RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

7.6.2018 - (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Wim van de Camp
Arvamuse koostaja (*):
Georges Bach, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54


EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0277),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0167/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2018. aasta arvamust[1],

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0205/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Sõidukijuhtide head töötingimused ja autoveo-ettevõtjate ausad konkurentsitingimused on ülimalt olulised, et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor. Selle protsessi hõlbustamiseks on oluline, et liidu sotsiaalõigusnormid autoveo valdkonnas oleksid selged, eesmärgipärased, et oleks kerge neid kohaldada ja tagada nende täitmine, ning et neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt kogu liidus.

1.   Sõidukijuhtide head töötingimused ja autoveo-ettevõtjate ausad konkurentsitingimused on ülimalt olulised, et luua ohutu, tõhus, sotsiaalselt vastutustundlik ja mittediskrimineeriv autoveosektor, mis suudab ligi meelitada kvalifitseeritud töötajaid. Selle protsessi hõlbustamiseks on oluline, et liidu sotsiaalõigusnormid autoveo valdkonnas oleksid selged, proportsionaalsed, eesmärgipärased, et oleks kerge neid kohaldada ja tagada nende täitmine, ning et neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt kogu liidus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Autoveovaldkonnas kehtivate liidu sotsiaalõigusnormide rakendamise tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo vaheaegade kohta ning eeskirjade puudumine juhtide tagasipöördumise kohta oma koju on viinud liikmesriikide erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi suurendanud õiguskindlusetust ning sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset kohtlemist.

2.  Autoveovaldkonnas kehtivate liidu sotsiaalõigusnormide rakendamise tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel tehti kindlaks teatavad puudused õigusraamistiku rakendamisel. Ebaselged eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo vaheaegade kohta ning eeskirjade puudumine juhtide tagasipöördumise kohta oma koju või mõnda teise nende valitud kohta on viinud liikmesriikide erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi suurendanud õiguskindlusetust ning sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset kohtlemist.

 

Samal ajal aitavad maksimaalsed ööpäevased ja iganädalased sõiduajad, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 561/2006, tulemuslikult parandada autojuhtide sotsiaalseid tingimusi ja üldist liiklusohutust ning seepärast tuleks võtta meetmeid nende järgimise tagamiseks.

______________

____________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liiklusohutuse ja õigusnormide täitmise tagamise huvides peaksid kõik sõidukijuhid olema täiesti teadlikud nii sõidu- kui ka puhkeaja eeskirjadest ning puhkealade olemasolust. Seepärast on asjakohane, et liikmesriigid töötavad välja suunised, milles antakse käesolev määrus edasi selgel ja lihtsal viisil, antakse kasulikku teavet parkimis- ja puhkealade kohta ja rõhutatakse väsimuse vastu võitlemise tähtsust.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Liiklusohutuse huvides tuleks julgustada veoettevõtjaid looma ohutuskultuuri, mis hõlmab kõrgema juhtkonna poolt kehtestatud ohutusmeetmeid ja -menetlusi ning milles keskastme juhid näitavad üles pühendumust rakendada ohutuspoliitikat ja töötajad näitavad üles valmisolekut täita ohutuseeskirju. Selgelt tuleks keskenduda autoveo ohutuse küsimustele, nagu väsimus, vastutus, marsruudi kavandamine, tööaja korraldus, tulemustasu ja täpne ajastamine.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 järelhindamine kinnitas, et liidu sotsiaalõigusnormide ebajärjekindel ja ebatõhus täitmise tagamine tulenes peamiselt ebaselgetest eeskirjadest, ebarahuldavast kontrollivahendite kasutamisest ning ebapiisavast halduskoostööst liikmesriikide vahel.

3.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 järelhindamine kinnitas, et liidu sotsiaalõigusnormide ebajärjekindel ja ebatõhus täitmise tagamine tulenes peamiselt ebaselgetest eeskirjadest, ebarahuldavast ja ebavõrdsest kontrollivahendite kasutamisest ning ebapiisavast halduskoostööst liikmesriikide vahel, mis suurendab Euroopa siseturu killustatust.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selged, kohased ja ühtlaselt täidetud eeskirjad on olulised selliste poliitiliste sihtide saavutamiseks nagu juhtide töötingimuste parandamine ning eelkõige moonutamata konkurentsi tagamine ettevõtjate vahel ja liiklusohutuse tagamine kõigi liiklejate jaoks.

4.  Selged, kohased ja ühtlaselt täidetud eeskirjad on olulised selliste poliitiliste sihtide saavutamiseks nagu juhtide töötingimuste parandamine ning eelkõige moonutamata ja ausa konkurentsi tagamine ettevõtjate vahel ja liiklusohutuse tagamine kõigi liiklejate jaoks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kõik autoveosektoris kohaldatavad riigisisesed eeskirjad peavad olema proportsionaalsed ja põhjendatud ega tohi takistada aluslepinguga tagatud põhivabaduste, näiteks kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse kasutamist või muuta seda vähem atraktiivseks, et säilitada või isegi suurendada liidu konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Et tagada kogu Euroopa autoveosektoris võrdsed tingimused, tuleks käesolevat määrust kohaldada kõigi rahvusvahelistel vedudel kasutatavate sõidukite suhtes, mille mass on üle 2,4 tonni.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kaubavedu on reisijateveost täiesti erinev. Bussijuhid puutuvad reisijatega tihedalt kokku ja neil peaks olema võimalik teha vaheaegu paindlikumalt, ilma sõiduaja pikendamise või puhkeperioodide ja vaheaegade lühendamiseta.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Rahvusvahelisi kaugvedusid tegevad juhid veedavad pikki perioode kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded regulaarse iganädalase puhkeperioodi kohta pikendavad kodust eemal veedetud aega asjatult. Seepärast on soovitav kohandada regulaarse iganädalase puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik lühendatud iganädalased puhkeperioodid kompenseeritaks neile täielikult. Samuti on vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, et kodust eemal viibitavad perioodid ei oleks ülemäära pikad.

6.  Rahvusvahelisi kaugvedusid tegevad juhid veedavad pikki perioode kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded regulaarse iganädalase puhkeperioodi kohta pikendavad kodust eemal veedetud aega asjatult. Seepärast on soovitav kohandada regulaarse iganädalase puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks koju või nende valitud kohta ning et kõik lühendatud iganädalased puhkeperioodid kompenseeritaks neile täielikult. Samuti on vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, et kodust eemal viibitavad perioodid ei oleks ülemäära pikad. Kui juht soovib veeta puhkeperioodi kodus, peaks veoettevõtja tagama juhile vahendid koju pöördumiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Kui sõidukijuhi töö eeldab tööandja jaoks ka selliste toimingute tegemist, mis ei kuulu tema ametialaste sõidukijuhtimise ülesannete hulka, näiteks peale- ja mahalaadimine, parkimiskoha leidmine, sõiduki hooldamine, marsruudi ettevalmistamine jms, tuleks tema tööaja, piisava puhkeaja ja töötasu kindlaks määramisel võtta arvesse ka aega, mida ta vajab nende ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b.  Et kindlustada sõidukijuhtidele töötingimused peale- ja mahalaadimiskohtades, peaksid selliste rajatiste omanikud ja käitajad tagama juhtidele juurdepääsu sanitaarruumidele.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 c.  Tänu tehnika kiirele arengule töötatakse välja järjest keerukamaid autonoomseid sõidukijuhtimise süsteeme. Tulevikus võivad need süsteemid võimaldada sõidukeid kasutada mitmesugusel viisil, nii et nende manööverdamiseks ei kasutata juhti. See võib tuua kaasa uusi kasutusvõimalusi, näiteks veokikonvoid. Seetõttu on vaja kohandada kehtivaid õigusakte, sealhulgas sõidu- ja puhkeaegu käsitlevaid eeskirju, mille puhul on oluline saavutada edu kooskõlastamise töörühma (ÜRO Euroopa Majanduskomisjon) tasandil. Komisjon koostab hindamisaruande autonoomsete sõidukijuhtimise süsteemide kasutamise kohta liikmesriikides ja lisab sellele vajaduse korral õigusakti ettepaneku, et võtta arvesse autonoomsete sõidukijuhtimise tehnoloogiate kasulikkust. Õigusakti eesmärk on tagada liiklusohutus, võrdsed tingimused ja nõuetekohased töötingimused, võimaldades ELil olla uute uuenduslike tehnoloogiate ja tavade valdkonnas teerajaja.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Spetsiaalsetel parkimisaladel peaks olema olemas kõik vajalik korralike puhketingimuste tagamiseks, st sanitaarruumid, toitlustus, turvameetmed jms.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b.  Asjakohased puhkealad on sektoris sõidukijuhtide töötingimuste parandamiseks ja liiklusohutuse tagamiseks hädavajalikud. Kuna veosektoris on kabiinis puhkamine tavapärane ja teatavatel juhtudel soovitav mugavuse ja sobivuse pärast, tuleks sõidukijuhtidel lubada puhata oma sõidukis, kui selles on sobiv magamisase. Seepärast ei tohiks liikmesriigid ebaproportsionaalselt piirata ega takistada spetsiaalsete parkimisalade loomist.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 c.  Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) läbivaadatud suunistes on ette nähtud parkimisala rajamine kiirtee äärde ligikaudu iga 100 km järel, et tagada ärieesmärgil maanteekasutajatele piisavalt ohutud ja turvalised parklakohad, ning seepärast tuleks julgustada liikmesriike rakendama TEN-T suuniseid ning piisavalt toetama turvaliste ja sobivalt kohandatud parkimisalade rajamist ja neisse investeerima.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 d.  Et tagada kvaliteetsed ja taskukohased puhkealad, peaksid komisjon ja liikmesriigid soodustama sotsiaalsete, äri-, avaliku sektori ja muude ettevõtete asutamist spetsiaalsete parkimisalade käitamiseks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Sageli hõlmab ühenduse piires korraldatav autovedu marsruudil lõike, mis tuleb läbida parvlaeva või rongiga. Seepärast tuleks selliste vedude jaoks kehtestada selged ja asjakohased eeskirjad puhkeperioodide ja vaheaegade kohta.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Eeskirjade tulemusliku täitmise tagamiseks on väga tähtis, et pädevad asutused suudaksid teedel kontrolli tehes teha kindlaks, et kontrollimise päeval ja sellele eelnenud 56 päeval on sõiduaegade ja puhkeperioodide nõuded täidetud.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 b.  Et eeskirjad oleksid selged, lihtsasti mõistetavad ja täidetavad, tuleb teave teha sõidukijuhtidele kättesaadavaks. See tuleks saavutada komisjonipoolse koordineerimise kaudu. Sõidukijuhid peaksid samuti saama teavet puhkealade ja turvaliste parkimisalade kohta, et võimaldada teekonda paremini planeerida. Lisaks sellele tuleks komisjonipoolse koordineerimise kaudu luua tasuta vihjeliin, mis võimaldab teavitada kontrolliasutusi juhtidele põhjendamatu surve avaldamise juhtumitest, pettusest või ebaseaduslikust käitumisest.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 c.  Määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 6 nõutakse, et liikmesriigid kasutaksid hea maine nõuete täitmise hindamiseks ühist rikkumiste klassifikatsiooni. Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 rikkumise korral kohaldatavaid karistusi reguleerivaid riigisiseseid eeskirju rakendatakse tulemuslikul, proportsionaalsel ja hoiataval viisil. Meetmeid tuleb võtta ka selleks, et tagada, et kõik liikmesriikide kohaldatavad karistused oleksid mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed rikkumise raskusega.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Sotsiaalõigusnormide täitmise tagamise kulutasuvuse parandamiseks tuleks täielikult ära kasutada praeguste ja tulevaste sõidumeerikute süsteemide võimalusi. Sel eesmärgil tuleks parandada sõidumeerikute funktsionaalsust, et võimaldada täpsemat positsioneerimist, eelkõige rahvusvaheliste vedude puhul.

11.  Sotsiaalõigusnormide täitmise tagamise kulutasuvuse parandamiseks tuleks praeguste ja arukate sõidumeerikute süsteemide kasutamine muuta rahvusvahelistel vedudel kohustuslikuks. Sel eesmärgil tuleks parandada sõidumeerikute funktsionaalsust, et võimaldada täpsemat positsioneerimist.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a.  Arvestades uue tehnoloogia kiiret arengut, kogu liidu majanduse üleminekut digitehnoloogiale ning vajadust tagada rahvusvahelise autoveo sektori ettevõtjatele võrdsed tingimused, tuleb lühendada registreeritud sõidukitele aruka sõidumeeriku paigaldamiseks ette nähtud üleminekuaega. Arukas sõidumeerik aitab lihtsustada kontrollimist ja seega ka liikmesriikide ametiasutuste tööd.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 b.  Võttes arvesse nutitelefonide laialdast kasutamist ja nende funktsioonide pidevat arengut ning Galileo süsteemi kasutuselevõttu, mis pakub üha suuremaid võimalusi reaalajas lokaliseerimiseks, mida paljudes mobiiltelefonides juba kasutatakse, peaks komisjon uurima võimalust töötada välja ja sertifitseerida mobiilirakendus, mis pakub samu eeliseid kui arukas sõidumeerik ja millega seotud kulud on samad kui arukal sõidumeerikul.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt aa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 2 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt aa:

 

„aa)  rahvusvahelistes vedudes kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab 2,4 tonni, või“

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 3 – punkt ha (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artiklile 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„ha)  kaubaveoks kasutatavate väikeste tarbesõidukitega, kui vedu ei toimu rendi või tasu eest, vedu toimub ettevõtte või sõidukijuhi enda kulul ning sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku põhitegevus;“

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt r

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

r)  mitteäriline vedu – mis tahes autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest või omal kulul ning mille eest ei saada tasu ja mis ei too kaasa tulu.

r)  mitteäriline vedu – mis tahes autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest või omal kulul ning mille eest ei saada tasu ja mis ei too kaasa tulu või käivet.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt r a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklile 4 lisatakse uus punkt r a:

 

r a)  „kodu – sõidukijuhi registreeritud elukoht liikmesriigis;“

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 5 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Konduktori vanuse alampiir on 18 aastat.

1.  Sõidukijuhi vanuse alampiir on 18 aastat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=EN)

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 7 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et järgitakse lõike 1 sätteid.

Nimetatud vaheaja asemel võivad olla vähemalt 15 minuti pikkused vaheajad, mis on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et järgitakse esimese lõigu sätteid. Vaheajad, mis võetakse sel viisil enne, kui sõiduaeg on kestnud 45 minutit, ei vasta esimese lõigu sätetele.

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artikli 8 lõikele 6 lisatakse järgmine punkt:

 

b a)  kolm vähemalt 45tunnist regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja üks vähemalt 24tunnine lühendatud iganädalane puhkeperiood.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punkti b puhul kompenseeritakse lühendatud iganädalased puhkeperioodid samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu.

Punktide b ja c puhul kompenseeritakse eespool täpsustatud lühendatud iganädalased puhkeperioodid samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu kooskõlas lõikega 8b.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6a – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  Artikli 8 lõike 6a sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

6a. Erandina lõikest 6 võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1073/2009 (rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta) määratletud üksikut rahvusvahelist sõitjate juhuvedu tegev juht lükata iganädalase puhkeaja edasi kuni 12 järjestikuseks 24-tunniseks ajavahemikuks alates eelmisest regulaarsest iganädalasest puhkeajast, tingimusel et:

6a.  Erandina lõikest 6 võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1073/2009 (rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta) määratletud üksikut sõitjate juhuvedu tegev juht lükata iganädalase puhkeaja edasi kuni 12 järjestikuseks 24-tunniseks ajavahemikuks alates eelmisest regulaarsest iganädalasest puhkeajast, tingimusel et:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Selgitus

Seda erandit tuleks kohaldada ka riigisiseste vedude suhtes, eelkõige peaksid sellest võimalusest kasu saama suuremad liikmesriigid.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6a – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a b)  Artikli 8 lõike 6a punkt a jäetakse välja.

a)  teenus kestab vähemalt 24 järjestikust tundi liikmesriigis või kolmandas riigis, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse ja mis ei ole riik, kus vedu algas;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a c (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6aa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a c)  Artiklile 8 lisatakse uus lõige:

 

„6aa.  Erandina artikli 8 lõikest 2 ja artikli 8 lõike 6 teisest lõigust võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1073/2009 (rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta) määratletud üksikut sõitjate juhuvedu tegev juht lükata kuni kaks korda nädalas ööpäevase puhkeaja ühe tunni võrra edasi, tingimusel et erandi kasutamise järel võetud ööpäevane puhkeperiood kestab vähemalt 9 tundi ja sellega ei vähendata liiklusohutust.“

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a d (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6ab (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a d)  Artiklile 8 lisatakse uus lõige:

 

„6ab.  Kui sellega ei vähendata liiklusohutust, võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1073/2009 (rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta) määratletud üksikut sõitjate juhuvedu tegev juht võtta regulaarse ööpäevase puhkeperioodi kolme perioodina, mis hõlmavad vähemalt järgmist: 1-tunnist katkematut perioodi, 2-tunnist katkematut perioodi ja 9-tunnist katkematut perioodi. Need perioodid võivad olla mis tahes järjestuses, välja arvatud kaks katkematut 9-tunnist perioodi järjest ühest päevast teiseni.“

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Puhkeperiood, mis võetakse kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, järgneb või eelneb vahetult vähemalt 45tunnisele regulaarsele iganädalasele puhkeperioodile.

7.  Puhkeperiood, mis võetakse kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, võetakse koos vähemalt 45tunnise regulaarse iganädalase puhkeperioodiga.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  Artikli 8 lõiget 8 muudetakse järgmiselt:

8.  Juhi valikul võib ööpäevaseid puhkeperioode ja vähendatud iganädalasi puhkeperioode, mida ei kasutata sõiduki tavalises paiknemiskohas, veeta sõidukis, kui see on varustatud magamisasemega iga juhi jaoks ega liigu.

8.  Juhi valikul võib ööpäevaseid puhkeperioode, mida ei kasutata sõiduki tavalises paiknemiskohas, veeta sõidukis, kui see on varustatud magamisasemega iga juhi jaoks ega liigu.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a.  Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja üle 45tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, ei või võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas majutuskohas, kus on asjakohased magamis- ja sanitaarruumid;

8a.  Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode, vähendatud iganädalasi puhkeperioode ja üle 45tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, ei või võtta sõidukis. Selle asemel tuleb need võtta sobivas majutuskohas, kus on asjakohased magamis- ja sanitaarruumid. Majutus peab olema:

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8a – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kas tööandja poolt korraldatud ja makstud kohas või

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kodus või mõnes muus juhi poolt valitud eramajutuses.

b)  juhi kodus või mõnes muus juhi poolt valitud eramajutuses.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8aa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:

 

„8aa.  Käesoleva artikli lõiget 8a ei kohaldata juhul, kui regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja vähendatud iganädalasi puhkeperioode võetakse kohas, mis tõendatult vastab artiklis 8a sätestatud nõuetele, tingimusel et sõiduk ei liigu ja on varustatud magamisasemega iga juhi jaoks.“

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8b – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8b.  Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest.

8b.  Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et enne iga kolmest järjestikusest nädalast koosneva perioodi lõppu saab juht veeta kodus või muus tema valitud kohas vähemalt ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest. Kui juht veedab sellise puhkeperioodi mujal kui oma kodus, teavitab ta sellest veoettevõtjat kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne kõnealust puhkeperioodi. Kui juht otsustab kodus puhata, peab veoettevõtja tagama talle koju tagasipöördumiseks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8b – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 8 lõikele 8b lisatakse järgmine lõik:

 

„Juht kinnitab, et regulaarne iganädalane puhkeperiood või üle 45tunnine iganädalane puhkeperiood, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, on veedetud juhi valitud kohas. Juhi kinnitavat avaldust hoitakse ettevõtja ruumides.“

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 8a

 

1.  Erandina artikli 8 lõikest 8a võib juht regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja lühendatud iganädalasi puhkeperioode veeta igal parkimisalal, mis kinnitab, et parkimisala vastab spetsiaalse parkimisala nõuetele.

 

2.  Kõik parkimisalad, kus on vähemalt 1. lisas sätestatud rajatised ja vahendid, võivad oma sissepääsu juures märkida, et parkimisala vastab spetsiaalse parkimisala nõuetele.

 

3.  Liikmesriigid tagavad korrapärased pistelised kontrollid, et teha kindlaks parkimisala tingimuste vastavus 1. lisas sätestatud spetsiaalse parkimisala kriteeriumidele.

 

4.  Liikmesriigid uurivad kaebusi, mis käsitlevad selliste parkimisalade mittevastavust 1. lisas sätestatud kriteeriumidele, mis on kinnitanud parkimisala vastamist kõnealustele nõuetele.

 

5.  Liikmesriigid levitavad teavet spetsiaalsete parkimisalade kohta, mida ei loeta enam 1. lisas sätestatud kriteeriumidele vastavaks, määruse (EL) nr 885/2013 artikli 5 lõikes 3 osutatud riikliku või rahvusvahelise juurdepääsupunkti kaudu.

 

6.  Kõiki 1. lisas sätestatud spetsiaalse parkimisala kriteeriumidele vastavaid parkimisalasid loetakse käesoleva määruse tähenduses ööpäevase, iganädalase, kompensatsioonina võetud ning lühendatud iganädalase puhkeperioodi veetmiseks sobivaks, kui vastavalt lõikele 5 ei ole osutatud teisiti.

 

7.  Liikmesriigid esitavad alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast komisjonile igal aastal aruande, mis käsitleb spetsiaalsete parkimisalade kättesaadavust nende territooriumil.

 

8.  Liikmesriigid soodustavad spetsiaalsete parkimisalade rajamist kooskõlas määruse (EL) nr 1315/2013 artikli 39 lõike 2 punktiga c.

 

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 2020 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande sõidukijuhtidele sobivate puhkealade ja turvaliste parkimisalade kättesaadavuse kohta. Aruannet ajakohastatakse igal aastal komisjoni poolt lõike 5 alusel kogutud teabe põhjal ja selles on loetletud kavandatavad meetmed, millega suurendatakse sõidukijuhtidele sobivate puhkealade ja turvaliste parkimisalade arvu ja parandatakse nende kvaliteeti.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 9 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit saatev juht katkestada regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud iganädalase puhkeperioodi kuni kahel korral muude töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema juurdepääs tema käsutuses olevale magamis- või lamamisasemele.

1.  Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit saatev juht katkestada regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud iganädalase puhkeperioodi kuni kahel korral muude töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema juurdepääs tema käsutuses olevale magamiskajutile või -kupeele, magamis- või lamamisasemele.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 9 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklile 9 lisatakse lõige 1a:

 

„Lõikes 1 toodud erandit võib laiendada regulaarsele iganädalasele puhkeperioodile, kui parvlaevavedu kestab 12 tundi või enam. Nimetatud iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema juurdepääs magamiskajutile.“

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 10 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Veoettevõtjatel on keelatud töölepingu alusel töötavatele või veoettevõtja käsutusse antud juhtidele makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate kujul makstavate summade sidumine läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või edasitoimetatud kauba kogusega, kui makstavad summad võivad oma laadi poolest ohustada liiklusohutust ja/või soodustada käesoleva määruse rikkumist.

1.  Veoettevõtjatel on keelatud töölepingu alusel töötavatele või veoettevõtja käsutusse antud juhtidele makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate kujul makstavate summade sidumine läbisõidetud vahemaa pikkusega, kauba kättetoimetamise kiirusega ja/või edasitoimetatud kauba kogusega, kui makstavad summad soodustavad käesoleva määruse nõuete rikkumist.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 12 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi ohustatud, võib juht teha erandi artikli 8 lõikest 2 ja artikli 8 lõike 6 teisest lõigust, et jõuda sobivasse majutuskohta, nagu on osutatud artikli 8 lõikes 8a, et veeta seal oma ööpäevane või iganädalane puhkeperiood. Selle erandi kasutamisel ei tohi ületada ööpäevast või iganädalast sõiduaega ega lühendada ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi. Juht peab sellise erandi laadi ja põhjuse märkima käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele või väljatrükile või oma töögraafikusse hiljemalt sobivasse majutuskohta jõudmisel.

Tingimusel et see ei vähenda liiklusohutust, võib juht teha erandi artikli 6 lõikest 1 pärast 30 minuti pikkust puhkust, et jõuda kahe tunni jooksul oma tavalisse tugipunkti tööandja tegevuskohas. Juht peab sellise erandi põhjuse märkima käsitsi sõidumeeriku väljatrükile. See kuni kahetunnine periood kompenseeritakse samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala lõpuks.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Artikli 13 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

d)  sõidukid või sõidukite kombinatsioon, mille lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni ja mida kasutavad universaalsete postiteenuste osutajad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ (ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 2 lõike 13 mõistes postisaadetiste kohaletoimetamiseks universaalse postiteenuse raames.

d)  sõidukid või sõidukite kombinatsioon, mille lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni ja mida kasutavad universaalsete postiteenuste osutajad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ (ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 2 lõike 13 mõistes direktiivi 97/67/EÜ artikli 2 lõikes 6 määratletud postisaadetiste kohaletoimetamiseks.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=ET)

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Artikli 13 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:

e) sõidukid, mis on käigus ainult saartel, mille pindala ei ületa 2 300 km2 ja mis ei ole riigi ülejäänud territooriumiga ühendatud mootorsõidukitele kasutamiseks avatud silla, koolme ega tunneli kaudu;

„e)  sõidukid, mis on käigus ainult saartel või riigi ülejäänud territooriumist eraldatud aladel, mille pindala ei ületa 2 300 km2 ja mis ei ole riigi ülejäänud territooriumiga ühendatud mootorsõidukitele kasutamiseks avatud silla, koolme ega tunneli kaudu ega piirne mõne muu liikmesriigiga;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=ET)

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt p a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 c)  Artikli 13 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„p a)  sõidukid või autorongid, mille lubatud täismass ei ületa 44 tonni ja mida kasutab ehitusettevõtja ettevõtte asukohast kuni 100 km raadiuses, tingimusel et sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevus.“

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pakilistel juhtudel võivad liikmesriigid erandkorras teha ajutisi, mitte üle 30 päeva kestvaid erandeid, mis peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud ja millest teatatakse viivitamata komisjonile.

2.  Pakilistel juhtudel võivad liikmesriigid erandkorras teha ajutisi, mitte üle 30 päeva kestvaid erandeid, mis peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud ja millest teatatakse viivitamata komisjonile.

 

See teave avaldatakse selleks ettenähtud avalikul veebisaidil, mida haldab komisjon ja mis on kättesaadav kõigis ELi keeltes.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 15 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 punktis a nimetatud sõidukite juhtide suhtes kohaldatakse riiklikke eeskirju, mis pakuvad lubatud sõiduaegade ja ettenähtud vaheaegade ning kohustuslike puhkeperioodide osas kohast kaitset. Liikmesriigid teavitavad komisjoni selliste juhtide suhtes kohaldatavatest asjakohastest riiklikest eeskirjadest.

Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 punktis a nimetatud sõidukite juhtide suhtes kohaldatakse riiklikke eeskirju, mis pakuvad lubatud sõiduaegade ja ettenähtud vaheaegade ning kohustuslike puhkeperioodide osas kohast kaitset. Liikmesriigid peaksid sõidukijuhtide töötingimuste ning liiklusohutuse ja nõuete täitmise tagamise huvides tagama parkimis- ja puhkealade olemasolu, mis on talvel lume- ja jäävabad, eelkõige Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades ja/või äärealadel.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 17 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Artiklile 17 lisatakse lõige 3a:

 

3a.  Aruandes hinnatakse autonoomsete sõidukijuhtimise süsteemide kasutamist liikmesriikides ja juhi võimalust märkida üles ajavahemikku, mille jooksul autonoomne sõidukijuhtimise süsteem on aktiveeritud, ning vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek käesoleva määruse muutmiseks, sealhulgas vajalikud nõuded juhile nende andmete salvestamiseks arukasse sõidumeerikusse.“

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 165/2014 sätete rikkumiste korral kohaldatavad karistusnormid ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Nimetatud karitused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed rikkumise raskusega, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ12 III lisas, ning hoiatavad ja mittediskrimineerivad. Käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 165/2014 rikkumine ei või kaasa tuua mitut sanktsiooni või menetlust. Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist meetmetest ja karistusnorme reguleerivatest sätetest artikli 29 teises lõigus nimetatud kuupäevaks. Liikmesriigid annavad viivitamata teada kõigist nende hilisematest muudatustest. Komisjon edastab omakorda teabe liikmesriikidele.

1.  Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 165/2014 sätete rikkumiste korral kohaldatavad karistusnormid ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Nimetatud karistused peavad olema tõhusad ja proportsionaalsed rikkumise raskusega, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ12 III lisas, ning hoiatavad ja mittediskrimineerivad. Käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 165/2014 rikkumine ei või kaasa tuua mitut sanktsiooni või menetlust. Liikmesriigid teavitavad artikli 29 teises lõigus nimetatud kuupäevaks komisjoni neist normidest ja meetmetest ning nende proportsionaalsuse hindamiseks riiklikul tasandil valitud meetodist ja kriteeriumitest. Liikmesriigid annavad viivitamata teada kõikidest neid mõjutavatest hilisematest muudatustest. Komisjon teavitab liikmesriike neist normidest ja meetmetest ning kõigist nende muudatustest.

 

See teave avaldatakse selleks ettenähtud avalikul veebisaidil, mida haldab komisjon ja mis on kättesaadav kõigis ELi keeltes ning mis sisaldab üksikasjalikku teavet selliste ELi liikmesriikides kohaldatavate karistuste kohta.

__________________

__________________

12  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35).

12  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35).

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 25 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 viidatud juhtudel võtab komisjon artikli 24 lõikes 2 nimetatud nõuandemenetluse kohaselt vastu rakendusaktid ühise lähenemisviisi kohta.

2.  Käesoleva määruse rakendamiseks võtab komisjon lõikes 1 viidatud juhtudel artikli 24 lõikes 2 nimetatud nõuandemenetluse kohaselt vastu rakendusaktid ühise lähenemisviisi kohta.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisatakse järgmine lisa:

 

„Parkimisaladele kehtivad miinimumnõuded

 

A. Teenindusrajatised

 

1)  tualettruumid veekraanidega, puhtad, töökorras, regulaarselt kontrollitavad:

 

– kuni 10 parklakoha puhul vähemalt üks tualettruum nelja tualetiga;

 

– 10 kuni 25 parklakoha puhul vähemalt üks tualettruum kaheksa tualetiga;

 

– 25 kuni 50 parklakoha puhul vähemalt kaks tualettruumi, kummaski 10 tualetti;

 

– 50 kuni 75 parklakoha puhul vähemalt kaks tualettruumi, kummaski 15 tualetti;

 

– 75 kuni 125 parklakoha puhul vähemalt neli tualettruumi, igaühes 15 tualetti;

 

– üle 125 parklakoha puhul vähemalt kuus tualettruumi, igaühes 15 tualetti;

 

2)  duširuumid, puhtad, töökorras, regulaarselt kontrollitavad:

 

– kuni 10 parklakoha puhul vähemalt üks duširuum kahe dušiga;

 

– 25 kuni 50 parklakoha puhul vähemalt kaks duširuumi, kummaski viis dušši;

 

– 50 kuni 75 parklakoha puhul vähemalt kaks duširuumi, kummaski 10 dušši;

 

– 75 kuni 125 parklakoha puhul vähemalt neli duširuumi, igaühes 12 dušši;

 

– üle 125 parklakoha puhul vähemalt kuus duširuumi, igaühes 15 dušši;

 

3)  joogivee piisav kättesaadavus;

 

4)  sobivad söögivalmistamisvõimalused, einela või restoran;

 

5)  kohapeal või lähiümbruses asuv kauplus, kus müüakse mitmesuguseid toidukaupu, jooke jne;

 

6)  piisav arv küllalt suuri prügikonteinereid;

 

7)  parkla läheduses asuv varjualune kaitseks vihma ja päikese eest;

 

8)  kättesaadav hädaolukorra lahendamise plaan või hädaolukordade juhtimine või töötajatele teadaolevad kontaktisikute andmed hädaolukorraks;

 

9)  piisav arv pinkidega piknikulaudu või muud sarnast varustust;

 

10)  spetsiaalne WiFi teenus;

 

11)  sularahaarveldusteta reserveerimis-, makse- ja arvesüsteem;

 

12)  vabade parklakohtade arvu teatamine nii kohapeal kui ka veebis;

 

13)  rajatistes on arvestatud sooliste iseärasustega.

 

B. Turvaelemendid

 

1)  Parkimisala on katkematult eraldatud selle ümbrusest, näiteks piirdeaia või muu tõkke abil, mis takistab juhuslikku sisenemist ja tahtlikku õigusvastast sisenemist või pidurdab sisenemist;

 

2)  parkimisalasse pääsevad ainult veokiparkla kasutajad ja veokiparkla personal;

 

3)  paigaldatud on digitaalne salvestamine (vähemalt 25 kaadrit sekundis). Süsteem salvestab pidevalt või liikumise tuvastamise režiimis;

 

4)  sisetelevisioonisüsteem, mis suudab katta kogu piirdeaia ja tagab kogu piirdeaia juures või läheduses toimuva tegevuse selge salvestamise (sisetelevisiooniga salvestatu vaatamine);

 

5)  paiga järelevalve patrulli abil või muul viisil;

 

6)  kõikidest kuritegelikest vahejuhtumitest teatatakse veokiparkla personalile ja politseile. Võimaluse korral tuleb sõiduk jätta hoiule, oodates politsei juhiseid;

 

7)  alaliselt valgustatud sõidu- ja jalgteed;

 

8)  jalakäijate ohutus spetsiaalsetel parkimisaladel;

 

9)  parkimisala jälgitakse sobiva ja proportsionaalse turvakontrolliga;

 

10)  hädaabitelefonide numbrid on selgelt nähtavad.“

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 1 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  Artikli 1 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

1.  Käesolevas määruses sätestatakse kohustused ja nõuded seoses autovedudel kasutatavate sõidumeerikute konstruktsiooni, paigaldamise, kasutamise, katsetamise ja kontrolliga, eesmärgiga kontrollida vastavust määrusele (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/15/EÜ14 ja nõukogu direktiivile 92/6/EMÜ15.

1.  Käesolevas määruses sätestatakse kohustused ja nõuded seoses autovedudel kasutatavate sõidumeerikute konstruktsiooni, paigaldamise, kasutamise, katsetamise ja kontrolliga, eesmärgiga kontrollida vastavust määrusele (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/15/EÜ14 ja nõukogu direktiivile 92/6/EMÜ15, määrusele (EÜ) nr 1072/2009, nõukogu direktiivile 92/106/EMÜ15a, direktiivile 96/71/EÜ ja direktiivile 2014/67/EL (niivõrd, kui see puudutab töötajate lähetamist autoveosektoris) ning direktiivile, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL erieeskirjad sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris.

__________________

__________________

14  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35).

14  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35).

15  Nõukogu 10. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/6/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise kohta ühenduses (EÜT L 57, 2.3.1992, lk 27).

15  Nõukogu 10. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/6/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise kohta ühenduses (EÜT L 57, 2.3.1992, lk 27).

 

15a  Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/106/EMÜ, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt ha (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 b)  Artikli 2 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„ha)  „arukas sõidumeerik“ – digitaalne sõidumeerik, mis kasutab satelliitnavigatsioonisüsteemil põhinevat positsioneerimisteenust, mille abil kooskõlas käesoleva määrusega määratakse automaatselt selle asukoht;“

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 3 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 c)  Artikli 3 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

4.  15 aasta jooksul pärast seda, kui esmaregistreeritud sõidukid peavad olema varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud sõidumeerikuga, paigaldatakse selline sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on registreeritud.

4.  Hiljemalt1 ... [Väljaannete talitus: kolm aastat pärast käesoleva muutva määruse jõustumist] paigaldatakse järgmistele sõidukitele arukas sõidumeerik:

 

a)  sõidukid, mida kasutatakse muus liikmesriigis kui sõiduki registreerimise liikmesriik ning mis on varustatud analoogsõidumeerikuga,

 

b)  sõidukid, mida kasutatakse muus liikmesriigis kui sõiduki registreerimise liikmesriik ning mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga, mis vastab nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 lisas IB sätestatud nõuetele, mida kohaldati kuni 30. septembrini 2011, või

 

c)  sõidukid, mida kasutatakse muus liikmesriigis kui sõiduki registreerimise liikmesriik ning mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga, mis vastab nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 lisas IB sätestatud nõuetele, mida kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2011,

 

__________________

 

  Eeldades, et maanteeveopakett jõustub 2019. aastal ja komisjoni arukaid sõidumeerikuid käsitleva rakendusakti 2. versioon jõustub 2019. või 2020. aastal (vt edaspidi artiklit 11), kohaldatakse seejärel moderniseerimisele järkjärgulist lähenemist.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=ET)

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 3 – lõige 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 d)  Artiklile 3 lisatakse lõige 4a:

 

4a.  Hiljemalt ... [Väljaannete talitus: neli aastat pärast käesoleva muutva määruse jõustumist] paigaldatakse arukas sõidumeerik kõikidele sõidukitele, mida kasutatakse muus liikmesriigis kui sõiduki registreerimise liikmesriik ning mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga, mis vastab nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 lisale IB, mida kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2012.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 e (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 3 – lõige 4b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 e)  Artiklile 3 lisatakse lõige 4b:

 

4b.  Hiljemalt ... [Väljaannete talitus: viis aastat pärast käesoleva muutva määruse jõustumist] paigaldatakse arukas sõidumeerik kõikidele sõidukitele, mida kasutatakse muus liikmesriigis kui sõiduki registreerimise liikmesriik ning mis on varustatud aruka sõidumeerikuga, mis vastab määruse (EL) 2016/799 IC lisale.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 f (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 4 – lõige 2 – taane 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 f)  Artikli 4 lõikele 2 lisatakse järgmine taane:

 

– olema piisava mälumahuga, et talletada kõik käesoleva määrusega nõutavad andmed;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 g (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 7 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 g)  Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse kontekstis töödeldakse isikuandmeid ainult käesoleva määruse ning määruse (EÜ) nr 561/2006 nõuete järgimise kontrollimiseks kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ ning direktiivi 95/46/ artiklis 28 osutatud järelevalveasutuse järelevalve all.

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse kontekstis töödeldakse isikuandmeid ainult käesoleva määruse ning määruse (EÜ) nr 561/2006, direktiivi 2002/15/EÜ, nõukogu direktiivi 92/6/EMÜ, nõukogu direktiivi 92/106/EMÜ, määruse (EÜ) nr 1072/2009, direktiivide 96/71/EÜ ja 2014/67/EL (niivõrd, kui see puudutab sõidukijuhtide lähetamist autovedudel) ning direktiivi, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL erieeskirjad sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris, nõuete järgimise kontrollimiseks kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ ning määruse (EL) 2016/679 artiklis 51 osutatud liikmesriigi järelevalveasutuse järelevalve all.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060ET.01000101-E0015)

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 h (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 h)  Artikli 7 lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

2.  Liikmesriigid tagavad eelkõige selle, et isikuandmeid kaitstakse muu kasutuse kui ainult rangelt käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006 seotud kasutuse eest kooskõlas lõikega 1 seoses:

2.  Liikmesriigid tagavad eelkõige selle, et isikuandmeid kaitstakse muu kasutuse kui ainult rangelt käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006, direktiiviga 2002/15/EÜ, nõukogu direktiiviga 92/6/EMÜ, nõukogu direktiiviga 92/106/EMÜ, määrusega (EÜ) nr 1072/2009, direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL (niivõrd, kui see puudutab sõidukijuhtide lähetamist autovedudel) ning direktiiviga, millega seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL kehtestatakse erieeskirjad sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris, seotud kasutuse eest kooskõlas lõikega 1 seoses:

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060ET.01000101-E0015)

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 8 – lõige 1 – taane 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– iga kolme tunni summeeritud juhtimisaja möödumine;

igas summeeritud juhtimisaja minutis ja iga kord, kui sõiduk ületab liikmesriigi piiri;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artikli 8 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

Selleks et kontrolliasutustel oleks nõuetele vastavust hõlpsam kontrollida, salvestab arukas sõidumeerik vastavalt määrusele (EÜ) nr 561/2006 ka selle, kas sõidukit on kasutatud kauba või reisijate veol.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Artikli 8 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

Alates ... [24 kuud pärast käesoleva muutva määruse jõustumist] esmakordselt registreeritud sõidukitele paigaldatakse sõidumeerik vastavalt käesoleva määruse artikli 8 lõike 1 esimese lõigu teise taandega ja artikli 8 lõike 1 teise lõiguga.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 9 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  15 aasta jooksul pärast seda, kui esmaregistreeritud sõidukid peavad olema varustatud sõidumeerikuga käesoleva artikli ning artiklite 8 ja 10 kohaselt, varustavad liikmesriigid oma kontrolliasutused vajalikus ulatuses varajase avastamise kaugsideseadmetega, mis on vajalikud käesolevas artiklis osutatud andmevahetuse võimaldamiseks, võttes arvesse liikmesriikide konkreetseid jõustamisnõudeid ja strateegiaid. Kuni selle ajani võivad liikmesriigid ise otsustada, kas varustada oma kontrolliasutused sellise varajase avastamise kaugsideseadmetega.

2.  Hiljemalt [Väljaannete talitus: üks aasta pärast käesoleva muutva määruse jõustumist] varustavad liikmesriigid oma kontrolliasutused vajalikus ulatuses varajase avastamise kaugsideseadmetega, mis on vajalikud käesolevas artiklis osutatud andmevahetuse võimaldamiseks, võttes arvesse liikmesriikide konkreetseid jõustamisnõudeid ja strateegiaid. Kuni selle ajani võivad liikmesriigid ise otsustada, kas varustada oma kontrolliasutused sellise varajase avastamise kaugsideseadmetega.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=ET)

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 9 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 d)  Artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Lõikes 1 osutatud side luuakse sõidumeerikuga ainult juhul, kui kontrolliasutuse seadmed seda nõuavad. Side peab andmete tervikluse ning salvestus- ja kontrolliseadmete autentimise tagamiseks olema turvaline. Edastatud andmetele on juurdepääs vaid määruse (EÜ) nr 561/2006 ja käesoleva määruse rikkumisi kontrollima volitatud kontrolliasutustel ning töökodadel, kui see on vajalik sõidumeerikute nõuetekohase toimimise kontrollimiseks.

3.  Lõikes 1 osutatud side luuakse sõidumeerikuga ainult juhul, kui kontrolliasutuse seadmed seda nõuavad. Side peab andmete tervikluse ning salvestus- ja kontrolliseadmete autentimise tagamiseks olema turvaline. Edastatud andmetele on juurdepääs vaid artikli 7 lõikes 1 osutatud liidu õigusaktide ja käesoleva määruse rikkumisi kontrollima volitatud kontrolliasutustel ning töökodadel, kui see on vajalik sõidumeerikute nõuetekohase toimimise kontrollimiseks.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060ET.01000101-E0015)

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 e (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 11 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 e)  Artikli 11 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

Tagamaks sõidumeeriku vastavust käesolevas määruses sätestatud põhimõtetele ja nõuetele, võtab komisjon rakendusaktidega vastu üksikasjalikud sätted artiklite 8, 9 ja 10 ühetaoliseks kohaldamiseks, välja arvatud sellised sätted, mis näeksid ette sõidumeerikutega lisaandmete salvestamist. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 42 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Tagamaks sõidumeeriku vastavust käesolevas määruses sätestatud põhimõtetele ja nõuetele, võtab komisjon rakendusaktidega vastu üksikasjalikud sätted artiklite 8, 9 ja 10 ühetaoliseks kohaldamiseks, välja arvatud sellised sätted, mis näeksid ette sõidumeerikutega lisaandmete salvestamist.

 

Hiljemalt [Väljaannete talitus: 12 kuud pärast käesoleva muutva määruse jõustumist] võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse artikli 8 lõike 1 esimese lõigu teises taandes ja artikli 8 lõike 1 teises lõigus nimetatud sõiduki iga piiriületuse registreerimise üksikasjalikud eeskirjad.

 

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 42 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060ET.01000101-E0015)

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 –punkt 1 f (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 34 – lõige 5 – punkt b – alapunkt iv

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 f)  Artikli 34 lõike 5 punkti b muudetakse järgmiselt:

iv)  märgi all : vaheajad või puhkus.

iv)  märgi all : vaheajad, puhkus, põhipuhkus või haiguspuhkus;

 

märgi all „parvlaev/rong“: lisaks märgile : määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklis 9 nõutud puhkeperiood parvlaeval või rongis veedetud aja jooksul.“

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 34 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Sobivasse peatuskohta jõudes sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, ning samuti selle, kus ja millal ta ületas piiri. Liikmesriik võib siiski nõuda oma territooriumil vedudega tegelevate sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate geograafiliste andmete lisamist, kui liikmesriik on teavitanud komisjoni neist geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 1998.

7.  Juhul kui sõidumeerik ei suuda piiriületust automaatselt registreerida, sisestab juht esimeses võimalikus ja kättesaadavas peatuskohas nende riikide tähised, kus ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, ning samuti selle, kus ja millal ta ületas piiri. Pärast piiriületust uude riiki sisenemisel sisestatakse riigikood sõidumeerikusse viite BEGIN all. Liikmesriik võib siiski nõuda oma territooriumil vedudega tegelevate sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate geograafiliste andmete lisamist, kui liikmesriik on teavitanud komisjoni neist geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 1998.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 34 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artiklile 34 lisatakse uus lõige 7 a:

 

„7 a.  Sõidukijuhtidele pakutakse koolitust sõidumeeriku õige kasutamise kohta, et seadme võimalusi kasutataks täiel määral. Juht ei pea kandma koolituskulusid, need peaks tasuma tema tööandja.“

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 34 – lõige 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Artiklile 34 lisatakse uus lõige 7 b:

 

„7 b.  Võimalikult paljudele kontrolliasutustele tuleks õpetada sõidumeerikute õiget lugemist ja jälgimist.“

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt i

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 c)  Artikli 36 lõike 1 punkti i muudetakse järgmiselt:

i)  jooksva päeva salvestuslehed ja juhi poolt eelnenud 28 päeval kasutatud salvestuslehed;

i)  jooksva päeva salvestuslehed ja juhi poolt eelnenud 56 päeval kasutatud salvestuslehed;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt iii

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 d)  Artikli 36 lõike 1 punkti iii muudetakse järgmiselt:

iii)  kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006.

iii)  kõik jooksva päeva ja eelnenud 56 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 e (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt ii

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 e)  Artikli 36 lõike 2 punkti ii muudetakse järgmiselt:

ii)  kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006;

ii)  kõik jooksva päeva ja eelnenud 56 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=ET)

  • [1]   Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

EL on õiglase, hästitoimiva, ohutu ja sotsiaalselt kestliku autoveosektori tagamiseks välja töötanud rea sotsiaalseid ja turueeskirju. Kehtivad määrused nr 561/2006 (sõiduaja kohta) ja nr 165/2014 (sõidumeerikute kohta) võeti vastu selleks, et parandada liiklusohutust, juhtide töötingimusi ja eeskirjade täitmist ning tagada autoveoettevõtjate vahel aus konkurents.

Hinnangutest nähtub aga, et kehtivates eeskirjades esinevate puuduste ja eeskirjade puuduliku jõustamise tõttu ei ole seatud eesmärke täiel määral saavutatud. Ebaselged ja/või sobimatud eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo vaheaegade kohta ning juhtide oma koju tagasipöördumise eeskirjade puudumine on põhjustanud eri liikmesriikides nende erinevat tõlgendamist ja jõustamist. Mitmed liikmesriigid on hiljuti vastu võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi suurendanud õiguskindlusetust ning sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset ja ebajärjekindlat kohtlemist. Enamik rikkumisi puudutas puhkeperioode (25%), vaheaegu (23%), sõiduaja registreerimist (17%) ja sõiduaega (16%).

Hindamisel ilmnes ka kontrollivahendite ja andmevahetussüsteemide, sealhulgas sõidumeerikute ebatõhus kasutamine.

Komisjoni ettepanek

Komisjon võttis 31. mail 2017 vastu kaheksa seadusandlikku ettepanekut (pakett „Liikuvus Euroopas“ üleminekuks puhtale, konkurentsivõimelisele ja ühendatud liikuvusele), mille eesmärk on tagada aus konkurents, lihtsustada kehtivaid eeskirju, kaitsta siseturgu ning tagada valdkonna töötajate õigused.

Käesoleva ettepanekuga, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 561/2006 (sõiduaja määrus) ja (EL) nr 165/2014 (sõidumeerikute määrus), tahetakse kaotada sellised praeguste õigusaktide puudused nagu ebaselgus, erinev rakendamine ja puudulik jõustamine ning hõlbustada liikmesriikide ja asjaomaste asutuste vahelist tõhustatud koostööd.

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni seadusandlikku paketti „Liikuvus Euroopas“ ja käesolevat ettepanekut, kuna nende eesmärk on edendada antud sektoris võrdseid konkurentsitingimusi ja ausat konkurentsi, vähendades samas tarbetut halduskoormust, kiirendades veodokumentide digiteerimist ja tugevdades eeskirjade täitmist. Ta peab väga tähtsaks käsitleda kõiki ettepanekuid kompleksselt, et tagada järjepideva õigusaktide paketi vastuvõtmine.

Lähtudes põhimõttest „vähem reguleerimist ja ulatuslikum digiteerimine“, soovib raportöör täiustada komisjoni ettepanekut alljärgnevates valdkondades.

1. Sõidukijuhtide töötingimused ja paindlikkus

Kõigis liikmesriikides ähvardab autovedusid ning eeskätt rahvusvahelisi ja kaugvedusid juhtide puudus. Osalt on põhjus juhtide töö- ja elutingimustes. Nad on pikka aega kodust eemal ja pahatihti puuduvad neil korralikud majutustingimused.

Sõidu- ja puhkeaegade kohaldamine peab olema paindlikum

Rahvusvahelisi kaugvedusid tegevad juhid on pikaajaliselt kodust eemal. Kehtivad regulaarse iganädalase puhkeperioodi nõuded pikendavad asjatult seda aega veelgi. Raportöör toetab ettepanekut kohandada liidu regulaarse iganädalase puhkeaja eeskirju nii, et sõidukijuhtidel oleks lihtsam eeskirjade kohaselt vedusid sooritada ja jõuda regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks koju tagasi, kusjuures kõik lühendatud iganädalased puhkeperioodid kompenseeritaks neile täielikult.

Koju tagasi pöördumine

Raportöör tahab tagada, et ettevõtjad annaksid juhtidele võimaluse ja vahendid, nii et nad saaksid kord kuus koju tagasi pöörduda ja kodus veedetud puhkeperiood ei kujuneks liiga lühikeseks. Lisaks teeb ta ettepaneku muuta selgemaks kodu mõiste, et seda ei saaks kuritarvitada.

Regulaarse iganädalase puhkeperioodi nõuded

Raportöör nõustub, et iganädalase puhkeperioodi nõuded tuleb muuta selgemaks selle toimumise koha osas, kuna praegu tõlgendatakse ja rakendatakse liikmesriikides neid nõudeid erinevalt.

Ta toetab komisjoni ettepanekut keelata 45tunnise või pikema puhkeperioodi, sealhulgas lühendatud iganädalase puhkeperioodi veetmine sõidukis. Raportöör nõustub, et kui juhid ei saa veeta iganädalast puhkeperioodi enda valitud kohas, peavad tööandjad neile võimaldama piisaval tasemel majutust, kus on nii magamis- kui ka pesemisvõimalused.

Samas ta hoiatab, et kindlustus- ja turvakaalutlustel ei tohiks juhti tema sõidukist lahutada, mistõttu autoveosektoris on kabiinis puhkamine üldlevinud.

– Spetsiaalse parkimisala nõue

Seepärast soovitab raportöör erandi tegemist üldisest nõudest, mis keelab veeta iganädalast puhkeperioodi sõidukikabiinis, juhul kui sõiduk asub spetsiaalsel parkimisalal.

Spetsiaalse parkimisala tõendites tuleks ära tuua nõuded sellistele eritüübilistele parkimisaladele, kus juhid saavad puhata oma sõidukites. Nõuetega tuleks tagada kõigi korralikuks puhkamiseks vajalike sanitaar-, toitlustus- ja muude tingimuste, sealhulgas ettemaksuvõimaluste olemasolu. Raportöör tahab tagada, et juhtide päevaraha kasutataks selleks ettenähtud viisil parkimis- ja ülalpidamiskulude katteks.

Ta leiab, et eri organisatsioone, nii kohalikke omavalitsusi kui ka teisi, tuleks õhutada osalema selliste, liikmesriigi pädeva asutuse poolt järgnevalt sertifitseeritavate parkimisalade rajamisel. Need võiksid toimida nii ärilisel alusel kui ka sotsiaalse ettevõtluse kujul, peaasi, et need oleksid nõuetele vastavad.

– Tegelikke sõiduaegu puudutavad nõuded

Juhtidel tuleb sageli ette ootamatuid asjaolusid, mis ei lase neil jõuda iganädalase puhkeaja jaoks ettenähtud sihtkohta ilma liidu eeskirju rikkumata. Raportöör nõustub ettepanekuga muuta selliste olukordade lahendamine juhtide jaoks lihtsamaks ja võimaldada neil jõuda iganädalase puhkeaja sihtkohta ilma maksimaalse sõiduaja nõudeid rikkumata. Kuid raportööri pakutud muudatuse kohaselt tuleks ettepanekut kohaldada vaid juhul, kui juht püüab jõuda oma lähtebaasi selleks, et veeta puhkeaeg kodus.

2. Nn arukas eeskirjade täitmise tagamine

– Arukas sõidumeerik

Raportöör on veendunud, et ettepaneku eesmärkide täitmiseks on kõige tähtsam rangem eeskirjade jõustamine. Võtmeküsimuseks on selged eeskirjad liikmesriikide vaheliseks regulaarseks halduskoostööks, mis võimaldab jõustamismeetodeid ühtlustada ning seeläbi piiriülest jõustamist veelgi tõhusamaks ja tulemuslikumaks muuta. Praegu kasutatakse kontrollivahendeid erinevalt ja liikmesriikide vahelist halduskoostööd ei toimu ning see takistab eeskirjade piiriülest jõustamist. Raportööri arvates saab kehtivaid piiranguid eeskirjade jõustamise mitmete aspektide puhul vähendada digitaalsete vahendite parema kasutamisega.

Sellega seoses on ta veendunud vajaduses muuta rahvusvahelistel vedudel arukate sõidumeerikute kasutamine kohustuslikuks varem, kui seda praeguses määruses ette nähakse. See võimaldaks kiiremini sellest uuest seadmest kasu saada ning suurendaks eeskirjade ja nende jõustamise tulemuslikkust.

Õiguskaitseasutustel peab olema nõuetekohane varustus, et arukate sõidumeerikute kaudu saadav teave täiel määral ära kasutada.

LISA: RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ISIKUD JA ORGANISATSIOONID

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. Raportöör on saanud raporti koostamisel kuni selle parlamendikomisjonis vastuvõtmiseni teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

International Coach Tourism Federation (Rahvusvaheline bussiturismi föderatsioon)

Discordia

Transport and Logistics Poland (Poola transport ja logistika)

Bundesverband der Deutschen Industrie

International Road Union (Rahvusvaheline maanteetranspordi liit)

European Automobile Manufacturers’ Association (Euroopa autotootjate ühendus)

Kontsern DHL

Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Austria föderaalne majanduskoda (WKÖ)

Poola rahvusvaheliste maanteetranspordiettevõtete ühendus

Freight Transport Association (Kaubaveoühendus)

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

European Shippers' Council (Euroopa kaubavedajate nõukogu)

Amazone

Taani transpordi- ja logistikaühendus

Eri liikmesriikide valitsuste esindajad

Euroopa Komisjoni esindajad

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (26.4.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Arvamuse koostaja (*): Georges Bach

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Transpordisektoris on väga tugev konkurents ja esineb suuri probleeme. Üks peamisi probleeme on kvalifitseeritud sõidukijuhtide puudus. Sektorisse on võimalik saada töötajaid üksnes juhul, kui parandatakse töötajate töötingimusi. Elu ratastel, magamine salongis mitme nädala jooksul, pingeline töö ja stress on peamised põhjused, mis sageli loovad rahvusvahelise transpordi sektoris töötajatest negatiivse kuvandi.

Sõidu- ja puhkeaja määruse eesmärk on parandada sõidukijuhtide töötingimusi ja üldist liiklusohutust. Kehtivad sõidu- ja puhkeaja normid täidavad nimetatud eesmärke, kui neid nõuetekohaselt kohaldatakse ja jõustatakse. Arvamuse koostaja teeb seepärast ettepaneku säilitada sõidu- ja puhkeaja normid praeguses määruses sätestatud kujul.

Kehtivate normide erinev tõlgendamine liikmesriikides on problemaatiline piiriüleselt tegutsevate ettevõtete ja sõidukijuhtide jaoks ja raskendab ametiasutustel tõhusa kontrolli teostamist.

Eri liikmesriikide ametiasutused ja kontrollorganid peavad tegema tihedamat koostööd, et norme nõuetekohaselt rakendada ja jõustada ning tagada õiguskindlus ettevõtetele ja nende sõidukijuhtidele. Digitaalse sõidumeeriku kasutuselevõtt 2019. aastal lihtsustab kontrollimist nii riigiasutuste kui ka ettevõtjate ja sõidukijuhtide jaoks. Seoses digitehnoloogia kiire arenguga on vaja lühendada üleminekuperioodi digitaalse sõidumeeriku paigaldamisel, et kõik määruse kohaldamisalasse kuuluvad sõidukid varustataks digitaalsete sõidumeerikutega 2024. aastaks.

Selleks et tagada liiklusohutus ja parandada sõidukijuhtide töötingimusi, teeb arvamuse koostaja ettepaneku laiendada määruse kohaldamisala alla 3,5 tonni kaaluvatele kaubaveoks kasutatavatele väikestele tarbesõidukitele, mis tegutsevad äriühingu asukohast enam kui 100 km kaugusel.

Sõidukijuhtidel on lubatud veeta oma puhkepause, igapäevast puhkeaega ja lühendatud iganädalast puhkeaega sõidukis. Seepärast toetab arvamuse koostaja täielikult mõtet keelata regulaarse iganädalase 45tunnise või pikema puhkeperioodi ajal salongis magamine.

Kuid praegu ei jätku Euroopa teedel taristuid sõidukijuhtide majutamiseks. Tuleb rohkem pingutada, et tagada turvaliste parkimisalade, nõuetekohaste sanitaarruumide ja piisavate majutuskohtade rajamise ja/või ümberehitamise rahastamine.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt vähendatud iganädalase puhkeaja hüvitis peab olema kombineeritud regulaarse iganädalase vähemalt 45tunnise puhkeperioodiga. Lisaks tuleb ettevõtjatel korraldada juhtide töö sellisel viisil, et neil oleks võimalik naasta oma elukohta või nende valitud muusse kohta ja veeta seal lühendatud iganädalase puhkeperioodi kompensatsioonina võetud enam kui 45tunnine iganädalane puhkeperiood.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et need meetmed aitaksid parandada sõidukijuhtide töötingimusi ja liiklusohutust ning suurendada sellega sektori atraktiivsust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Sõidukijuhtide head töötingimused ja autoveo-ettevõtjate ausad konkurentsitingimused on ülimalt olulised, et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor. Selle protsessi hõlbustamiseks on oluline, et liidu sotsiaalõigusnormid autoveo valdkonnas oleksid selged, eesmärgipärased, et oleks kerge neid kohaldada ja tagada nende täitmine, ning et neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt kogu liidus.

1.   Sõidukijuhtide head töötingimused ja autoveo-ettevõtjate ausad konkurentsitingimused on ülimalt olulised, et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor, mis suudab ligi meelitada kvalifitseeritud töötajaid. Selle protsessi hõlbustamiseks on oluline, et liidu sotsiaalõigusnormid autoveo valdkonnas oleksid selged, proportsionaalsed ja eesmärgipärased, et oleks kerge neid kohaldada ja tagada nende täitmine, ning et neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt kogu liidus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Euroopa tööhõiveameti loomine võib osutuda oluliseks käesolevas määruses sätestatud eeskirjade jõustamisel, eelkõige aidata riikide ametiasutustel kooskõlastada kontrollimist, vahetada teavet ja parimaid tavasid ning koolitada kontrollijaid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Autoveovaldkonnas kehtivate liidu sotsiaalõigusnormide rakendamise tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 hindamisel tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo vaheaegade kohta ning eeskirjade puudumine juhtide tagasipöördumise kohta oma koju on viinud liikmesriikide erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi suurendanud õiguskindlusetust ning sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset kohtlemist.

2.  Autoveovaldkonnas kehtivate liidu sotsiaalõigusnormide rakendamise tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel tehti kindlaks teatavad puudused kehtiva õigusraamistiku rakendamisel. Ebaselged eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo vaheaegade kohta ning eeskirjade puudumine juhtide tagasipöördumise kohta oma koju või mõnda teise nende valitud kohta on viinud liikmesriikide erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise tavadeni. Mitmed liikmesriigid on hiljuti vastu võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi suurendanud õiguslikku ebakindlust ning sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset kohtlemist.

______________

____________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 järelhindamine kinnitas, et liidu sotsiaalõigusnormide ebajärjekindel ja ebatõhus täitmise tagamine tulenes peamiselt ebaselgetest eeskirjadest, ebarahuldavast kontrollivahendite kasutamisest ning ebapiisavast halduskoostööst liikmesriikide vahel.

3.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 järelhindamine kinnitas, et liidu sotsiaalõigusnormide täitmise ebajärjekindel ja ebatõhus tagamine tulenes peamiselt ebaselgetest eeskirjadest, ebarahuldavast ja ebavõrdsest kontrollivahendite kasutamisest ning ebapiisavast halduskoostööst liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selged, kohased ja ühtlaselt täidetud eeskirjad on olulised selliste poliitiliste sihtide saavutamiseks nagu juhtide töötingimuste parandamine ning eelkõige moonutamata konkurentsi tagamine ettevõtjate vahel ja liiklusohutuse tagamine kõigi liiklejate jaoks.

4.  Selged, kohased ja ühtlaselt täidetud eeskirjad on olulised selliste poliitiliste sihtide saavutamiseks nagu juhtide töötingimuste parandamine ning eelkõige moonutamata ja ausa konkurentsi tagamine ettevõtjate vahel ja liiklusohutuse tagamine kõigi liiklejate jaoks.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kaubavedu erineb märkimisväärselt reisijateveost. Bussijuhid puutuvad tihedalt kokku reisijatega ja nad peaksid saama võtta paindlikumalt vaheaegu ilma sõiduaja pikendamise või puhkeperioodide ja vaheaegade lühendamiseta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Rahvusvahelisi kaugvedusid tegevad juhid veedavad pikki perioode kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded regulaarse iganädalase puhkeperioodi kohta pikendavad kodust eemal veedetud aega asjatult. Seepärast on soovitav kohandada regulaarse iganädalase puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik lühendatud iganädalased puhkeperioodid kompenseeritaks neile täielikult. Samuti on vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, et kodust eemal viibitavad perioodid ei oleks ülemäära pikad.

6.  Rahvusvahelisi kaugvedusid tegevad juhid veedavad pikki perioode kodust eemal. Seepärast on soovitav jõustada regulaarse iganädalase puhkeaja sätete kohaldamist selliselt, et sõidukijuhid saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik lühendatud iganädalased puhkeperioodid kompenseeritaks neile täielikult. Ohutute ja inimväärsete töötingimuste tagamiseks tuleb ette näha, et ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, et kodust eemal viibitavad perioodid ei oleks ülemäära pikad, et sõidukijuhtidel oleks võimalus pöörduda korrapäraselt koju tagasi ning et nad saaksid kvaliteetses majutuskohas inimväärsetes tingimustes puhata. Kui juht otsustab puhkeaja kodus veeta, peaks veoettevõtja tagama talle rahalised ja muud vahendid kojusõiduks. Lisaks ei tohiks puhkeperioodi pikkuse arvutamisel kojusõiduks kulunud aega selle hulka arvestada. Kui juht otsustab veeta puhkeperioodi mujal kui oma kodus, ei tuleks seda tema sõiduhüvitiste saamise õiguse arvutamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid tõlgendavad ja rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. Seepärast on asjakohane seda nõuet täpsustada, et juhtidele oleks tagatud asjakohane majutus regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad kodust eemal.

7.  Liikmesriigid tõlgendavad ja rakendavad iganädalase puhkeaja veetmise koha suhtes esitatud nõudeid erinevalt. Seepärast on juhtide heade töötingimuste ja ohutuse tagamiseks asjakohane seda nõuet täpsustada, et juhtidele oleks kodust eemal viibides iganädalase puhkeperioodi ajaks tagatud kvaliteetne ja soolisi iseärasusi arvestav majutus või juhi valitud ja tööandja kinnimakstav muu majutus. Liikmesriikidel tuleks tagada juhtide vajadustele kohaldatud ja turvaliste piisavate parkimisalade olemasolu.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Paljud ELi piires toimuvad autoveod sisaldavad parvlaeva või rongiga läbitavaid teekonnalõike. Taoliste vedude puhul tuleks seetõttu kehtestada selged ja asjakohased eeskirjad puhkeperioodide ja vaheaegade kohta.

Selgitus

Peamiselt ELi äärealadel toimuvatel pikkadel parvlaeva- või rongireisidel tuleks ette näha iganädalasi puhkeperioode puudutavad erandid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Et kaitsta sõidukijuhtide töötingimusi laadimis- ja mahalaadimiskohtades, peaksid selliste rajatiste omanikud ja käitajad tagama juhtidele juurdepääsu sanitaarruumidele.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Sotsiaalõigusnormide täitmise tagamise kulutasuvuse parandamiseks tuleks täielikult ära kasutada praeguste ja tulevaste sõidumeerikute süsteemide võimalusi. Sel eesmärgil tuleks parandada sõidumeerikute funktsionaalsust, et võimaldada täpsemat positsioneerimist, eelkõige rahvusvaheliste vedude puhul.

11.  Sotsiaalõigusnormide täitmise tagamise lihtsustamiseks ja selle kulutasuvuse parandamiseks tuleks praeguste ja tulevaste sõidumeerikusüsteemide võimalused täielikult ära kasutada. Sel eesmärgil tuleks parandada sõidumeerikute funktsionaalsust, et võimaldada täpsemat positsioneerimist, eelkõige rahvusvaheliste vedude puhul. Komisjon peaks uurima võimalust luua ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemiga sarnanev maanteevedude portaal, mis aitaks liikmesriikide asutustel arukate sõidumeerikute võimalusi täielikult ära kasutada.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a.  Uute tehnoloogiate kiire areng, kogu liidu majanduse digiteerimine ning vajadus tagada rahvusvahelise autoveo ettevõtjatele võrdsed tingimused muudavad vajalikuks lühendada registreeritud sõidukitele arukate sõidumeerikute paigaldamise üleminekuaega. Arukas sõidumeerik aitab parandada maanteevedude sektoris liidu õiguse kohaldamise järelevalvet ja lihtsustada kontrolli ning hõlbustab sellega liikmesriikide ametiasutuste tööd. Registreeritud sõidukitele arukate sõidumeerikute paigaldamine tuleb muuta kohustuslikuks võimalikult kiiresti, hiljemalt 2021. aasta jaanuarist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 b.  Väikseid tarbesõidukeid kasutatakse üha ulatuslikumalt kaubaveoks, mille tulemusena on kujunenud välja ebaaus konkurents ja erinevused määruse (EÜ) nr 561/2006 kohaldamisel, mis põhjustab erinevusi töötingimustes ja kahjustab liiklusohutust. Liiklusohutuse ja juhtide töötingimuste parandamiseks tuleks määruse (EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala laiendada nii, et see hõlmaks kaubaveoks kasutatavaid väikseid tarbesõidukeid, välja arvatud juhul, kui sõiduki kasutamine toimub ettevõtte või sõidukijuhi enda kulul või kui sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku põhitegevus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 c.  Sõidukijuhtidele nõuetekohaste tervishoiu- ja ohutustingimuste tagamiseks tuleb rajada või kaasajastada turvalised parkimisalad, nõuetekohased sanitaarruumid ja heatasemeline majutus. Liidus peaks olema piisav parkimisalade võrgustik.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 d.  Euroopa Parlamendi 9. septembri 2015. aasta resolutsioonis (2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamise kohta: vahekokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas) kaaluti Euroopa Maanteeameti loomist, et tagada kõigis liikmesriikides liidu õiguse nõuetekohane rakendamine ja edendada standardimist.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 2 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

a)  kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab 3,5 tonni, või

„a) kaubaveoga või“

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 3 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  kaupade mitteäriliseks veoks kasutatavate sõidukite või sõidukite kombinatsioonidega;

h)  kaupade mitteäriliseks veoks kasutatavate sõidukite või sõidukite kombinatsioonidega, mille lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 3 – punkt h a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„h a)  kaubaveoks kasutatavate väikeste tarbesõidukitega, kui vedu ei toimu rendi või tasu eest, vedu toimub ettevõtte või sõidukijuhi enda kulul ning sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku põhitegevus;“

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 4 – punkt r

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

r)  mitteäriline vedu – mis tahes autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest või omal kulul ning mille eest ei saada tasu ja mis ei too kaasa tulu.

r)  mitteäriline vedu – mis tahes reisijate või kauba autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest või omal kulul ning mille eest ei saada otsest ega kaudset tasu ja mis ei too otseselt ega kaudselt kaasa tulu.

Selgitus

Mõistet täpsustatakse, lähtudes uutest ärimudelitest.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 4 – punkt r a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artiklile 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„r a)  kodu – sõidukijuhi registreeritud elukoht liikmesriigis;“

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 4 – punkt r b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Artiklile 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„r b)  väike tarbesõiduk – kaubaveoks kasutatav sõiduk, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ei ületa 3,5 tonni.“

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mitme juhiga veo puhul võib juht teha 45minutilise vaheaja teise juhi poolt juhitavas sõidukis, tingimusel et vaheaja võtnud juht ei abista samal ajal sõidukit juhtivat juhti.

Mitme juhiga veo puhul võib juht teha 45minutilise vaheaja teise juhi poolt juhitavas sõidukis, tingimusel et vaheaja võtnud juht ei abista samal ajal sõidukit juhtivat juhti.

 

Reisijate maanteeveol võib juht teha vähemalt 30minutilise vaheaja, millele järgneb vähemalt 15minutiline vaheaeg, kusjuures mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et järgitakse esimese lõigu nõudeid.

Selgitus

Reisijaid sõidutavad juhid peaksid saama paindlikumalt vaheaegu võtta, et kohandada neid reisijate vajadustega ilma sõiduaegu pikendamata või puhkeperioode ja vaheaegu lühendamata.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„6.  Iga nelja järjestikuse nädala jooksul peab juht võtma vähemalt järgmised puhkeperioodid:

 

a)  neli regulaarset iganädalast puhkeperioodi või

 

b)  kaks vähemalt 45tunnist regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja kaks vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast puhkeperioodi.

 

Punkti b puhul kompenseeritakse lühendatud iganädalased puhkeperioodid samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu.“;

 

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Puhkeperiood, mis võetakse kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, järgneb või eelneb vahetult vähemalt 45tunnisele regulaarsele iganädalasele puhkeperioodile.

7.  Puhkeperiood, mis võetakse kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, võetakse enne vähemalt 45tunnist regulaarset iganädalast puhkeperioodi või selle pikendusena ja need moodustavad ühe järjepideva puhkeperioodi.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a.  Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja üle 45tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, ei või võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas majutuskohas, kus on asjakohased magamis- ja sanitaarruumid;

8a.  Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja üle 45tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, ei või mööda saata sõidukis. Sõidukikabiini asemel tuleb need veeta heatasemelises ja soolisi iseärasusi arvestavas majutuskohas, kus on sõidukijuhile olemas asjakohased magamis- ja sanitaarruumid:

a)  kas tööandja poolt korraldatud ja makstud kohas või

a)  kas tööandja poolt korraldatud ja makstud kohas või

b)  kodus või mõnes muus juhi poolt valitud eramajutuses.

b)  kodus või mõnes muus juhi poolt valitud eramajutuses.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8b.  Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest.

8b.  Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala jooksul saab juht veeta kodus või muus enda valitud kohas vähemalt ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi või ühe enam kui 45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest. Kui juht veedab sellise puhkeperioodi kodust väljaspool, teatab ta sellest veofirmale kirjalikult enne kõnealust puhkeperioodi. Kui juht otsustab puhkeaja kodus veeta, varustab veoettevõtja teda kojusõiduks vajalike rahaliste või muude vahenditega. Puhkeperioodi pikkuse arvutamisel ei tohi kojusõiduks kulunud aega selle hulka arvestada. Kui juht otsustab veeta puhkeperioodi mujal kui oma kodus, ei või ettevõtja tema vastavaid sõidukulusid sõiduhüvitistest maha arvata.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 8 – lõige 8c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„8 c.  ...[käesoleva määruse jõustumise kuupäev] ja seejärel iga kahe aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile aruande nende territooriumil asuvate sõidukijuhtidele sobivate puhkerajatiste ja turvaliste parkimisalade olemi kohta. Komisjon võtab artikli 24 lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse kohaselt vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse liikmesriikide iga kahe aasta järel esitatavate aruannete ühtsed vormid.“

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 9 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit saatev juht katkestada regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud iganädalase puhkeperioodi kuni kahel korral muude töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema juurdepääs tema käsutuses olevale magamis- või lamamisasemele.

1.  Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit saatev juht katkestada regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või iganädalase puhkeperioodi kuni kahel korral muude töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema juurdepääs tema käsutuses olevale magamis- või lamamisasemele.

Selgitus

Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit saatev juht katkestada regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või iganädalase puhkeperioodi kuni kahel korral muude töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema juurdepääs tema käsutuses olevale magamis- või lamamisasemele.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 561/2006

Artikkel 10 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Veoettevõtjatel on keelatud töölepingu alusel töötavatele või veoettevõtja käsutusse antud juhtidele makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate kujul makstavate summade sidumine läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või edasitoimetatud kauba kogusega, kui makstavad summad võivad oma laadi poolest ohustada liiklusohutust ja/või soodustada käesoleva määruse rikkumist.

1.  Veoettevõtjatel on keelatud töölepingu alusel töötavatele või veoettevõtja käsutusse antud juhtidele makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate kujul makstavate summade sidumine läbisõidetud vahemaa pikkusega, kauba kättetoimetamise kiirusega ja/või edasitoimetatud kauba kogusega, kui makstavad summad soodustavad käesoleva määruse nõuete rikkumist.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 3 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  15 aasta jooksul pärast seda, kui esmaregistreeritud sõidukid peavad olema varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud sõidumeerikuga, paigaldatakse selline sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on registreeritud.

4.  18 kuu jooksul pärast seda, kui esmaregistreeritud sõidukid peavad olema varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud sõidumeerikuga, paigaldatakse selline sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on registreeritud.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 34 – lõige 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sobivasse peatuskohta jõudes sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, ning samuti selle, kus ja millal ta ületas piiri. Liikmesriik võib siiski nõuda oma territooriumil vedudega tegelevate sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate geograafiliste andmete lisamist, kui liikmesriik on teavitanud komisjoni neist geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 1998.

Esimesse sobivasse peatuskohta jõudes sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, ning samuti selle, kus ja millal ta ületas piiri. Liikmesriik võib siiski nõuda oma territooriumil vedudega tegelevate sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate geograafiliste andmete lisamist, kui liikmesriik on teavitanud komisjoni neist geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 1998.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt i

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 36 lõike 1 punkt i asendatakse järgmisega:

i)  jooksva päeva salvestuslehed ja juhi poolt eelnenud 28 päeval kasutatud salvestuslehed;

„i)  jooksva päeva salvestuslehed ja juhi poolt eelnenud 56 päeval kasutatud salvestuslehed;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 36 – lõik 1 – punkt iii

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Artikli 36 lõike 1 punkt iii asendatakse järgmisega:

iii)  kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006;

„iii)  kõik jooksva päeva ja eelnenud 56 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006.“

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Määrus (EL) nr 165/2014

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt ii

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 c)  Artikli 36 lõike 2 punkt ii asendatakse järgmisega:

ii) kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006;

„ii) kõik jooksva päeva ja eelnenud 56 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 561/2006;

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määruse (EL) nr 165/2014 muutmine sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

Viited

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.6.2017

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

14.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Georges Bach

3.10.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

14

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

Viited

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

14

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Esitamise kuupäev

7.6.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika