Pranešimas - A8-0205/2018Pranešimas
A8-0205/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

7.6.2018 - (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Wim van de Camp
Nuomonės referentas (*):
Georges Bach, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis


EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

(COM(2017) 0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0277),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0167/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0205/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  norint, kad kelių transporto sektorius būtų saugus, našus ir jame būtų atsižvelgiama į socialinius poreikius, svarbiausia vairuotojams sudaryti geras darbo sąlygas, o kelių transporto įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad šis procesas būtų lengvesnis, kelių transporto sektoriuje taikomos Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės turi būti aiškios, atitikti paskirtį, turi būti lengva jas taikyti bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, ir jos turi būti veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamos visoje Sąjungoje;

(1)   norint, kad kelių transporto sektorius būtų pajėgus pritraukti kvalifikuotų darbuotojų, būtų saugus, našus, jame būtų atsižvelgiama į socialinius poreikius ir jis būtų nediskriminacinis, svarbiausia vairuotojams sudaryti geras darbo sąlygas, o kelių transporto įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad šis procesas būtų lengvesnis, kelių transporto sektoriuje taikomos Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės turi būti aiškios, atitikti paskirtį, turi būti lengva jas taikyti bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, ir jos turi būti veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamos visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vertinant, ar šiuo metu galiojančios Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių transporto sektoriuje įgyvendinamos veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su porininkais dirbančių vairuotojų pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be to, nėra taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios valstybės narės neseniai priėmė vienašales priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos sąlygos;

(2)  vertinant, ar šiuo metu galiojančios Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių transporto sektoriuje įgyvendinamos veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam tikrų teisinės sistemos įgyvendinimo trūkumų. Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su porininkais dirbančių vairuotojų pertraukos, yra neaiškios, be to, nėra taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų gyvenamąsias vietas ar kitas jų pasirinktas vietas, todėl valstybės narės tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios valstybės narės neseniai priėmė vienašales priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos sąlygos;

 

Priešingai, ilgiausi vairavimo laikotarpiai per dieną ir per savaitę, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 561/2006, efektyviai gerina sunkvežimių vairuotojų socialines sąlygas ir kelių eismo saugumą apskritai, todėl reikėtų imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad jų būtų laikomasi;

______________

____________________

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir teisės aktų nuostatų vykdymo užtikrinimą visi vairuotojai turėtų būti visapusiškai informuoti apie vairavimo ir poilsio trukmės taisykles ir poilsio infrastruktūros objektų prieinamumą. Todėl valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad parengtų gaires, kuriose aiškiai ir paprastai būtų pristatomas šis reglamentas, pateikiama naudinga informacija apie stovėjimo vietas ir poilsio infrastruktūros objektus, be to, pabrėžiama, kad svarbu kovoti su nuovargiu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą svarbu, kad transporto įmonės būtų skatinamos vadovautis saugumo principais, kurie apimtų vyresniosios vadovybės nustatytą saugumo politiką ir procedūras, įsipareigojimą įgyvendinti tiesioginių vadovų taikomą saugumo politiką ir pasiryžimą laikytis darbuotojams nustatytų saugumo taisyklių. Daugiausia dėmesio turėtų būti akivaizdžiai skiriama kelių eismo saugumo klausimams, be kita ko, nuovargiui, atsakomybei, kelionių planavimui, darbo grafikui, rezultatais grindžiamam užmokesčiui ir tinkamu laiku vykdomam valdymui;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atlikus Reglamento (EB) Nr. 561/2006 ex post vertinimą patvirtinta, kad Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės nenuosekliai ir neveiksmingai taikomos daugiausia todėl, kad jos yra neaiškios, taip pat dėl to, kad neveiksmingai taikomos kontrolės priemonės ir nepakankamai aktyviai vyksta valstybių narių administracinis bendradarbiavimas;

(3)  atlikus Reglamento (EB) Nr. 561/2006 ex post vertinimą patvirtinta, kad Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės nenuosekliai ir neveiksmingai taikomos daugiausia todėl, kad jos yra neaiškios, taip pat dėl to, kad neveiksmingai ir nevienodai taikomos kontrolės priemonės ir nepakankamai aktyviai vyksta valstybių narių administracinis bendradarbiavimas, padidėjo Europos vidaus rinkos susiskaidymas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant politikos tikslo – pagerinti vairuotojų darbo sąlygas (visų pirma užtikrinti neiškraipytą ūkio subjektų konkurenciją ir padidinti visų kelių eismo dalyvių saugumą) – taip pat būtina nustatyti aiškias bei tinkamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų vienodai laikomasi;

(4)  siekiant politikos tikslo – pagerinti vairuotojų darbo sąlygas (visų pirma užtikrinti neiškraipytą ir sąžiningą ūkio subjektų konkurenciją ir padidinti visų kelių eismo dalyvių saugumą) – taip pat būtina nustatyti aiškias bei tinkamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų vienodai laikomasi;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  bet kokios kelių transporto sektoriuje taikomos nacionalinės taisyklės turi būti proporcingos ir pagrįstos, jos turi netrukdyti ir nepabloginti sąlygų naudotis Sutartyje įtvirtintomis pagrindinėmis laisvėmis, pvz., laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas, siekiant išlaikyti ar net padidinti Europos Sąjungos konkurencingumą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)   siekiant užtikrinti Europos mastu vienodas veiklos kelių transporto srityje sąlygas, šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms sunkesnėms nei 2,4 tonos transporto priemonėms, dalyvaujančioms tarptautinėse transporto operacijose;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  krovinių vežimas iš esmės skiriasi nuo keleivių vežimo. Tolimojo susisiekimo autobusų vairuotojai glaudžiai bendrauja su keleiviais ir turėtų turėti galimybę lanksčiau daryti pertraukas, nepratęsdami vairavimo laiko arba netrumpindami poilsio laiko ir pertraukų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  tolimųjų reisų vairuotojai, dalyvaujantys tarptautinėse transporto operacijose, daug laiko praleidžia ne savo gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių reguliaraus kassavaitinio poilsio reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl reguliaraus kassavaitinio poilsio pageidautina pakoreguoti taip, kad vairuotojams būtų lengviau vykdyti transporto operacijas laikantis taisyklių, kad jie galėtų kassavaitinio poilsio laikotarpiu pasinaudoti savo gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų visiškai atlyginta už visus trumpesnius kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi organizuoti vairuotojų darbą taip, kad poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi;

(6)  tolimųjų reisų vairuotojai, dalyvaujantys tarptautinėse transporto operacijose, daug laiko praleidžia ne savo gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių reguliaraus kassavaitinio poilsio reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl reguliaraus kassavaitinio poilsio pageidautina pakoreguoti taip, kad vairuotojams būtų lengviau vykdyti transporto operacijas laikantis taisyklių, kad jie galėtų kassavaitinio poilsio laikotarpiu pasinaudoti savo gyvenamosiose vietose ar kitoje jų pasirinktoje vietoje ir kad jiems būtų visiškai atlyginta už visus trumpesnius kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi organizuoti vairuotojų darbą taip, kad poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi. Kai vairuotojas pasirenka ilsėtis savo gyvenamojoje vietoje, transporto įmonė turi suteikti vairuotojui išteklių grįžti namo;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  tais atvejais, kai galima numatyti, kad vairuotojo darbas apima kitą darbdaviui skirtą veiklą nei vairuotojo profesionalaus vairavimo užduotys, pvz., pakrovimas ir iškrovimas, stovėjimo vietos paieška, transporto priemonės priežiūra, maršruto parengimas ir kt., nustatant tiek vairuotojo darbo laiką, tiek galimybes tinkamai pailsėti ir gauti tinkamą darbo užmokestį, turėtų būti atsižvelgiama laikas, kurio jam reikia toms užduotims atlikti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  siekiant užtikrinti tinkamas vairuotojų darbo sąlygas pakrovimo ir iškrovimo zonose, tokių zonų savininkai ir operatoriai turėtų suteikti vairuotojams galimybę naudotis sanitarinėmis patalpomis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  dėl technologijų srityje vykstančios sparčios pažangos kuriamos vis rafinuotesnės autonominio vairavimo sistemos. Ateityje tos sistemos galėtų leisti diferencijuotai naudoti transporto priemonės, kurių valdymui nereikia vairuotojo. Tai galėtų suteikti naujų veiklos galimybių, tokių kaip sinchronizuotas sunkvežimių vairavimas. Dėl to turės būti pritaikomi esami teisės aktai, įskaitant taisykles dėl vairavimo ir poilsio laiko, o tam būtina daryti pažangą Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) darbo grupėje. Komisija turi pateikti autonominio vairavimo sistemų naudojimo valstybėse narėse vertinimo ataskaitą, ir prireikus kartu pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto , kuriuo būtų atsižvelgiama į autonominio vairavimo sistemų teikiamą naudą. Šio teisės akto tikslas – užtikrinti kelių eismo saugumą, vienodas sąlygas ir tinkamas darbo sąlygas ir tuo pat metu sudaryti sąlygas ES pirmauti naujų novatoriškų technologijų ir praktikos srityje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  specialiosiose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse turėtų būti visa geroms poilsio sąlygoms užtikrinti reikiama įranga, t. y. sanitarinė, virtuvės įranga, apsaugos priemonės ir kt.;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  tinkamos poilsio vietos yra labai svarbios siekiant pagerinti vairuotojų darbo sąlygas šiame sektoriuje ir užtikrinti kelių eismo saugumą. Kadangi transporto sektoriuje įprastai ilsimasi transporto priemonės kabinoje ir tam tikrais atvejais tai pageidautina komforto ir tinkamumo požiūriu, vairuotojams turėtų būti leidžiama ilsėtis savo transporto priemonėje, jei joje yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos. Todėl valstybės narės neturėtų neproporcingai sudaryti kliūčių specialių transporto priemonių stovėjimo aikštelių įrengimui;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  Persvarstytose TEN-T gairėse numatyta poilsio aikšteles greitkeliuose įrengti maždaug kas 100 km, siekiant komerciniams kelių naudotojams suteikti galimybę naudotis stovėjimo vietomis, kuriose būtų garantuojamas tinkamas saugos ir saugumo lygis, todėl valstybės narės turėtų būti skatinamos įgyvendinti TEN-T gaires ir pakankamai remti saugias ir tinkamai pritaikytas stovėjimo aikšteles ir investuoti į jas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7d)  siekiant suteikti galimybę naudotis geros kokybės poilsio infrastruktūros objektais už prieinamą kainą, Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti steigtis socialines, komercines, viešąsias ir kitokias įmones, kurios eksploatuotų specialias stovėjimo aikšteles;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  daugelyje kelių transporto operacijų Bendrijoje reiso daliai naudojamasi keltais ar geležinkeliu. Todėl tokioms operacijoms turėtų būti numatytos aiškios ir tinkamos nuostatos, susijusios su poilsio laikotarpiais ir pertraukomis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant užtikrinti veiksmingą vykdymą, būtina, kad kompetentingos valdžios institucijos, atlikdamos patikrinimus keliuose, galėtų įsitikinti, kad patikrinimo dieną ir prieš tai ėjusias 56 dienas buvo tinkamai laikomasi taisyklių dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  siekiant užtikrinti, kad taisyklės būtų aiškios, lengvai suprantamos ir įgyvendinamos, informacija turi būti prieinama vairuotojams. Tai turėtų būti užtikrinama pasitelkiant Komisijos vykdomus koordinavimo veiksmus. Vairuotojai taip pat turėtų gauti informaciją apie poilsio vietas ir saugias stovėjimo aikšteles, kad jie galėtų geriau planuoti keliones. Be to, Komisijai vykdant koordinavimo veiksmus turėtų būti sukurta nemokama specialioji telefono linija, kad būtų galima perspėti kontrolės tarnybas, jei vairuotojams daromas nederamas spaudimas ir jei susiduriama su sukčiavimo ar neteisėto elgesio atvejais;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c)  pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnį valstybės narės, vertindamos gerą reputaciją, privalo taikyti bendrą pažeidimų klasifikaciją. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų veiksmingai, proporcingai ir atgrasomuoju būdu įgyvendintos nacionalinės taisyklės dėl sankcijų, taikytinų už Reglamento (EB) Nr. 561/2006 ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 pažeidimus. Reikia imtis tolesnių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad visos valstybių narių taikomos sankcijos būtų nediskriminacinės ir proporcingos pažeidimo sunkumui;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam, kad būtų galima ekonomiškiau užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų sistemų teikiamas galimybes. Todėl tachografo funkcijas reikėtų patobulinti taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti vietą, visų pirma per tarptautines transporto operacijas;

(11)  tam, kad būtų galima ekonomiškiau užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės apsaugos taisyklių, dabartinės ir išmaniosios tachografų sistemos turėtų būti privalomos tarptautinio transporto srityje. Todėl tachografo funkcijas reikėtų patobulinti taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti vietą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  dėl spartaus naujųjų technologijų plėtojimo ir skaitmeninimo visose Sąjungos ekonomikos srityse bei poreikio užtikrinti vienodas sąlygas tarptautinio kelių transporto įmonėms reikia, kad išmaniojo tachografo sumontavimui registruotose transporto priemonėse taikomas pereinamasis laikotarpis būtų sutrumpintas. Išmanusis tachografas leis supaprastinti patikrinimus ir palengvins nacionalinių valdžios institucijų darbą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  atsižvelgiant į tai, kad plačiai naudojami išmanieji telefonai ir nuolat plėtojamos jų funkcijos ir atsižvelgiant į tai, kad diegiama sistema GALILEO, kuri teikia vis daugiau vietos nustatymo tikruoju laiku galimybių ir kuri jau naudojama daugelyje išmaniųjų telefonų, Komisija turėtų ištirti galimybę sukurti ir sertifikuoti mobiliąją programėlę, kuri teiktų tokias pačias paslaugas kaip išmanusis tachografas tokiomis pat susijusiomis sąnaudomis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo aa punktu:

 

„aa)  krovinius vykdant tarptautines transporto operacijas, kai maksimali leidžiama transporto priemonės masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 2,4 tonos, arba“;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

3 straipsnio h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„ha)  prekėms vežti naudojamomis lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, jei vežimas vykdomas ne samdos pagrindais ar už atlygį, o įmonės ar vairuotojo reikmėms, ir jei vairavimas nėra pagrindinė transporto priemonę vairuojančio asmens veikla;“

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

4 straipsnio 1 dalies r punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r)  vežimas nekomerciniais tikslais – vežimas keliais (išskyrus vežimą samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita), už kurį negaunama atlygio ir pajamų.

r)  vežimas nekomerciniais tikslais – vežimas keliais (išskyrus vežimą samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita), už kurį negaunama atlygio ir pajamų arba apyvartos.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

4 straipsnio 1 dalies r a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4 straipsnis papildomas nauju ra punktu:

 

ra)  „gyvenamoji vieta“ – vairuotojo registruota gyvenamoji vieta valstybėje narėje; “;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Minimalus konduktoriaus amžius turi būti 18 metų.

„1.  Minimalus vairuotojo amžius turi būti 18 metų.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=LT)

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

7 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši pertrauka gali būti pakeista ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka, kurios per laiko tarpą būtų paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 1 pastraipos reikalavimų.

Ši pertrauka gali būti pakeista ne trumpesnėmis kaip 15 minučių pertraukomis, kurios per laiko tarpą būtų paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 1 pastraipos reikalavimų. Visos pertraukos, tokiu būdu padarytos anksčiau nei praeina 45 minučių vairavimo laiko, 1 pastraipos reikalavimų neatitinka.

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0012.02/DOC_1&format=PDF)

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

  

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  8 straipsnio 6 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

ba)  trimis reguliariais ne trumpesniais nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir vienu sutrumpintu ne trumpesniu nei 24 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiu.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant b punktą, sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laikotarpiu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki trečios savaitės, einančios po atitinkamos savaitės, pabaigos.

Taikant b ir c punktus, pirmiau nurodytas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laikotarpiu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki trečios savaitės, einančios po atitinkamos savaitės, pabaigos, pagal 8b dalį.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 a dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  8 straipsnio 6a dalies įžanginė pastraipa pakeičiama taip:

6a. Nukrypstant nuo 6 dalies, vairuotojas, teikiantis tarptautines vienkartines keleivių vežimo paslaugas, kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių, gali atidėti kassavaitinio poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 valandų trukmės laikotarpių paeiliui po ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio, jei:

„6a.  Nukrypstant nuo 6 dalies, vairuotojas, teikiantis vienkartines keleivių vežimo paslaugas, kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių, gali atidėti kassavaitinio poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 valandų trukmės laikotarpių paeiliui po ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio, jei:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Pagrindimas

Ši nukrypti leidžianti nuostata taip pat turėtų būti taikoma nacionaliniams vežimams, ypač atsižvelgiant į didesnes valstybes nares.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 a dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ab)  8 straipsnio 6a dalies a punktas išbraukiamas:

a)  paslaugos mažiausiai 24 paeiliui einančias valandas teikiamos kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas šis reglamentas, nei ta, kurioje paslauga pradėta teikti,

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 a a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  8 straipsnis papildomas nauja dalimi:

 

„6aa.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 6 dalies antros pastraipos, vairuotojas, teikiantis vienkartines keleivių vežimo paslaugas, kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių, gali atidėti, daugiausia du kartus per savaitę kasdienio poilsio laikotarpį viena valanda, jei kasdienio poilsio laikotarpis, pasinaudojus nukrypti leidžiančia nuostata, yra ne mažiau nei 9 valandos, su sąlyga, kad dėl to nebūtų keliamas pavojus kelių eismo saugumui.“

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 a b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ad)  8 straipsnis papildomas nauja dalimi:

 

„6ab.  Jei nekeliamas pavojus kelių eismo saugumui, vairuotojas, vykdantis vienkartinį nemaršrutinį keleivių vežimą, kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių, gali pasinaudoti normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu, suskirstytu į tris laikotarpius, kuriuos sudaro bent: vienas nepertraukiamas 1 valandos laikotarpis, vienas nepertraukiamas 2 valandų laikotarpis ir vienas nepertraukiamas 9 valandų laikotarpis. Šie laikotarpiai gali būti paskirstyti bet kokia tvarka, išskyrus du vienas po kito einančius nepertraukiamus 9 valandų laikotarpius dvi dienas iš eilės.“

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Poilsio laikotarpis, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis, pridedamas prie kito normalaus ne trumpesnio nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpio pradžios arba pabaigos.

(7)  Poilsio laikotarpis, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis, pridedamas prie kito normalaus ne trumpesnio nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpio.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  8 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

8.  Jei vairuotojas taip nusprendžia, kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje galima pasinaudoti transporto priemonėje, jei joje kiekvienam vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje.

„8.  Jei vairuotojas taip nusprendžia, kasdienio poilsio laikotarpiais ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje galima pasinaudoti transporto priemonėje, jei joje kiekvienam vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje.“

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a.  Normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas ankstesnis sutrumpintas kassavaitinis poilsis, negali būti naudojamasi transporto priemonėje. Jais turi būti naudojamasi tinkamame būste, kuriame yra tinkamos miegamosios bei sanitarinės patalpos ir:

8a.  Normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas ankstesnis sutrumpintas kassavaitinis poilsis, negali būti naudojamasi transporto priemonėje. Tačiau jais turi būti naudojamasi tinkamame būste, kuriame yra tinkamos miegamosios bei sanitarinės patalpos. Tas būstas turi būti:

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 a dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kurį suteikia arba už kurį sumoka darbdavys, arba

a)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kuris yra vairuotojo gyvenamojoje vietoje arba kitoje jo pasirinktoje privačioje vietoje.

b)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 a a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„8aa.  Šio straipsnio 8a dalis netaikoma, kai normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais naudojamasi vietose, kurios pripažįstamos kaip atitinkančios 8a straipsnio reikalavimus, jei transporto priemonė stovi vietoje ir joje kiekvienam vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegamosios vietos.“

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 b dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8b.  Transporto ūkio subjektas organizuoja vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje vietoje kas tris paeiliui einančias savaites.

8b.  Transporto ūkio subjektas organizuoja vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje vietoje arba kitoje vairuotoje pasirinktoje vietoje iki kiekvieno trijų paeiliui einančių savaičių laikotarpio pabaigos. Vairuotojas raštu informuoja transporto įmonę ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki tokio poilsio laikotarpio, jei juo bus naudojamasi kitur, o ne vairuotojo gyvenamojoje vietoje. Kai vairuotojas pasirenka ilsėtis savo gyvenamojoje vietoje, transporto įmonė suteikia vairuotojui reikiamų išteklių grįžti namo.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 b dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8 straipsnio 8b dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Vairuotojas deklaruoja, kad normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis, buvo pasinaudota vairuotojo pasirinktoje vietoje. Deklaracija saugoma įmonės patalpose.“

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„8a straipsnis

 

1.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio 8a dalies, vairuotojas gali naudotis normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais visose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, kurios yra savarankiškai sertifikuotos kaip specialiosios transporto priemonių stovėjimo aikštelės.

 

2.   Prie visų transporto priemonių stovėjimo aikštelių, kuriose yra bent I priede nurodyta įranga ir priemonės, įvažiavimo gali būti nurodyta, kad jos yra savarankiškai sertifikuotos kaip specialiosios transporto priemonių stovėjimo aikštelės.

 

3.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamos atsitiktinės patikros, siekiant patikrinti, ar transporto priemonių stovėjimo aikštelių sąlygos atitinka 1 priede nustatytus specialiosioms transporto priemonių stovėjimo aikštelėms taikomus kriterijus.

 

4.   Valstybės narės tiria skundus dėl savarankiškai sertifikuotų specialiųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelių, kurios neatitinka 1 priede nustatytų kriterijų.

 

5.  Valstybės narės skleidžia informaciją apie specialiąsias transporto priemonių stovėjimo aikšteles, kurios nebeatitinka 1 priede nustatytų kriterijų, per nacionalinį arba tarptautinį prieigos punktą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 885/2013 5 straipsnio 3 dalyje.

 

6.  Taikant šį reglamentą, visos transporto priemonių stovėjimo aikštelės, atitinkančios 1 priede nustatytus specialiosioms transporto priemonių stovėjimo aikštelėms taikomus kriterijus, laikomos tinkamomis kasdieniam poilsiui, kassavaitiniam poilsiui, kompensuotam poilsiui ir sutrumpintam kassavaitiniam poilsiui, jei pagal 5 dalį nenurodyta kitaip.

 

7.  Valstybės narės nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos teikia Europos Komisijai metinę ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie jų nacionalinėje teritorijoje esančias specialiąsias transporto priemonių stovėjimo aikšteles.

 

8.  Valstybės narės skatina kurti specialiąsias transporto priemonių stovėjimo aikšteles laikantis Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 39 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatų.

 

Komisija ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie vairuotojams tinkamas poilsio patalpas ir saugomas transporto priemonių stovėjimo aikšteles. Ši ataskaita atnaujinama kiekvienais metais, remiantis Komisijos surinkta informacija pagal 5 dalį, ir pateikiamas siūlomų priemonių sąrašas, siekiant padidinti vairuotojams tinkamų poilsio patalpų ir saugomų transporto priemonių stovėjimo aikštelių skaičių ir kokybę.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, tas laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, kurios bendra trukmė neviršija vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų kasdienio poilsio arba sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis savo gulte ar miegamojoje vietoje.

9.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, tas laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, kurios bendra trukmė neviršija vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų kasdienio poilsio arba sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis savo miegamojoje kajutėje, gulte ar miegamojoje vietoje.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

 

„1 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata gali būti taikoma ir normaliems kassavaitinio poilsio laikotarpiams, kai reisas keltu trunka 12 ar daugiau valandų. Per tą kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis miegamojoje kajutėje.“

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

10 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

6a)  10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Transporto ūkio subjektas nemoka samdomiems arba jai perduotiems vairuotojams jokių mokėjimų, netgi premijų ar priedų prie atlyginimo už nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis kelia grėsmę saugiam eismui keliuose ir (arba) skatina pažeisti šį reglamentą.

„1.  Transporto ūkio subjektas nemoka samdomiems arba jai perduotiems vairuotojams jokių mokėjimų, netgi premijų ar priedų prie atlyginimo už nuvažiuotą atstumą, pristatymo greitį ir (arba) vežamų krovinių kiekį, jei šie mokėjimai skatina pažeisti šį reglamentą.“

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

12 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei saugiam eismui keliuose nekeliamas pavojus, vairuotojas gali nukrypti nuo 8 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 6 dalies antros pastraipos, kad galėtų pasiekti tinkamą būstą, nurodytą 8 straipsnio 8a dalyje, ir jame pasinaudoti kasdieniu ar kassavaitiniu poilsiu. Dėl tokio nukrypimo negali būti viršijama kasdienio ar kassavaitinio vairavimo trukmė arba sutrumpėti kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpiai. Ne vėliau nei atvykęs į tinkamą būstą, vairuotojas įrašymo įrangos registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo šio nukrypimo priežastį.

Jei saugiam eismui keliuose nekeliamas pavojus, vairuotojas gali išimtiniais atvejais nukrypti nuo 6 straipsnio 1 dalies po 30 minučių poilsio, kad per dvi valandas galėtų pasiekti darbdavio veiklos centrą, kuriame vairuotojas paprastai būna. Vairuotojas įrašymo įrangos spaudinyje ranka įrašo šio nukrypimo priežastį. Ši iki dviejų valandų trunkanti kelionė kompensuojama lygiaverčiu poilsiui skirtu laikotarpiu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki trečios savaitės, einančios po atitinkamos savaitės, pabaigos.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

13 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  13 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d)  transporto priemonėmis ar transporto priemonių junginiais, kurių leidžiama maksimali masė neviršija 7,5 t ir kurias naudoja universaliųjų paslaugų teikėjai, apibrėžti 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo 2 straipsnio 13 punkte, naudoja siuntoms pristatyti, teikiant universaliąją paslaugą.

d)  transporto priemonėmis ar transporto priemonių junginiais, kurių leidžiama maksimali masė neviršija 7,5 t ir kurias universaliųjų paslaugų teikėjai, apibrėžti 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo 2 straipsnio 13 punkte, naudoja siuntoms, kaip pašto siuntoms pagal Direktyvos 97/67/EB 2 straipsnio 6 dalį, pristatyti.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LT)

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

13 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7b)  13 straipsnio 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

e) transporto priemonėmis, naudojamomis tik salose, kurių plotas neviršija 2 300 kvadratinių kilometrų ir kurios su likusia šalies teritorija nėra sujungtos tiltu, brasta ar tuneliu, kuriais galėtų važiuoti motorinės transporto priemonės;

e)  transporto priemonėmis, naudojamomis tik salose arba nuo likusios nacionalinės teritorijos dalies atskirtuose regionuose, kurių plotas neviršija 2 300 kvadratinių kilometrų ir kurie su likusia šalies teritorija nėra sujungti tiltu, brasta ar tuneliu, kuriais galėtų važiuoti motorinės transporto priemonės, taip pat kurie nesiriboja su jokia kita valstybe nare;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=LT)

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

13 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c)  13 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„pa)  transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių maksimali leidžiama masė neviršija 44 t ir kurias statybos įmonė naudoja iki 100 km spinduliu nuo įmonės buveinės, su sąlyga, kad transporto priemonių vairavimas nėra vairuotojo pagrindinė veikla;“

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

14 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Neatidėliotinais atvejais valstybės narės gali išimtinėmis aplinkybėmis suteikti laikiną išimtį ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui; ta išimtis turi būti deramai pagrįsta ir apie ją nedelsiant turi būti pranešta Komisijai.

2.  Neatidėliotinais atvejais valstybės narės gali išimtinėmis aplinkybėmis suteikti laikiną išimtį ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui; ta išimtis turi būti deramai pagrįsta ir apie ją nedelsiant turi būti pranešta Komisijai.

 

Ši informacija skelbiama specialioje viešoje interneto svetainėje, kurią tvarko Komisija, visomis ES kalbomis.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnio a punkte nurodytų transporto priemonių vairuotojams būtų taikomos nacionalinės taisyklės, kuriomis suteikiama pakankama su leidžiama vairavimo trukme ir privalomomis pertraukomis bei poilsio laikotarpiais susijusi apsauga. Valstybės narės praneša Komisijai apie atitinkamas tokiems vairuotojams taikomas nacionalines taisykles.

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnio a punkte nurodytų transporto priemonių vairuotojams būtų taikomos nacionalinės taisyklės, kuriomis suteikiama pakankama su leidžiama vairavimo trukme ir privalomomis pertraukomis bei poilsio laikotarpiais susijusi apsauga. Atsižvelgiant į vairuotojų darbo sąlygas, taip pat kelių eismo saugumą ir vykdymo užtikrinimą, svarbu, kad valstybės narės įrengtų stovėjimo aikšteles ir poilsio zonas, kuriose žiemos metu nebūtų sniego ir ledo, ypač Europos Sąjungos atokiausiuose ir (arba) periferiniuose regionuose.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  17 straipsnis papildomas 3a dalimi:

 

3a.  Ataskaitoje pateikiamas autonominio vairavimo sistemų naudojimo valstybėse narėse ir vairuotojo galimybių registruoti laikotarpį, kurį autonominio vairavimo sistema yra įjungta, vertinimas ir, jei reikia, kartu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas, įskaitant būtinus reikalavimus vairuotojui tuos duomenis užregistruoti išmaniuosiuose tachografuose.“

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 pažeidimus, ir imasi visų reikiamų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos pažeidimų dydžiui, kaip nustatyta laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB12 III priedo, atgrasomos ir nediskriminacinės. Nei už vieną šio reglamento ar Reglamento (ES) Nr. 165/2014 nuostatų pažeidimą negali būti taikoma daugiau kaip viena sankcija ar procedūra. Apie tas priemones ir sankcijų taikymo taisykles valstybės narės praneša Komisijai iki 29 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos dienos. Jos nedelsdamos praneša apie bet kokius tų priemonių ir taisyklių pakeitimus. Komisija atitinkamai informuoja kitas valstybes nares.

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 pažeidimus, ir imasi visų reikiamų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos ir proporcingos pažeidimų dydžiui, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB12 III priede, atgrasomos ir nediskriminacinės. Nei už vieną šio reglamento ar Reglamento (ES) Nr. 165/2014 nuostatų pažeidimą negali būti taikoma daugiau kaip viena sankcija ar procedūra. Apie tas taisykles ir priemones, taip pat apie nacionaliniu lygmeniu pasirinktus jų proporcingumo vertinimo metodus ir kriterijus valstybės narės praneša Komisijai iki 29 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos dienos. Valstybės narės nedelsdamos praneša apie bet kokius tų priemonių ir taisyklių pakeitimus. Komisija apie tas taisykles ir priemones ir bet kokius jų pakeitimus informuoja kitas valstybes nares.

 

Ši informacija skelbiama specialioje viešoje interneto svetainėje, kurią tvarko Komisija, visomis ES kalbomis, pateikiant išsamią informaciją apie tokias sankcijas, taikomas ES valstybėse narėse.

__________________

__________________

12  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Tarybos direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

12  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Tarybos direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytais atvejais Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas bendras požiūris.

2.  1 dalyje nurodytais atvejais Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas bendras požiūris į šio reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

Priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pridedamas šis priedas:

 

„Būtinieji reikalavimai, taikomi transporto priemonių stovėjimo aikštelėms

 

A dalis. Paslaugų infrastruktūra

 

1)  Švarūs, veikiantys ir reguliariai tikrinami tualetai su vandentiekio čiaupais:

 

– iki 10 vietų – bent vienas tualetų blokas su keturiais tualetais,

 

– nuo 10 iki 25 vietų – bent vienas tualetų blokas su aštuoniais tualetais,

 

– nuo 25 iki 50 vietų – bent du tualetų blokai po 10 tualetų,

 

– nuo 50 iki 75 vietų – bent du tualetų blokai po 15 tualetų,

 

– nuo 75 iki 125 vietų – bent keturi tualetų blokai po 15 tualetų,

 

– virš 125 vietų – bent šeši tualetų blokai po 15 tualetų;

 

2)  švarūs, veikiantys ir reguliariai tikrinami dušai:

 

– iki 10 vietų – bent vienas dušų blokas su dviem dušais,

 

– nuo 25 iki 50 vietų – bent du dušų blokai po penkis dušus,

 

– nuo 50 iki 75 vietų – bent du dušų blokai po 10 dušų,

 

– nuo 75 iki 125 vietų – bent keturi dušų blokai po 12 dušų,

 

– virš 125 vietų – bent šeši dušų blokai po 15 dušų;

 

3)  tinkama prieiga prie geriamojo vandens;

 

4)  tinkama valgio gaminimo įranga, užkandinė ar restoranas;

 

5)  vietoje arba netoliese veikianti parduotuvė, kurioje galima įsigyti įvairaus maisto, gėrimų ir kt. produktų;

 

6)  pakankamas tinkamos talpos šiukšlių dėžių kiekis;

 

7)  šalia stovėjimo aikštelės įrengta priedanga nuo lietaus arba saulės;

 

8)  nenumatytų atvejų planas / krizių valdymo administracija / pagalbos tarnybų kontaktiniai duomenys darbuotojams yra žinomi;

 

9)  iškylos stalai su suolais arba tinkamas alternatyvų kiekis;

 

10)  specialioji belaidžio (Wi-Fi) interneto ryšio paslauga;

 

11)  rezervavimo, mokėjimo ir sąskaitų faktūrų sistema, kurią taikant grynieji pinigai nenaudojami;

 

12)  nuorodų apie esamas laisvas vietas sistema (vietoje ir internete);

 

13)  infrastruktūra yra pritaikyta vyrams ir moterims.

 

B dalis. Apsaugos priemonės

 

1)  Ištisinis transporto priemonių stovėjimo aikštelės atitvaras nuo aplinkinės teritorijos, pvz., tvora arba kitoks užkardas, kurie neleidžia atsitiktinai arba tikslingai neteisėtai patekti į stovėjimo aikštelę arba neleidžia patekti į aikštelę tam tikrą laiką;

 

2)  į stovėjimo aikštelę įleidžiami tik sunkvežimių stovėjimo aikštelės naudotojai ir sunkvežimių stovėjimo aikštelės darbuotojai;

 

3)  vietoje atliekamas skaitmeninis įrašymas (bent 25 fps dažniu). Sistema įrašymą vykdo nuolat arba judesio aptikimo režimu;

 

4)  CCTV sistema, kuri gali stebėti visą užtvarą, užtikrinant, kad visa veikla, vykdoma arti užtvaros ar prie jos, gali būti aiškiai fiksuojama (CCTV fiksuojamas vaizdas);

 

5)  patrulių ar kitu būdu vykdoma teritorijos stebėsena;

 

6)  apie kiekvieną nusikalstamo pobūdžio incidentą pranešama sunkvežimių stovėjimo aikštelės darbuotojams ir policijai. Jei įmanoma, transporto priemonė turi būti sulaikyta, kol bus gauti policijos nurodymai;

 

7)  visą laiką apšviestos važiuojamosios ir pėstiesiems skirtos juostos;

 

8)  pėsčiųjų sauga specialiosiose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse;

 

9)  transporto priemonių stovėjimo aikštelės stebėjimas vykdant tinkamą ir proporcingą saugumo kontrolę;

 

10)  aiškiai nurodytas (-i) pagalbos tarnybų telefono numeris (-iai).“

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  1 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

1.  Šiame reglamente nustatomos prievolės ir reikalavimai, susiję su tachografų, naudojamų kelių transporto priemonėse siekiant patikrinti, kaip laikomasi Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB14 ir Tarybos direktyvos 92/6/EEB15, konstrukcija, montavimu, naudojimu, bandymu ir kontrole.

1.  Šiame reglamente nustatomos prievolės ir reikalavimai, susiję su tachografų, naudojamų kelių transporto priemonėse, konstrukcija, montavimu, naudojimu, bandymu ir kontrole, siekiant patikrinti, kaip laikomasi Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB14 ir Tarybos direktyvos 92/6/EEB15, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009, Tarybos direktyvos 92/106/EEB15a, Direktyvos 96/71/EB ir Direktyvos 2014/67/ES, kiek tai susiję su kelių transporto darbuotojų komandiravimu, ir direktyvos, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės.

__________________

__________________

14  2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

14  2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

15  1992 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėse Bendrijoje (OL L 57, 1992 3 2, p. 27).

15  1992 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėse Bendrijoje (OL L 57, 1992 3 2, p. 27).

 

15a  1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

2 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  2 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ha)  išmanusis tachografas – skaitmeninis tachografas, kuriame įdiegta vietos nustatymo paslauga, veikianti remiantis palydovine navigacijos sistema, automatiškai nustatančia jo buvimo vietą, pagal šį reglamentą;“;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

3 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1c)  3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4.  Praėjus penkiolikai metų nuo reikalavimo naujai įregistruotose transporto priemonėse įrengti tachografą, kaip numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse sumontuojamas toks tachografas.

4.  Ne vėliau kaip1... [OL: 3 metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] išmanusis tachografas sumontuojamas toliau nurodytose transporto priemonėse:

 

a)  valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse, kuriose yra sumontuotas analogiškas tachografas,

 

b)  valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse, kuriose yra sumontuotas skaitmeninis tachografas, atitinkantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priede, taikytame iki 2011 m. rugsėjo 30 d., nurodytas specifikacijas,

 

c)  valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse, kuriose yra sumontuotas skaitmeninis tachografas, atitinkantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priede, taikomame nuo 2011 m. spalio 1 d., nurodytas specifikacijas,

 

__________________

 

  Jei kelių transporto dokumentų rinkinys įsigalios 2019 m., Komisijos įgyvendinimo akto dėl išmaniųjų tachografų 2-oji versija iki 2019–2020 m. (žr. toliau pateiktą 11 straipsnį), po to bus laipsniškai taikomas modifikavimo metodas.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LT)

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1d)  3 straipsnis papildomas 4a dalimi:

 

4a  Iki... [OL: 4 metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse, kuriose yra sumontuotas skaitmeninis tachografas, atitinkantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo, taikomo nuo 2012 m. spalio 1 d., reikalavimus, sumontuojamas išmanusis tachografas.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

3 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1e)  3 straipsnis papildomas 4b dalimi:

 

4b  Iki... [OL: 5 metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse, kuriose yra sumontuotas išmanusis tachografas, atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 2016/799 IC priedo reikalavimus, sumontuojamas išmanusis tachografas.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

4 straipsnio 2 dalies 3 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1f)  4 straipsnio 2 dalyje įterpiama ši įtrauka:

 

– turi pakankamai atminties, kad galėtų saugoti visus pagal šį reglamentą reikalaujamus duomenis;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 g punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

7 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1g)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys pagal šį reglamentą būtų tvarkomi tik siekiant patikrinti atitikimą šiam reglamentui ir Reglamentui (EB) Nr. 561/2006, laikantis Direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB ir prižiūrint Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje nurodytai priežiūros institucijai.

„1.  Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys pagal šį reglamentą būtų tvarkomi tik siekiant patikrinti atitikimą šiam reglamentui ir Reglamentui (EB) Nr. 561/2006, Direktyvai 2002/15/EB, Tarybos direktyvai 92/6/EEB, Tarybos direktyvai 92/106/EEB, Reglamentui (EC) Nr. 1072/2009, Direktyvai 96/71/EB ir Direktyvai 2014/67/ES, kiek tai susiję su kelių transporto darbuotojų komandiravimu, ir direktyvai, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB ir prižiūrint Reglamento (ES) Nr. 2016/679 51 straipsnyje nurodytai valstybės narės priežiūros institucijai.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060LT.01000101-E0015)

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 h punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1h)  7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo jų panaudojimo kitais tikslais nei tie, kurie yra griežtai susiję su šiuo reglamentu ir Reglamentu (EB) Nr. 561/2006, laikantis 1 dalies ir kai tai susiję su:

„2.  Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo jų panaudojimo kitais tikslais nei tie, kurie yra griežtai susiję su šiuo reglamentu ir Reglamentu (EB) Nr. 561/2006, Direktyva 2002/15/EB, Tarybos direktyva 92/6/EEB, Tarybos direktyva 92/106/EEB, Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009, Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES, kiek tai susiję su kelių transporto darbuotojų komandiravimu, ir direktyva, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės, laikantis 1 dalies ir kai tai susiję su:

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060LT.01000101-E0015)

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

8 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

kas tris bendros vairavimo trukmės valandas,

„kiekvieną bendros vairavimo trukmės minutę ir kiekvieną kartą, kai transporto priemonė kerta valstybės narės sieną,

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  8 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

Kad kontrolės institucijoms būtų lengviau patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, išmanusis tachografas taip pat registruoja, ar transporto priemonė naudota prekėms ar keleiviams vežti, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

8 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  8 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

Transporto priemonėse, pirmą kartą užregistruotose... [24 mėnesiai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo], sumontuojamas tachografas pagal šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antrąją įtrauką ir 8 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

9 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1c)  9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Praėjus penkiolikai metų nuo reikalavimo naujai įregistruotose transporto priemonėse įrengti tachografą, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 8 bei 10 straipsniuose, valstybės narės savo kontrolės institucijas tinkamu mastu aprūpina nuotolinio ankstyvo nustatymo įranga, reikalinga užtikrinti šiame straipsnyje nurodytą duomenų perdavimą, atsižvelgiant į konkrečius tų valstybių narių įvykdymo reikalavimus ir strategijas. Iki to laiko valstybės narės gali spręsti, ar savo kontrolės institucijas aprūpinti tokia nuotolinio ankstyvo nustatymo įranga.

„2.  „Ne vėliau kaip [OL: 1 metai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės savo kontrolės institucijas tinkamu mastu aprūpina nuotolinio ankstyvo nustatymo įranga, būtina šiame straipsnyje nurodytam duomenų perdavimui užtikrinti, atsižvelgiant į konkrečius tų valstybių narių vykdymo užtikrinimo reikalavimus ir strategijas. Iki to laiko valstybės narės gali spręsti, ar savo kontrolės institucijas aprūpinti tokia nuotolinio ankstyvo nustatymo įranga.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LT)

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

9 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1d)  9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  1 dalyje nurodytas ryšys su tachografu užmezgamas, tik jei to reikalaujama naudojant kontrolės institucijų įrangą. Ryšys apsaugomas siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir įrašančios bei kontrolės įrangos autentiškumą. Prieiga prie perduotų duomenų suteikiama tik kontrolės institucijoms, įgaliotoms tikrinti, ar nepažeidžiamas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 ir šis reglamentas, ir dirbtuvėms, jei tokia prieiga būtina siekiant patikrinti, ar tachografas veikia tinkamai.

„3.  1 dalyje nurodytas ryšys su tachografu užmezgamas, tik jei to reikalaujama naudojant kontrolės institucijų įrangą. Ryšys apsaugomas siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir įrašančios bei kontrolės įrangos autentiškumą. Prieiga prie perduotų duomenų suteikiama tik kontrolės institucijoms, įgaliotoms tikrinti, ar nepažeidžiami 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti Sąjungos teisės aktai ir šis reglamentas, ir dirbtuvėms, jei tokia prieiga būtina siekiant patikrinti, ar tachografas veikia tinkamai.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060LT.01000101-E0015)

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

11 straipsnio 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1e)  11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Siekiant užtikrinti, kad išmanieji tachografai atitiktų šiame reglamente nustatytus principus ir reikalavimus, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, priima išsamias nuostatas, būtinas vienodam 8, 9 ir 10 straipsnių taikymui, išskyrus nuostatas, kuriomis būtų numatytas papildomų duomenų registravimas tachografu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Siekiant užtikrinti, kad išmanieji tachografai atitiktų šiame reglamente nustatytus principus ir reikalavimus, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, priima išsamias nuostatas, būtinas vienodam 8, 9 ir 10 straipsnių taikymui, išskyrus nuostatas, kuriomis būtų numatytas papildomų duomenų registravimas tachografu.

 

Ne vėliau kaip [OL: 12 mėnesių po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] Komisija patvirtina įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias taisykles, kaip registruoti visus transporto priemonės sienos kirtimo atvejus, nurodytus 8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antroje įtraukoje ir 8 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060LT.01000101-E0015)

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

34 straipsnio 5 dalies b punkto iv papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1f)  34 straipsnio 5 dalies b punktas iš dalies keičiamas taip:

iv)  prie ženklo : pertraukas ar poilsį.

iv)  prie ženklo : pertraukas, poilsį, metines ar laikinojo nedarbingumo atostogas,

 

prie ženklo „keltas / traukinys“: Papildomai prie ženklo : poilsio laikas, praleistas kelte ar traukinyje, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) 561/2006 9 straipsnį.“

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

34 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Atvykęs į sustoti tinkamą vietą, vairuotojas į skaitmeninį tachografą įveda tų šalių, kuriose kasdienio darbo laikas prasidėjo ir baigėsi, simbolius, taip pat informaciją apie tai, kur ir kada jis kirto sieną būdamas transporto priemonėje. Valstybės narės gali reikalauti, kad transporto priemonių, kurios naudojamos jų teritorijoje atliekant vežimo operacijas, vairuotojai prie šalies simbolio nurodytų išsamesnius geografinius duomenis, jei tos valstybės narės tuos išsamius geografinius duomenis perdavė Komisijai anksčiau nei 1998 m. balandžio 1 d.

7.  Kai tachografas negali automatiškai registruoti sienos kirtimo atvejų, atvykęs į pirmą galimą laisvą sustojimo vietą, vairuotojas įveda tų šalių, kuriose kasdienio darbo laikas prasidėjo ir baigėsi, simbolius, taip pat informaciją apie tai, kur ir kada jis kirto sieną, būdamas transporto priemonėje. Kirtus naujos šalies sieną, šalies kodas įvedamas tachografo kategorijoje PRADŽIA. Valstybės narės gali reikalauti, kad transporto priemonių, kurios naudojamos jų teritorijoje atliekant vežimo operacijas, vairuotojai prie šalies simbolio nurodytų išsamesnius geografinius duomenis, jei tos valstybės narės tuos išsamius geografinius duomenis perdavė Komisijai anksčiau nei 1998 m. balandžio 1 d.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

34 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  34 straipsnis papildomas nauja 7a dalimi:

 

„7a.  Vairuotojai turi būti mokomi, kaip tinkamai naudoti tachografą, kad būtų galima visapusiškai naudoti įrangą. Vairuotojas negali būti atsakingas už mokymų, kuriuos turėtų teikti darbdavys, išlaidas.“

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

34 straipsnio 7 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  Į 34 straipsnį įterpiama nauja 7b dalis:

 

„7b.  Kuo daugiau kontrolės institucijų turėtų būti apmokytos, kaip tiksliai skaityti ir stebėti tachografo duomenis.“

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

36 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2c)  36 straipsnio 1 dalies i punktas iš dalies keičiamas taip:

i)  einamosios dienos registracijos lapus ir praėjusias 28 dienas naudotus registracijos lapus;

„i)  einamosios dienos registracijos lapus ir praėjusias 56 dienas naudotus registracijos lapus;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

36 straipsnio 1 dalies iii punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2d)  36 straipsnio 1 dalies iii punktas iš dalies keičiamas taip:

iii)  tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip reikalaujama šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

„iii)  tą dieną ir praėjusias 56 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip nustatyta šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

36 straipsnio 2 dalies ii punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2e)  36 straipsnio 2 dalies ii punktas iš dalies keičiamas taip:

ii)  tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip reikalaujama šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

„ii)  tą dieną ir praėjusias 56 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip reikalaujama šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LT)

  • [1]   Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

ES yra parengusi įvairių rinkos ir socialinių taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą, tinkamai veikiantį, saugų ir socialiniu požiūriu tvarų kelių transporto sektorių. Dabar galiojantys Reglamentas Nr. 561/2006 dėl vairavimo trukmės ir Reglamentas Nr. 165/2014 dėl tachografų buvo priimti siekiant padidinti kelių eismo saugumą ir pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, tai pat užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių, ir paskatinti sąžiningą vežėjų keliais tarpusavio konkurenciją.

Vis dėlto vertinimai rodo, kad dėl dabartinių taisyklių trūkumų ir nepakankamo jų vykdymo užtikrinimo nustatyti tikslai nėra visapusiškai įgyvendinami. Taisyklės, kuriomis reglamentuojami kassavaitinio poilsio laikotarpiai, poilsio vietos ir su porininkais dirbančių vairuotojų pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be to, nėra taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Keletas valstybių narių neseniai patvirtino vienašališkas priemones, dėl kurių atsirado daugiau teisinio netikrumo ir vairuotojams bei vežėjams taikomos nevienodos ir nenuoseklios sąlygos. Dažniausi pažeidimai yra susiję su poilsio laikotarpiais (25 proc.), pertraukomis (23 proc.), vairavimo trukmės registravimo įrašų saugojimu (17 proc.) ir vairavimo trukme (16 proc.).

Vertinimas taip pat parodė, kad kontrolės priemonės ir keitimosi duomenimis sistemos, įskaitant tachografus, naudojamos neveiksmingai.

Komisijos pasiūlymas

2017 m. gegužės 31 d. Komisija patvirtino aštuonių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinį (teisės aktų rinkinys „Judi Europa“ dėl netaršaus, konkurencingo ir susietojo judumo), kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją, supaprastinti galiojančias taisykles, išsaugoti vidaus rinką, taip pat užtikrinti šio sektoriaus darbuotojų teises.

Dabartiniu pasiūlymu, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 (Reglamentas dėl vairavimo trukmės) ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 (Reglamentas dėl tachografų), siekiama pašalinti galiojančių teisės aktų trūkumus, tokius kaip nepakankamas aiškumas, nevienodas įgyvendinimas, nepakankamas vykdymo užtikrinimas, ir sudaryti palankias sąlygas tvirtesniam valstybių narių ir atitinkamų valdžios institucijų bendradarbiavimui.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pateiktą teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinį „Judi Europa“ ir šį pasiūlymą, nes juo siekiama sektoriuje užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir sąžiningą konkurenciją, sumažinant nereikalingą administracinę naštą, paspartinant transporto dokumentų skaitmeninimą ir sugriežtinant vykdymo užtikrinimą. Jis mano, kad labai svarbu vertinti pasiūlymus kaip visumą, siekiant užtikrinti, kad būtų priimtas nuoseklus teisės aktų rinkinys.

Pranešėjas siekia toliau gerinti Komisijos pasiūlymą toliau nurodomose keturiose svarbiausiose srityse, vadovaudamasis pagrindiniu principu „mažiau reglamentavimo ir geresnis skaitmeninimas“:

1. Vairuotojų darbo sąlygos ir lankstumas

Viena iš kliūčių, su kuria susiduria visų valstybių narių kelių transporto sektorius, ypač tolimojo susisiekimo ir tarptautinio transporto sektorius, yra vairuotojų trūkumas. Taip yra iš dalies dėl vairuotojų darbo ir gyvenimo sąlygų. Jos apima ilgus laikotarpius toli nuo namų ir nuolatinį tinkamų būsto sąlygų stygių.

Daugiau lankstumo taikant reikalavimus dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių

Tolimųjų reisų vairuotojai, dalyvaujantys tarptautinėse transporto operacijose, daug laiko praleidžia ne savo gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių reguliaraus kassavaitinio poilsio reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės dar labiau pailgėja. Pranešėjas teigiamai vertina pasiūlymą Sąjungos taisykles dėl reguliaraus kassavaitinio poilsio pakoreguoti taip, kad vairuotojams būtų lengviau vykdyti transporto operacijas laikantis taisyklių ir grįžti į savo gyvenamąją vietą kassavaitinio poilsio laikotarpiu, visiškai atlyginant jiems už visus sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpius.

Grįžimas į savo gyvenamąją vietą

Pranešėjas siekia užtikrinti, kad vežėjai suteiktų vairuotojams galimybę ir išteklių kartą per mėnesį grįžti į savo gyvenamąją vietą, neproporcingai nesutrumpindami poilsio gyvenamojoje vietoje laikotarpio. Be to, pranešėjas siūlo aiškiau apibrėžti gyvenamosios vietos sąvoką, kad būtų išvengta netinkamo jos taikymo.

Reguliaraus kassavaitinio poilsio reikalavimai

Pranešėjas pritaria tam, kad reikia aiškiau apibrėžti kassavaitinio poilsio reikalavimus, susijusius su vieta, kurioje turėtų būti naudojamasi kassavaitinio poilsio laikotarpiais, nes šiuo metu valstybės narės tuos reikalavimus aiškina ir taiko skirtingai.

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą nustatyti draudimą naudotis 45 valandų arba ilgesniu kassavaitinio poilsio laikotarpiu transporto priemonėje, išplečiant jo taikymo sritį ir į ją įtraukiant sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį. Pranešėjas sutinka, kad darbdaviai privalo parūpinti vairuotojams tinkamą būstą, kuriame yra tinkamos miegamosios ir sanitarinės patalpos, jei vairuotojas negali pasinaudoti kassavaitiniu poilsiu pasirinktoje privačioje vietoje.

Vis dėlto pranešėjas įspėja, kad saugumo ir draudimo požiūriu vairuotojų ir jų transporto priemonių nederėtų atskirti, todėl jų poilsis transporto priemonės salone yra įprastas reiškinys transporto sektoriuje.

– Reikalavimas, susijęs su specialia transporto priemonių stovėjimo aikštele

Pranešėjas siūlo leisti nukrypti nuo bendros taisyklės nesinaudoti kassavaitinio poilsio laikotarpiais transporto priemonės salone, jei tokiais laikotarpiais naudojamasi specialiosiose sertifikuotose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse.

Specialiųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelių sertifikatuose turėtų būti nurodyti reikalavimai, taikomi toms įvairių rūšių specialiosioms transporto priemonių stovėjimo vietoms, kuriose vairuotojai gali ilsėtis transporto priemonėje. Šiais reikalavimais turėtų būti užtikrinta, kad tose vietose būtų visa įranga, kurios reikia geroms poilsio sąlygoms užtikrinti, t. y. sanitarinė, virtuvės ir kita įranga, įskaitant išankstinio mokėjimo sistemą. Pranešėjas nori užtikrinti, kad vairuotojams mokami dienpinigiai būtų leidžiami pagal paskirti, t. y. stovėjimo aikštelėje ir kasdienio pragyvenimo išlaidoms padengti.

Pranešėjas mano, kad įvairios organizacijos, vietos valdžia ar kitos institucijos turėtų būti skatinamos dalyvauti įrengiant tokias transporto priemonių aikšteles, kurias valstybės narės kompetentinga institucija vėliau turės sertifikuoti. Tokia aikštelė galėtų veikti pagal komercinį modelį arba kaip socialinė įmonė, jei atitiks reikalavimus.

– Reikalavimai dėl faktinės vairavimo trukmės

Vairuotojai dažnai susiduria su nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių neįmanoma nepažeidus Sąjungos taisyklių pasiekti norimos paskirties vietos, kurioje būtų galima pasinaudoti kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Pranešėjas pritaria pasiūlymui sudaryti vairuotojams palankesnes sąlygas įveikti tokias aplinkybes ir, nepažeidžiant maksimalios vairavimo trukmės reikalavimų, pasiekti paskirties vietą, kurioje jie galėtų pasinaudoti kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Vis dėlto pranešėjas iš dalies keičia pasiūlymą, kad jis būtų taikomas tik tuo atveju, kai vairuotojas bando pasiekti operacijų bazę, kad galėtų pasinaudoti poilsio laikotarpiu savo gyvenamojoje vietoje.

2.„Išmanusis“ vykdymo užtikrinimas

– Išmanusis tachografas

Pranešėjas mano, kad, siekiant įgyvendinti pasiūlymo tikslus, būtina griežtinti vykdymo užtikrinimą. Būtina nustatyti aiškias nuolatinio valstybių narių administracinio bendradarbiavimo taisykles, siekiant standartizuoti vykdymo užtikrinimo praktiką ir taip toliau didinti tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo veiksmingumą ir efektyvumą. Šiuo metu valstybės narės kontrolės priemones naudoja skirtingai ir nepakankamai tarpusavyje bendradarbiauja administravimo srityje, o dėl to silpnėja tarpvalstybinis vykdymo užtikrinimas. Pranešėjas mano, kad tinkamiau naudojant skaitmenines priemones galima pasiekti, kad daugeliu vykdymo užtikrinimo aspektų reglamentavimas būtų mažiau varžantis.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas yra įsitikinęs, kad būtina anksčiau nei numatyta dabartiniame reglamente pradėti tarptautiniame transporte privalomai naudoti išmaniuosius tachografus. Tai suteiktų galimybę anksčiau pasinaudoti naudingomis šio naujo prietaiso savybėmis, padidinant taisyklių ir jų vykdymo užtikrinimo veiksmingumą.

Vykdymo užtikrinimo institucijos turi būti tinkamai parengtos, kad galėtų naudotis labai svarbia informacija, kurią teiks išmanusis tachografas.

PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ,IŠ KURIŲ PRANEŠĖJAS GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS

Šį sąrašą pranešėjas rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjas, rengdamas šį pranešimą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų prieš jį priimant komitete:

Subjektas ir (arba) asmuo

Europos kelių kontrolės organizacija „Euro Control Route“

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

Tarptautinė turistų vežėjų federacija

Organizacija „Discordia“

Lenkijos transporto ir logistikos įmonių asociacija

Bundesverband der Deutschen Industrie

Tarptautinė kelių transporto sąjunga

Europos automobilių gamintojų asociacija

DHL grupė

Europos transporto darbuotojų federacija

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Austrijos federaciniai ekonomikos rūmai (WKÖ)

Lenkijos tarptautinio kelių transporto bendrovių asociacija

Krovinių vežėjų asociacija

CEGROBB

Nyderlandų transporto ir logistikos įmonių asociacija (Transport en Logistiek Nederland)

Organizacija „Kiwa Register B.V.“

Fédération Française des Transports Routiers

Europos krovinių siuntėjų taryba

Įmonė „Amazone“

Danijos transporto ir logistikos įmonių asociacija

Įvairių valstybių narių vyriausybių atstovai

Europos Komisijos atstovai

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (26.4.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Nuomonės referentas(*): Georges Bach

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Transporto sektorius yra labai konkurencinga sfera, kurioje susiduriama su daug iššūkių. Profesionalių vairuotojų trūkumas yra vienas iš pagrindinių sunkumų. Į sektorių pritraukti daugiau darbuotojų pavyks tik pagerinus darbo sąlygas. Klajokliškas vairavimas, miegas kabinose keletą savaičių iš eilės, spaudimas ir stresas darbe yra pagrindinės priežastys, kodėl tarptautinis transporto sektorius darbuotojams dažnai palieka neigiamą įspūdį.

Reglamento dėl vairavimo ir poilsio trukmės tikslas yra pagerinti vairuotojų darbo sąlygas ir bendrą kelių eismo saugumą. Tinkamai pritaikant ir užtikrinant dabartinių vairavimo ir poilsio trukmės taisyklių vykdymą, šią užduotį vis dar pavyksta atlikti. Todėl nuomonės referentas siūlo palikti vairavimo ir poilsio trukmės taisykles tokias, kokios jos pateiktos dabartiniame reglamente.

Vis dėlto, skirtingi dabartinių taisyklių aiškinimai valstybėse narėse kelia problemų bendrovėms ir vairuotojams, kertantiems valstybių sienas, ir apsunkina institucijų darbą vykdant veiksmingą kontrolę.

Nacionalinės institucijos ir kontrolės įstaigos skirtingose valstybėse narėse turi artimiau bendradarbiauti, kad galėtų tinkamai taikyti taisykles ir užtikrinti jų vykdymą bei suteikti teisinį tikrumą bendrovėms ir jų vairuotojams. Skaitmeninio tachografo įdiegimas 2019 m. palengvins kontrolę nacionalinėms institucijoms, o taip pat bendrovėms ir vairuotojams. Sparčiai besivystant skaitmeninėms technologijoms, yra svarbu sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį, kurio reikia skaitmeninio tachografo sumontavimui, kad iki 2024 m. visos transporto priemonės, patenkančios į reglamento taikymo sritį, būtų aprūpintos skaitmeniniu tachografu.

Norint užtikrinti kelių eismo saugumą ir pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, nuomonės referentas siūlo išplėsti reglamento taikymo sritį, įtraukiant krovinių vežimą lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, kurių masė neviršija 3,5 t ir kurios veikia didesniu nei 100 km spinduliu nuo įmonės buveinės.

Vairuotojams leidžiama kabinose praleisti pertraukas, kasdienio poilsio ir sutrumpintą kassavaitinio poilsio laiką. Dėl to nuomonės referentas visiškai pritaria idėjai uždrausti miegą kabinose reguliaraus kassavaitinio ne trumpesnio nei 45 valandų trukmės poilsio metu.

Vis dėlto, Europos keliuose šiuo metu trūksta tinkamos infrastruktūros vairuotojams apgyvendinti. Reikia įdėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti finansavimą saugių stovėjimo aikštelių, tinkamų sanitarinių patalpų ir tinkamo būsto įrengimui ir / arba atnaujinimui.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriame teigiama, kad kompensuojamą sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį reikia pridėti prie kito ne trumpesnio nei 45 valandų reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio. Be to, bendrovės turėtų organizuoti vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai turėtų galimybę grįžti į savo gyvenamąją arba kitą pačių pasirinktą vietą ir ten praleisti 45 valandų arba ilgesnį kassavaitinio poilsio laikotarpį, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis.

Nuomonės referentas mano, kad šios priemonės pagerintų vairuotojų darbo sąlygas ir kelių eismo saugumą, tuo pačiu paversdamos sektorių patrauklesniu.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  norint, kad kelių transporto sektorius būtų saugus, našus ir jame būtų atsižvelgiama į socialinius poreikius, svarbiausia vairuotojams sudaryti geras darbo sąlygas, o kelių transporto įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad šis procesas būtų lengvesnis, kelių transporto sektoriuje taikomos Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės turi būti aiškios, atitikti paskirtį, turi būti lengva jas taikyti bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, ir jos turi būti veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamos visoje Sąjungoje;

(1)   norint, kad kelių transporto sektorius būtų pajėgus pritraukti kvalifikuotų darbuotojų, būtų saugus, našus ir jame būtų atsižvelgiama į socialinius poreikius, svarbiausia vairuotojams sudaryti geras darbo sąlygas, o kelių transporto įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad šis procesas būtų lengvesnis, kelių transporto sektoriuje taikomos Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės turi būti aiškios, proporcingos, atitikti paskirtį, turi būti lengva jas taikyti bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, ir jos turi būti veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamos visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)   Europos darbo institucijos sukūrimas galėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant šiame reglamente išdėstytų taisyklių vykdymą, visų pirma padedant nacionalinėms valdžios institucijoms koordinuoti patikrinimus, keistis informacija ir gerąja patirtimi bei mokyti inspektorius;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vertinant, ar šiuo metu galiojančios Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių transporto sektoriuje įgyvendinamos veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su porininkais dirbančių vairuotojų pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be to, nėra taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios valstybės narės neseniai priėmė vienašales priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos sąlygos;

(2)  vertinant, ar šiuo metu galiojančios Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių transporto sektoriuje įgyvendinamos veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam tikrų teisinės sistemos įgyvendinimo trūkumų. Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su porininkais dirbančių vairuotojų pertraukos, yra neaiškios, be to, nėra taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų gyvenamąsias vietas ar kitas jų pasirinktas vietas, todėl valstybės narės tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios valstybės narės neseniai priėmė vienašales priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos sąlygos;

______________

____________________

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atlikus Reglamento (EB) Nr. 561/2006 ex post vertinimą patvirtinta, kad Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės nenuosekliai ir neveiksmingai taikomos daugiausia todėl, kad jos yra neaiškios, taip pat dėl to, kad neveiksmingai taikomos kontrolės priemonės ir nepakankamai aktyviai vyksta valstybių narių administracinis bendradarbiavimas;

(3)  atlikus Reglamento (EB) Nr. 561/2006 ex post vertinimą patvirtinta, kad Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės nenuosekliai ir neveiksmingai taikomos daugiausia todėl, kad jos yra neaiškios, taip pat dėl to, kad neveiksmingai ir nevienodai taikomos kontrolės priemonės ir nepakankamai aktyviai vyksta valstybių narių administracinis bendradarbiavimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant politikos tikslo – pagerinti vairuotojų darbo sąlygas (visų pirma užtikrinti neiškraipytą ūkio subjektų konkurenciją ir padidinti visų kelių eismo dalyvių saugumą) – taip pat būtina nustatyti aiškias bei tinkamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų vienodai laikomasi;

(4)  siekiant politikos tikslo – pagerinti vairuotojų darbo sąlygas (visų pirma užtikrinti neiškraipytą ir sąžiningą ūkio subjektų konkurenciją ir padidinti visų kelių eismo dalyvių saugumą) – taip pat būtina nustatyti aiškias bei tinkamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų vienodai laikomasi;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  krovinių gabenimas smarkiai skiriasi nuo keleivių vežimo. Tolimojo susisiekimo autobusų ar autobusų vairuotojai glaudžiai susiję su savo keleiviais ir turėtų turėti galimybę būti lankstesni darydami pertraukas nepratęsdami vairavimo trukmės ir netrumpindami poilsio laiko ir pertraukų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  tolimųjų reisų vairuotojai, dalyvaujantys tarptautinėse transporto operacijose, daug laiko praleidžia ne savo gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių reguliaraus kassavaitinio poilsio reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl reguliaraus kassavaitinio poilsio pageidautina pakoreguoti taip, kad vairuotojams būtų lengviau vykdyti transporto operacijas laikantis taisyklių, kad jie galėtų kassavaitinio poilsio laikotarpiu pasinaudoti savo gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų visiškai atlyginta už visus trumpesnius kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi organizuoti vairuotojų darbą taip, kad poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi;

(6)  tolimųjų reisų vairuotojai, dalyvaujantys tarptautinėse transporto operacijose, daug laiko praleidžia ne savo gyvenamojoje vietoje. Todėl nuostatą dėl reguliaraus kassavaitinio poilsio pageidautina taikyti taip, kad vairuotojams būtų lengviau vykdyti transporto operacijas laikantis taisyklių, kad jie galėtų kassavaitinio poilsio laikotarpiu pasinaudoti savo gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų visiškai atlyginta už visus trumpesnius kassavaitinio poilsio laikotarpius. Siekiant užtikrinti saugias ir tinkamas darbo sąlygas, būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi organizuoti vairuotojų darbą taip, kad poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne savo gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi ir kad vairuotojai turėtų galimybę reguliariai sugrįžti į gyvenamąją vietą ir galėtų turėti deramas poilsio sąlygas kokybiškose apgyvendinimo vietose. Jei vairuotojas nusprendžia ilsėtis savo gyvenamojoje vietoje, transporto įmonė turėtų suteikti vairuotojui finansinių ar praktinių priemonių grįžti namo. Be to, į grįžtamosios kelionės trukmę neturėtų būti atsižvelgiama apskaičiuojant poilsio laikotarpio trukmę. Jei vairuotojas nusprendžia poilsio laikotarpį praleisti kitoje vietoje, nei jo gyvenamoji vieta, į tai neturėtų būti atsižvelgiama apskaičiuojant vairuotojo teises į kelionpinigius;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  valstybės narės skirtingai aiškina ir įgyvendina kassavaitinio poilsio reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, kurioje turėtų būti naudojamasi kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamos normaliam kassavaitiniam poilsiui tinkamas būstas;

(7)  valstybės narės skirtingai aiškina ir įgyvendina kassavaitinio poilsio reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, kurioje turėtų būti naudojamasi kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl, siekiant užtikrinti vairuotojams geras darbo sąlygas ir saugą, tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas normaliam kassavaitiniam poilsiui kokybiškas ir lyčių požiūriu tinkamas būstas ar kita vairuotojų pasirinkta ir darbdavių apmokama vieta. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų pakankamai vairuotojų poreikiams pritaikytų saugių stovėjimo aikštelių;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  daugelyje kelių transporto operacijų Sąjungoje reiso daliai naudojamas keltas ar geležinkelis. Todėl tokioms operacijoms turėtų būti numatytos aiškios ir tinkamos nuostatos, susijusios su poilsio laikotarpiais ir pertraukomis;

Pagrindimas

Reikėtų numatyti kassavaitinio poilsio laikotarpių išimtis tais atvejais, kai vykdomi ilgi reisai keltais ar geležinkeliais, daugiausia ES pakraštyje.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  siekiant užtikrinti tinkamas vairuotojų darbo sąlygas pakrovimo ir iškrovimo vietose, tokių vietų savininkai ir operatoriai turėtų suteikti vairuotojams galimybę naudotis sanitarinėmis patalpomis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam, kad būtų galima ekonomiškiau užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų sistemų teikiamas galimybes. Todėl tachografo funkcijas reikėtų patobulinti taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti vietą, visų pirma per tarptautines transporto operacijas;

(11)  tam, kad būtų galima ekonomiškiau ir paprasčiau užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų sistemų teikiamas galimybes. Todėl tachografo funkcijas reikėtų patobulinti taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti vietą, visų pirma per tarptautines transporto operacijas. Komisija turėtų išnagrinėti galimybę sukurti kelių transporto portalą, pvz., pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą (GNSS), kuri leistų nacionalinės valdžios institucijoms visapusiškai išnaudoti išmaniojo tachografo galimybes;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  dėl spartaus naujųjų technologijų plėtojimo ir skaitmeninimo visose Sąjungos ekonomikos srityse bei poreikio užtikrinti vienodas sąlygas tarptautinio kelių transporto įmonėms reikia, kad išmaniojo tachografo įrengimui registruotose transporto priemonėse taikomas pereinamasis laikotarpis būtų sutrumpintas. Išmanusis tachografas padės geriau stebėti, kaip taikoma Sąjungos teisė kelių transporto sektoriuje, ir supaprastinti patikrinimus ir palengvins nacionalinių valdžios institucijų darbą. Išmaniojo tachografo įrengimas registruotose transporto priemonėse turėtų būti numatytas kaip privalomas kuo skubiau ir ne vėliau kaip 2021 m. sausio mėn.;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  lengvosios komercinės transporto priemonės naudojamos prekėms vežti vis plačiau, todėl daugėja nesąžiningos konkurencijos atvejų ir skirtingai taikomas Reglamentas (EB) 561/2006, o dėl to atsirado darbo sąlygų skirtumų ir kyla grėsmė kelių eismo saugumui. Siekiant pagerinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas, Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir apimti prekėms vežti naudojamas lengvąsias komercines transporto priemones, nebent transporto priemonė yra naudojama įmonės arba vairuotojo reikmėms arba vairavimas nėra pagrindinė transporto priemonę vairuojančio asmens veikla;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11c)  siekiant užtikrinti vairuotojams tinkamus sveikatos ir saugos standartus, reikia įrengti arba modernizuoti saugias stovėjimo aikšteles, tinkamas sanitarines patalpas ir tinkamas apgyvendinimo vietas. Sąjungoje turėtų būti sukurtas pakankamas stovėjimo aikštelių tinklas;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11d)  savo 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliucijoje „2011 m. Baltosios knygos dėl transporto politikos įgyvendinimas. Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai tvaraus judumo link“ Europos Parlamentas svarstė galimybę įkurti Europos kelių agentūrą, kad būtų užtikrinamas tinkamas Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas ir visose valstybėse narėse skatinama standartizacija;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

2 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  2 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a)  krovinius, kai maksimali leidžiama transporto priemonės masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, arba

a)  krovinius arba

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

3 straipsnio h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  transporto priemonėmis ar jų junginiais, naudojamais kroviniams vežti nekomerciniais tikslais;

h)  transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių maksimali leidžiama masė neviršija 7,5 t, naudojamais kroviniams vežti nekomerciniais tikslais;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

3 straipsnio h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  3 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

 

„ha)  prekėms vežti naudojamomis lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, jei vežimas vykdomas ne samdos pagrindais ar už atlygį, o įmonės ar vairuotojo reikmėms, ir jei vairavimas nėra pagrindinė transporto priemonę vairuojančio asmens veikla;“

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

4 straipsnio r punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r)  vežimas nekomerciniais tikslais – vežimas keliais (išskyrus vežimą samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita), už kurį negaunama atlygio ir pajamų.“;

r)  vežimas nekomerciniais tikslais  keleivių ar krovinių vežimas keliais (išskyrus vežimą samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita), už kurį negaunama tiesioginio ar netiesioginio atlygio ir tiesioginių ar netiesioginių pajamų;

Pagrindimas

Apibrėžtis toliau tikslinama, atsižvelgiant į naujus verslo modelius.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

4 straipsnio r a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  4 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„ra)  gyvenamoji vieta – vairuotojo registruota gyvenamoji vieta valstybėje narėje; “

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

4 straipsnio r b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  4 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„rb)  lengvoji komercinė transporto priemonė – kroviniams vežti skirta transporto priemonė, kurios pakrautos, įskaitant priekabą ar puspriekabę, didžiausia leidžiama masė neviršija 3,5 tonų.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su porininku dirbantis vairuotojas gali nuspręsti padaryti 45 minučių pertrauką transporto priemonėje, kurią vairuoja kitas vairuotojas, su sąlyga, kad jis tam kitam vairuotojui transporto priemonės vairuoti nepadeda.

Su porininku dirbantis vairuotojas gali nuspręsti padaryti 45 minučių pertrauką transporto priemonėje, kurią vairuoja kitas vairuotojas, su sąlyga, kad jis tam kitam vairuotojui transporto priemonės vairuoti nepadeda.

 

Kai keleiviai vežami keliais, vairuotojai gali padaryti ne trumpesnę nei 30 minučių pertrauką, po kurios būtų daroma ne trumpesnė kaip 15 minučių pertrauka, kurios per laiko tarpą būtų paskirstytos taip, kad būtų laikomasi pirmos pastraipos reikalavimų.

Pagrindimas

Keleivius vežantiems vairuotojams turėtų būti suteikta daugiau lankstumo darant pertraukas tam, kad galėtų labiau atsižvelgti į keleivių poreikius, nepratęsiant vairavimo trukmės ir netrumpinant poilsio laiko ir pertraukų.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

„6.  Per bet kurias keturias paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai:

 

a)  keturiais normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais arba

 

b)  dviem normaliais ne trumpesniais nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiais.

 

Taikant b punktą, sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laikotarpiu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki trečios savaitės, einančios po atitinkamos savaitės, pabaigos.“;

 

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Poilsio laikotarpis, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis, pridedamas prie kito normalaus ne trumpesnio nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpio pradžios arba pabaigos.

7.  Poilsio laikotarpis, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis, išnaudojamas prieš normalų ne trumpesnį nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpį arba pridedamas prie jo ir taip pratęsiamas, kaip vienas nenutrūkstamo poilsio laikotarpis.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a.  Normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas ankstesnis sutrumpintas kassavaitinis poilsis, negali būti naudojamasi transporto priemonėje. Jais turi būti naudojamasi tinkamame būste, kuriame yra tinkamos miegamosios bei sanitarinės patalpos ir:

8a.  Normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas ankstesnis sutrumpintas kassavaitinis poilsis, negali būti naudojamasi transporto priemonėje. Jais turi būti naudojamasi ne transporto priemonės kabinoje, o kokybiškame ir lyčių požiūriu tinkamame būste, kuriame yra vairuotojui tinkamos sanitarinės ir miegamosios patalpos ir:

a)  kurį suteikia arba už kurį sumoka darbdavys, arba

a)  kurį suteikia arba už kurį sumoka darbdavys, arba

b)  kuris yra vairuotojo gyvenamojoje vietoje arba kitoje jo pasirinktoje privačioje vietoje.

b)  kuris yra vairuotojo gyvenamojoje vietoje arba kitoje jo pasirinktoje privačioje vietoje.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8b.  Transporto ūkio subjektas organizuoja vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje vietoje kas tris paeiliui einančias savaites.

8b.  Transporto ūkio subjektas organizuoja vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje vietoje ar vairuotojų pasirinktoje kitoje vietoje kas tris paeiliui einančias savaites. Vairuotojas raštu informuoja transporto įmonę prieš tokį poilsio laikotarpį, jei juo bus naudojamasi kitur, o ne vairuotojo gyvenamojoje vietoje. Kai vairuotojas nusprendžia ilsėtis savo gyvenamojoje vietoje, transporto įmonė suteikia vairuotojui finansinių ar praktinių priemonių grįžti namo. Į grįžtamosios kelionės trukmę neturi būti atsižvelgiama apskaičiuojant poilsio laikotarpio trukmę. Jei vairuotojas nusprendžia poilsio laikotarpį praleisti kitoje vietoje, nei jo gyvenamoji vieta, įmonė kelionės išlaidų neatima iš vairuotojui priklausančių kelionpinigių.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

8 straipsnio 8 b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įterpiama ši dalis:

 

8c.  Iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data] ir po to kas dvejus metus valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje nurodoma apie vairuotojams tinkamas poilsio vietas ir saugomas transporto priemonių stovėjimo aikšteles jų nacionalinėje teritorijoje. Komisija pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma bendra valstybių narių kas dvejus metus teikiamų ataskaitų forma.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, tas laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, kurios bendra trukmė neviršija vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų kasdienio poilsio arba sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis savo gulte ar miegamojoje vietoje.

1.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba kassavaitinio poilsio laikotarpiu, tas laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, kurios bendra trukmė neviršija vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų kasdienio poilsio arba kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis savo gulte ar miegamojoje vietoje.

Pagrindimas

Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba kassavaitinio poilsio laikotarpiu, tas laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, kurios bendra trukmė neviršija vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų kasdienio poilsio arba kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis savo gulte ar miegamojoje vietoje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

10 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

6a)  10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Transporto ūkio subjektas nemoka samdomiems arba jai perduotiems vairuotojams jokių mokėjimų, netgi premijų ar priedų prie atlyginimo už nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis kelia grėsmę saugiam eismui keliuose ir (arba) skatina pažeisti šį reglamentą.

1.  Transporto ūkio subjektas nemoka samdomiems arba jai perduotiems vairuotojams jokių mokėjimų, netgi premijų ar priedų prie atlyginimo už nuvažiuotą atstumą, pristatymo greitį ir (arba) vežamų krovinių kiekį, jei šie mokėjimai skatina pažeisti šį reglamentą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

3 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4.  Praėjus penkiolikai metų nuo reikalavimo naujai įregistruotose transporto priemonėse įrengti tachografą, kaip numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse sumontuojamas toks tachografas.

4.  Praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo reikalavimo naujai įregistruotose transporto priemonėse įrengti tachografą, kaip numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė narė, veikiančiose transporto priemonėse sumontuojamas toks tachografas.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

34 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atvykęs į sustoti tinkamą vietą, vairuotojas į skaitmeninį tachografą įveda tų šalių, kuriose kasdienio darbo laikas prasidėjo ir baigėsi, simbolius, taip pat informaciją apie tai, kur ir kada jis kirto sieną būdamas transporto priemonėje. Valstybės narės gali reikalauti, kad transporto priemonių, kurios naudojamos jų teritorijoje atliekant vežimo operacijas, vairuotojai prie šalies simbolio nurodytų išsamesnius geografinius duomenis, jei tos valstybės narės tuos išsamius geografinius duomenis perdavė Komisijai anksčiau nei 1998 m. balandžio 1 d.

Atvykęs į pirmą sustoti tinkamą vietą, vairuotojas į skaitmeninį tachografą įveda tų šalių, kuriose kasdienio darbo laikas prasidėjo ir baigėsi, simbolius, taip pat informaciją apie tai, kur ir kada jis kirto sieną būdamas transporto priemonėje. Valstybės narės gali reikalauti, kad transporto priemonių, kurios naudojamos jų teritorijoje atliekant vežimo operacijas, vairuotojai prie šalies simbolio nurodytų išsamesnius geografinius duomenis, jei tos valstybės narės tuos išsamius geografinius duomenis perdavė Komisijai anksčiau nei 1998 m. balandžio 1 d.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

36 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  36 straipsnio 1 dalies i punktas pakeičiamas taip:

i)  einamosios dienos registracijos lapus ir praėjusias 28 dienas naudotus registracijos lapus;

i)  einamosios dienos registracijos lapus ir praėjusias 56 dienas naudotus registracijos lapus;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

36 straipsnio 1 dalies iii punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b)  36 straipsnio 1 dalies iii punktas pakeičiamas taip:

iii)  tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip reikalaujama šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

iii)  tą dieną ir praėjusias 56 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip reikalaujama šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014

36 straipsnio 2 dalies ii punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2c)  36 straipsnio 2 dalies ii punktas pakeičiamas taip:

ii) tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip reikalaujama šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006;

ii) tą dieną ir praėjusias 56 dienas ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus spaudinius, kaip reikalaujama šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 561/2006;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

Nuorodos

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.6.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Georges Bach

3.10.2017

Svarstymas komitete

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Priėmimo data

25.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

14

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

Nuorodos

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Priėmimo data

4.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

14

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Pateikimo data

7.6.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika