Eljárás : 2017/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0204/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0204/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0341

JELENTÉS     ***I
PDF 1070kWORD 131k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Ismail Ertug

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0281),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0169/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0204/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Eddig a nemzeti jog eltérő rendelkezésének hiányában a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használnak.Az ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási műveleteket egyaránt végző vállalkozások száma egyre növekszik. Ennek eredményeként több tagállam úgy döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy közös szabályokkal biztosítható legyen a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműveket használó ágazatban a szakma hivatásszerű gyakorlásának minimális szintje, és így közelíteni lehessen a versenyfeltételeket valamennyi piaci szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeket kötelezővé kell tenni.

(2)  Eddig a nemzeti jog eltérő rendelkezésének hiányában a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak. Az ilyen vállalkozások száma egyre növekszik. Ennek eredményeként több tagállam úgy döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges joghézagokat, és a közös szabályokkal biztosítható legyen a nemzetközi fuvarozás során 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használó ágazatban a szakma hivatásszerű gyakorlásának minimális szintje, és így közelíteni lehessen a versenyfeltételeket valamennyi piaci szereplő körében, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó követelményeket azonos módon kell alkalmazni, miközben el kell kerülni az aránytalan adminisztratív terhek kiszabását. Mivel ez a rendelet csak az ellenszolgáltatás fejében árut szállító vállalkozásokra vonatkozik, a saját számlás szállítást végző vállalkozások nem tartoznak e rendelkezés hatálya alá.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Hatásvizsgálatában a Bizottság 2,7–5,2 milliárd euróra becsüli a vállalkozások megtakarítását a 2020 és 2035 közötti időszakban.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Biztosítani kell, hogy az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozók ténylegesen és folyamatosan jelen legyenek e tagállamban és üzleti tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, és a tapasztalatok fényében szükséges pontosítani a tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozó rendelkezéseket.

(4)  Az úgynevezett postafiókcégek jelenségének leküzdése és a tisztességes verseny és egyenlő versenyfeltételek belső piacon való biztosítása érdekében, egyértelműbb létrehozási feltételeket, intenzívebb nyomon követést és végrehajtást, valamint a tagállamok közötti együttműködés javítását kell biztosítani. Az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozóknak ténylegesen és folyamatosan jelen kell lenniük a tagállamban, és szállítási üzleti tevékenységüket ténylegesen onnan kell folytatniuk és ott kell érdemi tevékenységet végezniük. Ezért, és a tapasztalatok fényében pontosítani és erősíteni szükséges a tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozó rendelkezéseket, miközben el kell kerülni az aránytalan adminisztratív terhek kiszabását.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó uniós szabályok és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a közúti árufuvarozási piacot és a munkavállalók szociális védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.

(7)  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetésére, a kabotázsra vonatkozó uniós szabályok és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a közúti árufuvarozási piacot és a munkavállalók szociális védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozások pénzügyi helyzetére minimális szintet kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az érintett műveletek rendszerint korlátozott terjedelműek, a megfelelő követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, mint az e határt meghaladó járműveket vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci szereplők esetében.

(10)  A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használó és nemzetközi fuvarozást végző vállalkozások tekintetében minimális pénzügyi helyzet meglétét kell előírni annak biztosítása érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az ilyen járművekkel végzett műveletek rendszerint korlátozott terjedelműek, a megfelelő követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, mint az e határt meghaladó járműveket vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci szereplők esetében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról szóló információ a lehető legteljesebb kell legyen, hogy a vonatkozó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok kellő áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó rendelkezésére álló járművek rendszámára, az alkalmazottai számára, a kockázati besorolására vonatkozó információk és az alapvető pénzügyi információik segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek jobb nemzeti és határokon átnyúló érvényesítését. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.

(11)  A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról szóló információnak teljesnek és naprakésznek kell lennie, hogy a vonatkozó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok kellő áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó rendelkezésére álló járművek rendszámára, az alkalmazottai számára és a kockázati besorolására vonatkozó információk segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet, valamint egyéb vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseinek jobb nemzeti és határokon átnyúló érvényesítését. Továbbá annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős tisztviselők – köztük a közúti ellenőrzéseket végző tisztviselők – egyértelmű és teljes körű áttekintéssel rendelkezzenek az ellenőrzött fuvarozókra vonatkozóan, közvetlen és valós idejű hozzáféréssel kell rendelkezniük minden releváns információhoz. A nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak tehát valóban interoperábilisaknak kell lenniük, és a bennük szereplő adatoknak valamennyi tagállam végrehajtásért felelős kijelölt tisztviselője számára közvetlenül elérhetőnek kell lenniük. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A nem honos fuvarozók által a fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, egyszerűeknek és könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig elért liberalizáció szintjének hozzávetőleges fenntartása mellett.

(13)  A nem honos fuvarozók által a fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, egyszerűeknek és könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ebből a célból, továbbá az ellenőrzések megkönnyítése és a bizonytalanság felszámolása érdekében a nemzetközi fuvarozást követő kabotázsműveletek számára vonatkozó korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen műveletekre rendelkezésre álló napok számát csökkenteni kell.

(14)  Az üres járatok elkerülése érdekében, meghatározott korlátozások mellett, engedélyezni kell a kabotázsműveletek végzését a fogadó tagállamban és az azzal szomszédos tagállamokban. Ebből a célból, továbbá az ellenőrzések megkönnyítése és a bizonytalanság felszámolása érdekében a nemzetközi fuvarozást követő kabotázsműveletek számára vonatkozó korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen műveletekre egy adott tagállamban rendelkezésre álló időszakot csökkenteni kell.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Annak megakadályozása érdekében, hogy a kabotázsműveleteket rendszeres jelleggel végezzék, ami a nemzeti piacot torzító állandó vagy folyamatos tevékenységet eredményezhet, csökkenteni kell a kabotázsműveletekre egy adott tagállamban rendelkezésre álló időszakot. Ezen túlmenően a fuvarozók számára nem szabad lehetővé tenni, hogy új kabotázsműveleteket végezzenek ugyanabban a fogadó tagállamban egy bizonyos határidőn belül és mindaddig, amíg a vállalkozás székhelye szerinti tagállamból induló új nemzetközi fuvarozásra nem került sor. Ez a rendelkezés nem érinti a nemzetközi fuvarozás teljesítését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók milyen eszközökkel bizonyíthatják a kabotázsműveletekre irányadó szabályoknak való megfelelést. Az elektronikus fuvarozási információk használata és továbbítása ilyen eszköznek tekintendő, ami egyszerűsítheti a vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és azok illetékes hatóságok általi kezelését. Az erre a célra használt formátumnak garantálnia kell a megbízhatóságot és a hitelességet. Tekintettel a hatékony elektronikus információcsere egyre növekvő használatára a fuvarozásban és a logisztikában, fontos biztosítani a szabályozói keretek koherenciáját és rendelkezni az igazgatási eljárások egyszerűsítéséről.

(15)  A szabályok tényleges és hatékony érvényesítése a belső piacon zajló tisztességes verseny előfeltétele. A végrehajtási eszközök további digitalizációja elengedhetetlen a végrehajtási kapacitások felszabadítása, a nemzetközi fuvarozókra és különösen a kkv-kra háruló szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, a kockázatos kategóriába tartozó fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás és a csalárd gyakorlatok feltárása érdekében. Annak érdekében, hogy a fuvarokmányok papírmentessé váljanak, a jövőben az elektronikus dokumentumok, különösen a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél használatát kell előnyben részesíteni. Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók milyen eszközökkel bizonyíthatják a kabotázsműveletekre irányadó szabályoknak való megfelelést. Az elektronikus fuvarozási információk használata és továbbítása ilyen eszköznek tekintendő, ami egyszerűsítheti a vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és azok illetékes hatóságok általi kezelését. Az erre a célra használt formátumnak garantálnia kell a megbízhatóságot és a hitelességet. Tekintettel a hatékony elektronikus információcsere egyre növekvő használatára a fuvarozásban és a logisztikában, fontos biztosítani a szabályozói keretek koherenciáját és rendelkezni az igazgatási eljárások egyszerűsítéséről.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az intelligens menetíró készülék gyors bevezetése kiemelkedő fontosságú, mivel lehetővé teszi a közúti ellenőrzéseket végző, végrehajtó hatóságok számára, hogy gyorsabban és hatékonyabban feltárják a jogsértéseket és a rendellenességeket, ami e rendelet jobb végrehajtását eredményezné.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A fuvarozási vállalkozások a nemzetközi fuvarozási szabályok címzettjei, és ekként viselniük kell az általuk elkövetett bármilyen jogsértés következményeit. Ugyanakkor, hogy megelőzzék a közúti árufuvarozóktól fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások általi visszaéléseket, a tagállamoknak szankciót kell megállapítaniuk a feladókra és szállítmányozókra is, amennyiben tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseit.

(16)  A fuvarozási vállalkozások a nemzetközi fuvarozási szabályok címzettjei, és ekként viselniük kell az általuk elkövetett bármilyen jogsértés következményeit. Ugyanakkor, hogy megelőzzék a közúti árufuvarozóktól fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások általi visszaéléseket, a tagállamoknak szankciót kell megállapítaniuk a feladókra, szállítókra, szállítmányozókra, vállalkozókra és alvállalkozókra is, amennyiben tudatában vannak annak, hogy az általuk megrendelt fuvarozási szolgáltatások sértik az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseit. Amennyiben a fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások a szóban forgó szolgáltatásokat alacsony kockázati besorolással rendelkező fuvarozótól rendelik meg, a felelősségüket csökkenteni kell.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A javasolt Európai Munkaügyi Hatóság [...] célja az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés és információcsere támogatása és megkönnyítése a vonatkozó uniós jog hatékony végrehajtása érdekében. E rendelet végrehajtásának támogatásával és megkönnyítésével a hatóság fontos szerepet játszhat az illetékes hatóságok közötti információcsere segítésében, a tagállamok kapacitásépítésének személyzetcserén és szakképzésen keresztül történő támogatásában, valamint a tagállamoknak az összehangolt ellenőrzések megszervezése terén nyújtott támogatásban. Ez erősítené a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, javítaná az illetékes hatóságok közötti hatékony együttműködést, és segítené a csalás és a szabályokkal való visszaélés elleni küzdelmet.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i alpont

1071/2009/EK rendelet

1 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az a) pontot el kell hagyni;

i.  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

a) a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozások, amelyek kevesebb mint 2,4 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak;

 

aa) a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló, kizárólag nemzeti fuvarozást végző olyan vállalkozások, amelyek kevesebb mint 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – ii alpont

1071/2009/EK rendelet

1 cikk – 4 bekezdés – b pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Bármilyen, ellenszolgáltatás nélkül végzett közúti fuvarozást, amelyből nem származik jövedelem, köztük a jótékony célú vagy szigorúan magáncélú személyszállítást kizárólag nem kereskedelmi célból lebonyolított fuvarozásnak kell tekinteni;;

Bármilyen közúti fuvarozás, amelynek célja nem a nyereség létrehozása a gépjárművezető vagy más személyek számára – mint például a jótékonysági vagy emberbaráti alapon nyújtott szolgáltatás – kizárólag nem kereskedelmi célból lebonyolított fuvarozásnak kell tekinteni;

Indokolás

A „nem kereskedelmi célú fuvarozás” fogalommeghatározásának magába kell foglalnia azokat a műveleteket, amelyeknél a motiváció nem a kereskedelmi haszon.A tisztán jótékonysági műveleteket, például a közösségi buszjáratokat, amelyek valamilyen pénzügyi hozzájárulást tartalmaznak a szállításhoz, nem szabad kizárni e mentességből.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1071/2009/EK rendelet

1 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

törölve

 

6.  

 

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használnak.

 

A tagállamok ugyanakkor:

 

a)  előírhatják e vállalkozások számára, hogy az első albekezdésben említett rendelkezések némelyikét vagy mindegyikét alkalmazzák;

 

b)  lejjebb vihetik az első albekezdésben meghatározott korlátozást a közúti fuvarozási műveletek némelyik vagy mindegyik kategóriája tekintetében.;

 

 

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  rendelkeznie kell olyan telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, számviteli dokumentumokra, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokra, a munkaszerződésekre, a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokra és minden egyéb olyan dokumentumra, amelyhez az illetékes hatóságnak adott esetben hozzá kell férnie az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából;;

a)  rendelkeznie kell olyan megfelelő, a vállalkozás tevékenységével arányos telephellyel, ahol akár elektronikus, akár egyéb más formában hozzáfér fő üzleti dokumentumai eredeti példányaihoz, különös tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, számviteli dokumentumokra, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokra, a munkaszerződésekre, a társadalombiztosítási dokumentumokra, a kabotázsra, a kiküldetésre, valamint a vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokra és minden egyéb olyan dokumentumra, amelyhez az illetékes hatóságnak adott esetben hozzá kell férnie az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  a szöveg a következő aa. ponttal egészül ki:

 

aa) A b) pontban említett járműveknek szállítási szerződés keretében háromhetente legalább egy berakodást vagy egy kirakodást kell végrehajtaniuk a székhely szerinti tagállamban.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adminisztratív és kereskedelmi tevékenységeit ténylegesen és folyamatosan, a megfelelő adminisztratív felszereltséggel és létesítmények segítségével ugyanabban a tagállamban található telephelyen kell végeznie;;

c)  adminisztratív és kereskedelmi tevékenységeit ténylegesen és folyamatosan, a megfelelő felszereltséggel és az a) pontban említett létesítmények segítségével ugyanabban a tagállamban található telephelyen kell végeznie;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a b) pontban említett járművekkel végzett fuvarozási műveleteket ugyanabban a tagállamban található megfelelő műszaki berendezésekkel kell irányítania;;

d)  a b) pontban említett járművek használatával végzett fuvarozási műveleteket a szóban forgó tagállamban található megfelelő műszaki berendezésekkel hatékonyan és folyamatosan kell irányítania;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  A bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

 

f) egyértelmű kapcsolat van az elvégzett fuvarozás és a székhely szerinti tagállam között, rendelkezésre áll egy műveleti központ és a b) pontban említett járművek általi rendszeres használatra szolgáló elegendő parkolóhely.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii a alpont (új)

1071/2009/EK rendelet

6 cikk – b pont – xii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  xiia. kabotázs

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

1071/2009/EK rendelet

6 cikk – 2 a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megállapítja a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy mennyire járhatnak halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos sérülésekkel, illetve idézhetnek elő versenytorzulást a közúti fuvarozási piacon, többek között azáltal, hogy rontják a fuvarozásban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit;

b)  megállapítja a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy mennyire járhatnak halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos sérülésekkel, vagy idézhetnek elő versenytorzulást a közúti fuvarozási piacon, többek között azáltal, hogy rontják a fuvarozásban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

1071/2009/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során állandó jelleggel eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 5000 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.;

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során állandó jelleggel eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 EUR-nak, minden további, 3,5 tonnát meghaladó – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében 5000 EUR-nak, és minden további 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

1071/2009/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság éves beszámoló hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetét olyan igazolással, például bankgaranciával, pénzügyi intézmény által kiadott, a vállalkozás nevében történő hitelfelvételt igazoló dokumentummal vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa, amely tanúsítja, hogy a vállalkozás rendelkezik az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összeggel.;

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság éves beszámoló hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetét az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összegek vonatkozásában a vállalkozás számára egyetemleges felelősségen alapuló kezességet nyújtó igazolással, például bankgaranciával vagy biztosítással, többek között egy vagy több bank, vagy egyéb pénzügyi intézmény, többek között biztosítótársaság által kiadott szakmai felelősségbiztosítással, vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

8 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  a 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, tízéves időközönkénti képzéseket az I. mellékletben felsorolt tárgyakban annak biztosítása érdekében, hogy a szakmai irányítók tudatában legyenek az ágazatra vonatkozó fejleményeknek.

„A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, hároméves időközönkénti képzéseket az I. mellékletben felsorolt tárgyak tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett személy vagy személyek kellően tudatában legyenek az ágazatra vonatkozó fejleményeknek.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1071/2009/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni;

8.  a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép: „A tagállamoknak legalább ötévente ellenőrzést kell végezniük annak megvizsgálása érdekében, hogy a vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. cikkben meghatározott követelményeket.”

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont (új)

1071/2009/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2)  Kivéve ha, és addig, amíg a nemzeti jog releváns rendelkezéseinek megfelelően a rehabilitációs intézkedéseket meghozzák, az alkalmatlanná nyilvánított szakmai irányítónak a 8. cikk (8) bekezdésében említett, szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványa egyik tagállamban sem érvényes. A Bizottság összeállítja a jó hírnév helyreállításához vezető rehabilitációs intézkedések jegyzékét.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – -i a alpont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ia.  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

c)  a jó hírnév és a szakmai alkalmasság követelményének teljesítésére kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult személy neve;

c)  a jó hírnév és a szakmai alkalmasság 3. cikkben meghatározott követelményének teljesítésére kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult személy neve;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i alpont

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  az alkalmazottak száma;

h)  a legutóbbi naptári évben a vállalkozásban alkalmazott személyek száma;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkat külön tartják nyilván. Ez esetben a releváns adatokat az érintett tagállam valamennyi illetékes hatósága számára megkeresés alapján vagy közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni. A kért információkat a megkeresés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül meg kell adni. Az első albekezdés a)–d) pontjában említett adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó előírásokkal összhangban.

Az első albekezdés a)–d) pontjában említett adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó előírásokkal összhangban.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mindenesetre az illetékes hatóságoktól eltérő hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkhoz, ha kellő felhatalmazással rendelkeznek felügyelet gyakorlására és szankciók kiszabására a közúti fuvarozás területén, és tisztviselőik titoktartási esküt tettek, vagy egyébként valamely hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.;

Az illetékes hatóságoktól eltérő hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkhoz, ha kellő felhatalmazással rendelkeznek felügyelet gyakorlására és szankciók kiszabására a közúti fuvarozás területén, és tisztviselőik titoktartási esküt tettek, vagy egyébként valamely hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1072/2009/EK rendelet 14a. cikke alkalmazásában a j) pontban említett adatok a feladók, szállítmányozók, vállalkozók és alvállalkozók kérésére rendelkezésre állnak.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(5)  Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz a Közösség egész területén a 18. cikkben meghatározott nemzeti kapcsolattartókon keresztül hozzá lehessen férni, és hogy azokat egymással összekapcsolják. A nemzeti kapcsolattartókon keresztül történő hozzáférést és összekapcsolást oly módon alakítják ki legkésőbb 2012. december 31-ig, hogy bármely tagállam illetékes hatósága bármely tagállam nemzeti elektronikus nyilvántartásához hozzáférhessen.

„(5)  A határokon átnyúló végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartások az Unió egész területén az (EU) 2016/480 rendeletben említett közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartása révén egymással összekapcsolódjanak és interoperábilisak legyenek, hogy a (2) bekezdésben említett adatok valós időben, közvetlenül hozzáférhetők legyenek valamennyi tagállam összes illetékes végrehajtó hatósága és ellenőrző szerve számára ”

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b b pont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(6)  A (4) bekezdés végrehajtására – mint például a kicserélt adatok formátumára, a más tagállamok elektronikus nyilvántartásaiba való elektronikus betekintéssel kapcsolatos műszaki eljárásokra és az e nyilvántartások és egyéb releváns adatbázisok közötti interoperabilitás előmozdítására – vonatkozó közös szabályokat a Bizottság fogadja el a 25. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban, és első alkalommal 2010. december 31-ig. E közös szabályok meghatározzák, hogy mely hatóság felelős az adatokhoz való hozzáférésért, azok további felhasználásáért és a hozzáférést követően való frissítésükért, és ennek érdekében előírásokat tartalmaznak az adatok naplózására és nyomon követésére vonatkozóan.

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan közös szabályok felállítására és frissítésére, melyek célja annak biztosítása, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartások teljes mértékben interoperábilisak legyenek, hogy az (5) bekezdésben rögzítetteknek megfelelően bármely tagállam illetékes hatósága vagy ellenőrző szerve közvetlenül és valós időben hozzáférhessen bármely másik tagállam nemzeti elektronikus nyilvántartásához. Az ilyen közös szabályok közé tartoznak a kicserélt adatok formátumára, a más tagállamok elektronikus nyilvántartásaiba való elektronikus betekintéssel kapcsolatos műszaki eljárásokra és az e nyilvántartások közötti átjárhatóságra vonatkozó szabályok, valamint az adatokhoz való hozzáférésre és az adatok naplózására és nyomon követésére vonatkozó külön szabályok.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a többi tagállammal folytatott, e rendelet alkalmazását érintő információcseréért felelős nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki. A tagállamok 2018. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot nemzeti kapcsolattartójuk nevéről és címéről. A Bizottság összeállítja a nemzeti kapcsolattartók jegyzékét, és továbbítja a tagállamoknak. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal a nemzeti kapcsolattartó adatainak bármely megváltozását.

(1)  A jelen rendelet végrehajtásának és érvényesítésének megkönnyítése érdekében a tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek egymással, és késedelem nélkül kölcsönös segítséget és minden releváns kérdésben tájékoztatást nyújtanak egymásnak.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az e cikkben előírt igazgatási együttműködést az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendeletével1a létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül kell végrehajtani, amely lehetővé teszi valamennyi üzemeltető számára, hogy saját nyelvén szolgáltasson adatokat.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14, 1. o.).

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok megválaszolják a többi tagállam valamennyi illetékes hatóságától beérkező tájékoztatás iránti megkeresést, és szükség esetén ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozást folytatnak azzal kapcsolatban, hogy a területükön székhellyel rendelkező közúti fuvarozó megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő követelménynek. A tagállamok illetékes hatóságai általi tájékoztatás iránti megkereséseket indokolni kell. Ebből a célból a megkeresésben fel kell tüntetni a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának megsértésére utaló megbízható információkat.

(3)  A tagállamok megválaszolják a többi tagállam valamennyi illetékes hatóságától beérkező tájékoztatás iránti megkeresést, és ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozást folytatnak azzal kapcsolatban, hogy a területükön székhellyel rendelkező közúti fuvarozó megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő követelménynek. A tagállamok illetékes hatóságai általi tájékoztatás iránti megkereséseket kellőképpen indokolni kell. Ebből a célból a megkeresésben fel kell tüntetni a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának megsértésére utaló megbízható információkat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a megkeresett tagállam úgy véli, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, erről tíz munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam további indokolást fűzhet a megkereséshez. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam a megkeresést elutasíthatja.

(4)  Amennyiben a megkeresett tagállam úgy véli, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, erről öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam további indokolást fűzhet a megkereséshez. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam a megkeresést elutasíthatja.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban forgó tagállam erről tíz munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. Az érintett tagállamok konzultálnak egymással, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára.

(5)  Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban forgó tagállam erről öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot, kellően megindokolva, hogy a kérés teljesítése miért nehéz vagy lehetetlen. Az érintett tagállamok együttműködnek egymással, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára. Az információcsere terén tartósan fennálló problémák vagy az információk megadásának indokolás nélküli állandó elutasítása esetén a Bizottság – miután erről tájékoztatást kapott és az érintett tagállamokkal konzultált – minden szükséges intézkedést meghozhat a helyzet orvoslására.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (3) bekezdés szerinti megkeresésekre válaszul a tagállamok a megkeresés kézhez vételétől számított huszonöt munkanapon belül megadják a kért információt vagy elvégzik a kért ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási cselekményeket, kivéve, ha arról tájékoztatták a megkereső tagállamot, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, illetve a (4) és az (5) bekezdésben említett lehetetlenség vagy nehézség állt elő.

(6)  A (3) bekezdés szerinti megkeresésekre válaszul a tagállamok a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül megadják a kért információt vagy elvégzik a kért ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási cselekményeket, kivéve, ha az érintett tagállamok között egyéb határidőre vonatkozó megállapodás született, illetve ha arról tájékoztatták a megkereső tagállamot, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, illetve a (4) és az (5) bekezdésben említett lehetetlenség vagy nehézség állt elő, és e nehézségekre nem találtak megoldást.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

18 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.  A szöveg a következő 18a. cikkel egészül ki:

 

18a. cikk

 

Kísérő intézkedések

 

(1) A tagállamok kísérő intézkedéseket hoznak a tagállamok közötti igazgatási együttműködésért és kölcsönös segítségnyújtásért, valamint az e rendelet alkalmazandó szabályai betartásának és végrehajtásának nyomon követéséért felelős tisztviselők közötti csere fejlesztésére, megkönnyítésére és ösztönzésére.

 

(2) A Bizottság technikai és egyéb támogatást nyújt a tagállamok közötti igazgatási együttműködés további javításához és a kölcsönös bizalom fokozásához, például a tisztviselők cseréjének és közös képzési programjainak előmozdítása, továbbá a bevált gyakorlatokra vonatkozó kezdeményezések kidolgozása, megkönnyítése és előmozdítása révén. A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács költségvetési eljárásban fennálló előjogainak sérelme nélkül igénybe veheti a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a kapacitásépítésre és a tagállamok közötti igazgatási együttműködés megerősítésére.

 

(3) A tagállamok létrehoznak egy szakmai vizsgálatokra irányuló programot, amelyben valamennyi illetékes végrehajtó hatóság részt vesz, biztosítva mind az értékelő, mind az értékelt illetékes végrehajtó hatóságok sorra kerülését. A tagállamok ezekről a programokról kétévente tájékoztatják a Bizottságot a 26. cikkben említett illetékes hatóságok tevékenységeiről szóló jelentés keretében.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok minden évben jelentést készítenek a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek vagy a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények területükön történő használatáról, és ezt a jelentéstételi időszak végét követő évben legkésőbb június 30-ig továbbítják a Bizottságnak.A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

(3)  A tagállamok évente jelentést készítenek a 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű, nemzetközi fuvarozásban részt vevő és a területükön bejegyzett gépjárművek használatáról, és ezt a jelentéstételi időszak végét követő évben legkésőbb június 30-ig továbbítják a Bizottságnak. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott engedélyek száma, amelyek a közúti árufuvarozást kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekkel vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényekkel végzik;

a)  a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott engedélyek száma, amelyek a közúti árufuvarozást kizárólag a 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű, nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművekkel végzik;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamban az egyes naptári években nyilvántartásba vett olyan járművek száma, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 3,5 tonna;

b)  a tagállamban az egyes naptári években nyilvántartásba vett olyan, nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművek – száma, amelyek– adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömege 2,4 és 3,5 tonna között van;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamban az egyes naptári években december 31-én a nyilvántartásban szereplő olyan járművek száma összesen, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 3,5 tonna;

c)  a tagállamban az egyes naptári években december 31-én a nyilvántartásban szereplő olyan, nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművek száma összesen, amelyek – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömege 2,4 és 3,5 tonna között van;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények becsült részesedése a tagállamban nyilvántartásba vett valamennyi járművel végzett összes közúti fuvarozási tevékenységből, nemzeti, nemzetközi és kabotázsműveletek szerinti bontásban.

d)  a 2,4 és 3,5 tonna közötti, illetve a 2,4 tonna alatti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek becsült részesedése a tagállamban nyilvántartásba vett valamennyi járművel végzett összes közúti fuvarozási tevékenységből, nemzeti, nemzetközi és kabotázsműveletek szerinti bontásban.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság által a (3) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nemzeti vagy nemzetközi közúti fuvarozási műveletekben részt vevő, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek vagy az ilyen legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények teljes számának alakulásáról. E jelentés alapján a Bizottság újraértékeli, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni.

(4)  A Bizottság által a (3) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közúti fuvarozási műveletekben részt vevő, legfeljebb 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű járművek teljes számának alakulásáról. E jelentés alapján a Bizottság újraértékeli, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak a 18. cikk (3) és (4) bekezdése értelmében általuk küldött megkeresésekről, a többi tagállamtól kapott válaszokról, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket a kapott információk alapján meghoztak.;

(5)  A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak a 18. cikk értelmében általuk küldött megkeresésekről, a többi tagállamtól kapott válaszokról, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket a kapott információk alapján meghoztak.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

26 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a.  A szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

(5a)  A Bizottság által az (5) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2020. december 31-ig részletes jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok közötti igazgatási együttműködés mértékéről, az ezzel kapcsolatos esetleges hiányosságokról és az együttműködés javításának lehetséges módjairól. E jelentés alapján a Bizottság felméri, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Ezt a rendeletet a 92/106/EGK tanácsi irányelvben előírtak szerint a beérkező és kimenő közúti árufuvarozásra is – mint a kombinált fuvarozás első vagy végső szakaszára, illetve első és utolsó szakaszára egyaránt – alkalmazni kell.”

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

1072/2009/EK rendelet

1 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Ezt a rendeletet egy tagállamból harmadik országba vagy harmadik országból tagállamba történő fuvarozás esetén a tranzittagállamok területén végzett útszakaszokra kell alkalmazni. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem kötötték meg a Közösség és az érintett harmadik ország között szükséges egyezményt.

„(2)  Ezt a rendeletet egy tagállamból harmadik országba vagy harmadik országból tagállamba történő fuvarozás esetén a tranzittagállamok területén végzett útszakaszokra kell alkalmazni. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alól azonban ezt a tranzitútszakaszt ki kell zárni. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem kötötték meg a Közösség és az érintett harmadik ország között szükséges egyezményt.”

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

1072/2009/EK rendelet

1 cikk – 5 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  az (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

c) árufuvarozás olyan gépjárművekkel, amelyek – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett össztömege nem éri el a 2,4 tonnát;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

2 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  »tranzit«: egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül, amennyiben a kiindulási pont és a végpont nem ezekben a tagállamokban vagy harmadik országokban található.

Indokolás

Erre a meghatározásra a COM (2017)0278 javaslatban a járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályok meghatározása miatt van szükség.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  Az (1) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

 

„c) intelligens menetíró készülékkel felszerelt járművekkel nemzetközi fuvarozást végez a 165/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 3. cikkében és II. fejezetében előírtak szerint.”

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amint egy másik tagállamból vagy harmadik országból a fogadó tagállamba irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás keretében szállított árut kézbesítették, az (1) bekezdésben említett fuvarozók jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsműveleteket végezni a fogadó tagállamban vagy az azzal szomszédos tagállamokban. A kabotázsművelet keretében az utolsó kirakodásra a fogadó tagállamban a beérkező nemzetközi fuvarozás keretében végzett legutolsó kirakodástól számított 5 napon belül kerül sor.;

(2)  Amint egy másik tagállamból vagy harmadik országból a fogadó tagállamba irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás keretében szállított árut kézbesítették, az (1) bekezdésben említett fuvarozók a fuvarozó székhelye szerinti tagállamba irányuló visszaúton jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsműveleteket végezni a fogadó tagállamban vagy az azzal szomszédos tagállamokban. A kabotázsművelet keretében az utolsó kirakodásra a fogadó tagállamban az alkalmazandó fuvarozási szerződéstől függően a beérkező nemzetközi fuvarozás keretében végzett legutolsó kirakodástól számított 7 napon belül kerül sor;

 

Az első albekezdésben említett határidőn belül a fuvarozók kabotázstevékenységet végezhetnek egy tagállamban, feltéve, hogy az adott tagállamban való tartózkodásuk nem haladja meg az adott tagállam területére való belépésüket követően a 48 órát.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  A (2) bekezdésben említett 7 napos időszak végét követően a fuvarozók nem végezhetnek ugyanazzal a járművel, vagy – járműszerelvény esetén – a járműszerelvény gépjárművével kabotázsműveleteket ugyanazon fogadó tagállamban a fuvarozó székhelye szerinti tagállamba történő visszatérést követő 72 órán belül, és mindaddig, amíg a vállalkozás székhelye szerinti tagállamból származó új nemzetközi fuvarozásra nem kerül sor.”

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 4 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos személye számára kell bemutatni vagy továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. E bizonyíték bemutatható vagy továbbítható elektronikusan is egy felülvizsgálható strukturált formátum alkalmazásával, amely közvetlenül tárolható számítógépen és feldolgozható számítógéppel, mint például az eCMR.* A közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a járművezető számára, hogy kapcsolatba lépjen a (3) bekezdésben említett bizonyítékot szolgáltatni képes központi irodával, szakmai irányítóval vagy bármely más személlyel vagy jogalannyal.

A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos személye számára kell bemutatni vagy továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. A tagállamok elfogadják, hogy e bizonyítékot egy elektronikusan felülvizsgálható strukturált formátum alkalmazásával kell bemutatni vagy továbbítani, amely közvetlenül tárolható számítógépen és feldolgozható számítógéppel, mint például a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél (eCMR) kitöltésével. A közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a járművezető számára, hogy kapcsolatba lépjen a (3) bekezdésben említett bizonyítékot szolgáltatni képes központi irodával, szakmai irányítóval vagy bármely más személlyel vagy jogalannyal.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A 9. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

ea) a javadalmazás és az éves fizetett szabadság a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontjában rögzítettek szerint1a.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ellenőrzések

Intelligens végrehajtás

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok oly módon szervezik ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől minden naptári évben a területükön végzett valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra emelik. E százalékos arány kiszámításának alapja az adott tagállamban a t-2. évben végzett összes kabotázstevékenység tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat adatai alapján.

(1)  Az e fejezetben szereplő kötelezettségek fokozottabb érvényesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy területükön egységes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmazzanak. E stratégiának a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 9. cikkében említett, nagy kockázatot jelentő vállalkozásokra kell összpontosítania.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 2006/22/EK irányelv 2. cikkében előírt ellenőrzésekbe adott esetben kabotázsműveletre irányuló ellenőrzések is beletartozzanak.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdés alkalmazásában a tagállamok hozzáférhetnek a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében említett intelligens menetíró készülékek által rögzített, feldolgozott és tárolt, valamint az elektronikus fuvarozási okmányokban – például a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevélben (eCMR) – szereplő információkhoz és adatokhoz.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A tagállamok ezekhez az adatokhoz kizárólag az e rendeletben meghatározott jogi aktusok megsértésének ellenőrzésére felhatalmazott illetékes hatóságoknak biztosítanak hozzáférést. A tagállamok értesítik a Bizottságot az említett adatokhoz való hozzáférésre kijelölt, területükön működő valamennyi illetékes hatóság elérhetőségéről. A Bizottság [...]-ig összeállítja valamennyi illetékes hatóság jegyzékét, és továbbítja azt a tagállamoknak. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatnak a szóban forgó adatok bármely módosulásáról.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 2 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A Bizottság a 14b. cikkel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által hozzáférhető adatok jellegzetességei, a használati feltételek, illetve a hozzáféréshez vagy a továbbításhoz szükséges műszaki előírások meghatározására, különös tekintettel a következőkre:

 

a) az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférhető információk és adatok részletes listája, amely tartalmazza legalább a határátkelés, a be- és kirakodási műveletek időpontját és helyét, a jármű rendszámát és a járművezető adatait;

 

b) az illetékes hatóságok hozzáférési joga, adott esetben az illetékes hatóságok típusa, a hozzáférés típusa és az adatok felhasználásának célja szerint megkülönböztetve;

 

c) az a) pontban említett adatok továbbítására vagy hozzáférésére vonatkozó műszaki előírások, beleértve adott esetben az adatok megőrzésének maximális időtartamát, az egyes adattípusokat szükség szerint elkülönítve.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 2 d bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  Az e cikkben említett személyes adatokhoz való hozzáférés és azok tárolása szigorúan csak addig lehetséges, ameddig az az adatgyűjtés, illetve a további adatfeldolgozás céljából szükséges. Amikor az ilyen adatok fenti célokra már nem szükségesek, azokat meg kell semmisíteni.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kabotázsműveleteket illetően. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti fuvarozásra irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. Az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet**** 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti kapcsolattartók információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.

(3)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kabotázsműveleteket illetően, amelyek egybeeshetnek a 2006/22/EK irányelv 5. cikkével összhangban elvégzett ellenőrzésekkel. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti fuvarozásra irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. A tagállamok információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1072/2009/EK rendelet

14 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok szankciót állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, ha tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.

A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciót állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, ha tudnak, vagy észszerűen tudniuk kellene róla, hogy olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.

 

Amennyiben a feladók, szállítmányozók, vállalkozók és alvállalkozók a 2006/22/EK irányelv 9. cikkében említett alacsony kockázati besorolású közlekedési vállalkozásoktól szállítási szolgáltatásokat rendelnek meg, nem tartoznak felelősséggel a jogsértések miatti szankciókért, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy e jogsértésekről tényleges tudomásuk volt.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1072/2009/EK rendelet

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden évben legkésőbb január 31-ig valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot az előző naptári évben a 10a. cikknek megfelelően végrehajtott kabotázs-ellenőrzések számáról. Ez a tájékoztatás tartalmazza az ellenőrzött járművek számát, valamint az ellenőrzött tonnakilométerek számát.

(3)  Legkésőbb ...-ig [a rendelet hatályba lépését követően két évvel] a tagállamok megküldik a Bizottságnak a 10a. cikknek megfelelően elfogadott nemzeti végrehajtási stratégiájukat. Minden évben legkésőbb január 31-ig valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot az előző naptári évben a 10a. cikknek megfelelően végrehajtott végrehajtási műveletek számáról, ideértve adott esetben az elvégzett ellenőrzések számát. Ez a tájékoztatás tartalmazza az ellenőrzött járművek számát, valamint az ellenőrzött tonnakilométerek számát;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1072/2009/EK rendelet

17 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság 2022 végéig jelentést készít az uniós közúti szállítási piac helyzetéről. A jelentés tartalmazza a piaci helyzet elemzését, többek között annak értékelését, hogy az ellenőrzések hatékonyak-e, valamint a szakmára jellemző foglalkoztatási feltételek alakulását.

(1)

HL C 0., 0000.0.0., 0. o.


INDOKOLÁS

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

A közúti közlekedési ágazat rendkívül fontos, társadalmunk működéséhez alapvető fontosságú ágazat. Több mint 11 millió embert foglalkoztat, és az Unió teljes áruforgalmának csaknem felét bonyolítja.

2017. május 31-én a Bizottság elfogadott egy „mobilitási csomagot”, melynek célja a tisztességes verseny biztosítása, a meglévő szabályok egyszerűsítése, az Unió belső piacának megőrzése és az ágazatban dolgozók jogainak biztosítása.

A mobilitási csomag több jogalkotási javaslatból áll. Ezek egyike a jelenlegi javaslat, amely a közúti árufuvarozási piachoz és a közúti fuvarozói szakmához való hozzáférésről szóló 1071/2009 és 1072/2009 rendelet módosítása. E rendeletek olyan rendelkezéseket állapítanak meg, amelyeket a társaságoknak be kell tartaniuk, ha a nemzetközi közúti árufuvarozási piacon vagy a sajátjukon kívüli nemzeti piacokon kívánnak tevékenykedni (kabotázs).

A rendelkezések értelmezésében mutatkozó különbségek, a végrehajtási gyakorlatok következetlenségei és a tagállamok közötti együttműködés hiánya azonban csökkentette hatékonyságukat, és jogbizonytalanságot és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtett a fuvarozók számára.

A Bizottság javaslata négy különböző területen vezet be változásokat: a postafiókcégek, a könnyű haszongépjárművek, a kabotázs és a végrehajtás területén.

Egyes fuvarozók a bérkülönbségek kihasználása érdekében „hamis leányvállalatokat” nyitnak alacsony bérszínvonalú tagállamokban, miközben kizárólag magas bérszínvonalú tagállamokban tevékenykednek. Ez tisztességtelen versenyelőnyt biztosít azokkal a fuvarozókkal szemben, amelyek jogszerűen telepedtek le abban a tagállamban, ahol tevékenységüket elsősorban folytatják.

A postafiókcégek használatának megszüntetése érdekében a Bizottság javasolja a letelepedésre vonatkozó kritériumok további megerősítését annak biztosítása érdekében, hogy a fuvarozó valós tevékenységet folytasson a letelepedés helye szerinti tagállamban. Ilyen kritérium például az e helyszínről történő üzletvitel, valamint a tevékenységgel arányos mennyiségű eszközök tartása és személyzet alkalmazása.

A Bizottság ezenkívül észszerűsíteni kívánja a tagállamok közötti együttműködést ezen a területen. A tagállamoknak szorosabban együtt kellene működniük egymással a postafiókcégek leleplezésében és szükség esetén a helyszíni ellenőrzések lefolytatásában.

Jelenleg a könnyű haszongépjárművek (a 3,5 tonna alatti járművek) nem tartoznak az 1071/2009 rendelet hatálya alá. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy alkalmazzák a rendelet egyes rendelkezéseit a területükön bejegyzett könnyű haszongépjárművekre, ami Unió-szerte eltérő követelményeket eredményez. Mivel a könnyű haszongépjárművek használata az elkövetkező években várhatóan tovább fog növekedni, a Bizottság azt javasolja, hogy a szakmához való hozzáférésre vonatkozó egyes szabályokat alkalmazzák a könnyű haszongépjárművekre is.

A kabotázs – vagyis a valamely tagállamon belül valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező fuvarozó vállalat által folytatott áruszállítás – piaca jelenleg korlátozott. A jelenlegi uniós szabályok a nemzetközi fuvarozást követő hét napon belül három kabotázsműveletet tesznek lehetővé.

A jelenlegi rendelkezéseket azonban nagyon nehéz érvényesíteni. Az ellenőrző hatóságok papíralapú dokumentumokat írnak elő a kabotázsműveletek számáról, de úgy tűnik, ez a rendszer nem működik hatékonyan. A szabályok végrehajtását az Unión belül nem hangolták össze, ami adminisztratív terhekhez, jogbizonytalansághoz és tisztességtelen versenyhez, valamint a nemzeti és külföldi szereplők közötti bizalmatlansághoz vezetett.

Mivel a kabotázs csupán néhány tagállamra koncentrálódik, de nem jellemző minden tagállamra, a homályos szabályok és végrehajtás súlyosan érinthetik az azokban a tagállamokban működő nemzeti szolgáltatókat, ahol a kabotázs a nemzeti fuvarozási piac jelentős részét képezi. Ez főként a bérek, az adórendszerek, a társadalombiztosítási járulékok és a munkaügyi rendelkezések eltéréseinek tudható be. A Bizottság megállapítja, hogy az ágazat még nem áll készen a liberalizációra.

A Bizottság ezért új szabályt, nevezetesen a nemzetközi fuvarozástól számított öt napon belüli korlátlan kabotázstevékenység lehetővé tételét javasolja. Ezt egészíti ki az első kabotázsművelet szerinti fogadó tagállam minimálbérre és éves fizetett szabadságra vonatkozó jogainak szigorú alkalmazása, a kabotázs jogszerűsége elektronikus okmányokkal (pl. eCMR) való igazolásának lehetősége, valamint a kabotázsellenőrzések minimális százalékos arányának tagállamok általi elvégzésére vonatkozó kötelezettség.

Az ellenőrzések szintje és hatékonysága tekintetében a tagállamok között fennálló eltérések kezelése érdekében a Bizottság a kabotázsellenőrzésekre és az összehangolt (határokon átnyúló) ellenőrzésekre vonatkozóan éves kötelező határértékeket javasol. A Bizottság továbbá az információcserére vonatkozó szabályok bevezetése révén javítani kívánja a tagállamok közötti együttműködést, lehetővé kívánja tenni a célzott ellenőrzéseket azáltal, hogy a közúti vállalkozások európai nyilvántartásán keresztül kockázati besorolást bocsát rendelkezésre, és ösztönözni kívánja az intelligens menetíró készülékek és az elektronikus dokumentumok használatát.

AZ ELŐADÓ VÉLEMÉNYE

Az előadó üdvözli a mobilitási csomagot, mivel a jelenlegi szabályok javítása érdekében nagy szükség van a jogszabályok felülvizsgálatára. A csomag számos fontos jogszabályt tartalmaz, és az előadó hangsúlyozza, hogy az egyértelmű szabályok biztosítása érdekében fenn kell tartani köztük a kapcsolatot. A vállalatok számára tisztességtelen versenyt teremtő kiskapuk elkerülése érdekében fontos, hogy koherens szabályozás alakuljon ki. Ezzel kapcsolatban az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kombinált szállításról szóló 92/106/EGK irányelv felülvizsgálata el lett különítve a mobilitási csomag első részétől, és azt csak később tették közzé.

Az előadó támogatja a Bizottság azon célkitűzését, hogy egyértelműsítse az egyenlő versenyfeltételek és a tisztességes verseny javítását célzó ágazati szabályokat, ugyanakkor ne okozzon szükségtelen adminisztratív terheket. Különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára. A jogszabályok frissítésére a technológiai fejlődés és a fuvarozási ágazat digitalizációja miatt is szükség van. Ez kulcsfontosságú a szabályok hatékony érvényesítésének biztosításához.

Az előadó azonban úgy véli, hogy a tisztességes verseny és a szigorú végrehajtás kiegyensúlyozott feltételeinek biztosítása érdekében a javaslatot több ponton is meg kell erősíteni, hogy az egységes piac előnyei valóban kiaknázhatók legyenek.

Az előadó támogatja a Bizottságnak a postafiókcégek elleni küzdelemre irányuló javaslatait. Jelenleg több mint 400 postafiókcég működik az Unióban. Ezeket a magas bérszínvonalú tagállamokban működő fuvarozók hozzák létre, és arra törekednek, hogy más tagállamok alacsonyabb munkaerőköltségei vagy adói révén jogtalan előnyökhöz jussanak. Ezek a gazdasági szereplők visszaélnek a jogszabályok kiskapuival és a szabályok laza érvényesítésével, ami tisztességtelen versenyhez vezet.

Fontos megerősíteni és tisztázni a valós üzleti jelenlét kialakítására vonatkozó követelményeket, és annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk az egyes vállalatok tulajdonosi viszonyairól, a nemzeti elektronikus nyilvántartásokba felveendő adatokat ki kell egészíteni.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a jogszabály hatályát ki kell terjeszteni a könnyű haszongépjárművekre is, mivel a piacon növekszik e járművek jelenléte, és ezért ugyanazokat a szabályokat kell rájuk alkalmazni. Ugyanakkor fontos azt is szem előtt tartani, hogy a közúti fuvarozási ágazat sok olyan kkv-ból áll, amely csak nemzeti szállítási műveleteket végez. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a rendeletet kizárólag a nemzetközi szinten tevékenykedő könnyű haszongépjárművekre alkalmazzák (ami az összes könnyű haszongépjármű mindössze 10 százaléka).

Az előadó azonban úgy véli, hogy e könnyű haszongépjárművek esetében mind a négy kritériumot alkalmazni kell, a „jó hírnév” és a „szakmai alkalmasság”, valamint a közösségi engedély megszerzésének követelményét is. Ez biztosítani fogja, hogy a könnyű haszongépjárművekkel végzett nemzetközi fuvarozás elérje a közúti árufuvarozási ágazat többi részéhez hasonló minimális szakmai színvonalat. Az adminisztratív terhek további csökkentése érdekében az előadó javasolja a nagyon könnyű (2.4 tonna alatti) haszongépjárművek kizárását a hatály alól.

A kabotázst illetően az előadó hangsúlyozza e műveletek célját, nevezetesen a nemzetközi fuvarozásból visszatérő üres teherautók kibocsátásának csökkentését, valamint azt, hogy ezekre csak átmeneti jelleggel kerülhet sor. Például ha egy nemzetközi szállítási műveletet egy bizonyos nemzeti művelettel kombinálnak, az növelheti a szállítás hatékonyságát és csökkentheti az üresjáratokat.

Jelenleg azonban visszaélnek a kabotázsszabályokkal, és a kabotázs céljára való szisztematikus hivatkozással lehetővé teszik a külföldi fuvarozók számára, hogy rendszeresen nemzeti fuvarozási műveleteket hajtsanak végre. Ez tisztességtelen versenyhez és szociális dömpinghez vezet. Mivel a kabotázsműveletek nemzeti szállítási műveleteknek tekinthetők, az előadó emlékeztet arra, hogy a járművezetőkről szóló 96/71/EK irányelv alkalmazandó. Erre a szóban forgó irányelvre vonatkozó bizottsági javaslat is kitér.

A Bizottság javaslatai sajnos nem foglalkoznak a szisztematikus kabotázs kérdésével. Az előadó úgy véli, hogy a szisztematikus kabotázs kezelése kulcsfontosságú. Fontos továbbá biztosítani, hogy a fuvarozási vállalatok ne tudjanak visszaélni a kombinált fuvarozásról szóló irányelvvel a kabotázsszabályok megkerülése érdekében.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a rendszeres kabotázs felszámolása érdekében pontosabban meg kell határozni – például a nemzetközi műveletre vonatkozó szerződés értékének beillesztésével –, hogy mit foglal magában egy kabotázsjogot biztosító nemzetközi fuvarozási művelet. Ezen túlmenően az előadó azt javasolja, hogy az ideiglenes jelleg hangsúlyozása érdekében korlátozzák azt az időtartamot, amelyen belül kabotázsműveletek végezhetők.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a végrehajtás megerősítése elengedhetetlen a javaslat célkitűzéseinek eléréséhez. Jelenleg a végrehajtás meglehetősen gyenge, és a tagállamok között eltérések tapasztalhatók. Az előadó ezért a közigazgatási együttműködésre és végrehajtásra vonatkozó rendelkezések megerősítését javasolja. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok elvégezhessék az ellenőrzéseket, könnyebben hozzá kell tudniuk férni a nemzeti nyilvántartásokhoz. Emellett ösztönözni kell az intelligens menetíró készülékek használatát, és a végrehajtás terén fokozni kell a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét és a közös képzéseket.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (30.4.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A vélemény előadója: Verónica Lope Fontagné

RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

2017. május 31-én a Bizottság rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK rendelet, valamint a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK rendelet módosításáról.

A Bizottság e javaslattal az egységes közúti árufuvarozási piac megfelelő működésének, hatékonyságának és versenyképességének elősegítését kívánja elérni, ugyanis a 2014–2015. évi utólagos értékelés szerint ez a célkitűzés csak részlegesen valósult meg. Az említett értékelés rámutatott arra, hogy a fő nehézségek a szabályok hiányosságaihoz és azok nem megfelelő érvényesítéséhez kötődtek.

Az előadó álláspontja

Az előadó egyetért a bizottsági javaslat alapvető célkitűzéseivel, ugyanakkor úgy véli, hogy egyes tervezett intézkedések jóváhagyása megnehezítené a javaslat gyakorlati végrehajtását a közúti fuvarozási ágazat számára, ugyanis túlságosan nagy adminisztratív terhet róna a vállalkozásokra, különösen a kkv-kra, ami végső soron megzavarná a belső piac megfelelő működését.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Bizottság ezt a javaslatot a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetéséről szóló irányelvjavaslattal, valamint a vezetési időről szóló irányelvjavaslattal együtt terjesztette elő, így ezeket együttesen célszerű vizsgálni.

Az előadó úgy véli, hogy ezekkel a javaslatokkal egyensúlyt lehet teremteni a belső piac megfelelő működésének biztosítása, valamint a megfelelő munkaügyi normák és feltételek garantálása között.

Ehhez az első lépés a közlekedési ágazatban folytatott illegális munkavégzés, különösen az úgynevezett „postafiókcégek” és a színlelt önfoglalkoztatás elleni küzdelem megindítása.

Fontos, hogy tiszteletben kell tartani a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát, melyek az uniós jognak az EUMSZ 49., illetve 56. cikkében rögzített alapelvei. Ugyanakkor – ahogyan azt a Bizottság is jelezte – biztosítani kell, hogy az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozók ténylegesen és folyamatosan jelen legyenek e tagállamban, és üzleti tevékenységüket onnan folytassák.

Meg kell erősíteni az ellenőrzéseket, és hatékony, arányos és elrettentő erejű szankciókat kell alkalmazni azon vállalatok esetében, amelyek szándékosan megsértik a nemzeti és a közösségi jogszabályokat. Ez a magatartás, amelyet ugyan egy kisebbség követ csupán, és nem terjeszthető ki az ágazat többi részére, tisztességtelen versenyt eredményez, torzítja a belső piac működését, és nem biztosítja a megfelelő munkafeltételeket a munkavállalók számára.

Az uniós közúti fuvarozás 5 millió közvetlen munkahelyet biztosít, és a közösségi GDP mintegy 2%-át képviseli. Az Unióban azonban nincsen kellő számú hivatásos járművezető. Ebből következően, valamint tekintettel arra, hogy a szállítás lelassulása a gazdaság lebénulásához vezetne, az Uniónak olyan intézkedéseket kell elfogadnia, melyek révén az ágazat vonzóvá válhat a fiatalok számára, valamint a már ott dolgozó szakemberek is az ágazatban tarthatók.

Az előadó támogatja az 1071/2009/EK és az 1072/2009/EK rendelet végrehajtásához szükséges feltételek egyértelműsítését, valamint hozzáigazítását a vállalatok tevékenységi köréhez és méretéhez, anélkül, hogy e végrehajtás túlzott adminisztratív teherré válna.

Ebben az értelemben és tekintettel arra, hogy az 1071/2009/EK rendelet részleges végrehajtása 4–10%-kal növelné a könnyű haszongépjárművek működési költségeit, miközben ez a járműkategória tonnakilométerben mérve a nemzetközi szállítás mindössze 0,11%-át képviseli, aránytalannak tekintendő a már meglévő, az 1. cikk (4) bekezdésének a) pontjában szereplő mentesség teljes eltörlésére irányuló javaslat, hacsak nem áll rendelkezésre ezen eltörlés szükségességét alátámasztó adat.

Tekintettel a fuvarozói foglalkozás mobilis jellegére, valamint arra, hogy ténylegesen nehéz előre látni a nemzetközi szolgáltatásnyújtáshoz szükséges idő hosszát, az előadó kétségeinek ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a munkavállalók kiküldetésének a jó hírnév értékeléséhez szükséges kritériumok közé történő felvétele adminisztratív szempontból milyen tényleges következményekkel járna.

Ami a kabotázst illeti, az előadó egyetért a rugalmasabbá tétel jelentőségével, valamint azzal, hogy egyértelmű, egyszerű és könnyen érvényesíthető normákat kell alkalmazni. Annak lehetősége azonban, hogy ezek a tevékenységek az elejétől fogva a közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetéséről szóló irányelv alkalmazási körének részét képezik, nemcsak megnehezítené a szabályok alkalmazását, hanem megdrágítaná a kivitelt is, negatívan befolyásolva a nemzetközi szállítás nyereségességét és így a belső piacot és a munkaerőpiacot is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Eddig a nemzeti jog eltérő rendelkezésének hiányában a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használnak. Az ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási műveleteket egyaránt végző vállalkozások száma egyre növekszik. Ennek eredményeként több tagállam úgy döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy közös szabályokkal biztosítható legyen a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműveket használó ágazatban a szakma hivatásszerű gyakorlásának minimális szintje, és így közelíteni lehessen a versenyfeltételeket valamennyi piaci szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeket kötelezővé kell tenni.

(2)  Eddig a nemzeti jog eltérő rendelkezésének hiányában a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használnak. Az ilyen vállalkozások száma egyre növekszik, különösen a nemzeti fuvarozási piacon, mivel a városokban és a rövidebb útvonalakon egyre gyakrabban használnak könnyű haszongépjárműveket. Ennek eredményeként több tagállam úgy döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen az ágazatban a szakma hivatásszerű gyakorlásának minimális szintje, meg lehessen előzni a joghézagok kihasználását, valamint tisztességesebb verseny alakulhasson ki anélkül, hogy szükségtelen adminisztratív és pénzügyi terhek hárulnának a fuvarozással foglalkozó vállalkozásokra, különösen a kkv-kra, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó követelményeket a nemzetközi szállításban és kabotázsműveletekben részt vevő, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműveket és járműszerelvényeket használó vállalkozásokra is alkalmazni kell.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Hatásvizsgálatában a Bizottság 2,7–5,2 milliárd euróra becsüli a vállalkozások megtakarítását a 2020 és 2035 közötti időszakban.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Jelenleg a tagállamok jogosultak arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben meghatározott követelményeken felül továbbiakat állapítsanak meg a közúti fuvarozói szakma gyakorlására. Ez a lehetőség nem bizonyult szükségesnek a követelmények fényében, továbbá eltéréseket eredményezett a szakma gyakorlásával összefüggésben. Következésképpen azt el kell hagyni.

(3)  A tagállamok jogosultak arra, hogy az 1071/2009/EK rendeletben meghatározott követelményeken felül továbbiakat állapítsanak meg a közúti fuvarozói szakma gyakorlására.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Annak ellenére, hogy az uniós közúti fuvarozás közvetlenül 5 millió munkahelyet biztosít és a közösségi GDP mintegy 2%-át képviseli, az Unióban nincsen kellő számú hivatásos járművezető, különösen a fiatalok és a nők körében. A fiatalok és a nők e szakmához való hozzáférésének megkönnyítése és számukra e szakma vonzóbbá tétele, valamint a jelenleg az ágazatban dolgozó munkavállalók megtartása érdekében (különösen a kkv-k esetében) vissza kell szorítani az illegális munkavégzést és a színlelt önfoglalkoztatást, valamint rugalmasabbá kell tenni a már meglévő adminisztratív eljárásokat, hogy ne rójanak túlzott terheket a kisebb vállalkozásokra vagy az önálló vállalkozókra. Az 1071/2009/EK és 1072/2009/EK rendelet értékelése során egyértelművé vált, hogy a szükségtelen adminisztratív és szabályozási követelmények komoly terhet jelentenek az állami szervek és a fuvarozási vállalkozások számára egyaránt. A versenyképes és hatékony fuvarozási ágazat kialakítása és a szabályok jobb érvényesítése érdekében a szabályok pontosítására, valamint további adminisztratív egyszerűsítésre van szükség. Ezenkívül a technológiai fejlesztések további támogatására és kiaknázására is szükség van.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Biztosítani kell, hogy az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozók ténylegesen és folyamatosan jelen legyenek e tagállamban és üzleti tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, és a tapasztalatok fényében szükséges pontosítani a tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozó rendelkezéseket.

(4)  Biztosítani kell, hogy az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozók ténylegesen és folyamatosan jelen legyenek e tagállamban és üzleti tevékenységüket onnan folytassák. A letelepedés szabadsága a belső piac egyik sarokköve. A fuvarozói ágazatban megjelenő postafiókcégek és színlelt önfoglalkoztatás azonban a jogellenes gyakorlatok elterjedéséhez vezettek, melyek aláássák az ágazatról kialakult képet, mivel jogellenesen csökkentik a munkaerőköltségeket, és nem garantálják a munkaügyi normák betartását. Ezért, valamint a tapasztalatok fényében, pontosítani kell az 1071/2009/EK rendeletnek a székhely követelményével kapcsolatos feltételekre vonatkozó rendelkezéseit a tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozóan, és biztosítani kell és nyomon kell követni végrehajtásukat, fokozva az ellenőrzéseket, ezáltal véget vetve az úgynevezett postafiókcégek és a színlelt önfoglalkoztatás jogellenes gyakorlatainak. Elő kell mozdítani továbbá a megerősített együttműködést, a közös ellenőrzéseket, az ambiciózusabb célok kitűzését és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tekintettel arra, hogy a nemzeti adójogszabályok súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a tisztességes verseny feltételeit a közúti árufuvarozási piacon, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.

(6)  Tekintettel arra, hogy a nemzeti adójogszabályok súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a tisztességes verseny feltételeit a közúti árufuvarozási piacon, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé, és a megállapított jogsértéssel arányos, visszatartó erejű szankciókkal is sújtani kell.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó uniós szabályok és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a közúti árufuvarozási piacot és a munkavállalók szociális védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.

(7)  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetésére és a kabotázsra vonatkozó uniós szabályok, valamint a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a közúti árufuvarozási piacot és a munkavállalók szociális védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a tisztességes verseny piaci jelentőségére, az e kérdéssel kapcsolatos uniós szabályok megsértését figyelembe kell venni a szakmai irányítók és a fuvarozási vállalkozások jó hírnevének értékelésekor. Ennek megfelelően pontosítani kell a Bizottságnak a megfelelő jogsértések súlyosságának megállapításával kapcsolatos hatáskörét.

(8)  Tekintettel a tisztességes verseny piaci jelentőségére, az e kérdéssel és az érintett munkavállalókkal kapcsolatos uniós szabályok megsértését figyelembe kell venni a szakmai irányítók és a fuvarozási vállalkozások jó hírnevének értékelésekor. Ennek megfelelően pontosítani kell a Bizottságnak a megfelelő jogsértések súlyosságának megállapításával kapcsolatos hatáskörét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozások pénzügyi helyzetére minimális szintet kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az érintett műveletek rendszerint korlátozott terjedelműek, a megfelelő követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, mint az e határt meghaladó járműveket vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci szereplők esetében.

(10)  A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó, nemzetközi fuvarozásban részt vevő vállalkozások pénzügyi helyzetére megfelelő szintet kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel, és képesek legyenek eleget tenni az alkalmazottaik bérére és társadalombiztosítási járulékára vonatkozó kötelezettségeiknek. Ugyanakkor, mivel az érintett műveletek rendszerint korlátozott terjedelműek, a megfelelő követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, mint az e határt meghaladó járműveket vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci szereplők esetében, és ne rójanak szükségtelen terheket a kisebb vállalkozásokra vagy az önálló vállalkozókra.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról szóló információ a lehető legteljesebb kell legyen, hogy a vonatkozó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok kellő áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó rendelkezésére álló járművek rendszámára, az alkalmazottai számára, a kockázati besorolására vonatkozó információk és az alapvető pénzügyi információik segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek jobb nemzeti és határokon átnyúló érvényesítését. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.

(11)  A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról szóló információt folyamatosan frissíteni kell, hogy a vonatkozó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok kellő áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó rendelkezésére álló járművek rendszámára, az alkalmazottai számára, a kockázati besorolására vonatkozó információk és az alapvető pénzügyi információik segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek jobb nemzeti és határokon átnyúló érvényesítését. A nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak továbbá átjárhatóknak kell lenniük, és a bennük szereplő adatokat a közúti ellenőrzést végző valamennyi tagállami hivatalos személy számára közvetlenül elérhetővé kell tenni. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A nem honos fuvarozók által a fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, egyszerűeknek és könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig elért liberalizáció szintjének hozzávetőleges fenntartása mellett.

(13)  A kabotázsműveletek elsődleges célja az üresen megtett utak elkerülése a székhely szerinti országba való visszatérés során, ami hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás és a kibocsátások csökkentéséhez, valamint a vállalkozások jövedelmezőségének javításához, pozitív hatást gyakorolva a belső piacra és a munkaerőpiacra. A nem honos fuvarozók által a fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, a fuvarozók számára egyszerűen végrehajthatóknak és könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük. E szabályoknak az eddig elért liberalizáció szintjének fenntartása mellett meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályoknak, és nem szabad aláásniuk a belső piacon folytatott szolgáltatási tevékenységek szabadságára vonatkozó alapelvet és a kiküldött munkavállalók védelmét. Annak érdekében, hogy garantálni lehessen az átmeneti jelleget, illetve elkerülhető legyen a piaccal való bárminemű visszaélés vagy a piactorzulás, valamint a rendszeres kabotázs úgynevezett postafiókcégek vagy nomád járművezetők által okozott veszélye, a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben a közúti közlekedési ágazat tekintetében meghatározott uniós szabályokat az első naptól kezdve alkalmazni kell a kabotázsműveletekre.

 

_______________

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ebből a célból, továbbá az ellenőrzések megkönnyítése és a bizonytalanság felszámolása érdekében a nemzetközi fuvarozást követő kabotázsműveletek számára vonatkozó korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen műveletekre rendelkezésre álló napok számát csökkenteni kell.

(14)  Ebből a célból, továbbá az ellenőrzések megkönnyítése és a bizonytalanság felszámolása érdekében a nemzetközi fuvarozást követő kabotázsműveletek számát 48 órás időszakon belül nem szabad korlátozni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A fuvarozási vállalkozásoknak nem engedélyezhető, hogy kabotázsművelet lezárását követően 7 napon belül ugyanazzal a gépjárművel – vagy járműszerelvény esetében ugyanazon szerelvény gépjárműjével – további kabotázsműveleteket hajtsanak végre a fogadó tagállamban.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  A közúti fuvarozás környezeti hatékonysága nagy jelentőségű szempont az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében. 2012-ben az Unió haszongépjárműveinek közel egynegyede rakomány nélkül közlekedett, számos esetben a kabotázsműveletekre kirótt korlátozások következtében.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14c)  Az 1072/2009/EK rendelet (17) preambulumbekezdése világosan kimondja, hogy a 96/71/EK irányelv rendelkezései alkalmazandók a kabotázsműveletet végző fuvarozási vállalkozásokra. Mivel a kabotázs révén a vállalat a fogadó tagállam fuvarozási piacának közvetlen résztvevőjévé válik, ez az egyetlen módja az egyenlő versenyfeltételek kialakításának.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók milyen eszközökkel bizonyíthatják a kabotázsműveletekre irányadó szabályoknak való megfelelést. Az elektronikus fuvarozási információk használata és továbbítása ilyen eszköznek tekintendő, ami egyszerűsítheti a vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és azok illetékes hatóságok általi kezelését. Az erre a célra használt formátumnak garantálnia kell a megbízhatóságot és a hitelességet. Tekintettel a hatékony elektronikus információcsere egyre növekvő használatára a fuvarozásban és a logisztikában, fontos biztosítani a szabályozói keretek koherenciáját és rendelkezni az igazgatási eljárások egyszerűsítéséről.

(15)  A szabályok tényleges és hatékony érvényesítése a belső piacon zajló tisztességes verseny, valamint a munkavállalói jogok védelme biztosításának előfeltétele. A végrehajtást segítő további digitalizáció elengedhetetlen a végrehajtási kapacitások felszabadítása, a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése és a kockázatos kategóriába tartozó fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás érdekében. Mihamarabb korszerűsíteni és alkalmazni kell az intelligens menetíró készülékeket és az elektronikus fuvarozási okmányokat (eCMR). Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók milyen eszközökkel bizonyíthatják a kabotázsműveletekre irányadó szabályoknak való megfelelést. Az elektronikus fuvarozási információk használata és továbbítása ilyen eszköznek tekintendő, ami egyszerűsítheti a vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és azok illetékes hatóságok általi kezelését. Az erre a célra használt formátumnak garantálnia kell a megbízhatóságot és a hitelességet. Tekintettel a hatékony elektronikus információcsere egyre növekvő használatára a fuvarozásban és a logisztikában, fontos biztosítani a szabályozói keretek koherenciáját és rendelkezni az igazgatási eljárások egyszerűsítéséről.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A végrehajtást segítő további digitalizáció a belső piac megfelelő működésének, a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentésének és a közúti ágazat szabályainak hatékony és eredményes végrehajtásának előfeltétele.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i alpont

1071/2009/EK rendelet

1 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az a) pontot el kell hagyni;

i.  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„a)  a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozások, amelyek a fuvarozást kizárólag 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű gépjárművekkel vagy járműszerelvényekkel végzik, és amelyek kizárólag nemzeti fuvarozási műveletekben vesznek részt;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1071/2009/EK rendelet

1 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(6) A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használnak.

 

A tagállamok ugyanakkor:

 

a)  előírhatják e vállalkozások számára, hogy az első albekezdésben említett rendelkezések némelyikét vagy mindegyikét alkalmazzák;

 

b)  lejjebb vihetik az első albekezdésben meghatározott korlátozást a közúti fuvarozási műveletek némelyik vagy mindegyik kategóriája tekintetében.”

 

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1071/2009/EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  a 3. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

törölve

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„a)  rendelkeznie kell olyan telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, számviteli dokumentumokra, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokra, a munkaszerződésekre, a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokra és minden egyéb olyan dokumentumra, amelyhez az illetékes hatóságnak adott esetben hozzá kell férnie az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából;

„a)  rendelkeznie kell olyan megfelelő, a vállalkozás tevékenységével arányos telephellyel, ahol – akár papíron, akár elektronikus formában – fő üzleti dokumentumait tárolja vagy biztosítja a hozzájuk való hozzáférést, különös tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, számviteli dokumentumokra, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokra, a munkaszerződésekre, valamint a kabotázsra, adott esetben a járművezetők kiküldetésére, a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokra és minden egyéb olyan dokumentumra, amelyhez az illetékes hatóságnak hozzá kell férnie az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

„aa)  saját járműflottájának tevékenységével és nagyságával arányos parkolóterülettel rendelkezik;”

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A vállalkozások tényleges és állandó székhelyének meglétére vonatkozó ellenőrzést mindig egyéni alapon és általános módon kell elvégezni, és minden lényeges tényezőt figyelembe kell venni.”

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii alpont

1071/2009/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – xii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xiia.  kabotázs.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

1071/2009/EK rendelet

6 cikk – 2 a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megállapítja a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy mennyire járhatnak halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos sérülésekkel, illetve idézhetnek elő versenytorzulást a közúti fuvarozási piacon, többek között azáltal, hogy rontják a fuvarozásban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit;

b)  megállapítja a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy mennyire járhatnak halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos sérülésekkel, mennyire idézhetnek elő versenytorzulást a közúti fuvarozási piacon, többek között azáltal, hogy rontják a fuvarozásban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit, valamint milyen mértékben nem tartják be a vonatkozó uniós munkaügyi jogszabályokat;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

1071/2009/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során állandó jelleggel eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 5000 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során mindenkor eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 EUR-nak, és minden további, 3,5 tonnát meghaladó gépjármű esetében 5000 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

1071/2009/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A vállalkozásoknak továbbá igazolniuk kell, hogy minden alkalmazott utazó munkavállaló tekintetében rendelkeznek a munkavállaló legalább egyhavi bérének megfelelő összeggel.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

1071/2009/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság éves beszámoló hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetét olyan igazolással, például bankgaranciával, pénzügyi intézmény által kiadott, a vállalkozás nevében történő hitelfelvételt igazoló dokumentummal vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa, amely tanúsítja, hogy a vállalkozás rendelkezik az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összeggel.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság éves beszámoló hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetét olyan igazolással, például bankgaranciával, biztosítási kötvénnyel, pénzügyi intézmény által kiadott, a vállalkozás nevében történő hitelfelvételt igazoló dokumentummal vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa, amely tanúsítja, hogy a vállalkozás rendelkezik az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összeggel;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

8 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, tízéves időközönkénti képzéseket az I. mellékletben felsorolt tárgyakban annak biztosítása érdekében, hogy a szakmai irányítók tudatában legyenek az ágazatra vonatkozó fejleményeknek.

„A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, hároméves időközönkénti képzéseket az I. mellékletben felsorolt tárgyak tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett személy vagy személyek kellően tudatában legyenek az ágazatra vonatkozó fejleményeknek.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN)

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1071/2009/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni;

8.  A 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A tagállamoknak legalább háromévente ellenőrzéseket kell végezniük annak megvizsgálása érdekében, hogy a vállalkozások teljesítik-e a 3. cikkben meghatározott követelményeket.”

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  az (1) bekezdés második albekezdését el kell hagyni.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – -i alpont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-i.  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

„aa)  A hatékonyabb nemzetközi végrehajtás érdekében a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban tárolt adatokat valós időben és hiánytalanul hozzáférhetővé kell tenni a többi tagállam illetékes hatóságai számára;”

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – -i a alpont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ia.  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

c)  a jó hírnév és a szakmai alkalmasság követelményének teljesítésére kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult személy neve;

c)  a jó hírnév és a szakmai alkalmasság 3. cikkben meghatározott követelményének teljesítésére kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult személy neve;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – -i b alpont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ib.  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

ca)  a szakmai irányítók által korábban irányított fuvarozó vállalkozások neve;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i alpont

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  az alkalmazottak száma;

h)  az alkalmazottak száma, nevük, lakóhely szerinti országuk, a munkaszerződésük esetében alkalmazandó munkaügyi jog, a társadalombiztosítási járulékok fizetésének helye szerinti ország és társadalombiztosítási számuk;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A hatékony határon átnyúló érvényesítés érdekében a nemzeti elektronikus nyilvántartásban tárolt adatokat valós időben az összes tagállam illetékes hatósága számára elérhetővé kell tenni.

(http://http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=HU)

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b a pont (új)

1071/2009/EK rendelet

16 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(5)  Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz a Közösség egész területén a 18. cikkben meghatározott nemzeti kapcsolattartókon keresztül hozzá lehessen férni, és hogy azokat egymással összekapcsolják. A nemzeti kapcsolattartókon keresztül történő hozzáférést és összekapcsolást oly módon alakítják ki legkésőbb 2012. december 31-ig, hogy bármely tagállam illetékes hatósága bármely tagállam nemzeti elektronikus nyilvántartásához hozzáférhessen.

(5)  A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartásokat az Unió egész területén összekapcsolják egymással, interoperábilissá tegyék és hozzákapcsolják a 165/2014/EU rendeletben előírt portálhoz, oly módon, hogy a (2) bekezdésben említett adatok bármely tagállam minden illetékes hatósága és ellenőrző szerve számára közvetlenül elérhetőek legyenek.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A hatóságok közötti együttműködés és az ellenőrzésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjének elősegítése érdekében a tagállamok együttműködnek a be nem jelentett munkavégzés megakadályozását célzó platformmal és az Európai Munkaügyi Hatósággal.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban forgó tagállam erről tíz munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. Az érintett tagállamok konzultálnak egymással, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára.

(5)  Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban forgó tagállam erről tíz munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. Az érintett tagállamok együttműködnek egymással, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1071/2009/EK rendelet

18 cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A tagállamok határokon átnyúló ellenőrzéseket végeznek a kapcsolatban álló fuvarozási vállalkozások (anya- és leányvállalatok) tekintetében az aránytalan nyereségátcsoportosítással vagy alulszámlázással kapcsolatos jogsértések feltárása érdekében.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1072/2009/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az üres konténerek vagy raklapok fuvarozása díjazás ellenében végzett árufuvarozásnak minősül, ha fuvarozási szerződés vonatkozik rá.

A III. fejezet alkalmazásában az üres konténerek vagy raklapok fuvarozása nem minősül díjazás ellenében végzett nemzetközi árufuvarozásnak.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Ezt a rendeletet a 92/106/EGK tanácsi irányelvben előírtak szerint a beérkező és kimenő közúti árufuvarozásra – mint a kombinált fuvarozás első és/vagy végső szakaszára – is alkalmazni kell.”

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

1072/2009/EK rendelet

1 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Ezt a rendeletet egy tagállamból harmadik országba vagy harmadik országból tagállamba történő fuvarozás esetén a tranzittagállamok területén végzett útszakaszokra kell alkalmazni. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem kötötték meg a Közösség és az érintett harmadik ország között szükséges egyezményt.

„(2)  Ezt a rendeletet egy tagállamból harmadik országba vagy harmadik országból tagállamba történő fuvarozás esetén a tranzittagállamok területén végzett útszakaszokra kell alkalmazni. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alól azonban ezt a tranzitútszakaszt ki kell zárni. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem kötötték meg a Közösség és az érintett harmadik ország között szükséges egyezményt.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

1072/2009/EK rendelet

1 cikk – 5 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c.  Az 1. cikk (5) bekezdésének c) pontját el kell hagyni.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

1072/2009/EK rendelet

2 cikk – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  »kabotázsművelet«: a fogadó tagállamban díjazás ellenében ideiglenes alapon végzett belföldi fuvarozás, amely magában foglalja a fuvarozást az áruk egy vagy több berakodási ponton való begyűjtésétől egy vagy több rendeltetési pontra történő kézbesítéséig, a fuvarlevélben meghatározottak szerint;

6.  »kabotázsművelet«: a fogadó tagállamban díjazás ellenében ideiglenes alapon végzett belföldi fuvarozás, amely magában foglalja a fuvarozást az áruk egy berakodási ponton való begyűjtésétől egy rendeltetési pontra történő kézbesítéséig;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A nemzetközi fuvarozás közösségi engedélyhez és – amennyiben a járművezető harmadik ország állampolgára – járművezetői igazolványhoz kötötten végezhető.

A nemzetközi fuvarozás a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a II. fejezetében meghatározottak szerinti intelligens menetíró készülékhez, közösségi engedélyhez és – amennyiben a járművezető harmadik ország állampolgára – járművezetői igazolványhoz kötötten végezhető.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amint egy másik tagállamból vagy harmadik országból a fogadó tagállamba irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás keretében szállított árut kézbesítették, az (1) bekezdésben említett fuvarozók jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsműveleteket végezni a fogadó tagállamban vagy az azzal szomszédos tagállamokban. A kabotázsművelet keretében az utolsó kirakodásra a fogadó tagállamban a beérkező nemzetközi fuvarozás keretében végzett legutolsó kirakodástól számított 5 napon belül kerül sor.

(2)  Amint egy másik tagállamból vagy harmadik országból a fogadó tagállamba irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás keretében szállított árut kézbesítették, az (1) bekezdésben említett fuvarozók jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsműveleteket végezni a fogadó tagállamban. A kabotázsművelet keretében az utolsó kirakodásra a fogadó tagállamban a beérkező nemzetközi fuvarozás keretében végzett legutolsó kirakodástól számított 48 órán belül kerül sor.

 

Az első albekezdés értelmében engedélyezett kabotázsműveleteknek átmeneti jellegűeknek kell lenniük, és a műveleteket végző járművezetők munkáját oly módon kell megszervezni, hogy a járművezetőnek az 561/2006/EK rendeletnek megfelelően lehetősége legyen otthonában vagy egy általa választott másik helyszínen pihenni.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  A fuvarozási vállalkozásoknak nem engedélyezhető, hogy kabotázsművelet lezárását követően 7 napon belül ugyanazzal a gépjárművel – vagy járműszerelvény esetében ugyanazon szerelvény gépjárműjével – kabotázsműveleteket hajtsanak végre a fogadó tagállamban.”

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a b pont (új)

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2b)  E műveletek célja a vállalkozás székhelye szerinti tagállamba való visszatérés.”

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nem honos fuvarozó által a fogadó tagállamban folytatott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatások csak akkor tekinthetők e rendelettel összhangban állónak, ha a fuvarozó egyértelmű bizonyítékot tud felmutatni a megelőző nemzetközi fuvarozásról.

A nem honos fuvarozó által a fogadó tagállamban folytatott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatások csak akkor tekinthetők e rendelettel összhangban állónak, ha a fuvarozó fuvarlevéllel egyértelmű bizonyítékot tud felmutatni a megelőző valódi nemzetközi fuvarozásról és minden egyes ezt követő kabotázsműveletről. A fuvarlevélnek közúti ellenőrzés esetére a járműben könnyen elérhetőnek kell lennie.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 4 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos személye számára kell bemutatni vagy továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. E bizonyíték bemutatható vagy továbbítható elektronikusan is egy felülvizsgálható strukturált formátum alkalmazásával, amely közvetlenül tárolható számítógépen és feldolgozható számítógéppel, mint például az eCMR.* A közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a járművezető számára, hogy kapcsolatba lépjen a (3) bekezdésben említett bizonyítékot szolgáltatni képes központi irodával, szakmai irányítóval vagy bármely más személlyel vagy jogalannyal.

(4a)  Minden egyes fuvarlevélnek tartalmaznia kell az igénybe vett gépjármű és pótkocsi rendszámát. A fuvarlevél elektronikusan, számítógépek általi tárolásra és feldolgozásra közvetlenül alkalmas, felülvizsgálható strukturált formátumban, például elektronikus fuvarlevélként (eCMR) nyújtható be. A 165/2014/EU rendeletnek megfelelően a kabotázsműveletet fogadó tagállam illetékes hatóságai kérhetik a menetíró készülékhez kapcsolódó adatok ellenőrzését. A járművezetők kiküldetéséről szóló irányelvvel összhangban a dokumentumokat és az adatokat meg kell őrizni és rendelkezésre kell bocsátani.

_______________

______________

* Elektronikus fuvarlevél a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerint.

* Elektronikus fuvarlevél a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerint.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

8 cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4b)  Az e rendeletnek való megfelelés hatékony ellenőrzésének biztosítása érdekében a fuvarozási vállalkozások legkésőbb a kabotázsművelet megkezdésekor írásos nyilatkozat formájában értesítik a kabotázsműveletet fogadó tagállam érintett nemzeti illetékes hatóságait a fogadó tagállam hivatalos nyelvén vagy több hivatalos nyelv esetén legalább az egyiken vagy a fogadó tagállam által elfogadott egyéb nyelven a kabotázsműveletek hatékony ellenőrzését lehetővé tevő releváns információkról, többek között legalább az alábbiakról;

 

a)  a feladó személyazonossága;

 

b)  a kabotázsművelet becsült időtartama;

 

c)  az egyes járművezetők következő adatai: név, lakóhely szerinti tagállam, a munkaszerződés nyilvántartásba vételi helye szerinti tagállam, a társadalombiztosítási járulékok fizetési helye szerinti tagállam, valamint a társadalombiztosítási vagy nemzeti biztosítási szám.”

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A 9. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ea)  a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvből1a eredő szabályok alkalmazása.”

 

1a COM(2017)0278.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok oly módon szervezik ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől minden naptári évben a területükön végzett valamennyi kabotázsművelet legalább %-át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra emelik. E százalékos arány kiszámításának alapja az adott tagállamban a t-2. évben végzett összes kabotázstevékenység tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat adatai alapján.

(1)  Az egyes tagállamok felelősek azért, hogy területükön hatékony jogérvényesítési politikát folytassanak. A tagállamok e politika részeként oly módon szervezik ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől minden naptári évben a területükön végzett valamennyi kabotázsművelet legalább 4%-át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 2022. január 1-jétől legalább 6%-ra emelik. E százalékos arány kiszámításának alapja az adott tagállamban a t-2. évben végzett összes kabotázstevékenység tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat adatai alapján.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1072/2009/EK rendelet

10 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kabotázsműveleteket illetően. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti fuvarozásra irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. Az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet**** 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti kapcsolattartók információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.

(3)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kabotázsműveleteket illetően. Ezek az ellenőrzések egybeeshetnek a 2006/22/EK irányelv 5. cikkének megfelelően elvégzett ellenőrzésekkel. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti fuvarozásra irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. Az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet**** 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti kapcsolattartók információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

1072/2009/EK rendelet

10 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  A szöveg a következő 10b. cikkel egészül ki:

 

„10b. cikk

 

Az e fejezetben szereplő kötelezettségek fokozottabb érvényesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy területükön egységes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmazzanak. E stratégiának a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 9. cikkében említett, nagy kockázatot jelentő vállalkozásokra kell összpontosítania, és fel kell használnia az intelligens menetíró készülékek által 56 napig rögzített, feldolgozott és tárolt információkat és adatokat. Az intelligens menetíró készülékeket kötelező jelleggel, legkésőbb 2020. január 2-ig be kell vezetni a nemzetközi fuvarozást és kabotázst végző valamennyi jármű tekintetében.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).”

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1072/2009/EK rendelet

14 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok szankciót állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, ha tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.

A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciót állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, ha tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1072/2009/EK rendelet

17 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság 2022 végéig jelentést készít az uniós közúti szállítási piac helyzetéről. A jelentés tartalmazza a piaci helyzet elemzését, többek között annak értékelését, hogy az ellenőrzések hatékonyak-e, valamint a szakmára jellemző foglalkoztatási feltételek alakulását.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1072/2009/EK rendelet

17 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A tagállamoknak minden évben legkésőbb január 31-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a más tagállamokban leányvállalatokkal rendelkező fuvarozócégek számáról, valamint az alulszámlázással és az aránytalan nyereségátcsoportosítással kapcsolatos jogszabálysértéseket igazoltan elkövető fuvarozócégek számáról.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel

Hivatkozások

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.6.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

19

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel

Hivatkozások

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

4.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

15

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Benyújtás dátuma

7.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat