Postup : 2017/0122(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0205/2018

Predkladané texty :

A8-0205/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0340

SPRÁVA     ***I
PDF 1039kWORD 160k
7.6.2018
PE 615.412v02-00 A8-0205/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Wim van de Camp

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Georges Bach, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(*) postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0167/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0205/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Riadne pracovné podmienky vodičov a spravodlivé podmienky na podnikanie pre dopravné podniky majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť, efektívnosť a sociálnu zodpovednosť v odvetví cestnej dopravy. Na dosiahnutie týchto cieľov je zásadné, aby predpisy Únie v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy boli zrozumiteľné, účelné, jednoducho uplatniteľné a vynútiteľné a aby boli efektívne a jednotne vykonávané v celej Únii.

(1)   Riadne pracovné podmienky vodičov a spravodlivé podmienky na podnikanie pre dopravné podniky majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť, efektívnosť, sociálnu zodpovednosť a nediskrimináciu v odvetví cestnej dopravy, ktoré dokáže prilákať kvalifikovaných pracovníkov. Na dosiahnutie týchto cieľov je zásadné, aby predpisy Únie v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy boli zrozumiteľné, primerané, účelné, jednoducho uplatniteľné a vynútiteľné a aby boli efektívne a jednotne vykonávané v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Po vyhodnotení efektívnosti a účinnosti vykonávania platných predpisov Únie v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/20069, sa zistilo niekoľko nedostatkov platného právneho rámca. Nejasné a nevhodné pravidlá o týždennom odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov vedú k odlišným výkladom a postupom presadzovania predpisov v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, ktoré ďalej zvyšujú právnu neistotu a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a dopravcami.

(2)  Po vyhodnotení efektívnosti a účinnosti vykonávania platných predpisov Únie v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/20069, sa zistilo niekoľko nedostatkov pri vykonávaní právneho rámca. Nejasné pravidlá o týždennom odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov alebo na iné miesto podľa ich výberu vedú k odlišným výkladom a postupom presadzovania predpisov v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, ktoré ďalej zvyšujú právnu neistotu a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a dopravcami.

 

Na druhej strane maximálne denné a týždenné časy jazdy stanovené v nariadení (ES) č. 561/2006 účinne prispievajú k zlepšeniu sociálnych podmienok vodičov a bezpečnosti cestnej premávky vo všeobecnosti, a preto by sa mali prijať kroky na zabezpečenie ich dodržiavania.

______________

____________________

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V záujme bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania príslušných právnych predpisov by mali byť všetci vodiči informovaní o predpisoch týkajúcich sa časov jazdy a odpočinku aj o dostupnosti zariadení na odpočinok. Preto je vhodné, aby sa členské štáty usilovali o vypracovanie usmernenia, v ktorom sa jasne a jednoducho predstaví toto nariadenie, podajú užitočné informácie o zariadeniach na parkovanie a odpočinok a zdôrazní sa, že je dôležité predchádzať únave.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  V záujme bezpečnosti cestnej premávky treba dopravné podniky podporovať v osvojovaní si kultúry bezpečnosti, ktorá zahŕňa bezpečnostné opatrenia a postupy vydávané vrcholovým manažmentom, záväzok stredného manažmentu presadzovať bezpečnostnú politiku a ochotu pracovnej sily dodržiavať bezpečnostné predpisy. Jasný dôraz by sa mal klásť na bezpečnostné otázky cestnej dopravy vrátane únavy, zodpovednosti, plánovania cesty, rozpisov, odmeňovania v závislosti od výkonnosti a riadenia „just in time“.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Na základe ex post hodnotenia nariadenia (ES) č. 561/2006 sa potvrdilo, že nejednotné a neefektívne presadzovanie únijných predpisov v sociálnej oblasti bolo spôsobené prevažne nejasnými pravidlami, neefektívnym využívaním kontrolných nástrojov a nedostatočnou administratívnou spoluprácou medzi členskými štátmi.

(3)  Na základe ex post hodnotenia nariadenia (ES) č. 561/2006 sa potvrdilo, že nejednotné a neefektívne presadzovanie únijných predpisov v sociálnej oblasti bolo spôsobené prevažne nejasnými pravidlami, neefektívnym a nerovnakým využívaním kontrolných nástrojov a nedostatočnou administratívnou spoluprácou medzi členskými štátmi, čím sa zvyšovala fragmentácia európskeho vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Zrozumiteľné, vhodné a rovnako presadzované pravidlá majú rozhodujúci význam aj pre dosiahnutie politických cieľov zlepšenia pracovných podmienok pre vodičov, a najmä pre zabezpečenie nenarušenej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.

(4)  Zrozumiteľné, vhodné a rovnako presadzované pravidlá majú rozhodujúci význam aj pre dosiahnutie politických cieľov zlepšenia pracovných podmienok pre vodičov, a najmä pre zabezpečenie nenarušenej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Všetky vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a zároveň odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako je voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať alebo dokonca zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)   Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 2,4 tony používané v medzinárodnej doprave, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v cestnej doprave v celej Európe.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Preprava tovaru sa zásadne líši od prepravy ľudí. Vodiči autokarov sú v úzkom kontakte s cestujúcimi a mali by mať možnosť pružnejšie čerpať prestávky bez predlžovania časov jazdy alebo skracovania dôb odpočinku a prestávok.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Súčasné požiadavky na pravidelný týždenný odpočinok tento čas zbytočne predlžujú. Je preto žiaduce, aby sa ustanovenie o pravidelnom týždennom odpočinku upravilo, tak aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné operácie v súlade s pravidlami a aby sa dostali domov na pravidelný týždenný odpočinok, a aby boli plne odškodnení za všetky doby skráteného týždenného odpočinku. Takisto treba stanoviť, aby prevádzkovatelia organizovali prácu vodičov tak, aby čas strávený mimo domova nebol nadmerne dlhý.

(6)  Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Súčasné požiadavky na pravidelný týždenný odpočinok tento čas zbytočne predlžujú. Je preto žiaduce, aby sa ustanovenie o pravidelnom týždennom odpočinku upravilo tak, aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné operácie v súlade s pravidlami a aby sa dostali domov alebo na miesto podľa vlastného výberu na pravidelný týždenný odpočinok, a aby boli plne odškodnení za všetky doby skráteného týždenného odpočinku. Takisto treba zabezpečiť, aby prevádzkovatelia organizovali prácu vodičov tak, aby čas strávený mimo domova nebol nadmerne dlhý. Ak sa vodič rozhodne, že svoju dobu odpočinku strávi doma, dopravný podnik by mal vodičovi zabezpečiť prostriedky na návrat.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Ak sa dá predpokladať, že okrem pracovných úloh spočívajúcich vo vedení vozidla vykonáva vodič pre zamestnávateľa aj iné činnosti, napríklad nakládku/vykládku, vyhľadávanie parkovacích miest, údržbu vozidla, prípravu cesty atď., mal by sa čas potrebný na výkon týchto úloh zohľadniť pri určovaní jeho pracovného času, možnosti primeraného odpočinku a mzdy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  S cieľom zaručiť pracovné podmienky vodičov na miestach nakládky a vykládky by mali vlastníci a prevádzkovatelia takýchto zariadení poskytnúť vodičovi prístup k hygienickým zariadeniam.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Rýchly technologický vývoj prináša rozvoj čoraz sofistikovanejších systémov autonómnej jazdy. V budúcnosti by vďaka týmto systémom mohlo fungovať diferencované využívanie vozidiel, na ktorých riadenie nie je potrebný vodič. Mohli by tak vzniknúť nové prevádzkové možnosti, napríklad automatizované zoraďovanie nákladných vozidiel do konvoja. V dôsledku toho bude potrebné upraviť platné právne predpisy vrátane predpisov o časoch jazdy a odpočinku, čo si vyžaduje pokrok na úrovni pracovnej skupiny UNECE. S cieľom zohľadniť prínosy technológií autonómnej jazdy predloží Komisia hodnotiacu správu o využívaní systémov autonómnej jazdy v členských štátoch, ku ktorej prípadne priloží legislatívny návrh. Zámerom tohto právneho predpisu je zaručiť bezpečnosť cestnej premávky, rovnaké podmienky a náležité pracovné podmienky a zároveň umožniť EÚ byť priekopníkom v oblasti nových inovatívnych technológií a postupov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Vyhradené parkovacie plochy by mali disponovať všetkými zariadeniami potrebnými na dobrý odpočinok, teda hygienickými zariadeniami, zariadeniami na prípravu jedla, bezpečnostnými a inými zariadeniami.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Primerané zariadenia na odpočinok majú zásadný význam pre zlepšovanie pracovných podmienok vodičov v odvetví a zachovanie bezpečnosti cestnej premávky. Keďže odpočinok v kabíne je typický pre odvetvie dopravy a v určitých prípadoch žiaduci z hľadiska pohodlia a primeranosti, vodičom by sa mal povoliť odpočinok v ich vozidlách, pokiaľ sú vybavené vhodnými zariadeniami na spanie. Preto by členské štáty nemali neadekvátne prekážať či brániť budovaniu vyhradených parkovacích plôch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  V revidovaných usmerneniach pre rozvoj TEN-T sa počíta s budovaním diaľničných parkovísk približne každých 100 km s cieľom poskytnúť komerčným používateľom ciest parkovacie miesta s primeranou úrovňou bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, a preto treba nabádať členské štáty, aby vykonávali usmernenia pre rozvoj TEN-T, dostatočne podporovali bezpečné a vhodne upravené parkovacie plochy a investovali do nich.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7d)  S cieľom zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné zariadenia na odpočinok by Komisia a členské štáty mali podporovať vytváranie sociálnych, obchodných, verejných a iných podnikov na prevádzku vyhradených parkovacích plôch.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Mnoho činností v cestnej doprave v rámci Spoločenstva zahŕňa na istom úseku cesty dopravu trajektom alebo železnicou. Pre takéto operácie teda treba stanoviť jasné a vhodné ustanovenia týkajúce sa dôb odpočinku a prestávok.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  S cieľom zaručiť účinné presadzovanie je nevyhnutné, aby príslušné orgány boli pri výkone cestných kontrol schopné zistiť, či boli časy jazdy a doby odpočinku náležite dodržané v deň kontroly a počas predchádzajúcich 56 dní.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  S cieľom zabezpečiť jasnosť, zrozumiteľnosť a vykonateľnosť predpisov musia mať vodiči prístup k informáciám. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom koordinácie zo strany Komisie. V záujme lepšieho plánovania ciest by tiež vodiči mali dostať informácie o miestach odpočinku a bezpečnom parkovaní. Prostredníctvom koordinácie zo strany Komisie by sa navyše mala zriadiť núdzová telefónna linka, ktorá by slúžila na upozorňovanie kontrolných orgánov na prípady neprimeraného nátlaku vyvíjaného na vodičov, podvody a protiprávne konanie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sú členské štáty povinné uplatňovať pri posudzovaní bezúhonnosti spoločnú klasifikáciu porušení. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili účinné, primerané a odrádzajúce vykonávanie vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa sankcií v prípade porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Na zabezpečenie toho, aby všetky sankcie uplatňované členskými štátmi boli nediskriminačné a primerané závažnosti porušenia, sú potrebné ďalšie kroky.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na zvýšenie nákladovej účinnosti presadzovania predpisov v sociálnej oblasti by sa mal v plnej miere využiť potenciál aktuálnych a budúcich systémov tachografov. Preto by sa mali zlepšiť funkcie tachografov, aby umožnili presnejšie určovanie polohy, najmä pri vykonávaní medzinárodnej dopravy.

(11)  Na zvýšenie nákladovej účinnosti presadzovania predpisov v sociálnej oblasti by malo byť používanie aktuálnych a inteligentných systémov tachografov v medzinárodnej doprave povinné. Preto by sa mali zlepšiť funkcie tachografov, aby umožnili presnejšie určovanie polohy.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Rýchly rozvoj nových technológií a digitalizácie v rámci celého hospodárstva Únie a potreba rovnakých podmienok medzi spoločnosťami v medzinárodnej cestnej doprave si vyžaduje skrátiť prechodné obdobie na zavedenie inteligentných tachografov v registrovaných vozidlách. Inteligentné tachografy prispejú k zjednodušeniu kontrol, a tým uľahčia prácu vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Vzhľadom na všeobecné používanie smartfónov a neustály vývoj ich funkcií a na zavedenie systému Galileo, ktorý ponúka čoraz lepšie možnosti lokalizácie v reálnom čase, ktoré už využívajú mnohé mobily, by Komisia mala preskúmať možnosť vývoja a certifikácie mobilnej aplikácie, ktorá ponúkne rovnaké výhody ako inteligentný tachograf za rovnaké súvisiace náklady.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 2 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno aa):

 

„aa)  tovaru v rámci medzinárodnej dopravy, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,4 tony, alebo“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 3 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 3 sa vkladá toto písmeno:

 

„ha)  ľahkými úžitkovými vozidlami, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, keď sa doprava neuskutočňuje za poplatok alebo za úhradu, ale na vlastný účet spoločnosti alebo vodiča, a ak riadenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, ktorá toto vozidlo riadi;“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 2 – odsek 2 – písmeno r

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  „nekomerčná doprava“ je cestná doprava iná ako preprava za poplatok alebo za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje protihodnota a ktorá nevytvára žiadny príjem;

r)  „nekomerčná doprava“ je cestná doprava iná ako preprava za poplatok alebo za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje protihodnota a ktorá nevytvára žiadny príjem ani obrat.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 4 – odsek 1 – písmeno r a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 4 sa dopĺňa nové písmeno ra):

 

„ra)  „domov“ je registrované miesto pobytu vodiča v členskom štáte.“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Minimálny vek sprievodcov je 18 rokov.

„1.  Minimálny vek vodičov je 18 rokov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto prestávka sa môže nahradiť prestávkou trvajúcou najmenej 15 minút, po ktorej nasleduje prestávka trvajúca najmenej 30 minút, pričom každá je rozložená tak, aby boli splnené ustanovenia prvého odseku.

Táto prestávka sa môže nahradiť prestávkami trvajúcimi najmenej 15 minút, pričom každá je rozložená tak, aby boli splnené ustanovenia prvého odseku. Každá prestávka čerpaná týmto spôsobom pred menej ako 45 minútami času jazdy nespĺňa ustanovenia prvého odseku.

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a (nové)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 6 – písmeno b a (nové)

  

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V článku 8 ods. 6 sa vkladá toto písmeno:

 

ba)  tri doby pravidelného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 45 hodín a jednu dobu skráteného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 24 hodín.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely písmena b) sa doby skráteného týždenného odpočinku nahradia dobou odpočinku v rovnocennom trvaní čerpanou vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po dotknutom týždni.

Na účely písmen b) a c) sa doby skráteného týždenného odpočinku uvedené skôr v texte nahradia dobou odpočinku v rovnocennom trvaní čerpanou vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po dotknutom týždni v súlade s odsekom 8b.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 6 a – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V článku 8 sa úvodná časť odseku 6a nahrádza takto:

6a. Odchylne od odseku 6 vodič pôsobiaci v jednotlivej príležitostnej doprave v rámci medzinárodnej prepravy osôb, ktorá je definovaná v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, môže odložiť týždenný odpočinok až o 12 po sebe idúcich 24-hodinových období nasledujúcich po predchádzajúcom pravidelnom čase týždenného odpočinku po splnení týchto podmienok:

6a.  Odchylne od odseku 6 vodič pôsobiaci v jednotlivej príležitostnej doprave v rámci prepravy osôb, ktorá je definovaná v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, môže odložiť týždenný odpočinok až o 12 po sebe idúcich 24-hodinových období nasledujúcich po predchádzajúcom pravidelnom čase týždenného odpočinku po splnení týchto podmienok:“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Odôvodnenie

Táto výnimka by mala platiť aj pre vnútroštátnu prepravu a mala by byť prínosom najmä pre väčšie členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 6 a – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  V článku 8 ods. 6a sa vypúšťa písmeno a);

a)  doprava sa prevádzkuje nepretržite najmenej 24 hodín v členskom štáte alebo tretej krajine na ktorú sa uplatňuje toto nariadenie, pričom ide o inú krajinu ako tú, z ktorej vozidlo poskytujúce predmetnú dopravu vyšlo,

""

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a c (nové)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 6 a a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  V článku 8 sa dopĺňa nový odsek:

 

„6aa.  Odchylne od článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 6 druhého pododseku môže vodič pôsobiaci v jednotlivej príležitostnej preprave osôb, ktorá je definovaná v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, odložiť maximálne dvakrát za týždeň denný odpočinok o jednu hodinu za predpokladu, že denná doba odpočinku čerpaná po využití tejto výnimky je najmenej 9 hodín, pokiaľ tým nie je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.“

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a d (nové)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 6 a b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ad)  V článku 8 sa dopĺňa nový odsek:

 

„6ab.  Pokiaľ tým nie je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, vodič pôsobiaci v jednotlivej príležitostnej doprave v rámci prepravy osôb, ktorá je definovaná v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, môže čerpať dobu pravidelného denného odpočinku rozdelenú na tri časové úseky pozostávajúce minimálne z: 1 hodiny bez prerušenia, 2 hodín bez prerušenia a 9 hodín bez prerušenia. Poradie týchto časových úsekov je ľubovoľné, s výnimkou následného čerpania dvoch neprerušovaných 9-hodinových úsekov z jedného dňa na druhý.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Každá doba odpočinku čerpaná ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku musí bezprostredne predchádzať alebo nasledovať po dobe pravidelného týždenného odpočinku trvajúcej najmenej 45 hodín.

(7)  Každá doba odpočinku čerpaná ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku sa pripočíta k ďalšej dobe pravidelného týždenného odpočinku trvajúcej najmenej 45 hodín.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V článku 8 sa odsek 8 mení takto:

8.  Ak sa tak vodič rozhodne, môžu sa doby denného odpočinku a doby skráteného týždenného odpočinku mimo základne čerpať vo vozidle, pokiaľ je vybavené vhodnými zariadeniami na spanie pre každého vodiča a vozidlo nie je v pohybe.

„8.  Ak sa tak vodič rozhodne, môžu sa doby denného odpočinku mimo základne čerpať vo vozidle, pokiaľ je vybavené vhodnými zariadeniami na spanie pre každého vodiča a vozidlo nie je v pohybe.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8a.  Doby pravidelného týždenného odpočinku a týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať vo vhodnom ubytovaní s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami,

8a.  Doby pravidelného týždenného odpočinku, skráteného týždenného odpočinku a týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle Namiesto toho sa musia čerpať vo vhodnom ubytovaní s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami. Toto ubytovanie:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8a – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ktoré buď poskytol alebo zaplatil zamestnávateľ, alebo

(a)  buď poskytol alebo zaplatil zamestnávateľ, alebo

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8 a – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  doma alebo na inom súkromnom mieste podľa výberu vodiča.

b)  je vodičov domov alebo sa nachádza na inom súkromnom mieste podľa výberu vodiča.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8 a a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 8 sa vkladá tento odsek:

 

„8aa.  Odsek 8a tohto článku sa nevzťahuje na doby pravidelného týždenného odpočinku a doby skráteného týždenného odpočinku, ktoré sa čerpajú na certifikovaných miestach spĺňajúcich požiadavky článku 8a, pod podmienkou, že vozidlo nie je v pohybe a poskytuje vhodné zariadenie na spanie pre každého vodiča.“

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 - odsek 8b – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8b.  Dopravný podnik musí organizovať prácu vodičov, tak aby vodiči mohli v rámci každého obdobia troch za sebou idúcich týždňov stráviť doma aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok.

8b.  Dopravný podnik musí organizovať prácu vodičov tak, aby vodiči mohli do konca každého obdobia troch za sebou idúcich týždňov stráviť doma alebo na inom mieste podľa výberu rodiča aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok. Vodič písomne informuje dopravný podnik najneskôr dva týždne pred takouto dobou odpočinku, ak ju chce čerpať na inom mieste než doma. Ak sa vodič rozhodne čerpať odpočinok doma, dopravný podnik mu zabezpečí potrebný prostriedok na návrat domov.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 - odsek 8b – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 8 ods. 8b sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Vodič podá vyhlásenie o čerpaní doby pravidelného týždenného odpočinku alebo doby týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín ako náhrady za skrátenú dobu týždenného odpočinku na inom mieste podľa výberu vodiča. Vyhlásenie sa uchováva v priestoroch podniku.“

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 8a

 

1.  Odchylne od článku 8 ods. 8a môže vodič čerpať doby pravidelného týždenného odpočinku a skráteného týždenného odpočinku na všetkých parkovacích plochách, ktoré sú samocertifikované ako vyhradené parkovacie plochy.

 

2.   Všetky parkovacie plochy, na ktorých sa nachádzajú aspoň zariadenia a prvky, ktoré sú uvedené v prílohe I, môžu pri vjazde uviesť, že sú samocertifikované ako vyhradené parkovacie plochy.

 

3.   Členské štáty zabezpečia pravidelné vykonávanie náhodných kontrol s cieľom overiť súlad podmienok parkovania s kritériami pre vyhradené parkovacie plochy, uvedenými v prílohe 1.

 

4.   Členské štáty prešetria sťažnosti na samocertifikované vyhradené parkovacie plochy, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v prílohe 1.

 

5.  Členské štáty šíria informácie o vyhradených parkovacích plochách, ktoré už nespĺňajú kritériá uvedené v prílohe 1, prostredníctvom vnútroštátnych alebo medzinárodných prístupových miest uvedených v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 885/2013.

 

6.  Všetky parkovacie plochy, ktoré spĺňajú kritériá pre vyhradené parkovacie plochy, uvedené v prílohe 1, sa považujú za vhodné na denný odpočinok, týždenný odpočinok, náhradný odpočinok a skrátený týždenný odpočinok na účely tohto nariadenia, pokiaľ nie je v súlade s odsekom 5 uvedené inak.

 

7.  Členské štáty predkladajú Európskej komisii výročnú správu o dostupnosti vyhradených parkovacích plôch na ich štátnom území, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

 

8.  Členské štáty podporujú budovanie vyhradených parkovacích plôch v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 39 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013.

 

Komisia najneskôr do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti vhodných zariadení na odpočinok vodičov a strážených parkovacích zariadení. Táto správa sa každoročne aktualizuje na základe informácií, ktoré získala Komisia na základe odseku 5, a obsahuje zoznam navrhovaných opatrení na zvýšenie množstva a kvality vhodných zariadení na odpočinok vodičov a strážených parkovacích zariadení.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu skráteného týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. Počas tejto doby pravidelného denného odpočinku alebo skráteného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu.

9.  Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu skráteného týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. Počas tejto doby pravidelného denného odpočinku alebo skráteného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k spacej kabíne, lôžku alebo ležadlu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 9 sa vkladá odsek 1a:

 

„Výnimku uvedenú v odseku 1 možno predĺžiť na doby pravidelného týždenného odpočinku, ak cesta trajektom trvá najmenej 12 hodín. Počas tejto doby pravidelného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k spacej kabíne.“

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 10 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Dopravný podnik neposkytne vodičom, ktorých zamestnáva, alebo vodičom, ktorých má k dispozícii, žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou a/alebo množstvom dopraveného tovaru, ak má platba taký charakter, ktorý by ohrozil bezpečnosť na cestách a/alebo podnietil porušenie tohto nariadenia.

„1.  Dopravný podnik neposkytne vodičom, ktorých zamestnáva, ani vodičom, ktorých má k dispozícii, žiadnu platbu navyše, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou dodávky a/alebo množstvom dopraveného tovaru, ak má platba taký charakter, ktorý by podnietil porušenie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 561/2004

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa vodič odchýliť od článku 8 ods. 2 a od článku 8 ods. 6 druhého pododseku, aby sa mohol dostať na miesto vhodného ubytovania uvedeného v článku 8 ods. 8a, na ktorom má čerpať denný alebo týždenný odpočinok. Výsledkom takejto odchýlky nesmie byť prekročený denný alebo týždenný čas jazdy ani skrátenie doby denného alebo týždenného odpočinku. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne v záznamovom liste záznamového zariadenia alebo vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo vo svojom rozpise služieb najneskôr pri príchode na miesto vhodného ubytovania.

Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, sa môže vodič po 30-minútovom odpočinku výnimočne odchýliť od článku 6 ods. 1, aby sa mohol do dvoch hodín dostať do prevádzkového centra zamestnávateľa, ktoré je jeho základňou. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne vo výtlačku zo záznamového zariadenia. Za túto dobu v trvaní najviac dve hodiny sa poskytne náhrada rovnako dlhou dobou odpočinku čerpanou vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po predmetnom týždni.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Článok 13 ods. 1 písm. d) sa nahrádza takto:

d)  vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú poskytovatelia univerzálnych služieb v zmysle článku 2 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb na dodávku zásielok ako súčasť univerzálnej služby.

d)  vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú poskytovatelia univerzálnych služieb v zmysle článku 2 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb na dodávku zásielok ako súčasť poštových zásielok vymedzených v článku 2 ods. 6 smernice 97/67/ES.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Článok 13 ods. 1 písm. e) sa nahrádza takto:

e) vozidlami prevádzkovanými výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2 300 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám;

„e)  vozidlami prevádzkovanými výlučne na ostrovoch alebo v regiónoch izolovaných od ostatnej časti štátneho územia s rozlohou do 2 300 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom prístupným motorovým vozidlám, a ktoré nehraničia s iným členským štátom;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20150302&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 2 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  V článku 13 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„pa)  vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 44 ton, ktoré používa stavebný podnik v okruhu do 100 km od základne podniku, a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;“

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V naliehavých prípadoch môžu členské štáty za výnimočných okolností udeliť dočasnú výnimku na obdobie nepresahujúce 30 dní, čo musia riadne odôvodniť a bezodkladne oznámiť Komisii.

2.  V naliehavých prípadoch môžu členské štáty za výnimočných okolností udeliť dočasnú výnimku na obdobie nepresahujúce 30 dní, čo musia riadne odôvodniť a bezodkladne oznámiť Komisii.

 

Tieto informácie sa uverejňujú vo všetkých jazykoch EÚ na verejnom webovom sídle vytvorenom na tento účel, ktoré udržiava Komisia.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa na vodičov vozidiel uvedených v článku 3 písm. a) vzťahovali vnútroštátne predpisy, ktoré poskytujú primeranú ochranu vzhľadom na povolené časy jazdy a povinné prestávky a doby odpočinku. Členské štáty oznámia Komisii príslušné vnútroštátne predpisy, ktoré sa vzťahujú na takýchto vodičov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa na vodičov vozidiel uvedených v článku 3 písm. a) vzťahovali vnútroštátne predpisy, ktoré poskytujú primeranú ochranu vzhľadom na povolené časy jazdy a povinné prestávky a doby odpočinku. Je v záujme pracovných podmienok vodičov, ako aj bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania, aby členské štáty poskytovali parkovacie plochy a oddychové zóny, bez snehu a ľadu v zimnom období, a to najmä v najvzdialenejších a/alebo okrajových regiónoch Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 17 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  V článku 17 sa dopĺňa tento odsek 3a:

 

„3a.  Táto správa obsahuje hodnotenie využívania systémov autonómnej jazdy v členských štátoch a možnosti vodiča zaznamenať časové obdobie, počas ktorého je systém autonómnej jazdy aktivovaný, a v prípade potreby sa k nej pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia vrátane nevyhnutných požiadaviek pre vodiča na zaznamenanie uvedených údajov do inteligentného tachografu.“

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 19 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty stanovia predpisy o sankciách vzťahujúcich sa na porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané závažnosti porušenia v zmysle prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES12, odrádzajúce a nediskriminačné. Žiadne porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 nemôže byť predmetom viac ako jednej sankcie alebo konania. Členské štáty informujú Komisiu o uvedených opatreniach a pravidlách sankcií do dňa určeného v druhom pododseku článku 29. Bezodkladne oznamujú akékoľvek ich ďalšie zmeny. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty.

1.  Členské štáty stanovia predpisy o sankciách vzťahujúcich sa na porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Uvedené sankcie musia byť účinné a primerané závažnosti porušení, ako sa uvádzajú v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES12, odrádzajúce a nediskriminačné. Žiadne porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 nesmie byť predmetom viac ako jednej sankcie alebo konania. Členské štáty oznámia Komisii do dátumu určeného v druhom pododseku článku 29 uvedené predpisy a opatrenia, ako aj metodiku a kritériá posudzovania ich primeranosti určené na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty bezodkladne oznamujú každú následnú zmenu, ktorá sa ich týka. Komisia o uvedených predpisoch a opatreniach a o každej ich zmene informuje členské štáty.

 

Tieto informácie sa uverejňujú vo všetkých jazykoch EÚ na verejnom webovom sídle vytvorenom na tento účel, ktoré udržiava Komisia a ktoré obsahuje podrobné informácie o takýchto sankciách uplatňovaných v členských štátoch EÚ.

__________________

__________________

12  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

12  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 25 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví spoločné postupy v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví spoločné postupy vykonávania tohto nariadenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Príloha (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Dopĺňa sa táto príloha:

 

„Minimálne požiadavky na parkovacie plochy

 

Časť A: Zariadenia služieb

 

1)  Čisté, fungujúce a pravidelne kontrolované toalety s vodovodnými kohútikmi:

 

– pre maximálne 10 miest aspoň jedna toaletná miestnosť so štyrmi toaletami,

 

– pre 10 až 25 miest aspoň jedna toaletná miestnosť s ôsmimi toaletami,

 

– pre 25 až 50 miest aspoň dve toaletné miestnosti s 10 toaletami v každej z týchto miestností,

 

– pre 50 až maximálne 75 miest aspoň dve toaletné miestnosti s 15 toaletami v každej z týchto miestností,

 

– pre 75 až maximálne 125 miest aspoň štyri toaletné miestnosti s 15 toaletami v každej z týchto miestností,

 

– pre viac ako 125 miest aspoň šesť toaletných miestností s 15 toaletami v každej z týchto miestností,

 

2)  čisté, fungujúce a pravidelne kontrolované sprchy:

 

– pre maximálne 10 miest aspoň jedna umyváreň s dvomi sprchami,

 

– pre 25 až maximálne 50 miest aspoň dve umyvárne s piatimi sprchami v každej z týchto umyvární,

 

– pre 50 až maximálne 75 miest aspoň dve umyvárne s 10 sprchami v každej z týchto umyvární,

 

– pre 75 až maximálne 125 miest aspoň štyri umyvárne s 12 sprchami v každej z týchto umyvární,

 

– pre viac ako 125 miest aspoň šesť umyvární s 15 sprchami v každej z týchto umyvární.

 

3)  dostatočný prístup k pitnej vode;

 

4)  vhodné zariadenia na varenie, bufet alebo reštaurácia;

 

5)  na mieste alebo v jeho blízkosti obchod s pestrým výberom potravín, nápojov atď.;

 

6)  kontajnery na odpad v dostatočnom množstve a s dostatočným objemom;

 

7)  v blízkosti parkovacej plochy úkryt pred dažďom alebo slnkom;

 

8)  dostupný pohotovostný plán/krízové riadenie/ núdzové kontakty, ktoré sú známe personálu;

 

9)  piknikové stoly s lavicami alebo obdobné riešenie v primeranom množstve;

 

10)  vyhradené wi-fi pripojenie;

 

11)  bezhotovostný rezervačný, platobný a fakturačný systém;

 

12)  systém zobrazujúci dostupnosť voľných parkovacích miest priamo na mieste aj online;

 

13)  zariadenia sú vhodné pre ženy aj mužov.

 

Časť B: Bezpečnostné prvky

 

1)  úplné oddelenie parkovacej plochy od jej okolia, ako je oplotenie alebo iné ohradenie, ktoré bráni náhodnému a úmyselnému nezákonnému vstupu alebo tento vstup odďaľuje;

 

2)  prístup na parkovisko majú len používatelia parkoviska pre nákladné vozidlá a jeho personál;

 

3)  je zavedené digitálne zaznamenávanie (aspoň 25fps). Systém zaznamenáva buď nepretržite, alebo v režime detekcie pohybu;

 

4)  kamerový systém, ktorý môže monitorovať celé oplotenie a zabezpečiť, že sa každá aktivita v blízkosti oplotenia alebo na ňom jasne zaznamenáva (kamerový systém v režime nahrávania);

 

5)  sledovanie miesta hliadkami alebo inak;

 

6)  každý incident v oblasti trestnej činnosti sa musí ohlasovať personálu parkoviska pre nákladné vozidlá a polícii. Ak je to možné, vozidlo musí byť zastavené a počkať na pokyny polície;

 

7)  nepretržite osvetlené pruhy pre vozidlá a chodcov;

 

8)  bezpečnosť chodcov na vyhradených parkovacích plochách;

 

9)  sledovanie parkovacej plochy prostredníctvom vhodných a primeraných bezpečnostných kontrol;

 

10)  zreteľne uvedené telefónne číslo (čísla) pohotovostných služieb.“

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014  

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  V článku 1 sa odsek 1 mení takto:

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú povinnosti a požiadavky v súvislosti s konštrukciou, inštaláciou, používaním, skúšaním a kontrolou tachografov používaných v cestnej doprave s cieľom overiť dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES a smernice Rady 92/6/EHS15.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti a požiadavky v súvislosti s konštrukciou, inštaláciou, používaním, skúšaním a kontrolou tachografov používaných v cestnej doprave s cieľom overiť dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES14 a smernice Rady 92/6/EHS15, nariadenia (ES) č. 1072/2009, smernice Rady 92/106/EHS15a, smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a smernice, ktorou sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie vodičov v cestnej doprave.

__________________

__________________

14  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

14  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

15  Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).

15  Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).

 

15a  Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 2 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b)  V článku 2 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ha)  „inteligentný tachograf“ je digitálny tachograf, ktorý využíva službu určovania polohy založenú na satelitnom navigačnom systéme s automatickým určením jeho polohy v súlade s týmto nariadením;“

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 3 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1c)  V článku 3 sa odsek 4 mení takto:

4.  Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v článkoch 8, 9 a 10, sa vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich registrácie, vybavia takýmto tachografom.

4.  Najneskôr1 … [Ú. v.: 3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] musia byť inteligentným tachografom vybavené tieto vozidlá:

 

a)  vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich evidencie, ktoré sú vybavené analógovým tachografom;

 

b)  vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich evidencie, ktoré sú vybavené digitálnym tachografom spĺňajúcim špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 uplatňovanému do 30. septembra 2011; alebo

 

c)  vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich evidencie, ktoré sú vybavené digitálnym tachografom spĺňajúcim špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 uplatňovanému od 1. októbra 2011;

 

__________________

 

  Pri predpoklade nadobudnutia účinnosti balíka o cestnej doprave v roku 2019 a vykonávacieho aktu Komisie týkajúceho sa inteligentných tachografov vo verzii 2 do roku 2019/2020 (pozri článok 11 nižšie), pričom s následným uplatňovaním odstupňovaného prístupu k dovybaveniu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1d)  V článku 3 sa dopĺňa odsek 4a:

 

4a  Do... [Ú. v.: 4 roky od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich evidencie, ktoré sú vybavené digitálnym tachografom v súlade s prílohou IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 uplatňovanému od 1. októbra 2012, vybavia inteligentným tachografom.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 3 - odsek 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1e)  V článku 3 sa dopĺňa odsek 4b:

 

4b  Do... [Ú. v.: 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich evidencie, ktoré sú vybavené inteligentným tachografom v súlade s prílohou IC k nariadeniu Rady (EÚ) 2016/799, vybavia inteligentným tachografom.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 f (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 4 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1f)  V článku 4 ods. 2 sa vkladá táto zarážka:

 

– majú dostatočnú pamäťovú kapacitu na uchovávanie všetkých údajov vyžadovaných podľa tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 g (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 7 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1g)  Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením vykonávalo výhradne na účely overenia súladu s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, a to v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorom orgánu dohľadu členského štátu uvedeného v článku 28 smernice 95/46/ES.

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením vykonávalo výhradne na účely overenia súladu s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, so smernicou 2002/15/ES, smernicou Rady 92/6/EHS, smernicou Rady 92/106/EHS, s nariadením (ES) č. 1072/2009, so smernicou 96/71/ES a smernicou 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a so smernicou, v ktorej sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ pri vysielaní vodičov v cestnej doprave, a to v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES a pod dozorom dozorného orgánu členského štátu uvedeného v článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 h (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 7 – odsek 2 – uvádzacia veta

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1h)  V článku 7 sa úvodná veta odseku 2 nahrádza takto:

2.  Členské štáty najmä zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred iným používaním, ako je používanie na účely, ktoré súvisia výlučne s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, a to v súlade s odsekom 1, pokiaľ ide o:

„2.  Členské štáty najmä zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred iným používaním, ako je používanie na účely, ktoré súvisia výlučne s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, so smernicou 2002/15ES, smernicou Rady 92/6/EHS, smernicou Rady 92/106/EHS, s nariadením (ES) č. 1072/2009, so smernicou 96/71/ES a smernicou 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a so smernicou, v ktorej sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ pri vysielaní vodičov v cestnej doprave, a to v súlade s odsekom 1, pokiaľ ide o:

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 8 – odsek 1 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

každé tri hodiny kumulovaného času vedenia vozidla,

každú minútu kumulovaného času jazdy a vždy, keď vozidlo prekročí hranicu členského štátu,

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 8 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

S cieľom uľahčiť overovanie dodržiavania súladu zo strany kontrolných orgánov inteligentný tachograf zaznamenáva aj to, či bolo vozidlo používané na prepravu tovaru alebo cestujúcich, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 561/2006.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

Vozidlá zaevidované po prvýkrát od... [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] musia byť vybavené tachografom v súlade s článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom druhou zarážkou a v súlade s článkom 8 ods. 1 druhým pododsekom tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 9 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v tomto článku a v článkoch 8 a 10, členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov uvedenú v tomto článku, a to v primeranom rozsahu a s ohľadom na svoje osobitné požiadavky a stratégie v oblasti presadzovania práva. Dovtedy sa môžu členské štáty rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu.

„2.  Do [Ú. v.: 1 rok od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov uvedenú v tomto článku, a to v primeranom rozsahu a s ohľadom na svoje osobitné požiadavky a stratégie v oblasti presadzovania práva. Dovtedy sa môžu členské štáty rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 9 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  V článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Komunikácia uvedená v odseku 1 sa s tachografom nadviaže iba vtedy, keď si ju vyžiada zariadenie kontrolných orgánov. Je zabezpečená, aby sa zaistila integrita údajov a autentifikácia záznamového a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba kontrolné orgány oprávnené kontrolovať porušovanie nariadenia (ES) č561/2006 a tohto nariadenia a dielne, pokiaľ je to potrebné na overenie správneho fungovania tachografu.

„3.  Komunikácia uvedená v odseku 1 sa s tachografom nadviaže iba vtedy, keď si ju vyžiada zariadenie kontrolných orgánov. Je zabezpečená, aby sa zaistila integrita údajov a autentifikácia záznamového a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba kontrolné orgány oprávnené kontrolovať porušovanie právnych aktov Únie uvedených v článku 7 ods1 a tohto nariadenia a dielne, pokiaľ je to potrebné na overenie správneho fungovania tachografu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 11 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1e)  V článku 11 sa odsek 1 mení takto:

S cieľom zabezpečiť zosúladenie inteligentných tachografov so zásadami a požiadavkami uvedenými v tomto nariadení Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné ustanovenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie článkov 8, 9 a 10 s výnimkou akýchkoľvek ustanovení o zaznamenávaní dodatočných údajov tachografom. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 42 ods. 3.

„S cieľom zabezpečiť zosúladenie inteligentných tachografov so zásadami a požiadavkami uvedenými v tomto nariadení Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné ustanovenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie článkov 8, 9 a 10 s výnimkou akýchkoľvek ustanovení o zaznamenávaní dodatočných údajov tachografom.

 

Do [Ú. v.: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobné pravidlá pre zaznamenávanie každého prekročenia hranice vozidlom podľa článku 8 ods. 1 prvého pododseku druhej zarážky a článku 8 ods. 1 druhého pododseku.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 42 ods. 3.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060EN.01000101-E0015)

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 f (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 34 – odsek 5 – písmeno b – bod iv

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1f)  V článku 34 ods. 5 sa písmeno b) mení takto:

iv)  pod znakom : prestávky alebo odpočinok.

„iv)  pod znakom : prestávky, odpočinok, ročná dovolenka alebo pracovné voľno zo zdravotných dôvodov;

 

pod znakom „trajekt/vlak“: Navyše k znaku : doba odpočinku stráveného na trajekte alebo vo vlaku, ako sa vyžaduje v článku 9 nariadenia (ES) č. 561/2006.“

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 34 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Pri príchode na miesto vhodné na zastavenie vodič vloží do digitálneho tachografu symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu, ako aj miesto a čas, keď vodič vozidlom prekročil hranicu. Členské štáty môžu od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na ich území požadovať, aby doplnili symbol štátu o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že dané členské štáty oznámili Komisii uvedené podrobné geografické špecifikácie pred 1. aprílom 1998.

7.  Ak tachograf nie je schopný automaticky zaznamenať prekročenie hranice, vodič musí pri prvom možnom a dostupnom mieste zastavenia zadať symboly krajín, v ktorých sa začala a skončila denná pracovná doba, ako aj miesto a čas, keď vodič vozidlom prekročil hranicu. Kód krajiny po prekročení hranice do novej krajiny sa zadá do tachografu pod položkou BEGIN. Členské štáty môžu od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na ich území požadovať, aby doplnili symbol krajiny o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že dané členské štáty oznámili Komisii uvedené podrobné geografické špecifikácie pred 1. aprílom 1998.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 34 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Do článku 34 sa vkladá tento nový odsek 7a:

 

„7a.  Vodičom musí byť poskytnutá odborná príprava o tom, ako správne používať tachograf, s cieľom dosiahnuť úplné využívanie zariadenia. Vodič nesmie znášať náklady na svoju odbornú prípravu, ktorú by mal poskytnúť jeho zamestnávateľ.“

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 34 - odsek 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Do článku 34 sa vkladá tento nový odsek 7 b:

 

„7b.  Odbornú prípravu zameranú na správne čítanie a monitorovanie tachografu by mal absolvovať maximálny počet kontrolných orgánov.“

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 36 – odsek 1 – písmeno i

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  V článku 36 ods. 1 sa písmeno i) mení takto:

i)  záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch;

„i)  záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 56 dňoch;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 36 – odsek 1 – bod iii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2d)  V článku 36 ods. 1 sa písmeno iii) mení takto:

iii)  každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.

"(iii)  každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 36 – odsek 2 – bod ii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2e)  V článku 36 ods. 2 sa písmeno ii) mení takto:

ii)  každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006;

„ii)  každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=EN)

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

EÚ vyvinula celý rad trhových a sociálnych pravidiel zameraných na zaistenie spravodlivého, dobre fungujúceho, bezpečného a sociálne udržateľného odvetvia cestnej dopravy. Súčasné nariadenia č. 561/2006 o časoch jazdy a č. 165/2014 o tachografoch boli prijaté s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a pracovné podmienky vodičov, ako aj posilniť dodržiavanie pravidiel a spravodlivú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi cestnej dopravy.

Z hodnotení však vyplýva, že pre nedostatky v súčasných pravidlách, ako aj ich nedostatočné presadzovanie, neboli stanovené ciele v plnej miere splnené. Nejasné a/alebo nevhodné pravidlá o časoch týždenného odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov viedli k odlišným výkladom a postupom presadzovania v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, v dôsledku ktorých sa zvýšila právna neistota a dochádza k nerovnakému a nejednotnému zaobchádzaniu s vodičmi a prevádzkovateľmi. Najčastejšie porušenia súviseli s časom odpočinku (25 %), prestávkami (23 %), zaznamenávaním času jazdy (17 %) a časom jazdy (16 %).

Hodnotenie takisto poukázalo na neefektívne používanie kontrolných nástrojov a systémov na výmenu údajov vrátane tachografov.

Návrh Komisie

Komisia prijala 31. mája 2017 súbor 8 legislatívnych návrhov (balík opatrení „Európa v pohybe“ na dosiahnutie ekologickej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility) v snahe zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, zjednodušiť existujúce pravidlá, chrániť vnútorný trh a zaistiť práva pracovníkov v tomto odvetví.

Cieľom súčasného návrhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 561/2006 (nariadenie o časoch jazdy) a (EÚ) č. 165/2014 (nariadenie o tachografoch), je odstrániť nedostatky súčasných právnych predpisov, ako je nejasnosť, nejednotné vykonávanie, nedostatočné presadzovanie, a uľahčiť posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi a príslušnými orgánmi.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje balík legislatívnych predpisov Komisie s názvom Európa v pohybe a tento návrh, keďže jeho cieľom je podporiť uplatňovanie rovnakých podmienok a spravodlivú hospodársku súťaž v tomto odvetví a zároveň znížiť zbytočnú administratívnu záťaž, urýchliť digitalizáciu prepravných dokladov a posilniť presadzovanie. Domnieva sa, že je mimoriadne dôležité zaobchádzať so všetkými návrhmi ako s jedným celkom, aby sa zabezpečilo prijatie celistvého súboru právnych predpisov.

Spravodajca sa usiluje o ďalšie zlepšenie návrhu Komisie v nasledujúcich kľúčových oblastiach, pričom sa riadi zásadou „menej regulácie a lepšia digitalizácia“:

1. Pracovné podmienky a flexibilita vodičov

Cestná doprava, najmä diaľková a medzinárodná čelí bezprostrednému nedostatku vodičov vo všetkých členských štátoch. Túto situáciu čiastočne spôsobujú životné a pracovné podmienky vodičov, ktoré zahŕňajú dlhé obdobia mimo domova a systémový nedostatok primeraných ubytovacích zariadení.

Väčšia flexibilita pri uplatňovaní časov jazdy a odpočinku

Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia veľa času mimo domova. Súčasné požiadavky na pravidelný týždenný odpočinok tento čas zbytočne predlžujú. Spravodajca podporuje návrh upraviť pravidlá Únie o pravidelnom týždennom odpočinku tak, aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné činnosti v súlade s pravidlami, ako aj to, aby sa na pravidelný týždenný odpočinok dostali domov, pričom sa im poskytne plná náhrada za všetky obdobia skráteného týždenného odpočinku.

Návrat domov

Spravodajca by chcel docieliť, aby prevádzkovatelia poskytli vodičom príležitosť aj prostriedky na návrat domov raz za mesiac a aby sa pritom neprimerane neskrátil čas odpočinku v mieste bydliska. Spravodajca okrem toho navrhuje vyjasniť vymedzenie domova v snahe predísť nesprávnemu používaniu.

Požiadavky súvisiace s pravidelným týždenným odpočinkom

Spravodajca súhlasí s tým, že je potrebné objasniť požiadavky súvisiace s týždenným odpočinkom, pokiaľ ide o miesto jeho čerpania, keďže tieto požiadavky sa v súčasnosti vykladajú a vykonávajú v jednotlivých členských štátoch rôzne.

Spravodajca podporuje návrh Komisie zakázať čerpanie týždenného odpočinku v trvaní 45 hodín alebo viac vo vozidle, pričom rozširuje tento zákaz na skrátený týždenný odpočinok. Spravodajca súhlasí s tým, že zamestnávatelia musia poskytnúť vodičom primerané ubytovanie s vhodným vybavením na spanie a hygienickými zariadeniami, ak vodiči nemôžu čerpať týždenný odpočinok na súkromnom mieste podľa vlastného výberu.

Spravodajca však upozorňuje, že z hľadiska bezpečnosti a poistenia by sa vodiči a ich vozidlá nemali oddeliť, a preto je trávenie odpočinku v kabíne v odvetví dopravy bežné.

– Požiadavka týkajúca sa vyhradených parkovacích plôch

Spravodajca preto navrhuje, aby sa zaviedla výnimka zo všeobecného pravidla o týždennom odpočinku v kabíne, avšak pod podmienkou, že sa bude čerpať na vyhradených certifikovaných parkovacích plochách.

Osobitnými parkovacími certifikátmi by sa mali stanoviť požiadavky týkajúce sa vyhradených parkovacích plôch rôznych typov, ktoré by vodičom umožňovali čerpať odpočinok vo vozidle. Týmito požiadavkami by sa malo zabezpečiť, aby mali k dispozícii všetky potrebné zariadenia na vytvorenie podmienok na dobrý odpočinok, teda hygienické zariadenia, zariadenia na prípravu jedla a iné zariadenia vrátane systému platby vopred. Spravodajca chce zaistiť, aby sa denný príspevok pre vodičov používal na to, na čo je určený – na parkovné a diéty.

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné podporovať rôzne typy organizácií, miestne samosprávy alebo iné subjekty v tom, aby sa zapájali do budovania takýchto parkovacích plôch, ktorým následne príslušný orgán členského štátu udelí certifikát. Môže ísť o obchodný model alebo sociálny podnik pod podmienkou splnenia požiadaviek.

– Požiadavky týkajúce sa skutočného času jazdy

Vodiči často čelia nepredvídateľným okolnostiam, ktoré im neumožňujú doraziť na plánované miesto určenia, kde majú čerpať týždenný odpočinok, bez porušenia predpisov Únie. Spravodajca súhlasí s návrhom zjednodušiť vodičom riešenie takýchto situácií a umožniť im doraziť na miesto určenia, kde budú čerpať týždenný odpočinok, bez porušovania požiadaviek na maximálny čas jazdy. Spravodajca však mení tento návrh tak, aby sa uplatňoval len vtedy, keď sa vodič snaží prísť do základne podniku s cieľom čerpať odpočinok doma.

2. „Inteligentné“ presadzovanie:

– Inteligentný tachograf

Spravodajca sa domnieva, že na dosiahnutie cieľov návrhu je nevyhnutné zlepšiť presadzovanie predpisov. Kľúčové je stanoviť jasné pravidlá pravidelnej administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom štandardizovať postupy presadzovania predpisov, a tým ešte zlepšiť efektívnosť a účinnosť cezhraničného presadzovania predpisov. V súčasnosti sa kontrolné nástroje používajú rôzne, pričom neexistuje administratívna spolupráca medzi členskými štátmi, čo oslabuje cezhraničné presadzovanie práva. Spravodajca zastáva názor, že lepšie využívanie digitálnych nástrojov môže viesť k menej obmedzujúcej regulácii v mnohých aspektoch presadzovania práva.

V tejto súvislosti spravodajca vyjadruje presvedčenie, že povinnosť používať inteligentné tachografy v medzinárodnej doprave sa musí zaviesť skôr, ako sa plánuje v súčasnej právnej úprave. Umožnilo by to využívať výhody tohto nového zariadenia skôr a zvýšiť efektívnosť pravidiel a zlepšiť ich presadzovanie.

Orgánom presadzovania práva treba poskytnúť primerané vybavenie, aby mohli čo najlepšie využívať dôležité informácie, ktoré poskytujú inteligentné tachografy.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Euro Control Route

Federatie Nederlandse Vakbeweging

Christelijk Nationaal Vakbond

International Coach Tourism Federation

Discordia

Transport and Logistics Poland

Bundesverband der Deutschen Industrie

International Road Union (Medzinárodná cestná únia)

Európske združenie výrobcov automobilov

DHL Group

Európska federácia pracovníkov v doprave

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

Rakúska federálna hospodárska komora (WKÖ)

Asociácia medzinárodných cestných dopravcov v Poľsku

Asociácia pre nákladnú dopravu

CEGROBB

Transport en Logistiek Nederland

Kiwa Register B.V.

Fédération Française des Transports Routiers

European Shippers' Council

Amazone

Dánska asociácia pre dopravu a logistiku

Zástupcovia vlád rôznych členských štátov

Zástupcovia Európskej komisie


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (26.4.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Georges Bach

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dopravný sektor je vysoko konkurenčný sektor, ktorý čelí veľkým výzvam. Jednou z hlavných ťažkostí je nedostatok kvalifikovaných vodičov. Odvetvie bude schopné prilákať pracovníkov iba vtedy, keď sa zlepšia pracovné podmienky. Jazdy dňom aj nocou, spanie v kabíne počas niekoľkých týždňov, práca pod tlakom a v strese sú hlavnými príčinami často negatívneho obrazu pracovníkov v medzinárodnej doprave.

Cieľom nariadenia o čase jazdy a čase odpočinku je zlepšenie pracovných podmienok pre vodičov a celkovej bezpečnosti na cestách. Pri správnom uplatňovaní a presadzovaní súčasných pravidiel o časoch jazdy a odpočinku sa stále plní tento cieľ. Spravodajca preto navrhuje zachovať pravidlá o časoch jazdy a odpočinku, ako sa stanovujú v súčasnom nariadení.

Rozdielne výklady platných pravidiel v členských štátoch sú však problematické pre podniky a vodičov pôsobiacich cezhranične a sťažujú orgánom vykonávať účinné kontroly.

Vnútroštátne orgány a kontrolné orgány v jednotlivých členských štátoch musia užšie spolupracovať s cieľom správne uplatňovať a presadzovať pravidlá a zabezpečiť právnu istotu pre podniky a ich vodičov. Zavedenie digitálneho tachografu v roku 2019 zjednoduší kontroly pre vnútroštátne orgány, ale aj pre podniky a vodičov. Vzhľadom na rýchly rozvoj digitálnych technológií je potrebné skrátiť prechodné obdobie na zavedenie digitálneho tachografu, aby všetky vozidlá patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia boli vybavené digitálnym tachografom do roku 2024.

S cieľom zaistiť bezpečnosť na cestách a zlepšiť pracovné podmienky vodičov spravodajca navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na prepravu tovaru ľahkými úžitkovými vozidlami do 3,5 tony pôsobiacimi mimo okruhu 100 kilometrov od miesta, kde má podnik základňu.

Vodiči môžu stráviť prestávky, denný odpočinok a skrátený týždenný odpočinok v kabíne. Spravodajca preto plne podporuje zámer zakázať spanie v kabíne počas pravidelného týždenného odpočinku v trvaní 45 hodín alebo viac.

V súčasnosti však je na európskych cestách pre vodičov nedostatok primeranej infraštruktúry na ubytovanie vodičov. Je potrebné vyvinúť viac úsilia s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na vytvorenie a/alebo modernizáciu strážených parkovacích zariadení parkovísk, primeraných hygienických zariadení, ako aj primeraného ubytovania.

Spravodajca podporuje návrh Komisie, ktorý stanovuje, že náhrada za skrátený týždenný odpočinok sa musí tráviť v kombinácii s pravidelným týždenným odpočinkom v trvaní najmenej 45 hodín. Okrem toho budú spoločnosti musieť organizovať prácu vodičov tak, aby mali možnosť návratu do miesta ich bydliska alebo do iného miesta podľa vlastného výberu na strávenie týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín čerpaného ako náhradu za skrátený týždenný odpočinok.

Spravodajca zastáva názor, že tieto opatrenia by zlepšili pracovné podmienky vodičov a bezpečnosť na cestách, a tým zvýšili atraktívnosť tohto sektora.

AMENDMENTS

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Riadne pracovné podmienky vodičov a spravodlivé podmienky na podnikanie pre dopravné podniky majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť, efektívnosť a sociálnu zodpovednosť v odvetví cestnej dopravy. Na dosiahnutie týchto cieľov je zásadné, aby predpisy Únie v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy boli zrozumiteľné, účelné, jednoducho uplatniteľné a vynútiteľné a aby boli efektívne a jednotne vykonávané v celej Únii.

(1)   Riadne pracovné podmienky vodičov a spravodlivé podmienky na podnikanie pre dopravné podniky majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť, efektívnosť a sociálnu zodpovednosť v odvetví cestnej dopravy, ktoré dokáže prilákať kvalifikovaných pracovníkov. Na dosiahnutie týchto cieľov je zásadné, aby predpisy Únie v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy boli zrozumiteľné, primerané, účelné, jednoducho uplatniteľné a vynútiteľné a aby boli efektívne a jednotne vykonávané v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)   Vytvorenie európskeho orgánu práce by mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri presadzovaní pravidiel stanovených v tomto nariadení, a to najmä tým, že by vnútroštátnym orgánom pomáhal koordinovať kontroly, vymieňať si informácie a najlepšie postupy a zabezpečovať odbornú prípravu inšpektorov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Po vyhodnotení efektívnosti a účinnosti vykonávania platných predpisov Únie v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/20069, sa zistilo niekoľko nedostatkov platného právneho rámca. Nejasné a nevhodné pravidlá o týždennom odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov vedú k odlišným výkladom a postupom presadzovania predpisov v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, ktoré ďalej zvyšujú právnu neistotu a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a dopravcami.

(2)  Po vyhodnotení efektívnosti a účinnosti vykonávania platných predpisov Únie v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/20069, sa zistilo niekoľko nedostatkov pri vykonávaní právneho rámca. Nejasné pravidlá o týždennom odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov alebo na iné miesto podľa ich výberu vedú k odlišným výkladom a postupom presadzovania predpisov v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, ktoré ďalej zvyšujú právnu neistotu a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a dopravcami.

______________

____________________

9 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

9 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Na základe ex post hodnotenia nariadenia (ES) č. 561/2006 sa potvrdilo, že nejednotné a neefektívne presadzovanie únijných predpisov v sociálnej oblasti bolo spôsobené prevažne nejasnými pravidlami, neefektívnym využívaním kontrolných nástrojov a nedostatočnou administratívnou spoluprácou medzi členskými štátmi.

(3)  Na základe ex post hodnotenia nariadenia (ES) č. 561/2006 sa potvrdilo, že nejednotné a neefektívne presadzovanie únijných predpisov v sociálnej oblasti bolo spôsobené prevažne nejasnými pravidlami, neefektívnym a nerovnakým využívaním kontrolných nástrojov a nedostatočnou administratívnou spoluprácou medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Zrozumiteľné, vhodné a rovnako presadzované pravidlá majú rozhodujúci význam aj pre dosiahnutie politických cieľov zlepšenia pracovných podmienok pre vodičov, a najmä pre zabezpečenie nenarušenej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.

(4)  Zrozumiteľné, vhodné a rovnako presadzované pravidlá majú rozhodujúci význam aj pre dosiahnutie politických cieľov zlepšenia pracovných podmienok pre vodičov, a najmä pre zabezpečenie nenarušenej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Doprava tovaru sa výrazne líši od prepravy cestujúcich. Vodiči autokarov alebo autobusov sú v úzkom kontakte s cestujúcimi a mali by mať väčšiu pružnosť pri určovaní prestávok bez predlžovania časov jazdy alebo skracovania časov odpočinku a prestávok.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Súčasné požiadavky na pravidelný týždenný odpočinok tento čas zbytočne predlžujú. Je preto žiaduce, aby sa ustanovenie o pravidelnom týždennom odpočinku upravilo, tak aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné operácie v súlade s pravidlami a aby sa dostali domov na pravidelný týždenný odpočinok, a aby boli plne odškodnení za všetky doby skráteného týždenného odpočinku. Takisto treba stanoviť, aby prevádzkovatelia organizovali prácu vodičov tak, aby čas strávený mimo domova nebol nadmerne dlhý.

(6)  Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Je preto žiaduce, aby sa presadzovalo vykonávanie ustanovenia o pravidelnom týždennom odpočinku tak, aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné operácie v súlade s pravidlami a aby sa dostali domov na pravidelný týždenný odpočinok, a aby boli plne odškodnení za všetky doby skráteného týždenného odpočinku. V záujme bezpečných a dôstojných pracovných podmienok je potrebné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia organizovali prácu vodičov tak, aby doby odpočinku mimo domova neboli pridlhé, aby vodiči mali možnosť pravidelne sa vracať domov a aby mohli využívať dôstojné podmienky odpočinku v kvalitnom ubytovaní. Ak sa vodič rozhodne, že svoju dobu odpočinku strávi doma, dopravný podnik by mal vodičovi zabezpečiť finančné alebo praktické prostriedky na návrat domov. Okrem toho by sa trvanie spiatočnej cesty nemalo brať do úvahy na účely výpočtu dĺžky odpočinku. Ak sa vodič rozhodne stráviť čas odpočinku na mieste inom ako doma, nemalo by sa to brať do úvahy na účely výpočtu nároku vodiča na cestovné náhrady.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Členské štáty odlišne vykladajú a presadzujú požiadavky na týždenný odpočinok, pokiaľ ide o miesto čerpania týždenného odpočinku. Preto je vhodné objasniť uvedenú požiadavku s cieľom zabezpečiť vodičom primerané ubytovanie na účely ich pravidelného týždenného odpočinku, ak ho čerpajú mimo domova.

(7)  Členské štáty odlišne vykladajú a presadzujú požiadavky na týždenný odpočinok, pokiaľ ide o miesto čerpania týždenného odpočinku. V záujme zabezpečenia dobrých pracovných podmienok a bezpečnosti vodičov je preto vhodné objasniť uvedenú požiadavku s cieľom zabezpečiť vodičom kvalitné a rodovo ubytovanie alebo iné miesto zvolené vodičom a platené zamestnávateľom na účely ich pravidelného týždenného odpočinku, ak ho čerpajú mimo domova. Členské štáty by mali zabezpečiť dostupnosť dostatočného počtu strážených parkovísk, ktoré sú prispôsobené potrebám vodičov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Veľa operácií cestnej dopravy v Únii v určitých úsekoch cesty zahŕňa dopravu trajektom alebo železnicou. Aj pre takéto operácie teda treba stanoviť jasné a vhodné ustanovenia týkajúce sa dôb odpočinku a prestávok.

Odôvodnenie

Malo by sa uvažovať o výnimkách v prípade týždenného odpočinku pri dlhých cestách trajektom alebo vlakom, najmä v súvislosti s okrajovými časťami EÚ.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  S cieľom zaručiť pracovné podmienky vodičov na miestach nastupovania a vystupovania/nakladania a vykladania by mali vlastníci a prevádzkovatelia takýchto zariadení poskytnúť vodičovi prístup k hygienickým zariadeniam.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na zvýšenie nákladovej účinnosti presadzovania predpisov v sociálnej oblasti by sa mal v plnej miere využiť potenciál aktuálnych a budúcich systémov tachografov. Preto by sa mali zlepšiť funkcie tachografov, aby umožnili presnejšie určovanie polohy, najmä pri vykonávaní medzinárodnej dopravy.

(11)  Na zvýšenie nákladovej účinnosti a zjednodušenia presadzovania predpisov v sociálnej oblasti by sa mal v plnej miere využiť potenciál aktuálnych a budúcich systémov tachografov. Preto by sa mali zlepšiť funkcie tachografov, aby umožnili presnejšie určovanie polohy, najmä pri vykonávaní medzinárodnej dopravy. Komisia by mala preskúmať možnosť vytvorenia portálu cestnej dopravy, ako je GNSS, ktorý by umožnil vnútroštátnym orgánom plne využiť potenciál inteligentných tachografov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Rýchly rozvoj nových technológií a digitalizácie v rámci celého hospodárstva Únie a potreba rovnakých podmienok medzi spoločnosťami v medzinárodnej cestnej doprave si vyžaduje skrátiť prechodné obdobie na zavedenie inteligentného tachografu v registrovaných vozidlách. Inteligentné tachografy budú prispievať k lepšiemu monitorovaniu uplatňovania práva Únie v odvetví cestnej dopravy a k zjednodušeniu kontrol, a teda uľahčia prácu vnútroštátnych orgánov. Inštalácia inteligentných tachografov v registrovaných vozidlách by mala byť stanovená ako povinnosť čo najrýchlejšie a najneskôr do januára 2021.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Používanie ľahkých úžitkových vozidiel na prepravu tovaru je na vzostupe, čo vedie k rozvoju nespravodlivej hospodárskej súťaže a rozdielom v uplatňovaní nariadenia (ES) č. 561/2006, čo ďalej spôsobilo nerovnosti v pracovných podmienkach a zhoršilo bezpečnosť cestnej premávky. S cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a pracovné podmienky vodičov by sa rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 mal rozšíriť tak, aby zahŕňal ľahké úžitkové vozidlá používané na prepravu tovaru, pokiaľ vozidlo nie je používané na vlastný účet podniku alebo vodiča alebo ak riadenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, ktorá toto motorové vozidlo riadi.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11c)  S cieľom zaručiť primerané zdravotné a bezpečnostné normy pre vodičov je potrebné zriadiť alebo zmodernizovať strážené parkoviská, vhodné hygienické zariadenia a kvalitné ubytovanie. V rámci Únie by mala existovať dostatočná sieť parkovísk.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11d)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 9. septembra 2015 o vykonávaní Bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej mobilite zvažoval vytvorenie európskej agentúry pre cestnú dopravu s cieľom zaistiť správne vykonávanie práva Únie a podporovať štandardizáciu vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 2 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

a)  tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3.5 tony, alebo

"(a)  tovaru, alebo“

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 3 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  vozidlami alebo jazdnými súpravami používanými na nekomerčnú nákladnú dopravu;

h)  vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, používanými na nekomerčnú nákladnú dopravu;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 3 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 3 sa vkladá toto písmeno:

 

“(ha)  ľahkými úžitkovými vozidlami, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, keď sa doprava neuskutočňuje za poplatok alebo za úhradu, ale na vlastný účet spoločnosti alebo vodiča, a ak riadenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, ktorá toto vozidlo riadi;“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 4 – písmeno r

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  „nekomerčná doprava“ je cestná doprava iná ako preprava za poplatok alebo za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje protihodnota a ktorá nevytvára žiadny príjem;

r)  „nekomerčná doprava“ je cestná doprava cestujúcich alebo tovaru iná ako preprava za poplatok alebo za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje žiadna priama ani nepriama protihodnota a ktorá nevytvára žiadny priamy ani nepriamy príjem;

Odôvodnenie

Lepšie ozrejmenie vymedzenia pojmu s ohľadom na nové obchodné modely.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 4 – písmeno r a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 4 sa dopĺňa toto písmeno:

 

“(ra)  „domov“ znamená registrované miesto pobytu vodiča v členskom štáte;“

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 4 – písmeno r b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  V článku 4 sa dopĺňa toto písmeno:

 

“(rb)  „ľahké úžitkové vozidlo“ znamená vozidlo určené na prepravu tovaru, ktorého najväčšia prípustná naložená hmotnosť vrátane akéhokoľvek prívesu alebo návesu nepresahuje 3,5 tony.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vodič zúčastňujúci sa na vedení vozidla viacerými osobami sa môže rozhodnúť čerpať prestávku v trvaní 45 minút vo vozidle, ktoré vedie iný vodič, za predpokladu, že vodič čerpajúci prestávku nepomáha vodičovi, ktorý vedie vozidlo.

Vodič zúčastňujúci sa na vedení vozidla viacerými osobami sa môže rozhodnúť čerpať prestávku v trvaní 45 minút vo vozidle, ktoré vedie iný vodič, za predpokladu, že vodič čerpajúci prestávku nepomáha vodičovi, ktorý vedie vozidlo.

 

V prípade cestnej dopravy cestujúcich sa vodič môže rozhodnúť urobiť si prestávku v trvaní aspoň 30 minút, po ktorej budú nasledovať prestávky, každá v trvaní aspoň 15 minút, rozdelené tak, aby sa dodržal prvý odsek.

Odôvodnenie

Vodiči prepravujúci cestujúcich by mali mať väčšiu pružnosť pri robení si prestávok, aby sa mohli prispôsobiť potrebám cestujúcich bez predlžovania času jazdy alebo skracovania dôb odpočinku a prestávok.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

vypúšťa sa

“6.  V každých štyroch po sebe idúcich týždňoch vodič čerpá najmenej:

 

a)  štyri doby pravidelného týždenného odpočinku alebo

 

b)  dve doby pravidelného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 45 hodín a dve doby skráteného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 24 hodín.

 

Na účely písmena b) sa doby skráteného týždenného odpočinku nahradia dobou odpočinku v rovnocennom trvaní čerpanou vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po dotknutom týždni.

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Každá doba odpočinku čerpaná ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku musí bezprostredne predchádzať alebo nasledovať po dobe pravidelného týždenného odpočinku trvajúcej najmenej 45 hodín.

7.  Každá doba odpočinku čerpaná ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku sa musí čerpať pred dobou pravidelného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 45 hodín alebo ako predĺženie tejto doby ako jedna pokračujúca doba odpočinku.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8a.  Doby pravidelného týždenného odpočinku a týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať vo vhodnom ubytovaní s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami,

8a.  Doby pravidelného týždenného odpočinku a týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať v kvalitnom a rodovo primeranom ubytovaní mimo kabíny, s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami pre vodiča:

a)  ktoré buď poskytol alebo zaplatil zamestnávateľ, alebo

a)  ktoré buď poskytol alebo zaplatil zamestnávateľ, alebo

b)  doma alebo na inom mieste podľa výberu vodiča.

b)  doma alebo na inom mieste podľa výberu vodiča.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8b.  Dopravný podnik musí organizovať prácu vodičov, tak aby vodiči mohli v rámci každého obdobia troch za sebou idúcich týždňov stráviť doma aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok.

8b.  Dopravný podnik musí organizovať prácu vodičov tak, aby vodiči mohli v rámci každého obdobia troch za sebou idúcich týždňov stráviť doma alebo na inom mieste podľa ich výberu aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok. Vodič informuje dopravný podnik pred takouto dobou odpočinku, ak ju chce čerpať na inom mieste než doma. Ak sa vodič rozhodne, že svoj odpočinok strávi doma, dopravný podnik mu zabezpečí finančné alebo praktické prostriedky na návrat domov. Trvanie spiatočnej cesty sa neberie do úvahy na účely výpočtu dĺžky odpočinku. Ak sa vodič rozhodne stráviť čas odpočinku na mieste inom ako doma, podnik nestrhne cestovné náklady z nároku vodiča na cestovné náhrady.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 8 – odsek 8b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  Vkladá sa tento odsek:

 

8c.  Do... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé dva roky členské štáty predložia Komisii správu o dostupnosti vhodných zariadení na odpočinok vodičov a strážených parkovacích zariadení na ich území. Komisia prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 vykonávacie akty, ktorými sa ustanovuje spoločný formát dvojročných správ členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu skráteného týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. Počas tejto doby pravidelného denného odpočinku alebo skráteného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu.“;

1.  Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. Počas tejto doby pravidelného denného odpočinku alebo týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu.

Odôvodnenie

Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. Počas tejto doby pravidelného denného odpočinku alebo týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 561/2006

Článok 10 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  v článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Dopravný podnik neposkytne vodičom, ktorých zamestnáva, alebo vodičom, ktorých má k dispozícii, žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou a/alebo množstvom dopraveného tovaru, ak má platba taký charakter, ktorý by ohrozil bezpečnosť na cestách a/alebo podnietil porušenie tohto nariadenia.

"1.  Dopravný podnik neposkytne vodičom, ktorých zamestnáva, ani vodičom, ktorých má k dispozícii, žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou dodávky a/alebo množstvom dopraveného tovaru, ak má platba taký charakter, ktorý by podnietil porušenie tohto nariadenia.“;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 3 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:

4.  Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v článkoch 8, 9 a 10, sa vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich registrácie, vybavia takýmto tachografom.

"4.  Do 18 mesiacov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v článkoch 8, 9 a 10, sa vozidlá prevádzkované v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom ich registrácie, vybavia takýmto tachografom.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 34 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri príchode na miesto vhodné na zastavenie vodič vloží do digitálneho tachografu symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu, ako aj miesto a čas, keď vodič vozidlom prekročil hranicu. Členské štáty môžu od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na ich území požadovať, aby doplnili symbol štátu o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že dané členské štáty oznámili Komisii uvedené podrobné geografické špecifikácie pred 1. aprílom 1998.

Pri príchode na prvé miesto vhodné na zastavenie vodič vloží do digitálneho tachografu symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu, ako aj miesto a čas, keď vodič vozidlom prekročil hranicu. Členské štáty môžu od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na ich území požadovať, aby doplnili symbol štátu o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že dané členské štáty oznámili Komisii uvedené podrobné geografické špecifikácie pred 1. aprílom 1998.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 36 – odsek 1 – písmeno i

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 36 ods. 1 sa písmeno i) nahrádza takto:

i)  záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch;

"(i)  záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 56 dňoch;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 36 – odsek 1 – bod iii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  V článku 36 ods. 1 sa bod iii) nahrádza takto:

iii)  každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.

"(iii)  každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014

Článok 36 – odsek 2 – bod ii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  V článku 36 ods. 2 sa bod ii) nahrádza takto:

ii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006;

"(ii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.“

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

Referenčné čísla

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.6.2017

Pridružené výbory - dátum oznámenia na schôdzi

14.12.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Georges Bach

3.10.2017

Prerokovanie vo výbore

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Dátum prijatia

25.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

32

14

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

7

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Verónica Lope Fontagné

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

Referenčné čísla

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)

Dátum predloženia v EP

31.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Wim van de Camp

30.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Dátum prijatia

4.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

33

14

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Dátum predloženia

7.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Merja Kyllönen

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

14

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

VERTS/ALE

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

Marie-Pierre Vieu

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Franck Proust

Lucy Anderson, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia