ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

7.6.2018 - (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Ismail Ertug


EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

(COM(2017)0281 – C8- 0169/2017– 2017/0123(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0281),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0169/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18 janvāra atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0204/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pagaidām un ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai neattiecas uz uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas nepārsniedz minēto ierobežojumu. Šādu uzņēmumu, kas aktīvi veic gan iekšzemes, gan starptautiskos pārvadājumus, skaits ir palielinājies. Tāpēc vairākas dalībvalstis ir nolēmušas piemērot šādiem uzņēmumiem Regulā (EK) Nr. 1071/2009 paredzētos noteikumus par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai. Lai nodrošinātu minimālu profesionalizācijas līmeni nozarē, kurā izmanto transportlīdzekļus, kā pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pieņemot kopīgus noteikumus, un tādējādi tuvinātu konkurences apstākļus starp visiem pārvadātājiem, šis noteikums jāsvītro, savukārt prasības attiecībā uz faktisku un stabilu uzņēmējdarbību un atbilstīgu finansiālo stāvokli jānosaka par obligātām.

(2)  Pagaidām un ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai neattiecas uz uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ietverot piekabju masu, nepārsniedz 3,5 tonnas. Šādu uzņēmumu skaits ir palielinājies. Tāpēc vairākas dalībvalstis ir nolēmušas piemērot šādiem uzņēmumiem Regulā (EK) Nr. 1071/2009 paredzētos noteikumus par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai. Lai novērstu iespējamas nepilnības un nodrošinātu minimālu profesionalizācijas līmeni nozarē, kurā starptautiskiem pārvadājumiem izmanto mehāniskos transportlīdzekļus, kā pieļaujamā maksimālā pilna masa, ietverot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, pieņemot kopīgus noteikumus, un tādējādi tuvinātu konkurences apstākļus starp visiem pārvadātājiem, autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas prasības būtu jāpiemēro vienādi, vienlaikus izvairoties no nesamērīga administratīvā sloga. Tā kā šo regulu piemēro tikai uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču komercpārvadājumiem, šis noteikums neattiecas uz uzņēmumiem, kas veic pārvadājumus uz pašu rēķina.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Savā ietekmes novērtējumā Komisija lēš, ka uzņēmumi 2020.–2035. gadā ietaupīs no EUR 2,7 miljardiem līdz EUR 5,2 miljardiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Jānodrošina, ka autopārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir reāla un pastāvīga klātbūtne attiecīgajā dalībvalstī un ka tie reāli darbojas šādā dalībvalstī. Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir jāprecizē noteikumi par faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības esību.

(4)  Lai cīnītos pret tā dēvētajiem “pastkastīšu uzņēmumiem” un nodrošinātu godīgu konkurenci un līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū, ir vajadzīgi skaidrāki uzņēmumu reģistrācijas kritēriji, intensīvāka uzraudzība un izpilde un labāka sadarbība starp dalībvalstīm. Autopārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, ir jābūt reālai un pastāvīgai klātbūtnei attiecīgajā dalībvalstī un tiem faktiski jāveic tur sava pārvadājumu uzņēmējdarbība un būtiskas darbības. Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir jāprecizē un jāpastiprina noteikumi par faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības esību, vienlaikus izvairoties no nesamērīga administratīvā sloga.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ņemot vērā iespējamību, ka smagi to Savienības noteikumu pārkāpumi, kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanu, un smagi līgumsaistībām piemērojamo tiesību aktu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski ietekmēt kravas autopārvadājumu tirgu, kā arī darbinieku sociālo aizsardzību, šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem labas reputācijas novērtējumā.

(7)  Ņemot vērā iespējamību, ka smagi to Savienības noteikumu pārkāpumi, kas attiecas uz darbinieku norīkošanu un kabotāžu, un smagi līgumsaistībām piemērojamo tiesību aktu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski ietekmēt kravas autopārvadājumu tirgu, kā arī darbinieku sociālo aizsardzību, šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem labas reputācijas novērtējumā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas nepārsniedz minēto ierobežojumu, jābūt minimālam finansiālā stāvokļa līmenim, lai nodrošinātu, ka tiem ir līdzekļi stabilas un ilgstošas darbības veikšanai. Tomēr, tā kā attiecīgās darbības apjoms parasti ir ierobežots, attiecīgajām prasībām jābūt mazāk stingrām nekā tās, kas piemērojamas pārvadātājiem, kuri izmanto transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas pārsniedz minēto ierobežojumu.

(10)  Uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām un ar kuriem veic starptautiskus pārvadājumus, jābūt minimālam finansiālajam stāvoklim, lai nodrošinātu, ka tiem ir līdzekļi stabilas un ilgstošas darbības veikšanai. Tomēr, tā kā ar šādiem transportlīdzekļiem veiktās darbības apjoms parasti ir ierobežots, attiecīgajām prasībām jābūt mazāk stingrām nekā tās, kas piemērojamas pārvadātājiem, kuri izmanto transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas pārsniedz minēto ierobežojumu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Valstu elektroniskajos reģistros iekļautajai informācijai par pārvadātājiem jābūt pēc iespējas pilnīgākai, lai valsts iestādēm, kas atbild par attiecīgo noteikumi izpildi, būtu pietiekams priekšstats par pārbaudāmajiem pārvadātājiem. Jo īpaši informācijai par pārvadātāju rīcībā esošo transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, to nolīgto darbinieku skaitu, to riska novērtējumu, un finanšu pamatinformācijai par pārvadātājiem vajadzētu uzlabot Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un (EK) Nr. 1072/2009 noteikumu izpildi valstu un pārrobežu mērogā. Tāpēc attiecīgi jāgroza noteikumi par valsts elektronisko reģistru.

(11)  Valstu elektroniskajos reģistros iekļautajai informācijai par pārvadātājiem vajadzētu būt pilnīgai un atjauninātai, lai valsts iestādēm, kas atbild par attiecīgo noteikumi izpildi, būtu pietiekams priekšstats par pārbaudāmajiem pārvadātājiem. Jo īpaši informācijai par pārvadātāju rīcībā esošo transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, to nolīgto darbinieku skaitu un to riska novērtējumu vajadzētu uzlabot Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un (EK) Nr. 1072/2009 noteikumu, kā arī citu attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumu izpildi valstu un pārrobežu mērogā. Turklāt, lai tiesībaizsardzības amatpersonas, tostarp tās, kas veic pārbaudes uz ceļiem, varētu gūt skaidru un pilnīgu pārskatu par pārbaudāmajiem pārvadātājiem, tām vajadzētu būt tiešai piekļuvei reāllaikā visai attiecīgajai informācijai. Tāpēc valstu elektroniskajiem reģistriem vajadzētu būt patiesi sadarbspējīgiem un tajos ietvertajiem datiem vajadzētu būt tieši un reāllaikā pieejamiem visām izraudzītajām tiesībaizsardzības amatpersonām no visām dalībvalstīm. Tāpēc attiecīgi jāgroza noteikumi par valsts elektronisko reģistru.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Noteikumiem par iekšzemes pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī (“kabotāža”), jābūt skaidriem, vienkāršiem un viegli izpildāmiem, vienlaikus kopumā saglabājot līdz šim sasniegto liberalizācijas līmeni.

(13)  Noteikumiem par iekšzemes pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī (“kabotāža”), vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem un viegli izpildāmiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Šajā nolūkā un lai atvieglotu pārbaužu veikšanu un kliedētu nenoteiktību, jāatceļ ierobežojums attiecībā uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc starptautiska pārvadājuma, savukārt šādiem pārvadājumiem pieejamo dienu skaits jāsamazina.

(14)  Lai izvairītos no tukšbraucieniem, kabotāžas pārvadājumi būtu jāatļauj, ievērojot konkrētus ierobežojumus, uzņēmējā dalībvalstī un kaimiņos esošajās dalībvalstīs. Šajā nolūkā un lai atvieglotu pārbaužu veikšanu un kliedētu nenoteiktību, jāatceļ ierobežojums attiecībā uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc starptautiska pārvadājuma, savukārt šādiem pārvadājumiem pieejamais laikposms vienā dalībvalstī būtu jāsamazina.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Lai novērstu, ka kabotāžas darbības tiek veiktas sistemātiski, kas varētu radīt pastāvīgu vai nepārtrauktu darbību, kura kropļo valsts tirgu, pieejamais laikposms kabotāžas pārvadājumiem vienā uzņēmējā dalībvalstī būtu jāsamazina. Turklāt pārvadātāji nedrīkstētu veikt jaunus kabotāžas pārvadājumus tajā pašā uzņēmējā dalībvalstī konkrētu laika periodu un tikmēr, kamēr nav veikts jauns starptautiskais pārvadājums ar izcelsmi no tās dalībvalsts, kurā šis uzņēmums ir reģistrēts. Šis noteikums neskar starptautisko pārvadājumu operācijas.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Jāprecizē, kādiem līdzekļiem autopārvadātāji var pierādīt atbilstību kabotāžas pārvadājumu noteikumiem. Elektroniskas pārvadājumu informācijas izmantošana un pārsūtīšana jāatzīst kā viens no šādiem līdzekļiem, kam vajadzētu vienkāršot attiecīgo pierādījumu iesniegšanu un to apstrādi, kuru veic kompetentās iestādes. Šim nolūkam izmantotajam formātam jānodrošina uzticamība un autentiskums. Ņemot vērā, ka efektīva informācijas elektroniskas apmaiņas izmantošana pārvadājumu un loģistikas jomā palielinās, ir svarīgi nodrošināt saskaņotību tiesiskajos regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz administratīvo procedūru vienkāršošanu.

(15)  Efektīva un rezultatīva noteikumu izpilde ir priekšnoteikums godīgai konkurencei iekšējā tirgū. Ļoti svarīga ir izpildes procesa turpmāka digitalizācija, lai atbrīvotu izpildes spējas, samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu starptautiskajiem pārvadātājiem un jo īpaši MVU, labāk uzraudzītu augsta riska pārvadātājus un atklātu krāpniecisku praksi. Lai attiecībā uz pārvadājumu dokumentiem atteiktos no papīra formāta, nākotnē par normu būtu jākļūst elektronisku dokumentu, it īpaši elektroniskas preču pavadzīmes (eCMR) atbilstoši Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu izmantošanai. Jāprecizē, kādiem līdzekļiem autopārvadātāji var pierādīt atbilstību kabotāžas pārvadājumu noteikumiem. Elektroniskas pārvadājumu informācijas izmantošana un pārsūtīšana jāatzīst kā viens no šādiem līdzekļiem, kam vajadzētu vienkāršot attiecīgo pierādījumu iesniegšanu un to apstrādi, kuru veic kompetentās iestādes. Šim nolūkam izmantotajam formātam jānodrošina uzticamība un autentiskums. Ņemot vērā, ka efektīva informācijas elektroniskas apmaiņas izmantošana pārvadājumu un loģistikas jomā palielinās, ir svarīgi nodrošināt saskaņotību tiesiskajos regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Viedā tahogrāfa straujai ieviešanai ir milzīga nozīme, jo tas dos tiesībaizsardzības iestādēm, kas veic pārbaudes uz ceļiem, iespēju ātrāk un efektīvāk konstatēt pārkāpumus un novirzes un tas nodrošinātu labāku šīs regulas izpildi.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Uz pārvadājumu uzņēmumiem attiecas noteikumi par starptautiskajiem pārvadājumiem, un tas nozīmē, ka tiem arī jāatbild par jebkuru savu pārkāpumu sekām. Tomēr, lai novērstu ļaunprātīgu rīcību, ko īsteno uzņēmumi, kuri noslēdz līgumus ar kravas autopārvadātājiem par pārvadājumu pakalpojumiem, dalībvalstīm arī jāparedz sankcijas kravas pārvadātājiem un ekspeditoriem gadījumā, ja tie apzināti uzdod veikt pārvadājumu pakalpojumus, kas ietver Regulas (EK) Nr. 1072/2009 noteikumu pārkāpumus.

(16)  Uz pārvadājumu uzņēmumiem attiecas noteikumi par starptautiskajiem pārvadājumiem, un tas nozīmē, ka tiem arī jāatbild par jebkuru savu pārkāpumu sekām. Tomēr, lai novērstu ļaunprātīgu rīcību, ko īsteno uzņēmumi, kuri noslēdz līgumus ar kravas autopārvadātājiem par pārvadājumu pakalpojumiem, dalībvalstīm arī jāparedz sankcijas kravas nosūtītājiem, pārvadātājiem, ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem gadījumā, ja tie zina, ka pārvadājumu pakalpojumi, ko tie uzdod veikt, ietver Regulas (EK) Nr. 1072/2009 noteikumu pārkāpumus. Ja uzņēmumi, kas uzdod veikt transporta pakalpojumus, tos pasūta pie transporta uzņēmumiem ar zema riska reitingu, to atbildība būtu jāsamazina.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Ierosinātās Eiropas Darba iestādes [...] mērķis ir atbalstīt un veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp valstu kompetentajām iestādēm, lai varētu efektīvi izpildīt attiecīgos Savienības tiesību aktus. Šīs regulas izpildes atbalstīšanā un veicināšanā Iestādei var būt nozīmīga loma, atbalstot informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, atbalstot dalībvalstu spēju veidošanu, veicot personāla apmaiņu un apmācību, un palīdzot dalībvalstīm organizēt saskaņotas pārbaudes. Tas stiprinātu dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, uzlabotu efektīvu sadarbību starp kompetentajām iestādēm un palīdzētu apkarot krāpšanu un noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  svītro a) apakšpunktu;

i)  punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

(a) uzņēmumiem, kas veic kravu autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, nesasniedz 2,4 tonnas;

 

(aa) uzņēmumiem, kas veic kravu autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, nesasniedz 3,5 tonnas un kas nodarbojas vienīgi ar pārvadājumiem valsts teritorijā;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visi autopārvadājumi, par kuriem nesaņem atlīdzību un kuri nerada ieņēmumus, piemēram, personu pārvadājumi labdarības nolūkos vai tikai privātām vajadzībām, jāuzskata par pārvadājumiem, ko veic tikai bezpeļņas nolūkā;

Visi autopārvadājumi, kuru mērķis nav radīt peļņu vadītājam vai citiem, piemēram, ja pārvadājumi tiek sniegti labdarības vai filantropiskos nolūkos, jāuzskata par pārvadājumiem, ko veic tikai nekomerciāliem mērķiem;

Pamatojums

Definīcijā “nekomerciāls pārvadājums” būtu jāiekļauj darbības, kuru veikšanas motivācija nav komerciāls ieguvums. No šā izņēmuma nevajadzētu izslēgt pilnīgus labdarības pārvadājumus, piemēram kopienas autobusu pakalpojumus, kuru ir saistīti ar zināmu finansiālu ieguldījumu par labu pārvadātājam.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

1. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pievieno šādu 6. punktu:

svītrots

 

6.  

 

Regulas 3. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

 

Tomēr dalībvalstis var:

 

(a)  pieprasīt, lai minētie uzņēmumi piemēro dažus vai visus pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

(b)  samazināt pirmajā daļā minēto ierobežojumu visām vai dažām autopārvadājumu kategorijām.;

 

 

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  telpas, kurās uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, jo īpaši savus komerclīgumus, grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentajai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem;;

a)  ar uzņēmuma veiktajām darbībām samērīgas piemērotas telpas, kurās uzņēmumam ir pieejami savi svarīgākie uzņēmējdarbības dokumenti, kas var būt elektroniskā vai jebkurā citā formātā, jo īpaši tā komerclīgumi, grāmatvedības dokumenti, personālvadības dokumenti, darba līgumi, sociālās apdrošināšanas dokumenti, dokumenti, kuros ir dati par kabotāžu, norīkošanu, braukšanas laiku un atpūtas laiku, un visi citi dokumenti, kuriem jābūt kompetentajai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

a)  iekļauj šādu aa) punktu:

 

aa) transportlīdzekļiem, kas minēti b) apakšpunktā, saskaņā ar pārvadājuma līgumu triju nedēļu laikā jāveic vismaz viena preču iekraušana vai izkraušana uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  efektīvi un pastāvīgi jāveic administratīvā un komerciālā darbība, izmantojot attiecīgo administratīvo aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu telpās, kas atrodas šādā dalībvalstī;;

c)  efektīvi un pastāvīgi jāveic administratīvā un komerciālā darbība, izmantojot attiecīgo aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu a) punktā minētajās telpās, kas atrodas šādā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  jāpārvalda pārvadājumi, ko veic ar b) punktā minētajiem transportlīdzekļiem, izmantojot attiecīgo tehnisko aprīkojumu, kas atrodas šādā dalībvalstī;;

d)  efektīvi un pastāvīgi jāpārvalda pārvadājumi, ko veic, izmantojot b) punktā minētos transportlīdzekļus ar attiecīgo tehnisko aprīkojumu, kas atrodas šādā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  pievieno šādu f) apakšpunktu:

 

f) jābūt skaidrai saiknei starp veiktajiem pārvadājumiem un dalībvalsti, kurā veic uzņēmējdarbību, saimnieciskās darbības centru un pietiekamu stāvvietu pieejamību, lai tās regulāri varētu izmantot b) apakšpunktā minētie transportlīdzekļi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

6. pants – b apakšpunkts – xiia punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

iiia)   kabotāža

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

6. pants – 2.a punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  nosaka pārkāpumu smaguma pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt risku, kura rezultātā var tikt nopietni apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi miesas bojājumi un izkropļota konkurence autopārvadājumu tirgū, tostarp pasliktinot pārvadājumu jomā strādājošo darba apstākļus;

b)  nosaka pārkāpumu smaguma pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt risku, kura rezultātā var tikt nopietni apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi miesas bojājumi, vai izkropļota konkurence autopārvadājumu tirgū, tostarp pasliktinot pārvadājumu jomā strādājošo darba apstākļus;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

7. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto prasību, uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5000 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi pilnvarotas personas apstiprinātiem gada pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 1800 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 900 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli.;

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto prasību, uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5000 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli, kura pieļaujamā maksimālā pilnā masa, ieskaitot piekabju masu, pārsniedz 3,5 tonnas, un EUR 900 par katru papildu transportlīdzekli, kura pieļaujamā maksimālā pilnā masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām. Uzņēmumi, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi pilnvarotas personas apstiprinātiem gada pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 1800 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 900 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli.;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav apstiprinātu gada pārskatu, kompetentā iestāde piekrīt, ka uzņēmums pierāda finansiālo stāvokli, izmantojot apliecinājumu, piemēram, bankas garantiju, finanšu iestādes izdotu dokumentu, kurā noteikta piekļuve kredītam uzņēmuma vārdā, vai citu saistošu dokumentu, kas pierāda, ka uzņēmuma rīcībā ir 1. punkta pirmajā daļā norādītās summas.;

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav apstiprinātu gada pārskatu, kompetentā iestāde piekrīt, ka uzņēmums pierāda savu finansiālo stāvokli, izmantojot apliecinājumu, piemēram, bankas garantiju vai apdrošināšanas apliecinājumu, tostarp profesionālās atbildības apdrošināšanas apliecinājumu, ko ir izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu iestādes, tostarp apdrošināšanas kompānijas, vai citu saistošu dokumentu, kas sniedz kopēju un solidāru galvojumu par uzņēmumu attiecībā uz summām, kas noteiktas 1. punkta pirmajā daļā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

8. pants – 5. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5a)  regulas 8. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

Dalībvalstis var veicināt regulāru (ik pa 10 gadiem) apmācību I pielikumā minētajos priekšmetos, lai nodrošinātu, ka pārvadājumu vadītāji iepazīstas ar jaunākajām norisēm šajā nozarē.

“Dalībvalstis var veicināt regulāru (ik pa trim gadiem) apmācību I pielikumā minētajos priekšmetos, lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētā persona vai personas pietiekami iepazīstas ar jaunākajām norisēm šajā nozarē.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  regulas 12. panta 2. punktā svītro otro daļu;

(8)  regulas 12. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: “Dalībvalstis veic pārbaudes vismaz reizi trijos gados, lai pārbaudītu, vai uzņēmumi ievēro 3. pantā paredzētās prasības.“

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

14. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2. Par nepiemērotu pārvadājumu operāciju vadīšanai pasludināta pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāts, kas minēts 8. panta 8. punktā, nav derīgs nevienā dalībvalstī, kamēr nav veikts reabilitācijas pasākums saskaņā ar attiecīgiem valsts tiesību aktu noteikumiem. Komisija izveido sarakstu ar reabilitācijas pasākumiem, kuri jāveic labas reputācijas atjaunošanai.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – -ia punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-ia)  punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  to izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un profesionālās kompetences nosacījumi, vai, attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja vārds;

c)  to izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda 3. pantā noteiktās prasības attiecībā uz labu reputāciju un profesionālo kompetenci, vai, attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja vārds;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  darbinieku skaits;

h)  uzņēmumā strādājošo darbinieku skaits iepriekšējā kalendārajā gadā;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e)–j) apakšpunktā minētos datus glabāt atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visām attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus pēc pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto informāciju sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ievērojot attiecīgos personas datu aizsardzības noteikumus, nodrošina pirmās daļas a)–d) apakšpunktā minēto datu publisku pieejamību.

Pirmās daļas a)–d) apakšpunktā minētie dati ir publiski pieejami saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jebkurā gadījumā pirmās daļas e)–j) apakšpunktā minētie dati iestādēm, kas nav kompetentās iestādes, ir pieejami tikai tad, ja tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un sankciju noteikšanas pilnvaras autopārvadājumu jomā un to ierēdņi ir zvērināti vai tiem ir līdzvērtīgs oficiāls pienākums glabāt noslēpumu.;

Pirmās daļas e)–j) apakšpunktā minētie dati iestādēm, kas nav kompetentās iestādes, ir pieejami tikai tad, ja tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un sankciju noteikšanas pilnvaras autopārvadājumu jomā un to ierēdņi ir zvērināti vai tiem ir līdzvērtīgs oficiāls pienākums glabāt noslēpumu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas (EK) Nr. 1072/2009 14.a panta īstenošanas nolūkos dati, kas minēti j) apakšpunktā, ir pēc pieprasījuma pieejami kravu nosūtītājiem, ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

5. Neskarot 1. un 2. punktu, dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji savienoti un pieejami visā Kopienā, izmantojot valstu kontaktpunktus, kas definēti 18. pantā. Piekļuvi ar valsts kontaktpunktu starpniecību un savstarpējo savienošanu īsteno ne vēlāk kā 2012. gada 31. decembrī tā, lai ikvienas dalībvalsts kompetentā iestāde varētu piekļūt jebkuras dalībvalsts elektroniskajam reģistram.

“5. Lai palielinātu pārrobežu izpildes efektivitāti, dalībvalstis nodrošina, ka valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji savienoti un sadarbspējīgi visā Savienībā, izmantojot Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistru (ERRU), kas minēts Regulā (ES) 2016/480, tā, lai 2. punktā minētie dati ir tieši un reāllaikā pieejami visu dalībvalstu visām kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm un kontroles struktūrām.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bb)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

6. Komisija saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto padomdevēju procedūru un pirmoreiz līdz 2010. gada 31. decembrim pieņem kopīgos noteikumus par 5. punkta īstenošanu, piemēram, par formātu datu apmaiņai, tehniskajām procedūrām elektroniskai piekļuvei citu dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem un šo reģistru savstarpējas savienojamības sekmēšanu ar citām atbilstīgām datu bāzēm. Šajos kopīgajos noteikumos nosaka, kura iestāde ir atbildīga par piekļuvi datiem, datu turpmāku izmantojumu un atjaunināšanu pēc piekļuves, un šajā sakarā iekļauj noteikumus par datu reģistrāciju un uzraudzību.

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai izstrādātu un atjauninātu kopīgos noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji pilnīgi savienoti un sadarbspējīgi tā, ka kompetentā iestāde vai kontroles struktūra jebkurā dalībvalstī var tieši un reāllaikā piekļūt jebkuras dalībvalsts elektroniskajam reģistram, kā tas noteikts 5. punktā. Šie kopīgie noteikumi ietver noteikumus par formātu datu apmaiņai, tehniskajām procedūrām elektroniskai piekļuvei citu dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem un šo reģistru sadarbspēju, kā arī īpašus noteikumus par piekļuvi datiem, datu reģistrāciju un uzraudzību.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis izraugās valsts kontaktpunktu, kas atbild par informācijas apmaiņu ar citām dalībvalstīm saistībā ar šīs regulas piemērošanu. Dalībvalstis līdz 2018. gada 31. decembrim paziņo Komisijai savu kontaktpunktu nosaukumus un adreses. Komisija sagatavo visu valstu kontaktpunktu sarakstu un nosūta to dalībvalstīm. Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par jebkurām kontaktpunktu izmaiņām.

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas un ātri sniedz cita citai palīdzību un jebkādu citu atbilstīgu informāciju, lai veicinātu šīs regulas īstenošanu un izpildi.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Piemērojot 1. punktu, šajā pantā paredzēto administratīvo sadarbību īsteno, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/20121a un kurā visi dalībnieki var sniegt datus katrs savā valodā.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK ("IMI regula") (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis atbild uz citu dalībvalstu visu kompetento iestāžu informācijas pieprasījumiem un vajadzības gadījumā veic pārbaudes un izmeklēšanu par to, kā autopārvadātāji, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību, izpilda 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto prasību. Dalībvalstu kompetento iestāžu informācijas pieprasījumi ir pamatoti. Lai to nodrošinātu, pieprasījumos iekļauj ticamas norādes par iespējamiem 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpumiem.

3.  Dalībvalstis atbild uz citu dalībvalstu visu kompetento iestāžu informācijas pieprasījumiem un veic pārbaudes un izmeklēšanu par to, kā autopārvadātāji, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību, izpilda 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto prasību. Dalībvalstu kompetento iestāžu informācijas pieprasījumi ir pienācīgi motivēti un pamatoti. Lai to nodrošinātu, pieprasījumos iekļauj ticamas norādes par iespējamiem 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpumiem.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu, uzskata, ka tas ir nepietiekami pamatots, tā desmit darbdienu laikā par to informē pieprasītāju dalībvalsti. Pieprasītāja dalībvalsts sīkāk pamato pieprasījumu. Ja tas nav iespējams, dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu.

4.  Ja dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu, uzskata, ka tas ir nepietiekami pamatots, tā piecu darbdienu laikā par to informē pieprasītāju dalībvalsti. Pieprasītāja dalībvalsts sīkāk pamato pieprasījumu. Ja tas nav iespējams, dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja ir sarežģīti vai neiespējami izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā dalībvalsts desmit darbdienu laikā iespēju robežās par to informē pieprasītāju dalībvalsti. Iesaistītās dalībvalstis apspriežas, lai rastu risinājumu jebkurām grūtībām, kas radušās.

5.  Ja ir sarežģīti vai neiespējami izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā dalībvalsts piecu darbdienu laikā par to informē pieprasītāju dalībvalsti, pienācīgi pamatojot šo sarežģītību vai neiespējamību. Iesaistītās dalībvalstis sadarbojas, lai rastu risinājumu jebkurām grūtībām, kas radušās. Ja problēmas attiecībā uz informācijas apmaiņu turpinās vai pastāvīgi tiek saņemti atteikumi sniegt informāciju, nenorādot pienācīgu pamatojumu, tiek informēta Komisija, kura pēc apspriešanās ar attiecīgajām dalībvalstīm var veikt visus nepieciešamos pasākumus situācijas labošanai.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Atbildot uz pieprasījumiem atbilstoši 3. punktam, dalībvalstis sniedz prasīto informāciju un veic vajadzīgās pārbaudes un izmeklēšanu divdesmit piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja vien tās atbilstoši 4. un 5. punktam nav informējušas pieprasītāju dalībvalsti, ka pieprasījums ir nepietiekami pamatots vai ka ir neiespējami vai sarežģīti to izpildīt.

6.  Atbildot uz pieprasījumiem atbilstoši 3. punktam, dalībvalstis sniedz prasīto informāciju un veic vajadzīgās pārbaudes un izmeklēšanu piecpadsmit darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja vien attiecīgās dalībvalstis savstarpēji nav vienojušās par citu termiņu, vai ja vien tās atbilstoši 4. un 5. punktam nav informējušas pieprasītāju dalībvalsti, ka pieprasījums ir nepietiekami pamatots vai ka ir neiespējami vai sarežģīti to izpildīt un šīm grūtībām nav rasts risinājums.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Iekļauj šādu 18.a pantu:

 

18.a pants

 

Papildu pasākumi

 

1. Dalībvalstis veic papildu pasākumus, lai izstrādātu, atvieglotu un sekmētu apmaiņu starp ierēdņiem, kuri ir atbildīgi par dalībvalstu administratīvo sadarbību un savstarpējo palīdzību, kā arī tiem, kuri ir atbildīgi par šīs regulas piemērojamo noteikumu ievērošanas un izpildes pārraudzību.

 

2. Komisija sniedz tehnisku un cita veida atbalstu, lai vēl vairāk uzlabotu administratīvo sadarbību un vairotu savstarpējo uzticēšanos starp dalībvalstīm, tostarp sekmējot personāla apmaiņu un kopīgas mācību programmas, kā arī izstrādājot, atvieglojot un sekmējot labās prakses ierosmes. Komisija, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes pilnvaras budžeta procedūrā, var izmantot pieejamos finansēšanas instrumentus, lai turpinātu stiprināt dalībvalstu spēju veidošanu un administratīvo sadarbību.

 

3. Dalībvalstis ievieš salīdzinošas izvērtēšanas programmu, kurā piedalās visas kompetentās izpildiestādes un kuras ietvaros tiek nodrošināta pienācīga izvērtējošo un izvērtējamo kompetento izpildiestāžu rotācija. Dalībvalstis par šīm programmām ziņo Komisijai reizi divos gados, ietverot šo informāciju 26. pantā minētajā ziņojumā par kompetento iestāžu darbību.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Katru gadu dalībvalstis sagatavo ziņojumu par to teritorijā izmantotajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumiem, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, un nosūta to Komisijai vēlākais 30. jūnijā nākamajā gadā pēc pārskata perioda beigām. Minētajā ziņojumā norāda:

3.  Katru gadu dalībvalstis sagatavo ziņojumu par to teritorijā reģistrētajiem un izmantotajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām un ar kuriem veic starptautiskus pārvadājumus, un nosūta to Komisijai vēlākais 30. jūnijā nākamajā gadā pēc pārskata perioda beigām. Minētajā ziņojumā norāda:

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  to atļauju skaitu, kas piešķirtas pārvadātājiem, kuri veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas;

a)  to atļauju skaitu, kas piešķirtas pārvadātājiem, kuri veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām un ar kuriem veic starptautiskus pārvadājumus;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  to katrā kalendārajā gadā dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas;

b)  to katrā kalendārajā gadā dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām un ar kuriem veic starptautiskus pārvadājumus;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  to līdz katra gada 31. decembrim dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekļu kopējo skaitu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas;

c)  to mehānisko transportlīdzekļu kopējo skaitu, kuri dalībvalstī ir reģistrēti uz katra gada 31. decembri, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām un ar kuriem veic starptautiskus pārvadājumus;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  kāds ir aplēstais mehānisko transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, īpatsvars no visiem dalībvalstī reģistrētajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto vispārējiem autopārvadājumiem, atsevišķi izdalot iekšzemes, starptautiskos un kabotāžas pārvadājumus.

d)  kāds ir aplēstais mehānisko transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, kā arī to, kas nesasniedz 2,4 tonnas, īpatsvars no visiem dalībvalstī reģistrētajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto vispārējiem autopārvadājumiem, atsevišķi izdalot iekšzemes, starptautiskos un kabotāžas pārvadājumus.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija, pamatojoties uz informāciju, ko tā apkopojusi atbilstoši 3. punktam, un uz papildu pierādījumiem, vēlākais 2024. gada 31. decembrī iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, kopējā skaita izmaiņām. Pamatojoties uz minēto ziņojumu, tā atkārtoti novērtē, vai ir jāierosina papildu pasākumi.

4.  Komisija, pamatojoties uz informāciju, ko tā apkopojusi atbilstoši 3. punktam, un uz papildu pierādījumiem, vēlākais 2024. gada 31. decembrī iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par autopārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, kopējā skaita izmaiņām. Pamatojoties uz minēto ziņojumu, tā atkārtoti novērtē, vai ir jāierosina papildu pasākumi.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Katru gadu dalībvalstis ziņo Komisijai par pieteikumiem, ko tās iesniegušas saskaņā ar 18. panta 3. un 4. punktu, par saņemtajām atbildēm no citām dalībvalstīm un par pasākumiem, ko tās veikušas, pamatojoties uz saņemto informāciju.;

5.  Katru gadu dalībvalstis ziņo Komisijai par pieteikumiem, ko tās iesniegušas saskaņā ar 18. pantu, par saņemtajām atbildēm no citām dalībvalstīm un par pasākumiem, ko tās veikušas, pamatojoties uz saņemto informāciju.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

26. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a  iekļauj šādu 5.a punktu:

 

5.a  Pamatojoties uz Komisijas saskaņā ar 5. punktu iegūto informāciju un papildu pierādījumiem, tā vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei sīki izstrādātu ziņojumu par dalībvalstu administratīvo sadarbību, par iespējamiem trūkumiem šajā sakarībā un par iespējamiem veidiem sadarbības uzlabošanai. Pamatojoties uz šo ziņojumu, tā atkārtoti novērtē, vai ir jāierosina papildu pasākumi.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

1. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Regulas 1. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

 

"Šo regulu piemēro arī ienākošiem un izejošiem kravu autopārvadājumiem, kas ir kombinētā pārvadājuma sākotnējais un/vai beigu posms, kā ir noteikts Padomes Direktīvā 92/106/EEK."

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

1. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1b)  regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Veicot pārvadājumus no dalībvalsts uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas uz braucienu daļu, ko veic tās dalībvalsts teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Tā neattiecas uz braucienu daļu, ko veic tajā dalībvalstī, kurā krava tiek iekrauta vai izkrauta, kamēr nav noslēgts nepieciešamais nolīgums starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti.

“2.  Veicot pārvadājumus no dalībvalsts uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas uz braucienu daļu, ko veic tās dalībvalsts teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Tomēr šī tranzīta brauciena daļa neietilpst direktīvas par norīkotajiem darba ņēmējiem piemērošanas jomā. Tā neattiecas uz braucienu daļu, ko veic tajā dalībvalstī, kurā krava tiek iekrauta vai izkrauta, kamēr nav noslēgts nepieciešamais nolīgums starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti.";

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  panta 5. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

c) kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pilna masa, ietverot piekabju masu, ir mazāka par 2,4 tonnām;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

2. pants – 7.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  "tranzīts" ir tāds brauciens ar kravu, kuru transportlīdzeklis veic, braucot cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm, un kura sākuma vieta un galamērķa vieta nav nevienā no šīm dalībvalstīm vai trešām valstīm;

Pamatojums

Šī definīcija vajadzīga, lai paredzētu noteikumus par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā saskaņā ar COM(2017)0278.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  panta 1. punktam pievieno c) apakšpunktu:

 

“c) veic starptautiskos pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar viedo tahogrāfu, kā noteikts 3. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/20141a II nodaļā.”

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiklīdz ir piegādāta krava, kas ievesta ar ienākošu starptautisku pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 1. punktā minētajiem pārvadātājiem ir atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli veikt kabotāžas pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī vai kaimiņos esošās dalībvalstīs. Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā jānotiek 5 dienu laikā no pēdējās izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā.;

2.  Tiklīdz ir piegādāta krava, kas ievesta ar ienākošu starptautisku pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 1. punktā minētajiem pārvadātājiem ir atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli veikt kabotāžas pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī vai kaimiņos esošās dalībvalstīs atpakaļceļā uz kravas pārvadātāja uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsti. Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā jānotiek 7 dienu laikā no pēdējās izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā, atkarībā no piemērojamā pārvadājuma līguma;

 

Termiņā, kas minēts pirmajā daļā, pārvadātāji var veikt kabotāžas pārvadājumus dalībvalstī, ja viņu uzturēšanās minētajā dalībvalstī nepārsniedz 48 stundas pēc ierašanās šīs dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  pantā iekļauj šādu punktu:

 

“2.a Pēc 2. punktā minētā 7 dienu laikposma beigām pārvadātāji nedrīkst ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli veikt kabotāžas pārvadājumus tajā pašā uzņēmējā dalībvalstī 72 stundas pēc tam, kad notikusi atgriešanās kravas pārvadātāja uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstī, un kamēr tie nav veikuši jaunu starptautisko pārvadājumu no uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts.”

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 4.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus iesniedz vai nosūta pilnvarotajam uzņēmējas dalībvalsts kontroles darbiniekam pēc pieprasījuma un uz ceļa veiktās pārbaudes laikā. Tos var iesniegt vai nosūtīt elektroniski, rediģējamā strukturētā formātā, ko var tieši izmantot uzglabāšanai un apstrādei datoros, piemēram, eCMR formātā.* Uz ceļa veiktās pārbaudes laikā transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu personu vai struktūru, kas var iesniegt 3. punktā minētos pierādījumus.

Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus iesniedz vai nosūta pilnvarotajam uzņēmējas dalībvalsts kontroles darbiniekam pēc pieprasījuma un uz ceļa veiktās pārbaudes laikā. Dalībvalstis pieņem, ka pierādījumus iesniedz vai nosūta elektroniski, rediģējamā strukturētā formātā, ko var tieši izmantot uzglabāšanai un apstrādei datoros, piemēram, elektronisku preču pavadzīmi atbilstoši Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (eCMR). Uz ceļa veiktās pārbaudes laikā transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu personu vai struktūru, kas var iesniegt 3. punktā minētos pierādījumus.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

9. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Regulas 9. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

(ea) atlīdzību un apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/71/EK1a 3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktā.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārbaudes

Pārdomāta izpilde

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts organizē pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējiem kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc Eurostat datiem.

1.  Lai panāktu vēl labāku šajā nodaļā paredzēto prasību ieviešanu, dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā īsteno saskaņotu valsts ieviešanas stratēģiju. Šī stratēģija ir vērsta uz uzņēmumiem ar augstu riska novērtējumu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK1a 9. pantā.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā (OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.).

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Katra dalībvalsts nodrošina, ka Direktīvas 2006/22/EK 2. pantā paredzētās pārbaudes attiecīgā gadījumā ietver pārbaudi par kabotāžas pārvadājumiem.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šā panta 2. punkta vajadzībām dalībvalstīm ir pieejama attiecīgā informācija un dati, ko reģistrē, apstrādā vai uzglabā ar Regulas (ES) Nr. 165/2015 II nodaļā minēto viedo tahogrāfu un ar elektroniskiem transporta dokumentiem, piemēram, elektroniskām preču pavadzīmēm (eCMR) atbilstoši Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Dalībvalstis sniedz piekļuvi šiem datiem tikai kompetentajām iestādēm, kuras ir pilnvarotas pārbaudīt tiesību aktu pārkāpumus saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis paziņo Komisijai kontaktinformāciju par visām to teritorijā esošajām kompetentajām iestādēm, ko tās norīkojušas piekļūt šiem datiem. Līdz [XXX] Komisija sagatavo visu valstu kompetento iestāžu sarakstu un nosūta to dalībvalstīm. Dalībvalstis nekavējoties informē par jebkādām turpmākām izmaiņām šajā informācijā.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu, lai noteiktu to datu raksturojumu, kuriem dalībvalstīm ir piekļuve, to izmantošanas nosacījumus un tehniskās specifikācijas to pārsūtīšanai vai piekļuvei tiem, jo īpaši precizējot:

 

a) sīki izstrādātu sarakstu ar informāciju un datiem, kuriem valstu kompetentajām iestādēm ir piekļuve un kuri ietver vismaz robežas šķērsošanas laikus un vietas, iekraušanas un izkraušanas operācijas, transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi un vadītāja datus;

 

b) kompetento iestāžu piekļuves tiesības, vajadzības gadījumā tās diferencējot atkarībā no kompetento iestāžu veida, piekļuves veida un datu izmantošanas nolūka;

 

c) tehniskās specifikācijas a) apakšpunktā minēto datu pārsūtīšanai vai piekļuvei tiem, tostarp attiecīgā gadījumā datu glabāšanas maksimālo ilgumu, vajadzības gadījumā tos diferencējot atkarībā no datu veida.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 2.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d  Visiem šajā pantā minētajiem personas datiem var piekļūt un tos glabā ne ilgāk, kā tas noteikti nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā. Kad šādi dati minētajiem mērķiem vairs nav vajadzīgi, tos dzēš.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu pārbaudes uz ceļiem. Šādas pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku dalībvalstu iestādes, kas atbild par noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, katrai no tām darbojoties savā teritorijā. Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 1. punktu, apmainās ar informāciju par to pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem.

3.  Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu pārbaudes uz ceļiem, kas var sakrist ar pārbaudēm, kuras tiek veiktas saskaņā ar Direktīvas 2006/22/EK 5. pantu. Šādas pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku dalībvalstu iestādes, kas atbild par noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, katrai no tām darbojoties savā teritorijā. Dalībvalstis apmainās ar informāciju par to pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

14.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paredz sankcijas nosūtītājiem, ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un III nodaļai, ja tie apzināti uzdod veikt pārvadājumu pakalpojumus, kas ietver šīs regulas pārkāpumus.

Dalībvalstis paredz iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas nosūtītājiem, ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un III nodaļai, ja tie apzinās vai tiem pamatoti vajadzētu zināt, ka pārvadājumu pakalpojumi, ko tie uzdod veikt, ietver šīs regulas pārkāpumus.

 

Ja kravu nosūtītāji, ekspeditori, līgumslēdzēji un apakšuzņēmēji pasūta transporta pakalpojumus pie transporta uzņēmumiem ar zema riska reitingu, kā minēts Direktīvas 2006/22/EK 9. pantā, tiem nepiemēro sankcijas par pārkāpumiem, ja vien netiek pierādīts, ka tie faktiski zināja par minētajiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

17. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Katru gadu vēlākais 31. janvārī dalībvalstis informē Komisiju par to kabotāžas pārbaužu skaitu, kas veiktas iepriekšējā kalendārajā gadā atbilstoši 10.a pantam. Šādā informācijā norāda pārbaudīto transportlīdzekļu skaitu un pārbaudīto tonnkilometru skaitu.;

3.  Vēlākais līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] dalībvalstis nosūta Komisijai savu valsts īstenošanas stratēģiju, kas pieņemta saskaņā ar 10.a pantu. Katru gadu vēlākais 31. janvārī dalībvalstis informē Komisiju par izpildes darbībām, kas veiktas iepriekšējā kalendārajā gadā atbilstoši 10.a pantam, tostarp vajadzības gadījumā — veikto pārbaužu skaitu. Šādā informācijā norāda pārbaudīto transportlīdzekļu skaitu un pārbaudīto tonnkilometru skaitu;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

17. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija līdz 2022. gada beigām izstrādā ziņojumu par situāciju Savienības autopārvadājumu tirgū. Ziņojumā iekļauj tirgus situācijas analīzi, ietverot kontroles mehānismu efektivitātes novērtējumu un darba apstākļu attīstību profesijā.

  • [1]  OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.

PASKAIDROJUMS

PAMATINFORMĀCIJA

Autotransporta nozare ir ļoti nozīmīga un svarīga, lai mūsu sabiedrība varētu darboties. Šajā nozarē ir nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni cilvēku, un tā veic gandrīz pusi no visiem kravu pārvadājumiem Eiropas Savienībā.

2017. gada 31. maijā Komisija pieņēma mobilitātes tiesību aktu kopumu ar mērķi nodrošināt godīgu konkurenci, vienkāršot spēkā esošos noteikumus, uzturēt ES iekšējo tirgu un nodrošinātu darba ņēmēju tiesības šajā nozarē.

T. s. mobilitātes pakete sastāv no vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem. Viens no tiem ir šis priekšlikums, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009 par piekļuvi kravas autopārvadājumu tirgum un par autopārvadātāja profesionālās darbības nosacījumiem. Šīs regulas paredz noteikumus, kas uzņēmumiem jāievēro, ja tie vēlas darboties starptautisko kravas autopārvadājumu tirgū vai citas valsts tirgū (kabotāža).

Tomēr atšķirības noteikumu interpretācijā, neatbilstības praktiskajā izpildē un sadarbības trūkums starp dalībvalstīm mazina noteikumu efektivitāti un rada juridisku nenoteiktību un nevienlīdzīgus konkurences nosacījumus uzņēmējiem.

Ar Komisijas priekšlikumu tiek ieviestas izmaiņas četrās dažādās jomās; pastkastītes uzņēmumi, vieglie kravas automobiļi (VKA), kabotāža un izpilde.

Daži pārvadātāji dibina viltus meitasuzņēmumus dalībvalstīs ar zemāku algu līmeni, lai izmantotu šīs algu atšķirības, kaut gan pārvadājumus veic tikai dalībvalstīs ar augstu algu līmeni. Tā ir negodīga konkurence salīdzinājumā ar tiem pārvadātājiem, kuri pienācīgi reģistrēti dalībvalstī, kurā tie galvenokārt veic uzņēmējdarbību.

Lai izskaustu t. s. pastkastītes uzņēmumus, Komisija ierosina vēl vairāk stiprināt kritērijus attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, lai nodrošinātu, ka pārvadātājs tiešām veic reālu darbību uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstī. Piemēram, tam jāveic uzņēmējdarbību no šīm telpām, jātur attiecīgi aktīvi un jānodarbina ar darbību samērīgs personāls.

Turklāt Komisija racionalizē dalībvalstu sadarbību šajā jomā. Dalībvalstīm būtu ciešāk jāsadarbojas, lai atklātu pastkastītes uzņēmumus un nepieciešamības gadījumā veiktu vietējas pārbaudes.

Pašlaik VKA (transportlīdzekļi, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām) ir izslēgti no Regulas (EK) Nr. 1071/2009 darbības jomas. Tomēr dalībvalstīm ir atļauts piemērot dažus regulas noteikumus VKA to teritorijā, un tas Eiropas Savienībā rada atšķirīgas prasības. Tā kā VKA izmantošana nākamajos gados turpinās pieaugt, Komisija ierosina šiem transportlīdzekļiem piemērot dažus noteikumus attiecībā uz piekļuvi profesijai.

Patlaban ierobežojumiem ir pakļauts kabotāžas tirgus, proti, iekšēji kravu pārvadājumi kādā dalībvalstī, ko veic pārvadājumu uzņēmums no citas dalībvalsts. Šobrīd spēkā esošie ES noteikumi ļauj veikt trīs kabotāžas pārvadājumus septiņās dienās pēc starptautiska pārvadājuma.

Tomēr šos spēkā esošos noteikumus ir ļoti grūti izpildīt. Kontroles iestādes pieprasa papīra dokumentus attiecībā uz kabotāžas pārvadājumu skaitu, bet tas, šķiet, nav efektīvi. Šie noteikumi Eiropas Savienībā arī ir ieviesti nesaskaņoti, tādējādi radot administratīvo slogu, juridisko nenoteiktību, negodīgu konkurenci un neuzticību starp vietējiem un ārvalstu pārvadātājiem.

Tā kā kabotāža galvenokārt notiek dažās, bet ne visās dalībvalstīs, neskaidri noteikumi un īstenošana var nopietni ietekmēt valstu pārvadātājus, kas darbojas tajās dalībvalstīs, kurās kabotāža veido būtisku valsts pārvadājumu tirgus daļu. Tas galvenokārt ir saistīts ar ievērojamām atšķirībām darba samaksā, nodokļu sistēmās, sociālajās iemaksās un darba noteikumos. Komisija secina, ka šī nozare vēl nav gatava liberalizācijai.

Tāpēc Komisija ierosina jaunu tiesisko regulējumu, proti, neierobežotu kabotāžas pārvadājumu skaitu piecās dienās pēc starptautiska pārvadājuma. Tas tiek apvienots ar stingrām prasībām par uzņēmējas dalībvalstis noteikumu par minimālo algu un apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu piemērošanu jau no pirmā kabotāžas pārvadājuma, iespēju pārbaudīt kabotāžas likumību ar elektroniskiem dokumentiem (piemēram, eCMR) un dalībvalstu pienākumu pārbaudīt noteiktu minimālo procentuālo daļu no kabotāžas pārvadājumiem.

Lai risinātu problēmu par dalībvalstu veikto pārbaužu atšķirīgajiem līmeņiem un efektivitāti, Komisija ierosina noteikt obligātās gada robežvērtības attiecībā uz kabotāžas pārbaudēm un saskaņotām (pārrobežu) pārbaudēm. Turklāt Komisija vēlas uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm, izmantojot noteikumus par informācijas apmaiņu, atļaut veikt mērķtiecīgas pārbaudes, sniedzot riska novērtējumu ar Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistra palīdzību, kā arī mudināt izmantot viedo tahogrāfu un e-dokumentus.

REFERENTA NOSTĀJA

Referents atzinīgi vērtē mobilitātes dokumentu kopumu, jo pastāv liela nepieciešamība pārskatīt tiesību aktus, lai uzlabotu pašreizējos noteikumus. Kopums ietver vairākus svarīgus tiesību aktus, un referents uzsver, ka jāpanāk to savstarpēja saistība, lai nodrošinātu skaidrus noteikumus. Saskaņots regulējums ir svarīgs, lai novērstu nepilnības, kas rada negodīgu konkurenci uzņēmumiem. Šajā sakarībā referents pauž nožēlu, ka kombinēto pārvadājumu Direktīvas 92/106/EEK pārskatīšana tika atdalīta no mobilitātes tiesību aktu kopuma pirmā daļas un tika uzsākta vēlāk.

Referents atbalsta Komisijas mērķi precizēt noteikumus, lai uzlabotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un godīgu konkurenci šajā nozarē, vienlaikus neradot nevajadzīgu administratīvo slogu. Tas ir īpaši svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tiesiskā regulējuma atjaunināšana ir vajadzīga arī sakarā ar tehnoloģiju uzlabošanos un transporta digitalizāciju. Tas ir ļoti svarīgi, lai panāktu noteikumu efektīvu izpildi.

Tomēr referents uzskata, ka priekšlikumu var uzlabot vairākos punktos, lai nodrošinātu līdzsvarotus nosacījumus godīgai konkurencei un stingru izpildi, un lai tiešām varētu gūt labumu no vienotā tirgus.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumus cīņai pret pastkastītes uzņēmumiem. Pašlaik Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 400 šādu uzņēmumu. Tos izveido pārvadātāji, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs ar augstu algu līmeni, un viņi vēlas gūt nepamatotu labumu no zemākām darbaspēka izmaksām vai nodokļiem citās dalībvalstīs. Šie pārvadātāji ļaunprātīgi izmantot tiesību aktu nepilnības un vāju izpildi, kas sekmē negodīgu konkurenci.

Ir ļoti svarīgi stiprināt un precizēt prasības par to, kā noteikt patiesas uzņēmējdarbības veikšanu un papildināt valstu elektroniskajos reģistros iekļaujamos datus, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par uzņēmuma īpašniekiem.

Turklāt referents uzskata, ka ir vajadzīga VKA iekļaušana šajā tiesību aktā, jo pieaug šo transportlīdzekļu daļa tirgū un tādēļ tiem jāievēro tie paši noteikumi. Tomēr ir arī jāpatur prātā, ka autotransporta nozarē ir daudz MVU, kas veic tikai iekšzemes pārvadājumus. Tāpēc referents ierosina ierobežot šīs regulas darbības jomu un attiecināt to tikai uz vieglajiem kravas automobiļiem, kuri darbojas starptautiskā mērogā (tas ir tikai aptuveni 10 % no visiem VKA).

Tomēr attiecībā uz šiem VKA referents uzskata, ka būtu jāpiemēro visi četri kritēriji, tātad arī labas reputācijas un profesionālās kompetences kritērijs, kā arī prasība saņemt Kopienas atļauju. Tas nodrošinās, ka ar VKA veiktie starptautiskie pārvadājumi arī atbildīs tiem pašiem profesijas minimālajiem standartiem, kādi tiek ievēroti pārējā kravas autopārvadājumu nozarē. Lai vēl vairāk mazinātu administratīvo slogu, referents ierosina darbības jomā neiekļaut pavisam nelielos vieglos kravas automobiļus (masu mazāku par 2,4 tonnām).

Attiecībā uz kabotāžu referents uzsver šo darbību mērķi, proti, samazināt emisijas no tukšiem kravas transportlīdzekļiem, kuri atgriežas no starptautiskajiem pārvadājumiem, un atļaut kabotāžu veikt vien noteiktu laiku. Piemēram, ja starptautiska pārvadājumu darbība tiek apvienota ar kādu valsts mēroga darbību atceļā, varētu palielināt transporta efektivitāti un mazināt tukšbraucienus.

Tomēr pašlaik ārvalstu pārvadātāji ļaunprātīgi izmanto kabotāžas noteikumus, sistemātiski par kabotāžu uzdodot kravu pārvadājumus valsts teritorijā. Tas noved pie negodīgas konkurences un sociālā dempinga. Tā kā kabotāžas pārvadājumi ir tādi paši kā iekšzemes pārvadājumi, referents atgādina, ka būtu jāpiemēro transportlīdzekļa vadītāju norīkošanas direktīva jeb Direktīva 96/71/EK. Tas norādīts arī Komisijas priekšlikumā šai direktīvai.

Tomēr Komisijas priekšlikumi diemžēl nenovērš regulāru kabotāžu. Referents uzskata, ka regulāras kabotāžas novēršana ir ļoti svarīga. Svarīgi ir arī nodrošināt, lai transporta uzņēmumi nevarētu ļaunprātīgi izmantot Kombinēto pārvadājumu direktīvu kabotāžas noteikumu apiešanai.

Tādēļ referents ierosina uzlabojumu attiecībā uz to, kas tieši uzskatāms par tādu starptautisku pārvadājumu, kas dod tiesības uz kabotāžu, piemēram, norādot starptautiskā līguma vērtību, lai tādējādi pārtrauktu regulāro kabotāžu. Turklāt referents ierosina ierobežot laiku, kurā kabotāžas pārvadājumus drīkst veikt, lai tādējādi uzsvērtu to pagaidu raksturu.

Visbeidzot, referents uzskata, ka stingrākai noteikumu izpildei ir būtiska nozīme, lai sasniegtu priekšlikuma mērķus. Pašlaik izpilde ir visai vāja un starp dalībvalstīm ir būtiskas atšķirības. Tāpēc referents ierosina pastiprināt noteikumus attiecībā uz administratīvo sadarbību un izpildi. Lai kompetentās iestādes varētu veikt pārbaudes, tām vajadzīga vieglāka piekļuve valstu reģistriem. Turklāt ir jāstimulē viedo tahogrāfu izmantošana, jāuzlabo labākās prakses apmaiņa un jāveicina dalībvalstu mācības par izpildi.

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejAS ATZINUMS (30.4.2018)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Verónica Lope Fontagné

ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Komisija 2017. gada 31. maijā iesniedza priekšlikumu Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 par nosacījumiem, kas jāievēro, lai veiktu autopārvadātāja profesionālo darbību, un Regulu Nr. 1072/2009 par piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum.

Komisijas mērķis ir ar šo priekšlikumu atbalstīt vienotā kravas autopārvadājumu tirgus netraucētu darbību, tās efektivitāti un konkurētspēju, jo pēc saskaņā ar ex post veiktā novērtējuma 2014.–2015. gadā šis mērķis tika sasniegts tikai daļēji. Šajā novērtējumā tika konstatēts, ka galvenās grūtības bija saistītas ar noteikumu trūkumiem un izpildes nodrošināšanu.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas priekšlikuma pamatmērķiem, bet uzskata, ka dažu ierosināto pasākumu pieņemšana sarežģītu tā praktisko īstenošanu autotransporta nozarē un ka tas var radīt pārāk lielus administratīvos šķēršļus uzņēmumiem un jo īpaši MVU, un tas galu galā varētu apdraudēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Tāpat būtu jāatzīmē, ka Komisija šo priekšlikumu ir iesniegusi kopā ar priekšlikumu direktīvai par autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā un priekšlikumu direktīvai par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, tādēļ tie būtu jāanalizē kopīgi.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ar šiem priekšlikumiem būtu jāpanāk līdzsvars starp iekšējā tirgus pareizu darbību un pienācīgu darba apstākļu un standartu nodrošināšanu.

Pirmajam solim šā mērķa sasniegšanā vajadzētu būt cīņai pret nelegālo darbu transporta nozarē, it īpaši tā dēvētajiem „pastkastīšu uzņēmumiem” un fiktīvu pašnodarbinātību.

Ir svarīgi ievērot brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību — tie ir Savienības tiesību pamatprincipi un ir izklāstīti attiecīgi LESD 49. un 56. pantā. Tomēr, kā norāda Komisija, ir nepieciešams nodrošināt, ka autopārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir reāla un pastāvīga klātbūtne attiecīgajā dalībvalstī un ka tie reāli darbojas šādā dalībvalstī.

Vajag pastiprināt kontroli un īstenot efektīvu, samērīgu un atturošu sodu noteikšanu uzņēmumiem, kas apzināti neievēro valsts un Kopienas noteikumus. Šāda rīcība, kura, lai gan būdama niecīga un nav attiecināma uz pārējo nozari, rada negodīgu konkurenci, kropļo iekšējo tirgu un nenodrošina saviem darbiniekiem pienācīgus darba apstākļus.

Kravas autopārvadājumi Eiropas Savienībā nodrošina 5 miljonus tiešo darbvietu un rada gandrīz 2 % no Kopienas IKP. Tomēr ES saskaras ar profesionālu autovadītāju trūkumu. Tāpēc un ņemot vērā to, ka transporta nozares darbības samazināšanās paralizētu tautsaimniecību, ES ir jāpieņem pasākumi, kas varētu piesaistīt nozarei jauniešus un vienlaikus saglabāt tajā esošos speciālistus.

Atzinuma sagatavotāja piekrīt, ka prasībām, kas nepieciešamas Regulas (EK) Nr. 1071/2009 un Regulas Nr. 1072/2009 izpildei, jābūt skaidri noteiktām un ka tām ir jābūt samērīgām ar uzņēmuma darbības raksturu un lielumu, neradot pārmērīgus administratīvos šķēršļus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka, Regulu (EK) Nr. 1071/2009 daļēji īstenojot attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem (VKA), to darbības izmaksas palielinātos par 4 %–10 %, lai gan šādi transportlīdzekļi veido tikai 0,11 % no starptautiskajiem pārvadājumiem tonnkilometru izteiksmē, par nesamērīgu ir uzskatāms priekšlikums pilnībā atcelt pastāvošo 1. panta 4. punkta a) apakšpunktā ietverto izņēmumu, neiesniedzot iepriekš datus, kas ļautu pierādīt tā nepieciešamību.

Ņemot vērā autotransporta nozarē strādājošo darbinieku mobilitāti, kā arī to, ka ir grūti iepriekš paredzēt nepieciešamo laiku, kas vajadzīgs starptautisku pakalpojumu izpildei, atzinuma sagatavotāja pauž šaubas par to, kāda būs faktiskā ietekme administratīvā ziņā tam, ja darba ņēmēju norīkošanu darbā iekļauj kā kritēriju labas reputācijas novērtēšanai.

Attiecībā uz kabotāžu atzinuma sagatavotāja piekrīt, ka ir svarīgi piemērot elastīgākus noteikumus, kas būtu arī skaidri, vienkārši un viegli uzraugāmi. Tomēr iespēja, ka šīs darbības, sākot ar pirmo dienu, var tikt iekļautas direktīvas par autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā darbības jomā, ne tikai sarežģīs noteikumu piemērošanu, bet arī sadārdzinās eksporta pārvadājumus, negatīvi ietekmējot starptautiskā transporta rentabilitāti un līdz ar to arī iekšējo tirgu un darba tirgu.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pagaidām un ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai neattiecas uz uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas nepārsniedz minēto ierobežojumu. Šādu uzņēmumu, kas aktīvi veic gan iekšzemes, gan starptautiskos pārvadājumus, skaits ir palielinājies. Tāpēc vairākas dalībvalstis ir nolēmušas piemērot šādiem uzņēmumiem Regulā (EK) Nr. 1071/2009 paredzētos noteikumus par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai. Lai nodrošinātu minimālu profesionalizācijas līmeni nozarē, kurā izmanto transportlīdzekļus, kā pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pieņemot kopīgus noteikumus, un tādējādi tuvinātu konkurences apstākļus starp visiem pārvadātājiem, šis noteikums jāsvītro, savukārt prasības attiecībā uz faktisku un stabilu uzņēmējdarbību un atbilstīgu finansiālo stāvokli jānosaka par obligātām.

(2)  Pagaidām un ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai neattiecas uz uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5  tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas nepārsniedz minēto ierobežojumu. Šādu uzņēmumu skaits ir palielinājies, jo īpaši iekšzemes pārvadājumu tirgū, jo pilsētās un īsākos maršrutos tiek izmantoti vieglie kravas automobiļi. Tāpēc vairākas dalībvalstis ir nolēmušas piemērot šādiem uzņēmumiem Regulā (EK) Nr. 1071/2009 paredzētos noteikumus par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai. Lai nodrošinātu minimālu profesionalizācijas līmeni nozarē, novērstu nepilnību izmantošanu un izveidotu taisnīgāku konkurenci iekšējā tirgū, neradot nevajadzīgu administratīvo un finansiālo slogu transporta uzņēmumiem, jo īpaši MVU, autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas prasības būtu jāpiemēro arī tiem uzņēmumiem, kas izmanto transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu kombinācijas, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, un kas veic starptautiskus pārvadājumus un kabotāžas pārvadājumus.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Savā ietekmes novērtējumā Komisija lēš, ka uzņēmumi 2020.–2035. gadā ietaupīs no EUR 2,7 miljardiem līdz EUR 5,2 miljardiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai piemērot vēl citas prasības papildus Regulā (EK) Nr. 1071/2009 noteiktajām. Nav pierādīts, ka šāda iespēja ir nepieciešama būtisko vajadzību apmierināšanai, un tā ir izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu piekļuvi. Tāpēc tā jāatceļ.

(3)  Dalībvalstis ir tiesīgas attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai piemērot vēl citas prasības papildus Regulā (EK) Nr. 1071/2009 noteiktajām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai gan autotransporta darbības Savienībā nodrošina aptuveni 5 miljonus tiešu darbvietu un rada gandrīz 2 % Kopienas IKP, Savienība ir saskārusies ar profesionālu autovadītāju trūkumu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū. Lai atvieglotu jauniešu un sieviešu piekļuvi profesijai un to padarītu pievilcīgāku, un arī, lai veicinātu darba ņēmēju palikšanu šajā nozarē (jo īpaši attiecībā uz MVU), būtu jāsamazina nelegāls darbs un fiktīva pašnodarbinātība un jāpadara elastīgākas pastāvošās administratīvās formalitātes, lai neradītu pārmērīgu slogu maziem uzņēmumiem vai pašnodarbinātajiem. Regulas (EK) Nr. 1071/2009 un Regulas (EK) Nr. 1072/2009 novērtēšana apliecināja, ka nevajadzīgas administratīvās un regulatīvās prasības ir slogs gan valdības iestādēm, gan transporta uzņēmumiem. Konkurētspējīgai un efektīvai transporta nozarei un labākai noteikumu izpildei ir nepieciešama noteikumu precizēšana un administratīvā vienkāršošana. Ir vajadzīgs arī turpmāks atbalsts tehnoloģiju attīstībai un to iespēju izmantošana.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Jānodrošina, ka autopārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir reāla un pastāvīga klātbūtne attiecīgajā dalībvalstī un ka tie reāli darbojas šādā dalībvalstī. Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir jāprecizē noteikumi par faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības esību.

(4)  Jānodrošina, ka autopārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir reāla un pastāvīga klātbūtne attiecīgajā dalībvalstī un ka tie reāli darbojas šādā dalībvalstī. Brīvība veikt uzņēmējdarbību ir viens no iekšējā tirgus stūrakmeņiem. Tomēr tas, ka pastāv “pastkastīšu uzņēmumi” un fiktīva pašnodarbinātība transporta nozarē, ir izraisījis nelegālas prakses izplatīšanos, kas apdraud nozares tēlu, jo tie nelikumīgi samazina darbaspēka izmaksas un nenodrošina darba standartu uzturēšanu. Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir jāprecizē Regulas (EK) Nr. 1071/2009 noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanas vietas nosacījumiem attiecībā uz faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības esību, kā arī jānodrošina un jāpārrauga to īstenošana, pastiprinot pārbaudes un tādējādi izbeidzot nelikumīgo praksi saistībā ar tā dēvētajiem “pastkastīšu uzņēmumiem” un fiktīvu pašnodarbinātību. Turklāt ir nepieciešams veicināt ciešāku sadarbību, kopīgu kontroli, nosakot vērienīgākus mērķus un labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ņemot vērā iespējamību, ka smagi valsts nodokļu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski ietekmēt godīgas konkurences apstākļus kravas autopārvadājumu tirgū, šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem labas reputācijas novērtējumā.

(6)  Ņemot vērā iespējamību, ka smagi valsts nodokļu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski ietekmēt godīgas konkurences apstākļus kravas autopārvadājumu tirgū, šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem labas reputācijas novērtējumā un par tiem būtu arī jāpiemēro atturošas sankcijas, kas ir proporcionālas konstatētajam pārkāpumam.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ņemot vērā iespējamību, ka smagi to Savienības noteikumu pārkāpumi, kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanu, un smagi līgumsaistībām piemērojamo tiesību aktu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski ietekmēt kravas autopārvadājumu tirgu, kā arī darbinieku sociālo aizsardzību, šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem labas reputācijas novērtējumā.

(7)  Ņemot vērā iespējamību, ka smagi to Savienības noteikumu pārkāpumi, kas attiecas uz darbinieku norīkošanu un kabotāžu, un smagi līgumsaistībām piemērojamo tiesību aktu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski ietekmēt kravas autopārvadājumu tirgu, kā arī darbinieku sociālo aizsardzību, šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem labas reputācijas novērtējumā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā godīgas konkurences nozīmīgumu tirgū, ar šo jautājumu saistīto Savienības noteikumu pārkāpumi jāņem vērā pārvadājumu vadītāju un pārvadājumu uzņēmumu labas reputācijas novērtējumā. Attiecīgi jāprecizē Komisijas pilnvaras noteikt attiecīgo pārkāpumu smaguma pakāpi.

(8)  Ņemot vērā godīgas konkurences nozīmīgumu tirgū, ar šo jautājumu un skartajiem darba ņēmējiem saistīto Savienības noteikumu pārkāpumi jāņem vērā pārvadājumu vadītāju un pārvadājumu uzņēmumu labas reputācijas novērtējumā. Attiecīgi jāprecizē Komisijas pilnvaras noteikt attiecīgo pārkāpumu smaguma pakāpi.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas nepārsniedz minēto ierobežojumu, jābūt minimālam finansiālā stāvokļa līmenim, lai nodrošinātu, ka tiem ir līdzekļi stabilas un ilgstošas darbības veikšanai. Tomēr, tā kā attiecīgās darbības apjoms parasti ir ierobežots, attiecīgajām prasībām jābūt mazāk stingrām nekā tās, kas piemērojamas pārvadātājiem, kuri izmanto transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas pārsniedz minēto ierobežojumu.

(10)  Uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas nepārsniedz minēto ierobežojumu, un kas iesaistīti starptautiskajos pārvadājumos, jābūt pietiekamam finansiālā stāvokļa līmenim, lai nodrošinātu, ka tiem ir līdzekļi stabilas un ilgstošas darbības veikšanai, un tiem vajadzētu būt līdzekļiem savu saistību izpildīšanai attiecībā uz darba ņēmēju algām un sociālajām iemaksām. Tomēr, tā kā attiecīgās darbības apjoms parasti ir ierobežots, attiecīgajām prasībām jābūt mazāk stingrām nekā tām, kas piemērojamas pārvadātājiem, kuri izmanto transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kas pārsniedz minēto ierobežojumu, un tām nevajadzētu radīt nevajadzīgu slogu maziem uzņēmumiem vai pašnodarbinātām personām.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Valstu elektroniskajos reģistros iekļautajai informācijai par pārvadātājiem jābūt pēc iespējas pilnīgākai, lai valsts iestādēm, kas atbild par attiecīgo noteikumi izpildi, būtu pietiekams priekšstats par pārbaudāmajiem pārvadātājiem. Jo īpaši informācijai par pārvadātāju rīcībā esošo transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, to nolīgto darbinieku skaitu, to riska novērtējumu, un finanšu pamatinformācijai par pārvadātājiem vajadzētu uzlabot Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un (EK) Nr. 1072/2009 noteikumu izpildi valstu un pārrobežu mērogā. Tāpēc attiecīgi jāgroza noteikumi par valsts elektronisko reģistru.

(11)  Valstu elektroniskajos reģistros iekļautā informācija par pārvadātājiem būtu pastāvīgi jāatjaunina, lai valsts iestādēm, kas atbild par attiecīgo noteikumi izpildi, būtu pietiekams priekšstats par pārbaudāmajiem pārvadātājiem. Jo īpaši informācijai par pārvadātāju rīcībā esošo transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, to nolīgto darbinieku skaitu, to riska novērtējumu, un finanšu pamatinformācijai par pārvadātājiem vajadzētu uzlabot Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un (EK) Nr. 1072/2009 noteikumu izpildi valstu un pārrobežu mērogā. Turklāt valstu elektroniskajiem reģistriem vajadzētu būt sadarbspējīgiem, un tajos ietvertajiem datiem — tieši pieejamiem visu dalībvalstu tiesībaizsardzības amatpersonām, kas veic pārbaudes uz autoceļiem. Tāpēc attiecīgi jāgroza noteikumi par valsts elektronisko reģistru.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Noteikumiem par iekšzemes pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī (“kabotāža”), jābūt skaidriem, vienkāršiem un viegli izpildāmiem, vienlaikus kopumā saglabājot līdz šim sasniegto liberalizācijas līmeni.

(13)  Kabotāžas pārvadājumu galvenais mērķis ir izvairīties no braucieniem bez kravas, atgriežoties valstī, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību, un tā var palīdzēt samazināt degvielas patēriņu un emisijas, uzlabot uzņēmumu rentabilitāti un tādējādi arī iekšējo tirgu un darba tirgu. Noteikumiem par iekšzemes pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī (“kabotāža”), vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, lai pārvadātāji tos varētu īstenot, un viegli izpildāmiem. Šiem noteikumiem būtu jāatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem, vienlaikus saglabājot līdz šim sasniegto liberalizācijas līmeni, nemazinot pamatprincipu par pakalpojumu sniegšanas brīvību iekšējā tirgū un norīkoto darba ņēmēju aizsardzību. Lai nodrošinātu pagaidu raksturu un novērstu jebkādus tirgus traucējumus vai izkropļojumus, kā arī sistemātiskas kabotāžas risku, ko rada tā dēvētie "pastkastīšu" uzņēmumi vai t. s. klejojošie transportlīdzekļu vadītāji, Savienības noteikumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 96/71/EK1a, autotransporta nozarē piemēro kabotāžas pārvadājumiem no 1. dienas.

 

_______________

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Šajā nolūkā un lai atvieglotu pārbaužu veikšanu un kliedētu nenoteiktību, jāatceļ ierobežojums attiecībā uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc starptautiska pārvadājuma, savukārt šādiem pārvadājumiem pieejamo dienu skaits jāsamazina.

(14)  Šajā nolūkā un lai atvieglotu pārbaužu veikšanu un kliedētu nenoteiktību, kabotāžas pārvadājumu skaits pēc starptautiska pārvadājuma nebūtu jāierobežo 48 stundu laikposmā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Pēc kabotāžas pārvadājumu pabeigšanas pārvadātāju uzņēmumiem nevajadzētu būt atļautam ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli veikt kabotāžas pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī septiņas dienas.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)  Kravas autopārvadājumu ekoloģiskie raksturlielumi ir ļoti svarīgs aspekts, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. 2012. gadā gandrīz ceturtā daļa transportlīdzekļu Savienībā pārvietojās bez kravas, kas daudzos gadījumos bija saistīts ar kabotāžas pārvadājumiem noteiktajiem ierobežojumiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

14.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14c)  Regulas (EK) Nr. 1072/2009 17. apsvērumā ir skaidri noteikts, ka Direktīvu 96/71/EK piemēro transporta uzņēmumiem, kas veic kabotāžas pārvadājumu. Tā kā kabotāža ietver tiešu dalību uzņēmējas dalībvalsts pārvadājumu tirgū, tas ir vienīgais veids, kā panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Jāprecizē, kādiem līdzekļiem autopārvadātāji var pierādīt atbilstību kabotāžas pārvadājumu noteikumiem. Elektroniskas pārvadājumu informācijas izmantošana un pārsūtīšana jāatzīst kā viens no šādiem līdzekļiem, kam vajadzētu vienkāršot attiecīgo pierādījumu iesniegšanu un to apstrādi, kuru veic kompetentās iestādes. Šim nolūkam izmantotajam formātam jānodrošina uzticamība un autentiskums. Ņemot vērā, ka efektīva informācijas elektroniskas apmaiņas izmantošana pārvadājumu un loģistikas jomā palielinās, ir svarīgi nodrošināt saskaņotību tiesiskajos regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz administratīvo procedūru vienkāršošanu.

(15)  Iedarbīga un rezultatīva noteikumu izpilde ir priekšnoteikums godīgai konkurencei iekšējā tirgū un darba ņēmēju tiesību aizsardzības nodrošināšanai. Ļoti svarīga ir izpildes procesa turpmāka digitalizācija, lai atbrīvotu izpildes spējas, samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu un labāk uzraudzītu augsta riska pārvadātājus. Ir nepieciešama viedo tahogrāfu un elektronisko pārvadājuma dokumentu (eCMR) ātra atjaunināšana un izmantošana. Jāprecizē, kādiem līdzekļiem autopārvadātāji var pierādīt atbilstību kabotāžas pārvadājumu noteikumiem. Elektroniskas pārvadājumu informācijas izmantošana un pārsūtīšana jāatzīst kā viens no šādiem līdzekļiem, kam vajadzētu vienkāršot attiecīgo pierādījumu iesniegšanu un to apstrādi, kuru veic kompetentās iestādes. Šim nolūkam izmantotajam formātam jānodrošina uzticamība un autentiskums. Ņemot vērā, ka efektīva informācijas elektroniskas apmaiņas izmantošana pārvadājumu un loģistikas jomā palielinās, ir svarīgi nodrošināt saskaņotību tiesiskajos regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Viens no priekšnoteikumiem pareizai iekšējā tirgus darbībai ir izpildes instrumentu digitalizācija, nevajadzīga administratīvā sloga samazināšana un izpildes noteikumu efektīva un iedarbīga izpilde autotransporta nozarē.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  svītro a) apakšpunktu;

i)  a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

“a)  uzņēmumiem, kas veic kravu autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus vai sakabinātus transportlīdzekļus , kuru pieļaujamā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, un kas nodarbojas vienīgi ar pārvadājumiem valsts teritorijā;”

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

1. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pievieno šādu 6. punktu:

svītrots

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

 

Tomēr dalībvalstis var:

 

(a)  pieprasīt, lai minētie uzņēmumi piemēro dažus vai visus pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

(b)  samazināt pirmajā daļā minēto ierobežojumu visām vai dažām autopārvadājumu kategorijām.”

 

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  regulas 3. pantā svītro 2. punktu;

svītrots

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“a)  telpas, kurās uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, jo īpaši savus komerclīgumus, grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentajai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem;”

“a)  ar uzņēmuma veiktajām darbībām samērīgas piemērotas telpas, kurās uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus vai nodrošina piekļuvi tiem papīra vai elektroniskā formātā, jo īpaši savus komerclīgumus, grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba līgumus, dokumentus par kabotāžu, transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu, ja nepieciešams, un darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentajai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem;”

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants – aa punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  iekļauj šādu punktu:

 

“aa)  autostāvvietas, kas ir samērīgas ar pārvadātāja darbību un tā autoparka lielumu;”

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

5. pants –1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  iekļauj šādu punktu:

 

“1a) Novērtējums par uzņēmuma faktisku un stabilu uzņēmējdarbību vienmēr ir individuāls un vispārējs novērtējums, kurā tiek ņemti vērā visi būtiskie faktori."

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

6. pants – 1. punkts – 3. daļa - b apakšpunkts – xiia punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

xiia)  kabotāžu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

6. pants – 2.a punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  nosaka pārkāpumu smaguma pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt risku, kura rezultātā var tikt nopietni apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi miesas bojājumi un izkropļota konkurence autopārvadājumu tirgū, tostarp pasliktinot pārvadājumu jomā strādājošo darba apstākļus;

b)  nosaka pārkāpumu smaguma pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt risku, kura rezultātā var tikt nopietni apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi miesas bojājumi, izkropļota konkurence autopārvadājumu tirgū, tostarp pasliktinot pārvadājumu jomā strādājošo darba apstākļus, kā arī neatbilstību attiecīgajiem Savienības darba tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

7. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto prasību, uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5000 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi pilnvarotas personas apstiprinātiem gada pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 1800 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 900 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli.

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto prasību, uzņēmums vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5000 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli, kas pārsniedz 3,5 tonnas. Uzņēmumi, kas veic kravas autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi pilnvarotas personas apstiprinātiem gada pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 1800 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 900 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Turklāt uzņēmumi pierāda, ka tiem ir finanšu līdzekļi, kas ir samērīgi ar vismaz viena mēneša algu par katru mobilo darba ņēmēju.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav apstiprinātu gada pārskatu, kompetentā iestāde piekrīt, ka uzņēmums pierāda tā finansiālo stāvokli, izmantojot apliecinājumu, piemēram, bankas garantiju, finanšu iestādes izdotu dokumentu, kurā noteikta piekļuve kredītam uzņēmuma vārdā, vai citu saistošu dokumentu, kas pierāda, ka uzņēmuma rīcībā ir 1. punkta pirmajā daļā norādītās summas.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav apstiprinātu gada pārskatu, kompetentā iestāde piekrīt, ka uzņēmums pierāda tā finansiālo stāvokli, izmantojot apliecinājumu, piemēram, bankas garantiju, apdrošināšanas polisi, finanšu iestādes izdotu dokumentu, kurā noteikta piekļuve kredītam uzņēmuma vārdā, vai citu saistošu dokumentu, kas pierāda, ka uzņēmuma rīcībā ir 1. punkta pirmajā daļā norādītās summas.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

8. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5a)  regulas 8. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

Dalībvalstis var veicināt regulāru (ik pa 10 gadiem) apmācību I pielikumā minētajos priekšmetos, lai nodrošinātu, ka pārvadājumu vadītāji iepazīstas ar jaunākajām norisēm šajā nozarē.

“Dalībvalstis var veicināt regulāru (ik pa trim gadiem) apmācību I pielikumā minētajos priekšmetos, lai nodrošinātu, ka 8. panta 1. punktā minētā persona vai personas pietiekami iepazīstas ar jaunākajām norisēm šajā nozarē."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  regulas 12. panta 2. punktā svītro otro daļu;

(8)  regulas 12. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

 

“Dalībvalstis veic pārbaudes vismaz reizi trijos gados, lai pārbaudītu, vai uzņēmumi ievēro 3. pantā paredzētās prasības."

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  panta 1. punkta otro daļu svītro;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – -i punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-i)  iekļauj šādu punktu:

 

“aa)  Lai nodrošinātu efektīvāku pārrobežu izpildi, valstu elektroniskajos reģistros ietvertie dati ir reāllaikā pilnīgi pieejami citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm;”

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – -ia punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-ia)  punktu c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c)  to izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un profesionālās kompetences nosacījumi, vai, attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja vārds;

 

c)  to izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda 3. pantā noteiktās prasības attiecībā uz labu reputāciju un profesionālo kompetenci, vai, attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja vārds;"

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – -ib punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ib)  iekļauj šādu punktu:

 

ca)  to autopārvadājumu uzņēmumu nosaukumi, kurus iepriekš vadījuši pārvadājumu vadītāji;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  darbinieku skaits;

h)  darbinieku skaits, viņu identitāte, viņu dzīvesvietas valsts, darba tiesības, ko piemēro viņu darba līgumam, valsts, kurā veic sociālās iemaksas, un viņu sociālās apdrošināšanas numurs;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai nodrošinātu efektīvu pārrobežu ieviešanu, valstu elektroniskajos reģistros ietvertie dati ir reāllaikā pieejami visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=LV)

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1071/2009

16. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  5. punktu aizstāj ar šādu:

5.  Neskarot 1. un 2. punktu, dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji savienoti un pieejami visā Kopienā, izmantojot valstu kontaktpunktus, kas definēti 18. pantā. Piekļuvi ar valsts kontaktpunktu starpniecību un savstarpējo savienošanu īsteno ne vēlāk kā 2012. gada 31. decembrī tā, lai ikvienas dalībvalsts kompetentā iestāde varētu piekļūt jebkuras dalībvalsts elektroniskajam reģistram.

5.  Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji savienoti un sadarbspējīgi visā Savienībā un ir savienoti ar Regulā (ES) Nr. 165/2014 minēto portālu tā, lai 2. punktā minētie dati būtu tieši pieejami visu dalībvalstu visām kompetentajām iestādēm un kontroles struktūrām."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Lai veicinātu sadarbību starp administrācijām un labu prakšu apmaiņu pārbaužu jomā, dalībvalstis sadarbojas ar platformu nedeklarēta darba novēršanai un ar Eiropas Darba iestādi.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja ir sarežģīti vai neiespējami izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā dalībvalsts desmit darbdienu laikā iespēju robežās par to informē pieprasītāju dalībvalsti. Iesaistītās dalībvalstis apspriežas, lai rastu risinājumu jebkurām grūtībām, kas radušās.

5.  Ja ir sarežģīti vai neiespējami izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā dalībvalsts desmit darbdienu laikā iespēju robežās par to informē pieprasītāju dalībvalsti. Iesaistītās dalībvalstis sadarbojas, lai rastu risinājumu jebkurām grūtībām, kas radušās.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1071/2009

18. pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Dalībvalstis visā savā teritorijā veic pārbaudes attiecībā uz saistītiem pārvadājumu uzņēmumiem (mātesuzņēmums un meitasuzņēmumi), lai atklātu nesamērīgu peļņas novirzīšanu vai pārkāpumus saistībā ar nepietiekamu rēķinu izrakstīšanu.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

1. pants – 1. punkts – 1.a daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tukšu konteineru vai paliktņu pārvadājumus uzskata par kravu komercpārvadājumiem, ja par tiem ir noslēgts pārvadājumu līgums.

Tukšu konteineru vai paliktņu pārvadājumus neuzskata par starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem III nodaļas izpratnē.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

1. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Regulas 1. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

 

"Šo regulu piemēro arī ienākošiem un izejošiem kravu autopārvadājumiem, kas ir kombinētā pārvadājuma sākotnējais un/vai beigu posms, kā ir noteikts Padomes Direktīvā 92/106/EEK."

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

1. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1b)  regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu :

2.  Veicot pārvadājumus no dalībvalsts uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas uz braucienu daļu, ko veic tās dalībvalsts teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Tā neattiecas uz braucienu daļu, ko veic tajā dalībvalstī, kurā krava tiek iekrauta vai izkrauta, kamēr nav noslēgts nepieciešamais nolīgums starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti.

 

“2.  Veicot pārvadājumus no dalībvalsts uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas uz braucienu daļu, ko veic tās dalībvalsts teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Tomēr šī tranzīta brauciena daļa neietilpst direktīvas par norīkotajiem darba ņēmējiem piemērošanas jomā. Tā neattiecas uz braucienu daļu, ko veic tajā dalībvalstī, kurā krava tiek iekrauta vai izkrauta, kamēr nav noslēgts nepieciešamais nolīgums starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti.";

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c)  Regulas 1. panta 5. punkta c) apakšpunktu svītro.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

2. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  “kabotāžas pārvadājums” ir iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no kravas paņemšanas vienā vai vairākos iekraušanas punktos līdz tās piegādei vienā vai vairākos piegādes punktos, kā norādīts preču pavadzīmē;

6.  “kabotāžas pārvadājums” ir iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no kravas paņemšanas vienā iekraušanas punktā līdz tās piegādei vienā piegādes punktā;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

3. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2a)  regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

Starptautiskos pārvadājumus veic ar Kopienas atļauju un, ja transportlīdzekļa vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, kopā ar transportlīdzekļa vadītāja atestātu.

Starptautiskos pārvadājumus veic, ja uzstādīts viedais tahogrāfs, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014(1a) II nodaļa, ar Kopienas atļauju un, ja transportlīdzekļa vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, kopā ar transportlīdzekļa vadītāja atestātu.

 

__________________

 

(1a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.). "

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiklīdz ir piegādāta krava, kas ievesta ar ienākošu starptautisku pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 1. punktā minētajiem pārvadātājiem ir atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli veikt kabotāžas pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī vai kaimiņos esošās dalībvalstīs. Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā jānotiek 5 dienu laikā no pēdējās izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā.

2.  Tiklīdz ir piegādāta krava, kas ievesta ar ienākošu starptautisku pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 1. punktā minētajiem pārvadātājiem ir atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli veikt kabotāžas pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī. Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā jānotiek 48 stundu laikā no pēdējās izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā.

 

Kabotāžas pārvadājumiem, kas ir atļauti saskaņā ar pirmo daļu, ir pagaidu raksturs, un tā transportlīdzekļa vadītāja darbu, kas veic šādas darbības, organizē tādā veidā, kas ļauj vadītājam atpūsties dzīvesvietā vai citā vietā, ko viņš izvēlas pats saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 561/2006.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  pantā iekļauj šādu punktu:

 

“2.a  Pārvadātāju uzņēmumiem nav atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša transportlīdzekļa mehānisko transportlīdzekli veikt kabotāžas pārvadājumus tajā pašā dalībvalstī septiņu dienu laikā pēc tam, kad beidzies kabotāžas pārvadājums.”

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  pantā iekļauj šādu punktu:

 

“2.b  Šo darbību veikšanas mērķis ir atgriešanās tajā dalībvalstī, kurā uzņēmums ir reģistrēts.”

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt skaidrus pierādījumus par iepriekšējo starptautisko pārvadājumu.

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt skaidrus pierādījumus par iepriekšējo starptautisko pārvadājumu un par katru atbilstīgi preču pavadzīmei veiktu secīgu kabotāžas pārvadājumu. Preču pavadzīmes tur transportlīdzeklī, lai tās ir viegli pieejamas transportlīdzekļu pārbaudēm uz ceļiem.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 4.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a  Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus iesniedz vai nosūta pilnvarotajam uzņēmējas dalībvalsts kontroles darbiniekam pēc pieprasījuma un uz ceļa veiktās pārbaudes laikā. Tos var iesniegt vai nosūtīt elektroniski, rediģējamā strukturētā formātā, ko var tieši izmantot uzglabāšanai un apstrādei datoros, piemēram, eCMR formātā.* Uz ceļa veiktās pārbaudes laikā transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu personu vai struktūru, kas var iesniegt 3. punktā minētos pierādījumus.

4.a  Katrā preču pavadzīmē norāda mehāniskā transportlīdzekļa un piekabes reģistrācijas numuru. Kravas pavadzīmi var iesniegt elektroniski, rediģējamā strukturētā veidā, ko var tieši izmantot uzglabāšanai un apstrādei datoros, piemēram, eCMR formātā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā uzņem kabotāžas pārvadājumu, var pieprasīt pārbaudīt datus attiecībā uz tahogrāfu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 165/2014. Dokumentus un reģistrus glabā un dara pieejamus saskaņā ar Direktīvu par autovadītāju norīkošanu darbā.

_______________

______________

* Elektroniska preču pavadzīme atbilstoši Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu.

* Elektroniska preču pavadzīme atbilstoši Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

8. pants – 4.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  iekļauj šādu punktu:

 

“4.b  Lai tiktu efektīvi uzraudzīta šīs regulas izpilde, autopārvadājumu uzņēmumi ne vēlāk kā kabotāžas pārvadājuma sākšanas brīdī attiecīgajām valsts kompetentajām iestādēm tajā dalībvalstī, kurā notiek kabotāža, iesniedz rakstisku paziņojumu uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja tās ir vairākas, vismaz vienā no tām, vai kādā citā valodā, ko pieņem uzņēmēja dalībvalsts, paziņojumā norādot attiecīgo informāciju, kura vajadzīga, lai varētu efektīvi pārbaudīt kabotāžas darbības, tostarp vismaz šādu informāciju:

 

a)  nosūtītāja identitāti;

 

b)  kabotāžas darbību paredzamo ilgumu;

 

c)  šādus datus par katru transportlīdzekļa vadītāju: vārds un uzvārds, dzīvesvietas dalībvalsts, dalībvalsts, kurā ir reģistrēts darba līgums, dalībvalsts, kurā tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, un sociālās vai valsts apdrošināšanas numurs."

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

9. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  regulas 9. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“ea)  to noteikumu piemērošanu, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā1a."

 

1a COM(2017)0278.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts organizē pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējiem kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc Eurostat datiem.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina efektīvas noteikumu izpildes politikas īstenošanu savā teritorijā. Šīs politikas ietvaros katra dalībvalsts organizē pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru kalendāro gadu pārbaudot vismaz 4 % no visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu palielina līdz vismaz 6 %. Procentuālo daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējiem kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc Eurostat datiem.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu pārbaudes uz ceļiem. Šādas pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku dalībvalstu iestādes, kas atbild par noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, katrai no tām darbojoties savā teritorijā. Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 1. punktu, apmainās ar informāciju par to pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem.

3.  Dalībvalstis vismaz sešas reizes gadā veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu pārbaudes uz ceļiem. Šīs pārbaudes var atbilst pārbaudēm, ko veic saskaņā ar Direktīvas 2006/22/EK 5. pantu. Šādas pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku dalībvalstu iestādes, kas atbild par noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, katrai no tām darbojoties savā teritorijā. Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 1. punktu, apmainās ar informāciju par to pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1072/2009

10.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  iekļauj šādu 10.b pantu:

 

“10.b pants

 

Lai panāktu vēl labāku šīs nodaļas prasību ieviešanu, dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā īsteno saskaņotu valsts ieviešanas stratēģiju. Šī stratēģija ir vērsta uz uzņēmumiem ar augstu riska novērtējumu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK1a 9. pantā, un izmanto informāciju un datus, ko viedie tahogrāfi ir ierakstījuši, apstrādājuši vai glabājuši 56 dienu laikposmā. Viedo tahogrāfu obligāti uzstāda visos transportlīdzekļos, kas veic starptautiskos pārvadājumus un kabotāžas pārvadājumus, vēlākais līdz 2020. gada 2. janvārim.

 

__________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.).”

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

14.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paredz sankcijas nosūtītājiem, ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un III nodaļai, ja tie apzināti uzdod veikt pārvadājumu pakalpojumus, kas ietver šīs regulas pārkāpumus.

Dalībvalstis paredz iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas nosūtītājiem, ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un III nodaļai, ja tie apzināti uzdod veikt pārvadājumu pakalpojumus, kas ietver šīs regulas pārkāpumus.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

17. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija līdz 2022. gada beigām izstrādā ziņojumu par situāciju Savienības autopārvadājumu tirgū. Ziņojumā iekļauj tirgus situācijas analīzi, ietverot kontroles mehānismu efektivitātes novērtējumu un darba apstākļu attīstību profesijā.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1072/2009

17. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Katru gadu vēlākais līdz 31. janvārim dalībvalstis informē Komisiju par to pārvadājumu uzņēmumu skaitu, kuriem ir meitasuzņēmumi citās dalībvalstīs, un to pārvadājumu uzņēmumu skaitu, kuri ir pārbaudīti attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar nepietiekamu rēķinu izrakstīšanu un/vai nesamērīgu peļņas novirzīšanu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

Atsauces

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.6.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Pieņemšanas datums

25.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

19

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

Atsauces

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Pieņemšanas datums

4.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

15

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Iesniegšanas datums

7.6.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika