ili za određene kategorije cestovnog prijevoza.

 

 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ima prostorije u kojima čuva svoju temeljnu poslovnu dokumentaciju, a posebno trgovačke ugovore, računovodstvenu dokumentaciju, kadrovsku dokumentaciju, ugovore o radu, dokumentaciju koja sadrži podatke o trajanju vožnje i odmora te bilo koji drugi dokument koji mora biti dostupan nadležnom tijelu kako bi moglo provjeriti jesu li uvjeti propisani ovom Uredbom ispunjeni.

(a)  ima prikladne prostorije, proporcionalne aktivnostima poduzeća, u kojima može pristupiti svojoj originalnoj temeljnoj poslovnoj dokumentaciji u pisanom ili elektroničkom obliku, a posebno trgovačkim ugovorima, računovodstvenoj dokumentaciji, kadrovskoj dokumentaciji, ugovorima o radu, dokumentaciji o socijalnom osiguranju, dokumentaciji koja sadrži podatke o kabotaži, upućivanju radnika i trajanju vožnje i odmora te bilo koji drugi dokument koji mora biti dostupan nadležnom tijelu kako bi moglo provjeriti jesu li uvjeti propisani ovom Uredbom ispunjeni.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  dodaje se sljedeća točka (a a):

 

(a a) vozila iz točke (b) u okviru ugovora o prijevozu obavljaju najmanje jedan utovar ili istovar tereta svaka tri tjedna u državi članici u kojoj poduzeće ima poslovni nastan.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  stvarno i kontinuirano obavlja svoje administrativne i komercijalne aktivnosti raspolažući potrebnom administrativnom opremom i infrastrukturom u prostorijama koje se nalaze u toj državi članici;

(c)  stvarno i kontinuirano obavlja svoje administrativne i komercijalne aktivnosti raspolažući potrebnom opremom i infrastrukturom u prostorijama iz točke (a) koje se nalaze u toj državi članici;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. − točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obavlja prijevoz vozilima iz točke (b) raspolažući odgovarajućom tehničkom opremom u toj državi članici;

(d)  učinkovito i kontinuirano obavlja prijevoz vozilima iz točke (b) raspolažući odgovarajućom tehničkom opremom u toj državi članici;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka da (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  dodaje se sljedeća točka (f):

 

(f) ima jasnu vezu između djelatnosti prijevoza koje se obavljaju i države članice u kojoj poduzeće ima poslovni nastan, operativni centar i pristup dovoljnom broju parkirališnih mjesta kojima se vozila iz točke (b) mogu redovito koristiti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka iiia (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 6. – točka b – podtočka xii.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iii a)  (xii a) kabotaže

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 6. – stavak 2.a – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  definira stupanj težine povreda na temelju njihova potencijala za uzrokovanje smrtnih ili teških ozljeda te narušavanja tržišnog natjecanja u području cestovnog prometa, među ostalim dovođenjem u pitanje uvjeta rada za radnike u sektoru prijevoza;

(b)  definira stupanj težine povreda na temelju njihova potencijala za uzrokovanje smrtnih ili teških ozljeda ili narušavanja tržišnog natjecanja u području cestovnog prometa, među ostalim dovođenjem u pitanje uvjeta rada za radnike u sektoru prijevoza;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se ispunio zahtjev propisan člankom 3. stavkom 1. točkom (c), poduzeće mora u svakom trenutku tijekom poslovne godine biti sposobno ispuniti svoje financijske obveze. Poduzeće mora na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba dokazati da svake godine raspolaže vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od najmanje 9 000 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo te najmanje 5 000 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava. Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi to ograničenje moraju dokazati, na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba, da svake godine raspolažu vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od barem 1 800 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo te najmanje 900 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava.

Kako bi se ispunio zahtjev propisan člankom 3. stavkom 1. točkom (c), poduzeće mora u svakom trenutku tijekom poslovne godine biti sposobno ispuniti svoje financijske obveze. Poduzeće mora na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba dokazati da svake godine raspolaže vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od najmanje 9 000 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo, najmanje 5 000 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava i čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, prelazi 3,5 tona te 900 EUR za svako dodatno vozilo čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona. Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona moraju dokazati, na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba, da svake godine raspolažu vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od barem 1 800 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo te najmanje 900 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1., u nedostatku godišnjih financijskih izvještaja nadležno tijelo dopušta da poduzeće svoj financijski položaj dokaže potvrdom, na primjer bankovnom garancijom, dokumentom koji je izdala financijska institucija u svrhu potvrđivanja pozitivne bilance na ime poduzeća ili drugim obvezujućim dokumentom kojim poduzeće dokazuje da raspolaže iznosima navedenim u stavku 1. prvom podstavku.

2.  Odstupajući od stavka 1., u nedostatku godišnjih financijskih izvještaja nadležno tijelo dopušta da poduzeće svoj financijski položaj dokaže potvrdom, na primjer bankovnom garancijom ili osiguranjem, uključujući osiguranje od profesionalne odgovornosti koje je izdala jedna ili više banaka ili drugih financijskih institucija, uključujući osiguravateljska poduzeća, ili drugim obvezujućim dokumentom kojim se dokazuje jamstvo za solidarnu odgovornost poduzeća u pogledu iznosa navedenih u stavku 1. prvom podstavku.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a)  U članku 8. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice mogu promicati redovitu obuku iz stručnih područja nabrojenih u Prilogu I. svakih 10 godina kako bi osigurale da su upravitelji prijevoza upoznati s razvojem u tom području.

Države članice mogu promicati redovitu obuku iz stručnih područja nabrojenih u Prilogu I. svake tri godine kako bi osigurale da su osoba ili osobe iz stavka 1. dovoljno upoznate s razvojem u tom području.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U članku 12. stavku 2. briše se drugi podstavak.

(8)  U članku 12. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim: „Države članice provode provjere barem svake tri godine kako bi utvrdile ispunjavaju li poduzeća zahtjeve propisane člankom 3.”

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 14. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2. Ako i dok se ne poduzme rehabilitirajuća mjera u skladu s relevantnim nacionalnim propisima, potvrda o stručnoj osposobljenosti iz članka 8. stavka 8. upravitelja prijevoza koji je proglašen nesposobnim za upravljanje prijevoznom djelatnošću prestaje vrijediti u svim državama članicama. Komisija sastavlja popis rehabilitirajućih mjera kojima se može povratiti dobar ugled.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka -i.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-ia)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  imena i prezimena upravitelja prijevoza imenovanih radi ispunjenja uvjeta dobrog ugleda i stručne osposobljenosti te, prema potrebi, ime i prezime pravnog zastupnika;

(c)  imena i prezimena upravitelja prijevoza imenovanih radi ispunjenja uvjeta iz članka 3. u pogledu dobrog ugleda i stručne osposobljenosti te, prema potrebi, ime i prezime pravnog zastupnika;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  broj zaposlenih;

(h)  broj zaposlenih u poduzeću u zadnjoj kalendarskoj godini;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka ii.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16.– stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu odlučiti da će podatke iz prvoga podstavka točaka od (e) do (j) pohraniti u zasebne registre. U tom slučaju relevantni podaci daju se na uvid na zahtjev i neposredno su dostupni svim nadležnim tijelima dotične države članice. Traženi podaci moraju se dati na uvid u roku od pet radnih dana od primitka zahtjeva. Podaci iz prvoga podstavka točaka od (a) do (d) dostupni su javnosti u skladu s relevantnim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Podaci iz prvoga podstavka točaka od (a) do (d) dostupni su javnosti u skladu s relevantnim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka ii.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svakom slučaju, podaci iz točaka od (e) do (j) prvoga podstavka dostupni su tijelima koja nisu nadležna tijela samo ako su navedena tijela ovlaštena za provedbu nadzora i izricanje kazni u području cestovnog prometa i ako su njihovi službenici položili prisegu da će čuvati tajnu ili su se na neki drugi način formalno obvezali čuvati tajnu.

Podaci iz točaka od (e) do (j) prvoga podstavka dostupni su tijelima koja nisu nadležna tijela samo ako su navedena tijela ovlaštena za provedbu nadzora i izricanje kazni u području cestovnog prometa i ako su njihovi službenici položili prisegu da će čuvati tajnu ili su se na neki drugi način formalno obvezali čuvati tajnu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka ii.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za potrebe članka 14.a Uredbe (EZ) br. 1072/2009 podaci iz točke (j) dostupni su na zahtjev pošiljatelja, špeditera, ugovaratelja i podugovaratelja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 1. i 2., države članice dužne su poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale međupovezanost i dostupnost nacionalnih elektroničkih registara diljem Zajednice preko nacionalnih kontaktnih točaka definiranih u članku 18. Dostupnost preko nacionalnih kontaktnih točaka i međupovezanost moraju biti provedeni do 31. prosinca 2012. i to tako da se nadležnom tijelu bilo koje države članice omogući pretraga podataka u nacionalnom elektroničkom registru bilo koje druge države članice.

5. Kako bi se povećala djelotvornost prekogranične provedbe propisa, države članice dužne su osigurati međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih elektroničkih registara diljem Unije preko Europskog registra cestovnih prijevoznika iz Uredbe (EU) 2016/480 kako bi podaci iz stavka 2. bili izravno dostupni svim nadležnim provedbenim i nadzornim tijelima svih država članica u stvarnom vremenu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka bb (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 6.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b b)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

6. Zajednička pravila u pogledu provedbe stavka 5., poput onih koja se odnose na format razmijenjenih podataka, tehnički postupci za elektroničko pretraživanje nacionalnih elektroničkih registara drugih država članica i promicanje interoperabilnosti tih registara s drugim odgovarajućim bazama podataka, usvaja Komisija u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 25. stavka 2. i to prvi put prije 31. prosinca 2010. Tim je zajedničkim pravilima određeno tijelo odgovorno za pristup podacima i njihovo daljnje korištenje i ažuriranje nakon što je bio omogućen pristup tim podacima, pa u tu svrhu sadrže i pravila o unošenju i nadzoru tih podataka.

6. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24.a kako bi uspostavila i ažurirala zajednička pravila radi osiguranja potpune međupovezanosti i interoperabilnosti nacionalnih elektroničkih registara kako bi nadležno tijelo ili nadzorno tijelo bilo koje države članice moglo izravno i u stvarnom vremenu pristupiti nacionalnom elektroničkom registru bilo koje države članice kako je propisano stavkom 5. Takva zajednička pravila uključuju pravila koja se odnose na format razmijenjenih podataka, tehničke postupke za elektroničko pretraživanje nacionalnih elektroničkih registara drugih država članica i interoperabilnost tih registara, kao i posebna pravila o pristupu podacima te njihovu unošenju i nadzoru.

 

"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/ALL/?uri=celex%3A32009R1071

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice određuju nacionalnu kontaktnu točku odgovornu za razmjenu informacija s drugim državama članicama o primjeni ove Uredbe. Države članice dužne su obavijestiti Komisiju o imenima i adresama nacionalnih kontaktnih točaka do 31. prosinca 2018. Komisija sastavlja popis svih kontaktnih točaka i prosljeđuje ga državama članicama. Države članice moraju odmah obavijestiti Komisiju o svim promjenama u pogledu kontaktnih točaka.

1.  Nadležna tijela država članica usko surađuju i jedna drugima brzo pružaju uzajamnu pomoć i sve druge relevantne informacije kako bi se olakšala primjena i provedba ove Uredbe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a. Za potrebe stavka 1., administrativna suradnja predviđena ovim člankom provodi se preko Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a koji svim operatorima omogućuje pružanje podataka na vlastitom jeziku.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) ( SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice odgovaraju na zahtjeve za pružanje informacija od svih nadležnih tijela ostalih država članica i, ako je potrebno, provode provjere, inspekcijske preglede i istrage u pogledu usklađenosti cestovnih prijevoznika s nastanom na njihovu državnom području sa zahtjevom utvrđenim u članku 3. stavku 1. točki (a). Zahtjevi za pružanje informacija koje upućuju nadležna tijela država članica moraju biti obrazloženi. U tom cilju zahtjevi moraju sadržavati vjerodostojne naznake mogućih povreda članka 3. stavka 1. točke (a).

3.  Države članice odgovaraju na zahtjeve za pružanje informacija od svih nadležnih tijela ostalih država članica i provode provjere, inspekcijske preglede i istrage u pogledu usklađenosti cestovnih prijevoznika s nastanom na njihovu državnom području sa zahtjevom utvrđenim u članku 3. stavku 1. točki (a). Zahtjevi za pružanje informacija koje upućuju nadležna tijela država članica moraju biti valjano opravdani i obrazloženi. U tom cilju zahtjevi moraju sadržavati vjerodostojne naznake mogućih povreda članka 3. stavka 1. točke (a).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako država članica kojoj je upućen zahtjev smatra da zahtjev nije dovoljno obrazložen, u roku od deset radnih dana o tome obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Država članica koja podnosi zahtjev dodatno potkrepljuje zahtjev. Ako to nije moguće, država članica može odbiti zahtjev.

4.  Ako država članica kojoj je upućen zahtjev smatra da zahtjev nije dovoljno obrazložen, u roku od pet radnih dana o tome obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Država članica koja podnosi zahtjev dodatno potkrepljuje zahtjev. Ako to nije moguće, država članica može odbiti zahtjev.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je teško ili nemoguće postupiti u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija ili provesti provjere, inspekcijske preglede ili istrage, dotična država članica u roku od deset radnih dana o tome obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Dotične države članice međusobno se dogovaraju u cilju pronalaženja rješenja za poteškoće koje mogu nastati.

5.  Ako je teško ili nemoguće postupiti u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija ili provesti provjere, inspekcijske preglede ili istrage, dotična država članica u roku od pet radnih dana o tome obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev i uredno navodi razloge zbog kojih je to teško ili nemoguće. Dotične države članice međusobno surađuju u cilju pronalaženja rješenja za poteškoće koje mogu nastati. U slučaju bilo kakvog trajnog problema u pogledu razmjene informacija ili trajnog odbijanja pružanja informacija bez odgovarajućeg obrazloženja, Komisija nakon primanja obavijesti o tome i nakon savjetovanja s dotičnim državama članicama može poduzeti sve potrebne mjere za rješavanje situacije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kao odgovor na zahtjev u skladu sa stavkom 3. države članice moraju dostaviti zatražene informacije i provesti potrebne provjere, inspekcijske preglede i istrage u roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva, osim ako su državu članicu koja je podnijela zahtjev obavijestile o nedovoljnoj obrazloženosti zahtjeva ili o nemogućnosti ili poteškoćama kako je navedeno u stavcima 4. i 5.

6.  Kao odgovor na zahtjev u skladu sa stavkom 3. države članice moraju dostaviti zatražene informacije i provesti potrebne provjere, inspekcijske preglede i istrage u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva, osim ako dotične države članice međusobno ne dogovore drugi rok ili ako su državu članicu koja je podnijela zahtjev obavijestile o nedovoljnoj obrazloženosti zahtjeva ili o nemogućnosti ili poteškoćama kako je navedeno u stavcima 4. i 5., a da nije pronađeno rješenje za te poteškoće.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a)  Umeće se sljedeći članak 18.a:

 

Članak 18.a

 

Prateće mjere

 

1. Države članice poduzimaju prateće mjere kako bi razvile, olakšale i promicale razmjene među dužnosnicima zaduženima za administrativnu suradnju i uzajamnu pomoć među državama članicama, kao i među dužnosnicima za praćenje sukladnosti s mjerodavnim pravilima ove Uredbe i njihovu provedbu.

 

2. Komisija pruža tehničku i druge vrste potpore radi daljnjeg poboljšanja administrativne suradnje i povećanja međusobnog povjerenja između država članica, uključujući promicanjem razmjena zaposlenika i zajedničkih programa osposobljavanja, kao i razvoja, olakšavanja i promicanja inicijativa za razmjenu najboljih praksi. Komisija može, ne dovodeći u pitanje ovlasti Europskog parlamenta i Vijeća u postupku donošenja proračuna, upotrijebiti dostupne financijske instrumente za daljnje jačanje izgradnje kapaciteta i administrativne suradnje između država članica.

 

3. Države članice pokreću program istorazinskih ocjena u kojem sudjeluju sva nadležna provedbena tijela, pri čemu se vodi briga o odgovarajućoj rotaciji i nadležnih provedbenih tijela kojih provode ocjenjivanje i onih koja se ocjenjuju. Države članice Komisiju svake dvije godine obavješćuju o tim programima u okviru izvješća o aktivnostima nadležnih tijela iz članka 26.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice svake godine sastavljaju izvješće o uporabi motornih vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacija vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona na njihovom državnom području i prosljeđuju ga Komisiji najkasnije do 30. lipnja godine koja slijedi nakon završetka razdoblja izvješćivanja. To izvješće sadržava:

3.  Države članice svake godine sastavljaju izvješće o uporabi motornih vozila čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona i koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu i imaju poslovni nastan na njihovom državnom području i prosljeđuju ga Komisiji najkasnije do 30. lipnja godine koja slijedi nakon završetka razdoblja izvješćivanja. To izvješće sadržava:

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj odobrenja dodijeljenih za prijevoznike koji djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona;

(a)  broj odobrenja dodijeljenih za prijevoznike koji djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona i koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj vozila registriranih u državi članici svake kalendarske godine čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona;

(b)  broj motornih vozila registriranih u državi članici svake kalendarske godine čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona i koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ukupni broj vozila registriranih u državi članici na dan 31. prosinca svake godine čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona;

(c)  ukupni broj motornih vozila registriranih u državi članici na dan 31. prosinca svake godine čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona i koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  procijenjeni udio motornih vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacija vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona u ukupnoj djelatnosti cestovnog prijevoza za sva vozila registrirana u državi članici, razvrstano po nacionalnim prijevozima, međunarodnim prijevozima i kabotažama.

(d)  procijenjeni udio motornih vozila čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona kao i vozila čija mase ne prelazi 2,4 tone u ukupnoj djelatnosti cestovnog prijevoza za sva vozila registrirana u državi članici, razvrstano po nacionalnim prijevozima, međunarodnim prijevozima i kabotažama.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na temelju informacija koje prikuplja u skladu sa stavkom 3. i dodatnih dokaza Komisija najkasnije do 31. prosinca 2024. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju ukupnog broja motornih vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacija vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona, a koja se upotrebljavaju za nacionalni i međunarodni cestovni prijevoz. Na temelju tog izvješća Komisija ponovno procjenjuje nužnost uvođenja dodatnih mjera.

4.  Na temelju informacija koje prikuplja u skladu sa stavkom 3. i dodatnih dokaza Komisija najkasnije do 31. prosinca 2024. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju ukupnog broja motornih vozila čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, iznosi između 2,4 i 3,5 tona, a koja se upotrebljavaju za cestovni prijevoz. Na temelju tog izvješća Komisija ponovno procjenjuje nužnost uvođenja dodatnih mjera.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice svake godine podnose izvješće Komisiji o zahtjevima koji su im upućeni na temelju članka 18. stavaka 3. i 4., o odgovorima koje su zaprimile od drugih država članica te o mjerama koje su poduzele na temelju pruženih informacija.

5.  Države članice svake godine podnose izvješće Komisiji o zahtjevima koji su im upućeni na temelju članka 18., o odgovorima koje su zaprimile od drugih država članica te o mjerama koje su poduzele na temelju pruženih informacija.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 26. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16a.  dodaje se sljedeći stavak 5.a:

 

5a.  Na temelju informacija koje je prikupila u skladu sa stavkom 5. i dodatnih dokaza, Komisija najkasnije do 31. prosinca 2020. podnosi detaljno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o opsegu administrativne suradnje između država članica, o bilo kojim mogućim nedostacima u pogledu toga i o mogućim načinima za poboljšanje te suradnje. Na temelju tog izvješća Komisija procjenjuje nužnost uvođenja dodatnih mjera.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  U članku 1. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Ova Uredba primjenjuje se i na dolazni ili odlazni cestovni prijevoz tereta koji čini ili početnu ili završnu dionicu kombiniranog prijevoza ili i početnu i završnu dionicu, kako je utvrđeno Direktivom Vijeća 92/106/EEZ.”

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b)  Članak 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Kod prijevoza iz države članice u treću zemlju i obratno, ova se Uredba primjenjuje na dio vožnje na državnom području bilo koje prijeđene tranzitne države članice. Ne primjenjuje se na onaj dio vožnje na državnom području države članice utovara ili istovara, sve dok se ne sklope potrebni sporazumi između Zajednice i dotične treće zemlje.

„2.  Kod prijevoza iz države članice u treću zemlju i obratno, ova se Uredba primjenjuje na dio vožnje na državnom području bilo koje prijeđene tranzitne države članice. Međutim, taj se dio vožnje u provozu izuzima iz područja primjene Direktive o upućenim radnicima. Ne primjenjuje se na onaj dio vožnje na državnom području države članice utovara ili istovara, sve dok se ne sklope potrebni sporazumi između Zajednice i dotične treće zemlje.”

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 1. – stavak 5. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b)  U stavku 5. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

 

(c) „prijevoz tereta motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući masu prikolica, ne prelazi 2,4 tone;”

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 2. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ‚tranzit’ znači vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom kroz jednu državu članicu ili treću zemlju ili više država članica ili trećih zemalja, pri čemu se polazište i odredište ne nalaze u tim državama članicama ili trećim zemljama;

Obrazloženje

Ova definicija potrebna je radi utvrđivanja pravila o upućivanju vozača u drugu državu članicu u prijedlogu Komisije COM(2017)0278.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 4. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  u stavku 1. dodaje se točka (c):

 

„(c) obavlja međunarodni prijevoz vozilima opremljenima pametnim tahografom kao što je utvrđeno u članku 3. i poglavlju II. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon dostavljanja tereta koji se prevozi u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu koja je domaćin, cestovni prijevoznici iz stavka 1. imaju pravo istim vozilom, ili u slučaju kombinacije vozila motornim vozilom toga istoga vozila, obaviti kabotaže u državi članici koja je domaćin ili u susjednim državama članicama. Zadnji istovar u okviru kabotaže obavlja se u roku od 5 dana od zadnjeg istovara u državi članici domaćinu u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza.

2.  Nakon dostavljanja tereta koji se prevozi u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu koja je domaćin, cestovni prijevoznici iz stavka 1. imaju pravo istim vozilom, ili u slučaju kombinacije vozila motornim vozilom toga istoga vozila, obaviti kabotaže u državi članici koja je domaćin ili u susjednim državama članicama na povratku u državu članicu u kojoj prijevoznik ima poslovni nastan. Zadnji istovar u okviru kabotaže obavlja se u roku od 7 dana od zadnjeg istovara u državi članici domaćinu u okviru tog dolaznog međunarodnog prijevoza ako je takav prijevoz predmet primjenjivog ugovora o prijevozu;

 

U roku iz prvog podstavka prijevoznici mogu obavljati kabotažu u državi članici pod uvjetom da je njihov boravak u toj državi članici kraći od 48 sati nakon ulaska na državno područje te države članice.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  umeće se sljedeći stavak:

 

„2.a Nakon isteka sedmodnevnog razdoblja iz stavka 2. prijevoznici ne smiju istim vozilom ili, u slučaju kombinacije vozila, motornim vozilom te kombinacije, obavljati kabotaže u istoj državi članici domaćinu u razdoblju od 72 sata nakon povratka u državu članicu u kojoj prijevoznik ima poslovni nastan i dok ne obave novi međunarodni prijevoz iz države članice kojoj poduzeće ima poslovni nastan.”

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dokazi navedeni u stavku 3. podnose se ili se šalju na zahtjev ovlaštenom inspektoru države članice domaćina te tijekom pregleda vozila na cesti. Dopušteno je podnijeti ih ili poslati elektronički, uporabom prilagodljivog strukturiranog formata koji se izravno može upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu, primjerice formata eCMR.* Tijekom pregleda vozila na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati sa sjedištem, upraviteljem prijevoza ili drugom osobom ili subjektom koji mogu pružiti dokaze navedene u stavku 3.

Dokazi navedeni u stavku 3. podnose se ili se šalju na zahtjev ovlaštenom inspektoru države članice domaćina te tijekom provjere vozila na cesti. Države članice prihvaćaju da se dokazi podnose ili šalju elektronički, uporabom prilagodljivog strukturiranog formata koji se izravno može upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu, primjerice elektronički teretni list u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom. Tijekom provjere vozila na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati sa sjedištem, upraviteljem prijevoza ili drugom osobom ili subjektom koji mogu pružiti dokaze navedene u stavku 3.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 62 – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 9. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  U članku 9. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

(ea) plaće i plaćenog godišnjeg odmora kako su predviđeni točkama (b) i (c) prvog podstavka članka 3. stavka 1. Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.)

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pregledi

Pametna provedba

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica organizira preglede tako da u razdoblju od 1. siječnja 2020. u svakoj kalendarskoj godini pregleda najmanje 2 % svih kabotaža koje se obavljaju na njezinu državnom području. Taj se postotak od 1. siječnja 2022. povećava na najmanje 3 %. Osnova za izračun tog postotka su ukupne aktivnosti kabotaže u državi članici izražene u tonskim kilometrima u godini t-2, kako ih navodi Eurostat.

1.  Države članice osiguravaju primjenu usklađene nacionalne provedbene strategije na svojem državnom području kako bi se dodatno potaknula provedba obveza predviđenih ovim poglavljem. Naglasak te strategije je na poduzećima s visokim stupnjem rizika u skladu s člankom 9. Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Svaka država članica osigurava da provjere predviđene člankom 2. Direktive 2006/22/EZ po potrebi uključuju provjeru kabotaža.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Za potrebe stavka 2. države članice imaju pristup relevantnim informacijama i podacima koji se bilježe, obrađuju ili pohranjuju u pametnom tahografu iz poglavlja II. Uredbe (EU) br. 165/2014 i u elektroničkim dokumentima o prijevozu, npr. elektroničkim teretnim listovima u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Države članice daju pristup tim podacima samo nadležnim tijelima koja imaju odobrenje za provjeru kršenja pravnih akata određenih u ovoj Uredbi. Države članice obavješćuju Komisiju o podacima za kontakt svih nadležnih tijela na njihovu teritoriju kojima su odobrila pristup tim podacima. Najkasnije do [XXX] Komisija sastavlja popis svih nadležnih tijela i prosljeđuje ga državama članicama. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svim naknadnim promjenama tih podataka.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 2.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 c.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.b kojima se određuju karakteristike podataka kojima države članice imaju pristup, uvjeti za njihovo korištenje i tehničke specifikacije za njihov prijenos ili pristup njima, navodeći osobito:

 

(a) detaljan popis informacija i podataka kojima nacionalna nadležna tijela imaju pristup, a koji obvezno moraju uključivati vrijeme i mjesto prelaska granice, aktivnosti utovara i istovara, registarsku oznaku vozila i podatke o vozaču;

 

(b) prava nadležnih tijela na pristup, koja se po potrebi razlikuju ovisno o vrsti nadležnih tijela, vrsti pristupa i namjeni za koju se podaci upotrebljavaju;

 

(c) tehničke specifikacije za prijenos ili pristup podacima iz točke (a), uključujući, po potrebi, najveće dopušteno trajanje razdoblja u kojem se podaci mogu zadržati, razvrstano, po potrebi, po vrsti podataka.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 2.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 d.  Pristup osobnim podacima navedenima u ovom članku i njihovo pohranjivanje moguće je samo tijekom razdoblja koje je nužno za potrebe zbog kojih su podaci prikupljeni ili zbog kojih podliježu daljnjoj obradi. Kad više nisu potrebni za te svrhe, podaci se uništavaju.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice najmanje tri puta godišnje provode usklađene preglede kabotaže na cesti. Takve preglede istodobno provode nacionalna tijela nadležna za provedbu pravila u području cestovnog prijevoza dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na svojem državnom području. Nacionalne kontaktne točke imenovane u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća**** razmjenjuju informacije o broju i vrsti povreda otkrivenih nakon provedbe usklađenih pregleda na cesti.

3.  Države članice najmanje tri puta godišnje provode usklađene provjere kabotaže na cesti, koje se mogu podudarati s provjerama koje se provode u skladu s člankom 5. Direktive 2006/22/EZ. Takve provjere istodobno provode nacionalna tijela nadležna za provedbu pravila u području cestovnog prijevoza dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na svojem državnom području. Države članice razmjenjuju informacije o broju i vrsti povreda otkrivenih nakon provedbe usklađenih provjera na cesti.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 14.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice propisuju kazne za pošiljatelje, špeditere, izvođače i podizvođače zbog neispunjavanja odredaba iz poglavlja II. i III. ako svjesno provode usluge prijevoza koje uključuju povrede odredaba Uredbe.

Države članice propisuju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne za pošiljatelje, špeditere, ugovaratelje i podugovaratelje zbog neispunjavanja odredaba iz poglavlja II. i III. ako znaju ili objektivno trebaju znati da usluge prijevoza koje naručuju uključuju povrede odredaba ove Uredbe.

 

Ako pošiljatelji, špediteri, ugovaratelji i podugovaratelji naruče usluge prijevoza od prijevoznih poduzeća s niskim stupnjem rizika u skladu s člankom 9. Direktive 2006/22/EZ, ne smatraju se odgovornima za sankcije za kršenja, osim ako se ne dokaže da su zaista znali za ta kršenja.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 17. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice najkasnije do 31. siječnja svake godine obavješćuju Komisiju o broju izvršenih pregleda kabotaža u prethodnoj kalendarskoj godini u skladu s člankom 10.a. Te informacije uključuju broj pregledanih vozila i broj pregleda po tonskim kilometrima.

3.  Najkasnije do... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice Komisiji prosljeđuju svoje nacionalne provedbene strategije usvojene u skladu s člankom 10.a. Države članice najkasnije do 31. siječnja svake godine obavješćuju Komisiju o postupcima provedbe u prethodnoj kalendarskoj godini u skladu s člankom 10.a, uključujući, gdje je to prikladno, broj provedenih provjera. Te informacije uključuju broj provjerenih vozila i broj provjera po tonskim kilometrima.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija do kraja 2022. sastavlja izvješće o stanju na tržištu cestovnog prijevoza Unije. To izvješće sadrži analizu stanja na tržištu, uključujući procjenu učinkovitosti kontrola i razvoja uvjeta zapošljavanja u toj profesiji.

  • [1]  SL C 0, 0.0.0000, str. 0.

OBRAZLOŽENJE

POZADINA

Sektor cestovnog prijevoza veoma je važan sektor koji je ključan za funkcioniranje našeg društva. U tom je sektoru zaposleno više od 11 milijuna osoba te na njega otpada prijevoz gotovo polovice ukupne količine tereta u EU-u.

Komisija je 31. svibnja 2017. usvojila „paket za mobilnost” u cilju osiguranja poštenog tržišnog natjecanja, pojednostavljivanja postojećih pravila, očuvanja unutarnjeg tržišta EU-a i osiguranja prava radnika u tom sektoru.

Paket za mobilnost sastoji se od nekoliko zakonodavnih prijedloga. Jedan od njih je trenutačni prijedlog kojim se izmjenjuje Uredba br. 1071/2009 i Uredba br. 1072/2009 o pristupu tržištu cestovnog prijevoza tereta i djelatnosti poduzeća za cestovni prijevoz. Tim se uredbama utvrđuju odredbe koje moraju zadovoljiti poduzeća ako namjeravaju poslovati na međunarodnom tržištu cestovnog prijevoza tereta ili na nacionalnim tržištima osim domaćeg (kabotaža).

Međutim, razlike u tumačenju odredaba, nedosljednosti u praksama provedbe i nedostatak suradnje između država članica umanjile su njihovu učinkovitost te stvorile pravnu nesigurnost i nejednake uvjete tržišnog natjecanja za prijevoznike.

Prijedlozima Komisije uvode se promjene u četirima zasebnim područjima: fiktivna poduzeća, laka gospodarska vozila, kabotaža i provedba.

Određeni prijevoznici otvaraju „lažne podružnice” u državama članicama s niskim plaćama kako bi iskorištavali razlike u plaćama, iako posluju isključivo u državama članicama s visokim plaćama. To dovodi do nepoštene konkurentne prednosti nad prijevoznicima koji imaju odgovarajući poslovni nastan u državi članici u kojoj uglavnom posluju.

Kako bi se uklonila upotreba fiktivnih poduzeća, Komisija predlaže daljnje postrožavanje kriterija za poslovni nastan kako bi se osiguralo da je prijevoznik stvarno aktivan u državi članici nastana. Na primjer, da provodi poslovne aktivnosti u tim prostorima, raspolaže imovinom i zapošljava osoblje razmjerno svojim aktivnostima.

Nadalje, Komisija usklađuje suradnju između država članica u tom području. Potrebna je uža suradnja između država članica za otkrivanje fiktivnih poduzeća i, prema potrebi, provedbu inspekcija na licu mjesta.

Laka gospodarska vozila (vozila lakša od 3,5 tona) trenutačno nisu obuhvaćena područjem primjene Uredbe br. 1071/2009. Međutim, države članice smiju primjenjivati neke odredbe te Uredbe na laka gospodarska vozila s poslovnim nastanom na njihovu državnom području, što dovodi do mnoštva različitih zahtjeva diljem EU-a. Budući da se očekuje daljnji rast upotrebe lakih gospodarskih vozila u narednim godinama, Komisija predlaže da se na takva vozila počnu primjenjivati neka od pravila u pogledu pristupa djelatnosti.

Trenutačno se na kabotažu, odnosno prijevoz robe unutar države članice koji provodi prijevozno poduzeće s poslovnim nastanom u drugoj državi članici, primjenjuju ograničenja. Trenutačna pravila EU-a dopuštaju tri kabotaže unutar sedam dana od međunarodne isporuke.

Međutim, postojeće se odredbe u praksi vrlo teško provode. Nadzorna tijela zahtijevaju podnošenje dokumenata u papirnatom obliku u pogledu broja kabotaža, no čini se da to ne funkcionira učinkovito. Pravila su se također neusklađeno provodila diljem EU-a, dovodeći do administrativnog opterećenja, pravne nesigurnosti, nepoštenog tržišnog natjecanja te nepovjerenja između domaćih i stranih prijevoznika.

Budući da je kabotaža uglavnom koncentrirana u nekim, ali ne svim državama članicama, nejasna pravila i primjena mogu ozbiljno utjecati na nacionalne prijevoznike koji posluju u državama članicama u kojima kabotaža čini velik dio nacionalnog tržišta prijevoznih usluga. To je poglavito izazvano znatnim razlikama u pogledu plaća, poreznih režima, socijalnih doprinosa i odredbi koje se odnose na rad. Komisija zaključuje da sektor još nije spreman za liberalizaciju.

Komisija stoga predlaže novo pravilo, naime neograničene kabotaže unutar pet dana od međunarodnog prijevoza. To je kombinirano sa strogom primjenom prava na minimalnu plaću i plaćeni godišnji odmor država članica domaćina od prve kabotaže, mogućnosti dokazivanja zakonitosti kabotaže s pomoću elektroničkih isprava (npr. eCMR) i obvezom država članica da provode minimalni postotak pregleda u pogledu kabotaže.

Kako bi se uhvatila u koštac s različitim razinama i učinkovitosti nadzora među državama članicama, Komisija predlaže uspostavu godišnjih obveznih pragova za preglede u pogledu kabotaže i usklađene (prekogranične) preglede. Nadalje, Komisija namjerava poboljšati suradnju između država članica s pomoću pravila o razmjeni informacija, omogućiti ciljane preglede pružanjem klasifikacije rizika u okviru Europskog registra poduzeća za cestovni promet te dodatno potaknuti upotrebu pametnih tahografa i e-isprava.

MIŠLJENJE IZVJESTITELJA

Izvjestitelj pozdravlja paket za mobilnost jer postoji snažna potreba za preispitivanjem zakonodavstva kako bi se poboljšala trenutačna pravila. Paket uključuje nekoliko važnih zakonodavnih akata te izvjestitelj naglašava da je potrebno zadržati njihovu međupovezanost kako bi se osigurala jasnoća pravila. Važno je imati usklađene propise kako bi se izbjegli nedostatci, koji dovode do nepoštenog tržišnog natjecanja među poduzećima. U tom pogledu izvjestitelj stoga žali da je preispitivanje Direktive o kombiniranom prijevozu, odnosno Direktive 92/106/EEZ, odvojeno od prvog dijela paketa za mobilnost i objavljeno kasnije.

Izvjestitelj podržava cilj Komisije da pojasni pravila kako bi se poboljšali jednaki uvjeti poslovanja za sve i pošteno tržišno natjecanje u sektoru, a da se pri tom ne stvara nepotrebno administrativno opterećenje. Osobito za mala i srednja poduzeća (MSP-ove). Također je potrebno voditi računa o tehnološkom napretku i digitalizacija prijevoza prilikom ažuriranja zakonodavstva, što je ključno za osiguranje učinkovite provedbe pravila.

Međutim, izvjestitelj smatra da je moguće osnažiti prijedlog u pogledu nekoliko točaka radi osiguranja uravnoteženih uvjeta za pošteno tržišno natjecanje i strogu provedbu kako bi se doista mogle ostvariti koristi jedinstvenog tržišta.

Izvjestitelj podržava prijedlog Komisije o borbi protiv fiktivnih poduzeća. Trenutačno postoji više od 400 fiktivnih poduzeća u EU-u. Osnovali su ih prijevoznici koji posluju u državama članicama s višim plaćama koji se žele neopravdano okoristiti nižim troškovima rada ili porezima u drugim državama članicama. Ti prijevoznici zloupotrebljavaju nedostatke u zakonodavstvu i blagu provedbu, što dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja.

Važno je osnažiti i pojasniti zahtjeve u pogledu uspostave stvarne poslovne prisutnosti i nadopuniti podatke koji će se unositi u nacionalne elektroničke registre kako bi se dobila šira slika vlasništva nekog poduzeća.

Nadalje, izvjestitelj smatra da je potrebno obuhvatiti laka gospodarska vozila ovim zakonodavstvom jer je došlo do povećanja broja tih vozila na tržištu te se na njih primjenjuju ista pravila. Međutim, također je važno imati na umu da se sektor cestovnog prijevoza sastoji od mnogo MSP-ova koji se bave isključivo nacionalnim prijevozom. Izvjestitelj stoga predlaže da se područje primjene ove uredbe ograniči na laka gospodarska vozila za međunarodni prijevoz (koja čine samo 10 % svih lakih gospodarskih vozila).

Međutim, izvjestitelj smatra da bi se na ta laka gospodarska vozila trebali primjenjivati sva četiri kriterija, kao i „dobar ugled” i „stručna osposobljenost” te zahtjev za dobivanjem licencije zajednice. Time će se osigurati da međunarodni prijevoz koji obavljaju laka gospodarska vozila zadovoljava iste minimalne standarde djelatnosti kao i ostatak sektora cestovnog prijevoza tereta. Kako bi se dodatno smanjilo administrativno opterećenje, izvjestitelj predlaže da se iz područja primjene isključe veoma laka gospodarska vozila (lakša od 2,4 tone).

Kada je riječ o kabotaži, izvjestitelj naglašava svrhu tog prijevoza, naime smanjenje emisija praznih kamiona na povratku s međunarodnog prijevoza i provedba na privremenoj osnovi. Na primjer, ako se međunarodni prijevoz kombinira s nekim nacionalnim prijevozom na povratku, to bi moglo povećati učinkovitost prijevoza i smanjiti prazan hod.

Međutim, trenutačno se zloupotrebljavaju pravila o kabotaži kako bi se stranim prijevoznicima omogućilo opetovano obavljanje nacionalnog prijevoza sustavnim iskorištavanjem svrhe kabotaže. To dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja i socijalnog dampinga. Budući da je kabotaža izjednačena s nacionalnim prijevozom, izvjestitelj podsjeća da bi se trebala primjenjivati Direktiva o upućivanju vozača, odnosno Direktiva 96/71/EZ. Isto je navedeno u Komisijinu prijedlogu te Direktive.

Prijedlogom komisije nažalost se ne rješava problem sustavne kabotaže. Izvjestitelj smatra da je ključno suzbiti sustavnu kabotažu. Također je važno osigurati da prijevozna poduzeća ne mogu zloupotrijebiti Direktivu o kombiniranom prijevozu kako bi zaobišla pravila o kabotaži.

Izvjestitelj stoga predlaže poboljšanje točne definicije međunarodnog prijevoza iz kojeg proizlazi pravo na kabotažu kako bi se spriječila sustavna kabotaža, na primjer uključivanjem vrijednosti ugovora o međunarodnom prijevozu. Osim toga, izvjestitelj predlaže da se ograniči vrijeme u kojemu je dozvoljeno provoditi kabotažu kako bi se naglasio njezin privremeni karakter.

Naposljetku, izvjestitelj smatra da je osnaživanje provedbe ključno za postizanje svih ciljeva prijedloga. Provedba je trenutačno slaba te postoje razlike između država članica. Izvjestitelj stoga predlaže da se ojačaju odredbe koje se odnose na administrativnu suradnju i provedbu. Nadležna tijela trebaju imati lakši pristup nacionalnim registrima kako bi provodila preglede. Također postoji potreba za poticanjem upotrebe pametnih tahografa i povećanjem razmjene najboljih praksi i osposobljavanja između država članica.

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (30.4.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Verónica Lope Fontagné

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uvod

Komisija je 31. svibnja 2017. podnijela Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uvjetima za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza.

Tim Prijedlogom Komisija želi podržati dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta u području cestovnog prometa, njegovu učinkovitost i konkurentnost, s obzirom na to da je, u skladu s ex-post evaluacijom koja je provedena 2014. i 2015., taj cilj samo djelomično ostvaren. Najveće poteškoće na koje se upozorilo u evaluaciji bile su povezane s manjkavostima u pogledu pravila i njihove provedbe.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica se slaže s temeljnim ciljevima Prijedloga Komisije, ali smatra da bi se odobrenjem određenih predloženih mjera u praksi otežala njihova provedba u sektoru cestovnog prijevoza jer bi se time mogle stvoriti prevelike administrativne prepreke za poduzeća, osobito za mala i srednja poduzeća, čime bi se u konačnici ugrozilo dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Isto tako, valja istaknuti da je Komisija taj Prijedlog podnijela zajedno s Prijedlogom direktive za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i Prijedlogom direktive o vremenu vožnje, zbog čega se smatra da se ti prijedlozi trebaju razmatrati zajedno.

Izvjestiteljica smatra da se tim prijedlozima treba postići ravnoteža između dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i osiguravanja primjerenih radnih uvjeta i standarda.

Prvi korak za postizanje tog cilja treba biti borba protiv nezakonitog rada u sektoru prijevoza, a osobito protiv takozvanih fiktivnih poduzeća i lažnog samozapošljavanja.

Važno je poštovati slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga, tj. temeljna načela prava Unije koja su utvrđena u člancima 49. i 56. UFEU-a. Ipak, kao što je istaknula Komisija, potrebno je osigurati da cestovni prijevoznici s poslovnim nastanom u državi članici imaju stvarnu i stalnu prisutnost u toj državi članici i odande vode svoje poslovanje.

Potrebno je pojačati kontrole i primjenjivati učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne za poduzeća koja namjerno ne ispunjavaju pravila na nacionalnoj razini i na razini Unije. Takvo ponašanje, unatoč tomu što je rijetko i što se ne odnosi na cijeli sektor, rezultira nepoštenim tržišnim natjecanjem, narušava dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta i ne jamči primjerene radne uvjete radnicima.

Cestovni prijevoz u EU-u izravno osigurava 5 milijuna radnih mjesta i predstavlja gotovo 2 % BDP-a Unije. Unatoč tomu, EU se suočava s manjkom profesionalnih vozača. Stoga, i s obzirom na to da bi usporeno funkcioniranje sektora prometa dovelo do blokade gospodarstva, EU mora donijeti mjere kojima bi se privukli mladi i zadržali postojeći stručni vozači u tom sektoru.

Izvjestiteljica se slaže s time da zahtjevi potrebni za usklađivanje s Uredbom (EZ) br. 1071/2009 i Uredbom (EZ) br. 1072/2009 moraju biti jasni i primjereni vrsti djelatnosti i veličini poduzeća te da pritom ne bi smjeli predstavljati pretjerane administrativne prepreke.

U tom smislu i s obzirom na to da bi djelomična primjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 na laka gospodarska vozila podrazumijevala porast troškova poslovanja od 4 do 10 %, iako ta vozila čine samo 0,11 % međunarodnog prometa u pogledu tonskih kilometara, prijedlog da se u potpunosti ukloni postojeće izuzeće u članku 1. stavku 4. točki (a) smatra se nerazmjernim jer ne postoji dokaz da je to nužno.

S obzirom na mobilnu prirodu prijevozničke djelatnosti, kao i stvarne poteškoće u pogledu predviđanja razdoblja potrebnog za pružanje međunarodnih usluga, izvjestiteljica izražava sumnje oko stvarnih administrativnih implikacija koje bi moglo imati uključivanje upućivanja radnika među kriterije za evaluaciju dobrog ugleda.

Kad je riječ o kabotaži, izvjestiteljica se slaže da je fleksibilnost od ključne važnosti te da je potrebno primjenjivati jasna i jednostavna pravila koja se mogu lako primijeniti. Međutim, mogućnost da se te aktivnosti od prvog dana uključe u područje primjene Direktive o upućivanju vozača u sektoru prijevoza neće samo otežati primjenu pravila, već će i izvoz učiniti skupljim, što će negativno utjecati na profitabilnost međunarodnog prijevoza, a time i na unutarnje tržište i tržište rada.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika do sada se, osim ako je drukčije propisano nacionalnim zakonodavstvom, nisu primjenjivala na poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila koja ne prelaze to ograničenje. Broj takvih poduzeća koja posluju u nacionalnom i međunarodnom prijevozu u porastu je. Stoga je nekoliko država članica odlučilo na takva poduzeća primjenjivati pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 1071/2009. Kako bi se zajedničkim pravilima osigurala minimalna razina profesionalizacije u sektoru u kojem se upotrebljavaju vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona te ujednačili uvjeti tržišnog natjecanja za sve prijevoznike, tu bi odredbu trebalo izbrisati budući da bi zahtjevi u pogledu stvarnog i stabilnog poslovnog nastana i odgovarajućeg financijskog položaja trebali postati obvezni.

(2)  Pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika do sada se, osim ako je drukčije propisano nacionalnim zakonodavstvom, nisu primjenjivala na poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila koja ne prelaze to ograničenje. Broj takvih poduzeća u porastu je, prije svega na nacionalnom tržištu cestovnog prijevoza zbog upotrebe lakih gospodarskih vozila u gradovima i na kraćim udaljenostima. Stoga je nekoliko država članica odlučilo na takva poduzeća primjenjivati pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 1071/2009. Kako bi se osigurala minimalna razina profesionalizacije u sektoru, spriječilo korištenje zakonskih rupa i stvorilo poštenije tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu te kako se ne bi nametnulo nepotrebno administrativno i fiskalno opterećenje za prijevozna poduzeća, posebno za mala i srednja poduzeća, zahtjevi za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika trebali bi se jednako primjenjivati na poduzeća koja koriste vozila ili kombinacije vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona i koja se bave međunarodnim prijevozom i kabotažom.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  u svojoj procjeni rizika Komisija procjenjuje da će poslovni subjektu u razdoblju od 2020. do 2035. uštedjeti između 2,7 i 5,2 milijarde EUR;

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Trenutačno sve države članice imaju pravo uvjetovati pristup djelatnosti cestovnog prijevoznika dodatnim zahtjevima uz one navedene u Uredbi (EZ) br. 1071/2009. Ta se mogućnost nije pokazala potrebnom za ispunjavanje nužnih potreba i uzrokovala je razlike u pogledu takvog pristupa. Stoga bi tu mogućnost trebalo ukinuti.

(3)  Trenutačno sve države članice imaju pravo uvjetovati pristup djelatnosti cestovnog prijevoznika dodatnim zahtjevima uz one navedene u Uredbi (EZ) br. 1071/2009.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Unatoč tome što cestovni prijevoz u Uniji izravno osigurava 5 milijuna radnih mjesta i predstavlja gotovo 2 % BDP-a, Unija se suočava s manjkom profesionalnih vozača, posebno kada je riječ o mladima i ženama. Kako bi se olakšao pristup tom zanimanju i povećala njegova privlačnost za mlade i žene te kako bi se, isto tako, zadržale osobe koje trenutačno rade u tom sektoru (posebno u slučaju malih i srednjih poduzeća), potrebno je smanjiti nezakoniti rad i lažno samozapošljanje te povećati fleksibilnost postojećih administrativnih postupaka kako ne bi predstavljali preveliko opterećenje za manja poduzeća ili samozaposlene radnike. Ocjena uredbi (EZ) br. 1071/2009 i (EZ) br. 1072/2009 pokazala je da nepotrebno administrativno i regulatorno opterećenje predstavlja teret i za tijela vlasti i za prijevozna poduzeća. Pojašnjenje pravila, njihova bolja provedba i daljnje administrativno pojednostavnjenje nužni su za konkurentnu i djelotvornu prometnu industriju. Također je potrebno pružiti dodatnu potporu tehnološkom napretku i bolje iskoristiti njegove prednosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Potrebno je osigurati da cestovni prijevoznici s poslovnim nastanom u državi članici imaju stvarnu i stalnu prisutnost u toj državi članici i odande vode svoje poslovanje. Stoga, a i s obzirom na stečena iskustva, potrebno je razjasniti odredbe o postojanju stvarnog i stabilnog poslovnog nastana.

(4)  Potrebno je osigurati da cestovni prijevoznici s poslovnim nastanom u državi članici imaju stvarnu i stalnu prisutnost u toj državi članici i odande vode svoje poslovanje. Sloboda poslovnog nastana ključna je sastavnica unutarnjeg tržišta. Međutim, postojanje fiktivnih poduzeća i lažnog samozapošljavanja u prometnom sektoru rezultiralo je širenjem nezakonitih praksi koje narušavaju ugled tog sektora jer se zbog njih na nezakonit način smanjuju troškovi radne snage i onemogućava jamčenje poštovanja radnih standarda. Stoga je, a i s obzirom na stečena iskustva, u pogledu postojanja stvarnog i stabilnog poslovnog nastana potrebno razjasniti odredbe Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uvjetima u vezi sa zahtjevom u pogledu poslovnog nastana te osigurati i nadzirati njihovu provedbu, pojačati provjere i na taj način stati na kraj nezakonitoj praksi takozvanih fiktivnih poduzeća i lažnog samozapošljavanja. Također je potrebno poticati jačanje suradnje, zajedničke kontrole, postavljanje ambicioznijih ciljeva i razmjenu najboljih praksi među državama članicama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Budući da mogu znatno narušiti uvjete jednakog tržišnog natjecanja u cestovnom prijevozu tereta, teške povrede nacionalnih poreznih pravila trebalo bi uvrstiti među stavke relevantne za procjenjivanje dobrog ugleda.

(6)  Budući da mogu znatno narušiti uvjete jednakog tržišnog natjecanja u cestovnom prijevozu tereta, teške povrede nacionalnih poreznih pravila trebalo bi uvrstiti među stavke relevantne za procjenjivanje dobrog ugleda te bi isto tako trebale biti predmet odvraćajućih sankcija razmjernih utvrđenoj povredi.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Budući da mogu znatno utjecati na tržište cestovnog prijevoza i na socijalnu zaštitu radnika, teške povrede pravila Unije o upućivanju radnika i prava koje se primjenjuje na ugovorne obveze trebalo bi uvrstiti među stavke relevantne za procjenjivanje dobrog ugleda.

(7)  Budući da mogu znatno utjecati na tržište cestovnog prijevoza i na socijalnu zaštitu radnika, teške povrede pravila Unije o upućivanju radnika i kabotaži te prava koje se primjenjuje na ugovorne obveze trebalo bi uvrstiti među stavke relevantne za procjenjivanje dobrog ugleda.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na važnost poštenog tržišnog natjecanja povrede pravila Unije relevantne za to pitanje trebalo bi uzeti u obzir pri procjenjivanju dobrog ugleda upravitelja prijevoza i prijevoznih poduzeća. U skladu s time trebalo bi pojasniti ovlasti Komisije za utvrđivanje stupnja težine takvih povreda.

(8)  S obzirom na važnost poštenog tržišnog natjecanja, pri procjenjivanju dobrog ugleda upravitelja prijevoza i prijevoznih poduzeća trebalo bi uzeti u obzir povrede pravila Unije relevantne za to pitanje i predmetne radnike. U skladu s time trebalo bi pojasniti ovlasti Komisije za utvrđivanje stupnja težine takvih povreda.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila koja ne prelaze to ograničenje trebala bi ispunjavati minimalnu razinu zahtjeva o financijskom položaju, čime bi se osiguralo da imaju sredstva za stabilno i dugoročno poslovanje. Međutim, budući da su dotične aktivnosti općenito ograničena opsega, odgovarajući zahtjevi trebali bi biti manje strogi od onih koji se primjenjuju na prijevoznike koji upotrebljavaju vozila ili kombinacije vozila koje prelaze to ograničenje.

(10)  Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila koja ne prelaze to ograničenje i koja se bave međunarodnim prijevozom trebala bi ispunjavati dostatnu razinu zahtjeva o financijskom položaju, čime bi se osiguralo da imaju sredstva za stabilno i dugoročno poslovanje te bi trebala raspolagati sredstvima za ispunjavanje obveza koje se odnose na plaće njihovih zaposlenika i socijalne doprinose. Međutim, budući da su dotične aktivnosti općenito ograničena opsega, odgovarajući zahtjevi trebali bi biti manje strogi od onih koji se primjenjuju na prijevoznike koji upotrebljavaju vozila ili kombinacije vozila koje prelaze to ograničenje te ne bi trebali predstavljati nepotrebno opterećenje za manja poduzeća ili samozaposlene radnike.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Informacije o prijevoznicima koje sadržavaju nacionalni elektronički registri trebale bi biti što potpunije kako bi se nacionalnim tijelima nadležnima za provedbu relevantnih pravila omogućio odgovarajući pregled prijevoznika koji se istražuju. Bolja nacionalna i prekogranična provedba uredaba (EZ) br. 1071/2009 i (EZ) br. 1072/2009. posebno bi se trebala ostvariti s pomoću informacija o registracijskim brojevima vozila kojima prijevoznici raspolažu, broju njihovih zaposlenika, stupnju rizika i osnovnim financijskim informacijama. Stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti pravila o nacionalnom elektroničkom registru.

(11)  Informacije o prijevoznicima koje sadržavaju nacionalni elektronički registri trebale bi se kontinuirano ažurirati kako bi se nacionalnim tijelima nadležnima za provedbu relevantnih pravila omogućio odgovarajući pregled prijevoznika koji se istražuju. Bolja nacionalna i prekogranična provedba uredaba (EZ) br. 1071/2009 i (EZ) br. 1072/2009. posebno bi se trebala ostvariti s pomoću informacija o registracijskim brojevima vozila kojima prijevoznici raspolažu, broju njihovih zaposlenika, stupnju rizika i osnovnim financijskim informacijama. Nadalje, nacionalni elektronički registri trebali bi biti interoperabilni te bi službenici svih država članica koji provode pregled vozila na cesti trebali imati izravan pristup podacima koje oni sadrže. Stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti pravila o nacionalnom elektroničkom registru.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Pravila za nacionalni cestovni prijevoz koji u državi članici domaćinu privremeno obavlja strani prijevoznik („kabotaža”) trebala bi biti jasna, jednostavna i laka za provedbu te istodobno općenito održavati razinu liberalizacije kakva nije dosad ostvarena.

(13)  Glavni je cilj kabotaže izbjegavanje prazne vožnje pri povratku u zemlju poslovnog nastana, čime se doprinosi smanjenju potrošnje goriva i smanjenju emisija, poboljšava profitabilnost poduzeća, a time i unutarnje tržište i tržište rada. Pravila za nacionalni cestovni prijevoz koji u državi članici domaćinu privremeno obavlja strani prijevoznik („kabotaža”) trebala bi biti jasna, prijevoznici bi ih trebali moći jednostavno primjenjivati te bi trebala biti laka za provedbu. Ta bi pravila trebala biti usklađena s mjerodavnim pravom te bi trebala održavati dosad ostvarenu razinu liberalizacije, a da se pritom ne ugrozi temeljno načelo slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu i zaštita upućenih radnika. Kako bi se zajamčila privremenost i izbjegle moguće zloporabe ili narušavanje tržišta, kao i opasnost od sustavne kabotaže koju provode takozvana fiktivna poduzeća ili nomadski vozači, propisi Unije utvrđeni u Direktivi 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a u sektoru cestovnog prometa od prvog se dana primjenjuju na kabotažu.

 

_______________

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U tu svrhu te kako bi se olakšale provjere i uklonila nesigurnost, ograničenje broja kabotaža koje slijede nakon međunarodnog prijevoza trebalo bi ukinuti, no istodobno smanjiti najveći dopušteni broj dana za takve kabotaže.

(14)  U tu svrhu te kako bi se olakšale provjere i uklonila nesigurnost, ograničenje broja kabotaža koje slijede nakon međunarodnog prijevoza ne bi se trebalo smanjiti unutar razdoblja od 48 sati.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Po završetku kabotaže, cestovni prijevoznici tijekom sedam dana u državi članici domaćinu ne bi smjeli dalje obavljati kabotažu istim vozilom, ili, u slučaju kombinacije vozila, motornim vozilom te kombinacije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Ekološka učinkovitost cestovnog prijevoza ključan je aspekt za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. Gotovo četvrtina teretnih vozila u Uniji 2012. kretala se bez tereta, u mnogim slučajevima zbog nametnutih ograničenja u pogledu kabotaže.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14c)  U uvodnoj izjavi 17. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 izričito se navodi da se Direktiva 96/71/EZ primjenjuje na prijevoznike koji obavljaju kabotažu. S obzirom na to da kabotaža podrazumijeva izravno sudjelovanje na prijevoznom tržištu države članice domaćina, to je jedini način da se ostvare jednaki uvjeti za sve.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi razjasniti sredstva s pomoću kojih cestovni prijevoznici mogu dokazati usklađenost s pravilima o kabotaži. U tu svrhu trebalo bi dopustiti uporabu i slanje elektroničkih prijevoznih informacija, što bi trebalo pojednostaviti odredbu o relevantnim dokazima i postupanje nadležnih tijela s tim dokazima. Formatom koji se upotrebljava u tu svrhu trebalo bi osigurati pouzdanost i vjerodostojnost. S obzirom na sve veću uporabu učinkovite elektroničke razmjene informacija u području prijevoza i logistike važno je osigurati dosljednost u regulatornim okvirima i odredbama kojima se pojednostavnjuju administrativni postupci.

(15)  Učinkovita i efikasna provedba pravila preduvjet je za pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu i za jamčenje zaštite prava radnika. Daljnja digitalizacija provedbe ključna je za oslobađanje provedbenog kapaciteta, smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja i bolje utvrđivanje prijevoznika s visokim stupnjem rizika. Potrebno je brzo ažuriranje te upotreba pametnih tahografa i elektroničkih prijevoznih isprava (eCMR). Trebalo bi razjasniti sredstva s pomoću kojih cestovni prijevoznici mogu dokazati usklađenost s pravilima o kabotaži. U tu svrhu trebalo bi dopustiti uporabu i slanje elektroničkih prijevoznih informacija, što bi trebalo pojednostaviti odredbu o relevantnim dokazima i postupanje nadležnih tijela s tim dokazima. Formatom koji se upotrebljava u tu svrhu trebalo bi osigurati pouzdanost i vjerodostojnost. S obzirom na sve veću uporabu učinkovite elektroničke razmjene informacija u području prijevoza i logistike važno je osigurati dosljednost u regulatornim okvirima i odredbama kojima se pojednostavnjuju administrativni postupci.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Daljnja digitalizacija provedbenih alata preduvjet je za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja te učinkovitu i efikasnu provedbu pravila u sektoru cestovnog prometa.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 1. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  briše se točka (a);

(i)  točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

 

„(a)  poduzeća koja obavljaju djelatnost cestovnog prijevoznika u teretnom prometu isključivo motornim vozilima ili kombinacijom vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona i koja se bave isključivo nacionalnim prijevozom;”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 1. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dodaje se sljedeći stavak 6.:

Briše se.

„6. Članak 3. stavak 1. točke (b) i (d) te članci 4., 6., 8., 9., 14., 19. i 21. ne primjenjuju se na poduzeća koja obavljaju djelatnost cestovnog prijevoznika isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona.

 

Međutim, države članice mogu:

 

(a)  od tih poduzeća zahtijevati primjenu određenih ili svih odredaba iz prvog podstavka;

 

(b)  spustiti graničnu vrijednost iz prvog podstavka za sve ili za određene kategorije cestovnog prijevoza.”;

 

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U članku 3. briše se stavak 2.;

Briše se.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(a)  ima prostorije u kojima čuva svoju temeljnu poslovnu dokumentaciju, a posebno trgovačke ugovore, računovodstvenu dokumentaciju, kadrovsku dokumentaciju, ugovore o radu, dokumentaciju koja sadrži podatke o trajanju vožnje i odmora te bilo koji drugi dokument koji mora biti dostupan nadležnom tijelu kako bi moglo provjeriti jesu li uvjeti propisani ovom Uredbom ispunjeni.”

„(a)  ima prikladne prostorije, koje su razmjerne aktivnostima poduzeća, u kojima čuva svoju temeljnu poslovnu dokumentaciju ili osigurava pristup toj dokumentaciji u papirnatom ili elektroničkom obliku, a posebno trgovačke ugovore, računovodstvenu dokumentaciju, kadrovsku dokumentaciju, ugovore o radu, dokumentaciju koja sadrži podatke o kabotaži, po potrebi upućivanju vozača i trajanju vožnje i odmora te bilo koji drugi dokument koji mora biti dostupan nadležnom tijelu kako bi moglo provjeriti jesu li uvjeti propisani ovom Uredbom ispunjeni.”

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  umeće se sljedeća točka:

 

„(aa)  ima parkirališta razmjerna aktivnosti i veličini flote svojih vozila;”

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka da (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„1a. Ocjena stvarnog i stabilnog poslovnog nastana poduzeća uvijek je pojedinačna i opća ocjena u kojoj se u obzir uzimaju svi relevantni čimbenici.”

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a – podtočka iii.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 3. – točka b − podtočka xiia (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xii a)  kabotaže.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 6. – stavak 2.a – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  definira stupanj težine povreda na temelju njihova potencijala za uzrokovanje smrtnih ili teških ozljeda te narušavanja tržišnog natjecanja u području cestovnog prometa, među ostalim dovođenjem u pitanje uvjeta rada za radnike u sektoru prijevoza;

(b)  definira stupanj težine povreda na temelju njihova potencijala za uzrokovanje smrtnih ili teških ozljeda te narušavanja tržišnog natjecanja u području cestovnog prometa, među ostalim dovođenjem u pitanje uvjeta rada za radnike u sektoru prijevoza te na temelju nepoštovanja relevantnog radnog prava Unije;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se ispunio zahtjev propisan člankom 3. stavkom 1. točkom (c), poduzeće mora u svakom trenutku tijekom poslovne godine biti sposobno ispuniti svoje financijske obveze. Poduzeće mora na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba dokazati da svake godine raspolaže vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od najmanje 9 000 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo te najmanje 5 000 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava. Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona ili kombinacijom vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi to ograničenje moraju dokazati, na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba, da svake godine raspolažu vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od barem 1 800 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo te najmanje 900 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava.

Kako bi se ispunio zahtjev propisan člankom 3. stavkom 1. točkom (c), poduzeće mora u svakom trenutku tijekom poslovne godine biti sposobno ispuniti svoje financijske obveze. Poduzeće mora na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba dokazati da svake godine raspolaže vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od najmanje 9 000 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo te najmanje 5 000 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava i koje prelazi 3,5 tona. Poduzeća koja djelatnost cestovnog prijevoznika obavljaju isključivo motornim vozilima ili kombinacijom vozila čija dopuštena ukupna masa ne prelazi 3,5 tona moraju dokazati, na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je potvrdio revizor ili propisno ovlaštena osoba, da svake godine raspolažu vlasničkim kapitalom u ukupnom iznosu od barem 1 800 EUR ako se upotrebljava samo jedno vozilo te najmanje 900 EUR za svako dodatno vozilo koje se upotrebljava.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, poduzeća moraju dokazati da raspolažu financijskim sredstvima koja su razmjerna najmanje jednoj mjesečnoj plaći po zaposlenom mobilnom radniku.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1., u nedostatku godišnjih financijskih izvještaja nadležno tijelo dopušta da poduzeće svoj financijski položaj dokaže potvrdom, na primjer bankovnom garancijom, dokumentom koji je izdala financijska institucija u svrhu potvrđivanja pozitivne bilance na ime poduzeća ili drugim obvezujućim dokumentom kojim poduzeće dokazuje da raspolaže iznosima navedenim u stavku 1. prvom podstavku”;

2.  Odstupajući od stavka 1., u nedostatku godišnjih financijskih izvještaja nadležno tijelo dopušta da poduzeće svoj financijski položaj dokaže potvrdom, na primjer bankovnom garancijom, policom osiguranja, dokumentom koji je izdala financijska institucija u svrhu potvrđivanja pozitivne bilance na ime poduzeća ili drugim obvezujućim dokumentom kojim poduzeće dokazuje da raspolaže iznosima navedenim u stavku 1. prvom podstavku”;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a)  U članku 8. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice mogu promicati redovitu obuku iz stručnih područja nabrojenih u Prilogu I. svakih 10 godina kako bi osigurale da su upravitelji prijevoza upoznati s razvojem u tom području.

Države članice mogu promicati redovitu obuku iz stručnih područja nabrojenih u Prilogu I. svake tri godine kako bi osigurale da su osoba ili osobe iz stavka 1. dovoljno upoznate s razvojem u tom području.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U članku 12. stavku 2. briše se drugi podstavak.

(8)  U članku 12. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Države članice provode provjere barem svake tri godine kako bi utvrdile ispunjavaju li poduzeća zahtjeve propisane člankom 3.”

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  u stavku 1. briše se drugi podstavak.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka -i. (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-i)  umeće se sljedeća točka:

 

„(aa)  Kako bi prekogranična provedba bila uspješnija, podaci koji se nalaze u nacionalnim elektroničkim registrima moraju biti u potpunosti dostupni u stvarnom vremenu nadležnim tijelima drugih država članica.”

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka -i.a(nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-ia)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  imena i prezimena upravitelja prijevoza imenovanih radi ispunjenja uvjeta dobrog ugleda i stručne osposobljenosti te, prema potrebi, ime i prezime pravnog zastupnika;

(c)  imena i prezimena upravitelja prijevoza imenovanih radi ispunjenja uvjeta iz članka 3. u pogledu dobrog ugleda i stručne osposobljenosti te, prema potrebi, ime i prezime pravnog zastupnika;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka -i.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ib)  umeće se sljedeća točka:

 

(ca)  imena cestovnih prijevoznika kojima su upravitelji prijevoza prethodno upravljali;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  broj zaposlenih;

(h)  broj zaposlenih, njihovo ime i prezime, državu boravišta, radno pravo koje je mjerodavno za njihov ugovor o radu, državu u kojoj se plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje i broj socijalnog osiguranja;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a – podtočka ii.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako bi prekogranična provedba bila uspješna, podaci koji se nalaze u nacionalnim elektroničkim registrima moraju biti dostupni u stvarnom vremenu nadležnim tijelima svih država članica.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=HR)

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 16. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 1. i 2., države članice dužne su poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale međupovezanost i dostupnost nacionalnih elektroničkih registara diljem Zajednice preko nacionalnih kontaktnih točaka definiranih u članku 18. Dostupnost preko nacionalnih kontaktnih točaka i međupovezanost moraju biti provedeni do 31. prosinca 2012. i to tako da se nadležnom tijelu bilo koje države članice omogući pretraga podataka u nacionalnom elektroničkom registru bilo koje druge države članice.

5.  Države članice dužne su poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih elektroničkih registara diljem Unije te kako bi osigurale da su oni povezani s portalom iz Uredbe (EU) br. 165/2014, kako bi sva nadležna i nadzorna tijela svih država članica imala izravan pristup podacima iz stavka 2.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Kako bi se olakšale suradnja između administracija i razmjena najboljih praksi u području nadzora, države članice surađuju s platformom za borbu protiv neprijavljenog rada i Europskim nadzornim tijelom za rad.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je teško ili nemoguće postupiti u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija ili provesti provjere, inspekcijske preglede ili istrage, dotična država članica u roku od deset radnih dana o tome obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Dotične države članice međusobno se dogovaraju u cilju pronalaženja rješenja za poteškoće koje mogu nastati.

5.  Ako je teško ili nemoguće postupiti u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija ili provesti provjere, inspekcijske preglede ili istrage, dotična država članica u roku od deset radnih dana o tome obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Dotične države članice međusobno surađuju u cilju pronalaženja rješenja za poteškoće koje mogu nastati.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1071/2009

Članak 18. – stavak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9a.  Države članice provode prekogranične kontrole povezanih prijevoznih poduzeća (matično poduzeće – poduzeće podružnica) kako bi utvrdili postoje li povrede u obliku premještanja dobiti ili izdavanja računa s nižim iznosima od stvarnih.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„prijevoz praznih kontejnera ili paleta smatra se prijevozom uz naknadu samo ako je takav prijevoz predmet ugovora o prijevozu.”;

„prijevoz praznih kontejnera ili paleta ne smatra se međunarodnim prijevozom uz naknadu za potrebe Poglavlja III.”;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  U članku 1. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Ova Uredba primjenjuje se i na dolazni ili odlazni cestovni prijevoz tereta koji čini ili početnu i/ili završnu dionicu kombiniranog prijevoza, kako je utvrđeno Direktivom Vijeća 92/106/EEZ.”

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b)  Članak 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Kod prijevoza iz države članice u treću zemlju i obratno, ova se Uredba primjenjuje na dio vožnje na državnom području bilo koje prijeđene tranzitne države članice. Ne primjenjuje se na onaj dio vožnje na državnom području države članice utovara ili istovara, sve dok se ne sklope potrebni sporazumi između Zajednice i dotične treće zemlje.

2.  Kod prijevoza iz države članice u treću zemlju i obratno, ova se Uredba primjenjuje na dio vožnje na državnom području bilo koje prijeđene tranzitne države članice. Međutim, taj se dio vožnje u provozu izuzima iz područja primjene Direktive o upućenim radnicima. Ne primjenjuje se na onaj dio vožnje na državnom području države članice utovara ili istovara, sve dok se ne sklope potrebni sporazumi između Zajednice i dotične treće zemlje.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 1. – stavak 5. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  U članku 1. stavku 5. točka (c) briše se.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 2. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  ‚kabotaža’ znači prijevoz uz naknadu u nacionalnom cestovnom prijevozu koji se privremeno obavlja u državi članici domaćinu, a koji uključuje prijevoz od ukrcaja robe na jednoj ili nekoliko točaka utovara do njihove dostave na jednom ili više mjesta dostave, kako je navedeno u teretnom listu;”;

6.  „kabotaža” znači prijevoz uz naknadu u nacionalnom cestovnom prijevozu koji se privremeno obavlja u državi članici domaćinu, a koji uključuje prijevoz od ukrcaja robe na jednom mjestu utovara do njihove dostave na jednom mjestu dostave;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a)  u članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Međunarodni prijevoz obavlja se na temelju licencije Zajednice, ako je vozač državljanin treće zemlje, i na temelju potvrde za vozače.

Međunarodni prijevoz obavlja se na temelju posjedovanja pametnog tahografa kako je predviđeno Poglavljem II. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a, licencije Zajednice, i, ako je vozač državljanin treće zemlje, potvrde za vozače.

 

__________________

 

1aUredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).”; ”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=en)

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon dostavljanja tereta koji se prevozi u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu koja je domaćin, cestovni prijevoznici iz stavka 1. imaju pravo istim vozilom, ili u slučaju kombinacije vozila motornim vozilom toga istoga vozila, obaviti kabotaže u državi članici koja je domaćin ili u susjednim državama članicama. Zadnji istovar u okviru kabotaže obavlja se u roku od 5 dana od zadnjeg istovara u državi članici domaćinu u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza.”;

2.  Nakon dostavljanja tereta koji se prevozi u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu koja je domaćin, cestovni prijevoznici iz stavka 1. imaju pravo istim vozilom, ili u slučaju kombinacije vozila motornim vozilom toga istoga vozila, obaviti kabotaže u državi članici koja je domaćin. Zadnji istovar u okviru kabotaže obavlja se u roku od 48 sati od zadnjeg istovara u državi članici domaćinu u okviru dolaznog međunarodnog prijevoza.

 

Kabotaža koja je dopuštena na temelju prvog podstavka privremena je, a rad vozača koji obavlja kabotažu organizira se tako da se vozaču dozvoli da se odmori kod kuće ili na drugome mjestu koje on sam odabere u skladu s Uredbom (EZ) br. 561/2006.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  umeće se sljedeći stavak:

 

„2.a  Cestovni prijevoznici tijekom sedam dana po završetku kabotaže u državi članici domaćinu ne smiju obavljati kabotažu istim vozilom, ili, u slučaju kombinacije vozila, motornim vozilom te kombinacije.”

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ab (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  umeće se sljedeći stavak:

 

„2b.  Svrha kabotaže je povratak u državu članicu u kojoj poduzeće ima poslovni nastan.”

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka b

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da je cestovni prijevoz tereta koji obavlja strani cestovni prijevoznik u državi članici domaćinu u skladu s ovom Uredbom samo ako cestovni prijevoznik može podastrijeti jasne dokaze o prethodnom međunarodnom prijevozu.;

Smatra se da je cestovni prijevoz tereta koji obavlja strani cestovni prijevoznik u državi članici domaćinu u skladu s ovom Uredbom samo ako cestovni prijevoznik može podastrijeti jasne dokaze o prethodnom stvarnom međunarodnom prijevozu i o svakoj uzastopnoj kabotaži obavljenoj s teretnim listom. Teretni listovi moraju biti lako dostupni u vozilu u slučaju pregleda na cesti.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka c

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4a.  Dokazi navedeni u stavku 3. podnose se ili se šalju na zahtjev ovlaštenom inspektoru države članice domaćina te tijekom pregleda vozila na cesti. Dopušteno je podnijeti ih ili poslati elektronički, uporabom prilagodljivog strukturiranog formata koji se izravno može upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu, primjerice formata eCMR.* Tijekom pregleda vozila na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati sa sjedištem, upraviteljem prijevoza ili drugom osobom ili subjektom koji mogu pružiti dokaze navedene u stavku 3.

4a.  Na svakom teretnom listu navodi se registracijska oznaka motornog vozila i priključnog vozila koje se koristi. Teretni list može biti u elektroničkom obliku u prilagodljivom strukturiranom formatu koji se može izravno upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu, primjerice formata eCMR. Nadležna tijela država članica u kojima se obavlja kabotaža mogu zahtijevati provjeru podataka povezanih s tahografom u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014. Dokumenti i evidencija moraju se čuvati i predočiti u skladu s Direktivom za upućivanje vozača.

_______________

______________

* Elektronički tovarni list u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom.”;

* Elektronički tovarni list u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom.”;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. − podtočka ca (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 8. – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  umeće se sljedeći stavak:

 

„4 b.  Kako bi se na učinkovit način nadziralo poštuje li se ova Uredba, cestovni prijevoznici najkasnije na početku kabotaže pisanom izjavom na službenom jeziku države članice domaćina, ili, ako ih je više, na barem jednome od njih, ili pak na drugom jeziku koji država članica domaćin prihvaća obavještavaju relevantna nacionalna nadležna tijela države članice koja je domaćin kabotaže o relevantnim informacijama koje su potrebne radi uspješnog nadzora kabotaže i koje uključuju barem sljedeće:

 

(a)  identitet pošiljatelja;

 

(b)  procijenjeno trajanje kabotaže;

 

(c)  sljedeće podatke o svakom vozaču: ime, državu članicu u kojoj ima boravište, državu članicu u kojoj je registriran ugovor o radu, državu članica u kojoj se plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje i broj socijalnog ili nacionalnog osiguranja.”

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 9. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  U članku 9. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ea)  primjena pravila iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa1a.”

 

1a COM(2017)0278.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica organizira preglede tako da u razdoblju od 1. siječnja 2020. u svakoj kalendarskoj godini pregleda najmanje 2 % svih kabotaža koje se obavljaju na njezinu državnom području. Taj se postotak od 1. siječnja 2022. povećava na najmanje 3 %. Osnova za izračun tog postotka su ukupne aktivnosti kabotaže u državi članici izražene u tonskim kilometrima u godini t-2, kako ih navodi Eurostat.

1.  Svaka država članica odgovorna je za djelotvornu provedbu na svojem državnom području. U sklopu te politike svaka država članica organizira preglede tako da u razdoblju od 1. siječnja 2020. u svakoj kalendarskoj godini pregleda najmanje 4 % svih kabotaža koje se obavljaju na njezinu državnom području. Taj se postotak od 1. siječnja 2022. povećava na najmanje 6 %. Osnova za izračun tog postotka su ukupne aktivnosti kabotaže u državi članici izražene u tonskim kilometrima u godini t-2, kako ih navodi Eurostat.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice najmanje tri puta godišnje provode usklađene preglede kabotaže na cesti. Takve preglede istodobno provode nacionalna tijela nadležna za provedbu pravila u području cestovnog prijevoza dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na svojem državnom području. Nacionalne kontaktne točke imenovane u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća**** razmjenjuju informacije o broju i vrsti povreda otkrivenih nakon provedbe usklađenih pregleda na cesti.

3.  Države članice najmanje šest puta godišnje provode usklađene preglede kabotaže na cesti. Pregledi se mogu podudarati s pregledima koji se provode u skladu s člankom 5. Direktive 2006/22/EZ. Takve preglede istodobno provode nacionalna tijela nadležna za provedbu pravila u području cestovnog prijevoza dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na svojem državnom području. Nacionalne kontaktne točke imenovane u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća**** razmjenjuju informacije o broju i vrsti povreda otkrivenih nakon provedbe usklađenih pregleda na cesti.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 10.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  umeće se sljedeći članak 10.b:

 

„Članak 10.b

 

Države članice osiguravaju primjenu usklađene nacionalne provedbene strategije na svojem državnom području kako bi se dodatno osnažila provedba obveza iz ovog Poglavlja. Naglasak te strategije je na poduzećima s visokim stupnjem rizika iz članka 9. Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a te se u sklopu nje koriste informacije i podaci koje pametni tahografi bilježe, obrađuju i čuvaju tijekom razdoblja od 56 dana. Pametni tahografi obvezno se uvode za sva vozila koja obavljaju međunarodni prijevoz i kabotažu najkasnije do 2. siječnja 2020.

 

__________________

 

1aDirektiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 14.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice propisuju kazne za pošiljatelje, špeditere, izvođače i podizvođače zbog neispunjavanja odredaba iz poglavlja II. i III. ako svjesno provode usluge prijevoza koje uključuju povrede odredaba Uredbe.

Države članice propisuju učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne za pošiljatelje, špeditere, izvođače i podizvođače zbog neispunjavanja odredaba iz poglavlja II. i III. ako provode usluge prijevoza koje uključuju povrede odredaba Uredbe.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija do kraja 2022. sastavlja izvješće o stanju na tržištu cestovnog prijevoza Unije. To izvješće sadrži analizu stanja na tržištu, uključujući procjenu učinkovitosti kontrola i razvoja uvjeta zapošljavanja u toj profesiji.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Članak 17. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Države članice svake godine najkasnije do 31. siječnja obavještavaju Komisiju o broju prijevoznih poduzeća koja imaju podružnice u drugim državama članicama, broju prijevoznih poduzeća koja su provjerena u pogledu povreda u obliku izdavanja računa s nižim iznosima od stvarnih i/ili nerazmjernog premještanja dobiti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

Referentni dokumenti

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.6.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Razmatranje u odboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

19

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

Referentni dokumenti

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Datum usvajanja

4.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

15

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Datum podnošenja

7.6.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti