Procedūra : 2017/0122(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0205/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0205/2018

Debates :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsojumi :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0340

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1097kWORD 137k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Wim van de Camp

Atzinuma sagatavotājs (*):

Georges Bach, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 54. pants

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS: STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ
 Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0277),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0167/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. janvāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0205/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Labi darba apstākļi transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi uzņēmējdarbības nosacījumi autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi funkcionējošu un sociāli atbildīgu autotransporta nozari. Lai šo procesu veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās jomas noteikumi autotransporta nozarē būtu skaidri, atbilstoši mērķim, viegli piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu sekmīgi un konsekventi īstenoti visā Savienībā.

(1)   Labi darba apstākļi transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi uzņēmējdarbības nosacījumi autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi funkcionējošu, sociāli atbildīgu un nediskriminējošu autotransporta nozari, kas spēj piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Lai šo procesu veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās jomas noteikumi autotransporta nozarē būtu skaidri, samērīgi, atbilstoši mērķim, viegli piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu sekmīgi un konsekventi īstenoti visā Savienībā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Izvērtējot autotransporta nozarē spēkā esošo Savienības sociālās jomas noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, esošajā tiesiskajā regulējumā tika konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un nepiemēroti noteikumi par iknedēļas atpūtas laikposmiem, atpūtas telpām, pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju iespējām atgriezties mājās noved pie tā, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos noteikumus un nodrošina to izpildi. Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk palielina juridisko nenoteiktību un veicina nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem.

(2)  Izvērtējot autotransporta nozarē spēkā esošo Savienības sociālās jomas noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, tiesiskā regulējuma īstenošanā tika konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri noteikumi par iknedēļas atpūtas laikposmiem, atpūtas telpām, pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju iespējām atgriezties mājās vai doties uz citu viņu izvēlētu vietu noved pie tā, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos noteikumus un nodrošina to izpildi. Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk palielina juridisko nenoteiktību un veicina nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem.

 

Turpretī maksimālais transportlīdzekļa vadīšanas laiks dienā un nedēļā, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 561/2006, sekmīgi palīdz uzlabot transportlīdzekļu vadītāju sociālos apstākļus un ceļu satiksmes drošību kopumā, tāpēc būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu šā laika ievērošanu.

______________

____________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Ceļu satiksmes drošības un izpildes nolūkā visiem transportlīdzekļu vadītājiem vajadzētu būt pilnībā informētiem gan par transportlīdzekļa vadīšanas laika un atpūtas laikposmu noteikumiem, gan atpūtas telpu pieejamību. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāstrādā pie tādu norādījumu izstrādes, kuros skaidri un vienkārši būtu iepazīstināts ar šo regulu, sniegta lietderīga informācija par apstāšanās vietām un atpūtas telpām un uzsvērts, cik svarīgi ir nepieļaut nogurumu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Ceļu satiksmes drošības nolūkā autopārvadājumu uzņēmumi būtu jāmudina ieviest drošības kultūru, kas ietver augstākās vadības izdotu drošības politiku un procedūras, tiešo vadītāju apņemšanos īstenot drošības politiku un strādājošo gatavību ievērot drošības noteikumus. Galvenā uzmanība viennozīmīgi būtu pievēršama ceļu satiksmes drošības jautājumiem, tostarp jautājumiem par nogurumu, atbildību, brauciena plānošanu, grafika izveidi, darba samaksas sasaisti ar darba rezultātiem un savlaicīgu piegāžu pārvaldību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls Savienības sociālās jomas noteikumu nekonsekventai un nesekmīgai izpildes nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri noteikumi, neefektīvs kontroles rīku pielietojums un nepietiekama dalībvalstu administratīvā sadarbība.

(3)  Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls Savienības sociālās jomas noteikumu nekonsekventai un nesekmīgai izpildes nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri noteikumi, neefektīvs un nevienlīdzīgs kontroles rīku pielietojums un nepietiekama dalībvalstu administratīvā sadarbība, palielinot Eiropas iekšējā tirgus sadrumstalotību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Skaidri un piemēroti noteikumi un to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt neizkropļotu konkurenci starp pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem.

(4)  Skaidri un piemēroti noteikumi un to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt neizkropļotu un godīgu konkurenci starp pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Lai saglabātu vai pat palielinātu Eiropas Savienības konkurētspēju, visiem autotransporta jomā piemērojamiem valsts noteikumiem jābūt samērīgiem un pamatotiem un tie nedrīkst kavēt vai padarīt mazāk pievilcīgu Līgumā garantēto pamatbrīvību, piemēram, preču brīvas aprites un pakalpojumu sniegšanas brīvības, īstenošanu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)   Lai nodrošinātu Eiropas mērogā vienlīdzīgus konkurences apstākļus autotransporta nozarē, šī regula būtu jāpiemēro visiem transportlīdzekļiem ar masu virs 2,4 tonnām, kuri veic starptautiskos pārvadājumus.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Kravu pārvadājumi būtiski atšķiras no pasažieru pārvadājumiem. Autobusu vadītāji ir ciešā saskarsmē ar pasažieriem, un viņiem vajadzētu būt iespējai elastīgāk izmantot pārtraukumus, nepagarinot transportlīdzekļa vadīšanas laiku un nesaīsinot atpūtas laikposmus un pārtraukumus.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Transportlīdzekļu vadītāji, kuri iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no mājām. Esošās prasības attiecībā uz regulāru iknedēļas atpūtu nevajadzīgi paildzina šos laikposmus. Tādēļ ir vēlams pielāgot noteikumus par regulāro iknedēļas atpūtu tā, lai transportlīdzekļu vadītājiem kļūtu vieglāk veikt pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu izmantot, sasnieguši mājas, kā arī lai viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. Ir arī jānodrošina, ka pārvadātāji organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai prom no mājām pavadītais laiks nebūtu pārmērīgi ilgs.

(6)  Transportlīdzekļu vadītāji, kuri iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no mājām. Esošās prasības attiecībā uz regulāru iknedēļas atpūtu nevajadzīgi paildzina šos laikposmus. Tādēļ ir vēlams pielāgot noteikumus par regulāro iknedēļas atpūtu tā, lai transportlīdzekļu vadītājiem kļūtu vieglāk veikt pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu izmantot, sasnieguši mājas vai savu izvēlēto galamērķi, kā arī lai viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. Ir arī jānodrošina, ka pārvadātāji organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai prom no mājām pavadītais laiks nebūtu pārmērīgi ilgs. Ja transportlīdzekļa vadītājs nolemj pavadīt atpūtas laiku mājās, pārvadājumu uzņēmumam būtu jānodrošina viņam līdzekļi tur atgriezties.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Ja paredzams, ka transportlīdzekļa vadītājam darba devēja uzdevumā būs jāveic darbības, kas nav viņa kā profesionāla transportlīdzekļa vadītāja darbs, piemēram, iekraušanai un izkraušana, stāvvietas atrašana, transportlīdzekļa apkope, maršruta sagatavošana utt., tad šo pienākumu veikšana būtu jāņem vērā, nosakot viņa darba laiku, iespēju pienācīgi atpūsties un atalgojumu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Lai nodrošinātu transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus kravu iekraušanas un izkraušanas vietās, šādu vietu īpašniekiem un operatoriem būtu jāgādā par transportlīdzekļa vadītāju iespējām piekļūt sanitārajam mezgliem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c)  Atrās tehnoloģiskās attīstības rezultātā attīstās arvien modernākas transportlīdzekļu autonomās vadīšanas sistēmas. Nākotnē šādas sistēmas varētu sekmēt transportlīdzekļu diferencētu lietošanu, un tie varēs pārvietoties bez autovadītāja klātbūtnes. Tas varētu radīt jaunas darbības iespējas, piemēram, kravas automašīnu braukšanu saistītās kolonnās. Tā rezultātā spēkā esošie tiesību akti, tostarp noteikumi par braukšanas un atpūtas laiku, būs jāpielāgo, un tam nepieciešams progress ANO/EEK darba grupas līmenī. Komisijai jāpublicē novērtējuma ziņojums par transportlīdzekļu autonomās vadīšanas sistēmu izmantošanu dalībvalstīs, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu, lai ņemtu vērā transportlīdzekļu autonomās vadīšanas tehnoloģiju sniegtās priekšrocības. Šā tiesību akta mērķis būtu sekmēt ceļu satiksmes drošību, pienācīgus darba apstākļus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, vienlaikus dodot iespēju ES ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas un praksi.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Specializētās stāvvietas būtu pienācīgi jāaprīko labai atpūtai, proti, ar sanitārajiem mezgliem, ēdiena gatavošanas iespējām, drošības aprīkojumu u. tml.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Lai uzlabotu transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus nozarē un uzturētu ceļu satiksmes drošību, izšķiroša nozīme ir pienācīgām atpūtas vietām. Atpūta transportlīdzekļa kabīnē ir raksturīga parādība transporta nozarē, turklāt dažos gadījumos tā ir pat vēlama no drošības un piemērotības viedokļa, tāpēc transportlīdzekļu vadītājiem vajadzētu ļaut atpūsties transportlīdzeklī, ja tas ir aprīkots ar piemērotu guļamvietu. Tāpēc dalībvalstis nedrīkstētu nesamērīgi kavēt vai traucēt specializēto stāvvietu izveidi.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c)  Pārskatītās TEN-T pamatnostādnes paredz atpūtas vietu izveidi uz autoceļiem aptuveni ik pa 100 km, lai nodrošinātu atbilstīgi drošas stāvvietas komerciālajiem ceļu lietotājiem, tādēļ dalībvalstis būtu jāmudina īstenot TEN-T pamatnostādnes un pienācīgi atbalstīt drošu un atbilstīgi pielāgotu stāvvietu izveidi un veikt tajās investīcijas.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

7.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7d)  Lai nodrošinātu kvalitatīvas un cenas ziņā pieejamas atpūtas telpas, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāmudina veidot sociāli, komerciāli, publiski un cita veida uzņēmumi, kuri uzturētu specializētās stāvvietas.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Daudzās autopārvadājumu darbībās Kopienā brauciena daļa ir transports ar prāmi vai vilcienu. Tāpēc attiecībā uz šādām darbībām būtu jāparedz skaidri un atbilstīgi noteikumi par atpūtas laikposmiem un pārtraukumiem.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Efektīvas izpildes garantēšanai ir ļoti svarīgi, lai kompetentās iestādes pārbaudēs uz ceļiem varētu pārliecināties, ka transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmi ir pienācīgi ievēroti gan pārbaudes dienā, gan iepriekšējās 56 dienās.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Lai nodrošinātu, ka noteikumi ir skaidri, viegli saprotami un izpildāmi, informācija jādara pieejama transportlīdzekļu vadītājiem. Tas būtu jāpanāk ar Komisijas koordinācijas darbībām. Transportlīdzekļu vadītājiem būtu arī jāsaņem informācija par atpūtas vietām un drošām stāvvietām, lai būtu iespējams labāk plānot braucienus. Turklāt ar Komisijas koordinācijas darbību palīdzību būtu jāizveido bezmaksas palīdzības tālruņa līnija, lai brīdinātu kontroles dienestus gadījumā, ja uz transportlīdzekļu vadītājiem tiek izdarīts neatbilstīgs spiediens vai īstenota krāpšana vai nelikumīga rīcība.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9c)  Regulas (EK) Nr. 1071/2009 6. pants uzliek dalībvalstīm pienākumu piemērot vienotu pārkāpumu klasifikāciju, kad tiek novērtēta laba reputācija. Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka valsts noteikumi par sankcijām par Regulas (EK) Nr. 561/2006 un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem tiek piemēroti efektīvi, samērīgi un preventīvi. Ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstu piemērotās sankcijas ir nediskriminējošas un samērīgas ar pārkāpuma smagumu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai uzlabotu sociālās jomas noteikumu izpildes nodrošināšanas izmaksu lietderību, vajadzētu pilnībā izmantot pašreizējās un nākamās paaudzes tahogrāfu sistēmu potenciālu. Tādēļ būtu jāuzlabo tahogrāfu funkcijas, lai būtu iespējams precīzāk noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu, it īpaši starptautiskos pārvadājumos.

(11)  Lai uzlabotu sociālās jomas noteikumu izpildes nodrošināšanas izmaksu lietderību, pašreizējo un viedo tahogrāfu sistēmu izmantošanai starptautiskos pārvadājumos vajadzētu būt obligātai. Tādēļ būtu jāuzlabo tahogrāfu funkcijas, lai būtu iespējams precīzāk noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Sakarā ar jauno tehnoloģiju un digitalizācijas straujo attīstību visā Savienības ekonomikā un nepieciešamību nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus starptautisko autopārvadājumu uzņēmumiem, ir jāsaīsina pārejas periods viedā tahogrāfa ierīkošanai reģistrētajos transportlīdzekļos. Viedie tahogrāfi palīdzēs veikt vienkāršotas kontroles un tādējādi atvieglos valstu iestāžu darbu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Ņemot vērā viedtālruņu plašo izmantošanu un to funkciju pastāvīgo pilnveidošanu, kā arī ņemot vērā Galileo ieviešanu, kas piedāvā lielākas iespējas reāllaika lokalizācijai, ko jau izmanto daudzi mobilie lietotāji, Komisijai vajadzētu izpētīt iespēju izstrādāt un sertificēt mobilo lietotni, kas piedāvā tādas pašas priekšrocības kā viedie tahogrāfi un tādas pašās saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Regulas 2. panta 1. punktā iekļauj šādu aa) apakšpunktu:

 

”aa)  transportlīdzekļiem, kurus izmanto starptautiskiem kravu pārvadājumiem un kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 2,4 tonnas, vai”

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

3. pants – ha punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“ha)  kravu pārvadāšanai izmantojamiem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, ja pārvadāšana netiek veikta kā komercpārvadājums, bet gan kā uzņēmuma vai transportlīdzekļa vadītāja pašpārvadājums, un ja transportlīdzekļa vadīšana nav tā vadītāja pamatnodarbošanās;”

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

4. pants – 1. daļa – r punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

r)  “nekomerciāli pārvadājumi” ir pārvadājumi ar autotransportu, izņemot komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta samaksa un kuri nerada ieņēmumus.

r)  “nekomerciāli pārvadājumi” ir pārvadājumi ar autotransportu, izņemot komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta samaksa un kuri nerada ieņēmumus vai apgrozījumu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

4. pants – 1. daļa – ra punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas 4. pantam pievieno jaunu ra) punktu:

 

“ra)  “mājas” nozīmē transportlīdzekļu vadītāja reģistrēto dzīvesvietu kādā no dalībvalstīm.”

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

5. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2a)  Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj šādi:

1.  Transportlīdzekļu vadītāju minimālais vecums ir 18 gadi.

 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=LV)

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

7. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo pārtraukumu var aizstāt ar vismaz 15 minūšu ilgu pārtraukumu, kam seko vismaz 30 minūšu ilgs pārtraukums, kas katrs sadalīts visā laikposmā tā, lai atbilstu pirmās daļas noteikumiem.

Šo pārtraukumu var aizstāt ar vismaz 15 minūšu ilgiem pārtraukumiem, kas katrs sadalīts visā laikposmā tā, lai atbilstu pirmās daļas noteikumiem. Jebkurš pārtraukums, kas šādā veidā paņemts pirms mazāk nekā 45 minūtēm transportlīdzekļa vadīšanas laika, neatbilst pirmās daļas noteikumiem.

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

  

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Regulas 8. panta 6. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ba)  trīs regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus vismaz 45 stundu garumā un vienu saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu vismaz 24 stundu garumā.”

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas laikposmu, kas izmantots vienā reizē pirms trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.

Šā punkta b) un c) apakšpunkta nolūkā iepriekš minētos saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas laikposmu, kas izmantots vienā reizē pirms trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai saskaņā ar 8.b punktu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 6.a punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  Regulas 8. panta 6.a punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

6.a Atkāpjoties no 6. punkta, transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu neregulāru starptautisko pasažieru pārvadājumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda izmantošanas ir tiesīgs atlikt nedēļas atpūtas laiku līdz 12 secīgiem 24 stundu periodiem ar nosacījumu, ka:

6.a  Atkāpjoties no 6. punkta, transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu neregulāru pasažieru pārvadājumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda izmantošanas ir tiesīgs atlikt nedēļas atpūtas laiku līdz 12 secīgiem 24 stundu periodiem ar nosacījumu, ka:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Pamatojums

Šī atkāpe būtu jāpiemēro arī pārvadājumiem valsts iekšienē, un jo īpaši labumu no šīs iespējas vajadzētu gūt lielākajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ab)  Regulas 8. panta 6.a punkta a) apakšpunktu svītro:

a)  pārvadājums ilgst vismaz 24 stundas dalībvalstī vai trešā valstī, kas nav tā pati valsts, kurā pārvadājums sācies;

""

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 6.aa punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ac)  Regulas 8. pantam pievieno jaunu punktu:

 

”6.aa  Atkāpjoties no 8. panta 2. punkta un 8. panta 6. punkta otrās daļas, transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu neregulāru pasažieru pārvadājumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006, ne vairāk kā divas reizes nedēļā ikdienas atpūtas laikposmu var atlikt par vienu stundu ar noteikumu, ka ikdienas atpūtas laikposms, ko viņš izmanto pēc šīs atkāpes izmantošanas, ir vismaz 9 stundas, un ka šādi netiek ietekmēta ceļu satiksmes drošība.”

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 6.ab punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ad)  Regulas 8. pantam pievieno jaunu punktu:

 

”6.ab  Ja tas neapdraud ceļu satiksmes drošību, transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu neregulāru pasažieru pārvadājumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, drīkst regulāro ikdienas atpūtas laikposmu iedalīt trīs periodos, kuri ir vismaz šādi: nepārtraukts 1 stundas periods, nepārtraukts 2 stundu periods un nepārtraukts 9 stundu periods. Minētie laikposmi var būt jebkādā secībā, taču divus 9 stundu periodus nedrīkst ņemt nepārtraukti divās secīgās dienās.”

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Jebkuru atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, ņem tūlīt pirms vismaz 45 stundu ilga regulārā iknedēļas atpūtas laikposma vai uzreiz pēc tā.

7.  Jebkuru atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, izmanto kopā ar vismaz 45 stundu ilgu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  Regulas 8. panta 8. punktu groza šādi:

8.  Ja transportlīdzekļa vadītājs to vēlas, ikdienas atpūtas laikposmus un saīsinātus iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus bāzes vietas var ņemt transportlīdzeklī, ja vien tas ir aprīkots ar guļamvietu katram transportlīdzekļa vadītājam un ja tas nav kustībā.

8.  Ja transportlīdzekļa vadītājs to vēlas, ikdienas atpūtas laikposmus ārpus bāzes vietas var ņemt transportlīdzeklī, ja vien tas ir aprīkots ar guļamvietu katram transportlīdzekļa vadītājam un ja tas nav kustībā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.a  Regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, nepavada transportlīdzeklī.Šos laikposmus transportlīdzekļa vadītājs pavada piemērotā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un sanitārie mezgli; tā ir:

8.a  Regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus, saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, nepavada transportlīdzeklī. Tā vietā šos laikposmus transportlīdzekļa vadītājs pavada piemērotā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un sanitārie mezgli. Šāda izmitināšanas vieta ir:

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.a punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  vai nu darba devēja nodrošināta vai apmaksāta vieta, vai

a)  vai nu darba devēja nodrošināta vai apmaksāta vieta, vai

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.a punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  mājas vai cita transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta privāta vieta.

b)  transportlīdzekļa vadītāja mājas vai cita transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta privāta vieta.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.aa punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:

 

”8.aa  Šā panta 8.a punktu nepiemēro, ja regulārie iknedēļas atpūtas laikposmi, kā arī saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi tiek pavadīti vietās, kas ir sertificētas kā atbilstošas 8.a panta prasībām, taču ar noteikumu, ka transportlīdzeklis nav kustībā un ir aprīkots ar guļamvietu katram transportlīdzekļa vadītājam.”

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.b punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.b  Transporta uzņēmums organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai transportlīdzekļu vadītāji katrā triju secīgu nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu pavadīt mājās.

8.b  Pārvadājumu uzņēmums organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai transportlīdzekļu vadītāji pirms katra triju secīgu nedēļu laikposma beigām vismaz vienu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu pavadīt mājās vai citā transportlīdzekļa vadītāja izvēlētā vietā. Transportlīdzekļa vadītājs rakstiski informē pārvadājumu uzņēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms šāda atpūtas laikposma, ja tas tiks veikts vietā, kas nav transportlīdzekļa vadītāja mājas. Ja transportlīdzekļa vadītājs šo atpūtu vēlas izmantot mājās, pārvadājumu uzņēmums nodrošina vadītājam nepieciešamos līdzekļus, lai tajās atgrieztos.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.b punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas 8. panta 8.b punktā pievieno šādu daļu:

 

“Transportlīdzekļa vadītājs deklarē, ka tas citā paša izvēlētā vietā ir pavadījis regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu. Šo deklarāciju glabā uzņēmuma telpās.”

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Regulā iekļauj šādu pantu:

 

”8.a pants

 

1.  Atkāpjoties no 8. panta 8.a punkta, transportlīdzekļa vadītājs drīkst veikt regulārus iknedēļas atpūtas laikposmus un saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus jebkurā stāvvietā, kas pati sevi sertificējusi kā specializēto stāvvietu (DPA).

 

2.   Visas stāvvietas, kurās ir vismaz šīs regulas I pielikumā minētās telpas un aprīkojums, ir tiesīgas pie iebraukšanas norādīt, ka tās ir pašsertificētas kā specializētās stāvvietas.

 

3.   Dalībvalstis nodrošina regulāras pārbaudes pēc nejaušības principa, lai pārliecinātos par stāvvietu raksturlielumu atbilstību 1. pielikumā noteiktajiem DPA kritērijiem.

 

4.   Dalībvalstis izmeklē sūdzības par pašsertificētām DPA, kas neatbilst 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

 

5.  Dalībvalstis izplata informāciju par specializētām stāvvietām, kuras vairs neatbilst 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem, izmantojot Regulas (ES) Nr. 885/2013 5. panta 3. punktā minēto valsts vai starptautisko piekļuves punktu.

 

6.  Visas stāvvietas, kas atbilst 1. pielikumā noteiktajiem DPA kritērijiem, tiek uzskatītas par piemērotām ikdienas atpūtai, iknedēļas atpūtai, kompensācijas atpūtai un saīsinātajai iknedēļas atpūtai šīs regulas izpratnē, ja vien nav norādīts citādi saskaņā ar 5. punktu.

 

7.  Sākot no šīs regulas spēkā stāšanas dienas dalībvalstis ik gadu iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par specializēto stāvvietu pieejamību to teritorijā.

 

8.  Dalībvalstis veicina specializēto stāvvietu izveidi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 39. panta 2. punktā c) apakšpunkta noteikumiem.

 

Komisija vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par piemērotu atpūtas telpu un drošu stāvvietu pieejamību transportlīdzekļu vadītājiem. Minēto ziņojumu atjauno reizi gadā, pamatojoties uz Komisijas apkopoto 5. punktā minēto informāciju, un tajā iekļauj sarakstu ar ierosinātajiem pasākumiem transportlīdzekļu vadītājiem pieejamo piemēroto atpūtas telpu un drošo stāvvietu skaita un kvalitātes palielināšanai.”

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

9. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai saīsinātu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes sakarā ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot vienu stundu. Regulārā ikdienas atpūtas laikposmā vai saīsinātajā iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļasvietai vai kušetei.

9.  Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai saīsinātu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes sakarā ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot vienu stundu. Regulārā ikdienas atpūtas laikposmā vai saīsinātajā iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļamkabīnei, guļasvietai vai kušetei.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

9. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas 9. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

 

“Šā panta 1. punktā minēto atkāpi var piemērot arī regulārajiem iknedēļas atpūtas laikposmiem, ja pārvadājuma ar prāmi ilgums ir ne mazāk kā 12 stundas. Šajā iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļamkabīnei.”

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

10. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(6a)  Regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Transporta uzņēmums nedrīkst transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt atalgojumu, prēmiju vai algas piemaksu, tostarp par rādītajiem, kas saistīti ar nobraukto attālumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu, izņemot gadījumus, kad šāda samaksa neapdraud satiksmes drošību un/vai neveicina šīs regulas pārkāpšanu.

1.  Pārvadājumu uzņēmums nedrīkst transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt atalgojumu, pat prēmiju vai algas piemaksu veidā, par rādītajiem, kas saistīti ar nobraukto attālumu, piegādes ātrumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu, ja šāda samaksa veicina šīs regulas pārkāpšanu.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

12. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēta ceļu satiksmes drošība, transportlīdzekļa vadītājs var atkāpties no 8. panta 2. punkta un 8. panta 6. punkta otrās daļas ar mērķi sasniegt piemērotu izmitināšanas vietu, kā minēts 8. panta 8.a punktā, lai tur pavadītu ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposmu. Šādas atkāpes rezultātā nedrīkst pārsniegt ikdienas vai iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikus vai saīsināt ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposmus. Ne vēlāk kā pēc ierašanās piemērotā izmitināšanas vietā transportlīdzekļa vadītājs manuāli norāda šādas atkāpšanās iemeslus reģistrācijas kontrolierīces reģistrācijas diagrammā vai reģistrācijas kontrolierīces izdrukā, vai savā darba žurnālā.

Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēta ceļu satiksmes drošība, transportlīdzekļa vadītājs var izņēmuma kārtā atkāpties no 6. panta 1. punkta ar mērķi divu stundu laikā sasniegt darba devēja darbības centru, kur ir transportlīdzekļa vadītāja bāzes vieta, ja viņš pirms tam ir atpūties 30 minūtes. Ne vēlāk kā pēc ierašanās piemērotā izmitināšanas vietā transportlīdzekļa vadītājs manuāli norāda šādas atkāpšanās iemeslus reģistrācijas kontrolierīces izdrukā. Laikposmu līdz divām stundām kompensē ar atbilstoši ilgu atpūtu, kas izmantota vienā reizē pirms pagājušas trīs nedēļas pēc attiecīgās nedēļas.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Regulas 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

d)  transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas un kurus izmanto vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kā noteikts 2. panta 13. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, lai piegādātu sūtījumus kā vispārēju pakalpojuma daļu.

d)  transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas un kurus izmanto vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kā noteikts 2. panta 13. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, lai piegādātu sūtījumus kā daļu no pasta sūtījuma, kā tas definēts Direktīvas 97/67/EK 2. panta 6. punktā.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LV)

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(7b)  Regulas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

e) transportlīdzekļiem, ko izmanto vienīgi uz salām, kuru platība nepārsniedz 2300 kvadrātkilometrus un kuras nav savienotas ar pārējo valsts teritoriju ar tiltu, braslu vai tuneli, ko var izmantot mehāniski transportlīdzekļi;

e)  transportlīdzekļiem, ko izmanto vienīgi uz salām vai no pārējās valsts teritorijas izolētos reģionos, kuru platība nepārsniedz 2300 kvadrātkilometru un kuri nav savienoti ar pārējo valsts teritoriju ar tiltu, braslu vai tuneli, ko var izmantot mehāniski transportlīdzekļi, un kuri nerobežojas ne ar vienu citu dalībvalsti;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=EN)

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

13. pants – 1. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c)  Regulas 13. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

”pa)  transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 44 tonnas, un kurus celtniecības uzņēmumi izmanto 100 km rādiusā no uzņēmuma bāzes vietas, turklāt ar noteikumu, ka attiecīgā transportlīdzekļa vadīšana nav transportlīdzekļa vadītāja pamatnodarbošanās;”

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

14. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Steidzamos gadījumos dalībvalstis ārkārtas apstākļos var piešķirt pagaidu izņēmumu uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas, to pienācīgi pamatojot un tūlīt darot zināmu Komisijai.

2.  Steidzamos gadījumos dalībvalstis ārkārtas apstākļos var piešķirt pagaidu izņēmumu uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas, to pienācīgi pamatojot un tūlīt darot zināmu Komisijai.

 

Šo informāciju publicē īpaši tam paredzētā publiski pieejamā tīmekļa vietnē, ko Komisija uztur visās ES oficiālajās valodās.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

15. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 3. panta a) punktā minēto transportlīdzekļu vadītājiem piemēro attiecīgās valsts tiesību aktus, kas nodrošina atbilstīgu aizsardzību saistībā ar pieļaujamajiem transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, obligātajiem pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem. Dalībvalstis informē Komisiju par attiecīgajiem valsts noteikumiem, ko tās piemēro šādu transportlīdzekļu vadītājiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka 3. panta a) punktā minēto transportlīdzekļu vadītājiem piemēro attiecīgās valsts tiesību aktus, kas nodrošina atbilstīgu aizsardzību saistībā ar pieļaujamajiem transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, obligātajiem pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem. Transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļu, kā arī satiksmes drošības un īstenošanas nolūkā dalībvalstīm ir jānodrošina stāvvietas un atpūtas vietas, kas ziemas periodā tiek attīrītas no sniega un ledus, jo īpaši Eiropas Savienības attālākajos un/vai nomaļajos reģionos.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

17. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Regulas 17. pantā pievieno šādu 3.a punktu:

 

“3.a  Ziņojumā ietver novērtējumu par transportlīdzekļu autonomās vadīšanas sistēmu izmantošanu dalībvalstīs un iespējām transportlīdzekļa vadītājam ierakstīt laikposmu, kurā transportlīdzekļa autonomās vadīšanas sistēma bija aktivēta, turklāt vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai, tostarp vajadzīgās prasības transportlīdzekļa vadītājam, lai šie dati tiktu ierakstīti viedajā tahogrāfā.”

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

19. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus par sodiem, ko piemēro par šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi to īstenošanai. Šiem sodiem ir jābūt iedarbīgiem, samērīgiem ar pārkāpuma smagumu, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu12, preventīviem un nediskriminējošiem. Par šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem piemēro tikai vienu sodu vai procedūru. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šiem pasākumiem un noteikumiem par sodiem līdz datumam, kas noteikts 29. panta otrajā daļā. Dalībvalstis nekavējoties ziņo par jebkādiem turpmākiem šādu pasākumu un noteikumu grozījumiem. Komisija attiecīgi informē dalībvalstis.

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus par sodiem, ko piemēro par šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi to īstenošanai. Šiem sodiem ir jābūt iedarbīgiem un samērīgiem ar pārkāpumu smagumu, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumā12, kā arī preventīviem un nediskriminējošiem. Par šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem piemēro tikai vienu sodu vai procedūru. Dalībvalstis līdz dienai, kas noteikta 29. panta otrajā daļā, paziņo Komisijai par minētajiem noteikumiem un pasākumiem, kā arī valsts līmenī izvēlēto metodi un kritērijiem to samērīguma novērtēšanai. Dalībvalstis nekavējoties ziņo par visiem turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē. Komisija informē dalībvalstis par minētajiem noteikumiem un pasākumiem, kā arī par visiem grozījumiem tajos.

 

Šo informāciju publicē īpaši tam paredzētā publiski pieejamā tīmekļa vietnē, ko Komisija uztur visās ES oficiālajās valodās, iekļaujot tajā detalizētu aprakstu par minētajiem ES dalībvalstīs piemērotajiem sodiem.

__________________

__________________

12  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp).

12  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp).

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

25. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka vienotu pieeju, ievērojot 24. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

2.  Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka vienotu pieeju šīs regulas īstenošanai, ievērojot 24. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

Pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulai pievieno šādu pielikumu:

 

“Minimālās prasības stāvvietām

 

A daļa. Aprīkojums pakalpojumu sniegšanai

 

1)  Tualetes ar ūdens krāniem, tīras, darba kārtībā un regulāri pārbaudītas:

 

– līdz 10 vietām — vismaz viens tualetes bloks ar četrām tualetēm;

 

– no 10 līdz 25 vietām — vismaz viens tualetes bloks ar astoņām tualetēm;

 

– no 25 līdz 50 vietām — vismaz divi tualetes bloki ar 10 tualetēm katrā;

 

– no 50 līdz 75 vietām — vismaz divi tualetes bloki ar 15 tualetēm katrā;

 

– no 75 līdz 125 vietām — vismaz četri tualetes bloki ar 15 tualetēm katrā;

 

– virs 125 vietām — vismaz seši tualetes bloki ar 15 tualetēm katrā.

 

2)  Dušas, tīras, darba kārtībā un regulāri pārbaudītas:

 

– līdz 10 vietām — vismaz viens dušas bloks ar divām dušām;

 

– no 25 līdz 50 vietām — vismaz divi dušas bloki ar piecām dušām katrā;

 

– no 50 līdz 75 vietām — vismaz divi dušas bloki ar 10 dušām katrā;

 

– no 75 līdz 125 vietām — vismaz četri dušas bloki ar 12 dušām katrā;

 

– virs 125 vietām — vismaz seši dušas bloki ar 15 dušām katrā.

 

3)  Pienācīga piekļuve dzeramajam ūdenim.

 

4)  Piemērotas ēdiena gatavošanas telpas, uzkožamo bārs vai restorāns.

 

5)  Veikals ar dažādu pārtiku, dzērieniem utml., pašā stāvvietā vai tās tuvumā.

 

6)  Pietiekami daudz pietiekamas ietilpības atkritumu tvertņu.

 

7)  Pārsegums pret lietu vai sauli līdzās stāvvietai.

 

8)  Ārkārtas situācijas rīcības plāns / pārvaldes personāla pieejamība / personālam ir zināma kontaktinformācija, kas izmantojama ārkārtas situācijās.

 

9)  Piknika galdi ar soliem vai alternatīvi risinājumi, pieejami pienācīgā skaitā.

 

10)  Atsevišķs Wi-Fi pakalpojums.

 

11)  Bezskaidras naudas rezervācijas, maksājumu un rēķinu sistēma.

 

12)  Brīvo vietu norāžu sistēma gan pašā stāvvietā, gan tiešsaistē.

 

13)  Aprīkojums pakalpojumu sniegšanai ir piemērots abiem dzimumiem.

 

B daļa. Drošības elementi

 

1)  Stāvvieta ir pastāvīgi nodalīta no tās apkārtnes, piemēram, ar žogiem vai citiem šķēršļiem, kas novērš nejaušu iekļūšanu un apzinātu, nelikumīgu iekļūšanu, vai kavē šādu iekļūšanu.

 

2)  Kravas automobiļu stāvvietā var iekļūt vienīgi tās lietotāji un stāvvietas darbinieki.

 

3)  Darbojas digitālā videoreģistrācija (vismaz 25 kadri sekundē). Sistēma visu fiksē nepārtraukti vai arī reaģējot uz kustībām.

 

4)  Ir uzstādīta videonovērošanas sistēma, kas var aptvert visu žogu un nodrošināt, ka visas darbības žoga tuvumā vai pie žoga var skaidri fiksēt (videonovērošanas ieraksta režīms).

 

5)  Teritoriju uzrauga ar patruļām vai citā veidā.

 

6)  Par visiem noziedzīgiem nodarījumiem ziņo kravas automobiļu stāvvietas darbiniekiem un policijai. Ja iespējams, transportlīdzeklis netiek kustināts, gaidot norādījumus no policijas.

 

7)  Pastāvīgi izgaismotas brauktuves un gājēju celiņi.

 

8)  Gājēju drošība specializētajās stāvvietās.

 

9)  Stāvlaukuma uzraudzība ar atbilstīgām un samērīgām drošības pārbaudēm.

 

10)  Skaidri norādīts(-i) ārkārtas palīdzības dienestu tālruņa numurs(-i).”

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a)  Regulas 1. panta 1. punktu groza šādi:

1.  Šajā regulā ir noteikti pienākumi un prasības attiecībā uz tādu tahogrāfu konstrukciju, uzstādīšanu, lietošanu, testēšanu un kontroli, kurus izmanto autotransportā, lai pārbaudītu atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/15/EK14 un Padomes Direktīvai 92/6/EEK15.

1.  Šajā regulā ir noteikti pienākumi un prasības attiecībā uz tādu tahogrāfu konstrukciju, uzstādīšanu, lietošanu, testēšanu un kontroli, kurus izmanto autotransportā, lai pārbaudītu atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/15/EK14 un Padomes Direktīvai 92/6/EEK15, Regulai (EK) Nr. 1072/2009, Padomes direktīvai 92/106/EEK15a, Direktīvai 96/71/EK un Direktīvai 2014/67/ES, ciktāl tas attiecas uz darba ņēmēju norīkošanu darbā autotransporta nozarē, un Direktīvai, ar ko nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā autotransporta nozarē.

__________________

__________________

14  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).

14  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).

15  Padomes Direktīva 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.).

15  Padomes Direktīva 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.).

 

15a  Padomes 1992. gada 7. decembra Direktīva 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

2. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1b)  Regulas 2. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“ha)  „viedais tahogrāfs” ir digitāls tahogrāfs, ar kuru saskaņā ar šo regulu izmanto satelītnavigācijas sistēmā balstītu pozicionēšanas pakalpojumu, lai automātiski noteiktu tā atrašanās vietu;”

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

3. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1c)  Regulas 3. panta 4. punktu groza šādi:

4.  Piecpadsmit gadus pēc tam, kad uz pirmo reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem attiecas prasība uzstādīt tahogrāfu,paredzēts 8., 9. un 10. pantā, ar šādu tahogrāfu tiek aprīkoti transportlīdzekļi, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts.

4.  Ne vēlāk kā līdz 1... [OV: 3 gadi pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] ar viedo tahogrāfu aprīko šādus transportlīdzekļus:

 

a)  transportlīdzekļus, ko izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts analogais tahogrāfs,

 

b)  transportlīdzekļus, ko izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, kas atbilst specifikācijām I B pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 3821/85, kā to piemēroja līdz 2011. gada 30. septembrim, vai

 

c)  transportlīdzekļus, ko izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, kas atbilst specifikācijām I B pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 3821/85, kā to piemēro no 2011. gada 1. oktobra.

 

__________________

 

  Tiek pieņemts, ka autotransporta jomas tiesību aktu kopums stāsies spēkā 2019. gadā un Komisijas īstenošanas tiesību akta par viedajiem tahogrāfiem otrā versija — līdz 2019./2020. gadam (sk. turpmāko 11. pantu), pēc tam piemērojot pakāpenisku pieeju modernizācijai.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LV)

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

3. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1d)  Regulas 3. pantā iekļauj 4.a punktu:

 

4.a  Līdz ... [OV: 4 gadi pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] ar viedo tahogrāfu aprīko visus transportlīdzekļus, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, kas atbilst I B pielikumam  Padomes Regulai (EEK) Nr. 3821/85, kā to piemēro kopš 2012. gada 1. oktobra.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

3. pants – 4.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1e)  Regulas 3. pantu papildina ar 4.b punktu:

 

4.b  Līdz ... [OV: 5 gadi pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] ar viedo tahogrāfu aprīko visus transportlīdzekļus, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, un kuros ir uzstādīts viedais tahogrāfs, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 2016/799  I C pielikumam.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1.f punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

4. pants – 2. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1f)  Regulas 4. panta 2. punktā iekļauj šādu ievilkumu:

 

– ir aprīkoti ar pietiekami ietilpīgu atmiņu visu šajā regulā noteikto datu glabāšanai;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa– -1.g punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

7. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1g)  Regulas 7. panta 1. punktu aizstāj šādi:

1.  Dalībvalstis nodrošina, lai personas datu apstrāde saistībā ar šo regulu notiktu tikai tādēļ, lai pārbaudītu atbilstību šai regulai un Regulai (EK) Nr. 561/2006, saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 2002/58/EK un Direktīvas 95/46/EK 28. pantā minētās dalībvalsts uzraudzības iestādes uzraudzībā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu apstrāde saistībā ar šo regulu notiek tikai tādēļ, lai pārbaudītu atbilstību šai regulai un Regulai (EK) Nr. 561/2006, Direktīvai 2002/15/EK, Padomes Direktīvai 92/6/EEK, Padomes Direktīvai 92/106/EEK, Regulai (EK) Nr. 1072/2009, Direktīvai 96/71/EK un Direktīvai 2014/67/ES attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā autotransporta nozarē, kā arī direktīvai, ar ko nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā autotransporta nozarē, rīkojoties saskaņā ar Regulu (ES)2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK un Regulas (ES) Nr. 2016/679 51. pantā minētās dalībvalsts uzraudzības iestādes uzraudzībā.

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1.h punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1h)  Regulas 7. panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj šādi:

2.  Jo īpaši dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu aizsargāti pret izmantojumu, kas nav izmantojums, kurš ir cieši saistīts ar šo regulu un Regulu (EK) Nr. 561/2006 saskaņā ar 1. punktu attiecībā uz:

“2.  Jo īpaši dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu aizsargāti pret izmantojumu, kas nav izmantojums, kurš ir cieši saistīts ar šo regulu un Regulu (EK) Nr. 561/2006, Direktīvu 2002/15/EK, Padomes Direktīvu 92/6/EEK, Padomes Direktīvu 92/106/EEK, Regulu (EK) Nr. 1072/2009, Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES attiecībā uz autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī direktīvu, ar ko nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES par autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā, saskaņā ar 1. punktu attiecībā uz:

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 165/2014

8. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  ik pēc trim stundām — uzkrātais transportlīdzekļa vadīšanas laiks

–  ik pēc minūtes uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laika, kā arī ikreiz, kad transportlīdzeklis šķērso dalībvalsts robežu;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

8. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Regulas 8. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

 

Lai kontroles iestādēm atvieglotu atbilstības pārbaudi, viedie tahogrāfi reģistrē arī to, vai transportlīdzeklis ticis izmantots kravu vai pasažieru pārvadāšanai, kā prasīts Regulā (EK) Nr. 561/2006.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

8. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  Regulas 8. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

 

Transportlīdzekļus, ko pirmo reizi reģistrē pēc ... [24 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā], aprīko ar tahogrāfu saskaņā ar šīs regulas 8. panta 1. punkta pirmās daļas otro ievilkumu un 8. panta 1. punkta otro daļu.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

9. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1c)  Regulas 9. panta 2. punktu aizstāj šādi:

2.  Piecpadsmit gadus pēc tam, kad uz pirmo reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem attiecas prasība uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts šajā pantā un 8. un 10. pantā, dalībvalstis piemērotā pakāpē piešķir savām kontroles iestādēm attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtas, kas vajadzīgas šajā pantā minētās datu pārraides veikšanai, ņemot vērā savas īpašās īstenošanas prasības un stratēģijas. Līdz minētajam laikam dalībvalstis var izlemt, vai savas kontroles iestādes aprīkot ar šādām attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtām.

“2.  Līdz ... [OV: 1 gads pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] dalībvalstis piemērotā apjomā piešķir savām kontroles iestādēm attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtas, kas vajadzīgas šajā pantā minētās datu pārraides veikšanai, ņemot vērā savas īpašās īstenošanas prasības un stratēģijas. Līdz minētajam laikam dalībvalstis var izlemt, vai savas kontroles iestādes aprīkot ar šādām attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtām.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LV)

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

9. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1d)  Regulas 9. panta 3. punktu aizstāj šādi:

3.  Šā panta 1. punktā minētā saziņa ar tahogrāfu notiek vienīgi tad, ja to iniciē kontroles iestāžu ierīces. Tā ir aizsargāta, lai nodrošinātu datu integritāti un reģistrācijas un kontroles ierīču autentifikāciju. Piekļuve pārraidītajiem datiem ir tikai kontroles iestādēm, kuras ir pilnvarotas pārbaudīt Regulas (EK) Nr561/2006 un šīs regulas pārkāpumus, un darbnīcām, ja tas ir vajadzīgs tahogrāfa pareizas funkcionēšanas pārbaudei.

“3.  Šā panta 1. punktā minētā saziņa ar tahogrāfu notiek vienīgi tad, ja to iniciē kontroles iestāžu ierīces. Tā ir aizsargāta, lai nodrošinātu datu integritāti un reģistrācijas un kontroles ierīču autentifikāciju. Piekļuve pārraidītajiem datiem ir tikai kontroles iestādēm, kuras ir pilnvarotas pārbaudīt 7. panta 1punktā minēto Savienības tiesību aktu un šīs regulas pārkāpumus, un darbnīcām, ja tas ir vajadzīgs tahogrāfa pareizas funkcionēšanas pārbaudei.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

11. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1e)  Regulas 11. panta 1. punktu groza šādi:

Lai nodrošinātu, ka viedie tahogrāfi atbilst šajā regulā noteiktajiem principiem un prasībām, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi 8., 9. un 10. panta vienādai piemērošanai, izņemot noteikumus, kas paredzētu papildu datu reģistrēšanu tahogrāfā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

Lai nodrošinātu, ka viedie tahogrāfi atbilst šajā regulā noteiktajiem principiem un prasībām, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi 8., 9. un 10. panta vienādai piemērošanai, izņemot noteikumus, kas paredzētu papildu datu reģistrēšanu tahogrāfā.

 

Līdz ... [OV: 12 mēneši pēc šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt ikvienu robežas šķērsošanas gadījumu, ko veic 8. panta 1. punkta pirmās daļas otrajā ievilkumā un 8. panta 1. punkta otrajā daļā norādītie transportlīdzekļi.

 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.f punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

34. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1f)  Regulas 34. panta 5. punkta b) apakšpunktu groza šādi:

iv)  zem atzīmes : pārtraukumi vai atpūta.

”iv)  zem atzīmes : pārtraukumi, atpūta, ikgadējais atvaļinājums vai slimības atvaļinājums,

 

zem atzīmes “brauciens ar prāmi/vilcienu”: papildus atzīmei : atpūtas laikposms, kas pavadīts uz prāmja vai vilcienā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 561/2006 9. pantā.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 165/2014

34. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ierodoties piemērotā apstāšanās vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba laikposmu, kā arī kurā vietā un kad transportlīdzekļa vadītājs ar transportlīdzekli šķērsoja robežu. Dalībvalstis var pieprasīt transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic iekšzemes pārvadājumus to teritorijā, papildus dalībvalsts simbolam ievadīt sīkākus ģeogrāfiskos datus ar nosacījumu, ka šīs dalībvalstis minētos sīkākos ģeogrāfiskos datus ir paziņojušas Komisijai līdz 1998. gada 1. aprīlim.

7.  Ja tahogrāfs nevar automātiski reģistrēt robežas šķērsošanu, transportlīdzekļa vadītājs pirmajā iespējamā un pieejamā apstāšanās vietā tajā ievada to valstu simbolus, kurās viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba laikposmu, kā arī kurā vietā un kad transportlīdzekļa vadītājs ar transportlīdzekli šķērsoja robežu. Pēc robežas šķērsošanas un ierašanās jaunā valstī valsts kodu tahogrāfā ievada zem virsraksta BEGIN. Dalībvalstis var pieprasīt transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic iekšzemes pārvadājumus to teritorijā, papildus dalībvalsts simbolam ievadīt sīkākus ģeogrāfiskos datus ar nosacījumu, ka šīs dalībvalstis minētos sīkākos ģeogrāfiskos datus ir paziņojušas Komisijai līdz 1998. gada 1. aprīlim.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

34. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Regulas 34. pantā iekļauj jaunu 7.a punktu:

 

”7.a  Transportlīdzekļu vadītājiem nodrošina apmācību par to, kā pareizi izmantot tahogrāfu, lai tie varētu pilnībā izmantot šo iekārtu. Transportlīdzekļa vadītājiem nav jāsedz izmaksas par viņu apmācību, kas būtu jānodrošina darba devējam.”

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

34. pants – 7.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Regulas 34. pantā iekļauj jaunu 7.b punktu:

 

”7.b  Maksimāli daudzas kontroles iestādes būtu jāapmāca par to, kā pareizi nolasīt tahogrāfa datus un veikt tā uzraudzību.”

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

36. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2c)  Regulas 36. panta 1. punkta i) apakšpunktu groza šādi:

i)  kārtējās darba dienas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 28 dienās;

”i)  kārtējās darba dienas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 56 dienās;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

36. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2d)  Regulas 36. panta 1. punkta iii) apakšpunktu groza šādi:

iii)  jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

“iii)  jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

36. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2e)  Regulas 36. panta 2. punkta ii) apakšpunktu groza šādi:

ii)  jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006;

“ii)  jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=LV)

(1)

  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Ievads

ES ir izstrādājusi virkni tirgus un sociālo noteikumu, kuru mērķis ir nodrošināt taisnīgu, labi funkcionējošu, drošu un sociāli ilgtspējīgu autotransporta nozari. Pašlaik spēkā esošā Regula (EK) Nr. 561/2006 par tahogrāfiem un Regula (ES) Nr. 165/2014 par braukšanas laiku tika pieņemtas ar nolūku uzlabot ceļu satiksmes drošību un transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus, kā arī panākt labāku noteikumu ievērošanu un godīgu konkurenci starp autotransporta uzņēmumiem.

Tomēr novērtējumi liecina, ka nepilnības pašreizējos noteikumos un nepietiekama izpilde nav ļāvušas pilnībā sasniegt izvirzītos mērķus. Neskaidri un/vai nepiemēroti noteikumi par iknedēļas atpūtas laikposmiem, atpūtas vietām, pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju iespējām atgriezties mājās noveduši pie tā, ka dalībvalstis šos noteikumus interpretē un izpilda atšķirīgi. Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk palielina juridisko nenoteiktību un veicina nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem. Visbiežāk sastopamie pārkāpumi saistīti ar atpūtas periodiem (25 %), pārtraukumiem (23 %), braukšanas laika uzskaiti (17 %) un braukšanas laiku (16 %).

Novērtējumā arī uzsvērta kontroles instrumentu un datu apmaiņas sistēmu, tajā skaitā tahogrāfu, neefektīva izmantošana.

Komisijas priekšlikums

2017. gada 31. maijā Komisija pieņēma astoņu tiesību aktu priekšlikumu kopumu (t. s. pakete “Eiropa kustībā” tīrai, konkurētspējīgai un savienotai mobilitātei visiem) ar mērķi nodrošināt godīgu konkurenci, vienkāršot esošos noteikumus, uzturēt iekšējo tirgu un nodrošināt darba ņēmēju tiesības šajā nozarē.

Pašreizējā priekšlikuma, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (Braukšanas laika regula) un Regulu (ES) Nr. 165/2014 (Tahogrāfu regula), mērķis ir novērst nepilnības spēkā esošajos tiesību aktos, piemēram, skaidrības trūkumu, atšķirīgu īstenošanu un nepietiekamu izpildi, kā arī atvieglot ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm un attiecīgajām iestādēm.

Referenta nostāja

Referents atbalsta Komisijas leģislatīvo paketi “Eiropa kustībā” un šo priekšlikumu, jo tā mērķis ir sekmēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un godīgu konkurenci transporta nozarē, vienlaikus samazinot nevajadzīgu administratīvo slogu, paātrinot transporta dokumentu digitalizāciju un sekmējot izpildi. Viņš uzskata, ka ļoti svarīgi ir aplūkot visus priekšlikumus kā vienu veselumu, lai nodrošinātu saskaņota tiesību aktu kopuma pieņemšanu.

Referents vēlas vēl vairāk uzlabot Komisijas priekšlikumu turpmāk minētajās būtiskajās jomās, ievērojot noteicošo principu “mazāk regulējuma un labāka digitalizācija”.

1. Transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļi un elastīgums

Autopārvadājumu nozarē, it īpaši tālsatiksmes un starptautisko pārvadājumu jomā, sagaidāms ievērojams transportlīdzekļu vadītāju trūkums visās dalībvalstīs. Daļēji tas ir saistīts ar transportlīdzekļu vadītāju darba un sadzīves apstākļiem. Viņi ilgu laiku ir prom no mājām, un sistēmiski trūkst pienācīgu izmitināšanas vietu.

Vairāk elastības attiecībā uz braukšanas un atpūtas laiku

Transportlīdzekļu vadītāji, kuri iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no mājām. Pašlaik spēkā esošās prasības attiecībā uz regulāru iknedēļas atpūtu nevajadzīgi paildzina šos laikposmus. Referents atbalsta priekšlikumu pielāgot Savienības noteikumus par regulāro iknedēļas atpūtu, lai transportlīdzekļu vadītāji varētu gan vieglāk veikt pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, gan doties atpakaļ uz mājām regulārajai iknedēļas atpūtai, turklāt lai viņiem vienlaikus tiktu pilnībā kompensēti visi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi.

Atgriešanās mājās

Referents cenšas nodrošināt, lai pārvadātāji transportlīdzekļa vadītājiem nodrošinātu iespējas un līdzekļus atgriezties mājās reizi mēnesī, nesamērīgi nesaīsinot šo atpūtas laiku mājās. Turklāt referents ierosina precizēt māju definīciju, lai nepieļautu tās neatbilstošu izmantošanu.

Prasības attiecībā uz regulāro iknedēļas atpūtu

Referents piekrīt, ka ir jāprecizē prasības attiecībā uz iknedēļas atpūtas laiku saistībā ar vietu, kur šādai iknedēļas atpūtai būtu jānotiek, ņemot vērā pašreizējās atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz šo prasību interpretāciju un īstenošanu.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu ieviest aizliegumu pavadīt transportlīdzeklī iknedēļas atpūtas laiku, ja tas ilgst 45 stundas vai vairāk, turklāt vēl paplašinot šo aizliegumu, lai to attiecinātu arī uz saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu. Referents piekrīt, ka darba devējiem jānodrošina autotransporta vadītājiem atbilstoša izmitināšana vietās, kas pienācīgi aprīkotas gulēšanai un higiēnas vajadzību apmierināšanai, ja transportlīdzekļa vadītāji nevar iknedēļas atpūtu izmantot privātā vietā pēc savas izvēles.

Tomēr referents brīdina, ka no drošības un apdrošināšanas viedokļa vadītājus un viņu transportlīdzekļus nedrīkstētu nošķirt un ka viņu atpūšanās transportlīdzekļa kabīnē ir ierasta lieta transporta nozarē.

– Prasības attiecībā uz specializētām stāvvietām

Tādēļ referents ierosina ieviest atkāpes no vispārējā noteikuma par aizliegumu pavadīt kabīnē iknedēļas atpūtas laiku, ja šo atpūtu veic sertificētās specializētās stāvvietās.

Specializēto stāvvietu sertifikātos būtu jānosaka prasības attiecībā uz dažādiem šādu stāvvietu veidiem, ļaujot vadītājiem atpūsties savā transportlīdzeklī. Ar šīm prasībām būtu jānodrošina, ka tās ir pienācīgi aprīkotas labai atpūtai, proti, tur ir sanitārie mezgli, ēdiena gatavošanas iespējas u. tml., tostarp ir pieejama iepriekšējas apmaksas sistēma. Referents vēlas nodrošināt, ka transportlīdzekļa vadītāju dienas nauda tiek izmantota, kā paredzēts, proti, stāvvietām un ikdienas izdevumiem.

Referents uzskata, ka dažādas organizācijas, vietējās pašvaldības u. c. būtu jārosina iesaistīties šādu stāvvietu izveidē, kuras pēc tam sertificētu dalībvalsts kompetentā iestāde. Ja visas prasības būtu izpildītas, tās varētu darboties gan komerciāli, gan kā sociālie uzņēmumi.

– Prasības attiecībā uz transportlīdzekļa vadīšanas laiku

Transportlīdzekļu vadītāji nereti nonāk neparedzamās situācijās, kā rezultātā viņi, nepārkāpjot Savienības noteikumus, nevar sasniegt vēlamo galamērķi iknedēļas atpūtas laikposma izmantošanai. Referents piekrīt ierosinājumam atvieglot transportlīdzekļu vadītāju iespējas risināt šādas situācijas un dot viņiem iespēju sasniegt galamērķi iknedēļas atpūtai, nepārkāpjot prasības par maksimālo transportlīdzekļa vadīšanas laiku. Tomēr referents ierosina grozīt priekšlikumu un piemērot to tikai tad, kad transportlīdzekļa vadītājs mēģina sasniegt darbības bāzi, lai atpūstos savā dzīvesvietā.

2.“Viedā” izpilde

– Viedie tahogrāfi

Referents uzskata, ka labāka izpilde ir ļoti svarīga priekšlikuma mērķu sasniegšanai. Ļoti svarīgi ir precīzi noteikumi par regulāru administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm, lai standartizētu izpildes praksi un tādējādi vēl vairāk uzlabotu pārrobežu izpildes efektivitāti un lietderību. Pašlaik kontroles līdzekļi tiek izmantoti atšķirīgi un nenotiek administratīvā sadarbība starp dalībvalstīm, tādējādi vājinot pārrobežu izpildi. Referents uzskata, ka labāka digitālo rīku izmantošana var sekmēt mazāk ierobežojošu regulēšanu daudzos izpildes aspektos.

Šajā sakarībā referents ir pārliecināts, ka viedo tahogrāfu obligāta izmantošana starptautiskajos pārvadājumos jāievieš agrāk, nekā paredzēts pašreizējā regulā. Tas ļautu savlaicīgāk gūt labumu no šīs jaunās ierīces, uzlabojot noteikumu efektivitāti un to izpildi.

Izpildes iestādēm jābūt pienācīgi aprīkotām, lai tās varētu izmantot būtisko informāciju, ko viedie tahogrāfi sniegs.

– Sadarbspējīgas valstu datubāzes

Valstu izpildes iestādes saskaras ar arvien pieaugošu spiedienu, kas izriet no sarežģītākiem tiesību aktiem, pieaugoša satiksmes apjoma un situāciju daudzveidības. Šīs problēmas vēl vairāk saasina pastāvīgs finansējuma sarukums valstīs un pārbaudītāju skaita samazināšanās. Referents uzskata, ka ir vajadzīga patiesa 21. gadsimta pieeja, kas ļautu izmantot tehnoloģijas un datu analīzi, lai atbalstītu valsts izpildes iestādes to darbā. Tādēļ viņš ierosina, lai dalībvalstis izveido valstu datubāzes, kurās tiktu ievākti, uzglabāti un analizēti attiecīgie dati, vienlaikus ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Tas valstu izpildes iestādēm dotu iespēju gūt visaptverošu pārskatu par pašu valsts, citu dalībvalstu un trešo valstu uzņēmumu darbību dalībvalsts teritorijā.

Turklāt valstu datubāzes būtu pieejamas vienīgi citu dalībvalstu izpildes iestādēm. Tas vēl vairāk veicinātu izpildes efektivitāti valstīs, jo izpildes iestādes gūtu pilnīgāku pārskatu par transportlīdzekļa vadītāja darbībām jebkurā 56 dienu laikposmā. Tikai ar šādiem līdzekļiem izpilde starptautiskajos pārvadājumos var būt efektīva.

Referents atbalsta ierosinājumu paātrināt e-CMR informācijas un datu apmaiņas instrumenta ieviešanu. Tas ietvers gan saziņu ar valsts datubāzēm, gan viedo tahogrāfu datu uzglabāšanu.


PIELIKUMS: STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi referents. Referents, gatavojot ziņojumu, līdz tā pieņemšanai komitejā ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

International Coach Tourism Federation

Discordia

Transport and Logistics Poland

Bundesverband der Deutschen Industrie

International Road Union

European Automobile Manufacturers' Association

DHL Group

European Transport Workers' Federation

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)

Association of International Road Transport Carriers in Poland

Freight Transport Association

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

European Shippers' Council

Amazone

The Danish Transport and Logistics Association

Representatives from various Member States governments

Representatives from the European Commission


Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS  (26.4.2018)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Atzinuma sagatavotājs(*): Georges Bach

(*)  Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Transporta nozarē valda ļoti liela konkurence un tai jārisina nopietni uzdevumi. Kvalificētu autovadītāju trūkums ir viena no galvenajām problēmām. Darbiniekus šai nozarei varēs piesaistīt tikai tad, ja darba apstākļi uzlabosies. Ilgie braucieni, nepieciešamība nakšņot kabīnē nedēļām ilgi, darbs pastāvīga laika trūkuma un stresa apstākļos ir galvenie iemesli, kāpēc darba ņēmējiem ir negatīvs priekšstats par starptautisko pārvadājumu nozari.

Regulas par vadīšanas un atpūtas laikiem mērķis ir uzlabot gan autovadītāju darba apstākļus, gan satiksmes drošību. Arī ar pašreizējiem noteikumiem par transportlīdzekļu vadīšanas laiku un atpūtas periodiem varētu sasniegt šo mērķi, ja tos pareizi piemērotu un pienācīgi īstenotu. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina saglabāt noteikumus par braukšanas un atpūtas laiku tādus, kā noteikts pašreizējā regulā.

Tomēr spēkā esošo noteikumu atšķirīga interpretācija dalībvalstīs rada problēmas uzņēmumiem un autovadītājiem, kuri veic pārrobežu darbību, un apgrūtina iestāžu iespējas veikt efektīvas kontroles.

Valstu iestādēm un kontroles struktūrām dažādās dalībvalstīs ir ciešāk jāsadarbojas, lai pareizi piemērotu un pienācīgi īstenotu noteikumus un nodrošinātu juridisko noteiktību uzņēmumiem un to nodarbinātajiem autovadītājiem. Digitālā tahogrāfa ieviešana 2019. gadā ļaus vienkāršot valstu iestāžu īstenoto kontroli, kā arī palīdzēs uzņēmumiem un autovadītājiem. Līdz ar digitālo tehnoloģiju straujo attīstību ir jāsaīsina pārejas periods digitālo tahogrāfu uzstādīšanai, lai visi transportlīdzekļi, uz kuriem regula attiecas, tiktu aprīkoti ar šiem tahogrāfiem līdz 2024. gadam.

Lai panāktu ceļu satiksmes drošību un uzlabotu autovadītāju darba apstākļus, atzinuma sagatavotājs ierosina paplašināt regulas darbības jomu un attiecināt to uz kravu pārvadājumiem ar vieglajiem kravas automobiļiem, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām un kuri darbojas attālumos, kas pārsniedz 100 kilometru rādiusu ap uzņēmuma bāzes vietu.

Transportlīdzekļu vadītājiem ir atļauts pavadīt pārtraukumus, ikdienas atpūtas laiku un saīsināto iknedēļas atpūtas laiku transportlīdzekļa kabīnē. Tādēļ atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta ieceri aizliegt gulēšanu kabīnē regulārajā iknedēļas atpūtas laikposmā, kas ir 45 stundas vai vairāk.

Tomēr pašlaik uz Eiropas ceļiem trūkst pienācīgas infrastruktūras autovadītāju izmitināšanai. Ir jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu finansējumu drošu stāvvietu, pienācīgu sanitāro labierīcību, kā arī pienācīgu izmitināšanas vietu izveidei un/vai modernizācijai.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu, ka kompensācija par saīsinātu iknedēļas atpūtas laiku ir jāizmanto kopā ar regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir vismaz 45 stundas. Turklāt uzņēmumiem transportlīdzekļu vadītāju darbs organizējams tā, lai vadītājiem būtu iespēja atgriezties savā dzīvesvietā vai citā izvēlētā vietā uz šo iknedēļas atpūtas laiku, kas ir 45 stundas vai vairāk, kad tiek izmantota kompensācija par saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šie pasākumi varētu uzlabot autovadītāju darba apstākļus, kā arī ceļu satiksmes drošību un tādējādi palielinātu nozares pievilcīgumu.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Labi darba apstākļi transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi uzņēmējdarbības nosacījumi autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi funkcionējošu un sociāli atbildīgu autotransporta nozari. Lai šo procesu veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās jomas noteikumi autotransporta nozarē būtu skaidri, atbilstoši mērķim, viegli piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu sekmīgi un konsekventi īstenoti visā Savienībā.

(1)   Labi darba apstākļi transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi uzņēmējdarbības nosacījumi autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi funkcionējošu un sociāli atbildīgu autotransporta nozari, kas spēj piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Lai šo procesu veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās jomas noteikumi autotransporta nozarē būtu skaidri, samērīgi, atbilstoši mērķim, viegli piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu sekmīgi un konsekventi īstenoti visā Savienībā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)   Eiropas Darba iestādes izveidei varētu būt liela nozīme šajā regulā paredzēto noteikumu piemērošanā, it sevišķi palīdzot valstu iestādēm koordinēt pārbaudes, apmainīties ar informāciju un labāko praksi un apmācīt inspektorus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Izvērtējot autotransporta nozarē spēkā esošo Savienības sociālās jomas noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, esošajā tiesiskajā regulējumā tika konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un nepiemēroti noteikumi par iknedēļas atpūtas laikposmiem, atpūtas telpām, pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju iespējām atgriezties mājās noved pie tā, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos noteikumus un nodrošina to izpildi. Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk palielina juridisko nenoteiktību un veicina nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem.

(2)  Izvērtējot autotransporta nozarē spēkā esošo Savienības sociālās jomas noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, tiesiskā regulējuma īstenošanā tika konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri noteikumi par iknedēļas atpūtas laikposmiem, atpūtas telpām, pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju iespējām atgriezties mājās vai doties uz citu viņu izvēlētu vietu noved pie tā, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos noteikumus un nodrošina to izpildi. Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk palielina juridisko nenoteiktību un veicina nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem.

______________

____________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls Savienības sociālās jomas noteikumu nekonsekventai un nesekmīgai izpildes nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri noteikumi, neefektīvs kontroles rīku pielietojums un nepietiekama dalībvalstu administratīvā sadarbība.

(3)  Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls Savienības sociālās jomas noteikumu nekonsekventai un nesekmīgai izpildes nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri noteikumi, neefektīvs un nevienlīdzīgs kontroles rīku pielietojums un nepietiekama dalībvalstu administratīvā sadarbība.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Skaidri un piemēroti noteikumi un to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt neizkropļotu konkurenci starp pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem.

(4)  Skaidri un piemēroti noteikumi un to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt neizkropļotu un godīgu konkurenci starp pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Kravu pārvadājumi būtiski atšķiras no pasažieru pārvadājumiem. Tālsatiksmes autobusu vai autobusu vadītāji ir ciešā saskarsmē ar pasažieriem un viņiem vajadzētu būt iespējai elastīgāk izmantot pārtraukumus, nepārsniedzot transportlīdzekļa vadīšanas laiku, nesaīsinot atpūtas laiku un nesamazinot pārtraukumu skaitu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Transportlīdzekļu vadītāji, kuri iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no mājām. Esošās prasības attiecībā uz regulāru iknedēļas atpūtu nevajadzīgi paildzina šos laikposmus. Tādēļ ir vēlams pielāgot noteikumus par regulāro iknedēļas atpūtu tā, lai transportlīdzekļu vadītājiem kļūtu vieglāk veikt pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu izmantot, sasnieguši mājas, kā arī lai viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. Ir arī jānodrošina, ka pārvadātāji organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai prom no mājām pavadītais laiks nebūtu pārmērīgi ilgs.

(6)  Transportlīdzekļu vadītāji, kuri iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no mājām. Tādēļ ir vēlams panākt, ka spēkā esošie noteikumi par regulāro iknedēļas atpūtu tiek piemēroti tā, lai transportlīdzekļu vadītājiem kļūtu vieglāk veikt pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu izmantot, sasnieguši mājas, kā arī lai viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. Drošu un pienācīgu darba apstākļu nodrošināšanai ir jāpanāk, ka pārvadātāji organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai viņu prom no mājām pavadītais laiks nebūtu pārmērīgi ilgs, lai transportlīdzekļu vadītājiem būtu iespēja regulāri atgriezties mājās un lai viņi varētu izmantot pienācīgus atpūtas apstākļus kvalitatīvās izmitināšanas vietās. Ja transportlīdzekļa vadītājs nolemj pavadīt atpūtas laiku mājās, pārvadājumu uzņēmumam būtu jānodrošina viņam finanšu vai praktiski līdzekļi tur atgriezties. Turklāt, atpakaļceļa izmaksas nebūtu jāņem vērā atpūtas laikposma ilguma aprēķināšanā. Ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas pavadīt atpūtas laiku citā vietā, kas nav viņa mājas, tas nebūtu jāņem vērā, aprēķinot vadītāja tiesības uz ceļa dienas naudu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un īsteno prasības par iknedēļas atpūtu attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada iknedēļas atpūtas laikposms. Tādēļ ir lietderīgi precizēt šo prasību, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļu vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu tiek piedāvāta pienācīga izmitināšana.

(7)  Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un īsteno prasības par iknedēļas atpūtu attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada iknedēļas atpūtas laikposms. Labu darba apstākļu un transportlīdzekļu vadītāju drošības panākšanai ir lietderīgi precizēt šo prasību, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļu vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu tiek piedāvāta kvalitatīva un abiem dzimumiem piemērota izmitināšana vai transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta un darba devēja apmaksāta cita vieta. Dalībvalstīm būtu jānodrošina pietiekami daudz drošu stāvvietu, kas ir pielāgotas transportlīdzekļu vadītāju vajadzībām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Daudzās autopārvadājumu darbībās Savienībā brauciena daļa ir transportēšana ar prāmi vai vilcienu. Tāpēc attiecībā uz šādām darbībām būtu jāparedz skaidri un atbilstīgi noteikumi par atpūtas laikposmiem un pārtraukumiem.

Pamatojums

Būtu jāparedz atbrīvojumi attiecībā uz iknedēļas atpūtas laikposmiem, ja reiss ietver garu transportēšanu ar prāmi vai vilcienu, galvenokārt attiecībā uz reģioniem ES nomalēs.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Lai nodrošinātu transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus kravu iekraušanas un izkraušanas vietās, šādu vietu īpašniekiem un operatoriem būtu transportlīdzekļa vadītājam jānodrošina piekļuve personiskās higiēnas iekārtām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai uzlabotu sociālās jomas noteikumu izpildes nodrošināšanas izmaksu lietderību, vajadzētu pilnībā izmantot pašreizējās un nākamās paaudzes tahogrāfu sistēmu potenciālu. Tādēļ būtu jāuzlabo tahogrāfu funkcijas, lai būtu iespējams precīzāk noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu, it īpaši starptautiskos pārvadājumos.

(11)  Lai uzlabotu sociālās jomas noteikumu izpildes nodrošināšanas izmaksu lietderību un izpildi vienkāršotu, vajadzētu pilnībā izmantot pašreizējās un nākamās paaudzes tahogrāfu sistēmu potenciālu. Tādēļ būtu jāuzlabo tahogrāfu funkcijas, lai būtu iespējams precīzāk noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu, it īpaši starptautiskos pārvadājumos. Komisijai vajadzētu izpētīt iespēju izveidot autotransporta portālu, piemēram, GNSS, kas ļautu valsts iestādēm pilnībā izmantot viedo tahogrāfu potenciālu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Sakarā ar straujo jauno tehnoloģiju un digitalizācijas attīstību visā Savienības ekonomikā un nepieciešamību nodrošināt starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ir jāsaīsina pārejas periods viedā tahogrāfa ierīkošanai reģistrētajos transportlīdzekļos. Viedais tahogrāfs palīdzēs labāk pārraudzīt Savienības tiesību aktu piemērošanu autotransporta nozarē un vienkāršot pārbaudes, un tādējādi atvieglos valsts iestāžu darbu. Pienākums uzstādīt viedo tahogrāfu reģistrētajos transportlīdzekļos būtu jāparedz pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā no 2021. gada janvāra.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Vieglo komerciālo transportlīdzekļu izmantošana kravu pārvadāšanai arvien palielinās, un tā rezultātā rodas negodīga konkurence un dažāda Regulas (EK) Nr. 561/2006 piemērošana, radot atšķirīgus darba nosacījumus un apdraudot ceļu satiksmes drošību. Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus, būtu jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 561/2006 piemērošanas joma, iekļaujot tajā kravu pārvadāšanai izmantotos vieglos komerciālos transportlīdzekļus, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis tiek izmantots tikai uzņēmuma vai transportlīdzekļa vadītāja pašpārvadājumiem vai arī tā vadīšana nav šā transportlīdzekļa vadītāja pamatnodarbošanās.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11c)  Lai transportlīdzekļu vadītājiem garantētu atbilstošus veselības un drošības standartus, ir jāizveido drošas stāvvietas, atbilstoši sanitārie mezgli un kvalitatīvas izmitināšanas vietas vai tie jāmodernizē. Savienībā jābūt pietiekami plašam stāvvietu tīklam.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11d)  Savā 2015. gada 9. septembra rezolūcijā “Par 2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošanu — novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti” Eiropas Parlaments apsvēra iespēju izveidot Eiropas Autotransporta aģentūru, lai nodrošinātu ES tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un veicinātu standartizāciju visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  Regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a)  transportlīdzekļiem, kurus izmanto kravu pārvadājumiem un kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 3,5 tonnas; vai

a)  kravu pārvadājumiem; vai”

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

3. pants – h punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kas tiek izmantoti nekomerciāliem kravu pārvadājumiem;

h)  transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām ar pieļaujamo maksimālo masu, kas nepārsniedz 7,5 tonnas, un kas tiek izmantoti nekomerciāliem kravu pārvadājumiem;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

3. pants – ha punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

 

“ha)  kravu pārvadāšanai izmantojamiem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, ja pārvadāšana netiek veikta kā komercpārvadājums, bet gan kā uzņēmuma vai transportlīdzekļa vadītāja pašpārvadājums, un ja tā vadīšana nav šā transportlīdzekļa vadītāja pamatnodarbošanās;”

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

4. pants – r punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

r)  “nekomerciāli pārvadājumi” ir pārvadājumi ar autotransportu, izņemot komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta samaksa un kuri nerada ieņēmumus.

r)  “nekomerciāli pārvadājumi” ir pasažieru vai kravu pārvadājumi ar autotransportu, izņemot komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta tieša vai netieša samaksa un kuri tieši vai netieši nerada ieņēmumus.

Pamatojums

Definīcija tiek vēl precizēta, ņemot vērā jaunos uzņēmējdarbības modeļus.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

4. pants – ra punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Regulas 4. pantā pievieno šādu punktu:

 

“ra)  “mājas” nozīmē transportlīdzekļu vadītāja reģistrēto dzīvesvietu kādā no dalībvalstīm;”

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

4. pants – rb punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Regulas 4. pantā pievieno šādu punktu:

 

“rb)  “vieglais komerciālais transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, ko izmanto kravu pārvadājumiem un kura pieļaujamā maksimālā pilnā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, nepārsniedz 3,5 tonnas.”

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, var nolemt ņemt 45 minūtes ilgu pārtraukumu transportlīdzeklī, kuru vada cits transportlīdzekļu vadītājs, ar nosacījumu, ka pārtraukumā esošais transportlīdzekļa vadītājs neasistē tam vadītājam, kurš vada transportlīdzekli.

Transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, var nolemt ņemt 45 minūtes ilgu pārtraukumu transportlīdzeklī, kuru vada cits transportlīdzekļu vadītājs, ar nosacījumu, ka pārtraukumā esošais transportlīdzekļa vadītājs neasistē tam vadītājam, kurš vada transportlīdzekli.

 

Pārvadājot pasažierus ar autotransportu, transportlīdzekļa vadītājs var izvēlēties izmantot vismaz 30 minūšu ilgu pārtraukumu, kam seko vismaz 15 minūšu ilgs pārtraukums, kas katrs sadalīts visā laikposmā tā, lai atbilstu pirmās daļas noteikumiem.

Pamatojums

Transportlīdzekļu vadītājiem, kas pārvadā pasažierus, vajadzētu dot iespēju elastīgāk izmantot pārtraukumus, lai tos pielāgotu pasažieru vajadzībām, taču vienlaikus nepagarinot transportlīdzekļa vadīšanas laikposmus un nesaīsinot atpūtas laikposmus un pārtraukumus.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 6. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

“6.  Jebkurās četrās secīgās nedēļās transportlīdzekļa vadītājs izmanto vismaz:

 

a)  četrus regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus vai

 

b)  divus regulāros vismaz 45 stundas ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un divus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi.

 

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas laikposmu, kas izmantots vienā reizē pirms trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.”;

 

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Jebkuru atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, ņem tūlīt pirms vismaz 45 stundu ilga regulārā iknedēļas atpūtas laikposma vai uzreiz pēc tā.

7.  Jebkuru atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, ņem kā vienu secīgu atpūtas laikposmu pirms vismaz 45 stundu ilga regulārā iknedēļas atpūtas laikposma vai pagarinājumu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.a  Regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, nepavada transportlīdzeklī. Šos laikposmus transportlīdzekļa vadītājs pavada piemērotā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un sanitārie mezgli; tā ir:

8.a  Regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, nepavada transportlīdzeklī. Šos laikposmus transportlīdzekļa vadītājs pavada ārpus transportlīdzekļa kabīnes, kvalitatīvā un abiem dzimumiem derīgā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgi sanitārie mezgli un guļasvietas vadītāju vajadzībām; tā ir:

a)  vai nu darba devēja nodrošināta vai apmaksāta vieta, vai

a)  vai nu darba devēja nodrošināta vai apmaksāta vieta, vai

b)  mājas vai cita transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta privāta vieta.

b)  mājas vai cita transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta privāta vieta.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.b  Transporta uzņēmums organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai transportlīdzekļu vadītāji katrā triju secīgu nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu pavadīt mājās.

8.b  Transporta uzņēmums organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai transportlīdzekļu vadītāji katrā triju secīgu nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu pavadīt mājās vai citā viņu izvēlētā vietā. Transportlīdzekļa vadītājs rakstiski informē transporta uzņēmumu pirms šāda atpūtas laikposma, ja tas tiks veikts vietā, kas nav transportlīdzekļa vadītāja mājas. Ja transportlīdzekļa vadītājs šo atpūtu vēlas izmantot mājās, transporta uzņēmums nodrošina vadītājam viņam finanšu vai praktiskus līdzekļus tur atgriezties. Transportlīdzekļa vadītāja atpakaļceļam nepieciešamo laiku neņem vērā atpūtas laikposma ilguma aprēķināšanā. Ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas pavadīt atpūtas laiku citā vietā, kas nav viņa mājas, uzņēmums neatvelk šā brauciena izmaksas, aprēķinot vadītāja tiesības uz ceļa dienas naudu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

8. pants – 8.b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  pantā iekļauj šādu punktu:

 

8.c  Līdz ... [diena, kad stājas spēkā šī regula] un pēc tam reizi divos gados dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par transportlīdzekļu vadītājiem piemērotu atpūtas vietu un drošu stāvvietu pieejamību savā teritorijā. Komisija saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka vienotu formātu dalībvalstu ik pa diviem gadiem iesniedzamajiem ziņojumiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 561/2006

9. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai saīsinātu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes sakarā ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot vienu stundu. Regulārā ikdienas atpūtas laikposmā vai saīsinātajā iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļasvietai vai kušetei.

1.  Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes sakarā ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot vienu stundu. Regulārā ikdienas atpūtas laikposmā vai iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļasvietai vai kušetei.

Pamatojums

Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai saīsinātu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes sakarā ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot vienu stundu. Šajā regulārajā ikdienas atpūtas laikposmā vai iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam ir pieejama guļasvieta vai kušete.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 561/2006

10. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(6a)  regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Transporta uzņēmums nedrīkst transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt atalgojumu, prēmiju vai algas piemaksu, tostarp par rādītajiem, kas saistīti ar nobraukto attālumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu, izņemot gadījumus, kad šāda samaksa neapdraud satiksmes drošību un/vai neveicina šīs regulas pārkāpšanu.

“1.  Transporta uzņēmums nedrīkst transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt atalgojumu, pat prēmiju vai algas piemaksu veidā, par rādītajiem, kas saistīti ar nobraukto attālumu, piegādes ātrumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu, ja šāda samaksa veicina šīs regulas pārkāpšanu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

3. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  regulas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Piecpadsmit gadus pēc tam, kad uz pirmo reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem attiecas prasība uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts 8., 9. un 10. pantā, ar šādu tahogrāfu tiek aprīkoti transportlīdzekļi, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts.

4.  18 mēnešus pēc tam, kad uz pirmo reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem attiecas prasība uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts 8., 9. un 10. pantā, ar šādu tahogrāfu tiek aprīkoti transportlīdzekļi, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 165/2014

34. pants – 7. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ierodoties piemērotā apstāšanās vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba laikposmu, kā arī kurā vietā un kad transportlīdzekļa vadītājs ar transportlīdzekli šķērsoja robežu. Dalībvalstis var pieprasīt transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic iekšzemes pārvadājumus to teritorijā, papildus dalībvalsts simbolam ievadīt sīkākus ģeogrāfiskos datus ar nosacījumu, ka šīs dalībvalstis minētos sīkākos ģeogrāfiskos datus ir paziņojušas Komisijai līdz 1998. gada 1. aprīlim.

Ierodoties pirmā piemērotā apstāšanās vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba laikposmu, kā arī kurā vietā un kad transportlīdzekļa vadītājs ar transportlīdzekli šķērsoja robežu. Dalībvalstis var pieprasīt transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic iekšzemes pārvadājumus to teritorijā, papildus dalībvalsts simbolam ievadīt sīkākus ģeogrāfiskos datus ar nosacījumu, ka šīs dalībvalstis minētos sīkākos ģeogrāfiskos datus ir paziņojušas Komisijai līdz 1998. gada 1. aprīlim.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

36. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2a)  Regulas 36. panta 1. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

i)  kārtējās darba dienas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 28 dienās;

i)  kārtējās darba dienas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 56 dienās;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

36. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2b)  Regulas 36. panta 1. punkta iii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

iii)  jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

iii)  jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 165/2014

36. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2c)  Regulas 36. panta 2. punkta ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

ii) jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

ii) jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

Atsauces

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.6.2017

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Georges Bach

3.10.2017

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Pieņemšanas datums

25.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

14

7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

Atsauces

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Pieņemšanas datums

4.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

14

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Iesniegšanas datums

7.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika