Процедура : 2017/0121(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2018

Внесени текстове :

A8-0206/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0339

ДОКЛАД     ***I
PDF 1253kWORD 178k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Меря Кюльонен

Докладчик по становище (*):

Мартина Длабайова, комисия по заетост и социални въпроси

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0278),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0170/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0206/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС

за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Предвид голямата мобилност на работната сила в сектора на автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, за да се осигури баланс между свободното предоставяне на трансгранични услуги за превозвачите, свободното движение на стоки и социалната закрила на водачите. Поради това целта на настоящата директива е да се осигури правна сигурност и яснота, да се допринесе за хармонизирането и насърчаването на изпълнението и за борбата с незаконните практики и да се намали административната тежест.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират, от една страна, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите, а от друга страна – подходящи условия за стопанска дейност на превозвачите и за лоялна конкуренция между тях.

(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите и да се осигури подходяща и конкурентна среда за стопанска дейност на превозвачите, като същевременно се зачитат основните свободи, свободното движение на стоки, и по-специално свободното предоставяне на услуги, гарантирани от Договорите.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-слабо привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като например свободното движение на услуги, за да се запази или да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се спазват условията на труд и се осигурява социална закрила за водачите.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите не се сблъскват с непропорционални административни пречки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги.

(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите, които в основната си част (90%) са МСП с по-малко от 10 работници, не се сблъскват с непропорционални административни пречки или с неправомерни и дискриминационни проверки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-слабо привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като например свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, включително разходите за продукти и услуги, чрез спазване на условията на труд и социална закрила за водачите, както и чрез отчитане на специфичния характер на сектора, тъй като водачите са работници с голяма мобилност, а не командировани работници.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на справедлива, пропорционална, недискриминационна и лоялна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар. Поради това всяко национално законодателство или политика, прилагани в сектора на транспорта на национално равнище, трябва да подкрепят развитието и укрепването на единното европейско транспортно пространство и по никакъв начин да не допринасят за разпокъсаността на вътрешния пазар. 

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата. Това създава правна несигурност и нееднакво третиране на водачите и превозвачите, което е вредно за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.

(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение, както и незаконни практики, като например използването на дружества от типа „пощенска кутия“. Следва да се наблегне допълнително на борбата срещу недекларирания труд в транспортния сектор. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата, което създава големи административни тежести за водачите и превозвачите. Това създава правна несигурност, която е вредна за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  С цел да се гарантира, че Директива 96/71/EО и Директива 2014/67/EС на Европейския парламент и на Съвета се прилагат правилно, следва да бъдат засилени контролът и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите във връзка с командироването на водачи и следва да се извършват по-строги проверки, за да се гарантира действителното плащане на социалноосигурителните вноски за командированите работница.

 

_________________

 

1а. Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

 

Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време е от решаващо значение за защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО.

(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време и почивките е от решаващо значение за подобряване на безопасността на движението по пътищата, сигурността защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО. Следва също така да има възможност за съчетаване на проверките относно времето за управление на превозното средство и работното време с проверки относно правилата за командироването на водачи, без това да води до допълнителна административна тежест. Проверките за спазване на работното време следва да бъдат ограничени до проверките, извършвани в помещенията на превозвачите, докато станат достъпни технологии, позволяващи ефективното извършване на пътни проверки относно работното време.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Като се има предвид специфичният характер на транспортните услуги и прякото въздействие върху свободното движение на стоките, като по-специално се набляга на пътната безопасност и сигурност, пътните проверки следва да бъдат ограничени до минимум. Водачите не следва да носят отговорност за допълнителните административни задължения на съответните им дружества. Правилата за работното време следва да се контролират единствено в помещенията на превозвача.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  С цел да се предостави възможност за по-ефективни, по-бързи и повече на брой пътни проверки и същевременно да се намали регулаторната тежест за водачите, контролът за съответствие с Директива 2002/15/ЕО следва да се извършва в рамките на проверките в помещенията на предприятията, а не в рамките на пътните проверки.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  За да се насърчат ефективното административно сътрудничество и ефективният обмен на информация държавите членки следва да свържат националните си електронни регистри посредством системата на Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU) с правно основание в член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки за свързването на националните електронни регистри помежду им, така че компетентните органи на държавите членки, включително пътните инспектори, да имат пряк достъп в реално време до данните и информацията, съдържащи се в ERRU.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  За да се улесни по-доброто и единно прилагане на минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО и за улесняване на спазването от страна на автомобилните превозвачи на административните изисквания при командироването на водачи, Комисията следва да разработи един или няколко модула на ИСВП за изпращане на декларации при командироване и на електронни заявления, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  С цел да се гарантират лоялна конкуренция и равнопоставени условия за работниците и бизнеса, е необходимо да се постигне напредък по отношение на интелигентното прилагане и да се осигури цялата възможна подкрепа за пълното въвеждане и използване на системите за класифициране на риска. За тази цел е необходимо на правоприлагащите органи да бъде предоставен достъп в реално време до националните електронни регистри, като се използва в пълна степен Европейският регистър на предприятията за автомобилни превози.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Правилата за командироване на работници, които са приложими за дейностите, свързани с автомобилен транспорт, следва да бъдат балансирани, опростени и с малка административна тежест за държавите членки и за транспортните предприятия. Те не следва да имат за цел да обезсърчават извършването на дейности извън държавата на установяване на дадено предприятие.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета16. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта.

(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета16. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха правна несигурност, нарушаване на конкуренцията в транспортния сектор и големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта и за конкурентоспособността на транспортните дружества. Необходима е хармонизация на административните изисквания и на мерките за контрол, за да се избегнат ненужни или произволни забавяния на превозвачите по време на път.

_________________

_________________

15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11)

16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11)

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  С оглед да се осигури пълното спазване на правилата, държавите членки следва да извършват обмен на данни и информация, да участват в административно сътрудничество и да оказват взаимопомощ помежду си посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), чието правно основание е Регламент (ЕС) № 1034/2012. ИСВП следва да се използва и за изпращането и актуализирането на декларациите за командироване между превозвачите и компетентните органи на приемащите държави членки. За постигането на тази крайна цел ще бъде необходимо да се създаде паралелен обществено достъпен интерфейс на ИСВП, до който превозвачите да имат достъп.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Всички участници във веригата за доставка на стоки следва да поемат своя справедлив дял от отговорността за нарушенията на правилата, предвидени в настоящата директива. Това следва да се отнася за случаите, когато нарушенията действително са били известни на участника или когато в светлината на всички съответни обстоятелства той е трябвало да бъде запознат с тях.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  За да се гарантира правилното прилагане на мерките за контрол при командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, определени в Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, следва да бъдат засилени проверките и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите във връзка с командироването на водачи.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9г)  Изпълнителите следва да бъдат насърчавани да действат по социално отговорен начин, като използват оператори, които спазват правилата, предвидени в настоящата директива. За да бъдат улеснени изпълнителите при намирането на такива превозвачи, Комисията следва да извърши оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, които насърчават социално отговорното поведение на всички участници във веригата на доставка на стоки с оглед създаването на европейска платформа от ползващи се с доверие транспортни дружества, ако е целесъобразно.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Предвид факта, че е налице недостиг на водачи в Европа, условията на труд следва да се подобрят съществено, за да се повиши привлекателността на професията.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги.

(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги. Разпоредбите относно командироването на работници, предвидени в Директива 96/71/ЕО, и относно прилагането на тези разпоредби, предвидени в Директива 2014/67/ЕС, следва да се прилагат за сектора на автомобилния транспорт съгласно условията на настоящата директива.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Поради това следва да се установи времеви праг, над който за международните превози да се прилагат минималната ставка на заплащане и минималният размер на платения годишен отпуск в приемащата държава членка. Този времеви праг не следва да се прилага за каботажни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/200918 и Регламент (ЕО) № 1073/200919, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това правилата на приемащата държава членка за минималната ставка на заплащане и за минималния размер на платения годишен отпуск следва да се прилагат за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършени от даден водач.

(12)  Такива балансирани критерии следва да се основават на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Тази достатъчна връзка съществува в случая на каботажни превози съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1072/200918 и Регламент (ЕО) № 1073/200919, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това за каботажните превози следва да се прилагат Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕО. Освен това правилата относно командироването следва да се прилагат също така за автомобилния етап от комбиниран транспорт, както е посочено в Директива 1992/106/ЕО, при условие че автомобилният етап се извършва в рамките на една и съща държава членка.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

19 Регламент № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).

19 Регламент № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Директива 96/71/ЕО следва да се прилага за каботажните превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, тъй като превозът се извършва изцяло в приемаща държава членка и е в пряка конкуренция с местните предприятия. Вследствие на това Директива 96/71/ЕО следва да се прилага за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършвани от даден водач.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Тъй като липсва достатъчна връзка на даден водач с територията на държава членка на транзитно преминаване, транзитните превози не следва да се считат за случаи на командироване.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  Автомобилният транспорт е изключително мобилен сектор и изисква общ подход към някои аспекти на възнагражденията в сектора. Транспортните предприятия се нуждаят от правна сигурност относно правилата и изискванията, които трябва да спазват. Тези правила и условия следва да бъдат ясни, разбираеми и лесно достъпни за транспортните предприятия и следва да дават възможност за ефективни проверки. Важно е новите правила да не създават ненужна административна тежест и да вземат надлежно предвид интересите на МСП.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф.

(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф. С цел да се сведе до минимум сложността на задълженията, установени в настоящата директива и в Директива 96/71/ЕО, държавите членки следва да могат да налагат на автомобилните превозвачи единствено административните изисквания, посочени в настоящата директива, които са приспособени към сектора на автомобилния транспорт.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  С цел да се ограничи максимално административната тежест и задачите по управление на документи за водача, превозвачите предоставят документите, посочени в настоящата директива, при поискване от компетентните органи в държавата членка на установяване на превозвача и всички необходими документи в рамките на взаимопомощта и сътрудничеството между държавите членки, установени в глава III от Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  С цел да се улесни изпълнението и прилагането на настоящата директива, въведената с Регламент (ЕС) № 1024/2012 Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП) следва да се използва в държавите членки за по-добър трансграничен обмен на информация между регионалните и местните органи. Също така би могло да бъде полезно характеристиките на ИСВП да се разширят, така че да включват подаването и изпращането на обикновени декларации.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  С цел да се намали административната тежест за превозвачите, които често са малки и средни предприятия, би било целесъобразно да се опрости процесът на изпращане на декларации за командироване от страна на превозвачите посредством стандартизирани формуляри, като някои от предварително определените елементи бъдат преведени на всички официални езици на Съюза.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13г)  Едно общо изпълнение и прилагане на правилата за командироването на работници в автомобилния транспорт би могло да повлияе на структурата на сектора на автомобилния товарен транспорт в Съюза. Поради това държавите членки и Комисията следва да наблюдават внимателно въздействието на този процес.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 13 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13д)  Прилагането следва да се съсредоточи върху проверките в помещенията на предприятията. Пътните проверки не следва да се изключват, но те следва да се извършват по недискриминационен начин единствено за товарителници или техния електронен вариант, потвърждения за предварителна регистрация и атестация за връщане в държавата на установяване на превозвача или на пребиваване на водача. При пътните проверки следва да се контролират на първо място данните от тахографите, които са важни за определяне на дейността на водача и на превозното средство, за период от четири поредни седмици и географското покритие на тази дейност. Записването на кода на държавата може да бъде от полза.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 13 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13e)  Влиянието на прилагането и изпълнението на правилата за командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт следва да се оценява непрекъснато от Комисията и да се докладва на Парламента и Съвета и следва да се правят предложения за допълнителното им опростяване и за намаляване на административната тежест.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 13 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13ж)  Признаването на необходимостта от специално третиране на сектора на транспорта, в който движението представлява същността на работата на водачите, налага прилагането на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт да съвпада с датата на влизане в сила на изменението на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 13 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13з)   С цел да се адаптират приложенията към настоящата директива към развитието на най-добрите практики, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на тези приложения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество\*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Обменът на информация в рамките на ефективно административно сътрудничество и взаимопомощ между държавите членки следва да е в съответствие с правилата относно защитата на личните данни, установени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Правилата за гарантиране на добри социални условия на целия европейски пазар на автомобилни превози следва да се спазват от всички партньори във веригата на доставки. С цел създаване на икономически и социално устойчив европейски вътрешен пазар, следва да се установи и да се прилага верига на отговорност, която да обхваща всички участници във веригата на доставки. Прилагането на прозрачност и отговорност и увеличаването на социалното и икономическото равенство ще повиши привлекателността на професията водач на превозно средство и ще насърчи здравословната конкуренция.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Директива 2006/22/ЕО

Член 2 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО.;

Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014, а в случай на проверки в помещенията – на мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО. Държавите членки организират пътни проверки относно прилагането на Директива 2002/15/ЕО едва след като бъде въведена технология, позволяваща ефективното извършване на тези проверки. Дотогава тези проверки се извършват единствено в помещенията на транспортните предприятия.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Директива 2006/22/ЕО

Член 2 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3% от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО.

Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3% от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО. След пътни проверки, по време на които водачът няма възможност да представи един или повече от исканите документи, водачите се освобождават да продължат своя превоз, а превозвачът в държавата членка на установяване е задължен да представи исканите документи чрез компетентните органи.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в

Директива 2006/22/ЕО

Член 2 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.

4.  Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените в помещенията работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(3а)  Член 5 се заменя със следното:

Най-малко шест пъти годишно държавите членки предприемат съвместни проверки на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85. Тези проверки се предприемат по едно и също време от изпълнителните власти на две или повече държави членки, като всяка работи на собствената си територия.

Най-малко шест пъти годишно държавите членки предприемат съвместни пътни проверки и проверки в помещенията на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014. Тези проверки се предприемат по едно и също време от правоприлагащите органи на две или повече държави членки, като всяка работи на собствената си територия. Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2006/22/ЕО

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО по пътищата.

1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 по пътищата.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 7 – параграф 1 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(4а)  В член 7, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

б) да предава статистическите доклади на Комисията според член 16, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85;

да предава статистическите доклади на Комисията според член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006;“;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква -а (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 1 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

-а)  В член 8, параграф 1 уводната част се заменя със следното:

1. Информацията, която е налична двустранно по член 17, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3820/85 или член 19, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3821/85, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7, параграф 2:

1. Информацията, която е налична двустранно по член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 или член 40 от Регламент (ЕС) № 165/2014, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  при мотивирано искане от държава членка в индивидуални случаи.

б)  по конкретно искане от държава членка в индивидуални случаи, при условие че необходимата информация не е достъпна чрез преки търсения в националните електронни регистри, посочени в член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 1 а – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а.  Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 25 работни дни от получаването на искането в случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри – например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни.

1а.  Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 10 работни дни от получаването на искането. В надлежно обосновани случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия, срокът е 20 дни. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри – например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 1 а – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.

Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от пет работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 1 а – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение.

Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, запитаната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от пет работни дни, като обосновава и мотивира надлежно затруднението или невъзможността да предостави съответната информация. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 1 а – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато Комисията бъде уведомена за трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация, тя може да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на проблема, включително, ако е необходимо, да започне разследване на случая и в крайна сметка да наложи санкции на въпросната държава членка.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б a (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Държавите-членки се стремят да създадат системи за електронен обмен на информация. В съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, Комисията дефинира обща методология за ефективен обмен на информация.

2.  Чрез дерогация от член 21 от Директива 2014/67/ЕС обменът на информация между компетентните органи на държавите членки, предвиден в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се изпълнява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012. Компетентните органи на държавите членки разполагат с пряк достъп в реално време до данните в националните електронни регистри чрез Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), както е посочено в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б б (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 2а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  В член 8 се добавя следният параграф 2a:

 

2а.  Комисията разработва електронно заявление, общо за всички държави членки, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП при пътни проверки и проверки в помещенията до 2020 г. Разработването на това заявление се извършва чрез пилотен проект.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията установява чрез актове за изпълнение обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои превозни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 15а, с които да установи обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои превозни средства.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  в параграф 3 първа и втора алинея се заменят със следното:

3.  Първоначален списък с нарушения на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 е даден в приложение III.

3.  Първоначален списък с нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 е даден в приложение III.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3820/85 Комисията може, ако е подходящо, в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, да адаптира приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.

С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 3 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Категорията на най-сериозните нарушения трябва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.

Категорията на най-сериозните нарушения следва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка трябва да имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска.

4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска и националните регистри на транспортните предприятия и дейности най-малко чрез електронно приложение, общо за всички държави – членки на ЕС, което да им предоставя пряк достъп до ERRU в реално време.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки предоставят информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки при поискване или чрез осигуряване на пряк достъп до нея в съответствие със сроковете, посочени в член 8.

5.  Държавите членки предоставят пряк достъп до информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки чрез оперативно съвместимите национални електронни регистри, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. В това отношение обменът на информация и данни относно превозвачите, нарушенията и класификацията на риска е съсредоточен във и се извършва посредством взаимовръзката, осигурявана от ERRU, между различните национални регистри на държавите членки.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2006/22/ЕО

Член 11 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията установява чрез актове за изпълнение общ подход за регистриране и контрол на периоди на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, и периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2;

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за установяване на общ подход за регистрирането и контрола на периодите на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, включително формата на регистриране и конкретните случаи, в които се извършва, и за регистрирането и контрола на периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство и не е в състояние да извършва каквито и да било дейности с посоченото превозно средство;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  член 12 се заменя със следното:

1.  Комисията се подпомага от Комитета, създаден по член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85.

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  Когато се правят препратки към настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се отчитат разпоредбите на член 8 от него.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Периодът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

 

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 13 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(8а)  В член 13 буква б) се заменя със следното:

б)  да окуражи съгласуван подход между изпълнителните власти и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕИО) № 3820/85 между изпълнителните власти;

б)  да окуражи съгласуван подход между правоприлагащите органи и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕО) № 561/2006 между правоприлагащите органи;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 б (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 14

 

Текст в сила

Изменение

 

(8б)  Член 14 се заменя със следния текст:

Член 14

Член 14

Преговори с трети страни

Преговори с трети страни

След като настоящата директива влезе в сила, Общността ще започне преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.

След като настоящата директива влезе в сила, Съюзът започва преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.

Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите-членки трябва да включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.

Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите членки трябва да включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“

Изменение    63

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – точка 8 в (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 15

 

Текст в сила

Изменение

 

(8в)  член 15 се заменя със следния текст:

Измененията в приложенията, които са необходими за адаптирането им към разработките в най-добрите практики, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към развитието на най-добрите практики.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – точка 8 г (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 15a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8г)  добавя се следният член 15a посредством следния текст:

 

Член 15a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3 и член 15 се предоставя на Комисията за срок от 5 години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 3 и член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Приложение I – част А – точка 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-а)  В част А параграф 1 се заменя със следния текст:

(1)  дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 15, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II от настоящата директива и/или на разпечатки;

(1)  дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II от настоящата директива и/или на разпечатки;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а а (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Приложение I – част А – точка 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-a a)  В част А точка 2 се заменя със следното:

(2) за периода, посочен в член 15, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 3821/85, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3 са дефинирани в част А от приложение II към Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с одобренията на вида на моторните превозни средства и техните ремаркета;.

„(2) за периода, посочен в член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3, дефинирани в Директива 2007/46/ЕО1a).

__________________

__________________

1a OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО на Комисията (ОВ L 65, 23.12.2006 г., стр. 27).

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)“;

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква - а б (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Приложение I – част А – точка 4

 

Текст в сила

Изменение

 

-аб)  В част А точка 4 се заменя със следното:

(4)  правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 14, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3820/85;

(4)  правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006;

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Директива 2006/22/ЕО

Приложение I – част А – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО.;

(6)  седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО, при условие че технологията позволява извършването на ефективни проверки;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б а (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Приложение І – част Б – точка 2

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  В част Б алинея 2 се заменя със следния текст:

Държавите-членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕИО) № 3820/85 и Регламент (ЕИО) № 3821/85.

Държавите членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки не прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, и периодът на командироване на тяхната територия за извършването на тези превози е равен на 3 дни или по-малко през период от един календарен месец.

2.  Държавите членки не прилагат Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, и транзитни превози, когато водачът преминава през държава членка, без да товари или разтоварва товари и без да взема или оставя пътници.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато периодът на командироване е по-дълъг от 3 дни, държавите членки прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО за целия период на командироване на тяхната територия през периода от един календарен месец, посочен в първа алинея.

заличава се

Изменение    72

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на изчислението на периодите на командироване, посочени в параграф 2:

заличава се

Изменение    73

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  по-къс от шест часа период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за половин ден;

заличава се

Изменение    74

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  шестчасов или по-дълъг период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за пълен ден;

заличава се

Изменение    75

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  почивките по време на работа и периодите на почивка, както и периодите на разположение, прекарани на територията на приемаща държава членка, се считат за период на работа;

заличава се

Изменение    76

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки прилагат Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от посочената директива, когато водачите извършват:

 

а)  каботажни превози съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009.

 

б)  автомобилен етап на превоз на товари в рамките на комбиниран транспорт, както е посочено в член 4 от Директива 92/106/ЕИО, при условие че автомобилният етап на превоз на товари се извършва в една и съща държава членка.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Държавите членки не прилагат член 3, параграф 1а [относно продължителността на командироването] от изменената Директива 96/71/ЕО по отношение на автомобилни превози, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:

4.  Чрез дерогация от член 9 от Директива 2014/67/ЕС държавите членки може да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:

Изменение    79

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи най-късно при започването на командировката декларация върху електронен носител за командироването на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език, съдържаща само следната информация:

а)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи най-късно при започването на командировката декларация и всички актуализации към нея в електронен формат чрез Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012, на един от официалните езици на Европейския съюз, съдържаща само следната информация:

Изменение    80

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  самоличността на автомобилния превозвач;

i)  самоличността на автомобилния превозвач чрез неговия данъчен идентификационен номер, валиден в рамките на Общността;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  планираните брой и самоличност на командированите работници;

iii)  информация относно командированите водачи, включително следното: самоличност, държава на пребиваване, държава на плащане на социални осигуровки, социалноосигурителен номер и номер на свидетелството за управление;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(iv)  планираните продължителност, начална и крайна дата на командировката;

iv)  приемащите държави членки, планираната начална дата, очакваната продължителност и крайната дата на командировката и правото, приложимо към договора за трудово правоотношение;

Изменение    83

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iv а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(iv a)  самоличността и координатите за връзка на получателя, при условие че превозвачът не използва e-CMR;

Изменение    84

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка vi a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

vi а)  адресите на товарене и разтоварване, при условие че превозвачът не използва e-CMR;

Изменение    85

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от декларацията за командироване и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

б)  задължение за автомобилния превозвач да гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага с копие от декларацията върху хартиен или електронен носител и с доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  задължение за водача да съхранява и предоставя при поискване по време на пътна проверка тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;

в)  задължение за автомобилния превозвач да гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага с тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;

Изменение    87

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  по време на пътните проверки, посочени в букви б) и в) от настоящия член, на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави поисканите документи;

Изменение    88

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква в б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вб)  задължение за автомобилния превозвач да представи при поискване от приемащата държава членка в разумен срок, след изтичане на командировката, копия върху хартиен или електронен носител на документите, посочени в букви б), в) и д);

вб)  задължение за автомобилния превозвач да представи при поискване от приемащата държава членка в разумен срок, след изтичане на командировката, копия върху хартиен или електронен носител на документите, посочени в букви б) и в), както и документация относно възнаграждението на командированите работници, отнасяща се за периода на командироване, и техния договор за трудово правоотношение или еквивалентен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО, документите, удостоверяващи отработеното време, свързани с положения от работника труд, и доказателства за извършено плащане. В съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2014/67/ЕС компетентният орган на приемащата държава членка отправя съответното искане до компетентния орган на държавата членка на установяване, който от своя страна изисква въпросната информация от превозвача. Превозвачът може да използва да използва ИСВП за изпращане на документацията.

 

__________________

 

Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

Изменение    89

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и да предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от трудовия договор или от равностоен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО на Съвета, преведен на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език;

заличава се

__________________

__________________

20 Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

 

Изменение    90

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от фишовете за заплати за последните два месеца; по време на пътната проверка на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави това копие;

заличава се

Изменение    91

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация за командироване, обхващаща период от максимум шест месеца.

5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация, обхващаща период от максимум шест месеца.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Информацията от декларациите се съхранява в архива на ИСВП с цел проверка за срок от 18 месеца и е достъпна пряко и в реално време за всички компетентни органи на други държави членки, определени съгласно член 3 от Директива 2014/67/ЕС, член 18 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и член 7 от Директива 2006/22/ЕО.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Комисията приема актове за изпълнение с цел разработване на стандартизирани формуляри на всички официални езици на Съюза, които следва да се използват за подаване на декларации, уточнява функционалните елементи на декларацията в ИСВП и начина, по който трябва да бъде представена в декларацията информацията по параграф 4, буква а), точки i) – via), и гарантира, че информацията от тези декларации се превежда автоматично на езика на приемащата държава членка. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 2а, параграф 2.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  Държавите членки избягват ненужни забавяния при осъществяването на мерките за контрол, които може да засегнат продължителността и планираните дати на командировката.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2 б

 

Отговорност

 

Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на член 2 от настоящата директива, когато им е известно или в светлината на релевантните обстоятелства би трябвало да им е известно, че възлаганите от тях транспортни услуги са в нарушение на настоящата директива.

 

Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции са ефективни, пропорционални, възпиращи и недискриминационни.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2в

 

Клауза за преглед относно Европейска платформа на ползващи се с доверие дружества

 

Комисията извършва оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, насърчаващи социално отговорното поведение на всички участници във веригата за доставка на стоки и представя законодателно предложение за създаване на Европейска платформа на ползващи се с доверие дружества, ако е целесъобразно, в срок от 2 години след влизане в сила на настоящата директива.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„Член 2г

 

„Интелигентно“ осигуряване на изпълнението

 

1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2014/67/ЕС и с цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в член 2 от настоящата директива, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Посочената стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

2.  Всяка държава членка гарантира, че контролът, предвиден в член 2 от Директива 2006/22/ЕО ще включва, ако е приложимо, проверка на командироването и че тези проверки се извършват без дискриминация, по-специално без дискриминация въз основа на регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката.

 

3.  Държавите членки се насочват към онези предприятия, за които се преценява, че представляват повишен риск за нарушаване на приложимите към тях разпоредби на член 2. За тази цел държавите членки третират риска от такива нарушения като самостоен риск в рамките на системата за класифициране на риска, създадена от тях съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и разширена в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

 

4.  За целите на параграф 3 държавите членки имат достъп но съответните информация и данни, които се записват, обработват или съхраняват от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, в декларациите за командироване, посочени в член 2, параграф 4 от настоящата директива, и в електронните транспортни документи, като например електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR).

 

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:

 

а)  подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;

 

б)  правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;

 

в)  техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.

 

6.  Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходима за съответните цели, те се унищожават.

 

7.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки относно командироването най-малко шест пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на командироването, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.

 

Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2 д

 

Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

 

В приложението към Регламент (ЕО) № 1024/2012 се добавят следните точки:

 

8.  Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета: Член 8

 

9.  Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за прилагане и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт: Член 2, параграф 5

Изменение    100

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията оценява изпълнението на настоящата директива, и по-специално въздействието на член 2, в срок от [3 години след датата на транспониране на настоящата директива] и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно нейното прилагане. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.

1.  Комисията оценява изпълнението на настоящата директива, и по-специално въздействието на член 2, параграф 2, до... [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] и представя на Парламента и на Съвета доклад относно прилагането на посочения член. Ако е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

За целите на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива Комисията и държавите членки установяват цялостна и интегрирана програма за обучение и приспособяване към новите правила и изисквания както за водачите, така и за всички участници в процедурата, предприятия, администрации, инспектори

Изменение    102

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от […] [срокът за транспониране ще бъде възможно най-кратък и по правило няма да превишава две години] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от ... [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Поради признатото си изключително мобилно естество транспортният сектор е освободен от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, докато започне да се прилага настоящата директива.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Транспортният сектор се освобождава от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, до влизането в сила на изискванията за изпълнение, определящи специфични правила по отношение на транспонирането на настоящата директива.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Една от основните цели на Комисията „Юнкер“ е изграждането на една по-справедлива Европа чрез укрепване на социалното измерение. В политиката в областта на транспорта, по-специално по отношение на автомобилния транспорт, беше направена стъпка в тази посока, когато Европейската комисия публикува първия от трите му пакета за мобилност на 31 май 2017 г.

Европейският сектор на автомобилния транспорт осигурява работа на над пет милиона души, а годишните емисии на парникови газове от този сектор представляват около една пета от емисиите от транспортния сектор като цяло. Първият пакет за мобилност, разбира се, има за цел да модернизира европейския сектор на транспорта/мобилността и да го направи по-справедлив в социално отношение и по-конкурентоспособен в рамките на прехода към по-чист транспорт.

Предложените от Комисията изменения имат за цел да направят съществуващото законодателство в областта на автомобилните превози по-справедливо и по-ефикасно и да увеличат социалната отговорност в тази област. В същото време целта е да се намали прекомерната регулаторна тежест за превозвачите и да се предотвратяват нарушенията на конкуренцията.

Оценката на социалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт показва, че настоящата законодателна рамка се отличава с редица недостатъци и проблеми, особено по отношение на прилагането на законодателството. Освен това има значителни различия в начините, по които държавите членки го тълкуват, прилагат и изпълняват. Това води не само до правна несигурност, но също и до неравно третиране на водачите и автомобилните превозвачи.

Основните социални разпоредби в сектора на автомобилния транспорт са следните:

- Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт;

- Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета;

- Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета;

- Директива 2014/67/ЕС за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) и

- Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че предложенията в първия пакет относно мобилността за изменение на Директива 2006/22/ЕО и приемане на специално законодателство, „lex specialis“ по отношение на командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт (предложения за изменение на Директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС) представляват съгласуван законодателен пакет заедно с измененията към Регламенти 561/2006, 165/2014, 1071/2009 и 1072/2009. Сред инициативите в първия пакет относно мобилността по-специално предложенията, които засягат социалния стълб и стълба на вътрешния пазар следва да бъдат третирани като едно цяло.

Като обща бележка докладчикът би желала да благодари на Комисията за представянето на това цялостно предложение, а не на отделни законодателни предложения. Докладчикът счита, че предложението на Комисията съдържа достатъчно елементи за постигането на значителни подобрения, за да се създаде един социално по-справедлив вътрешен пазар на ЕС, да се подобрят условията на труд на водачите, да се насърчи пътната безопасност и да се предотврати социалният дъмпинг. Многобройните предложения за намаляване на вредите за околната среда, причинявани от автомобилния транспорт също са важни, както при първия, така и при втория пакет за мобилност. Значителните усилия, които трябва да бъдат направени по отношение на изменението на климата, и предложенията на Комисията ще спомогнат за това.

Lex specialis – специално законодателство относно командироването на водачи

Докладчикът обръща внимание на факта, че Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници понастоящем се преразглежда изцяло. Една всеобхватна реформа може да се счита за обоснована, но нейният краен резултат трябва да бъде взет предвид при изготвянето на специално законодателство относно автомобилния транспорт. Докладчикът счита, че е възможно да се разгледат успоредно предложенията относно командированите работници и командированите водачи, но не и да се приеме окончателна позиция, докато не стане известен крайният резултат от преразглеждането на директивата относно командироването на работници.

Докладчикът счита, че е оправдано водачите в автомобилния транспорт и автомобилният транспорт да бъдат разгледани в законодателство, отделно от директивата относно командироването на работници, и подкрепя този подход. В това отношение докладчикът би желала да благодари на Комисията за предложението ѝ относно автомобилния транспорт и решението то да се разглежда като отделен въпрос, тъй като счита, че Директивата относно командироването на работници не е замислена по такъв начин, че да взема предвид мобилното естество на професията „водач“. Това е също така една от основните причини, поради които беше толкова трудно да се прилага съществуващата Директива относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт. От друга страна, проблеми с тълкуването доведоха до ситуация, в която Комисията започна съдебни производства срещу държави – членки на ЕС. Тези действия все още са висящи пред Съда на ЕС и доколкото е известно на докладчика, по тях се очакват насоки от Съвета на ЕС и от Парламента. Някои неясноти направиха възможна ситуация, в която възникна нелоялна конкуренция в транспортния сектор, както и социален дъмпинг, който засяга водачите и неравенството в статута между водачите в различните държави – членки на ЕС. Докладчикът счита, че lex specialis следва да се стреми да преодолее тези недостатъци и да направи транспортния сектор, който е в основата на вътрешния пазар на ЕС, социално справедлив по такъв начин, че законодателството да е ясно и лесно за прилагане и изпълнение за всички страни.

Комисията предлага, когато международният автомобилен превоз се извършва от подизпълнители, да има праг от 3 дни/18 часа, преди да започнат да се прилагат разпоредбите на Директивата относно командироването на работници във връзка с годишния отпуск и минималното възнаграждение. В това отношение докладчикът счита, че следва да се обмисли алтернативно решение в интерес на лесното прилагане и изпълнение и предвид административната тежест за предприятията. Освен това, от съображения за яснота, lex specialis следва да обхваща и други транспортни ситуации, за които Директивата относно командироването на работници се прилага незабавно, считано от първия ден.

Що се отнася до административните изисквания и проверки, докладчикът приветства предложението на Комисията за създаване на изчерпателен списък. По този начин ще се избегне произвол при извършването на проверки и правилата на играта ще бъдат ясни за всекиго. По отношение на информацията, която да бъде предоставена в декларацията, докладчикът счита, че е необходимо предложението на Комисията да бъде допълнително изяснено, поне що се отнася до данните на страната, възложила превоза. Комисията също така предлага списък на елементите на информацията, която водачът трябва да предоставя по време на пътни проверки. Според докладчика този списък следва да бъде допълнително разгледан от гледна точка на административната тежест и следва да е възможно информацията да се съобщава по електронен път. В допълнение към това е желателно също така да се провери дали задължението за предоставяне на информация следва да се прилага към дружеството, което извършва транспортната операция, а не към водача. Докладчикът също така е на мнение, че отговорността на възлагащата страна следва да се разглежда като възможен елемент, който държавите членки биха могли да вземат предвид при изпълнение, ако желаят.

Административните изисквания и проверки следва да се разглеждат като цяло по отношение на видовете транспорт, за които се прилагат разпоредбите относно командироването на работници. Изискванията трябва да бъдат обосновани от гледна точка на административната тежест, а също така ефективни по отношение на проверките на пътя, за да не се допуска забавяне в транспорта. Докладчикът счита, че е важно предоставените от цифровизацията възможности за подобряване на обмена на информация между органите на държавите членки да се оценяват внимателно и да бъде проучен обхватът на въвеждането на принципа „обслужване на едно гише“ на базата на съществуващи системи за обмен на информация, включително информационната система на вътрешния пазар.

Докладчикът счита, че е изключително важно санкциите за неспазване на правилата относно командироването на работници да бъдат адекватни. В това отношение следва да бъдат оценени системата на добрата репутация, системата за оценка на риска и възможностите, предоставени от Директива за изпълнение 2014/67/ЕС, както и тяхната адекватност.

Освен това докладчикът счита за необходимо в бъдеще също така да се правят оценки на процедурите във връзка с положението по отношение на водачите на и на предприятията в/от трети държави (държави извън ЕС). Според докладчика правилата на ЕС относно командированите водачи не трябва да водят до ситуация, при която насочен срещу водачите социален дъмпинг се прехвърля извън ЕС. Остава важно да се направи оценка на възможните изключения, приложими по отношение както на товарния, така и на пътническия транспорт.

Предложено изменение на Директива 2006/22/ЕО

Докладчикът приветства предложението на Комисията, по-специално във връзка с изготвянето на трансграничен обмен на информация между органите по по-ефективен начин. В бъдеще ще бъде важно да се извършва оценка на предоставяните от цифровизацията възможности за допълнително засилване на обмена на информация между органите.

Докладчикът изразява резерви относно предложението на Комисията да се включи мониторинг на работното време при пътните проверки. Практическите проверки относно работното време, както и органите, които ги извършват, се различават в отделните държави членки, което трябва да се има предвид при по-нататъшната работа по това предложение. Ако проверките за спазване на правилата за работното време бъдат включени в пътните проверки, ще бъде необходимо въвеждането на система, при която, като част от експлоатацията на интелигентните тахографи, работното време също ще се наблюдава в реално време, без да бъде необходимо да се държат формуляри на борда на превозното средство.

По отношение на системата за оценка на риска докладчикът приветства предложението на Комисията за приемане на единна формула.

С оглед на горните факти е важно да се ускори въвеждането на интелигентните тахографи. Възможностите за използване на интелигентните тахографи също и за наблюдение на цялостното спазване на правилата относно командироването на водачи също трябва да бъдат разгледани по-внимателно при по-нататъшната процедура.

 Заключение

Докладчикът би желала да посочи, че в рамките на Парламента спорът между комисията TRAN и комисията EMPL за това коя от тях следва да бъде водещата комисия беше разрешен едва на 15 ноември 2017 г., което забави началото на работата. Освен това, като се вземе предвид сложността на законодателството и текущите реформи в законодателството относно командированите работници, докладчикът ще продължи своята работата с цел да допълни своя доклад с конкретни предложения за изменения.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (4.5.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Докладчик по становище: Мартина Длабайова

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

За автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, така че единният пазар да стане по-силен и по-конкурентоспособен. Тези правила следва да бъдат прости, единни, ясни и лесно приложими, за да улесняват транспортните операции, като същевременно бъдат защитени заетите в този сектор работници. Правила, които са неясни или трудни за прилагане, вероятно ще доведат до различно тълкуване на общите правила от държавите членки, както и до намаляване на ефективността на тяхното изпълнение, като по този начин ще възникне риск от фрагментиране на вътрешния пазар. Освен това правилата, които са неясни и не се прилагат ефективно, не водят до по-добра защита на работниците.

Както се заключава в направената от Комисията оценка на въздействието, съществуващите разпоредби и административните изисквания за командироване не съответстват на изключително мобилното естество на работата на водачите. Това причинява непропорционална регулаторна тежест за превозвачите и създава необосновани пречки пред предоставянето на трансгранични услуги.

Настоящото проектостановище има за цел допълнително опростяване на правилата за командироване, които се прилагат в сектора на автомобилния транспорт, както и намаляване на административната тежест за дружествата и за работещите в тях водачи. Докладчикът предлага транзитният и международният транспорт да бъдат изключени изрично от приложното поле на директивата относно командироването на работници. Това е оправдано поради няколко причини. На първо място, работниците, заети в тези дейности, са много мобилни; може да се случи да работят в няколко различни държави в рамките на един ден. На второ място, дружествата, осъществяващи транзитен и международен транспорт в определена държава, не са в конкуренция с транспортните дружества от тази държава.

Освен това в такива случаи положението на работниците не е сравнимо с това на командированите работници в други сектори, които често остават в дадена приемаща държава членка за продължителни периоди от време. Прилагането и изпълнението на Директива 96/71 по отношение на транзитния и международния транспорт би довело до огромни административни тежести, т.е. приложимите национални закони могат да се променят ежедневно по време на едно единствено пътуване. Докладчикът е на мнение, че подобно положение би наложило неоправдани пречки за една от основните свободи на ЕС: свободното движение на услуги.

Докладчикът признава необходимостта от преодоляване на проблемите, свързани с т. нар. „водачи номади“ (работници, които остават извън своята страна в продължение на много месеци и които могат на практика да живеят и спят в своите камиони по време на такива продължителни периоди). Въпреки това тя не счита, че настоящото предложение е подходящо място за разглеждане на този проблем. Вместо това той следва да бъде разгледан в законодателен акт въз основа на предложението на Комисията COM(2017) 277 за максималното дневно и седмично време на управление. Настоящото предложение включва изискване водачът и превозното средство да се върнат на мястото си на работа.

В настоящото становище се предлага да бъдат приложени някои елементи от Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници и Директива 2014/67/ЕС за осигуряване на изпълнението на посочената директива по отношение на каботажните превози. В такива случаи чуждестранните и местните предприятия са в пряка конкуренция помежду си; следователно би трябвало да се прилагат сходни по същество правила относно възнагражденията на работниците. Тези две директиви обаче следва да се прилагат по отношение на каботажа само в рамките, очертани в настоящия lex specialis, като се има предвид силно мобилното естество на сектора и необходимостта от намаляване на административната тежест.

Поради това докладчикът предлага да се премахне методологията за изчисляване на дневните периоди на работа, предложена от Комисията с цел да се идентифицират случаите на командироване. Докладчикът счита, че тя би била трудно изпълнима на практика и би създала излишна административна тежест, особено когато се прилага заедно с Регламент 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

И накрая, в становището се изразява мнение, че този lex specialis е мястото за определяне датата на прилагане и датата на влизане в сила на специфичните правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Ако тези дати бъдат определени от общата директива относно командироването на работници, ще възникне риск новите правила да започнат да се прилагат за сектора на автомобилния транспорт много преди всички останали сектори (като се вземе предвид общият подход на Съвета, който дава на държавите членки срок от 3 години за приемането на съответното национално законодателство и срок от 4 години за влизането в сила на мерките). Освен това докладчикът предлага транспортният сектор да бъде изключени от обхвата на Директива 96/71, докато се приеме специфично законодателство за този сектор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират, от една страна, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите, а от друга страна – подходящи условия за стопанска дейност на превозвачите и за лоялна конкуренция между тях.

(1)  Свободата на движение на работници, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги са основополагащи принципи на вътрешния пазар. Те са залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и са от съществено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар. За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантира баланс между свободното движение на транспортни услуги и достойни условия на труд, равно третиране и социална закрила за водачите и конкурентна и справедлива среда за стопанска дейност на превозвачите.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В речта си за състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 2017 г., председателят на Комисията обяви, че ще бъде създаден Европейски орган по труда.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите не се сблъскват с непропорционални административни пречки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги.

(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права, като се поддържат равнопоставени условия на конкуренция при зачитане на свободата на предоставяне на услуги.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, следва да бъде пропорционално и обосновано и не следва да възпрепятства или да прави по-слабо привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от ДФЕС, като например свободното предоставяне на услуги, за да се запази или да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се зачитат достойните условия на труд и социалната закрила за водачите.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Секторът на автомобилния транспорт е силно конкурентен и се характеризира с особени изкривявания, предизвикани от злоупотреби, свързани с търсене на най-благоприятната правна система от страна на операторите с цел да се намалят или избегнат разходите за заплати и социалноосигурителни вноски или други социални условия и условия на труд, което в миналото превърна конкуренцията в надпревара за достигане на най-ниски равнища; Един функциониращ вътрешен пазар трябва да се основава на равнопоставени условия на конкуренция. Поради това са необходими допълнителни стъпки за предотвратяване на злоупотребите от страна на автомобилните превозвачи чрез търсене на най-благоприятна правна система, включително хоризонтални мерки в дружественото право на Съюза, за да се прекрати изборът на режим и регулаторен арбитраж от страна на автомобилните превозвачи.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(3)  Балансът между улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на недискриминативна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, намаляването на административната тежест и подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите е от решаващо значение за създаването на гладко функциониращ сектор на автомобилния транспорт в рамките на вътрешния пазар.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата. Това създава правна несигурност и нееднакво третиране на водачите и превозвачите, което е вредно за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.

(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение, както и незаконни практики, като например използването на дружества от типа „пощенска кутия“. Следва да се наблегне допълнително на борбата срещу недекларирания труд в транспортния сектор. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата, което създава големи административни тежести за водачите и превозвачите. Това създава правна несигурност, която е вредна за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  С цел да се гарантира, че Директива 96/71/EО и Директива 2014/67/EС на Европейския парламент и на Съвета се прилагат правилно, следва да бъдат засилени контролът и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите във връзка с командироването на водачи и следва да се извършват по-строги проверки, за да се гарантира действителното плащане на социалноосигурителните вноски за командированите работница.

 

_________________

 

1a. Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

 

1б.Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време е от решаващо значение за защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО.

(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време е от решаващо значение за защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО. Проверките, предвидени в Директива 2002/15/ЕС, които се извършват на пътя, следва да бъдат ограничени до проверки на седмичната и дневна продължителност на работното време, работните паузи, почивките и нощния труд. Останалите задължения, които произтичат от Директива 2002/15/ЕО, следва да бъдат проверени в помещенията на оператора.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Административното сътрудничество между държавите членки по отношение на прилагането на социалните правила в автомобилния транспорт се оказа недостатъчно, поради което трансграничното правоприлагане е по-трудно, неефикасно и несъгласувано. Ето защо е необходимо да се установи рамка за ефективно общуване и взаимно подпомагане, включително обмен на данни относно нарушения и информация за добри практики в правоприлагането.

(6)  Административното сътрудничество между държавите членки и подкрепата на Съюза по отношение на прилагането на социалните правила в автомобилния транспорт се оказа недостатъчно, поради което трансграничното правоприлагане е по-трудно, неефикасно и несъгласувано. Ето защо е необходимо да се установи рамка за ефективно общуване и взаимно подпомагане, включително обмен на данни относно нарушения и информация за добри практики в правоприлагането.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета16. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта.

(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС16 на Европейския парламент и на Съвета. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха големи административни тежести за превозвачите от Съюза и създават нелоялна конкуренция между предприятията в сектора.

__________________

__________________

15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1)

15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1)

16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Неспазването на правилата за установяване на предприятие за международни автомобилни превози създава различия на вътрешния пазар и допринася за развитието на нелоялна конкуренция между предприятията. Поради това правилата за установяване на дружествата за международни преводи следва да бъдат по-строги и по-лесно контролирани, по-специално с цел борба с възникването на дружества „пощенски кутии“.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В предложението на Комисията от 8 март 2016 г.17 за изменение на Директива 96/71/ЕО се отчита, че изпълнението на посочената директива поставя специфични правни въпроси и води до специфични трудности в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт и се посочва, че тези проблеми следва да се разрешат най-добре чрез специално законодателство за сектора на автомобилния транспорт.

(10)  В предложението на Комисията от 8 март 2016 г.17 за изменение на Директива 96/71/ЕО се отчита, че изпълнението на посочената директива в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт поставя специфични правни въпроси и води до специфични трудности в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт и се посочва, че тези проблеми следва да се разрешат най-добре чрез специално законодателство за сектора на автомобилния транспорт. Все пак като се има предвид, че транспортният сектор е сред най-уязвимите сектори, разпоредбите за минимална закрила на Директива 96/71/EО трябва да се прилагат по отношение на всички работници.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Предвид това, че е налице недостиг на водачи в Съюза, условията на труд следва да се подобрят съществено, за да се повиши привлекателността на професията.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги.

(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят и да се засили прилагането на специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Поради това следва да се установи времеви праг, над който за международните превози да се прилагат минималната ставка на заплащане и минималният размер на платения годишен отпуск в приемащата държава членка. Този времеви праг не следва да се прилага за каботажни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/200918 и Регламент (ЕО) № 1073/200919, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това правилата на приемащата държава членка за минималната ставка на заплащане и за минималния размер на платения годишен отпуск следва да се прилагат за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършени от даден водач.

(12)  Каботажни превози, определени в Регламенти 1072/200918 и 1073/200919, представляват предоставяне на услуги, уредено в Директива 96/71/EО, тъй като превозът се извършва изцяло в друга държава членка. Вследствие на това правилата на приемащата държава членка за минималната ставка на възнаграждение и за минималния размер на платения годишен отпуск следва да се прилагат за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършени от даден водач.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

19 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).

19 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Поради своите специфики на транзитни операции и липсата на достатъчна връзка на водача с територията на приемащата държава членка, те следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф.

(13)  За да се въведат ясни, специфични за сектора правила относно командироването на работници, произтичащи от Директиви 96/71/ЕО [изменена с COD 2016/0070] и 2014/67/ЕС, както и за да се осигури тяхното ефективно и ефикасно изпълнение и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени разработени от Комисията стандартизирани формуляри и по-малък брой специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), портала на ГНСС (глобалната навигационна спътникова система) за автомобилния транспорт и интелигентни тахографи..

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Практики, при които дружествата майки в една държава членка получават по-голямата част от печалбата, а на спомагателните транспортни дружества в други държави членки се оставят ограничени ресурси, въпреки че те генерират по-голямата част от оборота от транспортната дейност, може да доведе до неравнопоставеност и несъразмерно прехвърляне на печалби между държавите членки и следва да се избягва. Отрицателна социална последици от такива практики е, че доходите на водачите в държавите членки, в които извършват дейност дъщерните дружества, се запазват на по-ниско равнище. За да се противодейства на евентуална нелоялна конкуренция в сектора на автомобилния транспорт, подобни практики следва да бъдат подробно анализирани с цел да се избягват;

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  За да се гарантира пълно спазване на социалното законодателство, до създаването на Европейския орган по заетостта компетентните надзорни органи следва да имат достъп и да проверяват всички данни, предавани чрез Информационната система за вътрешния пазар и портала на глобалната навигационна спътникова система.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Директива 2006/22/ЕО

Член 2 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО.;

Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства от всички транспортни категории, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2006/22/ЕО

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО по пътищата.

1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 или Директива 2002/15/ЕО по отношение на максималната седмична и дневна продължителност на работното време и изискванията, свързани с паузите, периодите на почивка и нощен труд по пътищата.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2006/22/ЕО

Член 8 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  при мотивирано искане от държава членка в индивидуални случаи.

б)  при конкретно искане от държава членка в индивидуални случаи.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията установява чрез актове за изпълнение обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои превозни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.

Комисията установява чрез актове за изпълнение обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка трябва да имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска.

4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на държавите членки трябва да имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в a (нова)

Директива 2006/22/ЕО

Член 9 – параграф 5 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  добавя се следният параграф:

 

„5а.  Интелигентният тахограф, който посочва местонахождението на водача за период от 56 дни, се поставя на всички превозни средства, извършващи международен транспорт и каботаж, до 2 януари 2020 г.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия член се установяват специфични правила по отношение на някои аспекти от Директива 96/71/ЕО във връзка с командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и от Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания и мерките за контрол относно командироването на тези водачи.

1.  С настоящия член се установяват специфични правила по отношение на изпълнението на Директива 96/71/ЕО във връзка с командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания и мерките за контрол относно командироването на тези водачи.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Интелигентният тахограф, който посочва местонахождението на водача за период от 56 дни, се поставя на всички превозни средства, извършващи международен транспорт и каботаж, до 2 януари 2020 г.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Транзитните превози се изключват от прилагането на настоящата директива и на Директива 96/71/ЕО.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки не прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, и периодът на командироване на тяхната територия за извършването на тези превози е равен на 3 дни или по-малко през период от един календарен месец.

2.  Държавите членки прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, букви а), б) и в) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози или каботаж, както са определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки прилагат Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за целия период на командироване на тяхната територия към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, букви а), б) и в), когато водачите извършват етапите на автомобилен превоз в рамките на комбиниран транспорт, както е посочено в член 4 от Директива 92/106/ЕИО.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  За целите на член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО, когато превозите се извършват в повече от една държава членка в рамките на един и същи ден, се прилагат условията на заетост на държавата членка, които са най-благоприятни за водача.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:

4.  Държавите членки налагат на автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, задължение да изпрати на националните компетентни органи, посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), най-късно при започването на командировката обикновена декларация за всеки командирован водач на стандартизиран електронен формуляр, разработен и предоставен от Комисията, без ненужно забавяне, на всички официални езици на Съюза, съдържаща следната информация:

a)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи най-късно при започването на командировката декларация върху електронен носител за командироването на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език, съдържаща само следната информация:

 

i)  самоличността на автомобилния превозвач;

i)  самоличността на автомобилния превозвач, а ако е дъщерно дружество, и адреса на централното управление;

ii)   координатите за връзка с ръководител на транспортната дейност или с друго(и) лице(а) за контакт в държавата членка на установяване с оглед на връзка с компетентните органи на приемащата държава членка, в която се предоставят услугите, и за изпращане и получаване на документи или съобщения;

ii)   координатите за връзка с ръководител на транспортната дейност или с друго(и) лице(а) за контакт в държавата членка на установяване с оглед на връзка с компетентните органи на приемащата държава членка, в която се предоставят услугите, и за изпращане и получаване на документи или съобщения;

iii)  планираните брой и самоличност на командированите работници;

iii)  информация относно командированите водачи, включително следното: самоличността, държавата на пребиваване, трудовото право, приложимо за трудовия договор, държавата на плащане на вноските за социална сигурност и социалноосигурителния идентификатор;

iv)  планираните продължителност, начална и крайна дата на командировката;

iv)  планираните начална и крайна дата на командировката на всеки работник, без да се засяга евентуалното удължаване, когато такова се налага от непредвидими обстоятелства;

v)  регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката;

v)  регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката;

vi)  вида на транспортните услуги, т.е. превоз на товари, превоз на пътници, международен превоз, каботажен превоз;

vi)  вида на транспортните услуги, т.е. превоз на товари, превоз на пътници, международен превоз, каботажен превоз.

Обикновената декларация, посочена в първа алинея, може да покрива максимален период от шест месеца и се актуализира по електронен път от автомобилния превозвач в съответствие с текущата фактическа ситуация без ненужно забавяне.

 

4а.  Държавите членки мога да налагат допълнително следните административни изисквания и мерки за контрол:

б)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от декларацията за командироване и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

a) задължение за автомобилния превозвач да предостави на водача следните документи върху хартиен носител или в електронна форма за целите на пътните проверки:

 

i)   копие от обикновената декларация, посочена в параграф 4,

 

ii)   доказателство за транспортната операция, извършвана в приемащата държава членка, както е посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета;

 

iii)   електронната товарителница (e-CMR);

 

iv)   копие от трудовия договор на официален език на приемащата държава членка или на английски език;

 

v)   копие от фишовете за заплати за последните два месеца;

в)  задължение за водача да съхранява и предоставя при поискване по време на пътна проверка тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;

б)  задължение за водача да съхранява и предоставя при поискване по време на пътна проверка съответните тахографски записи и по-специално картата на водача със записи на преминавания на граници и кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;

г)  копие от трудовия договор или от равностоен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО на Съвета20, преведен на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език;

 

д)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от фишовете за заплати за последните два месеца; по време на пътната проверка на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави това копие;

 

е)  задължение за автомобилния превозвач да представи при поискване от приемащата държава членка в разумен срок, след изтичане на командировката, копия върху хартиен или електронен носител на документите, посочени в букви б), в) и д);

в)  задължение за автомобилния превозвач да представи при поискване от приемащата държава членка, след изтичане на командировката, копия върху хартиен носител или в електронна форма на документите, посочени в букви а) и б), включително копия от съответните фишове за заплати, без ненужно забавяне;

 

 

 

 

__________________

__________________

20 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

 

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Държавите членки могат да налагат други административни изисквания и мерки за контрол в случай че възникнат ситуации или нови тенденции, които сочат, че съществуващите административни изисквания и мерки за контрол не са достатъчни или ефикасни за гарантиране на ефективното наблюдение на спазването на задълженията, определени в Директива 96/71/ЕО, [Директива 2014/67/ЕС] и настоящата директива, при условие че те са оправдани и съразмерни.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Държавите членки съобщават на Комисията и информират доставчиците на услуги за всякакви мерки, посочени в параграф 4а, които се прилагат или са въведени от тях. Комисията съобщава тези мерки на другите държави членки. До информацията, предназначена за доставчиците на услуги, се предоставя всеобщ достъп на единен официален национален уебсайт, посочен в член 5 от Директива 2014/67/ЕС. Комисията наблюдава внимателно прилагането на мерките, посочени в параграф 4в, оценява тяхното съответствие с правото на Съюза и по целесъобразност предприема необходимите мерки в съответствие с определените ѝ в ДФЕС компетентности. Комисията редовно докладва на Съвета за мерките, съобщени от държавите членки, и по целесъобразност за напредъка на своята оценка или своя анализ.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г.  Доказателствата, посочени в член 2, параграф 4а, букви а), б) и в), се съхраняват в превозното средство и се представят на оправомощените инспектори на приемащата командирования водач държава членка по време на пътната проверка.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4д.  За целите на преценката относно това дали са изпълнени разпоредбите на Директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС компетентните органи на приемащата държава членка проверяват следното по време на пътните проверки:

 

a)   данните от тахографа от текущия ден и от предходните 56 дни;

 

б)   електронните товарителници от текущия ден и от предходните 56 дни;

 

в)   документите, посочени в параграф 4а, букви а), б) и в).

 

Органите, осъществяващи пътните проверки, предават цялата информация, посочена в предходния параграф, на компетентните органи на държавата членка, отговаряща за оценяването на съответствието с Директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС.

 

За да улеснят изпълнението на настоящата директива, компетентните органи на държавите членки си сътрудничат посредством взаимна помощ и всякаква относима информация при спазване на условията, предвидени в Директива 2014/67/ЕС и в Регламент (ЕО) № 1071/2009.

 

С цел повишаване на ефективността на трансграничното изпълнение и на целенасочените проверки държавите членки предоставят достъп в реално време на всички относими оправомощени проверяващи органи до ИСВП, до националните електронни регистри, създадени с Регламент (ЕО) № 1071/2009, до обикновените декларации за командироване, посочени в параграф 4 от настоящия член, и до всички други относими бази данни.

Обосновка

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4 e (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4е.  Публикува се списък на автомобилните превозвачи в Съюза, които не отговарят на съответните правни изисквания, с цел да се гарантира възможно най-голяма прозрачност. Този списък се основава на общи критерии, разработени на равнището на Съюза и преразглеждани ежегодно от Европейския орган по въпросите на трудовия пазар. На автомобилните превозвачи, посочени в списъка на Съюза, се налага забрана за извършване на дейност. Забраната за извършване на дейност по списъка на Общността се прилага на цялата територия на държавите членки. В изключителни случаи държавите членки могат да предприемат едностранни мерки. При извънредна ситуация и при възникване на непредвиден проблем със сигурността държавите членки имат възможност за незабавно издаване на забрана за извършване на дейност на тяхната собствена територия.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация за командироване, обхващаща период от максимум шест месеца.

заличава се

Обосновка

Декларация за командироване, в която са включени група водачи и всички видове превози за период от шест месеца, няма никаква добавена стойност за осигуряване на изпълнението, тъй като включва единствено много обща информация, въз основа на която органите, отговарящи за налагане на изпълнението, не могат да направят оценка за истинността на командироването. За сметка на това декларацията за командироване за всеки отделен водач и командировка осигурява истинска и установима връзка между превоза, от една страна, и водача и използваното за превоза транспортно средство, от друга. Това е единственият начин за елиминиране на потенциални злоупотреби.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат тясно и предоставят един на друг взаимна помощ и всякаква относима информация при спазване на условията, предвидени в Директива 2014/67/ЕС и в Регламент (ЕО) № 1071/2009.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  С цел повишаване на ефективността на трансграничното изпълнение и на целенасочените проверки държавите членки предоставят достъп в реално време на всички съответни органи до ИСВП, до националните електронни регистри, създадени с Регламент (ЕО) № 1071/2009, до обикновените декларации за командироване, посочени в параграф 4 от настоящия член, и до всички други относими бази данни.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [] [срокът за транспониране ще бъде възможно най-кратък и по правило няма да превишава две години] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от... [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До посочената във втора алинея дата Директиви 2003/88/ЕО, 96/71/ЕО и 2014/67/ЕО остават приложими в своята цялост.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

Позовавания

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.6.2017

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

14.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Martina Dlabajová

21.9.2017

Разглеждане в комисия

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

23

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

Позовавания

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Дата на приемане

4.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

21

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Дата на внасяне

8.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност