Postup : 2017/0123(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0204/2018

Predkladané texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0341

SPRÁVA     ***I
PDF 1080kWORD 158k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Ismail Ertug

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

(COM(2017)0281 – C8- 0169/2017– 2017/0123(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0281),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0169/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0204/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou maximálnou hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu, narastá. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme zaistenia minimálnej úrovne profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa používajú vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými pravidlami a tým aj zblíženia konkurenčných podmienok medzi všetkými prevádzkovateľmi by sa malo toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa mala stanoviť povinnosť dodržiavať požiadavky na skutočné a stabilné miesto usadenia a zodpovedajúcu finančnú spôsobilosť.

(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou naloženou hmotnosťou 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel. Počet takýchto podnikov narastá. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. S cieľom vyhnúť sa možným medzerám a v záujme zaistenia minimálnej úrovne profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa používajú motorové vozidlá s najväčšou prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel pre medzinárodnú dopravu, spoločnými pravidlami, a tým aj zblíženia konkurenčných podmienok medzi všetkými prevádzkovateľmi, požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy by sa mali uplatňovať rovnako, pričom sa treba vyhnúť neúmernému administratívnemu zaťaženiu. Keďže toto nariadenie sa vzťahuje len na podniky, ktoré zabezpečujú prepravu tovaru za poplatok alebo úhradu, na podniky, ktoré vykonávajú dopravné činnosti na vlastný účet, sa toto ustanovenie nevzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Komisia vo svojom posúdení vplyvu odhaduje, že v rokoch 2020 – 2035 úspory pre podniky dosiahnu sumu 2,7 až 5,2 miliardy EUR.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Je nevyhnutné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte vykazovali skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia.

(4)  S cieľom bojovať proti fenoménu tzv. schránkových firiem a zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky na vnútornom trhu je nevyhnutné vypracovať jasnejšie kritéria, intenzívnejšie monitorovať a presadzovať právo a zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte by mali vykazovať skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a skutočne odtiaľ riadiť svoju podnikateľskú činnosť v oblasti dopravy a vykonávať podstatné činnosti. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť a posilniť ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia a zároveň sa vyhnúť nadmernému administratívnemu zaťaženiu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.

(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov, kabotáži a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou najväčšou hmotnosťou, by mali mať minimálnu úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. Keďže pri týchto príslušných činnostiach ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie.

(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel a ktoré vykonávajú medzinárodnú dopravu, by mali mať minimálnu finančnú spôsobilosť, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. Keďže pri týchto činnostiach vykonávaných týmito vozidlami ide vo všeobecnosti o obmedzený rozsah, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by mali byť čo najúplnejšie, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počte zamestnancov, ktorých najímajú, ich rizikovosti a ich základné finančné informácie by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.

(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by mali byťúplné a aktualizované, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, o počte zamestnancov, ktorých najímajú, a ich rizikovosti by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009, ako aj iných relevantných právnych predpisov Únie. Navyše s cieľom poskytnúť úradníkom orgánov presadzovania práva vrátane osôb vykonávajúcich cestné kontroly jasný a úplný prehľad o kontrolovaných prevádzkovateľoch dopravy by títo úradníci mali mať priamy prístup ku všetkým relevantným informáciám a v reálnom čase. Vnútroštátne elektronické registre by preto mali byť v plnej miere interoperabilné a údaje, ktoré sa v nich nachádzajú, by mali byť priamo a v reálnom čase prístupné pre všetkých úradníkov poverených presadzovaním práva vo všetkých členských štátoch. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko vynútiteľné a zároveň by mala byť vo všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň liberalizácie.

(13)  Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, pre dopravcov jednoducho vykonateľné a ľahko vynútiteľné.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu, pričom by sa mal znížiť počet dní, keď je možné takéto prepravy vykonávať.

(14)  S cieľom vyhnúť sa jazdám na prázdno by kabotáž mala byť povolená s výhradou osobitných obmedzení v hostiteľskom členskom štáte a v susediacich členských štátoch. Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu, pričom obdobie, keď je možné takéto prepravy vykonávať v jednom členskom štáte, by sa malo skrátiť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  S cieľom zabrániť tomu, aby sa kabotážna preprava vykonávala na systematickom základe, čo by mohlo vytvoriť trvalú alebo pokračujúcu činnosť, ktorá narúša vnútroštátny trh, lehota na kabotážnu prepravu v hostiteľskom členskom štáte by sa mala obmedziť. Navyše by dopravcovia nemali mať možnosť vykonávať novú kabotážnu prepravu v tom istom hostiteľskom členskom štáte v rámci určitého časového obdobia a až do doby, kým nevykonajú novú medzinárodnú prepravu z členského štátu, kde je podnik usadený. Týmto ustanovením nie je dotknuté vykonávanie medzinárodnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.

(15)  Účinné a efektívne presadzovanie pravidiel je nevyhnutným predpokladom spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Na uvoľnenie kapacity v oblasti presadzovania, zníženie zbytočnej administratívnej záťaže pre dopravcov v medzinárodnej doprave, a najmä pre MSP, lepšie zacielenie na vysokorizikových prevádzkovateľov dopravy a odhaľovanie podvodných praktík je potrebná ďalšia digitalizácia nástrojov presadzovania práva. V záujme toho, aby prepravné doklady prešli na bezpapierovú formu, využívanie elektronických dokladov by sa v budúcnosti malo stať pravidlom, najmä elektronický nákladný list podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (eCMR). Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15 a)  Rýchle zavedenie inteligentných tachografov má mimoriadny význam, pretože umožní orgánom presadzovania práva vykonávať cestné kontroly s cieľom rýchlejšie a efektívnejšie odhaľovať porušovanie právnych predpisov a abnormalít, čo by viedlo k lepšiemu presadzovaniu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Dopravné podniky sú adresátmi pravidiel o medzinárodnej preprave a ako také znášajú dôsledky akýchkoľvek porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby od prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, by však členské štáty mali stanoviť aj sankcie pre odosielateľov a zasielateľov v prípade, že si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušením ustanovení nariadenia (ES) č. 1072/2009.

(16)  Dopravné podniky sú adresátmi pravidiel o medzinárodnej preprave a ako také znášajú dôsledky akýchkoľvek porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby od prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, by však členské štáty mali stanoviť aj sankcie pre prepravcov, odosielateľov, zasielateľov, dopravcov a skutočných dopravcov, ak vedia, že dopravné služby, ktoré si objednali, sú spojené s porušením ustanovení nariadenia (ES) č. 1072/2009. Ak si podniky, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby, objednávajú tieto služby od dopravných podnikov s nízkou mierou rizika, ich zodpovednosť by sa mala znížiť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16 a)  Cieľom navrhovaného Európskeho orgánu práce [...] je podporiť a uľahčiť spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie. Pri podpore a uľahčovaní presadzovania tohto nariadenia môže orgán zohrávať dôležitú úlohu pri podpore výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, pri podpore členských štátov v budovaní kapacít prostredníctvom výmeny zamestnancov a odbornej prípravy, a pri pomoci členským štátom pri organizovaní spoločných kontrol. To by posilnilo vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, zlepšilo účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a pomohlo v boji proti podvodom a zneužívaniu pravidiel.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 1 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  písmeno a) sa vypúšťa;

i)  písmeno a) sa nahrádza takto:

 

a) podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami, ktorých prípustná naložená hmotnosť je menšia ako 2,4 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel;

 

aa) podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou naloženou hmotnosťou nižšou ako 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel, ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátnu dopravu;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod ii

Nariadenie č. 1071/2009

Článok 1 – odsek 4 – písmeno b – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akákoľvek bezodplatná cestná preprava, ktorá nevytvára žiadny príjem, ako je napríklad preprava osôb na charitatívne účely alebo výlučne na súkromné účely, sa považuje za prepravu výlučne na neobchodné účely;“;

Akákoľvek cestná preprava, ktorej účelom nie je vytvárať zisk pre vodiča alebo iné osoby, napríklad ak sa služba poskytuje na charitatívne a dobročinné účely, sa považuje za prepravu výlučne na neobchodné účely;“;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „neobchodná doprava“ by malo zahŕňať operácie vykonávané v prípade, že motívom nie je komerčný zisk. Čisto charitatívne činnosti, ako sú napr. komunitné služby autobusovej dopravy, ktoré zahŕňajú určitú formu finančného príspevku na prepravu, by nemali byť vylúčené z tejto výnimky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 1 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Dopĺňa sa tento odsek 6:

vypúšťa sa

 

6.  

 

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony.

 

Členské štáty však môžu:

 

a)  od týchto podnikov vyžadovať, aby uplatňovali niektoré alebo všetky opatrenia uvedené v prvom pododseku;

 

b)  pri všetkých alebo niektorých kategóriách činností cestnej dopravy znížiť obmedzenie uvedené v prvom pododseku.“

 

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mať priestory, v ktorých vedie svoju dokumentáciu o hlavnej podnikateľskej činnosti, najmä svoje obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, dokumentáciu o personálnom manažmente, pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase jazdy a odpočinku a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“

a)  mať primerané priestory zodpovedajúce činnostiam podniku, v ktorých má prístup k originálom svojej hlavnej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na to, či ich má v elektronickej alebo inej forme, najmä k svojim obchodným zmluvám, účtovnej dokumentácii, dokumentácii o personálnom manažmente, pracovným zmluvám, dokladom o sociálnom zabezpečení, dokladom s údajmi o kabotáži, vyslaní a čase jazdy a odpočinku a všetkým ostatným dokumentom, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a)  dopĺňa sa toto písmeno aa):

 

a a) Vozidlá uvedené v písmene b) vykonávajú v rámci prepravnej zmluvy aspoň jednu nakládku alebo vykládku tovaru každé tri týždne v členskom štáte usadenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  skutočne a sústavne vykonávať svoju administratívnu a obchodnú činnosť s náležitým administratívnym vybavením a zariadeniami v priestoroch nachádzajúcich sa v tomto členskom štáte;“;

c)  skutočne a sústavne vykonávať svoju administratívnu a obchodnú činnosť s náležitým vybavením a zariadeniami v priestoroch uvedených v písmene a) nachádzajúcich sa v tomto členskom štáte;“;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  riadiť dopravné činnosti vykonávané vozidlami uvedenými v písmene b) s náležitým technickým vybavením nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte;

d)  účinne a nepretržite riadiť dopravné činnosti vykonávané využívaním vozidiel uvedených v písmene b) s náležitým technickým vybavením nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 –písmeno d a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d a)  dopĺňa sa toto písmeno f):

 

f) mať jasnú súvislosť medzi vykonávanou dopravou a členským štátom usadenia, prevádzkové stredisko a prístup k dostatočným parkovacím miestam pre bežné používanie vozidiel uvedených v písmene b).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a– bod iii a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 6 – písmeno b – bod xii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(iii a)  (xiia) kabotáž

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 6 – odsek 2 a – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave;

b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví alebo narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť trvale schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.

S cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť trvale schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo s prípustnou naloženou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka, dokladom o zriadení prístupu k úveru v mene podniku, ktorý vydala finančná inštitúcia, alebo iným záväzným dokumentom, ktorým podnik preukáže, že disponuje sumami uvedenými v odseku 1 prvom pododseku.“;

2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka alebo poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania od jednej alebo viacerých bánk alebo iných finančných inštitúcií vrátane poisťovní alebo iný záväzný dokument, ktorým poskytuje spoločné a nerozdielne ručenie za podnik, pokiaľ ide o sumy uvedené v odseku 1 prvom pododseku.“;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 8 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V článku 8 sa odsek 5 nahrádza takto:

Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch 10 rokov s cieľom zabezpečiť, aby vedúci dopravy boli oboznámení s vývojom v danom odvetví.

Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch troch rokov s cieľom zabezpečiť, aby osoba alebo osoby uvedené v odseku 1 boli dostatočne oboznámené s vývojom v danom odvetví.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V článku 12 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek;

(8)  V článku 12 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto: „Členské štáty vykonajú kontroly minimálne každé tri roky s cieľom overiť, či podniky spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3.“

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2. Pokiaľ sa neprijme nápravné opatrenie v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vyhláseného za nespôsobilého uvedené v článku 8 ods. 8 nie je platné v žiadnom členskom štáte. Komisia vypracuje zoznam nápravných opatrení na obnovenie bezúhonnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-ia)  Písmeno c) sa nahrádza takto:

c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie podmienky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno zákonného zástupcu;

c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie požiadaviek stanovených v článku 3, ktoré sa týkajú bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno zákonného zástupcu;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  počet zamestnancov;

h)  počet ľudí zamestnaných v podniku za posledný kalendárny rok;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) budú uchovávať v samostatných registroch. V takom prípade musia byť príslušné údaje k dispozícii na požiadanie alebo priamo prístupné všetkým príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V každom prípade majú k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.“;

K údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) majú prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.“;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na účely článku 14a nariadenia (ES) č. 1072/2009 sú údaje uvedené v písmene j) na požiadanie k dispozícii prepravcom, zasielateľom, dopravcom a skutočným dopravcom.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  odsek 5 sa nahrádza takto:

5. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a prístupné na celom území Spoločenstva prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest definovaných v článku 18. Sprístupnenie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest a prepojenie sa uskutoční do 31. decembra 2012, tak aby príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu mohol nahliadnuť do vnútroštátneho elektronického registra ktoréhokoľvek členského štátu.

'5. V záujme zvýšenia účinnosti cezhraničného presadzovania práva členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a interoperabilné v celej Únii prostredníctvom Európskeho registra podnikov cestnej dopravy uvedeného v nariadení (EÚ) 2016/480 tak, aby všetky príslušné orgány na presadzovanie práva a kontrolné orgány všetkých členských štátov mali priamy prístup k údajom uvedeným v odseku 2 a v reálnom čase.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b b (nové)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

b b)  odsek 6 sa nahrádza takto:

6. Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 a po prvýkrát pred 31. decembrom 2010 prijme spoločné pravidlá týkajúce sa vykonávania odseku 5, ako je formát vymieňaných údajov, technické postupy na elektronické nahliadanie do vnútroštátnych elektronických registrov iných členských štátov a podpora interoperability týchto registrov s inými príslušnými databázami. Tieto spoločné pravidlá určia, ktorý orgán je zodpovedný za prístup k údajom a ich ďalšie používanie a aktualizáciu po prístupe, a na tento účel sa uvedú pravidlá o zapisovaní a monitorovaní údajov.

6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty s cieľom stanoviť a aktualizovať spoločné pravidlá na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli v plnej miere vzájomne prepojené a interoperabilné tak, aby príslušný orgán alebo kontrolný orgán v každom členskom štáte mal priamy prístup do vnútroštátneho elektronického registra každého členského štátu a v reálnom čase, ako sa stanovuje v odseku 5. Takéto spoločné pravidlá zahŕňajú okrem osobitných pravidiel o prístupe k údajom a o zapisovaní a monitorovaní údajov aj pravidlá týkajúce sa formátu vymieňaných údajov, technických postupov elektronickej konzultácie vnútroštátnych elektronických registrov ostatných členských štátov a interoperability týchto registrov.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty určia vnútroštátne kontaktné miesto zodpovedné za výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia. Členské štáty informujú Komisiu o názvoch a adresách ich vnútroštátnych kontaktných miest do 31. decembra 2018. Komisia zostaví zoznam všetkých kontaktných miest a odovzdá ho členským štátom. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny kontaktných miest.

1.  Príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú a navzájom si urýchlene si poskytujú vzájomnú pomoc a akékoľvek ďalšie relevantné informácie s cieľom uľahčiť vykonávanie a presadzovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a. Na účely odseku 1 sa administratívna spolupráca stanovená v tomto článku uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012, ktorý umožňuje prevádzkovateľom poskytovať údaje v ich vlastnom jazyku.

 

__________________

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty odpovedajú na žiadosti o informácie od všetkých príslušných orgánov ostatných členských štátov a v prípade potreby vykonávajú kontroly, inšpekcie a vyšetrovania, pokiaľ ide o plnenie požiadavky podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy so sídlom na ich území. Žiadosti príslušných orgánov členských štátov o poskytnutie informácií musia byť odôvodnené. Žiadosti preto musia obsahovať spoľahlivé náznaky o možných porušeniach článku 3 ods. 1 písm. a).

3.  Členské štáty odpovedajú na žiadosti o informácie od všetkých príslušných orgánov ostatných členských štátov a vykonávajú kontroly, inšpekcie a vyšetrovania, pokiaľ ide o plnenie požiadavky podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy so sídlom na ich území. Žiadosti príslušných orgánov členských štátov o poskytnutie informácií musia byť riadne odôvodnené a opodstatnené. Žiadosti preto musia obsahovať spoľahlivé náznaky o možných porušeniach článku 3 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do desiatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.

4.  Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do piatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s uvedením dôvodov informuje žiadajúci členský štát do desiatich pracovných dní. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.

5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom informuje žiadajúci členský štát do piatich pracovných dní, pričom riadne odôvodní túto náročnosť alebo nemožnosť. Dotknuté členské štáty navzájom spolupracujú s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému. V prípade akýchkoľvek pretrvávajúcich problémov v oblasti výmeny informácií alebo trvalého odmietania poskytovať informácií bez náležitého odôvodnenia Komisia potom, čo bola informovaná, a po porade s príslušnými členskými štátmi, môže prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V reakcii na žiadosti podľa odseku 3 členské štáty poskytnú požadované informácie a vykonajú potrebné kontroly, inšpekcie a vyšetrovanie v lehote dvadsiatich piatich pracovných dní od doručenia žiadosti, pokiaľ žiadajúci členský štát neinformovali o tom, že žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, alebo o nemožnosti či problémoch podľa odsekov 4 a 5.

6.  V reakcii na žiadosti podľa odseku 3 členské štáty poskytnú požadované informácie a vykonajú potrebné kontroly, inšpekcie a vyšetrovanie v lehote pätnástich pracovných dní od doručenia žiadosti, ak sa vzájomnou dohodou medzi príslušnými členskými štátmi neodsúhlasí kratšia lehota, alebo pokiaľ žiadajúci členský štát neinformovali o tom, že žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, ani o nemožnosti či problémoch podľa odsekov 4 a 5 a že sa nenašlo riešenie týchto problémov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12 a)  Vkladá sa tento článok 18a:

 

Článok 18a

 

Sprievodné opatrenia

 

1. Členské štáty prijímajú sprievodné opatrenia na rozvoj, uľahčenie a podporu výmen medzi úradníkmi zodpovednými za administratívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi, ako aj úradníkmi zodpovednými za monitorovanie dodržiavania uplatniteľných pravidiel tohto nariadenia a ich presadzovania.

 

2. Komisia poskytuje technickú a inú podporu v záujme ďalšieho zlepšenia administratívnej spolupráce a zvýšenia vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, a to aj podporovaním výmeny príslušných úradníkov a spoločných programov odbornej prípravy, ako aj rozvoja, uľahčovania a propagovania iniciatív v oblasti najlepších postupov. Bez toho aby boli dotknuté výsady Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe, Komisia môže využívať dostupné finančné nástroje na ďalšie posilňovanie budovania kapacít a administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi.

 

3. Členské štáty zriadia program partnerského preskúmania, na ktorom sa zúčastnia všetky príslušné orgány presadzovania práva, pričom sa zabezpečí primeraná rotácia skúmajúcich, ako aj skúmaných príslušných orgánov presadzovania práva. Členské štáty oznámia tieto programy Komisii každé dva roky v rámci správy o činnosti príslušných orgánov, ktorá je uvedená v článku 26.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty každý rok vypracujú správu o používaní motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony na svojom území a odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po skončení sledovaného obdobia. Táto správa musí obsahovať:

3.  Členské štáty každý rok vypracujú správu o používaní motorových vozidiel s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel zapojených do medzinárodnej dopravy a usadených na svojom území a odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po skončení sledovaného obdobia. Táto správa musí obsahovať:

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet povolení udelených podnikom vykonávajúcim povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony;

a)  počet povolení udelených podnikom vykonávajúcim povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel zapojenými do medzinárodnej prepravy;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počet vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony zaevidovaných v členskom štáte v každom kalendárnom roku;

b)  počet vozidiel s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel zapojených do medzinárodnej prepravy a zaevidovaných v členskom štáte v každom kalendárnom roku;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  celkový počet vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony zaevidovaných v členskom štáte k 31. decembru každého roka;

c)  celkový počet motorových vozidiel s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel zapojených do medzinárodnej prepravy a zaevidovaných v členskom štáte k 31. decembru každého roka;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  odhadovaný podiel motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony na celkovom objeme cestnej dopravy všetkými vozidlami v evidencii daného členského štátu, rozdelený na vnútroštátnu, medzinárodnú a kabotážnu dopravu.

d)  odhadovaný podiel motorových vozidiel s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel, ako aj vozidiel s hmotnosťou menej ako 2,4 tony na celkovom objeme cestnej dopravy všetkými vozidlami v evidencii daného členského štátu, rozdelený na vnútroštátnu, medzinárodnú a kabotážnu dopravu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 3 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vývoji celkového počtu motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, ktoré vykonávajú činnosti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy. Na základe tejto správy prehodnotí, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.

4.  Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 3 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vývoji celkového počtu motorových vozidiel s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel, ktoré vykonávajú činnosti cestnej dopravy. Na základe tejto správy prehodnotí, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty oznámia každý rok Komisii žiadosti, ktoré podali podľa článku 18 ods. 3 a 4, odpovede, ktoré dostali od ostatných členských štátov a opatrenia, ktoré prijali na základe poskytnutých informácií.“;

5.  Členské štáty oznámia každý rok Komisii žiadosti, ktoré podali podľa článku 18, odpovede, ktoré dostali od ostatných členských štátov, a opatrenia, ktoré prijali na základe poskytnutých informácií.“;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 26 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a.  Vkladá sa tento odsek 5a:

 

5a.  Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 5 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade podrobnú správu o rozsahu administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, o možných nedostatkoch v tejto oblasti a o prípadných spôsoboch zlepšenia tejto spolupráce. Na základe tejto správy posúdi, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  V článku 1 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Toto nariadenie sa vzťahuje aj na dovoz a odvoz tovaru po ceste ako súčasť počiatočnej alebo konečnej etapy jazdy alebo ako súčasť počiatočnej aj konečnej etapy jazdy v rámci kombinovanej dopravy, ako sa stanovuje v smernici Rady 92/106/EHS.“

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 1 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  V prípade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá potrebná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.

‘2.  V prípade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Táto časť cesty v tranzite je však vylúčená z uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá potrebná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 1 – odsek 5 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 b)  v odseku 5 sa písmeno c) nahrádza takto:

 

c) preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých prípustná naložená hmotnosť vrátane prívesného vozidla je nižšia ako 2,4 tony;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 2 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   „tranzit“ je jazda naloženým vozidlom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín, kde miesto odchodu a miesto príchodu nie je v týchto členských štátoch alebo tretích krajinách.

Odôvodnenie

Definícia je potrebná na účely stanovenia pravidiel v oblasti vysielania vodičov v COM(2017)0278.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 a)  V odseku 1 sa dopĺňa písmeno c):

 

„c) vykonáva medzinárodnú dopravu vozidlami, ktoré sú vybavené tachografmi stanovenými v kapitole II a článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014.“

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 môžu po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu uskutočniť s tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy s motorovým vozidlom toho istého vozidla kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte alebo v susediacich členských štátoch. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.

2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 môžu po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu uskutočniť s tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy s motorovým vozidlom toho istého vozidla kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte alebo v susediacich členských štátoch na ceste späť do členského štátu, v ktorom je dopravca usadený. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do siedmich dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy podľa uplatňovanej zmluvy o preprave.

 

V časovej lehote uvedenej v prvom pododseku môžu dopravcovia uskutočňovať kabotáž v členskom štáte za predpokladu, že ich pobyt v tomto členskom štáte neprekročí 48 hodín po ich vstupe na územie tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Vkladá sa tento odsek:

 

„2a. Po uplynutí 7-dňovej lehoty uvedenej v odseku 2 dopravcovia nemôžu uskutočniť s tým istým vozidlom, alebo v prípade jazdnej súpravy s motorovým vozidlom tejto súpravy, kabotážnu preprava v tom istom hostiteľskom členskom štáte do 72 hodín po návrate do členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, a kým nevykonajú novú medzinárodnú prepravu z členského štátu, v ktorom má podnik sídlo.“

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 4 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa predloží alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu, a to počas cestnej kontroly. Môže byť predložený alebo odovzdaný elektronicky s použitím upraviteľného štruktúrovaného formátu, ktorý možno priamo použiť na uloženie a počítačové spracovanie, ako je napríklad eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v odseku 3.

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa predloží alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu, a to počas cestnej kontroly. Členské štáty akceptujú, že takýto dôkaz je predložený alebo odovzdaný elektronicky s použitím upraviteľného štruktúrovaného formátu, ktorý možno priamo použiť na uloženie a počítačové spracovanie, ako je napríklad elektronický nákladný list podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (eCMR). Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V článku 9 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

ea) „plat a platenú ročnú dovolenku, ako sa stanovuje v písmenách b) a c) prvého pododseku článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES.“

 

__________________

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kontroly

Inteligentné presadzovanie

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát organizuje kontroly tak, aby od 1. januára 2020 skontroloval v každom kalendárnom roku aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv uskutočnených na jeho území. Tento podiel zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. Výpočet tohto podielu vychádza z údajov Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v tonokilometroch.

1.  S cieľom ďalej presadzovať povinnosti stanovené v tejto kapitole členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala koherentná vnútroštátna stratégia presadzovania práva. Táto stratégia sa zameria na podniky hodnotené ako vysoko rizikové, ako sa uvádza v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES.

 

__________________

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Každý členský štát zabezpečí, aby kontroly stanovené v článku 2 smernice 2006/22/ES v relevantných prípadoch zahŕňali kontrolu kabotážnej prepravy.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Na účely odseku 2 majú členské štáty prístup k relevantným informáciám a údajom zaznamenávaným, spracúvaným alebo ukladaným inteligentným tachografom uvedených v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a v elektronických prepravných dokumentoch, ako sú elektronické nákladné listy na základe Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (eCMR).

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 b.  Členské štáty poskytnú prístup k týmto údajom výlučne príslušným orgánom oprávneným kontrolovať porušovanie právnych aktov uvedených v tomto nariadení. Členské štáty oznámia Komisii kontaktné údaje všetkých príslušných orgánov na svojom území, v prípade ktorých určili, že majú prístup k týmto údajom. Do [XXX] Komisia vypracuje zoznam všetkých príslušných orgánov a postúpi ho členským štátom. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každej následnej zmene týkajúcej sa týchto orgánov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – odsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 c.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14b s cieľom stanoviť charakteristiky údajov, ku ktorým majú členské štáty prístup, podmienky ich využívania a technické špecifikácie na ich prenos alebo prístup k nim, pričom uvedie najmä:

 

a) podrobný zoznam informácií a údajov, ku ktorým príslušné vnútroštátne orgány musia mať prístup, ktoré musia zahŕňať aspoň čas a miesto prekročenia hraníc, nakladania a vykladania, evidenčné číslo vozidla a údaje o vodičovi;

 

b) prístupové práva príslušných orgánov v prípade potreby rozlíšené podľa druhu príslušných orgánov, druhu prístupu a účelu, na ktorý sa údaje používajú;

 

c) technické špecifikácie na prenos údajov alebo na prístup k údajom uvedeným v písm. a) vrátane, ak je to relevantné, maximálnej doby uchovávania údajov, rozlíšenej v prípade potreby podľa druhu údajov.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – odsek 2 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 d.  Žiadne osobné údaje uvedené v tomto článku sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje zozbierané alebo na ktoré prebieha ich ďalšie spracúvanie. Ihneď ako tieto údaje už nie sú na tieto účely potrebné, zničia sa.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si národné kontaktné miesta určené v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.

3.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy, ktoré možno vykonávať v spojení s kontrolami, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 5 smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si členské štáty vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov koordinovaných cestných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 14 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a skutočným dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.

Členské štáty stanovia účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a skutočným dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak vedia, alebo by mali logicky vedieť, že dopravné služby, ktoré si objednali, sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.

 

Ak si prepravcovia, zasielatelia, dopravcovia a skutoční dopravcovia objednajú dopravné služby od prepravných podnikov s nízkou mierou rizika, ako sa uvádza v článku 9 smernice 2006/22/ES, nie sú zodpovední za sankcie za porušenia, pokiaľ sa nepreukáže, že mali vedomosť o týchto porušeniach.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty oznámia Komisii každoročne najneskôr do 31. januára počet kontrol kabotážnej prepravy uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa článku 10a. Tieto údaje musia obsahovať počet skontrolovaných vozidiel a počet skontrolovaných tonokilometrov.

3.  Najneskôr do... [dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty predložia Komisii svoje národné stratégie presadzovania práva prijaté podľa článku 10a. Členské štáty informujú Komisiu každoročne najneskôr do 31. januára o operáciách presadzovania práva uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa článku 10a a v prípade potreby aj o počte uskutočnených kontrol. Tieto údaje musia obsahovať počet skontrolovaných vozidiel a počet skontrolovaných tonokilometrov.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 17 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia vypracuje do konca roka 2022 správu o stave trhu cestnej dopravy v Únii. Správa obsahuje analýzu situácie na trhu vrátane hodnotenia účinnosti kontrol a vývoja podmienok zamestnávania v tejto profesii.

(1)

Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odvetvie cestnej dopravy je veľmi dôležité odvetvie a kľúčové pre fungovanie našej spoločnosti. Toto odvetvie zamestnáva viac ako 11 miliónov ľudí a realizuje takmer polovicu celkového objemu nákladnej dopravy v EÚ.

Komisia 31. mája 2017 prijala „balík opatrení v oblasti mobility“ s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, zjednodušiť existujúce pravidlá, zachovať vnútorný trh EÚ a zabezpečiť práva pracovníkov v tomto odvetví.

Balík opatrení v oblasti mobility pozostáva z niekoľkých legislatívnych návrhov. Jedným z nich je súčasný návrh, ktorým sa menia nariadenia č. 1071/2009 a č. 1072/2009, týkajúci sa prístupu na trh cestnej nákladnej dopravy a k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy. Tieto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré musia spoločnosti spĺňať, ak chcú pôsobiť na trhu medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy alebo na zahraničných trhoch v iných štátoch (kabotáž).

Rozdiely vo výklade ustanovení, nezrovnalosti v postupoch ich presadzovania a nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi však znížili ich účinnosť a vytvorili právnu neistotu a nerovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre dopravcov.

Návrhom Komisie sa zavádzajú zmeny v štyroch samostatných oblastiach: schránkové spoločnosti, ľahké úžitkové vozidlá, kabotáž a presadzovanie práva.

Niektorí dopravcovia si otvorili „falošné dcérske spoločnosti“ v členských štátoch s nízkymi mzdami s cieľom využívať rozdiely v platoch, pričom pôsobia výlučne v členských štátoch s vysokou mzdou. To má za následok nespravodlivú konkurenčnú výhodu v porovnaní s dopravcami, ktorí sú riadne usadení v členskom štáte, v ktorom hlavne pôsobia.

S cieľom zamedziť využívaniu schránkových spoločností Komisia navrhuje ďalšie sprísnenie kritérií týkajúcich sa usadenia, aby sa zabezpečilo, že dopravca skutočne vykonáva činnosť v členskom štáte usadenia. Ide napríklad o to, aby podnikal z týchto priestorov, vlastnil majetok a zamestnával personál primerane k vykonávanej činnosti.

Okrem toho Komisia zjednodušuje spoluprácu medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Členské štáty budú musieť navzájom užšie spolupracovať s cieľom odhaliť schránkové spoločnosti a v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste.

V súčasnosti sú ľahké úžitkové vozidlá (vozidlá pod 3,5 tony) vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia 1071/2009. Členským štátom sa však umožňuje uplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia na ľahké úžitkové vozidlá registrované na ich území, čo vedie k spleti požiadaviek v rámci EÚ. Keďže sa očakáva, že používanie ľahkých úžitkových vozidiel naďalej porastie v nadchádzajúcich rokoch, Komisia navrhuje, aby sa na ľahké úžitkové vozidlá vzťahovali niektoré pravidlá v oblasti prístupu k povolaniu.

V súčasnosti trh pre kabotáž, t. j. preprava tovaru v rámci členského štátu prepravnou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, podlieha obmedzeniam. Súčasné pravidlá EÚ umožňujú tri kabotážne prepravy v priebehu siedmich dní v rámci medzinárodnej dodávky.

V praxi je však vynucovanie platných ustanovení veľmi zložité. Kontrolné orgány požadujú tlačené dokumenty týkajúce sa počtu kabotážnych prepráv, nezdá sa však, že by to účinne fungovalo. Okrem toho sa tieto pravidlá zaviedli v celej EÚ nejednotne, čo vedie k administratívnej záťaži, právnej neistote, nekalej hospodárskej súťaži a nedôvere medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi.

Keďže sa kabotáž sústreďuje hlavne v niektorých, ale nie vo všetkých členských štátoch, nejasné pravidlá a vykonávanie môžu vážne ovplyvniť vnútroštátnych prevádzkovateľov pôsobiacich v členských štátoch, v ktorých kabotáž tvorí veľkú časť trhu vnútroštátnej dopravy. Je to spôsobené najmä značnými rozdielmi, pokiaľ ide o mzdy, daňové režimy, sociálne príspevky a ustanovenia týkajúce sa práce. Komisia dospela k záveru, že odvetvie ešte nie je pripravené na liberalizáciu.

Komisia preto navrhuje nové pravidlo, konkrétne neobmedzenú kabotážnu prepravu v priebehu piatich dní v rámci medzinárodnej prepravy. Je to spojené s tým, aby sa práva na minimálnu mzdu a ročnú platenú dovolenku ustanovené v hostiteľských členských štátov prísne uplatňovali od prvej kabotážnej prepravy, ako aj s možnosťou preukázať zákonnosť kabotáže elektronickými dokladmi (ako eCMR) a s povinnosťou členských štátov vykonávať určitý minimálny percentuálny podiel kontrol kabotáže.

S cieľom vyriešiť otázku rôznej úrovne a účinnosti kontrol medzi členskými štátmi Komisia navrhuje stanoviť ročné povinné prahové hodnoty pre kontroly kabotáže a zosúladené (cezhraničné) kontroly. Komisia chce tiež zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi pravidlami týkajúcimi sa výmeny informácií, umožniť cielené kontroly poskytovaním informácií o rizikovosti prostredníctvom európskeho registra podnikov cestnej dopravy a ďalej podporovať využívanie inteligentných tachografov a elektronických dokladov.

STANOVISKO SPRAVODAJCU

Spravodajca víta balík opatrení v oblasti mobility, keďže je naliehavo potrebné preskúmať právne predpisy s cieľom zlepšiť súčasné pravidlá. Tento balík obsahuje niekoľko dôležitých právnych predpisov a spravodajca zdôrazňuje potrebu ich prepojenia v záujme zabezpečenia jasných pravidiel. Je dôležité, aby existovala jednotná regulácia s cieľom zabrániť vzniku medzier, ktoré z pohľadu spoločností vytvára nekalá hospodárska súťaž. V tomto ohľade spravodajca preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že revízia smernice o kombinovanej doprave, čiže smernice 92/106/EHS, bola oddelená od prvej časti balíka opatrení v oblasti mobility a zverejnená neskôr.

Spravodajca podporuje zámer Komisie vyjasniť pravidlá s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž v tomto odvetví, pričom by sa nevytvárala zbytočná administratívna záťaž. A to najmä v prípade malých a stredných podnikov (MSP). Aktualizácia právnych predpisov je tiež potrebná vzhľadom na technologické zlepšenia a digitalizáciu dopravy. Toto je kľúčové pre zabezpečenie účinného presadzovania pravidiel.

Spravodajca sa však domnieva, že návrh možno posilniť vo viacerých bodoch s cieľom zabezpečiť vyrovnané podmienky na spravodlivú hospodársku súťaž a prísne presadzovanie tak, aby sa výhody jednotného trhu mohli skutočne využiť.

Spravodajca podporuje návrhy Komisie na boj proti schránkovým spoločnostiam. V súčasnosti v EÚ existuje viac ako 400 schránkových spoločností. Sú zriadené dopravcami pôsobiacimi v členských štátoch s vysokými mzdami, pričom sa snažia získať neoprávnený prospech z nižších nákladov na pracovnú silu alebo z daní v iných členských štátoch. Títo prevádzkovatelia zneužívajú medzery v právnych predpisoch a ich laxné presadzovanie, čo vedie k nekalej hospodárskej súťaži.

Je dôležité posilniť a objasniť požiadavky týkajúce sa vytvorenia skutočnej obchodnej prítomnosti a doplniť údaje, ktoré sa majú vložiť do vnútroštátnych elektronických registrov, s cieľom získať úplnejší obraz o vlastníckej štruktúry spoločnosti.

Okrem toho spravodajca zastáva názor, že v týchto právnych predpisoch treba zahrnúť ľahké úžitkové vozidlá, keďže ich počet na trhu rastie, a teda sa na ne musia vzťahovať rovnaké pravidlá. Je však dôležité mať na pamäti aj to, že odvetvie cestnej dopravy sa skladá z mnohých MSP, ktoré vykonávajú len vnútroštátne dopravné činnosti. Spravodajca preto navrhuje obmedziť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia iba na ľahké úžitkové vozidiel pôsobiace v medzinárodnej doprave (ktoré predstavujú len asi 10 % všetkých ľahkých úžitkových vozidiel).

V súvislosti s týmito ľahkými úžitkovými vozidlami sa však spravodajca domnieva, že by sa mali uplatňovať všetky štyri kritériá, a to aj „bezúhonnosť“ a „odborná spôsobilosť“ a tiež požiadavka získania licencie Spoločenstva. Tým sa zabezpečí, že medzinárodná doprava vykonávaná ľahkými úžitkovými vozidlami bude spĺňať rovnaké minimálne normy profesie ako zvyšok odvetvia cestnej nákladnej dopravy. V záujme ďalšieho zníženia administratívnej záťaže spravodajca navrhuje, aby sa z rozsahu pôsobnosti nariadenia vyňali tie ľahké úžitkové vozidlá, ktoré sú veľmi ľahké (do 2,4 tony).

Pokiaľ ide o kabotáž, spravodajca zdôrazňuje cieľ týchto operácií, t. j. zníženie emisií z prázdnych nákladných vozidiel, ktoré sa vracajú z medzinárodnej dopravy, a skutočnosť, že sa má vykonávať na dočasnom základe. Ak sa napríklad medzinárodná doprava spojí s niektorými vnútroštátnymi dopravnými činnosťami na ceste späť, mohlo by to zvýšiť efektívnosť dopravy a znížiť počet jázd naprázdno.

V súčasnosti sa však pravidlá kabotáže zneužívajú nato, aby zahraniční dopravcovia – systematickým využívaním cieľa kabotáže – mohli opakovane vykonávať vnútroštátne dopravné činnosti. To vedie k nekalej súťaži a sociálnemu dumpingu. Keďže kabotážna preprava je to isté ako vnútroštátne dopravné činnosti, spravodajca pripomína, že by sa mala uplatňovať smernica o vysielaní vodičov, t. j. smernica 96/71/ES. Uvádza sa to tiež v návrhu danej smernice predloženom Komisiou.

V návrhoch Komisie sa, žiaľ, nepodarilo vyriešiť otázku systematickej kabotáže. Spravodajca sa domnieva, že vyriešenie otázky systematickej kabotáže má kľúčový význam. Takisto je dôležité zaistiť, aby dopravné podniky nemohli zneužívať smernicu o kombinovanej doprave na obchádzanie pravidiel kabotáže.

Spravodajca preto navrhuje, aby sa lepšie objasnilo to, čo presne zahŕňa medzinárodná doprava, ktorá oprávňuje na kabotáž, s cieľom zamedziť systematickej kabotáži, a to napríklad začlenením hodnoty zmluvy o medzinárodnej doprave. Okrem toho spravodajca navrhuje obmedziť dobu, počas ktorej sa môže kabotážna preprava uskutočniť, aby sa zdôraznil jej dočasný charakter.

A nakoniec, spravodajca sa domnieva, že posilnenie presadzovania predpisov je absolútne kľúčové na dosiahnutie cieľov návrhu. V súčasnosti je presadzovanie práva pomerne slabé a medzi členskými štátmi existujú rozdiely. Spravodajca teda navrhuje, aby sa posilnili ustanovenia o administratívnej spolupráci a presadzovaní práva. Aby príslušné orgány mohli vykonávať kontroly, potrebujú mať jednoduchší prístup k vnútroštátnym registrom. Takisto je potrebné stimulovať používanie inteligentných tachografov a zintenzívniť výmenu najlepších postupov a odbornej prípravy medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (30.4.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Verónica Lope Fontagné

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Komisia predložila 31. mája 2017 návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 o podmienkach, ktoré treba splniť na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a nariadenie č. 1072/2009 o prístupe na medzinárodný trh cestnej dopravy.

Cieľ, ktorý chce Komisia týmto návrhom dosiahnuť, je podpora riadneho fungovania jednotného trhu cestnej dopravy, jeho efektívnosť a konkurencieschopnosť, keďže podľa hodnotenia ex post uskutočneného v rokoch 2014 – 2015 sa tento cieľ plní len čiastočne. Na základe tohto hodnotenia sa zistilo, že hlavné problémy boli spojené s nedostatkami v pravidlách a so zárukou ich dodržiavania.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa súhlasí so základnými cieľmi návrhu Komisie, domnieva sa však, že schválením niektorých predložených opatrení by sa sťažilo jeho praktické vykonávanie v odvetví cestnej dopravy, pretože by mohli spôsobiť príliš veľké administratívne prekážky pre podniky, najmä MSP, čo by malo v konečnom dôsledku nepriaznivý vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu.

Takisto je potrebné zdôrazniť, že Komisia predložila tento návrh spolu s návrhom smernice o vysielaní vodičov v odvetví cestnej dopravy a návrhom smernice o časoch jazdy, čo znamená, že ich treba skúmať spoločne.

Spravodajkyňa zastáva názor, vďaka týmto návrhom by sa malo podariť dosiahnuť rovnováhu medzi riadnym fungovaním vnútorného trhu a zárukou existencie primeraných noriem a podmienok týkajúcich sa práce.

Prvým krokom na ceste za týmto cieľom by mal byť boj proti nezákonnej práci v odvetví dopravy, najmä proti tzv. schránkovým firmám a fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti.

Je dôležité rešpektovať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, ktoré patria medzi základné zásady práva Únie a sú uvedené v článkoch 49 a 56 ZFEÚ. Je však nevyhnutné, ako uvádza Komisia, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte boli v tomto členskom štáte skutočne a neustále prítomní a aby odtiaľ uskutočňovali svoju podnikateľskú činnosť.

Treba posilniť kontroly a v prípade podnikov, ktoré z vlastnej vôle nedodržiavajú vnútroštátne predpisy a predpisy Únie, treba uplatňovať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Toto správanie, i keď sa vyskytuje v menej prípadoch a nemožno ho rozšíriť na celé odvetvie, vyvoláva nekalú hospodársku súťaž, narúša fungovanie vnútorného trhu a nezaručuje pracovníkom v tomto odvetví primerané pracovné podmienky.

Cestná doprava v EÚ poskytuje 5 miliónov priamych pracovných miest a vytvára 2 % HDP Únie. EÚ sa však borí s nedostatkom profesionálnych vodičov. Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, že pokles činnosti v doprave by viedol k ochromeniu hospodárstva, EÚ musí prijať opatrenia, ktorými priláka mladých ľudí do tohto odvetvia a udrží v ňom terajších pracovníkov.

Spravodajkyňa súhlasí s tým, aby požiadavky potrebné na dosiahnutie súladu s nariadením (ES) č. 1071/2009 a nariadením 1072/2009 boli jasné, ako aj s tým, aby boli primerané charakteru činností a veľkosti podniku bez toho, aby sa z nich stali neúmerné administratívne prekážky.

V tomto zmysle vzhľadom na to, že čiastočné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1071/2009 na ľahké vozidlá povedie k zvýšeniu prevádzkových nákladov o 4 až 10 %, hoci takéto vozidlá predstavujú len 0,11 % medzinárodnej dopravy z hľadiska tonokilometrov, sa návrh úplne odstrániť existujúcu výnimku obsiahnutú v článku 1 ods. 4 písm. a) považuje za neprimeraný, ak nebudú najprv k dispozícii údaje potvrdzujúce jeho nevyhnutnosť.

Vzhľadom na mobilný charakter povolania dopravcu, ako aj na skutočné ťažkosti predpokladať trvanie nevyhnutné na medzinárodné poskytovanie služieb, spravodajkyňa vyslovuje pochybnosti, pokiaľ ide o skutočné administratívne dôsledky začlenenia vysielania pracovníkov medzi kritériá na posudzovanie bezúhonnosti.

Pokiaľ ide o kabotáž, spravodajkyňa súhlasí s tým, že je dôležité uplatňovať pružnejšie pravidlá, ako aj jasné a jednoduché predpisy, ktoré sa ľahko kontrolujú. Avšak možnosť, že budú tieto činnosti zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice o vysielaní vodičov v sektore dopravy hneď od začiatku, nielenže bude brániť uplatňovaniu pravidiel, ale zvýšia sa tým náklady na vývoz, čo bude mať negatívny vplyv na ziskovosť medzinárodnej dopravy, a teda na vnútorný trh a na trh práce.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou maximálnou hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu, narastá. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme zaistenia minimálnej úrovne profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa používajú vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými pravidlami a tým aj zblíženia konkurenčných podmienok medzi všetkými prevádzkovateľmi by sa malo toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa mala stanoviť povinnosť dodržiavať požiadavky na skutočné a stabilné miesto usadenia a zodpovedajúcu finančnú spôsobilosť.

(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou maximálnou hmotnosťou. Počet takýchto podnikov narastá, najmä na vnútroštátnom dopravnom trhu, a to z dôvodu používania ľahkých úžitkových vozidiel v mestách a na kratších trasách. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme zaistenia minimálnej úrovne profesionalizácie odvetvia, zabránenia využívaniu medzier a vytvárania spravodlivejšej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu bez toho, aby sa na dopravné podniky, a najmä MSP, ukladala zbytočná administratívna a finančná záťaž, požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy by sa mali uplatňovať rovnako na podniky používajúce vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, ktoré sú zapojené do medzinárodnej dopravy alebo kabotážnej prepravy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Komisia vo svojom posúdení vplyvu odhaduje, že v rokoch 2020 – 2035 dosiahnu úspory pre podniky výšku 2,7 – 5,2 miliardy EUR.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Členské štáty majú dnes právo podmieniť prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy dodržiavaním ďalších požiadaviek popri nariadení (ES) č. 1071/2009. Naliehavá potreba využiť takúto možnosť sa však nepreukázala, viedla len k rozdielom v takomto prístupe. Preto by sa mala zrušiť.

(3)  Členské štáty majú právo podmieniť prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy dodržiavaním ďalších požiadaviek popri nariadení (ES) č. 1071/2009.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Aj keď činnosť v oblasti cestnej dopravy v Únii zabezpečuje 5 miliónov priamych pracovných miest a tvorí takmer 2 % HDP Spoločenstva, EÚ čelí nedostatku profesionálnych vodičov, najmä spomedzi mladých ľudí a žien. S cieľom uľahčiť a zatraktívniť prístup k tomuto povolaniu pre mladých ľudí a ženy a takisto udržať ľudí, ktorí v súčasnosti v tomto odvetví pracujú (najmä v prípade malých a stredných podnikov), by sa nelegálna práca a fiktívna samostatná zárobková činnosť mala obmedziť a existujúce administratívne postupy by mali byť flexibilnejšie, aby nepredstavovali nadmernú záťaž pre menšie podniky alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Z hodnotenia nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 vyplynulo, že zbytočné administratívne a regulačné požiadavky predstavujú záťaž pre vládne orgány aj pre dopravné podniky. V záujme konkurencieschopného odvetvia dopravy a lepšieho vykonávania pravidiel je potrebné ich objasnenie a ďalšie administratívne zjednodušenie. Taktiež potrebná je ďalšia podpora a využívanie technologického vývoja.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Je nevyhnutné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte vykazovali skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia.

(4)  Je nevyhnutné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte vykazovali skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju podnikateľskú činnosť. Sloboda usadiť sa je základným kameňom vnútorného trhu. Existencia schránkových spoločností a fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti v odvetví dopravy však viedli k rozšíreniu nezákonných praktík, ktoré poškodzujú reputáciu odvetvia, pretože protiprávne znižujú pracovné náklady a nedokážu zabezpečiť, aby sa dodržiavali pracovné normy. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť ustanovenia nariadenia (ES) č. 1071/2009 o podmienkach týkajúcich sa požiadavky usadenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia a zabezpečiť a monitorovať ich vykonávanie, posilniť kontroly, a tak skoncovať s nezákonnou praktikou tzv. schránkových spoločností a fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti. Takisto je potrebné podporiť posilnenú spoluprácu, spoločné kontroly, stanovenie ambicióznejších cieľov a výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu cestnej nákladnej dopravy by mali byť vážne porušenia daňových predpisov jednotlivých štátov pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.

(6)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu cestnej nákladnej dopravy by mali byť vážne porušenia daňových predpisov jednotlivých štátov pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť a mali by tiež podliehať odrádzajúcim sankciám úmerným zistenému porušeniu predpisov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.

(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov, o kabotáži a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na dôležitosť spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu by sa porušenia predpisov Únie týkajúcich sa tejto otázky mali zohľadniť pri posudzovaní bezúhonnosti vedúcich dopravy a dopravných podnikov. V tejto súvislosti by sa malo objasniť aj posilnenie postavenia Komisie, pokiaľ ide o určenie stupňa závažnosti príslušného porušenia.

(8)  Vzhľadom na dôležitosť spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu by sa porušenia predpisov Únie týkajúcich sa tejto otázky a dotknutých pracovníkov mali zohľadniť pri posudzovaní bezúhonnosti vedúcich dopravy a dopravných podnikov. V tejto súvislosti by sa malo objasniť aj posilnenie postavenia Komisie, pokiaľ ide o určenie stupňa závažnosti príslušného porušenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou najväčšou hmotnosťou, by mali mať minimálnu úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. Keďže pri týchto príslušných činnostiach ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie.

(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou najväčšou hmotnosťou, ktoré sú zapojené do medzinárodnej dopravy, by mali mať dostatočnú úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností, a aby mali prostriedky, ktoré im umožnia plniť povinnosti súvisiace so mzdami a sociálnymi príspevkami za zamestnancov. Keďže pri týchto príslušných činnostiach ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie, a nemali by predstavovať zbytočnú záťaž pre menšie podniky alebo samostatne zárobkovo činných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by mali byť čo najúplnejšie, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počte zamestnancov, ktorých najímajú, ich rizikovosti a ich základné finančné informácie by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.

(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by sa mali neustále aktualizovať, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počte zamestnancov, ktorých najímajú, ich rizikovosti a ich základné finančné informácie by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009. Okrem toho by vnútroštátne elektronické registre mali byť interoperabilné a údaje, ktoré sa v nich nachádzajú, by mali byť priamo prístupné pre úradníkov zodpovedných za presadzovanie práva vo všetkých členských štátoch vykonávajúcich cestné kontroly. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko vynútiteľné a zároveň by mala byť vo všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň liberalizácie.

(13)  Hlavným cieľom kabotážnej prepravy je zabrániť jazdám naprázdno pri návrate do krajiny usadenia, čo prispieva k zníženiu spotreby paliva a emisií, zlepšuje ziskovosť podnikov, a tým aj vnútorný trh a trh práce. Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, pre dopravcov jednoducho vykonateľné a ľahko vynútiteľné. Tieto pravidlá by mali byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi zároveň by mala byť vo všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň liberalizácie bez toho, aby sa oslabila základná zásada slobody poskytovania služieb na vnútornom trhu a ochrana vyslaných pracovníkov. S cieľom zabezpečiť dočasný charakter a zabrániť zneužitiu alebo narušeniu trhu, ako aj nebezpečenstvu systematickej kabotáže používanej tzv. schránkovými spoločnosťami alebo kočovnými vodičmi, pravidlá Únie stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES1a v cestnej doprave sa vzťahujú na operácie kabotáže už od prvého dňa.

 

_______________

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu, pričom by sa mal znížiť počet dní, keď je možné takéto prepravy vykonávať.

(14)  Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa počas 48 hodinovej lehoty nemal obmedziť počet kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Po ukončení kabotážnej prepravy by dopravným podnikom nemalo byť dovolené počas siedmich dní vykonávať v hostiteľskom členskom štáte ďalšiu kabotážnu prepravu s tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy s motorovým vozidlom toho istého vozidla.  

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Environmentálna účinnosť cestnej dopravy je veľmi významným aspektom dosahovania cieľov stratégie EÚ 2020. Takmer štvrtina vozidiel nákladnej dopravy v Únii jazdila v roku 2012 naprázdno, a to v mnohých prípadoch z dôvodu obmedzení uložených na kabotážnu prepravu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14c)  V odôvodnení 17 nariadenia (ES) č. 1072/2009 sa výslovne stanovuje, že smernica 96/71/ES sa uplatňuje na dopravné podniky, ktoré vykonávajú kabotážnu prepravu. Keďže kabotáž zahŕňa priamu účasť na dopravnom trhu hostiteľského členského štátu, je to jediný spôsob, ako dosiahnuť rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.

(15)  Účinné a efektívne presadzovanie pravidiel je nevyhnutným predpokladom spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a zabezpečenia ochrany práv pracovníkov. Na uvoľnenie kapacity v oblasti presadzovania, zníženie zbytočnej administratívnej záťaže a lepšie zacielenie na vysokorizikových prevádzkovateľov dopravy je potrebná ďalšia digitalizácia presadzovania. Nevyhnutná je rýchla aktualizácia a používanie inteligentných tachografov a elektronických prepravných dokladov (eCMR). Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Predpokladom riadneho fungovania vnútorného trhu, zníženia zbytočnej administratívnej záťaže a vykonávania účinného a efektívneho presadzovania pravidiel v odvetví cestnej dopravy je ďalšia digitalizácia nástrojov na presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 1 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  písmeno a) sa vypúšťa;

i)  písmeno a) sa nahrádza takto:

 

„a)  podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je menšia ako 3,5 tony a ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátne dopravné činnosti;“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 1 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Dopĺňa sa tento odsek 6:

vypúšťa sa

„6. Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony.

 

Členské štáty však môžu:

 

a)  od týchto podnikov vyžadovať, aby uplatňovali niektoré alebo všetky opatrenia uvedené v prvom pododseku;

 

b)  pri všetkých alebo niektorých kategóriách činností cestnej dopravy znížiť obmedzenie uvedené v prvom pododseku.“

 

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V článku 3 sa vypúšťa odsek 2;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mať priestory, v ktorých vedie svoju dokumentáciu o hlavnej podnikateľskej činnosti, najmä svoje obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, dokumentáciu o personálnom manažmente, pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase jazdy a odpočinku a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“

a)  mať primerané priestory zodpovedajúce činnostiam podniku, v ktorých vedie svoju dokumentáciu o hlavnej podnikateľskej činnosti alebo zabezpečuje prístup k takejto dokumentácii, či už v papierovej alebo elektronickej podobe, najmä svoje obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, dokumentáciu o personálnom manažmente, pracovné zmluvy, doklady s údajmi o kabotáži, v prípade potreby o pravidlách vysielania vodičov a čase jazdy a odpočinku a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  vkladá sa tento bod:

 

„aa)  mať parkovacie plochy zodpovedajúce činnosti a veľkosti vlastného vozového parku;“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  dopĺňa sa tento odsek:

 

„1a. „Posúdenie skutočného a stabilného miesta usadenia podniku je vždy individuálnym a všeobecným posúdením so zreteľom na všetky relevantné faktory.“

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b – bod xii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

xiia)  kabotáž;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 6 – odsek 2 a – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave;

b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví, narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave, ako aj nesúladu s príslušnými pracovno-právnymi predpismi Únie;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť trvale schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.“;

S cieľom splniť požiadavku ustanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť neustále schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo, ktoré presahuje 3,5 tony. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosťou nepresahuje 3,5 tony, musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho podniky musia preukázať, že majú finančné prostriedky úmerné aspoň jednému mesačnému platu za mobilného pracovníka, ktorého zamestnávajú.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka, dokladom o zriadení prístupu k úveru v mene podniku, ktorý vydala finančná inštitúcia, alebo iným záväzným dokumentom, ktorým podnik preukáže, že disponuje sumami uvedenými v odseku 1 prvom pododseku;

2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka, poistná zmluva, dokladom o zriadení prístupu k úveru v mene podniku, ktorý vydala finančná inštitúcia, alebo iným záväzným dokumentom, ktorým podnik preukáže, že disponuje sumami uvedenými v odseku 1 prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 8 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  V článku 8 sa odsek 5 nahrádza takto:

Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch 10 rokov s cieľom zabezpečiť, aby vedúci dopravy boli oboznámení s vývojom v danom odvetví.

Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch troch rokov s cieľom zabezpečiť, aby osoba alebo osoby uvedené v odseku 1 boli dostatočne oboznámené s vývojom v danom odvetví.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  V článku 12 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek;

8.  V článku 12 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Členské štáty vykonajú kontroly minimálne každé tri roky s cieľom overiť, či podniky plnia požiadavky stanovené v článku 3.“

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  v odseku 1 sa druhý pododsek vypúšťa;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod -i (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-i)  vkladá sa tento bod:

 

„aa)  „V záujme účinnejšieho cezhraničného presadzovania sú údaje nachádzajúce sa vo vnútroštátnych elektronických registroch plne prístupné v reálnom čase príslušným orgánom z ostatných členských štátov.“;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod -i a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-ia)  Písmeno c) sa nahrádza takto:

c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie podmienky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno zákonného zástupcu;

c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie požiadaviek stanovených v článku 3, ktoré sa týkajú bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno zákonného zástupcu;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod -i b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ib)  vkladá sa tento bod:

 

ca)  názvy podnikov cestnej dopravy, ktoré predtým riadili vedúci dopravy;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  počet zamestnancov;

h)  počet zamestnancov, ich totožnosť, ich krajina pobytu, pracovné právo, ktoré sa vzťahuje na ich pracovnú zmluvu, krajina odvodu sociálnych príspevkov a ich identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na účely účinného cezhraničného presadzovania sú údaje nachádzajúce sa vo vnútroštátnych elektronických registroch prístupné v reálnom čase pre všetky príslušné orgány členských štátov.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 16 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  odsek 5 sa nahrádza takto:

5.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a prístupné na celom území Spoločenstva prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest definovaných v článku 18. Sprístupnenie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest a prepojenie sa uskutoční do 31decembra 2012, tak aby príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu mohol nahliadnuť do vnútroštátneho elektronického registra ktoréhokoľvek členského štátu.

5.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a interoperabilné na celom území Únie a boli napojené na portál uvedený v nariadení (EÚ) č165/2014 tak, aby údaje uvedené v odseku 2 boli priamo prístupné všetkým príslušným orgánom a kontrolným orgánom všetkých členských štátov.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi správnymi orgánmi a výmenu najlepších postupov v oblasti monitorovania členské štáty spolupracujú s platformou na boj proti nedeklarovanej práci a európskym orgánom práce.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s uvedením dôvodov informuje žiadajúci členský štát do desiatich pracovných dní. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.

5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s uvedením dôvodov informuje žiadajúci členský štát do desiatich pracovných dní. Dotknuté členské štáty navzájom spolupracujú s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1071/2009

Článok 18 – odsek 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Členské štáty vykonávajú cezhraničné kontroly prepojených dopravných spoločností (materských a dcérskych spoločností) s cieľom určiť neprimerané presúvanie ziskov alebo porušenia predpisov týkajúce sa nedostatočnej fakturácie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je preprava prázdnych kontajnerov alebo paliet predmetom zmluvy o preprave, považuje sa za prepravu tovaru za poplatok alebo úhradu.

Na účely kapitoly III sa preprava prázdnych kontajnerov alebo paliet nepovažuje za medzinárodnú prepravu tovaru za poplatok alebo úhradu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 1 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Toto nariadenie sa vzťahuje aj na dovoz a odvoz tovaru po ceste ako súčasť počiatočnej a/alebo konečnej etapy jazdy v rámci kombinovanej dopravy, ako sa stanovuje v smernici Rady 92/106/EHS.“

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 1 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  V prípade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá potrebná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.

‘2.  V prípade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Táto časť cesty v tranzite je však vylúčená z uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá potrebná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 1 – odsek 5 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  V článku 1 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 2 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  ‚kabotážna preprava‘ je vnútroštátna preprava za poplatok alebo úhradu vykonávaná na dočasnom základe v hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa prepravu od vyzdvihnutia tovaru v jednom alebo viacerých miestach nakládky až po dodanie do jedného alebo viacerých miest doručenia, ako sa stanovuje v nákladnom liste;

6.  ‚kabotážna preprava‘ je vnútroštátna preprava za poplatok alebo úhradu vykonávaná na dočasnom základe v hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa prepravu od vyzdvihnutia tovaru v mieste nakládky až po dodanie do miesta doručenia;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 3 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

Medzinárodná preprava sa vykonáva na základe držby licencie Spoločenstva, a ak je vodič štátnym príslušníkom tretej krajiny, v spojení s osvedčením vodiča.

Medzinárodná preprava sa vykonáva na základe držby inteligentného tachografu, ako sa uvádza v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/20141a, licencie Spoločenstva, a ak je vodič štátnym príslušníkom tretej krajiny, v spojení s osvedčením vodiča.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1). "

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 môžu po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu uskutočniť s tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy s motorovým vozidlom toho istého vozidla kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte alebo v susediacich členských štátoch. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.

2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 môžu po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu uskutočniť s tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy s motorovým vozidlom toho istého vozidla kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 48 hodín od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.

 

Kabotážna preprava povolená podľa prvého pododseku má dočasný charakter a práca vodičov vykonávajúcich tieto operácie by mala byť organizovaná takým spôsobom, ktorý umožňuje vodičovi odpočinok doma alebo na inom mieste podľa vlastného výberu v súlade s nariadením (ES) č. 561/2006.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Vkladá sa tento odsek:

 

„2a.  Podniky cestnej dopravy nesmú vykonávať kabotážnu prepravu s tým istým vozidlom alebo, v prípade jazdnej súpravy, s motorovým vozidlom toho istého vozidla danej súpravy v hostiteľskom členskom štáte počas siedmich dní od ukončenia kabotážnej prepravy.“

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  Vkladá sa tento odsek:

 

„2b.  Účelom týchto prepráv je návrat do členského štátu, v ktorom je podnik usadený.“

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie je usadený, sa považujú za služby v súlade s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca môže poskytnúť jasný dôkaz o predchádzajúcom dovoze v rámci medzinárodnej prepravy.

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie je usadený, sa považujú za služby v súlade s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca môže poskytnúť jasný dôkaz o predchádzajúcom dovoze v rámci skutočnej medzinárodnej prepravy a o každej ďalšej kabotážnej preprave uskutočnenej s nákladným listom. Nákladné listy sú byť bežne dostupné vo vozidle na účely cestných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a.  Dôkaz uvedený v odseku 3 sa predloží alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu, a to počas cestnej kontroly. Môže byť predložený alebo odovzdaný elektronicky s použitím upraviteľného štruktúrovaného formátu, ktorý možno priamo použiť na uloženie a počítačové spracovanie, ako je napríklad eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v odseku 3.

4a.  Každý nákladný list musí obsahovať poznávacie značky používaného motorového vozidla a prípojného vozidla. Nákladný list sa môže predložiť elektronicky s použitím revidovateľného štruktúrovaného formátu, ktorý možno priamo použiť na ukladanie a spracúvanie pomocou počítačov, ako je napríklad elektronický nákladný list CMR. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje kabotážna preprava, môžu podľa nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vyžadovať overenie údajov týkajúcich sa tachografov. Dokumenty a záznamy sa uchovávajú a sprístupňujú v súlade so smernicou o vysielaní vodičov.

_______________

______________

* Elektronický nákladný list podľa ‚Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (CMR).

* Elektronický nákladný list podľa ‚Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (CMR).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 8 – odsek 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  vkladá sa tento odsek 2a:

 

„4 b.  S cieľom účinne monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia musia podniky cestnej dopravy formou vyhlásenia písomne oboznámiť príslušné vnútroštátne orgány členského štátu, v ktorom dochádza ku kabotáži, najneskôr na začiatku kabotážnej prepravy a v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu, alebo ak je ich viac, aspoň v jednom z nich alebo v inom jazyku akceptovanom týmto hostiteľským členským štátom, s dôležitými informáciami potrebnými na to, aby sa umožnila účinná kontrola kabotážnych prepráv, pričom tieto informácie by mali zahŕňať prinajmenšom:

 

a)  totožnosť odosielateľa;

 

b)  odhadované trvanie kabotážnej prepravy;

 

c)  tieto údaje o každom vodičovi: meno, členský štát bydliska, členský štát, v ktorom bola zaregistrovaná pracovná zmluva, členský štát, v ktorom sa platia príspevky na sociálne zabezpečenie, a číslo sociálneho alebo vnútroštátneho poistenia.“

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  V článku 9 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ea)  uplatňovanie pravidiel vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy1a;

 

1a COM(2017) 0278.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát organizuje kontroly tak, aby od 1. januára 2020 skontroloval v každom kalendárnom roku aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv uskutočnených na jeho území. Tento podiel zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. Výpočet tohto podielu vychádza z údajov Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v tonokilometroch.

1.  Každý členský štát je zodpovedný za vykonávanie účinnej politiky presadzovania práva na svojom území. V rámci tejto politiky každý členský štát organizuje kontroly tak, aby od 1. januára 2020 skontroloval v každom kalendárnom roku aspoň 4 % všetkých kabotážnych prepráv uskutočnených na jeho území. Tento podiel zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 6 %. Výpočet tohto podielu vychádza z údajov Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v tonokilometroch.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si národné kontaktné miesta určené v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.

3.  Členské štáty aspoň šesťkrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy. Kontroly sa môžu zhodovať s kontrolami vykonanými v súlade s článkom 5 smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si národné kontaktné miesta určené v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 10 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Vkladá sa tento článok 10b:

 

„Článok 10b

 

S cieľom ďalej presadzovať povinnosti stanovené v tejto kapitole členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala koherentná vnútroštátna stratégia presadzovania práva. Táto stratégia by sa mala zameriavať na podniky hodnotené ako vysoko rizikové, ako sa uvádza v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES*, a mali by sa v rámci nej využívať informácie a údaje, ktoré sa zaznamenali, spracovali alebo uchovali počas 56-dňového obdobia pomocou inteligentných tachografov. Inteligentný tachograf sa povinne zavedie vo všetkých vozidlách, ktoré vykonávajú medzinárodnú dopravu a kabotáž, najneskôr do 2. januára 2020.

 

__________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).“

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 14 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a skutočným dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.

Členské štáty stanovia účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a skutočným dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 17 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia vypracuje do konca roka 2022 správu o stave trhu cestnej dopravy v Únii. Správa obsahuje analýzu situácie na trhu vrátane hodnotenia účinnosti kontrol a vývoja pracovných podmienok v tejto profesii.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1072/2009

Článok 17 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Každý rok najneskôr do 31. januára členské štáty informujú Komisiu o počte dopravných spoločností, ktoré majú dcérske spoločnosti v iných členských štátoch a o počte dopravných spoločností, ktoré boli preverované z dôvodu porušenia predpisov v súvislosti s nedostatočnou fakturáciou a/alebo neprimeraným presúvaním ziskov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

Referenčné čísla

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.6.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Prerokovanie vo výbore

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Dátum prijatia

25.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

19

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

Referenčné čísla

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Dátum predloženia v EP

31.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Dátum prijatia

4.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

15

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Dátum predloženia

7.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia