Menetlus : 2017/0121(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0206/2018

Esitatud tekstid :

A8-0206/2018

Arutelud :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0339

RAPORT     ***I
PDF 977kWORD 131k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Merja Kyllönen

Arvamuse koostaja (*):

Martina Dlabajová, tööhõive ja sotsiaalkomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0278),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0170/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0206/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (IMI määrus)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Arvestades tööjõu suurt liikuvust autoveosektoris, on vaja sektoripõhiseid eeskirju, et tagada tasakaal ettevõtjate piiriüleste teenuste osutamise vabaduse, kaupade vaba liikumise ja sõidukijuhtide sotsiaalkaitse vahel. Seetõttu on käesoleva direktiivi eesmärk pakkuda õiguskindlust ja selgust, toetada ühtlustamist ja täitmise tagamist, võitlust ebaseaduslike tavade vastu ning halduskoormuse vähendamist.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor, on vaja ühelt poolt tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning teiselt poolt ettevõtjatele sobilikud äritegevuse ja ausa konkurentsi tingimused.

(1)  Selleks et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor, on vaja tagada kaupade vaba liikumine ja teenuste osutamise vabadus, sõidukijuhtide nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning luua ettevõtjatele sobilik äri- ja konkurentsikeskkond, austades eelkõige aluslepingutega tagatud põhivabadusi, kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Kõik autovedude suhtes kohaldatavad riiklikud eeskirjad peavad olema proportsionaalsed ja põhjendatud ega tohi takistada või vähem huvipakkuvaks muuta aluslepinguga tagatud põhivabaduste kasutamist, näiteks teenuste osutamise vabadust, et säilitada või suurendada liidu konkurentsivõimet, austades samas sõidukijuhtide töötingimusi ja sotsiaalkaitset.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Autoveo teenustele omase suure liikuvuse tõttu on vaja pöörata erilist tähelepanu sellele tagamisele, et sõidukijuhtidel on asjakohased õigused ja ettevõtjatele ei teki ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust, mis piirab põhjendamatult nende vabadust osutada piiriüleseid teenuseid.

(2)  Autoveo teenustele omase suure liikuvuse tõttu on vaja pöörata erilist tähelepanu selle tagamisele, et sõidukijuhtidel on asjakohased õigused ja et ettevõtjatel, kellest enamik (90 %) on vähem kui 10 töötajaga VKEd, ei teki ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust või ebaõiglast ja diskrimineerivat kontrolli, mis piirab põhjendamatult nende vabadust osutada piiriüleseid teenuseid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Autovedude suhtes kohaldatavad riiklikud eeskirjad peavad olema proportsionaalsed ja põhjendatud, samuti ei tohi need takistada või vähem huvipakkuvaks muuta aluslepinguga tagatud põhivabaduste, nt kaupade ja teenuste vaba liikumise kasutamist, et hoida või isegi suurendada liidu konkurentsivõimet, kaasa arvatud toodete ja teenuste kulud, austades sõidukijuhtide töötingimusi ja sotsiaalkaitset, samuti sektori eripära, kuna sõidukijuhid on väga liikuvad töötajad, mitte aga lähetatud töötajad.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Siseturu ladusa toimimise jaoks on ülioluline, et tasakaalustatud viisil parandatakse sõidukijuhtide sotsiaalseid ja töötingimusi ning riiklikel ja välisettevõtjatel võimaldatakse osutada autoveo teenuseid ausa konkurentsi tingimustes.

(3)  Siseturu ladusa toimimise jaoks on ülioluline, et tasakaalustatud viisil parandatakse sõidukijuhtide sotsiaalseid ja töötingimusi ning riiklikel ja välisettevõtjatel võimaldatakse osutada autoveo teenuseid ausa, proportsionaalse ja mittediskrimineeriva konkurentsi tingimustes. Iga riiklik õigusakt või meede, mis on mõeldud veosektoris riiklikul tasandil rakendamiseks, peab seetõttu arendama ja tugevdama Euroopa ühtset transpordipiirkonda ega ei tohi mingil moel soodustada siseturu killustumist. 

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Kehtivate liidu autovedude valdkonna sotsiaalõigusaktide tõhususe ja tulemuslikkuse hindamisel leiti praegustes sätetes teatavad lüngad ja vajakajäämised nende täitmise tagamisel. Lisaks sellele on mitmeid erinevusi selles, kuidas liikmesriigid õigusnorme tõlgendavad, kohaldavad ja rakendavad. See põhjustab sõidukijuhtide ja ettevõtjate jaoks õiguskindlusetuse ning nende ebavõrdse kohtlemise, mis kahjustab sektori töö-, sotsiaal- ja konkurentsitingimusi.

(4)  Kehtivate liidu autovedude valdkonna sotsiaalõigusaktide tõhususe ja tulemuslikkuse hindamisel leiti praegustes sätetes teatavaid lünki ja vajakajäämisi täitmise tagamisel, samuti tuvastati ebaseaduslikke tavasid, näiteks riiulifirmade kasutamist. Rohkem tähelepanu tuleks pöörata võitlusele deklareerimata töö vastu veosektoris. Lisaks sellele on mitmeid erinevusi selles, kuidas liikmesriigid õigusnorme tõlgendavad, kohaldavad ja rakendavad, ning see põhjustab sõidukijuhtidele ja ettevõtjatele suurt halduskoormust. See tekitab õiguskindlusetuse, mis kahjustab sektori töö-, sotsiaal- ja konkurentsitingimusi.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 96/71/EÜ1 a ja 2014/67/EL1 b õige kohaldamine, tuleks tugevdada liidu tasandi kontrolli ja koostööd, et võidelda sõidukijuhtide lähetamisega seotud pettuste vastu, samuti tuleks rangemalt kontrollida, et lähetatud sõidukijuhtide eest ka tegelikult sotsiaalmakse makstakse.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1)

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  On ülioluline tagada piisavalt, tulemuslikult ja järjepidevalt tööaja nõuete täitmine, et kaitsta sõidukijuhtide töötingimusi ja vältida konkurentsimoonutusi nõuete täitmata jätmise tõttu. Seetõttu on soovitatav laiendada direktiivis 2006/22/EÜ sätestatud kehtivaid ühtseid täitmise tagamise nõudeid direktiivis 2002/15/EL sätestatud tööaja nõuetele vastavuse kontrollimisele.

(5)  On ülioluline tagada piisavalt, tulemuslikult ja järjepidevalt töö- ja puhkeaja nõuete täitmine, et suurendada liiklusohutust, kaitsta sõidukijuhtide töötingimusi ja vältida konkurentsimoonutusi nõuete täitmata jätmise tõttu. Seetõttu on soovitatav laiendada direktiivis 2006/22/EÜ sätestatud kehtivaid ühtseid täitmise tagamise nõudeid direktiivis 2002/15/EL sätestatud tööaja nõuetele vastavuse kontrollimisele. Sõidukijuhtide sõidu- ja tööaja ning nende lähetamise eeskirjade kontrollimist peaks olema võimalik ühendada ka ilma täiendava halduskoormuseta. Tööaja nõuetest kinnipidamise kontroll peaks piirduma veoettevõtjate valdustes toimuva kontrolliga, kuni töötatakse välja tehnoloogia, mis võimaldab ka teedel sama tulemuslikult tööaega kontrollida.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Võttes arvesse veoteenuste eripära ja otsest mõju kaupade vabale liikumisele ning pöörates erilist tähelepanu liiklusohutusele ja turvalisusele, tuleks teedel korraldatavat kontrolli miinimumini piirata. Sõidukijuhid ei peaks vastutama oma tööandjate täiendavate halduskohustuste eest. Tööaja eeskirjade täitmist tuleks kontrollida ainult veoettevõtja valdustes.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Et võimaldada tõhusamaid, kiiremaid ja arvukamaid kontrolle teedel ning samal ajal vähendada sõidukijuhtide halduskoormust, tuleks direktiivi 2002/15/EÜ täitmist kontrollida pigem ettevõtja valdustes kui teedel korraldatavate kontrollide käigus.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Et soodustada tõhusat halduskoostööd ja teabevahetust, peaksid liikmesriigid siduma oma riiklikud elektroonilised registrid (NER) Euroopa autoveo-ettevõtjate registri (ERRU) süsteemi kaudu, mille õiguslikuks aluseks on määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõige 5. Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et riiklikud elektroonilised registrid oleksid omavahel seotud, nii et liikmesriikide pädevatel asutustel, sh teedel kontrolle tegevatel inspektoritel, oleks ERRU andmetele ja teabele otsene reaalajas juurdepääs.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  Et hõlbustada määruse (EÜ) nr 561/2006, määruse (EL) nr 165/2014 ja direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimuste paremat ja ühtlasemat kohaldamist ja hõlbustada autoveo-ettevõtjatel haldusnõuete täitmist sõidukijuhtide lähetamisel, peaks komisjon välja töötama ühe või mitu IMI-moodulit lähetamise deklaratsioonide esitamiseks, samuti elektroonilise rakenduse, mis annab inspektoritele teel korraldatud kontrollide ajal otsese reaalajas juurdepääsu ERRU ja IMI süsteemidele.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Et tagada töötajatele ja ettevõtjatele aus konkurents ja võrdsed tingimused, on vaja parandada arukat täitmise tagamist ja pakkuda igakülgset toetust riskiastme hindamise süsteemide täielikuks kasutuselevõtmiseks. Selleks tuleb anda õiguskaitseasutustele reaalajas juurdepääs riiklikele elektroonilistele registritele (NER), kasutades maksimaalselt Euroopa autoveo-ettevõtjate registri (ERRU) võimalusi.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Töötajate lähetamise eeskirjad autoveosektoris peaksid olema tasakaalustatud ja lihtsad ja ei tohiks põhjustada liikmesriikidele ega veoettevõtjatele suurt halduskoormust. Nendega ei peaks püüdma takistada ettevõtja tegevust väljaspool oma asukohariiki.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Probleeme on tekkinud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 96/71/EÜ15 sätestatud töötajate lähetamise õigusnormide ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/67/EL16 sätestatud haldusnormide kohaldamisel väga liikuva autoveosektori suhtes. Koordineerimata riiklikud meetmed, millega kohaldatakse autoveosektoris töötajate lähetamist reguleerivaid nõudeid ja tagatakse nende täitmine, on tekitanud mitteresidendist Euroopa Liidu ettevõtjatele suure halduskoormuse. See piirab põhjendamatult vabadust osutada piiriüleseid autoveo teenuseid ja mõjutab negatiivselt töökohtade arvu.

9.  Probleeme on tekkinud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 96/71/EÜ15 sätestatud töötajate lähetamise õigusnormide ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/67/EL16 sätestatud haldusnormide kohaldamisel väga liikuva autoveosektori suhtes. Koordineerimata riiklikud meetmed, millega kohaldatakse autoveosektoris töötajate lähetamist reguleerivaid nõudeid ja tagatakse nende täitmine, on tekitanud õiguslikku ebakindlust, autoveosektori konkurentsimoonutusi ja mitteresidendist Euroopa Liidu ettevõtjatele suure halduskoormuse. See piirab põhjendamatult vabadust osutada piiriüleseid autoveo teenuseid ja mõjutab negatiivselt töökohtade arvu ning veoettevõtjate konkurentsivõimet. Haldusnõuded ja kontrollimeetmed tuleb ühtlustada, et mitte tekitada veoettevõtjatele tarbetuid või meelevaldseid viivitusi.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1)

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1)

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Liikmesriigid peaksid vahetama andmeid ja teavet, tegema halduskoostööd ja andma vastastikust abi siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu, mille õiguslik alus on esitatud määruses (EL) nr 1034/2012, et tagada eeskirjade täielik täitmine. Samuti tuleks IMI süsteemi kasutada lähetamisdeklaratsioonide esitamiseks ja uuendamiseks veoettevõtjate ning vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks IMI süsteemis luua paralleelne avalik liides, millele veoettevõtjad ligi pääsevad.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Kõik kaupade tarneahelas osalejad peaksid kandma õiglast vastutust käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade rikkumise eest. Nii peaks see olema siis, kui ettevõtja oli tegelikult rikkumisest teadlik, või kui ta kõiki asjaolusid arvesse võttes oleks pidanud sellest teadlik olema.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 c)  Tagamaks, et sõidukijuhtide lähetamise kontrollimeetmeid kohaldatakse autoveosektoris õigesti, nii nagu need on määratletud direktiivides 96/71/EÜ ja 2014/67/EL, tuleks tugevdada liidu tasandi kontrolli ja koostööd võitluses sõidukijuhtide lähetamisega seotud pettuste vastu.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 d)  Töövõtjaid tuleks julgustada sotsiaalselt vastutustundlikult tegutsema ning kasutama veoettevõtjaid, kes täidavad käesolevas direktiivis sätestatud eeskirju. Et töövõtjatel oleks lihtsam selliseid veoettevõtjaid leida, peaks komisjon hindama olemasolevaid vahendeid ja parimaid tavasid, edendades kõigi kaupade tarneahelas osalejate sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist, et luua usaldusväärsete veoettevõtjate Euroopa platvorm, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Võttes arvesse asjaolu, et liidus valitseb sõidukijuhtide nappus, tuleks töötingimusi oluliselt parandada, et suurendada huvi selle kutseala vastu.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et tagada autoveosektoris direktiivi 96/71/EÜ tulemuslik ja proportsionaalne rakendamine, on vaja kehtestada sektoripõhised õigusnormid, mis kajastavad autoveosektori töötajatele eriomast väga suurt liikuvust ning mille abil leitakse tasakaal sõidukijuhtide sotsiaalkaitse ja ettevõtjate piiriüleste teenuste osutamise vabaduse vahel.

(11)  Selleks et tagada autoveosektoris direktiivi 96/71/EÜ tulemuslik ja proportsionaalne rakendamine, on vaja kehtestada sektoripõhised õigusnormid, mis kajastavad autoveosektori töötajatele eriomast väga suurt liikuvust ning mille abil leitakse tasakaal sõidukijuhtide sotsiaalkaitse ja ettevõtjate piiriüleste teenuste osutamise vabaduse vahel. Direktiivi 96/71/EÜ sätteid töötajate lähetamise kohta ja direktiivi 2014/67/EL sätteid nende sätete jõustamise kohta tuleks autoveosektoris kohaldada käesoleva direktiivi tingimuste kohaselt.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Sellised tasakaalustatud kriteeriumid peaksid põhinema sõidukijuhi ja vastuvõtva liikmesriigi territooriumi vahelisel piisaval seosel. Seetõttu tuleks kehtestada ajaline piirang, mille ületamise korral hakatakse rahvusvahelise veo puhul kohaldama vastuvõtva liikmesriigi miinimumpalka ja minimaalset iga-aastast tasulist puhkust. Seda ajalist piirangut ei tohiks kohaldada määrustes 1072/200918 ja 1073/200919 määratletud kabotaažvedude suhtes, kuna kogu transport toimub vastuvõtvas liikmesriigis. Seetõttu tuleks kohaldada kabotaažvedude suhtes vastuvõtva liikmesriigi miinimumpalka ja minimaalset iga-aastast tasulist puhkust, olenemata sõidukijuhi tegevuse sagedusest ja kestusest.

(12)  Sellised tasakaalustatud kriteeriumid peaksid põhinema sõidukijuhi ja vastuvõtva liikmesriigi territooriumi vahelisel piisaval seosel. Niisugune piisav seos on olemas määrustes 1072/2009 ja 1073/2009 määratletud kabotaažvedude puhul, kuna kogu transport toimub vastuvõtvas liikmesriigis. Seetõttu tuleks kabotaažvedude suhtes kohaldada direktiivi 96/71/EÜ ja direktiivi 2014/67/EL. Lähetamise eeskirju tuleks kohaldada ka kombineeritud vedude autoveoetapi suhtes, nagu on osutatud direktiivis 1992/106/EÜ, tingimusel et autovedu toimub samas liikmesriigis.

__________________

__________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88)

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88)

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Direktiivi 96/71/EÜ tuleks kohaldada määrustes (EÜ) nr 1072/2009 ja (EÜ) nr 1073/2009 määratletud kabotaažvedude suhtes, kuna kogu transporditegevus toimub vastuvõtvas liikmesriigis ja otseses konkurentsis kohalike ettevõtjatega. Seetõttu tuleks direktiivi 96/71/EÜ kabotaažvedude suhtes kohaldada sõltumata sõidukijuhi tegevuse sagedusest ja kestusest.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 b)  Kuna sõidukijuhil puudub transiidiliikmesriigiga piisav seos, ei tuleks transiitvedu lugeda lähetamisolukorraks.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 c)  Autovedu on väga liikuv tegevusala, mis eeldab ühist lähenemisviisi teatavatele tasustamise aspektidele selles sektoris. Veoettevõtjad vajavad järgitavate eeskirjade ja nõuete õiguskindlust. Need eeskirjad ja nõuded peaksid olema selged ja arusaadavad, veoettevõtjatel peaks olema võimalik nendega kergesti tutvuda ning need peaksid võimaldama mõjusat kontrolli. Oluline on, et uued eeskirjad ei tooks kaasa tarbetut halduskoormust ning et VKEde huve võetaks neis nõuetekohaselt arvesse.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et tagada tulemuslikult ja tõhusalt töötajate lähetamise sektoripõhiste õigusnormide täitmine ning et vältida välisriigi ettevõtjatele ebaproportsionaalselt suure halduskoormuse teket, tuleks kehtestada autoveosektoris konkreetsed haldus- ja kontrollinõuded, kasutades täiel määral selliseid kontrollivahendeid nagu digitaalne sõidumeerik.

(13)  Selleks et tagada tulemuslikult ja tõhusalt töötajate lähetamise sektoripõhiste õigusnormide täitmine ning et vältida välisriigi ettevõtjatele ebaproportsionaalselt suure halduskoormuse teket, tuleks kehtestada autoveosektoris konkreetsed haldus- ja kontrollinõuded, kasutades täiel määral selliseid kontrollivahendeid nagu digitaalne sõidumeerik. Et vähendada käesolevas direktiivis ja direktiivis 96/71/EÜ sätestatud kohustuste keerukust, peaks liikmesriikidel olema õigus kehtestada autoveo-ettevõtjatele ainult need käesolevas direktiivis sätestatud haldusnõuded, mis on kohandatud autoveosektorile.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Et vähendada sõidukijuhtide halduskoormust ja dokumentide haldamise kohustusi, esitavad veoettevõtjad oma asukohaliikmesriigi pädevate asutuste taotlusel kõik vajalikud dokumendid, nagu on sätestatud direktiivi 2014/67/EL peatükis III liikmesriikide vastastikuse abi ja koostöö kohta.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b)  Et hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist, kohaldamist ja täitmise tagamist, tuleks liikmesriikides piirkondlike ja kohalike ametiasutuste tõhusama piiriülese teabevahetuse huvides kasutada siseturu infosüsteemi (IMI), mis loodi määrusega (EL) nr 1024/2012. Samuti võiks kasu olla IMI funktsioonide laiendamisest lihtsate deklaratsioonide esitamisele ja edastamisele.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 c)  Et vähendada veoettevõtjate halduskoormust, kes on sageli väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, oleks asjakohane lähetamisdeklaratsioonide saatmist veoettevõtjate jaoks lihtsamaks muuta, võttes kasutusele standardvormid, kus mõned elemendid oleksid ette kindlaks määratud ja kõigisse liidu ametlikesse keeltesse tõlgitud.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 d)  Töötajate lähetamise eeskirjade üldine rakendamine ja kohaldamine autoveosektoris võib mõjutada liidu autoveosektori struktuuri. Seetõttu peaksid liikmesriigid ja komisjon selle protsessi mõju hoolikalt jälgima.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 e)  Täitmise tagamisel tuleks peamiselt tähelepanu pöörata ettevõtjate valdustes toimuvale kontrollile. Teedel korraldatavast kontrollist ei tuleks loobuda, vaid see peaks toimuma mittediskrimineerival viisil, kontrollides ainult saatelehti või nende elektroonilisi versioone, eelregistreerimise kinnitusi ja ettevõtja asukohariiki või sõidukijuhi elukohta tagasipöördumise tõendeid. Teel toimuva kontrolli käigus tuleks kõigepealt kontrollida sõidumeeriku andmeid, mis on oluline, sest aitab tuvastada sõidukijuhi tegevust ja sõiduki liikumist neljanädalasel jooksval ajavahemikul ja selle tegevuse geograafilist ulatust. Kasulik oleks salvestada riigi kood.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 f)  Komisjon peaks töötajate lähetamise eeskirjade autoveosektorile kohaldamise ja nende täitmise tagamise mõju korduvalt hindama ja sellest parlamendile ja nõukogule aru andma ning esitama ettepanekud eeskirjade edasiseks lihtsustamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 g)  Võttes arvesse erikohtlemise vajadust autoveosektoris, kus liikuvus on sõidukijuhtide töö põhiolemus, peaks direktiivi 96/71/EÜ kohaldamine autoveosektoris kokku langema kuupäevaga, mil jõustub direktiivi 2006/22/EÜ muudatus täitmise tagamise nõuete kohta ning konkreetsed eeskirjad direktiivi 96/71/EÜ ja direktiivi 2014/67/EL kohta seoses sõidukijuhtide lähetamisega autoveosektoris.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 h)   Selleks et kohandada käesoleva direktiivi lisasid parimate tavade muudatustega, tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, et teha kõnealustes lisades muudatusi. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Tulemusliku halduskoostöö raames asetleidev teabevahetus ja liikmesriikide vastastikune abi peaks olema kooskõlas isikuandmete kaitse normidega, mis on sätestatud määruses (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)  Kõik tarneahela partnerid peaksid täitma eeskirju, millega tagatakse heade sotsiaalsete tingimuste püsimine kogu Euroopa autoveoturul. Selleks et luua majanduslikult ja sotsiaalselt kestlik Euroopa siseturg, tuleks kehtestada vastutusahel, mis hõlmab kõiki logistikaahela osalisi, ja seda rakendada. Läbipaistvuse ja vastutuse kehtestamine ning sotsiaalse ja majandusliku võrdsuse suurendamine suurendab huvi sõidukijuhi elukutse vastu ja edendab tervistavat konkurentsi.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Nimetatud kontrollid hõlmavad igal aastal ulatuslikku ja esinduslikku läbilõiget kõikidest määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest, sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja sõidukitest ning direktiivi 2002/15/EÜ kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest ja sõidukijuhtidest.“;

„Nimetatud kontrollid hõlmavad igal aastal ulatuslikku ja esinduslikku läbilõiget kõikidest määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest, sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja sõidukitest ning ettevõtjate valdustes toimuvate kontrollide puhul direktiivi 2002/15/EÜ kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest ja sõidukijuhtidest. Liikmesriigid korraldavad direktiivi 2002/15 täitmise kontrolli teedel alles siis, kui on kasutusele võetud tulemuslikku kontrolli võimaldav tehnoloogia. Senikaua toimuvad kontrollid ainult veoettevõtjate valdustes.“;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik korraldab kontrolle nii, et need hõlmaksid vähemalt 3 % määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite juhtide töötatud päevadest.

Iga liikmesriik korraldab kontrolle nii, et need hõlmaksid vähemalt 3 % määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite juhtide töötatud päevadest. Pärast teel korraldatud kontrolli ja juhul, kui sõidukijuht ei suuda ühte või mitut nõutud dokumenti esitada, lubatakse sõidukijuhil vedu jätkata ja asukohaliikmesriigi veoettevõtja on kohustatud esitama nõutavad dokumendid pädevate asutuste kaudu.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 2 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 17 kohaselt komisjonile esitatav teave peab sisaldama teel kontrollitud juhtide, ettevõtjate valdustes tehtud kontrollide, kontrollitud tööpäevade ja teatatud rikkumiste arvu ning liiki koos viitega selle kohta, kas tegemist oli reisijate- või kaubaveoga.“

„4.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 17 kohaselt komisjonile esitatav teave peab sisaldama teel kontrollitud juhtide, ettevõtjate valdustes tehtud kontrollide, valdustes kontrollitud tööpäevade ja teatatud rikkumiste arvu ning liiki koos viitega selle kohta, kas tegemist oli reisijate- või kaubaveoga.“

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid korraldavad vähemalt kuus korda aastas kooskõlastatud operatsioone, et kontrollida teel määruste (EÜ) nr 3820/85 ja 3821/85 kohaldamisalasse kuuluvaid juhte ja sõidukeid. Selliseid operatsioone viivad läbi korraga kahe või enama liikmesriigi kontrolliasutused, kellest igaüks tegutseb oma territooriumil.

„Liikmesriigid korraldavad vähemalt kuus korda aastas kooskõlastatud operatsioone, et kontrollida teel ja ettevõtja valdustes määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvaid juhte ja sõidukeid. Selliseid operatsioone viivad läbi korraga kahe või enama liikmesriigi kontrolliasutused, kellest igaüks tegutseb oma territooriumil. Kooskõlastatud kontrollide tulemuste kokkuvõte avalikustatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.“

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.  Kontrollide korraldamisel ettevõtjate valdustes võetakse arvesse eri transpordiliikidega ja ettevõtjatega varem saadud kogemusi. Viimatinimetatud kontrolle korraldatakse ka juhul, kui teel on tuvastatud määruse (EÜ) nr 561/2006 või (EL) nr 165/2014 või direktiivi 2002/15/EÜ tõsiseid rikkumisi.

„1.  Kontrollide korraldamisel ettevõtjate valdustes võetakse arvesse eri transpordiliikidega ja ettevõtjatega varem saadud kogemusi. Viimatinimetatud kontrolle korraldatakse ka juhul, kui teel on tuvastatud määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 tõsiseid rikkumisi.“

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Artikli 7 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

b) iga kahe aasta tagant statistiliste aruannete edastamine komisjonile määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 16 lõike 2 alusel;

„b) iga kahe aasta tagant statistiliste aruannete edastamine komisjonile määruse () nr 561/2006 artikli 17 alusel;“;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1. Määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 17 lõike 3 ja määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 19 lõike 3 kohaselt vastastikku kättesaadavaks tehtavat teavet vahetatavad selleks komisjonile kooskõlas artikli 7 lõikega 2 teatavaks tehtud määratud asutused:

„1. Määruse () nr 561/2006 artikli 22 lõike 2 ja määruse (EL) nr 165/2014 artikli 40 kohaselt vastastikku kättesaadavaks tehtavat teavet vahetavad selleks komisjonile kooskõlas artikliga 7 teatavaks tehtud määratud asutused.“

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  üksikjuhtudel liikmesriigi põhjendatud taotluse korral.

„b)  liikmesriigi konkreetsel taotlusel üksikjuhtudel, kui nõutav teave ei ole määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõikes 5 osutatud riiklike elektrooniliste registrite kaudu otse kättesaadav.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a.  Liikmesriik esitab teabe, mida teised liikmesriigid on taotlenud käesoleva artikli lõike 1 punkti b kohaselt, 25 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest, kui asjaomast ettevõtjat on vaja põhjalikult kontrollida või on vaja teha kontrolle tema valdustes. Liikmesriigid võivad omavahel kokku leppida lühema ajavahemiku. Kiireloomulistel juhtudel või kui on vaja lihtsalt teha registrite, näiteks riskiastme hindamise süsteemi päringuid, esitatakse küsitud teave kolme tööpäeva jooksul.

1a.  Liikmesriik esitab teabe, mida teised liikmesriigid on taotlenud käesoleva artikli lõike 1 punkti b kohaselt, 10 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui asjaomast ettevõtjat on vaja põhjalikult kontrollida või on vaja teha kontrolle tema valdustes, on tähtaeg 20 tööpäeva. Liikmesriigid võivad omavahel kokku leppida lühema ajavahemiku. Kiireloomulistel juhtudel või kui on vaja lihtsalt teha registrite, näiteks riskiastme hindamise süsteemi päringuid, esitatakse küsitud teave kolme tööpäeva jooksul.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui taotluse saanud liikmesriik leiab, et taotlus ei ole piisavalt põhjendatud, teatab ta sellest kümne tööpäeva jooksul taotluse esitanud liikmesriigile. Taotluse esitanud liikmesriik peab taotlust täiendavalt põhjendama. Kui see ei ole võimalik, võib liikmesriik taotluse tagasi lükata.

Kui taotluse saanud liikmesriik leiab, et taotlus ei ole piisavalt põhjendatud, teatab ta sellest viie tööpäeva jooksul taotluse esitanud liikmesriigile. Taotluse esitanud liikmesriik peab taotlust täiendavalt põhjendama. Kui see ei ole võimalik, võib liikmesriik taotluse tagasi lükata.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 − lõige 1a − lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui teabe saamise taotluse täitmine või kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste tegemine on keeruline või võimatu, teatab kõnealune liikmesriik sellest kümne tööpäeva jooksul koos põhjendustega taotluse esitanud liikmesriigile. Asjaomased liikmesriigid peavad omavahel aru, et leida igale tõstatatud probleemile lahendus.

Kui teabe saamise taotluse täitmine või kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste tegemine on keeruline või võimatu, teatab taotluse saanud liikmesriik sellest viie tööpäeva jooksul taotluse esitanud liikmesriigile ja esitab nõuetekohased põhjendused, miks teabe esitamine on keeruline või võimatu. Asjaomased liikmesriigid peavad omavahel aru, et leida igale tõstatatud probleemile lahendus.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1a – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui komisjonile teatatakse, et teabevahetuses on püsiv probleem või et pidevalt keeldutakse teabe andmisest, võib ta võtta kõik vajalikud meetmed olukorra parandamiseks, sh vajaduse korral algatada uurimise ja kohaldada liikmesriigile sanktsioone.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2  Liikmesriigid püüavad sisse seada elektroonilise teabevahetuse süsteemid. Komisjon määratleb kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega ühtse tõhusa teabevahetuse meetodi.

2.  Erandina direktiivi 2014/67/EL artiklist 21 toimub liikmesriikide pädevate asutuste teabevahetus, mis on sätestatud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 1a, määruse (EL) nr 1024/2012 alusel loodud siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu. Liikmesriikide pädevatel asutustel peab olema Euroopa autoveo-ettevõtjate registri (ERRU) kaudu otsene reaalajas juurdepääs riiklike elektrooniliste registrite andmetele, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 16.“;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b b (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige 2 a:

 

„2 a.  Komisjon töötab välja kõigile ELi liikmesriikidele ühise elektroonilise rakenduse, mis tagab 2020. aastaks teedel ja ettevõtjate valdustes toimuvate kontrollide ajal inspektorite otsese reaalajas juurdepääsu ERRU ja IMI süsteemidele. Seda rakendust arendatakse katseprojekti raames.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega ettevõtjate riskiastme arvutamise ühtse valemi, milles võetakse arvesse rikkumiste arvu, raskusastet ja sagedust ning nende kontrollide tulemusi, mille käigus rikkumisi ei leitud, ja seda, kas autoveo-ettevõtja on kasutanud kõigis oma sõidukites arukat sõidumeerikut vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 II peatükile. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse ettevõtjate riskiastme arvutamise ühtne valem, milles võetakse arvesse rikkumiste arvu, raskusastet ja sagedust ning nende kontrollide tulemusi, mille käigus rikkumisi ei leitud, ja seda, kas autoveo-ettevõtja on kasutanud oma sõidukites arukat sõidumeerikut vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 II peatükile.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  lõike 3 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

3.  Määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rikkumiste esialgne nimistu on sätestatud III lisas.

3.  Määruste () nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 rikkumiste esialgne nimistu on sätestatud III lisas.;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Suuniste andmiseks määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rikkumiste raskuste üle otsustamisel võib komisjon vajaduse korral ja kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega teha algatusi suuniste kehtestamiseks rikkumiste üldise liigitamise kohta, jagades rikkumised kategooriatesse vastavalt nende raskusastmele.

Suuniste andmiseks määruse () nr 561/2006 või (EL) nr 165/2014 rikkumiste raskuste üle otsustamisel on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusaktid, millega muudetakse III lisa, et kehtestada suunised rikkumiste üldise liigitamise kohta, jagades rikkumised kategooriatesse vastavalt nende raskusastmele.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõige raskemate rikkumiste kategooria peaks sisaldama neid rikkumisi, mille puhul määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 asjakohaste sätete mitte täitmine tekitab kõrge surma või raske kehavigastuse riski.

Kõige raskemate rikkumiste kategooria peaks sisaldama neid rikkumisi, mille puhul määruse () nr 561/2006 või määruse (EL) nr 165/2014 asjakohaste sätete mitte täitmine tekitab kõrge surma või raske kehavigastuse riski.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selleks et lihtsustada teedel korraldatavaid sihipäraseid kontrolle, peavad riikliku riskiastme hindamise süsteemi andmed olema kontrolli ajal kättesaadavad kõigile asjaomase liikmesriigi pädevatele kontrolliasutustele.

4.  Selleks et lihtsustada teedel korraldatavaid sihipäraseid kontrolle, peavad riikliku riskiastme hindamise süsteemi ning riiklike veoettevõtjate ja vedude registrite andmed olema kontrolli ajal kättesaadavad kõigile asjaomase liikmesriigi pädevatele kontrolliasutustele vähemalt elektroonilise rakenduse kaudu, mis on kõikidele ELi liikmesriikidele ühine ja mille kaudu on neil otsene reaalajas juurdepääs Euroopa autoveo-ettevõtjate registrile (ERRU).

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid teevad riiklikus riskiastme hindamise süsteemis sisalduva teabe taotluse korral või otseselt juurdepääsetavaks kõigile teiste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, kooskõlas artiklis 8 sätestatud ajapiirangutega.

5.  Liikmesriigid teevad riiklikus riskiastme hindamise süsteemis sisalduva teabe määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 16 osutatud koostalitlusvõimeliste riiklike elektrooniliste registrite kaudu otseselt juurdepääsetavaks kõigile teiste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele. (AMid 228, 229, 230, 231). Sellega seoses toimub veoettevõtjate rikkumiste ja riskiastmetega seotud teabe- ja andmevahetus koondatult ühenduse kaudu, mida võimaldab ERRU liikmesriikide eri riiklike registrite vahel.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 4 punktis e määratletud teiste tööde ajavahemike ning vähemalt ühe nädala pikkuste ajavahemike (mille jooksul sõidukijuht viibib sõidukist eemal) salvestamise ja kontrollimise ühise lähenemisviisi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 4 punktis e määratletud teiste tööde ajavahemike salvestamise ja kontrollimise (sealhulgas salvestamise viis ja konkreetsed juhud, mil seda teha tuleb) ning vähemalt ühe nädala pikkuste ajavahemike (mille jooksul sõidukijuht viibib sõidukist eemal ega saa selle sõidukiga mingeid vedusid teha) salvestamise ja kontrollimise ühine lähenemisviis.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

1.  Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 18 lõike 1 alusel loodud komitee.

1.  Komisjoni abistab komitee, mis on loodud määruse (EL) nr 165/2014 artikli 42 lõike 1 alusel. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Sellele lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklit 8.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses määratakse kolm kuud.

 

3.  Komitee kehtestab oma töökorra.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 13 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Artikli 13 punkt b asendatakse järgmisega:

b)  edendada kontrolliasutuste vahelist ühtset lähenemisviisi ja määruse (EMÜ) nr 3820/85 ühtlustatud tõlgendamist erinevate kontrolliasutuste poolt;

b)  edendada kontrolliasutuste vahelist ühtset lähenemisviisi ja määruse () nr 561/2006 ühtlustatud tõlgendamist erinevate kontrolliasutuste poolt;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 14

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 b)  Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

Artikkel 14

Artikkel 14

Läbirääkimised kolmandate riikidega

Läbirääkimised kolmandate riikidega

Pärast käesoleva direktiivi jõustumist alustab ühendus käesoleva direktiiviga samaväärsete eeskirjade kohaldamiseks läbirääkimisi asjaomaste kolmandate riikidega.

Pärast käesoleva direktiivi jõustumist alustab liit käesoleva direktiiviga samaväärsete eeskirjade kohaldamiseks läbirääkimisi asjaomaste kolmandate riikidega.

Kuni läbirääkimiste lõpetamiseni lülitavad liikmesriigid andmed kolmandatest riikidest pärit sõidukite kontrollimise kohta teabesse, mille nad edastavad komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 16 lõikele 2.

Kuni läbirääkimiste lõpetamiseni lülitavad liikmesriigid andmed kolmandatest riikidest pärit sõidukite kontrollimise kohta teabesse, mille nad edastavad komisjonile vastavalt määruse () nr 561/2006 artiklile 17.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 8 c (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 15

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 c)  Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

Muudatused, mis on vajalikud lisas esitatud nõuete kohandamiseks heade tavade arenguga, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusele.

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusaktid, millega muudetakse I ja II lisa, et teha vajalikud kohandused seoses parimate tavade arenguga.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 8 d (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 15a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 d)  Lisatakse artikkel 15a:

 

„Artikkel 15a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 9 lõikes 3 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 9 lõikes 3 ja artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 9 lõike 3 ja artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

I lisa – A-osa – punkt 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  A-osa punkt 1 asendatakse järgmisega:

1)  ööpäevast ja iganädalast sõiduaega, vaheaegu ning ööpäevast ja iganädalast puhkeperioodi; samuti eelnevate päevade salvestuslehti, mis peavad sõidukis olema kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 lõikega 7, ja/või samal ajavahemikul juhikaardile ja/või sõidumeeriku mällu vastavalt käesoleva direktiivi II lisale salvestatud andmeid ja/või väljatrükke;

1)  ööpäevast ja iganädalast sõiduaega, vaheaegu ning ööpäevast ja iganädalast puhkeperioodi; samuti eelnevate päevade salvestuslehti, mis peavad sõidukis olema kooskõlas määruse (EL) nr 165/2014 artikli 36 lõigetega 1 ja 2, ja/või samal ajavahemikul juhikaardile ja/või sõidumeeriku mällu vastavalt käesoleva direktiivi II lisale salvestatud andmeid ja/või väljatrükke;;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt -a a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

I lisa – A-osa – punkt 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a a)  A-osa punkt 2 asendatakse järgmisega:

2) määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 lõikes 7 osutatud ajavahemiku jooksul igat sõiduki lubatud maksimaalkiiruse ületamist, s.t iga perioodi, mis ületab ühte minutit, mille jooksul sõiduk on ületanud kiirust 90 km/uh (N3 kategooria sõidukite puhul) või 105 km/h (M3 kategooria sõidukite puhul), kusjuures N3 ja M3 kategooriad on määratletud nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta)1 II lisa A-osas;

2) määruse (EL) nr 165/2014 artikli 36 lõigetes 1 ja 2 osutatud ajavahemiku jooksul igat sõiduki lubatud maksimaalkiiruse ületamist, s.t iga perioodi, mis ületab ühte minutit, mille jooksul sõiduk on ületanud kiirust 90 km/h (N3 kategooria sõidukite puhul) või 105 km/h (M3 kategooria sõidukite puhul), kusjuures N3 ja M3 kategooriad on määratletud direktiivis 2007/46/1 a);

__________________

__________________

1 EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/28/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 27).

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv).“;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt -a b (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

I lisa – A-osa – punkt 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a b)  A-osa punkt 4 asendatakse järgmisega:

4)  sõidumeeriku nõuetekohast töötamist (sõidumeeriku ja/või juhikaardi ja/või salvestuslehtede võimaliku väärkasutuse kindlakstegemine) või vajadusel määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 14 lõikes 5 nimetatud dokumentide olemasolu sõidukis;

4)  sõidumeeriku nõuetekohast töötamist (sõidumeeriku ja/või juhikaardi ja/või salvestuslehtede võimaliku väärkasutuse kindlakstegemine) või vajadusel määruse () nr 561/2006 artikli 16 lõikes 2 nimetatud dokumentide olemasolu sõidukis;;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a

Direktiiv 2006/22/EÜ

I lisa – A-osa – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6)  direktiivi 2002/15/EÜ artiklites 4 ja 5 sätestatud iganädalasi tööaegu.

6)  direktiivi 2002/15/EÜ artiklites 4 ja 5 sätestatud iganädalasi tööaegu, eeldusel et tehnoloogia võimaldab tõhusate kontrollide tegemist.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

I lisa – B-osa – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  B-osa lõik 2 asendatakse järgmisega:

Rikkumise tuvastamisel võivad liikmesriigid vajadusel kontrollida transpordiahela teiste rikkumisele kihutajate ja kaasaaitajatega, nt saatjate, ekspedeerijate või alltöövõtjate võimalikku kaasvastutust; seejuures tuleb ka kontrollida, kas veoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud võimaldavad täita määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 sätteid.

Rikkumise tuvastamisel võivad liikmesriigid vajadusel kontrollida transpordiahela teiste rikkumisele kihutajate ja kaasaaitajatega, nt saatjate, ekspediitorite või alltöövõtjate võimalikku kaasvastutust; seejuures tuleb ka kontrollida, kas veoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud võimaldavad täita määruste () nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 sätteid.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid tegelevad määrustes 1072/2009 ja 1073/2009 määratletud rahvusvaheliste vedudega ja nad lähetatakse kõnealusele territooriumile oma ülesannete täitmiseks kuni kolmeks päevaks ühe kalendrikuu jooksul.

2.  Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 96/71/EÜ autoveosektori sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid tegelevad määrustes (EÜ) nr 1072/2009 ja 1073/2009 määratletud rahvusvaheliste vedudega ja transiitvedudega, kui sõidukijuht läbib liikmesriiki kaupa peale või maha laadimata või reisijaid peale võtmata või neil väljuda laskmata.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui lähetus kestab kauem kui kolm päeva, siis kohaldavad liikmesriigid direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkte b ja c kogu oma territooriumile lähetamise perioodi puhul esimeses lõigus osutatud ühe kalendrikuu jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 2 osutatud lähetuse perioodide arvutamiseks:

välja jäetud

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  käsitatakse vastuvõtva liikmesriigi territooriumil veedetud alla kuue tunni pikkust tööaega poole tööpäevana;

välja jäetud

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  käsitatakse vastuvõtva liikmesriigi territooriumil veedetud vähemalt kuue tunni pikkust tööaega täistööpäevana;

välja jäetud

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  käsitatakse vastuvõtva liikmesriigi territooriumil veedetud vaheaegu ja puhkeaega ning aega, kui ollakse kättesaadav, tööajana.

välja jäetud

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid kohaldavad direktiivi 96/71/EÜ autoveosektori sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid tegelevad

 

a)  määrustes (EÜ) nr 1072/2009 ja 1073/2009 määratletud kabotaažvedudega;

 

b)  kombineeritud veo autoveoetappidega, nagu on osutatud direktiivi 92/106/EMÜ artiklis 4, tingimusel et autovedu toimub samas liikmesriigis.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Liikmesriigid ei kohalda muudetud direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõiget 1a [lähetuse kestuse kohta] käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate autovedude suhtes.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võivad kehtestada vaid järgmisi haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid:

4.  Erandina direktiivi 2014/67/EL artiklist 9 võivad liikmesriigid kehtestada vaid järgmisi haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid:

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teises liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtja peab saatma riigi pädevatele asutustele hiljemalt lähetuse alguses elektroonilises vormis lähetamisdeklaratsiooni, mis on koostatud vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles või inglise keeles ja sisaldab ainult järgmist teavet:

(a)  teises liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtja peab määrusega (EL) nr 1024/2012 loodud siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu esitama riigi pädevatele asutustele hiljemalt lähetuse alguses elektroonilises vormis deklaratsiooni ja selle mis tahes ajakohastuse, mis on koostatud Euroopa Liidu ametlikus keeles ja sisaldab ainult järgmist teavet:

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  autoveo-ettevõtja tunnusandmed;

i)  autoveo-ettevõtja tunnusandmed, esitades selleks tema ühendusesisese maksukohustuslasena registreerimise numbri;

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)  lähetatud sõidukijuhtide eeldatav arv ja isikuandmed;

iii)  teave lähetatud sõidukijuhtide kohta, sealhulgas isikuandmed, elukohariik, sotsiaalmaksete maksmise riik, sotsiaalkindlustusnumber ja juhiloa number;

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv)  lähetuse eeldatav kestus ning kavandatav algus- ja lõppkuupäev;

iv)  vastuvõtvad liikmesriigid, lähetuse kavandatav alguskuupäev, eeldatav kestus ja lõppkuupäev ning töölepingu suhtes kohaldatav õigus;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iv a)  kaubasaaja nimi ja kontaktandmed, kui veoettevõtja ei kasuta elektroonilist saatelehte;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

vi a)   peale- ja mahalaadimiskohtade aadressid, kui veoettevõtja ei kasuta elektroonilist saatelehte;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  sõidukijuht peab säilitama paberkandjal või elektroonilisel kujul lähetamisdeklaratsiooni koopiat ja tõendeid vastuvõtvas liikmesriigis toimuva veotegevuse kohta, näiteks elektroonilist saatelehte või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 osutatud tõendusmaterjali ja esitama need, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

(b)  autoveo-ettevõtja peab tagama, et sõidukijuhi käsutuses oleksid paberkandjal või elektroonilisel kujul deklaratsiooni koopia ja tõendid vastuvõtvas liikmesriigis toimuva veotegevuse kohta, näiteks elektrooniline saateleht või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 osutatud tõendusmaterjal, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  sõidukijuht peab säilitama sõidumeerikute andmeid ja eelkõige nende liikmesriikide riigikoode, kus sõidukijuht on viibinud rahvusvahelise autoveo või kabotaažveo käigus, ja esitama need, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

(c)  autoveo-ettevõtja peab tagama, et sõidukijuhi käsutuses oleksid sõidumeerikute andmed ja eelkõige nende liikmesriikide riigikoodid, kus sõidukijuht on viibinud rahvusvahelise autoveo või kabotaažveo käigus, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  sõidukijuhil on õigus võtta käesoleva artikli punktides b ja c osutatud teedel korraldatavate kontrollide ajal ühendust peakontori, veokorraldaja või mis tahes muu isiku või üksusega, kes võib nõutud dokumendid esitada;

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt c b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  autoveo-ettevõtja peab esitama mõistliku aja jooksul pärast lähetusperioodi paberkandjal või elektroonilisel kujul koopia punktides b, ja e osutatud dokumentidest, kui seda küsivad vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused.

(c b)  autoveo-ettevõtja peab esitama mõistliku aja jooksul pärast lähetusperioodi paberkandjal või elektroonilisel kujul koopia punktides b ja c osutatud dokumentidest, kui seda küsivad vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused, ning dokumendid, mis käsitlevad lähetatud sõidukijuhtide tasustamist lähetamise ajal, töölepingu või võrdväärse dokumendi nõukogu direktiivi 91/533/EMÜ1 a artikli 3 tähenduses, sõidukijuhi tööga seotud tööajatabelid ja maksetõendid. Vastavalt direktiivi 2014/67/EL artiklitele 6 ja 7 esitab vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus vastava taotluse asutamise liikmesriigi pädevale asutusele ning viimane taotleb kõnealust teavet ettevõtjalt. Ettevõtja võib dokumentide esitamiseks kasutada siseturu infosüsteemi (IMI).

 

__________________

 

1 a Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (EÜT L 288, 18.10.1991, lk 32).

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  sõidukijuht peab säilitama paberkandjal või elektroonilisel kujul töölepingu või võrdväärse dokumendi koopiat nõukogu direktiivi 91/533/EMÜ20 artikli 3 tähenduses, mis on tõlgitud ühte vastuvõtva liikmesriigi ametlikest keeltest või inglise keelde, ja esitama selle, kui seda küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

välja jäetud

__________________

__________________

20 Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (EÜT L 288, 18.10.1991, lk 32).

20 Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (EÜT L 288, 18.10.1991, lk 32).

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  sõidukijuht peab esitama paberkandjal või elektroonilisel kujul koopia viimase kahe kuu palgatõenditest, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus; sõidukijuhil on õigus võtta teel korraldatud kontrolli ajal ühendust peakorteri, veokorraldaja või mis tahes muu isiku või üksusega, kes võib selle koopia esitada;

välja jäetud

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Autoveo-ettevõtja võib esitada lõike 4 punkti a otstarbel lähetamisdeklaratsiooni maksimaalselt kuue kuu kohta.

5.  Autoveo-ettevõtja võib esitada lõike 4 punkti a otstarbel deklaratsiooni maksimaalselt kuue kuu kohta.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Deklaratsioonidest saadud teave salvestatakse kontrollide tegemise eesmärgil IMI repositooriumisse 18 kuuks ning see on otseselt ja reaalajas juurdepääsetav kõikidele direktiivi 2014/67/EL artikli 3, määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 18 ja direktiivi 2006/22/EÜ artikli 7 kohaselt määratud teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega töötatakse kõikides liidu ametlikes keeltes välja standardne vorm, mida tuleb kasutada deklaratsioonide esitamiseks, täpsustatakse IMI raames deklaratsiooni funktsioonid ja see, kuidas lõike 4 punktides i–vi a osutatud teavet tuleb deklaratsioonis esitada, ning tagatakse, et niisugune deklaratsioonidest saadav teave tõlgitakse automaatselt vastuvõtva liikmesriigi keelde. Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 2a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c.  Liikmesriigid väldivad kontrollimeetmete rakendamisel tarbetuid viivitusi, mis võivad mõjutada lähetuse kestust ja kuupäevi.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

1.  Komisjoni abistab komitee, mis on loodud määruse (EL) nr 165/2014 artikli 42 lõike 1 alusel. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 b

 

Vastutus

 

Liikmesriigid kehtestavad karistused kaubasaatjatele, ekspediitoritele, peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele käesoleva direktiivi artikli 2 järgimata jätmise eest, kui nad teavad või kõiki asjaomaseid asjaolusid arvesse võttes peaksid teadma, et nende tellitavate veoteenustega rikutakse käesolevat direktiivi.

 

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste normide rakendamine. Nimetatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed, hoiatavad ja mittediskrimineerivad.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 c

 

Usaldusväärsete ettevõtjate Euroopa platvormiga seotud läbivaatamisklausel

 

Komisjon hindab olemasolevaid vahendeid ja parimaid tavasid, millega edendatakse kõigi kaupade tarneahelas osalejate sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist, ning esitab vajaduse korral kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist seadusandliku ettepaneku, et luua Euroopa usaldusplatvorm.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 d

 

Arukas täitmise tagamine

 

1.  Ilma et see piiraks direktiivi 2014/67/EL kohaldamist ja selleks, et jätkata käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud kohustuste täitmise tagamist, tagavad liikmesriigid, et nende territooriumil kohaldatakse järjekindlat riiklikku täitmise tagamise strateegiat. Selles strateegias keskendutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ artiklis 9 osutatud kõrge riskiastmega ettevõtjatele.

 

2.  Iga liikmesriik tagab, et direktiivi 2006/22/EÜ artiklis 2 ette nähtud kontrollid hõlmavad asjakohasel juhul lähetuste kontrollimist ja et niisugusel kontrollimisel ei esine diskrimineerimist, eelkõige lähetuses kasutatavate sõidukite registreerimismärkide alusel toimuvat diskrimineerimist.

 

3.  Liikmesriigid pööravad tähelepanu ettevõtjatele, kelle puhul on olemas suurem risk, et nad rikuvad käesoleva direktiivi artikli 2 sätteid, mida nende suhtes kohaldatakse. Sel eesmärgil käsitavad liikmesriigid riskiastme hindamise süsteemi raames, mille liikmesriigid on kehtestanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ artikli 9 alusel ning mida on laiendatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklile 12, selliste rikkumiste riski iseseisva riskina.

 

4.  Lõike 3 kohaldamiseks on liikmesriikidel juurdepääs määruse (EL) nr 165/2014 II peatükis osutatud arukate sõidumeerikute poolt salvestatud, töödeldud või säilitatud asjaomasele teabele ja andmetele, käesoleva direktiivi artikli 2 lõikes 4 osutatud lähetamisdeklaratsioonidele ja elektroonilistele veodokumentidele, näiteks rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohastele elektroonilistele saatelehtedele.

 

5.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusaktid, et määrata kindlaks niisuguste andmete üksikasjad, millele liikmesriikidel peab olema juurdepääs, nende kasutamise tingimused ning nende edastamise või neile juurdepääsu tehniline kirjeldus, täpsustades eelkõige järgmist:

 

a)  niisuguse teabe ja niisuguste andmete üksikasjalik loetelu, millele riigi pädevatel asutustel peab olema juurdepääs ning mis hõlmavad vähemalt piiriületuse ning peale- ja mahalaadimistegevuse aega ja kohta, sõiduki registreerimismärki ja sõidukijuhi andmeid;

 

b)  pädevate asutuste juurdepääsuõigused, vajaduse korral eristatuna pädevate asutuste kategooriate, juurdepääsu kategooriate ja andmete kasutuseesmärkide lõikes;

 

c)  punktis a osutatud andmete edastamise või neile juurdepääsu tehnilised kirjeldused, sealhulgas vajaduse korral andmete säilitamise maksimaalne kestus, vajaduse korral eristatuna andmete kategooriate lõikes.

 

6.  Käesolevas artiklis osutatud isikuandmetele on võimalik juurde pääseda või neid salvestatakse üksnes seni, kuni neid on vaja otstarbeks, milleks andmeid koguti või mille jaoks neid edasi töödeldakse. Kui selliseid andmeid enam nende eesmärkide täitmiseks ei vajata, hävitatakse need.

 

7.  Liikmesriigid korraldavad vähemalt kolm korda aastas kooskõlastatud operatsioone lähetamiste kontrollimiseks teel, kusjuures need kontrollid võivad kattuda kooskõlas direktiivi 2006/22/EÜ artikliga 5 tehtavate kontrollidega. Selliseid kontrolle teevad samal ajal kahe või enama liikmesriigi asutused, kes vastutavad lähetamise õigusnormide täitmise tagamise eest ja kellest igaüks tegutseb oma territooriumil. Pärast teedel korraldatud kooskõlastatud kontrolle vahetavad liikmesriigid teavet avastatud rikkumiste arvu ja liigi kohta.

 

Kooskõlastatud kontrollide tulemuste kokkuvõte avalikustatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 e

 

Määruse (EL) nr 1024/2012 muutmine

 

Määruse (EL) nr 1024/2012 lisasse lisatakse järgmised punktid:

 

8.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ: artikkel 8.

 

9.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris: artikli 2 lõige 5.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist ja eelkõige artikli 2 mõju hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva] ja esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. Komisjoni aruandega kaasneb vajaduse korral seadusandlik ettepanek.

1.  Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist ja eelkõige artikli 2 lõike 2 mõju hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] ja esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse artikli kohaldamise kohta. Komisjoni aruandega kaasneb vajaduse korral seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Käesoleva direktiivi sätete järgimise tagamise huvides koostavad nii komisjon kui ka liikmesriigid tervikliku ja integreeritud programmi, mille eesmärk on pakkuda koolitust ja võimaldada kohanemist uute õigusnormide ja nõuetega, mis on kehtestatud sõidukijuhtidele ja kõikidele teistele menetluses osalejatele, ettevõtjatele, haldusasutustele ja inspektoritele.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt [...] [ülevõtmise tähtaeg on võimalikult lühike ja üldjuhul ei ole pikem kui kaks aastat] õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kuna transpordisektorit iseloomustab teadupärast väga suur liikuvus, tehakse sellele kuni käesoleva direktiivi kohaldamise alguseni erand meetmetest, mis tulenevad seadusandlikust aktist, millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kuni jõustuvad käesolevas direktiivis sätestatud täitmise tagamise nõuded, millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses transpordisektoriga, tehakse transpordisektorile erand meetmetest, mis tulenevad seadusandlikust aktist, millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Üks Junckeri komisjoni peamisi eesmärke on ehitada sotsiaalse mõõtme tugevdamise abil üles õiglasem Euroopa. Transpordipoliitikas ja eriti autovedude valdkonnas astuti samm selles suunas siis, kui Euroopa Komisjon avaldas 31. mail 2017 esimese oma kolmest liikuvuse paketist.

Euroopa autoveosektor annab tööd rohkem kui viiele miljonile inimesele ning selle iga-aastased kasvuhoonegaaside heitkogused moodustavad ligikaudu viiendiku transpordisektori kui terviku heitkogustest. Esimese liikuvuse paketi eesmärk on loomulikult ajakohastada Euroopa transpordi ja liikuvuse valdkonda ning teha see sotsiaalselt õiglasemaks ja konkurentsivõimelisemaks üleminekul puhtama transpordi suunas.

Komisjoni esildatud muudatuste eesmärk on muuta kehtivad autovedusid käsitlevad õigusaktid õiglasemaks ja tõhusamaks ning suurendada sotsiaalset vastutust selles valdkonnas. Samal ajal on võetud eesmärgiks vähendada ettevõtjate liigset regulatiivset koormust ja hoida ära konkurentsimoonutused.

Autoveosektori sotsiaalõigusnormide hindamine on näidanud, et praeguses õigusraamistikus esineb palju puudusi ja probleeme, eriti õigusaktide rakendamisel. Ka tõlgendavad, kohaldavad ja rakendavad liikmesriigid õigusakte märkimisväärselt erinevalt. See on põhjustanud mitte ainult õiguslikku ebakindlust, vaid on viinud ka sõidukijuhtide ja autoveo-ettevõtjate ebavõrdse kohtlemiseni.

Autoveosektori tähtsamad sotsiaalõigusnormid on järgmised:

– direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta;

– direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ;

– määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85;

– direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“), ning

– direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega.

Raportööri seisukoht

Raportöör usub, et esimese liikuvuse paketi ettepanekud direktiivi 2006/22/EÜ muutmiseks ja eriõigusnormide (lex specialis) vastuvõtmine seoses töötajate lähetamisega autoveosektoris (direktiivide 96/71/EÜ ja 2014/67/EL muutmise ettepanekud) moodustavad koos määruste 561/2006, 165/2014, 1071/2009 ja 1072/2009 muudatustega sidusa õigusaktide paketi. Esimese liikuvuse paketi algatuste hulgas tuleks tervikuna käsitleda eelkõige sotsiaalsammast ja siseturu sammast puudutavaid ettepanekuid.

Üldise märkuse korras soovib raportöör tänada komisjoni, et ta esitas sellise kõikehõlmava ettepaneku ja mitte üksikuid seadusandlikke ettepanekuid. Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepanek sisaldab piisavalt elemente, et teha olulisi parandusi sotsiaalselt õiglasema ELi siseturu loomiseks, sõidukijuhtide töötingimuste parandamiseks, liiklusohutuse edendamiseks ja sotsiaalse dumpingu ärahoidmiseks. Nii esimeses kui ka teises liikuvuse paketis on olulised arvukad ettepanekud autoveost tingitud keskkonnakahju vähendamiseks. Kliimaga seoses on vaja märkimisväärselt pingutada ja komisjoni ettepanekud aitavad seda teha.

Lex specialis – sõidukijuhtide lähetamist käsitlevad konkreetsed õigusaktid

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et praegu toimub töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 96/71/EÜ terviklik muutmine. Põhjalikku reformi saab pidada õigustatuks, kuid selle lõpptulemust tuleb autovedu käsitlevate konkreetsete õigusaktide koostamisel arvestada. Raportöör peab võimalikuks kaaluda paralleelselt ettepanekuid lähetatud töötajate ja lähetatud sõidukijuhtide kohta, kuid lõpliku seisukohta ei tuleks vastu võtta enne, kuni on teada töötajate lähetamist käsitleva direktiivi muutmise lõplik tulemus.

Raportöör peab põhjendatuks käsitleda autovedusid tegevaid sõidukijuhte ja autovedusid lähetatud töötajate direktiivist eraldi seisvas õigusaktis ning toetab seda lähenemisviisi. Sellega seoses soovib raportöör tänada komisjoni autovedu käsitleva ettepaneku ja otsuse eest käsitleda seda eraldi küsimusena, sest ta on seisukohal, et töötajate lähetamise direktiiv koostati selliselt, et selles ei võetud arvesse sõidukijuhi elukutse liikuvat laadi. See on ka üks peamine põhjus, miks kehtivat töötajate lähetamist käsitlevat direktiivi on olnud nii raske autoveosektoris rakendada. Teisalt on tõlgendamisprobleemid viinud olukorrani, kus komisjon on algatanud ELi liikmesriikide vastu kohtumenetlusi. Need kohtuasjad on Euroopa Kohtus alles pooleli ja raportöörile teadaolevalt oodatakse suuniseid ELi nõukogult ja Euroopa Parlamendilt. Selgusetus on võimaldanud tekkida olukorral, kus transpordisektoris on tekkinud kõlvatu konkurents koos sotsiaalse dumpinguga, mis mõjutab sõidukijuhte ja on toonud kaasa eri ELi liikmesriikide sõidukijuhtide ebavõrdse staatuse. Raportöör on seisukohal, et lex specialis peaks käsitlema kõnealuseid puuduseid ja kujundama ELi siseturu selgrooks olevat transporditööstust sotsiaalselt õiglasel viisil nii, et õigusaktid oleksid selged kõigile osalistele ja et neid oleks lihtne rakendada ja jõustada.

Komisjon on esitanud ettepaneku, et rahvusvaheliste vedude teostamisel allhanke korras tuleks kehtestada künnis 3 päeva / 18 tundi, enne kui kohaldatakse töötajate lähetamise direktiivi sätteid iga-aastase puhkuse ja minimaalse tasu osas. Raportöör on seisukohal, et rakendamise ja jõustamise lihtsuse nimel ning ettevõtjate halduskoormust silmas pidades tuleks kaaluda alternatiivset lahendust. Lisaks peaks lex specialis hõlmama selguse huvides ka muid transpordiolukordi, mille suhtes kohaldatakse töötajate lähetamise direktiivi koheselt alates esimesest päevast.

Haldusnõuete ja kontrollide osas peab raportöör tervitatavaks komisjoni ettepanekut kasutada suletud loetelu. See aitab hoida ära kontrollide meelevaldsuse ja teha mängureeglid kõigile arusaadavaks. Seoses deklaratsioonis esitatava teabega on raportöör seisukohal, et komisjoni ettepanekut tuleb veel täpsustada, vähemalt veo tellija andmete osas. Komisjon teeb ka ettepaneku niisuguse teabe loetelu kohta, mille sõidukijuht peab esitama teel toimuva kontrolli käigus. Raportöör on seisukohal, et seda loetelu tuleks halduskoormuse seisukohast põhjalikumalt analüüsida ning teavet peaks olema võimalik edastada elektrooniliselt. Ka on soovitav analüüsida, kas teabe andmise kohustus peaks kehtima vedu teostava äriühingu ja mitte sõidukijuhi suhtes. Raportöör on ka seisukohal, et tellija vastutust tuleks käsitada võimaliku elemendina, mida liikmesriigid võiksid rakendamisel arvesse võtta, kui nad seda soovivad.

Haldusnõudeid ja kontrolle tuleks käsitleda tervikuna seoses veoliigiga, mille suhtes töötajate lähetamise eeskirju kohaldatakse. Nõuded peavad olema halduskoormuse seisukohalt mõistlikud ja teel tehtav kontroll peab olema mõjus, et mitte vedudel viivitusi põhjustada. Raportöör peab oluliseks, et digiteerimise pakutavaid võimalusi teabevahetuse parandamiseks liikmesriikide asutuste vahel tuleks hoolikalt hinnata ning analüüsida tuleks ka ühtse kontaktpunkti põhimõtte rakendamist olemasolevate teabevahetussüsteemide, sh IMI-süsteemi põhjal.

Raportöör peab väga oluliseks, et karistused lähetusi käsitlevate eeskirjade rikkumise eest oleksid piisavad. Sellega seoses tuleks analüüsida hea maine süsteemi, riskiastme hindamise süsteemi ning rakendusdirektiivi 2014/67/EL pakutavaid võimalusi ja piisavust.

Ka peab raportöör vajalikuks hinnata edasise menetluse käigus olukorda seoses kolmandate riikide (ELi mittekuuluvad riigid) sõidukijuhtide ja äriühingutega. Sõidukijuhtide lähetamist käsitlevad ELi eeskirjad ei tohiks raportööri arvates viia olukorrani, kus sõidukijuhtide vastu suunatud sotsiaalne dumping kantakse üle väljapoole ELi. Jätkuvalt on oluline hinnata võimalikke erandeid, mida kohaldatakse nii kauba- kui ka reisijateveo suhtes.

Direktiivi 2006/22/EÜ kavandatavad muudatused

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, eelkõige seoses asutustevahelise piiriülese teabevahetuse tulemuslikumaks muutmisega. Edasi liikudes on tähtis hinnata digiteerimise pakutavaid võimalusi suurendada veelgi asutuste teabevahetust.

Raportöör on kahtleval seisukohal seoses komisjoni ettepanekuga lisada teel tehtavale kontrollile tööaja jälgimine. Seda ettepanekut edasi arendades tuleks arvesse võtta, et tööaja praktiline kontrollimine ja seda tegevad asutused on liikmesriigiti erinevad. Kui tööaja eeskirjadest kinnipidamise kontroll lisatakse teel toimuvale kontrollile, on vaja süsteemi, mille alusel jälgitakse tööaega aruka sõidumeeriku toimimise raames ka reaalajas, ilma et dokumendivorme oleks vaja hoida sõidukikabiinis.

Riskiastme hindamise süsteemi osas toetab raportöör komisjoni ettepanekut võtta kasutusele ühtne vorm.

Eespool esitatud asjaolusid arvestades on oluline kiirendada arukate sõidumeerikute kasutuselevõttu. Edasise menetluse käigus tuleb ühtlasi hoolikalt analüüsida aruka sõidumeeriku kasutamise võimalusi ka töötajate lähetamist käsitlevate eeskirjade järgimise igakülgseks jälgimiseks.

Kokkuvõte

Raportöör soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlamendis lahenes TRAN-komisjoni ja EMPL-komisjoni vaheline vaidlus selle üle, kumb neist peaks olema vastutav komisjon, alles 15. novembril 2017, mistõttu lükkus töö algus edasi. Ühtlasi jätkab raportöör õigusaktide keerukust ja töötajate lähetamist käsitlevate õigusaktide käimasolevat reformimist arvesse võttes oma tööd, et täiendada raportit konkreetsete muudatusettepanekutega.


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (4.5.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Arvamuse koostaja: Martina Dlabajová

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Ühtse turu ja seal toimiva konkurentsi tugevdamiseks vajab autoveosektor valdkonnaspetsiifilisi eeskirju. Niisugused eeskirjad peaksid olema lihtsad, ühetaolised ja selged ning nende täitmine peaks olema hõlpsasti tagatav, nii et need hõlbustaksid transporditegevust ja samas kaitseksid selle valdkonna töötajaid. Eeskirjad, mis on segased või mille täitmine on raskesti tagatav, võivad panna liikmesriike ühiseid eeskirju erinevalt tõlgendama ning vähendada nende täitmise tagamise tulemuslikkust, mis omakorda võib siseturgu killustada. Lisaks ei aita ebaselged eeskirjad, mille täitmist tulemuslikult ei tagata, töötajaid paremini kaitsta.

Komisjoni mõjuhinnangus jõuti järeldusele, et kehtivad lähetamis- ja haldusnõuded ei sobi sõidukijuhtide töö väga liikuva olemusega. See põhjustab ettevõtjatele ebaproportsionaalselt suure regulatiivse koormuse ja loob põhjendamatud tõkked piirüleste teenuste osutamisele.

Käesoleva arvamuse projektiga püütakse autoveosektoris töötajate lähetamise eeskirju jätkuvalt lihtsustada ning vähendada ettevõtete ja nende sõidukijuhtide halduskoormust. Arvamuse koostaja teeb sõnaselgelt ettepaneku jätta töötajate lähetamist käsitleva direktiivi kohaldamisalast välja rahvusvahelised ja transiitveod. Selleks on mitmeid põhjuseid. Esiteks on nende valdkondade töötajad äärmiselt liikuvad. Nad võivad üheainsa päeva jooksul töötada mitmes eri riigis. Teiseks ei konkureeri mingis riigis rahvusvaheliste või transiitvedudega tegelevad ettevõtted selle riigi transpordiettevõtetega.

Lisaks erineb töötajate olukord siin teiste valdkondade lähetatud töötajate olukorrast, kuna viimased jäävad tihtipeale pikemaks ajaks vastuvõtvasse liikmesriiki. Direktiivi 96/71/EÜ kohaldamine rahvusvaheliste ja transiitvedude suhtes ja selle täitmise tagamine põhjustaks väga suurt halduskoormust, kuna kohaldatavad siseriiklikud õigusnormid võivad üheainsa päeva ja üheainsa teekonna jooksul korduvalt muutuda. Arvamuse koostaja leiab, et sellega piirataks põhjendamatult üht ELi põhivabadust – teenuste vaba liikumist.

Ta mõistab vajadust lahendada probleemid, mis tulenevad nö elust ratastel (kus töötajad viibivad mitmeid kuid oma koduriigist eemal ning võivad kogu selle aja jooksul elada ja magada oma veokites). Samas ei pea ta õigeks selle küsimuse lahendamist käesoleva ettepaneku raames. Lahenduse leidmiseks tuleks vastu võtta seadusandlik akt, mille aluseks on komisjoni ettepanek COM(2017)0277 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja kohta. Nimetatud ettepanekus sisaldub nõue, et sõidukijuht ja sõiduk peavad pöörduma tagasi sinna, kus juht tööle võeti.

Käesolevas arvamuses tehakse ettepanek kohaldada kabotaažvedudel töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 96/71/EÜ ja jõustamisdirektiivi 2014/67/EL mõningaid elemente. Nende vedude puhul konkureerivad kohalikud ja välisfirmad vahetult üksteisega, mistõttu tuleks kohaldada sisult sarnaseid töötajate tasustamise eeskirju. Seejuures tuleks neid kaht direktiivi kabotaažvedudele kohaldada üksnes käesolevas valdkonnaspetsiifilises õigusaktis ettenähtud ulatuses, arvestades valdkonna suurt liikuvust ja halduskoormuse vähendamise vajadust.

Seega teeb arvamuse koostaja ettepaneku loobuda komisjoni pakutud metoodikast, mille põhjal tuleks lähetusolukordade tuvastamiseks igapäevast tööaega arvutada. See on tema veendumuse kohaselt tegelikkuses peaaegu teostamatu ning tekitaks asjatut halduskoormust, eriti kohaldamisel koos määrusega (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist.

Ning lõpuks tehakse arvamuses ettepanek määrata käesolevas valdkonnaspetsiifilises õigusaktis kindlaks autoveosektoris sõidukijuhtide lähetamist reguleerivate erieeskirjade kohaldamise ja täitmise tagamise kuupäev. Nimetatud kuupäevade kehtestamisel töötajate lähetamist käsitleva direktiiviga võib juhtuda, et autoveosektoris kohaldatakse uusi eeskirju palju varem kui muudes valdkondades (arvestades nõukogu üldist seisukohta jätta liikmesriikidele kolm aastat aega õigusaktide vastuvõtmiseks ja neli aastat meetmete täitmiseks). Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et kuni käesoleva valdkonnaspetsiifilise õigusakti vastuvõtmiseni ei kohaldataks transpordisektori suhtes direktiivi 96/71/EÜ.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor, on vaja ühelt poolt tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning teiselt poolt ettevõtjatele sobilikud äritegevuse ja ausa konkurentsi tingimused.

(1)  Töötajate vaba liikumine, asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus on siseturu aluspõhimõtted. Need on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) ja on siseturu nõuetekohase toimimise jaoks määrava tähtsusega. Selleks et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor, on vaja tagada tasakaal transporditeenuste vaba liikumise ja inimväärsete töötingimuste, sõidukijuhtide võrdse kohtlemise ja sotsiaalkaitse ning konkurentsivõimelise ja õiglase ärikeskkonna vahel ettevõtjatele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Oma 13. septembril 2017 peetud kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta teatas komisjoni president, et luuakse Euroopa Tööjõuamet.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Autoveo teenustele omase suure liikuvuse tõttu on vaja pöörata erilist tähelepanu sellele tagamisele, et sõidukijuhtidel on asjakohased õigused ja ettevõtjatele ei teki ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust, mis piirab põhjendamatult nende vabadust osutada piiriüleseid teenuseid.

(2)  Autoveo teenustele omase suure liikuvuse tõttu on vaja pöörata erilist tähelepanu selle tagamisele, et sõidukijuhtidel on asjakohased õigused ja säilitatakse võrdsed tingimused, austades samal ajal vabadust osutada teenuseid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Kõik autovedude suhtes kohaldatavad riigisisesed eeskirjad peaksid olema proportsionaalsed ja põhjendatud ega tohiks takistada või muuta vähem huvipakkuvaks ELi toimimise lepinguga tagatud põhivabaduste kasutamist, näiteks teenuste osutamise vabadus, et säilitada või suurendada liidu konkurentsivõimet, austades samas inimväärseid töötingimusi ja sõidukijuhtide sotsiaalkaitset.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Autoveosektoris on väga suur konkurents ning seda iseloomustavad konkreetsed moonutused, mida tekitab ettevõtjatele meelepärase kohtualluvuse valimise kuritarvituslik tava, et vähendada või vältida palga- ja sotsiaalkindlustusmaksete kulusid või muid sotsiaal- ja töötingimusi – see kõik on toonud varem kaasa võidujooksu madalaimate standardite suunas. Siseturu toimimise aluseks peavad olema võrdsed võimalused. Seepärast on vaja võtta täiendavaid meetmeid, et hoida ära autoveo-ettevõtjate kuritarvituslikke tavasid meelepärase kohtualluvuse valimise näol, sh horisontaalseid meetmeid liidu äriühinguõiguses, et lõpetada soodsaima süsteemi ning õigusliku arbitraaži valimine autoveo-ettevõtjate poolt.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Siseturu ladusa toimimise jaoks on ülioluline, et tasakaalustatud viisil parandatakse sõidukijuhtide sotsiaalseid ja töötingimusi ning riiklikel ja välisettevõtjatel võimaldatakse osutada autoveo teenuseid ausa konkurentsi tingimustes.

(3)  Sujuvalt toimiva autoveoteenuste sektori loomiseks siseturul on ülioluline, et säilitatakse tasakaal mittediskrimineerival konkurentsil põhineva kodumaiste ja välisettevõtjate poolse autoveoteenuste osutamise vabaduse, tarbetu halduskoormuse vähendamise ning sõidukijuhtide sotsiaalsete ja töötingimuste parandamise vahel.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Kehtivate liidu autovedude valdkonna sotsiaalõigusaktide tõhususe ja tulemuslikkuse hindamisel leiti praegustes sätetes teatavad lüngad ja vajakajäämised nende täitmise tagamisel. Lisaks sellele on mitmeid erinevusi selles, kuidas liikmesriigid õigusnorme tõlgendavad, kohaldavad ja rakendavad. See põhjustab sõidukijuhtide ja ettevõtjate jaoks õiguskindlusetuse ning nende ebavõrdse kohtlemise, mis kahjustab sektori töö-, sotsiaal- ja konkurentsitingimusi.

(4)  Kehtivate liidu autovedude valdkonna sotsiaalõigusaktide tõhususe ja tulemuslikkuse hindamisel leiti praegustes sätetes teatavad lüngad ja vajakajäämised nende täitmise tagamisel, aga ka ebaseaduslikud tavad, näiteks riiulifirmade kasutamine. Rohkem tuleks pöörata tähelepanu deklareerimata töö vastu võitlemisele transpordisektoris. Lisaks sellele on mitmeid erinevusi selles, kuidas liikmesriigid õigusnorme tõlgendavad, kohaldavad ja rakendavad, mis on tekitanud sõidukijuhtidele ja ettevõtjatele suure halduskoormuse. See põhjustab õiguskindlusetuse, mis kahjustab sektori töö-, sotsiaal- ja konkurentsitingimusi.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 96/71/EÜ1 a ja 2014/67/EL1 b õige kohaldamine, tuleks tugevdada kontrolli ja koostööd liidu tasandil, et võidelda pettuste vastu sõidukijuhtide lähetamisel, ning samuti on vaja rangemat kontrolli tagamaks, et sotsiaalmaksed lähetatud sõidukijuhtide eest oleksid tasutud.

 

_________________

 

1 a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1)

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  On ülioluline tagada piisavalt, tulemuslikult ja järjepidevalt tööaja nõuete täitmine, et kaitsta sõidukijuhtide töötingimusi ja vältida konkurentsimoonutusi nõuete täitmata jätmise tõttu. Seetõttu on soovitatav laiendada direktiivis 2006/22/EÜ sätestatud kehtivaid ühtseid täitmise tagamise nõudeid direktiivis 2002/15/EL sätestatud tööaja nõuetele vastavuse kontrollimisele.

(5)  On ülioluline tagada piisavalt, tulemuslikult ja järjepidevalt tööaja nõuete täitmine, et kaitsta sõidukijuhtide töötingimusi ja vältida konkurentsimoonutusi nõuete täitmata jätmise tõttu. Seetõttu on soovitatav laiendada direktiivis 2006/22/EÜ sätestatud kehtivaid ühtseid täitmise tagamise nõudeid direktiivis 2002/15/EL sätestatud tööaja nõuetele vastavuse kontrollimisele. Direktiivis 2002/15/EL ette nähtud kontroll teedel peaks piirduma iganädalase ja igapäevase tööaja, vaheaegade, puhkeaja ja öötööga. Muid direktiivist 2002/15/EÜ tulenevaid kohustusi tuleks kontrollida ettevõtja valdustes.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Liikmesriikide halduskoostöö autoveo sotsiaalõigusnormide rakendamise puhul on osutunud ebapiisavaks, mille tõttu on piiriülene täitmise tagamine muutunud keerukamaks, ebatõhusaks ja mittejärjepidevaks. Seetõttu on vaja luua omavahelise tulemusliku suhtluse ja vastastikuse abistamise raamistik, sealhulgas vahetada andmeid rikkumiste kohta ning teavet täitmise tagamise heade tavade kohta.

(6)  Liikmesriikide halduskoostöö autoveo sotsiaalõigusnormide rakendamise puhul ja liidu toetus sellele on osutunud ebapiisavaks, mille tõttu on piiriülene täitmise tagamine muutunud keerukamaks, ebatõhusaks ja mittejärjepidevaks. Seetõttu on vaja luua omavahelise tulemusliku suhtluse ja vastastikuse abistamise raamistik, sealhulgas vahetada andmeid rikkumiste kohta ning teavet täitmise tagamise heade tavade kohta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Probleeme on tekkinud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 96/71/EÜ15 sätestatud töötajate lähetamise õigusnormide ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/67/EL16 sätestatud haldusnormide kohaldamisel väga liikuva autoveosektori suhtes. Koordineerimata riiklikud meetmed, millega kohaldatakse autoveosektoris töötajate lähetamist reguleerivaid nõudeid ja tagatakse nende täitmine, on tekitanud mitteresidendist Euroopa Liidu ettevõtjatele suure halduskoormuse. See piirab põhjendamatult vabadust osutada piiriüleseid autoveo teenuseid ja mõjutab negatiivselt töökohtade arvu.

(9)  Probleeme on tekkinud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 96/71/EÜ15 sätestatud töötajate lähetamise õigusnormide ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/67/EL16 sätestatud haldusnormide kohaldamisel väga liikuva autoveosektori suhtes. Koordineerimata riiklikud meetmed, millega kohaldatakse autoveosektoris töötajate lähetamist reguleerivaid nõudeid ja tagatakse nende täitmine, on tekitanud Euroopa Liidu ettevõtjatele suure halduskoormuse ja põhjustanud ebaõiglust selle sektori ettevõtete vahelises konkurentsis.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1)

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1)

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Rahvusvaheliste autoveo-ettevõtjate asutamise eeskirjade mittejärgimine tekitab siseturul erinevusi ja soodustab ettevõtete vahel ebaõiglast konkurentsi. Rahvusvaheliste autoveo-ettevõtjate asutamise tingimused tuleks seega muuta rangemaks ja lihtsamini jälgitavaks, eelkõige et võidelda riiulifirmade loomise vastu.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Komisjon kinnitas oma 8. märtsi 2016. aasta ettepanekus17 direktiivi 96/71/EÜ läbivaatamise kohta, et selle direktiivi rakendamine tekitab erilisi õiguslikke küsimusi ja raskusi väga liikuvas autoveosektoris ja märkis, et neid probleeme oleks võimalik kõige paremini lahendada sektoripõhiste autoveo õigusaktidega.

(10)  Komisjon kinnitas oma 8. märtsi 2016. aasta ettepanekus17 direktiivi 96/71/EÜ läbivaatamise kohta, et selle direktiivi rakendamine väga liikuvas autoveosektoris tekitab erilisi õiguslikke küsimusi ja raskusi, ja märkis, et neid probleeme oleks võimalik kõige paremini lahendada sektoripõhiste autoveo õigusaktidega. Võttes siiski arvesse, et transpordisektor on üks kõige haavatavamatest sektoritest, tuleb direktiivis 96/71/EÜ sätestatud kaitse miinimumnõudeid kohaldada kõigi töötajate suhtes.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Kuna liidus on sõidukijuhtide nappus, tuleks töötingimusi oluliselt parandada, et suurendada selle kutseala ligitõmbavust.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et tagada autoveosektoris direktiivi 96/71/EÜ tulemuslik ja proportsionaalne rakendamine, on vaja kehtestada sektoripõhised õigusnormid, mis kajastavad autoveosektori töötajatele eriomast väga suurt liikuvust ning mille abil leitakse tasakaal sõidukijuhtide sotsiaalkaitse ja ettevõtjate piiriüleste teenuste osutamise vabaduse vahel.

(11)  Selleks et tagada autoveosektoris direktiivi 96/71/EÜ tulemuslik ja proportsionaalne rakendamine, on vaja kehtestada sektoripõhised õigusnormid, mis kajastavad autoveosektori töötajatele eriomast väga suurt liikuvust ning mille abil leitakse tasakaal sõidukijuhtide sotsiaalkaitse ja ettevõtjate piiriüleste teenuste osutamise vabaduse vahel, ning edendada nende täitmise tagamist.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Sellised tasakaalustatud kriteeriumid peaksid põhinema sõidukijuhi ja vastuvõtva liikmesriigi territooriumi vahelisel piisaval seosel. Seetõttu tuleks kehtestada ajaline piirang, mille ületamise korral hakatakse rahvusvahelise veo puhul kohaldama vastuvõtva liikmesriigi miinimumpalka ja minimaalset iga-aastast tasulist puhkust. Seda ajalist piirangut ei tohiks kohaldada määrustes 1072/200918 ja 1073/200919 määratletud kabotaažvedude suhtes, kuna kogu transport toimub vastuvõtvas liikmesriigis. Seetõttu tuleks kohaldada kabotaažvedude suhtes vastuvõtva liikmesriigi miinimumpalka ja minimaalset iga-aastast tasulist puhkust, olenemata sõidukijuhi tegevuse sagedusest ja kestusest.

(12)  Määrustes 1072/200918 ja 1073/200919 määratletud kabotaažveod on direktiiviga 96/71/EÜ reguleeritud teenused, kuna kogu transport toimub tervikuna teises liikmesriigis. Seetõttu tuleks kohaldada kabotaažvedude suhtes vastuvõtva liikmesriigi miinimumtasu ja minimaalset iga-aastast tasulist puhkust, olenemata sõidukijuhi tegevuse sagedusest ja kestusest.

__________________

__________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88)

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88)

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Transiitveod tuleks oma iseärasuste tõttu ja selle tõttu, et sõidukijuht ei ole vastuvõtva liikmesriigi territooriumiga piisavalt seotud, käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et tagada tulemuslikult ja tõhusalt töötajate lähetamise sektoripõhiste õigusnormide täitmine ning et vältida välisriigi ettevõtjatele ebaproportsionaalselt suure halduskoormuse teket, tuleks kehtestada autoveosektoris konkreetsed haldus- ja kontrollinõuded, kasutades täiel määral selliseid kontrollivahendeid nagu digitaalne sõidumeerik.

(13)  Selleks et omada selgeid sektoripõhiseid eeskirju töötajate lähetamise kohta, mis tulenevad direktiivist 96/71/EÜ [mida on muudetud direktiiviga 2016/0070 (COD)], ning tagada nende tulemuslik ja tõhus täitmine ning vältida välisriigi ettevõtjatele ebaproportsionaalselt suure halduskoormuse teket, tuleks autoveosektoris kehtestada komisjoni poolt väljatöötatud standardvormid ning konkreetsed vähendatud haldus- ja kontrollinõuded, kasutades täiel määral selliseid kontrollivahendeid nagu siseturu infosüsteem (IMI), ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) maanteetranspordi portaal ja arukad sõidumeerikud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Tava, mille puhul emaettevõtjatele ühes liikmesriigis suunatakse suur osa kasumist ja tütarettevõtjatele teistes liikmesriikides jäetakse piiratud ressursid, kuigi nad annavad oma transporditeenustega suurema osa käibest, võib põhjustada ebavõrdsust ja ebaproportsionaalset kasumi ümberpaigutamist liikmesriikide vahel ning seda tuleks vältida. Sellise tava üks negatiivne sotsiaalne tagajärg on see, et sõidukijuhtide sissetulekut hoitakse nendes liikmesriikides, kus tütarettevõtjad tegutsevad, madalamal tasemel. Selleks et võidelda autoveosektoris võimaliku ebaausa konkurentsiga, tuleks selliseid tavasid nende ennetamiseks hoolikalt analüüsida.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b)  Et tagada sotsiaalõigusnormide täielik järgimine ja kuni Euroopa Tööjõuametit ei ole loodud, peaks pädevatel kontrolliasutustel olema juurdepääs kõigile IMI ja GNSSi portaali kaudu edastatavatele andmetele ja nad peaksid saama neid kontrollida.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nimetatud kontrollid hõlmavad igal aastal ulatuslikku ja esinduslikku läbilõiget kõikidest määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest, sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja sõidukitest ning direktiivi 2002/15/EÜ kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest ja sõidukijuhtidest.;

Nimetatud kontrollid hõlmavad igal aastal ulatuslikku ja esinduslikku läbilõiget kõikidest määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest, sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja kõikide transpordiliikide sõidukitest ning direktiivi 2002/15/EÜ kohaldamisalasse kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest ja sõidukijuhtidest.;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kontrollide korraldamisel ettevõtjate valdustes võetakse arvesse eri transpordiliikidega ja ettevõtjatega varem saadud kogemusi. Viimatinimetatud kontrolle korraldatakse ka juhul, kui teel on tuvastatud määruse (EÜ) nr 561/2006 või (EL) nr 165/2014 või direktiivi 2002/15/EÜ tõsiseid rikkumisi.

1.  Kontrollide korraldamisel ettevõtjate valdustes võetakse arvesse eri transpordiliikidega ja ettevõtjatega varem saadud kogemusi. Viimatinimetatud kontrolle korraldatakse ka juhul, kui teel on tuvastatud määruse (EÜ) nr 561/2006 või (EL) nr 165/2014 või direktiivi 2002/15/EÜ tõsiseid rikkumisi, mis puudutavad iganädalast ja igapäevast maksimaalset tööaega ning vaheaegu, puhkeaega ja öötööd;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  üksikjuhtudel liikmesriigi põhjendatud taotluse korral.;

b)  üksikjuhtudel liikmesriigi eritaotluse korral.;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega ettevõtjate riskiastme arvutamise ühtse valemi, milles võetakse arvesse rikkumiste arvu, raskusastet ja sagedust ning nende kontrollide tulemusi, mille käigus rikkumisi ei leitud, ja seda, kas autoveo-ettevõtja on kasutanud kõigis oma sõidukites arukat sõidumeerikut vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 II peatükile. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.;

Komisjon kehtestab rakendusaktidega ettevõtjate riskiastme arvutamise ühtse valemi, milles võetakse arvesse rikkumiste arvu, raskusastet ja sagedust ning nende kontrollide tulemusi, mille käigus rikkumisi ei leitud. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selleks et lihtsustada teedel korraldatavaid sihipäraseid kontrolle, peavad riikliku riskiastme hindamise süsteemi andmed olema kontrolli ajal kättesaadavad kõigile asjaomase liikmesriigi pädevatele kontrolliasutustele.

4.  Selleks et lihtsustada teedel korraldatavaid sihipäraseid kontrolle, peavad riikliku riskiastme hindamise süsteemi andmed olema kontrolli ajal kättesaadavad kõigile liikmesriikide pädevatele kontrolliasutustele.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c a (uus)

Direktiiv 2006/22/EÜ

Artikkel 9 – lõige 5 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a.  Arukas sõidumeerik, mis näitab sõidukijuhtide asukohta 56-päevase ajavahemiku jooksul, võetakse kasutusele kõigis rahvusvahelisteks ja kabotaažvedudeks kasutatavates sõidukites 2. jaanuariks 2020.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva artikliga kehtestatakse konkreetsed õigusnormid direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta autoveosektoris) ja direktiivi 2014/67/EL (mis käsitleb nende sõidukijuhtide suhtes kohaldatavaid haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid) teatavate aspektide kohta.

1.  Käesoleva artikliga kehtestatakse konkreetsed õigusnormid direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta autoveosektoris) ja direktiivi 2014/67/EL (mis käsitleb nende sõidukijuhtide suhtes kohaldatavaid haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid) täitmise tagamise kohta.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Arukas sõidumeerik, mis näitab sõidukijuhtide asukohta 56-päevase ajavahemiku jooksul, võetakse kasutusele kõigis rahvusvahelisteks ja kabotaažvedudeks kasutatavates sõidukites 2. jaanuariks 2020.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Transiit jäetakse käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid tegelevad määrustes 1072/2009 ja 1073/2009 määratletud rahvusvaheliste vedudega ja nad lähetatakse kõnealusele territooriumile oma ülesannete täitmiseks kuni kolmeks päevaks ühe kalendrikuu jooksul.

2.  Liikmesriigid kohaldavad direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid tegelevad määrustes 1072/2009 ja 1073/2009 määratletud rahvusvaheliste vedude või kabotaažvedudega.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Autoveosektoris töötatavate sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad artikli 1 lõike 3 punktides a, b ja c osutatud ettevõtjate juures ning tegelevad kombineeritud vedude autoveo-etappidega, millele osutatakse direktiivi 92/106/EMÜ artiklis 4, kohaldavad liikmesriigid kogu oma territooriumile lähetamise perioodi jooksul direktiive 96/71/EÜ ja 2014/67/EL.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punktide b ja c kohaldamisel, juhul kui vedu toimub samal päeval rohkem kui ühes liikmesriigis, kohaldatakse lähetatud sõidukijuhi suhtes kõige soodsama liikmesriigi töötingimusi.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võivad kehtestada vaid järgmisi haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid:

4.  Liikmesriigid kehtestavad kohustuse, et teises liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtja peab iga lähetatud sõidukijuhi kohta saatma siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu riigi pädevatele asutustele hiljemalt lähetuse alguses standardses elektroonilises vormis lihtsa deklaratsiooni, mille töötab välja komisjon ja mille ta teeb viivitamata kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadavaks ning mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

(a)  teises liikmesriigis asutatud autoveo-ettevõtja peab saatma riigi pädevatele asutustele hiljemalt lähetuse alguses elektroonilises vormis lähetamisdeklaratsiooni, mis on koostatud vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles või inglise keeles ja sisaldab ainult järgmist teavet:

 

i)  autoveo-ettevõtja tunnusandmed;

i)  autoveo-ettevõtja tunnusandmed ja tütarettevõtja korral ka peakorteri aadress;

ii)   asutamise liikmesriigi veokorraldaja või teis(t)e kontaktisiku(te) kontaktandmed, kes suhtlevad pädevate asutustega vastuvõtvas liikmesriigis, kus teenuseid osutatakse ning kes saadavad ja võtavad vastu dokumente ja teadaandeid;

ii)   asutamise liikmesriigi veokorraldaja või teis(t)e kontaktisiku(te) kontaktandmed, kes suhtlevad pädevate asutustega vastuvõtvas liikmesriigis, kus teenuseid osutatakse ning kes saadavad ja võtavad vastu dokumente ja teadaandeid;

iii)  lähetatud sõidukijuhtide eeldatav arv ja isikuandmed;

iii)  teave lähetatud sõidukijuhi kohta, sealhulgas: isikuandmed, elukohariik, töölepingu suhtes kohaldatav tööõigus, sotsiaalmaksete maksmise riik ning sotsiaalkindlustuse number;

iv)  lähetuse eeldatav kestus ning kavandatav algus- ja lõppkuupäev;

iv)  iga töötaja lähetuse kavandatav algus- ja lõppkuupäev, võttes arvesse võimalikku ettenägematutest asjaoludest tingitud pikenemist;

v)  lähetuses kasutatavate sõidukite registreerimismärgid;

v)  lähetuses kasutatavate sõidukite registreerimismärgid;

vi)  veoteenuste liik, s.o kaubavedu, reisijatevedu, rahvusvaheline vedu või kabotaažvedu;

vi)  veoteenuste liik, s.o kaubavedu, reisijatevedu, rahvusvaheline vedu või kabotaažvedu.

Esimeses lõigus nimetatud lihtne deklaratsioon võib hõlmata maksimaalselt kuut kuud ja autoveo-ettevõtja ajakohastab seda põhjendamatu viivituseta elektrooniliselt vastavalt tegelikule hetkeolukorrale.

 

4 a.  Liikmesriigid võivad kehtestada täiendavalt järgmisi haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid:

(b)  sõidukijuht peab säilitama paberkandjal või elektroonilisel kujul lähetamisdeklaratsiooni koopiat ja tõendeid vastuvõtvas liikmesriigis toimuva veotegevuse kohta, näiteks elektroonilist saatelehte või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8 osutatud tõendusmaterjali ja esitama need, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

(a) autoveo-ettevõtja peab andma lähetatud sõidukijuhile teel korraldatava kontrolli jaoks järgmised dokumendid kas paberkandjal või elektroonilisel kujul:

 

i)   koopia lõikes 4 nimetatud lihtsast deklaratsioonist;

 

ii)   tõendid vastuvõtvas liikmesriigis toimuva veotegevuse kohta, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 8;

 

iii)   elektrooniline saateleht;

 

iv)   töölepingu koopia vastuvõtva liikmesriigi ühes ametlikus keeles või inglise keeles;

 

v)   koopia viimase kahe kuu palgatõenditest;

(c)  sõidukijuht peab säilitama sõidumeerikute andmeid ja eelkõige nende liikmesriikide riigikoode, kus sõidukijuht on viibinud rahvusvahelise autoveo või kabotaažveo käigus, ja esitama need, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

(b)  sõidukijuht peab säilitama sõidumeerikute asjakohaseid andmeid ja eelkõige juhikaarti koos registreeritud piiriületustega ning nende liikmesriikide riigikoode, kus sõidukijuht on viibinud rahvusvahelise autoveo või kabotaažveo käigus, ja esitama need, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

(d)  sõidukijuht peab säilitama paberkandjal või elektroonilisel kujul töölepingu või võrdväärse dokumendi koopiat nõukogu direktiivi 91/533/EMÜ20 artikli 3 tähenduses, mis on tõlgitud ühte vastuvõtva liikmesriigi ametlikest keeltest või inglise keelde, ja esitama selle, kui seda küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus;

 

(e)  sõidukijuht peab esitama paberkandjal või elektroonilisel kujul koopia viimase kahe kuu palgatõenditest, kui neid küsitakse teel korraldatud kontrollide käigus; sõidukijuhil on õigus võtta teel korraldatud kontrolli ajal ühendust peakorteri, veokorraldaja või mis tahes muu isiku või üksusega, kes võib selle koopia esitada;

 

(f)  autoveo-ettevõtja peab esitama mõistliku aja jooksul pärast lähetusperioodi paberkandjal või elektroonilisel kujul koopia punktides b, c ja e osutatud dokumentidest, kui seda küsivad vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused.

(c)  autoveo-ettevõtja peab esitama pärast lähetusperioodi põhjendamatu viivituseta paberkandjal või elektroonilisel kujul koopiad punktides a ja b osutatud dokumentidest, sealhulgas koopiad asjakohastest palgatõenditest, kui seda küsivad vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (EÜT L 288, 18.10.1991, lk 32).

 

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Liikmesriik võib kehtestada muid haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid, kui tekib olukord või toimuvad muutused, millest ilmneb, et kehtivad haldusnõuded ja kontrollimeetmed ei ole piisavad või tõhusad, et tagada tulemuslik järelevalve direktiivis 96/71/EÜ, [direktiivis 2014/67/EL] ja käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste järgimise üle, tingimusel et need nõuded ja meetmed on põhjendatud ja proportsionaalsed.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teenuseosutajaid kõigist lõikes 4 a osutatud meetmetest, mida nad kohaldavad või mida nad on rakendanud. Komisjon teeb kõnealused meetmed teatavaks teistele liikmesriikidele. Teenuseosutajatele mõeldud teave tehakse üldiselt kättesaadavaks ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil, millele on osutatud direktiivi 2014/67/EL artiklis 5. Komisjon jälgib lõikes 4 c osutatud meetmete kohaldamist, hindab nende vastavust liidu õigusele ja asjakohasel juhul võtab vajalikke meetmeid vastavalt talle ELi toimimise lepinguga antud pädevusele. Komisjon esitab nõukogule regulaarselt aruandeid liikmesriikide teavitatud meetmete kohta ning asjakohasel juhul oma hindamise või analüüsi seisu kohta.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 d.  Artikli 2 lõike 4 a punktides a–c osutatud tõendeid hoitakse sõidukikabiinis ja esitatakse teel korraldatud kontrolli ajal lähetatud sõidukijuhti vastuvõtva liikmesriigi volitatud kontrolliametnikele.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 e.  Selleks et hinnata, kas direktiivide 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sätted on täidetud, kontrollivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teel korraldatud kontrolli käigus järgmist:

 

(a)   kõnealuse päeva ja eelneva 56 päeva sõidumeeriku andmed;

 

(b)   kõnealuse päeva ja eelneva 56 päeva elektroonilised saatekirjad;

 

(c)   lõike 4 a punktides a–c osutatud dokumendid.

 

Teel korraldatavat kontrolli ellu viivad ametnikud esitavad kogu eelnevas lõigus esitatud teabe selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kes vastutab direktiivide 96/71/EÜ ja 2014/67/EL järgimise hindamise eest.

 

Et hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist, teevad liikmesriikide pädevad asutused koostööd, andes vastastikust abi ja kogu asjaomast teavet direktiivis 2014/67/EL ja määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud tingimustel.

 

Piiriülese täitmise tagamise ja sihipäraste kontrollide mõjususe suurendamiseks annavad liikmesriigid kõigile asjaomastele volitatud kontrolliasutustele reaalajas juurdepääsu siseturu infosüsteemile, määrusega (EÜ) nr 1071/2009 loodud riiklikele elektroonilistele registritele, käesoleva artikli lõikes 4 osutatud lihtsatele deklaratsioonidele ja mis tahes muudele asjaomastele andmebaasidele.

Selgitus

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 f.  Võimalikult suure läbipaistvuse tagamiseks avaldatakse asjaomastele juriidilistele nõuetele mittevastavate liidu autoveo-ettevõtjate nimekiri. Kõnealune liidu nimekiri põhineb liidu tasandil väljatöötatud ühiskriteeriumitel ja Euroopa Tööjõuamet vaatab need igal aastal läbi. Liidu nimekirjas olevatele autoveo-ettevõtjatele kehtestatakse tegevuskeeld. Sellist tegevuskeeldu kohaldatakse kõigi liikmesriikide territooriumil. Erandjuhtudel võivad liikmesriigid võtta ühepoolseid meetmeid. Hädaolukorras ja ettenägematute julgeolekuprobleemide korral on liikmesriikidel võimalus väljastada oma territooriumi kohta viivitamatult tegevuskeeld.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Autoveo-ettevõtja võib esitada lõike 4 punkti a otstarbel lähetamisdeklaratsiooni maksimaalselt kuue kuu kohta.

välja jäetud

Selgitus

Lähetamisdeklaratsioonil, mis käsitleb sõidukijuhtide rühma ja kõiki transpordiliike kuue kuu jooksul, ei ole õigusaktide täitmise tagamise seisukohast mingit lisaväärtust, sest see sisaldab ainult väga üldist teavet, mille alusel ei ole õiguskaitseasutustel võimalik hinnata, kas tegemist on tegeliku lähetusega. Lähetamisdeklaratsioon sõidukijuhi ja lähetamisolukorra kohta näitab aga tegelikku seost ühelt poolt veotoimingu ning teiselt poolt osaleva sõidukijuhi ja sõiduki kohta. See on ainus võimalus võimalike kuritarvituste ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Pädevad asutused liikmesriikides teevad tihedalt koostööd ja annavad üksteisele direktiivis 2014/67/EL ja määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud tingimustel vastastikust abi ja kogu asjaomast teavet.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c.  Piiriülese täitmise tagamise ja sihipäraste kontrolli mõjususe suurendamiseks annavad liikmesriigid kõigile asjaomastele kontrolliasutustele reaalajas juurdepääsu siseturu infosüsteemile, määrusega (EÜ) nr 1071/2009 loodud riiklikele elektroonilistele registritele, käesoleva artikli lõikes 4 osutatud lihtsatele deklaratsioonidele ja mis tahes muudele asjaomastele andmebaasidele.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt [...] [ülevõtmise tähtaeg on võimalikult lühike ja üldjuhul ei ole pikem kui kaks aastat] õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt … [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kuni teises lõigus osutatud kuupäevani jäävad direktiivid 2003/88/EÜ, 96/71/EÜ ja 2014/67/EÜ tervikuna kohaldatavaks.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

Viited

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.6.2017

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

14.12.2017

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Martina Dlabajová

21.9.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

23

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

Viited

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Kaasatud komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

21

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Esitamise kuupäev

8.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika