Διαδικασία : 2017/0121(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0206/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0206/2018

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0339

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1242kWORD 184k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Merja Kyllönen

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Martina Dlabajová, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0278),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0170/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0206/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Δεδομένου του υψηλού βαθμού κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών, απαιτούνται ειδικοί τομεακοί κανόνες για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών. Κατά συνέπεια, σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια, να συμβάλει στην εναρμόνιση, στην επιβολή της εφαρμογής, στην καταπολέμηση παράνομων πρακτικών και στη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και, αφετέρου, κατάλληλοι επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για τους μεταφορείς.

(1)  Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και να παρέχεται κατάλληλο επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους μεταφορείς, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών όπως ειδικότερα κατοχυρώνονται στις Συνθήκες.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι μεταφορείς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους (90%) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, δεν αντιμετωπίζουν δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς ή καταχρηστικούς και μεροληπτικούς ελέγχους που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών, μέσω του σεβασμού των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών, καθώς και της ιδιαιτερότητας του κλάδου, εφόσον οι οδηγοί είναι εξαιρετικά κινητικοί και όχι αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς και στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς και στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με θεμιτό και αναλογικό ανταγωνισμό χωρίς μεροληψία ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, όποια εθνική νομοθεσία ή πολιτική εφαρμόζεται στον τομέα των μεταφορών σε εθνική εμβέλεια, οφείλει να ενισχύει την ανάπτυξη και την εδραίωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και να μην συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα.

(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους, καθώς και παράνομες πρακτικές, όπως η χρήση εταιρειών-σφραγίδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, που δημιουργούν μεγάλο διοικητικό φόρτο για τους οδηγούς και τους μεταφορείς. Αυτό προκαλεί ανασφάλεια δικαίου, με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με την απόσπαση οδηγών και να διεξάγονται αυστηρότεροι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι καταβάλλονται όντως οι κοινωνικές εισφορές για τους αποσπασμένους οδηγούς.

 

_________________

 

1α. Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)

 

1β. Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ.

(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού των ελέγχων σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τον χρόνο εργασίας με τους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων σχετικά με την απόσπαση οδηγών, χωρίς πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας πρέπει να περιορίζονται σε ελέγχους στις εγκαταστάσεις των μεταφορέων, μέχρις ότου γίνει διαθέσιμη η τεχνολογία που θα καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή αποτελεσματικών καθ’ οδόν ελέγχων για τον χρόνο εργασίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των υπηρεσιών μεταφορών και τον άμεσο αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια, θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο οι καθ’ οδόν έλεγχοι. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι κανόνες που αφορούν τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται μόνο στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Για να είναι εφικτοί αποτελεσματικότεροι, ταχύτεροι και περισσότεροι καθ’ οδόν έλεγχοι και ταυτόχρονα να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους οδηγούς, η τήρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να ελέγχεται στο πλαίσιο ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και όχι στο πλαίσιο καθ’ οδόν ελέγχων.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Για να υλοποιήσουν τον στόχο της αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασυνδέσουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους διαμέσου του συστήματος ERRU (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών), με νομική βάση το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών εθνικών μητρώων, ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών ελεγκτών, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο ERRU.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Για να γίνει δυνατή η καλύτερη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για την υλοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 και της οδηγίας 2006/15, και για να διευκολυνθούν οι οδικοί μεταφορείς στη συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις κατά την απόσπαση οδηγών, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μία ή περισσότερες ενότητες του συστήματος ΙΜΙ για την υποβολή των δηλώσεων απόσπασης και μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρέχει στους επιθεωρητές άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και το IMI, κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στην ευφυή επιβολή της νομοθεσίας και να παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη για την πλήρη εφαρμογή και χρήση συστημάτων αποτίμησης επικινδυνότητας. Προς τούτο, θα πρέπει να δοθεί στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, με πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Οι κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων που εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών θα πρέπει να είναι ισορροπημένοι, απλοί και με μικρό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τους μεταφορείς. Δεν θα πρέπει να έχουν ως στόχο να αποθαρρύνουν κάποιον μεταφορέα να δραστηριοποιείται εκτός της χώρας εγκατάστασής του.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας.

(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει ανασφάλεια δικαίου, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών και υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών εταιρειών. Είναι λοιπόν απαραίτητη η εναρμόνιση των διοικητικών απαιτήσεων και των μέτρων ελέγχου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη και αυθαίρετη καθυστέρηση των μεταφορέων στη διάρκεια της απόσπασης.

_________________

_________________

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Τα κράτη μέλη, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τους κανόνες, θα πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες, να συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο και να προσφέρουν αμοιβαία συνδρομή μέσω του Συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), τη νομική βάση του οποίου αποτελεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1034/2012. Το ΙΜΙ θα χρησιμοποιείται επίσης για την αποστολή και την επικαιροποίηση των δηλώσεων απόσπασης που στέλνουν οι μεταφορείς στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προορισμού. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτείται η ανάπτυξη παράλληλης δημόσιας διεπαφής εντός του συστήματος ΙΜΙ, όπου θα έχουν πρόσβαση οι μεταφορείς.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Όλοι οι παράγοντες στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών θα πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για τις παραβάσεις των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει όταν ο παράγων έχει όντως γνώση των παραβάσεων ή όταν, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων, όφειλε να τις γνωρίζει.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ)  Για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως ορίζουν οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με την απόσπαση οδηγών.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9δ)  Οι συμβαλλόμενοι πρέπει να ενθαρρυνθούν να ενεργούν με κοινωνική ευθύνη, χρησιμοποιώντας μεταφορείς οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τους συμβαλλόμενους να βρουν τέτοιους μεταφορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών, με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων μεταφορικών εταιρειών, αν χρειαστεί.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Δεδομένου ότι στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη οδηγών, θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας προκειμένου το επάγγελμα αυτό να γίνει πιο ελκυστικό.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Οι διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, που περιέχονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ, και σχετικά με την επιβολή των διατάξεων αυτών, που περιέχονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ, πρέπει να ισχύουν για τον τομέα των οδικών μεταφορών υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση διεθνών μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/200918 και 1073/200919 εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών που εκτελούνται από τον οδηγό.

(12)  Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Αυτός ο επαρκής δεσμός υπάρχει στις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009 εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η οδηγία 96/71/ΕΚ και η οδηγία 2014/67/ΕΕ θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές. Επιπλέον, οι κανόνες σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων πρέπει επίσης να ισχύουν στο οδικό σκέλος μιας συνδυασμένης μεταφοράς, όπως αναφέρεται στην οδηγία 1992/106/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι το οδικό σκέλος εκτελείται εντός του ίδιου κράτους μέλους.

__________________

__________________

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η οδηγία 96/71/ΕΚ πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής και υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός με τοπικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, η οδηγία 96/71/ΕΚ θα πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη συχνότητα και τη διάρκεια των μεταφορών που εκτελούνται από έναν οδηγό.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  Εφόσον δεν υπάρχει επαρκής δεσμός ενός οδηγού με το έδαφος κράτους μέλους διαμετακόμισης, οι διαμετακομιστικές μεταφορές δεν θα πρέπει να θεωρούνται περιπτώσεις απόσπασης.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ)  Οι οδικές μεταφορές αποτελούν τομέα υψηλής κινητικότητας που απαιτεί κοινή προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές σχετικές με τις αμοιβές στον τομέα. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλεια δικαίου σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που καλούνται να τηρήσουν. Οι εν λόγω κανόνες και απαιτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευπρόσιτες για τις μεταφορικές επιχειρήσεις και πρέπει να επιτρέπουν την διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Είναι σημαντικό για τους νέους κανόνες να μην εισάγουν περιττό διοικητικό φόρτο και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των ειδικών τομεακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός ταχογράφος.

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των ειδικών τομεακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός ταχογράφος. Για να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την παρούσα οδηγία και την οδηγία 96/71, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν στους οδικούς μεταφορείς μόνο τις διοικητικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον τομέα οδικών μεταφορών.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για να ελαχιστοποιηθούν ο διοικητικός φόρτος και η διαχείριση εγγράφων που βαρύνει τους οδηγούς, οι μεταφορείς διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα, όλα τα αναγκαία έγγραφα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2014/67/ΕΕ όσον αγορά την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης, της εφαρμογής και της επιβολής της παρούσας οδηγίας, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη για την ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, θα αποτελούσε πλεονέκτημα η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΙΜΙ ώστε να περιλαμβάνουν την υποβολή και τη μετάδοση απλών δηλώσεων.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεταφορέων, που είναι συχνά μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να απλουστευθεί η διαδικασία αποστολής δηλώσεων απόσπασης από μεταφορείς, με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων με ορισμένα προκαθορισμένα στοιχεία μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ)  Η γενική εφαρμογή και υλοποίηση των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να επηρεάσει τη δομή του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της Ένωσης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο της εν λόγω διαδικασίας.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13ε)  Η επιβολή της νομοθεσίας θα πρέπει να εστιάζει σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι καθ’ οδόν έλεγχοι δεν θα πρέπει να αποκλείονται αλλά θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο αμερόληπτο, μόνο για φορτωτικές ή την ηλεκτρονική έκδοσή τους, επιβεβαιώσεις προεγγραφών και βεβαίωση επιστροφής στη χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα ή κατοικίας του οδηγού. Στους καθ’ οδόν ελέγχους θα πρέπει να ελέγχονται καταρχήν τα δεδομένα των ταχογράφων, τα οποία είναι σημαντικά για τον καθορισμό της δραστηριότητας οδηγού και οχήματος εντός κυλιόμενης περιόδου τεσσάρων εβδομάδων και της γεωγραφικής κάλυψης της δραστηριότητας αυτής. Η καταγραφή του κωδικού χώρας μπορεί να βοηθήσει.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13στ)  Ο αντίκτυπος της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον κλάδο των οδικών μεταφορών θα πρέπει να αξιολογείται κατ’ επανάληψη από την Επιτροπή και να αναφέρεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα πρέπει να κατατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων αυτών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13ζ)  Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ειδικής μεταχείρισης του τομέα των μεταφορών, όπου η μετακίνηση αποτελεί την ίδια την ουσία της εργασίας των οδηγών, η εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών θα πρέπει να συμπέσει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης στην οδηγία 2006/22/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις επιβολής και συγκεκριμένων κανόνων σε σχέση με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/EΕ για τους αποσπασμένους οδηγούς στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13η)   Για να προσαρμόζονται τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στις εξελίξεις όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τροποποιήσεις των παραρτημάτων αυτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου\*. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες του κανονισμού 2016/679 που αναφέρονται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Οι κανόνες για τη διασφάλιση των καλών κοινωνικών συνθηκών σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για να δημιουργηθεί μια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί μια αλυσίδα ευθύνης που να καλύπτει όλους τους φορείς στην αλυσίδα επιμελητείας. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της ευθύνης και η αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ισότητας θα κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του οδηγού και θα προωθήσει τον υγιή ανταγωνισμό.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και, στην περίπτωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις, μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Τα κράτη μέλη οργανώνουν καθ’ οδόν ελέγχους της τήρησης της οδηγίας 2002/15/ΕΚ μόνο μετά την εφαρμογή τεχνολογίας που επιτρέπει στους ελέγχους αυτούς να είναι αποτελεσματικοί. Μέχρι τότε, οι έλεγχοι αυτοί θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις των μεταφορικών εταιρειών.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται τουλάχιστον το 3 % των ημερών που εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται τουλάχιστον το 3 % των ημερών που εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Έπειτα από καθ’ οδόν ελέγχους και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα, επιτρέπεται στον οδηγό να συνεχίσει τη μεταφορά και ο μεταφορέας στο κράτος μέλος εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που ελέγχθηκαν και τον αριθμό καθώς και τη φύση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

4.  Οι πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που ελέγχθηκαν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και τον αριθμό καθώς και τη φύση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από τις αρχές επιβολής του νόμου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της επικρατείας της.

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) 165/2014. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από τις αρχές επιβολής του νόμου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της επικρατείας της. Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

1.  Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·

β) «να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·»·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί διμερώς δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή του άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, ανταλλάσσονται μεταξύ των καθορισμένων φορέων που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2:

1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί διμερώς δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, ανταλλάσσονται μεταξύ των καθορισμένων φορέων που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7:

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μετά από αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

β)  μετά από συγκεκριμένη αίτηση κράτους μέλους σε μεμονωμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η ζητούμενη πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη μέσω άμεσης αναζήτησης στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τις πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών.

1α.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τις πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, η προθεσμία είναι 20 ημέρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση.

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 3α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή αδύνατη, το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Τα εν λόγω κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει.

Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή αδύνατη, το ερωτώμενο κράτος μέλος ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών, τεκμηριώνοντας και αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία παροχής των σχετικών πληροφοριών. Τα εν λόγω κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται για επίμονο πρόβλημα στην ανταλλαγή πληροφοριών ή για πάγια άρνηση διαβίβασης πληροφοριών, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, στα οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η διερεύνηση του θέματος και, ενδεχομένως, η επιβολή κυρώσεων στο κράτος μέλος.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εγκαταστήσουν συστήματα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2, η Επιτροπή καθορίζει κοινή μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου υλοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, μέσω του Ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (ERRU), στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β β (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

2α.  Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εφαρμογή, κοινή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα παρέχει στους επιθεωρητές, το αργότερο από το 2020, άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και στο IMI, κατά τη διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων και των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Η εν λόγω εφαρμογή αναπτύσσεται μέσω ενός δοκιμαστικού σχεδίου.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές πράξεις κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον η επιχείρηση οδικών μεταφορών χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε όλα τα οχήματά της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, με τις οποίες καθορίζει κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον η επιχείρηση οδικών μεταφορών χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, στα οχήματά της.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  Στην παράγραφο 3 το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

3.  Ένας αρχικός κατάλογος παραβάσεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) 3821/85 ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Ένας αρχικός κατάλογος παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014 ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των παραβάσεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, η Επιτροπή δύναται, όπου κρίνεται απαραίτητο, να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την κοινή κλίμακα παραβάσεων, οι οποίες θα χωρίζονται ανά κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις γιανα τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15α, με σκοπό τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την κοινή κλίμακα παραβάσεων, οι οποίες θα χωρίζονται ανά κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η παράβαση των αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η παράβαση των αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

4.  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας και στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων μεταφορών είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαμέσου τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, κοινής για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της οποίας θα διαθέτουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στο ERRU.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν αίτησης ή άμεσα, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 8.

5.  Τα κράτη μέλη θέτουν άμεσα τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών, μέσω διαλειτουργικών εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με μεταφορείς, παραβάσεις και εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα συγκεντρώνεται και θα εκτελείται μέσω της προσφερόμενης από το ERRU διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων εθνικών μητρώων των κρατών μελών.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις κοινή προσέγγιση για την καταγραφή και τον έλεγχο των χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, και των περιόδων τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 2.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή προσέγγιση για την καταγραφή και τον έλεγχο των χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβανομένου του είδους της καταγραφής και των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί, καθώς και για την καταγραφή και τον έλεγχο των περιόδων τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα και δεν είναι σε θέση να ασκεί δραστηριότητες με το όχημα αυτό.·

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

 

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 13 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(8α)  Στο άρθρο 13, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 από τις αρχές επιβολής του νόμου·

β)  την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 από τις αρχές επιβολής του νόμου·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 14

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(8β)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα οδηγία, η Επιτροπή προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα οδηγία, η Ένωση προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

Έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε οχήματα από τρίτες χώρες.

Έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε οχήματα από τρίτες χώρες.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 8 γ (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 15

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(8γ)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων οι οποίες είναι αναγκαίες για την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της βέλτιστης πρακτικής, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με στόχο την εφαρμογή των αναγκαίων προσαρμογών σε παρακολούθηση των εξελίξεων της βέλτιστης πρακτικής.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 8 δ (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 15α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8δ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 15α :

 

Άρθρο 15 α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.  Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 15 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να διατυπώσουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Στο Μέρος Α, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1)  ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ή/και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·

(1)  ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή/και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α α)  στο μέρος Α, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2) για την περίοδο την αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 km/h για οχήματα κατηγορίας N3 ή τα 105 km/h για οχήματα κατηγορίας M3 [οι κατηγορίες N3 και M3 ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους·

«για την περίοδο την αναφερόμενη στο άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 km/h για οχήματα κατηγορίας N3 ή τα 105 km/h για οχήματα κατηγορίας M3 (οι κατηγορίες N3 και M3 ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

__________________

__________________

ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 27).

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο)»·

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α β (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α β)  Στο μέρος Α, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(4)  ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·

(4)  ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.·

(6)  εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνολογία επιτρέπει τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Παράρτημα I – Μέρος Β – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  Στο Μέρος B, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης ότι οι συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης ότι οι συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την οδηγία 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και 1073/2009, και όταν ο οδηγός διέρχεται από ένα κράτος μέλος υπό καθεστώς διαμετακόμισης, χωρίς να προβαίνει σε φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων, ούτε σε επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

διαγράφεται

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς του υπολογισμού των περιόδων απόσπασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2:

διαγράφεται

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ημερήσιος χρόνος εργασίας μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή ημέρα·

διαγράφεται

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη ημέρα·

διαγράφεται

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος εργασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την οδηγία 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν:

 

α)  ενδομεταφορές, όπως αυτές ορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και 1073/2009·

 

β)  το οδικό σκέλος μιας συνδυασμένης μεταφοράς, όπως αναφέρεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ, υπό την προϋπόθεση ότι το οδικό σκέλος εκτελείται εντός του ίδιου κράτους μέλους.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1α [σχετικά με τη διάρκεια της απόσπασης] της οδηγίας 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, σε οδικές μεταφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποχρέωση του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες:

α)  Ο οδικός μεταφορέας οφείλει να υποβάλει και/ή να επικαιροποιήσει δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, στις εθνικές αρμόδιες αρχές, το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες:

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα·

i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα με τη χρήση του ενδοκοινοτικού αριθμού φορολογικού μητρώου του·

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  τον αναμενόμενο αριθμό και την ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών·

iii)  πληροφορίες σχετικά με τους αποσπασμένους οδηγούς, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: ταυτότητα, χώρα κατοικίας, χώρα καταβολής των επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και αριθμός άδειας οδήγησης·

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την αναμενόμενη διάρκεια και την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης·

iv)  το κράτος μέλος υποδοχής, την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, την εκτιμώμενη διάρκεια και την ημερομηνία λήξης της απόσπασης και το δίκαιο που θα διέπει τη σύμβαση εργασίας·

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv a)  την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των παραληπτών, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί e-CMR·

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vi a)  τις διευθύνσεις φορτώσεων και εκφορτώσεων, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί e-CMR·

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β)  υποχρέωση του μεταφορέα να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών·

γ)  υποχρέωση του μεταφορέα να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών·

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Κατά τους ελέγχους καθ’ οδόν στους οποίους αναφέρονται τα στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στον οδηγό να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τα αιτούμενα έγγραφα·

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παραδώσει, μετά την περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

γ β)  υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παραδώσει, μετά την περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς και τεκμηρίωση της αμοιβής των αποσπασμένων οδηγών που σχετίζεται με την περίοδο απόσπασης και τη σύμβαση εργασίας ή ισοδύναμο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου1a, τα δελτία χρόνου παρουσίας που αφορούν την εργασία του οδηγού και αποδείξεις πληρωμών. Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής υποβάλλει το αντίστοιχο αίτημα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, η οποία ζητεί τις πληροφορίες αυτές από τον μεταφορέα. Ο μεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιεί το ΙΜΙ για την υποβολή των εν λόγω εγγράφων.

 

__________________

 

1a Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας του (ΕΕ L 288, 18.10.1991, σ. 32).

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά·

διαγράφεται

__________________

__________________

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το αντίγραφο·

διαγράφεται

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι μηνών το μέγιστο.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση που να καλύπτει περίοδο έξι μηνών το μέγιστο.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα στοιχεία από τις δηλώσεις αποθηκεύονται στο αποθετήριο του ΙΜΙ για τους σκοπούς των ελέγχων, για περίοδο 18 μηνών, και είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα για όλες τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάπτυξη τυποποιημένων εντύπων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή δηλώσεων, προσδιορίζει τις λειτουργίες της δήλωσης στο ΙΜΙ και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία i) έως vi a) της παραγράφου 4 στοιχείο α) πρέπει να εμφανίζονται στη δήλωση και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δηλώσεις μεταφράζονται αυτομάτως σε γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής. Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 2.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ.  Τα κράτη μέλη αποφεύγουν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση των μέτρων ελέγχου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην προβλεπόμενη διάρκεια και τις προβλεπόμενες ημερομηνίες απόσπασης.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2β

 

Ευθύνη

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της παρούσης οδηγίας, όταν αυτοί γνωρίζουν ή, στη βάση όλων των σχετικών περιστάσεων, θα έπρεπε να γνωρίζουν, ότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες μεταφοράς παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2γ

 

Ρήτρα αναθεώρησης για την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αξιόπιστων μεταφορικών επιχειρήσεων

 

Η Επιτροπή αξιολογεί τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών και υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων μεταφορικών επιχειρήσεων, αν κριθεί σκόπιμο, εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2δ

 

Ευφυής επιβολή

 

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

2.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχο για την απόσπαση, και ότι αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργούνται χωρίς διακρίσεις, και ιδίως χωρίς διακρίσεις με βάση τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την απόσπαση.

 

3.  Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας οι οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης κινδύνων το οποίο θέσπισαν δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διεύρυναν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τέτοιου είδος παραβάσεων ως αυτοτελή κίνδυνο.

 

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, στις δηλώσεις απόσπασης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής βάσει της Συμβάσεως περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR).

 

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων στα οποία τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση, τους όρους χρήσης τους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβασή τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:

 

α)  λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσής τους, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού·

 

β)  τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·

 

γ)  τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης ανάλογα με το είδος των δεδομένων.

 

6.  Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται.

 

7.  Τα κράτη μέλη διενεργούν, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε σχέση με τις αποσπάσεις, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στο πεδίο των αποσπάσεων, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.

 

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2ε

 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

 

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

 

8.  Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου: Άρθρο 8

 

9.  Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών: Άρθρο 2 παράγραφος 5.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις επιπτώσεις του άρθρου 2, έως [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις επιπτώσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], και υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και προσαρμογής στους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις που τίθενται για τους οδηγούς και για όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία, τις επιχειρήσεις, τις διοικήσεις και τους ελεγκτές.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] [Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη] τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις ... [δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο τομέας των μεταφορών, λόγω της αναγνωρισμένης υψηλής κινητικότητάς του, εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ, έως ότου η παρούσα οδηγία τεθεί σε ισχύ.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο τομέας των μεταφορών εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ έως την ημερομηνία έναρξης των απαιτήσεων εφαρμογής με τις οποίες θεσπίζονται ειδικοί κανόνες σχετικά με τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις κύριες επιδιώξεις της Επιτροπής Juncker συγκαταλέγεται η οικοδόμηση μιας δικαιότερης Ευρώπης μέσω της εδραίωσης της κοινωνικής της διάστασης. Στην πολιτική μεταφορών και δη των οδικών, ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 31 Μαΐου 2017 το πρώτο από τα τρία πακέτα κινητικότητας.

Ο ευρωπαϊκός τομέας οδικών μεταφορών παρέχει απασχόληση σε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που του αναλογούν αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο περίπου του συνόλου των εκπομπών του τομέα μεταφορών. Το πρώτο πακέτο κινητικότητας επιδιώκει βεβαίως να εκσυγχρονίσει τον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών/κινητικότητας και να τον καταστήσει κοινωνικά δικαιότερο και ανταγωνιστικότερο κατά την περίοδο της μετάβασης προς καθαρότερες μεταφορές.

Οι τροπολογίες που έχει προτείνει η Επιτροπή αποσκοπούν σε μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη νομοθεσία περί οδικών μεταφορών αλλά και σε μια μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα του κλάδου. Επιθυμεί δε παράλληλα να ελαφρύνει τον υπέρμετρο ρυθμιστικό φόρτο για τους μεταφορείς και να αποτρέψει οποιεσδήποτε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η αξιολόγηση της κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών έχει αναδείξει σειρά αδυναμιών και προβλημάτων του σημερινού νομοθετικού πλαισίου, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη το ερμηνεύουν, εφαρμόζουν και εκτελούν με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Τούτο υπονομεύει όχι μόνο την ασφάλεια δικαίου αλλά οδηγεί επίσης σε άνιση μεταχείριση των οδηγών και των μεταφορέων.

Οι βασικές πράξεις κοινωνικής νομοθεσίας στον κλάδο των οδικών μεταφορών είναι οι εξής:

- οδηγία 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών·

- οδηγία 2006/22/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ·

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·

- οδηγία 2014/67/ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»), και

- οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι προτάσεις του πρώτου πακέτου κινητικότητας για τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/22/ΕΚ και η έγκριση ειδικού νόμου, ‘lex specialis’, σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών (προτάσεις τροποποίησης των οδηγιών 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ) αποτελούν μια συνεκτική δέσμη νομικών διατάξεων από κοινού με τις τροποποιήσεις των κανονισμών 561/2006, 165/2014, 1071/2009 και 1072/2009. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που περιέχει το πρώτο πακέτο κινητικότητας, πρέπει ειδικά οι προτάσεις σχετικά με τον κοινωνικό πυλώνα και τον πυλώνα της εσωτερικής αγοράς να εξεταστούν ως ενιαίο σύνολο.

Ως γενική παρατήρηση, η εισηγήτρια επιθυμεί να ευχαριστήσει την Επιτροπή διότι κατέθεσε αυτήν την ολοκληρωμένη πρόταση αντί μεμονωμένων νομοθετικών προτάσεων. Η εισηγήτρια φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής περιέχει αρκετά στοιχεία ώστε να μπορέσει να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις που θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας κοινωνικά δικαιότερης εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, θα προαγάγουν την οδική ασφάλεια και θα αποτρέψουν οποιοδήποτε κοινωνικό ντάμπινγκ. Οι πολυάριθμες προτάσεις για τη μείωση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημίας που προξενούν οι οδικές μεταφορές είναι επίσης σημαντικές τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πακέτο κινητικότητας. Σημαντικές προσπάθειες πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά το κλίμα και οι προτάσεις της Επιτροπής θα βοηθήσουν σε αυτό.

Lex specialis – ειδικός νόμος για αποσπασμένους οδηγούς

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της πλήρους αναθεώρησης. Μια τέτοια ολοκληρωμένη αναθεώρηση κρίνεται οπωσδήποτε αιτιολογημένη αλλά το τελικό της αποτέλεσμα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της ειδικής νομοθεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι είναι δυνατό να εξεταστούν παράλληλα οι προτάσεις για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και τους αποσπασμένους οδηγούς αλλά θεωρεί ότι δεν πρέπει να εγκριθεί τελική θέση μέχρι να γίνει γνωστό το οριστικό αποτέλεσμα της αναθεώρησης της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων.

Η εισηγήτρια κρίνει δικαιολογημένη την επεξεργασία χωριστής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές και τους οδηγούς αυτών από την οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων και υιοθετεί επίσης την προσέγγιση αυτή. Από την άποψη αυτή, η εισηγήτρια επιθυμεί να ευχαριστήσει την Επιτροπή για την πρότασή της περί οδικών μεταφορών και για την απόφασή της να την εξετάσει χωριστά διότι φρονεί ότι η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων δεν διαμορφώθηκε κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την παράμετρο της κινητικότητας που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του οδηγού. Αυτός είναι εξάλλου ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η υφιστάμενη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων αντιμετώπισε τόσες δυσκολίες στην εφαρμογή της στον τομέα των οδικών μεταφορών. Από την άλλη, υπήρξαν προβλήματα ερμηνείας που οδήγησαν την Επιτροπή να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον κρατών μελών. Οι ενέργειες αυτές συνεχίζουν να εκκρεμούν στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο εξάλλου αναμένει, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον της εισηγήτριας, κατευθυντήριες γραμμές από το Συμβούλιο της ΕΕ και από το Κοινοβούλιο. Οι υφιστάμενες ασάφειες επέτρεψαν να δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών και να παρατηρηθούν κρούσματα κοινωνικού ντάμπινγκ που πλήττει βεβαίως τους οδηγούς, και ανισότητες λόγω διαφορετικών καθεστώτων μεταξύ οδηγών σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι ο lex specialis οφείλει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες αυτές και να καταστήσει τον κλάδο των μεταφορών, την ραχοκοκκαλιά της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, κοινωνικά δίκαιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η νομοθεσία σαφής σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και χωρίς προβλήματα εφαρμογής και επιβολής.

Η Επιτροπή έχει προτείνει, σε περιπτώσεις εκτέλεσης διεθνών μεταφορών υπό καθεστώς υπεργολαβίας, να υπάρχει ένα όριο 3 ημερών/18 ωρών πριν αρχίσει η εφαρμογή εκείνων των διατάξεων της οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων που αφορούν την ετήσια άδεια και τις ελάχιστες αμοιβές. Στο σημείο αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις με στόχο την απλούστευση της εφαρμογής και της επιβολής και την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως και για λόγους σαφήνειας, ο lex specialis πρέπει επίσης να καλύπτει και άλλες περιπτώσεις μεταφορών στις οποίες η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων θα ισχύει άμεσα, από την πρώτη ημέρα.

Σε ό,τι δε αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις και τους ελέγχους, η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για κλειστό κατάλογο. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες κατά την διενέργεια των ελέγχων και θα είναι οι κανόνες του παιχνιδιού ούτως ειπείν κατανοητοί από όλους. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που θα παρέχονται στη δήλωση, η εισηγήτρια εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων, τουλάχιστον σε σχέση με τις λεπτομέρειες της πλευράς που παρήγγειλε την μεταφορά. Η Επιτροπή προτείνει επίσης κατάλογο των στοιχείων που ο οδηγός οφείλει να προσκομίζει κατά τη διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι ο κατάλογος πρέπει να εξεταστεί έχοντας τον διοικητικό φόρτο κατά νου και ότι καλό θα ήταν να διαβιβάζονται ενδεχομένως ορισμένα στοιχεία με ηλεκτρονικά μέσα. Επιπροσθέτως, θα ήταν προτιμότερο να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ισχύει η υποχρέωση παροχής πληροφοριών μάλλον για την εταιρεία που διενεργεί την μεταφορά παρά για τον οδηγό. Η εισηγήτρια είναι επίσης της άποψης ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συμπερίληψης της ευθύνης του ζητούντος τη μεταφορά από τα κράτη μέλη στο στάδιο της εφαρμογής, εφόσον βεβαίως αυτά το κρίνουν σκόπιμο.

Διοικητικές απαιτήσεις και έλεγχοι πρέπει να εξεταστούν ως σύνολο σε σχέση με τους τύπους μεταφορών επί των οποίων θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί για τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Οι απαιτήσεις οφείλουν να είναι εύλογες από την άποψη του διοικητικού φόρτου και αποτελεσματικές από την άποψη των καθ’ οδόν ελέγχων, προκειμένου να μην καθυστερεί η μεταφορά. Η εισηγήτρια θεωρεί πολύ σημαντική την προοπτική προσεκτικής εξέτασης των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρέχει η ψηφιοποίηση στο θέμα της βελτίωσης των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ αρχών των κρατών μελών και πιστεύει επίσης ότι η εμβέλεια της αρχής της μονοαπευθυντικής θυρίδας που μπορεί να θεσπιστεί στη βάση των υφιστάμενων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του ΙΜΙ, χρήζει επίσης διερεύνησης.

Η εισηγήτρια θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων περί αποσπάσεων. Από την άποψη αυτή, το σύστημα για τα εχέγγυα αξιοπιστίας, το σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας και οι ευκαιρίες που παρέχει η οδηγία 2014/67/ΕΕ πρέπει επίσης να αξιολογηθούν από την άποψη της αποτελεσματικότητάς τους.

Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι, στο πλαίσιο των μελλοντικών διαδικασιών, θα χρειαστεί να γίνουν αξιολογήσεις της κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με οδηγούς/επιχειρήσεις από ή σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. Οι κανόνες της ΕΕ για τους αποσπασμένους οδηγούς δεν πρέπει, κατά την άποψη της εισηγήτριας, να γίνουν αιτία για την απλή μετατόπιση εκτός ΕΕ του κοινωνικού ντάμπινγκ εις βάρος των οδηγών. Έχει επίσης σημασία να εξεταστούν πιθανές εξαιρέσεις τόσο για την μεταφορά αγαθών όσο και για την μεταφορά επιβατών.

Προτεινόμενες τροπολογίες στην οδηγία 2006/22/ΕΚ

Η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά ιδίως την προσπάθεια να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διασυνοριακές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ αρχών. Στα επόμενα στάδια, θα χρειαστεί επίσης να εξεταστούν οι δυνατότητες που διανοίγει η ψηφιοποίηση σε σχέση με την περαιτέρω ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ αρχών.

Η εισηγήτρια επιφυλάσσεται ως προς την πρόταση της Επιτροπής να ενσωματωθεί ο έλεγχος των ωρών εργασίας στους καθ’ οδόν ελέγχους. Οι πρακτικές λεπτομέρειες των ελέγχων του χρόνου εργασίας και οι αρχές που τους διενεργούν ποικίλλουν μεταξύ κρατών μελών, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα μελετηθεί περαιτέρω η εν λόγω πρόταση. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί ωρών εργασίας ενταχθούν στους καθ’ οδόν ελέγχους, θα χρειαστεί να θεσπιστεί σύστημα που θα παρακολουθεί, μέσω ευφυών ταχογράφων, τον χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζονται ειδικά έγγραφα επί του οχήματος.

Σε ό,τι αφορά το σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση μιας ομοιόμορφης προσέγγισης.

Τούτων δοθέντων, πρέπει να επιταχυνθεί η εισαγωγή των ευφυών ταχογράφων. Το πεδίο εφαρμογής της χρήσης ευφυών ταχογράφων για την παρακολούθηση της ολοκληρωμένης συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με την απόσπαση των οδηγών πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο των μελλοντικών διεργασιών.

 Συμπέρασμα

Η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει ότι η διαφωνία που ανέκυψε στους κόλπους του Κοινοβουλίου μεταξύ TRAN και EMPL για το ποια θα είναι η επί της ουσίας υπεύθυνη επιτροπή επιλύθηκε μόλις στις 15 Νοεμβρίου 2017, γεγονός που καθυστέρησε την έναρξη των εργασιών. Τέλος, η εισηγήτρια έχει υπόψη της την περιπλοκότητα της νομοθεσίας και την εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να συμπληρώσει την έκθεσή της με συγκεκριμένες προτάσεις τροπολογιών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (4.5.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Martina Dlabajová

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι οδικές μεταφορές απαιτούν ειδικούς τομεακούς κανόνες ώστε να καταστεί η ενιαία αγορά ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να είναι απλοί, ομοιόμορφοι, σαφείς και εύκολα εφαρμοστέοι ώστε να διευκολύνονται οι μεταφορές και παράλληλα να προστατεύονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον εν λόγω κλάδο. Κανόνες που είναι ασαφείς ή παρουσιάζουν δυσκολία στην επιβολή τους αναμένεται να οδηγήσουν τα κράτη μέλη να ερμηνεύουν διαφορετικά τους κοινούς κανόνες και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της επιβολής τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, κανόνες που είναι ασαφείς και δεν επιβάλλονται αποτελεσματικά δεν οδηγούν σε καλύτερη προστασία των εργαζομένων.

Όπως συμπεραίνει η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με την απόσπαση και οι διοικητικές απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται στην υψηλού βαθμού κινητικότητα που χαρακτηρίζει την εργασία των οδηγών. Ως εκ τούτου, προκαλείται δυσανάλογος κανονιστικός φόρτος στους μεταφορείς και δημιουργούνται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.

Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αποσκοπεί στην περαιτέρω απλούστευση των κανόνων για τις αποσπάσεις που ισχύουν για τον τομέα των οδικών μεταφορών και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και για τους οδηγούς. Ο εισηγητής προτείνει τη ρητή εξαίρεση της διαμετακόμισης και των διεθνών μεταφορών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Τούτο δικαιολογείται για πολλούς λόγους. Πρώτον, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δραστηριότητες αυτές εμφανίζουν μεγάλη κινητικότητα· μπορούν να βρεθούν να εργάζονται σε πολλά διαφορετικά κράτη κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Δεύτερον, οι εταιρείες που εκτελούν διαμετακομιστικές ή διεθνείς μεταφορές σε μια συγκεκριμένη χώρα δεν βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τις εταιρείες οδικών μεταφορών της εν λόγω χώρας.

Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάσταση των εργαζομένων δεν είναι συγκρίσιμη με τους αποσπασμένους εργαζομένους σε άλλους τομείς, οι οποίοι συχνά διαμένουν σε συγκεκριμένο κράτος μέλος υποδοχής για μακρές χρονικές περιόδους. Η εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 96/71 σε διαμετακομιστικές και διεθνείς μεταφορές θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τεράστιο διοικητικό φόρτο, δηλαδή η ισχύουσα εθνική νομοθεσία θα μπορούσε να αλλάζει σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια ενός και του αυτού ταξιδιού. Κατά την άποψη της συντάκτριας, μια τέτοια κατάσταση θα επέβαλλε αδικαιολόγητους φραγμούς σε μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ· την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης αναγνωρίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λεγόμενη «νομαδική οδήγηση» (εργαζόμενοι που διαμένουν εκτός της χώρας τους για πολλούς μήνες και οι οποίοι μπορεί πράγματι να ζουν και να κοιμούνται στα οχήματά τους κατά τη διάρκεια αυτών των παρατεταμένων περιόδων). Ωστόσο, δεν πιστεύει ότι η παρούσα πρόταση είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Απεναντίας, το θέμα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί μέσω νομοθετικής πράξης με βάση την πρόταση της Επιτροπής COM(2017) 277 σχετικά με τον μέγιστο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την απαίτηση να επιστρέφουν ο οδηγός και το όχημα στον τόπο απασχόλησής τους.

Η παρούσα γνωμοδότηση προτείνει να εφαρμοστούν στις ενδομεταφορές ορισμένα στοιχεία της οδηγίας 96/71/ΕΚ περί απόσπασης εργαζομένων και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ περί επιβολής. Στις περιπτώσεις αυτές, ξένες και τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους· ως εκ τούτου πρέπει να εφαρμόζονται ουσιαστικά παρόμοιοι κανόνες όσον αφορά τις αμοιβές των εργαζομένων. Ωστόσο, οι δύο αυτές οδηγίες θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές μόνο στον βαθμό που περιγράφεται στον παρόντα lex specialis, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού βαθμού κινητικότητας που χαρακτηρίζει τη φύση του τομέα και την ανάγκη να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.

Για το λόγο αυτό, η συντάκτρια προτείνει να καταργηθεί η μεθοδολογία που προτείνει η Επιτροπή για τον υπολογισμό της ημερήσιας περιόδου εργασίας σε σχέση με τον εντοπισμό των περιπτώσεων απόσπασης. Πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ελάχιστα εφικτό να εφαρμοστεί στην πράξη και θα δημιουργούσε περιττό διοικητικό φόρτο, ιδίως όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τον κανονισμό 561/2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Τέλος, η γνωμοδότηση προτείνει ότι αυτός ο lex specialis είναι το κατάλληλο σημείο για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας εφαρμογής και έναρξης ισχύος των ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Αν δοθεί δυνατότητα να καθορίζονται οι ημερομηνίες αυτές από τη γενική οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων θα δημιουργηθεί ο κίνδυνος οι νέοι κανόνες να εφαρμοστούν στον τομέα των οδικών μεταφορών πολύ πριν από οποιονδήποτε άλλο τομέα (λαμβάνοντας υπόψη τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου που παρέχει στα κράτη μέλη περιθώριο 3 ετών για τη θέσπιση της νομοθεσίας τους και 4 ετών για τη θέση σε ισχύ των μέτρων). Επιπλέον, η συντάκτρια υποστηρίζει ότι ο τομέας των μεταφορών πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/71 έως ότου θεσπισθεί η εν λόγω ειδική τομεακή νομοθετική πράξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και, αφετέρου, κατάλληλοι επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για τους μεταφορείς.

(1)  Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Οι ελευθερίες αυτές κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και είναι ουσιαστικής σημασίας για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας των μεταφορικών υπηρεσιών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ίση μεταχείριση και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και ένα ανταγωνιστικό και δίκαιο περιβάλλον ανταγωνισμού για τους μεταφορείς.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν, ότι διατηρούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και γίνεται σεβαστή η ελευθερία τους να παρέχουν υπηρεσίες.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές θα πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ, όπως την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ο τομέας των οδικών μεταφορών είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες στρεβλώσεις, οι οποίες προκαλούνται από καταχρηστικές πρακτικές άγρας αρμοδίου δικαστηρίου τις οποίες εφαρμόζουν οι μεταφορείς προκειμένου να μειώσουν ή να αποφύγουν δαπάνες για μισθούς και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή από άλλες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες που έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε ανταγωνισμό προς τα κάτω. Μια λειτουργική εσωτερική αγορά πρέπει να βασίζεται σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου απαιτούνται περαιτέρω βήματα για την πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των οδικών μεταφορέων μέσω πρακτικών άγρας αρμοδίου δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων οριζοντίων μέτρων στο ενωσιακό εταιρικό δίκαιο προκειμένου να σταματήσει η «επιλογή καθεστώτος» και το ρυθμιστικό αρμπιτράζ από τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς και στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με χωρίς διακρίσεις ανταγωνισμό ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς, στη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου και στη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ομαλά λειτουργούντος τομέα οδικών μεταφορών στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα.

(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους, καθώς και παράνομες πρακτικές, όπως η χρήση εταιρειών γραμματοκιβωτίου. Θα πρέπει να δοθεί πρόσθετη βαρύτητα στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, που δημιουργούν μεγάλο διοικητικό φόρτο για τους οδηγούς και τους μεταφορείς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου; με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με την απόσπαση οδηγών και να διεξάγονται αυστηρότεροι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι καταβάλλονται όντως οι κοινωνικές εισφορές για τους αποσπασμένους οδηγούς.

 

_________________

 

Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)

 

Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ.

(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ πρέπει να περιορίζονται καθ’ οδόν στον εβδομαδιαίο και τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης και τη νυχτερινή εργασία. Άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2002/15/ΕΚ πρέπει να ελέγχονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, ενώ καθιστά τη διασυνοριακή επιβολή δυσχερέστερη, μη αποδοτική και ασυνεπή. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί πλαίσιο αποτελεσματικής επικοινωνίας και αμοιβαίας συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων για παραβάσεις και πληροφοριών για καλές πρακτικές επιβολής.

(6)  Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της στήριξης της Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, ενώ καθιστά τη διασυνοριακή επιβολή δυσχερέστερη, μη αποδοτική και ασυνεπή. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί πλαίσιο αποτελεσματικής επικοινωνίας και αμοιβαίας συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων για παραβάσεις και πληροφοριών για καλές πρακτικές επιβολής.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας.

(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς στην Ένωση και έχουν προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.

__________________

__________________

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)

15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών δημιουργεί αποκλίσεις στην εσωτερική αγορά και ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις ίδρυσης επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών πρέπει να γίνουν αυστηρότερες και να τυγχάνουν καλύτερης εποπτείας, με σκοπό την καταπολέμηση της σύστασης εικονικών εταιρειών.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η Επιτροπή, στην πρόταση που υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με ειδική για τον τομέα των οδικών μεταφορών νομοθεσία.

(10)  Η Επιτροπή, στην πρόταση που υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 201617 για την αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και δυσχέρειες και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με ειδική για τον τομέα των οδικών μεταφορών νομοθεσία. Λαμβανομένου όμως υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ένας από τους πιο ευάλωτους τομείς, πρέπει να εφαρμόζονται για όλους τους εργαζομένους οι ελάχιστες διατάξεις προστασίας της οδηγίας 96/71/ΕΕ.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Δεδομένου ότι στην Ένωση υπάρχει έλλειψη οδηγών, θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας προκειμένου το επάγγελμα αυτό να γίνει πιο ελκυστικό.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες, και να ενισχυθεί η επιβολή τους, που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση διεθνών μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/200918 και 1073/200919 εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών που εκτελούνται από τον οδηγό.

(12)  Οι ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/200918 και 1073/200919 είναι υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε άλλο κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών που εκτελούνται από τον οδηγό.

__________________

__________________

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α)  Οι διαμετακομιστικές μεταφορές θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους και της απουσίας επαρκούς σύνδεσης του οδηγού με την επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των ειδικών τομεακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός ταχογράφος.

(13)  Προκειμένου να υπάρχουν σαφείς ειδικοί τομεακοί κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων, που απορρέουν από τις οδηγίες 96/71/ΕΚ [όπως τροποποιήθηκε από COD 2016/0070] και 2014/67/ΕΕ, καθώς και για να διασφαλιστεί η στοχευμένη, αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή τους και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν τυποποιημένα έντυπα από την Επιτροπή και μειωμένες ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου, όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), η δικτυακή πύλη GNSS (Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης) για τις οδικές μεταφορές και οι ευφυείς ταχογράφοι..

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Πρακτικές με τις οποίες στις μητρικές εταιρίες σε ένα κράτος μέλος αποδίδεται το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους ενώ οι θυγατρικές εταιρείες μεταφορών σε άλλα κράτη μέλη αφήνονται με περιορισμένους πόρους, παρόλο που είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών τους από την επιχείρηση μεταφοράς, μπορούν να οδηγήσουν σε ανισότητες και δυσανάλογη μετατόπιση κερδών μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει να αποφεύγονται. Μια αρνητική κοινωνική επίπτωση τέτοιων πρακτικών είναι ότι το εισόδημα των οδηγών στα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένες οι θυγατρικές μεταφορικές εταιρείες διατηρείται σε χαμηλότερο επίπεδο. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στον τομέα των οδικών μεταφορών, αυτού του είδους οι πρακτικές θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά με στόχο να αποτραπούν.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με την κοινωνική νομοθεσία και εν αναμονή της συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση και να επαληθεύουν όλα τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω του ΙΜΙ και της δικτυακής πύλης GNSS.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»·

«Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων όλων των κατηγοριών μεταφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»·

1.  Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, σε σχέση με τον εβδομαδιαίο και τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, και τις απαιτήσεις που συνδέονται με τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης και τη νυχτερινή εργασία.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μετά από αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.»·

β)  μετά από συγκεκριμένη αίτηση κράτους μέλους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές πράξεις κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον η επιχείρηση οδικών μεταφορών χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε όλα τα οχήματά της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.»·

Η Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές πράξεις κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.»·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

4.  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των κρατών μελών.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)

Οδηγία 2006/22/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

“5a.  Ο ευφυής ταχογράφος, ο οποίος καταδεικνύει τη θέση των οδηγών στη διάρκεια μιας περιόδου 56 ημερών, θα εισαχθεί σε όλα τα οχήματα που μετέχουν σε διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές έως τις 2 Ιανουαρίου 2020.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση αυτών των οδηγών.

1.  Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση αυτών των οδηγών.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο ευφυής ταχογράφος, ο οποίος καταδεικνύει τη θέση των οδηγών στη διάρκεια μιας περιόδου 56 ημερών, θα εισαχθεί σε όλα τα οχήματα που μετέχουν σε διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές έως τις 2 Ιανουαρίου 2020.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η διαμετακόμιση εξαιρείται από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους για οδηγούς στον τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) κατά την εκτέλεση διαδρομών οδικών εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο συνδυασμένων μεταφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ), της οδηγίας 96/71/ΕΚ, σε περίπτωση μεταφορών σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη εντός της ίδιας ημέρας εφαρμόζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης που είναι περισσότερο ευνοϊκά για τον οδηγό.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

4.  Τα κράτη μέλη επιβάλλουν για κάθε αποσπασμένο οδηγό, υποχρέωση του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει, μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), απλή δήλωση στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή που έχει εκπονηθεί και διατεθεί από την Επιτροπή, χωρίς περιττή καθυστέρηση, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η οποία να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

α)  υποχρέωση του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες:

 

(i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα·

(i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα και, σε περίπτωση θυγατρικής, και τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας·

(ii)   τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή μεταφορών ή άλλου/ων αρμόδιου/ων επικοινωνίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης που λειτουργεί/ούν ως σύνδεσμος/οι με τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται οι υπηρεσίες και αποστέλλει/ουν και λαμβάνει/ουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις·

(ii)   τα στοιχεία επικοινωνίας ενός διαχειριστή μεταφορών ή άλλων αρμόδιων επικοινωνίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης προκειμένου να λειτουργούν ως σύνδεσμοι με τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται οι υπηρεσίες και να αποστέλλουν και λαμβάνουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις·

iii)  τον αναμενόμενο αριθμό και την ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών·

iii)  πληροφορίες σχετικά με τον αποσπασμένο οδηγό, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: ταυτότητα, χώρα κατοικίας, εργατική νομοθεσία που εφαρμόζεται στη σύμβαση εργασίας, χώρα πληρωμής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αναγνωριστικό κοινωνικής ασφάλισης·

(iv)  την αναμενόμενη διάρκεια και την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης·

(iv)  την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης κάθε εργαζόμενου, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης παράτασης όπου αυτό απαιτείται εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων·

(v)  τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην απόσπαση·

(v)  τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην απόσπαση·

(vi)  το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, διεθνείς μεταφορές, ενδομεταφορές (καμποτάζ)·

(vi)  το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, διεθνείς μεταφορές, ενδομεταφορές (καμποτάζ).

Η απλή δήλωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να καλύπτει μέγιστη περίοδο έξι μηνών και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τον οδικό μεταφορέα σύμφωνα με την επικρατούσα πραγματική κατάσταση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να επιβάλουν τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

β)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

α) υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παρέχει στον οδηγό τα ακόλουθα έγγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τους σκοπούς των ελέγχων καθ’ οδόν:

 

(i)   αντίγραφο της απλής δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4,

 

(ii)   αποδείξεις σχετικά με τη μεταφορά που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής όπως αναφέρονται στη νομική πράξη με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

iii)   την ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR)·

 

(iv)   αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε μια επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά·

 

(v)   αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών·

γ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών·

β)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις σχετικές καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως την κάρτα οδηγού με τις καταγραμμένες διελεύσεις συνόρων και τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών·

δ)  ένα αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμο έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 91/533/EΟΚ20 του Συμβουλίου, μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά·

 

ε)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το αντίγραφο·

 

στ)  υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παραδώσει, μετά την περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

γ)  υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παραδώσει, μετά την περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δελτίων μισθοδοσίας, κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής χωρίς περιττή καθυστέρηση.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

 

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν άλλες διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου σε περίπτωση που προκύψουν καταστάσεις ή νέες εξελίξεις για τις οποίες οι υφιστάμενες διοικητικές απαιτήσεις και τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή ή πρόσφορα για την αποτελεσματική παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ [οδηγία 2014/67/ΕΕ] και την παρούσα οδηγία, εφόσον αυτά είναι δικαιολογημένα και αναλογικά.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και ενημερώνουν τους παρόχους υπηρεσιών σχετικά με κάθε μέτρο αναφερόμενο στην παράγραφο 4α που εφαρμόζουν ή που έχουν εφαρμόσει. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα εν λόγω μέτρα στα άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες για τους παρόχους υπηρεσιών καθίστανται γενικά διαθέσιμες στον ενιαίο επίσημο εθνικό ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4γ, αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους προς τη νομοθεσία της Ένωσης και, όπου αρμόζει, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της βάσει της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση προς το Συμβούλιο σχετικά με μέτρα που ανακοινώθηκαν από τα κράτη μέλη και, όπου κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης ή ανάλυσής της.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ.  Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) φυλάσσονται επί του οχήματος και υποβάλλονται στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους του κράτους μέλους υποδοχής του αποσπασμένου οδηγού κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4ε.  Για τον σκοπό της αξιολόγησης του κατά πόσον οι διατάξεις των οδηγιών 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής εξακριβώνουν τα εξής κατά τους καθ’ οδόν ελέγχους:

 

α)   τα δεδομένα του ταχογράφου της τρέχουσας ημέρας, καθώς και εκείνα των προηγούμενων 56 ημερών·

 

β)   τις ηλεκτρονικές φορτωτικές της τρέχουσας ημέρας, καθώς και των προηγούμενων 56 ημερών·

 

γ)   τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφος 4α στοιχεία α), β) και γ).

 

Οι αρχές που διενεργούν τους καθ’ οδόν ελέγχους διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ.

 

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους παρέχοντας αμοιβαία βοήθεια και όλες τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

 

Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής επιβολής και των στοχευμένων ελέγχων, τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές εξουσιοδοτημένες αρχές ελέγχου, στο IMI, στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, στις απλές δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και σε τυχόν άλλες συναφείς βάσεις δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4στ.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια, πρέπει να δημοσιοποιηθεί ενωσιακός κατάλογος των οδικών μεταφορέων που δεν πληρούν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Αυτός ο ενωσιακός κατάλογος θα βασίζεται σε κοινά κριτήρια που θα θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο και θα αναθεωρείται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Οι οδικοί μεταφορείς που αναγράφονται στον ενωσιακό κατάλογο αποκλείονται από την εκτέλεση μεταφορών. Οι απαγορεύσεις εκτέλεσης μεταφορών που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας των κρατών μελών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μονομερή μέτρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όταν προκύψει απρόβλεπτο πρόβλημα που άπτεται της ασφάλειας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αμέσως εντολή απαγόρευσης εκτέλεσης μεταφορών για την επικράτειά τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι μηνών το μέγιστο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μια δήλωση απόσπασης για ομάδα οδηγών και για όλα τα είδη των μεταφορών για περίοδο έξι μηνών δεν διαθέτει καμία προστιθέμενη αξία όσον αφορά την επιβολή του νόμου, διότι δεν περιλαμβάνει παρά πολύ γενικού χαρακτήρα πληροφορίες βάσει των οποίων οι αρχές επιβολής του νόμου δεν μπορούν να προβούν σε εκτίμηση του γνήσιου χαρακτήρα της απόσπασης. Αντιθέτως, δήλωση απόσπασης ανά οδηγό και ανά περίπτωση απόσπασης παρέχει έναν γνήσιο και εφαρμόσιμο δεσμό μεταξύ μιας δραστηριότητας μεταφορών αφενός και του οδηγού και του οχήματος που συμμετέχουν σε αυτήν αφετέρου. Μόνον έτσι μπορούν να αποκλεισθούν δυνητικές παραβιάσεις.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και όλες τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ.  Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής επιβολής και των στοχευμένων ελέγχων, τα κράτη μέλη παρέχουν σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές αρχές ελέγχου πρόσβαση στο IMI, στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, στις απλές δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και σε τυχόν άλλες συναφείς βάσεις δεδομένων.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] [Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη] τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, οι οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΚ παραμείνουν εφαρμοστέες στο σύνολό τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απαιτήσεις εφαρμογής και ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.6.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Martina Dlabajová

21.9.2017

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

23

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

NI

Λάμπρος Φουντούλης

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

21

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Λάμπρος Φουντούλης, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Ημερομηνία κατάθεσης

8.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου