Pranešimas - A8-0204/2018Pranešimas
A8-0204/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

7.6.2018 - (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Ismail Ertug


EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

(COM(2017)0281 – C8- 0169/2017– 2017/0123(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0281),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0169/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0204/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  jei nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisyklės netaikomos įmonėms, kurios krovinių vežimo kelių transportu veikla verčiasi naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius. Tokių įmonių, vykdančių nacionalines ir tarptautines vežimo operacijas, skaičius didėja. Todėl kelios valstybės narės nusprendė toms įmonėms taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisykles. Kad, taikant bendras taisykles, būtų užtikrintas minimalus sektoriaus, naudojančio transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir taip būtų suderintos visų vežėjų konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine buveine ir tinkama finansine būkle susiję reikalavimai turėtų tapti privalomi;

(2)  jei nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisyklės netaikomos įmonėms, kurios krovinių vežimo kelių transportu veikla verčiasi naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė neviršija 3,5 tonų. Tokių įmonių skaičius didėja. Todėl kelios valstybės narės nusprendė toms įmonėms taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisykles. Kad, taikant bendras taisykles, būtų išvengta galimų spragų ir užtikrintas minimalus sektoriaus, naudojančio variklines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra nuo 2,4 iki 3,5 tonos tarptautinio vežimo atveju, specializacijos lygis ir taip būtų suderintos visų vežėjų konkurencijos sąlygos, taip pat turėtų būti taikomos profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisyklės, vengiant neproporcingos administracinės naštos. Kadangi šis reglamentas taikomas tik įmonėms, vežančioms krovinius samdos pagrindais arba už atlygį, ši nuostata netaikoma įmonėms, vykdančioms vežimo operacijas savo sąskaita;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Komisijos poveikio vertinime apskaičiuota, kad 2020–2035 m. laikotarpiu verslo įmonės sutaupytų nuo 2,7 iki 5,2 mlrd. EUR;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  būtina užtikrinti, kad tam tikroje valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių transportu toje valstybėje narėje nuolat faktiškai būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą. Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina paaiškinti nuostatas, susijusias su faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu;

(4)  siekiant kovoti su priedangos įmonių reiškiniu ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas veiklos sąlygas vidaus rinkoje, reikia aiškesnių įsisteigimo kriterijų, intensyvesnės stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo ir glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo. Valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių transportu turėtų nuolat faktiškai būti toje valstybėje narėje ir iš jos faktiškai vykdyti savo vežimo operacijas ir didelę veiklos dalį. Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina paaiškinti ir sustiprinti nuostatas, susijusias su faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu, vengiant neproporcingos administracinės naštos;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų komandiravimą, ir sutartiniams įsipareigojimams taikomų teisės aktų pažeidimai gali turėti didelį poveikį krovinių vežimo kelių transportu rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą;

(7)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų komandiravimą, kabotažą ir sutartiniams įsipareigojimams taikomų teisės aktų pažeidimai gali turėti didelį poveikį krovinių vežimo kelių transportu rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius, turėtų tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti operacijas. Tačiau aptariamos operacijos paprastai būna riboto masto, todėl atitinkami reikalavimai turėtų mažiau griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą viršijančias transporto priemones ar jų junginius naudojantiems vežėjams;

(10)  įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra nuo 2,4 iki 3,5 tonos, ir verčiasi tarptautinio transporto veikla turėtų tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti operacijas; Tačiau, kadangi šiomis transporto priemonėmis atliekamos operacijos paprastai būna riboto masto, atitinkami reikalavimai turėtų mažiau griežti nei tie, kurie taikomi tą ribą viršijančias transporto priemones ar jų junginius naudojantiems vežėjams;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kad nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už susijusių taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų pakankamai informacijos apie vežėjus, kurių veikla tiriama, nacionaliniuose elektroniniuose registruose laikoma informacija apie vežėjus turėtų būti kuo išsamesnė. Visų pirma, geriau užtikrinti reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) Nr. 1072/2009 nuostatų vykdymą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų padėti tokia informacija, kaip vežėjų turimų transporto priemonių valstybinių numerių ženklai, samdomų darbuotojų skaičius, rizikos vertinimas ir pagrindinė finansinė informacija. Todėl nacionalinį elektroninį registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos;

(11)  kad nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už susijusių taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų pakankamai informacijos apie vežėjus, kurių veikla tiriama, nacionaliniuose elektroniniuose registruose laikoma informacija apie vežėjus turėtų išsami ir atnaujinta. Visų pirma, geriau užtikrinti reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) Nr. 1072/2009 bei kitų Sąjungos teisės aktų nuostatų vykdymą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų padėti tokia informacija, kaip vežėjų turimų transporto priemonių valstybinių numerių ženklai, samdomų darbuotojų skaičius ir rizikos vertinimas. Be to, siekiant už vykdymo užtikrinimą atsakingi pareigūnai, įskaitant tuos, kurie atlieka patikrinimus keliuose, susidarytų aiškų ir išsamų įspūdį apie transporto įmones, kurių veikla kontroliuojama, jie turėtų tikruoju laiku turėti tiesioginę prieigą prie visos aktualios informacijos. Todėl nacionaliniai elektroniniai registrai turėtų būti iš tikrųjų sąveikūs, o juose esantys duomenys turėtų būti tiesiogiai tikruoju laiku prieinami visų valstybių narių paskirtiems už vykdymo užtikrinimą atsakingiems pareigūnams. Todėl nacionalinį elektroninį registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nacionalines vežimo operacijas, kurias priimančioje valstybėje narėje laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau – kabotažas), reglamentuojančios taisyklės turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų vykdymas – lengvai užtikrinamas, kartu iš esmės išlaikant iki šiol užtikrintą liberalizacijos lygį;

(13)  nacionalines vežimo operacijas, kurias priimančioje valstybėje narėje laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau – kabotažas), reglamentuojančios taisyklės turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų vykdymas – lengvai užtikrinamas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tuo tikslu, o kartu siekiant palengvinti patikrinimus ir panaikinti neaiškumą, po tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo operacijų skaičius nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms operacijoms atlikti turimų dienų skaičius turėtų būti sumažintas;

(14)  siekiant užtikrinti, kad nebūtų kelionių be krovinių, reikėtų leisti vykdyti kabotažo operacijas priimančiojoje valstybėje narėje ir gretimose valstybėse narėse taikant konkrečius apribojimus. Tuo tikslu, o kartu siekiant palengvinti patikrinimus ir panaikinti neaiškumą, po tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo operacijų skaičius nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms operacijoms vienoje valstybėje narėje atlikti skirtas laikotarpis turėtų būti sumažintas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  siekiant užtikrinti, kad kabotažo operacijos nebūtų vykdomos sistemingai – tai galėtų sudaryti sąlygas susiformuoti nuolatinei arba tęstinei praktikai, kuri iškraipytų nacionalinę rinką, kabotažo operacijoms priimančiojoje valstybėje narėje atlikti skirtas laikotarpis turėtų būti sumažintas. Be to, vežėjams neturėtų būti leidžiama vykdyti naujų kabotažo operacijų toje pačioje priimančiojoje valstybėje narėje per tam tikrą laikotarpį ir tol, kol jie bus atlikę naują tarptautinio vežimo iš įmonės įsisteigimo valstybės narės operaciją. Ši nuostata nedaro poveikio tarptautinio transporto operacijų vykdymui;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  turėtų būti aiškiau nustatytos priemonės, kuriomis vežėjai kelių transportu galėtų įrodyti atitiktį kabotažo operacijas reglamentuojančioms taisyklėms. Kaip tokia priemonė turėtų būti pripažintas elektroninės transporto informacijos naudojimas ir perdavimas, nes taip turėtų būti lengviau teikti susijusius įrodymus, o kompetentingoms institucijoms – juos apdoroti. Tuo tikslu turėtų būti naudojamas patikimas ir autentiškas formatas. Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir logistikos sektoriuose vis dažniau elektroninėmis priemonėmis veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl administracinių procedūrų supaprastinimo nuoseklumą;

(15)  veiksmingas ir efektyvus taisyklių įgyvendinimas yra išankstinė sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje sąlyga. Nepaprastai svarbu toliau skaitmeninti vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų sudarytos galimybės naudoti vykdymo užtikrinimo pajėgumus, sumažinta tarptautiniams vežėjams, visų pirma MVĮ, tenkanti nereikalinga administracinė našta, tiksliau nustatyti didelės rizikos vežėjai ir nustatyta nesąžininga praktika. Siekiant užtikrinti, kad važtos dokumentai taptų bepopieriais, elektroninių dokumentų, visų pirma elektroninio važtaraščio pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją, naudojimas ateityje turėtų tapti taisykle. Turėtų būti aiškiau nustatytos priemonės, kuriomis vežėjai kelių transportu galėtų įrodyti atitiktį kabotažo operacijas reglamentuojančioms taisyklėms. Kaip tokia priemonė turėtų būti pripažintas elektroninės transporto informacijos naudojimas ir perdavimas, nes taip turėtų būti lengviau teikti susijusius įrodymus, o kompetentingoms institucijoms – juos apdoroti. Tuo tikslu turėtų būti naudojamas patikimas ir autentiškas formatas. Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir logistikos sektoriuose vis dažniau elektroninėmis priemonėmis veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl administracinių procedūrų supaprastinimo nuoseklumą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  ypač svarbu greitai pradėti naudoti pažangųjį tachografą, nes jis vykdymo užtikrinimo institucijoms suteiks galimybių atlikti patikrinimus keliuose ir greičiau bei veiksmingiau aptikti pažeidimus ir netinkamą praktiką, o tai padės geriau įgyvendinti šį reglamentą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  tarptautinio vežimo taisyklės yra skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų pačių padarytų pažeidimų pasekmes. Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, užsakančių krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, valstybės narės taip pat turėtų nustatyti sankcijas siuntėjams ir ekspeditoriams, sąmoningai užsakantiems vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatos;

(16)  tarptautinio vežimo taisyklės yra skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų pačių padarytų pažeidimų pasekmes. Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, užsakančių krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, valstybės narės taip pat turėtų nustatyti sankcijas prekių siuntėjams, siuntėjams ir ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams, žinantiems, kad teikiant jų užsakytas vežimo paslaugas pažeidžiamos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatos. Kai vežimo paslaugas užsakančios įmonės tas paslaugas užsako iš nedidelės rizikos transporto įmonių, joms turėtų tekti mažesnė atsakomybė;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  siūlomos įsteigti Europos darbo institucijos [...] tikslas – teikti paramą ir sudaryti palankias sąlygas nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamos Sąjungos teisės vykdymą. Teikdama paramą ir sudarydama palankias sąlygas šiam reglamentui įgyvendinti Institucija gali atlikti svarbų vaidmenį padedant kompetentingoms institucijoms keistis informacija, remiant valstybių narių pajėgumų stiprinimą keičiantis darbuotojais ir vykdant mokymus ir padedant valstybėms narėms organizuoti koordinuotus patikrinimus. Tokiu būdu būtų stiprinamas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas, pagerintas veiksmingas kompetentingų institucijų bendradarbiavimas ir padedama kovoti su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu taisyklėmis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

1 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  a punktas išbraukiamas;

i)  a punktas pakeičiamas taip:

 

a) įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla, naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra mažesnė kaip 2,4 tonos;

 

aa) įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla, naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra mažesnė kaip 3,5 tonos ir kurios naudojamos vykdant išimtinai nacionalines vežimo operacijas;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

1 straipsnio 4 dalies b punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vežimu išimtinai nekomerciniais tikslais laikytinas vežimas keliais, už kurį negaunama jokio atlygio ir iš kurio negaunama jokių pajamų, pavyzdžiui, asmenų vežimas labdaros tikslais arba tik asmeniniais sumetimais;“;

Vežimu išimtinai nekomerciniais tikslais laikytinas vežimas keliais, kurio tikslas nėra gauti pelno vairuotojui ar kitiems asmenims, pavyzdžiui, kai paslauga teikiama labdaros ar filantropiniais pagrindais;“;

Pagrindimas

Į apibrėžtį „nekomercinis krovinių vežimas“ reikėtų įtraukti operacijas, kurios vykdomos nesiekiant gauti pelno. Išimtinai labdaringoms operacijoms, pavyzdžiui, bendruomenės autobusų paslaugoms, kai mokamas tam tikras finansinis atlygis vežėjui, taip pat turėtų būti taikoma ši išimtis.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

1 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įrašoma ši 6 dalis:

Išbraukta.

 

6.  

 

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų.

 

Tačiau valstybės narės gali:

 

a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje nurodytas nuostatas;

 

b)  visų arba kai kurių kategorijų vežimo kelių transportu operacijoms nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje nurodyta, ribą.

 

 

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  turėti patalpas, kuriose ji laiko svarbiausius įmonės dokumentus, visų pirma, komercines sutartis, apskaitos, personalo valdymo dokumentus, darbo sutartis, dokumentus, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kitus dokumentus, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų;“;

a)  turėti tinkamas, įmonės veiklą atitinkančias patalpas, kuriose ji gali naudotis svarbiausių įmonės dokumentų originalais elektronine ar bet kuria kita forma, visų pirma, komercinėmis sutartimis, apskaitos, personalo valdymo dokumentais, darbo sutartimis, socialinio draudimo dokumentais, dokumentais, kuriuose yra duomenų apie kabotažą, darbuotojų komandiravimą ir vairavimo ir poilsio laiką, ir kitais dokumentais, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų;“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a)  įrašomas toks aa punktas:

 

aa) b punkte nurodytos transporto priemonės pagal vežimo sutartį įsisteigimo vietos valstybėje narėje per tris savaites atlieka bent vieną krovinių pakrovimo arba iškrovimo operaciją;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  toje valstybėje narėje esančiose patalpose faktiškai ir nepertraukiamai vykdyti administracinę ir komercinę veiklą, naudodamasi tinkama administracine įranga ir priemonėmis;“;

c)  toje valstybėje narėje esančiose patalpose, nurodytose a punkte, faktiškai ir nepertraukiamai vykdyti administracinę ir komercinę veiklą, naudojantis tinkama įranga ir priemonėmis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  naudodamasi toje valstybėje narėse esančia tinkama technine įranga valdyti vežimo operacijas, atliekamas b punkte nurodytomis transporto priemonėmis;

d)  naudodamasi toje valstybėje narėse esančia tinkama technine įranga veiksmingai ir nuolat valdyti vežimo operacijas, atliekamas b punkte nurodytomis transporto priemonėmis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įterpiamas šis f punktas:

 

f) užtikrinti aiškų ryšį tarp vykdomų vežimo operacijų ir valstybės narės, kurioje įmonė yra įsisteigusi, turėti veiklos centrą ir galimybę naudotis pakankamu skaičiumi stovėjimo vietų, kuriose būtų reguliariai statomos b punkte nurodytos transporto priemonės.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio iii punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

6 straipsnio b punkto xii a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  xiia) kabotažu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

6 straipsnio 2 a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustato pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali būti iškreipta konkurencija kelių transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo transporto darbuotojų darbo sąlygos;

b)  nustato pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių sužalojimų jie gali sukelti arba kiek dėl jų gali būti iškreipta konkurencija kelių transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo transporto darbuotojų darbo sąlygos;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė per finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 5 000 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę. Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę.“;

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė per finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 5 000 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę, kurios leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, viršija 3,5 tonos, ir 900 EUR už kiekvieną papildomą transporto priemonę, kurios leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų. Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų, remdamosi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, kompetentinga valdžios institucija sutinka, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, banko garantiją, finansų įstaigos išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad įmonės vardu galima gauti kreditą, arba kitą oficialų dokumentą, įrodantį, kad įmonė disponuoja 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis sumomis.“

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, kompetentinga valdžios institucija sutinka, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, vieno ar kelių bankų arba kitų finansų įstaigų, įskaitant draudimo bendroves, išduotą banko garantiją arba draudimą, įskaitant profesinės atsakomybės draudimą, arba kitą oficialų dokumentą, suteikiantį įmonei solidariąją garantiją dėl 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų sumų;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

8 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad transporto vadybininkai žinotų sektoriaus naujienas, gali skatinti periodiškai kas 10 metų rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.

„Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytas asmuo ar asmenys pakankamai žinotų sektoriaus naujienas, gali skatinti periodiškai kas 3 metus rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

8)  12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: „Valstybės narės bent kas trejus metus turi atlikti patikrinimus, ar įmonės atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

14 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Jei ir kol netaikoma reabilitavimo priemonė pagal atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas, 8 straipsnio 8 dalyje nurodytas profesinės kompetencijos pažymėjimas, priklausantis netinkamu pripažintam transporto vadybininkui, negalioja nė vienoje valstybėje narėje. Komisija sudaro reabilitavimo priemonių, kurias pritaikius atgaunama nepriekaištinga reputacija, sąrašą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio -i a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ia)  c punktas pakeičiamas taip:

c)  transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos reikalavimus, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;

c)  transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus dėl nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  darbuotojų skaičius;

h)  darbuotojų, įdarbintų įmonėje per paskutinius kalendorinius metus, skaičius;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytus duomenis saugoti atskiruose registruose. Tokiu atveju atitinkamais duomenimis pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali naudotis visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Prašoma informacija pateikiama per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti duomenys skelbiami viešai, laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti duomenys skelbiami viešai, laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kuriuo atveju pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.;

Pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 14a straipsnį, j punkte nurodytais duomenimis pateikę prašymą gali naudotis visi siuntėjai, ekspeditoriai, rangovai ir subrangovai.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  5 dalis pakeičiama taip:

5. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalių taikymui, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir jais būtų galima naudotis visoje Bendrijoje per nacionalinius ryšių palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 straipsnyje. Galimybė naudotis registrais per nacionalinius ryšių palaikymo punktus turi būti įgyvendinta ir registrai sujungti iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, kad bet kurios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija galėtų susipažinti su bet kurios valstybės narės nacionaliniu elektroniniu registru.

„5. Siekiant padidinti tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo veiksmingumą, valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir sąveikūs ir kad jais būtų galima naudotis visoje Sąjungoje per Reglamente (ES) 2016/480 nurodytą Europos kelių transporto įmonių registrą (ERRU), kad 2 dalyje nurodyti duomenys būtų realiuoju laiku tiesiogiai prieinami visų valstybių narių visoms kompetentingoms vykdymo užtikrinimo institucijoms ir kontrolės įstaigoms.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  6 dalis pakeičiama taip:

6. Komisija pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą konsultavimo procedūrą ir pirmą kartą iki 2010 m. gruodžio 31 d. patvirtina bendrąsias taisykles dėl 5 dalies įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, elektroninio prisijungimo prie kitų valstybių narių nacionalinių elektroninių registrų techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis atitinkamomis duomenų bazėmis skatinimo. Šiose bendrosiose taisyklėse nustatoma, kuri valdžios institucija atsakinga už prieigą prie duomenų, tolesnį naudojimąsi jais ir jų atnaujinimą po to, kai jais buvo pasinaudota, bei šiuo tikslu šios taisyklės apima duomenų registravimo ir stebėsenos taisykles.

6. Pagal 24 straipsnį Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos ir atnaujinamos bendrosios taisyklės, siekiant užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų visiškai tarpusavyje sujungti ir sąveikūs, kad bet kurioje valstybėje narėje kompetentinga institucija ar kontrolės įstaiga realiuoju laiku turėtų tiesioginę prieigą prie bet kurios valstybės narės nacionalinio elektroninio registro, kaip nurodyta 5 dalyje. Tokios bendrosios taisyklės apima taisykles dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, elektroninio prisijungimo prie kitų valstybių narių nacionalinių elektroninių registrų techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis atitinkamomis duomenų bazėmis skatinimo, taip pat konkrečias prieigos prie duomenų, duomenų registravimo ir stebėsenos taisykles.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės paskiria nacionalinį ryšių palaikymo punktą, atsakingą už keitimąsi informacija su kitomis valstybėmis narėmis šio reglamento taikymo klausimais. Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. praneša Komisijai savo nacionalinių ryšių palaikymo punktų pavadinimus ir adresus. Komisija parengia visų ryšių palaikymo punktų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus ryšių palaikymo punktų pakeitimus.

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir sparčiai viena kitai teikia tarpusavio pagalbą ir bet kokią kitą atitinkamą informaciją, kad palengvintų šio reglamento įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Taikant 1 dalį, šiame straipsnyje numatytas valstybių narių kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas vyksta ir tarpusavio pagalba teikiama per vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/20121a, kuriuo vežėjams leidžiama pateikti duomenis savo kalba.

 

__________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB („VRI reglamentas“) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės atsako į kitų valstybių narių visų kompetentingų valdžios institucijų prašymus pateikti informacijos ir, jei reikia, atlieka patikrinimus, kontrolę ir tyrimus, susijusius jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų kelių transportu atitiktimi 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytiems reikalavimams. Valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų prašymai pateikti informacijos turi būti pagrįsti. Todėl prašymuose pateikiama įtikinamų duomenų apie galimus 3 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimus.

3.  Valstybės narės atsako į kitų valstybių narių visų kompetentingų valdžios institucijų prašymus pateikti informacijos ir atlieka patikrinimus, kontrolę ir tyrimus, susijusius su jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų kelių transportu atitiktimi 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytiems reikalavimams. Valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų prašymai pateikti informacijos turi būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti. Todėl prašymuose pateikiama įtikinamų duomenų apie galimus 3 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimus.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji per dešimt darbo dienų apie tai praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali atmesti.

4.  Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji per penkias darbo dienas apie tai praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali atmesti.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė per dešimt darbo dienų apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo priežastis. Šį klausimą valstybės narės aptaria tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą.

5.  Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė per penkias darbo dienas apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir tinkamai pagrindžia, kodėl tai padaryti sunku arba neįmanoma. Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą. Jei nuolat kyla problemų, susijusių su keitimusi informacija, arba nuolat atsisakoma pateikti informaciją be tinkamos priežasties, Komisija, gavusi informacijos apie tai ir pasikonsultavusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, gali imtis būtinų priemonių padėčiai ištaisyti.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Atsakydamos į prašymus pagal 3 dalį, valstybės narės prašomą informaciją pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę ir tyrimus atlieka per dvidešimt penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo, nebent jos prašymą pateikusią valstybę narę pagal 4 ir 5 dalis informavo, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas arba kad jį patenkinti yra neįmanoma ar sunku.

6.  Atsakydamos į prašymus pagal 3 dalį, valstybės narės prašomą informaciją pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę ir tyrimus atlieka per penkiolika darbo dienų nuo prašymo gavimo, nebent atitinkamos valstybės narės tarpusavyje susitaria dėl kito termino arba jos prašymą pateikusią valstybę narę pagal 4 ir 5 dalis informavo, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas arba kad jį patenkinti yra neįmanoma ar sunku ir nesurastas joks šių problemų sprendimo būdas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)  įterpiamas šis 18a straipsnis:

 

18a straipsnis

 

Papildomos priemonės

 

1. Valstybės narės imasi papildomų priemonių, siekdamos plėtoti, palengvinti ir skatinti mainus tarp pareigūnų, atsakingų už valstybių narių administracinį bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą, taip pat už šio reglamento taikytinų taisyklių laikymosi ir vykdymo stebėseną.

 

2. Komisija teikia techninę ir kitokią paramą, kad būtų toliau gerinamas valstybių narių administracinis bendradarbiavimas ir didinamas jų tarpusavio pasitikėjimas, be kita ko, skatindama darbuotojų mainus ir bendras mokymo programas, taip pat plėtodama geriausios patirties iniciatyvas, sudarydama palankesnes sąlygas joms įgyvendinti ir jas skatindama. Nepažeisdama Europos Parlamento ir Tarybos prerogatyvų biudžeto procedūros metu, Komisija gali naudotis esamomis finansavimo priemonėmis ir toliau stiprinti gebėjimų formavimą bei valstybių narių administracinį bendradarbiavimą.

 

3. Valstybės narės sukuria tarpusavio vertinimo programą, į kurią įtraukiamos visos kompetentingos vykdymo užtikrinimo institucijos ir kuria užtikrinama tinkama vertinančių ir vertinamų kompetentingų vykdymo užtikrinimo institucijų rotacija. Valstybės narės, teikdamos šio reglamento 26 straipsnyje nurodytą kompetentingų valdžios institucijų veiklos ataskaitą, kas dvejus metus praneša Komisijai apie šias programas.“

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekvienais metais valstybės narės parengia ir ne vėliau kaip metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, birželio 30 d. Komisijai perduoda motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, naudojimo jų teritorijoje ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama:

3.  Kiekvienais metais valstybės narės parengia ir ne vėliau kaip metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, birželio 30 d. Komisijai perduoda motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti bei yra įsisteigusios jų teritorijoje, naudojimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama:

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vežėjams, kurie verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodami tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, išduotų leidimų skaičius;

a)  vežėjams, kurie verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodami tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti, išduotų leidimų skaičius;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekvienais kalendoriniais metais valstybėje narėje užregistruotų transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, skaičius;

b)  kiekvienais kalendoriniais metais valstybėje narėje užregistruotų motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė siekia 2,4–3,5 tonų ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti, skaičius;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bendras valstybėje narėje kiekvienų metų gruodžio 31 d. esamų užregistruotų transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, skaičius;

c)  bendras valstybėje narėje užregistruotų motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti, skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d. duomenimis;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  visų valstybėje narėje užregistruotų transporto priemonių, kuriomis vykdoma bendra vežimo kelių transportu veikla, dalies, kurią sudaro motorinės transporto priemonės, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginiai, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, įvertis, suskirstytas pagal nacionalines, tarptautines ir kabotažo operacijas.

d)  visų valstybėje narėje užregistruotų transporto priemonių, kuriomis vykdoma bendra vežimo kelių transportu veikla, dalies, kurią sudaro motorinės transporto priemonės, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų, taip pat transporto priemonės, kurių masė neviršija 2,4 tonų, įvertis, suskirstytas pagal nacionalines, tarptautines ir kabotažo operacijas.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remdamasi pagal 3 dalį savo surinkta informacija ir kitais duomenimis, Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, naudojamų verčiantis nacionalinio ir tarptautinio kelių transporto veikla, bendro skaičiaus kaitos ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomų priemonių.

4.  Remdamasi pagal 3 dalį savo surinkta informacija ir kitais duomenimis, Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra nuo 2,4 iki 3,5 tonų, naudojamų verčiantis tarptautinio kelių transporto veikla, bendro skaičiaus kaitos ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomų priemonių.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiekvienais metais valstybės narės praneša Komisijai apie savo prašymus, pateiktus pagal 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, apie gautus kitų valstybių narių atsakymus ir apie veiksmus, kurių jos ėmėsi remdamosi pateikta informacija.“

5.  Kiekvienais metais valstybės narės praneša Komisijai apie savo prašymus, pateiktus pagal 18 straipsnį, apie gautus kitų valstybių narių atsakymus ir apie veiksmus, kurių jos ėmėsi remdamosi pateikta informacija.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a.  Į straipsnį įrašoma 5a dalis:

 

5a.  Remdamasi pagal 5 dalį savo surinkta informacija ir kitais duomenimis, Komisija ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią ataskaitą dėl valstybių narių administracinio bendradarbiavimo masto, galimų trūkumų šioje srityje ir galimų būdų, kaip pagerinti šį bendradarbiavimą. Remdamasi šia ataskaita ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomų priemonių.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

1 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  1 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Šis reglamentas taip pat taikomas krovinių įvežimui ir išvežimui kelių transportu, kai tai yra pradinė arba galutinė kombinuotojo vežimo kelionės atkarpa arba tiek pradinė, tiek ir galutinė kelionės atkarpa, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 92/106/EEB.“

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

1 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)  1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis netaikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.

„2.  Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Tačiau šiam reisui, kuris vykdomas vežant tranzitu, netaikoma direktyva dėl darbuotojų komandiravimo. Jis netaikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.“

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

1 straipsnio 5 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  1 straipsnio 5 dalies c punktas pakeičiamas taip:

 

c) krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė yra mažesnė nei 2,4 tonos;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

2 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  tranzitas – pakrautos transporto priemonės reisas per vieną ar kelias valstybes nares arba trečiąsias šalis, kai išvykimo ir atvykimo punktai nėra tose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse;

Pagrindimas

Apibrėžtis reikalinga vairuotojų komandiravimo taisyklėms nustatyti pagal Komisijos pasiūlymą COM(2017) 0278.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

4 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  1 dalis papildoma c punktu:

 

„c) vykdo tarptautinį vežimą transporto priemonėmis, turinčiomis išmainius tachografus, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 165/2014 3 straipsnyje ir II skyriuje.1a

 

__________________

 

1a 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu atvykstamojo tarptautinio vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, yra nuvežami į paskirties vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams leidžiama ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje arba gretimose valstybėse narėse atlikti kabotažo operacijas. Atliekant kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą.“;

2.  Jeigu atvykstamojo tarptautinio vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, yra nuvežami į paskirties vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams leidžiama ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje arba gretimose valstybėse narėse, atlikti kabotažo operacijas, grįžtant į vežėjo įsisteigimo valstybę narę. Atliekant kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 7 dienas nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per šį atvykstamąjį tarptautinį vežimą pagal taikomą vežimo sutartį.

 

Per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį vežėjai gali atlikti kabotažo operacijas, jei jų buvimas toje valstybėje narėje neviršija 48 valandų nuo jų atvykimo į tos valstybės narės teritoriją.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  įterpiama ši dalis:

 

„2a. Pasibaigus 2 dalyje nurodytam 7 dienų laikotarpiui, vežėjams neleidžiama atlikti ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone kabotažo operacijas toje pačioje priimančiojoje valstybėje narėje per 72 valandas nuo grįžimo į vežėjo įsisteigimo valstybę narę ir tol, kol jie bus atlikę naują tarptautinio vežimo iš įmonės įsisteigimo valstybės narės operaciją.“

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 4 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą keliuose pateikiami arba perduodami jų pareikalavusiam priimančiosios valstybės narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. Jie gali būti pateikiami arba perduodami elektroninėmis priemonėmis, naudojant persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai „eCMR“*. Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus.

3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą keliuose pateikiami arba perduodami jų pareikalavusiam priimančiosios valstybės narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. Valstybės narės pritaria, kad tokie įrodymai būtų pateikiami arba perduodami elektroninėmis priemonėmis, naudojant persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją pateikiamas automobilių keliu vežamo krovinio elektroninis važtaraštis(„eCMR“). Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  9 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

ea) atlyginimai ir mokamų kasmetinių atostogų dydžiai, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos b ir c punktuose.1a

 

__________________

 

1a 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikrinimai

Išmanusis vykdymo užtikrinimas

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-2 metais nuvažiuotais tonkilometriais.

1.  Siekdamos užtikrinti tolesnį pagal šį skyrių nustatytų įsipareigojimų vykdymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų taikoma nuosekli nacionalinė vykdymo užtikrinimo strategija. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama didelės rizikos įmonėms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnyje.1a

 

__________________

 

1a 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Direktyvos 2006/22/EB 2 straipsnyje nurodyti patikrinimai apimtų, kai taikoma, kabotažo operacijų patikrinimą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 .  Taikydamos 2 dalį, valstybės narės turi prieigą prie atitinkamos informacijos ir išmaniajame tachografe įrašytų, tvarkomų ar saugomų duomenų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyriuje ir elektroninių važtos dokumentų, pavyzdžiui, išsiuntimo pranešimų pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (e. CMR).

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Valstybės narės suteikia prieigą prie šių duomenų tik kompetentingoms institucijoms, kurioms suteikti įgaliojimai tikrinti teisės aktų, nurodytų šiame reglamente, pažeidimus. Valstybės narės Komisijai praneša kontaktinius duomenis visų jų teritorijoje veikiančių kompetentingų institucijų, kurioms suteikė prieigą prie šių duomenų. Ne vėliau kaip iki [XXX] Komisija parengia visų kompetentingų institucijų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms. Valstybės narės nedelsdamos praneša apie visus jo pakeitimus.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomi duomenų, su kuriais valstybės narės gali susipažinti, ypatumai, naudojimosi jais sąlygos ir jų perdavimo arba prieigos prie jų, techninės specifikacijos, visų pirma nurodant:

 

a) išsamų informacijos ir duomenų, su kuriais kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos gali susipažinti, sąrašą, kuriame turi būti pateikiamas bent sienos kirtimo laikas ir vieta, pakrovimo ir iškrovimo operacijos, transporto priemonės registracijos numeris ir vairuotojo duomenys;

 

b) kompetentingų institucijų prieigos teises, prireikus diferencijuotas pagal kompetentingų institucijų rūšį, prieigos rūšį ir duomenų naudojimo tikslą;

 

c) a punkte nurodytų duomenų perdavimo ar prieigos, prie jų techninės specifikacijos, įskaitant, jei taikytina, didžiausią duomenų saugojimo trukmę, prireikus diferencijuotą pagal duomenų rūšį.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio 2 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Su visais šiame straipsnyje nurodytais asmens duomenimis galima susipažinti arba jie laikomi ne ilgiau, nei tai yra griežtai reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po to tvarkomi. Kai tokių duomenų tais tikslais nebereikia, jie sunaikinami.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka koordinuotus kabotažo operacijų patikrinimus keliuose. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kelių transporto srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams keliuose, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 **** 18 straipsnio 1 dalį paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.

3.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka koordinuotus kabotažo operacijų patikrinimus keliuose, kurie gali sutapti su patikrinimais, atliktais pagal Direktyvos 2006/22/EB 5 straipsnį. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kelių transporto srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams keliuose, valstybės narės apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

14 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės numato sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už II ir III skyrių nesilaikymą, jei jie sąmoningai užsako vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.

Valstybės narės numato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už II ir III skyrių nesilaikymą, kai jie žino ar pagrįstai turėtų žinoti, kad užsako vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.

 

Jei krovinių siuntėjai, ekspeditoriai, rangovai ir subrangovai užsako transporto paslaugas iš nedidelės rizikos transporto įmonių, kaip nurodyta Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnyje, jiems netenka atsakomybė už sankcijas, taikomas dėl pažeidimų, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad jie turėjo faktinių žinių apie tuos pažeidimus.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

17 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. valstybės narės praneša Komisijai ankstesniais kalendoriniais metais pagal 10a straipsnį atliktų kabotažo patikrinimų skaičių. Pranešime nurodomas patikrintų transporto priemonių ir patikrintų tonkilometrių skaičius.“

3.  Ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] valstybės narės pateikia Komisijai savo nacionalinę vykdymo užtikrinimo strategiją, priimtą pagal 10a straipsnį. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. valstybės narės praneša Komisijai apie ankstesniais kalendoriniais metais pagal 10a straipsnį atliktas vykdymo užtikrinimo operacijas, taip pat prireikus – atliktų patikrinimų skaičių. Pranešime nurodomas patikrintų transporto priemonių ir patikrintų tonkilometrių skaičius.“

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija ne vėliau kaip 2022 m. pabaigoje parengia ataskaitą dėl Sąjungos kelių transporto rinkos padėties. Ataskaitoje pateikiama padėties rinkoje analizė, įskaitant kontrolės priemonių veiksmingumo įvertinimą ir įdarbinimo sąlygų pokyčių įvertinimą.

  • [1]  OL L 0, 0000 0 0, p. 0.

AIŠKINAMOJI DALIS

PAGRINDINIAI FAKTAI

Kelių transporto sektorius – labai svarbus sektorius, būtinas, kad mūsų visuomenė veiktų. Šiame sektoriuje dirba daugiau nei 11 mln. žmonių; šiame sektoriuje pervežama beveik pusė viso krovinių kiekio ES.

2017 m. gegužės 31 d. Komisija priėmė „Judumo dokumentų rinkinį“, siekdama užtikrinti sąžiningą konkurenciją, supaprastinti galiojančias taisykles, išsaugoti ES vidaus rinką ir užtikrinti šiame sektoriuje dirbančių darbuotojų teises.

Judumo dokumentų rinkinį sudaro keletas pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Vienas iš jų – dabartinis pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai Nr. 1071/2009 ir 1072/2009 dėl patekimo į krovinių vežimo kelių transportu rinką ir vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla. Šiuose reglamentuose išdėstytos nuostatos, kurių privalo laikytis įmonės, ketinančios veikti tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinkoje arba šalių rinkose, išskyrus savąją (ketinančios vykdyti kabotažą).

Tačiau nuostatų aiškinimo skirtumai, nenuosekli vykdymo užtikrinimo praktika ir valstybių narių bendradarbiavimo trūkumas sumažino jų veiksmingumą ir sukūrė teisinį netikrumą bei nevienodas konkurencijos sąlygas vežėjams.

Komisijos pasiūlymais pateikiami keturių skirtingų sričių pakeitimai – priedangos įmonių, lengvųjų komercinių transporto priemonių, kabotažo ir vykdymo užtikrinimo.

Tam tikri vežėjai įsteigia „netikras patronuojamąsias įmones“ mažo darbo užmokesčio valstybėse narėse, kad išnaudotų darbo užmokesčio skirtumus, nors jie veikia tik didelio darbo užmokesčio valstybėse narėse. Dėl to atsiranda nesąžiningas konkurencinis pranašumas vežėjų, kurie yra tinkamai įsisteigę valstybėje narėje, kurioje jie daugiausia veikia, atžvilgiu.

Siekdama panaikinti priedangos įmonių praktiką, Komisija siūlo toliau stiprinti įsisteigimo kriterijus, siekiant užtikrinti, kad vežėjas realiai vykdytų veiklą valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs. Pavyzdžiui, jis turėtų vykdyti veiklą iš šių patalpų, turėti veiklos mastą atitinkančio turto ir įdarbinti atitinkamą skaičių darbuotojų.

Be to, Komisija racionalizuoja valstybių narių bendradarbiavimą šioje srityje. Valstybės narės turėtų glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, kad atskleistų priedangos įmones ir prireikus atliktų patikrinimus vietoje.

Šiuo metu lengvosios komercinės transporto priemonės (transporto priemonės, kurių masė yra mažesnė nei 3,5 tonos) nėra įtrauktos į Reglamento Nr. 1071/2009 taikymo sritį. Vis dėlto valstybėms narėms leidžiama tam tikras reglamento nuostatas taikyti jų teritorijoje naudojamoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms ir dėl to visoje ES susidaro įvairių reikalavimų kratinys. Kadangi tikimasi, jog ateinančiais metais lengvųjų komercinių transporto priemonių naudojimas toliau didės, Komisija siūlo taikyti lengvosioms komercinėms transporto priemonėms keletą taisyklių, susijusių su galimybe verstis profesine veikla.

Šiuo metu kabotažo rinka, kitoje valstybėje narėje įsisteigusios transporto bendrovės vykdomas prekių gabenimas valstybėje narėje yra ribojamas. Pagal galiojančias ES taisykles per septynias vykdomo tarptautinio vežimo dienas galima įvykdyti tris kabotažo operacijas.

Tačiau dabartinių nuostatų vykdymą labai sunku užtikrinti. Kontrolės institucijos reikalauja popierinių dokumentų, kuriuose nurodomas kabotažo operacijų skaičius, tačiau atrodo, kad tai nėra veiksminga. Taisyklės taip pat buvo įgyvendinamos nesuderintai visoje ES, todėl susidarė administracinė našta, teisinis netikrumas, nesąžininga konkurencija ir nepasitikėjimas tarp nacionalinių ir užsienio vežėjų.

Kadangi kabotažas daugiausia yra sutelktas ne visose, o tik kai kuriose valstybėse narėse, neaiškios taisyklės ir jų įgyvendinimas gali rimtai paveikti nacionalinius vežėjus, veikiančius tose valstybėse narėse, kuriose kabotažas sudaro didelę šalies transporto rinkos dalį. Tai iš esmės lemia dideli darbo užmokesčio, mokesčių režimų, socialinių įmokų, darbo nuostatų skirtumai. Komisija daro išvadą, kad šis sektorius dar nėra parengtas liberalizavimui.

Todėl Komisija siūlo naują taisyklę, t. y. neribotas kabotažo operacijas per penkias vykdomo tarptautinio vežimo dienas. Tai derinama su griežtu priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir kasmetinių apmokamų atostogų teisių taikymu nuo pirmos kabotažo operacijos, galimybe įrodyti kabotažo teisėtumą elektroniniais dokumentais (pvz., „eCMR“) ir pareigą valstybėms narėms atlikti minimalią kabotažo patikrinimų procentinę dalį.

Siekdama spręsti skirtingo valstybių narių kontrolės lygio ir veiksmingumo klausimą, Komisija siūlo nustatyti metines privalomas kabotažo patikrinimų ir suderintų (tarpvalstybinių) patikrinimų ribas. Be to, Komisija nori pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą taikant keitimosi informacija taisykles, įvesti tikslinius patikrinimus, nustatant rizikos reitingus per Europos kelių transporto įmonių registrą, ir toliau skatinti naudoti išmaniuosius tachografus bei elektroninius dokumentus.

PRANEŠĖJO NUOMONĖ

Pranešėjas teigiamai vertina judumo dokumentų rinkinį, nes labai svarbu persvarstyti teisės aktus, siekiant patobulinti galiojančias taisykles. Į dokumentų rinkinį įtraukti keli svarbūs teisės aktai, ir pranešėjas pabrėžia, kad būtina užtikrinti jų tarpusavio ryšį, kad būtų galima sukurti aiškias taisykles. Svarbu taikyti nuoseklų reguliavimą, kad būtų išvengta spragų, kurios sukuria nesąžiningą konkurenciją įmonėms. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas apgailestauja, kad Direktyvos 92/106/EEB dėl kombinuoto krovinių vežimo persvarstymas buvo atskirtas nuo pirmosios judumo dokumentų rinkinio dalies ir pradėtas tik vėliau.

Pranešėjas pritaria Komisijos siekiui patikslinti taisykles, kuriomis norima pagerinti vienodas sąlygas ir sąžiningą konkurenciją šiame sektoriuje, kartu nesukuriant nereikalingos administracinės naštos. Tai ypač susiję su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ). Taip pat reikia atnaujinti teisės aktus, turint omenyje tobulesnes technologijas ir transporto sektoriaus skaitmeninimą. Tai labai svarbu, siekiant užtikrinti veiksmingą taisyklių vykdymą.

Vis dėlto pranešėjas mano, kad pasiūlymą galima patobulinti keliais aspektais, siekiant užtikrinti suderintas sąžiningos konkurencijos ir griežto vykdymo sąlygas, kad iš tiesų būtų galima pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymams kovoti su priedangos įmonėmis. Šiuo metu ES veikia daugiau kaip 400 priedangos įmonių. Jas steigia vežėjai, veikiantys aukšto darbo užmokesčio valstybėse narėse ir siekiantys neteisėtai pasinaudoti mažesnėmis darbo sąnaudomis ar mokesčiais kitose valstybėse narėse. Šie operatoriai piktnaudžiauja teisės aktų ir mokesčių surinkimo spragomis, lemiančiomis nesąžiningą konkurenciją.

Svarbu sugriežtinti ir patikslinti reikalavimus, susijusius su realios įmonės buveinės steigimu, ir papildyti duomenis, kurie turi būti įtraukti į nacionalinius elektroninius registrus, kad būtų galima turėti išsamesnę informaciją apie bendrovės valdymą.

Be to, pranešėjo nuomone, į šį teisės aktą reikia įtraukti lengvąsias komercines transporto priemones, nes rinkoje jų skaičius didėja, todėl turi būti laikomasi tų pačių taisyklių. Tačiau taip pat svarbu nepamiršti, kad kelių transporto sektoriuje veikia daugybė MVĮ, kurios vykdo tik nacionalinio vežimo operacijas. Todėl pranešėjas siūlo apriboti šio reglamento taikymo sritį tik tarptautiniu mastu veikiančioms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (jos sudaro vos apie 10 proc. visų lengvųjų komercinių transporto priemonių).

Nepaisant to, pranešėjas mano, kad šioms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms turėtų būti taikomi visi keturi kriterijai, taip pat „nepriekaištingos reputacijos“ ir „profesinės kompetencijos“ kriterijai bei reikalavimas turėti Bendrijos licenciją. Tai užtikrins, kad lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis vykdomi tarptautiniai vežimai atitiks tuos pačius minimalius profesinės veiklos standartus, kaip ir likusiame krovinių vežimo keliais sektoriuje Siekiant toliau mažinti administracinę naštą, pranešėjas siūlo iš taikymo srities išbraukti labai lengvas komercines transporto priemones (kurių masė yra mažesnė nei 2,4 tonos).

Aptardamas kabotažą, pranešėjas pabrėžia šių operacijų tikslą, t. y. mažinti tuščių sunkvežimių, grįžtančių po tarptautinio vežimo, išmetamų teršalų kiekį ir užtikrinti laikiną jų pobūdį. Pavyzdžiui, jei tarptautinio vežimo operacija derinama su kai kuriomis nacionalinėmis operacijomis grįžtant atgal, tai gali padidinti vežimo efektyvumą ir sumažinti kelionių be krovinių skaičių.

Tačiau šiuo metu kabotažo taisyklėmis yra piktnaudžiaujama, ir užsienio vežėjai, sistemingai naudodamiesi kabotažu, pakartotinai vykdo nacionalinio vežimo operacijas. Dėl to kyla nesąžininga konkurencija ir socialinis dempingas. Kadangi kabotažo operacijos yra tokios pačios kaip ir nacionalinio vežimo operacijos, pranešėjas primena, kad turėtų būti taikoma vairuotojų komandiravimo direktyva 96/71/EB. Tai taip pat nurodyta Komisijos pasiūlyme dėl šios direktyvos.

Komisijos pasiūlymais, deja, nepavyksta išspręsti sistemingo kabotažo problemos. Pranešėjas mano, kad svarbu spręsti sistemingo kabotažo klausimą. Be to, svarbu užtikrinti, kad transporto įmonės negalėtų piktnaudžiauti Mišriojo vežimo direktyva, kad išvengtų kabotažo taisyklių.

Todėl pranešėjas siūlo tobulinti tai, kas tiksliai apima tarptautinio vežimo operaciją, suteikiančią teisę į kabotažą, siekiant užkirsti kelią sistemingam kabotažui, pvz., įtraukiant tarptautinės operacijos sutarties vertę. Be to, pranešėjas siūlo apriboti kabotažo operacijų atlikimo laiką, siekdamas pabrėžti jo laikiną pobūdį.

Galiausiai, pranešėjas mano, kad norint pasiekti bet kokius pasiūlymo tikslus būtina sugriežtinti vykdymo užtikrinimą. Šiuo metu vykdymo užtikrinimas yra gana menkas ir skirtingose valstybėse narėse nevienodas. Taigi pranešėjas siūlo sugriežtinti administracinio bendradarbiavimo ir vykdymo užtikrinimo nuostatas. Tam, kad kompetentingos institucijos galėtų atlikti patikrinimus, joms reikalinga lengvesnė prieiga prie nacionalinių registrų. Taip pat būtina skatinti išmaniųjų tachografų naudojimą ir didinti valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi bei mokymais vykdymo užtikrinimo srityje.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (30.4.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
(COM(2017) 0281 - C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Nuomonės referentė: Verónica Lope Fontagné

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

2017 m. gegužės 31 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 dėl profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių.

Šiuo pasiūlymu Komisija siekia užtikrinti tinkamą bendrosios kelių transporto rinkos veikimą, efektyvumą ir konkurencingumą, nes, remiantis 2014–2015 m. atliktu ex post vertinimu, šis tikslas pasiektas tik iš dalies. Atlikus šį vertinimą nustatyta, kad pagrindiniai sunkumai buvo susiję su taisyklių ir jų laikymosi užtikrinimo trūkumais.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė pritaria pagrindiniams Komisijos pasiūlymo tikslams, tačiau mano, kad patvirtinus kai kurias siūlomas priemones būtų sunku jas praktiškai įgyvendinti kelių transporto sektoriuje, nes įmonės, ypač MVĮ, gali susidurti su pernelyg didelėmis administracinėmis kliūtimis ir tai galiausiai pakenktų sklandžiam vidaus rinkos veikimui.

Be to, reikia pažymėti, kad Komisija šį pasiūlymą pateikė kartu su pasiūlymu dėl direktyvos dėl vairuotojų komandiravimo transporto sektoriuje ir pasiūlymu dėl direktyvos dėl vairavimo trukmės, todėl manoma, kad šie pasiūlymai turi būti nagrinėjami kartu.

Pranešėja mano, kad šiais pasiūlymais reikia siekti užtikrinti pusiausvyrą tarp sklandaus vidaus rinkos veikimo ir tinkamų darbo sąlygų ir taisyklių užtikrinimo.

Siekiant šio tikslo, pirmiausia reikia kovoti su neteisėtu darbu transporto sektoriuje, ypač priedangos įmonėmis ir fiktyviais savarankiškai dirbančiais asmenimis.

Būtina gerbti įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas – tai yra pagrindiniai Sąjungos teisės principai, atitinkamai įtvirtinti SESV 49 ir 56 straipsniuose. Vis dėlto, Komisijos teigimu, būtina užtikrinti, kad tam tikroje valstybėje narėje įsisteigę krovinių vežėjai keliais toje valstybėje narėje nuolat faktiškai būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą.

Įmonės, kurios savanoriškai nesilaiko nacionalinės ir Bendrijos teisės aktų nuostatų, turi būti griežčiau kontroliuojamos ir joms turi būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos. Nepaisant to, kad taip elgiasi nedidelė sektoriaus subjektų dalis ir toks elgesys nesusijęs su likusia sektoriaus dalimi, sudaromos sąlygos nesąžiningai konkurencijai, trukdoma sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir darbuotojams neužtikrinamos tinkamos darbo sąlygos.

ES krovinių vežimo keliais sektoriuje sukuriama 5 mln. tiesioginių darbo vietų ir beveik 2 proc. bendrijos BVP. Vis dėlto ES trūksta profesionalių vairuotojų. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad sustojus transporto sektoriaus veiklai būtų paralyžiuota ekonomika, ES turi patvirtinti priemones, kurias taikant į šį sektorių būtų galima pritraukti jaunimo ir kartu išsaugoti jau esamus profesionalius vairuotojus.

Nuomonės referentė pritaria tam, kad reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 vykdymą, būtų aiškūs, atitiktų įmonės veiklos pobūdį ir dydį ir nesudarytų pernelyg didelių administracinių kliūčių.

Todėl atsižvelgiant į tai, kad dalinis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nuostatų įgyvendinimas reikštų, jog mažos keliamosios galios krovininėms transporto priemonėms veiklos sąnaudos padidės 4–10 proc., nors šiomis transporto priemonėmis įvykdoma vos 0,11 proc. nuvažiuotais tonkilometriais išreikšto tarptautinio vežimo, manoma, kad pasiūlymas visiškai panaikinti galiojančią išimtį, įtvirtintą 1 straipsnio 4 dalies a punkte, jeigu prieš tai nepateikta duomenų, kuriais būtų įrodytas jos reikalingumas, laikomas neproporcingu.

Atsižvelgdama į judumu pagrįstą vežimo veiklą ir realius sunkumus numatant tarptautinio paslaugų teikimo trukmę, nuomonės referentė išreiškia abejones dėl faktinio poveikio, kurį administraciniu požiūriu gali daryti darbuotojų komandiravimo, kaip kriterijaus nepriekaištingai reputacijai nustatyti, įtraukimas.

Kalbant apie kabotažo veiklą, nuomonės referentė pritaria tam, kad lankstumas yra ypač svarbus, taip pat pritaria tam, kad reikia taikyti aiškias ir paprastas taisykles, kurių vykdymą būtų lengva užtikrinti. Tačiau dėl galimybės nuo pat pradžių įtraukti šią veiklą į Direktyvos dėl vairuotojų komandiravimo transporto sektoriuje taikymo sritį ne tik kils sunkumų taikant taisykles, bet ir pabrangs eksportas, o tai turės neigiamos įtakos tarptautinio vežimo pelningumui, taigi ir vidaus bei darbo rinkoms.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  jei nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisyklės netaikomos įmonėms, kurios krovinių vežimo kelių transportu veikla verčiasi naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius. Tokių įmonių, vykdančių nacionalines ir tarptautines vežimo operacijas, skaičius didėja. Todėl kelios valstybės narės nusprendė toms įmonėms taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisykles. Kad, taikant bendras taisykles, būtų užtikrintas minimalus sektoriaus, naudojančio transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir taip būtų suderintos visų vežėjų konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine buveine ir tinkama finansine būkle susiję reikalavimai turėtų tapti privalomi;

(2)  jei nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisyklės netaikomos įmonėms, kurios krovinių vežimo kelių transportu veikla verčiasi naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius. Tokių įmonių, visų pirma vykdančių veiklą nacionalinėje transporto rinkoje naudojant lengvąsias transporto priemones miestuose ir trumpesniais maršrutais, skaičius didėja. Todėl kelios valstybės narės nusprendė toms įmonėms taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisykles. Kad būtų užtikrintas minimalus sektoriaus specializacijos lygis, užkirstas kelias naudojimuisi spragomis ir sukurta sąžiningesnė konkurencija vidaus rinkoje nesukuriant nereikalingos administracinės ir finansinės naštos transporto įmonėms, ypač MVĮ, vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi įmonėms, naudojančioms transporto priemones ar jų junginius, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, ir vykdančioms tarptautinio transporto ir kabotažo veiklą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Komisijos poveikio vertinime apskaičiuota, kad 2020–2035 m. laikotarpiu verslo įmonės sutaupytų nuo 2,7 iki 5,2 mlrd. EUR;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šiuo metu valstybės narės turi teisę norintiems verstis profesine vežimo kelių transportu veikla taikyti ne tik Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytus, bet ir papildomus reikalavimus. Paaiškėjo, kad ši galimybė nėra reikalinga būtiniems poreikiams patenkinti ir dėl jos susiformavo skirtinga leidimo verstis tokia veikla praktika. Todėl ji turėtų būti panaikinta;

(3)  šiuo metu valstybės narės turi teisę norintiems verstis profesine vežimo kelių transportu veikla taikyti ne tik Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytus, bet ir papildomus reikalavimus.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  nors Sąjungos kelių transporto sektoriuje sukuriama 5 mln. tiesioginių darbo vietų ir beveik 2 proc. Bendrijos BVP, Sąjungoje trūksta profesionalių vairuotojų, ypač tarp jaunimo ir moterų. Siekiant, kad į šį sektorių būtų lengviau patekti jaunimui ir moterims ir jis būtų jiems patrauklesnis, taip pat siekiant išlaikyti šiuo metu šiame sektoriuje dirbančius žmones (ypač MVĮ atveju), turėtų būti sumažinta neteisėto darbo ir fiktyvaus savarankiško darbo apimtis, o taikomos administracinės procedūros turėtų būti lankstesnės, kad jomis nebūtų sudaroma pernelyg didelės naštos mažesnėms įmonėms arba savarankiškai dirbantiems asmenims. Atlikus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento Nr. 1072/2009 vertinimą nustatyta, kad nereikalingi administraciniai ir reguliavimo reikalavimai yra našta tiek valdžios institucijoms, tiek transporto įmonėms. Siekiant sukurti konkurencingą ir efektyvų transporto sektorių ir užtikrinti geresnį taisyklių laikymąsi būtina paaiškinti taisykles ir toliau supaprastinti administravimą. Taip pat būtina toliau remti technologinę plėtrą ir ja pasinaudoti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  būtina užtikrinti, kad tam tikroje valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių transportu toje valstybėje narėje nuolat faktiškai būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą. Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina paaiškinti nuostatas, susijusias su faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu;

(4)  būtina užtikrinti, kad tam tikroje valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių transportu toje valstybėje narėje nuolat faktiškai būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą. Įsisteigimo laisvė yra kertinis vidaus rinkos akmuo. Tačiau dėl transporto sektoriuje veikiančių priedangos įmonių ir fiktyvaus savarankiško darbo paplito neteisėta praktika, kuri kenkia sektoriaus įvaizdžiui, nes dėl jos neteisėtai sumažinamos darbo sąnaudos ir neužtikrinama, kad būtų laikomasi darbo standartų. Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina paaiškinti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nuostatas dėl su įsisteigimo reikalavimu susijusių sąlygų dėl faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimo ir užtikrinti bei stebėti jų įgyvendinimą, stiprinant patikrinimus ir taip nutraukiant neteisėtą priedangos įmonių ir fiktyvaus savarankiško darbo praktiką. Taip pat būtina skatinti tvirtesnį bendradarbiavimą, bendrą kontrolę, didesnio užmojo tikslų nustatymą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais tarp valstybių narių;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs nacionalinių mokesčių taisyklių pažeidimai gali turėti didelį poveikį sąžiningos konkurencijos krovinių vežimo kelių transportu rinkoje sąlygoms, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs nacionalinių mokesčių taisyklių pažeidimai gali turėti didelį poveikį sąžiningos konkurencijos krovinių vežimo kelių transportu rinkoje sąlygoms, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą, o nustačius pažeidimą, taip pat turėtų būti taikomos proporcingos atgrasomosios sankcijos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų komandiravimą, ir sutartiniams įsipareigojimams taikomų teisės aktų pažeidimai gali turėti didelį poveikį krovinių vežimo kelių transportu rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą;

(7)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų komandiravimą, kabotažą ir sutartiniams įsipareigojimams taikomų teisės aktų pažeidimai gali turėti didelį poveikį krovinių vežimo kelių transportu rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  rinkoje yra svarbi sąžininga konkurencija, todėl vertinant nepriekaištingą transporto vadybininkų ir transporto įmonių reputaciją turėtų būti atsižvelgiama į su šiuo klausimu susijusių Sąjungos taisyklių pažeidimus. Atitinkamai turėtų būti paaiškinti Komisijos įgaliojimai nustatyti susijusių pažeidimų sunkumo lygį;

(8)  rinkoje yra svarbi sąžininga konkurencija, todėl vertinant nepriekaištingą transporto vadybininkų ir transporto įmonių reputaciją turėtų būti atsižvelgiama į su šiuo klausimu ir atitinkamais darbuotojais susijusių Sąjungos taisyklių pažeidimus. Atitinkamai turėtų būti paaiškinti Komisijos įgaliojimai nustatyti susijusių pažeidimų sunkumo lygį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius, turėtų tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti operacijas. Tačiau aptariamos operacijos paprastai būna riboto masto, todėl atitinkami reikalavimai turėtų mažiau griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą viršijančias transporto priemones ar jų junginius naudojantiems vežėjams;

(10)  įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius, ir vykdančios tarptautinio transporto veiklą, turėtų tenkinti pakankamo finansinės būklės lygio sąlygą, kad užtikrintų, kad jos turėtų priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti operacijas, ir turėtų galėti vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su jų darbuotojų darbo užmokesčiu ir socialinėmis įmokomis. Tačiau aptariamos operacijos paprastai būna riboto masto, todėl atitinkami reikalavimai turėtų būti mažiau griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą viršijančias transporto priemones ar jų junginius naudojantiems vežėjams, ir jais neturėtų būti sukuriama nereikalinga našta mažesnėms įmonėms arba savarankiškai dirbantiems asmenims;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kad nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už susijusių taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų pakankamai informacijos apie vežėjus, kurių veikla tiriama, nacionaliniuose elektroniniuose registruose laikoma informacija apie vežėjus turėtų būti kuo išsamesnė. Visų pirma, geriau užtikrinti reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) Nr. 1072/2009 nuostatų vykdymą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų padėti tokia informacija, kaip vežėjų turimų transporto priemonių valstybinių numerių ženklai, samdomų darbuotojų skaičius, rizikos vertinimas ir pagrindinė finansinė informacija. Todėl nacionalinį elektroninį registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos;

(11)  kad nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už susijusių taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų pakankamai informacijos apie vežėjus, kurių veikla tiriama, nacionaliniuose elektroniniuose registruose laikoma informacija apie vežėjus turėtų būti nuolat atnaujinama. Visų pirma, geriau užtikrinti reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) Nr. 1072/2009 nuostatų vykdymą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų padėti tokia informacija, kaip vežėjų turimų transporto priemonių valstybinių numerių ženklai, samdomų darbuotojų skaičius, rizikos vertinimas ir pagrindinė finansinė informacija. Be to, nacionaliniai elektroniniai registrai turėtų būti sąveikūs, o juose esantys duomenys turėtų būti tiesiogiai prieinami visų valstybių narių teisėsaugos pareigūnams, atliekantiems patikrinimus keliuose. Todėl nacionalinį elektroninį registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nacionalines vežimo operacijas, kurias priimančioje valstybėje narėje laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau – kabotažas), reglamentuojančios taisyklės turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų vykdymas – lengvai užtikrinamas, kartu iš esmės išlaikant iki šiol užtikrintą liberalizacijos lygį;

(13)  kabotažo operacijų pagrindinis tikslas – išvengti reisų be krovinio grįžtant į įsisteigimo šalį, nes taip padedama sumažinti kuro suvartojimą ir išmetamą teršalų kiekį, padidinti įmonių pelningumą, taigi pagerinti vidaus rinką ir darbo rinką. nacionalines vežimo operacijas, kurias priimančioje valstybėje narėje laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau – kabotažas), reglamentuojančios taisyklės turėtų būti aiškios ir nesunkiai vežėjų įgyvendinamos, o jų vykdymas – lengvai užtikrinamas. Šios taisyklės turėtų atitikti taikytinus teisės aktus kartu išlaikant iki šiol užtikrintą liberalizacijos lygį, nepažeidžiant pagrindinio laisvės teikti paslaugas vidaus rinkoje principo ir užtikrinant komandiruotų darbuotojų apsaugą. Siekiant užtikrinti laikiną pobūdį ir išvengti bet kokio piktnaudžiavimo rinka arba rinkos iškraipymo, taip pat sistemingo kabotažo, kurį vykdytų priedangos įmonės arba klajokliai vairuotojai, pavojaus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB1a nustatytos Sąjungos taisyklės kelių transporto sektoriuje būtų taikomos kabotažo operacijoms nuo pirmos dienos;

 

_______________

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tuo tikslu, o kartu siekiant palengvinti patikrinimus ir panaikinti neaiškumą, po tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo operacijų skaičius nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms operacijoms atlikti turimų dienų skaičius turėtų būti sumažintas;

(14)  tuo tikslu, o kartu siekiant palengvinti patikrinimus ir panaikinti neaiškumą, po tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo operacijų skaičius neturėtų būti ribojamas 48 valandų laikotarpiu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  atlikus kabotažo operacijas kelių transporto įmonėms neturėtų būti leidžiama vykdyti kitas kabotažo operacijas ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje septynių dienų laikotarpiu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  krovinių vežimo keliais aplinkosauginis veiksmingumas yra itin svarbus aspektas siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 2012 m. beveik ketvirtadalis vežimui naudojamų Sąjungos transporto priemonių buvo nepakrautos ir tai daugeliu atvejų lėmė kabotažo operacijoms taikomi apribojimai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14c)  Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 17 konstatuojamoje dalyje aiškiai nustatyta, kad kabotažo operacijas vykdančioms transporto įmonėms taikoma Direktyva 96/71/E96/71/EB. Kadangi kabotažas laikomas tiesioginiu dalyvavimu priimančios valstybės narės transporto rinkos veikloje, tik taip galima sukurti vienodas veiklos sąlygas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  turėtų būti aiškiau nustatytos priemonės, kuriomis vežėjai kelių transportu galėtų įrodyti atitiktį kabotažo operacijas reglamentuojančioms taisyklėms. Kaip tokia priemonė turėtų būti pripažintas elektroninės transporto informacijos naudojimas ir perdavimas, nes taip turėtų būti lengviau teikti susijusius įrodymus, o kompetentingoms institucijoms – juos apdoroti. Tuo tikslu turėtų būti naudojamas patikimas ir autentiškas formatas. Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir logistikos sektoriuose vis dažniau elektroninėmis priemonėmis veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl administracinių procedūrų supaprastinimo nuoseklumą;

(15)  siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją vidaus rinkoje ir apsaugoti darbuotojų teises būtina veiksmingai ir efektyviai garantuoti taisyklių laikymąsi. Nepaprastai svarbu toliau skaitmeninti vykdymo užtikrinimą, kad būtų atlaisvinti vykdymo užtikrinimo pajėgumai, sumažinta nereikalinga administracinė našta ir tiksliau nustatyti didelės rizikos vežėjai. Būtina sparčiai atnaujinti ir naudoti išmaniuosius tachografus ir elektroninius važtos dokumentus („eCMR“). Turėtų būti aiškiau nustatytos priemonės, kuriomis vežėjai kelių transportu galėtų įrodyti atitiktį kabotažo operacijas reglamentuojančioms taisyklėms. Kaip tokia priemonė turėtų būti pripažintas elektroninės transporto informacijos naudojimas ir perdavimas, nes taip turėtų būti lengviau teikti susijusius įrodymus, o kompetentingoms institucijoms – juos apdoroti. Tuo tikslu turėtų būti naudojamas patikimas ir autentiškas formatas. Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir logistikos sektoriuose vis dažniau elektroninėmis priemonėmis veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl administracinių procedūrų supaprastinimo nuoseklumą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant, kad vidaus rinka deramai veiktų, būtų sumažinta nereikalinga administracinė našta ir veiksmingai bei efektyviai užtikrintas kelių sektoriaus taisyklių laikymasis, būtina tęsti vykdymo užtikrinimo priemonių skaitmeninimą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

1 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  a punktas išbraukiamas;

i)  a punktas pakeičiamas taip:

 

„a)  įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla, naudodamos tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų ir kurios naudojamos vykdant išimtinai nacionalines vežimo operacijas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

1 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įrašoma ši 6 dalis:

Išbraukta.

„6. 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų.

 

Tačiau valstybės narės gali:

 

a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje nurodytas nuostatas;

 

b)  visų arba kai kurių kategorijų vežimo kelių transportu operacijoms nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje nurodyta, ribą.“

 

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  3 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„a)  turėti patalpas, kuriose ji laiko svarbiausius įmonės dokumentus, visų pirma, komercines sutartis, apskaitos, personalo valdymo dokumentus, darbo sutartis, dokumentus, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kitus dokumentus, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų;“;

„a)  turėti tinkamas, proporcingas įmonės veiklai patalpas, kuriose ji laiko svarbiausius įmonės dokumentus arba garantuoja prieigą prie jų popierine ar elektronine forma, visų pirma, komercines sutartis, apskaitos, personalo valdymo dokumentus, darbo sutartis, dokumentus, kuriuose yra duomenų apie kabotažą, vairuotojų komandiravimą ir prireikus vairavimo ir poilsio laiką, ir kitus dokumentus, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų;“;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  papildoma šiuo punktu:

 

„aa)  turėti turimų transporto priemonių parko veiklai ir dydžiui proporcingas stovėjimo vietas;“;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įrašoma ši dalis:

 

„1a. Faktinės ir tvarios įmonės buveinės vertinimas – tai visada individualus ir apytikslis vertinimas, kurį atliekant atsižvelgiama į visus atitinkamus veiksnius.“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b punkto xii a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xii a)  kabotažu.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

6 straipsnio 2 a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustato pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali būti iškreipta konkurencija kelių transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo transporto darbuotojų darbo sąlygos;

b)  nustato pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių sužalojimų jie gali sukelti, kiek dėl jų gali būti iškreipta konkurencija kelių transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo transporto darbuotojų darbo sąlygos, taip pat pagal atitinkamų Sąjungos darbo teisės aktų nesilaikymą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė per finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 5 000 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę. Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę.

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė per finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 5 000 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę, viršijančią 3,5 tonas. Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, įmonės turi įrodyti, kad turi finansinių išteklių, atitinkančių bent vieno mėnesio įdarbinto mobiliojo darbuotojo darbo užmokestį.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, kompetentinga valdžios institucija sutinka, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, banko garantiją, finansų įstaigos išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad įmonės vardu galima gauti kreditą, arba kitą oficialų dokumentą, įrodantį, kad įmonė disponuoja 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis sumomis.“

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, kompetentinga valdžios institucija sutinka, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, banko garantiją, draudimo liudijimą, finansų įstaigos išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad įmonės vardu galima gauti kreditą, arba kitą oficialų dokumentą, įrodantį, kad įmonė disponuoja 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis sumomis.“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

8 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad transporto vadybininkai žinotų sektoriaus naujienas, gali skatinti periodiškai kas 10 metų rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.

„Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytas asmuo ar asmenys pakankamai žinotų sektoriaus naujienas, gali skatinti periodiškai kas 3 metus rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

8)  12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Valstybės narės bent kas trejus metus turi atlikti patikrinimus, ar įmonės atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalies antra pastraipa išbraukiama.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

1 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-i)  įterpiamas šis punktas:

 

„aa)  Siekiant efektyviau užtikrinti tarpvalstybinį reikalavimų laikymąsi, visi nacionaliniuose elektroniniuose registruose esantys duomenys turi būti prieinami realiuoju laiku kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms“;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio -i a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ia)  c punktas pakeičiamas taip:

c)  transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos reikalavimus, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;

c)  transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus dėl nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio -i b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ib)  įterpiamas šis punktas:

 

ca)  kelių transporto įmonių, kurioms anksčiau vadovavo transporto vadybininkai, pavadinimai;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  darbuotojų skaičius;

h)  darbuotojų skaičius, jų tapatybė, jų gyvenamoji šalis, jų darbo sutarčiai taikoma darbo teisė, šalis, kurioje mokamos socialinės įmokos ir jų socialinės apsaugos identifikavimo kodas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant efektyviai užtikrinti tarpvalstybinį reikalavimų laikymąsi, nacionaliniuose elektroniniuose registruose esantys duomenys turi būti prieinami realiuoju laiku visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=LT)

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

16 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  5 dalis pakeičiama taip:

5.  Nedarant poveikio 1 ir 2 dalių taikymui, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir jais būtų galima naudotis visoje Bendrijoje per nacionalinius ryšių palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 straipsnyje. Galimybė naudotis registrais per nacionalinius ryšių palaikymo punktus turi būti įgyvendinta ir registrai sujungti iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, kad bet kurios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija galėtų susipažinti su bet kurios valstybės narės nacionaliniu elektroniniu registru.

„5.  Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir sąveikaujantys visoje Sąjungoje, taip pat sujungti su Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nurodytu portalu taip, kad 2 dalyje nurodyti duomenys būtų tiesiogiai prieinami visų valstybių narių visoms kompetentingoms institucijoms ir kontrolės įstaigoms.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Siekiant palengvinti valdžios institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja praktika, susijusia su kontrole, valstybės narės dirba kartu su platforma, skirta kovoti su nedeklaruojamu darbu, ir Europos darbo institucija.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė per dešimt darbo dienų apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo priežastis. Šį klausimą valstybės narės aptaria tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą.

5.  Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė per dešimt darbo dienų apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo priežastis. Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

18 straipsnio 9 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Valstybės narės vykdo tarpvalstybinę susijusių transporto įmonių (patronuojančiųjų ir patronuojamųjų įmonių) kontrolę, kad nustatytų pažeidimus dėl neproporcingo pelno perkėlimo ar per mažai išrašomų sąskaitų.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

1 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuščių konteinerių arba padėklų vežimas laikomas krovinių vežimu samdos pagrindais arba už atlygį, jei jis vykdomas pagal vežimo sutartį.

Tuščių konteinerių arba padėklų vežimas nelaikomas tarptautiniu krovinių vežimu samdos pagrindais arba už atlygį pagal III skyrių.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

1 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  1 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Šis reglamentas taip pat taikomas krovinių įvežimui ir išvežimui kelių transportu, kai tai yra pradinė ir (arba) galutinė kombinuotojo vežimo kelionės atkarpa, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 92/106/EEB.“

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

1 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)  1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis netaikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.

„2.  Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Tačiau šiam reisui, kuris vykdomas vežant tranzitu, netaikoma direktyva dėl darbuotojų komandiravimo. Jis netaikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

1 straipsnio 5 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c)  1 straipsnio 5 dalies c punktas išbraukiamas.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

2 straipsnio 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  kabotažo operacija – priimančioje valstybėje narėje samdos pagrindais arba už atlygį laikinai vykdomas vidaus vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio paėmimo viename ar keliuose pakrovimo punktuose iki jo pristatymo į vieną ar kelis pristatymo punktus, nurodytus važtaraštyje;

6.  kabotažo operacija – priimančioje valstybėje narėje samdos pagrindais arba už atlygį laikinai vykdomas vidaus vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio paėmimo viename pakrovimo punkte iki jo pristatymo į kitą pristatymo punktą;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

3 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Tarptautinis vežimas vykdomas turint Bendrijos licenciją ir, jei vairuotojas yra trečiosios šalies pilietis – vairuotojo liudijimą.

Tarptautinis vežimas vykdomas turint išmanųjį tachografą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyriuje1a, Bendrijos licenciją ir, jei vairuotojas yra trečiosios šalies pilietis – vairuotojo liudijimą.

 

__________________

 

1a 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1). “

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009R1072)

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu atvykstamojo tarptautinio vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, yra nuvežami į paskirties vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams leidžiama ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje arba gretimose valstybėse narėse atlikti kabotažo operacijas. Atliekant kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą.“;

2.  Jeigu atvykstamojo tarptautinio vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, yra nuvežami į paskirties vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams leidžiama ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje atlikti kabotažo operacijas. Atliekant kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 48 valandas nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą.

 

Kabotažo operacijos, leidžiamos pagal pirmą pastraipą, turi būti laikino pobūdžio, o šias operacijas atliekančio vairuotojo darbas turi būti organizuojamas taip, kad vairuotojas galėtų pailsėti namuose arba kitoje jo (-s) pasirinktoje vietoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  įterpiama ši dalis:

 

„2a.  Kelių transporto įmonėms neleidžiama vykdyti kabotažo operacijų ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje septynias dienas nuo šios kabotažo operacijos pabaigos.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  įterpiama ši dalis:

 

„2b.  Šių operacijų tikslas – sugrįžti į valstybę narę, kurioje įsteigta įmonė.“

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas nerezidentas, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio tarptautinio vežimo įrodymų.;

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas nerezidentas, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio tikro tarptautinio vežimo ir kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje viena po kitos atliktų kabotažo operacijų su krovinio išsiuntimo pranešimu įrodymų. Krovinio išsiuntimo pranešimai turi būti laikomi transporto priemonėje dėl patikrinimų keliuose.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 4 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a.  3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą keliuose pateikiami arba perduodami jų pareikalavusiam priimančiosios valstybės narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. Jie gali būti pateikiami arba perduodami elektroninėmis priemonėmis, naudojant persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai „eCMR“*. Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus.

4a.  Kiekviename krovinio išsiuntimo pranešime turi būti nurodytas naudojamos transporto priemonės ir priekabos valstybinis numeris. Krovinio išsiuntimo pranešimas gali būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis, naudojant persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai „eCMR“. Valstybės narės, kurioje atliekama kabotažo operacija, kompetentingos institucijos gali reikalauti duomenų, susijusių su tachografu, patikrinimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 165/2014. Dokumentai ir įrašai saugomi ir pateikiami pagal direktyvos dėl vairuotojų komandiravimo reikalavimus.

_______________

______________

* Elektroninis važtaraštis pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją.

* Elektroninis važtaraštis pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  Įterpiama ši dalis:

 

„4b.  Siekiant veiksmingai stebėti kaip laikomasi šio reglamento, kelio transporto įmonės informuoja atitinkamas kabotažo veiklą priimančių valstybių narių kompetentingas nacionalines valdžios institucijas ne vėliau kaip kabotažo operacijos pradžioje pateikdamos raštu deklaraciją oficialiąja priimančiosios valstybės narės kalba (jei kalbų yra daugiau, nei viena, tuomet bent viena iš jų) ar kita priimančiai valstybei narei priimtina kalba, nurodydama susijusią svarbią informaciją, kad būtų galima efektyviai kontroliuoti kabotažo operacijas, įskaitant šiuos duomenis:

 

a)  siuntėjo tapatybė;

 

b)  numatoma kabotažo operacijos trukmė;

 

c)  šie duomenys apie kiekvieną vairuotoją: vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos valstybė narė, valstybė narė, kurioje užregistruota darbo sutartis, valstybė narė, kurioje mokamos socialinio draudimo įmokos, ir socialinio arba nacionalinio draudimo numeris.“

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  9 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ea)  taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES1a susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės;“

 

1a COM(2017)0278.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-2 metais nuvažiuotais tonkilometriais.

1.  Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje vadovaujasi esminiais ir veiksmingais vykdymo politikos principais. Kiekviena valstybė narė organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 4 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. sausio 1 d. jos padidina bent iki 6 %. Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-2 metais nuvažiuotais tonkilometriais.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka koordinuotus kabotažo operacijų patikrinimus keliuose. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kelių transporto srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams keliuose, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 18 straipsnio 1 dalį paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.

3.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka koordinuotus kabotažo operacijų patikrinimus keliuose. Patikrinimai gali sutapti su patikrinimais, atliekamais pagal Direktyvos 2006/22/EB 5 straipsnį. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kelių transporto srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams keliuose, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009**** 18 straipsnio 1 dalį paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

10 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  Įterpiamas šis 10b straipsnis:

 

„10b straipsnis

 

Siekdamos užtikrinti tolesnį šiame skyriuje nustatytų įsipareigojimų vykdymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų taikoma nuosekli nacionalinė vykdymo užtikrinimo strategija. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama didelės rizikos įmonėms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB1a 9 straipsnyje, ir naudojama išmaniuosiuose tachografuose per 56 dienas įrašyta, tvarkoma ar saugoma informacija ir duomenys. Išmanieji tachografai privalomai įdiegiami visose tarptautiniams pervežimams naudojamose transporto priemonėse ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 2 d.

 

__________________

 

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).’

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

14 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės numato sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už II ir III skyrių nesilaikymą, jei jie sąmoningai užsako vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.

Valstybės narės numato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už II ir III skyrių nesilaikymą, jei jie sąmoningai užsako vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija ne vėliau kaip 2022 m. pabaigoje parengia ataskaitą dėl Sąjungos kelių transporto rinkos padėties. Ataskaitoje pateikiama padėties rinkoje analizė, įskaitant kontrolės priemonių veiksmingumo įvertinimą ir įdarbinimo sąlygų pokyčių įvertinimą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Direktyva 1072/2009/EB

17 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Kasmet ne vėliau kaip iki sausio 31 d. valstybės narės informuoja Komisiją, kiek yra transporto įmonių, turinčių patronuojamąsias bendroves kitose valstybėse narėse ir kiek transporto įmonių buvo patikrinta, ar jos nedaro pažeidimų išrašydamos per mažai sąskaitų ir (arba) neproporcingai perkeldamos pelną.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamentas, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

Nuorodos

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.6.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Svarstymas komitete

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Priėmimo data

25.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

19

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamentas, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

Nuorodos

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Priėmimo data

4.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

15

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Pateikimo data

7.6.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika