Процедура : 2017/0122(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0205/2018

Внесени текстове :

A8-0205/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0340

ДОКЛАД     ***I
PDF 1147kWORD 166k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Вим ван де Камп

Докладчик по становище (*):

Жорж Бах, Комисия по заетост и социални въпроси

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0277),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0167/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0205/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.

(1)   Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен, социално отговорен и недискриминационен сектор на автомобилния транспорт, който е в състояние да привлича квалифицирани работници. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, пропорционални, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в съществуващата правна рамка. Неясните и неподходящи правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.

(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в прилагането на правната рамка. Неясните правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома или на друго място по избор на водача водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.

 

От друга страна, максималното време на управление на ден и на седмица, както е предвидено съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006, способства ефикасно за подобряването на социалните условия на водачите, както и за пътната безопасност като цяло, и поради тази причина следва да се предприемат мерки, за да се гарантира неговото зачитане.

______________

____________________

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилните превози, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилните превози, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В интерес на пътната безопасност и на правоприлагането всички водачи следва да бъдат напълно запознати както с правилата относно времето на управление и периодите на почивка, така и с наличието на условия за почивка. Следователно е целесъобразно държавите членки да положат усилия да представят насоки, които представят настоящия регламент по ясен и прост начин, дават полезна информация относно съоръженията за паркиране и почивка и подчертават значението на борбата с умората.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  В интерес на пътната безопасност е транспортните предприятия да се насърчават да възприемат култура на безопасност, която включва политики и процедури на безопасност, издавани от висшето ръководство, ангажимент от страна на вертикалното управление за прилагане на политика на безопасност, както и готовност на служителите за спазване на посочените правила за безопасност. Следва да се постави ясен акцент върху въпросите от областта на пътната безопасност, включително умора, отговорност, планиране на пътуването, спазване на дежурства, заплащане, основаващо се на постигнати резултати, както и управление на принципа „точно навреме“.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки.

(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно и нееднакво използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки, което увеличава разпокъсаността на европейския вътрешен пазар.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.

(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури справедлива конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Всички национални правила, които се прилагат за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционални, както и обосновани, и не трябва да възпрепятстват или да намаляват привлекателността на упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като например свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)   За да се гарантират еднакви условия на конкуренция на европейско равнище в автомобилния транспорт, настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички превозни средства над 2,4 тона, които осъществяват международни превози.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Превозът на товари се различава съществено от превоза на пътници. Водачите на туристически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да могат да ползват по-гъвкаво почивки, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни.

(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома или в избрана от тях дестинация за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни. Когато водач избере да ползва почивката у дома, транспортното предприятие следва да му предостави средствата за връщане.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  В случаите, когато дейността на даден водач логично включва извършването на дейности за работодателя, които са различни от професионалните задачи на водача за управление на превозното средство, като например товарене/разтоварване, намиране на места за паркиране, поддръжка на превозното средство, подготовка на пътя и т.н., времето, от което се нуждае водачът за изпълнението на тези задачи, следва да бъде взето предвид при определянето на работното му време, възможността за адекватна почивка и възнаграждението.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  За да се защитят условията на труд на водачите на местата на товарене и разтоварване, собствениците и операторите на тези места следва да осигуряват достъп на водача до хигиенни съоръжения.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Бързият технологичен напредък води до развитието на системи за автономно управление, характеризиращи се с все по-високи нива на сложност. В бъдеще тези системи биха могли могла да дадат възможност за диференцирано използване на превозни средства, в чието управление не участва водач. Това би могло да създаде нови оперативни възможности, като например организирането на конвои от камиони. Вследствие на това съществуващото законодателство, включително правилата относно времето на управление и периодите на почивка, ще трябва да бъдат адаптирани, като напредъкът на Работната група на ИКЕ на ООН е от съществено значение за това. Комисията представя доклад за оценка на използването на системи за автономно управление в държавите членки, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение, за да се отчитат ползите от технологиите за автономно управление. Целта на това законодателство е да се гарантират пътната безопасност, еднакви условия на конкуренция и подходящи условия на труд, като същевременно на ЕС се дава възможност да проучва нови иновативни технологии и практики..

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Специалните зони за паркиране следва да разполагат с всички съоръжения, необходими за добри условия за почивка, тоест санитарни, кулинарни, свързани със сигурността и други.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Подходящите условия за почивка са от ключово значение за подобряване на условията на труд на водачите в сектора и за поддържане на пътната безопасност. Тъй като за транспортния сектор е типично да се ползва почивка в кабината и е желателно в някои случаи от гледна точка на удобството и пригодността, на водачите следва да бъде разрешено да ползват почивката си в своето превозно средство, ако то е оборудвано с подходящи условия за спане. Следователно създаването на специални зони за паркиране не следва да бъде несъразмерно възпрепятствано от държавите членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  В преразгледаните насоки относно TEN-T е предвидено изграждането на зони за паркиране по автомагистралите приблизително на всеки 100 км, за да се осигури пространство за паркиране за професионалните ползватели на пътищата с подходящо ниво на безопасност и сигурност, и следователно държавите членки следва да се насърчават да прилагат насоките относно TEN-T и в достатъчна степен да подкрепят и да инвестират в безопасни и подходящо пригодени зони за паркиране.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 7 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7г)  За да се осигурят съоръжения за почивка на достъпни цени и с добро качество, Комисията и държавите членки следва да насърчават създаването на социални, търговски и публични предприятия за експлоатацията на специални зони за паркиране.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Много от автомобилните транспортни операции в Общността включват превози с ферибот или влак за част от пътуването. Поради това следва да бъдат предвидени ясни подходящи разпоредби относно периодите на почивка и почивките по време на работа за такива операции.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  За да се гарантира ефективното привеждане в изпълнение, е от изключително значение компетентните органи при извършване на пътните проверки да бъдат в състояние да установяват дали времето на управление и периодите на почивка са спазени надлежно в деня на проверката и през предходните 56 дни.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  За да се гарантира, че правилата са ясни, лесноразбираеми и приложими, на водачите трябва да се предостави информация. Това следва да се постигне чрез координиране от страна на Комисията. Водачите следва да получават също информация относно зоните за почивка и безопасно паркиране, за да могат по-добре да планират пътуванията си. Освен това чрез координация от страна на Комисията следва да бъде създадена безплатна гореща телефонна линия за уведомяване на службите за контрол, в случай че водачите са обект на неправомерен натиск, измама или незаконно поведение.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  Член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 задължава държавите членки да прилагат обща класификация на нарушенията при оценката на добрата репутация. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че националните правила относно санкциите, приложими при нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и на Регламент (ЕС) № 165/2014, се прилагат по ефективен, пропорционален и разубеждаващ начин. Необходимо е да се предприемат допълнителни стъпки, за да се гарантира, че всички санкции, прилагани от държавите членки, са недискриминационни и съразмерни на тежестта на нарушението.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За повишаване на ефективността на разходите по прилагането на социалните правила следва пълноценно да се използва потенциалът на днешните и бъдещите тахографски системи. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението, по-специално при международните превози.

(11)  За повишаване на ефективността на разходите по прилагането на социалните правила използването на днешните и интелигентните тахографски системи в международния транспорт следва да бъде задължително. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Бързото развитие на новите технологии и цифровизацията в икономиката на Съюза и необходимостта от еднакви условия на конкуренция между дружествата в международния автомобилен транспорт налагат съкращаването на преходния период за инсталирането на интелигентни тахографи в регистрирани превозни средства. Интелигентните тахографи ще допринесат за опростяването на проверките и по този начин ще улеснят работата на националните органи.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Като отчита широко разпространеното използване на смартфони и непрекъснатото развитие на техните функции, и с оглед на разгръщането на системата „Галилео“, предлагаща все повече възможности за определяне на местоположението в реално време, което много мобилни устройства вече използват, Комисията следва да проучи възможността за разработване и сертифициране на мобилно приложение, което предлага същите предимства като тези, предлагани от интелигентните тахографи, при еднакви свързани разходи.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  в член 2, параграф 1 се добавя следната буква аа):

 

„аа)  на стоки при международни превози, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 2,4 тона, или“

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 3 – буква з а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  В член 3 се добавя следната буква:

 

„за)  леки търговски превозни средства, които се използват за превоз на стоки, когато превозът не се извършва под наем или срещу възнаграждение, а за сметка на дружеството или на водача, и когато управлението не представлява основната дейност на лицето, управляващо превозното средство;“

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 4 – параграф 1 – буква с)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи.

с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи или оборот.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 4 – параграф 1 – буква са) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в член 4 се добавя нова буква са):

 

са)  „дом“ означава регистрираното местопребиваване на водача в държава членка.“

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 5 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(Не се отнася до българския текст.)  

1.  Минималната възраст за водачите е 18 години.

  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=BG)

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази почивка по време на работа може да бъде заменена с почивка по време на работа от поне 15 минути, последвана от почивка по време на работа от поне 30 минути, като двете почивки са разпределени през периода по такъв начин, че разпоредбите на първи параграф да бъдат спазени.

Тази почивка по време на работа може да бъде заменена с почивки по време на работа от поне 15 минути, разпределени през периода по такъв начин, че разпоредбите на първи параграф да бъдат спазени. Всяка почивка, ползвана по този начин, предшестваща време на управление с продължителност под 45 минути, не трябва да следва разпоредбите на първия параграф.

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 6 – буква б a (нова)

  

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  В член 8, параграф 6 се създава следната буква:

 

ба)  три нормални седмични почивки от поне 45 часа и една намалена седмична почивка от поне 24 часа.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на буква б) намалените седмични почивки се компенсират с равностоен период на почивка, който се ползва без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица.

За целите на букви б) и в) намалените седмични почивки, посочени по-горе, се компенсират с равностоен период на почивка, който се ползва без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица, в съответствие с параграф 8б.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 6а – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)  В член 8 уводната част на параграф 6а се заменя със следния текст:

6а. Чрез дерогация от параграф 6 водач на превозно средство, с което се извършва еднократен случаен международен превоз на пътници по смисъла на Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, може да отлага седмичната почивка с до 12 последователни 24-часови периода след предходна нормална седмична почивка, при условие че:

6а.  Чрез дерогация от параграф 6 водач на превозно средство, с което се извършва еднократен случаен превоз на пътници по смисъла на Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, може да отлага седмичната почивка с до 12 последователни 24-часови периода след предходна нормална седмична почивка, при условие че:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Обосновка

Тази дерогация следва да се прилага също така за вътрешния превоз, като особено по-големите държави членки следва да се възползват от тази възможност.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а б (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 6 a - буква а)

 

Текст в сила

Изменение

 

аб)  Член 8, параграф 6a, буква а) се заличава:

а)  превозът е с продължителност от най-малко 24 последователни часа в държава-членка или трета държава, за която се прилага настоящият регламент, различна от държавата, в която е започнал превозът,

""

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а в (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 6 a а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  В член 8 се добавя нов параграф:

 

„6аа.  Чрез дерогация от член 8, параграф 2 и член 8, параграф 2, алинея втора, водач, извършващ еднократен случаен превоз на пътници по смисъла на Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, може да отложи максимум два пъти седмично дневната почивка с един час, в случай че ползваната дневна почивка след използването на дерогацията е поне 9 часа, при условие че пътната безопасност не е застрашена.“

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а г (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 6 a б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аг)  В член 8 се добавя нов параграф:

 

„6аб.  При условие че пътната безопасност не е застрашена, водач, извършващ еднократен случаен превоз на пътници по смисъла на Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, може да ползва нормална дневна почивка, разделена на три периода, състоящи се най-малко от: непрекъснат период с продължителност от 1 час, непрекъснат период с продължителност от 2 часа и непрекъснат период от 9 часа. Тези периоди могат да бъдат разпределени в произволен ред, с изключение на възможността за ползване на два непрекъснати периода от 9 часа в два последователни дни.“

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, непосредствено предхожда или следва нормална седмична почивка от поне 45 часа.

(7)  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, се включва към нормална седмична почивка от поне 45 часа.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  В член 8 параграф 8 се изменя както следва:

8.  По желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

"8.  По желание на водача дневните почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8а.  Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Тя се ползва при адекватно настаняване с подходящи условия за спане и хигиена;

8а.  Нормалната седмична почивка, намалената седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Вместо това, те се ползват при адекватно настаняване с подходящи условия за спане и хигиена. Такова настаняване е:

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8 a - буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  осигурено или платено от работодателя, или

а)  осигурено от или платено от работодателя, или

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8 a - буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  у дома или на друго частно място по избор на водача.

б)  в дома на водача или на друго частно място по избор на водача.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8 a а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В член 8 се добавя следният параграф:

 

„8аа.  Параграф 8а от настоящия член не се прилага, когато периодите на нормалната седмична почивка и намалената седмична почивка се ползват на места, сертифицирани като съответстващи на изискванията на член 8а, при условие че превозното средство е неподвижно и разполага с подходящи условия за спане за всеки водач.“

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, в рамките на всеки период от три последователни седмици.

8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома или на друго място по избор на водача поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, преди края на всеки период от три последователни седмици. Водачът информира писмено транспортното предприятие не по-късно от две седмици преди този период на почивка, ако тя ще бъде ползвана на място, различно от дома на водача. Когато водач избере да ползва тази почивка у дома, транспортното предприятие предоставя на водача необходимите средства да се завърне у дома.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В член 8, параграф 8б се добавя следната алинея:

 

„Водачът декларира, че нормалната седмична почивка или седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишна намалена седмична почивка, е ползвана на място по избор на водача. Декларацията се съхранява в помещенията на предприятието.“

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Добавя се следният член:

 

„Член 8a

 

1.  Чрез дерогация от член 8, параграф 8а водачът може да ползва нормалната седмична почивка и намалената седмична почивка във всички зони за паркиране, които са самостоятелно сертифицирани като специални зони за паркиране (СЗП).

 

2.  Всички зони за паркиране, които притежават най-малко съоръженията и характеристиките, определени в приложение 1, могат да обявяват на входа, че те са самостоятелно сертифицирани като специални зони за паркиране (СЗП).

 

3.  Държавите членки гарантират, че се извършват редовно случайни проверки, за да се проверява съответствието на характеристиките за паркиране с критериите относно СЗП, посочени в приложение 1.

 

4.  Държавите членки разследват жалбите относно самостоятелно сертифицирани СЗП, които не изпълняват критериите, посочени в приложение 1.

 

5.  Държавите членки разпространяват информация относно специалните зони за паркиране, за които вече не се смята, че отговарят на критериите, посочени в приложение 1, чрез национална или международна точка за достъп, посочена в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 885/2013.

 

6.  Всички зони за паркиране, изпълняващи критериите относно СЗП, посочени в приложение 1, се считат за подходящи за дневна почивка, седмична почивка, компенсационна почивка и намалена седмична почивка за целите на настоящия регламент, освен ако е посочено друго в съответствие с параграф 5.

 

7.  Държавите членки изготвят годишен доклад до Европейската комисия относно наличието на специални зони за паркиране на тяхната национална територия, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

8.  Държавите членки насърчават създаването на специални зони за паркиране в съответствие с разпоредбите, посочени в буква в) от член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1315/2013.

 

Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно наличието на подходящи съоръжения за почивка за водачите на превозни средства и на сигурни места за паркиране. Този доклад се актуализира ежегодно въз основа на информацията, събрана от Комисията съгласно параграф 5, и съдържа списък на предложените мерки за увеличаване на броя и качеството на подходящите съоръжения за почивка за водачите и на сигурни места за паркиране.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до койка или кушетка.

9.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до спална кабина, койка или кушетка.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 9 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В член 9 се създава параграф 1а:

 

„Дерогацията по параграф 1 може да бъде разширена, така че да обхваща редовните седмични почивки, когато пътуването с ферибот е с продължителност от 12 или повече часа. По време на тази седмична почивка водачът има достъп до спална кабина.“

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 10 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(6а)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.  Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение може да застраши пътната безопасност и/или да насърчи нарушение на настоящия регламент.

„1.  Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния, бързината на доставката и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение може да насърчи нарушение на настоящия регламент.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 561/2004

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При условие че пътната безопасност не е застрашена, водачът може да се отклони от разпоредбите на член 8, параграф 2 и член 8, параграф 6, втора алинея, за да може да стигне до подходящо място за настаняване в съответствие с член 8, параграф 8а, за да ползва дневна или седмична почивка там. Не се допуска отклонението да доведе до надвишаване на дневното или седмично време на управление или съкращаване на дневната или седмичната почивка. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно в регистрационния лист на записващото устройство или на разпечатката от записващото устройство, или в графика на своите дежурства най-късно при пристигането в подходящото място за настаняване.“;

При условие че пътната безопасност не е застрашена по никакъв начин, при изключителни обстоятелства водачът може да се отклони от разпоредбите на член 6, параграф 1 след почивка от 30 минути, за да може да стигне в рамките на два часа до оперативния център на работодателя, където водачът обичайно е базиран. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно на разпечатката от записващото устройство. Този период до два часа се компенсира с равностоен период на почивка, ползван без прекъсване, преди края на третата седмица след въпросната седмица.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 13 – параграф 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Член 13, параграф 1, буква г) се заменя със следния текст:

г)  превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от универсална услуга.

г)  превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от пощенски пратки, както са определени в член 2, параграф 6 от Директива 97/67/ЕО.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=BG)

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 13 – параграф 1 – буква д)

 

Текст в сила

Изменение

 

(7б)  Член 13, параграф 1, буква д) се заменя със следния текст:

д) превозни средства, използвани изключително на острови с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства;

„д)  превозни средства, използвани изключително на острови или региони, изолирани от останалата част на националната територия, с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства и които не граничат с друга държава членка;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=EN)

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 в (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 13 – параграф 1 – буква п а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  в член 13, параграф 1 се добавя следната буква:

 

„па)  превозни средства или съчленени превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 44 тона, които се използват от дадено строително предприятие в радиус от 100 км от базата на предприятието и при условие че управлението на превозните средства не представлява основна дейност за водача;“

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.“;

2.  При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.“;

 

Тази информация се публикува на специално създаден за целта уебсайт, поддържан от Комисията, на всички езици на ЕС.;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 15 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. Държавите членки информират Комисията за съответните национални правила, приложими към тези водачи.;

Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. В интерес и на условията на труд на водачите, както и на безопасността по пътищата и на правоприлагането е държавите членки да предоставят зони за паркиране и почивка, свободни от сняг и лед през зимата, особено в най-отдалечените и/или периферните региони на Европейския съюз.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 17 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  В член 17 се добавя параграф 3 a, както следва:

 

3a.  Докладът включва оценка на използването на системи за автономно шофиране в държавите членки и възможността на водачът да записва периода, през който се задейства системата за автономно шофиране, и се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, включително необходимите изисквания водачът да записва данните в интелигентния тахограф.“

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 19 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни на тежестта на нарушението, определена в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12, възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат подлагани на повече от една санкция или процедура. Държавата членка съобщава на Комисията тези мерки и правилата относно санкциите преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Тя съобщава незабавно и за всякакви последващи изменения в тях. Комисията уведомява своевременно другите държави членки.

1.  Държавите членки определят правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни и съразмерни на тежестта на нарушенията, както е посочено в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12, възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат предмет на повече от една санкция или процедура. Държавата членка съобщава на Комисията тези правила и мерки, заедно с метода и критериите, избрани на национално равнище за оценка на тяхната съразмерност, преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Държавите членки съобщават незабавно всички последващи изменения, засягащи тези елементи. Комисията уведомява държавите членки за тези правила и мерки, както и за всякакви изменения към тях.

 

Тази информация се публикува на специално създаден за целта уебсайт, поддържан от Комисията, на всички езици на ЕС, който съдържа подробна информация за тези санкции, приложими в държавите — членки на ЕС.

__________________

__________________

12  Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

12  Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 25 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.“.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи за прилагането на настоящия регламент, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Приложение (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Добавя се следното приложение:

 

„Минимални изисквания за зоните за паркиране

 

Част А: Обслужващи съоръжения

 

1)  Тоалетни с кранове за вода, чисти, в работно състояние и проверявани редовно:

 

— до 10 паркоместа, най-малко един тоалетен блок с четири тоалетни;

 

— от 10 до 25 паркоместа, най-малко един тоалетен блок с осем тоалетни;

 

— от 25 до 50 паркоместа, най-малко два тоалетни блока с 10 тоалетни във всеки блок;

 

— от 50 до 75 паркоместа, най-малко два тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;

 

— от 75 до 125 паркоместа, най-малко четири тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;

 

— над 125 паркоместа, най-малко шест тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок.

 

2)  Душове, чисти, в работно състояние и проверявани редовно:

 

— до 10 паркоместа, най-малко един душ блок с два душа;

 

— от 25 до 50 паркоместа, най-малко два душа блока с пет душа във всеки блок;

 

— от 50 до 75 паркоместа, най-малко два душа блока с 10 душа във всеки блок;

 

— от 75 до 125 паркоместа, най-малко четири душ блока с 12 душа във всеки блок;

 

— над 125 паркоместа, най-малко шест душ блока с 12 душа във всеки блок.

 

3)  Адекватен достъп до питейна вода;

 

4)  Наличност на необходими съоръжения за готвене, закусвалня или ресторант;

 

5)  Наличност на магазин с разнообразие от храни, напитки и т.н. на обекта или в близост до него;

 

6)  Кошчета за отпадъци, налични в достатъчно количество и с достатъчно капацитет;

 

7)  Заслон срещу дъжд или слънце в близост до зоната за паркиране;

 

8)  План за непредвидени ситуации/наличност на начини за справяне/номера за контакт при спешни случаи, известни на персонала;

 

9)  Разумен брой маси за пикник със скамейки или налични алтернативи;

 

10)  Специална Wi-Fi услуга;

 

11)  Система за безкасова резервация, плащане и фактуриране;

 

12)  Система за указване на наличността на слотове на място и онлайн.

 

13)  Съоръженията са съобразени с равенството между половете.

 

Част Б: Елементи за сигурност

 

1)  Постоянно отделяне на зоната за паркиране и прилежащите пространства, като например огради или друг вид заграждение, които предотвратяват случайно проникване или умишлено незаконно проникване или забавят влизането;

 

2)  Достъп до зоната за паркиране имат единствено ползвателите на зоната за паркиране на камиони и нейният персонал;

 

3)  Наличие на устройства за цифров запис (поне 25 кадъра в секунда). Системата записва или в непрекъснат режим, или чрез детектор за движение;

 

4)  Инсталирана е система за видеонаблюдение (CCTV), която покрива цялата ограда и осигурява ясно различим запис на всички дейности в близост до оградата или по нея (видеонаблюдение със запис).

 

5)  Наблюдение на обекта от патрули или по друг начин;

 

6)  Всеки престъпен инцидент се докладва на персонала на зоната за паркиране на камиони и на полицията. Ако е възможно, превозното средство трябва да бъде спряно в очакване на инструкции от полицията;

 

7)  Постоянно осветени пътни и пешеходни платна;

 

8)  Безопасност на пешеходците в специалните зони за паркиране;

 

9)  Наблюдение на зоната за паркиране надзор чрез подходящи и пропорционални проверки на сигурността;

 

10)  Ясно указани телефонни номера на службите за спешно реагиране.“

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1а)  В член 1 параграф 1 се изменя както следва:

1.  В настоящият регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14 и Директива 92/6/ЕИО на Съвета15.

1.  В настоящият регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14 и Директива 92/6/ЕИО на Съвета15, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 92/106/ЕИО на Съвета15а, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в автомобилния транспорт, както и с директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

__________________

__________________

14  Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

14  Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

15  Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).

15  Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).

 

15а  Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 2 – параграф 2 – буква з а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  В член 2, параграф 2 се добавя следната буква:

 

„за)  „интелигентен тахограф“ означава дигитален тахограф, използващ услуга за позициониране въз основа на спътникова навигационна система, автоматично определящ позицията си в съответствие с настоящия регламент;“

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 в (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 3 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1в)  В член 3 параграф 4 се изменя, както следва:

4.  Превозните средства, които се експлоатират в държава-членка, различна от държавата-членка на регистрация, трябва да се оборудват с тахограф най-късно след изтичане на петнадесет години след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 10.

4.  Не по-късно от1 ... [OВ: 3 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], следните превозни средства са оборудвани с интелигентни тахографи:

 

а)  превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с аналогов тахограф,

 

б)  превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите в приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, които са приложими до 30 септември 2011 г., или

 

в)  превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите в приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, които са приложими, считано от 1 октомври 2011 г.,

 

__________________

 

  Предполага се влизане в сила на пакета за автомобилните превози през 2019 г., на втората версия на Акта за изпълнение на Комисията за интелигентни тахографи до 2019/2020 г. (вж. член 11 по-долу), като след това се прилага поетапен подход към преоборудването

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=BG)

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 г (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 3 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1г)  В член 3 се добавя параграф 4а:

 

  В срок до ... [OВ: 4 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на посоченото в приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, прилагано след 1 октомври 2012 г., биват оборудвани с интелигентен тахограф.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 д (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 3 – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1д)  В член 3 се добавя параграф 4б:

 

  В срок до ... [OВ: 5 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с интелигентен тахограф, отговарящ на посоченото в приложение IВ към Регламент (ЕС) 2016/799, са оборудвани с интелигентен тахограф.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 e (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 4 – параграф 2 – тире 3 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1е)  В член 4, параграф 2 се създава следното тире:

 

— да разполагат с достатъчен капацитет памет за съхранение на всички данни, изисквани съгласно настоящия регламент;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 ж (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 7 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1ж)  Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

1.  Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава-членка, посочен в член 28 от Директива 95/46/ЕО.

„1.  Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в автомобилния транспорт, както и с директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава членка, посочен в член 51 от Регламент (ЕС) № 2016/679.

 

"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 з (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 7 - параграф 2 - встъпителна част

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1з)  В член 7 встъпителната формулировка на параграф 2 се заменя със следния текст:

2.  По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, в съответствие с параграф 1 по отношение на:

"2.  По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с параграф 1 по отношение на:

 

"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 8 – параграф 1 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

— на всеки три часа от общото време на управление,

— на всяка минута часа от общото време на управление и всеки път, когато превозното средство пресича граница на държава членка;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

За да се улеснява проверката на спазването, извършвана от контролните органи, интелигентният тахограф записва също така дали превозното средство е било използвано за превоз на товари или пътници, както се изисква от Регламент (ЕО) № 561/2006.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

Превозни средства, които са регистрирани за първи път от ...[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], са оборудвани с тахограф в съответствие с член 8, параграф 1, алинея първа, второ тире и член 8, параграф 1, алинея втора от настоящия регламент.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 9 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(1в)  Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

2.  Петнадесет години след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно настоящия член и членове 8 и 10, държавите членки в подходяща степен снабдяват своите контролни органи с необходимото оборудване за ранно откриване от разстояние, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.

„2.  В срок до ... [OВ: 1 година след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] държавите членки снабдяват в подходяща степен своите контролни органи с необходимото оборудване за дистанционно ранно откриване, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=BG)

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 г (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 9 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(1г)  В член 9 параграф 3 се заменя със следния текст:

3.  Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 и настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.

„3.  Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на правните актове на Съюза, посочени в член 7, параграф 1, и на настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 д (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 11 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1д)  В член 11 параграф 1 се изменя, както следва:

За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.

„За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа.

 

В срок до ... [OВ: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията приема актове за изпълнение, с които определя подробни правила за записване на всяко преминаване на граница от превозното средство, посочено в член 8, параграф 1, алинея първа, второ тире и член 8, параграф 1, алинея втора.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 e (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 34 – параграф 5 – буква б – подточка iv

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1е)  В член 34, параграф 5 буква б) се изменя, както следва:

iv)  обозначен със символа : прекъсвания на работа или почивка.

iv)  обозначен със символа : прекъсвания на работа, почивка, годишен отпуск или отпуск по болест,

 

обозначен със символа „ферибот/влак“: В допълнение към символа : периодът на почивка, прекаран на ферибот или влак, както се изисква съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 34 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Водачът въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница, в превозното средство при пристигане на подходящо място за спиране. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.

7.  Когато тахографът не е в състояние да регистрира автоматично преминаването през граница, водачът, на първото възможно и достъпно място за спиране, въвежда символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница. След преминаване на дадена граница в нова държава, кодът на държавата се въвежда под рубриката BEGIN на тахографа. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 34 – параграф 7 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В член 34 се добавя нов параграф 7а:

 

„7а.  На водачите се осигурява обучение относно начините за правилно използване на тахографите с цел постигане на пълноценно използване на оборудването. Водачите не трябва да носят отговорност за разходите за обучението, което следва да бъде осигурено от техния работодател.“

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 34 – параграф 7 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  В член 34 се създава нов параграф 7б

 

„7б.  Максимален брой контролни органи следва да бъдат обучени относно начините за правилно отчитане и наблюдение на тахографа.“

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 36 – параграф 1 – подточка i)

 

Текст в сила

Изменение

 

(2в)  В член 36, параграф 1, подточка i) се изменя както следва:

i)  тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 28 дни;

„i)  тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 56 дни,“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 г (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 36 – параграф 1 – подточка iii

 

Текст в сила

Изменение

 

(2г)  В член 36, параграф 1 подточка iii се изменя, както следва:

iii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.

„iii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 д (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 36 – параграф 2 – подточка ii)

 

Текст в сила

Изменение

 

(2д)  В член 36, параграф 2 подточка ii се изменя, както следва:

ii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;

„ii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=BG)

(1)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

ЕС е разработил широк набор от правила относно пазара и социалната сфера, имащи за цел да гарантират справедлив, добре функциониращ, безопасен и социално устойчив сектор на автомобилния транспорт. Действащите Регламенти (ЕО) № 561/2006 относно времето за управление на превозното средство и Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите бяха приети с цел подобряване на пътната безопасност и на условията на труд на водачите, както и за засилване на спазването на правилата и на лоялната конкуренция между автомобилните превозвачи.

Въпреки това оценките сочат, че недостатъците на действащите правила, както и недостатъчното осигуряване на тяхното прилагане, са довели до непълно постигане на заявените цели. Неясните и неподходящи правила относно седмичните периоди за отдих, съоръженията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила относно връщането на водачите у дома са довели до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които доведоха до още по-голяма правна несигурност и до нееднакво и непоследователно третиране на водачите и превозвачите. Най-често срещаните нарушения са свързани с периодите на почивка (25%), почивките по време на работа (23%), воденето на регистри за времето на управление (17%) и времето за управление (16%).

В оценката беше подчертано също така неефикасното използване на инструментите за контрол и на системите за обмен на данни, включително тахографи.

Предложение на Комисията

Комисията прие набор от 8 законодателни предложения (пакет „Европа в движение“ за екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност) на 31 май 2017 г. с цел гарантиране на лоялна конкуренция, опростяване на съществуващите правила, запазване на вътрешния пазар и за гарантиране на правата на работниците в този сектор.

Настоящото предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (Регламент за времето на управление) и на Регламент (ЕС) № 165/2014 (Регламент за тахографите) има за цел да коригира някои недостатъци в действащото законодателство, като например липсата на яснота, нееднаквото прилагане, недостатъчното правоприлагане, и да улесни засиленото сътрудничество между държавите членки и съответните органи.

Позицията на докладчика

Докладчикът подкрепя предложения от Комисията законодателен пакет „Европа в движение“ и това предложение, тъй като то има за цел да способства за осигуряването на условия на равнопоставеност и лоялна конкуренция в сектора, при едновременно намаляване на ненужната административна тежест, ускоряване на цифровизацията на транспортните документи и засилване на правоприлагането. Той счита, че разглеждането на всички предложения като цяло е от първостепенно значение, за да се осигури приемането на последователен набор от законодателни мерки.

Докладчикът има за цел да подобри допълнително предложението на Комисията в следните основни области, като водещият принцип е „по-малко регулиране и по-добра цифровизация“:

1. Условията на труд на водачите и гъвкавостта

Автомобилните превози, особено превозите на дълги разстояния и международните превози, са изправени пред предстоящ недостиг на водачи във всички държави членки. Това отчасти се дължи на условията на живот и труд на водачите. То включва дълги периоди на отсъствие от дома и системна липса на подходящо настаняване.

— По-голяма гъвкавост в прилагането на времето за управление и отдих

Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Съществуващите изисквания за редовна седмична почивка удължават ненужно тези периоди. Докладчикът подкрепя предложението за приспособяване на правилата на Съюза относно редовната седмична почивка по такъв начин, че за водачите да бъде по-лесно да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома за редовната седмична почивка, като получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка.

Завръщане у дома

Докладчикът иска да се гарантира, че водачите получават от операторите едновременно и възможност, и средства да се завръщат у дома веднъж месечно, без това да води до прекомерно намаляване на времето за почивка у дома. Освен това докладчикът предлага да се изясни определението на понятието „дом“, „у дома“, за да се избягва неправилната употреба.

— Изисквания за редовна седмична почивка:

Докладчикът е съгласен, че е необходимо да бъдат изяснени изискванията за седмична почивка, що се отнася до мястото, където следва да се извършва седмичната почивка, поради съществуващите разлики между държавите членки в тълкуването и прилагането на тези изисквания.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията да бъде въведена забрана за ползване на седмични почивки в превозното средство от общо 45 часа или повече, като забраната се разширява, така че да включва и намалената седмична почивка. Докладчикът е съгласен, че работодателите трябва да осигуряват подходящо настаняване на водачите с подходящи спални и хигиенни съоръжения, когато водачите не са в състояние да ползват седмична почивка в частно място по техен избор.

При все това, докладчикът предупреждава, че от гледна точка на сигурността и застраховането водачите и техните превозни средства не следва да бъдат отделяни, и че поради това ползването на почивка в кабината е нещо обичайно в транспортния сектор.

— Изискване за специални защитени зони за паркиране:

Ето защо докладчикът предлага да бъде въведена дерогация от общото правило за недопускане на ползването на седмични почивки в кабината, при условие че почивките се ползват в специални сертифицирани зони за паркиране.

Специалните сертификати за паркиране следва да определят изискванията за тези специални места за паркиране, от различни видове, което ще дава възможност на водачите да ползват почивките в превозното средство. Тези изисквания следва да гарантират, че са налице всички съоръжения, необходими за добри условия за почивка, тоест санитарни, кулинарни и други, и включително наличието на система на предварително заплащане. Докладчикът иска да се гарантира, че дневната надбавка на водачите се използва съгласно предназначението за паркиране и дневни разходи.

Докладчикът счита, че различните видове организации, местните органи или други органи следва да бъдат насърчавани да участват в изграждането на такива места за паркиране, които след това ще бъдат сертифицирани от компетентния орган в държавата членка. Това би могло да функционира като търговски модел или социално предприятие, при условие че са спазени изискванията.

— Изисквания относно действителното време на управление

Водачите често се сблъскват с непредвидени обстоятелства, поради които е невъзможно да се достигне желаното място за ползване на седмичната почивка, без да бъдат нарушени правилата на Съюза. Докладчикът изразява съгласие с предложението водачите да бъдат улеснявани при справянето с подобни обстоятелства и да им се дава възможност да стигат до мястото за седмичната почивка, без да се нарушават правилата за максималното време на управление. Въпреки това докладчикът изменя предложението, така че то да се прилага само в случаите, когато водачът се опитва да достигне базата на предприятието, за да ползва почивката у дома.

2. „Интелигентно“ прилагане:

— Интелигентни тахографи

Докладчикът счита, че засилването на изпълнението е от ключово значение за постигане на целите на предложението. Наличието на ясни правила за редовно административно сътрудничество между държавите членки е от първостепенно значение за стандартизирането на практиките, свързани с изпълнението, и за по-нататъшното засилване на ефективността и ефикасността на трансграничното правоприлагане. Понастоящем инструментите за контрол се използват по различни начини и административното сътрудничество между държавите членки е почти несъществуващо, като по този начин се отслабва трансграничното правоприлагане. Мнението на докладчика е, че по-доброто използване на цифрови инструменти може да доведе до по-малко ограничаващо регламентиране в множество аспекти на правоприлагането.

В това отношение докладчикът изразява убеждението, че задължителното ползване на интелигентни тахографи в сектора на международните превози трябва да бъде въведено по-рано от срока, предвиден в действащите правила. Това ще даде възможност за по-ранно използване на предимствата на това ново устройство, което ще води до повишаване на ефективността на правилата и на тяхното гарантирано прилагане.

Правоприлагащите органи трябва да разполагат с подходящо оборудване, за да се възползват от съществената информация, осигурявана от интелигентния тахограф.

— Национални оперативно съвместими бази данни

Националните правоприлагащи органи са изправени пред нарастващ натиск, произтичащ от по-сложното законодателство, по-високите обеми на движение и от широката гама от варианти за различните ситуации. Към този натиск се прибавят и продължаващите намаления на финансирането на национално равнище и на броя на правоприлагащите служители по пътищата. Докладчикът смята, че е необходим подход, подходящ за 21-ви век, при който използването на технологии и анализът на данни подпомагат националните правоприлагащи органи в тяхната работа. Поради това докладчикът препоръчва на държавите членки да създадат национални бази данни, в които се събират, съхраняват и анализират съответните данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. Това ще дава възможност на националните правоприлагащи органи да имат цялостна представа за дейностите на територията на държава членка, извършвани от национални предприятия, от предприятия от държавите членки и от предприятия от трети държави.

Освен това националните бази данни ще бъдат достъпни единствено за правоприлагащи органи от други държави членки. Това ще подобри допълнително ефективността на правоприлагането на национално равнище, тъй като правоприлагащите органи ще имат по-обстоен поглед върху дейностите на водача за период от 56 дни. Правоприлагането в сектора на международните превози може да бъде ефективно само чрез такива средства.

Докладчикът подкрепя идеята за ускоряване на прилагането на инструмента e-CMR за обмен на информация и данни. Това ще включва съобщение до националните бази данни и съхраняване в интелигентните тахографи.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проектодоклада:

Субект и/или лице

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging (Федерация на профсъюзите в Нидерландия)

Christelijk Nationaal Vakbond (Християнски национален профсъюз)

International Coach Tourism Federation (Международна федерация по автобусен туризъм)

Discordia

Transport and Logistics Poland (Транспорт и логистика (Полша))

Bundesverband der Deutschen Industrie (Федерално сдружение на германската промишленост)

International Road Union (Международен автомобилен съюз)

European Automobile Manufacturers' Association (Европейска асоциация на производителите на автомобили)

DHL Group

European Transport Workers' Federation (Европейска федерация на транспортните работници)

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (Федерално сдружение за автомобилен превоз на стоки, Логистика и обезвреждане)

WKÖ (Австрийска федерална стопанска камара)

Асоциация на международните автомобилни транспортни превозвачи в Полша

Асоциация за товарен транспорт

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland (Транспорт и логистика, Нидерландия)

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers (Национална федерация за пътен транспорт – Франция)

European Shippers' Council (Съвет на европейските спедитори)

Amazone

Датска асоциация за транспорт и логистика

Представители на правителствата от различни държави членки

Представители от Европейската комисия


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (26.4.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Докладчик по становище (*): Жорж Бах

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Транспортният сектор е силно конкурентен сектор, който е изправени пред големи предизвикателства. Липсата на квалифицирани водачи е една от основните трудности. Секторът ще бъде в състояние само да привличат работници, ако работните условия се подобрят. Номадският начин на живот, спането в кабината в продължение на няколко седмици, работата под напрежение и стресът са водещите причини за често отрицателния имидж на сектора на международния транспорт сред работниците.

Целта на регламента относно периодите на управление и почивка е подобряването на условията на труд на водачите и на безопасността по пътищата. Когато се прилагат и изпълняват правилно, настоящите правила относно времето на кормуване и на почивка все още отговарят на тази цел. Поради това докладчикът предлага да се запазят правилата за времето на кормуване и на почивка, както е предвидено в действащия в момента регламент.

Различните тълкувания на съществуващите правила в държавите членки обаче са проблематични за предприятията и за водачите, извършващи трансгранична дейност, и затрудняват органите, що се отнася до извършването на ефикасни проверки.

Националните органи и контролните органи в различните държави членки трябва да си сътрудничат по-тясно, за да прилагат правилно и да налагат спазването на правилата и за да предоставят правна сигурност за дружествата и техните водачи. Въвеждането на цифровия тахограф през 2019 г. ще опрости контрола не само за националните органи, но и за предприятията и водачите. Поради бързото развитие на цифровите технологии е необходимо да се съкрати преходният период за монтиране на цифрови тахографи, така че всички превозни средства, попадащи в приложното поле на регламента, да бъдат оборудвани с цифрови тахографи до 2024 г.

С цел гарантиране на безопасността на движението по пътищата и за подобряване на условията на труд за водачите на превозни средства, докладчикът предлага да се разшири обхватът на регламента, така че той да обхваща и превоза на товари от леки търговски превозни средства под 3,5 тона, които извършват дейност извън зоната в радиус от 100 километра от базата на предприятието.

Водачите имат право да прекарват своите дневни почивки и намалените седмични почивки в кабината. Поради това докладчикът изцяло подкрепя идеята да се забрани спането в кабината по време на нормалната седмична почивка с продължителност 45 часа или повече.

Обаче понастоящем липсва подходяща инфраструктура по европейските пътища, така че това да облагодетелства водачите. Необходими са повече усилия, за да се осигури финансиране за създаването и/или подобряването на безопасни зони за паркиране, подходящи санитарни съоръжения, както и подходящо настаняване.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, което предвижда, че компенсацията за намалена седмична почивка трябва да ползвана в комбинация с нормална седмична почивка от най-малко 45 часа. Освен това дружествата ще трябва да организират работата на водачите по такъв начин, че водачите да имат възможност за връщане до своето обичайно място на пребиваване или до друго място по свой избор за седмична почивка от повече от 45 часа, които се вземат като компенсация за намалена седмична почивка.

Докладчикът е на мнение, че тези мерки ще доведат до подобряване на условията на труд на водачите, както и на безопасността на движението по пътищата и ще доведат до увеличаване на привлекателността на сектора.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.

(1)   Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт, който е в състояние да привлича квалифицирани работници. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, пропорционални, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)   Създаването на Европейски орган по труда би могло да играе важна роля при прилагането на правилата, установени в настоящия регламент, по-конкретно като помага на националните органи да координират проверките, обмена на информация и най-добри практики, както и за обучението на инспекторите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в съществуващата правна рамка. Неясните и неподходящи правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.

(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в прилагането на правната рамка. Неясните правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома или на друго място по избор на водача водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.

______________

____________________

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки.

(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно и нееднакво използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.

(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури справедлива конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Превозът на стоки се различава значително от превоза на пътници. Водачите на автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да могат да разполагат с повече гъвкавост при ползването на почивки, без да се удължава времето на управление или да се намаляват периодите на почивка и почивките по време на работа.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни.

(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Поради това е желателно прилагането на съществуващата разпоредба за редовната седмична почивка да се гарантира по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие със съществуващите правила и да се връщат у дома за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. За да бъдат гарантирани сигурни и достойни условия на труд, е необходимо да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън техния дом да не бъдат прекомерно продължителни и водачите да имат възможността да се връщат редовно у дома и да могат да се ползват от достойни условия за почивка на качествени места за настаняване. Когато даден водач избира да ползва почивката у дома, транспортното предприятие следва да му предоставя финансови или практически средства за връщане. Освен това продължителността на пътуването за връщане следва да не бъде отчитана за целите на изчисляването на продължителността на времето за почивка. Когато даден водач избира да прекара времето за почивка на място, различно от неговия дом, това не следва да се взема предвид за целите на изчисляването на правото на водача за получаване на пътни надбавки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. Ето защо е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури подходящо настаняване на водачите за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома.

(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. За да бъдат гарантирани добри условия на труд и за да бъде осигурена безопасността на водачите, е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури на водачите качествено и съобразено с неговия пол настаняване или друго място, избрано от водача, за което се заплаща от работодателя, за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома. Държавите членки следва да гарантират наличието на достатъчно безопасни зони за паркиране, които са адаптирани към потребностите на водачите на превозни средства.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Множество автомобилни транспортни операции в ЕС включват транспорт с ферибот или влак за част от пътуването. Поради това следва да бъдат предвидени ясни подходящи разпоредби относно периодите на почивка и почивките по време на работа за такива операции.

Обосновка

Следва да бъдат предвидени изключения в случай на седмични почивки за дълги пътувания с ферибот или влак, засягащи предимно периферията на ЕС.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  За да бъдат гарантирани условията на труд на водачите на местата на товарене и разтоварване, собствениците и операторите на тези места следва да осигуряват достъп на водачите до хигиенни съоръжения.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За повишаване на ефективността на разходите по прилагането на социалните правила следва пълноценно да се използва потенциалът на днешните и бъдещите тахографски системи. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението, по-специално при международните превози.

(11)  За повишаване на ефективността на разходите и за опростяване на прилагането на социалните правила следва пълноценно да се използва потенциалът на днешните и бъдещите тахографски системи. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението, по-специално при международните превози. Комисията следва да проучи възможността за създаване на портал за автомобилни превози, като например глобална навигационна спътникова система (GNSS), което би позволило на националните органи да използват пълноценно потенциала на интелигентния тахограф.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Бързото развитие на новите технологии, цифровизацията в икономиката на Съюза и необходимостта от еднакви условия на конкуренция между дружествата в международния автомобилен транспорт налагат съкращаването на преходния период за инсталирането на интелигентни тахографи в регистрирани превозни средства. Интелигентният тахограф ще допринася за по-добрия мониторинг на прилагането на правото на Съюза в сектора на автомобилния транспорт и за опростяването на проверките и по този начин ще улеснява работата на националните органи. Инсталирането на интелигентни тахографи в регистрирани превозни средства следва да бъде предвидено като задължение във възможно най-кратък срок и не по-късно от януари 2021 г.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Използването на леки превозни средства за превоз на стоки нараства, което води до появата на нелоялна конкуренция и на различия в прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006, което на свой ред води до появата на неравенства в условията на труд и до накърняване на пътната безопасност. За да бъдат подобрени пътната безопасност и условията на труд на водачите, приложното поле на Регламент (ЕО) № 561/2006 следва да бъде разширено, така че да включва леките търговски превозни средства, използвани за превоз на товари, освен ако превозното средство се използва за собствена сметка на предприятието или на водача, или управлението не представлява основната дейност на лицето, управляващо превозното средство.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в)  За да се гарантират подходящи стандарти за здраве и безопасност за водачите на превозни средства, е необходимо да бъдат създадени или модернизирани безопасни зони за паркиране, подходящи санитарни съоръжения и качествено настаняване. В Съюза следва да има достатъчна мрежа от зони за паркиране.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11г)  В своята резолюция от 9 септември 2015 г., озаглавена „Относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за постигането на устойчива мобилност“, Европейският парламент разгледа въпроса за създаването на европейска пътнотранспортна агенция, за да се гарантира правилното прилагане на законодателството на ЕС и да се стимулира стандартизирането във всички държави членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 2 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 2, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

а)  на стоки, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, или

a)  на стоки; или

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 3 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  превозни средства или комбинации от превозни средства, използвани за превоз на стоки с нетърговска цел;

з)  превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, непревишаваща 7,5 тона, използвани за превоз на стоки с нетърговска цел;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 3 – буква з а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В член 3 се добавя следната буква:

 

„зa)  леки търговски превозни средства, които се използват за превоз на стоки, когато превозът не се извършва под наем или срещу възнаграждение, но за сметка на предприятието или на водача, и когато управлението не представлява основната дейност на лицето, управляващо превозното средство;“

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 4 – буква с

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи.“;

с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз на пътници или стоки, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава пряко или непряко възнаграждение и който не поражда доходи пряко или косвено.

Обосновка

Определението се пояснява допълнително, като се вземат под внимание новите стопански модели.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 4 – буква с а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В член 4 се добавя следната буква:

 

„сa)  „дом“ означава регистрираното местопребиваване на водача в държава членка;“

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 4 – буква с б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  В член 4 се добавя следната буква:

 

„сб)  „леко търговско превозно средство“ означава превозно средство, използвано за превоз на товари и с максимално допустима маса, включително масата на всяко ремарке или полуремарке, която не превишава 3,5 тона.“

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Водач, който участва в екипно управление, може да реши да ползва 45-минутна почивка по време на работа в превозно средство, управлявано от друг водач, при условие че водачът, който ползва почивката, не участва в подпомагане на водача, който управлява превозното средство.

Водач, който участва в екипно управление, може да реши да ползва 45-минутна почивка по време на работа в превозно средство, управлявано от друг водач, при условие че водачът, който ползва почивката, не участва в подпомагане на водача, който управлява превозното средство.

 

При автомобилния превоз на пътници водачът може да избере да ползва почивка от поне 30 минути, последвана от почивка от поне 15 минути, като двете почивки са разпределени през периода по такъв начин, че да бъдат спазени разпоредбите на параграф 1.

Обосновка

Водачите, превозващи пътници, следва да разполагат с по-голяма гъвкавост при ползването на почивки, за да могат да ги съобразят с нуждите на пътниците, без да се удължава времето на управление или да се намаляват периодите на почивка и почивките по време на работа.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  в параграф 6 първата алинея се заменя със следния текст:

заличава се

“6.  През всеки четири последователни седмици водачът ползва поне:

 

а)  четири нормални седмични почивки, или

 

б)  две нормални седмични почивки от поне 45 часа и две намалени седмични почивки от поне 24 часа.

 

За целите на буква б) намалените седмични почивки се компенсират с равностоен период на почивка, който се ползва без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица.“;

 

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, непосредствено предхожда или следва нормална седмична почивка от поне 45 часа.;

7.  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, се ползва преди или като удължаване на нормална седмична почивка от поне 45 часа като един непрекъснат период на почивка.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 – параграф 8 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8a.  Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Те се ползват при адекватно настаняване с подходящи условия за спане и хигиена,

8a.  Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Те се ползват при качествено и съобразено с равенството между половете настаняване, извън кабината на водача, с подходящи хигиенни условия и условия за спане за водача;

а)  осигурено или платено от работодателя, или б)

а)  осигурено или платено от работодателя, или б)

б)  у дома или на друго частно място по избор на водача.

б)  у дома или на друго частно място по избор на водача.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 - параграф 8 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, в рамките на всеки период от три последователни седмици;

8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома или на друго място, избрано от водача, поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, в рамките на всеки период от три последователни седмици. Водачът информира в писмен вид транспортното предприятие преди този период на почивка, ако тя ще бъде ползвана на място, различно от дома на водача. Когато даден водач избере да ползва тази почивка у дома, транспортното предприятие предоставя на водача финансовите или практическите средства да се завърне у дома. Продължителността на пътуването за връщане не се взема предвид за целите на изчисляването на продължителността на времето за почивка. Когато даден водач избира да прекара времето за почивка на място, различно от неговия дом, предприятието не приспада пътните разходи от правото на водача на надбавки за пътни разноски.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в а (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 8 - параграф 8 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  създава се следният параграф:

 

8в.  До... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки две години след това държавите членки представят на Комисията доклад относно наличието на подходящи съоръжения за почивка за водачите и на обезопасени съоръжения за паркиране на тяхна територия. Комисията приема актове за изпълнение, с които установява общ формат за представяните два пъти годишно доклади съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до койка или кушетка;

1.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да има достъп до койка или кушетка.

Обосновка

Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или седмична почивка водачът има достъп до койка или кушетка.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕО) № 561/2006

Член 10 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(6а)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.   Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение може да застраши пътната безопасност и/или да насърчи нарушение на настоящия регламент.

1.  Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния, бързината на доставката и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение може да насърчи нарушение на настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 3 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 3 параграф 4 се заменя със следния текст:

4.  Превозните средства, които се експлоатират в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, трябва да се оборудват с тахограф най-късно след изтичане на петнадесет години след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 10.

4.  Превозните средства, които се експлоатират в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, трябва да се оборудват с тахограф най-късно след изтичане на 18 месеца след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 10.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 34 – параграф 7 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Водачът въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница, в превозното средство при пристигане на подходящо място за спиране. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.

Водачът въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница, в превозното средство при пристигане на първото подходящо място за спиране. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 36 – параграф 1 – буква и

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  В член 36, параграф 1 точка (i) се заменя със следното:

(i)  тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 28 дни,

„(i)  тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 56 дни,

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 36 – параграф 1 – подточка iii

 

Текст в сила

Изменение

 

(2б)  В член 36, параграф 1 точка (iii) се заменя със следното:

iii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.

„iii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Регламент (ЕС) № 165/2014

Член 36 – параграф 2 – подточка ii

 

Текст в сила

Изменение

 

(2в)  В член 36, параграф 2 точка ii) се заменя със следното:

(ii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;

„(ii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

Позовавания

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.6.2017

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

14.12.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Georges Bach

3.10.2017

Разглеждане в комисия

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

14

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

Позовавания

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Асоциирани комисии

Дата на обявяване в заседание

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Дата на приемане

4.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

14

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Дата на внасяне

7.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 13 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност