MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

  7.6.2018 - (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - ***I

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Wim van de Camp
  Valmistelija: (*)
  Georges Bach, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  (*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

  (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0277),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0167/2017),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

  –  on kuullut alueiden komiteaa,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0205/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Kuljettajien hyvät työolot ja liikenteenharjoittajien tasapuoliset liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen tieliikennesektori. Prosessin helpottamiseksi on olennaista, että unionin sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja valvoa ja että ne pannaan täytäntöön tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa.

  (1)   Kuljettajien hyvät työolot ja liikenteenharjoittajien tasapuoliset liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, tehokas, sosiaalisesti vastuullinen ja syrjimätön tieliikennesektori, jolle voidaan houkutella päteviä työntekijöitä. Prosessin helpottamiseksi on olennaista, että unionin sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, oikeasuhteisia, tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja valvoa ja että ne pannaan täytäntöön tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Voimassa olevien tieliikennettä koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20069 täytäntöönpanon tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja ja monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin palaamista koskevien sääntöjen puute johtavat erilaisiin tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, joilla pahennetaan entisestään oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua.

  (2)  Voimassa olevien tieliikennettä koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 561/20069 täytäntöönpanon tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen oikeudellisten puitteiden täytäntöönpanossa yksilöitiin tiettyjä puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja ja monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys sekä kuljettajien kotiin tai muuhun kuljettajan valitsemaan paikkaan palaamista koskevien sääntöjen puute johtavat erilaisiin tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, joilla pahennetaan entisestään oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua.

   

  Sitä vastoin asetuksessa (EY) N:o 561/2006 säädetyillä vuorokautisilla ja viikoittaisilla enimmäisajoajoilla parannetaan tehokkaasti kuljettajien sosiaalisia oloja sekä yleistä liikenneturvallisuutta, ja tämän vuoksi niiden noudattaminen olisi varmistettava.

  ______________

  ____________________

  9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

  9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Liikenneturvallisuuden ja täytäntöönpanon kannalta on tärkeää, että kaikki kuljettajat ovat täysin tietoisia sekä ajo- ja lepoaikoja koskevista säännöistä että lepotilojen saatavuudesta. Tämän vuoksi on aiheellista, että jäsenvaltiot toteuttavat toimia sellaisten ohjeiden antamiseksi, joissa tämä asetus esitetään selvästi ja yksinkertaisesti, annetaan hyödyllistä tietoa pysäköinti- ja lepotiloista ja painotetaan väsymyksen torjunnan tärkeyttä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b)  Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että kannustetaan kuljetusyrityksiä omaksumaan turvallisuuskulttuuri, joka kattaa ylemmän johdon laatimat turvallisuuspolitiikat ja -menettelyt, keskijohdon osoittaman sitoutumisen turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoon ja työntekijöiden halukkuuden noudattaa turvallisuussääntöjä. Olisi painotettava selvästi liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja, kuten väsymystä, vastuuta, matkojen suunnittelua, työvuorolistoja, suoritusperusteista palkkaa ja ”juuri oikeaan tarpeeseen” -johtamista.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen ja tehoton täytäntöönpano johtuu pääasiassa epäselvistä säännöistä, valvontavälineiden tehottomasta käytöstä ja jäsenvaltioiden välisestä riittämättömästä hallinnollisesta yhteistyöstä.

  (3)  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen ja tehoton täytäntöönpano johtuu pääasiassa epäselvistä säännöistä, valvontavälineiden tehottomasta ja vaihtelevasta käytöstä sekä jäsenvaltioiden välisestä riittämättömästä hallinnollisesta yhteistyöstä, mikä lisää unionin sisämarkkinoiden pirstoutuneisuutta.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Selvät, alalle soveltuvat ja tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä kannalta, että saavutetaan kuljettajien työolojen kohentamista koskevat poliittiset tavoitteet ja varmistetaan erityisesti vääristymätön kilpailu liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.

  (4)  Selvät, alalle soveltuvat ja tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä kannalta, että saavutetaan kuljettajien työolojen kohentamista koskevat poliittiset tavoitteet ja varmistetaan erityisesti vääristymätön ja tasapuolinen kilpailu liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Maantieliikenteeseen sovellettavien kansallisten sääntöjen täytyy olla oikeasuhteisia ja perusteltuja, eivätkä ne saa haitata tai tehdä vähemmän houkuttelevaksi perussopimuksen takaamien perusvapauksien harjoittamista, kuten tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, jotta voidaan ylläpitää tai jopa lisätä Euroopan unionin kilpailukykyä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)   Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset tieliikenteessä koko unionissa, tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin kansainvälisissä kuljetuksissa käytettäviin ajoneuvoihin, joiden massa on yli 2,4 tonnia.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Tavarakuljetukset ovat periaatteessa erilaisia kuin henkilökuljetukset. Linja-autonkuljettajat ovat tiiviissä yhteydessä matkustajiin ja voivat pitää taukoja joustavammin pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä lepoaikoja ja taukoja.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Pitkän matkan kansainvälisiä kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset vaatimukset pidentävät näitä kausia tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa mukauttaa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että kuljettajien on helpompi suorittaa kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus kaikista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä kotoapoissaolon kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä.

  (6)  Pitkän matkan kansainvälisiä kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset vaatimukset pidentävät näitä kausia tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa mukauttaa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että kuljettajien on helpompi suorittaa kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä kotiinsa tai valitsemaansa kohteeseen säännöllistä viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus kaikista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä kotoapoissaolon kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. Jos kuljettaja päättää pitää lepoajan kotona, kuljetusyrityksen olisi tarjottava hänelle keinot kotiin palaamiseksi.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Jos on ennakoitavissa, että kuljettajan työhön sisältyy ammatillisten kuljetustehtävien lisäksi työnantajan puolesta toteutettavia toimia, kuten lastaaminen/purkaminen, pysäköintipaikan etsiminen, ajoneuvon kunnossapito tai reitin valmisteleminen, kyseisten toimien suorittamiseen tarvittava aika olisi otettava huomioon määritettäessä kuljettajan työaikaa, tarkasteltaessa riittävän levon mahdollisuutta ja laskettaessa palkkaa.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 b)  Kuljettajien työolojen turvaamiseksi lastaus- ja purkupaikoilla tällaisten tilojen omistajien ja ylläpitäjien olisi tarjottava kuljettajille pääsy hygieniatiloihin.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 c)  Nopean teknisen edistyksen tuloksena itseohjautuvat ajojärjestelmät ovat entistä kehittyneempiä. Tulevaisuudessa kyseiset järjestelmät voivat mahdollistaa ajoneuvon eriytetyn käytön ja sen, että kuljettaja ei osallistu ajoneuvon liikuttamiseen. Tämä voi johtaa kuorma-autojen saattueajon kaltaisten uusien toimintamahdollisuuksien käyttöönottoon. Nykyistä lainsäädäntöä, myös ajo- ja lepoaikoja koskevia sääntöjä, on tämän johdosta tarpeen mukauttaa, ja siksi on keskeisen tärkeää, että UNECEn työryhmä edistyy työssään. Komissio esittää itseohjautuvien ajojärjestelmien käyttöä jäsenvaltioissa koskevan arviointikertomuksen, johon se liittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen itseohjautuvia ajojärjestelmiä koskeviin teknologioihin liittyvien hyötyjen huomioon ottamiseksi. Tämän lainsäädännön tavoitteena on taata liikenneturvallisuus, tasapuoliset toimintaedellytykset ja asianmukaiset työolot ja tarjota samalla EU:lle mahdollisuus toimia uusien innovoivien tekniikkojen ja käytäntöjen uranuurtajana.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Erillispysäköintialueilla olisi oltava saatavilla kaikki hyviä lepo-olosuhteita varten tarvittavat palvelut eli peseytymis-, ruokailu- ja turvallisuuspalvelut sekä muut palvelut.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 b)  Asianmukaiset lepotilat ovat keskeisessä asemassa, jotta parannetaan kuljettajien työoloja alalla ja ylläpidetään liikenneturvallisuutta. Koska kuljetusalalle on luonteenomaista, että lepoajat vietetään hytissä, mikä on tietyissä tapauksissa suotavaa mukavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta, kuljettajien olisi voitava pitää lepoaikansa ajoneuvossaan, jos siinä on asianmukaiset nukkumistilat. Näin ollen jäsenvaltiot eivät saisi kohtuuttomasti haitata tai estää erillispysäköintialueiden perustamista.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 c)  Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevien tarkistettujen suuntaviivojen mukaan moottoriteille rakennetaan noin 100 kilometrin välein pysäköintialueita, jotta kaupallisille tienkäyttäjille on tarjolla asiaankuuluvan turvallisia pysäköintialueita, ja tämän vuoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava panemaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevat suuntaviivat täytäntöön ja tukemaan riittävästi turvallisia ja asianmukaisesti varustettuja pysäköintialueita sekä investoimaan niihin.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 d)  Laadukkaiden ja edullisten lepotilojen tarjoamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi kannustettava perustamaan yhteisötalouden yrityksiä sekä kaupallisia yrityksiä, julkisia yhtiöitä ja muita yrityksiä, jotka vastaavat erillispysäköintialueiden toiminnasta.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Unionissa harjoitettavassa tieliikenteessä käytetään usein osalla matkaa lauttaa tai rautatietä. Sen vuoksi olisi annettava selvät ja asianmukaiset säännökset tällaista liikennettä koskevista lepoajoista ja tauoista.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset voisivat tienvarsitarkastuksissa varmistaa sekä kyseisen päivän että sitä edeltävien 56 päivän osalta ajo- ja lepoaikojen asianmukaisen noudattamisen.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 b)  Kuljettajille olisi annettava tietoa sen varmistamiseksi, että säännöt ovat selkeitä sekä helposti ymmärrettäviä ja täytäntöönpanokelpoisia. Tämä olisi toteutettava komission koordinointitoimien välityksellä. Kuljettajille olisi myös annettava tietoa levähdysalueista ja turvallisista pysäköintialueista, jotta he voivat suunnitella matkansa paremmin. Lisäksi komission koordinointitoimien välityksellä olisi perustettava maksuton vihjepuhelin, jotta voidaan varoittaa valvontayksikköjä, mikäli havaitaan kuljettajien epäasianmukaista painostusta, petoksia tai lainvastaista toimintaa.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 c)  Jäsenvaltiot ovat asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan mukaisesti velvollisia soveltamaan yhteistä rikkomusten luokittelua hyvämaineisuutta arvioidessaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 561/2006 ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 rikkomisesta määrättyjä seuraamuksia koskevat kansalliset säännöt pannaan täytäntöön tehokkaalla, oikeasuhteisella ja varoittavalla tavalla. Lisäksi on tarpeen toteuttaa muita toimia, jotta varmistetaan, että kaikki jäsenvaltioiden soveltamat seuraamukset ovat syrjimättömiä ja oikeassa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen nähden.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Sosiaalialan sääntöjen täytäntöönpanon kustannustehokkuuden parantamiseksi nykyisten ja tulevien ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen vuoksi ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, jotta paikannus olisi tarkempaa, etenkin kansainvälisissä kuljetuksissa.

  (11)  Sosiaalialan sääntöjen täytäntöönpanon kustannustehokkuuden parantamiseksi nykyisten ja älykkäiden ajopiirturijärjestelmien olisi oltava pakollisia kansainvälisissä kuljetuksissa. Sen vuoksi ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, jotta paikannus olisi tarkempaa.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Uusien teknologioiden ja unionin koko talouden digitalisaation nopean kehittymisen vuoksi ja ottaen huomioon tarve varmistaa kansainvälisen maantieliikenteen alan yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset on välttämätöntä lyhentää älykkäiden ajopiirtureiden asentamista rekisteröityihin ajoneuvoihin koskevaa siirtymäaikaa. Älykkäillä ajopiirtureilla edistetään valvonnan yksinkertaistamista ja helpotetaan siten kansallisten viranomaisten työtä.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  Kun otetaan huomioon älypuhelinten käytön laajuus ja niiden toimintojen jatkuva kehittyminen sekä Galileo-järjestelmän käyttöönotto, joka lisää mahdollisuuksia reaaliaikaiseen paikannukseen, jota useat matkapuhelimet jo nyt hyödyntävät, komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta kehittää ja sertifioida mobiilisovellus, joka tarjoaa samat hyödyt kuin älykäs ajopiirturi ja jonka liitännäiskulut ovat samat kuin älykkään ajopiirturin.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1)  Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan a a alakohta seuraavasti:

   

  ”a a)  kansainväliseen tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa, mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan luettuna, on yli 2,4 tonnia; tai”;

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  3 artikla – h a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a)   Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

   

  ”h a)  tavarankuljetukseen tarkoitetut kevyet hyötyajoneuvot, jos liikennettä ei harjoiteta toisen lukuun vaan yrityksen tai kuljettajan omaan lukuun ja jos kuljettaminen ei ole ajoneuvoa kuljettavan henkilön työ”;

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  4 artikla – 1 kohta – r alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  r)  ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ muuta kuin omaan tai toisen lukuun tapahtuvaa maantiekuljetusta, josta ei saada korvausta tai joka ei tuota tuloa.”;

  r)  ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ muuta kuin omaan tai toisen lukuun tapahtuvaa maantiekuljetusta, josta ei saada korvausta tai joka ei tuota tuloa tai liikevaihtoa.”;

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  4 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Lisätään 4 artiklaan uusi r a alakohta seuraavasti:

   

  ”r a)  ’kodilla’ kuljettajan rekisteröityä asuinpaikkaa jäsenvaltiossa.”;

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  5 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  1.  Rahastajien alaikäraja on 18 vuotta.

  1.  Kuljettajien alaikäraja on 18 vuotta.

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=EN)

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  7 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämä tauko voidaan korvata vähintään 15 minuuttia kestävällä tauolla, jota seuraa vähintään 30 minuutin tauko, joka puolestaan sijoitetaan siten, että noudatetaan ensimmäisen kohdan säännöksiä.

  Tämä tauko voidaan korvata vähintään 15 minuuttia kestävillä tauoilla, jotka sijoitetaan siten, että noudatetaan ensimmäisen kohdan säännöksiä. Taukoja, jotka pidetään tällä tavalla ennen kuin ajoaikaa on kulunut vähintään 45 minuuttia, ei pidetä ensimmäisen kohdan säännösten mukaisina taukoina.

  (http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

    

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a)  Lisätään 8 artiklan 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”b a)  kolme vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja yksi vähintään 24 tunnin pituinen lyhennetty viikoittainen lepoaika.”

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellä b alakohtaa sovellettaessa lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.”;

  Edellä olevia b ja c alakohtaa sovellettaessa edellä määritetyt lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on korvattava 8 b kohdan mukaisesti vastaavalla yhtäjaksoisella vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.”;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 6 a kohta – johdantokappale

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  a a)  Korvataan 8 artiklan 6 a kohdan johdantokappale seuraavasti:

  6 a. Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, kansainvälisen satunnaisen henkilöliikenteen kuljettaja, sellaisena kuin tämä on määritelty kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/2009, voi lykätä viikoittaista lepoaikaa enintään kaksitoista perättäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä säännönmukaisesta viikoittaisesta lepoajasta laskettuna, edellyttäen että:

  6 a.  Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, satunnaisen henkilöliikenteen kuljettaja, sellaisena kuin tämä on määritelty kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/2009, voi lykätä viikoittaista lepoaikaa enintään kaksitoista perättäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä säännönmukaisesta viikoittaisesta lepoajasta laskettuna, edellyttäen että:”;

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

  Perustelu

  Poikkeusta olisi sovellettava myös kansalliseen liikenteeseen, ja erityisesti suuremmissa jäsenvaltioissa olisi voitava hyödyntää tätä vaihtoehtoa.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 6 a kohta – a alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  a b)  Poistetaan 8 artiklan 6 a kohdan a alakohta:

  a)  palvelun kesto on vähintään 24 perättäistä tuntia jossain toisessa jäsenvaltiossa tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa kolmannessa maassa kuin siinä, josta kuljetus lähti liikkeelle;

  ””

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a c alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 6 a a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a c)  Lisätään 8 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

   

  ”6 a a.  Poiketen siitä, mitä 8 artiklan 2 kohdassa ja 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 määritelmän mukaisesti satunnaisesti henkilöliikennettä harjoittava kuljettaja voi edellyttäen, että liikenneturvallisuus ei vaarannu, lykätä vuorokautista lepoaikaa yhdellä tunnilla enintään kaksi kertaa viikossa edellyttäen, että poikkeuksen käyttämisen jälkeen pidettävä vuorokautinen lepoaika on vähintään yhdeksän tuntia.”;

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a d alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 6 a b kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a d)  Lisätään 8 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

   

  ”6 a b.  Edellyttäen, että liikenneturvallisuus ei vaarannu, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 määritelmän mukaisesti satunnaisesti henkilöliikennettä harjoittava kuljettaja voi pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan siten, että se on jaettu kolmeen jaksoon, joiden on koostuttava vähintään yhdestä yhtäjaksoisesta yhden tunnin jaksosta, yhdestä yhtäjaksoisesta kahden tunnin jaksosta sekä yhdestä yhtäjaksoisesta yhdeksän tunnin jaksosta. Nämä jaksot voivat olla missä tahansa järjestyksessä paitsi sellaisessa, jossa kaksi yhtäjaksoista yhdeksän tunnin jaksoa sijoittuu peräkkäin kahtena peräkkäisenä päivänä.”

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 7 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  7)  Lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta annettavan korvaavan lepoajan on edellettävä tai seurattava välittömästi vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa.”;

  7)  Lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta annettava korvaava lepoaika on liitettävä vähintään 45 tunnin pituiseen säännölliseen viikoittaiseen lepoaikaan.”;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  b a)  Muutetaan 8 artiklan 8 kohta seuraavasti:

  8.  Vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt viikoittaiset lepoajat, jotka pidetään muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, voidaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

  8.  Vuorokautiset lepoajat, jotka pidetään muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, voidaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.”;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 a kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 a.  Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat

  8 a.  Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja, lyhennettyjä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on sen sijaan pidettävä asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat. Tällaisen majoituspaikan on

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 a kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  ja jotka joko tarjoaa tai maksaa työnantaja, tai

  a)  oltava työnantajan maksama, tai

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 a kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kuljettajan kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa yksityistilassa.

  b)  oltava kuljettajan kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa yksityistilassa.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 a a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”8 a a.  Tämän artiklan 8 a kohtaa ei sovelleta, jos säännöllinen viikoittainen lepoaika tai lyhennetty viikoittainen lepoaika pidetään paikassa, jolle on myönnetty todistus siitä, että se täyttää 8 a artiklassa vahvistetut vaatimukset, edellyttäen, että ajoneuvo on paikallaan ja siinä on asianmukaiset nukkumistilat kullekin kuljettajalle.”;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 b kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 b.  Kuljetusyrityksen on järjestettävä kuljettajien työ niin, että kuljettajat pystyvät viettämään vähintään yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, joka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon jaksolla.”;

  8 b.  Kuljetusyrityksen on järjestettävä kuljettajien työ niin, että kuljettajat pystyvät viettämään vähintään yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, joka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa paikassa ennen kunkin kolmen peräkkäisen viikon jakson päättymistä. Kuljettajan on ilmoitettava kuljetusyritykselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen tällaista lepoaikaa, mikäli hän aikoo käyttää sen muualla kuin asuinpaikkakunnallaan. Jos kuljettaja päättää pitää kyseisen lepoajan kotona, kuljetusyrityksen on tarjottava hänelle keinot kotiin palaamiseksi.”;

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 b kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Lisätään 8 artiklan 8 b kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”Kuljettajan on ilmoitettava, että säännöllinen viikoittainen lepoaika tai yli 45 tunnin pituinen lepoaika, joka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, on pidetty kuljettajan valitsemassa paikassa. Ilmoitus on säilytettävä yrityksen tiloissa.”;

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 a artikla (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

   

  ”8 a artikla

   

  1.  Poiketen siitä, mitä 8 artiklan 8 a kohdassa säädetään, kuljettaja voi pitää säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja lyhennettyjä viikoittaisia lepoaikoja pysäköintialueella, jolle on myönnetty erillispysäköintiä koskeva todistus oman ilmoituksen perusteella.

   

  2.   Kaikki pysäköintialueet, joilla on ainakin tämän asetuksen liitteessä 1 vahvistetut palvelut ja ominaisuudet, voivat ilmoittaa sisäänkäyntinsä luona, että niille on myönnetty erillispysäköintiä koskeva todistus oman ilmoituksen perusteella.

   

  3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satunnaistarkastuksia toteutetaan säännöllisesti sen tarkistamiseksi, että erillispysäköintialueet täyttävät liitteessä 1 vahvistetut kriteerit.

   

  4.   Jäsenvaltioiden on tutkittava valitukset, jotka on esitetty sellaisista erillispysäköintialueista, jotka ovat oman ilmoituksensa mukaan erillispysäköintialueita mutta jotka eivät täytä liitteessä 1 vahvistettuja kriteereitä.

   

  5.  Jäsenvaltioiden on levitettävä asetuksen (EU) N:o 885/2013 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kansallisen tai kansainvälisen keskusyhteyspisteen kautta tietoa erillispysäköintialueista, joiden ei enää katsota täyttävän liitteessä 1 vahvistettuja kriteerejä.

   

  6.  Kaikkia pysäköintialueita, jotka täyttävät liitteessä 1 vahvistetut erillispysäköintialueita koskevat kriteerit, pidetään asianmukaisina päivittäisen ja viikoittaisen lepoajan, korvauksena pidetyn lepoajan ja lyhennetyn viikoittaisen lepoajan pitämistä varten tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla, ellei muuta ole ilmoitettu 5 kohdan mukaisesti.

   

  7.  Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen voimaantulosta lähtien raportoitava vuosittain komissiolle erillispysäköintialueiden saatavuudesta valtionsa alueella.

   

  8.  Jäsenvaltioiden on edistettävä asetuksen (EU) N:o 1315/2013 39 artiklan 2 kohdan c alakohdan säännösten mukaisten erillispysäköintialueiden perustamista.

   

  Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kuljettajille sopivien lepotilojen ja turvattujen pysäköintialueiden saatavuudesta. Kertomusta päivitetään vuosittain komission 5 kohdan nojalla keräämien tietojen perusteella, ja se sisältää luettelon ehdotetuista toimenpiteistä kuljettajille sopivien lepotilojen ja turvattujen pysäköintialueiden määrän ja laadun parantamiseksi.”;

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  9 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  9.  Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija.”;

  9.  Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään lepohytti, vuode tai makuusija.”;

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  9 artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Lisätään 9 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

   

  ”Edellä 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus voidaan laajentaa säännöllisiin viikoittaisiin lepoaikoihin, kun lauttamatkan kesto on vähintään kaksitoista tuntia. Tällaisena viikottaisena lepoaikana kuljettajalla on oltava käytettävissään lepohytti.”;

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  10 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  6 a)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  1.   Kuljetusyritys ei saa maksaa palveluksessaan tai käytössään oleville kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella palkkioita edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat vaarantaa liikenneturvallisuutta ja/tai saattavat kannustaa rikkomaan tämän asetuksen säännöksiä.

  1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa palveluksessaan tai käytössään oleville kuljettajille ajomatkan, toimituksen ripeyden ja/tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella palkkioita edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat kannustaa rikkomaan tämän asetuksen säännöksiä.”;

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2004

  12 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jotta hän saavuttaa 8 artiklan 8 a kohdassa tarkoitetun asianmukaisen majoituspaikan pitääkseen päivittäisen tai viikoittaisen lepoajan siellä. Tällainen poikkeaminen ei saa johtaa päivittäisen tai viikoittaisen ajoajan ylittymiseen tai päivittäisten tai viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan sopivaan majoituspaikkaan.

  Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei vaarannu, kuljettaja voi 30 minuutin lepoajan jälkeen poikkeuksellisesti poiketa siitä, mitä 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, jotta hän saavuttaa kahdessa tunnissa säännöllisenä asemapaikkanaan olevan työnantajan toimipisteen. Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin merkintä valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan. Tämä enintään kahden tunnin jakso on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  13 artikla – 1 kohta – d alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  7 a)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

  d)  ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 13 kohdassa määritellyt yleispalvelun tarjoajat käyttävät yleispalvelussa lähetysten toimittamiseen.

  d)  ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 13 kohdassa määritellyt yleispalvelun tarjoajat käyttävät direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 6 kohdassa annetun määritelmän mukaisten postilähetysten toimittamiseen.”;

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=DE)

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  13 artikla – 1 kohta – e alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  7 b)  Korvataan 13 artiklan 1 kohta e alakohta seuraavasti:

  e) ajoneuvot, joita käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisilla saarilla, joita moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä valtion muuhun osaan;

  ”e)  ajoneuvot, joita käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisilla saarilla tai muusta kansallisesta alueesta eristyksissä olevilla alueilla, joita moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä valtion muuhun osaan ja jotka eivät rajoitu mihinkään toiseen jäsenvaltioon;”;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=EN)

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  13 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 c)  Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”p a)  ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 44 tonnia ja joita käytetään rakennusyrityksen lukuun 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta ja sillä ehdolla, että ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;”;

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  14 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksellisissa olosuhteissa enintään 30 päivän ajaksi tilapäisen poikkeuksen, joka on perusteltava asianmukaisesti ja josta on ilmoitettava komissiolle välittömästi.”;

  ”2.  Kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksellisissa olosuhteissa enintään 30 päivän ajaksi tilapäisen poikkeuksen, joka on perusteltava asianmukaisesti ja josta on ilmoitettava komissiolle välittömästi.

   

  Tiedot on julkaistava komission kaikilla unionin virallisilla kielillä tätä varten ylläpitämällä julkisella verkkosivustolla.”;

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  15 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajiin sovelletaan kansallisia sääntöjä, jotka antavat sallittuja ajoaikoja sekä pakollisia taukoja ja lepoaikoja koskevan asianmukaisen suojan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisiin kuljettajiin sovellettavista asiaa koskevista kansallisista säännöistä.”;

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajiin sovelletaan kansallisia sääntöjä, jotka antavat sallittuja ajoaikoja sekä pakollisia taukoja ja lepoaikoja koskevan asianmukaisen suojan. On kuljettajien työolojen sekä liikenneturvallisuuden ja täytäntöönpanon valvonnan edun mukaista, että jäsenvaltiot tarjoavat pysäköinti- ja levähdysalueita, joilta puhdistetaan talviaikaan lumi ja jää, erityisesti Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla ja/tai syrjäseutualueilla.”;

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  17 artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  9 a)  Lisätään 17 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

   

  3 a.  Kertomukseen on sisällytettävä arvio itseohjautuvien ajojärjestelmien käytöstä jäsenvaltioissa sekä kuljettajan mahdollisuudesta kirjata ajanjaksot, jolloin itseohjautuva ajojärjestelmä on toiminnassa, ja siihen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi, mukaan luettuina tarvittavat vaatimukset, jotka koskevat kuljettajan mahdollisuuksia kirjata kyseiset tiedot älykkääseen ajopiirturin.”;

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  19 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt sekä toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden seuraamusten on oltava vaikuttavia, oikeasuhteisia rikkomusten vakavuuteen nähden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY12 liitteessä III määritellyn mukaisesti, sekä varoittavia ja oikeasuhteisia. Tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 rikkominen ei saa johtaa useampaan kuin yhteen seuraamukseen tai menettelyyn. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä ja seuraamuksia koskevista säännöistä komissiolle 29 artiklan toisessa kohdassa säädettyyn päivään mennessä. Niiden on ilmoitettava niihin tehdyistä muutoksista viipymättä. Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.”;

  ”1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt sekä toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden seuraamusten on oltava vaikuttavia, oikeasuhteisia rikkomusten vakavuuteen nähden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY12 liitteessä III määritellyn mukaisesti sekä varoittavia ja syrjimättömiä. Tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 rikkominen ei saa johtaa useampaan kuin yhteen seuraamukseen tai menettelyyn. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä ja seuraamuksia koskevista säännöistä sekä niiden oikeasuhteisuuden arvioimiseen kansallisella tasolla valituista menetelmistä ja kriteereistä komissiolle 29 artiklan toisessa kohdassa säädettyyn päivään mennessä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava niihin vaikuttavista muutoksista viipymättä. Komissio ilmoittaa kyseisistä säännöistä ja toimenpiteistä sekä niihin tehdyistä muutoksista jäsenvaltioille.

   

  Tiedot on julkaistava komission kaikilla unionin virallisilla kielillä tätä varten ylläpitämällä julkisella verkkosivustolla, jolla esitetään yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä EU:n jäsenvaltioissa sovellettavista seuraamuksista.”;

  __________________

  __________________

  12  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).

  12  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  25 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään yhteinen lähestymistapa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.”.

  ”2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskeva yhteinen lähestymistapa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.”.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  Liite (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Lisätään liite seuraavasti:

   

  ”Pysäköintialueita koskevat vähimmäisvaatimukset

   

  A osa: Palvelut

   

  1)  Puhtaat, toimivat ja säännöllisesti tarkastetut käymälät, joissa on vesihanat:

   

    alueella enintään 10 pysäköintipaikkaa: vähintään yksi käymälätila, jossa on neljä käymälää

   

    alueella 10–25 pysäköintipaikkaa: vähintään yksi käymälätila, jossa on kahdeksan käymälää

   

    alueella 25–50 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi käymälätilaa, joissa on kussakin 10 käymälää

   

    alueella 50–75 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi käymälätilaa, joissa on kussakin 15 käymälää

   

    alueella 75–125 pysäköintipaikkaa: vähintään neljä käymälätilaa, joissa on kussakin 15 käymälää

   

    alueella yli 125 pysäköintipaikkaa: vähintään kuusi käymälätilaa, joissa on kussakin 15 käymälää.

   

  2)  Puhtaat, toimivat ja säännöllisesti tarkastetut suihkut:

   

    alueella enintään 10 pysäköintipaikkaa: vähintään yksi suihkutila, jossa on kaksi suihkua

   

    alueella 25–50 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi suihkutilaa, joissa on kussakin viisi suihkua

   

    alueella 50–75 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi suihkutilaa, joissa on kussakin 10 suihkua

   

    alueella 75–125 pysäköintipaikkaa: vähintään neljä suihkutilaa, joissa on kussakin 12 suihkua

   

    alueella yli 125 pysäköintipaikkaa: vähintään kuusi suihkutilaa, joissa on kussakin 15 suihkua.

   

  3)  Riittävä juomaveden saanti

   

  4)  Asianmukaiset ruuanlaittomahdollisuudet, pikaruokala tai ravintola

   

  5)  Alueella tai sen läheisyydessä sijaitseva myymälä, josta voi ostaa muun muassa erilaisia ruokia ja juomia

   

  6)  Riittävä määrä riittävän suuria roskapönttöjä

   

  7)  Pysäköintialueen lähellä sijaitseva suoja sadetta tai aurinkoa vastaan

   

  8)  Varautumissuunnitelma / johto tavoitettavissa / yhteydet hätätilanteissa henkilökunnan tiedossa

   

  9)  Riittävästi omien eväiden nauttimiseen tarkoitettuja pöytiä penkkeineen tai vastaavia

   

  10)  Erillinen wifi-palvelu

   

  11)  Ilman käteistä toimiva varaus-, maksu- ja laskutusjärjestelmä

   

  12)  Järjestelmä, joka ilmoittaa vapaiden paikkojen määrän paikalla ja verkossa

   

  13)  Sukupuolineutraalit palvelut

   

  B-osa: Turvaominaisuudet

   

  1)  Pysäköintialue on erotettu aukottomasti ympäristöstään, esimerkiksi aidoilla tai muilla esteillä, jotka ehkäisevät tai haittaavat satunnaista sisääntuloa sekä tahallista laitonta sisääntuloa

   

  2)  Pääsy pysäköintialueelle on sallittu ainoastaan rekkaparkin käyttäjille ja henkilökunnalle

   

  3)  Alueella on digitaalinen kameravalvonta (vähintään 25 fps). Järjestelmä tallentaa joko jatkuvasti tai liikeilmaisimen aktivoimana

   

  4)  Kameravalvontajärjestelmä on asennettu niin, että se kattaa koko aitauksen ja varmistaa sen, että kaikki toiminta aidan luona tai sen lähistöllä voidaan tallentaa selkeästi (tallentava kameravalvontajärjestelmä)

   

  5)  Aluetta valvotaan kiertovartioinnilla tai muulla tavoin

   

  6)  Kaikista rikostapauksista ilmoitetaan rekkaparkin henkilökunnalle ja poliisille. Ajoneuvon on jos mahdollista jäätävä alueelle poliisin ohjeita odotettaessa

   

  7)  Kaikkina aikoina valaistut ajokaistat ja jalankulkuväylät

   

  8)  Jalankulkijoiden turvallisuus erillispysäköintialueilla on varmistettu

   

  9)  Pysäköintialuetta valvotaan asianmukaisten ja oikeasuhteisten turvatarkastusten avulla

   

  10)  Selkeästi osoitetut hätäpalveluiden puhelinnumerot.”.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  1 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 a)  Muutetaan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  1.  Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 561/2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY14 ja neuvoston direktiivin 92/6/ETY15 noudattamisen varmistamiseksi tieliikenteessä käytettävien ajopiirturien rakennetta, asennusta, käyttöä, testausta ja valvontaa koskevista velvoitteista ja vaatimuksista.

  1.  Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 561/2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY14 ja neuvoston direktiivin 92/6/ETY15, asetuksen (EY) N:o 1072/2009, neuvoston direktiivin 92/106/ETY15 a, direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU, siltä osin kuin on kyse tieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä, sekä direktiivin, jolla vahvistetaan tieliikenteen kuljettajien lähettämistä koskevat erityiset säännöt direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU osalta, noudattamisen varmistamiseksi tieliikenteessä käytettävien ajopiirturien rakennetta, asennusta, käyttöä, testausta ja valvontaa koskevista velvoitteista ja vaatimuksista.”;

  __________________

  __________________

  14  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

  14  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

  15  Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27).

  15  Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27).

   

  15 a  Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38).

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 b)  Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”h a)  ’älykkäällä ajopiirturilla’ digitaalista ajopiirturia, joka käyttää satelliittinavigointijärjestelmään perustuvaa paikannuspalvelua ajoneuvon sijainnin määrittämiseksi automaattisesti tämän asetuksen mukaisesti;”;

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  3 artikla – 4 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  -1 c)  Muutetaan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

  4.  Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin ajoneuvoihin on asennettava tällainen ajopiirturi.

  ”4.  Seuraaviin ajoneuvoihin on viimeistään1 ... päivänä ...kuuta .... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] asennettava älykäs ajopiirturi:

   

  a)  muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimivat ajoneuvot, jotka on varustettu analogisella ajopiirturilla,

   

  b)  muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimivat ajoneuvot, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 olevan liitteen IB, sellaisena kuin sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2011, teknisiä eritelmiä, tai

   

  c)  muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimivat ajoneuvot, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 olevan liitteen IB, sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2011, teknisiä eritelmiä,

   

  __________________

   

    Jos oletetaan, että maantiepaketti tulee voimaan vuona 2019, älykästä ajopiirturia koskevan komission täytäntöönpanosäädöksen 2. versio vuoteen 2019/2020 mennessä (katso alla oleva 11 artikla), minkä jälkeen jälkiasennuksiin sovelletaan porrastettua lähestymistapaa.

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=DE)

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  3 artikla – 4 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 d)  Lisätään 3 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

   

  ”4 a  Viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on neljä vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimiviin ajoneuvoihin, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 olevaa liitettä IB, sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2012, on asennettava älykäs ajopiirturi.”;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  3 artikla – 4 b kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 e)  Lisätään 3 artiklaan 4 b kohta seuraavasti:

   

  ”4 b.  Viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimiviin ajoneuvoihin, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa asetuksessa (EU) 2016/799 olevaa liitettä IC, on asennettava älykäs ajopiirturi.”;

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 f alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  4 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 f)  Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

   

  ”–  oltava riittävästi muistikapasiteettia kaiken tässä asetuksessa vaaditun tiedon varastointiin;”;

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – -1 g alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  7 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  -1 g)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely toteutetaan ainoastaan sen toteamiseksi, että tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännöksiä noudatetaan, direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti sekä direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion valvontaviranomaisen valvonnassa.

  1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely toteutetaan ainoastaan sen toteamiseksi, että tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 561/2006, direktiivin 2002/15/EY, neuvoston direktiivin 92/6/ETY, neuvoston direktiivin 92/106/ETY, asetuksen (EY) N:o 1072/2009, direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU, siltä osin kuin on kyse tieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä, sekä direktiivin, jolla vahvistetaan tieliikenteen kuljettajien lähettämistä koskevat erityiset säännöt direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU osalta, säännöksiä noudatetaan, asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti sekä asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion valvontaviranomaisen valvonnassa.”;

   

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 h alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  -1 h)  Korvataan 7 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

  2.  Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava henkilötietojen suojaaminen muulta kuin tiukasti tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 tapahtuvalta, 1 kohdan mukaiselta seuraaviin liittyvältä käytöltä:

  2.  Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava henkilötietojen suojaaminen muulta kuin tiukasti tähän asetukseen ja asetukseen (EY) N:o 561/2006, direktiiviin 2002/15/EY, neuvoston direktiiviin 92/6/ETY, neuvoston direktiiviin 92/106/ETY, asetukseen (EY) N:o 1072/2009, direktiiviin 96/71/EY ja direktiiviin 2014/67/EU, siltä osin kuin on kyse tieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä, sekä direktiiviin, jolla vahvistetaan tieliikenteen kuljettajien lähettämistä koskevat erityiset säännöt direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU osalta, liittyvältä, 1 kohdan mukaiselta seuraaviin liittyvältä käytöltä:”;

   

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  8 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  –   kertyneellä yhteenlasketulla ajoajalla kolmen tunnin välein,

  –   kertyneellä yhteenlasketulla ajoajalla minuutin välein ja aina, kun ajoneuvo ylittää jäsenvaltion rajan,

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a)  Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”Jotta helpotetaan valvontaviranomaisten toimintaa vaatimusten noudattamisen varmentamiseksi, älykkään ajopiirturin on asetuksessa (EY) N:o 561/2006 säädettyjen vaatimusten mukaisesti kirjattava myös, onko ajoneuvoa käytetty tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen.”;

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b)  Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”Ajoneuvoihin, jotka rekisteröidään ensimmäisen kerran ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] tai sen jälkeen, on asennettava ajopiirturi tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan sekä toisen alakohdan mukaisesti.”;

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  9 artikla – 2 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  1 c)  Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

  2.  Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi tämän artiklan ja 8 ja 10 artiklassa säädetyn mukaisesti, jäsenvaltioiden on varustettava valvontaviranomaisensa varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla tässä artiklassa tarkoitetun tietoliikenneyhteyden luomiseksi, siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon niiden omat lainvalvontavaatimukset ja -strategiat. Kyseiseen ajankohtaan saakka jäsenvaltiot voivat itse päättää, varustavatko ne valvontaviranomaisensa kyseisillä varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla.

  2.  Jäsenvaltioiden on varustettava valvontaviranomaisensa varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla ... päivään ...kuuta ... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on yksi vuosi tämän muutosasetuksen voimaantulosta] mennessä tässä artiklassa tarkoitetun tietoliikenneyhteyden luomiseksi, siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon niiden omat lainvalvontavaatimukset ja -strategiat. Kyseiseen ajankohtaan saakka jäsenvaltiot voivat itse päättää, varustavatko ne valvontaviranomaisensa kyseisillä varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla.”;

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=DE)

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  9 artikla – 3 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  1 d)  Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

  3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteys ajopiirturiin luodaan ainoastaan valvontaviranomaisten laitteista lähetetystä pyynnöstä. Yhteys on suojattava tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi ja valvonta- ja hallintalaitteiden tunnistamiseksi. Yhteyden kautta saatuja tietoja saavat käyttää ainoastaan valvontaviranomaiset, joilla on valtuudet tarkastaa asetukseen (EY) N:o 561/2006 ja tähän asetukseen kohdistuvia rikkomuksia, ja korjaamot siltä osin kuin se on tarpeen ajopiirturin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

  3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteys ajopiirturiin luodaan ainoastaan valvontaviranomaisten laitteista lähetetystä pyynnöstä. Yhteys on suojattava tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi ja valvonta- ja hallintalaitteiden tunnistamiseksi. Yhteyden kautta saatuja tietoja saavat käyttää ainoastaan valvontaviranomaiset, joilla on valtuudet tarkastaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin unionin säädöksiin ja tähän asetukseen kohdistuvia rikkomuksia, ja korjaamot siltä osin kuin se on tarpeen ajopiirturin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.”;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  11 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  1 e)  Muutetaan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  Sen varmistamiseksi, että älykkäät ajopiirturit ovat tässä asetuksessa asetettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisia, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 8, 9 ja 10 artiklan yhdenmukaista soveltamista varten yksityiskohtaiset säännökset lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat lisätietojen kirjaamista ajopiirturilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

  Sen varmistamiseksi, että älykkäät ajopiirturit ovat tässä asetuksessa asetettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisia, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 8, 9 ja 10 artiklan yhdenmukaista soveltamista varten yksityiskohtaiset säännökset lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat lisätietojen kirjaamista ajopiirturilla.

   

  Komissio hyväksyy viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa sekä toisessa alakohdassa tarkoitetun ajoneuvon jokaisen rajanylityksen kirjaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

   

  Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 f alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  34 artikla – 5 kohta – b alakohta – iv alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  1 f)  Muutetaan 34 artiklan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

  iv)  merkin alle : tauot ja lepoajat.

  iv)  merkin alle : tauot, lepoajat, vuosiloma tai sairausloma;

   

  merkin ”autolautta/juna” alle: Merkin lisäksi: asetuksen (EY) 561/2006 9 artiklan mukaisesti autolautalla tai junassa pidetty lepoaika.”;

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  34 artikla – 7 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Saapuessaan soveltuvaan pysähdyspaikkaan kuljettajan on syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on ylittänyt rajan ajoneuvossa. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen tarkemmat maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 1998.”.

  7.  Kun ajopiirturi ei kykene automaattisesti kirjaamaan rajanylitystä, kuljettajan on ensimmäiseen mahdolliseen ja saatavilla olevaan pysähdyspaikkaan saapuessaan syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on ylittänyt rajan. Sen jälkeen kun raja uuteen maahan on ylitetty, on maan tunnus merkittävä ajopiirturiin otsakkeen ”BEGIN” alle. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen tarkemmat maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 1998.”;

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  34 artikla – 7 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Lisätään 34 artiklaan uusi 7 a kohta seuraavasti:

   

  ”7 a.  Kuljettajille on tarjottava koulutusta ajopiirturin asianmukaisesta käytöstä täysimääräisen hyödyn saamiseksi laitteesta. Kuljettaja ei saa olla vastuussa koulutuksen kustannuksista, vaan työnantajan on vastattava niistä.”;

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  34 artikla – 7 b kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b)  Lisätään 34 artiklaan uusi 7 b kohta seuraavasti:

   

  ”7 b.  Mahdollisimman suuri määrä valvontaviranomaisia olisi koulutettava ajopiirturin asianmukaiseen lukemiseen ja valvontaan.”;

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  36 artikla – 1 kohta – i alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 c)  Muutetaan 36 artiklan 1 kohdan i alakohta seuraavasti:

  i)  kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä kuljettajan edellisten 28 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt;

  ”i)  kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä kuljettajan edellisten 56 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt;”;

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  36 artikla – 1 kohta – iii alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 d)  Muutetaan 36 artiklan 1 kohdan iii alakohta seuraavasti:

  iii)  kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään.

  ”iii)  kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään.”;

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  36 artikla – 2 kohta – ii alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 e)  Muutetaan 36 artiklan 2 kohdan ii alakohta seuraavasti:

  ii)  kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään;

  ”ii)  kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään;”.

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=DE)

  • [1]   Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Johdanto

  EU on kehitellyt joukon markkina- ja sosiaalikysymyksiin sovellettavia sääntöjä, joilla se pyrkii varmistamaan tiekuljetusalan tasapuolisuuden, toimivuuden, turvallisuuden ja kestävyyden. Nykyiset asetukset (EY) N:o 561/2006 (ajoajat) ja (EU) N:o 165/2014 (ajopiirturit) hyväksyttiin liikenneturvallisuuden ja kuljettajien työolojen parantamiseksi sekä sääntöjenmukaisuuden ja tieliikenteen alan yritysten välisen tasapuolisuuden edistämiseksi.

  Arvioinnit ovat kuitenkin osoittaneet, että ilmoitettuja tavoitteita ei ole nykyisten sääntöjen puutteellisuuden sekä niiden noudattamisen valvomisen riittämättömyyden vuoksi täysin saavutettu. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja ja monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin palaamista koskevien sääntöjen puute ovat johtaneet erilaisiin tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, joilla pahennetaan entisestään oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua. Rikkomukset koskevat useimmiten lepoaikoja (25 prosenttia), taukoja (23 prosenttia), ajoajan kirjaamista (17 prosenttia) ja ajoaikoja (16 prosenttia).

  Arvioinnissa korostettiin myös valvontavälineiden ja tietojenvaihtojärjestelmien, myös ajopiirtureiden, käytön tehottomuutta.

  Komission ehdotus

  Komissio hyväksyi 31. toukokuuta 2017 kahdeksan lainsäädäntöehdotusta käsittävän paketin (Eurooppa liikkeellä -paketti puhtaan, kilpailukykyisen ja yhtenäisen liikkuvuuden edistämiseksi), jolla on määrä varmistaa tasapuolinen kilpailu, yksinkertaistaa nykyisiä sääntöjä, suojella sisämarkkinoita ja huolehtia alan työntekijöiden oikeuksista.

  Käsiteltävänä olevalla, asetusta (EY) N:o 561/2006 (ajoaikoja koskeva asetus) ja asetusta (EU) N:o 165/2014 (ajopiirturiasetus) muuttavalla ehdotuksella on tarkoitus korjata nykyisen lainsäädännön puutteita, joita ovat esimerkiksi selkeyden puute, epäyhtenäinen täytäntöönpano ja noudattamisen valvonnan riittämättömyys, sekä helpottaa jäsenvaltioiden ja asianomaisten viranomaisten välisen yhteistyön tehostamista.

  Esittelijän kanta

  Esittelijä tukee komission Eurooppa liikkeellä -lainsäädäntöpakettia ja tätä ehdotusta, koska sillä pyritään edistämään tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja tasapuolista kilpailua alalla, vähentämään tarpeetonta hallinnollista rasitusta, nopeuttamaan kuljetusasiakirjojen digitointia ja tehostamaan sääntöjen noudattamisen valvontaa. Esittelijän mielestä on hyvin tärkeää käsitellä kaikki ehdotukset kokonaisuutena, jotta varmistetaan, että hyväksytty lainsäädäntö on johdonmukaista.

  Esittelijä pyrkii parantamaan komission ehdotusta seuraavilla avainaloilla johtotähtenään ”vähemmän sääntelyä, parempaa digitointia”:

  1. Kuljettajien työolot ja joustavuus

  Tiekuljetusalaa ja erityisesti kauko- ja kansainvälisiä kuljetuksia uhkaa vakava kuljettajapula kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä johtuu osittain kuljettajien työskentely- ja elinoloista. Kuljettajien on tyypillisesti vietettävä pitkiä aikoja poissa kotoa ja heidän on järjestelmällisesti tultava toimeen ilman asianmukaisia majoitusmahdollisuuksia.

  –   Ajo- ja lepoaikojen joustavampi soveltaminen

  Pitkän matkan kansainvälisiä kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset vaatimukset pidentävät näitä kausia tarpeettomasti. Esittelijä kannattaa ehdotusta mukauttaa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevia unionin sääntöjä, jotta kuljettajien on helpompi sekä suorittaa kuljetuksia sääntöjen mukaisesti että mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa varten ja saada samalla täysi korvaus kaikista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista.

  –   Paluu kotiin

  Esittelijä pyrkii pitämään huolta siitä, että liikenteenharjoittajat antavat kuljettajille sekä mahdollisuuden että keinot palata kotiin kerran kuukaudessa ilman, että kotona vietetty lepoaika lyhenee suhteettomasti. Esittelijä ehdottaa myös käsitteen ”koti” määritelmän täsmentämistä väärinkäytösten välttämiseksi.

  –   Säännöllistä viikoittaista lepoa koskevat vaatimukset

  Esittelijä on yhtä mieltä siitä, että viikoittaista lepoa koskevia vaatimuksia on selkeytettävä levon pitämispaikan osalta, sillä jäsenvaltiot tulkitsevat tällä hetkellä kyseisiä vaatimuksia eri tavoin ja panevat ne täytäntöön eri tavoin.

  Esittelijä tukee komission ehdotusta ottaa käyttöön sääntö, jonka mukaan kuljettaja ei saa pitää vähintään 45 tunnin viikoittaista lepoaikaa ajoneuvossa, ja laajentaa ehdotusta siten, että se sisältää myös lyhennetyn viikoittaisen lepoajan. Esittelijä yhtyy vaatimukseen, jonka mukaan työnantajien on tarjottava kuljettajille asianmukainen majoitus kunnollisine nukkumis- ja peseytymistiloineen aina kun kuljettaja ei voi pitää viikoittaista lepoaikaansa valitsemassaan yksityistilassa.

  Esittelijä huomauttaa kuitenkin, että turvallisuus- ja vakuutusnäkökohdista katsoen kuljettajia ei pitäisi erottaa ajoneuvostaan, minkä johdosta lepoajan pitäminen hytissä on alalla yleistä.

  –  Erillispysäköintialueita koskevat vaatimukset

  Esittelijä ehdottaakin poikkeuksen soveltamista yleiseen sääntöön, jonka mukaan viikoittaisia lepoaikoja ei saa pitää ajoneuvossa: se sallitaan, jos lepoaika pidetään pysäköintialueella, jolle on myönnetty erillispysäköintiä koskeva todistus.

  Erillispysäköintiä koskevassa todistuksessa olisi esitettävä erityyppisiä erillispysäköintialueita koskevat vaatimukset, joilla mahdollistetaan se, että kuljettajat voivat viettää lepoaikansa ajoneuvossaan. Vaatimuksilla olisi varmistettava, että saatavilla ovat kaikki hyviä lepo-olosuhteita varten tarvittavat palvelut, kuten peseytymis- ja ruokailupalvelut sekä muut palvelut, ja että maksu on mahdollista suorittaa etukäteen. Esittelijä haluaa varmistaa, että kuljettajat käyttävät päivärahansa pysäköintimaksuihin ja päivittäisiin elinkustannuksiin, kuten tarkoitus on.

  Esittelijä katsoo, että erilaisia organisaatioita, paikallishallintoja ja muita tahoja olisi kannustettava osallistumaan tällaisten pysäköintialueiden rakentamiseen ja että jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi sen jälkeen sertifioitava ne. Alueiden toiminta voisi perustua kaupalliseen malliin tai olla yhteisötalouden yrityksen johtamaa, kunhan vaatimukset täyttyvät.

  –   Todellisia ajoaikoja koskevat vaatimukset

  Kuljettajat joutuvat usein ennakoimattomiin olosuhteisiin, joiden vuoksi haluttuun määräpaikkaan viikoittaisen lepoajan käyttämistä varten on mahdotonta päästä rikkomatta unionin sääntöjä. Esittelijä tukee ehdotuksen tavoitetta auttaa kuljettajia sopeutumaan näihin olosuhteisiin ja antaa heille mahdollisuus päästä viikoittaisen lepoajan viettämisen määräpaikkaan rikkomatta enimmäisajoaikaa koskevia vaatimuksia. Hän kuitenkin muuttaa ehdotusta siten, että sitä sovelletaan vain tapauksissa, joissa kuljettaja on matkalla yrityksen keskustoimipaikkaan voidakseen pitää lepoajan kotonaan.

  2. ”Älykäs” noudattamisen valvonta

  –   Älykäs ajopiirturi

  Esittelijä katsoo, että noudattamisen valvonnan tehostaminen on avainasemassa pyrittäessä saavuttamaan ehdotuksessa asetetut tavoitteet. On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltioiden välistä säännöllistä hallinnollista yhteistyötä varten on selkeät säännöt, jotta noudattamisen valvontaa koskevat käytännöt ovat yhdenmukaiset, mikä lisää entisestään rajat ylittävän valvonnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tällä haavaa valvontavälineiden käytössä on eroja ja jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä on vähän, mikä heikentää rajat ylittävää noudattamisen valvontaa. Esittelijä katsoo, että sähköisten välineiden hyödyntäminen voi johtaa vähemmän rajoittavaan sääntelyyn monen noudattamisen valvontaan liittyvän näkökohdan osalta.

  Esittelijä onkin vakuuttunut, että kansainvälisissä kuljetuksissa on siirryttävä älykkäiden ajopiirtureiden käyttöön aiemmin kuin nykyisessä asetuksessa on säädetty. Tämä mahdollistaisi sen, että kyseisen uuden laitteen tarjoamat hyödyt ovat saatavilla nopeammin, mikä lisäisi sääntöjen ja niiden noudattamisen valvonnan vaikuttavuutta.

  Noudattamisen valvomisesta vastaavilla viranomaisilla on oltava asianmukaiset laitteet, jotta he kykenevät hyödyntämään älykkään ajopiirturin tuottamia olennaisia tietoja.

  LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

  Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöä ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

  Yhteisö ja/tai henkilö

  Euro Control Route

  Federatie Nederlandse Vakbeweging

  Christelijk Nationaal Vakbond

  International Coach Tourism Federation

  Discordia

  Transport and Logistics Poland

  Bundesverband der Deutschen Industrie

  International Road Union

  European Automobile Manufacturers' Association

  DHL Group

  European Transport Workers' Federation

  Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

  Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)

  Association of International Road Transport Carriers in Poland

  Freight Transport Association

  CEGROBB

  Transport en Logistiek Nederland

  Kiwa Register B.V.

  Fédération Française des Transports Routiers

  European Shippers' Council

  Amazone

  The Danish Transport and Logistics Association

  Eri jäsenvaltioiden hallitusten edustajat

  Komission edustajat

  TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2018)

  liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta
  (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

  Valmistelija(*): Georges Bach

  (*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

  LYHYET PERUSTELUT

  Liikenne on hyvin kilpailtu ala, jolla on edessään suuria haasteita. Yksi suurimmista ongelmista on ammattitaitoisten kuljettajien puute. Ala voi houkutella työntekijöitä vain, jos sen työolosuhteet paranevat. Työntekijöillä on usein kielteinen kuva kansainvälisen liikenteen alasta, mikä johtuu ennen muuta kuljettajien jatkuvasta tien päällä olemisesta, viikosta toiseen hytissä nukkumisesta, työskentelystä kovan paineen alla ja stressistä.

  Ajo- ja lepoaikoja koskevalla asetuksella pyritään sekä parantamaan kuljettajien työoloja että lisäämään yleistä liikenneturvallisuutta. Nykyiset ajo- ja lepoaikoja koskevat säännöt täyttävät edelleen tämän tavoitteen, jos niitä sovelletaan ja ne pannaan täytäntöön oikein. Valmistelija ehdottaakin nykyisessä asetuksessa säädettyjen ajo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen säilyttämistä.

  Nykyisten sääntöjen erilaiset tulkinnat jäsenvaltioissa aiheuttavat kuitenkin ongelmia rajojen yli toimiville yrityksille ja kuljettajille ja vaikeuttavat tehokkaan viranomaisvalvonnan suorittamista.

  Jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten ja valvontaelinten on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä, jotta sääntöjä sovelletaan ja ne pannaan täytäntöön oikein ja jotta huolehditaan yritysten ja niiden kuljettajien oikeusvarmuudesta. Digitaalisen ajopiirturin käyttöönotto vuonna 2019 selkeyttää valvontaa sekä kansallisten viranomaisten että yritysten ja kuljettajien kannalta. Digitaalisten teknologioiden kehittyessä nopeasti on tarpeen lyhentää digitaalisten ajopiirtureiden asentamista koskevaa siirtymäaikaa, jotta kaikki asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot voidaan varustaa digitaalisella ajopiirturilla vuoteen 2024 mennessä.

  Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien työolojen parantamiseksi valmistelija ehdottaa asetuksen soveltamisalan ulottamista myös alle 3,5 tonnin kevyisiin hyötyajoneuvoihin, jotka toimivat kauempana kuin 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen toimipaikasta.

  Kuljettajat voivat viettää taukonsa, päivittäiset lepoaikansa ja lyhennetyt viikoittaiset lepoaikansa hytissä. Valmistelija tukeekin täysin ajatusta kieltää nukkuminen hytissä silloin, kun kyse on vähintään 45 tunnin pituisesta säännöllisestä viikkolevosta.

  Tällä hetkellä unionin teillä ei kuitenkaan ole asianmukaista infrastruktuuria kuljettajien majoittamiseksi. Lisätoimia tarvitaan rahoituksen varmistamiseksi turvattujen pysäköintialueiden sekä asianmukaisten peseytymis- ja majoitustilojen perustamista ja/tai kohentamista varten.

  Valmistelija kannattaa komission ehdotusta, jossa todetaan, että lyhennettyyn viikoittaiseen lepoaikaan liittyvä korvaava lepoaika on yhdistettävä vähintään 45 tunnin pituiseen säännölliseen viikoittaiseen lepoaikaan. Tämän lisäksi yritysten olisi järjestettävä kuljettajien työ siten, että heillä on mahdollisuus palata kotipaikkakunnalleen tai muuhun valitsemaansa paikkaan viettääkseen siellä yli 45 tuntia kestävän viikoittaisen lepoaikansa, jolla korvataan lyhennetty viikoittainen lepoaika.

  Valmistelija katsoo, että näillä toimilla parannettaisiin kuljettajien työoloja ja liikenneturvallisuutta ja siten lisättäisiin alan houkuttavuutta.

  TARKISTUKSET

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Kuljettajien hyvät työolot ja liikenteenharjoittajien tasapuoliset liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen tieliikennesektori. Prosessin helpottamiseksi on olennaista, että unionin sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja valvoa ja että ne pannaan täytäntöön tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa.

  (1)   Kuljettajien hyvät työolot ja liikenteenharjoittajien tasapuoliset liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen tieliikennesektori, jolle voidaan houkutella päteviä työntekijöitä. Prosessin helpottamiseksi on olennaista, että unionin sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, oikeasuhteisia, tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja valvoa ja että ne pannaan täytäntöön tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)   Euroopan työvoimaviranomaisen perustamisella voitaisiin myötävaikuttaa merkittävästi tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen täytäntöönpanon valvontaan, ja se voisi erityisesti auttaa kansallisia viranomaisia tarkastusten koordinoinnissa, tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihdossa ja tarkastajien kouluttamisessa.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Voimassa olevien tieliikennettä koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20069 täytäntöönpanon tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja ja monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin palaamista koskevien sääntöjen puute johtavat erilaisiin tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, joilla pahennetaan entisestään oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua.

  (2)  Voimassa olevien tieliikennettä koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 561/20069 täytäntöönpanon tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen oikeudellisten puitteiden täytäntöönpanossa yksilöitiin tiettyjä puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja ja monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys sekä kuljettajien kotiin tai muuhun kuljettajan valitsemaan paikkaan palaamista koskevien sääntöjen puute johtavat erilaisiin tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, joilla pahennetaan entisestään oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua.

  ______________

  ____________________

  9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N: o 3821/85 ja (EY) N: o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N: o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

  9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N: o 3821/85 ja (EY) N: o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N: o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen ja tehoton täytäntöönpano johtuu pääasiassa epäselvistä säännöistä, valvontavälineiden tehottomasta käytöstä ja jäsenvaltioiden välisestä riittämättömästä hallinnollisesta yhteistyöstä.

  (3)  Asetuksen (EY) N: o 561/2006 jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen ja tehoton täytäntöönpano johtuu pääasiassa epäselvistä säännöistä, valvontavälineiden tehottomasta ja epäyhtenäisestä käytöstä ja jäsenvaltioiden välisestä riittämättömästä hallinnollisesta yhteistyöstä.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Selvät, alalle soveltuvat ja tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä kannalta, että saavutetaan kuljettajien työolojen kohentamista koskevat poliittiset tavoitteet ja varmistetaan erityisesti vääristymätön kilpailu liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.

  (4)  Selvät, alalle soveltuvat ja tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä kannalta, että saavutetaan kuljettajien työolojen kohentamista koskevat poliittiset tavoitteet ja varmistetaan erityisesti vääristymätön ja tasapuolinen kilpailu liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Tavaraliikenne eroaa merkittävästi henkilöliikenteestä. Linja-auton kuljettajat ovat läheisessä yhteydessä matkustajiinsa, ja heillä olisi oltava enemmän joustavuutta pitää taukoja pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä lepoaikoja ja taukoja.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Pitkän matkan kansainvälisiä kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset vaatimukset pidentävät näitä kausia tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa mukauttaa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että kuljettajien on helpompi suorittaa kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus kaikista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä kotoapoissaolon kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä.

  (6)  Pitkän matkan kansainvälisiä kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. Sen vuoksi on suotavaa valvoa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevan säännöksen soveltamista niin, että kuljettajien on helpompi suorittaa kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus kaikista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. Turvallisten ja asianmukaisten työolojen turvaamiseksi on tarpeen säätää, että liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä kotoapoissaolon kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä, että heillä on mahdollisuus palata säännöllisesti kotiin ja että kuljettajille taataan asianmukaiset lepo-olot laadukkaassa majoituspaikassa. Jos kuljettaja päättää pitää lepoajan kotona, kuljetusyrityksen olisi tarjottava hänelle taloudelliset tai käytännön keinot kotiin palaamiseksi. Lisäksi paluumatkan kestoa ei pitäisi ottaa huomioon lepoajan pituutta laskettaessa. Jos kuljettaja päättää viettää lepoaikansa muussa paikassa kuin kotonaan, sitä ei pitäisi ottaa huomioon määritettäessä kuljettajan oikeutta matkapäivärahaan.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Jäsenvaltioiden välillä on eroja viikoittaista lepoaikaa koskevien vaatimusten tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta sen varmistamiseksi, että kuljettajille tarjotaan asianmukainen majoituspaikka säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, jos he eivät ole kotona.

  (7)  Jäsenvaltioiden välillä on eroja viikoittaista lepoaikaa koskevien vaatimusten tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Jotta voidaan taata kuljettajien hyvät työolot ja turvallisuus, on aiheellista selventää vaatimusta sen varmistamiseksi, että kuljettajille tarjotaan laadukas ja kullekin sukupuolelle sopiva majoituspaikka tai muu kuljettajan valitsema ja työnantajan maksama tila säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, jos he eivät ole kotona. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että saatavilla on riittävästi kuljettajien tarpeiden mukaisia turvallisia pysäköintialueita.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Unionissa harjoitettavassa tieliikenteessä käytetään usein osalla matkaa lauttaa tai rautatietä. Sen vuoksi olisi annettava selvät ja asianmukaiset säännökset tällaista liikennettä koskevista lepoajoista ja tauoista.

  Perustelu

  Olisi säädettävä poikkeuksia viikoittaisiin lepoaikoihin pitkien lautta- tai junamatkojen yhteydessä, mikä koskee pääosin EU:n reuna-alueita.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Kuljettajien työolosuhteiden turvaamiseksi lastaus- ja purkupaikoilla tällaisten tilojen omistajien ja ylläpitäjien olisi tarjottava kuljettajille pääsy hygieniatiloihin.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Sosiaalialan sääntöjen täytäntöönpanon kustannustehokkuuden parantamiseksi nykyisten ja tulevien ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen vuoksi ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, jotta paikannus olisi tarkempaa, etenkin kansainvälisissä kuljetuksissa.

  (11)  Sosiaalialan sääntöjen täytäntöönpanon kustannustehokkuuden parantamiseksi ja täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi nykyisten ja tulevien ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen vuoksi ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, jotta paikannus olisi tarkempaa, etenkin kansainvälisissä kuljetuksissa. Komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta perustaa GNSS-järjestelmän kaltainen maantieliikenteen portaali, jonka avulla kansalliset viranomaiset voisivat hyödyntää täysimääräisesti älykkäiden ajopiirtureiden tarjoamat mahdollisuudet.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Uusien teknologioiden nopean kehittymisen ja unionin koko talouden digitalisoinnin vuoksi ja siksi, että on varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisen maantieliikenteen alan yrityksille, on välttämätöntä lyhentää siirtymäaikaa, joka koskee älykkäiden ajopiirtureiden asentamista rekisteröityihin ajoneuvoihin. Älykkäillä ajopiirtureilla tehostetaan unionin lainsäädännön soveltamista koskevaa valvontaa sekä yksinkertaistetaan tarkastuksia ja helpotetaan siten kansallisten viranomaisten työtä. Velvoite asentaa älykäs ajopiirturi rekisteröityihin ajoneuvoihin olisi otettava käyttöön mahdollisimman pian ja viimeistään tammikuussa 2021.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  Kevyiden hyötyajoneuvojen lisääntynyt käyttö tavarankuljetuksissa on johtanut vilpillisen kilpailun kehittymiseen sekä eroavaisuuksiin asetuksen (EY) N:o 561/2006 soveltamisessa, mikä on johtanut erilaisiin työoloihin sekä liikenneturvallisuuden vaarantumiseen. Jotta liikenneturvallisuutta ja kuljettajien työoloja voidaan parantaa, olisi tavarankuljetukseen tarkoitetut kevyet hyötyajoneuvot sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 561/2006 soveltamisalaan, paitsi jos ajoneuvoa käytetään yrityksen tai kuljettajan omaan lukuun tai jos kuljettaminen ei ole ajoneuvoa kuljettavan henkilön pääasiallinen toiminta.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 c)  Jotta taataan asianmukaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten soveltaminen kuljettajiin, on perustettava tai kohennettava turvattuja pysäköintialueita, asianmukaisia peseytymistiloja sekä laadukkaita majoitustiloja. Unionissa olisi oltava riittävä pysäköintialueiden verkosto.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 d)  Syyskuun 9. päivänä 2015 antamassaan päätöslauselmassa ”Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano: tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta” Euroopan parlamentti käsitteli Euroopan tieviraston perustamista unionin lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja standardoinnin edistämiseksi jäsenvaltioissa.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  -1)  Korvataan 2 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

  a)  tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa, mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai

  ”a)  tavaraliikenteeseen; tai

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  3 artikla – h alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”h)  ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät;”;

  ”h)  ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia;”;

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  3 artikla – h a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a)  Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

   

  ”h a)  tavarankuljetukseen tarkoitetut kevyet hyötyajoneuvot, jos liikennettä ei harjoiteta toisen lukuun vaan yrityksen tai kuljettajan omaan lukuun ja jos kuljettaminen ei ole ajoneuvoa kuljettavan henkilön pääasiallinen toiminta;”

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  4 artikla – r alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”r)  ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ muuta kuin omaan tai toisen lukuun tapahtuvaa maantiekuljetusta, josta ei saada korvausta tai joka ei tuota tuloa.”;

  ”r)  ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ muuta kuin omaan tai toisen lukuun tapahtuvaa henkilöiden tai tavaran maantiekuljetusta, josta ei saada suoraa tai välillistä korvausta tai joka ei tuota suoraa tai välillistä tuloa.”;

  Perustelu

  Määritelmää selkiytetään entisestään uusien liiketoimintamallien huomioon ottamiseksi.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  4 artikla – r a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Lisätään 4 artiklaan alakohta seuraavasti:

   

  ”r a)  ’kodilla’ kuljettajan rekisteröityä asuinpaikkaa jäsenvaltiossa;”

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  4 artikla – r b kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b)  Lisätään 4 artiklaan alakohta seuraavasti:

   

  ”r b)  ’kevyellä hyötyajoneuvolla’ ajoneuvoa, jota käytetään tavaroiden kuljetukseen ja jonka suurin sallittu kuormitettu massa, mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan luettuna, on enintään 3,5 tonnia.”

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  7 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Monimiehitykseen kuuluva kuljettaja voi päättää pitää 45 minuutin tauon toisen kuljettajan ajamassa ajoneuvossa, edellyttäen että taukoa pitävän kuljettajan ei ole tarkoitus avustaa ajoneuvoa ajavaa kuljettajaa.

  Monimiehitykseen kuuluva kuljettaja voi päättää pitää 45 minuutin tauon toisen kuljettajan ajamassa ajoneuvossa, edellyttäen että taukoa pitävän kuljettajan ei ole tarkoitus avustaa ajoneuvoa ajavaa kuljettajaa.

   

  Henkilöliikenteessä kuljettaja voi päättää pitää vähintään 30 minuuttia kestävän tauon, jota seuraa vähintään 15 minuutin tauko, joka puolestaan sijoitetaan siten, että noudatetaan ensimmäistä kohtaa.

  Perustelu

  Henkilöliikenteen kuljettajilla olisi oltava enemmän joustavuutta taukojen pitämisessä, jotta tauot voidaan mukauttaa matkustajien tarpeisiin pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä lepoaikoja ja taukoja.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  Korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

  Poistetaan.

  ”6.  Neljän peräkkäisen viikon aikana kuljettajan on pidettävä vähintään

   

  a)  neljä säännöllistä viikoittaista lepoaikaa, tai

   

  b)  kaksi vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa.

   

  Edellä b alakohtaa sovellettaessa lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.”;

   

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 7 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”7.  Lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta annettavan korvaavan lepoajan on edellettävä tai seurattava välittömästi vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa.”;

  ”7.  Lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta annettava korvaava lepoaika on pidettävä yhtenä yhtäjaksoisena lepoaikana ennen vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa tai tällaisen lepoajan jatkeena.”;

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 a kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”8 a.  Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat

  ”8 a.  Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä muualla kuin hytissä laadukkaassa ja kullekin sukupuolelle sopivassa majoituspaikassa, jossa on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat kuljettajaa varten

  a)  ja jotka joko tarjoaa tai maksaa työnantaja, tai

  a)  ja jotka joko tarjoaa tai maksaa työnantaja, tai

  b)  kuljettajan kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa yksityistilassa.

  b)  kuljettajan kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa yksityistilassa.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 b kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  8 b.  Kuljetusyrityksen on järjestettävä kuljettajien työ niin, että kuljettajat pystyvät viettämään vähintään yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, joka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon jaksolla.”;

  8 b.  Kuljetusyrityksen on järjestettävä kuljettajien työ niin, että kuljettajat pystyvät viettämään vähintään yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, joka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa paikassa kunkin kolmen peräkkäisen viikon jaksolla. Kuljettajan on ilmoitettava kuljetusyritykselle kirjallisesti ennen tällaista lepoaikaa, mikäli hän aikoo käyttää sen muualla kuin kotonaan. Jos kuljettaja valitsee lepoajan kotonaan, kuljetusyrityksen on tarjottava hänelle taloudelliset tai käytännön keinot kotiin palaamiseksi. Paluumatkan kestoa ei saa ottaa huomioon lepoajan pituutta laskettaessa. Jos kuljettaja päättää viettää lepoaikansa muussa paikassa kuin kotonaan, yritys ei saa vähentää matkakustannuksia kuljettajalle kuuluvasta matkapäivärahasta.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  8 artikla – 8 b kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  Lisätään kohta seuraavasti:

   

  8 c.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja sen jälkeen kahden vuoden välein toimitettava komissiolle kertomus kuljettajille tarkoitettujen asianmukaisten lepotilojen ja turvattujen pysäköintialueiden saatavuudesta alueellaan. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan jäsenvaltioiden kahden vuoden välein toimittamien kertomusten yhteinen muoto, 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  9 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”9.  Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija.”;

  ”1.  Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan tai viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija.”;

  Perustelu

  Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan tai viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 561/2006

  10 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  6 a)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  1.   Kuljetusyritys ei saa maksaa palveluksessaan tai käytössään oleville kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella palkkioita edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat vaarantaa liikenneturvallisuutta ja/tai saattavat kannustaa rikkomaan tämän asetuksen säännöksiä.

  1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa palveluksessaan tai käytössään oleville kuljettajille ajomatkan, toimituksen ripeyden ja/tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella palkkioita edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat kannustaa rikkomaan tämän asetuksen säännöksiä.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  3 artikla – 4 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  -1)  Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

  4.  Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin ajoneuvoihin on asennettava tällainen ajopiirturi.

  4.  Kahdeksantoista kuukauden kuluttua siitä, kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin ajoneuvoihin on asennettava tällainen ajopiirturi.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  34 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Saapuessaan soveltuvaan pysähdyspaikkaan kuljettajan on syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on ylittänyt rajan ajoneuvossa. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen tarkemmat maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 1998.”

  Saapuessaan ensimmäiseen soveltuvaan pysähdyspaikkaan kuljettajan on syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on ylittänyt rajan ajoneuvossa. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen tarkemmat maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 1998.”

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  36 artikla – 1 kohta – i alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Korvataan 36 artiklan 1 kohdan i alakohta seuraavasti:

  i)  kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä kuljettajan edellisten 28 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt;

  ”i)  kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä kuljettajan edellisten 56 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  36 artikla – 1 kohta – iii alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 b)  Korvataan 36 artiklan 1 kohdan iii alakohta seuraavasti:

  iii)  kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään.

  ”iii)  kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

  Asetus (EU) N:o 165/2014

  36 artikla – 2 kohta – ii alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 c)  Korvataan 36 artiklan 2 kohdan ii alakohta seuraavasti:

  ii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään;

  ”ii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään;

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Asetuksen (EY) N: o 561/2006 muuttaminen siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N: o 165/2014 muuttaminen siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  15.6.2017

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  15.6.2017

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  14.12.2017

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Georges Bach

  3.10.2017

  Valiokuntakäsittely

  23.1.2018

  26.2.2018

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  25.4.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  32

  14

  7

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  32

  +

  ALDE

  Robert Rochefort

  EFDD

  Laura Agea, Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  Lampros Fountoulis

  PPE

  Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

  S&D

  Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

  14

  -

  ECR

  Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

  ENF

  Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

  PPE

  Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

  7

  0

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

  GUE/NGL

  João Pimenta Lopes

  PPE

  Verónica Lope Fontagné

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  31.5.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  15.6.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  15.6.2017

   

   

   

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  14.12.2017

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Wim van de Camp

  30.6.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  23.1.2018

  20.3.2018

  15.5.2018

   

  Hyväksytty (pvä)

  4.6.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  33

  14

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  7.6.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  33

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Merja Kyllönen

  Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

  Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

  14

  -

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  NI

  EPP

  S&D

  VERTS/ALE

  Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

  Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

  Marie-Pierre Vieu

  Lampros Fountoulis

  Georges Bach, Franck Proust

  Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

  Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

  1

  0

  PPE

  Massimiliano Salini

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö