Eljárás : 2017/0122(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0205/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0205/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0340

JELENTÉS     ***I
PDF 1035kWORD 134k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Wim van de Camp

A vélemény előadója (*):

Georges Bach, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – (az eljárási szabályzat 54. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0277),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0167/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0205/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A járművezetők számára biztosított megfelelő munkakörülmények és a közúti szállítási vállalkozások számára biztosított tisztességes üzleti feltételek kiemelt fontossággal bírnak a biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése szempontjából. E folyamat elősegítése szempontjából elengedhetetlen, hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós szociális szabályok világosak, a célnak megfelelők, könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, valamint az Unióban hatékonyan és következetesen végrehajthatók legyenek.

(1)   A járművezetők számára biztosított megfelelő munkakörülmények és a közúti szállítási vállalkozások számára biztosított tisztességes üzleti feltételek kiemelt fontossággal bírnak a biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős és megkülönböztetésmentes közúti szállítási ágazat megteremtése szempontjából, amely képes arra, hogy szakképzett munkaerőt vonzzon az ágazatba. E folyamat elősegítése szempontjából elengedhetetlen, hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós szociális szabályok világosak, arányosak, a célnak megfelelők, könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, valamint az Unióban hatékonyan és következetesen végrehajthatók legyenek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális szabályok, és különösen az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet9 végrehajtásának hatékonyságát és eredményességét értékelve azonosítani lehetett a meglévő jogi keret bizonyos hiányosságait. A heti pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több fős személyzet tagjait megillető szünetekre vonatkozó homályos és nem megfelelő szabályok, valamint a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és érvényesítési gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. A közelmúltban számos tagállam fogadott el egyoldalú intézkedéseket, tovább növelve ezzel a jogbizonytalanságot, valamint a járművezetőkkel és a gazdasági szereplőkkel szembeni bánásmód egyenlőtlenségét.

(2)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális szabályok, és különösen az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet9 végrehajtásának hatékonyságát és eredményességét értékelve bizonyos hiányosságokat azonosítottak a jogi keret végrehajtásában. A heti pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több fős személyzet tagjait megillető szünetekre vonatkozó homályos szabályok, valamint a járművezetők hazatérésére vagy a választásuk szerinti egyéb helyre való visszatérésére vonatkozó szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és érvényesítési gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. A közelmúltban számos tagállam fogadott el egyoldalú intézkedéseket, tovább növelve ezzel a jogbizonytalanságot, valamint a járművezetőkkel és a gazdasági szereplőkkel szembeni bánásmód egyenlőtlenségét.

 

Ezzel szemben az 561/2006/EK rendeletben meghatározott napi és heti időszakra vonatkozó maximális vezetési idők hatékonyan hozzájárulnak a közúti járművezetők szociális körülményei és általában véve a közúti biztonság javításához, ezért biztosítani kell ezek tiszteletben tartását.

______________

____________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A közúti közlekedésbiztonság és a végrehajtás érdekében kívánatos, hogy az összes járművezető teljes mértékben tisztában legyen mind a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokkal, mind a pihenőhelyek rendelkezésre állásával. Ezért célszerű, ha a tagállamok olyan útmutatást dolgoznak ki, amely világosan és egyszerűen ismerteti e rendeletet, hasznos információkkal szolgál a parkoló- és pihenőhelyekre vonatkozóan, és hangsúlyozza a fáradtság leküzdésének fontosságát.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A közúti közlekedésbiztonság érdekében kívánatos arra ösztönözni a fuvarozási vállalkozásokat, hogy alakítsanak ki olyan biztonsági kultúrát, amely magában foglalja a felső vezetés által kiadott biztonsági politikákat és eljárásokat, a vonalbeli vezetés kötelezettségvállalását a biztonsági politika végrehajtására, valamint a munkavállalók hajlandóságát a biztonsági szabályok betartására. Egyértelműen a középpontba kell állítani a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos olyan kérdéseket, mint a fáradtság, a felelősség, az útvonaltervezés, a munkabeosztás, a teljesítményalapú fizetés és a „just-in-time” (éppen időben) irányítás.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 561/2006/EK rendelet utólagos értékelése megerősítette, hogy az uniós szociális szabályok összehangolatlan és nem hatékony végrehajtása elsősorban a nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési eszközök nem hatékony használatára és a tagállamok közötti elégtelen igazgatási együttműködésre vezethető vissza.

(3)  Az 561/2006/EK rendelet utólagos értékelése megerősítette, hogy az uniós szociális szabályok összehangolatlan és nem hatékony végrehajtása elsősorban a nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési eszközök nem hatékony és egyenlőtlen használatára és a tagállamok közötti elégtelen igazgatási együttműködésre vezethető vissza, ily módon növelve az európai belső piac széttagolódását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A világos, megfelelő és azonos módon érvényesített szabályok elengedhetetlenek a járművezetők munkakörülményeinek javítására, a vállalkozók közötti torzításmentes verseny biztosítására és a minden úthasználó közúti közlekedésbiztonságának elősegítésére vonatkozó szakpolitikai célok elérése szempontjából.

(4)  A világos, megfelelő és azonos módon érvényesített szabályok elengedhetetlenek a járművezetők munkakörülményeinek javítására, a vállalkozók közötti torzításmentes és tisztességes verseny biztosítására és a minden úthasználó közúti közlekedésbiztonságának elősegítésére vonatkozó szakpolitikai célok elérése szempontjából.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Európai Unió versenyképességének megőrzése, sőt, növelése érdekében a közúti közlekedésre alkalmazott minden nemzeti szabálynak arányosnak és indokoltnak kell lennie, és nem akadályozhatja és nem teheti kevésbé vonzóvá a Szerződés által garantált alapvető szabadságok – például az áruk szabad mozgása és a szolgáltatásnyújtás szabadsága – gyakorlását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   Annak érdekében, hogy a közúti szállítás területén Európa-szerte biztosítani lehessen az egyenlő versenyfeltételeket, ez a rendeletet a nemzetközi szállítás területén használt valamennyi, 2,4 tonnánál nagyobb tömegű járműre alkalmazandó.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az áruszállítás alapvetően különbözik a személyszállítástól. Az autóbuszok járművezetői szoros kapcsolatban állnak az utasaikkal, és képesnek kell lenniük arra, hogy rugalmas szüneteket illesszenek be a vezetési idő meghosszabbítása vagy a pihenőidő és a szünetek megrövidítése nélkül.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A nemzetközi távolsági szállítási műveletekben részt vevő járművezetők hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól távol. A rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi követelmények feleslegesen hosszabbítják meg ezeket az időszakokat. Ezért kívánatos a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések oly módon történő kiigazítása, ami megkönnyíti a járművezetők számára a szállítási műveletek szabályoknak megfelelő végrehajtását és az otthonukba történő visszatérést a rendszeres heti pihenő idejére, úgy, hogy közben minden csökkentett heti pihenőidőért teljes kompenzációban részesülnek. Szükség van továbbá arra is, hogy a gazdasági szereplők oly módon szervezzék a járművezetők munkáját, hogy ezek az otthontól távol töltött időszakok ne legyenek túlságosan hosszúak.

(6)  A nemzetközi távolsági szállítási műveletekben részt vevő járművezetők hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól távol. A rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi követelmények feleslegesen hosszabbítják meg ezeket az időszakokat. Ezért kívánatos a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések oly módon történő kiigazítása, ami megkönnyíti a járművezetők számára a szállítási műveletek szabályoknak megfelelő végrehajtását és az otthonukba vagy az általuk választott helyre történő visszatérést a rendszeres heti pihenő idejére, úgy, hogy közben minden csökkentett heti pihenőidőért teljes kompenzációban részesülnek. Szükség van továbbá arra is, hogy a gazdasági szereplők oly módon szervezzék a járművezetők munkáját, hogy ezek az otthontól távol töltött időszakok ne legyenek túlságosan hosszúak. Amennyiben a járművezető pihenőidejét saját otthonában kívánja tölteni, a szállítási vállalkozásnak biztosítania kell a járművezető számára a hazatéréshez szükséges eszközöket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Amennyiben a járművezető munkája előreláthatólag olyan tevékenységeket is magában foglal, amelyek kívül esnek szakmai, vezetési feladatain, például berakodást/kirakodást, parkolóhely keresését, a jármű karbantartását, útvonal-előkészítést stb., a szóban forgó feladatok végrehajtásához szükséges időt a munkaadónak figyelembe kel vennie a járművezető munkaidejének, valamint megfelelő pihenési lehetőségeinek és fizetésének megállapításakor.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A járművezetők munkakörülményeinek a fel- és lerakodóhelyeken való biztosítása érdekében a fel- és lerakodó-létesítmények tulajdonosainak és üzemeltetőinek biztosítaniuk kell a járművezetők számára a higiéniai létesítményekhez való hozzáférés lehetőségét.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  A gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően önműködő vezetési rendszereket fejlesztenek ki, amelyek egyre kifinomultabbakká válnak. A jövőben ezek a rendszerek lehetővé tehetik önvezető járművek differenciált használatát. Ez olyan, új működési lehetőségeknek nyithat utat, mint például a konvojban haladás. Ennek következtében a meglévő jogszabályokat, így a vezető- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat ki kell igazítani, ehhez azonban kulcsfontosságú, hogy előrelépés történjen az ENSZ EGB munkacsoport szintjén. A Bizottságnak értékelő jelentést kell előterjesztenie az önműködő vezetési rendszerek tagállami használatáról, adott esetben az önvezetési technológiák előnyeinek figyelembevételét célzó jogalkotási javaslat kíséretében. E jogszabály célja a közúti közlekedésbiztonság, az egyenlő versenyfeltételek és a megfelelő munkakörülmények garantálása, lehetővé téve ugyanakkor az EU számára, hogy elsőként alkalmazzon új innovatív technológiákat és gyakorlatokat.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A kijelölt parkolóhelyeknek rendelkezniük kell a megfelelő pihenési körülményekhez szükséges valamennyi – higiéniai, gasztronómiai, biztonsági és egyéb – létesítménnyel.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A megfelelő pihenőhelyek rendkívül fontosak az ágazatban dolgozó járművezetők munkakörülményeinek javításához és a közúti közlekedésbiztonság fenntartásához. Mivel a vezetőfülkében való pihenés a közlekedési ágazat sajátossága, és egyes esetekben kényelmi és megfelelőségi szempontokból kívánatos, meg kell engedni a járművezetők számára, hogy a pihenőidőt járművükben töltsék el, amennyiben az megfelelő hálóhellyel rendelkezik. Ezért a tagállamoknak nem szabad aránytalanul hátráltatniuk vagy akadályozniuk a kijelölt parkolóhelyek létrehozását.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  Az átdolgozott TEN-T iránymutatások az autópályákon körülbelül 100 kilométerenként parkolóterületek kialakítását irányozzák elő, hogy megfelelő biztonságot és védelmet nyújtó parkolóhelyet biztosítsanak a kereskedelmi úthasználók számára, és ezért a tagállamokat ösztönözni kell, hogy hajtsák végre a TEN-T iránymutatásokat, és kellőképpen ruházzanak be biztonságos és megfelelően kiépített parkolóhelyek létrehozásába, illetve támogassák azt.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

7 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7d)  A jó minőségű, megfizethető pihenőhelyek biztosítása érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak szociális, kereskedelmi, állami és egyéb típusú vállalkozások létrehozását kell ösztönözniük a kijelölt parkolóterületek működtetése érdekében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Számos, a Közösségen belüli közúti szállítási művelet esetében az út egy részének megtétele komppal vagy vasúton történik. Ezért az ilyen műveletek tekintetében a pihenőidők és a szünetek egyértelmű, megfelelő szabályozására van szükség.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az eredményes végrehajtás biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az illetékes hatóságok a közúti ellenőrzés során meg tudjanak győződni arról, hogy a vezetési és a pihenőidőt az ellenőrzés napján és az azt megelőző 56 napon megfelelően betartották.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok világosak, könnyen érthetők és végrehajthatók legyenek, információkat kell a járművezetők számára hozzáférhetővé tenni. Ezt a Bizottság összehangoló munkája révén kell megvalósítani. A járművezetők számára tájékoztatást kell nyújtani a pihenőhelyekről és a biztonságos parkolóhelyekről is, hogy jobban meg tudják tervezni utazásaikat. Továbbá a Bizottság koordinálásával ingyenes telefonos forródrótot kell létrehozni, hogy riasztani lehessen az ellenőrző szerveket, ha a járművezetőkre indokolatlan nyomás nehezedik, illetve csalás vagy jogellenes magatartás esetén.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c)  Az 1071/2009/EK rendelet 6. cikke alapján a tagállamok a jó hírnév értékelése során kötelesek közös jogsértési besorolást alkalmazni. A tagállamoknak valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendeleteket érintő jogsértések esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó nemzeti szabályok végrehajtása hatékony, arányos és visszatartó erejű legyen. További lépésekre van szükség annak biztosítása céljából, hogy a tagállamok által alkalmazott valamennyi szankció megkülönböztetésmentes, valamint a jogsértés súlyával arányos legyen.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A szociális szabályok érvényesítésének költséghatékonyabbá tétele érdekében a jelenlegi és a jövőbeni menetíró rendszerekben rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell aknázni. Ennek megfelelően a menetíró készülékek funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb helymeghatározást tegyenek lehetővé, elsősorban a nemzetközi szállítási műveletek során.

(11)  A szociális szabályok érvényesítésének költséghatékonyabbá tétele érdekében a jelenlegi és az intelligens menetíró rendszereknek kötelezőnek kell lenniük a nemzetközi közlekedésben. Ennek megfelelően a menetíró készülékek funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb helymeghatározást tegyenek lehetővé.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az Unió gazdaságában az új technológiák és a digitalizáció gyors fejlődése miatt, valamint annak következtében, hogy a vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani a nemzetközi közúti szállításon belül, szükségessé vált, hogy lerövidüljön az intelligens menetíró készülékek nyilvántartásba vett járművekbe történő beszerelésére rendelkezésre álló átmeneti időszak. Az intelligens menetíró készülékek hozzá fognak járulni az ellenőrzések egyszerűsítéséhez, és így elő fogják segíteni a nemzeti hatóságok munkáját.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Tekintettel az okostelefonok széles körű használatára és funkcióik folyamatos fejlődésére, valamint tekintettel a Galileo üzembe helyezésére, amely egyre növekvő lehetőségeket kínál a valós idejű helymeghatározásra, amit számos okostelefon már most is alkalmaz, a Bizottságnak fel kell térképeznie egy olyan mobilalkalmazás kifejlesztésének és tanúsításának lehetőségét, amely azonos járulékos költségek mellett ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint az intelligens menetíró készülékek.”

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

561/2006/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  a 2. cikk (1) bekezdése a következő aa) ponttal egészül ki:

 

„aa)  nemzetközi áruszállítás esetében, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival meghaladja a 2,4 tonnát, vagy”

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

3 cikk – h a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  a 3. cikk az alábbi ponttal egészül ki:

 

„ha)  olyan könnyű haszongépjárművek, amelyeket áruszállításra használnak, és ahol a szállítás nem ellenszolgáltatás fejében történik, hanem a járművet a vállalat vagy a járművezető saját célra használja, és ahol a jármű vezetése nem a járművet vezető személy fő tevékenysége;”

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

561/2006/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – r pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  »nem kereskedelmi szállítás«: az ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállítástól eltérő bármely közúti szállítás, amelyért nem jár javadalmazás és nem keletkezik belőle jövedelem.

r)  „nem kereskedelmi szállítás”: az ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállítástól eltérő bármely közúti szállítás, amelyért nem jár javadalmazás és nem keletkezik belőle jövedelem vagy árbevétel.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)

561/2006/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 4. cikk az alábbi új ra) ponttal egészül ki:

 

ra)  „»otthon«: a járművezetőnek valamely tagállamban bejelentett tartózkodási helye.”

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(A magyar változatot nem érinti.)  

(1)  Járművezető a 18. életévét betöltött személy lehet.

  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=HU)

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

561/2006/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a szünet felcserélhető egy legalább 15 perces szünettel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie, elosztva e szüneteket oly módon, hogy megfeleljenek az első bekezdés rendelkezéseinek.

Ez a szünet felcserélhető legalább 15 perces szünetekkel, elosztva e szüneteket oly módon, hogy megfeleljenek az első bekezdés rendelkezéseinek. Bármely így tartott szünet kevesebb mint 45 percnyi vezetési idő eltelte előtt nem felel meg az első bekezdés rendelkezéseinek.

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0010.02/DOC_1&format=PDF)

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

  

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A 8. cikk (6) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

ba)  három legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b) pont vonatkozásában a csökkentett heti pihenőidőket kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.

A b) és c) pont vonatkozásában a fent meghatározott csökkentett heti pihenőidőket kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel, a (8b) bekezdésnek megfelelően.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 a bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A 8. cikk (6a) bekezdése bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

(6a) A (6) bekezdéstől eltérve az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott alkalmi utasszállítással foglalkozó gépjárművezetők heti pihenőidejüket az azt megelőző rendes heti pihenőidőt követően legfeljebb 12 egymást követő 24 órás időszakkal elhalaszthatják, feltéve, hogy:

(6a)  A (6) bekezdéstől eltérve az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott alkalmi utasszállítással foglalkozó gépjárművezetők heti pihenőidejüket az azt megelőző rendes heti pihenőidőt követően legfeljebb 12 egymást követő 24 órás időszakkal elhalaszthatják, feltéve, hogy:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Indokolás

Ezt az eltérést a belföldi utasszállításra is alkalmazni kell, és különösen a nagyobb tagállamoknak kell élniük ezzel a lehetőséggel.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a b pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 a bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab)  A 8. cikk (6a) bekezdésének a) pontját el kell hagyni:

a)  a szolgáltatás legalább 24 egymást követő órán keresztül olyan tagállamban vagy harmadik országban zajlik, amelyben ez a rendelet alkalmazandó, és amely nem a szolgáltatás kiindulópontja;

""

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a c pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 a a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  A 8. cikk új bekezdéssel egészül ki:

 

„(6aa)  A 8. cikk (2) bekezdésétől, valamint a 8. cikk (6) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, ideiglenesen nyújtott belföldi közúti személyszállítási tevékenységet végző járművezető a napi pihenőidejét hetente legfeljebb két alkalommal egy órával későbbre halaszthatja, amennyiben a kivétel érvényesítését követően igénybe vett napi pihenőidő legalább 9 óra, amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.”

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a d pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 a b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ad)  A 8. cikk új bekezdéssel egészül ki:

 

„(6ab)  Amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, ideiglenesen nyújtott közúti személyszállítási tevékenységet végző járművezető rendszeres napi pihenőidőt tarthat, három időszakra osztva, amely tartalmazza legalább a következőket: szünet nélkül legalább 1 óra, szünet nélkül legalább 2 óra, valamint szünet nélkül legalább 9 óra. Ezek az időszakok tetszőleges sorrendben lehetnek elosztva, kivéve két egymást követő szünet nélküli 9 órát két egymást követő napon."

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőnek egy legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt kell közvetlenül megelőznie vagy követnie.

(7)  A csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőt egy legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőhöz kell kapcsolni.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A 8. cikk (8) bekezdése a következőképpen módosul:

(8)  Ha a járművezető ezt választja, a napi pihenőidők és a csökkentett heti pihenőidők, melyekre a telephelytől távol kerül sor, a járműben is tarthatók, amennyiben az megfelelő háló- vagy fekvőhellyel rendelkezik minden járművezető számára, és a jármű álló helyzetben van.

„(8)  Ha a járművezető ezt választja, a napi pihenőidők, melyekre a telephelytől távol kerül sor, a járműben is tarthatók, amennyiben az megfelelő háló- vagy fekvőhellyel rendelkezik minden járművezető számára, és a jármű álló helyzetben van.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A rendszeres heti pihenőidők és bármely, korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidők a járműben nem tarthatók.Ezeket megfelelő alvási és tisztálkodási feltételekkel rendelkező, erre alkalmas szálláson kell megtartani;

(8a)  A rendszeres heti pihenőidők, a csökkentett heti pihenőidők és bármely, korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidők a járműben nem tarthatók. Ezeket ehelyett megfelelő alvási és tisztálkodási feltételekkel rendelkező, erre alkalmas szálláson kell megtartani. Olyan szállásnak kell rendelkezésre állnia:

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 a bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amit biztosíthat vagy fizethet a munkáltató; vagy

a)  amit biztosíthat vagy fizethet a munkáltató; vagy

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lehet a járművezető otthona vagy az általa választott privát helyszín.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 a a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(8aa)  E cikk (8a) bekezdése nem alkalmazandó, ha a heti pihenőidőket és a csökkentett heti pihenőidőket a 8a. cikk követelményeinek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező helyeken tölti el a járművezető, amennyiben a jármű álló helyzetben van, és valamennyi járművezető részére megfelelő hálóhellyel rendelkezik.”

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 b bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8b)  A szállítási vállalkozás oly módon szervezi meg a járművezetők munkáját, hogy azok három egymást követő héten belül legalább egy alkalommal otthon tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt.

(8b)  A szállítási vállalkozás oly módon szervezi meg a járművezetők munkáját, hogy azok három egymást követő héten belül legalább egy alkalommal otthon vagy a járművezető által választott helyszínen tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. Amennyiben a járművezető otthonától távol tölti pihenőidejét, legkésőbb két héttel a pihenőidő előtt írásban tájékoztatja erről a szállítási vállalkozást. Amennyiben a járművezető otthonában tölti pihenőidejét, a szállítási vállalkozás biztosítja számára az otthonába történő visszatéréshez szükséges eszközöket.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 b bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 8. cikk (8b) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A járművezető nyilatkozik arról, hogy a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt az általa választott helyszínen tartotta. A nyilatkozatot a vállalkozás telephelyén kell megőrizni.”

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„8a. cikk

 

(1)  A 8. cikk 8a. bekezdésétől eltérve, a járművezető a rendszeres heti pihenőidőket és a csökkentett heti pihenőidőket bármely öntanúsított célzott parkolóterületen eltöltheti.

 

(2)   Valamennyi olyan parkolóterület, amely legalább az 1. mellékletben meghatározott létesítményekkel és funkciókkal rendelkezik, jelezheti bejáratánál, hogy célzott parkolóterületként öntanúsított.

 

(3)   A tagállamok biztosítják a rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzések elvégzését annak igazolására, hogy a parkolási jellemzők megfelelnek-e a célzott parkolóterületekre az 1. mellékletben meghatározott kritériumoknak.

 

(4)   A tagállamok ellenőrzést végeznek azokkal az öntanúsított célzott parkolóterületekkel kapcsolatos panaszok nyomán, amelyek nem felelnek meg az 1. mellékletben meghatározott kritériumoknak.

 

(5)  A tagállamok a 885/2013/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti vagy nemzetközi hozzáférési ponton keresztül rendelkezésre bocsátják azon célzott parkolóterületekre vonatkozó információkat, amelyek úgy tekintendők, hogy már nem felelnek meg az 1. mellékletben meghatározott kritériumoknak.

 

(6)  E rendelet alkalmazásában a célzott parkolási területre vonatkozóan az 1. mellékletben meghatározott kritériumokat teljesítő parkolóterület megfelel a napi pihenőidő, a heti pihenőidő, a kompenzált pihenőidő és a csökkentett heti pihenőidő eltöltésére, az (5) bekezdés szerinti ellenkező rendelkezés hiányában.

 

(7)  A tagállamok e rendelet hatálybalépésének napjától évente jelentést küldenek az Európai Bizottságnak az országuk területén található célzott parkolóterületek elérhetőségéről.

 

(8)  A tagállamok ösztönzik a célzott parkolóterületek létrehozását az 1315/2013/EU rendelet 39. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban.

 

A Bizottság legkésőbb 2020. december 31-ig átfogó jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a járművezetők rendelkezésére álló megfelelő pihenőhelyekről és őrzött parkolókról. Ezt a jelentést évente aktualizálni kell a Bizottság által az (5) bekezdés szerint összegyűjtött információk alapján, és a jelentésnek tartalmaznia kell azon javasolt intézkedések listáját, amelyek a járművezetők rendelkezésére álló megfelelő pihenőhelyek és őrzött parkolók számának növelésére és minőségének javítására irányulnak.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

561/2006/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy csökkentett heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő során a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

9.  A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy csökkentett heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő során a járművezető számára hálókabinnak kell rendelkezésre állnia.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont (új)

561/2006/EK rendelet

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 9. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„Az (1) bekezdésben foglalt eltérést ki lehet terjeszteni a rendszeres heti pihenőidőkre, ha a komppal történő szállítás időtartama 12 óra vagy annál hosszabb. E heti pihenőidő során a járművezető számára hálókabinnak kell rendelkezésre állnia.”

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a.  A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)   A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott járművezetők számára a megtett úthosszhoz és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – jutalom vagy bérpótlék formájában sem – , ha az a kifizetés veszélyezteti a közlekedés biztonságát és/vagy ezen rendelet megsértésére ösztönöz.

(1)  A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott járművezetők számára a megtett úthosszhoz, a kiszállítás gyorsaságához és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – jutalom vagy bérpótlék formájában sem –, ha az a kifizetés ezen rendelet megsértésére ösztönöz.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

561/2004/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy a 8. cikk (8a) bekezdésében említett megfelelő szállásra érjen, a járművezető eltérhet a 8. cikk (2) bekezdésétől és a 8. cikk (6) bekezdésének második albekezdésétől. Ez az eltérés nem okozhatja a napi vagy heti vezetési idő túllépését, vagy a napi vagy heti pihenőidő csökkentését. A járművezetőnek a menetíró készülék adatrögzítő lapján vagy a menetíróból kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen eltérés okát, legkésőbb egy megfelelő szálláshelyre érkezéskor.

Amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy két órán belül a járművezető általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói működési központba érjen, a járművezető egy 30 perces pihenő után kivételes esetben eltérhet a 6. cikk (1) bekezdésétől. A járművezetőnek a menetíróból kinyomtatott lapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen eltérés okát. Ezt a legfeljebb két órás időtartamot kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, ezen időtartamnak megfelelő pihenővel.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  A 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

d)  legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és amelyeket a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 13. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatók az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításra használnak.

d)  legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és amelyeket a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 13. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatók a 97/67/EK irányelv 2. cikkének (6) bekezdésében meghatározott postai küldemények közé tartozó küldemények szállításra használnak.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=HU)

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

561/2006/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7b.  A 13. cikk (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

e) kizárólagosan az ország területéhez gépjármű-használat számára nyitott híddal, gázlóval vagy alagúttal nem kapcsolódó, 2 300 négyzetkilométer alapterület alatti szigeteken használt járművek;

„e)  kizárólagosan az olyan szigeteken vagy az ország területének többi részétől izolált és más tagállamokkal nem határos olyan régiókban használt járművek, amelyek az ország területéhez gépjármű-használat számára nyitott híddal, gázlóval vagy alagúttal nem kapcsolódnak és 2 300 négyzetkilométer alapterület alattiak;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-HU/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&from=HU)

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 c pont (új)

561/2006/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7c.  A 13. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„pa)  az olyan legfeljebb 44 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek vagy járműszerelvények, amelyeket valamely építőipari vállalkozás kizárólag a telephelyétől számított 100 km-es sugarú körben használ, azzal a feltétellel, hogy a járművek vezetése nem a járművezető fő tevékenysége;”

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

561/2006/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Sürgős esetekben és előre nem látható helyzet fennállása esetén a tagállamok átmeneti kivételt engedélyezhetnek legfeljebb 30 napos időszakra, amelyről, megfelelő indoklással ellátva, haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(2)  Sürgős esetekben és előre nem látható helyzet fennállása esetén a tagállamok átmeneti kivételt engedélyezhetnek legfeljebb 30 napos időszakra, amelyről, megfelelő indoklással ellátva, haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

 

Ezt az információt közzé kell tenni a Bizottság által az EU valamennyi nyelvén fenntartott, e célra létrehozott nyilvános honlapon.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

561/2006/EK rendelet

15 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 3. cikk a) pontjában szereplő járművek vezetőire olyan nemzeti szabályozás vonatkozzon, mely megfelelő védelmet nyújt a megengedett vezetési idők és kötelező szünetek, illetve pihenőidők tekintetében. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e járművezetőkre alkalmazandó vonatkozó nemzeti szabályozásról.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 3. cikk a) pontjában szereplő járművek vezetőire olyan nemzeti szabályozás vonatkozzon, mely megfelelő védelmet nyújt a megengedett vezetési idők és kötelező szünetek, illetve pihenőidők tekintetében. A járművezetők megfelelő munkakörülményeinek biztosítása, valamint a közúti közlekedésbiztonság és a végrehajtás érdekében a tagállamoknak – a téli időszakban hó- és jégmentes – parkoló és pihenőhelyeket kell biztosítaniuk, különösen az Európai Unió legkülső régióiban és/vagy peremterületein.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

17 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  A 17. cikk a következő (3 a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A jelentésnek tartalmaznia kell egy értékelést az önműködő vezetési rendszerek tagállamokban történő használatáról és annak lehetőségéről, hogy a járművezető rögzíthesse az önműködő vezetési rendszer működésének időtartamát; ezt a jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie e rendelet módosítása céljából, beleértve ezen adatoknak a járművezető általi, az intelligens menetíró készülékbe való rögzítésére vonatkozó szükséges követelményeket.”

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

561/2006/EK rendelet

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamoknak az e rendelettel és a 165/2014/EU rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciókra vonatkozó szabályokat kell lefektetniük, és meg kell tenniük minden olyan intézkedést, mely azok végrehajtásához szükséges. Az említett szankcióknak hatékonynak, a jogsértéseknek a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv12 III. melléklete szerinti súlyával arányosnak, visszatartónak és diszkriminációmentesnek kell lenniük. E rendelet és a 165/2014/EU rendelet semmilyen megszegése nem vonhat maga után több mint egy szankciót vagy eljárást. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot ezekről az intézkedésekről és a szankciókra vonatkozó szabályokról legkésőbb a 29. cikk második albekezdésében meghatározott időpontig. A tagállamok az e rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról is haladéktalanul értesítik a Bizottságot. A Bizottság ennek megfelelően tájékoztatja a tagállamokat.

(1)  A tagállamoknak az e rendelettel és a 165/2014/EU rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciókra vonatkozó szabályokat kell lefektetniük, és meg kell tenniük minden olyan intézkedést, mely azok végrehajtásához szükséges. Az említett szankcióknak hatékonynak, valamint a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv12 III. melléklete szerint a jogsértések súlyával arányosnak, visszatartónak és diszkriminációmentesnek kell lenniük. E rendelet és a 165/2014/EU rendelet semmilyen megszegése nem vonhat maga után több mint egy szankciót vagy eljárást. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, valamint az arányosságukra vonatkozó értékelésre szolgáló, nemzeti szinten kiválasztott módszerről és kritériumokról a 29. cikk második albekezdésében meghatározott időpontig. A tagállamok az ezeket érintő minden későbbi módosításról is haladéktalanul értesítik a Bizottságot. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az említett szabályokról és intézkedésekről, valamint azok esetleges módosításáról.

 

Ezt az információt közzé kell tenni a Bizottság által az EU valamennyi nyelvén fenntartott, e célra létrehozott nyilvános honlapon, amely részletes információkat tartalmaz az uniós tagállamokban kiszabható ilyen szankciókról.

__________________

__________________

12  A Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).

12  A Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

561/2006/EK rendelet

25 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett sajátos esetekben a Bizottság a közös megközelítést meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 24. cikk (2) bekezdésében szereplő tanácsadási eljárásnak megfelelően.

(2)  Az (1) bekezdésben említett sajátos esetekben a Bizottság az e rendelet végrehajtására vonatkozó közös megközelítést meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 24. cikk (2) bekezdésében szereplő tanácsadási eljárásnak megfelelően.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

Melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szöveg a következő melléklettel egészül ki:

 

„A parkolóterületekre vonatkozó minimális követelmények

 

A. rész: Kiszolgáló létesítmények

 

1.  Vízcsappal ellátott mosdók, tiszta és működőképes állapotban, rendszeresen ellenőrizve:

 

– 10 férőhelyig legalább egy mosdóblokk négy WC-vel,

 

– 10-25 férőhelyig legalább egy mosdóblokk nyolc WC-vel,

 

– 25-50 férőhelyig legalább két mosdóblokk egyenként tíz WC-vel,

 

– 50-75 férőhelyig legalább két mosdóblokk egyenként tizenöt WC-vel,

 

– 75-125 férőhelyig legalább négy mosdóblokk egyenként tizenöt WC-vel,

 

– 125 férőhely felett legalább hat mosdóblokk egyenként tizenöt WC-vel.

 

2.  Zuhanyzók, tiszta és működőképes állapotban, rendszeresen ellenőrizve:

 

– 10 férőhelyig legalább egy zuhanyzóblokk két zuhanyzóval,

 

– 25-50 férőhelyig legalább két zuhanyzóblokk egyenként öt zuhanyzóval,

 

– 50-75 férőhelyig legalább két zuhanyzóblokk egyenként tíz zuhanyzóval,

 

– 75-125 férőhelyig legalább négy zuhanyzóblokk egyenként tizenkét zuhanyzóval,

 

– 125 férőhely felett legalább hat zuhanyzóblokk egyenként tizenöt zuhanyzóval.

 

3.  Ivóvízhez való megfelelő hozzáférés;

 

4.  Megfelelő főzési lehetőség, gyorsétkezde vagy étterem;

 

5.  Különféle élelmiszereket, italokat stb. kínáló üzlet a helyszínen vagy a közelben;

 

6.  Megfelelő mennyiségű és kapacitású hulladékgyűjtő;

 

7.  Eső vagy napfény ellen védelmet nyújtó fedett beálló a parkolóterület közelében;

 

8.  A személyzet által ismert vészhelyzeti terv / elérhető vezetőség / vészhelyzet esetén hívható telefonszám;

 

9.  Piknikasztalok észszerű mennyiségű paddal vagy más ülőalkalmatossággal;

 

10.  Kijelölt wifi-szolgáltatás;

 

11.  Készpénzmentes foglalási, fizetési és számlázási rendszer;

 

12.  A szabad helyeket jelző rendszer a helyszínen és online;

 

13.  A létesítményeknek figyelembe kell venniük a nemi szempontokat is.

 

B. rész: Biztonsági jellemzők

 

1.  A parkolóterület és az azt övező terület megszakítástól mentes elzárása például kerítés vagy más határoló eszköz révén, amely megakadályozza az óvatlan vagy a szándékos jogellenes behatolást, illetve megnehezíti a behatolást;

 

2.  A parkoló területére kizárólag a tehergépjármű-parkoló használói és a tehergépjármű-parkoló személyzete léphet be;

 

3.  Digitális rögzítési lehetőség (legalább 25 fps) biztosítása. A rendszernek vagy folyamatosan, vagy mozgásérzékelő üzemmódban kell rögzítenie;

 

4.  Az egész kerítést CCTV-rendszerrel kell figyelni, biztosítva, hogy a kerítésnél vagy annak környékén történő valamennyi cselekményt jól láthatóan rögzíteni lehessen (CCTV-rögzítő nézet);

 

5.  A helyszín járőrözéssel vagy egyéb módon biztosított felügyelete;

 

6.  Minden bűncselekményt jelenteni kell a tehergépjármű-parkoló személyzetének és a rendőrségnek. Ha lehetséges, a járművet vissza kell tartani a rendőrség utasításáig;

 

7.  Állandóan kivilágított gépjármű- és gyalogossávok;

 

8.  Gyalogosbiztonság a kijelölt parkolóterületeken;

 

9.  A parkolóterület felügyelete megfelelő és arányos biztonsági ellenőrzések útján;

 

10.  Jól láthatóan feltüntetett segélyhívó szám(ok).”

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

165/2014/EU rendelet

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a.  Az 1. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

(1)  Ez a rendelet az 561/2006/EK rendeletnek, a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek14 és a 92/6/EGK tanácsi irányelvnek15 való megfelelés ellenőrzése céljából meghatározza a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek kialakítására, beépítésére, használatára, tesztelésére és ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeket és követelményeket.

(1)  Ez a rendelet meghatározza a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek kialakítására, beépítésére, használatára, tesztelésére és ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeket és követelményeket a közúti szállításban dolgozó munkavállalók kiküldetését illetően az 561/2006/EK rendeletnek, a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek14, a 92/6/EGK tanácsi irányelvnek15, az 1072/2009/EK rendeletnek, a 92/106/EGK tanácsi irányelvnek15a, a 96/71/EK irányelvnek és a 2014/67/EU irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából.

__________________

__________________

14  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

14  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

15  A Tanács 1992. február 10-i 92/6/EGK irányelve a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról (HL L 57., 1992.3.2., 27. o.).

15  A Tanács 1992. február 10-i 92/6/EGK irányelve a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról (HL L 57., 1992.3.2., 27. o.).

 

15a  A Tanács 1992. december 7-i 92/106/EGK irányelve a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)

165/2014/EU rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1b.  A 2. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ha)  „intelligens menetíró készülék”: olyan, műholdas navigációs rendszeren alapuló helymeghatározó szolgáltatást használó digitális menetíró készülék, amely e rendeletnek megfelelően automatikusan meghatározza saját helyzetét;”

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)

165/2014/EU rendelet

3 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1c.  A 3. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(4)  Tizenöt évvel azt követően, hogy hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba vett járműveknek a 8., 9. és 10. cikke szerinti menetíró készülékkel való felszerelésére vonatkozó követelmény, a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett járműveket fel kell szerelni ilyen menetíró készülékkel.

(4)  Legkésőbb1...-ig [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 3 évvel] a következő járműveket intelligens menetíró készülékkel kell felszerelni:

 

a)  a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járművek, amelyek analóg menetíró készülékkel van felszerelve,

 

b)  a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járművek, amelyek a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB. mellékletében foglalt, 2011. szeptember 30-ig érvényes előírásoknak megfelelő digitális menetíró készülékkel vannak felszerelve; vagy

 

c)  a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járművek, amelyek a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB. mellékletében foglalt, 2011. október 1-jétől érvényes előírásoknak megfelelő digitális menetíró készülékkel vannak felszerelve,

 

__________________

 

  Feltételezve, hogy a közúti szállításra vonatkozó jogalkotási csomag 2019-ben, a Bizottság intelligens menetíró készülékekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusának 2. változata pedig 2019/2020-ig hatályba lép (lásd az alábbi 11. cikket), ezután pedig az utólagos átalakításra vonatkozó lépcsőzetes megközelítés lép érvénybe.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=HU)

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 d pont (új)

165/2014/EU rendelet

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1d.  A 3. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki.

 

(4a)  ..-ig [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 4 évvel] a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járműveket, amelyek a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB. mellékletében foglalt, 2012. október 1-jétől érvényes előírásoknak megfelelő digitális menetíró készülékkel vannak felszerelve, intelligens menetíró készülékkel kell felszerelni.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 -e pont (új)

165/2014/EU rendelet

3 cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1e.  A 3. cikk a következő (4b) bekezdéssel egészül ki.

 

(4b)  ..-ig [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 5 évvel] a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járműveket, amelyek az (EU) 2016/799 rendelet IC. mellékletének megfelelő intelligens menetíró készülékkel vannak felszerelve, intelligens menetíró készülékkel kell felszerelni.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 f pont (új)

165/2014/EU rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1f.  A 4. cikk (2) bekezdése a következő franciabekezdéssel egészül ki:

 

– elegendő memóriakapacitással kell rendelkeznie az e rendelet szerint szükséges valamennyi adat tárolásához;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 g pont (új)

165/2014/EU rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1g.  A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok feldolgozása ezen rendelet vonatkozásában kizárólag az e rendeletnek és az 561/2006/EK rendeletnek való megfelelés ellenőrzése céljából, a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban, és a 95/46/EK irányelv 28. cikkében említett tagállami felügyelő hatóság felügyelete alatt történjen.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok feldolgozása ezen rendelet vonatkozásában kizárólag az e rendeletnek és az 561/2006/EK rendeletnek, a 2002/15/EK irányelvnek, a 92/6/EGK tanácsi irányelvnek, a 92/106/EGK tanácsi irányelvnek, az 1072/2009/EK rendeletnek, a 96/71/EK irányelvnek és a 2014/67/EU irányelvnek a közúti szállításban dolgozó munkavállalók kiküldetését illetően való megfelelés ellenőrzése céljából, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából az (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban, és az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkében említett tagállami felügyelő hatóság felügyelete alatt történjen.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 h pont (új)

165/2014/EU rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1h.  A 7. cikk (2) bekezdése bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A tagállamok különösen gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat csak az e rendelethez és az 561/2006/EK rendelethez szorosan kapcsolódó célra, az (1) bekezdéssel összhangban és az alábbiak vonatkozásában lehessen felhasználni:

(2)  A tagállamok különösen gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat csak az e rendelethez és az 561/2006/EK rendelethez, a 2002/15/EK irányelvhez, a 92/6/EGK tanácsi irányelvhez, a 92/106/EGK tanácsi irányelvhez, az 1072/2009/EK rendelethez, a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez a közúti szállításban dolgozó munkavállalók kiküldetését illetően szorosan kapcsolódó célra, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló irányelvhez szorosan kapcsolódó célra az (1) bekezdéssel összhangban és az alábbiak vonatkozásában lehessen felhasználni:

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

165/2014/EU rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a halmozott vezetési idő minden harmadik órájában,

a halmozott vezetési idő minden percében és minden alkalommal, amikor a jármű valamely tagállam országhatárán halad át;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

165/2014/EU rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

Az ellenőrző hatóságok által végzett megfelelőség-ellenőrzés megkönnyítése érdekében az intelligens menetíró készülék azt is rögzíti, hogy a járművet áru- vagy személyszállításra használják-e, az 561/2006/EK rendeletben előírtak szerint.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

165/2014/EU rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  A 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

Az először ... [e módosító rendelet hatálybalépését követő 24 hónappal]-tól/-től nyilvántartásba vett járműveket e rendelet 8. cikke (1) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének, illetve 8. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelő menetíró készülékkel kell felszerelni.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

165/2014/EU rendelet

9 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1c.  A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)   Tizenöt évvel azt követően, hogy hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba vett járműveknek az e cikk és a 8. és 10. cikk szerinti menetíró készülékkel való felszerelésére vonatkozó követelmény, a tagállamok a megfelelő mértékben ellátják ellenőrző hatóságaikat az e cikkben említett adatkommunikáció lehetővé tételéhez szükséges, korai távészlelést biztosító berendezéssel, figyelmet fordítva konkrét végrehajtási követelményeikre és stratégiáikra. Az említett időpontig a tagállamok maguk határozhatnak arról, hogy ellátják-e ellenőrzési hatóságaikat ilyen korai távészlelést biztosító berendezéssel. Az említett időpontig a tagállamok maguk határozhatnak arról, hogy ellátják-e ellenőrzési hatóságaikat ilyen korai távészlelést biztosító berendezéssel.

(2)  [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 1 évvel]-ig a tagállamok a megfelelő mértékben ellátják ellenőrző hatóságaikat az e cikkben említett adatkommunikáció lehetővé tételéhez szükséges, korai távészlelést biztosító berendezéssel, figyelmet fordítva konkrét végrehajtási követelményeikre és stratégiáikra. Az említett időpontig a tagállamok maguk határozhatnak arról, hogy ellátják-e ellenőrzési hatóságaikat ilyen korai távészlelést biztosító berendezéssel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=HU)

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 d pont (új)

165/2014/EU rendelet

9 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1d.  A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az (1) bekezdésben említett kommunikáció csak akkor jön létre a menetíró készülékkel, ha az ellenőrző hatóságok berendezései erre utaló kérést küldenek. Az adatok integritásának és az adatrögzítő és ellenőrző készülékek hitelességének érdekében a kommunikációnak biztonságosnak kell lennie. A továbbított adatokhoz csak az 561/2006/EK rendelet és az e rendelet megsértésének ellenőrzésére felhatalmazott ellenőrző hatóságok, valamint a műhelyek férhetnek hozzá, de utóbbiak csak annyiban, amennyiben ez a menetíró készülék helyes működésének ellenőrzéséhez szükséges.

(3)  Az (1) bekezdésben említett kommunikáció csak akkor jön létre a menetíró készülékkel, ha az ellenőrző hatóságok berendezései erre utaló kérést küldenek. Az adatok integritásának és az adatrögzítő és ellenőrző készülékek hitelességének érdekében a kommunikációnak biztonságosnak kell lennie. A továbbított adatokhoz csak a 7. cikk (1) bekezdésében megállapított uniós jogi aktusok és az e rendelet megsértésének ellenőrzésére felhatalmazott ellenőrző hatóságok, valamint a műhelyek férhetnek hozzá, de utóbbiak csak annyiban, amennyiben ez a menetíró készülék helyes működésének ellenőrzéséhez szükséges.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 e pont (új)

165/2014/EU rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1e.  A 11. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

Annak biztosítása céljából, hogy az intelligens menetíró készülék megfeleljen az e rendeletben meghatározott elveknek és követelményeknek, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a 8., 9. és 10. cikk egységes alkalmazásához szükséges részletes rendelkezéseket, kivéve az olyan rendelkezéseket, amelyek további adatoknak a menetíró készülék általi rögzítését írnák elő. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 42. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

„Annak biztosítása céljából, hogy az intelligens menetíró készülékek megfeleljenek az e rendeletben meghatározott elveknek és követelményeknek, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a 8., 9. és 10. cikk egységes alkalmazásához szükséges részletes rendelkezéseket, kivéve az olyan rendelkezéseket, amelyek további adatoknak a menetíró készülék általi rögzítését írnák elő.

 

[HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 12 hónappal]-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a 8. cikk (1) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésében, illetve 8. cikke (1) bekezdése második albekezdésében említett jármű határátlépéseinek rögzítésére vonatkozó részletes szabályokat.

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 42. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 f pont (új)

165/2014/EU rendelet

34 cikk – 5 bekezdés – b pont – iv. pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1f.  A 34. cikk (5) bekezdésének b) pontja a következőképpen módosul:

iv.  a jel alatt:: megszakítás vagy pihenőidő.

iv.  a jel alatt:: megszakítás, pihenőidő, éves szabadság vagy betegszabadság,

 

a „komp/vonat” jel alatt: A jelen kívül: a kompon vagy vonaton töltött pihenőidő az 561/2006/EK rendelet 9. cikkében előírtak szerint.”

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

165/2014/EU rendelet

34 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A járművezető a digitális menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi, valamint, a megfelelő megállóhelyre érve azt, hogy hol és mikor haladt át országhatáron a járművel. A tagállamok előírhatják, hogy az olyan járművezetők, akik az adott tagállam határain belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1. előtt értesítette a Bizottságot.

(7)  Amennyiben a menetíró készülék nem képes automatikusan rögzíteni a határátlépést, a járművezető az első lehetséges és rendelkezésre álló megállóhelyen beírja a készülékbe azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi, valamint azt, hogy hol és mikor haladt át országhatáron a járművel. Az új országba való belépés után az adott ország kódját a BEGIN (kezdés) címszó alatt kell bevinni a menetíró készülékbe. A tagállamok előírhatják, hogy az olyan járművezetők, akik az adott tagállam határain belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1. előtt értesítette a Bizottságot.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

165/2014/EU rendelet

34 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 34. cikk a következő új (7a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(7a)  A járművezetők számára képzést kell tartani a menetíró készülék helyes használatáról annak érdekében, hogy a készülék által kínált lehetőségeket teljes mértékben kihasználják. A járművezetőtől nem várható el, hogy megtérítse képzése költségeit, amelyet a munkáltatójának kell biztosítania.”

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

165/2014/EU rendelet

34 cikk – 7 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  A 34. cikk a következő új (7b) bekezdéssel egészül ki:

 

„(7b)  A menetíró készülék helyes leolvasására és ellenőrzésére vonatkozó képzést a lehető legtöbb ellenőrző hatóság számára biztosítani kell.”

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

165/2014/EU rendelet

36 cikk – 1 bekezdés – i pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2c.  A 36. cikk (1) bekezdésének i) pontja a következőképpen módosul:

i.  az adott napon és az azt megelőző 28 napon a járművezető által használt adatrögzítő lapok;

„i.  az adott napon és az azt megelőző 56 napon a járművezető által használt adatrögzítő lapok;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)

165/2014/EU rendelet

36 cikk – 1 bekezdés – iii pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2d.  A 36. cikk (1) bekezdésének iii. pontja a következőképpen módosul:

iii.  bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 28 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.

„iii.  bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 56 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)

165/2014/EU rendelet

36 cikk – 2 bekezdés – ii pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2e.  A 36. cikk (2) bekezdésének ii) pontja a következőképpen módosul:

ii.  bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 28 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően;

„ii.  bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 56 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=HU)

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Az EU számos piaci és szociális szabályt alkotott annak érdekében, hogy a közúti szállítás tisztességes, jól működő, biztonságos és szociálisan fenntartható ágazat legyen. A vezetési időre vonatkozó 561/2006/EK és a menetíró készülékekről szóló 165/2014/EU jelenlegi rendeletek abból a célból jöttek létre, hogy a közúti biztonság és a járművezetők munkakörülményei területén előrelépés történjen, valamint ösztönözzék a szabályok betartását és a fuvarozók közötti tisztességes versenyt.

A kiértékelő elemzésekből azonban az derül ki, hogy a jelenlegi szabályok hiányosságai – a nem megfelelő végrehajtással együtt – azt eredményezték, hogy a kitűzött célokat még nem sikerült teljes mértékben elérni. A heti pihenőidőkre, a pihenőlétesítményekre és a többfős személyzet tagjait megillető szünetekre vonatkozó homályos és/vagy nem megfelelő szabályok, valamint a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és érvényesítési gyakorlatokhoz vezetett a különböző tagállamokban. A közelmúltban számos tagállam fogadott el egyoldalú intézkedéseket, tovább növelve ezzel a jogilag szürke területek, valamint a járművezetőkkel és a vállalkozókkal szembeni egyenlőtlen és következetlen bánásmód mértékét. A leggyakrabban a pihenőidőkre (25%), a szünetekre (23%), a vezetési idő rögzítésére (17%) és a vezetési időre (16%) vonatkozó szabályok sérültek.

A kiértékelés az ellenőrző eszközök és az adatcsererendszerek – többek között a menetíró készülékek – elégtelen használatára is rávilágított.

A Bizottság javaslata

A Bizottság 2017. május 31-én a tisztességes verseny, a hatályos szabályok egyszerűsítése, a belső piac megóvása és az ágazatban tevékenykedő munkavállalók jogainak biztosítása érdekében („Európa mozgásban” címmel a tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás programját tartalmazó csomagban) 8 jogalkotási javaslatot fogadott el.

Az 561/2006/EK (vezetési időre vonatkozó) rendeletet és a 165/2014/EU (a menetíró készülékre vonatkozó) rendeletet módosító jelenlegi javaslatnak az a célja, hogy a jelenlegi jogszabályok hiányosságait – többek között az egyértelműség hiányának, a nem egységes végrehajtásnak és az elégtelen érvényesítésnek a problémáját – orvosolja, valamint megkönnyítse a tagállamok és az érintett hatóságok közötti szoros együttműködést.

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a Bizottság „Európa mozgásban” című jogalkotási csomagját, valamint ezt a javaslatot, mivel az az ágazaton belüli egyenlő versenyfeltételek és tisztességes verseny elősegítését és ezzel egyidejűleg a felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a szállítási dokumentumok digitalizációjának felgyorsítását és a végrehajtás támogatását célozza. Úgy véli, hogy a konzisztens jogszabályok elfogadása érdekében kiemelten fontos, hogy az összes javaslattal egymással való összefüggésükben foglalkozzanak.

Az előadó a „Kevesebb szabályozás és jobb digitalizáció” vezérelv szem előtt tartásával a következő kulcsfontosságú területeken kívánja tovább javítani a Bizottság javaslatát:

1. A járművezetők munkakörülményei és rugalmassága

A közúti szállítás területén – különösen a távolsági és nemzetközi viszonylatban – az összes tagállamban járművezető-hiány fenyeget. Ez a tény részben a járművezetők munka- és életkörülményeinek tudható be. Ide sorolandó, hogy hosszú időszakokat kell az otthonuktól távol eltölteniük, és rendszerszinten hiányoznak a megfelelő szálláslehetőségek.

- A vezetési és pihenőidők alkalmazásával kapcsolatos nagyobb rugalmasság

A nemzetközi távolsági szállítási műveletekben részt vevő járművezetők hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól távol. A rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi követelmények feleslegesen hosszabbítják meg ezeket az időszakokat. Az előadó támogatja az arra irányuló javaslatot, hogy a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó uniós szabályozás kiigazításra kerüljön annak érdekében, hogy a járművezetők számára könnyebb legyen a szállítási műveletek szabályoknak megfelelő végrehajtása és az otthonukba történő visszatérés a rendszeres heti pihenő idejére, úgy, hogy közben minden csökkentett heti pihenőidőért teljes kompenzációban részesülnek.

- A járművezető otthonába való visszatérés

Az előadó biztosítani szeretné, hogy a vállalkozók az otthoni pihenőidő aránytalan csökkentése nélkül tegyék lehetővé a járművezetőknek a havi egyszeri hazatérés lehetőségét, valamint bocsássák rendelkezésre az ehhez szükséges eszközöket. Ezen túlmenően az előadó a pontatlan használat elkerülése érdekében javasolja az „otthon” fogalmának tisztázását.

- A rendszeres heti pihenőidőhöz kapcsolódó követelmények:

Az előadó egyetért azzal, hogy a heti pihenőidő eltöltésének helyét illetően tisztázni kell a heti pihenőidőkre vonatkozó követelményeket, mivel a tagállamok jelenleg különbözőképpen értelmezik és hajtják végre őket.

Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy tilalmat vezessenek be az összességében legalább 45 órás heti pihenőidők járműben való eltöltésére, valamint támogatja ennek a csökkentett heti pihenőidőkre való kiterjesztését is. Az előadó egyetért azzal, hogy amennyiben a járművezetők nem tudják a saját választásuk szerinti privát helyen eltölteni a heti pihenőidejüket, a munkáltatóknak megfelelő alvási és tisztálkodási lehetőséget kínáló szállást kelljen biztosítaniuk a számukra.

Mindazonáltal az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy biztonsági és biztosítási szempontból a járművezetőket nem szabad elválasztani a járművüktől, és ezért a szállítási ágazatban gyakran előfordul, hogy a járművezetők a vezetőfülkében töltik pihenőidejüket.

- A célzott parkolóterületekre vonatkozó előírások:

Ezért az előadó azt javasolja, hogy vezessenek be mentességet azon általános szabály alól, miszerint nem szabad a heti pihenőidőt a vezetőfülkében eltölteni, feltéve, hogy azt a célzott tanúsított parkolóhelyeken töltik el.

A célzott parkolási tanúsítványokban kell megállapítani a célzott parkolóterületek különböző fajtáira vonatkozó előírásokat, lehetővé téve a járművezetők számára, hogy pihenőidejüket a járműben töltsék el. Ezeknek az előírásoknak biztosítaniuk kell, hogy a megfelelő pihenési körülmények biztosításához szükséges valamennyi – higiéniai, étkezési és egyéb – létesítmény rendelkezésre áll, ideértve az előrefizetéses rendszereket is. Az előadó biztosítani kívánja, hogy a járművezetők napidíjukat rendeltetés szerint parkolásra és napi szükségleteik ellátására használják fel.

Az előadó úgy véli, hogy ösztönözni kell a sokféle szervezetet, önkormányzatot és egyéb szervezeteket arra, hogy vegyenek részt az ilyen parkolók építésében, amelyeket ezt követően a tagállami illetékes hatóságnak kell tanúsítania. A parkolók vagy kereskedelmi modellként, vagy szociális vállalkozásokként működhetnének, feltéve, hogy teljesítik az előírásokat.

- A tényleges vezetési időkre vonatkozó előírások

A járművezetők gyakran kerülnek olyan előre nem látható helyzetekbe, amelyek miatt képtelenek az uniós szabályok megsértése nélkül eljutni célpontjukhoz, ahol heti pihenőidejüket kívánják eltölteni. Az előadó egyetért a javaslattal, miszerint meg kell könnyíteni a járművezetők számára az ilyen helyzetek kezelését, és lehetővé kell tenni számukra, hogy a maximális vezetési időre vonatkozó követelmények megsértése nélkül eljuthassanak heti pihenőidejük helyszínére. Ugyanakkor az előadó oly módon módosítja a javaslatot, hogy az csak akkor legyen alkalmazandó, ha a járművezető azért kísérli meg elérni műveleti bázisát, hogy pihenőidejét otthon töltse el.

2. „Intelligens” végrehajtás:

- Intelligens menetíró készülék

Az előadó úgy véli, hogy a végrehajtás megerősítése kulcsfontosságú a javaslat céljainak elérése szempontjából. A végrehajtási gyakorlatok egységesítése és a határon átnyúló érvényesítés hatékonyságának és eredményességének további növelése érdekében kulcsfontosságú a tagállamok közti rendszeres adminisztratív együttműködésre vonatkozó egyértelmű szabályok kialakítása. Jelenleg az ellenőrzési eszközöket eltérően használják, és hiányzik a tagállamok közti adminisztratív együttműködés, ami gyengíti a határokon átnyúló érvényesítést. Az előadó úgy véli, hogy a digitális eszközök jobb felhasználása az érvényesítés számos aspektusa tekintetében kevésbé szigorú szabályozást eredményezhet.

E tekintetben az előadónak az a meggyőződése, hogy az intelligens menetíró készülékeknek a nemzetközi fuvarozásban való kötelező használatát a jelenlegi szabályozás által előírt időpontnál korábban kell bevezetni. Ez lehetővé tenné az új eszköz előnyeinek korábbi kihasználását, fokozva a szabályok hatékonyságát és érvényesítését.

A jogalkalmazó hatóságokat megfelelő eszközökkel kell ellátni, hogy hasznosíthassák az intelligens menetíró készülékek által biztosított lényeges információkat.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadóhoz a következő szervezetektől vagy személyektől érkezett be vélemény a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig.

Szervezet és/vagy személy

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

Nemzetközi Távolságibusz-turizmus Szövetség

Discordia

Fuvarozás és Logisztika, Lengyelország

Bundesverband der Deutschen Industrie

Nemzetközi Közúti Fuvarozási Unió

Európai Gépjárműgyártók Szövetsége

DHL csoport

Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara (WKÖ)

Lengyelországi Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szövetsége

Árufuvarozási Szövetség

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

Fuvarozók Európai Tanácsa

Amazone

Dán Logisztikai Szövetség

Számos tagállam kormányának képviselői

Az Európai Bizottság képviselői


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (26.4.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

A vélemény előadója (*): Georges Bach

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A közlekedési ágazat óriási kihívások előtt álló, rendkívül versenyképes ágazat. A képesített járművezetők hiánya jelenti az egyik fő nehézséget. Az ágazat csak akkor lesz képes munkaerőt vonzani, ha javulnak a munkakörülmények. A vándorló életmód, heteken át a vezetőfülkében való alvás, a nyomás és stressz alatt való munkavégzés a legfőbb okai annak, hogy a munkavállalóknak gyakran kedvezőtlen elképzelése van a nemzetközi közlekedési ágazatról.

A vezetési és pihenőidőkről szóló rendelet célja, hogy javítsa a járművezetők munkakörülményeit és az általános közúti közlekedésbiztonságot egyaránt. A vezetési és pihenőidőkre vonatkozó jelenlegi szabályozás – helyes alkalmazás és végrehajtás esetén – teljesíti ezt a célkitűzést. Az előadó ezért javasolja a vezetési és pihenőidőre vonatkozó, jelenlegi rendelet szerinti szabályok fenntartását.

A hatályos szabályozás tagállamonként eltérő értelmezése azonban problémát jelent a határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások és járművezetők számára, és a hatóságok számára tovább nehezíti az eredményes ellenőrzés megvalósításának lehetőségét.

Az egyes tagállamok nemzeti hatóságainak és ellenőrző testületeinek szorosabban együtt kell működniük a szabályok helyes alkalmazása és végrehajtása érdekében, valamint azért, hogy a vállalkozások és járművezetőik számára jogbiztonságot teremtsenek. A digitális menetíró készülék 2019-es bevezetésével a nemzeti hatóságok, valamint a vállalkozások és a vezetők számára egyaránt egyszerűsödnek az ellenőrzések. A digitális technológia gyors fejlődése miatt szükség van arra, hogy lerövidítsük a digitális menetíró készülékek beszerelésére rendelkezésre álló átmeneti időszakot, hogy a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi jármű rendelkezzen ilyen készülékkel 2024-ig.

A közúti közlekedésbiztonság biztosítása és a járművezetők munkakörülményeinek javítása érdekében az előadó a rendelet hatályának kibővítését javasolja a vállalkozás telephelyének 100 kilométeres körzetén kívül, 3,5 tonna alatti, könnyű haszongépjárművekkel végzett áruszállításra.

A járművezetők a vezetőfülkében tölthetik a szüneteket, napi pihenőket, és a rövidített heti pihenőidőt. Következésképp az előadó teljes mértékben támogatja azt az elképzelést, hogy a vezetők számára ne legyen megengedett a vezetőfülkében való alvás a 45 vagy több órás rendszeres heti pihenőidő alatt.

Mindazonáltal egyelőre az európai közutakon nincs megfelelő infrastruktúra a járművezetők elszállásolására. További erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítható legyen a biztonságos parkolóhelyek, a megfelelő higiéniai létesítmények és szálláslehetőségek kialakításának és/vagy korszerűsítésének finanszírozása.

Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, amely kimondja, hogy a rövidített heti pihenőidő kompenzációját a legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidővel kombinálva kell kivenni. Továbbá a vállalkozásoknak oly módon kell szervezniük a járművezetők munkáját, hogy a rövidített heti pihenőidő kompenzációjaként a vezetők visszatérhessenek a lakóhelyükre vagy a választásuk szerinti egyéb helyre, hogy legalább 45 órás heti pihenőt tartsanak.

Az előadó azon a véleményen van, hogy ezek az intézkedések javítanák a járművezetők munkakörülményeit és a közúti közlekedésbiztonságot, valamint ebből adódóan fokoznák az ágazat munkaerővonzó erejét.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A járművezetők számára biztosított megfelelő munkakörülmények és a közúti szállítási vállalkozások számára biztosított tisztességes üzleti feltételek kiemelt fontossággal bírnak a biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése szempontjából. E folyamat elősegítése szempontjából elengedhetetlen, hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós szociális szabályok világosak, a célnak megfelelők, könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, valamint az Unióban hatékonyan és következetesen végrehajthatók legyenek.

(1)  A járművezetők számára biztosított megfelelő munkakörülmények és a közúti szállítási vállalkozások számára biztosított tisztességes üzleti feltételek kiemelt fontossággal bírnak a biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése szempontjából, és alkalmasak arra, hogy szakképzett munkaerőt vonzzanak az ágazatba. E folyamat elősegítése szempontjából elengedhetetlen, hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós szociális szabályok világosak, arányosak, a célnak megfelelők, könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, valamint az Unióban hatékonyan és következetesen végrehajthatók legyenek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása fontos szerepet játszhatna az e rendeletben meghatározott szabályok érvényesítésében, különösen azáltal, hogy segíti a nemzeti hatóságokat az ellenőrzések koordinálásában, az információk és a bevált gyakorlatok cseréjében, valamint az ellenőrök képzésében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális szabályok, és különösen az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet9 végrehajtásának hatékonyságát és eredményességét értékelve azonosítani lehetett a meglévő jogi keret bizonyos hiányosságait. A heti pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több fős személyzet tagjait megillető szünetekre vonatkozó homályos és nem megfelelő szabályok, valamint a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és érvényesítési gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. A közelmúltban számos tagállam fogadott el egyoldalú intézkedéseket, tovább növelve ezzel a jogbizonytalanságot, valamint a járművezetőkkel és a gazdasági szereplőkkel szembeni bánásmód egyenlőtlenségét.

(2)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális szabályok, és különösen az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet9 végrehajtásának hatékonyságát és eredményességét értékelve azonosítani lehetett a jogi keret végrehajtásának bizonyos hiányosságait. A heti pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több fős személyzet tagjait megillető szünetekre vonatkozó homályos szabályok, valamint a járművezetők hazatérésére vagy a választásuk szerinti egyéb helyre való visszatérésére vonatkozó szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és érvényesítési gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. A közelmúltban számos tagállam fogadott el egyoldalú intézkedéseket, tovább növelve ezzel a jogbizonytalanságot, valamint a járművezetőkkel és a gazdasági szereplőkkel szembeni bánásmód egyenlőtlenségét.

______________

____________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 561/2006/EK rendelet utólagos értékelése megerősítette, hogy az uniós szociális szabályok összehangolatlan és nem hatékony végrehajtása elsősorban a nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési eszközök nem hatékony használatára és a tagállamok közötti elégtelen igazgatási együttműködésre vezethető vissza.

(3)  Az 561/2006/EK rendelet utólagos értékelése megerősítette, hogy az uniós szociális szabályok összehangolatlan és nem hatékony végrehajtása elsősorban a nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési eszközök nem hatékony és egyenlőtlen használatára és a tagállamok közötti elégtelen igazgatási együttműködésre vezethető vissza.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A világos, megfelelő és azonos módon érvényesített szabályok elengedhetetlenek a járművezetők munkakörülményeinek javítására, a vállalkozók közötti torzításmentes verseny biztosítására és a minden úthasználó közúti közlekedésbiztonságának elősegítésére vonatkozó szakpolitikai célok elérése szempontjából.

(4)  A világos, megfelelő és azonos módon érvényesített szabályok elengedhetetlenek a járművezetők munkakörülményeinek javítására, a vállalkozók közötti torzításmentes és tisztességes verseny biztosítására és a minden úthasználó közúti közlekedésbiztonságának elősegítésére vonatkozó szakpolitikai célok elérése szempontjából.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az áruszállítás jelentős mértékben különbözik a személyszállítástól. A buszvezetők közvetlen kapcsolatban vannak az utasokkal, és nagyobb fokú rugalmasságot kell tanúsítaniuk a szünetek beiktatása terén, ugyanakkor nem vezethetnek hosszabb ideig, illetve nem pihenhetnek kevesebbet és nem tarthatnak kevesebb szünetet.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A nemzetközi távolsági szállítási műveletekben részt vevő járművezetők hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól távol. A rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi követelmények feleslegesen hosszabbítják meg ezeket az időszakokat. Ezért kívánatos a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések oly módon történő kiigazítása, ami megkönnyíti a járművezetők számára a szállítási műveletek szabályoknak megfelelő végrehajtását és az otthonukba történő visszatérést a rendszeres heti pihenő idejére, úgy, hogy közben minden csökkentett heti pihenőidőért teljes kompenzációban részesülnek. Szükség van továbbá arra is, hogy a gazdasági szereplők oly módon szervezzék a járművezetők munkáját, hogy ezek az otthontól távol töltött időszakok ne legyenek túlságosan hosszúak.

(6)  A nemzetközi távolsági szállítási műveletekben részt vevő járművezetők hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól távol. Ezért kívánatos a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának oly módon történő érvényesítése, ami megkönnyíti a járművezetők számára a szállítási műveletek szabályoknak megfelelő végrehajtását és az otthonukba történő visszatérést a rendszeres heti pihenő idejére, úgy, hogy közben minden csökkentett heti pihenőidőért teljes kompenzációban részesülnek. A biztonságos és tisztességes munkakörülmények biztosításához elő kell írni a gazdasági szereplők számára, hogy oly módon szervezzék a járművezetők munkáját, hogy az otthonuktól távol töltött időszakok ne legyenek túlságosan hosszúak, a járművezetőknek legyen lehetőségük arra, hogy rendszeresen visszatérjenek a lakóhelyükre, és lehetőség nyíljon arra, hogy minőségi szálláshelyen, megfelelő pihenési feltételekben részesüljenek. Amennyiben a járművezető pihenőidejét saját lakóhelyén kívánja tölteni, a szállítási vállalkozásnak biztosítania kell a hazatéréshez szükséges pénzügyi vagy gyakorlati eszközöket. Ezen túlmenően a visszatérés idejét nem lehet figyelembe venni a pihenőidő kiszámításakor. Amennyiben a járművezető úgy dönt, hogy a pihenőidőt a saját lakhelyétől eltérő helyen tölti, ezt nem lehet figyelembe venni a járművezető utazási támogatásra való jogosultságának kiszámításakor.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Azon kérdés tekintetében, hogy hol kell a heti pihenőidőt eltölteni, a tagállamok különbözőképpen értelmezik és hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó követelményeket. Ezért tisztázni kell ezeket a követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy a heti rendszeres pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő járművezetők számára a munkáltatójuk megfelelő szállást kínál.

(7)  Azon kérdés tekintetében, hogy hol kell a heti pihenőidőt eltölteni, a tagállamok különbözőképpen értelmezik és hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó követelményeket. A járművezetők megfelelő munkakörülményeinek és biztonságának biztosításához ezért tisztázni kell ezeket a követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy a heti rendszeres pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő járművezetők számára minőségi és a nemi sajátosságokat is figyelembe vevő szállást vagy a járművezető által kiválasztott és a munkáltató által fizetett egyéb szálláslehetőséget kínáljon. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a járművezetők igényeinek megfelelő, elegendő számú és biztonságos parkolóhely kiépítését.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az út megtétele sok Unión belüli közúti szállítási művelet esetében részben komppal vagy vasúton történik. Ezért az ilyen műveletek tekintetében a pihenőidők és a szünetek egyértelmű, megfelelő szabályozására van szükség.

Indokolás

Célszerű kivételeket tenni a komppal vagy vonaton történő hosszú távú szállítás esetén, különösen az EU peremterületeinek tekintetében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A járművezetők munkakörülményeinek a fel- és lerakodóhelyeken való biztosítása érdekében a fel- és lerakodó létesítmények tulajdonosainak és üzemeltetőinek biztosítaniuk kell a járművezetők számára a higiéniai létesítményekhez való hozzáférés lehetőségét.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A szociális szabályok érvényesítésének költséghatékonyabbá tétele érdekében a jelenlegi és a jövőbeni menetíró rendszerekben rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell aknázni. Ennek megfelelően a menetíró készülékek funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb helymeghatározást tegyenek lehetővé, elsősorban a nemzetközi szállítási műveletek során.

(11)  A szociális szabályok érvényesítésének költséghatékonyabbá tétele és egyszerűsítése érdekében a jelenlegi és a jövőbeni menetíró rendszerekben rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell aknázni. Ennek megfelelően a menetíró készülékek funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb helymeghatározást tegyenek lehetővé, elsősorban a nemzetközi szállítási műveletek során. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a GNSS-éhez hasonló közúti közlekedési portál létrehozásának lehetőségét, ami lehetővé tenné a nemzeti hatóságok számára, hogy teljes mértékben kihasználják az intelligens menetíró készülék nyújtotta lehetőségeket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az Unió gazdaságában az új technológiák és a digitalizáció gyors fejlődése miatt, valamint annak következtében, hogy a vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani a nemzetközi közúti szállításon belül, szükségessé vált, hogy lerövidüljön az intelligens menetíró készülékek nyilvántartásba vett járművekbe történő beszerelésére rendelkezésre álló átmeneti időszak. Az intelligens menetíró készülék hozzá fog járulni a közúti szállítási ágazatban az uniós jog alkalmazásának jobb nyomon követéséhez és az ellenőrzések egyszerűsítéséhez, és ezáltal elő fogja segíteni a nemzeti hatóságok munkáját. Az intelligens menetíró készülékek nyilvántartásba vett járművekbe való beszerelését a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021 januárjáig kötelezővé kell tenni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Egyre több könnyű haszongépjármű végez áruszállítást, ami tisztességtelen verseny kialakulását és az 561/2006/EK rendelet eltérő alkalmazását eredményezi, a munkakörülmények egyenlőtlenségeihez és a közúti biztonság veszélyeztetéséhez vezet. A közúti közlekedésbiztonság és a járművezetők munkakörülményeinek javítása érdekében az 561/2006/EK rendelet hatályát ki kell terjeszteni az áruszállításra használt könnyű haszongépjárművekre, kivéve ha a járművet a vállalat vagy a járművezető saját célra használja vagy a jármű vezetése nem a járművet vezető személy fő tevékenysége.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11c)  A megfelelő egészségügyi és biztonsági normák biztosítása érdekében szükség van a biztonságos parkolóhelyek, a megfelelő higiéniai létesítmények és a minőségi szálláslehetőségek kialakítására vagy korszerűsítésére. Az Unión belül ki kell alakítani a parkolóhelyek megfelelő hálózatát.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11d)  „A közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út” című 2015. szeptember 9-i állásfoglalásában az Európai Parlament szorgalmazta egy uniós szintű közúti ügynökség létrehozását, amelynek célja az uniós jog megfelelő érvényesítésének biztosítása, valamint az összes tagállamra kiterjedő szabványosítás előmozdítása.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

561/2006/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a)  áruszállítás esetében, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival meghaladja a 3,5 tonnát, vagy

a)  áruszállítás esetében; vagy”

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

561/2006/EK rendelet

3 cikk – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a nem kereskedelmi áruszállításhoz használt járművek és járműszerelvények;

h)  a nem kereskedelmi áruszállításhoz használt járművek és járműszerelvények, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

3 cikk – h a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„ha)  olyan könnyű haszongépjárművek, amelyeket áruszállításra használnak, és ahol a szállítás nem ellenszolgáltatás fejében történik, hanem a járművet a vállalat vagy a járművezető saját célra használja, és ahol a jármű vezetése nem a járművet vezető személy fő tevékenysége;”

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

561/2006/EK rendelet

4 cikk – r pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  „nem kereskedelmi szállítás”: az ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállítástól eltérő bármely közúti szállítás, amelyért nem jár javadalmazás és nem keletkezik belőle jövedelem.

r)  „nem kereskedelmi szállítás”: az ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállítástól eltérő bármely közúti személy- vagy áruszállítás, amelyért nem jár közvetlen vagy közvetett javadalmazás és sem közvetlenül, sem közvetve nem keletkezik belőle jövedelem.

Indokolás

A módosítás célja a fogalommeghatározás további egyértelműsítése az új üzleti modellek figyelembe vételével.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

4 cikk – r a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 4. cikk az alábbi ponttal egészül ki:

 

„ra)  »otthon«: a járművezetőnek az egyik tagállam bejelentett tartózkodási helye;”

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

561/2006/EK rendelet

4 cikk – r b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  A 4. cikk az alábbi ponttal egészül ki:

 

„rb)  »könnyű haszongépjármű«: olyan jármű, amelyet áruszállítás céljára használnak, és amelynek a megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival együtt nem haladja meg a 7,5 tonnát;”

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

561/2006/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A több fős személyzet tagjaként dolgozó járművezető a 45 perces szünetét egy másik járművezető által vezetett járműben is megtarthatja, feltéve, hogy a szünetet tartó járművezető nem segédkezik a járművezetésben.

A több fős személyzet tagjaként dolgozó járművezető a 45 perces szünetét egy másik járművezető által vezetett járműben is megtarthatja, feltéve, hogy a szünetet tartó járművezető nem segédkezik a járművezetésben.

 

Közúti személyszállítás esetén a járművezető tarthat egy legalább 30 perces szünetet, amelyet egy legalább 15 perces szünetnek kell követnie, elosztva e szüneteket oly módon, hogy megfeleljenek az első bekezdésnek.

Indokolás

Az utasokat fuvarozó járművezetőknek a szünetek beiktatása terén nagyobb fokú rugalmasságot kell tanúsítaniuk, mert igazodniuk kell az utasok igényeihez, ugyanakkor nem növelhetik a vezetéssel töltött időt, és nem csökkenthetik a pihenőidőt, valamint a szünetek idejét.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A (6) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(6)  Bármely négy, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:

 

a)  négy rendszeres heti pihenőidőt, vagy

 

b)  két legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt és két legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt.

 

A b) pont vonatkozásában a csökkentett heti pihenőidőket kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.”

 

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőnek egy legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt kell közvetlenül megelőznie vagy követnie.

(7)  A csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőt egy legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt megelőzően vagy annak meghosszabbításaként egyetlen folyamatos pihenőidőként kell igénybe venni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A rendszeres heti pihenőidők és bármely, korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidők a járműben nem tarthatók. Ezeket megfelelő alvási és tisztálkodási feltételekkel rendelkező, erre alkalmas szálláson kell megtartani;

(8a)  A rendszeres heti pihenőidők és bármely, korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidők a járműben nem tarthatók. Ezeket minőségi és a nemi sajátosságokat is figyelembe vevő, a vezetőfülkén kívüli, a járművezetőnek megfelelő higiéniai és alvási feltételeket biztosító szálláson kell megtartani:

a)  amit biztosíthat vagy fizethet a munkáltató; vagy

a)  amit biztosíthat vagy fizethet a munkáltató; vagy

b)  lehet a járművezető otthona vagy az általa választott privát helyszín.

b)  lehet a járművezető otthona vagy az általa választott egyéb helyszín.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8b)  A szállítási vállalkozás oly módon szervezi meg a járművezetők munkáját, hogy azok három egymást követő héten belül legalább egy alkalommal otthon tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt.

(8b)  A szállítási vállalkozás oly módon szervezi meg a járművezetők munkáját, hogy azok három egymást követő héten belül legalább egy alkalommal otthon vagy a járművezető által választott egyéb helyen tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. A járművezető az ilyen pihenőidő előtt írásban tájékoztatja a szállítási vállalkozást arról, hogy a pihenőidőt nem az otthonában tölti el. Amennyiben a járművezető otthonában tölti pihenőidejét, a szállítási vállalkozásnak biztosítania kell számára az otthonába történő visszatéréshez szükséges pénzügyi vagy gyakorlati eszközöket. A visszatérés idejét nem lehet figyelembe venni a pihenőidő hosszának kiszámításakor. Amennyiben a járművezető úgy dönt, hogy a pihenőidőt az otthonától eltérő helyen tölti, a vállalkozás nem vonhatja le az utazási költségeket a járművezető utazási támogatásra való jogosultságaiból.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új)

561/2006/EK rendelet

8 cikk – 8 c bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(8c)  A tagállamok [e rendelet hatályba lépésének napja]-ig évente, majd azt követően kétévente jelentést küldenek a Bizottságnak az országuk területén a járművezetők rendelkezésére álló megfelelő pihenőhelyekről és őrzött parkolókról. A Bizottság a tagállamok kétéves jelentéseinek egységes formátumát meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 24. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

561/2006/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy csökkentett heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő során a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

(1)  A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy heti pihenőidő során a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

Indokolás

A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy heti pihenőidő során a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

561/2006/EK rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a.  A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott járművezetők számára a megtett úthosszhoz és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – jutalom vagy bérpótlék formájában sem – , ha az a kifizetés veszélyezteti a közlekedés biztonságát és/vagy ezen rendelet megsértésére ösztönöz.

(1)  A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott járművezetők számára a megtett úthosszhoz, a kiszállítás gyorsaságához és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – jutalom vagy bérpótlék formájában sem –, ha az a kifizetés ezen rendelet megsértésére ösztönöz.”

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

165/2014/EU rendelet

3 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4)  Tizenöt évvel azt követően, hogy hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba vett járműveknek a 8., 9. és 10. cikke szerinti menetíró készülékkel való felszerelésére vonatkozó követelmény, a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett járműveket fel kell szerelni ilyen menetíró készülékkel.

(4)  18 hónappal azt követően, hogy hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba vett járműveknek a 8., 9. és 10. cikk szerinti menetíró készülékkel való felszerelésére vonatkozó követelmény, a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett járműveket fel kell szerelni ilyen menetíró készülékkel.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

165/2014/EU rendelet

34 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A járművezető a digitális menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi, valamint, a megfelelő megállóhelyre érve azt, hogy hol és mikor haladt át országhatáron a járművel. A tagállamok előírhatják, hogy az olyan járművezetők, akik az adott tagállam határain belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1. előtt értesítette a Bizottságot.

„A járművezető a digitális menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi, valamint, az első megfelelő megállóhelyre érve azt, hogy hol és mikor haladt át országhatáron a járművel. A tagállamok előírhatják, hogy az olyan járművezetők, akik az adott tagállam határain belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1. előtt értesítette a Bizottságot.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

165/2014/EU rendelet

36 cikk – 1 bekezdés – i alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  a 36. cikk (1) bekezdése i. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

i.  az adott napon és az azt megelőző 28 napon a járművezető által használt adatrögzítő lapok;

i.  az adott napon és az azt megelőző 56 napon a járművezető által használt adatrögzítő lapok;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

165/2014/EU rendelet

36 cikk – 1 bekezdés – iii alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2b.  a 36. cikk (1) bekezdése iii. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

iii.  bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 28 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.

iii.  bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 56 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

165/2014/EU rendelet

36 cikk – 2 bekezdés – ii alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2c.  a 36. cikk (2) bekezdése ii. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

ii. bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 28 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.

„ii. bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 56 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében

Hivatkozások

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.6.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

14.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Georges Bach

3.10.2017

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

14

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében

Hivatkozások

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

4.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

14

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Benyújtás dátuma

7.6.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat