Postup : 2017/0121(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0206/2018

Předložené texty :

A8-0206/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0339

ZPRÁVA     ***I
PDF 1170kWORD 138k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Merja Kyllönen

Zpravodajka (*):

Martina Dlabajová, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0278),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0170/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0206/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU, a mění nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Vzhledem k vysoce mobilní pracovní síle v odvětví silniční dopravy je třeba stanovit konkrétní odvětvová pravidla, která zajistí rovnováhu mezi svobodou dopravců při přeshraničním poskytování služeb, svobodou pohybu zboží a sociální ochranou řidičů. Cílem této směrnice je tedy přinést právní jistotu a jednoznačnost, přispět k harmonizaci a podpoře prosazování a k boji proti nezákonným praktikám a snížit administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Má-li být vytvořeno bezpečné, účinné a sociálně zodpovědné odvětví silniční dopravy, je nezbytné zajistit jednak přiměřené pracovní podmínky a sociální ochranu pro řidiče, jednak vhodné obchodní a konkurenční podmínky pro dopravce.

(1)  Má-li být vytvořeno bezpečné, účinné a sociálně zodpovědné odvětví silniční dopravy, je nezbytné zajistit volný pohyb zboží a služeb, přiměřené pracovní podmínky a sociální ochranu pro řidiče a poskytnout vhodné obchodní a konkurenční prostředí pro dopravce za současného dodržování základních svobod a volného pohybu zboží a služeb, především ve smyslu, v němž je zaručují Smlouvy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Vnitrostátní předpisy uplatňované v oblasti silniční dopravy musejí být vždy přiměřené a odůvodněné a nesmějí bránit výkonu základních svobod zaručených Smlouvou, jako je volný pohyb služeb, ani snižovat atraktivnost výkonu těchto svobod s cílem zachovat nebo zvýšit konkurenceschopnost EU a současně respektovat pracovní podmínky a sociální ochranu řidičů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vzhledem k přirozeně vysoké míře mobility ve službách silniční dopravy je třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli využívat práv, která jim náležejí, a aby dopravci nemuseli čelit neúměrným správním překážkám, které nepatřičně omezují jejich svobodu při přeshraničním poskytování služeb.

(2)  Vzhledem k přirozeně vysoké míře mobility ve službách silniční dopravy je třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli využívat práv, která jim náležejí, a aby dopravci, což jsou ve většině (90 %) případů malé a střední podniky s méně než 10 pracovníky, nemuseli čelit neúměrným správním překážkám či nepřiměřeným a diskriminačním kontrolám, které nepatřičně omezují jejich svobodu při přeshraničním poskytování služeb.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Vnitrostátní předpisy uplatňované v oblasti silniční dopravy musejí být vždy přiměřené a odůvodněné a nesmějí bránit výkonu základních svobod zaručených Smlouvou, jako je volný pohyb zboží a služeb, ani snižovat atraktivnost výkonu těchto svobod s cílem zachovat nebo dokonce zvýšit konkurenceschopnost EU, včetně nákladů na výrobky a služby, díky tomu, že respektují pracovní podmínky a sociální ochranu řidičů a také specifické rysy tohoto odvětví, neboť řidiči jsou vysoce mobilními pracovníky, nikoli vysílanými pracovníky.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rovnováha mezi zlepšením sociálních a pracovních podmínek řidičů na straně jedné a usnadněním přístupu ke svobodnému poskytování služeb silniční dopravy na základě spravedlivé hospodářské soutěže mezi domácími a zahraničními dopravci na straně druhé má zásadní význam pro bezproblémové fungování vnitřního trhu.

(3)  Rovnováha mezi zlepšením sociálních a pracovních podmínek řidičů na straně jedné a usnadněním přístupu ke svobodnému poskytování služeb silniční dopravy na základě spravedlivé, přiměřené a nediskriminační hospodářské soutěže mezi domácími a zahraničními dopravci na straně druhé má zásadní význam pro bezproblémové fungování vnitřního trhu. Vnitrostátní právní předpisy nebo politiky uplatňované v odvětví dopravy na vnitrostátní úrovni proto musí vždy napomáhat rozvoji a posilování jednotného evropského dopravního prostoru a nesmějí žádným způsobem přispívat k roztříštěnosti vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Na základě zhodnocení účinnosti a účelnosti současných sociálně-právních předpisů EU pro odvětví silniční dopravy byly zjištěny určité právní mezery ve stávajících ustanoveních a odhaleny nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi členskými státy existují nesrovnalosti týkající se výkladu, uplatňování a provádění předpisů. Tím vzniká právní nejistota a nerovné zacházení s řidiči a dopravci, které zhoršuje pracovní, sociální i konkurenční podmínky v odvětví.

(4)  Na základě zhodnocení účinnosti a účelnosti současných sociálně-právních předpisů EU pro odvětví silniční dopravy byly zjištěny určité právní mezery ve stávajících ustanoveních a odhaleny nedostatky v jejich prosazování, jakož i nezákonné praktiky, například využívání společností typu poštovní schránky. Větší důraz by se měl klást na boj proti nehlášené práci v odvětví dopravy. Dále mezi členskými státy existují nesrovnalosti týkající se výkladu, uplatňování a provádění předpisů, které pro řidiče i dopravce vytvářejí velkou administrativní zátěž. Tím vzniká právní nejistota, která zhoršuje pracovní, sociální i konkurenční podmínky v odvětví.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Aby se zajistilo řádné uplatňování směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES1a a 2014/67/EU1b, je třeba posílit kontroly a spolupráci na úrovni EU v boji proti podvodům v oblasti vysílání řidičů a provádět přísnější kontroly, aby se zajistilo, že příspěvky na sociální zabezpečení vysílaných řidičů jsou skutečně placeny.

 

_________________

 

1a. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

 

1b.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Přiměřené, účinné a jednotné prosazování ustanovení o pracovní době má zásadní význam pro ochranu pracovních podmínek řidičů a prevenci narušování hospodářské soutěže vyplývající z nedodržování předpisů. Proto je žádoucí rozšířit stávající jednotné požadavky na prosazování stanovené směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu dodržování ustanovení o pracovní době uvedených ve směrnici 2002/15/EU.

(5)  Přiměřené, účinné a jednotné prosazování ustanovení o pracovní době a době odpočinku má zásadní význam pro posílení bezpečnosti silničního provozu, ochranu pracovních podmínek řidičů a prevenci narušování hospodářské soutěže vyplývající z nedodržování předpisů. Proto je žádoucí rozšířit stávající jednotné požadavky na prosazování stanovené směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu dodržování ustanovení o pracovní době uvedených ve směrnici 2002/15/EU. Mělo by být rovněž umožněno – aniž by tím vznikala dodatečná administrativní zátěž – kombinovat kontroly doby jízdy a pracovní doby s kontrolami dodržování pravidel pro vysílání pracovníků. Kontroly dodržování pracovní doby by se měly omezovat na kontroly v provozovnách dopravců, dokud nová technologie neumožní účinně toto dodržování ověřovat při silničních kontrolách.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Vzhledem ke zvláštní povaze dopravních služeb a přímému dopadu na volný pohyb zboží se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení silničního provozu by měly být silniční kontroly omezeny na minimum. Řidiči by neměli nést odpovědnost za dodatečné administrativní povinnosti svých příslušných podniků. Předpisy upravující pracovní dobu by měly být kontrolovány pouze v provozovnách dopravců.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Aby bylo možné provádět účinnější, rychlejší a početnější silniční kontroly a zároveň snížit administrativní zátěž pro řidiče, kontroly souladu s ustanoveními směrnice 2002/15/ES by měly spíše než v rámci silničních kontrol probíhat v rámci inspekcí v podnikových provozovnách dopravců.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  S cílem posílit účinnou administrativní spolupráci a účinnou výměnu informací by členské státy měly propojit své vnitrostátní elektronické rejstříky (NER) prostřednictvím systému Evropského rejstříku podniků silniční dopravy (ERRU) s právním základem v čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009. Členské státy by měly přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění propojení vnitrostátních elektronických rejstříků, tak aby příslušné orgány členských států, včetně silničních inspektorů, měly přímý přístup v reálném čase k údajům a informacím obsaženým v rejstříku ERRU.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Aby se usnadnilo lepší a jednotnější uplatňování minimálních podmínek pro provádění nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) č. 165/2014 a směrnice 2002/15/ES a podpořilo dodržování správních požadavků spojených s vysíláním pracovníků ze strany podnikatelů v silniční dopravě, Komise by měla vytvořit jeden či více modulů systému IMI pro předkládání prohlášení o vyslání a také elektronickou aplikaci, která inspektorům poskytne přímý přístup v reálném čase k ERRU a IMI v průběhu silničních kontrol.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Aby se zajistila spravedlivá hospodářská soutěž a rovné podmínky pro pracovníky a podniky, je třeba učinit pokrok směrem k inteligentnímu prosazování a poskytnout veškerou možnou podporu plnému zavedení a využívání systémů hodnocení rizika. Za tímto účelem je třeba donucovacím orgánům umožnit přístup v reálném čase k vnitrostátním elektronickým rejstříkům (NER) a maximálně využívat Evropský rejstřík podniků silniční dopravy (ERRU).

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Předpisy pro vysílání pracovníků platné pro činnosti v oblasti silniční dopravy by měly být vyvážené, jednoduché a měly by představovat nízkou administrativní zátěž pro členské státy a dopravní podniky. Neměly by usilovat o odrazování od činností mimo zemi, v níž podnik sídlí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Potíže byly zaznamenány také při provádění předpisů o vysílání řidičů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES15 a předpisů o správních požadavcích zakotvených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU16 ve vysoce mobilním odvětví silniční dopravy. Nekoordinované vnitrostátní předpisy o provádění a prosazování ustanovení o vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy kladou velkou administrativní zátěž na dopravce sídlící mimo území EU. Tím vznikají nepatřičná omezení svobody při přeshraničním poskytování služeb v odvětví silniční dopravy, což má nepříznivé vedlejší účinky na pracovní místa.

(9)  Potíže byly zaznamenány také při provádění předpisů o vysílání řidičů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES15 a předpisů o správních požadavcích zakotvených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU16 ve vysoce mobilním odvětví silniční dopravy. Nekoordinované vnitrostátní předpisy o provádění a prosazování ustanovení o vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy způsobují právní nejistotu, narušují hospodářskou soutěž v odvětví dopravy a kladou velkou administrativní zátěž na dopravce sídlící mimo území EU. Tím vznikají nepatřičná omezení svobody při přeshraničním poskytování služeb v odvětví silniční dopravy, což má nepříznivé vedlejší účinky na pracovní místa a na konkurenceschopnost dopravců. Je třeba harmonizovat správní požadavky a kontrolní opatření, aby se zabránilo tomu, že dopravci budou zbytečně nebo svévolně zdržováni.

_________________

_________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Výměna údajů a informací a správní spolupráce a vzájemná pomoc mezi členskými státy za účelem zajištění plného dodržování pravidel by měla probíhat prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), který má právní základ v nařízení (EU) č. 1034/2012. Systém IMI by se mohl rovněž používat k předkládání a aktualizaci prohlášení o vyslání mezi podnikateli v dopravě a příslušnými orgány přijímajících členských států. Za účelem splnění tohoto posledního cíle by bylo nezbytné vytvořit v rámci systému IMI paralelní veřejné rozhraní, k němuž by měli přístup podnikatelé v dopravě.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Všechny subjekty činné v dodavatelském řetězci u zboží by měly nést svůj spravedlivý díl odpovědnosti za případné porušování pravidel stanovených v této směrnici. Mělo by tomu tak být v případě, že danému subjektu bylo určité porušování pravidel skutečně známo nebo že o něm s ohledem na všechny relevantní okolnosti měl vědět.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c)  Aby bylo zajištěno řádné uplatňování kontrolních opatření pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy podle směrnic 96/71/ES a 2014/67/EU, měly by být posíleny kontroly a spolupráce na úrovni EU v boji proti podvodům v oblasti vysílání řidičů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9d)  Dodavatelé by měli být vybízeni k tomu, aby jednali společensky odpovědným způsobem a využívali služeb podnikatelů v dopravě, kteří dodržují pravidla stanovená touto směrnicí. Aby jim usnadnila nalezení takových podnikatelů v dopravě, měla by Komise vyhodnotit stávající nástroje a osvědčené postupy na podporu společensky odpovědného jednání všech subjektů v rámci dodavatelského řetězce u zboží s cílem zřídit v případě potřeby Evropskou platformu důvěryhodných dopravních podniků.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Vzhledem ke skutečnosti, že v Evropě panuje nedostatek řidičů, měly by se výrazně zlepšit pracovní podmínky, aby se zvýšila přitažlivost tohoto povolání.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Má-li být zajištěno účinné a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES v odvětví silniční dopravy, je nezbytné stanovit konkrétní odvětvová pravidla, která zohlední specifika vysoce mobilních pracovních sil v odvětví silniční dopravy a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou řidičů a svobodou dopravců při přeshraničním poskytování služeb.

(11)  Má-li být zajištěno účinné a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES v odvětví silniční dopravy, je nezbytné stanovit konkrétní odvětvová pravidla, která zohlední specifika vysoce mobilních pracovních sil v odvětví silniční dopravy a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou řidičů a svobodou dopravců při přeshraničním poskytování služeb. Ustanovení o vysílání pracovníků ve směrnici 96/71/ES a o prosazování těchto ustanovení ve směrnici 2014/67/EU by se měla uplatňovat na odvětví silniční dopravy ve smyslu této směrnice.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Tato vyvážená kritéria by měla vycházet z konceptu dostatečné vazby řidiče na území hostitelského členského státu. Proto by měl být stanoven časový limit, po jehož překročení budepřípadě provozování mezinárodní dopravy platit minimální mzda a minimální placená dovolená za kalendářní rok hostitelského členského státu. Tento časový limit by se neměl vztahovat na případy kabotáže definované v nařízeních č. 1072/200918 a 1073/200919, neboť k veškeré přepravě dochází v hostitelském členském státu. Proto by se na kabotáž měla vztahovat minimální mzda a minimální placená dovolená za kalendářní rok hostitelského členského státu, a to bez ohledu na četnost a dobu trvání operací prováděných řidičem.

(12)  Tato vyvážená kritéria by měla vycházet z konceptu dostatečné vazby řidiče na území hostitelského členského státu. Tato dostatečná vazba existuje v případech kabotáže definovanýchnařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, neboť k veškeré přepravě dochází v hostitelském členském státu. V důsledku toho by se ustanovení směrnice 96/71/ES a směrnice 2014/67/EU měla uplatňovat na kabotáž. Pravidla pro vysílání pracovníků by se navíc měla rovněž vztahovat na silniční úsek kombinované přepravy ve smyslu směrnice 1992/106/ES, pokud se daný silniční úsek nachází v tomtéž členském státě.

__________________

__________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných předpisech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných předpisech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Směrnice 96/71/ES by se měla vztahovat na případy kabotáže definované v nařízeních (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009, neboť veškerá přeprava je prováděna v hostitelském členském státě a dochází k přímé hospodářské soutěži s místními podniky. Proto by se na kabotáž měla vztahovat směrnice 96/71/ES bez ohledu na četnost a dobu trvání operací prováděných řidičem.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Vzhledem k tomu, že neexistuje dostatečná vazba řidiče na území členského státu tranzitu, neměly by být tranzitní operace považovány za situace vyslání.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Silniční doprava je vysoce mobilní odvětví a vyžaduje si společný přístup k určitým aspektům odměňování v tomto odvětví. Dopravní podniky potřebují právní jistotu, pokud se jedná o pravidla a požadavky, které musejí dodržovat. Tato pravidla a tyto požadavky by měly být jednoznačné, srozumitelné a snadno dostupné pro dopravní podniky a měly by rovněž umožňovat účinné kontroly. Je důležité, aby nová pravidla nezaváděla nadbytečnou administrativní zátěž a aby řádně zohledňovala zájmy malých a středních podniků (MSP).

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zajištění účinného a účelného prosazování konkrétních odvětvových pravidel o vysílání řidičů a zabránění neúměrné administrativní zátěži kladené na dopravce neusazené na území daného státu je třeba v odvětví silniční dopravy zavést zvláštní správní a kontrolní požadavky, které budou plně využívat kontrolních přístrojů, jako jsou digitální tachografy.

(13)  V zájmu zajištění účinného a účelného prosazování konkrétních odvětvových pravidel o vysílání řidičů a zabránění neúměrné administrativní zátěži kladené na dopravce neusazené na území daného státu je třeba v odvětví silniční dopravy zavést zvláštní správní a kontrolní požadavky, které budou plně využívat kontrolních přístrojů, jako jsou digitální tachografy. Aby byla minimalizována složitost povinností stanovených v této směrnici a ve směrnici 96/71, členské státy by měly mít možnost ukládat podnikatelům v silniční dopravě pouze správní požadavky uvedené v této směrnici, které byly upraveny pro odvětví silniční dopravy.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Aby se co nejvíce omezila administrativní zátěž řidičů a jejich zátěž spojená se správou dokumentů, poskytnou podnikatelé v dopravě na žádost příslušných orgánů členského státu, ve kterém je dotyčný podnikatel usazen, všechny nezbytné dokumenty, jak je stanoveno v ustanoveních kapitoly III směrnice 96/71 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Aby se usnadnilo provádění, uplatňování a prosazování této směrnice, členské státy by měly využívat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zřízený nařízením (EU) č. 1024/2012 s cílem zlepšit přeshraniční výměnu informací mezi regionálními a místními orgány. Výhodné by mohlo být také rozšíření prvků systému IMI tak, aby zahrnovaly i předkládání a přenos jednoduchých prohlášení.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c)  V zájmu snížení administrativní zátěže pro dopravce, kteří mnohdy patří mezi malé a střední podniky, by bylo vhodné zjednodušit postupy zasílání prohlášení o vyslání ze strany podnikatelů v dopravě prostřednictvím standardizovaných formulářů s některými předem definovanými položkami přeloženými do všech úředních jazyků EU.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13d)  Obecné provádění a uplatňování pravidel pro vysílání pracovníků v silniční dopravě by mohlo ovlivnit strukturu odvětví nákladní silniční dopravy v EU. Členské státy a Komise by proto měly dopad tohoto procesu důkladně monitorovat.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13e)  Prosazování by se mělo zaměřit na kontroly v provozovnách podniků. Silniční kontroly by neměly být vyloučeny, ale měly by být prováděny nediskriminačním způsobem pouze pro nákladní listy nebo jejich elektronické verze, potvrzení o předběžné registraci a osvědčení pro návrat do země usazení dopravce nebo bydliště řidiče. Silniční kontroly by měly v první řadě kontrolovat údaje z tachografů, které jsou důležité pro stanovení aktivity řidiče a vozidla za čtyřtýdenní průběžné období a zeměpisné pokrytí této činnosti. Užitečné může být zaznamenání kódu země.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13f)  Dopad uplatňování a prosazování pravidel pro vysílání pracovníků na odvětví silniční dopravy by měla Komise pravidelně vyhodnocovat a podávat o něm zprávy Parlamentu a Radě a měly by být předloženy návrhy na jejich další zjednodušení a zmírnění administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13g)  Protože je odvětví dopravy, ve kterém je sám pohyb podstatou práce řidičů, třeba přiznat zvláštní zacházení, je třeba, aby se uplatňování směrnice 96/71/ES na odvětví silniční dopravy shodovalo s datem vstupu změny směrnice 2006/22/ES v platnost, pokud jde o požadavky na prosazování, a se zvláštními pravidly týkajícími se směrnic 96/71/ES a 2014/67/EU ve věci vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13h)   V zájmu přizpůsobení příloh této směrnice vývoji v oblasti osvědčených postupů by měla být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny těchto příloh, přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Výměna informací v rámci účinné správní spolupráce a vzájemné pomoci mezi členskými státy by měla splňovat pravidla ochrany osobních údajů stanovená v nařízení 2016/679.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Všichni partneři v dodavatelském řetězci by měli dodržovat pravidla pro zachování dobrých sociálních podmínek napříč evropským odvětvím silniční nákladní dopravy. V zájmu vytvoření hospodářsky a sociálně udržitelného evropského vnitřního trhu by měl být zaveden a prováděn řetězec odpovědnosti zahrnující všechny subjekty v logistickém řetězci. Prosazování transparentnosti a odpovědnosti a zvyšování sociální a hospodářské rovnosti zvýší atraktivitu povolání řidiče a podpoří zdravou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto kontroly každoročně zahrnují významnou a reprezentativní část mobilních pracovníků, řidičů, dopravců a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se vztahuje směrnice 2002/15/ES.

Tyto kontroly každoročně zahrnují významnou a reprezentativní část mobilních pracovníků, řidičů, dopravců a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, a, v případě kontrol v provozovnách, mobilních pracovníků a řidičů, na něž se vztahuje směrnice 2002/15/ES. Členské státy budou pořádat silniční kontroly ohledně provádění směrnice 2002/15/ES teprve tehdy, až bude zavedena technologie umožňující provádění účinných kontrol. Do té doby budou tyto kontroly prováděny výhradně v provozovnách dopravních podniků.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát organizuje kontroly tak, aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) 165/2014 a směrnice 2002/15/ES.

Každý členský stát organizuje kontroly tak, aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) 165/2014 a směrnice 2002/15/ES. V návaznosti na silniční kontroly a v případě, že řidič není schopen předložit jeden nebo více požadovaných dokladů, je řidičům povoleno pokračovat v dopravě a dopravce v členském státu usazení je povinen předložit požadované doklady prostřednictvím příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Informace sdělené Komisi v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 561/2006 zahrnují počet řidičů zkontrolovaných na silnici, počet kontrol v provozovnách dopravců, počet kontrolovaných pracovních dnů a počet i druh zaznamenaných porušení včetně záznamu o tom, zda byli převáženi cestující, nebo zboží.

4.  Informace sdělené Komisi v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 561/2006 zahrnují počet řidičů zkontrolovaných na silnici, počet kontrol v provozovnách dopravců, počet kontrolovaných pracovních dnů v provozovnách a počet i druh zaznamenaných porušení včetně záznamu o tom, zda byli převáženi cestující, nebo zboží.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2006/22/ES

Článek 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Článek 5 se nahrazuje tímto:

Členské státy provedou nejméně šestkrát ročně vzájemně koordinované silniční kontroly řidičů a vozidel, na něž se vztahují nařízení (EHS) č. 3820/85 nebo (EHS) č. 3821/85. Kontrolní orgány dvou nebo více členských států provádějí tyto kontroly na svém území současně.

Členské státy provedou nejméně šestkrát ročně vzájemně koordinované silniční kontroly a kontroly v provozovnách týkající se řidičů a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006 nebo (EU) 165/2014. Kontrolní orgány dvou nebo více členských států provádějí tyto kontroly současně, přičemž každý z nich kontroluje na vlastním území. Shrnutí výsledků koordinovaných kontrol se zveřejní v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kontroly v provozovnách dopravců se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem s různými druhy dopravy a dopravců. Provádějí se rovněž v případech, kdy byla při silniční kontrole zjištěna vážná porušení nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES.

1.  Kontroly v provozovnách dopravců se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem s různými druhy dopravy a dopravců. Provádějí se rovněž v případech, kdy byla zjištěna vážná porušení nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(4a)  V čl. 7 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b) každé dva roky předávat Komisi statistické údaje podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3820/85;

každé dva roky předávat Komisi statistické údaje podle článku 17 nařízení (ES) č. 561/2006;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  V čl. 8 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

1. Informace, které mají být vzájemně poskytovány podle čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3820/85 nebo podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3821/85, si určené orgány, které byly oznámeny Komisi podle čl. 7 odst. 2, vyměňují

1. Informace, které mají být vzájemně poskytovány podle čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 nebo podle článku 40 nařízení (EU) č. 165/2014, si určené orgány, které byly oznámeny Komisi podle článku 7, vyměňují

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v jednotlivých případech na odůvodněnou žádost členského státu.

b)  v jednotlivých případech na konkrétní žádost členského státu, nejsou-li požadované informace dostupné prostřednictvím přímé konzultace vnitrostátních elektronických rejstříků podle čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a.  V případech vyžadujících hloubkovou analýzu nebo zahrnujících kontroly v provozovnách příslušných dopravců předloží členský stát informace požadované jinými členskými státy podle odst. 1 písm. b) tohoto článku do 25 pracovních dní od obdržení žádosti. Členské státy se mohou dohodnout i na kratší lhůtě. V naléhavých případech či v případech, kdy postačuje nahlédnutí do rejstříků, například do rejstříku systému hodnocení rizika, musí být požadované informace předloženy do tří pracovních dnů.

1a.  Členské státy předloží informace požadované jinými členskými státy podle odst. 1 písm. b) tohoto článku do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti. V řádně odůvodněných případech vyžadujících hloubkovou analýzu nebo zahrnujících kontroly v provozovnách příslušných dopravců činí tato lhůta 20 pracovních dnů. Členské státy se mohou dohodnout i na kratší lhůtě. V naléhavých případech či v případech, kdy postačuje nahlédnutí do rejstříků, například do rejstříku systému hodnocení rizika, musí být požadované informace předloženy do tří pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Má-li dožádaný členský stát za to, že žádost není dostatečně odůvodněna, do deseti pracovních dnů o tom dožadující členský stát vyrozumí. Dožadující členský stát následně svůj požadavek konkrétněji doloží. Pokud to není možné, může dožádaný členský stát žádost zamítnout.

Má-li dožádaný členský stát za to, že žádost není dostatečně odůvodněna, do pěti pracovních dnů o tom dožadující členský stát vyrozumí. Dožadující členský stát následně svůj požadavek konkrétněji doloží. Pokud to není možné, může dožádaný členský stát žádost zamítnout.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je obtížné nebo nemožné žádosti o poskytnutí údajů vyhovět nebo provést kontroly, inspekce či šetření, musí o tom dožádaný členský stát dožadující členský stát do deseti pracovních dnů vyrozumět. Nastanou-li jakékoli problémy, projednají dotčené členské státy záležitost navzájem tak, aby nalezly řešení.

Pokud je obtížné nebo nemožné žádosti o poskytnutí údajů vyhovět nebo provést kontroly, inspekce či šetření, informuje dožádaný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě pěti pracovních dnů a řádně tuto obtížnost nebo nemožnost poskytnout příslušné informace odůvodní a vysvětlí. Nastanou-li jakékoli problémy, projednají dotčené členské státy záležitost navzájem tak, aby nalezly řešení.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zjistí-li Komise, že přetrvává určitý problém při výměně informací nebo že dochází k setrvalému odmítání poskytování informací, může přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě situace, včetně případného zahájení šetření této záležitosti a v konečném důsledku uplatnění postihů vůči dotčenému členskému státu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Členské státy usilují o vytvoření systémů elektronické výměny informací. Postupem podle čl. 12 odst. 2 stanoví Komise společnou metodiku pro účinnou výměnu informací.

2.  Odchylně od článku 21 směrnice 2014/67/EU se výměna informací mezi příslušnými orgány členských států podle odstavců 1 a 1a tohoto článku provádí prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), který byl zaveden nařízením (EU) č. 1024/2012. Příslušné orgány členských států mají přímý přístup v reálném čase k údajům ve vnitrostátních elektronických rejstřících prostřednictvím systému Evropského rejstříku podniků silniční dopravy (ERRU) podle článku 16 nařízení (ES) č. 1071/2009.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b b (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  V článku 8 se doplňuje odstavec 2a, který zní:

 

2a.  Komise do roku 2020 vytvoří elektronickou aplikaci, která bude společná pro všechny členské státy EU a která inspektorům provádějícím silniční kontroly a kontroly v provozovně poskytne přímý přístup v reálném čase do systémů ERRU a IMI. Tato aplikace bude vytvořena na základě pilotního projektu.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví obecný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravců, který bude přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti výskytu porušení, k výsledkům kontrol, při kterých nebyla zjištěna žádná porušení, a k tomu, zda silniční dopravci používají ve všech svých vozidlech tachograf tak, jak vyžaduje kapitola II nařízení (EU) č. 165/2014. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2 této směrnice.

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, v nichž stanoví obecný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravců, který bude přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti výskytu porušení, k výsledkům kontrol, při kterých nebyla zjištěna žádná porušení, a k tomu, zda silniční dopravci používají ve všech svých vozidlech tachograf tak, jak vyžaduje kapitola II nařízení (EU) č. 165/2014.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  V odstavci 3 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

3.  Počáteční seznam porušení nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 je uveden v příloze III.

3.  Počáteční seznam porušení nařízení (ES) č. 561/2006 a (EU) č. 165/2014 je uveden v příloze III.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo možno stanovit pokyny pro posuzování závažnosti porušení nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85, může Komise podle potřeby postupem podle čl. 12 odst. 2 upravit přílohu III s cílem vypracovat pokyny týkající se společné stupnice porušení, rozdělené do kategorií podle závažnosti.

Aby bylo možno stanovit pokyny pro posuzování závažnosti porušení nařízení (ES) č. 561/2006 nebo (EU) č. 165/2014, je Komise zmocněna přijmout akty v přenesené působnosti podle čl. 15a a upravit jimi přílohu III s cílem vypracovat pokyny týkající se společné stupnice porušení, rozdělené do kategorií podle závažnosti.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kategorie vztahující se na nejvážnější porušení by měla obsahovat případy, kdy nedodržení příslušných ustanovenínařízení (

EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 představuje vážné riziko smrti či těžké újmy na zdraví.

Kategorie vztahující se na nejvážnější porušení by měla obsahovat případy, kdy nedodržení příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 nebo (EU) č. 165/2014 představuje vážné riziko smrti či těžké újmy na zdraví.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V zájmu usnadnění cílených kontrol na silnicích musí být údaje vedené ve vnitrostátních systémech hodnocení rizika v době provádění kontroly přístupné všem příslušným kontrolním orgánům daného členského státu.

4.  V zájmu usnadnění cílených kontrol na silnicích musí být údaje vedené ve vnitrostátních systémech hodnocení rizika a ve vnitrostátních rejstřících podniků a činností silniční dopravy v době provádění kontroly přístupné všem příslušným kontrolním orgánům daného členského státu alespoň prostřednictvím elektronické aplikace společné pro všechny členské státy EU, pomocí níž budou mít přímý přístup v reálném čase k ERRU.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Na vyžádání musí členské státy v časových lhůtách stanovených v článku 8 poskytnout údaje vedené ve vnitrostátních systémech hodnocení rizika všem příslušným orgánům ostatních členských států, a to buď na vyžádání, nebo prostřednictvím přímého přístupu.

5.  Členské státy musí poskytnout přímý přístup k údajům vedeným ve vnitrostátních systémech hodnocení rizika všem příslušným orgánům ostatních členských států, a to prostřednictvím interoperabilních vnitrostátních elektronických rejstříků, jak je uvedeno ve článku 16 nařízení (ES) č. 1071/2009.tomto ohledu se výměna informací a údajů o podnikatelích v dopravě, porušeních a hodnoceních rizik soustředí a uskuteční prostřednictvím propojení, které vytvoří evropské rejstříky podniků silniční dopravy (ERRU) mezi různými vnitrostátními rejstříky členských států.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví obecný přístup k záznamu a sledování dob vykonávání jiných prací, jak jsou definovány v článku 4 písm. e) nařízení (ES) č. 561/2006, a dob o délce nejméně jednoho týdne, kdy se řidič pohybuje mimo vozidlo. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2.

3.  Komise je zmocněna k přijetí aktů v přenesené působnosti podle článku 15a, jimiž stanoví obecný přístup k záznamu a sledování dob vykonávání jiných prací, včetně konkrétního způsobu a předpokladů, jak jsou definovány v článku 4 písm. e) nařízení (ES) č. 561/2006, včetně formy pořizování záznamu a konkrétních případů, kdy se mají pořizovat, a pořizování záznamů dob o délce nejméně jednoho týdne, kdy se řidič pohybuje mimo vozidlo, aniž by s ním mohl provádět jakoukoli činnost, a jejich kontroly.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Směrnice 2006/22/ES

Článek 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3821/85.

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněnéhorozhodnutí

.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

 

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Směrnice 2006/22/ES

Článek 13 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(8a)  V článku 13 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)  podporovat soudržný přístup a harmonizovaný výklad nařízení (EHS) č. 3820/85 u kontrolních orgánů;

b)  podporovat soudržný přístup a harmonizovaný výklad nařízení (ES) č. 561/2006 u kontrolních orgánů;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 b (nový)

Směrnice 2006/22/ES

Článek 14

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Článek 14 se nahrazuje tímto:

Článek 14

Článek 14

Jednání se třetími zeměmi

Jednání se třetími zeměmi

Jakmile tato směrnice vstoupí v platnost, zahájí Společenství s dotčenými třetími zeměmi jednání o uplatňování pravidel,která

jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v této směrnici.

Jakmile tato směrnice vstoupí v platnost, zahájí Unie s dotčenými třetími zeměmi jednání o uplatňování pravidel, která jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v této směrnici.

Do uzavření těchto jednání zahrnou členské státy údaje o kontrolách vozidel ze třetích zemích do svých formulářůpro

Komisi, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3820/85.“

Do uzavření těchto jednání zahrnou členské státy údaje o kontrolách vozidel ze třetích zemích do svých formulářů pro Komisi, jak je uvedeno v článku 17 nařízení (ES) č. 561/2006.“

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 c (nový)

Směrnice 2006/22/ES

Článek 15

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Článek 15 se nahrazuje tímto:

Změny příloh nezbytnéohledem na jejich přizpůsobení vývoji osvědčených postupů se přijímají postupem podle čl. 12odst. 2

.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladučlánkem 15a, kterými se mění přílohy I a II za účelem zavedení nezbytných úprav podle vývoje osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – bod 8 d (nový)

Směrnice 2006/22/ES

Článek 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d)  Za článek 15 se vkládá nový článek, který zní:

 

Článek 15 a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3 a v článku 15 je svěřena Komisi na dobu 5 let od [datum vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3 a článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 3 a článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Příloha I – část A – bod 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v části A se bod 1 nahrazuje tímto:

(1)  denní a týdenní doby řízení, přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku; také záznamové listypředchozích

dnů, které se mají v souladu s čl. 15 odst. 7 nařízení (EHS) č. 3821/85 nacházet ve vozidle neboúdaje

uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče nebo v paměti záznamového zařízení v souladu s přílohou II tétosměrnice

nebo na výtiscích;

(1)  denní a týdenní doby řízení, přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku; také záznamové listy předchozích dnů, které se mají v souladu s čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 165/2014 nacházet ve vozidle nebo údaje uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče nebo v paměti záznamového zařízení v souladu s přílohou II této směrnice nebo na výtiscích;

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. – a a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Příloha I – část A – bod 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a a)  V části A se bod 2 nahrazuje tímto:

(2) pro období uvedené v čl. 15 odst. 7 nařízení (EHS) č. 3821/85 všechny případy, kdy je překročena povolenárychlost

vozidla, tj. jakýkoli časový úsek delší než jedna minuta, během něhož překročila rychlost vozidlau kategorie vozidel N3

90 km/h nebo u kategorie vozidel M3 105 km/h (kategorie N3 a M3 odpovídají definiciv části A přílohy II

směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členskýchstátů týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

..1a;a

„(2) pro období uvedené v uvedenou v čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 165/2014 případná překročení povolené rychlosti vozidla definovaná jako každá doba delší než jedna minuta, během které rychlost vozidla překročí 90 km/h pro kategorii vozidel N3 nebo 105 km/h pro kategorii vozidel M3 (kategorie N3 a M3, jak je vymezuje směrnice 2007/46/ES1a).

__________________

__________________

1A Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/28/ES (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 27).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. - a b (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Příloha I – část A – bod 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-ab)  V části A se bod 4 nahrazuje tímto:

(4)  řádné fungování záznamového zařízení (určení možného zneužití zařízení nebo karty řidiče nebo záznamovýchlistů

) nebo případně předložení dokladů uvedených v čl. 14 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3820/85.

(4)  řádné fungování záznamového zařízení (určení možného zneužití zařízení nebo karty řidiče nebo záznamových listů) nebo případně předložení dokladů uvedených v čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006;

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Příloha I – část A – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  týdenní pracovní dobu stanovenou v článcích 4 a 5 směrnice 2002/15/ES.

(6)  týdenní pracovní dobu stanovenou v článcích 4 a 5 směrnice 2002/15/ES za podmínky, že technologie umožňuje účinné kontroly.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Příloha I – část B – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  V části B se pododstavec 2 nahrazuje tímto:

Členské státy mohou v případě zjištěného porušení kontrolovat případně i spoluodpovědnost ostatních účastníků dopravního řetězce, např. zasílatelů, dopravců nebo dodavatelů, včetně ověření, zda dopravní smlouvy umožňují dodržet nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

Členské státy mohou v případě zjištěného porušení kontrolovat případně i spoluodpovědnost ostatních účastníků dopravního řetězce, např. zasílatelů, dopravců nebo dodavatelů, včetně ověření, zda dopravní smlouvy umožňují dodržet nařízení (ES) č. 561/2006 a (EU) č. 165/2014.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, když provozují mezinárodní přepravu definovanou v nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, u nichž doba vyslání na jejich území za účelem provozování uvedené přepravy za jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny.

2.  Členské státy nesmí uplatňovat směrnici 96/71/ES na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, když provozují mezinárodní přepravu definovanou v nařízeních (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009 a tranzitní operace, pokud řidič projíždí přes území tohoto členského státu, aniž by zde naložil či vyložil zboží nebo cestující.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání na své území v průběhu období jednoho kalendářního měsíce zmíněného v prvním pododstavci.

vypouští se

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pro účely výpočtu období vyslání uvedených v odstavci 2 platí následující:

vypouští se

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  denní pracovní doba kratší než šest hodin strávených na území členského státu se započítává jako půl dne;

vypouští se

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  denní pracovní doba přesahující šest hodin strávených na území členského státu se započítává jako celý den;

vypouští se

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  do pracovní doby se započítávají i přestávky, doby odpočinku a doby pohotovosti strávené na území členského státu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy uplatňují směrnici 96/71/ES na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, když provozují:

 

a)  kabotáž definovanou v nařízeních (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009;

 

b)  silniční úsek kombinované přepravy ve smyslu směrnice 92/106/EHS, pokud se daný silniční úsek nachází v tomtéž členském státě.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Členské státy nesmí uplatňovat ustanovení čl. 3 odst. 1a [o době vyslání] směrnice 96/71/ES v pozměněném znění na činnosti v rámci silniční dopravy, které spadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou ukládat jen následující správní požadavky a kontrolní opatření:

4.  Odchylně od článku 9 směrnice 2014/67/EU mohou členské státy ukládat jen následující správní požadavky a kontrolní opatření:

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  povinnost podnikatele v silniční dopravě usazeného v jiném členském státě zaslat příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději v okamžiku zahájení vyslání prohlášení o vyslání v elektronické podobě, které je vyhotoveno v oficiálním jazyce hostitelského členského státu nebo v angličtině a obsahuje jen tyto informace:

a)  povinnost podnikatele v silniční dopravě usazeného v jiném členském státě předložit příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději v okamžiku zahájení vyslání prohlášení a jeho případné aktualizace v elektronické podobě prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (systém IMI), který byl zřízen nařízením (EU) č. 1024/2012, v úředním jazyce Evropské unie, jež obsahuje jen tyto informace:

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  totožnost podnikatele v silniční dopravě;

i)  totožnost podnikatele v silniční dopravě v podobě jeho unijního daňového identifikačního čísla;

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  předpokládaný počet vyslaných řidičůjejich totožnost;

iii)  informací o vyslaných řidičích, včetně: totožnosti, země pobytu, země, ve které odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení, čísla sociálního zabezpečeníčísla řidičského průkazu;

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  předpokládanou dobu vyslání a plánované datum začátku a konce vyslání,

iv)  hostitelské členské státy, předpokládané datum počátkuodhadovanou dobu a datum konce vyslání a právo, jímž se řídí pracovní smlouva,

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod -iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iv a)  totožnost a kontaktní údaje příjemce za předpokladu, že dopravce nepoužívá elektronický nákladní list (e-CMR);

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

vi a)  adresy nakládky/nakládek a vykládky/vykládek za předpokladu, že dopravce nepoužívá elektronický nákladní list (e-CMR);

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  povinnost řidiče uchovávat a na žádost silniční kontroly předložit v tištěné nebo elektronické podobě kopii prohlášení o vyslání a doklad o dopravní činnosti probíhající na území hostitelského členského státu, jako je elektronický nákladní list (e-CMR) nebo doklad uvedený v článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;

b)  povinnost podnikatele v silniční dopravě zajistit, aby na žádost silniční kontroly měl řidič k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě kopii prohlášení a doklad o dopravní činnosti probíhající na území hostitelského členského státu, jako je elektronický nákladní list (e-CMR) nebo doklad uvedený v článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  povinnost řidiče uchovávat a na žádost silniční kontroly předložit záznamy tachografu, a zejména kódy členských států, na kterých se řidič v rámci mezinárodních přepravních operací či kabotážních operací pohybuje;

c)  povinnost podnikatele v silniční dopravě zajistit, aby na žádost silniční kontroly měl řidič k dispozici záznamy tachografu, a zejména kódy členských států, na kterých se řidič v rámci mezinárodních přepravních operací či kabotážních operací pohybuje;

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  během silničních kontrol uvedených v písmenech b) a c) tohoto článku musí mít řidič možnost kontaktovat ústředí, manažera dopravy nebo jinou osobu či subjekt, kteří mohou požadované dokumenty poskytnout;

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  povinnost podnikatele v silniční dopravě poskytnout po skončení období vyslání na žádost orgánů hostitelského členského státu v přiměřené lhůtě tištěné či elektronické kopie dokumentů uvedených v písmenech b), c) a e);

cb)  povinnost podnikatele v silniční dopravě poskytnout po skončení období vyslání na žádost orgánů hostitelského členského státu v přiměřené lhůtě tištěné či elektronické kopie dokumentů uvedených v písmenech b) a c), jakož i doklady o platu vyslaných řidičů týkající se doby vysláníjejich pracovní smlouvu či rovnocenný dokument ve smyslu článku 3 směrnice Rady č. 91/533/EHS1a, pracovní výkazy týkající se práce řidiče a doklady o platbách. V souladu s články 6 a 7 směrnice 2014/67/EU předloží příslušný orgán hostitelského členského státu odpovídající žádost příslušnému orgánu členského státu usazení, který si tuto informaci vyžádá od dopravce. Dopravce může k předložení dokumentace použít systém IMI.

 

__________________

 

Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  povinnost řidiče uchovávat a na žádost silniční kontroly předložit v tištěné nebo elektronické podobě kopii pracovní smlouvy nebo rovnocenného dokumentu ve smyslu článku 3 směrnice Rady 91/533/EHS20, přeloženou do některého z oficiálních jazyků hostitelského členského státu nebo do angličtiny;

vypouští se

__________________

__________________

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32).

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  povinnost řidiče předložit na vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo elektronické podobě kopii výplatních pásek za období uplynulých dvou měsíců; během silniční kontroly musí mít řidič možnost kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo osobu či subjekt, které mohou tuto kopii poskytnout;

vypouští se

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pro účely odst. 4 písm. a) může podnikatel v silniční dopravě poskytnout prohlášení o vyslání pokrývající období maximálně šesti měsíců.

5.  Pro účely odst. 4 písm. a) může podnikatel v silniční dopravě poskytnout prohlášení pokrývající období maximálně šesti měsíců.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Informace z prohlášení jsou uloženy v databázi systému IMI za účelem kontrol po dobu 18 měsíců a musí být přístupné přímo a v reálném čase všem příslušným orgánům ostatních členských států určeným podle článku 3 směrnice 2014/67/EU, článku 18 nařízení (ES) č. 1071/2009 a článku 7 směrnice 2006/22/ES.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Komise přijme prováděcí akty, jejichž prostřednictvím vytvoří standardizované formuláře ve všech úředních jazycích Unie, které budou používány k předkládání prohlášení, uvede funkce prohlášení v systému IMI a to, jakým způsobem mají být informace uvedené v bodech (i) až (via) odst. 4 písm. a) v prohlášení předkládány, a zajistí, že tyto informace z prohlášení budou automaticky překládány do jazyka hostitelského členského státu. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 2a odst. 2.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c.  Členské státy zabrání zbytečným prodlením při provádění kontrolních opatření, která by mohla mít dopad na dobu a data vyslání.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2b

 

Odpovědnost

 

Členské státy stanoví sankce za nedodržení článku 2 této směrnice pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele, kteří vědí, či by s ohledem na všechny relevantní okolnosti měli vědět, že přepravní služby, které objednávají, porušují tuto směrnici.

 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provádění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené, odrazující a nediskriminační.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Článek 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2c

 

 

Ustanovení o přezkumu týkající se Evropské platformy důvěryhodných podniků

 

Komise vyhodnotí stávající nástroje a osvědčené postupy na podporu společensky odpovědného jednání všech aktérů dodavatelského řetězce u zboží a v případě potřeby do dvou let od vstupu této směrnice v platnost předloží legislativní návrh na zřízení Evropské platformy důvěryhodných dopravních podniků.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Článek 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2d

 

Inteligentní prosazování

 

1.  Aniž je dotčena směrnice 2014/67/EU a v zájmu důslednějšího prosazování povinností uvedených ve článku 2 této směrnice členské státy zajistí, aby se na jejich území uplatňovala soudržná vnitrostátní strategie prosazování právních předpisů. Tato strategie se zaměří na dopravce s vyšším stupněm rizika, jak je uvedeno v článku 9 směrnice č. 2006/22/ES Evropského parlamentu a Rady.

 

2.  Každý členský stát zajistí, že kontroly stanovené v článku 2 směrnice 2006/22/ES budou případně zahrnovat kontrolu vysílání a že tyto kontroly budou prováděny bez diskriminace, a zejména bez diskriminace na základě poznávací značky vyslaných vozidel.

 

3.  Členské státy se zaměří na podniky, jež byly vyhodnoceny jako podniky představující zvýšené riziko porušení ustanovení článku 2 této směrnice, která se na ně vztahují. Za tímto účelem členské státy v rámci systému hodnocení rizik zavedeného členskými státy podle článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES a rozšířeného podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 považují riziko takového porušení za samostatné riziko.

 

4.  Pro účely odstavce 3 mají členské státy přístup k příslušným informacím a údajům zaznamenaným, zpracovaným nebo uloženým inteligentním tachografem uvedeným v kapitole II nařízení (EU) č. 165/2014, prohlášením o vyslání uvedeným ve čl. 2 odst. 4 této směrnice a v elektronických přepravních dokladech, jako jsou elektronické nákladní listy podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě.

 

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví charakteristiky údajů, ke kterým mají členské státy přístup, podmínky jejich využívání a technické specifikace pro jejich předání nebo zpřístupnění, v nichž zejména stanoví:

 

a)  podrobný seznam informací a údajů, k nimž mají vnitrostátní příslušné orgány přístup, jež musí obsahovat alespoň čas a místo překročení hranic, nakládky a vykládky, poznávací značku vozidla a údaje o řidiči;

 

b)  práva přístupu příslušných orgánů, která budou v případě potřeby rozlišená podle druhu příslušných orgánů, druh přístupu a účel využití údajů;

 

c)  technické specifikace pro předávání nebo zpřístupnění údajů uvedených v písm. a), případně včetně maximální doby uchovávání údajů, rozlišené případně podle druhu údajů.

 

6.  Veškeré osobní údaje uvedené v tomto článku se v databázi uchovávají po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, ke kterým byly údaje shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány. Jakmile již nejsou údaje pro tyto účely zapotřebí, zničí se.

 

7.  Členské státy nejméně třikrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly vysílání, které se mohou krýt s kontrolami provedenými v souladu s článkem 5 směrnice 2006/22/ES. Tyto kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti vysílání z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Členské státy si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol.

 

Shrnutí výsledků koordinovaných kontrol se zveřejní v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Článek 2 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2 e

 

Změna nařízení (EU) č. 1024/2012

 

V příloze nařízení (EU) č. 1024/2012 se doplňují nové body, které znějí:

 

8.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS: Článek 8

 

9.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU: Čl. 2 odst. 5.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vyhodnotí provádění této směrnice, zejména dopad článku 2, do [tří let ode dne provedení této směrnice] a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím uplatňování. V případě potřeby Komise k této zprávě připojí legislativní návrh.

1.  Komise vyhodnotí provádění této směrnice, zejména dopad čl. 2 odst. 2 do... [tří let ode dne vstupu této směrnice v platnost] a podá Parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto článku . V případě potřeby Komise k této zprávě připojí legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

V zájmu dodržování ustanovení této směrnice stanoví Komise i členské státy komplexní program odborné přípravy a přizpůsobení se novým pravidlům a požadavkům stanoveným jak pro řidiče, tak pro všechny subjekty řízení, podniky, orgány, inspektory

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do […] [Lhůta pro provedení bude co možná nejkratší a obecně nebude delší než dva roky.] Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů.

Členské státy do … [2 let od vstupu této směrnice v platnost] přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí . Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odvětví dopravy je vzhledem ke své uznané vysoce mobilní povaze vyňato z opatření vyplývajících z legislativního aktu, jímž se mění směrnice 96/71/ES až do doby, než vstoupí v platnost tato směrnice.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odvětví dopravy je vyňato z opatření vyplývajících z legislativního aktu, kterým se mění směrnice 96/71/ES, dokud nevstoupí v platnost požadavky na prosazování stanovující zvláštní pravidla v souvislosti s dopravou podle této směrnice.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jedním z hlavních cílů Junkckerovy Komise je vybudovat spravedlivější Evropu posílením jejího sociálního rozměru. V dopravní politice, a obzvláště pokud se jedná o silniční dopravu, došlo v tomto směru k určitém pokroku v okamžiku, kdy Komise dne 31. května 2017 zveřejnila první ze svých balíčků opatření v oblasti mobility.

Evropské odvětví silniční dopravy poskytuje pracovní místa více než pěti milionům osob, přičemž její emise skleníkových plynů představují přibližně jednu pětinu celkových emisí způsobených odvětvím dopravy. První balíček opatření v oblasti mobility si samozřejmě klade za cíl modernizovat evropské odvětví dopravy/mobility a učinit jej sociálně spravedlivějším a konkurenceschopnějším v rámci přechodu na ekologičtější dopravu.

Změny, jež Komise navrhuje, usilují o to, aby se stávající právní předpisy upravující silniční dopravu staly spravedlivějšími a účinnějšími a aby byla v praxi posílena sociální odpovědnost. Návrh současně usiluje o zmírnění nepřiměřené regulační zátěže kladené na dopravce a o zabránění narušování hospodářské soutěže.

Hodnocení sociální legislativy v odvětví silniční dopravy ukázalo, že současný legislativní rámec se vyznačuje určitým počtem nedostatků a problémů, zejména pokud jde o provádění právních předpisů. Členské státy jej navíc vykládají, uplatňují a provádějí velmi rozmanitě. Tato situace vedla nejen k právní nejistotě, ale také k nerovnému zacházení s řidiči a podnikateli v silniční dopravě.

Hlavními právními předpisy upravujícími sociální otázky v odvětví silniční dopravy jsou:

– směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě;

– směrnice 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS;

– nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85;

– směrnice 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“); a

– směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka je přesvědčena, že návrhy v prvním balíčku opatření v oblasti mobility týkající se změny směrnice 2006/22/ES a přijetí zvláštní úpravy (lex specialis) týkající se vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy (návrhy na změny směrnic 96/71/ES a 2014/67/EU) představují společně se změnami nařízení 561/2006, 165/2014, 1071/2009 a 1072/2009 ucelený právní balíček. Mezi podněty obsaženými v prvním balíčku opatření v oblasti mobility je třeba obzvláště k těmto návrhům týkajícím se sociálního pilíře a pilíře vnitřního trhu přistupovat jako k jednomu celku.

Na obecné úrovni by zpravodajka ráda poděkovala Komisi za předložení tohoto komplexního návrhu namísto oddělených legislativních návrhů. Zpravodajka je přesvědčena, že návrh Komise zahrnuje dostatečný počet prvků, které výrazně zdokonalují situaci a umožňují utvářet sociálně spravedlivější vnitřní trh EU, zlepšit pracovní podmínky řidičů, podpořit bezpečnost silničního provozu a předcházet sociálnímu dumpingu. Četné návrhy usilující o omezení škod na životním prostředí způsobených silniční dopravou jsou rovněž důležité, a to jak u prvního, tak i druhého balíčku opatření v oblasti mobility. Je třeba vynaložit značné úsilí v oblasti klimatu a návrhy Komise tomu napomáhají.

Lex specialis – zvláštní právní úprava otázky vyslaných řidičů

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že v současnosti probíhá revize směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků. Můžeme domnívat, že komplexní reforma je odůvodněným krokem, při vypracovávání konkrétních právních předpisů upravujících silniční dopravu je však třeba brát ohled na konečný výsledek celé reformy. Zpravodajka považuje za možné přezkoumat souběžně návrhy týkající se vysílání pracovníků a vysílání řidičů, nedomnívá se však, že lze přijmout konečný postoj předtím, než bude znám konečný výsledek revize směrnice o vysílání pracovníků.

Zpravodajka je přesvědčena, že je odůvodněné zabývat se řidiči v silniční nákladní dopravě a touto dopravou odděleně od směrnice o vysílání pracovníků, a tento postoj tedy přijímá za svůj. V tomto ohledu si zpravodajka přeje poděkovat Komisi za její návrh o silniční dopravě a rozhodnutí zabývat se touto otázkou odděleně, protože se domnívá, že směrnice o vysílání pracovníků nebyla koncipována tak, aby zohledňovala mobilní povahu profese řidiče. To je také jedním z hlavních důvodů toho, že bylo tak obtížné uplatňovat stávající směrnici o vysílání pracovníků na odvětví silniční dopravy. Na druhé straně vedly problémy s výkladem k situaci, kdy Komise zahájila právní kroky proti určitým členským státům EU. Toto řízení doposud probíhá před Soudním dvorem EU, a pokud je zpravodajce známo, čeká se na předložení připomínek Rady EU a Parlamentu. Dvojznačnosti umožnily situaci, kdy se v odvětví dopravy rozvinula nekalá hospodářská soutěž, sociální dumping, který postihuje řidiče, a nerovné postavení těchto řidičů v různých členských státech EU. Zpravodajka je přesvědčena, že příslušná lex specialis by tyto nedostatky měla řešit a měla by odvětví dopravy (které je klíčovým prvkem vnitřním trhu EU) učinit sociálně spravedlivým a že by měla být srozumitelná pro všechny strany, pro které by tak mělo být snadné ji uplatňovat a prosazovat.

Komise navrhla, aby v případě, že dochází k mezinárodním dopravním operacím na základě subdodávek, byla zavedena prahová hodnota ve výši 3 dnů / 18 hodin předtím, než se uplatní ustanovení směrnice o vysílání pracovníků týkající se placené dovolené a minimální mzdy. Zpravodajka se domnívá, že v zájmu snadného uplatňování a prosazování a s ohledem na administrativní břemeno, jemuž čelí podniky, je zde třeba zvážit alternativní řešení. Kvůli jednoznačnosti by navíc tato lex specialis měla rovněž pokrývat další dopravní situace, na něž se směrnice o vysílání pracovníků uplatňuje okamžitě a již od prvního dne.

Pokud jde o administrativní požadavky a kontroly, zpravodajka vítá návrh Komise spočívající v pevně stanoveném seznamu. Tímto způsobem se vyhneme svévoli při provádění kontrol a učiníme pravidla hry jednoznačnými pro všechny zúčastněné. Pokud se jedná o informace, které mají být poskytovány v prohlášení, zpravodajka se domnívá, že návrh Komise by měl být dále vyjasněn, přinejmenším s ohledem na konkrétní údaje o subjektu, který si dopravu objednal. Komise rovněž navrhuje seznam informací, které musí řidič poskytnout při silničních kontrolách. Zpravodajka má za to, že tento seznam by měl být podrobněji přezkoumán z hlediska administrativní zátěže a že by mělo být možné sdělit příslušné informace elektronickou cestou. Kromě toho je také žádoucí přezkoumat, zda by se povinnost poskytovat tyto informace neměla spíše než na řidiče vztahovat na podnik provádějící příslušnou dopravní operaci. Zpravodajka se rovněž domnívá, že jedním z možných prvků, které by členské státy mohly případně vzít při provádění předpisu v potaz, je odpovědnost subjektu, který si dopravu objednal.

Administrativní požadavky a kontroly je třeba chápat jako celek ve vztahu k druhům dopravy, na něž se uplatňují předpisy upravující vysílání pracovníků. Tyto požadavky nesmějí vytvářet nepřiměřenou administrativní zátěž a musejí být účinné s ohledem na silniční kontroly, aby nezpůsobovaly zpoždění v dopravě. Zpravodajka považuje za důležité, aby příležitosti, které skýtá digitalizace, pokud se jedná o usnadnění výměny informací mezi orgány členských států, byly důkladně vyhodnoceny, a domnívá se, že je třeba přezkoumat, zda by nebylo vhodné zavést zásadu jednotného kontaktního místa na základě stávajících systémů výměny informací, včetně systému IMI.

Zpravodajka považuje za mimořádně důležité, aby byly sankce za neplnění pravidel upravujících vysílání pracovníků odpovídající. V tomto ohledu je třeba vyhodnotit systém dobré pověsti, systém hodnocení rizika a příležitosti, které přináší prováděcí směrnice 2014/67/EU, a jejich přiměřenost.

Zpravodajka se dále domnívá, že je nezbytné, aby byla v dalších fázích postupu vyhodnocena situace řidičů a podniků ve třetích zemích a ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU). Unijní pravidla pro vyslané řidiče podle zpravodajky nesmějí vést k situaci, kdy by byl sociální dumping namířený proti řidičům přesunut mimo EU. Je i nadále důležité vyhodnotit možné výjimky, které se uplatňují na přepravu zboží i osob.

Navrhované změny směrnice 2006/22/ES

Zpravodajka vítá návrh Komise, zejména pokud jde o posílení účinnosti přeshraniční výměny informací mezi příslušnými orgány. V další fázi bude důležité vyhodnotit prostor pro další zdokonalení výměny informací mezi orgány, který vzniká díky digitalizaci.

Zpravodajka má určité pochybnosti ohledně návrhu Komise učinit monitorování pracovní doby součástí silničních kontrol. Kontrola pracovní doby a orgány, které ji vykonávají, se v praxi liší v závislosti na členském státu, což by mělo být zohledněno v další legislativní práci na tomto návrhu. Pokud by bylo dodržování pravidel pro pracovní dobu zahrnuto do silničních kontrol, bylo by třeba zavést systém umožňující – v rámci fungování inteligentních tachografů – monitorovat pracovní dobu v reálném čase, aniž by bylo třeba vozit s sebou ve vozidle formuláře.

Pokud se jedná o systém hodnocení rizika, zpravodajka vítá návrh Komise spočívající v zavedení jednotného vzorce.

S ohledem na výše uvedené je důležité urychlit zavádění inteligentních tachografů. V dalších fázích postupu je rovněž třeba vyhodnotit možnost využívat inteligentní tachografy také k monitorování toho, zda jsou dodržována pravidla pro vyslané řidiče.

 Závěr

Zpravodajka si dovoluje upozornit na skutečnost, že spor v Parlamentu mezi výbory TRAN a EMPL ohledně toho, který z výborů by měl být pro tento návrh příslušný, byl vyřešen až 15. listopadu 2017, čímž se začátek práce opozdil. Vzhledem ke komplikovanosti této legislativy a probíhajícím reformám právních předpisů upravujících vysílání pracovníků bude zpravodajka i nadále pokračovat ve své práci s cílem doplnit svou zprávu o konkrétní pozměňovací návrhy.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (4.5.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Zpravodajka: Martina Dlabajová

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Silniční doprava si žádá specifická odvětvová pravidla, která posílí jednotný trh a zlepší jeho konkurenceschopnost. Tato pravidla by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit pracovníky zaměstnané v tomto odvětví. Nejednoznačná nebo obtížně vymahatelná pravidla vedou spíše k rozdílné interpretaci společných pravidel členskými státy a k jejich méně účinnému prosazování, čímž vzniká riziko fragmentace vnitřního trhu. Pravidla, která jsou nejednoznačná a nejsou účinně vymáhána, navíc nevedou k lepší ochraně pracovníků.

Komise došla ve svém posouzení dopadů k závěru, že platná ustanovení o vysílání pracovníků a správní požadavky nevyhovují vysoce mobilní povaze práce řidičů. Dopravci jsou tak vystaveni nepřiměřené regulační zátěži a vytvářejí se neopodstatněné překážky pro přeshraniční poskytování služeb.

Tento návrh stanoviska usiluje o další zjednodušení pravidel pro vysílání pracovníků, která se uplatňují v odvětví silniční dopravy, a o snížení administrativní zátěže pro podniky a jejich řidiče. Zpravodajka navrhuje, aby byl z oblasti působnosti směrnice o vysílání pracovníků výslovně vyňat tranzit a mezinárodní doprava. Návrh se opírá o několik důvodů. Zaprvé, pracovníci zaměstnaní v tomto odvětví jsou vysoce mobilní, takže může nastat situace, kdy během jediného dne pracují v několika různých zemích. Zadruhé, společnosti působící v odvětví tranzitu nebo mezinárodní dopravy v určité zemi nekonkurují přepravním podnikům této země.

V těchto případech se navíc situace pracovníků nedá srovnávat se situací vysílaných pracovníků v jiných odvětvích, kteří často pobývají v konkrétním členském státě po delší dobu. Uplatňování a prosazování směrnice 96/71 v případě tranzitu a mezinárodní dopravy by vedlo k obrovské administrativní zátěži, neboť by se použitelné vnitrostátní předpisy mohly během jediné cesty denně měnit. Zpravodajka se domnívá, že tato situace by vytvářela neopodstatněné překážky pro jednu ze základních svobod EU: pro volný pohyb služeb.

Zpravodajka uznává, že je třeba řešit problémy související se způsobem práce tzv. „nomádských řidičů“, tedy pracovníků, kteří pobývají řadu měsíců mimo svou domovskou zemi a po dlouhou dobu prakticky žijí a přespávají v kamionu. Zpravodajka se však domnívá, že tato problematika by se neměla řešit v rámci stávajícího návrhu. Namísto toho by se jí měl zabývat legislativní akt vycházející z návrhu Komise COM(2017)277 o maximální denní a týdenní době řízení. Tento návrh obsahuje požadavek, aby se řidič a vozidlo vrátili do místa zaměstnání.

V tomto stanovisku se navrhuje, aby se některé prvky směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků a směrnice 2014/67/EU o prosazování uplatňovaly v případě kabotážní přepravy. V takovýchto případech jsou zahraniční a místní podniky vzájemně v přímém konkurenčním vztahu, takže by v zásadě měla platit podobná pravidla týkající se mezd pracovníků. Tyto dvě směrnice by se však měly s ohledem na vysoce mobilní povahu odvětví a na potřebu snížit administrativní zátěž uplatňovat v případě kabotáže jen v rozsahu vymezeném v této lex specialis.

Zpravodajka proto navrhuje, aby se upustilo od metody výpočtu denní pracovní doby za účelem určení případů vyslání, kterou navrhuje Komise. Domnívá se, že tato metoda by byla v praxi téměř neprosaditelná a vytvářela by nadbytečnou administrativní zátěž, zejména pokud by byla uplatňována spolu s nařízením 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Na závěr se v tomto stanovisku navrhuje, aby se v této lex specialis stanovilo datum použitelnosti a vstupu v platnost konkrétních pravidel pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. Pokud by se umožnilo stanovení těchto dat v obecné směrnici o vysílání pracovníků, hrozilo by, že nová pravidla by platila v silniční dopravě mnohem dříve, než v jakémkoli jiném odvětví (vzhledem k obecnému přístupu Rady, který členským státům poskytuje na přijetí jejich právních předpisů tři roky a na nabytí účinnosti opatření čtyři roky). Zpravodajka navíc navrhuje, aby bylo odvětví dopravy vyňato ze směrnice 96/71, dokud nebude přijat tento odvětvový právní předpis.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Má-li být vytvořeno bezpečné, účinné a sociálně zodpovědné odvětví silniční dopravy, je nezbytné zajistit jednak přiměřené pracovní podmínky a sociální ochranu pro řidiče, jednak vhodné obchodníkonkurenční podmínky pro dopravce.

(1)  Volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou základními zásadami vnitřního trhu. Jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a mají zásadní význam pro řádné fungování vnitřního trhu. Má-li být vytvořeno bezpečné, účinné a sociálně zodpovědné odvětví silniční dopravy, je nezbytné zajistit rovnováhu mezi volným pohybem dopravních služeb, důstojnými pracovními podmínkami, rovným zacházením s řidiči a jejich sociální ochranoukonkurenčním a spravedlivým podnikatelským prostředím pro dopravce.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Předseda Komise ve svém projevu o stavu Unie dne 13. září 2017 oznámil, že bude vytvořen Evropský orgán pro pracovní záležitosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vzhledem k přirozeně vysoké míře mobility ve službách silniční dopravy je třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli využívat práv, která jim náležejí, a aby dopravci nemuseli čelit neúměrným správním překážkám, které nepatřičně omezují jejich svobodu při přeshraničním poskytování služeb.

(2)  Vzhledem k přirozeně vysoké míře mobility ve službách silniční dopravy je třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli využívat práv, která jim náležejí, aby byly dodržovány rovné podmínky pro všechny a současně byl respektován volný pohyb služeb.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Všechny vnitrostátní předpisy uplatňované v oblasti silniční dopravy by měly být přiměřené a odůvodněné a neměly by bránit výkonu základních svobod zaručených Smlouvou o fungování EU, jako je volný pohyb služeb, ani snižovat atraktivnost výkonu těchto svobod, aby byla zachována nebo i zvýšena konkurenceschopnost EU a současně dodržovány důstojné pracovní podmínky a sociální ochrana řidičů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Odvětví silniční dopravy je vysoce konkurenční a jsou pro ně typické určité negativní jevy vyvolané nekalým jednáním dopravců, kteří si spekulativně vybírají nejpříznivější jurisdikce, aby mohli snížit mzdové náklady a příspěvky na sociální zabezpečení nebo se jim zcela vyhnout, popřípadě vytvořit jiné sociální a pracovní podmínky, které v minulosti vedly k nežádoucí soutěži o omezení těchto výdajů na absolutní minimum. Fungující vnitřní trh musí být založen na rovných podmínkách pro všechny. Za účelem předcházení nekalým praktikám podnikatelů v silniční dopravě, kteří si spekulativně vybírají nejpříznivější jurisdikci, je proto třeba přijmout další opatření, včetně horizontálních opatření v právu společností EU, aby se odstranily praktiky vybírání nejvýhodnějších režimů a regulatorní arbitráž ze strany podnikatelů v silniční dopravě.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rovnováha mezi zlepšením sociálních a pracovních podmínek řidičů na straně jedné a usnadněním přístupu ke svobodnému poskytování služeb silniční dopravy na základě spravedlivé hospodářské soutěže mezi domácími a zahraničními dopravci na straně druhé má zásadní význam pro bezproblémové fungování vnitřního trhu.

(3)  Rovnováha mezi usnadněním přístupu ke svobodnému poskytování služeb silniční dopravy na základě nediskriminační hospodářské soutěže mezi domácími a zahraničními dopravci, snižováním zbytečné administrativní zátěže a zlepšením sociálních a pracovních podmínek řidičů má zásadní význam pro vytvoření bezproblémově fungujícího odvětví silniční dopravy na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Na základě zhodnocení účinnosti a účelnosti současných sociálně-právních předpisů EU pro odvětví silniční dopravy byly zjištěny určité právní mezery ve stávajících ustanoveních a odhaleny nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi členskými státy existují nesrovnalosti týkající se výkladu, uplatňování a provádění předpisů. Tím vzniká právní nejistota a nerovné zacházení s řidiči a dopravci, které zhoršuje pracovní, sociální i konkurenční podmínky v odvětví.

(4)  Na základě zhodnocení účinnosti a účelnosti současných sociálně-právních předpisů EU pro odvětví silniční dopravy byly zjištěny určité právní mezery ve stávajících ustanoveních a odhaleny nedostatky v jejich prosazování, stejně jako nezákonné praktiky, například využívání společností typu poštovní schránky. Větší důraz by se měl klást na boj proti nehlášené práci v odvětví dopravy. Dále mezi členskými státy existují nesrovnalosti týkající se výkladu, uplatňování a provádění předpisů, které kladou na řidiče i dopravce velkou administrativní zátěž. Tím vzniká právní nejistota, která zhoršuje pracovní, sociální i konkurenční podmínky v odvětví.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Aby se zajistilo řádné uplatňování směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES1a a 2014/67/EU1b, je třeba posílit kontroly a spolupráci na úrovni EU v boji proti podvodům v oblasti vysílání řidičů a provádět přísnější kontroly, aby se zajistilo, že příspěvky na sociální zabezpečení vysílaných řidičů jsou skutečně placeny.

 

_________________

 

1a. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

 

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Přiměřené, účinné a jednotné prosazování ustanovení o pracovní době má zásadní význam pro ochranu pracovních podmínek řidičů a prevenci narušování hospodářské soutěže vyplývající z nedodržování předpisů. Proto je žádoucí rozšířit stávající jednotné požadavky na prosazování stanovené směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu dodržování ustanovení o pracovní době uvedených ve směrnici 2002/15/EU.

(5)  Přiměřené, účinné a jednotné prosazování ustanovení o pracovní době má zásadní význam pro ochranu pracovních podmínek řidičů a prevenci narušování hospodářské soutěže vyplývající z nedodržování předpisů. Proto je žádoucí rozšířit stávající jednotné požadavky na prosazování stanovené směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu dodržování ustanovení o pracovní době uvedených ve směrnici 2002/15/EU. Pokud jde o kontroly stanovené ve směrnici 2002/15/ES, silniční kontroly by se měly omezovat na týdenní a denní pracovní dobu, přestávky, dobu odpočinku a noční práci. Ostatní povinnosti vyplývající ze směrnice 2002/15/ES by se měly kontrolovat v provozovně dopravce.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Správní spolupráce mezi členskými státy při provádění sociálních předpisů v silniční dopravě se ukazuje jako nedostatečná, v důsledku čehož je přeshraniční prosazování předpisů obtížnější, neúčinné a nejednotné. Proto je nezbytné vytvořit rámec pro efektivní komunikaci a vzájemnou pomoc, včetně výměny údajů o porušování předpisů a informací o osvědčených postupech při prosazování.

(6)  Správní spolupráce mezi členskými státy a podpora EU při provádění sociálních předpisů v silniční dopravě se ukazuje jako nedostatečná, v důsledku čehož je přeshraniční prosazování předpisů obtížnější, neúčinné a nejednotné. Proto je nezbytné vytvořit rámec pro efektivní komunikaci a vzájemnou pomoc, včetně výměny údajů o porušování předpisů a informací o osvědčených postupech při prosazování.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Potíže byly zaznamenány také při provádění předpisů o vysílání řidičů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES15 a předpisů o správních požadavcích zakotvených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU16 ve vysoce mobilním odvětví silniční dopravy. Nekoordinované vnitrostátní předpisy o provádění a prosazování ustanovení o vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy kladou velkou administrativní zátěž na dopravce sídlící mimo území EU. Tím vznikají nepatřičná omezení svobody při přeshraničním poskytování služeb v odvětví silniční dopravy, což má nepříznivé vedlejší účinky na pracovní místa.

(9)  Potíže byly zaznamenány také při provádění předpisů o vysílání řidičů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES15 a předpisů o správních požadavcích zakotvených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU16 ve vysoce mobilním odvětví silniční dopravy. Nekoordinované vnitrostátní předpisy o provádění a prosazování ustanovení o vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy kladou velkou administrativní zátěž na dopravce EU a vyvolávají nekalou soutěž mezi podnikytomto odvětví.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. Května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. Května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Nedodržování předpisů týkajících se místa obchodní činnosti podniků provozujících mezinárodní silniční dopravu vytváří rozdíly na vnitřním trhu a přispívá k nekalé soutěži mezi podniky. Je tedy třeba zpřísnit podmínky týkající se místa obchodní činnosti podniků provozujících mezinárodní silniční dopravu, aby mohly být lépe sledovány, a to především v zájmu boje proti zakládání společností typu poštovní schránky.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Komise ve svém návrhu ze dne 8. března 2016 17 na revizi směrnice 96/71/ES uznala, že provádění této směrnice ve vysoce mobilním odvětví silniční dopravy vzbuzuje určité otázky právního charakteru a působí obtíže, a uvedla, že tyto problémy by bylo nejlépe řešit zvláštními právními předpisy pro odvětví silniční dopravy.

(10)  Komise ve svém návrhu ze dne 8. března 201617 na revizi směrnice 96/71/ES uznala, že provádění této směrnice ve vysoce mobilním odvětví silniční dopravy vzbuzuje určité otázky právního charakteru a působí obtíže, a uvedla, že tyto problémy by bylo nejlépe řešit zvláštními právními předpisy pro odvětví silniční dopravy. S ohledem na to, že odvětví dopravy je jedním z nejzranitelnějších odvětví, se však musí minimální ochranná ustanovení směrnice 96/71/ES vztahovat na všechny pracovníky.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Vzhledem k tomu, že v EU je řidičů nedostatek, by pracovní podmínky měly být výrazně zlepšeny, aby se zvýšila přitažlivost tohoto povolání.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Má-li být zajištěno účinné a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES v odvětví silniční dopravy, je nezbytné stanovit konkrétní odvětvová pravidla, která zohlední specifika vysoce mobilních pracovních sil v odvětví silniční dopravy a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou řidičů a svobodou dopravců při přeshraničním poskytování služeb.

(11)  Má-li být zajištěno účinné a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES v odvětví silniční dopravy, je nezbytné stanovit konkrétní odvětvová pravidla a posílit jejich prosazování, přičemž je třeba zohlednit specifika vysoce mobilních pracovních sil v odvětví silniční dopravy a zajistit rovnováhu mezi sociální ochranou řidičů a svobodou dopravců při přeshraničním poskytování služeb.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Tato vyvážená kritéria by měla vycházet z konceptu dostatečné vazby řidiče na území hostitelského členského státu. Proto by měl být stanoven časový limit, po jehož překročení bude v případě provozování mezinárodní dopravy platit minimální mzda a minimální placená dovolená za kalendářní rok hostitelského členského státu. Tento časový limit by se neměl vztahovat na případy kabotáže definované v nařízeních č. 1072/200918 a 1073/200919, neboť k veškeré přepravě dochází v hostitelském členském státu. Proto by se na kabotáž měla vztahovat minimální mzda a minimální placená dovolená za kalendářní rok hostitelského členského státu, a to bez ohledu na četnost a dobu trvání operací prováděných řidičem.

(12)  Případy kabotáže definovanénařízeních č. 1072/200918 a 1073/200919 jsou poskytováním služeb, na něž se vztahuje směrnice 96/71/ES, neboť k veškeré přepravě dochází v jiném členském státu. Proto by se na kabotáž měla vztahovat minimální odměna a minimální placená dovolená za kalendářní rok hostitelského členského státu, a to bez ohledu na četnost a dobu trvání operací prováděných řidičem.

__________________

__________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných předpisech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných předpisech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Vzhledem ke specifickým rysům tranzitu a k nedostatečné vazbě řidiče na území hostitelského státu by měl být tranzit vyňat z působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zajištění účinného a účelného prosazování konkrétních odvětvových pravidel o vysílání řidičů a zabránění neúměrné administrativní zátěži kladené na dopravce neusazené na území daného státu je třeba v odvětví silniční dopravy zavést zvláštní správní a kontrolní požadavky, které budou plně využívat kontrolních přístrojů, jako jsou digitální tachografy.

(13)  V zájmu zavedení jasných konkrétních odvětvových pravidel o vysílání pracovníků vyplývajících ze směrnic 96/71/ES [ve znění COD 2016/0070] a 2014/67/EU a k zajištění jejich účinnéhoúčelného prosazování a zabránění neúměrné administrativní zátěži kladené na dopravce neusazené na území daného státu je třeba v odvětví silniční dopravy zavést standardizované formuláře vypracované Komisí a snížené zvláštní správní a kontrolní požadavky, které budou plně využívat kontrolních přístrojů, jako jesystém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), portál GNSS (globální družicový navigační systém) pro silniční dopravu a inteligentní tachografy.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Postupy, kdy se většina zisku připisuje mateřské společnosti v jednom členském státě a dceřiným dopravním společnostem v jiných členských státech se ponechávají jen omezené zdroje, ačkoli svou přepravní činností vytvářejí největší část obratu, mohou vést k nerovnostem a nepřiměřenému přesouvání zisku mezi členskými státy, a mělo by se jim proto zabránit. Negativním sociálním dopadem těchto postupů je skutečnost, že příjmy řidičů v členských státech, kde sídlí dceřiné společnosti, jsou trvale nižší. Aby bylo možné řešit případnou nekalou soutěž v odvětví silniční dopravy, je třeba tyto postupy důkladně zanalyzovat předcházet jim.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Aby se zaručilo plné dodržování právních předpisů v sociální oblasti a do té doby, než bude zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti, by příslušné kontrolní orgány měly mít přístup k systému IMI a portálu GNSS a měly by ověřovat všechny údaje, které jsou prostřednictvím těchto systémů předávány.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto kontroly každoročně zahrnují významnou a reprezentativní část mobilních pracovníků, řidičů, dopravců a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se vztahuje směrnice 2002/15/ES.

Tyto kontroly každoročně zahrnují významnou a reprezentativní část mobilních pracovníků, řidičů, dopravců a vozidel všech dopravních kategorií, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se vztahuje směrnice 2002/15/ES.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kontroly v provozovnách dopravců se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem s různými druhy dopravy a dopravců. Provádějí se rovněž v případech, kdy byla při silniční kontrole zjištěna vážná porušení nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES.

1.  Kontroly v provozovnách dopravců se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem s různými druhy dopravy a dopravců. Provádějí se rovněž v případech, kdy byla při silniční kontrole zjištěna vážná porušení nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES, co se týče dodržování maximální týdenní a denní pracovní doby a požadavků týkajících se přestávek, doby odpočinku a noční práce.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v jednotlivých případech na odůvodněnou žádost členského státu.

b)  v jednotlivých případech na zvláštní žádost členského státu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví obecný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravců, který bude přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti výskytu porušení, k výsledkům kontrol, při kterých nebyla zjištěna žádná porušení, a k tomu, zda silniční dopravci používají ve všech svých vozidlech tachograf tak, jak vyžaduje kapitola II nařízení (EU) č. 165/2014. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2 této směrnice.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví obecný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravců, který bude přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti výskytu porušení a k výsledkům kontrol, při kterých nebyla zjištěna žádná porušení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2 této směrnice.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V zájmu usnadnění cílených kontrol na silnicích musí být údaje vedené ve vnitrostátních systémech hodnocení rizika v době provádění kontroly přístupné všem příslušným kontrolním orgánům daného členského státu.

4.  V zájmu usnadnění cílených kontrol na silnicích musí být údaje vedené ve vnitrostátních systémech hodnocení rizika v době provádění kontroly přístupné všem příslušným kontrolním orgánům členských států.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c a (nové)

Směrnice 2006/22/ES

Čl. 9 – odst. 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5a.  Ve všech vozidlech provozujících mezinárodní dopravu a kabotáž se ke dni 2. ledna 2020 zavádí inteligentní tachograf, který udává polohu řidiče po dobu 56 dní.“

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tento článek stanovuje konkrétní pravidla týkající se některých aspektů směrnice 96/71/ES vztahujících se k vysílání řidičů v odvětí silniční dopravy a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU vztahujících se ke správním požadavkům a kontrolním opatřením pro vysílání těchto řidičů.

1.  Tento článek stanovuje konkrétní pravidla týkající se prosazování směrnice 96/71/ES vztahujících se k vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU vztahujících se ke správním požadavkům a kontrolním opatřením pro vysílání těchto řidičů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Ve všech vozidlech provozujících mezinárodní dopravu a kabotáž se ke dni 2. ledna 2020 zavádí inteligentní tachograf, který udává polohu řidiče po dobu 56 dní.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Tranzit je z působnosti této směrnice a směrnice 96/71/ES vyňat.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, když provozují mezinárodní přepravu definovanou v nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, u nichž doba vyslání na jejich území za účelem provozování uvedené přepravy za jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny.

2.  Členské státy uplatňují ustanovení čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, když provozují mezinárodní přepravu nebo kabotáž definované v nařízeních č. 1072/2009 a č. 1073/2009.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy uplatňují směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU u řidičů v odvětví silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni dopravci uvedenými v čl. 1 odst. 3 písm. a), b) a c) a převážejí zboží po úsecích silniční nákladní dopravy v rámci kombinované dopravy uvedené v článku 4 směrnice 92/106/EHS po celou dobu jejich vyslání na svém území.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Pro účely čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 96/71/ES, pokud se činnosti provádějí týž den ve více než jednom členském státě, použijí se pracovní podmínky toho členského státu, které jsou nejpříznivější pro řidiče.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou ukládat jen následující správní požadavkykontrolní opatření:

4.  Členské státy ukládají povinnost podnikatele v silniční dopravě usazeného vjiném členském státě zaslat za každého vyslaného řidiče prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději v okamžiku zahájení vyslání jednoduché prohlášení o vyslání na standardizovaném elektronickém formuláři, který vypracovalazpřístupnila Komise, bez zbytečného prodlení, ve všech úředních jazycích Unie, které obsahuje tyto informace:

a)

  povinnost podnikatele v silniční dopravě usazeného v jiném členském státě zaslat příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději v okamžiku zahájení vyslání prohlášení o vyslání v elektronické podobě, které je vyhotoveno v oficiálním jazyce hostitelského členského státu nebo v angličtině a obsahuje jen tyto informace:

 

i)  totožnost podnikatele v silniční dopravě;

i)  totožnost podnikatele v silniční dopravě a v případě dceřiné společnosti též adresu ústředí;

ii)   kontaktní údaje správce dopravy nebo jiných kontaktních osob v členském státě, kde je dopravce usazen, aby bylo možno spolupracovat s příslušnými orgány hostitelského členského státu, ve kterém jsou služby poskytovány, a odesílat a přijímat dokumenty a oznámení;

ii)   kontaktní údaje správce dopravy nebo jiných kontaktních osob v členském státě, kde je dopravce usazen, aby bylo možno spolupracovat s příslušnými orgány hostitelského členského státu, ve kterém jsou služby poskytovány, a odesílat a přijímat dokumenty a oznámení;

iii)  předpokládaný počet vyslaných řidičůjejich totožnost;

iii)  informace o vyslaném řidiči, včetně jeho totožnosti, země pobytu, pracovního práva rozhodného pro pracovní smlouvu, země, ve které jsou odváděny příspěvky na sociální zabezpečení, a identifikačního údaje pro sociální zabezpečení;

iv)  předpokládanou dobu vyslání a plánované datum začátku a konce vyslání,

iv)  plánované datum začátku a konce vyslání každého pracovníka, aniž by tím byla dotčena možnost případného prodloužení z důvodu nepředvídatelných okolností;

v)  poznávací značky vyslaných vozidel;

v)  poznávací značky vyslaných vozidel;

vi)  typ dopravních služeb (tj. přeprava zboží, přeprava osob, mezinárodní přeprava, kabotážní přeprava);

vi)  typ dopravních služeb (tj. přeprava zboží, přeprava osob, mezinárodní přeprava, kabotážní přeprava);

Jednoduché prohlášení uvedené v prvním pododstavci se může týkat období maximálně šesti měsíců a podnikatel v silniční dopravě jej bez zbytečného prodlení elektronicky aktualizuje podle skutečné aktuální situace.

 

4a.  Členské státy mohou dále ukládat následující správní požadavky a kontrolní opatření:

b)  povinnost řidiče uchovávat a na žádost silniční kontroly předložit v tištěné nebo elektronické podobě kopii prohlášení o vyslání a doklad o dopravní činnosti probíhající na území hostitelského členského státu, jako je elektronický nákladní list (e-CMR) nebo doklad uvedený v článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;

a) povinnost podnikatele v silniční dopravě poskytnout řidiči následující dokumenty, v tištěné nebo elektronické podobě, pro účely silničních kontrol:

 

i)   kopii jednoduchého prohlášení uvedeného v odstavci 4,

 

ii)   doklad o dopravní činnosti probíhající na území hostitelského členského státu uvedený v článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;

 

iii)   elektronický nákladní list (e-CMR);

 

iv)   kopii pracovní smlouvy v úředním jazyce hostitelského členského státu nebo v angličtině;

 

v)   kopii výplatních pásek za období uplynulých dvou měsíců;

c)  povinnost řidiče uchovávat a na žádost silniční kontroly předložit záznamy tachografu, a zejména kódy členských států, na kterých se řidič v rámci mezinárodních přepravních operací či kabotážních operací pohybuje;

b)  povinnost řidiče uchovávat a na žádost silniční kontroly předložit příslušné záznamy tachografu, a zejména kartu řidiče se záznamy o překročení hranic a kódy členských států, na kterých se řidič v rámci mezinárodních přepravních operací či kabotážních operací pohyboval;

d)   kopii pracovní smlouvy nebo rovnocenného dokumentu ve smyslu článku 3 směrnice Rady 91/533/EHS20, přeloženou do některého z oficiálních jazyků hostitelského členského státu nebo do angličtiny;

 

e)  povinnost řidiče předložit na vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo elektronické podobě kopii výplatních pásek za období uplynulých dvou měsíců; během silniční kontroly musí mít řidič možnost kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo osobu či subjekt, které mohou tuto kopii poskytnout;

 

f)  povinnost podnikatele v silniční dopravě poskytnout po skončení období vyslání na žádost orgánů hostitelského členského státu v přiměřené lhůtě tištěné či elektronické kopie dokumentů uvedených v písmenech b), c)e);

c)  povinnost podnikatele v silniční dopravě poskytnout po skončení období vyslání na žádost orgánů hostitelského členského státu tištěné či elektronické kopie dokumentů uvedených v písmenech a) a b), včetně kopií příslušných výplatních pásek,to bez zbytečného prodlení;

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32).

 

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Členské státy mohou uložit další správní požadavky a kontrolní opatření, pokud dojde k situaci nebo novému vývoji, kdy se stávající správní požadavky a kontrolní opatření jeví jako nedostatečná nebo neúčinná, a nemohou tudíž zajistit účinné sledování plnění povinností stanovených ve směrnici 96/71/ES, [směrnici 2014/67/EU] a v této směrnici, za předpokladu, že dané požadavky a opatření jsou oprávněná a přiměřená.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Členské státy uvědomí Komisi a informují poskytovatele služeb o veškerých opatřeních uvedených v odstavci 4a, jež uplatňují nebo provedly. Komise sdělí tato opatření ostatním členským státům. Informace pro poskytovatele služeb se obecně zpřístupní na oficiální vnitrostátní webové stránce uvedené v článku 5 směrnice 2014/67/EU. Komise sleduje uplatňování opatření uvedených v odstavci 4c, zhodnotí jejich soulad s právem Unie a případně přijme nezbytná opatření v souladu se svými pravomocemi podle Smlouvy o fungování EU. Komise podává Radě pravidelně zprávy o opatřeních sdělených členskými státy a případně o aktuálním stavu jejích analýz či posouzení.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d.  Doklady, na něž odkazuje čl. 2 odst. 4a písm. a), b) a c), se uchovávají na palubě vozidla a předkládají se oprávněným kontrolorům členského státu, který hostí vyslaného řidiče v době silniční kontroly.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4e.  Pro účely posouzení, zda jsou splněna ustanovení směrnic 96/71/ES a 2014/67/EU, ověří příslušné orgány hostitelského členského státu při silničních kontrolách tyto skutečnosti:

 

a)   údaje z tachografu za daný den a za předchozích 56 dnů;

 

b)   elektronické nákladní listy za daný den a za předchozích 56 dnů;

 

c)   dokumenty uvedené v čl. 4a písm. a), b) a c).

 

Orgány provádějící silniční kontroly postoupí veškeré informace, na něž se odkazuje ve výše uvedeném odstavci, příslušným orgánům členského státu odpovědného za posouzení souladu se směrnicemi 96/71/ES a 2014/67/EU.

 

Aby se usnadnilo provádění této směrnice, příslušné orgány členských států spolupracují a poskytují si vzájemnou pomoc a veškeré relevantní informace za podmínek stanovených ve směrnici 2014/67/EU a v nařízení (ES) č. 1071/2009.

 

Za účelem zvýšení účinnosti přeshraničního prosazování a cílených kontrol poskytnou členské státy všem příslušným oprávněným inspekčním orgánům přístup v reálném čase do systému IMI, do vnitrostátních elektronických rejstříků zřízených nařízením (ES) č. 1071/2009, k jednoduchým prohlášením uvedeným v odstavci 4 tohoto článku a ke všem dalším relevantním databázím.

Odůvodnění

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4f.  Aby se zajistila co největší transparentnost, zveřejní se unijní seznam silničních dopravců, kteří nesplňují příslušné právní požadavky. Tento unijní seznam je založen na společných kritériích vypracovaných na úrovni Unie a je každoročně přezkoumáván Evropským orgánem pro pracovní záležitosti. Silniční dopravci uvedení na unijním seznamu podléhají zákazu provozování činnosti. Tento zákaz provozování činnosti platí na celém území členských států. Ve výjimečných případech mohou členské státy přijmout jednostranná opatření. V mimořádné situaci a v případě, že čelí nepředvídanému bezpečnostnímu problému, mají členské státy možnost okamžitě vydat zákaz provozování činnosti na svém území.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pro účely odst. 4 písm. a) může podnikatel v silniční dopravě poskytnout prohlášení o vyslání pokrývající období maximálně šesti měsíců.

vypouští se

Odůvodnění

Prohlášení o vyslání pro skupinu řidičů a všechny druhy dopravy na období šesti měsíců nepřináší z hlediska prosazování žádnou přidanou hodnotu, neboť zahrnuje jen velmi obecné informace, na jejichž základě donucovací orgány nemohou posoudit, zda se jedná o skutečné vyslání. Prohlášení o vyslání za každého řidiče a za každé vyslání naopak zajišťuje skutečnou a vynutitelnou souvislost mezi dopravní činností na straně jedné a řidičem a vozidlem, kteří se do ní zapojují, na straně druhé. Je to jediný způsob, jak odstranit případné zneužívání.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Příslušné orgány členských států úzce spolupracují a poskytují si vzájemnou pomoc a veškeré relevantní informace za podmínek stanovených ve směrnici 2014/67/EU a v nařízení (ES) č. 1071/2009.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c.  Za účelem zvýšení účinnosti přeshraničního prosazování a cílených kontrol poskytnou členské státy všem příslušným orgánům přístup v reálném čase do systému IMI, do vnitrostátních elektronických rejstříků zřízených nařízením (ES) č. 1071/2009, k jednoduchým prohlášením uvedeným v odstavci 4 tohoto článku a ke všem dalším relevantním databázím.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do […] [Lhůta pro provedení bude co možná nejkratší a obecně nebude delší než dva roky.] Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů.

Členské státy do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do dne uvedeného v druhém pododstavci zůstávají v plném rozsahu v platnosti směrnice 2003/88/ES, 96/71/ES a 2014/67/ES.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

Referenční údaje

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.6.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Martina Dlabajová

21.9.2017

Projednání ve výboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum přijetí

25.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

23

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

Referenční údaje

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Datum předložení EP

31.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum přijetí

4.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

21

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Datum předložení

8.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 13. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí