Förfarande : 2017/0123(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0204/2018

Ingivna texter :

A8-0204/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0341

BETÄNKANDE     ***I
PDF 934kWORD 153k
7.6.2018
PE 612.273v02-00 A8-0204/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Ismail Ertug

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017– 2017/0123(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0281),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0169/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 januari 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0204/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Hittills, och såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller reglerna om tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg inte för operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller en kombination av fordon som inte överskrider denna gräns. Antalet sådana företag som bedriver såväl nationella som internationella transporter har ökat. Som en följd av detta har flera medlemsstater beslutat att på dessa operatörer tillämpa reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att med gemensamma regler garantera en miniminivå av professionalisering av den sektor som använder fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och således att tillnärma konkurrensvillkoren mellan alla operatörer, bör denna bestämmelse utgå, medan kraven avseende faktisk och stabil företagsetablering och tillräckliga ekonomiska resurser bör göras obligatoriska.

(2)  Hittills, och såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller reglerna om tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg inte för operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, som inte överstiger 3,5 ton. Antalet sådana företag har ökat. Som en följd av detta har flera medlemsstater beslutat att på dessa operatörer tillämpa reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att med gemensamma regler undvika eventuella kryphål och garantera en miniminivå av professionalisering av den sektor som använder motorfordon med en högsta tillåten vikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton för internationella transporter, och således att tillnärma konkurrensvillkoren mellan alla operatörer, bör kraven för att bedriva yrkesmässig verksamhet i vägtransportsektorn tillämpas lika, samtidigt som man undviker en oproportionerlig administrativ börda. Eftersom denna förordning endast gäller företag som transporterar varor för annans räkning omfattas företag som utför transporter för egen räkning inte av detta regelverk.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I sin konsekvensbedömning uppskattar kommissionen företagens besparingar till mellan 2,7 och 5,2 miljarder euro för perioden 2020–2035.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är nödvändigt att säkerställa att transportoperatörer som är etablerade i en medlemsstat har en verklig och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och bedriver sin verksamhet därifrån. Därför, och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt att förtydliga bestämmelserna om huruvida det föreligger en faktisk och stabil företagsetablering.

(4)  För att bekämpa användningen av så kallade brevlådeföretag och garantera sund konkurrens och lika villkor på den inre marknaden är det nödvändigt med tydligare etableringskriterier, intensivare övervakning och tillsyn samt ökat samarbete mellan medlemsstaterna. Transportoperatörer som är etablerade i en medlemsstat bör ha en verklig och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och faktiskt bedriva sin transportverksamhet och bedriva väsentlig verksamhet därifrån. Därför, och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt att förtydliga och förstärka bestämmelserna om huruvida det föreligger en faktisk och stabil företagsetablering, samtidigt som man undviker en oproportionerlig administrativ börda.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka marknaden för godstransporter på väg samt det sociala skyddet av arbetstagare bör allvarliga överträdelser av unionens regler om utstationering av arbetstagare och tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende.

(7)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka marknaden för godstransporter på väg samt det sociala skyddet av arbetstagare bör allvarliga överträdelser av unionens regler om utstationering av arbetstagare, cabotagetransporter och tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller med fordonskombinationer som inte överstiger denna gräns bör ha en miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att garantera att de kan bedriva verksamhet på en stabil och varaktig grund. Eftersom den berörda verksamheten i allmänhet är av begränsad storlek bör motsvarande krav vara mindre omfattande än de som gäller för operatörer som använder fordon eller fordonskombinationer som överstiger nämnda gräns.

(10)  Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton, och som används för internationella transporter, bör ha en miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att garantera att de kan bedriva verksamhet på en stabil och varaktig grund. Eftersom verksamheten med dessa fordon i allmänhet är av begränsad storlek bör motsvarande krav vara mindre omfattande än de som gäller för operatörer som använder fordon eller fordonskombinationer som överstiger nämnda gräns.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Information om transportoperatörer i de nationella elektroniska registren bör vara fullständig som möjligt så att nationella myndigheter med ansvar för tillämpning av relevanta regler kan få en tillräcklig överblick över de aktörer som utreds. I synnerhet information om registreringsnumret på de fordon som operatörerna förfogar över, antal anställda, aktörernas riskvärdering och deras grundläggande ekonomiska uppgifter bör möjliggöra en bättre nationell och gränsöverskridande tillämpning av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. Reglerna om de nationella elektroniska registren bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)  Information om transportoperatörer i de nationella elektroniska registren bör vara fullständig och aktuell så att nationella myndigheter med ansvar för tillämpning av relevanta regler kan få en tillräcklig överblick över de aktörer som utreds. I synnerhet information om registreringsnumret på de fordon som operatörerna förfogar över, antal anställda och aktörernas riskvärdering bör möjliggöra en bättre nationell och gränsöverskridande tillämpning av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EG) nr 1072/2009 samt annan relevant unionslagstiftning. För att ge tillsynstjänstemän, däribland dem som utför vägkontroller, en klar och fullständig bild av de transportföretag som kontrolleras bör de ha direkt tillgång i realtid till all relevant information. Därför bör de nationella elektroniska registren vara kompatibla med varandra, och alla tillsynstjänstemän i alla medlemsstater bör ha direkt åtkomst i realtid till uppgifterna i dessa register. Reglerna om de nationella elektroniska registren bör därför ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Bestämmelserna om nationella transporter som på tillfällig bas utförs av utlandsetablerade transportoperatörer i en värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara tydliga, enkla och lätta att tillämpa, samtidigt som man i stora drag bibehåller den liberaliseringsnivå som uppnåtts hittills.

(13)  Bestämmelserna om nationella transporter som på tillfällig bas utförs av utlandsetablerade transportoperatörer i en värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara tydliga, enkla och lätta att tillämpa.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I detta syfte, och för att underlätta kontroller och undanröja osäkerhet, bör begränsningen av antalet cabotagetransporter efter en internationell transport avskaffas, samtidigt som antalet dagar som är tillgängliga för sådana transaktioner bör minskas.

(14)  För att undvika tomkörningar bör cabotage tillåtas, med specifika begränsningar, i värdmedlemsstaten och angränsande medlemsstater. I detta syfte, och för att underlätta kontroller och undanröja osäkerhet, bör begränsningen av antalet cabotagetransporter efter en internationell transport avskaffas, samtidigt som den period som är tillgänglig för sådana transaktioner inom en medlemsstat bör minskas.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  För att förhindra att cabotage utförs systematiskt, vilket skulle kunna ge upphov till en permanent eller kontinuerlig verksamhet som orsakar snedvridning på den nationella marknaden, bör den period som är tillgänglig för cabotage i en värdmedlemsstat minskas. Dessutom bör transportföretag inte tillåtas utföra nya cabotagetransporter i samma värdmedlemsstat inom en bestämd tidsperiod och inte förrän de har genomfört en ny internationell transport med utgångspunkt i den medlemsstat där företaget är etablerat. Denna bestämmelse påverkar inte utförande av internationella transporter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det bör klargöras hur vägtransportoperatörerna kan styrka överensstämmelse med reglerna för cabotagetrafik. Användning och överföring av elektronisk information bör erkännas i detta sammanhang, vilket bör göra det enklare att lägga fram relevanta bevis, och de behöriga myndigheternas behandling av bevisen. Det format som ska användas för detta ändamål bör garantera tillförlitlighet och äkthet. Med tanke på den ökande användningen av effektivt elektroniskt informationsutbyte inom transport och logistik är det viktigt att säkerställa samstämmighet i regelverken och bestämmelserna om förenkling av administrativa förfaranden.

(15)  Verkningsfullt och effektivt genomdrivande av reglerna krävs för att upprätthålla sund konkurrens på den inre marknaden. Kontrollverktygen måste bli mer digitaliserade för att frigöra kontrollkapacitet, minska onödig byråkrati för företag som utför internationella transporter och särskilt små och medelstora företag, säkerställa bättre inriktning på transportoperatörer med hög riskvärdering och upptäcka otillbörliga metoder. För att åstadkomma papperslös transportdokumentation bör användning av elektroniska handlingar bli regel i framtiden, särskilt elektroniska fraktsedlar i enlighet med konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (eCMR). Det bör klargöras hur vägtransportoperatörerna kan styrka överensstämmelse med reglerna för cabotagetrafik. Användning och överföring av elektronisk information bör erkännas i detta sammanhang, vilket bör göra det enklare att lägga fram relevanta bevis, och de behöriga myndigheternas behandling av bevisen. Det format som ska användas för detta ändamål bör garantera tillförlitlighet och äkthet. Med tanke på den ökande användningen av effektivt elektroniskt informationsutbyte inom transport och logistik är det viktigt att säkerställa samstämmighet i regelverken och bestämmelserna om förenkling av administrativa förfaranden.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Snabbt införande av smarta färdskrivare är av avgörande betydelse eftersom de kommer att göra det möjligt för de tillsynsmyndigheter som genomför vägkontroller att snabbare och effektivare upptäcka överträdelser och avvikelser, vilket skulle leda till bättre genomförande av den här förordningen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Bestämmelserna för internationell transport riktar sig till transportföretagen, och dessa står därför för följderna av eventuella överträdelser som de har begått. I syfte att förhindra missbruk när företag upphandlar transporttjänster av operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg bör medlemsstaterna också föreskriva påföljder för befraktare och speditörer om dessa medvetet upphandlar transporttjänster som innebär överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1072/2009.

(16)  Bestämmelserna för internationell transport riktar sig till transportföretagen, och dessa står därför för följderna av eventuella överträdelser som de har begått. I syfte att förhindra missbruk när företag upphandlar transporttjänster av operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg bör medlemsstaterna också föreskriva påföljder för avsändare, befraktare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer som vet om att de transporttjänster de beställer innebär överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1072/2009. När företag som upphandlar transporttjänster beställer dessa tjänster från transportföretag med låg riskvärdering bör deras ansvar minskas.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Den föreslagna europeiska arbetsmyndigheten syftar till att stödja och främja samarbete och informationsutbyte mellan nationella behöriga myndigheter, för ett effektivt genomförande av relevant unionsrätt. Genom att stödja och främja genomförandet av denna förordning kan myndigheten spela en viktig roll genom att bistå vid utbytet av information mellan behöriga myndigheter, stödja medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad genom personalutbyten och utbildning och hjälpa medlemsstaterna med att anordna samordnade kontroller. Detta skulle stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna, förbättra det konkreta samarbetet mellan behöriga myndigheter och bidra till att bekämpa bedrägerier och missbruk av reglerna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a – led i

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 1 – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Led a ska utgå.

i)  Led a ska ersättas med följande:

 

”a) Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med motorfordon med en högsta tillåten vikt, inklusive släp, under 2,4 ton.

 

aa) Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med motorfordon med en högsta tillåten vikt, inklusive släp, under 3,5 ton som uteslutande bedriver nationell transportverksamhet.”

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a – led ii

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 1 – punkt 4 – led b – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Godstransporter på väg för vilka ingen ersättning erhålls och som inte skapar några inkomster, såsom transport av personer för välgörande ändamål eller för uteslutande privata ändamål ska ses som en transport uteslutande i icke-kommersiellt syfte.”

Godstransporter på väg utan syfte att generera vinst för föraren eller någon annan, till exempel för välgörande ändamål eller helt ideellt, ska ses som en transport uteslutande i icke-kommersiellt syfte.”

Motivering

Definitionen av ”icke-kommersiell transport” bör omfatta transporter utan kommersiellt vinstsyfte. Transporter i rent ideella sammanhang, till exempel busstransporter där visst finansiellt stöd utgår för transporten, bör också omfattas av det här undantaget.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 1 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Följande punkt ska läggas till som punkt 6:

utgår

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer av med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

 

Medlemsstaterna får emellertid

 

(a)  kräva att dessa företag tillämpar vissa eller alla bestämmelser som avses i första stycket,

 

(b)  sänka den gräns som avses i första stycket för alla eller vissa typer av vägtransportverksamhet.”

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a)  förfoga över lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation, särskilt sina kommersiella avtal, räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda,”

”a)  förfoga över lämpliga lokaler, i proportion till företagets verksamhet, där det kan säkra åtkomst till originalen av sin centrala företagsinformation, antingen elektroniskt eller i annan form, särskilt sina kommersiella avtal, räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, socialförsäkringshandlingar, handlingar som innehåller uppgifter om cabotage, utstationering och kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda,”

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(a)  Följande led ska läggas till som led aa:

 

”aa) De fordon som avses i led b ska, inom ramen för ett transportavtal, göra minst en lastning och en lossning av gods var tredje vecka i etableringsmedlemsstaten.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”c)  effektivt och kontinuerligt med lämplig administrativ utrustning och andra hjälpmedel bedriva sin verksamhet i lokaler som är belägna i den medlemsstaten,”

”c)  effektivt och kontinuerligt med lämplig utrustning och andra hjälpmedel bedriva sin verksamhet i lokaler som avses i led a och som är belägna i den medlemsstaten,”

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led c

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”d)  förvalta de transporter som utförs med de fordon som avses i punkt b med lämplig teknisk utrustning belägen i den medlemsstaten,”

”d)  faktiskt och fortlöpande förvalta de transporter som utförs med de fordon som avses i punkt b med lämplig teknisk utrustning belägen i den medlemsstaten,”

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Följande ska läggas till som led f:

 

”f) ha en tydlig koppling mellan de transporter som utförs och etableringsmedlemsstaten, ett driftsställe och tillgång till parkeringsutrymmen som är tillräckliga för regelbunden användning av de fordon som avses i led b.”

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a – led iiia (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 6 – led b – led xiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  ”xiia) cabotage”

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 6 – punkt 2a – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med beaktande av den risk för dödsfall eller svåra skador, samt för snedvridning av konkurrensen på vägtransportmarknaden som de medför, bland annat genom att undergräva arbetsförhållandena för transportarbetarna.

b)  fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med beaktande av den risk för dödsfall eller svåra skador eller den snedvridning av konkurrensen på vägtransportmarknaden som de medför, bland annat genom att undergräva arbetsförhållandena för transportarbetarna.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag varaktigt kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över eget kapital till ett värde av minst 9 000 euro om endast ett fordon används och minst 5 000 euro för varje ytterligare fordon som används. Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller med fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton ska varje år, på grundval av årliga räkenskaper som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, visa att de förfogar över eget kapital till ett värde av minst 1 800 euro om endast ett fordon används, och minst 900 euro för varje ytterligare fordon som används.”

”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag varaktigt kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över eget kapital till ett värde av minst 9 000 euro om endast ett fordon används, minst 5 000 euro för varje ytterligare fordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på över 3,5 ton, som används, och minst 900 euro för varje ytterligare fordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på mellan 2,4 och 3,5 ton som används. Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, mellan 2,4 och 3,5 ton ska varje år, på grundval av årliga räkenskaper som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, visa att de förfogar över eget kapital till ett värde av minst 1 800 euro om endast ett fordon används, och minst 900 euro för varje ytterligare fordon som används.”

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Genom undantag från punkt 1 ska den behöriga myndigheten, i avsaknad av en attesterad årsredovisning, godkänna att ett företag styrker sin finansiella ställning genom ett intyg, exempelvis en bankgaranti, ett dokument som utfärdas av ett finansinstitut för att etablera tillgång till kredit i företagets namn, eller något annat bindande dokument som styrker att företaget förfogar över det belopp som anges i första stycket punkt 1.”

”2.  Genom undantag från punkt 1 ska den behöriga myndigheten, i avsaknad av en attesterad årsredovisning, godkänna att ett företag styrker sin finansiella ställning genom ett intyg, exempelvis en bankgaranti eller en försäkring, inbegripet en yrkesansvarsförsäkring från en eller flera banker eller andra finansinstitut, inklusive försäkringsföretag, eller något annat bindande dokument som utgör en solidarisk borgen för företaget för det belopp som anges i första stycket punkt 1.”

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 8 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5a)  I artikel 8 ska punkt 5 ersättas med följande:

5. Medlemsstater får främja att det med tioårsintervaller anordnas fortbildning om de ämnen som anges i bilaga I för att se till att transportansvariga är medvetna om utvecklingen inom sektorn.

5. Medlemsstater får främja att det med treårsintervaller anordnas fortbildning om de ämnen som anges i bilaga I för att se till att den eller de personer som avses i punkt 1 är tillräckligt medvetna om utvecklingen inom sektorn.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I artikel 12.2 ska andra stycket utgå.

(8)  I artikel 12.2 ska andra stycket ersättas med följande: ”Medlemsstaterna ska genomföra kontroller minst vart tredje år för att säkerställa att företagen uppfyller kraven i artikel 3.”

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Så länge som ingen åtgärd för återupprättande har vidtagits i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, ska det intyg om yrkeskunnande som avses i artikel 8.8 och innehas av den trafikansvarige som förklarats olämplig inte längre vara giltigt i någon medlemsstat. Kommissionen ska upprätta en förteckning över åtgärder för återupprättande som leder till att det goda anseendet återfås.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led -ia (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-ia)  Led c ska ersättas med följande:

c)  Namn på de trafikansvariga som har utsetts och uppfyller villkoren i fråga om gott anseende och yrkeskunnande, eller i förekommande fall, en legal företrädares namn.

c)  Namn på de trafikansvariga som har utsetts och uppfyller kraven i artikel 3 angående gott anseende och yrkeskunnande, eller i förekommande fall, en legal företrädares namn.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led i

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Antalet anställda.

h)  Antalet anställda i företaget under det senaste kalenderåret.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led ii

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får välja att bevara de uppgifter som avses i första stycket e–j i separata register. Berörda uppgifter ska i så fall, direkt eller på begäran, göras tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga. Begärda uppgifter ska lämnas inom fem arbetsdagar efter det att begäran har mottagits. De uppgifter som avses i första stycket a–d ska vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

”De uppgifter som avses i första stycket a–d ska vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led ii

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket e–j ska endast göras tillgängliga för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna om dessa vederbörligen har fått befogenhet att utföra kontroller och utdöma sanktioner inom vägtransportområdet, och om tystnadsplikt eller liknande formell sekretesskyldighet gäller för deras tjänstemän.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led ii

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För tillämpningen av artikel 14a i förordning (EG) nr 1072/2009 ska de uppgifter som avses i led j på begäran göras tillgängliga för avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de nationella elektroniska registren är sammankopplade och tillgängliga på gemenskapsnivå genom nationella kontaktpunkter enligt artikel 18. Tillgängligheten genom nationella kontaktpunkter och sammankoppling ska vara genomförd senast den 31 december 2012 på ett sätt som gör att varje medlemsstats behöriga myndighet har åtkomst till samtliga medlemsstaters nationella elektroniska register.

5. För att effektivisera den gränsöverskridande tillsynen ska medlemsstaterna säkerställa att de nationella elektroniska registren är sammankopplade och driftskompatibla i hela unionen via det europeiska register för vägtransportföretag (ERRU) som avses i förordning (EU) 2016/480, så att de uppgifter som avses i punkt 2 är direkt åtkomliga i realtid för alla behöriga tillsynsmyndigheter och kontrollorgan i samtliga medlemsstater.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led bb (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bb)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

6. De gemensamma bestämmelserna för genomförandet av punkt 5, till exempel gällande formatet för de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk åtkomst till de andra medlemsstaternas nationella elektroniska register och för främjande av dessa registers interoperabilitet med andra berörda databaser, ska antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.2, och för första gången före den 31 december 2010. I de gemensamma bestämmelserna ska fastställas vilken myndighet som ansvarar för åtkomst, vidare användning och uppdatering av uppgifterna efter åtkomst och de ska i detta syfte innefatta regler för loggning och tillsyn av uppgifterna.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på att fastställa och uppdatera gemensamma bestämmelser för att säkerställa att de nationella elektroniska registren är helt och fullt sammankopplade och kompatibla så att en behörig myndighet eller ett behörigt kontrollorgan i vilken medlemsstat som helst har direkt åtkomst i realtid till övriga medlemsstaters nationella elektroniska register i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 5. Sådana gemensamma bestämmelser ska inbegripa regler om formatet för de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk åtkomst till de andra medlemsstaternas nationella elektroniska register och dessa registers interoperabilitet, samt särskilda regler för åtkomst, loggning och tillsyn av uppgifterna.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt med ansvar för utbytet av information med övriga medlemsstater om tillämpningen av denna förordning. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen den nationella kontaktpunktens namn och adress senast den 31 december 2018. Kommissionen ska upprätta en förteckning över alla kontaktpunkter och överlämna den till medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska omedelbart meddela kommissionen alla eventuella ändringar av kontaktpunkterna.

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha ett nära samarbete och snabbt ge varandra ömsesidigt bistånd och all annan relevant information för att främja genomförandet och genomdrivandet av denna förordning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. För tillämpningen av punkt 1 ska det administrativa samarbete som avses in denna artikel genomföras med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a, och som ger alla operatörer möjlighet att föra in data på sitt eget språk.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska svara på begäranden om information från alla behöriga myndigheter i andra medlemsstater och, där så är nödvändigt, genomföra kontroller, inspektioner och utredningar av huruvida vägtransportoperatörer som är etablerade på deras territorium uppfyller det krav som anges i artikel 3.1 a. Begäranden om information från medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vara motiverade. För detta ändamål ska begäranden innehålla trovärdiga indikationer på eventuella överträdelser av artikel 3.1 a.

3.  Medlemsstaterna ska svara på begäranden om information från alla behöriga myndigheter i andra medlemsstater och genomföra kontroller, inspektioner och utredningar av huruvida vägtransportoperatörer som är etablerade på deras territorium uppfyller det krav som anges i artikel 3.1 a. Begäranden om information från medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vara vederbörligen motiverade. För detta ändamål ska begäranden innehålla trovärdiga indikationer på eventuella överträdelser av artikel 3.1 a.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den anmodade medlemsstaten anser att begäran inte är tillräckligt motiverad ska den informera den ansökande medlemsstaten om detta inom tio arbetsdagar. Den ansökande medlemsstaten ska ytterligare motivera sin begäran. Om detta inte är möjligt kan begäran avvisas av medlemsstaten.

4.  Om den anmodade medlemsstaten anser att begäran inte är tillräckligt motiverad ska den informera den ansökande medlemsstaten om detta inom fem arbetsdagar. Den ansökande medlemsstaten ska ytterligare motivera sin begäran. Om detta inte är möjligt kan begäran avvisas av medlemsstaten.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den berörda medlemsstaten informera den ansökande medlemsstaten om detta inom tio arbetsdagar, och motivera detta. De berörda medlemsstaterna ska diskutera med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem.

5.  När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den berörda medlemsstaten informera den ansökande medlemsstaten om detta inom fem arbetsdagar, och vederbörligen motivera varför det är svårt eller omöjligt. De berörda medlemsstaterna ska samarbeta med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem. Vid fortlöpande problem med informationsutbytet eller ständig vägran att tillhandahålla den begärda informationen utan ordentlig motivering får kommissionen, efter att den har underrättats och rådgjort med den berörda medlemsstaten, vidta alla nödvändiga åtgärder för att åtgärda situationen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Som svar på en begäran enligt punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den begärda informationen och utföra de kontroller, inspektioner och utredningar på plats som krävs inom 25 arbetsdagar från och med mottagandet av begäran, såvida de inte i enlighet med punkterna 4 och 5 har informerat den ansökande medlemsstaten om att ansökan inte är tillräckligt motiverad eller att det är omöjligt eller problematiskt.

6.  Som svar på en begäran enligt punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den begärda informationen och utföra de kontroller, inspektioner och utredningar på plats som krävs inom 15 arbetsdagar från och med mottagandet av begäran, såvida de berörda medlemsstaterna inte gemensamt har kommit överens om någon annan tidsfrist och såvida de inte i enlighet med punkterna 4 och 5 har informerat den ansökande medlemsstaten om att ansökan inte är tillräckligt motiverad eller att det är omöjligt eller svårt, och att ingen lösning på dessa svårigheter har hittats.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Följande artikel ska införas som artikel 18a:

 

”Artikel 18a

 

Kompletterande åtgärder

 

1. Medlemsstaterna ska vidta kompletterande åtgärder för att utveckla, underlätta och främja utbyten mellan de tjänstemän som ansvarar för det administrativa samarbetet och det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstater och mellan dem som ansvarar för kontrollen av efterlevnaden och genomförandet av tillämpliga bestämmelser i den här förordningen.

 

2. Kommissionen ska tillhandahålla tekniskt eller annat stöd för att ytterligare förbättra det administrativa samarbetet och öka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna, t.ex. genom att främja utbyte av personal och gemensamma utbildningsprogram samt genom att utveckla, underlätta och främja initiativ för bästa praxis. Kommissionen får, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets befogenheter i budgetförfarandet, använda tillgängliga finansieringsinstrument för att ytterligare stärka kapacitetsbyggandet och det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna.

 

3. Medlemsstaterna ska inrätta ett program för expertgranskning där alla behöriga brottsbekämpande myndigheter ska delta, vilket säkerställer lämplig rotation mellan både de granskande och de granskade behöriga tillsynsmyndigheterna. Medlemsstaterna ska anmäla dessa program till kommissionen vartannat år som en del av den rapport om de behöriga myndigheternas verksamhet som avses i artikel 26.”

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Medlemsstaterna ska varje år utarbeta en rapport om användningen av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton, eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton, på deras territorium, och vidarebefordra den till kommissionen senast den 30 juni året efter rapporteringsperiodens slut. Denna rapport ska innehålla uppgifter om

”3.  Medlemsstaterna ska varje år utarbeta en rapport om användningen av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter och är etablerade på deras territorium, och vidarebefordra den till kommissionen senast den 30 juni året efter rapporteringsperiodens slut. Denna rapport ska innehålla uppgifter om

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  antalet tillstånd som utfärdats till operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton,

a)  antalet tillstånd som utfärdats till operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter,

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  antalet fordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton som är registrerade i medlemsstaten under varje kalenderår,

b)  antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter och som är registrerade i medlemsstaten under varje kalenderår,

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  det sammanlagda antalet fordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton som är registrerade i medlemsstaten från och med den 31 december varje år,

c)  det sammanlagda antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter och som är registrerade i medlemsstaten den 31 december varje år,

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  den beräknade andelen motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton i den sammanlagda vägtransportverksamheten för alla fordon som är registrerade i medlemsstaten, fördelat på nationella transporter, internationella transporter och cabotagetransporter.

d)  den beräknade andelen motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton samt fordon under 2,4 ton i den sammanlagda vägtransportverksamheten för alla fordon som är registrerade i medlemsstaten, fördelat på nationella transporter, internationella transporter och cabotagetransporter.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På grundval av de uppgifter som inhämtats av kommissionen enligt punkt 3 och av ytterligare uppgifter, ska kommissionen, senast den 31 december 2024, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det sammanlagda antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt på högst 3,5 ton eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt på högst 3,5 ton som utför nationella och internationella vägtransporter. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.

4.  På grundval av de uppgifter som inhämtats av kommissionen enligt punkt 3 och av ytterligare uppgifter, ska kommissionen, senast den 31 december 2024, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det sammanlagda antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4– 3,5 ton som utför vägtransporter. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de begäranden om information som görs av dem enligt artikel 18.3 och 18.4, om de svar som inkommit från andra medlemsstater och om de åtgärder som de har vidtagit på grundval av den information som har lämnats.”

5.  Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de begäranden om information som görs av dem enligt artikel 18, om de svar som inkommit från andra medlemsstater och om de åtgärder som de har vidtagit på grundval av den information som har lämnats.”

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16a (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 26 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Följande punkt ska införas som punkt 5a:

 

”5a.  På grundval av de uppgifter som inhämtats av kommissionen enligt punkt 5 och av andra uppgifter ska kommissionen senast den 31 december 2020 lägga fram en detaljerad rapport för Europaparlamentet och rådet om omfattningen på medlemsstaternas administrativa samarbete, om eventuella brister i detta avseende och om möjliga lösningar för att förbättra samarbetet. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.”

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 1.1 ska följande stycke läggas till:

 

”Denna förordning ska också gälla för ankommande eller avgående transport av gods på väg, inom ramen för den första och/eller sista delen av en kombinerad transport i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 92/106/EEG.”

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 1 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b)  Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

2.  Vid transporter från en medlemsstat till ett tredjeland och omvänt ska denna förordning tillämpas på den del av transporten som utgörs av transitering genom en annan medlemsstats territorium. Den ska inte tillämpas på den del av transporten som företas på den medlemsstats territorium där lastning eller lossning sker, så länge som nödvändiga avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen och det berörda tredjelandet.

2.  Vid transporter från en medlemsstat till ett tredjeland och omvänt ska denna förordning tillämpas på den del av transporten som utgörs av transitering genom en annan medlemsstats territorium. Den del av transporten som utgörs av transitering ska dock inte ingå i tillämpningsområdet för direktivet om utstationering av arbetstagare. Den ska inte tillämpas på den del av transporten som företas på den medlemsstats territorium där lastning eller lossning sker, så länge som nödvändiga avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen och det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 1 – punkt 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I artikel 1.5 första stycket ska led c ersättas med följande:

 

”c) Godstransport med fordon vars högsta tillåtna totala vikt, inbegripet släp, är lägre än 2,4 ton.”

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 2 – led 7a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  transitering: en transport med ett fordon genom en eller flera medlemsstater eller tredjeländer då utgångspunkten och bestämmelseorten inte ligger i dessa medlemsstater eller tredjeländer,

Motivering

Definitionen krävs för att fastställa bestämmelser om utstationering av förare i COM(2017)0278.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 4 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I punkt 1 ska följande led läggas till som led c:

 

”utför internationella transporter med fordon utrustade med smarta färdskrivare i enlighet med artikel 3 och kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/20141a.”

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  En transportoperatör som avses i punkt 1 och som utfört en internationell godstransport på väg från en annan medlemsstat eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, utföra cabotagetransporter i värdmedlemsstaten eller i angränsande medlemsstater. Den sista lossningen av last inom ramen för en cabotagetransport som genomförs ska äga rum inom 5 dagar från det att den sista lossningen i värdmedlemsstaten inom ramen för den ingående internationella transporten har ägt rum.”

”2.  En transportoperatör som avses i punkt 1 och som utfört en internationell godstransport på väg från en annan medlemsstat eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, utföra cabotagetransporter i värdmedlemsstaten eller i angränsande medlemsstater, på vägen tillbaka till ett transportföretags etableringsmedlemsstat. Den sista lossningen av last inom ramen för en cabotagetransport som genomförs ska äga rum inom 7 dagar från det att den sista lossningen i värdmedlemsstaten inom ramen för den ingående internationella transporten, inom ramen för ett transportavtal, har ägt rum.

 

Inom den tidsgräns som anges i första stycket får transportföretagen utföra cabotagetransporter i en medlemsstat under förutsättning att deras uppehåll i den medlemsstaten inte överskrider 48 timmar efter det att de rest in på den medlemsstatens territorium.”

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

 

”2a. Efter slutet av den sjudagarsperiod som avses i punkt 2 ska transportoperatörer inte ha rätt att med samma fordon, eller med ett fordonstågs motorfordon, utföra cabotagetransporter i samma värdmedlemsstat inom 72 timmar efter återkomsten till transportföretagets etableringsmedlemsstat och fram till dess att de har utfört en ny internationell transport utgående från den medlemsstat där företaget är etablerat.”

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. De bevis som avses i punkt 3 ska på begäran och inom den tid som vägkontrollen tar uppvisas för eller överlämnas till värdmedlemsstatens behörige kontrolltjänsteman. De kan uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer, exempelvis eCMR.* Under vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla de bevis som avses i punkt 3.

4a. De bevis som avses i punkt 3 ska på begäran och inom den tid som vägkontrollen tar uppvisas för eller överlämnas till värdmedlemsstatens behörige kontrolltjänsteman. Medlemsstaterna ska godta att bevis uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer, exempelvis en elektronisk fraktsedel enligt konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (eCMR). Under vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla de bevis som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I artikel 9.1 ska följande led läggas till som led ea:

 

”ea) Lön och minsta antal betalda semesterdagar, i enlighet med vad som fastställs i artikel 3.1 stycke 1 led b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).”

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontroller

Smart tillsyn

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska organisera kontrollerna på ett sådant sätt att, från och med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla cabotagetransporter som genomförs på deras territorium kontrolleras varje kalenderår. De ska öka andelen till minst 3 % från och med den 1 januari 2022. Grunden för beräkningen av denna procentandel ska vara den sammanlagda cabotageverksamheten i medlemsstaten uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt uppgifter från Eurostat.

1.  För att ytterligare stärka de skyldigheter som fastställs i det här kapitlet ska medlemsstaterna säkerställa att en enhetlig nationell tillsynsstrategi tillämpas inom deras territorium. Strategin ska främst inriktas på företag med hög riskvärdering, i den mening som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG1a.

 

__________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Varje medlemsstat ska säkerställa att kontrollerna i enlighet med artikel 2 i direktiv 2006/22/EG där så är relevant omfattar kontroller av cabotagetransporter.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För tillämpning av punkt 2 ska medlemsstaterna ha tillgång till relevant information och relevanta uppgifter som registrerats, behandlats eller lagrats av de smarta färdskrivare som avses i kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014 och i elektroniska transporthandlingar, som elektroniska fraktsedlar i enlighet med konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (eCMR).

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska ge tillgång till dessa uppgifter endast till behöriga myndigheter med tillstånd att kontrollera överträdelser av rättsakter som anges i denna förordning. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen kontaktuppgifter för alla de behöriga myndigheter inom deras territorium som de har beviljat tillgång till dessa uppgifter. Kommissionen ska senast [...] upprätta en förteckning över samtliga behöriga myndigheter och översända den till medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar av denna.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b för att fastställa egenskaperna hos de uppgifter som medlemsstaterna ska ha tillgång till, villkor för användningen samt de tekniska specifikationerna för överföring eller tillgång, särskilt med angivande av

 

a) en detaljerad förteckning över information och uppgifter som nationella behöriga myndigheter ska ha tillgång till, som minst ska inbegripa tid och plats för gränspassage, lastning och lossning, fordonets registreringsnummer och uppgifter om föraren,

 

b) de behöriga myndigheternas åtkomsträttigheter, uppdelade när så är lämpligt enligt typ av behörig myndighet, typ av åtkomst och syftet för vilket uppgifterna används,

 

c) de tekniska specifikationerna för överföring eller tillgång till de uppgifter som avses i led a, inbegripet, där så är relevant, den längsta tid som uppgifterna lagras, uppdelat där så är lämpligt på typ av uppgifter.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 2d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Inga personuppgifter som avses i den här artikeln ska kunna läsas eller lagras längre än vad som är absolut nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de bearbetas ytterligare. När sådana uppgifter inte längre behövs för dessa ändamål ska de förstöras.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska, minst tre gånger om året, vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av cabotage. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av de nationella myndigheter som har ansvar för genomförandet av reglerna inom området för vägtransporter i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. De nationella kontaktpunkter som utsetts i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** ska utbyta information om det antal och den typ av överträdelser som upptäcks efter det att samordnade vägkontroller har ägt rum.

3.  Medlemsstaterna ska, minst tre gånger om året, vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av cabotage, vilket får sammanfalla med de kontroller som vidtas i enlighet med artikel 5 i direktiv 2006/22/EG. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av de nationella myndigheter som har ansvar för genomförandet av reglerna inom området för vägtransporter i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. Medlemsstaterna ska utbyta information om det antal och den typ av överträdelser som upptäcks efter det att samordnade vägkontroller har ägt rum.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 14a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner mot avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer för bristande efterlevnad av kapitlen II och III, om dessa medvetet upphandlar transporttjänster som medför överträdelser av denna förordning.

Medlemsstaterna ska föreskriva verksamma, proportionella och avskräckande sanktioner mot avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer för bristande efterlevnad av kapitlen II och III, om dessa vet eller rimligtvis borde ha vetat att de transporttjänster de beställer medför överträdelser av denna förordning.

 

Om avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer beställer transporttjänster från transportföretag med låg riskvärdering i enlighet med vad som avses i artikel 9 i direktiv 2006/22/EG, ska sanktioner inte kunna utfärdas mot dem vid överträdelser, om det inte är bevisat att de haft kännedom om överträdelserna.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 17 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast den 31 januari varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det antal cabotagekontroller som genomförts under det föregående kalenderåret i enlighet med artikel 10a. Denna information ska inbegripa uppgift om antalet kontrollerade fordon och tonkilometer.”

3.  Senast den ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna skicka de nationella tillsynsstrategier som de antagit i enlighet med artikel 10a till kommissionen. Senast den 31 januari varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de tillsynsåtgärder som vidtagits under det föregående kalenderåret i enlighet med artikel 10a, inklusive, om så är lämpligt, antalet genomförda kontroller. Denna information ska inbegripa uppgift om antalet kontrollerade fordon och tonkilometer.”

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska utarbeta en rapport om läget på unionens vägtransportmarknad före utgången av 2022. Rapporten ska innehålla en analys av marknadssituationen, inklusive en utvärdering av kontrollernas effektivitet och utvecklingen av anställningsförhållandena inom yrket.

(1)

EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.


MOTIVERING

BAKGRUND

Vägtransportsektorn är en mycket viktig sektor av grundläggande betydelse för att vårt samhälle ska fungera. Sektorn sysselsätter över 11 miljoner människor och står för knappt hälften av EU:s hela godstransportvolym.

Den 31 maj 2017 antog kommissionen ett ”mobilitetspaket” i syfte att säkerställa sund konkurrens, förenkla befintliga bestämmelser, värna EU:s inre marknad och skydda rättigheterna för arbetstagare i sektorn.

Mobilitetspaketet består av flera lagstiftningsförslag, bland annat föreliggande förslag om ändring av förordning 1071/2009 om villkor för personer som bedriver yrkesmässig trafik och förordning 1072/2009 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg. I dessa förordningar fastställs bestämmelser som företag måste följa om de önskar bedriva verksamhet på marknaden för internationella godstransporter på väg eller på andra nationella marknader än den egna hemstatens (cabotage).

Olika regeltolkning, inkonsekvent tillsyn och bristande samarbete mellan medlemsstaterna har dock minskat förordningarnas verkan och skapat en situation med rättslig oklarhet och snedvriden konkurrens för transportoperatörerna.

Kommissionen föreslår ändringar på fyra områden: brevlådeföretag, lätta nyttofordon, cabotage och tillsyn.

Vissa transportföretag startar ”falska dotterbolag” i medlemsstater med lägre lönebild för att utnyttja löneskillnaderna samtidigt som de uteslutande är verksamma i medlemsstater med högre lönebild. Detta leder till orättvisa konkurrensfördelar gentemot transportföretag som är korrekt etablerade i den medlemsstat där de huvudsakligen verkar.

För att komma ifrån användningen av brevlådeföretag föreslår kommissionen att skärpa etableringskriterierna, för att säkerställa att transportföretaget verkligen har verksamhet i den medlemsstat där det är etablerat, krav på att man bedriver verksamhet från dessa lokaler, innehar tillgångar och anställer personal i proportion till verksamheten.

Dessutom vill kommissionen samordna medlemsstaternas samarbete på det här området. Medlemsstaterna skulle behöva ha ett närmare samarbete med varandra för att avslöja brevlådeföretag och vid behov genomföra inspektioner på plats.

För närvarande omfattas lätta nyttofordon (fordon under 3,5 ton) inte av förordning 1071/2009. Om de vill får dock medlemsstaterna tillämpa vissa av förordningens bestämmelser på lätta nyttofordon som är registrerade på deras territorium, vilket leder till ett lappverk av krav i hela EU. Eftersom användningen av lätta nyttofordon förväntas öka ytterligare de kommande åren föreslår kommissionen att dessa fordon ska omfattas av vissa av bestämmelserna för rätten att bedriva yrkesmässig verksamhet.

Marknaden för cabotage, godstransport inom en medlemsstat som utförs av ett transportföretag som är etablerat i en annan medlemsstat, omfattas idag av begränsningar. Nuvarande EU-regler medger tre cabotageuppdrag inom sju dagar efter en internationell leverans.

Det är emellertid mycket svårt att kontrollera efterlevnaden av de nuvarande reglerna. Kontrollmyndigheterna kräver att antalet cabotageuppdrag ska vara dokumenterat på papper, men det verkar inte fungera som det ska. Reglerna har också genomförts utan harmonisering över hela EU, vilket leder till administrativa bördor, rättsosäkerhet, snedvriden konkurrens och misstro mellan inhemska och utländska operatörer.

Eftersom cabotage främst förekommer i vissa medlemsstater, och inte alla, kan oklara regler och oklart genomförande ha allvarliga konsekvenser för inhemska operatörer i de medlemsstater där cabotage är vanligt förekommande på den nationella transportmarknaden. Detta beror främst på stora skillnader vad gäller lön, skattesystem, sociala avgifter, arbetsrätt. Kommissionen drar slutsatsen att sektorn ännu inte är liberaliseringsmogen.

Kommissionen föreslår därför en ny regel, nämligen obegränsat antal cabotageuppdrag inom fem dagar efter en internationell transport. Detta kompletteras med strikt tillämpning av värdmedlemsstatens regler om minimilön och årlig betald semester från och med det första cabotageuppdraget, möjlighet att påvisa cabotageuppdragets legalitet med hjälp av elektroniska dokument (t.ex. elektronisk fraktsedel, eCMR) och skyldighet för medlemsstaterna att genomföra ett minsta antal cabotagekontroller.

För att åtgärda skillnaderna mellan medlemsstaterna vad gäller kontrollernas antal och ändamålsenlighet föreslår kommissionen krav på ett årligt minimiantal cabotagekontroller och samordnade (gränsöverskridande) kontroller. Kommissionen vill också förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna med hjälp av bestämmelser om utbyte av information, möjliggöra riktade kontroller genom riskvärdering via det europeiska registret över vägtransportföretag och ytterligare främja användning av smarta färdskrivare och elektroniska dokument.

FÖREDRAGANDENS STÅNDPUNKT

Föredraganden gläder sig över mobilitetspaketet, eftersom det finns stort behov av att se över lagstiftningen och förbättra dagens regelverk. Paketet innehåller flera viktiga lagstiftningsakter och föredraganden betonar vikten av att hålla samman dem för att se till att reglerna blir klara och tydliga. Det är viktigt att lagstiftningen är enhetlig för att undvika kryphål som snedvrider konkurrensen för företag. I detta avseende beklagar föredraganden att översynen av direktiv 92/106/EEG om kombinerad transport brutits loss från den första delen av mobilitetspaketet och offentliggjorts först senare.

Föredraganden ger sitt stöd till kommissionens mål att reda ut reglerna för att skapa lika villkor och sund konkurrens i sektorn, utan att skapa onödiga administrativa bördor, särskilt för små och medelstora företag. Lagstiftningen behöver också uppdateras med hänvisning till den tekniska utvecklingen och digitaliseringen i transportsektorn. Detta är ett måste för att kunna se till att reglerna verkligen efterlevs.

Föredraganden anser dock att förslaget kan förbättras på flera punkter så att man säkrar välavvägda villkor för sund konkurrens och rigorös tillsyn i syfte att verkligen dra nytta av den inre marknadens fördelar.

Föredraganden stödjer kommissionens förslag om att motverka användningen av brevlådeföretag. Idag finns det över 400 brevlådeföretag i EU. De upprättas av transportörer som bedriver verksamhet i höglöneländer och syftar till att på ett otillbörligt sätt dra nytta av lägre arbetskostnader eller skatter i andra medlemsstater. Dessa operatörer missbrukar luckorna i lagstiftningen och den slarviga tillsynen, vilket snedvrider konkurrensen.

Det är viktigt att stärka och klargöra kraven på etablering och verklig verksamhetsnärvaro samt att komplettera de uppgifter som ska införas i nationella elektroniska register i syfte att få en fullständig bild av företagets ägandestruktur.

Föredraganden anser också att det är bra att låta lätta nyttofordon ingå i tillämpningsområdet för den här lagstiftningen, eftersom dessa fordon blir allt vanligare på marknaden och därmed bör följa samma regler. Det är dock också viktigt att komma ihåg att vägtransportsektorn består av många små och medelstora företag som bara arbetar på den inhemska transportmarknaden. Därför föreslår föredraganden att man ska begränsa förordningens tillämpningsområde till sådana lätta nyttofordon som används för internationella transporter (endast tio procent av alla lätta nyttofordon).

För dessa lätta nyttofordon anser föredraganden att alla fyra kriterier ska gälla, även ”gott anseende” och ”yrkesmässig kompetens” samt kravet på att erhålla gemenskapstillstånd. Därigenom säkerställer man att internationella transporter med lätta nyttofordon uppfyller samma professionella miniminormer som i resten av godstransportbranschen. För att minska den administrativa bördan ännu mer föreslår föredraganden att mycket lätta nyttofordon (under 2,4 ton) ska undantas från bestämmelserna.

Vad gäller cabotage betonar föredraganden syftet med sådan verksamhet, nämligen att minska utsläppen från lastbilar som återvänder tomma efter en internationell transport, och att det är tänkt som en tillfällig verksamhet. Om en internationell transport kombineras med några inhemska transporter på vägen tillbaka kan transporteffektiviteten öka och tomkörningarna minska.

Dagens cabotageregler missbrukas dock av utländska transportföretag som systematiskt använder sig av cabotagemöjligheten för att om och om igen utföra inhemska transporter. Detta leder till snedvriden konkurrens och social dumpning. Eftersom cabotageverksamhet likställs med nationella transporter påpekar föredraganden att direktiv 96/71/EG (utstationeringsdirektivet) bör vara tillämpligt. Detta anges också i kommissionens förslag om det direktivet.

Kommissionens förslag når dock inte ända fram till en lösning av frågan om systematiskt cabotage. Föredraganden anser att det är av avgörande betydelse att ta itu med systematiskt cabotage. Det är också viktigt att säkerställa att transportföretag inte ges möjlighet att missbruka bestämmelserna i direktivet om kombinerad transport för att kringgå cabotagereglerna.

Föredraganden föreslår därför att internationella transporter som ger rätt till cabotage definieras mer exakt, så att man kan sätta stopp för systematiskt cabotage genom att i definitionen till exempel inkludera det ekonomiska värdet på det internationella transportuppdraget. Föredraganden föreslår också en tidsbegränsning för cabotageuppdrag, i syfte att framhäva dess tillfälliga natur.

Slutligen anser föredraganden att ökad tillsyn av efterlevnaden är ett måste för att uppnå målen i förslaget. Idag är kontrollerna relativt svaga, och skillnaderna mellan medlemsstaterna är stora. Föredraganden föreslår därför att bestämmelserna för administrativt samarbete och tillsyn ska stärkas. Om de behöriga myndigheterna ska kunna genomföra kontroller måste de få tillgång till nationella register på ett enklare sätt. Det behövs också incitament för användning av smarta färdskrivare och större utbyte av bästa praxis och utbildning mellan medlemsstaterna på området för tillsyn.


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (30.4.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Föredragande av yttrande: Verónica Lope Fontagné

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Den 31 maj 2017 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik, och förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg.

Kommissionens syfte med detta förslag är att bidra till en väl fungerande, effektiv och konkurrenskraftig inre marknad för vägtransporter, eftersom detta mål enligt den efterhandsutvärdering som gjordes 2014–2015 endast delvis har uppnåtts. Enligt denna utvärdering hade de huvudsakliga svårigheterna att göra med brister i reglerna och deras tillämpning.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder de grundläggande målen i kommissionens förslag, men anser att det praktiska genomförandet av förslaget i vägtransportsektorn skulle försvåras av antagandet av några av de föreslagna åtgärderna eftersom det skulle kunna medföra oöverstigliga administrativa hinder för företagen, inte minst de små och medelstora företagen, vilket i slutändan skulle inverka negativt på den inre marknaden.

Kommissionen lade fram detta förslag tillsammans med förslaget till direktiv om utstationering av förare inom vägtransportsektorn och förslaget till direktiv om körtider, vilket innebär att man kan sluta sig till att de tre förslagen bör analyseras tillsammans.

Föredraganden anser att man bör använda dessa förslag för att upprätta en balans mellan en väl fungerande inre marknad och säkerställandet av att lämpliga regler och arbetsförhållanden upprätthålls.

Det första steget för att åstadkomma detta måste vara att bekämpa olagligt arbete inom transportsektorn, särskilt de så kallade brevlådeföretagen och det falska egenföretagandet.

Det är viktigt att respektera etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, vilka är grundläggande principer i EU-lagstiftningen som fastställs i artiklarna 49 respektive 56 i EUF-fördraget. Precis som kommissionen påpekar är det dock nödvändigt att säkerställa att vägtransportoperatörer som är etablerade i en medlemsstat kan påvisa en faktisk och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och att de bedriver sin verksamhet därifrån.

Kontrollerna måste skärpas, och det krävs effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för företag som medvetet bryter mot de nationella bestämmelserna och EU:s bestämmelser. Sådant beteende – även om det rör sig om undantagsfall som inte speglar övriga sektorn – utgör illojal konkurrens, snedvrider den inre marknaden och säkerställer inte lämpliga arbetsförhållanden för de anställda.

EU:s vägtransportsektor genererar fem miljoner direkta arbetstillfällen och står för nästan 2 % av EU:s BNP. Trots detta råder det brist på yrkesförare i EU. På grund av detta, och med tanke på att en nedgång i transportsektorn skulle innebära en förlamning av ekonomin, bör EU vidta åtgärder för att locka unga människor till sektorn och för att se till att befintliga yrkesförare i sektorn stannar kvar.

Föredraganden håller med om att de nödvändiga kraven för efterlevnad av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 ska vara tydliga liksom att de ska stå i proportion till företagets verksamhetstyp och storlek, och att det inte får sluta med att de blir till oöverstigliga administrativa hinder.

Eftersom en partiell tillämpning av förordning (EG) nr 1071/2009 på lätta nyttofordon skulle innebära en ökning med 4–10 % av de administrativa kostnaderna, samtidigt som dessa fordon endast utgör 0,11 % av den internationella trafiken räknat i tonkilometer, är det inte rimligt att föreslå att det befintliga undantag som anges i artikel 1.4 a ska strykas helt, om inga bevis finns som styrker behovet av en sådan strykning.

Med tanke på att bedrivandet av yrkesmässig trafik är en rörlig verksamhet och med tanke på de faktiska svårigheterna att förutse tidsåtgången för tillhandahållande av internationella tjänster ifrågasätter föredraganden vilka faktiska administrativa följder det skulle få om utstationering av arbetstagare tas med som ett kriterium för bedömning av gott anseende.

Vad gäller cabotagetransporter håller föredraganden med om att det är viktigt med större flexibilitet liksom med tydliga och enkla bestämmelser vars efterlevnad lätt kan kontrolleras. Möjligheten att denna verksamhet redan från dag ett kan komma att omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om utstationering av arbetstagare i transportsektorn skulle dock både försvåra regeltillämpningen och göra exporten dyrare, vilket skulle sänka lönsamheten för internationella transporter och inverka negativt på den inre marknaden och arbetsmarknaden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Hittills, och såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller reglerna om tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg inte för operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller en kombination av fordon som inte överskrider denna gräns. Antalet sådana företag som bedriver såväl nationella som internationella transporter har ökat. Som en följd av detta har flera medlemsstater beslutat att på dessa operatörer tillämpa reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att med gemensamma regler garantera en miniminivå av professionalisering av den sektor som använder fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och således att tillnärma konkurrensvillkoren mellan alla operatörer, bör denna bestämmelse utgå, medan kraven avseende faktisk och stabil företagsetablering och tillräckliga ekonomiska resurser bör göras obligatoriska.

(2)  Hittills, och såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller reglerna om tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg inte för operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller en kombination av fordon som inte överskrider denna gräns. Antalet sådana företag har ökat, särskilt på den nationella transportmarknaden, på grund av användningen av lätta nyttofordon i städer och på kortare rutter. Som en följd av detta har flera medlemsstater beslutat att på dessa operatörer tillämpa reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att garantera en miniminivå av professionalisering av sektorn, förebygga utnyttjandet av kryphål och skapa rättvisare konkurrens på den inre marknaden utan att införa onödiga administrativa och finansiella bördor för transportföretagen, särskilt små och medelstora företag, bör kraven för bedrivande av yrkesmässig trafik tillämpas på samma sätt för företag som använder fordon eller fordonskombinationer med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton för internationella transporter och cabotagetransporter.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I sin konsekvensbedömning uppskattar kommissionen företagens besparingar till 2,7–5,2 miljarder euro för perioden 2020–2035.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För närvarande har medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till vägtransportyrket omfattas av ytterligare krav utöver dem som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. Denna möjlighet har inte visat sig vara nödvändig för att möta tvingande behov och har lett till skillnader när det gäller sådant tillträde. Den bör därför avskaffas.

(3)  Medlemsstaterna har rätt att låta tillträdet till vägtransportyrket omfattas av ytterligare krav utöver dem som anges i förordning (EG) nr 1071/2009.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Trots att EU:s vägtransportsektor genererar fem miljoner direkta arbetstillfällen och står för nästan 2 % av EU:s BNP råder det brist på yrkesförare i EU, särskilt unga yrkesförare och kvinnliga yrkesförare. I syfte dels att förenkla tillträdet till yrket för unga människor, dels att behålla befintliga yrkesutövare i sektorn, särskilt när det gäller små och medelstora företag, bör olagligt arbete och falskt egenföretagande stävjas och de administrativa förfarandena förenklas för att undvika orimligt stora bördor för mindre företag och egenföretagare. Utvärderingen av förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EG) nr 1072/2009 har visat att onödiga administrativa och regleringsmässiga krav är en börda för både myndigheter och transportföretag. Ett förtydligande av reglerna och ytterligare administrativa förenklingar är nödvändigt för en konkurrenskraftig och effektiv transportsektor och bättre efterlevnad av dem. Detta kräver också ytterligare stöd till och utnyttjande av den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är nödvändigt att säkerställa att transportoperatörer som är etablerade i en medlemsstat har en verklig och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och bedriver sin verksamhet därifrån. Därför, och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt att förtydliga bestämmelserna om huruvida det föreligger en faktisk och stabil företagsetablering.

(4)  Det är nödvändigt att säkerställa att transportoperatörer som är etablerade i en medlemsstat har en verklig och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och bedriver sin verksamhet därifrån. Etableringsfrihet är en av den inre marknadens hörnstenar. Förekomsten av brevlådeföretag och falskt egenföretagande i transportsektorn har bidragit till spridningen av olagliga verksamhetsformer som skadar bilden av sektorn, då de på olaglig väg sänker arbetskraftskostnaderna och inte säkerställer att arbetslagstiftningen efterlevs. Därför, och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt att förtydliga bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009 om villkoren rörande etableringskravet, avseende huruvida det föreligger en faktisk och stabil företagsetablering, och att säkerställa och övervaka genomförandet av dem genom att skärpa kontrollerna och därmed sätta stopp för sådana olagliga verksamhetsformer som brevlådeföretag och falskt egenföretagande. Det är också nödvändigt att främja ökat samarbete, gemensamma kontroller, fastställande av mer ambitiösa mål och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka förutsättningarna för en sund konkurrens på marknaden för godstransporter på väg bör allvarliga överträdelser av nationella skattebestämmelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende.

(6)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka förutsättningarna för en sund konkurrens på marknaden för godstransporter på väg bör allvarliga överträdelser av nationella skattebestämmelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende och de bör likaså vara föremål för avskräckande sanktioner som står i proportion till den konstaterade överträdelsen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka marknaden för godstransporter på väg samt det sociala skyddet av arbetstagare bör allvarliga överträdelser av unionens regler om utstationering av arbetstagare och tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende.

(7)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka marknaden för godstransporter på väg samt det sociala skyddet av arbetstagare bör allvarliga överträdelser av unionens regler om utstationering av arbetstagare, cabotagetransporter och tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Med tanke på vikten av rättvis konkurrens på marknaden bör överträdelser av unionsregler som är av relevans för denna fråga beaktas vid bedömningen av trafikansvarigas och transportföretags goda anseende. Kommissionens befogenhet att definiera hur allvarliga relevanta överträdelser är bör förtydligas i detta avseende.

(8)  Med tanke på vikten av rättvis konkurrens på marknaden bör överträdelser av unionsregler som är av relevans för denna fråga och för de berörda arbetstagarna beaktas vid bedömningen av trafikansvarigas och transportföretags goda anseende. Kommissionens befogenhet att definiera hur allvarliga relevanta överträdelser är bör förtydligas i detta avseende.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller med fordonskombinationer som inte överstiger denna gräns bör ha en miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att garantera att de kan bedriva verksamhet på en stabil och varaktig grund. Eftersom den berörda verksamheten i allmänhet är av begränsad storlek bör motsvarande krav vara mindre omfattande än de som gäller för operatörer som använder fordon eller fordonskombinationer som överstiger nämnda gräns.

(10)  Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon som används för internationella transporter med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller med fordonskombinationer som inte överstiger denna gräns bör ha tillräcklig ekonomisk kapacitet, för att garantera att de kan bedriva verksamhet på en stabil och varaktig grund, och tillräckliga medel för att fullgöra sina skyldigheter vad gäller löner och sociala avgifter för sina anställda. Eftersom den berörda verksamheten i allmänhet är av begränsad storlek bör motsvarande krav vara mindre omfattande än de som gäller för operatörer som använder fordon eller fordonskombinationer som överstiger nämnda gräns, och de bör inte utgöra en orimligt stor börda för mindre företag eller för egenföretagare.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Information om transportoperatörer i de nationella elektroniska registren bör vara så fullständig som möjligt så att nationella myndigheter med ansvar för tillämpning av relevanta regler kan få en tillräcklig överblick över de aktörer som utreds. I synnerhet information om registreringsnumret på de fordon som operatörerna förfogar över, antal anställda, aktörernas riskvärdering och deras grundläggande ekonomiska uppgifter bör möjliggöra en bättre nationell och gränsöverskridande tillämpning av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. Reglerna om de nationella elektroniska registren bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)  Information om transportoperatörer i de nationella elektroniska registren bör fortlöpande uppdateras så att nationella myndigheter med ansvar för tillämpning av relevanta regler kan få en tillräcklig överblick över de aktörer som utreds. I synnerhet information om registreringsnumret på de fordon som operatörerna förfogar över, antal anställda, aktörernas riskvärdering och deras grundläggande ekonomiska uppgifter bör möjliggöra en bättre nationell och gränsöverskridande tillämpning av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. Dessutom bör de nationella elektroniska registren vara driftskompatibla, och tillsynstjänstemän som genomför vägkontroller i alla medlemsstater bör ha direkt åtkomst till uppgifterna i dessa register. Reglerna om de nationella elektroniska registren bör därför ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Bestämmelserna om nationella transporter som på tillfällig bas utförs av utlandsetablerade transportoperatörer i en värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara tydliga, enkla och lätta att tillämpa, samtidigt som man i stora drag bibehåller den liberaliseringsnivå som uppnåtts hittills.

(13)  Huvudsyftet med cabotagetransporter är att undvika att fordon går tomma i samband med återresan till det land där företaget är etablerat, vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp, förbättrar företagens lönsamhet och därmed har en positiv inverkan på den inre marknaden och arbetsmarknaden. Bestämmelserna om nationella transporter som på tillfällig bas utförs av utlandsetablerade transportoperatörer i en värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara tydliga, enkla för transportoperatörer att genomföra och lätta att tillämpa, Dessa bestämmelser bör vara förenliga med tillämplig lagstiftning samtidigt som man bibehåller den liberaliseringsnivå som uppnåtts hittills, utan att undergräva den grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden och skyddet av utstationerade arbetstagare. För att garantera den tillfälliga naturen och undvika eventuellt missbruk eller eventuella marknadsstörningar liksom risken för systematisk cabotageverksamhet som orsakas av så kallade brevlådeföretag eller nomadiska förare måste de EU-bestämmelser som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG1a för vägtransportsektorn tillämpas på cabotagetransporter från dag 1.

 

_______________

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I detta syfte, och för att underlätta kontroller och undanröja osäkerhet, bör begränsningen av antalet cabotagetransporter efter en internationell transport avskaffas, samtidigt som antalet dagar som är tillgängliga för sådana transaktioner bör minskas.

(14)  I detta syfte, och för att underlätta kontroller och undanröja osäkerhet, bör begränsningen av antalet cabotagetransporter efter en internationell transport inte begränsas under en period på 48 timmar.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Efter att en cabotagetransport har slutförts bör det inte vara tillåtet för transportföretag att genomföra ytterligare cabotagetransporter med samma fordon, eller då det är fråga om fordonståg, med motorfordonet i detta fordonståg, i värdmedlemsstaten under sju dagar.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Vägtransporternas miljöprestanda är en mycket relevant aspekt när det gäller uppnåendet av målen i 2020-strategin. Nästan en fjärdedel av transportfordonen i EU medförde 2012 ett tomt fordon, vilket i många fall berodde på restriktionerna för cabotagetransporter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 14c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14c)  I skäl 17 i förordning (EG) nr 1072/2009 anges det uttryckligen att direktiv 96/71/EG är tillämpligt på transportföretag som utför cabotagetransporter. Eftersom cabotage innebär ett direkt deltagande på värdmedlemsstatens transportmarknad, är detta det enda sättet att uppnå lika konkurrensvillkor.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det bör klargöras hur vägtransportoperatörerna kan styrka överensstämmelse med reglerna för cabotagetrafik. Användning och överföring av elektronisk information bör erkännas i detta sammanhang, vilket bör göra det enklare att lägga fram relevanta bevis, och de behöriga myndigheternas behandling av bevisen. Det format som ska användas för detta ändamål bör garantera tillförlitlighet och äkthet. Med tanke på den ökande användningen av effektivt elektroniskt informationsutbyte inom transport och logistik är det viktigt att säkerställa samstämmighet i regelverken och bestämmelserna om förenkling av administrativa förfaranden.

(15)  Verkningsfullt och effektivt genomdrivande av reglerna är en förutsättning för att kunna upprätthålla sund konkurrens på den inre marknaden och säkerställa att arbetstagarnas rättigheter skyddas. Kontrollerna måste bli mer digitaliserade för att frigöra kontrollkapacitet, minska onödig byråkrati och säkerställa bättre inriktning på transportoperatörer med hög riskvärdering. Det behövs snabb uppdatering och användning av smarta färdskrivare och elektroniska transporthandlingar (eCMR). Det bör klargöras hur vägtransportoperatörerna kan styrka överensstämmelse med reglerna för cabotagetrafik. Användning och överföring av elektronisk information bör erkännas i detta sammanhang, vilket bör göra det enklare att lägga fram relevanta bevis, och de behöriga myndigheternas behandling av bevisen. Det format som ska användas för detta ändamål bör garantera tillförlitlighet och äkthet. Med tanke på den ökande användningen av effektivt elektroniskt informationsutbyte inom transport och logistik är det viktigt att säkerställa samstämmighet i regelverken och bestämmelserna om förenkling av administrativa förfaranden.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Ökad digitalisering av kontrollverktygen är en förutsättning för en väl fungerande inre marknad samt för att minska onödig byråkrati och verkningsfullt och effektivt genomdriva bestämmelserna i vägtransportsektorn.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a – led i

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 1 – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Led a ska utgå.

i)  Led a ska ersättas med följande:

 

”a)  Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon eller fordonståg med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton och som uteslutande bedriver nationell transportverksamhet.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 1 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Följande punkt ska läggas till som punkt 6:

utgår

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer av med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

 

Medlemsstaterna får emellertid

 

(a)  kräva att dessa företag tillämpar vissa eller alla bestämmelser som avses i första stycket,

 

(b)  sänka den gräns som avses i första stycket för alla eller vissa typer av vägtransportverksamhet.”

 

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Artikel 3.2 ska utgå.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a)  förfoga över lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation, särskilt sina kommersiella avtal, räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda,”

”a)  förfoga över lämpliga lokaler i förhållande till företagets verksamhet, där det bevarar sin centrala företagsinformation eller säkrar åtkomst till den – antingen i pappersformat eller elektroniskt format – särskilt sina kommersiella avtal, räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, handlingar som innehåller uppgifter om cabotage, utstationering av arbetstagare, om så är relevant, och kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda,”

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande led ska införas:

 

”aa)  förfoga över parkeringsplatser som står i proportion till den egna fordonsparkens verksamhet och storlek,”

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Följande punkt ska läggas till:

 

”1a. Bedömningen av faktisk och stabil företagsetablering är alltid en individuell och allmän bedömning, vid vilken alla relevanta faktorer beaktas.”

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 – led b – led xiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xiia)  cabotagetransport.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 6 – punkt 2a – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med beaktande av den risk för dödsfall eller svåra skador, samt för snedvridning av konkurrensen på vägtransportmarknaden som de medför, bland annat genom att undergräva arbetsförhållandena för transportarbetarna.

b)  fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med beaktande av den risk för dödsfall eller svåra skador, samt för snedvridning av konkurrensen på vägtransportmarknaden som de medför, bland annat genom att undergräva arbetsförhållandena för transportarbetarna, liksom graden av underlåtenhet att följa relevant EU-arbetslagstiftning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag varaktigt kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över eget kapital till ett värde av minst 9 000 euro om endast ett fordon används och minst 5 000 euro för varje ytterligare fordon som används. Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller med fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton ska varje år, på grundval av årliga räkenskaper som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, visa att de förfogar över eget kapital till ett värde av minst 1 800 euro om endast ett fordon används, och minst 900 euro för varje ytterligare fordon som används.”

”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag alltid kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över eget kapital till ett värde av minst 9 000 euro om endast ett fordon används och minst 5 000 euro för varje ytterligare fordon som väger över 3,5 ton som används. Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton ska varje år, på grundval av årliga räkenskaper som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, visa att de förfogar över eget kapital till ett värde av minst 1 800 euro om endast ett fordon används, och minst 900 euro för varje ytterligare fordon som används.”

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska företagen visa att de förfogar över ekonomiska medel som motsvarar minst en månadslön per anställd mobil arbetstagare.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Genom undantag från punkt 1 ska den behöriga myndigheten, i avsaknad av en attesterad årsredovisning, godkänna att ett företag styrker sin finansiella ställning genom ett intyg, exempelvis en bankgaranti, ett dokument som utfärdas av ett finansinstitut för att etablera tillgång till kredit i företagets namn, eller något annat bindande dokument som styrker att företaget förfogar över det belopp som anges i första stycket punkt 1.”

”2.  Genom undantag från punkt 1 ska den behöriga myndigheten, i avsaknad av en attesterad årsredovisning, godkänna att ett företag styrker sin finansiella ställning genom ett intyg, exempelvis en bankgaranti, ett försäkringsavtal, ett dokument som utfärdas av ett finansinstitut för att etablera tillgång till kredit i företagets namn, eller något annat bindande dokument som styrker att företaget förfogar över det belopp som anges i första stycket punkt 1.”

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 8 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5a)  Artikel 8.5 ska ersättas med följande:

Medlemsstater får främja att det med tioårsintervaller anordnas fortbildning om de ämnen som anges i bilaga I för att se till att transportansvariga är medvetna om utvecklingen inom sektorn.

Medlemsstater får främja att det med treårsintervaller anordnas fortbildning om de ämnen som anges i bilaga I för att se till att den eller de personer som avses i punkt 1 är tillräckligt medvetna om utvecklingen inom sektorn.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I artikel 12.2 ska andra stycket utgå.

(8)  I artikel 12.2 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna ska genomföra kontroller minst vart tredje år för att säkerställa att företagen uppfyller kraven i artikel 3.”

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  I punkt 1 ska andra stycket utgå.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led -i (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-i)  Följande led aa ska införas:

 

”aa)  En effektivare gränsöverskridande efterlevnadskontroll kräver att uppgifterna i de nationella elektroniska registren är fullt åtkomliga i realtid för de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater.”

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led -ia (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-ia)  Led c ska ersättas med följande:

c)  Namn på de trafikansvariga som har utsetts och uppfyller villkoren i fråga om gott anseende och yrkeskunnande, eller i förekommande fall, en legal företrädares namn.

c)  Namn på de trafikansvariga som har utsetts och uppfyller kraven i artikel 3 angående gott anseende och yrkeskunnande, eller i förekommande fall, en legal företrädares namn.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led -ib (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ib)  Följande led ca ska införas:

 

”ca)  Namn på de vägtransportföretag som tidigare förvaltades av de trafikansvariga.”

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led i

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Antalet anställda.

h)  Antalet anställda, deras personuppgifter, deras hemvistland, den arbetslagstiftning som är tillämplig på deras anställningsavtal, det land där sociala avgifter betalas samt deras socialförsäkringsnummer.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a – led ii

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En effektiv gränsöverskridande efterlevnadskontroll kräver att uppgifterna i de nationella elektroniska registren är tillgängliga i realtid för samtliga medlemsstaters behöriga myndigheter.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN)

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 16 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de nationella elektroniska registren är sammankopplade och tillgängliga på gemenskapsnivå genom nationella kontaktpunkter enligt artikel 18. Tillgängligheten genom nationella kontaktpunkter och sammankoppling ska vara genomförd senast den 31 december 2012 på ett sätt som gör att varje medlemsstats behöriga myndighet har åtkomst till samtliga medlemsstaters nationella elektroniska register.

5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de nationella elektroniska registren är sammankopplade och driftskompatibla i hela unionen, och att de är kopplade till den portal som avses i förordning (EU) nr 165/2014, på ett sätt som gör att de uppgifter som avses i punkt 2 är direkt åtkomliga för alla behöriga myndigheter och kontrollorgan i samtliga medlemsstater.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32009R1071)

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I syfte att underlätta samarbetet mellan myndigheterna och utbytet av god kontrollpraxis ska medlemsstaterna arbeta tillsammans med plattformen för bekämpning av odeklarerat arbete och den europeiska arbetsmyndigheten.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den berörda medlemsstaten informera den ansökande medlemsstaten om detta inom tio arbetsdagar, och motivera detta. De berörda medlemsstaterna ska diskutera med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem.

5.  När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den berörda medlemsstaten informera den ansökande medlemsstaten om detta inom tio arbetsdagar, och motivera detta. De berörda medlemsstaterna ska samarbeta med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1071/2009

Artikel 18 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Medlemsstaterna ska genomföra gränsöverskridande kontroller av närstående transportföretag (moderbolag –dotterbolag) för att upptäcka obehörig vinstöverföring eller underdebiteringsbrott.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Transporter av tomma containrar eller pallar ska betraktas som transport av gods för annans räkning, om de är föremål för ett transportavtal.”

”Transporter av tomma containrar eller pallar ska inte betraktas som internationell transport av gods för annans räkning vid tillämpningen av kapitel III.”

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 1.1 ska följande stycke läggas till:

 

”Denna förordning ska också gälla för ankommande eller avgående transport av gods på väg, inom ramen för den första och/eller sista delen av en kombinerad transport, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 92/106/EEG.”

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 1 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b)  Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

2.  Vid transporter från en medlemsstat till ett tredjeland och omvänt ska denna förordning tillämpas på den del av transporten som utgörs av transitering genom en annan medlemsstats territorium. Den ska inte tillämpas på den del av transporten som företas på den medlemsstats territorium där lastning eller lossning sker, så länge som nödvändiga avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen och det berörda tredjelandet.

2.  Vid transporter från en medlemsstat till ett tredjeland och omvänt ska denna förordning tillämpas på den del av transporten som utgörs av transitering genom en annan medlemsstats territorium. Den del av transporten som utgörs av transitering ska dock inte ingå i tillämpningsområdet för direktivet om utstationering av arbetstagare. Den ska inte tillämpas på den del av transporten som företas på den medlemsstats territorium där lastning eller lossning sker, så länge som nödvändiga avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen och det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 1 – punkt 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  I artikel 1.5 ska led c utgå.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 2 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6.  cabotagetransport: yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i en värdmedlemsstat, som omfattar transporten från det att varorna tas upp vid ett eller flera lastningsställen till dess att de levereras till en eller flera leveransställen, på det sätt som anges i fraktsedeln.”

”6.  cabotagetransport: yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i en värdmedlemsstat, som omfattar transporten från det att varorna tas upp vid ett lastningsställe till dess att de levereras till ett leveransställe.”

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 3 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

För internationella transporter krävs innehav av ett gemenskapstillstånd och, om föraren är medborgare i ett tredjeland, ett sådant tillstånd i kombination med ett förartillstånd.

För internationella transporter krävs innehav av en smart färdskrivare i enlighet med kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/20141a, ett gemenskapstillstånd och, om föraren är medborgare i ett tredjeland, ett sådant tillstånd i kombination med ett förartillstånd.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072)

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  En transportoperatör som avses i punkt 1 och som utfört en internationell godstransport på väg från en annan medlemsstat eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, utföra cabotagetransporter i värdmedlemsstaten eller i angränsande medlemsstater. Den sista lossningen av last inom ramen för en cabotagetransport som genomförs ska äga rum inom 5 dagar från det att den sista lossningen i värdmedlemsstaten inom ramen för den ingående internationella transporten har ägt rum.”

”2.  En transportoperatör som avses i punkt 1 och som utfört en internationell godstransport på väg från en annan medlemsstat eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, utföra cabotagetransporter i värdmedlemsstaten. Den sista lossningen av last inom ramen för en cabotagetransport som genomförs ska äga rum inom 48 timmar från det att den sista lossningen i värdmedlemsstaten inom ramen för den ingående internationella transporten har ägt rum.”

 

Sådana cabotagetransporter som får utföras enligt punkt 1 ska vara av tillfällig natur och det arbete som utförs av den förare som genomför dessa transporter ska organiseras på ett sätt som gör det möjligt för föraren att ta ut vila hemma eller på en annan plats som han eller hon valt i enlighet med förordning (EG) nr 561/2006.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

 

”2a.  Det är inte tillåtet för transportföretag att genomföra cabotagetransporter med samma fordon, eller då det är fråga om fordonståg, med motorfordonet i detta fordonståg, i värdmedlemsstaten innan sju dagar har gått räknat från och med dagen då cabotagetransporten slutfördes.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Följande punkt ska införas som punkt 2b:

 

”2b.  Utgångspunkten för dessa transporter ska vara att återvända till den medlemsstat där företaget är etablerat.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led b

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inrikes godstransporter på väg som utförs i en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad transportoperatör ska endast anses förenliga med denna förordning om transportföretaget kan uppvisa tydliga bevis för den föregående internationella transporten.

Inrikes godstransporter på väg som utförs i en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad transportoperatör ska endast anses förenliga med denna förordning om transportföretaget kan uppvisa tydliga bevis för den föregående faktiska internationella transporten och för varje påföljande cabotagetransport som därefter har utförts med en fraktsedel. Fraktsedlarna ska finnas lättillgängliga på fordonet i händelse av vägkontroller.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4a.  De bevis som avses i punkt 3 ska på begäran och inom den tid som vägkontrollen tar uppvisas för eller överlämnas till värdmedlemsstatens behörige kontrolltjänsteman. De kan uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer, exempelvis eCMR.* Under vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla de bevis som avses i punkt 3.

”4a.  Varje fraktsedel ska innehålla registreringsnumren på det motorfordon och det släp som används. Fraktsedeln kan uppvisas elektroniskt i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer, exempelvis eCMR. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där cabotagetransporten utförs får kräva att kontroll sker av de uppgifter som avser färdskrivaren i enlighet med förordning (EU) nr 165/2014. Handlingar och uppgifter ska förvaras och ställas till förfogande i enlighet med direktivet om utstationering av arbetstagare.

_______________

______________

* Elektronisk fraktsedel enligt Konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg.”

* Elektronisk fraktsedel enligt Konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg.”

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led ca (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 8 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Följande punkt ska införas som punkt 4b:

 

”4b.  För att på ett effektivt sätt övervaka efterlevnaden av denna förordning ska vägtransportföretag skriftligen genom en deklaration till de relevanta nationella behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten, senast när cabotagetransporten inleds och på värdmedlemsstatens officiella språk (eller på minst ett officiellt språk om det finns flera), eller på något annat språk som godkänns av värdmedlemsstaten, anmäla relevant information som krävs för att möjliggöra effektiv kontroll av cabotagetransporter, och som ska inbegripa åtminstone följande:

 

a)  avsändarens personuppgifter,

 

b)  beräknad tidsåtgång för cabotagetransporten,

 

c)  följande uppgifter om varje förare: namn, hemvistmedlemsstat, medlemsstat där anställningsavtalet har registrerats, medlemsstat där socialförsäkringsavgifterna betalas, socialförsäkringsnummer eller nationellt försäkringsnummer.”

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I artikel 9.1 ska följande led läggas till:

 

”ea)  Tillämpning av de bestämmelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn1a.”

 

______________________________

 

1a COM(2017)0278.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska organisera kontrollerna på ett sådant sätt att, från och med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla cabotagetransporter som genomförs på deras territorium kontrolleras varje kalenderår. De ska öka andelen till minst 3 % från och med den 1 januari 2022. Grunden för beräkningen av denna procentandel ska vara den sammanlagda cabotageverksamheten i medlemsstaten uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt uppgifter från Eurostat.

1.  Varje medlemsstat ska se till att det förs en effektiv tillsynspolitik på dess territorium. I denna politik ingår att varje medlemsstat ska organisera kontrollerna på ett sådant sätt att, från och med den 1 januari 2020, minst 4 % av alla cabotagetransporter som genomförs på deras territorium kontrolleras varje kalenderår. De ska öka andelen till minst 6 % från och med den 1 januari 2022. Grunden för beräkningen av denna procentandel ska vara den sammanlagda cabotageverksamheten i medlemsstaten uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt uppgifter från Eurostat.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska, minst tre gånger om året, vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av cabotage. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av de nationella myndigheter som har ansvar för genomförandet av reglerna inom området för vägtransporter i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. De nationella kontaktpunkter som utsetts i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** ska utbyta information om det antal och den typ av överträdelser som upptäcks efter det att samordnade vägkontroller har ägt rum.

3.  Medlemsstaterna ska, minst sex gånger om året, vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av cabotage. Kontrollerna får sammanfalla med de kontroller som genomförs i enlighet med artikel 5 i direktiv 2006/22/EG. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av de nationella myndigheter som har ansvar för genomförandet av reglerna inom området för vägtransporter i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. De nationella kontaktpunkter som utsetts i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** ska utbyta information om det antal och den typ av överträdelser som upptäcks efter det att samordnade vägkontroller har ägt rum.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 10b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Följande artikel ska införas som artikel 10b:

 

”Artikel 10b

 

För att ytterligare stärka skyldigheterna i det här kapitlet ska medlemsstaterna se till att en enhetlig nationell tillsynsstrategi tillämpas inom deras territorium. Strategin ska främst inriktas på företag med hög riskvärdering, i den mening som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG1a, och ska utnyttja den information och de uppgifter som registrerats, behandlats eller lagrats av smarta färdskrivare under en period av 56 dagar. Smarta färdskrivare ska införas på obligatorisk basis i alla fordon som används för internationella transporter och cabotagetransporter senast den 2 januari 2020.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).”

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 14a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner mot avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer för bristande efterlevnad av kapitlen II och III, om dessa medvetet upphandlar transporttjänster som medför överträdelser av denna förordning.

Medlemsstaterna ska föreskriva verksamma, proportionella och avskräckande sanktioner mot avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer för bristande efterlevnad av kapitlen II och III, om dessa upphandlar transporttjänster som medför överträdelser av denna förordning.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Förordning (EG) nr 1072/2009

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska utarbeta en rapport om läget för unionens vägtransportmarknad senast före utgången av 2022. Rapporten ska innehålla en analys av marknadssituationen, inklusive en utvärdering av kontrollernas effektivitet och utvecklingen av anställningsförhållandena inom yrket.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Förordning 1072/2009/EG

Artikel 17 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Senast den 31 januari varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om hur många transportföretag som har dotterbolag i andra medlemsstater och om antalet transportföretag som har kontrollerats med anledning av överträdelser i fråga om underdebitering och/eller obehörig vinstöverföring.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

Referensnummer

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.6.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Verónica Lope Fontagné

3.10.2017

Behandling i utskott

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Antagande

25.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

19

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

31

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

19

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Romana Tomc

3

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

S&D

Maria Grapini

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn

Referensnummer

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Behandling i utskott

23.1.2018

15.5.2018

 

 

Antagande

4.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

15

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Ingivande

7.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

15

-

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Andrey Novakov, Franck Proust, Massimiliano Salini

VERTS/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Claudia Țapardel

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy