Menettely : 2017/0121(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0206/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0206/2018

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0339

MIETINTÖ     ***I
PDF 915kWORD 167k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Merja Kyllönen

Valmistelija (*):

Martina Dlabajová, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0278),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0170/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0206/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Otsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Tieliikenteen alan erittäin liikkuvan työvoiman vuoksi alakohtaiset säännöt ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli, tavaroiden vapaa liikkuvuus ja kuljettajien sosiaalinen suojelu ovat tasapainossa. Tämän vuoksi tällä direktiivillä pyritään luomaan oikeusvarmuutta ja oikeudellista selvyyttä, edistämään yhdenmukaisuutta ja parantamaan valvontaa sekä torjumaan laittomia käytäntöjä ja vähentämään hallinnollista rasitetta.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta tieliikennesektorista saadaan turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen, on tarpeen varmistaa kuljettajien kannalta asianmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu sekä liikenteenharjoittajien kannalta soveltuvat liiketoimintaedellytykset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset.

(1)  Jotta tieliikennesektorista saadaan turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen, on tarpeen varmistaa tavaroiden vapaa liikkuvuus ja palvelujen tarjoamisen vapaus, kuljettajien kannalta asianmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu sekä tarjota liikenteenharjoittajien kannalta soveltuva liiketoiminta- ja kilpailuympäristö kunnioittaen samalla perussopimuksissa turvattuja perusvapauksia, erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tieliikenteeseen sovellettavien kansallisten sääntöjen on oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja eivätkä ne saa haitata tai tehdä vähemmän houkuttelevaksi perussopimuksissa turvatuista perusvapauksista, kuten palvelujen vapaasta liikkuvuudesta, nauttimista, jotta voidaan ylläpitää tai lisätä unionin kilpailukykyä kunnioittaen samalla kuljettajien työoloja ja sosiaalista suojelua.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tieliikennepalveluihin olennaisesti kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä siihen, että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä on oikeus, ja että liikenteenharjoittajiin ei kohdistu kohtuuttomia hallinnollisia esteitä, jotka rajoittavat aiheettomasti heidän vapauttaan tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja.

(2)  Tieliikennepalveluihin olennaisesti kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä siihen, että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä on oikeus, ja että liikenteenharjoittajiin, joista suurin osa (90 prosenttia) on alle 10 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä, ei kohdistu kohtuuttomia hallinnollisia esteitä eikä loukkaavia ja syrjiviä tarkastuksia, jotka rajoittavat aiheettomasti heidän vapauttaan tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tieliikenteeseen sovellettavien kansallisten sääntöjen on oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja eivätkä ne saa haitata tai tehdä vähemmän houkuttelevaksi perussopimuksissa turvatuista perusvapauksista, kuten tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ja palvelujen tarjoamisen vapaudesta, nauttimista, jotta voidaan ylläpitää tai jopa lisätä unionin kilpailukykyä, tuotteiden ja palvelujen hinnat mukaan luettuina, kunnioittaen samalla kuljettajien työoloja ja sosiaalista suojelua ja ottaen huomioon alan erityispiirteet, sillä kuljettajat ovat erittäin liikkuvia työntekijöitä, eivät lähetettyjä työntekijöitä.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sisämarkkinoiden jouhevan toiminnan kannalta on olennaisen tärkeää saavuttaa tasapaino sen välillä, että vahvistetaan kuljettajien sosiaalisia ja työoloja ja että helpotetaan kansallisten ja ulkomaisten liikenteenharjoittajien tasapuoliseen kilpailuun perustuvien tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta.

(3)  Sisämarkkinoiden jouhevan toiminnan kannalta on olennaisen tärkeää saavuttaa tasapaino sen välillä, että vahvistetaan kuljettajien sosiaalisia ja työoloja ja että helpotetaan kansallisten ja ulkomaisten liikenteenharjoittajien tasapuoliseen, oikeasuhtaiseen ja syrjimättömään kilpailuun perustuvien tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta. Siksi kaiken liikennealan kansallisen lainsäädännön ja politiikan olisi edistettävä yhtenäisen Euroopan liikennealueen kehittämistä ja vahvistamista, eivätkä ne saisi millään tavalla edesauttaa sisämarkkinoiden pirstoutumista. 

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tieliikenteen alalla voimassa olevan unionin sosiaalilainsäädännön vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa yksilöitiin säännöksiin liittyviä aukkoja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia sääntöjen tulkinnassa, soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Tämä saa aikaan oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua, mikä on haitallista alan työskentely-, kilpailu- ja sosiaalisten edellytysten kannalta.

(4)  Tieliikenteen alalla voimassa olevan unionin sosiaalilainsäädännön vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa yksilöitiin säännöksiin liittyviä aukkoja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita sekä laittomia käytäntöjä, kuten postilaatikkoyhtiöiden käyttöä. Liikenteen alalla harjoitettavan pimeän työn torjumista olisi painotettava entistä enemmän. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia sääntöjen tulkinnassa, soveltamisessa ja täytäntöönpanossa, mikä aiheuttaa kuljettajille ja liikenteenharjoittajille raskaan hallinnollisen rasitteen. Tämä saa aikaan oikeudellista epävarmuutta, mikä on haitallista alan työskentely-, kilpailu- ja sosiaalisten edellytysten kannalta.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 96/71/EY1 a ja 2014/67/EU1 b sovelletaan asianmukaisesti, olisi vahvistettava unionin tason tarkastuksia ja yhteistyötä kuljettajien lähettämiseen liittyvien petosten torjumiseksi ja tehtävä tiukempia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että lähetettyjen kuljettajien sosiaaliturvamaksut todella maksetaan.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Työaikasäännösten asianmukainen, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan suojella kuljettajien työoloja ja estää sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuva kilpailun vääristyminen. Sen vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset koskemaan direktiivissä 2002/15/EY vahvistettujen työaikasäännösten noudattamisen valvontaa.

(5)  Työaika- ja leposäännösten asianmukainen, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan parantaa liikenneturvallisuutta, suojella kuljettajien työoloja ja estää sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuva kilpailun vääristyminen. Sen vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset koskemaan direktiivissä 2002/15/EY vahvistettujen työaikasäännösten noudattamisen valvontaa. Olisi oltava mahdollista yhdistää ajo- ja työaikoja koskevat tarkastukset kuljettajien lähettämistä koskeviin tarkastuksiin ilman ylimääräistä hallinnollista rasitetta. Työajan noudattamista koskevat tarkastukset olisi rajoitettava liikenteenharjoittajien tiloissa tehtäviin tarkastuksiin, kunnes on tarjolla teknologiaa, joka mahdollistaa työaikaa koskevien tarkastusten toimittamisen tienvarsilla vaikuttavalla tavalla.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Kun otetaan huomioon liikennepalvelujen erityisluonne ja välitön vaikutus tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja kiinnitetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen, tienvarsitarkastukset olisi rajoitettava minimiin. Kuljettajien ei pitäisi olla vastuussa yritysten ylimääräisistä hallinnollisista velvoitteista. Työaikasääntöjä olisi valvottava ainoastaan liikenteenharjoittajan tiloissa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jotta tienvarsitarkastuksia voidaan tehdä entistä tehokkaammin, nopeammin ja useammin ja samalla vähentää kuljettajien hallinnollista rasitetta, direktiivin 2002/15/EY noudattamista olisi valvottava yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten yhteydessä eikä tienvarsitarkastusten aikana.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Jotta voidaan edistää vaikuttavaa hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, jäsenvaltioiden olisi liitettävä kansalliset sähköiset rekisterinsä yhteen maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin (ERRU) avulla, minkä oikeusperusta on asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 5 kohta. Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen kansallisten sähköisten rekistereidensä yhteenliittämisen, jotta jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla, tienvarsitarkastajat mukaan luettuina, on suora ja reaaliaikainen pääsy ERRUssa oleviin tietoihin.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Jotta helpotettaisiin vähimmäisedellytysten parempaa ja yhdenmukaisempaa soveltamista asetuksen (EY) N:o 561/2006, asetuksen (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa varten ja helpotettaisiin liikenteenharjoittajien hallinnollisten vaatimusten noudattamista niiden lähettäessä kuljettajia, komission olisi kehitettävä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) yksi tai useampi moduuli työntekijöiden lähettämistä koskevien ilmoitusten toimittamista varten sekä sähköinen sovellus, jonka kautta tarkastajilla on tienvarsitarkastusten aikana suora reaaliaikainen pääsy ERRUun ja IMIin.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Oikeudenmukaisen kilpailun ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi työntekijöille ja yrityksille olisi edettävä kohti älykästä täytäntöönpanon valvontaa ja tuettava kaikin keinoin riskinarviointijärjestelmien täysimääräistä käyttöönottoa ja käyttöä. Tämän vuoksi lainvalvontaviranomaisille olisi tarjottava reaaliaikainen pääsy kansallisiin sähköisiin rekistereihin samalla kun maantiekuljetusyritysten eurooppalaista rekisteriä (ERRU) hyödynnetään parhaalla tavalla.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Maantieliikenteeseen sovellettavien työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen olisi oltava tasapainoisia ja yksinkertaisia ja niiden olisi aiheutettava jäsenvaltioille ja kuljetusyrityksille vain vähän hallinnollista rasitetta. Säännöillä ei pitäisi pyrkiä siihen, että yrityksen toiminta sijoittautumisvaltion ulkopuolella ei ole houkuttelevaa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Vaikeuksia on havaittu myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, hallinnollisia vaatimuksia koskevien sääntöjen soveltamisessa erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla. Työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa tieliikenteen alalla koskevat koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet ovat aiheuttaneet raskaan hallinnollisen rasitteen ulkomaisille unionin liikenteenharjoittajille. Tämä rajoittaa aiheettomasti vapautta tarjota valtioiden rajat ylittäviä tieliikennepalveluja, ja sillä on negatiivisia sivuvaikutuksia työllisyyteen.

(9)  Vaikeuksia on havaittu myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, hallinnollisia vaatimuksia koskevien sääntöjen soveltamisessa erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla. Työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa tieliikenteen alalla koskevat koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet ovat aiheuttaneet oikeudellista epävarmuutta, tieliikennealan kilpailun vääristymistä ja raskaan hallinnollisen rasitteen ulkomaisille unionin liikenteenharjoittajille. Tämä rajoittaa aiheettomasti vapautta tarjota valtioiden rajat ylittäviä tieliikennepalveluja, ja sillä on negatiivisia sivuvaikutuksia työllisyyteen ja liikennealan yritysten kilpailukykyyn. Hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä on yhdenmukaistettava, jotta liikenteenharjoittajat eivät joudu kärsimään tarpeettomista tai mielivaltaisista viivästyksistä.

_________________

_________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Sääntöjen täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi vaihdettava tietoja, tehtävä hallinnollista yhteistyötä ja annettava keskinäistä apua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) avulla, jonka oikeusperusta on asetus (EU) N:o 1034/2012. IMIä olisi käytettävä myös työntekijöiden lähettämistä koskevien ilmoitusten toimittamiseen ja ajan tasalle saattamiseen liikenteenharjoittajien ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä. Viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseksi IMIin olisi kehitettävä rinnakkainen julkinen käyttöliittymä, johon liikenteenharjoittajilla olisi pääsy.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Tavaroiden toimitusketjun kaikkien toimijoiden olisi kannettava oikeudenmukainen osuutensa vastuusta, jos tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä rikotaan. Näin olisi tapahduttava, jos toimija on todella ollut tietoinen rikkomisista tai jos hänen olisi kaikkien asiaan liittyvien olosuhteiden valossa oltava niistä tietoinen.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c)  Sen varmistamiseksi, että kuljettajien lähettämiseen työhön toiseen jäsenvaltioon tieliikenteen alalla sovellettavia valvontatoimia sovelletaan asianmukaisesti direktiiveissä 96/71/EY ja 2014/67/EU määritetyllä tavalla, olisi vahvistettava valvontaa ja yhteistyötä unionin tasolla kuljettajien lähettämiseen liittyvien petosten torjumiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 d)  Hankkijoita olisi kannustettava toimimaan yhteiskuntavastuun mukaisesti käyttämällä liikenteenharjoittajia, jotka noudattava tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä. Jotta hankkijat löytäisivät helpommin tällaisia liikenteenharjoittajia, komission olisi arvioitava nykyisiä välineitä ja parhaita käytäntöjä, joilla edistetään tavaroiden toimitusketjun kaikkien toimijoiden yhteiskuntavastuun mukaisia toimintamalleja, jotta voidaan tarvittaessa luoda luotettujen liikennöitsijöiden eurooppalainen foorumi.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Koska Euroopassa on pulaa kuljettajista, työoloja olisi parannettava huomattavasti ammatin houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, joissa tulevat esiin tieliikenteen alan erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet ja joissa tasapainotetaan kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli.

(11)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, joissa tulevat esiin tieliikenteen alan erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet ja joissa tasapainotetaan kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli. Direktiivissä 96/71/EY vahvistettuja työntekijöiden lähettämistä koskevia säännöksiä sekä direktiivissä 2014/67/EU vahvistettuja näiden säännösten täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä olisi sovellettava tieliikennealaan tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tällaisten tasapuolisten perusteiden olisi perustuttava käsitteeseen, jonka mukaan kuljettajalla on oltava riittävä yhteys vastaanottavaan jäsenvaltioon. Sen vuoksi olisi vahvistettava aikaraja, jonka jälkeen sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäispalkkaa ja palkallista vähimmäisvuosilomaa, kun kyseessä on kansainvälinen kuljetustoiminta. Tätä aikarajaa ei pitäisi soveltaa asetuksissa (EY) N:o 1072/200918 ja 1073/200919 määriteltyyn kabotaasitoimintaan, koska kuljetustoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, Näin ollen vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäispalkkaa ja palkallista vähimmäisvuosilomaa olisi sovellettava kabotaasitoimintaan kuljettajan harjoittaman toiminnan tiheydestä ja kestosta riippumatta.

(12)  Tällaisten tasapuolisten perusteiden olisi perustuttava käsitteeseen, jonka mukaan kuljettajalla on oltava riittävä yhteys vastaanottavaan jäsenvaltioon. Tämä riittävä yhteys on olemassa asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määritellyn kabotaasitoiminnan tapauksessa, koska kuljetustoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Näin ollen kabotaasitoimintaan olisi sovellettava direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU. Lisäksi lähettämistä koskevia sääntöjä olisi myös sovellettava direktiivissä 1992/106/EY tarkoitettuun yhdistetyn kuljetuksen maantieosuuteen sillä edellytyksellä, että maantieosuus suoritetaan samassa jäsenvaltiossa.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Direktiiviä 96/71/EY olisi sovellettava asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyyn kabotaasitoimintaan, koska kuljetustoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja se kilpailee suoraan paikallisten yritysten kanssa. Tämän vuoksi direktiiviä 96/71/EY olisi sovellettava kabotaasitoimintaan kuljettajan harjoittaman toiminnan tiheydestä ja kestosta riippumatta.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Kauttakulkutoimintaa ei pitäisi katsoa lähettämistilanteeksi, koska kuljettajan ja kauttakulkujäsenvaltion välillä ei ole riittävää yhteyttä.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c)  Maantiekuljetukset ovat erittäin liikkuva ala ja edellyttävät yhteistä lähestymistapaa tiettyihin alan palkkionäkökohtiin. Liikennöitsijät tarvitsevat oikeusvarmuutta säännöistä ja vaatimuksista, joita niiden on noudatettava. Näiden sääntöjen ja vaatimusten olisi oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti liikennealan yritysten saavutettavissa sekä mahdollistettava tehokkaat tarkastukset. On tärkeää, ettei uusilla säännöillä oteta käyttöön tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja että niissä otetaan aiheellisella tavalla huomioon pk-yritysten edut.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta varmistetaan työntekijöiden lähettämistä koskevien alakohtaisten sääntöjen vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten liikenteenharjoittajien suhteeton hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle olisi vahvistettava erityisiä hallinnollisia ja valvontavaatimuksia, joissa hyödynnetään täysimääräisesti digitaalisen ajopiirturin kaltaisia valvontavälineitä.

(13)  Jotta varmistetaan työntekijöiden lähettämistä koskevien alakohtaisten sääntöjen vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten liikenteenharjoittajien suhteeton hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle olisi vahvistettava erityisiä hallinnollisia ja valvontavaatimuksia, joissa hyödynnetään täysimääräisesti digitaalisen ajopiirturin kaltaisia valvontavälineitä. Jotta voidaan minimoida tässä direktiivissä ja direktiivissä 96/71/EY säädettyjen velvollisuuksien monimutkaisuus, jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä tieliikenteenharjoittajille ainoastaan tässä direktiivissä määriteltyjä hallinnollisia vaatimuksia, jotka on mukautettu tieliikenteen alaa varten.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Jotta voidaan minimoida kuljettajien hallinnollinen rasite ja asiakirjojen hallinnointitehtävät, liikenteenharjoittajien olisi asetettava saataville liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kaikki tarvittavat asiakirjat direktiivin 2014/67/EU jäsenvaltioiden välistä keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä koskevan III luvun säännösten mukaisesti.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Jäsenvaltioiden olisi käytettävä asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustettua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) alueellisten ja paikallisten viranomaisten tehostettuun rajatylittävään tietojenvaihtoon tämän direktiivin täytäntöönpanon, soveltamisen ja valvonnan helpottamiseksi. Myös IMIn ominaisuuksien laajentaminen siten, että se käsittäisi yksinkertaisten ilmoitusten jättämisen ja siirtämisen, voisi olla hyödyllistä.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 c)  Liikenteenharjoittajien, jotka usein ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi olisi asianmukaista yksinkertaistaa menettelyä, jonka mukaisesti liikenteenharjoittajat lähettävät työntekijöiden lähettämistä koskevia ilmoituksia, vakiolomakkeiden avulla, joissa ennalta määrätyt osatekijät olisi käännetty kaikille unionin virallisille kielille.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 d)  Työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen yleinen täytäntöönpano ja soveltaminen tieliikenteen alalla saattavat vaikuttaa unionin maanteiden rahtiliikenteen rakenteeseen. Jäsenvaltioiden ja komission olisi tämän vuoksi seurattava tarkkaan prosessin vaikutuksia.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 e)  Valvonnassa olisi keskityttävä yritysten tiloissa tehtäviin tarkastuksiin. Tienvarsitarkastuksista ei pitäisi luopua, mutta niitä olisi toteutettava syrjimättömällä tavalla vain kuljetusasiakirjojen tai niiden sähköisten versioiden, ennakkorekisteröitymisen vahvistamisen ja liikenteenharjoittajan sijoittautumisvaltioon tai kuljettajan asuinvaltioon paluuta koskevien todistusten osalta. Tienvarsitarkastuksissa olisi valvottava ensisijaisesti ajopiirturitietoja, jotka ovat tärkeitä kuljettajan ja ajoneuvon toiminnan määrittämisessä neljän viikon ajanjakson aikana sekä toiminnan kattaman maantieteellisen alueen määrittämisessä. Maatunnuksen kirjaamisesta voi olla apua.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 f)  Komission olisi arvioitava toistuvasti työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan vaikutuksia tieliikenteen alalla ja raportoitava siitä parlamentille ja neuvostolle. Komission olisi myös esitettävä ehdotuksia sääntöjen yksinkertaistamiseksi edelleen ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 g)  Liikkuvuus kuuluu liikennealalla olennaisena osana kuljettajien työhön, ja siksi alan tarvitseman erityiskohtelun tunnustamiseksi on tarpeen, että direktiiviä 96/71/EU aletaan soveltaa tieliikennealaan päivänä, jona direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettu direktiivi tulee voimaan.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 h kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 h)   Komissiolle olisi tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi parhaiden käytäntöjen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa\* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Jäsenvaltioiden välisen tehokkaan hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon puitteissa harjoitettavassa tietojenvaihdossa olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  Kaikkien toimitusketjuun kuuluvien kumppanien olisi Euroopan koko tavaraliikenteen markkinoilla noudatettava hyvien sosiaalisten olosuhteiden turvaamista koskevia sääntöjä. Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien unionin sisämarkkinoiden luomiseksi olisi perustettava ja otettava käyttöön vastuuketju, joka kattaa kaikki logistiikkaketjun toimijat. Avoimuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen sekä sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon parantaminen lisää kuljettajan ammatin houkuttelevuutta ja edistää tervettä kilpailua.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Näiden tarkastusten on katettava joka vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvista liikkuvassa työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista sekä direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista.”;

”Näiden tarkastusten on katettava joka vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvista liikkuvassa työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista sekä yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten osalta direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista. Jäsenvaltioiden on järjestettävä direktiivin 2002/15 täytäntöönpanoa koskevia tienvarsitarkastuksia vasta, kun vaikuttavat tarkastukset mahdollistava teknologia on otettu käyttöön. Siihen asti tarkastukset suoritetaan yksinomaan liikennöitsijöiden tiloissa.”;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset siten, että asetuksen (EY) N: o 561/2006, asetuksen (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä tarkastetaan vähintään 3 prosenttia.

Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset siten, että asetuksen (EY) N:o 561/2006, asetuksen (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä tarkastetaan vähintään 3 prosenttia. Tienvarsitarkastusten jälkeen, mikäli kuljettaja ei pysty esittämään yhtä tai useampia vaadituista asiakirjoista, kuljettajan on annettava jatkaa kuljetustoimintaansa, ja liikenteenharjoittaja on velvollinen toimittamaan sijoittautumisjäsenvaltiossa vaaditut asiakirjat toimivaltaisten viranomaisten kautta.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

2 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä teiden varsilla tarkastettujen kuljettajien lukumäärä, yritysten tiloissa tehtyjen tarkastusten lukumäärä, tarkastettujen työssäolopäivien lukumäärä, ilmoitettujen säännösten rikkomisten lukumäärä ja luonne sekä tiedot siitä, kuljetettiinko matkustajia vai tavaroita.”;

”4.  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä teiden varsilla tarkastettujen kuljettajien lukumäärä, yritysten tiloissa tehtyjen tarkastusten lukumäärä, yritysten tiloissa tarkastettujen työssäolopäivien lukumäärä, ilmoitettujen säännösten rikkomisten lukumäärä ja luonne sekä tiedot siitä, kuljetettiinko matkustajia vai tavaroita.”;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

5 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään kuusi kertaa vuodessa yhteistoimia, joilla tarkastetaan asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 soveltamisalaan kuuluvia kuljettajia ja ajoneuvoja teiden varsilla. Kahden tai useamman jäsenvaltion valvontaviranomaisten on toteutettava tällaiset tarkastukset samanaikaisesti kunkin toimiessa omalla alueellaan.

Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään kuusi kertaa vuodessa yhteistoimia, joilla tarkastetaan asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvia kuljettajia ja ajoneuvoja teiden varsilla ja yritysten tiloissa. Kahden tai useamman jäsenvaltion valvontaviranomaisten on toteutettava tällaiset tarkastukset samanaikaisesti kunkin toimiessa omalla alueellaan. Yhteenveto yhteisesti suoritettujen tarkastusten tuloksista julkistetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 tai direktiivin 2002/15/EY vakavia rikkomisia.”;

1.  Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 vakavia rikkomisia.”;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Korvataan 7 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

b) toimittaa joka toinen vuosi tilastotiedot komissiolle asetuksen (ETY) N:o 3820/85 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

toimittaa joka toinen vuosi tilastotiedot komissiolle asetuksen (ETY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 8 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

1. Nimettyjen elinten, joista on ilmoitettu komissiolle 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on vaihdettava keskenään asetuksen (ETY) N:o 3820/85 17 artiklan 3 kohdan tai asetuksen (ETY) N:o 3821/85 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti kahdenvälisesti saatavilla olevia tietoja:

1. Nimettyjen elinten, joista on ilmoitettu komissiolle 7 artiklan mukaisesti, on vaihdettava keskenään asetuksen (EY) N:o 561/2006 22 artiklan kohdan tai asetuksen (EU) N:o 165/2014 40 artiklan mukaisesti kahdenvälisesti saatavilla olevia tietoja:

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä.”;

”b)  yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä, mikäli pyydetyt tiedot eivät ole saatavilla suoraan asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa kansallisissa sähköisissä rekistereissä.”;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava toisen jäsenvaltion tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot 25 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tapauksissa, jotka edellyttävät perusteellista tutkimista tai joihin liittyy tarkastuksia kyseisten yritysten tiloissa. Jäsenvaltiot voivat sopia keskenään lyhemmästä aikarajasta. Kiireellisissä tapauksissa tai tapauksissa, jotka vaativat rekistereiden, kuten riskiluokitusjärjestelmän, yksinkertaista tutkimista, pyydetyt tiedot on toimitettava kolmen työpäivän kuluessa.

”1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava toisen jäsenvaltion tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot 10 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotka edellyttävät perusteellista tutkimista tai joihin liittyy tarkastuksia kyseisten yritysten tiloissa, tiedot on toimitettava 20 työpäivän kuluessa. Jäsenvaltiot voivat sopia keskenään lyhemmästä aikarajasta. Kiireellisissä tapauksissa tai tapauksissa, jotka vaativat rekistereiden, kuten riskiluokitusjärjestelmän, yksinkertaista tutkimista, pyydetyt tiedot on toimitettava kolmen työpäivän kuluessa.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, että pyyntö ei ole riittävästi perusteltu, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 10 työpäivän kuluessa. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä pyynnölleen lisäperusteita. Jos tämä ei ole mahdollista, jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, että pyyntö ei ole riittävästi perusteltu, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden työpäivän kuluessa. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä pyynnölleen lisäperusteita. Jos tämä ei ole mahdollista, jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 1 a kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos tietopyynnön täyttäminen tai tarkastusten tai tutkimusten tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 10 työpäivän kuluessa ja esitettävä perustelut. Asianomaisten jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään löytääkseen ratkaisun esiin otettuihin ongelmiin.”;

Jos tietopyynnön täyttäminen tai tarkastusten tai tutkimusten tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden työpäivän kuluessa ja perusteltava asianmukaisesti, miksi kyseisten tietojen antaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Asianomaisten jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään löytääkseen ratkaisun esiin otettuihin ongelmiin.”;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 1 a kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio havaitsee, että tietojen vaihdossa ilmenee jatkuvia ongelmia tai että tietojen toimittamisesta jatkuvasti kieltäydytään, se voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi, eli se voi muun muassa käynnistää tutkimuksen tai mahdollisesti määrätä seuraamuksia jäsenvaltiolle.”;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä perustamaan sähköistä tietojenvaihtoa varten järjestelmiä. Jäsenvaltioiden on pyrittävä perustamaan sähköistä tietojenvaihtoa varten järjestelmiä. Komissio määrittelee 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteisen tehokkaan tietojenvaihtomenetelmän.

”2.  Poiketen siitä mitä direktiivin 2014/67/EU 21 artiklassa säädetään, tämän artiklan 1 ja 1 a kohdassa edellytetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto on toteutettava asetuksella (EU) N:o 1024/2012 EU perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava suora reaaliaikainen pääsy kansallisten sähköisten rekistereiden tietoihin asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitetun maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin (ERRU) kautta.”;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  Lisätään 8 artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Komissio kehittää vuoteen 2020 mennessä kaikille jäsenvaltioille yhteisen sähköisen sovelluksen, jonka kautta tarkastajilla on tienvarsitarkastusten ja yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten aikana suora reaaliaikainen pääsy ERRUun ja IMIin. Sovellus kehitetään pilottihankkeen avulla.”;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen kaavan, jolla yritysten riskiluokitus lasketaan ja jossa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu, sekä se, onko liikenneyritys käyttänyt asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun mukaista älykästä ajopiirturia kaikissa ajoneuvoissaan. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti sellaisen yhteisen kaavan hyväksymiseksi, jolla yritysten riskiluokitus lasketaan ja jossa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu, sekä se, onko liikenneyritys käyttänyt asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun mukaista älykästä ajopiirturia ajoneuvoissaan.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

3.  Luettelo asetuksiin (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 kohdistuvista rikkomuksista vahvistetaan ensimmäisen kerran liitteessä III.

3.  Luettelo asetuksiin (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 kohdistuvista rikkomuksista vahvistetaan ensimmäisen kerran liitteessä III.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Annettaessa asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 rikkomisen vakavuuden arviointia koskevia ohjeita komissio voi tapauksen mukaan ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen mukauttaa liitettä III suuntaviivojen antamiseksi rikkomuksiin sovellettavan yhteisen luokituksen laatimiseksi sekä rikkomusten luokittelemiseksi ryhmiin niiden vakavuuden perusteella.

Annettaessa asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 rikkomisen vakavuuden arviointia koskevia ohjeita siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti liitteen III mukauttamiseksi, jotta voidaan antaa suuntaviivoja rikkomuksiin sovellettavan yhteisen luokituksen laatimiseksi sekä rikkomusten luokittelemiseksi ryhmiin niiden vakavuuden perusteella.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkein vakavimpien rikkomusten luokkaan olisi sisällytettävä asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 asianomaisten säännösten rikkominen tavalla, josta aiheutuu huomattava kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.

Kaikkein vakavimpien rikkomusten luokkaan olisi sisällytettävä asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 asianomaisten säännösten rikkominen tavalla, josta aiheutuu huomattava kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kohdennettujen tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvien tietojen on oltava asianomaisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan aikana.

4.  Kohdennettujen tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään ja liikennealan yrityksiä ja toimintoja koskeviin kansallisiin rekistereihin sisältyvien tietojen on oltava asianomaisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan aikana ainakin EU:n kaikille jäsenvaltioille yhteisen sähköisen sovelluksen kautta, jonka välityksellä viranomaisilla on suora reaaliaikainen pääsy ERRUun.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 kohta – c alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvät tiedot pyynnöstä tai suoraan muiden jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saataville 8 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa.”;

5.  Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvät tiedot asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitettujen yhteentoimivien kansallisten sähköisten rekisterien kautta suoraan kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saataville. Tässä yhteydessä tietojenvaihto liikenteenharjoittajien rikkomuksista ja riskiluokituksista keskitetään yhteen paikkaan ja toteutetaan yhteenliitännällä, jonka ERRU muodostaa jäsenvaltioiden erilaisten kansallisten rekistereiden välille.”;

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

11 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen lähestymistavan, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 4 artiklan e alakohdassa määritetyn muun työn kausien kirjaamiseen ja valvomiseen ja sellaisen vähintään yhden viikon kauden kirjaamiseen ja valvomiseen, jonka aikana kuljettaja ei ole ajoneuvossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yhteinen lähestymistapa, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 4 artiklan e alakohdassa määritetyn muun työn kausien kirjaamiseen ja valvomiseen, mukaan lukien kirjaamisen muoto ja erikoistapaukset, joissa se on suoritettava, sekä sellaisen vähintään yhden viikon kauden kirjaamiseen ja valvomiseen, jonka aikana kuljettaja ei ole ajoneuvossa eikä voi harjoittaa toimintaa kyseisellä ajoneuvolla.”;

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

12 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 3821/85 18 artiklan 1 kohdassa perustettu komitea.

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 165/2014 42 artiklan 1 kohdassa perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

 

3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

13 artikla – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 a)  Korvataan 13 artiklan b alakohta seuraavasti:

b)  edistää lähestymistapojen johdonmukaisuutta ja asetuksen (ETY) N:o 3820/85 yhdenmukaista tulkintaa valvontaviranomaisten kesken;

b)  edistää lähestymistapojen johdonmukaisuutta ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 yhdenmukaista tulkintaa valvontaviranomaisten kesken;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

14 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

14 artikla

14 artikla

Neuvottelut kolmansien maiden kanssa

Neuvottelut kolmansien maiden kanssa

Yhteisö aloittaa heti tämän direktiivin voimaantultua neuvottelut asianomaisten kolmansien maiden kanssa tällä direktiivillä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen soveltamiseksi.

Unioni aloittaa heti tämän direktiivin voimaantultua neuvottelut asianomaisten kolmansien maiden kanssa tällä direktiivillä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen soveltamiseksi.

Jäsenvaltiot toimittavat tiedot, jotka koskevat kolmansista maista tulevien ajoneuvojen osalta tehtyjä tarkastuksia, komissiolle asetuksen (ETY) N:o 3820/85 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamiensa tietojen yhteydessä siihen asti, kun kyseiset neuvottelut saadaan päätökseen.

Jäsenvaltiot toimittavat tiedot, jotka koskevat kolmansista maista tulevien ajoneuvojen osalta tehtyjä tarkastuksia, komissiolle asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti toimittamiensa tietojen yhteydessä siihen asti, kun kyseiset neuvottelut saadaan päätökseen.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 8 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

15 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(8 c)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:

Parhaiden käytäntöjen kehittymisen edellyttämät muutokset liitteisiin hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti, jotta liitteitä I ja II voidaan muuttaa tarvittavien mukautusten tekemiseksi parhaiden käytäntöjen kehityksen pohjalta.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 8 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

15 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 d)  Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

 

15 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä alkaen] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevien 9 artiklan 3 kohdan ja 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

Liite I – A osa – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan A osassa oleva 1 kohta seuraavasti:

1)  päivittäiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat; lisäksi on tarkastettava edeltävien päivien piirturilevyt, joiden on oltava ajoneuvossa asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 7 kohdan mukaisesti, ja/tai saman ajanjakson osalta tiedot, jotka on tallennettu kuljettajakorttiin ja/tai tämän direktiivin liitteen II mukaisesti tallennuslaitteen muistiin, ja/tai tulosteille;

1)  päivittäiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat; lisäksi on tarkastettava edeltävien päivien piirturilevyt, joiden on oltava ajoneuvossa asetuksen (EU) N:o 165/2014 36 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ja/tai saman ajanjakson osalta tiedot, jotka on tallennettu kuljettajakorttiin ja/tai tämän direktiivin liitteen II mukaisesti tallennuslaitteen muistiin, ja/tai tulosteille;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

Liite I – A osa – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  Korvataan A osassa oleva 2 kohta seuraavasti:

2) asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 7 kohdassa tarkoitetulta ajanjaksolta tapaukset, joissa on ylitetty ajoneuvon suurin sallittu nopeus, jolloin tällaisina tapauksina pidetään kaikkia yli yhden minuutin pituisia ajanjaksoja, joina N 3 - luokan ajoneuvon nopeus on ollut yli 90 kilometriä tunnissa tai M 3 -luokan ajoneuvon nopeus yli 105 kilometriä tunnissa (ajoneuvoluokat N 3 ja M 3 sellaisina kuin ne määritellään moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(1) liitteessä II olevassa A osassa);

asetuksen (EU) N:o 165/2014 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulta ajanjaksolta tapaukset, joissa on ylitetty ajoneuvon suurin sallittu nopeus, jolloin tällaisina tapauksina pidetään kaikkia yli yhden minuutin pituisia ajanjaksoja, joina N3-luokan ajoneuvon nopeus on ollut yli 90 kilometriä tunnissa tai M3-luokan ajoneuvon nopeus yli 105 kilometriä tunnissa (ajoneuvoluokat N3 ja M3 sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2007/46/EY1 a);

__________________

__________________

1 a EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/28/EY (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 27).

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi).

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

Liite I – A osa – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a b)  Korvataan A osassa oleva 4 kohta seuraavasti:

4)  valvontalaitteen moitteeton toiminta (laitteen ja/tai kuljettajakortin ja/tai piirturilevyjen mahdollisen väärinkäytön määrittäminen) tai tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 3820/85 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen mukanaolo;

4)  valvontalaitteen moitteeton toiminta (laitteen ja/tai kuljettajakortin ja/tai piirturilevyjen mahdollisen väärinkäytön määrittäminen) tai tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 561/2006 16 artiklan kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen mukanaolo;

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

Liite I – A osa – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6)  direktiivin 2002/15/EY 4 ja 5 artiklassa säädetty viikoittainen työaika.”;

6)  direktiivin 2002/15/EY 4 ja 5 artiklassa säädetty viikoittainen työaika edellyttäen, että tarkistaminen on teknisesti mahdollista.”;

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

Liite I – B osa – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan B osassa oleva toinen kohta seuraavasti:

Jos säännöksiä todetaan rikotun, jäsenvaltiot voivat tarvittaessa määrittää muiden kuljetusketjuun kuuluvien yllyttäjien tai osallisten, kuten lähettäjien, huolitsijoiden tai alihankkijoiden, yhteisvastuun sekä varmistaa, että kuljetussopimukset mahdollistavat asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 noudattamisen.

Jos säännöksiä todetaan rikotun, jäsenvaltiot voivat tarvittaessa määrittää muiden kuljetusketjuun kuuluvien yllyttäjien tai osallisten, kuten lähettäjien, huolitsijoiden tai alihankkijoiden, yhteisvastuun sekä varmistaa, että kuljetussopimukset mahdollistavat asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 noudattamisen.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä kansainvälistä kuljetustoimintaa, jos työntekijä lähetetään niiden alueelle tämän toiminnan hoitamista varten enintään 3 päivän ajaksi yhden kalenterikuukauden aikana.

2.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiiviä 96/71/EY tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä kansainvälistä kuljetustoimintaa ja kauttakuljetustoimintaa, jos kuljettaja kulkee jäsenvaltion kautta lastaamatta tai purkamatta rahtia ja ottamatta kyytiin tai jättämättä kyydistä matkustajia.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos työntekijä lähetetään pidemmäksi kuin 3 päivän ajaksi, jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa koko sen ajan, jonka työntekijä on lähetettynä niiden alueella ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun yhden kalenterikuukauden aikana.

Poistetaan.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen työntekijän lähettämisen kausien laskemista varten:

Poistetaan.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vastaanottavan jäsenvaltion alueella vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on lyhyempi kuin kuusi tuntia, on pidettävä puolena päivänä;

Poistetaan.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vastaanottavan jäsenvaltion alueella vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on vähintään kuusi tuntia, on pidettävä täytenä päivänä;

Poistetaan.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  vastaanottavan jäsenvaltion alueella vietettyjä taukoja ja lepoaikoja sekä varallaoloaikoja on pidettävä työskentelykausina.

Poistetaan.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiiviä 96/71/EY tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun suoritetaan:

 

a)  asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä kabotaasitoimintaa

 

b)  direktiivin 92/106/ETY 4 artiklassa tarkoitettua yhdistetyn kuljetuksen maantieosuutta, mikäli maantieosuus suoritetaan samassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 b kohta

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 a kohtaa[, joka koskee lähettämisen kestoa], sellaisena kuin se on muutettuna, kyseisen direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluviin tieliikenteen toimintoihin.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

4.  Direktiivin 2014/67/EU 9 artiklasta poiketen jäsenvaltiot voivat edellyttää vain seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen liikenteenharjoittajan velvollisuus lähettää kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään lähettämisen alkaessa vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai englannin kielellä sähköisessä muodossa työntekijän lähettämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää vain seuraavat tiedot:

a)  toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen liikenteenharjoittajan velvollisuus toimittaa viimeistään lähettämisen alkaessa jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä sähköisessä muodossa asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) välityksellä kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus, mukaan lukien sen mahdollinen päivitys, joka sisältää vain seuraavat tiedot:

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  liikenteenharjoittajan henkilöllisyys;

i)  liikenteenharjoittajan henkilöllisyys tämän yhteisön sisäisen yhteisen verotunnisteen avulla;

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  lähetettyjen kuljettajien ennakoitu lukumäärä ja henkilöllisyydet;

iii)  tiedot lähetetystä kuljettajasta, mukaan lukien seuraavat tiedot: henkilöllisyys, asuinmaa, maa, johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, sosiaaliturvatunnus ja ajokortin numero;

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  työntekijöiden lähettämisen ennakoitu kesto sekä suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä;

iv)  alkuperäjäsenvaltio, työntekijöiden lähettämisen ennakoitu alkamispäivä, arvioitu kesto ja päättymispäivä sekä työsopimukseen sovellettava lainsäädäntö;

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv a)  lähetysten vastaanottajien henkilöllisyys ja yhteystiedot, mikäli liikenteenharjoittaja ei käytä sähköisiä kuljetusasiakirjoja (e-CMR);

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – a alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vi a)  lähetysten lastaus- ja purkuosoitteet, mikäli liikenteenharjoittaja ei käytä sähköisiä kuljetusasiakirjoja (e-CMR);

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio lähettämistä koskevasta ilmoituksesta ja näyttöä vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettavasta kuljetustoiminnasta, esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat (e-CMR) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 8 artiklassa tarkoitetut todisteet;

b)  liikenteenharjoittajan velvollisuus varmistaa, että kuljettajalla on saatavilla, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio lähettämistä koskevasta ilmoituksesta ja näyttöä vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettavasta kuljetustoiminnasta, esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat (e-CMR) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 8 artiklassa tarkoitetut todisteet;

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, ajopiirturirekisterit ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden maakoodit, joissa kuljettaja on ollut harjoittaessaan kansainvälistä tieliikennetoimintaa tai kabotaasiliikennettä;

c)  liikenteenharjoittajan velvollisuus varmistaa, että kuljettajalla on saatavilla, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, ajopiirturirekisterit ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden maakoodit, joissa kuljettaja on ollut harjoittaessaan kansainvälistä tieliikennetoimintaa tai kabotaasiliikennettä;

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tämän artiklan b ja c kohdassa tarkoitettujen tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun henkilöön tai tahoon, joka voi toimittaa pyydetyt asiakirjat;

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – c b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  liikenteenharjoittajan velvollisuus toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä kohtuullisessa ajassa lähettämiskauden jälkeen paperisessa tai sähköisessä muodossa kopiot b, c ja e alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

c b)  liikenteenharjoittajan velvollisuus toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä kohtuullisessa ajassa lähettämiskauden jälkeen paperisessa tai sähköisessä muodossa kopiot b ja c alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sekä lähetettyjen kuljettajien palkkioita koskevat asiakirjat, jotka liittyvät lähettämiskauteen, ja heidän työsopimuksensa tai neuvoston direktiivin 91/533/ETY1 a3 artiklassa tarkoitettu vastaava asiakirja, kuljettajan työtä koskeva työaikakirjanpito sekä maksutosite. Direktiivin 2014/67/EU 6 ja 7 artiklan mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen esittää vastaavan pyynnön sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka puolestaan pyytää nämä tiedot liikenteenharjoittajalta. Liikenteenharjoittaja voi käyttää ilmoituksen toimittamiseen IMIä.

 

__________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio työsopimuksesta tai neuvoston direktiivin 91/533/ETY20 3 artiklassa tarkoitetusta vastaavasta asiakirjasta, joka on käännetty yhdelle vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai englannin kielelle;

Poistetaan.

__________________

__________________

20 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio edeltävien kahden kuukauden palkkakuiteista; tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun henkilöön tai tahoon, joka voi toimittaa tämän kopion;

Poistetaan.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 4 kohdan a alakohtaa sovellettaessa liikenteenharjoittaja voi toimittaa työntekijän lähettämistä koskevan ilmoituksen, joka kattaa enintään kuuden kuukauden kauden.

5.  Edellä 4 kohdan a alakohtaa sovellettaessa liikenteenharjoittaja voi toimittaa ilmoituksen, joka kattaa enintään kuuden kuukauden kauden.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Ilmoitusten sisältämät tiedot on tallennettava tarkastuksia varten IMIn hakemistoon 18 kuukauden kaudeksi, ja niiden on oltava suoraan ja reaaliaikaisesti kaikkien direktiivin 2014/67/EU 3 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1071/2009 18 artiklan ja direktiivin 2006/22/EY 7 artiklan mukaisesti nimettyjen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kaikilla unionin virallisilla kielillä vakiolomakkeet ilmoitusten toimittamista varten, täsmennetään IMIssä tehtävän ilmoituksen toiminnot ja se, kuinka 4 kohdan a alakohdan i–via alakohdan tiedot on esitettävä ilmoituksessa, ja varmistetaan, että ilmoitusten tiedot käännetään automaattisesti vastaanottavan jäsenvaltion kielelle. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c.  Jäsenvaltioiden on vältettävä tarkastustoimenpiteissä tarpeettomia viivästyksiä, jotka voivat vaikuttaa lähettämisen kestoon ja päivämääriin.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 165/2014 42 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

2 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b artikla

 

Vastuu

 

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille tämän direktiivin 2 artiklan säännösten noudattamatta jättämisestä määrättävistä seuraamuksista, jos nämä ovat tietoisia tai jos heidän olisi kaikkien asiaan liittyvien olosuhteiden valossa oltava tietoisia siitä, että heidän tilaamansa kuljetuspalvelut ovat tämän direktiivin vastaisia.

 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöistä ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

2 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c artikla

 

Luotettujen liikennöitsijöiden eurooppalaista foorumia koskeva uudelleentarkastelulauseke

 

Komissio arvioi nykyisiä välineitä ja parhaita käytäntöjä, joilla edistetään tavaroiden toimitusketjun kaikkien toimijoiden yhteiskuntavastuun mukaisia toimintamalleja, ja antaa tarvittaessa kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta lainsäädäntöehdotuksen luotettujen liikennöitsijöiden eurooppalaisen foorumin perustamisesta.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

2 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d artikla

 

Älykäs noudattamisen valvonta

 

1.  Sen estämättä mitä direktiivissä 2014/67/EU säädetään, jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 2 artiklan velvoitteiden täytäntöönpanon valvonnan tehostamiseksi entisestään varmistettava, että niiden alueella on käytössä johdonmukainen kansallinen valvontastrategia. Strategiassa on keskityttävä yrityksiin, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklassa tarkoitettu korkea riskiluokitus.

 

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin 2006/22/EY 2 artiklassa tarkoitettuihin tarkastuksiin kuuluu tarvittaessa lähettämistä koskeva tarkastus ja että tarkastukset suoritetaan syrjimättömästi, etenkin ilman lähettämisessä käytettävien ajoneuvojen rekisterikilpien perusteella tapahtuvaa syrjintää.

 

3.  Jäsenvaltioiden on keskitettävä tarkastukset yrityksiin, jotka on luokiteltu sellaisiksi, että niillä on kohonnut riski rikkoa niihin sovellettavia tämän direktiivin 2 artiklan säännöksiä. Tätä varten jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaisesti perustetussa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 12 artiklan mukaisesti laajennetussa riskiluokitusjärjestelmässä pidettävä tällaisten rikkomusten riskiä erillisenä riskinä.

 

4.  Edellä 3 kohdan soveltamista varten jäsenvaltioilla on oltava pääsy asiaa koskeviin, asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvussa tarkoitettujen älykkäiden ajopiirtureiden kirjaamiin, käsittelemiin tai tallentamiin tietoihin, tämän direktiivin 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin lähettämistä koskeviin ilmoituksiin sekä sähköisiin kuljetusasiakirjoihin, kuten tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettuihin sähköisiin kuljetusasiakirjoihin (e-CMR).

 

5.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa säädetään niiden tietojen erityispiirteistä, joihin jäsenvaltioilla on oltava pääsy, niiden käyttöä koskevista ehdoista ja niiden toimittamisen tai niiden saatavuuden teknisistä eritelmistä ja joissa täsmennetään etenkin:

 

a)  yksityiskohtainen luettelo tiedoista, joihin kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy ja joihin on sisällyttävä ainakin rajanylitysten sekä lastaus- ja purkutoimintojen ajankohta ja paikka, ajoneuvon rekisterinumero ja kuljettajan tiedot;

 

b)  toimivaltaisten viranomaisten pääsyoikeudet tarvittaessa eriteltyinä toimivaltaisen viranomaisen tyypin, pääsyn tyypin ja tietojen käyttötarkoituksen mukaan;

 

c)  edellä a alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista koskevat tekniset eritelmät, mukaan lukien tapauksen mukaan tietojen säilyttämisen enimmäiskesto, eriteltyinä tarvittaessa tietojen tyypin mukaan.

 

6.  Mitään tässä artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään. Kun tällaisia tietoja ei enää tarvita näihin tarkoituksiin, ne on hävitettävä.

 

7.  Jäsenvaltioiden on tehtävä työntekijöiden lähettämiseen kohdistuvia yhteisiä tienvarsitarkastuksia ainakin kolme kertaa vuodessa, ja ne voivat olla samoja kuin direktiivin 2006/22/EY 5 artiklan mukaisesti suoritetut tarkastukset. Työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kahden tai useamman jäsenvaltion kansallisten viranomaisten on tehtävä tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, että jokainen toimii omalla alueellaan. Jäsenvaltioiden on yhteisten tienvarsitarkastusten jälkeen vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten lukumäärästä ja tyypistä.

 

Yhteenveto yhteisesti suoritettujen tarkastusten tuloksista julkistetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

2 e artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 e artikla

 

Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1024/2012 liitteeseen kohdat seuraavasti:

 

8.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä sekä neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta: 8 artikla

 

9.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon: 2 artiklan 5 kohta.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja erityisesti 2 artiklan vaikutusta [3 vuotta direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] mennessä ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin soveltamisesta. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja erityisesti 2 artiklan 2 kohdan vaikutusta [kolme vuotta direktiivin voimaantulosta] mennessä ja toimittaa parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kyseisen artiklan soveltamisesta. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Tämän direktiivin säännösten noudattamiseksi sekä komission että jäsenvaltioiden on perustettava kattava ja yhtenäinen koulutus- ja sopeutumisohjelma, joka koskee uusia normeja ja vaatimuksia, joita sovelletaan kuljettajiin, kaikkiin menettelyyn osallistuviin toimijoihin, yrityksiin, viranomaisiin ja tarkastajiin.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään […] päivänä […]kuuta […]. [Täytäntöönpanon määräaika on mahdollisimman lyhyt ja yleensä enintään kaksi vuotta] Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [...] [2 vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Direktiivin 96/71/EY muuttamisesta annetusta säädöksestä aiheutuvia toimenpiteitä ei sovelleta liikennealaan sen tunnustetusti erittäin liikkuvan luonteen takia, ennen kuin tätä direktiiviä aletaan soveltaa.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liikenneala jätetään direktiivin 96/71/EY muuttamisesta annetusta säädöksestä aiheutuvien toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle, kunnes tämän direktiivin valvontavaatimukset tulevat voimaan ja niissä vahvistetaan erityiset liikennettä koskevat säännöt.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Yksi Junckerin komission päätavoitteista on rakentaa oikeudenmukaisempi Eurooppa vahvistamalla sen sosiaalista ulottuvuutta. Liikennepolitiikassa, erityisesti tieliikennesektorilla, askel tähän suuntaan otettiin, kun Euroopan komissio julkisti ensimmäisen kolmesta nk. liikkuvuuspaketistaan 31. toukokuuta 2017.

Euroopan tieliikenneala työllistää yli viisi miljoonaa eurooppalaista samalla, kun sen vuosittaiset kasvihuonepäästöt muodostavat noin viidesosan koko liikennesektorin päästöistä. Ensimmäisen liikkuvuuspaketin tavoitteena onkin nykyaikaistaa Euroopan liikenne- ja liikkuvuussektoria ja tehdä siitä sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja kilpailukykyisempi matkalla kohti puhtaampaa liikennettä.

Komission ehdottamilla muutoksilla olemassa olevaan tieliikennelainsäädäntöön tavoitellaan oikeudenmukaisuutta, tehokkuutta sekä sosiaalista vastuullisuutta alalle. Samalla tarkoitus on myös helpottaa liikenteenharjoittajiin kohdistuvaa liiallista sääntelytaakkaa sekä estää kilpailun vääristymistä.

Tieliikennealan sosiaalisen lainsäädännön arviointi on osoittanut, että nykyinen lainsäädäntökehys sisältää useita puutteita sekä ongelmia erityisesti lainsäädännön täytäntöönpanossa. Myös tavassa, jolla eri jäsenmaat tulkitsevat, soveltavat ja toimeenpanevat niitä, on huomattavissa eroavuuksia. Tämä on johtanut paitsi oikeudelliseen epävarmuuteen myös kuljettajien ja liikenteenharjoittajien epätasa-arvoiseen kohteluun.

Tieliikennesektorin keskeisimmät sosiaalialan säädökset ovat:

– direktiivi 2002/15/EY maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä,

– direktiivi 2006/22/EY tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta,

– asetus (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta,

– direktiivi 2014/67/EU palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta, sekä

– direktiivi 96/71/EY palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että ensimmäisen liikkuvuuspaketin aloitteista direktiivin 2006/22/EY tarkistukset sekä työntekijöiden lähettämistä koskevan erityislainsäädännön (Lex Specialis) luominen tieliikennesektorille (direktiivien 96/71/EY ja 2014/67/EU tarkistukset) muodostavat juridisen kokonaisuuden yhdessä asetuksia 561/2006, 165/2014, 1071/2009 sekä 1072/2009 koskevien tarkistusten kanssa. Ensimmäisen liikkuvuuspaketin aloitteista erityisesti nämä sosiaalisen pilarin ja sisämarkkinapilarin ehdotukset tulisi esittelijän mukaan käsitellä kokonaisuutena.

Yleisenä huomiona esittelijä haluaa kiittää komissiota kokonaisvaltaisesta esityksestä yksittäisten lainsäädäntöesitysten sijaan. Esittelijä katsoo, että komission esityksessä on riittävästi elementtejä tehdä merkittäviä parannuksia sosiaalisesti oikeudenmukaisempien EU:n sisämarkkinoiden luomiseksi, kuljettajien työolosuhteiden parantamiseksi, liikenneturvallisuuden edistämiseksi sekä sosiaalisen polkumyynnin ehkäisemiseksi. Myös lukuisat esitykset tieliikenteen ympäristöhaittojen ratkaisemiseksi ovat tärkeitä niin ensimmäisen kuin toisenkin liikkuvuuspaketin osalta. Ilmastotyöhön tulee panostaa merkittävästi ja komission esitykset auttavat tässä työssä.

Lex Specialis – lähetettyjä kuljettajia koskeva erityislainsäädäntö

Esittelijä kiinnittää huomiota siihen, että lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi 96/71/EY on parhaillaan kokonaisuudessaan uudistuksen kohteena. Kokonaisuudistusta voi pitää perusteltuna, mutta sen lopputulos tulee ottaa huomioon tieliikenteen erityislainsäädännön valmistelussa. Esittelijä pitää lähetettyjä työntekijöitä ja lähetettyjä kuljettajia koskevien esitysten rinnakkaista käsittelyä mahdollisena, mutta jättää lopullisen kantansa osalta varauman siihen saakka, kunnes lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin lopputulos on selvillä.

Esittelijä pitää perusteltuna ja kannatettavana tieliikenteen kuljettajien ja kuljetusten käsittelemistä erillisessä lainsäädännössä suhteessa lähetettyjä työntekijöitä koskevaan direktiiviin. Tältä osin esittelijä haluaa kiittää komissiota tieliikennettä koskevasta esityksestä ja sen erottamista omaksi erityiskysymyksekseen, sillä hän näkee, että lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä ei ole suunniteltu siitä lähtökohdasta, että se huomioisi kuljettajan ammatin liikkuvan luonteen. Tämä on myös yksi keskeinen syy siihen, miksi voimassa olevaa lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä on ollut niin hankala panna täytäntöön tieliikennesektorilla. Toisaalta tulkinnalliset haasteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa komissio on nostanut kanteita EU:n jäsenvaltioita vastaan. Nämä kanteet ovat edelleen EU:n tuomioistuimen käsittelyssä ja esittelijän tietojen mukaan odottavat linjausta EU:n neuvostolta ja parlamentilta asiassa. Epäselvyydet ovat mahdollistaneet tilanteen, jossa kuljetussektorille on syntynyt epätervettä kilpailua, kuljettajien sosiaalisten oikeuksien polkumyyntiä sekä kuljettajan ammattikunnan eriarvoistumista EU:n jäsenvaltioiden välillä. Lex Specialiksella tulee esittelijän mukaan puuttua näihin epäkohtiin ja tehdä kuljetussektorista, EU:n sisämarkkinoiden selkärangasta, sosiaalisesti oikeudenmukainen siten, että säädökset ovat kaikille osapuolille selkeät sekä helposti täytäntöönpantavissa ja valvottavissa.

Komissio on esittänyt alihankintana tehtävien kansainvälisten kuljetusten osalta 3 päivän / 18 tunnin joustoa lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin soveltamiseen vuosilomien ja vähimmäispalkan osalta. Esittelijä katsoo tältä osin, että sujuvan täytäntöönpanon, valvonnan sekä yrityksille koituvan hallinnollisen taakan näkökulmista vaihtoehtoista ratkaisua on syytä pohtia. Lisäksi Lex Specialiksen tulisi selvyyden vuoksi kattaa myös muut kuljetustilanteet, joihin lähetettyjä työntekijöitä koskevat säädökset pätevät heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Hallinnollisten vaatimusten sekä valvontatoimenpiteiden osalta esittelijä pitää komission esitystä suljetusta listasta kannatettavana. Tämä ehkäisee valvonnan mielivaltaisuutta ja tekee pelisäännöt kaikille selväksi. Ilmoituksessa annettavien tietojen osalta komission esitystä tulee esittelijän mukaan vielä tarkentaa ainakin kuljetuksen tilaajatietojen osalta. Komissio esittää lisäksi listauksen tiedoista, joiden osalta velvoite on asetettu kuljettajalle tienvarsitarkastusten yhteydessä. Esittelijän mukaan tätä kokonaisuutta on vielä tarkasteltava hallinnollisen taakan näkökulmasta ja tiedot on voitava toimittaa sähköisessä muodossa. Tämän lisäksi on tarkasteltava myös sitä, tulisiko velvoite tietojen toimittamisen osalta asettaa kuljettajan sijaan kuljetusta suorittavalle yhtiölle. Esittelijä katsoo myös, että tilaajavastuu tulisi pitää yhtenä mahdollisena elementtinä, jota jäsenvaltiot voisivat soveltaa täytäntöönpanossa niin halutessaan.

Hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä on esittelijän mukaan tarkasteltava kokonaisuutena suhteessa siihen, minkälaisiin kuljetuksiin työntekijöiden lähettämistä koskevat säädökset soveltuvat. Vaatimusten tulee olla kohtuullisia hallinnollisen taakan näkökulmasta sekä tehokkaita tienvarsitarkastusten osalta, jotta kuljetuksiin ei tule viivästyksiä. Esittelijä pitää tärkeänä, että digitalisaation mahdollisuudet jäsenvaltioiden viranomaisten välisen tietojenvaihdon parantamisessa arvioidaan tarkasti sekä selvitetään mahdollisuudet yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi olemassa olevien tiedonvaihtojärjestelmien pohjalta (mm. IMI-järjestelmä).

Esittelijä pitää erityisen tärkeänä, että lähettämistä koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat sanktiot ovat riittävät. Tältä osin hyvämaineisuusjärjestelmä, riskiluokitusjärjestelmä sekä täytäntöönpanodirektiivissä 2014/67/EU olevat mahdollisuudet ja niiden riittävyys pitää arvioida.

Lisäksi esittelijä katsoo tarpeelliseksi, että jatkovalmistelussa arvioidaan myös EU:n ulkopuolisten kolmansien maiden kuljettajien ja yritysten tilanne. Lähetettyjä kuljettajia koskevat EU:n säännöt eivät saa esittelijän mukaan johtaa tilanteeseen, jossa kuljettajiin kohdistuva sosiaalinen polkumyynti siirtyy EU:n ulkopuolelle. Edelleen on tärkeä arvioida sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta mahdolliset poikkeukset.

Direktiivin 2006/22/EY tarkistukset

Esittelijä pitää komission esitystä tervetulleena erityisesti rajat ylittävän viranomaisten välisen tiedonvaihdon tehostamisen osalta. On tärkeää, että jatkotyössä arvioidaan digitalisaation mahdollisuudet viranomaisten välisen tiedonvaihdon tehostamiseksi entisestään.

Esittelijä suhtautuu varauksellisesti komission esitykseen työaikavalvonnan ottamiseksi osaksi tienvarsitarkastuksia. Työaikavalvonnan käytännön toteutus ja sitä toteuttavat viranomaiset vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä, mikä tulee ottaa huomioon jatkovalmistelussa. Mikäli työaikavalvonta otetaan mukaan tienvarsitarkastuksiin, tulee luoda järjestelmä, jonka avulla osana älykkäiden ajopiirturien toimintaa hoituu myös reaaliaikainen työaikavalvonta ilman tarvetta lomakkeiden kuljettamiseen ajoneuvossa.

Riskiluokitusjärjestelmän osalta esittelijä pitää tervetulleena komission esitystä yhtenäisen laskukaavan luomisesta.

Älykkäiden ajopiirtureiden käyttöönoton nopeuttaminen on edellä mainitut seikat huomioon ottaen tärkeää. Älykkäiden ajopiirtureiden mahdollisuudet myös lähetettyjä kuljettajia koskevien sääntöjen kokonaisvalvonnassa tulee selvittää tarkasti jatkovalmistelussa.

Lopuksi

Esittelijä haluaa tuoda esille, että parlamentin sisäinen TRAN- ja EMPL-valiokuntien välinen toimivaltakiista ratkesi vasta 15. marraskuuta 2017, mikä viivästytti työn aloittamista. Lainsäädännön monimutkaisuuden ja lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön alalla käynnissä olevan uudistustyön vuoksi esittelijä aikoo vielä täydentää mietintöään konkreettisilla tarkistusehdotuksilla.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.5.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Valmistelija: Martina Dlabajová

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Maantieliikennettä koskevat alakohtaiset säännöt ovat tarpeen, jotta sisämarkkinoista voidaan tehdä entistä vahvemmat ja kilpailukykyisemmät. Näiden sääntöjen olisi oltava yksinkertaisia, yhdenmukaisia, selkeitä ja helposti täytäntöönpantavia, jotta voidaan sekä helpottaa kuljetustoimintaa että suojella alalla työskenteleviä työntekijöitä. Säännöt, jotka ovat epäselviä tai joita on vaikea panna täytäntöön, ovat omiaan johtamaan siihen, että jäsenvaltiot tulkitsevat yhteisiä sääntöjä eri tavoin ja sääntöjen täytäntöönpanon tehokkuus kärsii, mikä aiheuttaa riskin sisämarkkinoiden pirstoutumisesta. Tällaiset säännöt eivät myöskään paranna työntekijöiden suojelua.

Kuten komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, työntekijöiden lähettämistä koskevat nykyiset säännökset ja hallinnolliset vaatimukset eivät sovellu kuljettajien erittäin liikkuvaan työhön. Tämä aiheuttaa kohtuuttoman sääntelyrasitteen liikenteenharjoittajille ja luo perusteettomia esteitä rajatylittävien palvelujen tarjoamiselle.

Tässä lausuntoluonnoksessa pyritään yksinkertaistamaan entisestään maantieliikenteen alalla sovellettavia työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä sekä vähentämään yrityksiin ja niiden kuljettajiin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta. Valmistelija ehdottaa, että kauttakulkuliikenne ja kansainvälinen liikenne jätetään nimenomaisesti työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on perusteltua useasta syystä. Ensinnäkin näissä tehtävissä työskentelevät työntekijät ovat erittäin liikkuvia. He voivat työskennellä useassa eri maassa yhden ja saman päivän aikana. Lisäksi tietyn maan kauttakulkuliikenteeseen ja kansainväliseen liikenteeseen osallistuvat yritykset eivät kilpaile kyseisen maan tavaraliikenteessä toimivien yritysten kanssa.

Tällaisissa tapauksissa työntekijöiden tilanne ei myöskään ole verrattavissa muiden alojen lähetettyjen työntekijöiden tilanteeseen, koska nämä pysyvät usein tietyssä vastaanottavassa jäsenvaltiossa pidempiä aikoja. Direktiivin 96/71/EY soveltaminen ja täytäntöönpano kauttakulkuliikenteessä ja kansainvälisessä liikenteessä johtaisi valtavaan hallinnolliseen rasitteeseen, kun esimerkiksi kansallinen lainsäädäntö voisi muuttua päivittäin yhden kuljetuksen matkan varrella. Valmistelijan mielestä tällainen tilanne muodostaisi perusteettomia esteitä yhdelle EU:n perusvapauksista eli palvelujen vapaalle liikkuvuudelle.

Valmistelija tunnustaa tarpeen puuttua niin kutsutusta liikkuvasta ajosta (useita kuukausia kotimaansa ulkopuolella viettävät työntekijät, jotka saattavat tosiasiassa elää ja nukkua ajoneuvoissaan pitkiä aikoja) aiheutuviin ongelmiin. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että tämä ehdotus ei ole oikea paikka ongelman ratkaisemiseen. Ongelma olisi pikemminkin ratkaistava komission ehdotukseen päivittäisestä ja viikoittaisesta enimmäisajoajasta (COM(2017)0277) perustuvalla säädöksellä. Ehdotukseen sisältyy vaatimus kuljettajan ja ajoneuvon paluusta asemapaikkaan.

Tässä lausunnossa ehdotetaan tiettyjen työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin 96/71/EY ja sen täytäntöönpanodirektiivin 2014/67/EY osatekijöiden soveltamista kabotaasitoimintaan. Tällaisissa tapauksissa ulkomaiset ja paikalliset yritykset kilpailevat suoraan keskenään, joten työntekijöiden palkkaukseen olisi sovellettava olennaisesti samankaltaisia sääntöjä. Näitä kahta direktiiviä olisi kuitenkin sovellettava kabotaasitoimintaan vain tässä erityissäännöksessä määritetyssä laajuudessa ottaen huomioon, että alan työ on erittäin liikkuvaa ja että on tarpeen keventää hallinnollista rasitetta.

Valmistelija ehdottaa tämän vuoksi luopumista komission ehdottamasta menetelmästä, jolla laskettaisiin päivittäinen työaika lähettämiskausien määrittämiseksi. Valmistelija katsoo, että menetelmää olisi tuskin mahdollista panna täytäntöön käytännössä ja että siitä seuraisi tarpeetonta hallinnollista rasitetta, erityisesti kun sitä sovellettaisiin yhdessä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 561/2006 kanssa.

Lausunnossa katsotaan myös, että työntekijöiden lähettämistä maantieliikenteen alalla koskevien sääntöjen soveltamisajankohta ja voimaantuloajankohta on asianmukaista määrittää tässä erityissäännöksessä. Jos näiden ajankohtien määrittäminen jätettäisiin työntekijöiden lähettämistä koskevaan direktiiviin, vaarana olisi, että uusia sääntöjä sovellettaisiin maantieliikenteen alaan paljon ennen muita aloja (kun otetaan huomioon neuvoston yleisnäkemys, jossa jäsenvaltioille annetaan kolme vuotta aikaa lainsäädännön hyväksymiseen ja neljä vuotta toimenpiteiden voimaantuloon). Lisäksi valmistelija ehdottaa kuljetusalan jättämistä direktiivin 96/71/EY ulkopuolelle tämän alakohtaisen lainsäädännön hyväksymiseen saakka.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta tieliikennesektorista saadaan turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen, on tarpeen varmistaa kuljettajien kannalta asianmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu sekä liikenteenharjoittajien kannalta soveltuvat liiketoimintaedellytykset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset.

(1)  Työntekijöiden liikkuvuuden, sijoittautumisen ja palvelujen tarjoamisen vapaus ovat sisämarkkinoiden perusperiaatteita. Ne on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT), ja ne ovat olennaisia sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta. Jotta tieliikennesektorista saadaan turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen, on tarpeen varmistaa tasapaino liikennepalvelujen vapaan liikkuvuuden ja kuljettajien säällisten työolojen, yhdenvertaisen kohtelun ja sosiaalisen suojelun välillä sekä liikenteenharjoittajien kilpailukykyinen ja tasapuolinen liiketoimintaympäristö.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Komission puheenjohtaja ilmoitti 13 päivänä syyskuuta 2017 pitämässään unionin tilaa käsittelevässä puheessa aikomuksesta perustaa Euroopan työviranomainen.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tieliikennepalveluihin olennaisesti kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä siihen, että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä on oikeus, ja että liikenteenharjoittajiin ei kohdistu kohtuuttomia hallinnollisia esteitä, jotka rajoittavat aiheettomasti heidän vapauttaan tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja.

(2)  Tieliikennepalveluihin olennaisesti kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä siihen, että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä on oikeus, ja että säilytetään tasapuoliset toimintaedellytykset kunnioittaen samalla vapautta tarjota palveluja.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Maantieliikenteeseen sovellettavien kansallisten sääntöjen olisi oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja eivätkä ne saisi haitata tai tehdä vähemmän houkuttelevaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa taattujen perusvapauksien, kuten palvelujen tarjoamisen vapauden, käyttämistä, jotta voidaan ylläpitää tai lisätä unionin kilpailukykyä huolehtien samalla kuljettajien säällisistä työoloista ja sosiaalisesta suojelusta.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Maantieliikenteen ala on erittäin kilpailtu, ja sille ovat tyypillisiä erityiset vääristymät, jotka johtuvat liikenteenharjoittajien oikeuspaikkakeinotteluun liittyvistä väärinkäytöksistä, joiden avulla pyritään laskemaan tai välttämään palkkoihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyviä kustannuksia tai heikentämään tai karttamaan muita sosiaalisia ja työoloja ja jotka ovat johtaneet kilpailemiseen alhaisimmalla sääntelytasolla. Toimivien sisämarkkinoiden on perustuttava tasapuolisiin toimintaedellytyksiin. Siksi on ryhdyttävä lisätoimiin liikenteenharjoittajien oikeuspaikkakeinotteluun liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja toteutettava muun muassa monialaisia toimenpiteitä unionin yhtiöoikeudessa liikenteenharjoittajien järjestelmäkeinottelun ja sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön lopettamiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sisämarkkinoiden jouhevan toiminnan kannalta on olennaisen tärkeää saavuttaa tasapaino sen välillä, että vahvistetaan kuljettajien sosiaalisia ja työoloja ja että helpotetaan kansallisten ja ulkomaisten liikenteenharjoittajien tasapuoliseen kilpailuun perustuvien tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta.

(3)  Sisämarkkinoilla jouhevasti toimivan tieliikennealan aikaansaamisen kannalta on olennaisen tärkeää saavuttaa tasapaino sen välillä, että helpotetaan kansallisten ja ulkomaisten liikenteenharjoittajien syrjimättömään kilpailuun perustuvien tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta, vähennetään tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja parannetaan kuljettajien sosiaalisia ja työoloja.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tieliikenteen alalla voimassa olevan unionin sosiaalilainsäädännön vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa yksilöitiin säännöksiin liittyviä aukkoja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia sääntöjen tulkinnassa, soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Tämä saa aikaan oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua, mikä on haitallista alan työskentely-, kilpailu- ja sosiaalisten edellytysten kannalta.

(4)  Tieliikenteen alalla voimassa olevan unionin sosiaalilainsäädännön vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa yksilöitiin säännöksiin liittyviä aukkoja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita sekä laittomia käytäntöjä, kuten postilaatikkoyhtiöiden käyttöä. Kuljetusalalla harjoitettavan pimeän työn torjumista olisi painotettava entistä enemmän. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia sääntöjen tulkinnassa, soveltamisessa ja täytäntöönpanossa, mikä aiheuttaa kuljettajille ja liikenteenharjoittajille raskaan hallinnollisen rasitteen. Tämä saa aikaan oikeudellista epävarmuutta, mikä on haitallista alan työskentely-, kilpailu- ja sosiaalisten edellytysten kannalta.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 96/71/EY1 a ja 2014/67/EU1 b sovelletaan asianmukaisesti, unionin tason tarkastuksia ja yhteistyötä kuljettajien lähettämiseen liittyvien petosten torjumiseksi olisi vahvistettava ja tiukempia tarkastuksia olisi tehtävä sen varmistamiseksi, että lähetettyjen kuljettajien sosiaaliturvamaksut todella maksetaan.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

 

1 bEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Työaikasäännösten asianmukainen, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan suojella kuljettajien työoloja ja estää sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuva kilpailun vääristyminen. Sen vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset koskemaan direktiivissä 2002/15/EY vahvistettujen työaikasäännösten noudattamisen valvontaa.

(5)  Työaikasäännösten asianmukainen, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan suojella kuljettajien työoloja ja estää sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuva kilpailun vääristyminen. Sen vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset koskemaan direktiivissä 2002/15/EY vahvistettujen työaikasäännösten noudattamisen valvontaa. Direktiivissä2002/15/EU säädetyt tienvarsilla tehtävät tarkastukset olisi rajattava koskemaan ainoastaan viikoittaista ja päivittäistä työaikaa, taukoja, lepoaikoja ja yötyötä. Direktiivistä 2002/15/EY johtuvia muita velvoitteita koskevat tarkastukset olisi tehtävä liikenteenharjoittajan toimitiloissa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tieliikenteen alan sosiaalisten sääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö on osoittautunut riittämättömäksi, mikä tekee valtioiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta vaikeampaa, tehottomampaa ja epäjohdonmukaisempaa. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa puitteet toimivaa yhteydenpitoa ja vastavuoroista avunantoa varten, mukaan luettuna rikkomuksia koskeva tiedonvaihto ja tiedottaminen täytäntöönpanoon liittyvistä hyvistä käytännöistä.

(6)  Tieliikenteen alan sosiaalisten sääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö ja unionin tuki ovat osoittautuneet riittämättömiksi, mikä tekee valtioiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta vaikeampaa, tehottomampaa ja epäjohdonmukaisempaa. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa puitteet toimivaa yhteydenpitoa ja vastavuoroista avunantoa varten, mukaan luettuna rikkomuksia koskeva tiedonvaihto ja tiedottaminen täytäntöönpanoon liittyvistä hyvistä käytännöistä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Vaikeuksia on havaittu myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, hallinnollisia vaatimuksia koskevien sääntöjen soveltamisessa erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla. Työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa tieliikenteen alalla koskevat koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet ovat aiheuttaneet raskaan hallinnollisen rasitteen ulkomaisille unionin liikenteenharjoittajille. Tämä rajoittaa aiheettomasti vapautta tarjota valtioiden rajat ylittäviä tieliikennepalveluja, ja sillä on negatiivisia sivuvaikutuksia työllisyyteen.

(9)  Vaikeuksia on havaittu myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, hallinnollisia vaatimuksia koskevien sääntöjen soveltamisessa erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla. Työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa tieliikenteen alalla koskevat koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet ovat aiheuttaneet raskaan hallinnollisen rasitteen unionin liikenteenharjoittajille ja luoneet alan yritysten välille epäreilua kilpailua.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Kansainvälisen kuljetusliikkeen perustamista koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen luo sisämarkkinoille eroavuuksia ja myötävaikuttaa yritysten kannalta epäreilun kilpailun kehittymiseen. Näin ollen kansainvälisten kuljetusliikkeiden perustamisedellytyksiä olisi tiukennettava ja edellytysten olisi oltava helpommin valvottavissa, jotta voidaan torjua postilaatikkoyhtiöiden perustamista.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Komissio totesi 8 päivänä maaliskuuta 2016 direktiivin 96/71/EY tarkistusta koskevassa ehdotuksessaan17, että direktiivin täytäntöönpanosta seuraa erityisiä oikeudellisia ongelmia ja vaikeuksia erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla ja että ongelmiin voitaisiin parhaiten puuttua alakohtaisella tieliikennelainsäädännöllä.

(10)  Komissio totesi 8 päivänä maaliskuuta 2016 direktiivin 96/71/EY tarkistusta koskevassa ehdotuksessaan17, että direktiivin täytäntöönpanosta erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla seuraa erityisiä oikeudellisia ongelmia ja vaikeuksia ja että ongelmiin voitaisiin parhaiten puuttua alakohtaisella tieliikennelainsäädännöllä. Kun otetaan huomioon, että kuljetusala on yksi haavoittuvimmista aloista, direktiivin 96/71/EY vähimmäissuojasäännöksiä on kuitenkin sovellettava kaikkiin työntekijöihin.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)0128

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Koska unionissa on puutetta kuljettajista, työoloja olisi parannettava huomattavasti ammatin houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, joissa tulevat esiin tieliikenteen alan erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet ja joissa tasapainotetaan kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli.

(11)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, joissa tulevat esiin tieliikenteen alan erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet ja joissa tasapainotetaan kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli, sekä edistää näiden sääntöjen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tällaisten tasapuolisten perusteiden olisi perustuttava käsitteeseen, jonka mukaan kuljettajalla on oltava riittävä yhteys vastaanottavaan jäsenvaltioon. Sen vuoksi olisi vahvistettava aikaraja, jonka jälkeen sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäispalkkaa ja palkallista vähimmäisvuosilomaa, kun kyseessä on kansainvälinen kuljetustoiminta. Tätä aikarajaa ei pitäisi soveltaa asetuksissa (EY) N:o 1072/200918 ja 1073/200919 määriteltyyn kabotaasitoimintaan, koska kuljetustoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, Näin ollen vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäispalkkaa ja palkallista vähimmäisvuosilomaa olisi sovellettava kabotaasitoimintaan kuljettajan harjoittaman toiminnan tiheydestä ja kestosta riippumatta.

(12)  Asetuksissa (EY) N:o 1072/200918 ja 1073/200919 määritelty kabotaasitoiminta on direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan kuuluvaa palveluntarjontaa, koska kuljetustoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan toisessa jäsenvaltiossa. Näin ollen vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäiskorvausta ja palkallista vähimmäisvuosilomaa olisi sovellettava kabotaasitoimintaan kuljettajan harjoittaman toiminnan tiheydestä ja kestosta riippumatta.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 13.8.2008, s. 88).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 13.8.2008, s. 88).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Kauttakulkuliikenne olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle kauttakulkuliikenteen erityispiirteiden takia ja sen takia, että kuljettajalla ei ole siinä riittävää yhteyttä vastaanottavaan jäsenvaltioon.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta varmistetaan työntekijöiden lähettämistä koskevien alakohtaisten sääntöjen vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten liikenteenharjoittajien suhteeton hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle olisi vahvistettava erityisiä hallinnollisia ja valvontavaatimuksia, joissa hyödynnetään täysimääräisesti digitaalisen ajopiirturin kaltaisia valvontavälineitä.

(13)  Jotta saadaan aikaan selkeät työntekijöiden lähettämistä koskevat alakohtaiset säännöt, jotka perustuvat direktiiveihin 96/71/EY [sellaisena kuin se on muutettuna COD-menettelyllä 2016/0070] ja 2014/67/EU, ja jotta lisäksi varmistetaan niiden vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten liikenteenharjoittajien suhteeton hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle olisi vahvistettava komission kehittämät vakiomuotoiset lomakkeet ja entistä suppeammat erityiset hallinnolliset ja valvontavaatimukset, joissa hyödynnetään täysimääräisesti sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI), maantieliikenteen GNSS-portaalin ja älykkään ajopiirturin kaltaisia valvontavälineitä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Käytännöt, joissa yhdessä jäsenvaltiossa oleville emoyhtiöille osoitetaan suurin osa voitosta ja toisissa jäsenvaltioissa oleville kuljetusalan tytäryhtiöille jätetään vähäiset varat, vaikka niiden harjoittama kuljetusliiketoiminta tuottaa suurimman osan liikevaihdosta, voivat johtaa eriarvoisuuteen ja suhteettomiin voitonsiirtoihin jäsenvaltioiden välillä, ja niitä olisi vältettävä. Tällaisten käytäntöjen kielteisenä sosiaalisena seurauksena kuljettajien tulot jäsenvaltioissa, joissa kuljetusalan tytäryritykset toimivat, pidetään alhaisemmalla tasolla. Tällaisia käytäntöjä olisi analysoitava tarkasti pyrkien estämään ne, jotta torjutaan tieliikennealan mahdollista epäreilua kilpailua.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Ennen Euroopan työviranomaisen perustamista toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus käyttää kaikkia sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja GNSS-portaalin kautta välitettäviä tietoja ja tarkistaa niitä, jotta voidaan taata sosiaalilainsäädännön täysimääräinen noudattaminen.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Näiden tarkastusten on katettava joka vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvista liikkuvassa työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista sekä direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista.”;

”Näiden tarkastusten on katettava joka vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvista kaikkia liikennetyyppejä edustavista liikkuvassa työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista sekä direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista.”;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 tai direktiivin 2002/15/EY vakavia rikkomisia.”;

”1.  Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 tai direktiivin 2002/15/EY vakavia rikkomisia, jotka liittyvät viikoittaiseen ja päivittäiseen enimmäistyöaikaan sekä taukoja, lepoaikoja ja yötyötä koskeviin vaatimuksiin.;”;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä.”;

”b)  yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion erityisestä pyynnöstä.”;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen kaavan, jolla yritysten riskiluokitus lasketaan ja jossa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu, sekä se, onko liikenneyritys käyttänyt asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun mukaista älykästä ajopiirturia kaikissa ajoneuvoissaan. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen kaavan, jolla yritysten riskiluokitus lasketaan ja jossa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kohdennettujen tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvien tietojen on oltava asianomaisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan aikana.

4.  Kohdennettujen tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvien tietojen on oltava jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan aikana.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/22/EY

9 artikla – 5 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Kaikissa kansainvälisiin kuljetuksiin ja kabotaasitoimintaan käytettävissä ajoneuvoissa on otettava viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2020 käyttöön älykäs ajopiirturi, josta selviää kuljettajan sijainti 56 päivän ajanjakson aikana.”;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä artiklassa vahvistetaan erityiset säännöt, jotka koskevat kuljettajien lähettämiseen työhön toiseen jäsenvaltioon tieliikenteen alalla liittyvän direktiivin 96/71/EY ja näiden kuljettajien lähettämiseen liittyviin hallinnollisiin vaatimuksiin ja valvontatoimiin liittyvän direktiivin 2014/67/EU tiettyjä näkökohtia.

1.  Tässä artiklassa vahvistetaan erityiset säännöt, jotka koskevat kuljettajien lähettämiseen työhön toiseen jäsenvaltioon tieliikenteen alalla liittyvän direktiivin 96/71/EY ja näiden kuljettajien lähettämiseen liittyviin hallinnollisiin vaatimuksiin ja valvontatoimiin liittyvän direktiivin 2014/67/EU täytäntöönpanoa.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kaikissa kansainvälisiin kuljetuksiin ja kabotaasitoimintaan käytettävissä ajoneuvoissa on otettava viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2020 käyttöön älykäs ajopiirturi, josta selviää kuljettajan sijainti 56 päivän ajanjakson aikana.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Kauttakulkuliikenne jätetään tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä kansainvälistä kuljetustoimintaa, jos työntekijä lähetetään niiden alueelle tämän toiminnan hoitamista varten enintään 3 päivän ajaksi yhden kalenterikuukauden aikana.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä kansainvälistä kuljetustoimintaa tai kabotaasitoimintaa.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden työnantaja on 1 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettu yritys, koko sen ajan, jonka kuljettaja on lähetettynä niiden alueella, kun suoritetaan direktiivin 92/106/ETY 4 artiklassa tarkoitettuja maantiekuljetusten osuuksia yhdistettyjen kuljetusten yhteydessä.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa sovellettaessa sovelletaan ehtoja, jotka ovat lähetetyn kuljettajan kannalta suotuisimpia, kun toimintaa harjoitetaan saman päivän aikana useammassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

4.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneella liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lähettää sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) välityksellä kansallisille toimivaltaisille viranomaisille jokaisesta lähetetystä kuljettajasta viimeistään lähettämisen alkaessa komission kehittämällä ja ilman tarpeetonta viivytystä kaikilla unionin virallisilla kielillä saataville asettamalla sähköisellä vakiolomakkeella yksinkertainen ilmoitus, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

a)  toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen liikenteenharjoittajan velvollisuus lähettää kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään lähettämisen alkaessa vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai englannin kielellä sähköisessä muodossa työntekijän lähettämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää vain seuraavat tiedot:

 

i)  liikenteenharjoittajan henkilöllisyys;

i)  liikenteenharjoittajan henkilöllisyys ja tytäryhtiön tapauksessa myös päätoimipaikan osoite;

ii)   sellaisen liikenteestä vastaavan henkilön tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot sijoittautumisjäsenvaltiossa, joka on yhteydessä toimivaltaisiin viranomaisiin vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jossa palvelut tarjotaan, ja joka lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja tai ilmoituksia;

ii)   sellaisen liikenteestä vastaavan henkilön tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot sijoittautumisjäsenvaltiossa, joka on yhteydessä toimivaltaisiin viranomaisiin vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jossa palvelut tarjotaan, ja joka lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja tai ilmoituksia;

iii)  lähetettyjen kuljettajien ennakoitu lukumäärä ja henkilöllisyydet;

iii)  tiedot lähetetystä kuljettajasta, mukaan lukien seuraavat tiedot: henkilöllisyys, asuinmaa, työsopimukseen sovellettava lainsäädäntö, jäsenvaltio, johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, ja sosiaaliturvatunnus;

iv)  työntekijöiden lähettämisen ennakoitu kesto sekä suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä;

iv)  kunkin työntekijät lähettämisen suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta lähettämisen jatkamiseen, jos se on tarpeen ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi;

v)  työntekijöiden lähettämisen yhteydessä käytettyjen ajoneuvojen rekisterikilvet;

v)  työntekijöiden lähettämisen yhteydessä käytettyjen ajoneuvojen rekisterikilvet;

vi)  kuljetuspalvelun tyyppi, esimerkiksi tavaroiden kuljetus, matkustajien kuljetus, kansainvälinen kuljetus, kabotaasikuljetus;

vi)  kuljetuspalvelun tyyppi, esimerkiksi tavaroiden kuljetus, matkustajien kuljetus, kansainvälinen kuljetus, kabotaasikuljetus.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu yksinkertainen ilmoitus voi kattaa enintään kuuden kuukauden ajanjakson, ja liikenteenharjoittajan on päivitettävä se sähköisesti ilman tarpeetonta viivytystä niin, että se vastaa vallitsevaa tosiasiallista tilannetta.

 

4 a.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää lisäksi seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

b)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio lähettämistä koskevasta ilmoituksesta ja näyttöä vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettavasta kuljetustoiminnasta, esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat (e-CMR) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 8 artiklassa tarkoitetut todisteet;

a) liikenteenharjoittajan velvollisuus antaa kuljettajalle seuraavat asiakirjat paperisessa tai sähköisessä muodossa tienvarsitarkastuksia varten:

 

i)   kopio 4 kohdassa tarkoitetusta yksinkertaisesta ilmoituksesta,

 

ii)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 8 artiklassa tarkoitetut todisteet vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettavasta kuljetustoiminnasta;

 

iii)   sähköiset kuljetusasiakirjat (e-CMR);

 

iv)   kopio työsopimuksesta (yhdellä) vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai englannin kielellä;

 

v)   kopio edeltävien kahden kuukauden palkkakuiteista;

c)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, ajopiirturirekisterit ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden maakoodit, joissa kuljettaja on ollut harjoittaessaan kansainvälistä tieliikennetoimintaa tai kabotaasiliikennettä;

b)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, asianomaiset ajopiirturirekisterit ja erityisesti kuljettajakortti rajanylitystietoineen sekä niiden jäsenvaltioiden maakoodit, joissa kuljettaja on ollut harjoittaessaan kansainvälistä tieliikennetoimintaa tai kabotaasiliikennettä;

d)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio työsopimuksesta tai neuvoston direktiivin 91/533/ETY20 3 artiklassa tarkoitetusta vastaavasta asiakirjasta, joka on käännetty yhdelle vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai englannin kielelle;

 

e)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio edeltävien kahden kuukauden palkkakuiteista; tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun henkilöön tai tahoon, joka voi toimittaa tämän kopion;

 

f)  liikenteenharjoittajan velvollisuus toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä kohtuullisessa ajassa lähettämiskauden jälkeen paperisessa tai sähköisessä muodossa kopiot b, c ja e alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

c)  liikenteenharjoittajan velvollisuus toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä ilman tarpeetonta viivytystä lähettämiskauden jälkeen paperisessa tai sähköisessä muodossa kopiot a ja b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sekä asianomaisista palkkakuiteista.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

 

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää muita hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä, jos esiintyy tilanteita, joista ilmenee, tai jos kehitys etenee siihen suuntaan, että olemassa olevat hallinnolliset vaatimukset ja valvontatoimenpiteet eivät ole riittäviä tai tehokkaita direktiivissä 96/71/EY [Directive 2014/67/EU] ja tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi, edellyttäen, että nämä muut vaatimukset ja toimenpiteet ovat perusteltuja ja oikeasuhteisia.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kaikki 4 a kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joita ne soveltavat tai jotka ne ovat panneet täytäntöön, ja ilmoitettava niistä palveluntarjoajille. Komissio saattaa mainitut toimenpiteet muiden jäsenvaltioiden tietoon. Palveluntarjoajille annettavat tiedot on asetettava yleisesti saataville direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa tarkoitetulla yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla. Komissio seuraa tiiviisti 4 c kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista ja arvioi niiden yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa annetun toimivallan mukaisesti niissä tapauksissa, joissa se on tarpeen. Komissio antaa neuvostolle säännöllisesti kertomuksen jäsenvaltioiden tiedoksi antamista toimenpiteistä sekä tilannekatsauksen komission laatimasta tilanteen analyysista tai arvioinnista niissä tapauksissa, joissa se on tarpeen.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d.  Edellä 2 artiklan 4 a kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut todisteet on säilytettävä ajoneuvossa ja esitettävä lähetetyn kuljettajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille tarkastusviranomaisille tienvarsitarkastuksen aikana.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 e.  Arvioitaessa sitä, onko direktiivien 96/71/EY ja 2014/67/EU säännöksiä noudatettu, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tienvarsitarkastuksissa tarkastettava seuraavat:

 

a)   ajopiirturin tiedot kyseisen päivän ja edeltävien 56 päivän ajalta;

 

b)   sähköisen rahtikirjan tiedot kyseisen päivän ja edeltävien 56 päivän ajalta;

 

c)   edellä 4 a kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.

 

Tienvarsitarkastuksen suorittavien viranomaisten on toimitettava kaikki edellä olevassa kohdassa tarkoitetut tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka vastuulla on arvioida, onko direktiivien 96/71/EY ja 2014/67/EU säännöksiä noudatettu.

 

Tämän direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja annettava toisilleen apua ja kaikki tarvittavat tiedot direktiivissä 2014/67/EU ja asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 säädettyjen edellytysten mukaisesti.

 

Rajatylittävän täytäntöönpanon ja kohdennettujen tarkastusten vaikuttavuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden on tarjottava kaikille asianomaisille toimivaltaisille tarkastusviranomaisille reaaliaikainen pääsy sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI), asetuksella (EY) N:o 1071/2009 perustettuihin kansallisiin sähköisiin rekistereihin, tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin yksinkertaisiin ilmoituksiin ja mahdollisiin muihin asiaankuuluviin tietokantoihin.

Perustelu

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 f kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 f.  Unionin luettelo maanteiden tavaraliikenteen harjoittajista, jotka eivät täytä asiaankuuluvia lakisääteisiä vaatimuksia, julkistetaan mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi. Unionin luettelo pohjautuu unionissa laadittuihin yhteisiin perusteisiin, ja Euroopan työviranomainen tarkastelee sitä uudelleen vuosittain. Unionin luettelossa olevat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat on asetettava toimintakieltoon. Unionin luettelon mukaisia toimintakieltoja sovelletaan jäsenvaltioiden koko alueella. Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa toteuttaa yksipuolisia toimia. Hätätilanteessa ja ennakoimattoman turvallisuusongelman kohdatessaan jäsenvaltiot voivat välittömästi määrätä toimintakiellon omalla alueellaan.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 4 kohdan a alakohtaa sovellettaessa liikenteenharjoittaja voi toimittaa työntekijän lähettämistä koskevan ilmoituksen, joka kattaa enintään kuuden kuukauden kauden.

Poistetaan.

Perustelu

Useita kuljettajia ja kaikki liikennetyypit kattava työntekijän lähettämistä koskeva ilmoitus kuuden kuukauden kaudeksi ei tuo lisäarvoa täytäntöönpanon valvontaan, sillä se sisältää vain hyvin yleistä tietoa, jonka perusteella täytäntöönpanon valvojat eivät voi arvioida lähettämisen aitoutta. Sitä vastoin jokaisesta kuljettajasta jokaisella lähettämiskerralla tehtävä ilmoitus muodostaa aidon ja valvontakelpoisen yhteyden kuljetustoiminnan sekä kuljettajan ja toimintaan käytettävän ajoneuvon välille. Tämä on ainoa keino estää mahdolliset väärinkäytökset.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja annettava toisilleen apua ja kaikki tarvittavat tiedot direktiivissä 2014/67/EU ja asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c.  Rajatylittävän täytäntöönpanon ja kohdennettujen tarkastusten vaikuttavuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden on tarjottava kaikille asianomaisille viranomaisille reaaliaikainen pääsy sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI), asetuksella (EY) N:o 1071/2009 perustettuihin kansallisiin sähköisiin rekistereihin, tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin yksinkertaisiin ilmoituksiin ja mahdollisiin muihin asiaankuuluviin tietokantoihin.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään […] päivänä […]kuuta […]. [Täytäntöönpanon määräaika on mahdollisimman lyhyt ja yleensä enintään kaksi vuotta] Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään […] päivänä […]kuuta […] [kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Direktiivejä 2003/88/EY, 96/71/EY ja 2014/67/EU sovelletaan kokonaisuudessaan edellä toisessa alakohdassa tarkoitettuun päivämäärään saakka.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Direktiivin 2006/22/EY muuttaminen valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistaminen siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

Viiteasiakirjat

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

15.6.2017

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Martina Dlabajová

21.9.2017

Valiokuntakäsittely

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

23

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA ()

Otsikko

Valvontavaatimukset ja erityiset säännöt maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

Viiteasiakirjat

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Hyväksytty (pvä)

4.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

21

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö