Procedura : 2017/0122(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0205/2018

Teksty złożone :

A8-0205/2018

Debaty :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0340

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1112kWORD 162k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Wim van de Camp

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):

Georges Bach, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0277),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0167/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 stycznia 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0205/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dobre warunki pracy kierowców i uczciwe warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportu drogowego mają podstawowe znaczenie dla utworzenia bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego. W celu ułatwienia tego procesu konieczne jest, aby unijne przepisy socjalne w transporcie drogowym były jasne, adekwatne do zakładanych celów, łatwe do zastosowania i egzekwowania oraz wprowadzane w życie w skuteczny i konsekwentny sposób w całej Unii.

(1)   Dobre warunki pracy kierowców i uczciwe warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportu drogowego mają podstawowe znaczenie dla utworzenia bezpiecznego, efektywnego, społecznie odpowiedzialnego i niedyskryminującego sektora transportu drogowego, który jest w stanie przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników. W celu ułatwienia tego procesu konieczne jest, aby unijne przepisy socjalne w transporcie drogowym były jasne, proporcjonalne, adekwatne do zakładanych celów, łatwe do zastosowania i egzekwowania oraz wprowadzane w życie w skuteczny i konsekwentny sposób w całej Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Po dokonaniu oceny skuteczności i wydajności wdrażania istniejących unijnych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, a w szczególności rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady9 stwierdzono pewne braki w obowiązujących ramach prawnych. Niejasne i nieodpowiednie przepisy dotyczące tygodniowego odpoczynku, miejsc odpoczynku, przerw przy pracy w obsadzie kilkuosobowej oraz brak przepisów dotyczących powrotu kierowców do domu prowadzą do rozbieżnych interpretacji i praktyk w zakresie egzekwowania przepisów w państwach członkowskich. Kilka państw członkowskich niedawno jednostronnie przyjęło środki jeszcze bardziej zwiększające niepewność prawną i nierówne traktowanie kierowców i przewoźników.

(2)  Po dokonaniu oceny skuteczności i wydajności wdrażania istniejących unijnych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, a w szczególności rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady9, stwierdzono pewne braki we wdrażaniu ram prawnych. Niejasne przepisy dotyczące tygodniowego odpoczynku, miejsc odpoczynku, przerw przy pracy w obsadzie kilkuosobowej oraz brak przepisów dotyczących powrotu kierowców do domu lub innego wybranego przez nich miejsca prowadzą do rozbieżnych interpretacji i praktyk w zakresie egzekwowania przepisów w państwach członkowskich. Kilka państw członkowskich niedawno jednostronnie przyjęło środki jeszcze bardziej zwiększające niepewność prawną i nierówne traktowanie kierowców i przewoźników.

 

Tymczasem ustalenia dotyczące maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 skutecznie przyczyniają się do poprawy warunków socjalnych kierowców pojazdów, a także do poprawy ogólnego bezpieczeństwa na drogach, dlatego też należy podjąć działania, aby zagwarantować ich przestrzeganie.

______________

____________________

9 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

9 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i egzekwowanie prawa wszyscy kierowcy powinni być w pełni świadomi przepisów dotyczących zarówno czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku, jak i dostępności miejsc odpoczynku. Dlatego też właściwe jest, aby państwa członkowskie opracowały wytyczne, w których niniejsze rozporządzenie zostanie przedstawione w jasny i prosty sposób, które dostarczą przydatnych informacji na temat parkingów i miejsc odpoczynku oraz w których podkreślone zostanie znaczenie walki z problemem zmęczenia.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinno się zachęcać przedsiębiorstwa transportowe do przyjęcia kultury bezpieczeństwa obejmującej politykę i procedury bezpieczeństwa wydane przez kierownictwo wyższego szczebla, zaangażowanie bezpośredniego kierownictwa we wdrażanie polityki bezpieczeństwa oraz gotowość pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Należy wyraźnie skoncentrować się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem transportu drogowego, takich jak zmęczenie, odpowiedzialność, planowanie podróży, system dyżurów, płace uzależnione od wyników i zarządzanie „dokładnie na czas”.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ocenie ex post rozporządzenia (WE) nr 561/2006 potwierdzono, że niespójne i nieskuteczne egzekwowanie unijnych przepisów socjalnych wynika głównie z niejasnych przepisów, niewydajnego wykorzystania narzędzi kontroli oraz niewystarczającej współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi.

(3)  W ocenie ex post rozporządzenia (WE) nr 561/2006 potwierdzono, że niespójne i nieskuteczne egzekwowanie unijnych przepisów socjalnych wynika głównie z niejasnych przepisów, niewydajnego i nierównego wykorzystania narzędzi kontroli oraz niewystarczającej współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, co pogłębia fragmentację europejskiego rynku wewnętrznego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Jasne, odpowiednie i jednakowo egzekwowane przepisy mają również zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów polityki w zakresie poprawy warunków pracy kierowców, a w szczególności zapewnienia niezakłóconej konkurencji między przewoźnikami oraz przyczynienia się do bezpieczeństwa drogowego wszystkich użytkowników dróg.

(4)  Jasne, odpowiednie i jednakowo egzekwowane przepisy mają również zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów polityki w zakresie poprawy warunków pracy kierowców, a w szczególności zapewnienia niezakłóconej i uczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz przyczynienia się do bezpieczeństwa drogowego wszystkich użytkowników dróg.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Wszelkie przepisy krajowe mające zastosowanie do transportu drogowego muszą być proporcjonalne i uzasadnione oraz nie mogą utrudniać lub zmniejszać atrakcyjności korzystania z podstawowych swobód zagwarantowanych w Traktacie, takich jak swobodny przepływ towarów i swoboda świadczenia usług, tak aby utrzymać, a nawet zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)   Aby zapewnić równe warunki prowadzenia działalności w sektorze transportu drogowego w całej Europie, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,4 tony.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Przewóz towarów różni się zasadniczo od przewozu osób. Kierowcy autokarów pozostają w bliskim kontakcie z pasażerami i powinni móc robić przerwy w bardziej elastyczny sposób, nie wydłużając czasu prowadzenia pojazdu lub nie skracając czasu odpoczynku i długości przerw.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Kierowcy wykonujący długodystansowe międzynarodowe operacje transportowe spędzają dużo czasu poza domem. Obecne wymogi dotyczące regularnego tygodniowego odpoczynku niepotrzebnie przedłużają te okresy. Wskazane jest zatem, aby dostosować przepis dotyczący regularnego tygodniowego odpoczynku w taki sposób, aby kierowcom łatwiej było wykonywać operacje transportowe zgodnie z przepisami i wracać do domów na regularny tygodniowy odpoczynek oraz pobierać pełną rekompensatę za wszelkie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Konieczne jest również zapewnienie, by operatorzy organizowali pracę kierowców w taki sposób, aby te okresy spędzane poza domem nie były zbyt długie.

(6)  Kierowcy wykonujący długodystansowe międzynarodowe operacje transportowe spędzają dużo czasu poza domem. Obecne wymogi dotyczące regularnego tygodniowego odpoczynku niepotrzebnie przedłużają te okresy. Wskazane jest zatem, aby dostosować przepis dotyczący regularnego tygodniowego odpoczynku w taki sposób, aby kierowcom łatwiej było wykonywać operacje transportowe zgodnie z przepisami i wracać do domów lub wybranych przez nich miejsc na regularny tygodniowy odpoczynek oraz pobierać pełną rekompensatę za wszelkie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Konieczne jest również zapewnienie, by operatorzy organizowali pracę kierowców w taki sposób, aby te okresy spędzane poza domem nie były zbyt długie. Gdy kierowca postanowi spędzić czas odpoczynku w domu, przedsiębiorstwo transportowe powinno zapewnić mu możliwość powrotu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Jeżeli przewiduje się, że praca, jaką kierowca wykonuje na rzecz pracodawcy, obejmie inne czynności niż zadania zawodowego prowadzenia pojazdu, takie jak załadunek/rozładunek, znalezienie miejsca parkingowego, utrzymanie pojazdu, przygotowanie drogi itp., czas wykonania tych czynności należy uwzględnić w ustalaniu czasu pracy kierowcy, możliwości odpowiedniego odpoczynku i wynagrodzenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  W celu ochrony warunków pracy kierowców w miejscach załadunku i rozładunku właściciele i operatorzy takich miejsc powinni zapewnić kierowcy dostęp do pomieszczeń sanitarnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Szybki rozwój techniki niesie za sobą rozwój coraz bardziej zaawansowanych systemów jazdy autonomicznej. W przyszłości systemy te mogą umożliwić zróżnicowane wykorzystanie pojazdów, których prowadzenie nie wymaga kierowcy. Może to zaowocować nowymi możliwościami działania, takimi jak jazda w kolumnie ciężarówek. W związku z tym konieczne będzie dostosowanie obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku, dlatego też ważne są postępy na szczeblu grupy roboczej EKG ONZ. Komisja przedstawi sprawozdanie z oceny stosowania systemów jazdy autonomicznej wykorzystywanych w państwach członkowskich oraz w razie potrzeby wniosek ustawodawczy, w którym uwzględnione zostaną korzyści płynące z technologii jazdy autonomicznej. Celem tego ustawodawstwa będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa drogowego, równych warunków działania oraz odpowiednich warunków pracy, a także umożliwienie UE promowania nowych innowacyjnych technologii i praktyk.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Specjalne miejsca parkingowe powinny dysponować infrastrukturą niezbędną dla dobrych warunków odpoczynku, tj. urządzeniami sanitarnymi i zapewniającymi bezpieczeństwo, infrastrukturą kuchenną itp.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Odpowiednie miejsca odpoczynku mają kluczowe znaczenie dla poprawy warunków pracy kierowców w sektorze i utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponieważ odpoczynek w kabinie kierowcy jest charakterystycznym elementem sektora transportu i w niektórych przypadkach jest pożądany z punktu widzenia wygody i stosowności, kierowcy powinni mieć możliwość odpoczynku w pojeździe, jeżeli jest on wyposażony w odpowiednie miejsce do spania. Dlatego też państwa członkowskie nie powinny nadmiernie utrudniać lub uniemożliwiać tworzenia specjalnych miejsc parkingowych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Zmienione wytyczne dotyczące TEN-T przewidują tworzenie miejsc parkingowych przy autostradach co około 100 km, aby zapewnić użytkownikom korzystającym z dróg w celach handlowych miejsca parkingowe o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, dlatego też należy zachęcać państwa członkowskie do wdrażania wytycznych dotyczących TEN-T oraz do wspierania bezpiecznych i właściwie dostosowanych parkingów oraz inwestycji w nie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7d)  Aby zapewnić dobrej jakości i przystępne cenowo miejsca odpoczynku, Komisja i państwa członkowskie powinny zachęcać do zakładania przedsiębiorstw społecznych, handlowych, publicznych oraz innych, które zajmowałyby się obsługą tych miejsc.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Wiele przewozów drogowych na terytorium Wspólnoty obejmuje odcinki pokonywane promem lub koleją. Należy zatem wprowadzić jasne i odpowiednie przepisy dotyczące okresów odpoczynku i przerw przy wykonywaniu takich przewozów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W celu zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów istotne jest, by właściwe organy, prowadząc kontrole drogowe, były w stanie stwierdzić, że w dniu kontroli oraz w ciągu poprzedzających ją 56 dni przestrzegano czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Aby zapewnić jasność, zrozumiałość i możliwość egzekwowania przepisów, kierowcy muszą mieć dostęp do informacji. Cel ten należy osiągnąć w drodze koordynacji przez Komisję. Kierowcy powinni również otrzymywać informacje o miejscach odpoczynku i bezpiecznych parkingach, aby móc lepiej planować przejazdy. Koordynacja przez Komisję powinna również obejmować uruchomienie bezpłatnej infolinii służącej do ostrzegania służb kontrolnych o przypadkach wywierania nadmiernej presji na kierowców, oszustw lub zachowań niezgodnych z prawem.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c)  Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 zobowiązuje państwa członkowskie, by, oceniając reputację, stosowały wspólną klasyfikację naruszeń. Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przepisy krajowe dotyczące sankcji mających zastosowanie do naruszeń rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 będą wdrażane w sposób skuteczny, proporcjonalny i będą odwodziły od ich popełniania. Konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia, że wszystkie sankcje stosowane przez państwa członkowskie będą niedyskryminacyjne i proporcjonalne do wagi naruszenia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zwiększenia efektywności egzekwowania przepisów socjalnych należy w pełni wykorzystać potencjał obecnych i przyszłych systemów tachografu. W związku z tym funkcje tachografu powinny zostać ulepszone, aby umożliwić bardziej precyzyjne określanie położenia, w szczególności podczas międzynarodowych operacji transportowych.

(11)  W celu zwiększenia efektywności egzekwowania przepisów socjalnych obecne systemy inteligentnego tachografu powinny być obowiązkowe w transporcie międzynarodowym. W związku z tym funkcje tachografu powinny zostać ulepszone, aby umożliwić bardziej precyzyjne określanie położenia.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Szybki rozwój nowych technologii i digitalizacja w całej gospodarce Unii oraz potrzeba zapewnienia równych szans wszystkim przedsiębiorstwom w międzynarodowym transporcie drogowym sprawiają, że konieczne jest skrócenie okresu przejściowego przewidzianego na zainstalowanie inteligentnych tachografów w zarejestrowanych pojazdach. Inteligentny tachograf przyczyni się do uproszczenia kontroli, a tym samym ułatwi pracę organów krajowych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Mając na uwadze powszechne korzystanie ze smartfonów oraz stały rozwój ich funkcji, a także rozmieszczenie systemu Galileo, który oferuje coraz szersze możliwości lokalizacji w czasie rzeczywistym wykorzystywane już w wielu urządzeniach mobilnych, Komisja powinna zbadać możliwości opracowania i uzyskania certyfikacji dla aplikacji na urządzenia mobilne, która będzie oferować takie same korzyści, co inteligentny tachograf, po tych samych powiązanych kosztach.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1)  w art. 2 ust. 1 dodaje się literę aa) w brzmieniu:

 

„aa)  rzeczy w transporcie międzynarodowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,4 tony lub”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 3 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  w art. 3 dodaje się literę ha) w brzmieniu:

 

„ha)  lekkimi pojazdami użytkowymi wykorzystywanymi do przewozu towarów, w przypadku gdy przewóz nie odbywa się na zasadzie wynajmu lub za wynagrodzeniem, lecz na własny rachunek przedsiębiorstwa lub kierowcy oraz gdy kierowanie pojazdem nie stanowi głównej działalności osoby prowadzącej pojazd;”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera r

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  „niehandlowy przewóz” oznacza każdy przewóz drogowy inny niż na zasadzie wynajmu, za wynagrodzeniem lub na własny rachunek, za który nie otrzymuje się wynagrodzenia i który nie generuje żadnego dochodu.”;

r)  „niehandlowy przewóz” oznacza każdy przewóz drogowy inny niż na zasadzie wynajmu, za wynagrodzeniem lub na własny rachunek, za który nie otrzymuje się wynagrodzenia i który nie generuje żadnego dochodu lub przychodu.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera r a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 4 dodaje się lit. ra) w brzmieniu:

 

„ra)  „dom” oznacza miejsce zameldowania kierowcy w państwie członkowskim.”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a)  art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Minimalny wiek konduktorów wynosi 18 lat.

„1.  Minimalny wiek kierowców wynosi 18 lat.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=PL)

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

Przerwę tę mogą zastąpić przerwy długości co najmniej 15 minut, które są rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego. Żadna przerwa, z której kierowca korzysta przed upływem mniej niż 45 minut jazdy, nie jest zgodna z przepisami akapitu pierwszego.

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0016.02/DOC_1&format=PDF)

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 6 – litera b a (nowa)

  

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  w art. 8 ust. 6 dodaje się literę ba) w brzmieniu:

 

„ba)  jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 45 godziny i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.”;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. b) skrócone tygodniowe okresy odpoczynku należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.”;

Do celów lit. b) i c) określone powyżej skrócone tygodniowe okresy odpoczynku są rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu zgodnie z ust. 8b.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 6 a – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  w art. 8 ust. 6a wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

6a. W drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych ( 11 ) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem że:

„6a.  W drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną przewozu osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem że:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0561)

Uzasadnienie

To odstępstwo powinno mieć zastosowanie również do przewozu krajowego, opcja ta powinna przynieść korzyści szczególnie większym państwom członkowskim.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 6 a – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ab)  w art. 8 skreśla się ust. 6a lit. a);

a)  usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi;

””

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0561)

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 6 a a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  w art. 8 dodaje się nowy ustęp 6aa w brzmieniu:

 

„6aa.  W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 6 akapit drugi kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną przewozu osób zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych może odłożyć najwyżej dwa razy w tygodniu dzienny okres odpoczynku o godzinę, pod warunkiem że dzienny okres odpoczynku wykorzystywany po zastosowaniu odstępstwa trwa co najmniej 9 godzin oraz że nie stanowi to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.”;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a d (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 6 a b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad)  w art. 8 dodaje się nowy ustęp 6ab w brzmieniu:

 

„6ab.  Pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną przewozu osób zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych może skorzystać z regularnego dziennego okresu odpoczynku podzielonego na trzy okresy składające się co do minimum z: nieprzerwanego okresu jednej godziny, nieprzerwanego okresu dwóch godzin oraz nieprzerwanego okresu dziewięciu godzin. Okresy te mogą być rozłożone w czasie w dowolnej kolejności, z wyjątkiem dwóch nieprzerwanych okresów dziewięciogodzinnych następujących po sobie w kolejnych dniach.”;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku powinien bezpośrednio poprzedzać regularny tygodniowy odpoczynek wynoszący przynajmniej 45 godzin lub następować bezpośrednio po nim.

7.  Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystuje się w połączeniu z regularnym tygodniowym odpoczynkiem wynoszącym przynajmniej 45 godzin.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  w art. 8 ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

8.  Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

„8.  Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8a.  Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz odpoczynek tygodniowy trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejszy skrócony tygodniowy okres odpoczynku nie może odbywać się w pojeździe. Odbywają się one w odpowiednim miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednie miejsce do spania i pomieszczenia sanitarne;

8a.  Regularne tygodniowe okresy odpoczynku, skrócone tygodniowe okresy odpoczynku oraz odpoczynek tygodniowy trwający ponad 45 godzin wykorzystywane jako rekompensata za wcześniejszy skrócony tygodniowy okres odpoczynku nie mogą odbywać się w pojeździe. Odbywają się one natomiast w odpowiednim miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednie miejsce do spania i pomieszczenia sanitarne. Odpoczynek odbywa się w następującym miejscu:

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8 a – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnionym przez pracodawcę, lub

a)  zapewnionym lub opłaconym przez pracodawcę, lub

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8 a – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w domu lub w innej prywatnej lokalizacji wybranej przez kierowcę.

b)  w domu kierowcy lub w innej wybranej przez niego prywatnej lokalizacji.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8 a a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„8aa.  Ustęp 8a nie ma zastosowania w przypadkach, gdy regularne tygodniowe okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku odbywają się w miejscach uznanych za spełniające wymogi art. 8a, pod warunkiem że pojazd znajduje się na postoju i posiada odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy.”;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8 b – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8b.  Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić kierowcom odbywanie przynajmniej jednego regularnego tygodniowego odpoczynku lub tygodniowego odpoczynku trwającego dłużej niż 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku w domu, w okresie trzech kolejnych tygodni.”;

8b.  Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić kierowcom odbywanie przynajmniej jednego regularnego tygodniowego odpoczynku lub tygodniowego odpoczynku trwającego dłużej niż 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku w domu lub w innym miejscu wybranym przez kierowcę przed upływem każdego okresu trzech kolejnych tygodni. Kierowca informuje przedsiębiorstwo transportowe na piśmie, nie później niż dwa tygodnie przed okresem odpoczynku, czy spędzi go w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. W przypadku gdy kierowca zdecyduje się spędzić okres odpoczynku w domu, przedsiębiorstwo transportowe zapewnia mu niezbędne środki powrotu do domu.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8 b – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 8 ust. 8b dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Kierowca składa oświadczenie, że regularny tygodniowy okres odpoczynku lub okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku został wykorzystany w miejscu wybranym przez kierowcę. Oświadczenie przechowuje się na terenie przedsiębiorstwa.”;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  dodaje się artykuł 8a w brzmieniu:

 

„Artykuł 8a

 

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 8a kierowca może odbyć regularny tygodniowy okres odpoczynku oraz skrócony tygodniowy okres odpoczynku na dowolnym parkingu, który deklaruje, że posiada specjalne świadectwo parkingowe.

 

2.   Wszystkie parkingi posiadające przynajmniej infrastrukturę i cechy określone w załączniku 1 mogą wskazywać przy wjeździe, że posiadają specjalne świadectwo parkingowe.

 

3.   Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie regularnych kontroli losowych, aby zweryfikować spełnianie przez parking kryteriów specjalnego świadectwa parkingowego określonych w załączniku 1.

 

4.   Państwa członkowskie prowadzą postępowania w sprawie skarg dotyczących parkingów deklarujących, że posiadają specjalne świadectwo parkingowe, które nie spełniają kryteriów określonych w załączniku 1.

 

5.  Państwa członkowskie rozpowszechniają informacje na temat parkingów posiadających specjalne świadectwo parkingowe, które nie spełniają już kryteriów określonych w załączniku 1, przez krajowy lub międzynarodowy punkt dostępu, o którym mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 885/2013.

 

6.  Do celów niniejszego rozporządzenia wszystkie parkingi spełniające kryteria posiadania specjalnego świadectwa parkingowego uznaje się za przystosowane do odpoczynku dziennego i tygodniowego, odpoczynku rekompensowanego oraz skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, chyba że państwa członkowskie wskazały inaczej zgodnie z ust. 5.

 

7.  Począwszy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie wydają roczne sprawozdanie dla Komisji Europejskiej na temat dostępności parkingów posiadających specjalne świadectwo parkingowe na swym terytorium krajowym.

 

8.  Państwa członkowskie zachęcają do tworzenia parkingów posiadających specjalne świadectwo parkingowe zgodnie z przepisami art. 39 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1315/2013.

 

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące dostępności odpowiednich miejsc odpoczynku dla kierowców i bezpiecznych parkingów. Sprawozdanie to jest uaktualniane co roku na podstawie informacji zgromadzonych przez Komisję zgodnie z ust. 5 i zawiera wykaz proponowanych działań mających na celu zwiększenie liczby i poprawę jakości odpowiednich miejsc odpoczynku dla kierowców i bezpiecznych parkingów.”;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę.”;

„9.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji kabinę, koję lub kuszetkę.”;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 9 dodaje się nowy ustęp 1a w brzmieniu:

 

„Odstępstwo przewidziane w ust. 1 może zostać rozszerzone na regularne tygodniowe okresy odpoczynku, jeżeli podróż promem lub pociągiem trwa minimalnie 12 godzin. Podczas tego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji kabinę.”;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

6a)  w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości i/lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń niniejszego rozporządzenia.

„1.  Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnego dodatkowego wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości, prędkości dostarczenia i/lub ilości przewożonych towarów, jeżeli ich stosowanie zachęca do naruszeń niniejszego rozporządzenia.”;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 561/2004

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu, kierowca może odstąpić od przepisów art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 6 akapit drugi, aby być w stanie dojechać do odpowiedniego zakwaterowania, o którym mowa w art. 8 ust. 8a, aby odbyć tam swój dzienny lub tygodniowy odpoczynek. Takie odstępstwo nie może powodować przekroczenia dziennego lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu ani skrócenia dziennych lub tygodniowych okresów odpoczynku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do odpowiedniego zakwaterowania.”;

Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu, kierowca może wyjątkowo odstąpić od przepisów art. 6 ust. 1 po odbyciu odpoczynku trwającego 30 minut, aby być w stanie dojechać w ciągu dwóch godzin do centrum operacyjnego pracodawcy, w którym kierowca posiada zwyczajową bazę. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wydruku z urządzenia rejestrującego. Czas do dwóch godzin podlega rekompensacie równoważnym okresem odpoczynku wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a)  w art. 13 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d)  pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług do dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych.

d)  pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług do dostarczania przesyłek w ramach przesyłek pocztowych zdefiniowanych w art. 2 ust. 6 dyrektywy 97/67/WE.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=PL)

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

7b)  w art. 13 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

e) pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 2 300 km2 w strefach, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem, lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;

„e)  pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach lub po regionach oddzielonych od pozostałej części terytorium kraju o powierzchni nieprzekraczającej 2 300 km2, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych ani nie graniczą z żadnym innym państwem członkowskim;”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&from=EN)

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera p a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7c)  w art. 13 ust. 1 dodaje się literę pa) w brzmieniu:

 

„pa)  pojazdami lub zespołami pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 44 ton wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy.”;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 14 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W nagłych przypadkach państwa członkowskie mogą zezwalać, w wyjątkowych okolicznościach, na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, które powinny być należycie uzasadnione i niezwłocznie zgłoszone Komisji.

2.  W nagłych przypadkach państwa członkowskie mogą zezwalać, w wyjątkowych okolicznościach, na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, które powinny być należycie uzasadnione i niezwłocznie zgłoszone Komisji.

 

Informacje te są publikowane na specjalnej ogólnie dostępnej stronie internetowej prowadzonej przez Komisję Europejską we wszystkich językach urzędowych UE.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają objęcie kierowców pojazdów, o których mowa w art. 3 lit. a) przepisami krajowymi zapewniającymi odpowiednią ochronę w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o odpowiednich krajowych przepisach mających zastosowanie do takich kierowców.

Państwa członkowskie zapewniają objęcie kierowców pojazdów, o których mowa w art. 3 lit. a) przepisami krajowymi zapewniającymi odpowiednią ochronę w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku. Państwa członkowskie powinny zapewnić parkingi i miejsca odpoczynku wolne od śniegu i lodu w okresie zimowym, zwłaszcza w najbardziej oddalonych lub peryferyjnych regionach Unii Europejskiej, z myślą o poprawie warunków pracy kierowców oraz bezpieczeństwie drogowym i egzekwowaniu przepisów.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  w art. 17 dodaje się ust. 3 a w brzmieniu:

 

„3a.  Sprawozdanie zawiera ocenę stosowania systemów jazdy autonomicznej w państwach członkowskich oraz możliwości rejestrowania przez kierowcę okresu, w którym włączony jest system jazdy autonomicznej, i w stosownych przypadkach towarzyszy mu wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia, w tym wymóg rejestrowania przez kierowcę tych danych w inteligentnym tachografie.”;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 19 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące nakładania kar w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne do wagi naruszenia, jak określono zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady12, odstraszające oraz niedyskryminujące. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 nie może powodować nałożenia więcej niż jednej kary lub prowadzenia więcej niż jednego postępowania. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przyjętych środkach oraz przepisach dotyczących kar w terminie określonym w art. 29 akapit drugi. Powiadamiają również niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach ich dotyczących. Komisja odpowiednio informuje o nich państwa członkowskie.”;

„1.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące nakładania kar w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Kary te muszą być skuteczne i proporcjonalne do wagi naruszeń, o których mowa w załączniku III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady12, odstraszające oraz niedyskryminujące. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 nie może powodować nałożenia więcej niż jednej kary lub prowadzenia więcej niż jednego postępowania. W terminie określonym w art. 29 akapit drugi państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przyjętych środkach oraz przepisach dotyczących kar, a także o metodach i kryteriach oceny ich proporcjonalności ustalonych na szczeblu krajowym. Państwa członkowskie powiadamiają również niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach ich dotyczących. Komisja informuje państwa członkowskie o tych zasadach i środkach oraz o wszelkich ich zmianach.

 

Informacje te są publikowane na specjalnej ogólnie dostępnej stronie internetowej prowadzonej przez Komisję Europejską we wszystkich językach urzędowych UE, zawierającej szczegółowe informacje dotyczące takich kar stosowanych w państwach członkowskich UE.”;

__________________

__________________

12  Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35).

12  Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35).

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 25 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające wspólne podejścia zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 24 ust. 2.

„2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające wspólne podejścia do wdrożenia niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 24 ust. 2.”;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Załącznik (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dodaje się załącznik w brzmieniu:

 

„Minimalne wymogi dotyczące parkingów

 

Część A: Infrastruktura usługowa

 

1)  Toalety oraz krany z wodą, czyste i funkcjonujące oraz regularnie sprawdzane:

 

– na maksymalnie 10 miejsc parkingowych przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne z czterema toaletami;

 

– na 10–25 miejsc parkingowych przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne z ośmioma toaletami;

 

– na 25–50 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne z 10 toaletami każde;

 

– na 50–75 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne z 15 toaletami każde;

 

– na 75–125 miejsc parkingowych przynajmniej cztery pomieszczenia sanitarne z 15 toaletami każde;

 

– na ponad 125 miejsc parkingowych przynajmniej sześć pomieszczeń sanitarnych z 15 toaletami każde.

 

2)  Prysznice czyste i funkcjonujące oraz regularnie sprawdzane:

 

– na maksymalnie 10 miejsc parkingowych przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne z dwoma prysznicami;

 

– na 25–50 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne z pięcioma prysznicami każde;

 

– na 50–75 miejsc parkingowych przynajmniej dwa pomieszczenia sanitarne z 10 prysznicami każde;

 

– na 75–125 miejsc parkingowych przynajmniej cztery pomieszczenia sanitarne z 12 prysznicami każde;

 

– na ponad 125 miejsc parkingowych przynajmniej sześć pomieszczeń sanitarnych z 15 prysznicami każde.

 

3)  Odpowiedni dostęp do wody pitnej.

 

4)  Odpowiednie urządzenia kuchenne, snack-bar lub restauracja.

 

5)  Sklep oferujący różnorodne produkty spożywcze, napoje itp. na miejscu lub w pobliżu.

 

6)  Pojemniki na odpady w dostatecznej ilości i o wystarczającej pojemności.

 

7)  Schronienie przed deszczem lub słońcem w pobliżu parkingu.

 

8)  Dostępny plan awaryjny / plan zarządzania / kontakty w nagłych wypadkach znane pracownikom.

 

9)  Stoły piknikowe z ławkami lub rozwiązania alternatywne dostępne w odpowiedniej liczbie.

 

10)  Specjalne sieci Wi-Fi.

 

11)  Bezgotówkowy system rezerwacji, płatności i fakturowania.

 

12)  System wskazywania wolnych miejsc na parkingu, zarówno na miejscu, jak i w internecie.

 

13)  Infrastruktura jest dostosowana do obu płci.

 

Część B Infrastruktura bezpieczeństwa

 

1)  Teren parkingu jest odgrodzony od otoczenia, np. za pomocą ciągłego ogrodzenia lub innej bariery, co uniemożliwia lub utrudnia przypadkowy wjazd i zamierzony bezprawny wjazd na teren parkingu.

 

2)  Dostęp do parkingu mogą mieć jedynie użytkownicy parkingu dla samochodów ciężarowych oraz pracownicy tego parkingu.

 

3)  Istnieje możliwość zapisu cyfrowego (przynajmniej 25 klatek na sekundę). System zapisuje w sposób ciągły lub w trybie reagowania na ruch.

 

4)  Zainstalowany jest system telewizji przemysłowej, który jest w stanie objąć całe ogrodzenie i zapewnia wyraźne rejestrowanie wszystkich zdarzeń w pobliżu ogrodzenia lub przy samym ogrodzeniu (rejestrowanie za pomocą systemu telewizji przemysłowej).

 

5)  Teren jest nadzorowany przez patrole lub w inny sposób.

 

6)  Wszelkie zdarzenia o charakterze przestępczym są zgłaszane pracownikom parkingu dla samochodów ciężarowych oraz policji. Jeżeli to możliwe pojazd musi zostać zatrzymany w oczekiwaniu na instrukcje policji.

 

7)  Pasy ruchu samochodów i ścieżki dla pieszych są stale oświetlone.

 

8)  Zapewnione jest bezpieczeństwo pieszych w wyznaczonych częściach parkingów.

 

9)  Parkingi są nadzorowane za pomocą odpowiednich i proporcjonalnych kontroli bezpieczeństwa.

 

10)  Wyraźnie widoczny jest numer/ numery telefonu służb ratowniczych.”;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 1 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a)  w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1.  W niniejszym rozporządzeniu określono obowiązki i wymogi w odniesieniu do budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania tachografów stosowanych w transporcie drogowym w celu weryfikacji zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/15/WE14dyrektywą Rady 92/6/EWG15.

1.  W niniejszym rozporządzeniu określono obowiązki i wymogi w odniesieniu do budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania tachografów stosowanych w transporcie drogowym w celu weryfikacji zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, dyrektywą 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady14 i dyrektywą Rady 92/6/EWG15, rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, dyrektywą Rady 92/106/EWG15a, dyrektywą 96/71/WE i dyrektywą 2014/67/UE, jeżeli chodzi o delegowanie pracowników w transporcie drogowym, oraz dyrektywą ustanawiającą szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy 2014/67/UE, które dotyczą delegowania kierowców w transporcie drogowym.

__________________

__________________

14  Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).”;

14  Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).”;

15  Dyrektywa Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz.U. L 57 z 2.3.1992, s. 27).

15  Dyrektywa Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz.U. L 57 z 2.3.1992, s. 27).

 

15a  Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.U. L 368 z 17.12.1992, s. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt-1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1b)  w art. 2 ust. 2 dodaje się literę ha) w brzmieniu:

 

„ha)  „inteligentny tachograf” oznacza tachograf cyfrowy wykorzystujący usługę określania pozycji opartą na systemie nawigacji satelitarnej, automatycznie określający swoje położenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1c)  art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Piętnaście lat po terminie, od którego obowiązuje wymóg wyposażania nowo rejestrowanych pojazdów w tachograf, zgodnie z art. 8, 9 i 10, pojazdy użytkowane w innym państwie członkowskim niż państwo ich rejestracji muszą być wyposażone w taki tachograf.

4.  Nie później niż1... [Dz.U.: 3 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] w inteligentny tachograf zostaną wyposażone następujące pojazdy:

 

a)  pojazdy użytkowane w państwie członkowskim innym niż państwo ich rejestracji, które są wyposażone w tachograf analogowy,

 

b)  pojazdy użytkowane w państwie członkowskim innym niż państwo ich rejestracji, które są wyposażone w tachograf cyfrowy odpowiadający specyfikacjom określonym w załączniku IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 obowiązującego do dnia 30 września 2011 r. lub

 

c)  pojazdy użytkowane w państwie członkowskim innym niż państwo ich rejestracji, które są wyposażone w tachograf cyfrowy odpowiadający specyfikacjom określonym w załączniku IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 obowiązującego od dnia 1 października 2011 r.

 

__________________

 

  Zakładając wejście w życie pakietu drogowego w 2019 r., akt wykonawczy Komisji dotyczący inteligentnych tachografów, wersja 2, do 2019/2020 (zob. art. 11 poniżej), następnie etapowe podejście do unowocześniania.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=PL)

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1d)  w art. 3 dodaje się ust. 4 a:

 

„4a.  Do dnia... [Dz.U.: 4 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] pojazdy użytkowane w innym państwie członkowskim niż państwo ich rejestracji, które są wyposażone w tachograf cyfrowy zgodny z załącznikiem IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 obowiązującego od dnia 1 października 2012 r., są wyposażone w inteligentny tachograf.”;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 e (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1e)  w art. 3 dodaje się ust. 4 b w brzmieniu:

 

„4b.  Do dnia... [Dz.U.: 5 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] pojazdy użytkowane w innym państwie członkowskim niż państwo ich rejestracji, które są wyposażone w inteligentny tachograf zgodny z załącznikiem IC do rozporządzenia (UE) 2016/799 są wyposażone w inteligentny tachograf.”;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 f (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret 3 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1f)  w art. 4 ust. 2 dodaje się tiret w brzmieniu:

 

„– posiadają pamięć o pojemności wystarczającej do przechowywania wszystkich danych wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia.”;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 g (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1g)  art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobowych w kontekście niniejszego rozporządzenia odbywało się wyłącznie do celów kontroli zgodności z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, zgodnie z dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE oraz pod nadzorem organu nadzorczego państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 28 dyrektywy 95/46/WE.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobowych w kontekście niniejszego rozporządzenia odbywało się wyłącznie do celów kontroli zgodności z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, dyrektywą 2002/15/WE, dyrektywą Rady 92/6/EWG, dyrektywą Rady 92/106/EWG, rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, dyrektywą 96/71/WE i dyrektywą 2014/67/UE w kwestii delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego oraz z dyrektywą ustanawiającą szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy 2014/67/UE, które dotyczą delegowania kierowców w transporcie drogowym, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE oraz pod nadzorem organu nadzorczego państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 h (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 7 – ustęp 2 – część wprowadzająca

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1h)  art. 7 ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

2.  W szczególności państwa członkowskie zapewniają ochronę danych osobowych przed wykorzystaniem w inny sposób niż w ścisłym związku z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, zgodnie z ust. 1, w odniesieniu do:

„2.  W szczególności państwa członkowskie zapewniają ochronę danych osobowych przed wykorzystaniem w inny sposób niż w ścisłym związku z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, dyrektywą 2002/15/WE, dyrektywą Rady 92/6/EWG, dyrektywą Rady 92/106/EWG, rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, dyrektywą 96/71/WE oraz dyrektywą 2014/67/UE w kwestii delegowania pracowników w transporcie drogowym oraz z dyrektywą ustanawiającą szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy 2014/67/UE, które dotyczą delegowania kierowców w transporcie drogowym, zgodnie z ust. 1, w odniesieniu do:

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 8 – ustęp 1 – tiret 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– co trzy godziny skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu,

– co minutę skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu i za każdym razem, kiedy pojazd przekracza granicę państwa członkowskiego;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  w art. 8 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Aby ułatwić weryfikację zgodności przez organy kontrolne, inteligentny tachograf rejestruje również, czy pojazd był wykorzystywany do transportu towarów lub pasażerów, zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 561/2006.”;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  w art. 8 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy w dniu... [24 miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] są wyposażone w tachograf zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie oraz art. 8 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.”;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1c)  art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Piętnaście lat po terminie, od którego obowiązuje wymóg wyposażania nowo zarejestrowanych pojazdów w tachograf, zgodnie z niniejszym artykułem i art. 8 i 10 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie wyposażają w odpowiednim zakresie swoje organy kontrolne w urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania niezbędne do umożliwienia przekazywania danych, o których mowa w niniejszym artykule, uwzględniając ich szczegółowe wymogi i strategie egzekwowania prawa. Do tego czasu państwa członkowskie mogą decydować o tym, czy wyposażać swoje organy kontrolne w takie urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania.”;

2.  Do dnia... [Dz.U.: 1 lat rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] państwa członkowskie wyposażą w odpowiednim zakresie swoje organy kontrolne w urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania niezbędne do umożliwienia przekazywania danych, o których mowa w niniejszym artykule, uwzględniając ich szczegółowe wymogi i strategie egzekwowania prawa. Do tego czasu państwa członkowskie mogą decydować o tym, czy wyposażać swoje organy kontrolne w takie urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=PL)

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 9 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1d)  w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Łączność z tachografem, o której mowa w ust. 1, jest nawiązywana wyłącznie na żądanie wysłane z urządzenia organów kontrolnych. Podlega ona zabezpieczeniu w celu zapewnienia integralności danych oraz uwierzytelnienia urządzeń rejestrujących i kontrolnych. Dostęp do przesyłanych danych ograniczony jest do organów kontrolnych upoważnionych do kontroli naruszeń rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i niniejszego rozporządzenia oraz do warsztatów w zakresie niezbędnym do sprawdzenia poprawnego funkcjonowania tachografu.

„3.  Łączność z tachografem, o której mowa w ust. 1, jest nawiązywana wyłącznie na żądanie wysłane z urządzenia organów kontrolnych. Podlega ona zabezpieczeniu w celu zapewnienia integralności danych oraz uwierzytelnienia urządzeń rejestrujących i kontrolnych. Dostęp do przesyłanych danych ograniczony jest do organów kontrolnych upoważnionych do kontroli naruszeń unijnych aktów prawnych, o których mowa w art. 7 ust. 1, i niniejszego rozporządzenia oraz do warsztatów w zakresie niezbędnym do sprawdzenia poprawnego funkcjonowania tachografu.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 e (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1e)  w art. 11 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

W celu zapewnienia zgodności inteligentnych tachografów z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje szczegółowe przepisy konieczne do jednolitego stosowania art. 8, 9 i 10, z wyłączeniem wszelkich przepisów, które przewidywałyby rejestrowanie przez tachograf dodatkowych informacji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 42 ust. 3.

„W celu zapewnienia zgodności inteligentnych tachografów z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje szczegółowe przepisy konieczne do jednolitego stosowania art. 8, 9 i 10, z wyłączeniem wszelkich przepisów, które przewidywałyby rejestrowanie przez tachograf dodatkowych informacji.

 

Do dnia... [Dz.U.: 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające szczegółowe zasady rejestrowania wszelkich przypadków przekraczania granicy przez pojazd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie oraz art. 8 ust. 1 akapit drugi.

 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 42 ust. 3.”.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 f (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 34 – ustęp 5 – litera b – podpunkt iv

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1f)  w art. 34 ust. 5 lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(iv)  pod symbolem : przerwy lub odpoczynek.

(iv)  pod symbolem : przerwy, odpoczynek, urlop roczny lub zwolnienie lekarskie,

 

pod symbolem „prom/pociąg”: Oprócz symbolu : okres odpoczynku spędzany na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 9 rozporządzenia (WE) 561/2006.”;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 34 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy, a także, informację dotyczącą tego, gdzie i kiedy przekroczył granicę w pojeździe, po przybyciu do odpowiedniego miejsca postoju. Państwa członkowskie mogą wymagać od kierowców pojazdów używanych w działalności transportowej prowadzonej na ich terytorium dodatkowych, bardziej szczegółowych niż symbol państwa, danych geograficznych, pod warunkiem że te państwa członkowskie powiadomiły Komisję o tych szczegółowych danych geograficznych przed dniem 1 kwietnia 1998 r.

„7.  W przypadkach gdy tachograf nie może automatycznie zarejestrować przekroczenia granicy, kierowca wprowadza symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy, a także informację dotyczącą tego, gdzie i kiedy przekroczył granicę, po przybyciu do pierwszego możliwego i dostępnego miejsca postoju. Po przekroczeniu granicy do nowego państwa w rubryce BEGIN na tachografie wpisuje się kod tego kraju. Państwa członkowskie mogą wymagać od kierowców pojazdów używanych w działalności transportowej prowadzonej na ich terytorium dodatkowych, bardziej szczegółowych niż symbol państwa, danych geograficznych, pod warunkiem że te państwa członkowskie powiadomiły Komisję o tych szczegółowych danych geograficznych przed dniem 1 kwietnia 1998 r.”.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 34 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  w art. 34 dodaje się nowy ust. 7 a w brzmieniu:

 

„7a.  Kierowcy odbywają szkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania tachografu w celu pełnego wykorzystania sprzętu. Kierowca nie może ponosić odpowiedzialności za koszty szkolenia, które powinien zapewnić jego pracodawca.”;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 34 – ustęp 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  w art. 34 dodaje się ust. 7 b w brzmieniu:

 

„7b.  W zakresie prawidłowego odczytywania i monitorowania tachografu powinna zostać przeszkolona maksymalna liczba organów kontrolnych.”;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 36 – akapit 1 – podpunkt i

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2c)  Art. 36 ust. 1 punkt i) otrzymuje brzmienie:

(i)  wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 28 dni;

„i)  wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 56 dni;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 36 – akapit 1 – podpunkt iii

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2d)  Art. 36 ust. 1 punkt iii) otrzymuje brzmienie:

(iii)  wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

(iii)  wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 56 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 e (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 36 – ustęp 2 – podpunkt ii

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2e)  w art. 36 ust. punkt ii) otrzymuje brzmienie:

(ii)  wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

(ii)  wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 56 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=PL)

(1)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

UE opracowała szereg przepisów socjalnych i rynkowych mających na celu zapewnienie sprawiedliwego, dobrze funkcjonującego, bezpiecznego i społecznie zrównoważonego sektora transportu drogowego. Aktualne rozporządzenia, tj. rozporządzenie 561/2006 w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i rozporządzenie 165/2014 w sprawie tachografów zostały przyjęte, aby poprawić bezpieczeństwo drogowe oraz warunki pracy kierowców, a także by zapewnić lepsze przestrzeganie przepisów oraz zagwarantować uczciwą konkurencję pomiędzy przewoźnikami.

Oceny pokazują jednak, że niedociągnięcia obowiązujących przepisów, a także niewystarczające ich egzekwowanie sprawiły, że nie osiągnięto w pełni wyznaczonych celów. Niejasne lub nieodpowiednie przepisy dotyczące tygodniowego okresu odpoczynku, miejsc odpoczynku, przerw w pracy w przypadku obsady kilkuosobowej oraz brak przepisów dotyczących powrotu kierowców do domu prowadzą do rozbieżnych interpretacji i odmiennych praktyk w zakresie egzekwowania przepisów w państwach członkowskich. Kilka państw członkowskich przyjęło niedawno jednostronnie środki, które pogłębiły jeszcze brak pewności prawa, a także doprowadziły do nierównego i niespójnego traktowania kierowców i przewoźników. Najczęstsze naruszenia dotyczyły okresów odpoczynku (25 %), przerw (23 %), rejestrowania czasu jazdy (17 %) i czasu jazdy (16 %).

W ocenie podkreślono również nieskuteczne wykorzystanie narzędzi kontroli oraz systemów wymiany danych, w tym tachografów.

Wniosek Komisji

W dniu 31 maja 2017 r. Komisja przyjęła 8 wniosków ustawodawczych (pakiet „Europa w ruchu” dotyczący czystej, konkurencyjnej i połączonej mobilności) w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, uproszczenia obowiązujących przepisów, ochrony rynku wewnętrznego i zagwarantowania praw pracowników w tym sektorze.

Omawiany tu wniosek w sprawie zmiany rozporządzeń 561/2006 i 165/2014 ma na celu usunięcie niedociągnięć w obowiązujących przepisach, takich jak brak jasności, niejednolite wdrażanie, niewystarczające egzekwowanie oraz ułatwienie wzmocnionej współpracy między państwami członkowskimi i odpowiednimi organami.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera pakiet ustawodawczy Komisji „Europa w ruchu”, a także niniejszy wniosek, ponieważ ma on na celu zapewnienie równych warunków działania oraz uczciwej konkurencji w sektorze, a także zredukowanie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, przyspieszenie digitalizacji dokumentów przewozowych oraz poprawę egzekwowania przepisów. Uważa on, że ogromnie ważne jest rozpatrzenie wszystkich wniosków jako całości, aby zapewnić przyjęcie zbioru przepisów, który będzie spójny.

Sprawozdawca dąży do dalszego ulepszenia wniosku Komisji w odniesieniu do przedstawionych poniżej kluczowych zagadnień, kierując się zasadą „mniej regulacji i lepsza digitalizacja”:

1. Warunki pracy kierowców i ich elastyczność

Transport drogowy, przede wszystkim transport na długich trasach i transport międzynarodowy, stoi w obliczu niedoboru kierowców we wszystkich państwach członkowskich. Jest to częściowo związane z warunkami pracy i życia kierowców, tj. długimi okresami spędzanymi poza domem i systemowym brakiem odpowiedniego zakwaterowania.

- Większa elastyczność czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku

Kierowcy prowadzący międzynarodowe przewozy na długich trasach spędzają dużo czasu poza domem. Aktualne wymogi dotyczące regularnego tygodniowego okresu odpoczynku niepotrzebnie przedłużają ten czas. Sprawozdawca popiera zatem propozycję dostosowania przepisów unijnych dotyczących regularnego tygodniowego okresu odpoczynku, aby ułatwić kierowcom wykonywanie przewozów zgodnie z przepisami i powrót do domu na regularny tygodniowy odpoczynek, a także otrzymywanie pełnej rekompensaty za wszelkie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

- Powrót do domu

Sprawozdawca pragnie zagwarantować, żeby przewoźnicy zapewniali kierowcom zarówno możliwość, jak i środki powrotu do domu raz w miesiącu, nie redukując niewspółmiernie czasu odpoczynku w domu. Sprawozdawca sugeruje ponadto, by doprecyzować definicję miejsca zamieszkania w celu uniknięcia niewłaściwego stosowania.

- Wymogi dotyczące regularnego tygodniowego odpoczynku:

Sprawozdawca zgadza się, że istnieje potrzeba wyjaśnienia wymogów dotyczących tygodniowego okresu odpoczynku w odniesieniu do miejsca, w którym ten odpoczynek powinien się odbyć, ze względu na obecne różnice między państwami członkowskimi w kwestii interpretacji i wdrażania tych wymogów.

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji, aby wprowadzić zakaz tygodniowego odpoczynku w pojeździe w wymiarze minimalnie 45 godzin i rozszerzenia go na odpoczynek tygodniowy. Sprawozdawca zgadza się, że pracodawca musi zapewnić kierowcy odpowiednie zakwaterowanie z infrastrukturą noclegową i urządzeniami sanitarnymi, gdy kierowcy nie mogą odbyć tygodniowego odpoczynku w wybranym miejscu prywatnym.

Niemniej jednak sprawozdawca ostrzega, że z punktu widzenia bezpieczeństwa i ubezpieczeń nie należy rozdzielać kierowcy i pojazdu, a także że odpoczynek w kabinie jest w związku z tym powszechny w sektorze transportu.

- Wymogi w odniesieniu do specjalnych parkingów:

Sprawozdawca proponuje zatem wprowadzenie odstępstwa od ogólnych zasad nieodbywania tygodniowego odpoczynku w kabinie pasażerskiej, pod warunkiem, że odpoczynek odbywa się na specjalnym parkingu.

Specjalne świadectwo parkingowe powinno określać wymogi dotyczące różnego rodzaju parkingów specjalnych, na których kierowcy mogliby odpoczywać w pojeździe. Wymogi te powinny zapewnić obecność infrastruktury niezbędnej dla dobrych warunków odpoczynku, tj. urządzeń sanitarnych, kuchennych i innych, a także oferować możliwość dokonania przedpłaty. Sprawozdawca pragnie sprawić, aby diety dzienne kierowców były wykorzystywane zgodnie przeznaczeniem na pokrycie kosztów parkowania i utrzymania się.

Uważa on, że należy zachęcać różnego rodzaju organizacje, samorządy lokalne i in. do zaangażowania się w tworzenie takich miejsc parkingowych, które będą następnie zatwierdzane przez właściwe władze państwa członkowskiego. Zaangażowanie to mogłoby opierać się na modelu komercyjnym lub modelu przedsiębiorstwa społecznego, pod warunkiem że spełnione zostaną odnośne wymogi.

- Wymogi dotyczące rzeczywistego czasu prowadzenia pojazdu

Kierowcy stają często w obliczu nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają im dotarcie do pożądanego miejsca odpoczynku tygodniowego bez naruszania przepisów unijnych. Sprawozdawca zgadza się z założeniem wniosku, że należy ułatwić kierowcom radzenie sobie w takich sytuacjach i umożliwić im dotarcie do miejsca zaplanowanego tygodniowego odpoczynku bez naruszania wymogów dotyczących maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu. Niemniej jednak dokonał zmiany wniosku, by miał on zastosowanie jedynie w przypadku, gdy kierowca próbuje dotrzeć do bazy operacyjnej, aby spędzić okres odpoczynku w domu.

2 Inteligentne egzekwowanie:

- Inteligentny tachograf

Sprawozdawca uważa, że poprawa egzekwowania przestrzegania prawa ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów wniosku. Równie ważne są jasne zasady regularnej współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi, aby ujednolicić praktyki w dziedzinie egzekwowania prawa, a co za tym idzie, jeszcze bardziej poprawić skuteczność egzekwowania go w wymiarze transgranicznym. Obecnie różnie stosuje się narzędzia kontroli oraz brakuje współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, co osłabia transgraniczne egzekwowanie przestrzegania prawa. Zdaniem sprawozdawcy lepsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych może prowadzić do uregulowań o mniej rygorystycznym charakterze w wielu aspektach ich egzekwowania.

W związku z tym jest on przekonany, że obowiązkowe stosowanie inteligentnych tachografów w transporcie międzynarodowym należy wprowadzić wcześniej, niż jest to przewidziane w obecnym rozporządzeniu. Pozwoliłoby to na wcześniejsze skorzystanie z zalet nowego urządzenia, a także na poprawę skuteczności przepisów i ich egzekwowania.

Organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów muszą być odpowiednio wyposażone, aby wykorzystywać istotne informacje dostarczane przez inteligentne tachografy.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie całkowitej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. W pracy nad projektem sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

International Coach Tourism Federation

Discordia

Transport and Logistics Poland

Bundesverband der Deutschen Industrie

International Road Union

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów

Grupa DHL

Europejska Federacja Pracowników Transportu

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Austriacka Federalna Izba Gospodarcza (WKÖ)

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Freight Transport Association

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

European Shippers' Council

Amazone

Duńskie Stowarzyszenie Transportu i Logistyki

Przedstawiciele rządów państw członkowskich

Przedstawiciele Komisji Europejskiej


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (26.4.2018)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej(*): Georges Bach

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sektor transportu jest sektorem, w którym panuje silna konkurencja i który zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Jedną z głównych trudności jest brak wykwalifikowanych kierowców. Sektor ten będzie w stanie przyciągnąć pracowników tylko wówczas, gdy poprawią się warunki pracy. Nieustanne przemieszczanie się z miejsca na miejsce, nocowanie w kabinie przez kilka tygodni z rzędu, praca pod presją i w stresujących warunkach to główne przyczyny tego, że pracownicy często negatywnie postrzegają międzynarodowy sektor transportu.

Celem rozporządzenia w sprawie okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku jest poprawa zarówno warunków pracy kierowców, jaki ogólnego bezpieczeństwa na drogach. Obowiązujące przepisy nadal gwarantują realizację tego celu, pod warunkiem że są prawidłowo stosowane i egzekwowane. Sprawozdawca proponuje zatem, by utrzymać w mocy przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku ustanowione w obowiązującym rozporządzeniu.

Rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów w państwach członkowskich stanowią jednak problem dla przedsiębiorstw i kierowców prowadzących działalność transgraniczną i utrudniają organom prowadzenie skutecznych kontroli.

Organy krajowe i organy kontroli w poszczególnych państwach członkowskich muszą ściślej ze sobą współpracować w celu właściwego stosowania i egzekwowania przepisów oraz zapewnienia pewności prawa przedsiębiorstwom i kierowcom. Wprowadzenie tachografu cyfrowego w 2019 r. sprawi, że prowadzenie kontroli będzie łatwiejsze dla organów krajowych, ale także dla przedsiębiorstw i kierowców. Z uwagi na szybki rozwój technologii cyfrowych konieczne jest skrócenie okresu przejściowego przewidzianego na instalację tachografów cyfrowych, tak aby wszystkie pojazdy objęte zakresem rozporządzenia zostały wyposażone w tachograf cyfrowy do 2024 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego i poprawy warunków pracy kierowców sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia na przewóz towarów przez lekkie pojazdy użytkowe o masie poniżej 3,5 ton działające w promieniu powyżej 100 km od bazy przedsiębiorstwa.

Kierowcy mają prawo spędzać przerwy, czas odpoczynku dobowego i skrócony czas odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Dlatego sprawozdawca w pełni popiera pomysł wprowadzenia zakazu nocowania w kabinie w trakcie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin.

Obecnie brakuje jednak na drogach europejskich odpowiedniej infrastruktury, w której można by zakwaterować kierowców. Potrzebne są dalsze starania w celu zapewnienia finansowania z przeznaczeniem na budowę lub modernizację bezpiecznych parkingów, odpowiednich urządzeń sanitarnych i odpowiedniego zakwaterowania.

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, która stwierdza, że rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku musi zostać połączona z regularnym tygodniowym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 45 godzin. Ponadto przedsiębiorstwa zostałyby zobowiązane do organizowania pracy kierowców w taki sposób, aby mieli oni możliwość powrotu do miejsca zamieszkania lub innego wybranego przez siebie miejsca na tygodniowy okres odpoczynku przekraczający 45 godzin, będący rekompensatą za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Sprawozdawca uważa, że środki te pozwoliłyby poprawić warunki pracy kierowców oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, a tym samym przyczyniłyby się do zwiększenia atrakcyjności sektora.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dobre warunki pracy kierowców i uczciwe warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportu drogowego mają podstawowe znaczenie dla utworzenia bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego. W celu ułatwienia tego procesu konieczne jest, aby unijne przepisy socjalne w transporcie drogowym były jasne, adekwatne do zakładanych celów, łatwe do zastosowania i egzekwowania oraz wprowadzane w życie w skuteczny i konsekwentny sposób w całej Unii.

(1)   Dobre warunki pracy kierowców i uczciwe warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportu drogowego mają podstawowe znaczenie dla utworzenia bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego, który jest w stanie przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników. W celu ułatwienia tego procesu konieczne jest, aby unijne przepisy socjalne w transporcie drogowym były jasne, proporcjonalne, adekwatne do zakładanych celów, łatwe do zastosowania i egzekwowania oraz wprowadzane w życie w skuteczny i konsekwentny sposób w całej Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)   Stworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy mogłoby odegrać istotną rolę w egzekwowaniu przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności pomagając organom krajowym w koordynowaniu kontroli, wymianie informacji i najlepszych praktyk oraz szkoleniu inspektorów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Po dokonaniu oceny skuteczności i wydajności wdrażania istniejących unijnych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, a w szczególności rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady9 stwierdzono pewne braki w obowiązujących ramach prawnych. Niejasne i nieodpowiednie przepisy dotyczące tygodniowego odpoczynku, miejsc odpoczynku, przerw przy pracy w obsadzie kilkuosobowej oraz brak przepisów dotyczących powrotu kierowców do domu prowadzą do rozbieżnych interpretacji i praktyk w zakresie egzekwowania przepisów w państwach członkowskich. Kilka państw członkowskich niedawno jednostronnie przyjęło środki jeszcze bardziej zwiększające niepewność prawną i nierówne traktowanie kierowców i przewoźników.

(2)  Po dokonaniu oceny skuteczności i wydajności wdrażania istniejących unijnych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, a w szczególności rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady9, stwierdzono pewne braki we wdrażaniu ram prawnych. Niejasne przepisy dotyczące tygodniowego odpoczynku, miejsc odpoczynku, przerw przy pracy w obsadzie kilkuosobowej oraz brak przepisów dotyczących powrotu kierowców do domu lub innego wybranego przez nich miejsca prowadzą do rozbieżnych interpretacji i praktyk w zakresie egzekwowania przepisów w państwach członkowskich. Kilka państw członkowskich niedawno jednostronnie przyjęło środki jeszcze bardziej zwiększające niepewność prawną i nierówne traktowanie kierowców i przewoźników.

______________

____________________

9 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

9 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ocenie ex post rozporządzenia (WE) nr 561/2006 potwierdzono, że niespójne i nieskuteczne egzekwowanie unijnych przepisów socjalnych wynika głównie z niejasnych przepisów, niewydajnego wykorzystania narzędzi kontroli oraz niewystarczającej współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi.

(3)  W ocenie ex post rozporządzenia (WE) nr 561/2006 potwierdzono, że niespójne i nieskuteczne egzekwowanie unijnych przepisów socjalnych wynika głównie z niejasnych przepisów, niewydajnego i nierównomiernego wykorzystania narzędzi kontroli oraz niewystarczającej współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Jasne, odpowiednie i jednakowo egzekwowane przepisy mają również zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów polityki w zakresie poprawy warunków pracy kierowców, a w szczególności zapewnienia niezakłóconej konkurencji między przewoźnikami oraz przyczynienia się do bezpieczeństwa drogowego wszystkich użytkowników dróg.

(4)  Jasne, odpowiednie i jednakowo egzekwowane przepisy mają również zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów polityki w zakresie poprawy warunków pracy kierowców, a w szczególności zapewnienia niezakłóconej i uczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz przyczynienia się do bezpieczeństwa drogowego wszystkich użytkowników dróg.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Przewóz towarów różni się znacząco od przewozu osób. Kierowcy autokarów i autobusów mają bliski kontakt z pasażerami, dlatego powinni mieć większą swobodę w korzystaniu z przerw bez wydłużania czasu prowadzenia pojazdu lub skracania czasu odpoczynku i przerw.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Kierowcy wykonujący długodystansowe międzynarodowe operacje transportowe spędzają dużo czasu poza domem. Obecne wymogi dotyczące regularnego tygodniowego odpoczynku niepotrzebnie przedłużają te okresy. Wskazane jest zatem, aby dostosować przepis dotyczący regularnego tygodniowego odpoczynku w taki sposób, aby kierowcom łatwiej było wykonywać operacje transportowe zgodnie z przepisami i wracać do domów na regularny tygodniowy odpoczynek oraz pobierać pełną rekompensatę za wszelkie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Konieczne jest również zapewnienie, by operatorzy organizowali pracę kierowców w taki sposób, aby te okresy spędzane poza domem nie były zbyt długie.

(6)  Kierowcy wykonujący długodystansowe międzynarodowe operacje transportowe spędzają dużo czasu poza domem. Wskazane jest zatem, aby egzekwować wykonanie przepisu dotyczącego regularnego tygodniowego odpoczynku w taki sposób, aby kierowcom łatwiej było wykonywać operacje transportowe zgodnie z przepisami i wracać do domów na regularny tygodniowy odpoczynek oraz pobierać pełną rekompensatę za wszelkie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. W celu zagwarantowania bezpiecznych i godziwych warunków pracy konieczne jest również zapewnienie, by operatorzy organizowali pracę kierowców w taki sposób, aby te okresy spędzane poza domem nie były zbyt długie, aby kierowcy mieli możliwość regularnego powrotu do domu oraz mogli korzystać z godziwych warunków odpoczynku w miejscu zakwaterowania wysokiej jakości. W przypadku gdy kierowca zdecyduje się spędzić okres odpoczynku w domu, przedsiębiorstwo transportowe powinno zapewnić mu finansowe i praktyczne środki, by mógł tam powrócić. Ponadto czas trwania podróży powrotnej nie powinien być brany pod uwagę do celów obliczania długości okresu odpoczynku. W przypadku gdy kierowca decyduje się spędzić okres odpoczynku w miejscu innym niż własny dom, nie powinno to być brane pod uwagę do celów obliczania jego uprawnień do dodatków z tytułu podróży.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Istnieją różnice między państwami członkowskimi w kwestii interpretacji i wdrażania wymogów w zakresie tygodniowego odpoczynku w odniesieniu do miejsca, w którym ten odpoczynek ma się odbywać. Należy zatem doprecyzować wymóg zagwarantowania, aby kierowcy mieli zapewnione odpowiednie zakwaterowanie do odbywania regularnego tygodniowego odpoczynku, jeżeli ma on miejsce z dala od domu.

(7)  Istnieją różnice między państwami członkowskimi w kwestii interpretacji i wdrażania wymogów w zakresie tygodniowego odpoczynku w odniesieniu do miejsca, w którym ten odpoczynek ma się odbywać. Aby zapewnić dobre warunki pracy i bezpieczeństwo kierowców, należy zatem doprecyzować wymóg zagwarantowania, aby kierowcy mieli zapewnione wysokiej jakości i dostosowane do obu płci zakwaterowanie lub inne miejsce wybrane przez kierowcę i opłacane przez pracodawcę do odbywania regularnego tygodniowego odpoczynku, jeżeli ma on miejsce z dala od domu. Państwa członkowskie powinny zapewnić dostępność wystarczającej liczby bezpiecznych parkingów dostosowanych do potrzeb kierowców.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Wiele przewozów drogowych na terytorium Unii obejmuje odcinki przejazdów w transporcie promowym lub kolejowym. Należy zatem wprowadzić jasne i odpowiednie przepisy dotyczące okresów odpoczynku i przerw przy wykonywaniu takich przewozów.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć wyjątki w odniesieniu do tygodniowego odpoczynku podczas długich podróży promem lub koleją, głównie w przypadku peryferyjnych obszarów UE.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W celu zagwarantowania kierowcom odpowiednich warunków pracy w miejscach załadunku i rozładunku właściciele i operatorzy takich obiektów powinni zapewniać im dostęp do pomieszczeń sanitarnych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zwiększenia efektywności egzekwowania przepisów socjalnych należy w pełni wykorzystać potencjał obecnych i przyszłych systemów tachografu. W związku z tym funkcje tachografu powinny zostać ulepszone, aby umożliwić bardziej precyzyjne określanie położenia, w szczególności podczas międzynarodowych operacji transportowych.

(11)  W celu zwiększenia efektywności i uproszczenia egzekwowania przepisów socjalnych należy w pełni wykorzystać potencjał obecnych i przyszłych systemów tachografu. W związku z tym funkcje tachografu powinny zostać ulepszone, aby umożliwić bardziej precyzyjne określanie położenia, w szczególności podczas międzynarodowych operacji transportowych. Komisja powinna rozważyć możliwość stworzenia portalu poświęconego transportowi drogowemu, jak GNSS, który umożliwiałby organom krajowym pełne wykorzystywanie potencjału inteligentnych tachografów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Szybki rozwój nowych technologii i cyfryzacja w całej gospodarce Unii oraz potrzeba zapewnienia równych szans wszystkim przedsiębiorstwom w międzynarodowym transporcie drogowym sprawiają, że konieczne jest skrócenie okresu przejściowego przewidzianego na zainstalowanie inteligentnych tachografów w zarejestrowanych pojazdach. Inteligentne tachografy będą przyczyniać się do lepszego monitorowania stosowania prawa unijnego w sektorze transportu drogowego oraz do uproszczenia kontroli, a w konsekwencji ułatwią pracę organów krajowych. Instalacja inteligentnych tachografów w pojazdach zarejestrowanych powinna być obowiązkowa jak najszybciej i nie później niż do stycznia 2021 r.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Rośnie wykorzystanie lekkich pojazdów użytkowych do przewozu towarów, co wynika z rozpowszechnienia się zjawiska nieuczciwej konkurencji, a także z różnic w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006 prowadzących do rozbieżności w warunkach pracy oraz do zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i warunków pracy kierowców należy rozszerzyć zakres rozporządzenia (WE) nr 561/2006, aby objąć nim lekkie pojazdy użytkowe wykorzystywane do przewozu towarów, o ile pojazd nie jest użytkowany na własny rachunek przedsiębiorstwa lub kierowcy bądź o ile kierowanie pojazdem nie stanowi głównej działalności osoby prowadzącej pojazd.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c)  W celu zagwarantowania odpowiednich norm bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców konieczne jest stworzenie lub modernizacja bezpiecznych parkingów, odpowiednich urządzeń sanitarnych i zakwaterowania wysokiej jakości. W Unii powinna istnieć wystarczająca sieć stref parkingowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11d)  W rezolucji z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wdrożenia białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. pt.: „Podsumowanie i dążenie w kierunku mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju” Parlament Europejski zawarł rozważania na temat utworzenia Europejskiej Agencji Transportu Drogowego w celu zadbania o odpowiednie stosowanie przepisów UE i wspierania standaryzacji we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  w art. 2 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a)  rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub

„a)  towarów; lub”

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 3 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  pojazdami lub zespołami pojazdów używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;

h)  pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niehandlowego przewozu towarów;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 3 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ha)  lekkimi pojazdami użytkowymi wykorzystywanymi do przewozu towarów, w przypadku gdy przewóz nie jest dokonywany na zasadzie wynajmu lub za wynagrodzeniem, lecz na własny rachunek przedsiębiorstwa lub kierowcy, oraz gdy kierowanie pojazdem nie stanowi głównej działalności osoby prowadzącej pojazd;”

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 4 – litera r

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  „niehandlowy przewóz” oznacza każdy przewóz drogowy inny niż na zasadzie wynajmu, za wynagrodzeniem lub na własny rachunek, za który nie otrzymuje się wynagrodzenia i który nie generuje żadnego dochodu.”;

r)  „niehandlowy przewóz” oznacza każdy drogowy przewóz osób lub towarów inny niż na zasadzie wynajmu, za wynagrodzeniem lub na własny rachunek, za który nie otrzymuje się bezpośredniego ani pośredniego wynagrodzenia i który nie generuje bezpośrednio ani pośrednio żadnego dochodu.

Uzasadnienie

Definicja została doprecyzowana z uwzględnieniem nowych modeli biznesowych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 4 – litera r a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  w art. 4 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ra)  »dom« oznacza miejsce zameldowania kierowcy w państwie członkowskim;”

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 4 – litera r b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  w art. 4 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„rb)  „lekki pojazd użytkowy” oznacza pojazd stosowany do przewozu towarów, którego dopuszczalna masa całkowita łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 3,5 ton.”

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku pracy w obsadzie kilkuosobowej kierowca może podjąć decyzję o odbyciu przerwy trwającej 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę pod warunkiem, że kierowca, który ma przerwę nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

W przypadku pracy w obsadzie kilkuosobowej kierowca może podjąć decyzję o odbyciu przerwy trwającej 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

 

W przypadku drogowego przewozu osób kierowca może podjąć decyzję o odbyciu przerwy trwającej co najmniej 30 minut, po której nastąpią przerwy trwające co najmniej 15 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

Uzasadnienie

Kierowcy wykonujący przewóz osób powinni mieć większą swobodę w korzystaniu z przerw, aby móc dostosować je do potrzeb pasażerów bez wydłużania czasu prowadzenia pojazdu lub skracania czasu odpoczynku i przerw.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„6.  W ciągu czterech kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

 

a)  cztery regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub

 

b)  dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 45 godzin i dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 24 godziny.

 

Do celów lit. b) skrócone tygodniowe okresy odpoczynku należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.”;

 

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku powinien bezpośrednio poprzedzać regularny tygodniowy odpoczynek wynoszący przynajmniej 45 godzin lub następować bezpośrednio po nim.;

7.  Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku powinien zostać wykorzystany przed regularnym tygodniowym odpoczynkiem wynoszącym przynajmniej 45 godzin lub następować po nim jako jeden nieprzerwany okres odpoczynku.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8a.  Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz odpoczynek tygodniowy trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejszy skrócony tygodniowy okres odpoczynku nie może odbywać się w pojeździe. Odbywają się one w odpowiednim miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednie miejsce do spania i pomieszczenia sanitarne;

8a.  Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz odpoczynek tygodniowy trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejszy skrócony tygodniowy okres odpoczynku nie mogą odbywać się w pojeździe. Odbywają się one w miejscu zakwaterowania wysokiej jakości i przyjaznym dla obu płci, poza kabiną pojazdu, wyposażonym w odpowiednie pomieszczenia sanitarne i miejsce do spania dla kierowcy:

a)  zapewnionym przez pracodawcę, lub

a)  zapewnionym przez pracodawcę, lub

b)  w domu lub w innym miejscu wybranym przez kierowcę.

b)  w domu lub w innym miejscu wybranym przez kierowcę.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8b.  Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić kierowcom odbywanie przynajmniej jednego regularnego tygodniowego odpoczynku lub tygodniowego odpoczynku trwającego dłużej niż 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku w domu, w okresie trzech kolejnych tygodni.

8b.  Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić kierowcom odbywanie przynajmniej jednego regularnego tygodniowego odpoczynku lub tygodniowego odpoczynku trwającego dłużej niż 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku w domu lub innym miejscu przez nich wybranym, w okresie trzech następujących po sobie tygodni. Kierowca informuje przedsiębiorstwo transportowe na piśmie przed takim okresem odpoczynku, czy spędzi go w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. W przypadku gdy kierowca zdecyduje się spędzić okres odpoczynku w domu, przedsiębiorstwo transportowe zapewnia mu finansowe i praktyczne środki powrotu do domu. Czas trwania podróży powrotnej kierowcy nie jest brany pod uwagę do celów obliczania długości okresu odpoczynku. W przypadku gdy kierowca decyduje się spędzić okres odpoczynku w miejscu innym niż dom, przedsiębiorstwo nie odlicza kosztów podróży od uprawnień kierowcy do dodatków z tytułu podróży.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 8 – ustęp 8b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

8c.  Do dnia... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co dwa lata, państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące dostępności odpowiednich miejsc odpoczynku dla kierowców i bezpiecznych miejsc parkingowych na ich terytorium. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wspólny format sprawozdań państw członkowskich za okres dwóch lat, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 24 ust. 2.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę.”;

1.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę.

Uzasadnienie

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

6a)  w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.   Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości i/lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń niniejszego rozporządzenia.

„1.  Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości, prędkości dostarczenia i/lub ilości przewożonych towarów, jeżeli ich stosowanie zachęca do naruszeń niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Piętnaście lat po terminie, od którego obowiązuje wymóg wyposażania nowo rejestrowanych pojazdów w tachograf, zgodnie z art. 8, 9 i 10, pojazdy użytkowane w innym państwie członkowskim niż państwo ich rejestracji muszą być wyposażone w taki tachograf.

„4.  Osiemnaście miesięcy po terminie, od którego obowiązuje wymóg wyposażania nowo rejestrowanych pojazdów w tachograf, zgodnie z art. 8, 9 i 10, pojazdy użytkowane w innym państwie członkowskim niż państwo ich rejestracji muszą być wyposażone w taki tachograf.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 34 – ustęp 7 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy, a także, informację dotyczącą tego, gdzie i kiedy przekroczył granicę w pojeździe, po przybyciu do odpowiedniego miejsca postoju. Państwa członkowskie mogą wymagać od kierowców pojazdów używanych w działalności transportowej prowadzonej na ich terytorium dodatkowych, bardziej szczegółowych niż symbol państwa, danych geograficznych, pod warunkiem że te państwa członkowskie powiadomiły Komisję o tych szczegółowych danych geograficznych przed dniem 1 kwietnia 1998 r.

Kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy, a także, informację dotyczącą tego, gdzie i kiedy przekroczył granicę w pojeździe, po przybyciu do pierwszego odpowiedniego miejsca postoju. Państwa członkowskie mogą wymagać od kierowców pojazdów używanych w działalności transportowej prowadzonej na ich terytorium dodatkowych, bardziej szczegółowych niż symbol państwa, danych geograficznych, pod warunkiem że te państwa członkowskie powiadomiły Komisję o tych szczegółowych danych geograficznych przed dniem 1 kwietnia 1998 r.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 36 – ustęp 1 – podpunkt i

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a)  w art. 36 ust. 1 pkt (i) otrzymuje brzmienie:

(i)  wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 28 dni;

„(i)  wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 56 dni;”;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 36 – ustęp 1 – podpunkt iii

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2b)  w art. 36 ust. 1 pkt (iii) otrzymuje brzmienie:

(iii)  wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

(iii)  wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 56 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

Artykuł 36 – ustęp 2 – podpunkt ii

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2c)  w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

„(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 56 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

Odsyłacze

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.6.2017

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Georges Bach

3.10.2017

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Data przyjęcia

25.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

14

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

Odsyłacze

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Data przedstawienia w PE

31.5.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Data przyjęcia

4.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

14

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Data złożenia

7.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności