Διαδικασία : 2017/0122(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0205/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0205/2018

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0340

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1142kWORD 168k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Wim van de Camp

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Georges Bach, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή - άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0167/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0205/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών μεταφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

(1)   Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού, κοινωνικά υπεύθυνου και χωρίς διακρίσεις τομέα οδικών μεταφορών, ικανού να προσελκύει ειδικευμένους εργαζόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, αναλογικοί, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της ασάφειας και της ακαταλληλότητας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων.

(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Λόγω της ασάφειας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της επιλογής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων.

 

Από την άλλη πλευρά, οι μέγιστοι χρόνοι οδήγησης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, είναι αποτελεσματικοί για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των οδηγών και της οδικής ασφάλειας εν γένει, και θα πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρησή τους.

______________

____________________

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Για λόγους οδικής ασφάλειας και επιβολής του νόμου, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι τόσο για τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης όσο και για τη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανάπαυσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να εργαστούν για την κατάρτιση οδηγιών που θα παρουσιάζουν τον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο σαφή και απλό, θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης και θα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης της κόπωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Είναι προς όφελος της οδικής ασφάλειας να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις μεταφορών να υιοθετήσουν μια κουλτούρα ασφάλειας που να περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια που διαμορφώνονται από ανώτερα διοικητικά στελέχη, τη δέσμευση των άμεσα προϊσταμένων να εφαρμόζουν την πολιτική ασφάλειας και την προθυμία των εργαζομένων να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής εστίαση στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της κόπωσης, της ευθύνης, του προγραμματισμού των διαδρομών, του χρονοπρογραμματισμού, της αμοιβής βάσει επιδόσεων και της διαχείρισης «ακριβώς στην ώρα» (just in time).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική και άνιση χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αυξάνοντας τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι και αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)   Για να διασφαλιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα άνω των 2,4 τόνων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η μεταφορά εμπορευμάτων διαφέρει σε ουσιαστικό βαθμό από τη μεταφορά επιβατών. Οι οδηγοί πούλμαν βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν διαλείμματα με μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς να παρατείνουν τους χρόνους οδήγησης και χωρίς να μειώνουν τους χρόνους ανάπαυσης και τα διαλείμματα.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η διάταξη που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα.

(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η διάταξη που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους ή σε προορισμό της επιλογής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα. Όταν ο οδηγός επιλέγει να περάσει αυτήν την περίοδο ανάπαυσης στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών θα πρέπει να παρέχει στον οδηγό τα μέσα για να επιστρέψει.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Σε περίπτωση που κατά την εργασία του ένας οδηγός προβλέπεται να εκτελεί και άλλες δραστηριότητες για λογαριασμό του εργοδότη πέραν των επαγγελματικών του καθηκόντων οδήγησης, όπως φόρτωση/εκφόρτωση, αναζήτηση χώρου στάθμευσης, συντήρηση του οχήματος, προετοιμασία των διαδρομών κ.λπ., ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εργασίας, της δυνατότητας επαρκούς ανάπαυσης και της αμοιβής.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες εργασίας των οδηγών σε τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρέχουν στον οδηγό πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης με αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας. Στο μέλλον, τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη διαφοροποιημένη χρήση οχημάτων των οποίων ο χειρισμός θα πραγματοποιείται χωρίς οδηγό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, όπως οι φάλαγγες φορτηγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, κάτι για το οποίο απαιτείται πρόοδος στο επίπεδο της ομάδας εργασίας ΟΕΕ/ΗΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης της χρήσης συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τα οφέλη των τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης. Η νομοθεσία αυτή θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, ίσων όρων ανταγωνισμού και κατάλληλων συνθηκών εργασίας, ενώ παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να πρωτοστατήσει στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι ειδικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για καλές συνθήκες ανάπαυσης, ήτοι εγκαταστάσεις υγιεινής, μαγειρικής, ασφάλειας και άλλες.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Οι επαρκείς εγκαταστάσεις ανάπαυσης είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών που απασχολούνται στον εν λόγω τομέα, καθώς και για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η ανάπαυση στην καμπίνα αποτελεί χαρακτηριστική πρακτική για τον κλάδο των μεταφορών και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιθυμητή για λόγους άνεσης και καταλληλότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στους οδηγούς να αναπαύονται εντός του οχήματός τους, εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης δεν θα πρέπει να εμποδίζεται ή να παρακωλύεται σε δυσανάλογο βαθμό από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ προβλέπουν την ανάπτυξη χώρων στάθμευσης σε αυτοκινητοδρόμους ανά 100 περίπου χιλιόμετρα, ώστε να παρέχεται χώρος στάθμευσης για επαγγελματίες χρήστες του οδικού δικτύου με κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και, συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ και να παρέχουν επαρκή στήριξη και επενδύσεις για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλα προσαρμοσμένων χώρων στάθμευσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7δ)  Προκειμένου να παρέχονται ποιοτικές και οικονομικά προσιτές εγκαταστάσεις ανάπαυσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη σύσταση κοινωνικών, εμπορικών, δημόσιων και άλλου είδους επιχειρήσεων οι οποίες θα εκμεταλλεύονται τους ειδικούς χώρους στάθμευσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Πολλές οδικές μεταφορές εντός της Κοινότητας περιλαμβάνουν μεταφορά με πορθμείο ή σιδηρόδρομο σε τμήμα της διαδρομής. Θα πρέπει, επομένως, να καθοριστούν σαφείς και κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης και τα διαλείμματα για τις εν λόγω μεταφορές.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική επιβολή, έχει σημασία να μπορούν οι αρμόδιες αρχές, όταν διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, να εξακριβώνουν ότι έχουν τηρηθεί ορθώς οι χρόνοι οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης κατά την ημέρα του ελέγχου και κατά τις προηγούμενες 56 ημέρες.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες είναι σαφείς, εύκολα κατανοητοί και εκτελεστοί, οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες στους οδηγούς. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του συντονισμού της Επιτροπής. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους χώρους ανάπαυσης και ασφαλούς στάθμευσης ώστε να προγραμματίζουν καλύτερα τις διαδρομές τους. Επιπλέον, μέσω του συντονισμού της Επιτροπής, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για την ειδοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών σε περίπτωση άσκησης αδικαιολόγητης πίεσης στους οδηγούς, απάτης ή παράνομης συμπεριφοράς.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ)  Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κοινές κατηγορίες παραβάσεων κατά την αξιολόγηση των εχέγγυων αξιοπιστίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις οι οποίοι εφαρμόζονται στις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 εφαρμόζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό. Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν εισάγουν διακρίσεις και ότι είναι αναλογικές προς τη σοβαρότητα της παράβασης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι δυνατότητες των σημερινών και των μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών.

(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων, τα σημερινά και τα ευφυή συστήματα ταχογράφου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στις διεθνείς μεταφορές. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση σε ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης, καθώς και η ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στις διεθνείς οδικές μεταφορές, καθιστούν αναγκαία τη συντόμευση της μεταβατικής περιόδου για την εγκατάσταση ευφυούς ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα. Ο ευφυής ταχογράφος θα συμβάλει στην απλούστευση των ελέγχων και, κατά συνέπεια, θα διευκολύνει το έργο των εθνικών αρχών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και τη συνεχή ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων τους, και δεδομένης της ανάπτυξης του Galileo, το οποίο παρέχει όλο και περισσότερες δυνατότητες για εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη πολλά κινητά τηλέφωνα, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πιστοποίησης μιας εφαρμογής για κινητά που θα παρέχει τα ίδια οφέλη με τον ευφυή ταχογράφο, με το ίδιο παρεπόμενο κόστος.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο α α):

 

«α α)  εμπορευμάτων σε διεθνείς μεταφορές, όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 2,4 τόνους· ή»

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«η α)  ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν η μεταφορά δεν πραγματοποιείται επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή, αλλά για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας ή του οδηγού, και όταν η οδήγηση δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του προσώπου που οδηγεί το όχημα·»

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  “μη εμπορική μεταφορά”: κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν παράγει εισόδημα.

ιη)  “μη εμπορική μεταφορά”: κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν παράγει εισόδημα ή κύκλο εργασιών.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 4 προστίθεται το νέο στοιχείο ιη α:

 

ιη α)  «“τόπος διαμονής”: η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος.»

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους ελεγκτές είναι το 18ο έτος.

«1.  Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους οδηγούς είναι το 18ο έτος.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=EL)

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διάλειμμα αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, που ακολουθείται από διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, τα οποία κατανέμονται μέσα στην περίοδο οδήγησης κατά τρόπον ώστε να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

Το διάλειμμα αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από διαλείμματα τουλάχιστον 15 λεπτών, τα οποία κατανέμονται μέσα στην περίοδο οδήγησης κατά τρόπον ώστε να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα διαλείμματα που πραγματοποιούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο μετά από διάστημα οδήγησης μικρότερο των 45 λεπτών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της πρώτης παραγράφου.

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0004.02/DOC_1&format=PDF)

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 6 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

β α)  τρεις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών και μία μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.

Για τους σκοπούς των στοιχείων β) και γ), οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης που ορίζονται ανωτέρω πρέπει να αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 8β.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 6α – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  Στο άρθρο 8, το εισαγωγικό μέρος της παραγράφου 6α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, οδηγός που απασχολείται σε μία και μόνη περιστασιακή υπηρεσία διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών, όπως ορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, μπορεί να αναβάλλει την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης έως 12 συναπτά εικοσιτετράωρα που ακολουθούν προηγούμενη τακτική εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης υπό τον όρο ότι:

«6α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, οδηγός που απασχολείται σε μία και μόνη περιστασιακή υπηρεσία οδικών μεταφορών επιβατών, όπως ορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, μπορεί να αναβάλλει την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης έως 12 συναπτά εικοσιτετράωρα που ακολουθούν προηγούμενη τακτική εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης υπό τον όρο ότι:»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στις εθνικές μεταφορές. Από τη δυνατότητα αυτή θα επωφεληθούν ιδίως τα μεγαλύτερα κράτη μέλη.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 6α – στοιχείο α)

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α β)  Το στοιχείο α) της παραγράφου 6 α του άρθρου 8 διαγράφεται:

α)  η υπηρεσία μεταφορών διαρκεί τουλάχιστον εικοσιτέσσερις συναπτές ώρες σε κράτος μέλος ή τρίτο κράτος, στο οποίο ισχύει ο παρών κανονισμός, διαφορετικό από το κράτος στο οποίο άρχισε η υπηρεσία,

""

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  Στο άρθρο 8 προστίθεται νέα παράγραφος:

 

«6α α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 6, ο οδηγός που αναλαμβάνει μία και μόνη περιστασιακή μεταφορά επιβατών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, μπορεί να αναβάλλει, κατά το μέγιστο δύο φορές την εβδομάδα, την ημερήσια ανάπαυση κατά μία ώρα, εφόσον η περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης που λαμβάνεται μετά τη χρήση αυτής της παρέκκλισης διαρκεί τουλάχιστον 9 ώρες, υπό τον όρο ότι με τον τρόπο αυτό δεν τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια.»

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α δ)  Στο άρθρο 8 προστίθεται νέα παράγραφος:

 

«6α β.  Υπό τον όρο ότι με τον τρόπο αυτό δεν τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός που αναλαμβάνει μία και μόνη περιστασιακή μεταφορά επιβατών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, μπορεί να λαμβάνει μια κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης κατανεμημένη σε τρεις περιόδους που συνίστανται τουλάχιστον στα εξής: μία περίοδος μίας ώρας χωρίς διακοπή, μία περίοδος δύο ωρών χωρίς διακοπή και μία περίοδος 9 ωρών χωρίς διακοπή. Οι εν λόγω περίοδοι μπορούν να κατανεμηθούν σε οποιαδήποτε σειρά, εκτός από τη λήψη δύο περιόδων 9 ωρών χωρίς διακοπή διαδοχικά από τη μία ημέρα στην άλλη.»

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως πριν ή μετά από κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών.

(7)  Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται μαζί με κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής:

8.  Κατ’ επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης και οι περίοδοι μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης μακριά από τη βάση, μπορούν να λαμβάνονται μέσα σε όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο.

«8.  Κατ’ επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης μακριά από τη βάση, μπορούν να λαμβάνονται μέσα σε όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο.»

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8α.  Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής,

8α.  Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης, οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος. Αντιθέτως, λαμβάνονται σε κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής. Κατάλληλο θεωρείται κατάλυμα:

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8α – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το οποίο είτε παρέχει είτε πληρώνει ο εργοδότης, ή

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8α – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στον τόπο διαμονής του οδηγού ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8α α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 8, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«8α α.  Η παράγραφος 8α του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται όταν οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης λαμβάνονται σε χώρους που έχουν πιστοποιηθεί ως πληρούντες τις απαιτήσεις του άρθρου 8α, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι σταθμευμένο και διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό.»

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8β.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους εντός κάθε περιόδου τριών διαδοχικών εβδομάδων.

8β.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλη τοποθεσία της επιλογής του οδηγού πριν από το τέλος κάθε περιόδου τριών διαδοχικών εβδομάδων. Ο οδηγός ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση μεταφορών το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την εν λόγω περίοδο ανάπαυσης, εάν πρόκειται να τη λάβει σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του. Όταν ο οδηγός επιλέγει να λάβει αυτήν την ανάπαυση στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών παρέχει στον οδηγό τα απαραίτητα μέσα για να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 8 παράγραφος 8β, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Ο οδηγός δηλώνει ότι έλαβε, σε τοποθεσία της επιλογής του, κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση. Η δήλωση φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.»

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 8 α

 

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 8α, ένας οδηγός έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης σε οποιονδήποτε χώρο στάθμευσης που διαθέτει αυτοπιστοποίηση ως ειδικός χώρος στάθμευσης (ΕΧΣ).

 

2.   Όλοι οι χώροι στάθμευσης που διαθέτουν τουλάχιστον τις εγκαταστάσεις και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα 1 μπορούν να επισημαίνουν στην είσοδό τους ότι διαθέτουν αυτοπιστοποίηση ως ειδικοί χώροι στάθμευσης.

 

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή τυχαίων ελέγχων σε τακτική βάση για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών των χώρων στάθμευσης με τα κριτήρια των ΕΧΣ που ορίζονται στο παράρτημα 1.

 

4.   Τα κράτη μέλη διερευνούν τις καταγγελίες σχετικά με αυτοπιστοποιημένους ΕΧΣ που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα 1.

 

5.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία των ειδικών χώρων στάθμευσης που θεωρείται ότι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του παραρτήματος 1, μέσω του εθνικού ή του διεθνούς σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2013.

 

6.  Όλοι οι χώροι στάθμευσης που πληρούν τα κριτήρια των ΕΧΣ του παραρτήματος 1 θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού κατάλληλοι για ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση, ανάπαυση αντιστάθμισης και μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό σύμφωνα με την παράγραφο 5.

 

7.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ειδικών χώρων στάθμευσης στην εθνική τους επικράτεια, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

8.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης. Η εν λόγω έκθεση επικαιροποιείται ετησίως βάσει πληροφοριών που συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5, και περιλαμβάνει κατάλογο προτεινόμενων μέτρων για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των κατάλληλων εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους οδηγούς και των ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.

9.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου, κλίνη ή κουκέτα.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η παράγραφος 1α:

 

«Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επεκτείνεται στις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης όταν το ταξίδι με πορθμείο διαρκεί 12 ή περισσότερες ώρες. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου.»

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(6α)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.

«1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις, την ταχύτητα παράδοσης ή/και τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.»

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο φύλλο καταγραφής της συσκευής ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του στο κατάλληλο κατάλυμα.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται έτσι σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί κατ’ εξαίρεση να παρεκκλίνει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 μετά από ανάπαυση 30 λεπτών, για να είναι σε θέση να φθάσει εντός δύο ωρών στο επιχειρησιακό κέντρο του εργοδότη που είναι η κανονική έδρα του οδηγού. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου. Περίοδοι έως και δύο ωρών αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται εφάπαξ μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ)  οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την παράδοση αντικειμένων στο πλαίσιο της παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

δ)  οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την παράδοση αντικειμένων ως μέρος ταχυδρομικών αντικειμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 97/67/ΕΚ.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EL)

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 13– παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(7β)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ε) οχήματα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά επιφάνειας κάτω των 2 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μη συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με κινητήρα·

«ε)  οχήματα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά ή σε περιοχές απομακρυσμένες από την ηπειρωτική χώρα, που διαθέτουν έκταση κάτω των 2 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με κινητήρα, και δεν συνορεύουν με κανένα άλλο κράτος μέλος·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=EL)

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ιστ α)  οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 44 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από κατασκευαστική επιχείρηση εντός ακτίνας 100 km από τη βάση της επιχείρησης, και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού·»

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, προσωρινή εξαίρεση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, η οποία είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.

2.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, προσωρινή εξαίρεση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, η οποία είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.

 

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) καλύπτονται από εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά τους επιτρεπόμενους χρόνους οδήγησης καθώς και τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης που επιβάλλονται. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους σχετικούς εθνικούς κανόνες που ισχύουν για αυτούς τους οδηγούς.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) καλύπτονται από εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά τους επιτρεπόμενους χρόνους οδήγησης καθώς και τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης που επιβάλλονται. Προς όφελος των συνθηκών εργασίας των οδηγών, καθώς και της οδικής ασφάλειας και της επιβολής των κανόνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης που τον χειμώνα δεν θα έχουν χιόνι ή πάγο, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες και/ή περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στο άρθρο 17, προστίθεται η εξής παράγραφος 3α:

 

«3α.  Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της χρήσης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη και της δυνατότητας του οδηγού να καταγράφει την περίοδο κατά την οποία είναι ενεργοποιημένο ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης, και συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαιτήσεις προκειμένου ο οδηγός να καταγράφει τα εν λόγω στοιχεία στον ευφυή ταχογράφο.»

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με τη βαρύτητά τους που καθορίζεται σύμφωνα το παράρτημα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις. Καμία παράβαση του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δεν υπόκειται σε περισσότερες της μιας κυρώσεις ή διαδικασίες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα και τους κανόνες περί κυρώσεων έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως τα κράτη μέλη.

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ανάλογες με τη βαρύτητα των παραβάσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις. Καμία παράβαση του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δεν υπόκειται σε περισσότερες της μιας κυρώσεις ή διαδικασίες. Τα κράτη μέλη, έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο, κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώς και τη μέθοδο και τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της αναλογικότητάς τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που επηρεάζει τους εν λόγω κανόνες και μέτρα. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώς και σχετικά με κάθε τροποποίησή τους.

 

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, και ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις κυρώσεις αυτού του είδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.

__________________

__________________

12  Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

12  Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κοινών προσεγγίσεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

2.  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κοινών προσεγγίσεων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Παράρτημα (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

 

«Ελάχιστες απαιτήσεις για τους χώρους στάθμευσης

 

Μέρος A: Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

 

1)  Τουαλέτες με βρύσες, οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:

 

- για έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με τέσσερις τουαλέτες·

 

- για 10 έως και 25 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με οκτώ τουαλέτες·

 

- για 25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 10 τουαλέτες ο καθένας·

 

- για 50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·

 

- για 75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·

 

- για πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας.

 

2)  Ντουζιέρες οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:

 

- για έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος ντους με δύο ντουζιέρες·

 

- για 25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με πέντε ντουζιέρες ο καθένας·

 

- για 50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με 10 ντουζιέρες ο καθένας·

 

- για 75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι ντους με 12 ντουζιέρες ο καθένας·

 

- για πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι ντους με 15 ντουζιέρες ο καθένας.

 

3)  Επαρκής πρόσβαση σε πόσιμο νερό·

 

4)  Κατάλληλες εγκαταστάσεις μαγειρέματος, σνακ μπαρ ή εστιατόριο·

 

5)  Κατάστημα με ποικιλία τροφίμων, ποτών κ.λπ. στον χώρο ή πλησίον του χώρου·

 

6)  Κάδοι απορριμμάτων σε επαρκή αριθμό και επαρκούς χωρητικότητας·

 

7)  Στέγαστρο για προστασία από τη βροχή ή τον ήλιο κοντά στον χώρο στάθμευσης·

 

8)  Προβλέπεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, και υπάρχουν επαφές έκτακτης ανάγκης τις οποίες γνωρίζει το προσωπικό·

 

9)  Τραπέζια για πικνίκ με πάγκους, ή εναλλακτικές λύσεις, σε εύλογο αριθμό·

 

10)  Ειδική υπηρεσία Wi-Fi·

 

11)  Σύστημα κράτησης, πληρωμής και τιμολόγησης χωρίς μετρητά·

 

12)  Σύστημα ένδειξης των διαθέσιμων θέσεων επί τόπου και διαδικτυακά·

 

13)  Οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές προς τα δύο φύλα.

 

Μέρος B: Χαρακτηριστικά ασφαλείας

 

1)  Συνεχής διαχωρισμός του χώρου στάθμευσης από τον περιβάλλοντα χώρο, π.χ. με φράχτες ή εναλλακτικά φράγματα, ο οποίος εμποδίζει την τυχαία είσοδο και την εσκεμμένη παράνομη είσοδο ή καθυστερεί την είσοδο·

 

2)  Μόνον χρήστες και υπάλληλοι του χώρου στάθμευσης φορτηγών μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης·

 

3)  Ψηφιακή καταγραφή του χώρου (τουλάχιστον 25 fps). Το σύστημα καταγράφει είτε συνεχόμενα είτε με ανίχνευση των κινήσεων·

 

4)  Σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) που έχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλη την περίφραξη, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε δραστηριότητα κοντά στην περίφραξη ή ακριβώς πάνω στην περίφραξη μπορεί να καταγραφεί ευκρινώς (καταγραφή βίντεο CCTV)·

 

5)  Επιτήρηση του χώρου με περιπολίες ή άλλο τρόπο·

 

6)  Κάθε εγκληματική ενέργεια αναφέρεται στους υπαλλήλους του χώρου στάθμευσης φορτηγών και στην αστυνομία. Εάν είναι δυνατόν, το όχημα πρέπει να ακινητοποιείται εν αναμονή οδηγιών από την αστυνομία·

 

7)  Λωρίδες κίνησης οχημάτων και πεζών που φωτίζονται διαρκώς·

 

8)  Ασφάλεια των πεζών στους ειδικούς χώρους στάθμευσης·

 

9)  Παρακολούθηση του χώρου στάθμευσης μέσω κατάλληλων και αναλογικών ελέγχων ασφαλείας·

 

10)  Σαφώς επισημασμένοι αριθμοί τηλεφώνου υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.»

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, χρήση, δοκιμή και τον έλεγχο των ταχογράφων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου15.

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, χρήση, δοκιμή και τον έλεγχο των ταχογράφων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου15, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου15α, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

__________________

__________________

14  Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

14  Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

15  Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27).

15  Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27).

 

15α  Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«η α)  ως «ευφυής ταχογράφος» νοείται ψηφιακός ταχογράφος ο οποίος χρησιμοποιεί υπηρεσία εντοπισμού θέσης βάσει δορυφορικού συστήματος πλοήγησης για τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·»

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1γ)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

4.  Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος.

4.  Το αργότερο1... [ΕΕ: 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα ακόλουθα οχήματα εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο:

 

α)  οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με αναλογικό ταχογράφο,

 

β)  οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος I B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, στη μορφή που ίσχυε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011· ή

 

γ)  οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος I B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2011·

 

__________________

 

  Υποθέτοντας ότι η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2019, και η δεύτερη έκδοση της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής για τους ευφυείς ταχογράφους έως το 2019/2020 (βλ. άρθρο 11 παρακάτω). Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί μια σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά τον μετεξοπλισμό.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EL)

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1δ)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η παράγραφος 4α:

 

  Έως τις … [ΕΕ: 4 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με το παράρτημα I B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2012, εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1ε)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η παράγραφος 4β:

 

  Έως τις … [ΕΕ: 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο σύμφωνο με το παράρτημα I Γ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/799, εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1στ)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:

 

- διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση όλων των δεδομένων που απαιτεί ο παρών κανονισμός·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1ζ)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και υπό την επίβλεψη της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

«1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ και υπό την επίβλεψη της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

 

»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EL.01000101-E0015)

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 η (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1η)  Στο άρθρο 7, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται έναντι άλλων χρήσεων πέραν εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όσον αφορά:

«2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται έναντι άλλων χρήσεων πέραν εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όσον αφορά:

 

»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EL.01000101-E0015)

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

— κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης,

— κάθε λεπτό συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης και σε κάθε διέλευση συνόρων κράτους μέλους από το όχημα,

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης από τις ελεγκτικές αρχές, ο ευφυής ταχογράφος καταγράφει επίσης εάν το όχημα έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά από τις … [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] εξοπλίζονται με ταχογράφο σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 8 παράγραφος 1 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1γ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Δεκαπέντε έτη αφότου αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 8 και 10, τα κράτη μέλη εφοδιάζουν επαρκώς τις ελεγκτικές αρχές τους με τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού που απαιτείται για τη μετάδοση των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις και στρατηγικές επιβολής τους. Έως τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα εφοδιάσουν τις ελεγκτικές αρχές τους με αυτόν τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού.

«2.  Έως τις [ΕΕ: 1 έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα κράτη μέλη εφοδιάζουν επαρκώς τις ελεγκτικές αρχές τους με τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού που απαιτείται για τη μετάδοση των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις και στρατηγικές επιβολής τους. Έως τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα εφοδιάσουν τις ελεγκτικές αρχές τους με αυτόν τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EL)

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1δ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Η επικοινωνία της παραγράφου 1 πραγματοποιείται με τον ταχογράφο μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές με τον εξοπλισμό τους. Η συσκευή ασφαλίζεται ώστε να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα και η γνησιότητα της συσκευής καταγραφής και ελέγχου. Η πρόσβαση στα κοινοποιούμενα δεδομένα επιτρέπεται μόνο στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του παρόντος κανονισμού και στα συνεργεία εφόσον είναι απαραίτητο για να επαληθεύσουν την ορθή λειτουργία του ταχογράφου.

«3.  Η επικοινωνία της παραγράφου 1 πραγματοποιείται με τον ταχογράφο μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές με τον εξοπλισμό τους. Η συσκευή ασφαλίζεται ώστε να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων και η γνησιότητα της συσκευής καταγραφής και ελέγχου. Η πρόσβαση στα κοινοποιούμενα δεδομένα επιτρέπεται μόνο στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των παραβάσεων των ενωσιακών νομικών πράξεων που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 1 και του παρόντος κανονισμού και στα συνεργεία εφόσον είναι απαραίτητο για να επαληθεύσουν την ορθή λειτουργία του ταχογράφου.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EL.01000101-E0015)

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1ε)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ευφυής ταχογράφος τηρεί τις αρχές και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις που απαιτούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε διατάξεων σχετικά με την καταγραφή πρόσθετων δεδομένων από τον ταχογράφο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.

«Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ευφυής ταχογράφος τηρεί τις αρχές και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις που απαιτούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε διατάξεων σχετικά με την καταγραφή πρόσθετων δεδομένων από τον ταχογράφο.

 

Έως τις [ΕΕ: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την καταγραφή κάθε διέλευσης των συνόρων από οχήματα που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 8 παράγραφος 1 και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 1.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EL.01000101-E0015)

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο (iv)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1στ)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 5, το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

(iv)  με το σύμβολο : διάλειμμα ή ανάπαυση

«(iv)  με το σύμβολο : διαλείμματα, ανάπαυση, ετήσια άδεια ή αναρρωτική άδεια,

 

με το σύμβολο «πορθμείο/σιδηρόδρομος»: επιπλέον του συμβόλου : η περίοδος ανάπαυσης επί του πορθμείου ή σιδηροδρόμου, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.»

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 34 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την άφιξή του σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.

7.  Όταν ο ταχογράφος δεν είναι σε θέση να καταγράψει αυτόματα τη διέλευση των συνόρων, ο οδηγός εισάγει, στον πρώτο δυνατό και διαθέσιμο τόπο στάθμευσης, το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί. Ο κωδικός της χώρας μετά τη διέλευση των συνόρων και την είσοδο σε νέα χώρα εισάγεται στον ταχογράφο υπό τον τίτλο BEGIN. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 34 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 34 παρεμβάλλεται η νέα παράγραφος 7α:

 

«7α.  Στους οδηγούς παρέχεται κατάρτιση σχετικά με τη σωστή χρήση του ταχογράφου, ώστε να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του εξοπλισμού. Οι οδηγοί δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τις δαπάνες της εν λόγω κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να παρέχεται από τον εργοδότη τους.»

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 34 – παράγραφος 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Στο άρθρο 34 παρεμβάλλεται η νέα παράγραφος 7β:

 

«7β.  Θα πρέπει να καταρτιστούν όσο το δυνατό περισσότερες ελεγκτικές αρχές στην ορθή ανάγνωση και παρακολούθηση ενός ταχογράφου.»

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο i

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2γ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο i) τροποποιείται ως εξής:

(i)  τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 28 ημέρες,

«(i)  τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 56 ημέρες,»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο iii

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2δ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο iii) τροποποιείται ως εξής:

(iii)  κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

«iii)  κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – σημείο ii

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2ε)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το σημείο ii) τροποποιείται ως εξής:

(ii)  κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,

«(ii)  κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EL)

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά κανόνων αγοράς και κοινωνικών κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός δίκαιου, εύρυθμου, ασφαλούς και κοινωνικά βιώσιμου τομέα οδικών μεταφορών. Οι ισχύοντες κανονισμοί 561/2006 για τον χρόνο οδήγησης και 165/2014 για τον ταχογράφο εγκρίθηκαν με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των οδηγών, καθώς και για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τους κανόνες και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οδικών μεταφορέων.

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι κενά στους ισχύοντες κανόνες, καθώς και η ανεπαρκής επιβολή τους, είχαν ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν πλήρως οι δεδηλωμένοι στόχοι. Λόγω της ασάφειας και/ή της ακαταλληλότητας των κανόνων που διέπουν τις περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης, τα διαλείμματα σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, και της απουσίας κανόνων σχετικά με την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους, τα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές επιβολής. Αρκετά κράτη μέλη ενέκριναν πρόσφατα μονομερή μέτρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων νομικών γκρίζων ζωνών, καθώς και την άνιση και ασυνεπή μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων. Οι πιο κοινές παραβάσεις αφορούσαν τις περιόδους ανάπαυσης (25 %), τα διαλείμματα (23 %), την καταγραφή του χρόνου οδήγησης (17 %) και τον χρόνο οδήγησης (16 %).

Επιπλέον, η αξιολόγηση επισήμανε τη μη αποδοτική χρήση των εργαλείων ελέγχου και των συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων, περιλαμβανομένων των ταχογράφων.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά 8 νομοθετικών προτάσεων (δέσμη «H Ευρώπη σε κίνηση» για μια καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα) στις 31 Μαΐου 2017 με στόχο τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, την απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων, τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

Η παρούσα πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (κανονισμός για τον χρόνο οδήγησης) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 (κανονισμός για τον ταχογράφο) αποσκοπεί στην κάλυψη κενών της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως η έλλειψη σαφήνειας, η μη ενιαία εφαρμογή, η ανεπαρκής επιβολή, και στη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των συναφών αρχών.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής στηρίζει τη δέσμη νομοθετικών μέτρων «H Ευρώπη σε κίνηση» της Επιτροπής και την παρούσα πρόταση, καθώς στοχεύει στην προώθηση ισότιμων και δίκαιων όρων ανταγωνισμού στον τομέα, και ταυτόχρονα στη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου, στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των εγγράφων μεταφοράς και στην ενίσχυση της επιβολής. Θεωρεί ότι η εξέταση όλων των προτάσεων στο σύνολό τους είναι υψίστης σημασίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η έγκριση μιας συνεκτικής σειράς νομοθετικών πράξεων.

Ο εισηγητής επιδιώκει να βελτιώσει περαιτέρω την πρόταση της Επιτροπής στους ακόλουθους καίριους τομείς, με βάση την κατευθυντήρια αρχή «λιγότερη ρύθμιση και καλύτερη ψηφιοποίηση»:

1. Συνθήκες εργασίας των οδηγών και ευελιξία

Ο τομέας των οδικών μεταφορών, ιδίως των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και των διεθνών μεταφορών, βρίσκεται αντιμέτωπος με την επικείμενη έλλειψη οδηγών σε όλα τα κράτη μέλη. Για αυτό ευθύνονται εν μέρει οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των οδηγών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής και η συστημική έλλειψη επαρκών καταλυμάτων.

- Περισσότερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης

Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση να προσαρμοστούν οι ενωσιακοί κανόνες που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι οδηγοί να εκτελούν μεταφορές σύμφωνα με τους κανόνες και παράλληλα να επιστρέφουν στον τόπο διαμονής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

- Επιστροφή στον τόπο διαμονής

Ο εισηγητής επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι μεταφορείς παρέχουν στους οδηγούς την ευκαιρία αλλά και τα μέσα να επιστρέφουν στον τόπο διαμονής τους μία φορά τον μήνα, χωρίς να μειώνουν δυσανάλογα τον χρόνο ανάπαυσης στον τόπο διαμονής. Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός του τόπου διαμονής, ούτως ώστε να αποφευχθεί η κατάχρησή του.

- Απαιτήσεις κανονικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης:

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις εβδομαδιαίας ανάπαυσης όσον αφορά την τοποθεσία όπου θα λαμβάνεται η εβδομαδιαία ανάπαυση, λόγω των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ κρατών μελών ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών.

Ο εισηγητής στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να απαγορευτεί να λαμβάνεται σε όχημα εβδομαδιαία ανάπαυση συνολικά 45 ωρών και πάνω, και διευρύνει την απαγόρευση ώστε να περιλαμβάνει και τη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση. Ο εισηγητής συμφωνεί ότι οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν στους οδηγούς επαρκή καταλύματα, με κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής, σε περίπτωση που οι οδηγοί δεν είναι σε θέση να λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση σε ιδιωτικό χώρο της επιλογής τους.

Ωστόσο, ο εισηγητής προειδοποιεί ότι, από πλευράς ασφαλείας και ασφάλισης, οι οδηγοί δεν πρέπει να διαχωρίζονται από τα οχήματά τους και ότι ως εκ τούτου η ανάπαυση στην καμπίνα συνιστά κοινή πρακτική στον τομέα των μεταφορών.

- Απαιτήσεις ειδικών χώρων στάθμευσης:

Ο εισηγητής προτείνει, επομένως, να εισαχθεί παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα της μη λήψης εβδομαδιαίας ανάπαυσης στην καμπίνα, με την προϋπόθεση ότι η ανάπαυση λαμβάνεται σε πιστοποιημένους ειδικούς χώρους στάθμευσης.

Τα πιστοποιητικά ειδικής στάθμευσης θα πρέπει να ορίζουν απαιτήσεις για τους εν λόγω ειδικούς χώρους στάθμευσης, διαφόρων ειδών, που θα επιτρέπουν στους οδηγούς να αναπαύονται εντός του οχήματος. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι υφίστανται όλες οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για καλές συνθήκες ανάπαυσης, ήτοι εγκαταστάσεις υγιεινής, μαγειρικής και άλλες, καθώς και σύστημα προπληρωμής. Ο εισηγητής επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι το ημερήσιο επίδομα των οδηγών χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, για στάθμευση και ημερήσια διαβίωση.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι διαφόρων ειδών οργανώσεις, τοπικές αρχές ή άλλοι φορείς θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία τέτοιων χώρων στάθμευσης, τους οποίους θα πιστοποιεί στη συνέχεια η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται ως εμπορικό μοντέλο ή ως κοινωνική επιχείρηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

- Απαιτήσεις πραγματικού χρόνου οδήγησης

Οι οδηγοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με απρόβλεπτες περιστάσεις που καθιστούν ανέφικτη τη μετάβασή τους σε επιθυμητό προορισμό, ούτως ώστε να λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς αυτό να συνεπάγεται παράβαση των ενωσιακών κανόνων. Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση να καταστεί ευκολότερο για τους οδηγούς να αντεπεξέρχονται σε τέτοιες περιστάσεις και να έχουν τη δυνατότητα να μεταβαίνουν στον προορισμό τους προκειμένου να λάβουν την εβδομαδιαία ανάπαυσή τους χωρίς να παραβιάζουν τις απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον χρόνο οδήγησης. Ωστόσο, ο εισηγητής τροποποιεί την πρόταση ώστε να εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο οδηγός επιδιώκει να φτάσει στη βάση επιχειρήσεων προκειμένου να λάβει την ανάπαυση στον τόπο διαμονής του.

2.«Ευφυής» επιβολή:

- Ευφυής ταχογράφος

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ενίσχυση της επιβολής είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της πρότασης. Καίριο ρόλο παίζουν οι σαφείς κανόνες που διέπουν την τακτική διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ούτως ώστε να τυποποιηθούν οι πρακτικές επιβολής και έτσι να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της διασυνοριακής επιβολής. Επί του παρόντος, τα εργαλεία ελέγχου χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους και σημειώνονται κενά στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα που συνεπάγεται την αποδυνάμωση της διασυνοριακής επιβολής. Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο περιοριστικές ρυθμίσεις σε πολλές πτυχές της επιβολής.

Από την άποψη αυτή, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η υποχρεωτική χρήση ευφυών ταχογράφων στις διεθνείς μεταφορές θα πρέπει να εισαχθεί νωρίτερα από ό,τι προβλέπει ο παρών κανονισμός. Αυτό θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν νωρίτερα τα οφέλη της νέας αυτής συσκευής, και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων και της επιβολής τους.

Οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένες, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν τις σημαντικές πληροφορίες που θα παρέχει ο ευφυής ταχογράφος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

International Coach Tourism Federation

Discordia

Transport and Logistics Poland

Bundesverband der Deutschen Industrie

International Road Union

European Automobile Manufacturers' Association

DHL Group

European Transport Workers' Federation

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο (WKÖ)

Ένωση Διεθνών Οδικών Μεταφορέων (ZMPD), Πολωνία

Freight Transport Association

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

European Shippers' Council

Amazone

Δανική Ένωση Μεταφορών και Εφοδιαστικής (DTL)

Εκπρόσωποι διαφόρων κυβερνήσεων κρατών μελών

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (26.4.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Georges Bach

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό τομέα που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Μία από τις κύριες δυσκολίες είναι η έλλειψη ειδικευμένων οδηγών. Ο τομέας θα μπορέσει να προσελκύσει εργαζόμενους μόνο αν βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Η νομαδική οδήγηση, ο ύπνος στην καμπίνα του οχήματος για αρκετές εβδομάδες, και η εργασία υπό συνθήκες πίεσης και άγχους αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες για τη συχνά αρνητική εικόνα που επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων όσον αφορά τον τομέα των διεθνών μεταφορών.

Ο κανονισμός για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης αποσκοπεί στη βελτίωση τόσο των συνθηκών εργασίας των οδηγών όσο και της οδικής ασφάλειας εν γένει. Οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης εξακολουθούν να πληρούν τον εν λόγω στόχο, όταν εφαρμόζονται και επιβάλλονται σωστά. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης όπως προβλέπονται στον ισχύοντα κανονισμό.

Ωστόσο, οι διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν τα κράτη μέλη στους υφιστάμενους κανόνες δημιουργούν προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και δυσχεραίνουν τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων εκ μέρους των αρχών.

Οι εθνικές αρχές και οι φορείς ελέγχου στα διάφορα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται στενότερα για τη σωστή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων και για την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς. Η θέσπιση του ψηφιακού ταχογράφου το 2019 θα οδηγήσει σε απλούστευση των ελέγχων τόσο για τις εθνικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς. Με την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών είναι απαραίτητο να συντομευθεί η μεταβατική περίοδος για την εγκατάσταση του ψηφιακού ταχογράφου, ώστε όλα τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού να είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο μέχρι το 2024.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ώστε να περιλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κάτω των 3,5 τόνων σε ακτίνα μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης.

Οι οδηγοί επιτρέπεται να περνούν τα διαλείμματά τους, τις περιόδους ημερήσιας ανάπαυσης και τις μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης στην καμπίνα. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την ιδέα να απαγορευτεί ο ύπνος στην καμπίνα κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 45 ωρών και άνω.

Ωστόσο, επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη κατάλληλων υποδομών κατάλυσης για τους οδηγούς στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τη δημιουργία και/ή την αναβάθμιση ασφαλών χώρων στάθμευσης, κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής καθώς και επαρκών καταλυμάτων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η αντιστάθμιση της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να λαμβάνεται σε συνδυασμό με μια κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον 45 ωρών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι οδηγοί να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας τους ή σε άλλο τόπο της επιλογής τους για την περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης άνω των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των οδηγών καθώς και την οδική ασφάλεια, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του τομέα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών μεταφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

(1)   Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών μεταφορών, ικανού να προσελκύει ειδικευμένους εργαζόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, αναλογικοί, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)   Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιβολή των κανόνων που διατυπώνονται στον παρόντα κανονισμό, παρέχοντας ιδίως βοήθεια στις εθνικές αρχές για τον συντονισμό των ελέγχων, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και την εκπαίδευση των επιθεωρητών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της ασάφειας και της ακαταλληλότητας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων.

(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Λόγω της ασάφειας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της επιλογής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων.

______________

____________________

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική και άνιση χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η μεταφορά εμπορευμάτων διαφέρει σημαντικά από τη μεταφορά επιβατών. Οι οδηγοί πούλμαν ή λεωφορείων είναι σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να κάνουν διαλείμματα χωρίς να παρατείνουν τον χρόνο οδήγησης ή να μειώνουν τον χρόνο ανάπαυσης και τα διαλείμματα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η διάταξη που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα.

(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Είναι επομένως ευκταίο να επιβληθεί η εφαρμογή της διάταξης που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα και ώστε να έχουν οι οδηγοί τη δυνατότητα να επιστρέφουν στον τόπο διαμονής τους σε τακτική βάση και να μπορούν να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες ανάπαυσης σε ποιοτικά καταλύματα. Στην περίπτωση που ο οδηγός επιλέγει να περάσει αυτήν την περίοδο ανάπαυσης στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών θα πρέπει να παρέχει στον οδηγό τα οικονομικά ή πρακτικά μέσα για να επιστρέψει στον τόπο αυτόν. Επιπλέον, η διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της διάρκειας της περιόδου ανάπαυσης. Στην περίπτωση που ο οδηγός επιλέγει να περάσει την περίοδο ανάπαυσης σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του, αυτό δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ταξιδίου που δικαιούται ο οδηγός.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των απαιτήσεων για την εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται επαρκές κατάλυμα για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

(7)  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των απαιτήσεων για την εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. Είναι επομένως ανάγκη, προς εξασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας και ασφαλείας για τους οδηγούς, να αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται ποιοτικό και φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα ή άλλος χώρος που επιλέγεται από τον οδηγό και πληρώνεται από τον εργοδότη για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού ασφαλών χώρων στάθμευσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των οδηγών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Πολλές οδικές μεταφορές εντός της Ένωσης περιλαμβάνουν μεταφορά με πορθμείο ή σιδηρόδρομο σε τμήμα της διαδρομής. Θα πρέπει, επομένως, να καθοριστούν σαφείς και κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης και τα διαλείμματα για τις εν λόγω μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις σε περίπτωση περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης για μεγάλα ταξίδια με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, που αφορούν κυρίως την περιφέρεια της ΕΕ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες εργασίας των οδηγών σε τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρέχουν στους οδηγούς πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι δυνατότητες των σημερινών και των μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών.

(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων και να επιτευχθεί η απλούστευσή της, οι δυνατότητες των σημερινών και των μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να συσταθεί μια δικτυακή πύλη για τις οδικές μεταφορές, όπως το GNSS, η οποία θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του ευφυούς ταχογράφου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση σε ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης, καθώς και η ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στις διεθνείς οδικές μεταφορές, καθιστούν αναγκαία τη συντόμευση της μεταβατικής περιόδου για την εγκατάσταση ευφυούς ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα. Ο ευφυής ταχογράφος θα συμβάλει στην καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και στην απλούστευση των ελέγχων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο των εθνικών αρχών. Η εγκατάσταση του ευφυούς ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2021.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Η χρήση ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων παρουσιάζει αυξητική τάση, κάτι που έχει οδηγήσει στην εμφάνιση αθέμιτου ανταγωνισμού και αποκλίσεων στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ανισότητες στις συνθήκες εργασίας και κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια. Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των οδηγών, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, εκτός εάν το όχημα χρησιμοποιείται για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας ή του οδηγού, ή η οδήγηση δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του προσώπου που οδηγεί το όχημα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας για τους οδηγούς, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι στάθμευσης, κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και ποιοτικά καταλύματα ή να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές. Η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο χώρων στάθμευσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11δ)  Στο ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το ενδεχόμενο σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και να προωθηθεί η τυποποίηση σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)  εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· ή

«α)  εμπορευμάτων· ή»

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 3 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων·

η)  οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«η α)  ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν η μεταφορά δεν πραγματοποιείται επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή, αλλά για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας ή του οδηγού, και όταν η οδήγηση δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του προσώπου που οδηγεί το όχημα·»

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 4 – στοιχείο ιη

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  «μη εμπορική μεταφορά»: κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν παράγει εισόδημα.

ιη)  «μη εμπορική μεταφορά»: κάθε οδική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται άμεση ή έμμεση αμοιβή και η οποία δεν παράγει άμεσο ή έμμεσο εισόδημα.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός διευκρινίζεται περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 4 – στοιχείο ιη α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ιη α)  «τόπος διαμονής»: η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος·»

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 4 – στοιχείο ιη β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ιη β)  «ελαφρό επαγγελματικό όχημα»: όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και του οποίου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος έμφορτου οχήματος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.»

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει να κάνει διάλειμμα 45 λεπτών σε όχημα που οδηγεί άλλος οδηγός υπό τον όρο ότι ο οδηγός που κάνει το διάλειμμα δεν παρέχει βοήθεια στον οδηγό που οδηγεί το όχημα.

Σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει να κάνει διάλειμμα 45 λεπτών σε όχημα που οδηγεί άλλος οδηγός υπό τον όρο ότι ο οδηγός που κάνει το διάλειμμα δεν παρέχει βοήθεια στον οδηγό που οδηγεί το όχημα.

 

Για την οδική μεταφορά επιβατών, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να κάνει διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, που ακολουθείται από διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, και κάθε διάλειμμα να κατανέμεται στη διάρκεια της περιόδου οδήγησης κατά τρόπον ώστε να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

Αιτιολόγηση

Οι οδηγοί που μεταφέρουν επιβάτες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να κάνουν διαλείμματα προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των επιβατών χωρίς να υπερβαίνουν τον χρόνο οδήγησης ή να μειώνουν τον χρόνο ανάπαυσης και τα διαλείμματα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«6.  Κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον:

 

α)  τέσσερις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή

 

β)  δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας.

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.»

 

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως πριν ή μετά από κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών.·

7.  Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται πριν από κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών ή ως παράταση αυτής, σαν μία συνεχής περίοδος ανάπαυσης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8α.  Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής,

8α.  Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε ποιοτικό και φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα, εκτός της καμπίνας, που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και ύπνου για τον οδηγό,

α)  το οποίο είτε παρέχει είτε πληρώνει ο εργοδότης, ή

α)  το οποίο είτε παρέχει είτε πληρώνει ο εργοδότης, ή

β)  στον τόπο διαμονής του οδηγού ή σε άλλο χώρο της επιλογής του.

β)  στον τόπο διαμονής του οδηγού ή σε άλλο χώρο της επιλογής του.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8b.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους εντός κάθε περιόδου τριών διαδοχικών εβδομάδων.

8b.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της επιλογής τους εντός κάθε περιόδου τριών διαδοχικών εβδομάδων. Ο οδηγός ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση μεταφορών πριν από την εν λόγω περίοδο ανάπαυσης, εάν πρόκειται να τη λάβει σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του. Όταν ο οδηγός επιλέγει να λάβει την ανάπαυση στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών παρέχει στον οδηγό τα οικονομικά ή πρακτικά μέσα για να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του. Η διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής του οδηγού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της διάρκειας της περιόδου ανάπαυσης. Στην περίπτωση που ο οδηγός επιλέγει να περάσει την περίοδο ανάπαυσης σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση δεν αφαιρεί τα έξοδα ταξιδίου από την αποζημίωση ταξιδίου που δικαιούται ο οδηγός.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

8γ.  Το αργότερο έως ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά διετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους οδηγούς και ασφαλών χώρων στάθμευσης στην επικράτειά τους. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κοινού μορφοτύπου για τις διετείς εκθέσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.·

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.

Αιτιολόγηση

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(6α)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.

«1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις, την ταχύτητα παράδοσης ή/και τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.»

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος.

«4.  Δεκαοκτώ μήνες αφότου αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου για τα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, θα πρέπει να εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος στα οχήματα που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας.»

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 34 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την άφιξή του σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.»

Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την άφιξή του στον πρώτο κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο i

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

i)  τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 28 ημέρες,

«i)  τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 56 ημέρες,»

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο iii

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2β)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

iii)  κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

«iii)  κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.»

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – σημείο ii

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2γ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,

«ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, τα κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.6.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Georges Bach

3.10.2017

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

14

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

14

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Λάμπρος Φουντούλης, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Ημερομηνία κατάθεσης

7.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Λάμπρος Φουντούλης

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου