IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

7.6.2018 - (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Wim van de Camp
Izvjestitelj za mišljenje (*):Georges Bach, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika


NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0277),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0167/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0205/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Dobri uvjeti rada za vozače i pošteni uvjeti poslovanja za cestovne prijevoznike od ključne su važnosti za stvaranje sigurnog, učinkovitog i društveno odgovornog sektora cestovnog prometa. Kako bi se taj postupak olakšao, ključno je da socijalna pravila Unije u području cestovnog prometa budu jasna, svrsishodna, jednostavna za primjenu i provedbu te da se učinkovito i dosljedno provode na području čitave Unije.

(1)   Dobri uvjeti rada za vozače i pošteni uvjeti poslovanja za cestovne prijevoznike od ključne su važnosti za stvaranje sigurnog, učinkovitog i društveno odgovornog te nediskriminirajućeg sektora cestovnog prometa koji može privući kvalificirane radnike. Kako bi se taj postupak olakšao, ključno je da socijalna pravila Unije u području cestovnog prometa budu jasna, proporcionalna, svrsishodna, jednostavna za primjenu i provedbu te da se učinkovito i dosljedno provode na području cijele Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Nakon ocjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti provedbe postojećeg skupa socijalnih pravila Unije u području cestovnog prometa, a posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća9, u postojećem pravnom okviru utvrđeni su određeni nedostaci. Zbog nejasnih i neprimjerenih pravila o tjednom odmoru, objektima za odmor, stankama u slučaju višečlane posade i nepostojanja pravila o povratku vozača kući dolazi do različitih tumačenja i praksi provedbe u državama članicama. Nekoliko država članica nedavno je donijelo jednostrane mjere kojima se dodatno povećala pravna nesigurnost te nejednako postupanje prema vozačima i prijevoznicima.

(2)  Nakon ocjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti provedbe postojećeg skupa socijalnih pravila Unije u području cestovnog prometa, a posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća9, u provedbi pravnog okvira utvrđeni su određeni nedostaci. Zbog nejasnih pravila o tjednom odmoru, objektima za odmor, stankama u slučaju višečlane posade i nepostojanja pravila o povratku vozača kući ili na neku drugu lokaciju po njihovu izboru dolazi do različitih tumačenja i praksi provedbe u državama članicama. Nekoliko država članica nedavno je donijelo jednostrane mjere kojima se dodatno povećala pravna nesigurnost te nejednako postupanje prema vozačima i prijevoznicima.

 

Međutim, maksimalna trajanja vožnje po danu i po tjednu, kako su utvrđena u Uredbi (EZ) br. 561/2006, učinkovito doprinose poboljšanju socijalnih uvjeta vozača u cestovnom prometu i sigurnosti cestovnog prometa općenito te bi stoga trebalo osigurati njihovo poštovanje.

______________

____________________

9 Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

9 Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U interesu sigurnosti cestovnog prometa i provedbe svi bi vozači trebali u potpunosti poznavati pravila o vremenu vožnje i vremenu odmora te raspoloživosti objekata za odmor. Stoga je primjereno da države članice pripreme smjernice koje će jasno i na jednostavan način predstaviti ovu Uredbu, sadržavati korisne informacije o parkiralištima i objektima za odmor te u kojima će se naglasiti važnost borbe protiv umora.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  U interesu je sigurnosti cestovnog prometa poticati prijevoznike da usvoje kulturu sigurnosti, što uključuje sigurnosne politike i postupke koji dolaze od višeg vodstva, angažman neposredno nadređenih u provedbi sigurnosne politike i spremnost radne snage da poštuje sigurnosna pravila. Trebao bi se staviti jasan naglasak na pitanja povezana sa sigurnošću cestovnog prometa, kao što su umor, odgovornost, planiranje putovanja, raspored, plaćanje na temelju radne učinkovitosti i upravljanja „točno na vrijeme” (engl. „Just in time”).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Ex post evaluacijom Uredbe (EZ) br. 561/2006 potvrdilo se da je nedosljedna i neučinkovita provedba socijalnih prava Unije uglavnom posljedica nejasnih pravila, neučinkovite upotrebe alata nadzora i nedovoljne administrativne suradnje među državama članicama.

(3)  Ex post evaluacijom Uredbe (EZ) br. 561/2006 potvrdilo se da je nedosljedna i neučinkovita provedba socijalnih prava Unije uglavnom posljedica nejasnih pravila, neučinkovite i nejednake upotrebe alata nadzora i nedovoljne administrativne suradnje među državama članicama, čime se povećava fragmentacija europskog unutarnjeg tržišta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Jasna, primjerena i jednakomjerno provedena pravila ključna su i za postizanje ciljeva politike u pogledu poboljšanja uvjeta rada za vozače, a posebice u pogledu osiguravanja nenarušenog tržišnog natjecanja među prijevoznicima i doprinosa sigurnosti cestovnog prometa za sve sudionike u prometu.

(4)  Jasna, primjerena i jednakomjerno provedena pravila ključna su i za postizanje ciljeva politike u pogledu poboljšanja uvjeta rada za vozače, a posebice u pogledu osiguravanja nenarušenog i poštenog tržišnog natjecanja među prijevoznicima i doprinosa sigurnosti cestovnog prometa za sve sudionike u prometu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Sva nacionalna pravila koja se primjenjuju na cestovni promet moraju biti proporcionalna i opravdana te ne smiju narušavati ili činiti manje privlačnima ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, kao što su slobodno kretanje robe i sloboda pružanja usluga, kako bi se zadržala ili čak povećala konkurentnost Europske unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)   Kako bi se osigurali jednaki uvjeti u cestovnom prometu diljem Europe, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sva vozila iznad 2,4 tone kojima se obavlja međunarodni prijevoz.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Prijevoz robe temeljito se razlikuje od prijevoza putnika. Vozači autobusa u bliskom su kontaktu sa svojim putnicima i trebali bi biti u mogućnosti fleksibilnije uzimati stanke, bez produženja vremena vožnje ili skraćivanja razdoblja odmora i stanki.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Vozači koji obavljaju međunarodni prijevoz na duge relacije provode dulja razdoblja daleko od kuće. Trenutačnim zahtjevima u pogledu redovnog tjednog odmora ta se razdoblja nepotrebno produljuju. Stoga je odredbe o redovnom tjednom odmoru poželjno prilagoditi tako da vozači mogu lakše obavljati prijevoz u skladu s pravilima i stići kući kako bi iskoristili redovni tjedni odmor te kako bi im se osigurala potpuna nadoknada svih skraćenih tjednih razdoblja odmora. Važno je i osigurati da prijevoznici organiziraju rad vozača tako da razdoblja koja provode daleko od kuće ne budu preduga.

(6)  Vozači koji obavljaju međunarodni prijevoz na duge relacije provode dulja razdoblja daleko od kuće. Trenutačnim zahtjevima u pogledu redovnog tjednog odmora ta se razdoblja nepotrebno produljuju. Stoga je odredbe o redovnom tjednom odmoru poželjno prilagoditi tako da vozači mogu lakše obavljati prijevoz u skladu s pravilima i stići kući ili na odredište po njihovu izboru kako bi iskoristili redovni tjedni odmor te kako bi im se osigurala potpuna nadoknada svih skraćenih tjednih razdoblja odmora. Važno je i osigurati da prijevoznici organiziraju rad vozača tako da razdoblja koja provode daleko od kuće ne budu preduga. Kad vozač odluči to razdoblje odmora provesti kod kuće, prijevoznici bi trebali vozaču osigurati sredstva za povratak.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Ako rad vozača predvidljivo uključuje druge aktivnosti za poslodavca osim zadaće u pogledu vožnje, kao što su utovar i istovar, pronalazak parkirališta, održavanje vozila, priprema rute itd., vrijeme koje mu je potrebno za obavljanje tih zadaća trebalo bi uzeti u obzir pri utvrđivanju njegova radnog vremena, mogućnosti za prikladan odmor i dobivanje odgovarajuće plaće.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Da bi se zaštitili radni uvjeti vozača na mjestima utovara i istovara, vlasnici i operateri takvih objekata trebali bi vozaču dati pristup sanitarnim prostorijama.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c)  Zahvaljujući brzom tehnološkom napretku sustavi autonomne vožnje postaju sve sofisticiraniji. U budućnosti bi ti sustavi mogli omogućiti diferenciranu upotrebu vozila za čije upravljanje neće biti potreban vozač. To bi moglo dovesti do novih operativnih mogućnosti kao što je vožnja kamiona u konvoju. Stoga će se postojeće zakonodavstvo, uključujući pravila o vremenu vožnje i vremenu odmora, trebati prilagoditi, za što je od ključne važnosti napredak na razini radne skupine UNECE-a. Komisija predstavlja izvješće o evaluaciji upotrebe sustava autonomne vožnje u državama članicama uz koje po potrebi prilaže zakonodavni prijedlog kako bi se u obzir uzele prednosti tehnologija autonomne vožnje. Namjera ovog zakonodavstva je zajamčiti sigurnost cestovnog prometa, jednake uvjete i primjerene radne uvjete te EU-u omogućiti da ima vodeću ulogu u inovativnim tehnologijama i praksama.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Na namjenskim parkiralištima trebala bi postojati sva infrastruktura potrebna za dobre uvjete odmora, odnosno sanitarni čvor, ugostiteljska ponuda, sigurnost i ostalo.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Primjerene prostorije za odmor ključne su za poboljšanje radnih uvjeta vozača u tom sektoru te očuvanje sigurnosti cestovnog prometa. Budući da je odmor u kabini karakterističan za sektor prometa, a u nekim slučajevima poželjan sa stanovišta udobnosti i prikladnosti, vozačima bi trebalo biti dopušteno da koriste odmor u svojem vozilu ako u vozilu postoji prikladno mjesto za spavanje. Stoga države članice ne bi trebale nerazmjerno ometati ili otežavati uspostavu namjenskih parkirališta.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c)  U revidiranim smjernicama za TEN-T predviđa se izgradnja parkirališta na autocestama otprilike svakih 100 km kako bi se osigurala parkirališta za komercijalne korisnike cesta uz odgovarajuću razinu sigurnosti i zaštite te bi stoga države članice trebalo poticati da provode smjernice za TEN-T i dovoljno podupiru sigurna i primjereno prilagođena parkirališta i u njih ulažu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7d)  Kako bi se osigurali kvalitetni pristupačni objekti za odmor, Komisija i države članice trebale bi poticati uspostavu socijalnih, komercijalnih, javnih i drugih poduzeća za upravljanje namjenskim parkiralištima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Mnoge aktivnosti cestovnog prometa unutar Zajednice uključuju prijevoz trajektom ili željeznicom za određeni dio puta. Stoga bi trebalo utvrditi jasne i odgovarajuće odredbe koje se odnose na razdoblja odmora i stanke za takve aktivnosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Kako bi se zajamčila učinkovita provedba, od ključne je važnosti da nadležna tijela pri provedbi provjera na cestama mogu utvrditi da se vremena vožnje i razdoblja odmora poštuju na dan provjere te tijekom prethodnih 56 dana.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Kako bi se osiguralo da su pravila jasna, razumljiva i provediva, vozačima se mora omogućiti pristup informacijama. To bi se trebalo postići koordinacijom Komisije. Vozači bi također trebali primati informacije o odmorištima i sigurnim parkiralištima radi boljeg planiranja putovanja. Nadalje, uz koordinaciju Komisije trebalo bi ugraditi besplatnu telefonsku liniju kako bi se nadzorne službe upozorile u slučaju nedopuštenog pritiska na vozače, prijevare ili nezakonitog ponašanja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c)  Člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 države članice se obvezuju na primjenu zajedničke klasifikacije povrede pravila pri ocjenjivanju dobrog ugleda. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zajamčilo da se nacionalna pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenja Uredbe (EZ) br. 561/2006 i Uredbe (EU) br. 165/2014 primjenjuju na učinkovit, proporcionalan i odvraćajući način. Potrebni su daljnji koraci kako bi se zajamčilo da su kazne koje primjenjuju države članice nediskriminirajuće i razmjerne ozbiljnosti povrede.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se poboljšala isplativost provedbe socijalnih pravila, trebalo bi u potpunosti iskoristiti potencijal postojećih i budućih sustava tahografa. Stoga bi trebalo unaprijediti funkcionalnosti tahografa kako bi se omogućilo preciznije pozicioniranje, posebice tijekom obavljanja međunarodnog prijevoza.

(11)  Kako bi se poboljšala isplativost provedbe socijalnih pravila, postojeći i pametni sustavi tahografa trebali bi biti obvezni u međunarodnom prijevozu. Stoga bi trebalo unaprijediti funkcionalnosti tahografa kako bi se omogućilo preciznije pozicioniranje.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Brzi razvoj novih tehnologija i digitalizacije u cijelom gospodarstvu Unije te potreba za jednakim uvjetima među poduzećima u sektoru međunarodnog cestovnog prometa dovode do nužnog skraćivanja prijelaznog razdoblja za ugradnju digitalnih tahografa u registrirana vozila. Pametnim tahografom doprinijet će se pojednostavljenju nadzora, čime će se olakšati rad nacionalnih tijela.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  Uzimajući u obzir raširenu upotrebu pametnih telefona i stalni razvoj njihovih funkcionalnosti te u svijetlu razvoja sustava Galileo, koji nudi sve veće mogućnosti za lociranje u stvarnom vremenu, što već koristi velik broj mobitela, Komisija bi trebala istražiti mogućnost razvoja i certificiranja mobilne aplikacije koja nudi iste prednosti kao i pametni tahograf, i to uz jednake povezane troškove.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  u članku 2. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (aa):

 

„(aa)  tereta u međunarodnom cestovnom prometu gdje najveća dopuštena masa vozila, uključujući prikolicu ili poluprikolicu, prelazi 2,4 tone; ili

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 3. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  U članku 3. umeće se sljedeća točka:

 

„(ha)  laka gospodarska vozila koja se koriste za prijevoz robe, ako se prijevoz ne obavlja kao javna usluga već za vlastiti račun poduzeća ili vozača te ako vožnja ne predstavlja glavnu aktivnost osobe koja upravlja vozilom;”

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 4. – stavak 1. – točka r

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  „nekomercijalni prijevoz” znači svaki cestovni prijevoz, osim prijevoza za račun drugoga ili vlastiti račun, za koji se ne prima naknada za rad i kojim se ne ostvaruje prihod.”

(r)  „nekomercijalni prijevoz” znači svaki cestovni prijevoz, osim prijevoza za račun drugoga ili vlastiti račun, za koji se ne prima naknada za rad i kojim se ne ostvaruje prihod ili promet.”

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 4. – stavak 1. – točka ra (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

u članku 4. dodaje se nova točka (ra):

 

(ra)  „kuća” znači registrirano prebivalište vozača u državi članici.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

1.  Minimalna dob vozača je 18 godina.

  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=HR)

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se stanka može zamijeniti stankom od najmanje 15 minuta, nakon koje slijedi stanka od najmanje 30 minuta, od kojih je svaka raspoređena tijekom razdoblja na način u skladu s odredbama stavka 1.

Ta se stanka može zamijeniti stankama od najmanje 15 minuta od kojih je svaka raspoređena tijekom razdoblja na način u skladu s odredbama stavka 1. Na stanke te vrste koje se uzmu nakon razdoblja vožnje kraćeg od 45 minuta ne primjenjuju se odredbe prvog stavka.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0561&from=HR)

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 6. – točka ba (nova)

  

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  u članku 8. stavku 6. umeće se sljedeća točka:

 

(ba)  tri redovna tjedna razdoblja odmora od najmanje 45 sati i jedno skraćeno tjedno razdoblje odmora od najmanje 24 sata.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. −pod točka a

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U smislu točke (b) skraćena tjedna razdoblja odmora nadoknađuju se istovjetnim razdobljem odmora koje se uzima u komadu (en bloc) prije isteka trećeg tjedna nakon tjedna na koji se to odnosi.

U smislu točaka (b) i (c) navedena skraćena tjedna razdoblja odmora nadoknađuju se istovjetnim razdobljem odmora koje se uzima u komadu (en bloc) prije isteka trećeg tjedna nakon tjedna na koji se to odnosi u skladu sa stavkom 8.b.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. - podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 6.a – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  u članku 8. uvodni dio stavka 6.a zamjenjuje se sljedećim:

6a. Iznimno od odredaba stavka 6., vozač koji pruža jednokratnu uslugu međunarodnog povremenog prijevoza putnika, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu prijevoza običnim i turističkim autobusima, može odgoditi tjedna razdoblja odmora za do 12 uzastopnih dvadesetičetverosatnih razdoblja nakon prethodnog redovitog tjednog razdoblja odmora ako:

„6a.  Iznimno od odredaba stavka 6., vozač koji pruža jednokratnu uslugu povremenog prijevoza putnika, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu prijevoza običnim i turističkim autobusima, može odgoditi tjedna razdoblja odmora za do 12 uzastopnih dvadesetičetverosatnih razdoblja nakon prethodnog redovitog tjednog razdoblja odmora ako:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=HR)

Obrazloženje

To bi se izuzeće trebalo također primijeniti i na nacionalni prijevoz. Naročito bi veće države članice trebale imati koristi od te mogućnosti.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ab (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 6.a – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ab)  u članku 8. stavku 6.a briše se točka (a):

(a)  usluga traje najmanje 24 uzastopnih sati u državi članici ili trećoj zemlji na koju se ova Uredba primjenjuje i koja nije država u kojoj se usluga prijevoza počela pružati;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=HR)

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ac (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 6.aa (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  u članku 8. dodaje se novi stavak:

 

„6.aa  Odstupajući od stavka članka 8. stavka 2. i članka 8. stavka 6. podstavka drugog, vozač koji obavlja jednokratni povremeni prijevoz putnika, kako je definiran u Uredbi (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima, može odgoditi, najviše dva puta tjedno, dnevno vrijeme odmora za jedan sat, pod uvjetom da dnevno razdoblje odmora nakon što iskoristi to odstupanje traje najmanje devet sati i da time nije ugrožena sigurnost cestovnog prometa.”

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ad (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 6.ab (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ad)  u članku 8. dodaje se novi stavak:

 

„6.ab  Pod uvjetom da time nije ugrožena sigurnost cestovnog prometa, vozač koji obavlja jednokratni povremeni prijevoz putnika, kako je definiran u Uredbi (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima, može uzeti redovno dnevno razdoblje odmora podijeljeno na tri razdoblja koja se sastoje najmanje od: neprekinutog razdoblja od 1 sata, neprekinutog razdoblja od 2 sata i neprekinutog razdoblja od 9 sati. Redoslijed tih razdoblja nije određen, osim uzimanja dvaju uzastopnih neprekinutih razdoblja od 9 sati dva dana zaredom.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Svaki odmor koji se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora neposredno prethodi redovnom tjednom razdoblju odmora od najmanje 45 sati ili slijedi nakon njega.

(7)  Svaki odmor koji se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora pripaja se redovnom tjednom razdoblju odmora od najmanje 45 sati.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  u članku 8. stavak 8. mijenja se kako slijedi:

8.  Kada vozač odluči to učiniti, dnevna razdoblja odmora i skraćena tjedna razdoblja odmora izvan sjedišta mogu se provesti u vozilu, ako ono ima pogodno mjesto za odmor svakog vozača ako je vozilo u mirovanju.

„8.  Kada vozač odluči to učiniti, dnevna razdoblja odmora izvan sjedišta mogu se provesti u vozilu, ako ono ima pogodno mjesto za spavanje svakog vozača i ako je vozilo u mirovanju.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8a.  Redovna tjedna razdoblja odmora i svako tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada prethodnog skraćenog tjednog razdoblja odmora ne uzimaju se u vozilu. Uzimaju se u prikladnom smještaju s odgovarajućim mjestom za odmor i sanitarnim čvorovima:

8a.  Redovna tjedna razdoblja odmora, skraćena tjedna razdoblja odmora i svako tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada prethodnog skraćenog tjednog razdoblja odmora ne uzimaju se u vozilu. Umjesto toga ona se uzimaju u prikladnom smještaju s odgovarajućim mjestom za spavanje i sanitarnim čvorovima. Taj je smještaj:

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.a – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  koji osigurava ili plaća poslodavac, ili

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.a – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kod kuće ili na drugom privatnome mjestu koje odabere vozač.

(b)  kod vozačeve kuće ili na drugom privatnom mjestu koje odabere vozač.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8. aa (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

u članak 8. umeće se sljedeći stavak:

 

„8.aa  Stavak 8.a ovog članka ne primjenjuje se kad se redovna tjedna razdoblja odmora i skraćena tjedna razdoblja odmora uzimaju na lokacijama koje su certificirane kao lokacije u skladu sa zahtjevima članka 8.a pod uvjetom da je vozilo u mirovanju i da ima prikladno mjesto za spavanje svakog vozača.”

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.b – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8b.  Prijevoznik organizira rad vozača tako da vozači tijekom svakog razdoblja od tri uzastopna tjedna kod kuće mogu provesti najmanje jedno redovno tjedno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora.”;

8b.  Prijevoznik organizira rad vozača tako da vozači prije završetka svakog razdoblja od tri uzastopna tjedna kod kuće ili na drugoj lokaciji po izboru vozača mogu provesti najmanje jedno redovno tjedno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora. Najkasnije dva tjedna prije takvog razdoblja odmora vozač u pisanom obliku obavještava prijevoznika ako će takvo razdoblje odmora uzeti drugdje, a ne kod kuće. Ako vozač odluči da će takav odmor provesti kod kuće, prijevoznik vozaču osigurava potrebna sredstva za povratak kući.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.b – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

u članku 8. stavku 8.b dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Vozač prijavljuje da je uzeo redovno tjedno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada za skraćeno tjedno razdoblje odmora na lokaciji po vlastitom izboru. Evidencija o tome vodi se u prostorijama poduzeća.”

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 8.a

 

1.  Odstupajući od članka 8. stavka 8.a vozač može uzeti redovna tjedna razdoblja odmora i skraćena tjedna razdoblja odmora na svim parkiralištima koja su samocertificirana kao namjenska parkirališta.

 

2.   Sva parkirališta koja imaju barem uvjete i značajke navedene u Prilogu I. mogu na ulazu označiti da su samocertificirana kao namjenska parkirališta.

 

3.   Države članice osiguravaju redovito provođenje nasumičnih provjera kako bi se provjerila sukladnost parkirališnih značajki s kriterijima za namjenska parkirališta utvrđenima u Prilogu I.

 

4.   Države članice istražuju pritužbe samocertificiranih namjenskih parkirališta koja ne ispunjavaju kriterije iz Priloga I.

 

5.  Preko nacionalne ili međunarodne pristupne točke iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) br. 885/2013 države članice šire informacije o namjenskim parkiralištima za koja se više ne smatra da ispunjavaju kriterije iz Priloga I.

 

6.  Smatra se da su sva parkirališta koja koja ispunjavaju kriterije iz Priloga I. prikladna za dnevni odmor, tjedni odmor, nadoknadu odmora i skraćeni tjedni odmor za potrebe ove Uredbe, osim ako u skladu sa stavkom 5. nije naznačeno drugačije.

 

7.  Od datuma stupanja na snagu ove Uredbe države članice podnose godišnje izvješće Europskoj komisiji o raspoloživosti namjenskih parkirališta na svojem državnom području.

 

8.  Države članice potiču stvaranje namjenskih parkirališta u skladu s odredbama iz članka 39. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 1315/2013.

 

Europska komisija najkasnije do 31. prosinca 2020. predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o raspoloživosti prikladnih objekata za odmor vozača i čuvanih parkirališta. To se izvješće ažurira svake godine na temelju informacija koje prikuplja Komisija u skladu sa stavkom 5. te sadrži popis predloženih mjera za povećanje broja i kvalitete odgovarajućih objekata za odmor vozača i čuvanih parkirališta.”

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Odstupajući od članka 8., kada vozač prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vlakom te uzima redovno dnevno razdoblje odmora ili skraćeno tjedno razdoblje odmora, to se razdoblje može prekinuti najviše dva puta drugim aktivnostima koje ukupno ne traju dulje od jednog sata. Tijekom takvog redovnog dnevnog razdoblja ili skraćenog tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup kabini ili ležaju.

9.  Odstupajući od članka 8., kada vozač prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vlakom te uzima redovno dnevno razdoblje odmora ili skraćeno tjedno razdoblje odmora, to se razdoblje može prekinuti najviše dva puta drugim aktivnostima koje ukupno ne traju dulje od jednog sata. Tijekom takvog redovnog dnevnog razdoblja ili skraćenog tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup spavaćoj kabini ili ležaju.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

u članak 9. umeće se stavak 1.a.:

 

„Odstupanje iz stavka 1. trebalo bi proširiti na redovni tjedni odmor kad putovanje trajektom traje 12 sati ili više. Tijekom takvog redovnog tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup spavaćoj kabini.”

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(6a)  u članku 10. stavak 1. zamjenjuje se kako slijedi:

1.   Prijevoznik ne obavlja nikakvu isplatu vozačima koje zapošljava ili koji su mu stavljeni na raspolaganje, čak i ako se radi o povišici ili dodatku na plaću, za prijeđeni put i/ili količinu prevezenog tereta ako je to plaćanje takve vrste da ugrožava sigurnost cestovnog prometa i/ili potiče na kršenje ove Uredbe.

„1.  Prijevoznik ne obavlja nikakvu isplatu vozačima koje zapošljava ili koji su mu stavljeni na raspolaganje, čak i ako se radi o povišici ili dodatku na plaću, za prijeđeni put, brzinu dostave i/ili količinu prevezenog tereta ako se tim plaćanjem potiče kršenje ove Uredbe.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 561/2004

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz uvjet da cestovna sigurnost nije ugrožena, vozač može odstupiti od članka 8. stavka 2. i članka 8. stavka 6. drugog podstavka kako bi mogao stići u prikladan smještaj iz članka 8. stavka 8.a i ondje uzeti dnevni ili tjedni odmor. Tim odstupanjem ne smiju se prekoračiti dnevne ili tjedne vremena vožnje ili skratiti dnevna ili tjedna razdoblja odmora. Vozač naznačuje razlog takvog odstupanja ručno na obrascu evidencije ili na ispisu uređaja za bilježenje ili na rasporedu dužnosti, najkasnije po dolasku na pogodno mjesto za zaustavljanje.

Uz uvjet da cestovna sigurnost nije ugrožena, vozač iznimno može odstupiti od članka 6. stavka 1. nakon odmora od 30 minuta kako bi u roku od dva sata mogao stići do operativnog središta poslodavca u kojem je sjedište vozača. Vozač naznačuje razlog takvog odstupanja ručno na ispisu uređaja za bilježenje. Razdoblje od najviše dva sata nadoknađuje se istovjetnim razdobljem odmora koje se uzima u komadu prije isteka trećeg tjedna nakon tjedna na koji se to odnosi.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 13. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  u članku 13. stavku 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d)  vozila ili skupovi vozila najveće dopuštene mase koja ne prelazi 7,5 tona te ih koriste univerzalni pružatelji usluga definirani u članku 2. stavku 13. Direktive 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga Zajednice i poboljšanje kvalitete usluge radi dostave pošiljaka u sklopu univerzalne usluge.

d)  vozila ili skupovi vozila najveće dopuštene mase koja ne prelazi 7,5 tona te ih koriste univerzalni pružatelji usluga definirani u članku 2. stavku 13. Direktive 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga Zajednice i poboljšanje kvalitete usluge radi dostave pošiljaka u sklopu poštanskih pošiljaka koje su definirane u članku 2. stavku 6. Direktive 97/67/EZ.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.b (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 13. – stavak 1. – točka e

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(7b)  u članku 13. stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

(e) vozila koja se koriste isključivo na otocima čija površina nije veća od 2 300 kvadratnih kilometara te koji nisu povezani s ostatkom nacionalnog područja mostom, gazom ili tunelom otvorenim za motorna vozila;

„(e)  vozila koja se koriste isključivo na otocima ili u područjima koja su odsječena od ostatka državnog područja čija površina nije veća od 2 300 kvadratnih kilometara te koji nisu povezani s ostatkom državnog područja mostom, gazom ili tunelom otvorenim za motorna vozila, niti graniče s bilo kojom drugom državom članicom;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&from=HR)

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.c (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 13. – stavak 1. – točka pa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c)  u članku 13. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„(pa)  vozila ili kombinacije vozila najveće dopuštene mase koja ne prelazi 44 tone koja upotrebljavaju građevinska poduzeća u radijusu do 100 km od sjedišta poduzeća i pod uvjetom da vožnja vozila nije glavna djelatnost vozača;”

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 14. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U izvanrednim slučajevima države članice u iznimnim okolnostima mogu odobriti privremenu iznimku na razdoblje od najviše 30 dana koja mora biti opravdana i o njoj odmah obavješćuju Komisiju.

2.  U izvanrednim slučajevima države članice u iznimnim okolnostima mogu odobriti privremenu iznimku na razdoblje od najviše 30 dana koja mora biti opravdana i o njoj odmah obavješćuju Komisiju.

 

Te se informacije objavljuju na posebnoj internetskoj stranici koju uređuje Europska komisija na svim jezicima EU-a.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da vozači vozila iz članka 3. točke (a) poštuju nacionalna pravila kojima se osigurava odgovarajuća zaštita u pogledu dozvoljenih vremena vožnje te obveznih stanki i razdoblja odmora. Države članice obavješćuju Komisiju o mjerodavnim nacionalnim pravilima koja se primjenjuju na te vozače.”;

Države članice osiguravaju da vozači vozila iz članka 3. točke (a) poštuju nacionalna pravila kojima se osigurava odgovarajuća zaštita u pogledu dozvoljenih vremena vožnje te obveznih stanki i razdoblja odmora. U interesu je radnih uvjeta vozača, kao i sigurnosti cestovnog prometa i provedbe, da države članice osiguraju parkirališta i odmorišta, koja su u zimsko vrijeme očišćena od snijega i leda, posebno u najudaljenijim i/ili perifernim regijama Europske unije.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  u članku 17. dodaje se sljedeći stavak 3.a:

 

„3.a  To izvješće obuhvaća evaluaciju upotrebe sustava autonomne vožnje u državama članicama i mogućnost da vozač zabilježi razdoblje tijekom kojeg je sustav autonomne vožnje aktiviran te mu je po potrebi priložen zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe, uključujući potrebne zahtjeve da vozač te podatke zabilježi u pametni tahograf.”

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 19. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju pravila sankcioniranja koja se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 165/2014 te poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Te su sankcije učinkovite, proporcionalne svojoj težini kako je utvrđeno u skladu s Prilogom III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća12, odvraćajuće i nediskriminirajuće. Svako kršenje ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 165/2014 podliježe samo jednoj sankciji ili postupku. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama i pravilima sankcioniranja do datuma koji je određen u članku 29. drugom podstavku. One bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama tih mjera i pravila. Komisija o tome obavješćuje države članice.

1.  Države članice utvrđuju pravila sankcioniranja koja se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 165/2014 te poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Te su sankcije učinkovite i proporcionalne težini kršenja kako je navedeno u Prilogu III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća12, odvraćajuće i nediskriminirajuće. Svako kršenje ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 165/2014 podliježe samo jednoj sankciji ili postupku. Do datuma koji je određen u članku 29. drugom podstavku države članice obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama kao i o metodama i kriterijima odabranima na nacionalnoj razini za ocjenu njihove proporcionalnosti. Države članice bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje se odnose na te elemente. Komisija obavješćuje države članice o tim pravilima i mjerama te o svim njihovim izmjenama.

 

Te se informacije objavljuju na posebnoj internetskoj stranici koju uređuje Komisija na svim jezicima EU-a i sadrže detaljne podatke o sankcijama koje se primjenjuju u državama članicama EU-a.

__________________

__________________

12  Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).

12  Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 102, 11.4.2006., str. 35.).

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 25. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučajevima iz stavka 1. Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju zajednički pristupi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 2.

2.  U slučajevima iz stavka 1. Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju zajednički pristupi za provedbu ove Uredbe u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 2.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Prilog (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

dodaje se sljedeći Prilog:

 

„Minimalni zahtjevi za parkirališta

 

Dio A: Uslužni objekti

 

1)  Čisti i funkcionalni toaleti sa slavinama za vodu koji se redovito provjeravaju:

 

– na najviše 10 mjesta najmanje jedan sanitarni čvor s četiri toaleta,

 

– na 10 do 25 mjesta najmanje jedan sanitarni čvor s osam toaleta,

 

– na 25 do 50 mjesta najmanje dva sanitarna čvora s po 10 toaleta,

 

– na 50 do 75 mjesta najmanje dva sanitarna čvora s po 15 toaleta,

 

– na 75 do 125 mjesta najmanje četiri sanitarna čvora s po 15 toaleta,

 

– na više od 125 mjesta najmanje šest sanitarnih čvorova s po 15 toaleta.

 

2)  Čisti i funkcionalni tuševi koji se redovito provjeravaju:

 

– na najviše 10 mjesta najmanje jedan sanitarni čvor s dva tuša,

 

– na 25 do 50 mjesta najmanje dva sanitarna čvora s po pet tuševa,

 

– na 50 do 75 mjesta najmanje dva sanitarna čvora s po 10 tuševa,

 

– na 75 do 125 mjesta najmanje četiri sanitarna čvora s po 12 tuševa,

 

– na više od 125 mjesta najmanje šest sanitarnih čvorova s po 15 tuševa.

 

3)  Odgovarajući pristup pitkoj vodi.

 

4)  Prikladni objekti za kuhanje, kafeterija ili restoran.

 

5)  Trgovina s raznolikom ponudom hrane, pića itd. na samom mjestu ili u blizini.

 

6)  Dovoljan broj koševa za smeće odgovarajućeg volumena.

 

7)  Zaklon od kiše ili sunca u blizini parkirališta.

 

8)  Dostupan plan za krizne situacije i upravljanje u nepredviđenim slučajevima te osobe za kontakt u hitnim slučajevima poznate osoblju.

 

9)  Stolovi za piknik s klupama ili alternativna rješenja raspoloživa u razumnom broju.

 

10)  Namjenske usluge bežičnog interneta.

 

11)  Bezgotovinski sustav rezervacije, plaćanja i izdavanja računa.

 

12)  Sustav za obavještavanje o raspoloživosti parkirališnih mjesta na licu mjesta i na internetu.

 

13)  Objekti su primjereni za osobe oba spola.

 

Dio B: Sigurnosne značajke

 

1)  Potpuno odvajanje parkirališta i njegova okružja primjerice ogradama ili alternativnim preprekama koje sprečavaju ili otežavaju slučajan ulazak i namjerni nezakonit ulazak.

 

2)  Pristup parkiralištu imaju samo korisnici i osoblje parkirališta za kamione.

 

3)  Postoji digitalno snimanje (najmanje 25 slika po sekundi). Sustav snima kontinuirano ili se aktivira pokretom.

 

4)  Sustavom video nadzora (CCTV) s mogućnošću nadzora cijele ograde osigurava se da su sve aktivnosti blizu ograde ili na ogradi jasno snimljene (u načinu snimanja CCTV).

 

5)  Nadzor područja uz pomoć ophodnja ili na drugi način.

 

6)  Svako kazneno djelo prijavljuje se osoblju parkirališta za kamione i policiji. Ako je moguće, vozač čeka dok policija ne da upute.

 

7)  Stalno osvijetljene vozne trake i pješačke staze.

 

8)  Sigurnost pješaka na namjenskim parkiralištima.

 

9)  Nadzor parkirališta odgovarajućim i razmjernim sigurnosnim provjerama.

 

10)  Jasno naznačeni telefonski brojevi hitnih službi.”

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)  u članku 1. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju obveze i zahtjevi vezani uz izradu, ugradnju, uporabu, ispitivanje i provjeru tahografa koji se koriste u cestovnom prometu radi provjere usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 561/2006, Uredbom 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 i Uredbom Vijeća 92/6/EEZ15.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju obveze i zahtjevi vezani uz izradu, ugradnju, uporabu, ispitivanje i provjeru tahografa koji se koriste u cestovnom prometu radi provjere usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 561/2006, Uredbom 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14, Direktivom Vijeća 92/6/EEZ15, Uredbom (EZ) br. 1072/2009, Direktivom Vijeća 92/106/EEZ15a, Direktivom 96/71/EZ i Direktivom 2014/67/EU kad je riječ o upućivanju radnika u cestovnom prijevozu, te s Direktivom o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje radnika u cestovnom prijevozu.

__________________

__________________

14  Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

14  Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

15  Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.).

15  Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.).

 

15a  Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.b (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 2. – stavak 2. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1b)  u članku 2. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ha)  „pametni tahograf” znači digitalni tahograf koji se koristi uslugom pozicioniranja na temelju satelitskog navigacijskog sustava kojim se automatski utvrđuje njegova pozicija u skladu s ovom Uredbom;”

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.c (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1c)  u članku 3. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

4.  Petnaest godina nakon što su novoregistrirana vozila dužna imati tahograf kako je određeno člancima 8., 9. i 10. ove Uredbe, vozilima koja prometuju u državi članici koja nije država članica njihove registracije mora se ugraditi takav tahograf.

4.  Najkasnije1... [SL: tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] u sljedeća vozila ugrađuje se pametni tahograf:

 

(a)  vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena analognim tahografom,

 

(b)  vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena digitalnim tahografom koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga IB Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 koja se primjenjivala do 30. rujna 2011., ili

 

(c)  vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena digitalnim tahografom koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga IB Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 koja se primjenjuje od 1. listopada 2011.,

 

__________________

 

  Pod pretpostavkom da će paket o prometu stupiti na snagu 2019., a druga verzija provedbenog akta Komisije za pametni tahograf do 2019./2020.(vidi članak 11.), te da će se potom primijeniti postupni pristup u pogledu naknadne ugradnje.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.d (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1d)  u članku 3. dodaje se stavak 4.a:

 

4a  Do... [SL: 4 godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] sva vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena digitalnim tahografom koji je u skladu s Prilogom IB Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 koja se primjenjuje od 1. listopada 2012. opremaju se pametnim tahografom.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.e (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 3. – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1e)  u članku 3. dodaje se stavak 4.b:

 

4b  Do... [SL: 5 godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] sva vozila koja prometuju u državi članici koja nije njihova država članica registracije i koja su opremljena pametnim tahografom koji je u skladu s Prilogom IC Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2016/799 opremaju se pametnim tahografom.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.f (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 4. – stavak 2. – alineja 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1f)  u članku 4. stavku 2. dodaje se sljedeća alineja:

 

– imati dovoljan kapacitet memorije za pohranu svih podataka koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe,

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.g (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1g)  u članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Države članice dužne su osigurati da se obrada osobnih podataka u kontekstu ove Uredbe vrši isključivo za potrebe provjere usklađenosti s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006, u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ te pod nadzorom nadzornog tijela države članice iz članka 28. Direktive 95/46/EZ.

„1.  Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka u kontekstu ove Uredbe vrši isključivo za potrebe provjere usklađenosti s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006, Direktivom 2002/15/EZ, Direktivom Vijeća 92/6/EEZ, Direktivom Vijeća 92/106/EEZ, Uredbom (EZ) br. 1072/2009, Direktivom 96/71/EZ i Direktivom 2014/67/EU u mjeri u kojoj se odnose na upućivanje radnika u cestovnom prijevozu te s Direktivom o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje radnika u cestovnom prijevozu, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ te pod nadzorom nadzornog tijela države članice iz članka 51. Uredbe (EU) br. 2016/679.

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1.h (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 7. – stavak 2. – uvodni tekst

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1h)  u članku 7. uvodni tekst stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Države članice posebice moraju osigurati da su osobni podaci zaštićeni od korištenja koja nisu povezana s praćenjem ove Uredbe i Uredbe (EZ) br. 561/2006, u skladu sa stavkom 1. u pogledu:

„2.  Države članice posebice osiguravaju da su osobni podaci zaštićeni od korištenja koja nisu povezana s praćenjem ove Uredbe i Uredbe (EZ) br. 561/2006, Direktive 2002/15/EZ, Direktive Vijeća 92/6/EEZ, Direktive Vijeća 92/106/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1072/2009, Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU u mjeri u kojoj se odnose na upućivanje radnika u cestovnom prijevozu te s Direktivom o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje radnika u cestovnom prijevozu, u skladu sa stavkom 1. u pogledu:

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 8. – stavak 1. – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– svaka tri sata akumuliranog vremena vožnje,

– svaka minuta akumuliranog vremena vožnje i svaki put kada vozilo prijeđe granicu države članice;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  u članku 8. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

Kako bi se nadzornim tijelima olakšala provjera sukladnosti, u skladu s Uredbom (EZ) br. 561/2006 pametni tahograf bilježi i je li vozilo korišteno za prijevoz robe ili putnika.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  u članku 8. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

Vozila koja se prvi put registriraju od [24 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] opremaju se tahografom u skladu s drugom alinejom članka 8. stavka 1. podstavka 1. i člankom 8. stavkom 1. podstavkom 2. ove Uredbe.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 9. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1c)  članak 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Petnaest godina nakon što novoregistrirana vozila moraju imati tahograf kako je određeno u ovom članku i člancima 8. i 10., države članice moraju u odgovarajućoj mjeri opremiti svoja nadzorna tijela opremom za daljinsko rano otkrivanje potrebnom kako bi se omogućila komunikacija podataka navedena u ovom članku, uzimajući u obzir njihove posebne zahtjeve i strategije za provedbu. Do tada države članice mogu odlučiti hoće li opremiti svoja nadzorna tijela opremom za takvo daljinsko rano otkrivanje.

„2.  Do [SL: jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] države članice u odgovarajućoj mjeri opremaju svoja nadzorna tijela opremom za daljinsko rano otkrivanje potrebnom kako bi se omogućila komunikacija podataka navedena u ovom članku, uzimajući u obzir njihove posebne zahtjeve i strategije za provedbu. Do tada države članice mogu odlučiti hoće li opremiti svoja nadzorna tijela opremom za takvo daljinsko rano otkrivanje.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.d (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 9. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1d)  u članku 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Komunikacija s tahografom iz stavka 1. uspostavlja se samo ako je za to primljen zahtjev s uređaja nadzornih tijela. Komunikacija je zaštićena kako bi se osigurala nepovredivost podataka i autentifikacija uređaja za bilježenje podataka i provjeru. Pristup razmijenjenim podacima omogućen je isključivo nadzornim tijelima ovlaštenima za provjeru kršenja Uredbe (EZ) br. 561/2006 i ove Uredbe te radionicama u mjeri potrebnoj da bi se utvrdio ispravan rad tahografa.

„3.  Komunikacija s tahografom iz stavka 1. uspostavlja se samo ako je za to primljen zahtjev s uređaja nadzornih tijela. Komunikacija je zaštićena kako bi se osigurala nepovredivost podataka i autentifikacija uređaja za bilježenje podataka i provjeru. Pristup razmijenjenim podacima omogućen je isključivo nadzornim tijelima ovlaštenima za provjeru kršenja pravnih akata Unije iz članka 7. stavka 1. i ove Uredbe te radionicama u mjeri potrebnoj da bi se utvrdio ispravan rad tahografa.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.e (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1e)  u članku 11. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

Kako bi se osiguralo da je pametni tahograf usklađen s načelima i zahtjevima određenima u ovoj Uredbi, Komisija provedbenim aktima donosi detaljne odredbe potrebne za jedinstvenu provedbu članaka 8., 9. i 10., isključujući one odredbe kojima bi se omogućilo da tahograf bilježi dodatne podatke. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 42. stavka 3.

„Kako bi se osiguralo da je pametni tahograf usklađen s načelima i zahtjevima određenima u ovoj Uredbi, Komisija provedbenim aktima donosi detaljne odredbe potrebne za jedinstvenu provedbu članaka 8., 9. i 10., isključujući one odredbe kojima bi se omogućilo da tahograf bilježi dodatne podatke.

 

Do [SL: 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za bilježenje svih prelazaka granice vozila iz druge alineje članka 8. stavka 1. podstavka 1. i članka 8. stavka 1. podstavka 2.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 42. stavka 3.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.f (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 34. – stavak 5. – točka b – podtočka iv.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1f)  u članku 34. stavku 5. točka (b) mijenja se kako slijedi:

(iv)  pod znakom : stanke ili odmor.

„iv.  pod znakom : stanke, odmor, godišnji odmor ili bolovanje;

 

pod znakom „trajekt/vlak”: Uz znak: razdoblje odmora koje se provodi na trajektu ili u vlaku, kako se zahtijeva člankom 9. Uredbe (EZ) br. 561/2006.”

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 34. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Vozač nakon dolaska na prikladno zaustavno mjesto unosi u digitalni tahograf simbole zemalja u kojima je započeto i završeno dnevno radno vrijeme te mjesto na kojem i vrijeme u koje je prešao granicu u vozilu. Države članice mogu od vozača vozila koji obavljaju prijevoz unutar njihova područja zahtijevati unošenje detaljnijih zemljopisnih specifikacija uz simbol zemlje, uz uvjet da su države članice te detaljnije zemljopisne oznake priopćile Komisiji prije 1. travnja 1998.”

7.  Ako se tahografom ne može automatski bilježiti prelazak granice, vozač nakon dolaska na prvo moguće i raspoloživo zaustavno mjesto unosi simbole zemalja u kojima je započeto i završeno dnevno radno vrijeme te mjesto na kojem i vrijeme u koje je prešao granicu. Nakon prelaska granice u novu zemlju kȏd zemlje unosi se u tahograf u kategoriju BEGIN. Države članice mogu od vozača vozila koji obavljaju prijevoz unutar njihova područja zahtijevati unošenje detaljnijih zemljopisnih specifikacija uz simbol zemlje, uz uvjet da su države članice te detaljnije zemljopisne oznake priopćile Komisiji prije 1. travnja 1998.”

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 34. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  u članku 34. dodaje se novi stavak 7.a:

 

„7a.  Vozačima se osigurava obuka o pravilnom korištenju tahografa kako bi mogli koristiti sve funkcije tog uređaja. Vozač ne smije snositi trošak obuke, već bi taj trošak trebao snositi poslodavac.”

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 34. – stavak 7.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  u članku 34. dodaje se novi stavak 7.b:

 

„7b.  Za pravilno očitanje i nadzor tahografa trebao bi biti obučen maksimalan broj nadzornih tijela.”

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 36. – stavak 1. – točka i

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2c)  u članku 36. stavku1. točka i. mijenja se kako slijedi:

i.  tahografske listiće za tekući dan te listiće koje je vozač koristio prethodnih 28 dana;

„i.  tahografske listiće za tekući dan te listiće koje je vozač koristio prethodnih 56 dana;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.d (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 36. – stavak 1. – točka iii.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2d)  u članku 36. stavku 1. točka iii. mijenja se kako slijedi:

iii.  svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 28 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

„iii.  svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 56 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.e (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 36. – stavak 2. – točka ii.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2e)  u članku 36. stavku 2. točka ii. mijenja se kako slijedi:

ii.  svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 28 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

„ii.  svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 56 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

  • [1]   Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Uvod

EU je razvio niz tržišnih i socijalnih pravila čiji je cilj osigurati pošten, funkcionalan, siguran i društveno održiv sektor cestovnog prijevoza. Postojeće uredbe 561/2006 o vremenima vožnje i 165/2014 o tahografu donesene su radi poboljšanja sigurnosti na cesti i radnih uvjeta vozača te da bi se ojačalo poštovanje pravila i pošteno tržišno natjecanje među cestovnim prijevoznicima.

Međutim, evaluacije pokazuju da se zbog nedostataka u postojećim pravilima kao i zbog nedovoljne razine provedbe ciljevi ne ostvaruju u potpunosti. Zbog nejasnih i/ili neprimjerenih pravila o razdobljima tjednog odmora, objektima za odmor, stankama u slučaju višečlane posade i nepostojanja pravila o povratku vozača kući dolazi do toga da ih države članice različito tumače i u praksi različito provode. Nekoliko država članica nedavno je donijelo jednostrane mjere kojima se dodatno povećao broj sivih zakonskih zona i koje su dovele do nejednakog i nedosljednog postupanja prema vozačima i prijevoznicima. Najčešća kršenja odnose se na razdoblja odmora (25 %), stanke (23 %), vođenje evidencije o vremenima vožnje (17 %) i vremena vožnje (16 %).

U evaluaciji je naglašena neefikasna upotreba alata nadzora i sustava za razmjenu podataka, uključujući tahografe.

Prijedlog Komisije

Komisija je 31. svibnja 2017. donijela niz od osam zakonodavnih prijedloga (paket za čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost „Europa u pokretu”) u cilju osiguranja poštenog tržišnog natjecanja, pojednostavljenja postojećih pravila, očuvanja unutarnjeg tržišta i jamčenja prava radnika u tom sektoru.

Cilj aktualnog Prijedloga izmjene uredbi (EZ) br. 561/2006 (Uredba o vremenima vožnje) i (EU) br. 165/2014 (Uredba o tahografu) je ukloniti nedostatke u postojećem zakonodavstvu, kao što su nejasnoća, neujednačena provedba, nedovoljna razina provedbe, te olakšati pojačanu suradnju između država članica i relevantnih tijela.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj podržava zakonodavni paket Komisije „Europa u pokretu” i ovaj Prijedlog jer se njime nastoje potaknuti ravnopravni uvjeti za sve i pošteno tržišno natjecanje unutar sektora te istodobno smanjiti nepotrebna administrativna opterećenja, ubrzati digitalizacija prijevoznih dokumenata te potaknuti provedba. Smatra da je od iznimne važnosti da se svi prijedlozi obrađuju zajedno kako bi se osiguralo donošenje dosljednog skupa propisa.

Izvjestitelj želi dodatno poboljšati Prijedlog Komisije u sljedećim ključnim područjima uz vodeće načelo „manje propisa i bolja digitalizacija”:

1. Radni uvjeti vozača i fleksibilnost

Cestovni prijevoz, osobito prijevoz na duge pruge i međunarodni prijevoz, suočava se s ozbiljnim manjkom vozača u svim državama članicama, djelomično i zbog radnih i životnih uvjeta vozača. Oni obuhvaćaju duga razdoblja izbivanja od kuće i sustavni nedostatak odgovarajućeg smještaja.

Veća fleksibilnost u primjeni vremena vožnje i odmora

Vozači koji obavljaju međunarodni prijevoz na duge relacije provode dulja razdoblja daleko od kuće. Postojećim zahtjevima u pogledu redovnog tjednog odmora ta se razdoblja nepotrebno produljuju. Izvjestitelj podupire prijedlog za prilagodbu pravila Unije o redovnom tjednom odmoru da bi se vozačima olakšalo i obavljanje prijevoza u skladu s pravilima i dolazak kući kako bi iskoristili redovni tjedni odmor, uz potpunu nadoknadu svih skraćenih tjednih razdoblja odmora.

Povratak kući

Izvjestitelj nastoji osigurati da vozači od prijevoznika dobiju mogućnost i sredstva za povratak kući jednom mjesečno bez nesrazmjernog smanjenja razdoblja odmora kod kuće. Povrh toga, izvjestitelj predlaže pojašnjenje definicije „kuće” kako bi se izbjegla nepropisna upotreba.

Zahtjevi u pogledu redovnog tjednog odmora

Izvjestitelj se slaže da je potrebno pojasniti zahtjeve za tjedni odmor u vezi s mjestom gdje bi se on trebao provesti s obzirom na postojeće razlike među državama članicama u tumačenju i provedbi tih zahtjeva.

Izvjestitelj podržava Prijedlog Komisije da se uvede zabrana tjednog odmora u vozilu u trajanju od ukupno 45 sati ili više te da se ona proširi i na skraćeni tjedni odmor. Izvjestitelj se slaže da poslodavci moraju vozačima osigurati prikladan smještaj s odgovarajućim mjestom za odmor i sanitarnim čvorovima uvijek kad vozači ne mogu iskoristiti tjedni odmor u privatnom prostoru prema vlastitom izboru.

Međutim, izvjestitelj upozorava da sa stajališta sigurnosti i osiguranja vozači ne bi smjeli biti odvojeni od svojih vozila te da je njihov odmor u kabini stoga uobičajena pojava u sektoru prijevoza.

– Zahtjevi za namjenska parkirališta:

Izvjestitelj stoga predlaže uvođenje odstupanja od općeg pravila da se tjedni odmor ne koristi u kabini, pod uvjetom da se iskoristi na certificiranim namjenskim parkiralištima.

Certifikatima za namjenska parkirališta trebali bi se utvrditi zahtjevi za namjenska parkirališta različitih vrsta na kojima će se vozačima omogućiti da se odmore u vozilu. Tim bi se zahtjevima trebalo zajamčiti da postoji sva infrastruktura potrebna za dobre uvjete odmora, odnosno sanitarni čvor, ugostiteljska ponuda i ostalo te da je na raspolaganju sustav za plaćanje unaprijed. Izvjestitelj želi osigurati da se dnevnica vozača koristi za ono za što je i namijenjena, odnosno za parkiralište i dnevne troškove.

Izvjestitelj smatra da bi trebalo poticati različite vrste organizacija, lokalne vlasti i ostale da se uključe u izgradnju takvih parkirališta koja će potom certificirati nadležno tijelo u državi članici. To bi moglo funkcionirati ili na komercijalnoj osnovi ili kao socijalno poduzeće, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi.

– Postojeći zahtjevi u pogledu vremena vožnje

Vozači se često suočavaju s nepredviđenim okolnostima zbog kojih ne mogu stići na željeno odredište kako bi iskoristili tjedni odmor, a da pritom ne prekrše pravila Unije. Izvjestitelj se slaže s Prijedlogom da se vozačima olakša suočavanje s tim okolnostima i omogući da stignu na svoja odredišta kako bi iskoristili tjedni odmor, a da pritom ne prekrše zahtjeve u pogledu maksimalnih vremena vožnje. Izvjestitelj ipak mijenja Prijedlog kako bi se primjenjivao samo kad vozač pokušava stići do operativnog sjedišta poslodavca da bi odmor iskoristio kod kuće.

2. „Pametna” provedba:

– Pametni tahograf

Izvjestitelj smatra da je poboljšanje provedbe od ključne važnosti za ostvarivanje ciljeva Prijedloga. Bitno je donijeti jasna pravila za redovitu administrativnu suradnju među državama članicama kako bi se uskladile prakse provedbe i tako poboljšala učinkovitost i efikasnost prekogranične provedbe. Trenutačno se alati nadzora koriste različito i nema administrativne suradnje među državama članicama, što slabi prekograničnu provedbu. Izvjestitelj smatra da bolje korištenje digitalnih alata može dovesti do manje ograničavajuće regulative u mnogim aspektima provedbe.

S tim u vezi izvjestitelj je uvjeren da se obavezna upotreba pametnih tahografa u međunarodnom prijevozu mora uvesti ranije nego što je predviđeno aktualnim propisima. Time bi se omogućilo da se ranije iskoriste prednosti tog novog uređaja te da se poboljša učinkovitost pravila i njihova provedba.

Provedbena tijela trebaju biti odgovarajuće opremljena kako bi iskoristila bitne informacije koje će pružati pametni tahograf.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na potpuno dobrovoljnoj osnovi i pod isključivom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, prije usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

Međunarodni savez autobusnog turizma

Discordia

Prijevoz i logistika Poljske

Bundesverband der Deutschen Industrie

Međunarodna cestovna unija

Udruženje europskih proizvođača automobila

DHL grupa

Europska federacija radnika u prometu

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Austrijska savezna gospodarska komora (WKÖ)

Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika u Poljskoj

Udruženje prijevoznika tereta

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

Europsko vijeće prijevoznika

Amazone

Dansko udruženje za prijevoz i logistiku

Predstavnici vlada različitih država članica

Predstavnici Europske komisije

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (26.4.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Georges Bach

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prometni sektor je sektor s mnogo konkurencije koji se suočava s velikim izazovima. Nedostatak kvalificiranih vozača jedna je od njegovih glavnih teškoća, a radnike će privući samo ako se poboljšaju radni uvjeti. Nomadska vožnja, spavanje u kabini nekoliko tjedana te rad pod pritiskom i stresom najviše dovode do negativne slike koju radnici često imaju o sektoru međunarodnog prometa.

Cilj je Uredbe o vremenima vožnje i razdobljima odmora poboljšanje radnih uvjeta vozača i opće sigurnosti cestovnog prometa. Aktualni propisi o vremenima vožnje i razdobljima odmora i dalje ostvaruju taj cilj kada se pravilno primjenjuju i provode. Izvjestitelj stoga predlaže da se zadrže propisi o vremenima vožnje i razdobljima odmora iz aktualne Uredbe.

Međutim, različita tumačenja postojećih propisa u državama članicama stvaraju probleme poduzećima i vozačima u prekograničnom prometu te je stoga nadležnim tijelima teže provoditi učinkoviti nadzor.

Nacionalna tijela i nadzorna tijela u različitim državama članicama trebaju blisko surađivati kako bi se pravilno primijenili i proveli propisi te pružila pravna sigurnost za poduzeća i njihove vozače. Uvođenjem digitalnog tahografa 2019. pojednostavit će se nadzor za nacionalna tijela te za poduzeća i vozače. S obzirom na brzi razvoj digitalnih tehnologija, potrebno je skratiti prijelazno razdoblje za instalaciju digitalnog tahografa kako bi sva vozila koja su obuhvaćena područjem primjene Uredbe bila opremljena digitalnim tahografom do 2024.

Kako bi se zajamčila sigurnost cestovnog prometa i poboljšali radni uvjeti za vozače, izvjestitelj predlaže da se područje primjene Uredbe proširi kako bi obuhvatilo prijevoz robe lakim gospodarskim vozilima ispod 3,5 tona koja voze dalje od 100 kilometara od baze poduzeća.

Vozači mogu provoditi svoje pauze, dnevni odmor i smanjeni tjedni odmor u kabini. Izvjestitelj stoga u potpunosti podupire ideju da se zabrani spavanje u kabini tijekom redovitog tjednog odmora od 45 sati ili više.

Međutim, trenutačno na europskim cestama nema prikladne infrastrukture za smještaj vozača. Potrebno je uložiti više napora kako bi se osiguralo financiranje za izgradnju i/ili poboljšanje sigurnih parkirališta, prikladnih sanitarnih objekata i prikladnog smještaja.

Izvjestitelj podupire prijedlog Komisije u kojem se navodi da se nadoknada za smanjeni tjedni odmor treba iskoristiti zajedno s redovitim tjednim odmorom od najmanje 45 sati. Osim toga, poduzeća bi trebala organizirati rad vozača na način da se vozačima dozvoli povratak u svoje boravište ili drugo mjesto po njihovu izboru na tjedni odmor od više od 45 sati koji se ostvaruje kao nadoknada za smanjeni tjedni odmor.

Izvjestitelj smatra da bi se tim mjerama poboljšali radni uvjeti vozača i sigurnost cestovnog prometa, čime bi se povećala privlačnost sektora.

AMANDMAN

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobri uvjeti rada za vozače i pošteni uvjeti poslovanja za cestovne prijevoznike od ključne su važnosti za stvaranje sigurnog, učinkovitog i društveno odgovornog sektora cestovnog prometa. Kako bi se taj postupak olakšao, ključno je da socijalna pravila Unije u području cestovnog prometa budu jasna, svrsishodna, jednostavna za primjenu i provedbu te da se učinkovito i dosljedno provode na području čitave Unije.

1.   Dobri uvjeti rada za vozače i pošteni uvjeti poslovanja za cestovne prijevoznike od ključne su važnosti za stvaranje sigurnog, učinkovitog i društveno odgovornog sektora cestovnog prometa koji može privući kvalificirane radnike. Kako bi se taj postupak olakšao, ključno je da socijalna pravila Unije u području cestovnog prometa budu jasna, proporcionalna, svrsishodna, jednostavna za primjenu i provedbu te da se učinkovito i dosljedno provode na području čitave Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Stvaranje Europskog nadzornog tijela za rad moglo bi imati važnu ulogu u provedbi pravila utvrđenih ovom Uredbom, posebno pomaganjem nacionalnim tijelima pri usklađivanju kontrola, razmjeni informacija i najboljih praksi te obuci inspektora.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon ocjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti provedbe postojećeg skupa socijalnih pravila Unije u području cestovnog prometa, a posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća9, u postojećem pravnom okviru utvrđeni su određeni nedostaci. Zbog nejasnih i neprimjerenih pravila o tjednom odmoru, objektima za odmor, stankama u slučaju višečlane posade i nepostojanja pravila o povratku vozača kući dolazi do različitih tumačenja i praksi provedbe u državama članicama. Nekoliko država članica nedavno je donijelo jednostrane mjere kojima se dodatno povećala pravna nesigurnost te nejednako postupanje prema vozačima i prijevoznicima.

2.  Nakon ocjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti provedbe postojećeg skupa socijalnih pravila Unije u području cestovnog prometa, a posebno Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća9, u provedbi pravnog okvira utvrđeni su određeni nedostaci. Zbog nejasnih pravila o tjednom odmoru, objektima za odmor, stankama u slučaju višečlane posade i nepostojanja pravila o povratku vozača kući ili na neku drugu lokaciju po njihovu izboru dolazi do različitih tumačenja i praksi provedbe u državama članicama. Nekoliko država članica nedavno je donijelo jednostrane mjere kojima se dodatno povećala pravna nesigurnost te nejednako postupanje prema vozačima i prijevoznicima.

______________

____________________

9 Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

9 Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ex post evaluacijom Uredbe (EZ) br. 561/2006 potvrdilo se da je nedosljedna i neučinkovita provedba socijalnih prava Unije uglavnom posljedica nejasnih pravila, neučinkovite upotrebe alata nadzora i nedovoljne administrativne suradnje među državama članicama.

3.  Ex post evaluacijom Uredbe (EZ) br. 561/2006 potvrdilo se da je nedosljedna i neučinkovita provedba socijalnih prava Unije uglavnom posljedica nejasnih pravila, neučinkovite i nejednake upotrebe alata nadzora i nedovoljne administrativne suradnje među državama članicama.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Jasna, primjerena i jednakomjerno provedena pravila ključna su i za postizanje ciljeva politike u pogledu poboljšanja uvjeta rada za vozače, a posebice u pogledu osiguravanja nenarušenog tržišnog natjecanja među prijevoznicima i doprinosa sigurnosti cestovnog prometa za sve sudionike u prometu.

4.  Jasna, primjerena i jednakomjerno provedena pravila ključna su i za postizanje ciljeva politike u pogledu poboljšanja uvjeta rada za vozače, a posebice u pogledu osiguravanja nenarušenog i pravednog tržišnog natjecanja među prijevoznicima i doprinosa sigurnosti cestovnog prometa za sve sudionike u prometu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Prijevoz robe značajno je drugačiji od prijevoza putnika. Vozači autobusa u bliskom su kontaktu sa svojim putnicima i trebali bi imati veću fleksibilnost u uzimanju stanki, a da se time ne produlji vrijeme vožnje ili smanji vrijeme odmora i vrijeme za stanku.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Vozači koji obavljaju međunarodni prijevoz na duge relacije provode dulja razdoblja daleko od kuće. Trenutačnim zahtjevima u pogledu redovnog tjednog odmora ta se razdoblja nepotrebno produljuju. Stoga je odredbe o redovnom tjednom odmoru poželjno prilagoditi tako da vozači mogu lakše obavljati prijevoz u skladu s pravilima i stići kući kako bi iskoristili redovni tjedni odmor te kako bi im se osigurala potpuna nadoknada svih skraćenih tjednih razdoblja odmora. Važno je i osigurati da prijevoznici organiziraju rad vozača tako da razdoblja koja provode daleko od kuće ne budu preduga.

6.  Vozači koji obavljaju međunarodni prijevoz na duge relacije provode dulja razdoblja daleko od kuće. Stoga je poželjno provesti primjenu odredbe o redovnom tjednom odmoru tako da vozači mogu lakše obavljati prijevoz u skladu s pravilima i stići kući kako bi iskoristili redovni tjedni odmor te kako bi im se osigurala potpuna nadoknada svih skraćenih tjednih razdoblja odmora. Kako bi se zajamčili sigurni i pristojni radni uvjeti, nužno je osigurati da prijevoznici organiziraju rad vozača tako da razdoblja koja provode daleko od kuće ne budu preduga te da vozači imaju mogućnost redovitog vraćanja kući i mogu iskoristiti prikladne uvjete odmora u kvalitetnom smještaju. Kada vozač odluči iskoristiti odmor kod kuće, prijevozničko poduzeće treba vozaču pružiti financijska ili praktična sredstva za povratak. Štoviše, trajanje povratnog putovanja ne treba se uzeti u obzir u svrhu izračuna trajanja odmora. Kada vozač odluči iskoristiti odmor u mjestu koje nije njegov dom, to se ne treba uzeti u obzir u svrhu izračuna prava vozača na naknadu za povratak.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Postoje razlike između država članica kada je riječ o tumačenju i primjeni zahtjeva u pogledu tjednog odmora s obzirom na mjesto na kojem bi trebalo iskoristiti tjedni odmor. Stoga bi taj zahtjev trebalo pojasniti kako bi se zajamčilo da se vozačima osigura prikladan smještaj tijekom redovnih tjednih razdoblja odmora ako se ta razdoblja iskorištavaju daleko od kuće.

7.  Postoje razlike između država članica kada je riječ o tumačenju i primjeni zahtjeva u pogledu tjednog odmora s obzirom na mjesto na kojem bi trebalo iskoristiti tjedni odmor. Kako bi se zajamčili dobri radni uvjeti i sigurnost vozača, taj bi zahtjev stoga trebalo pojasniti kako bi se zajamčilo da se vozačima osigura kvalitetan smještaj ili druga lokacija po izboru vozača u okviru kojih se u obzir uzimaju rodne posebnosti i koje plaća poslodavac tijekom redovnih tjednih razdoblja odmora ako se ta razdoblja iskorištavaju daleko od kuće. Države članice trebaju zajamčiti dostupnost dostatnih sigurnih parkirališta koja su prilagođena potrebama vozača.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Mnoge aktivnosti cestovnog prometa unutar Unije uključuju prijevoz trajektom ili željeznicom za određeni dio puta. Stoga bi trebalo utvrditi jasne, odgovarajuće odredbe koje se odnose na razdoblja odmora i prekida vožnje za takve radnje.

Obrazloženje

Potrebno je predvidjeti iznimke u slučaju tjednih odmora za duga putovanja trajektom ili željeznicom, koja obuhvaćaju većinom periferne dijelove EU-a.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  U cilju zaštite radnih uvjeta vozača na mjestima utovara i istovara, vlasnici i operateri takvih postrojenja trebali bi vozaču dati pristup sanitarnim prostorijama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Kako bi se poboljšala isplativost provedbe socijalnih pravila, trebalo bi u potpunosti iskoristiti potencijal postojećih i budućih sustava tahografa. Stoga bi trebalo unaprijediti funkcionalnosti tahografa kako bi se omogućilo preciznije pozicioniranje, posebice tijekom obavljanja međunarodnog prijevoza.

11.  Kako bi se poboljšala isplativost i pojednostavnila provedba socijalnih pravila, trebalo bi u potpunosti iskoristiti potencijal postojećih i budućih sustava tahografa. Stoga bi trebalo unaprijediti funkcionalnosti tahografa kako bi se omogućilo preciznije pozicioniranje, posebice tijekom obavljanja međunarodnog prijevoza. Komisija bi trebala razmotriti mogućnost uspostave portala za cestovni promet poput GNSS-a, čime bi se nacionalnim nadležnim tijelima omogućilo da u potpunosti iskoriste potencijal pametnog tahografa.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  Brzi razvoj novih tehnologija i digitalizacije diljem gospodarstva Unije te potreba za jednakim uvjetima među poduzećima u sektoru međunarodnog prometa dovode do nužnog skraćivanja prijelaznog razdoblja za instalaciju digitalnih tahografa u registrirana vozila. Pametnim tahografom doprinijet će se boljem praćenju primjene prava Unije u području cestovnog prometa i pojednostavnjenju kontrola, čime bi se olakšao rad nacionalnih nadležnih tijela. Ugradnja pametnog tahografa u registrirana vozila trebala bi čim prije postati obavezna, i to ne kasnije od siječnja 2021.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.b  Povećava se korištenje lakih gospodarskih vozila za prijevoz tereta, što dovodi do nastanka nepravedne konkurencije i razlika u provedbi Uredbe (EZ) 561/2006 te, kao posljedica toga, do razlika u radnim uvjetima i ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa. Kako bi se poboljšali sigurnost cestovnog prometa i radni uvjeti vozača, područje primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006 trebalo bi proširiti kako bi obuhvatilo laka gospodarska vozila koja se koriste za prijevoz robe, osim u slučaju da se vozilo koristi u vlastite svrhe poduzeća ili vozača ili u slučaju da vožnja ne predstavlja glavnu aktivnost osobe koja upravlja vozilom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.c  U cilju jamčenja prikladnih zdravstvenih i sigurnosnih standarda za vozače, potrebno je otvoriti ili poboljšati sigurna parkirališta, prikladne sanitarne čvorove i kvalitetni smještaj. Dostatna mreža parkirališta treba postojati unutar Unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.d  U svojoj Rezoluciji od 9. rujna 2015. o provedbi Bijele knjige o prometu iz 2011.: razmatranje aktualnog stanja i put naprijed prema održivoj mobilnosti, Europski parlament razmatrao je stvaranje europske agencije za cestovni promet kako bi se osigurala pravilna provedba prava Unije i promicala standardizacija u svim državama članicama.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 1. – stavak 1. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

-1.  U članku 2. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)  tereta gdje najveća dopuštena masa vozila, uključujući prikolicu ili poluprikolicu, prelazi 3,5 tona; ili

„(a)  tereta; ili”

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 3. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  vozila ili kombinacije vozila koje se upotrebljavaju za nekomercijalni prijevoz tereta;

(h)  vozila ili kombinacije vozila s najvećom dopuštenom masom koja ne prelazi 7,5 tona, a koriste se za nekomercijalni prijevoz tereta;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 3. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U članku 3. umeće se sljedeća točka:

 

„(ha)  laka gospodarska vozila koja se koriste za prijevoz robe, u slučaju da se prijevoz ne vrši za tuđi račun već za vlastiti račun poduzeća ili vozača te u slučaju da vožnja ne predstavlja glavnu aktivnost osobe koja upravlja vozilom;”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 4. – točka r

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  „nekomercijalni prijevoz” znači svaki cestovni prijevoz, osim prijevoza za račun drugoga ili vlastiti račun, za koji se ne prima naknada za rad i kojim se ne ostvaruje prihod.”;

(r)  „nekomercijalni prijevoz” znači svaki cestovni prijevoz putnika ili robe, osim prijevoza za račun drugoga ili vlastiti račun, za koji se ne prima izravna ili neizravna naknada za rad i kojim se izravno ili neizravno ne ostvaruje prihod.

Obrazloženje

Definicija je dodatno pojašnjena, uzimajući u obzir nove poslovne modele.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 4. – točka ra (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U članku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ra)  „kuća” znači registrirano prebivalište vozača u državi članici;”

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 4. – točka rb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  U članku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(rb)  „lako teretno vozilo” znači vozilo koje se koristi za prijevoz robe i ima najveću dopuštenu masu opterećenog vozila, uključujući prikolicu ili poluprikolicu, koja ne premašuje 3,5 tone.”

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vozač koji je dio višečlane posade može odlučiti uzeti stanku od 45 minuta u vozilu kojim upravlja drugi vozač uz uvjet da vozač koji uzima stanku ne pruža pomoć vozaču koji upravlja vozilom.

Vozač koji je dio višečlane posade može odlučiti uzeti stanku od 45 minuta u vozilu kojim upravlja drugi vozač uz uvjet da vozač koji uzima stanku ne pruža pomoć vozaču koji upravlja vozilom.

 

U cestovnom prijevozu putnika vozač se može odlučiti na stanku od najmanje 30 minuta, nakon koje slijedi stanke od najmanje 15 minuta, od kojih je svaka raspoređena tijekom razdoblja na način u skladu sa stavkom 1.

Obrazloženje

Vozači koji prevoze putnike trebali bi imati veću fleksibilnost u korištenju stanki kako bi se prilagodili potrebama putnika bez produljenja vremena vožnje ili smanjivanja vremena odmora i stanki.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 6. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

“6.  U bilo koja četiri uzastopna tjedna vozač uzima najmanje:

 

(a)  četiri redovna tjedna razdoblja odmora, ili

 

(b)  dva redovna tjedna razdoblja odmora od najmanje 45 sati i dva skraćena tjedna razdoblja odmora od najmanje 24 sata.

 

U smislu točke (b) skraćena tjedna razdoblja odmora nadoknađuju se istovjetnim razdobljem odmora koje se uzima u komadu (en bloc) prije isteka trećeg tjedna nakon tjedna na koji se to odnosi.”;

 

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – dtavak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Svaki odmor koji se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora neposredno prethodi redovnom tjednom razdoblju odmora od najmanje 45 sati ili slijedi nakon njega.;

7.  Svaki odmor koji se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora uzima se prije redovnog tjednog razdoblja odmora od najmanje 45 sati ili kao produžetak tog odmora u jednom neprekidnom razdoblju;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.a  Redovna tjedna razdoblja odmora i svako tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada prethodnog skraćenog tjednog razdoblja odmora ne uzimaju se u vozilu. Uzimaju se u prikladnom smještaju s odgovarajućim mjestom za odmor i sanitarnim čvorovima:

8.a  Redovna tjedna razdoblja odmora i svako tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada prethodnog skraćenog tjednog razdoblja odmora ne uzimaju se u vozilu. Uzimaju se u kvalitetnom smještaju kojim se u obzir uzimaju posebnosti spolova, izvan vozačeve kabine, s odgovarajućim mjestom za odmor i sanitarnim čvorovima za vozača:

(a)  koji osigurava ili plaća poslodavac, ili

(a)  koji osigurava ili plaća poslodavac, ili

(b)  kod kuće ili na drugoj lokaciji po odabiru vozaču.

(b)  kod kuće ili na drugoj lokaciji po odabiru vozaču.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8b.  Prijevoznik organizira rad vozača tako da vozači tijekom svakog razdoblja od tri uzastopna tjedna kod kuće mogu provesti najmanje jedno redovno tjedno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora.”;

8.b  Prijevoznik organizira rad vozača tako da vozači tijekom svakog razdoblja od tri uzastopna tjedna kod kuće ili na nekoj drugoj lokaciji po vlastitom izboru mogu provesti najmanje jedno redovno tjedno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao nadoknada skraćenog tjednog razdoblja odmora. Prije takvog razdoblja odmora vozač pisanim putem obavještava prijevoznika ako će takvo razdoblje odmora uzeti drugdje, a ne kod kuće. Ako vozač odluči da će odmor provesti kod kuće, prijevoznik vozaču osigurava financijska ili praktična sredstva za povratak kući. Trajanje povratnog putovanja vozača ne uzima se u obzir u svrhu izračuna trajanja odmora. Kada vozač odluči iskoristiti odmor drugdje, a ne kod kuće, prijevoznik ne odbija troškove putovanja od vozačeve naknade za povratak.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočk ca (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 8. – stavak 8.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  umeće se sljedeći stavak:

 

8.c  Do ...[datum stupanja na snagu ove Uredbe] i svake dvije godine nakon toga, države članice podnose izvješće Komisiji o dostupnosti prikladnih odmorišta za vozače i osiguranih parkirališta na njihovom državnom području. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje zajednički oblik dvogodišnjih izvješća država članica u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 2.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Odstupajući od članka 8., kada vozač prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vlakom te uzima redovno dnevno razdoblje odmora ili skraćeno tjedno razdoblje odmora, to se razdoblje može prekinuti najviše dva puta drugim aktivnostima koje ukupno ne traju dulje od jednog sata. Tijekom takvog redovnog dnevnog razdoblja ili skraćenog tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup kabini ili ležaju.”;

1.  Odstupajući od članka 8., kada vozač prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vlakom te uzima redovno dnevno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora, to se razdoblje može prekinuti najviše dva puta drugim aktivnostima koje ukupno ne traju dulje od jednog sata. Tijekom takvog redovnog dnevnog razdoblja ili tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup kabini ili ležaju.

Obrazloženje

Odstupajući od članka 8., kada vozač prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vlakom te uzima redovno dnevno razdoblje odmora ili tjedno razdoblje odmora, to se razdoblje može prekinuti najviše dva puta drugim aktivnostima koje ukupno ne traju dulje od jednog sata. Tijekom takvog redovnog dnevnog razdoblja ili tjednog razdoblja odmora vozač ima pristup kabini ili ležaju.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EZ) br. 561/2006

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

6.a  U članku 10. stavak 1. zamjenjuje se kako slijedi:

1.   Prijevoznik ne obavlja nikakvu isplatu vozačima koje zapošljava ili koji su mu stavljeni na raspolaganje, čak i ako se radi o povišici ili dodatku na plaću, za prijeđeni put i/ili količinu prevezenog tereta ako je to plaćanje takve vrste da ugrožava sigurnost cestovnog prometa i/ili potiče na kršenje ove Uredbe.

1.  Prijevoznik ne obavlja nikakvu dodatnu isplatu vozačima koje zapošljava ili koji su mu stavljeni na raspolaganje, čak i ako se radi o povišici ili dodatku na plaću, za prijeđeni put, brzinu dostave i/ili količinu prevezenog tereta ako se tim plaćanjem potiče kršenje ove Uredbe.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

-1.  U članku 3. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Pet godina nakon što su novoregistrirana vozila dužna imati tahograf kako je određeno člancima 8., 9. i 10. ove Uredbe, vozilima koja prometuju u državi članici koja nije država članica njihove registracije mora se ugraditi takav tahograf.

4.  Osamnaest mjeseci nakon što su novoregistrirana vozila dužna imati tahograf kako je određeno člancima 8., 9. i 10. ove Uredbe, vozilima koja prometuju u državi članici koja nije država članica njihove registracije mora se ugraditi takav tahograf.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 34. – stavak 7. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vozač nakon dolaska na prikladno zaustavno mjesto unosi u digitalni tahograf simbole zemalja u kojima je započeto i završeno dnevno radno vrijeme te mjesto na kojem i vrijeme u koje je prešao granicu u vozilu. Države članice mogu od vozača vozila koji obavljaju prijevoz unutar njihova područja zahtijevati unošenje detaljnijih zemljopisnih specifikacija uz simbol zemlje, uz uvjet da su države članice te detaljnije zemljopisne oznake priopćile Komisiji prije 1. travnja 1998.

Vozač nakon dolaska na prvo prikladno zaustavno mjesto unosi u digitalni tahograf simbole zemalja u kojima je započeto i završeno dnevno radno vrijeme te mjesto na kojem i vrijeme u koje je prešao granicu u vozilu. Države članice mogu od vozača vozila koji obavljaju prijevoz unutar njihova područja zahtijevati unošenje detaljnijih zemljopisnih specifikacija uz simbol zemlje, uz uvjet da su države članice te detaljnije zemljopisne oznake priopćile Komisiji prije 1. travnja 1998.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 36. – stavak 1. – točka i

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  u članku 36. stavku 1. točka (i) zamjenjuje se sljedećim:

i.  tahografske listiće za tekući dan te listiće koje je vozač koristio prethodnih 28 dana;

„i.  tahografske listiće za tekući dan te listiće koje je vozač koristio prethodnih 56 dana;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 2.b (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 36. – stavak 1. – točka iii.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.b  u članku 36. stavku 1. točka (iii) zamjenjuje se sljedećim:

iii.  svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 28 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

„iii.  svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 56 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 2.c (nova)

Uredba (EU) br. 165/2014

Članak 36. – stavak 2. – podtočka ii.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.c  U članku 36. stavku 2. točka .ii. zamjenjuje se sljedećim:

ii. svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 28 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

„ii. svu ručnu evidenciju i ispise izvršene tijekom tekućeg dana i u prethodnih 56 dana u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 561/2006.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

Referentni dokumenti

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.6.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Georges Bach

3.10.2017

Razmatranje u odboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

14

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

Referentni dokumenti

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum usvajanja

4.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

14

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Datum podnošenja

7.6.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti