IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

8.6.2018 - (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestiteljica: Merja Kyllönen
Izvjestiteljica za mišljenje (*):
Martina Dlabajová, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika


NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0278),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0170/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0206/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  S obzirom na veliku mobilnost radne snage u sektoru cestovnog prometa, potrebna su pravila specifična za taj sektor kako bi se osigurala ravnoteža između slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge, slobodnog kretanja robe i socijalne zaštite vozača. Stoga je cilj ove Direktive osigurati pravnu sigurnost i jasnoću, doprinijeti usklađivanju i poticanju provedbe i borbi protiv nezakonitih praksi te smanjiti administrativno opterećenje.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Radi stvaranja sigurnog, učinkovitog i socijalno odgovornog sektora cestovnog prometa potrebno je osigurati, s jedne strane, primjerene uvjete rada i socijalnu zaštitu za vozače te, s druge strane, primjerene uvjete poslovanja i poštenog tržišnog natjecanja za prijevoznike.

(1)  Radi stvaranja sigurnog, učinkovitog i socijalno odgovornog sektora cestovnog prometa potrebno je osigurati slobodno kretanja robe i slobodu pružanja usluga, primjerene uvjete rada i socijalnu zaštitu za vozače te pružiti primjereno okružje poslovanja i tržišnog natjecanja za prijevoznike, uz posebno poštovanje temeljnih sloboda, slobodnog kretanja robe i slobode pružanja usluga, kao što je zajamčeno u Ugovorima.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Sva nacionalna pravila koja se primjenjuju na cestovni promet moraju biti proporcionalna i opravdana te se njima ne smije narušavati ili činiti manje privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, kao što je sloboda kretanja usluga, kako bi se održala ili povećala konkurentnost Unije, uz poštovanje radnih uvjeta i socijalne zaštite vozača.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Velika mobilnost, koja je svojstvena uslugama cestovnog prijevoza, zahtijeva posebnu pozornost pri osiguravanju da vozači iskoriste prava koja imaju te da se prijevoznici ne suočavaju s neproporcionalnim administrativnim preprekama koje nepotrebno ograničavaju njihovu slobodu pružanja prekograničnih usluga.

(2)  Velika mobilnost, koja je svojstvena uslugama cestovnog prijevoza, zahtijeva posebnu pozornost pri osiguravanju da vozači iskoriste prava koja imaju te da se prijevoznici, većinom mala i srednja poduzeća (90 %) s manje od deset zaposlenika, ne suočavaju s neproporcionalnim administrativnim preprekama ili nedozvoljenim i diskriminirajućim kontrolama koje nepotrebno ograničavaju njihovu slobodu pružanja prekograničnih usluga.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Sva nacionalna pravila koja se primjenjuju na cestovni promet moraju biti proporcionalna i opravdana te se njima ne smije narušavati ili činiti manje privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, kao što su slobodno kretanje robe i sloboda pružanja usluga kako bi se zadržala ili čak povećala konkurentnost Unije, uključujući troškove proizvoda i usluga, poštujući uvjete rada i socijalnu zaštitu za vozače, kao i posebnosti sektora s obzirom na to da su vozači vrlo mobilni radnici, a ne upućeni radnici.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Ravnoteža između poboljšanja socijalnih i radnih uvjeta za vozače te lakšeg ostvarivanja slobode pružanja usluga cestovnog prijevoza na temelju poštenog tržišnog natjecanja između nacionalnih i stranih prijevoznika ključna je za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)  Ravnoteža između poboljšanja socijalnih i radnih uvjeta za vozače te lakšeg ostvarivanja slobode pružanja usluga cestovnog prijevoza na temelju poštenog, razmjernog i nediskriminirajućeg tržišnog natjecanja između nacionalnih i stranih prijevoznika ključna je za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U tu se svrhu svakim zakonodavnim aktom ili nacionalnom politikom koja se provodi u prometnom sektoru na nacionalnoj razini treba poticati razvoj jedinstvenog europskog prometnog prostora i njegovo jačanje te ni na koji način doprinositi fragmentaciji unutarnjeg tržišta. 

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nakon evaluacije djelotvornosti i učinkovitosti sadašnjeg socijalnog zakonodavstva Unije u sektoru cestovnog prometa utvrđene su određene rupe u postojećim odredbama i nedostaci u njihovoj provedbi. Nadalje, države članice različito tumače, primjenjuju i provode pravila. Iz njih proizlazi pravna nesigurnost i neravnopravno postupanje prema vozačima i prijevoznicima, što šteti radnim i socijalnim uvjetima te uvjetima tržišnog natjecanja u sektoru.

(4)  Nakon evaluacije djelotvornosti i učinkovitosti sadašnjeg socijalnog zakonodavstva Unije u sektoru cestovnog prometa utvrđene su određene rupe u postojećim odredbama i nedostaci u njihovoj provedbi, kao i nezakonite prakse poput korištenja fiktivnih poduzeća. Potrebno je staviti dodatni naglasak na borbu protiv neprijavljenog rada u prometnom sektoru. Nadalje, države članice različito tumače, primjenjuju i provode pravila, čime se stvara veliko administrativno opterećenje za vozače i prijevoznike. Iz njih proizlazi pravna nesigurnost, što šteti radnim i socijalnim uvjetima te uvjetima tržišnog natjecanja u sektoru.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Kako bi se zajamčila pravilna primjena Direktive 96/71/EZ1a i Direktive 2014/67/EU1b Europskog parlamenta i Vijeća, potrebno je ojačati kontrole i suradnju na razini Unije u borbi protiv prijevara povezanih s upućivanjem vozača te obavljati strože provjere kako bi se osiguralo da se doista plaćaju socijalni doprinosi za upućene vozače.

 

_________________

 

1a. Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

 

Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Primjerena, učinkovita i dosljedna provedba odredaba o radnom vremenu ključna je za zaštitu uvjeta rada vozača i sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje je posljedica neusklađenosti. Stoga je poželjno proširiti postojeće jedinstvene zahtjeve za provedbu iz Direktive 2006/22/EZ na kontrolu usklađenosti s odredbama o radnom vremenu iz Direktive 2002/15/EZ.

(5)  Primjerena, učinkovita i dosljedna provedba odredaba o radnom vremenu i vremenu odmora ključna je za poboljšanje cestovne sigurnosti, zaštitu uvjeta rada vozača i sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje je posljedica neusklađenosti. Stoga je poželjno proširiti postojeće jedinstvene zahtjeve za provedbu iz Direktive 2006/22/EZ na kontrolu usklađenosti s odredbama o radnom vremenu iz Direktive 2002/15/EZ. Mogućnost kombiniranja provjera vremena vožnje i radnog vremena s provjerama pravila o upućivanju vozača također bi trebala biti dostupna bez dodatnog administrativnog opterećenja. Provjere poštovanja odredbi o radnom vremenu trebale bi biti ograničene na provjere koje se provode u prostorijama prijevoznika dok ne bude dostupna tehnologija kojom se omogućuje učinkovito provođenje provjera radnog vremena na cesti.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Imajući na umu specifičnu prirodu usluga prijevoza i izravni učinak na slobodno kretanje robe, s posebnim naglaskom na sigurnosti i zaštiti cesta, provjere na cesti trebale bi biti ograničene na minimum. Vozači ne bi trebali biti odgovorni za dodatne administrativne obveze svojih dotičnih poduzeća. Pravila o radnom vremenu trebalo bi kontrolirati samo u prostorijama prijevoznika.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Kako bi se omogućio veći broj učinkovitijih i bržih provjera na cesti te istodobno smanjilo administrativno opterećenje za vozače, poštovanje Direktive 2002/15/EZ trebalo bi provjeravati u okviru provjere u prostorijama poduzeća, a ne u okviru provjere na cesti.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a)  U cilju poticanja učinkovite administrativne suradnje i razmjene podataka države članice trebale bi povezati svoje nacionalne elektroničke registre preko sustava Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU), čija je pravna osnova članak 16. stavak 5. Uredbe (EZ) 1071/2009. Države članice trebale bi usvojiti sve potrebne mjere kako bi nacionalni elektronički registri bili međusobno povezani te kako bi nadležna tijela država članica, uključujući cestovne inspektore, imala izravan pristup u stvarnom vremenu podacima i informacijama koje sadržava ERRU.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 b)  Radi omogućivanja bolje i ujednačenije primjene minimalnih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 531/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ te kako bi se cestovnim prijevoznicima olakšalo pridržavanje administrativnih zahtjeva pri upućivanju vozača, Komisija bi trebala izraditi jedan ili više modula sustava IMI za podnošenje izjava o upućivanju i elektroničku aplikaciju kojom će se inspektorima omogućiti izravan pristup sustavima ERRU i IMI u stvarnom vremenu tijekom provjera na cesti.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  Kako bi se osiguralo pravedno tržišno natjecanje i jednaki uvjeti za radnike i poduzeća potrebno je ostvariti napredak u pogledu pametne provedbe i pružiti svu moguću potporu potpunom uvođenju i upotrebi sustava stupnjevanja rizika. U tom cilju provedbenim tijelima treba dati pristup nacionalnim elektroničkim registrima (NER) u stvarnom vremenu, uz istovremeno maksimalno iskorištavanje Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU).

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Pravila za upućivanje radnika koja se primjenjuju na cestovni promet trebala bi biti uravnotežena, uz nisko administrativno opterećenje za države članice i prijevozna poduzeća. Ne bi trebala biti usmjerena na odvraćanje od prijevoza izvan države poslovnog nastana.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Osim toga, bilo je i poteškoća u primjeni pravila o upućivanju radnika iz Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te pravila o administrativnim zahtjevima iz Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 na sektor cestovnog prometa izrazito mobilne naravi. Neujednačene nacionalne mjere koje se odnose na primjenu i provedbu odredaba o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa prouzročile su velika administrativna opterećenja za prijevoznike nerezidente Unije. Zbog toga je nepotrebno ograničena sloboda pružanja prekograničnih usluga cestovnog prijevoza, što ima negativne posljedice na radna mjesta.

(9)  Osim toga, bilo je i poteškoća u primjeni pravila o upućivanju radnika iz Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te pravila o administrativnim zahtjevima iz Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 na sektor cestovnog prometa izrazito mobilne naravi. Neujednačene nacionalne mjere koje se odnose na primjenu i provedbu odredaba o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa prouzročile su pravnu nesigurnost, narušavanje tržišnog natjecanja u prometnom sektoru i velika administrativna opterećenja za prijevoznike nerezidente Unije. Zbog toga je nepotrebno ograničena sloboda pružanja prekograničnih usluga cestovnog prijevoza, što ima negativne posljedice na radna mjesta i konkurentnost prijevozničkih poduzeća. Potrebno je uskladiti administrativne zahtjeve i kontrolne mjere kako bi se izbjeglo da prijevoznici budu izloženi nepotrebnim ili proizvoljnim odgodama.

_________________

_________________

15 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

15 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

16 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

16 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  Razmjena podataka i informacija, administrativna suradnja i uzajamna pomoć između država članica u pridržavanju pravila trebale bi se odvijati putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI), čiju pravnu osnovu čini Uredba (EU) br. 1034/2012. Isto tako, IMI bi trebao služiti podnošenju i ažuriranju izjava o upućivanju između prijevoznika i nadležnih tijela u državama članicama primateljicama. Za ostvarenje navedenog cilja bio bi potreban razvoj paralelnog i javnog sučelja unutar sustava IMI kojemu bi pristup imali prijevoznici.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 b)  Svi sudionici u lancu dostave za robu trebali bi snositi svoj dio odgovornosti za kršenje pravila utvrđenih u ovoj Direktivi. To bi trebao biti slučaj ako je sudionik doista znao za kršenje ili ako je u svjetlu svih relevantnih okolnosti za njega trebao znati.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 c)  Kako bi se osiguralo da se mjere kontrole za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prijevoza ispravno primjenjuju, kako je definirano u direktivama 96/71/EZ i 2014/67/EU, treba jačati kontrole i suradnju na razini Unije u cilju borbe protiv prijevara povezanih s upućivanjem vozača.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 d)  Izvoditelje bi trebalo poticati da se ponašaju društveno odgovorno koristeći se prijevoznicima koji se pridržavaju pravila utvrđenima u ovoj Direktivi. Kako bi se izvoditeljima olakšalo pronalaženje takvih prijevoznika, Komisija bi trebala ocijeniti postojeće instrumente i najbolje prakse kojima se promiče društveno odgovorno ponašanje svih dionika u lancu dostave za robu radi uspostave europske platforme pouzdanih prijevoznih poduzeća, ako je to potrebno.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  S obzirom na to da postoji nedostatak vozača u Europi, treba znatno poboljšati radne uvjete kako bi se povećala privlačnost zanimanja.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Radi osiguranja djelotvorne i proporcionalne provedbe Direktive 96/71/EZ u sektoru cestovnog prometa potrebno je utvrditi pravila specifična za taj sektor koja održavaju posebnost izrazito mobilne radne snage u sektoru cestovnog prometa te osiguravaju ravnotežu između socijalne zaštite vozača i slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge.

(11)  Radi osiguranja djelotvorne i proporcionalne provedbe Direktive 96/71/EZ u sektoru cestovnog prometa potrebno je utvrditi pravila specifična za taj sektor koja održavaju posebnost izrazito mobilne radne snage u sektoru cestovnog prometa te osiguravaju ravnotežu između socijalne zaštite vozača i slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge. Odredbe o upućivanju radnika predviđene Direktivom 96/71/EZ i odredbe o provedbi tih odredbi iz Direktive 2014/67/EU trebale bi se primjenjivati na sektor cestovnog prometa u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Takvi bi se uravnoteženi kriteriji trebali temeljiti na konceptu dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice domaćina. Stoga bi trebalo utvrditi vremensko ograničenje nakon kojeg se na međunarodni cestovni prijevoz primjenjuju pravila države članice domaćina u pogledu minimalne plaće i minimalnog plaćenog godišnjeg odmora. To se vremensko ograničenje ne bi trebalo primjenjivati na kabotažu, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 jer se čitav prijevoz obavlja u državi članici domaćinu. Stoga bi se pravila države članice domaćina u pogledu minimalne plaće i minimalnog plaćenog godišnjeg odmora trebala primjenjivati na kabotažu bez obzira na učestalost i trajanje prijevoza koji obavlja vozač.

(12)  Takvi bi se uravnoteženi kriteriji trebali temeljiti na konceptu dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice domaćina. Ta dovoljna povezanost postoji u slučaju kabotaže, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 jer se čitav prijevoz obavlja u državi članici domaćinu. Stoga bi se Direktiva 96/71/EZ i Direktiva 2014/67/EU trebale primjenjivati na kabotažu. Nadalje, pravila o upućivanju trebala bi se primjenjivati i na cestovni dio kombiniranog prijevoza, o kojemu je riječ u Direktivi 1992/106/EZ, pod uvjetom da se cestovni dio obavlja unutar iste države članice.

__________________

__________________

18 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

18 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

19 Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

19 Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Direktiva 96/71/EZ trebala bi se primjenjivati na kabotažu, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 jer se sav prijevoz obavlja u državi članici domaćinu i dolazi do izravnog tržišnog natjecanja s lokalnim poduzećima. Stoga bi se Direktiva 96/71/EZ trebala primjenjivati na kabotažu bez obzira na učestalost i trajanje prijevoza koji obavlja vozač.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Budući da nema dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice provoza, postupke provoza ne treba sagledavati u kontekstu upućivanja radnika.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  Cestovni promet vrlo je mobilan sektor koji zahtijeva zajednički pristup određenim aspektima u sektoru u pogledu primitaka od rada. Prijevoznicima je potrebna pravna sigurnost u pogledu pravila i zahtjeva koje trebaju poštovati. Takva pravila i zahtjevi trebaju biti jasni, razumljivi i lako dostupni prijevoznicima te bi se njima trebale omogućiti učinkovite provjere. Važno je da se novim pravilima ne uvodi nepotrebno administrativno opterećenje i da se njima uzimaju u obzir interesi malih i srednjih poduzeća.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Radi osiguranja djelotvorne i učinkovite provedbe sektorskih pravila o upućivanju radnika te izbjegavanja neproporcionalnih administrativnih opterećenja za prijevoznike nerezidente trebalo bi utvrditi posebne administrativne zahtjeve i zahtjeve u pogledu kontrole u sektoru cestovnog prometa, uz potpuno iskorištavanje alata za kontrolu kao što je digitalni tahograf.

(13)  Radi osiguranja djelotvorne i učinkovite provedbe sektorskih pravila o upućivanju radnika te izbjegavanja neproporcionalnih administrativnih opterećenja za prijevoznike nerezidente trebalo bi utvrditi posebne administrativne zahtjeve i zahtjeve u pogledu kontrole u sektoru cestovnog prometa, uz potpuno iskorištavanje alata za kontrolu kao što je digitalni tahograf. Kako bi se što je moguće više smanjila složenost obveza utvrđenih u ovoj Direktivi i Direktivi 96/71, države članice trebale bi cestovnim prijevoznicima moći nametnuti samo one administrativne zahtjeve koji su navedeni u ovoj Direktivi, a koji su prilagođeni sektoru cestovnog prometa.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  U cilju što manjeg administrativnog opterećenja i zahtjeva u pogledu postupanja s dokumentima kojima podliježu vozači, prijevoznici moraju, na zahtjev nadležnih tijela u državi članici nastana prijevoznika, staviti na raspolaganje sve potrebne dokumente, kako je navedeno u odredbama glave III. Direktive 2014/67/EU o uzajamnoj pomoći i suradnji među državama članicama.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Kako bi se olakšala provedba, primjena i izvršavanje ove Direktive, u državama članicama trebalo bi koristiti Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1024/2012 za bolju razmjenu informacija između lokalnih i regionalnih tijela na prekograničnoj razini. Moglo bi također biti korisno proširiti obilježja Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i na podnošenje i prosljeđivanje jednostavnih izjava.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13c)  Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za prijevoznike koji su često mala i srednja poduzeća, bilo bi prikladno pojednostaviti postupak kojim prijevoznici šalju izjave o upućivanju putem standardiziranih obrazaca s određenim unaprijed utvrđenim elementima prevedenim na sve službene jezike Unije.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13d)  Opća provedba i primjena pravila o upućivanju radnika na cestovni promet mogla bi utjecati na strukturu sektora cestovnog teretnog prometa u Uniji. Stoga bi države članice i Komisija trebali pomno nadzirati utjecaj tog procesa.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13e)  Provedba bi trebala biti usmjerena na inspekcijski nadzor u prostorijama poduzeća. Provjere na cesti ne bi trebalo isključiti, ali bi ih trebalo provoditi na nediskriminirajući način samo za teretne listove ili njihove elektroničke verzije, potvrde o predregistraciji i potvrde za vraćanje u zemlju poslovnog nastana prijevoznika ili boravišta vozača. Provjerama na cesti trebalo bi u prvom redu kontrolirati podatke s tahografa koji su važni za utvrđivanje aktivnosti vozača i vozila u razdoblju od četiri tjedna te zemljopisne pokrivenosti pri toj aktivnosti. Bilježenje šifre zemlje može biti od pomoći.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13f)  Komisija bi trebala kontinuirano ocjenjivati utjecaj primjene i provedbe pravila o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa i o tome izvještavati Parlament i Vijeće, te podnijeti prijedloge za njihovo dodatno pojednostavnjenje i smanjenje administrativnog opterećenja.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13g)  Kako bi se zauzeo poseban pristup prema sektoru cestovnog prometa, u kojemu je kretanje temelj posla vozača, primjena Direktive 96/71/EU na sektor cestovnog prometa trebala bi se podudarati s datumom stupanja na snagu izmjene Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EU i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13h)   Kako bi se prilozi ovoj Direktivi prilagodili razvojima najbolje prakse, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom tih priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva\* od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Razmjena informacija u okviru učinkovite administrativne suradnje i uzajamne pomoći među državama članicama trebala bi biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka utvrđenima u Uredbi 2016/679.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Svi partneri u lancu opskrbe trebali bi poštovati pravila zaštite dobrih socijalnih uvjeta diljem europskog tržišta cestovnog prijevoza tereta. Kako bi se stvorilo gospodarski i društveno održivo europsko unutarnje tržište, trebalo bi uspostaviti i primjenjivati lanac odgovornosti kojim bi bili obuhvaćeni svi akteri u logističkom lancu. Jačanjem transparentnosti i odgovornosti i većom socijalnom i ekonomskom ravnopravnošću povećat će se privlačnost zanimanja vozača i promicati zdravo tržišno natjecanje.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ove provjere svake godine obuhvaćaju širok i reprezentativan presjek mobilnih radnika, vozača, poduzeća i vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 te mobilnih radnika i vozača koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2002/15/EZ.;

Te provjere svake godine obuhvaćaju širok i reprezentativan presjek mobilnih radnika, vozača, poduzeća i vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 te, u slučaju provjere u prostorijama poduzeća, mobilnih radnika i vozača koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2002/15/EZ. Države članice organiziraju provjere na cesti u pogledu provedbe Direktive 2002/15/EZ samo nakon što se uvede tehnologija kojom se omogućuje učinkovita provedba tih provjera. Dotad se navedene provjere provode isključivo u prostorijama prijevoznika.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka b

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 2. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica organizira provjere tako da se provjeri najmanje 3 % radnih dana vozača vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ.

Svaka država članica organizira provjere tako da se provjeri najmanje 3 % radnih dana vozača vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ. Nakon provjere na cesti i u slučaju kada vozač nije u mogućnosti predočiti traženi dokument ili više njih, vozač može nastaviti s prijevozom, a prijevoznik u državi članici poslovnog nastana dužan je dostaviti tražene dokumente putem nadležnih tijela.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka c

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 2. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Podaci podneseni Komisiji u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006 uključuju broj provjerenih vozača na cesti, broj provjera u prostorijama poduzeća, broj provjerenih radnih dana te broj i vrstu prijavljenih povreda, uz zabilješku o tome jesu li se prevozili teret ili putnici.

4.  Podaci podneseni Komisiji u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006 uključuju broj provjerenih vozača na cesti, broj provjera u prostorijama poduzeća, broj radnih dana provjerenih u prostorijama poduzeća te broj i vrstu prijavljenih povreda, uz zabilješku o tome jesu li se prevozili teret ili putnici.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3a)  članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice najmanje šest puta u godini poduzimaju usklađene cestovne provjere vozila i vozača koji ulaze u područje primjene Uredbi (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85. Takve se provjere poduzimaju u isto vrijeme od strane provedbenih tijela dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na vlastitom državnom području.”

Države članice najmanje šest puta u godini poduzimaju usklađene cestovne provjere i provjere u prostorijama poduzeća usmjerene na vozila i vozače koji ulaze u područje primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006 ili Uredbe (EU) br. 165/2014. Takve se provjere poduzimaju u isto vrijeme od strane provedbenih tijela dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na vlastitom državnom području.” Sažetak rezultata usklađenih provjera javno se objavljuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Provjere u prostorijama poduzeća planiraju se zbog prošlih iskustava s različitim vrstama prijevoza i poduzeća. One se provode i ako se pri provjerama na cestama utvrde ozbiljne povrede uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014 ili Direktive 2002/15/EZ.”;

1.  Provjere u prostorijama poduzeća planiraju se zbog prošlih iskustava s različitim vrstama prijevoza i poduzeća. One se provode i ako se pri provjerama na cestama utvrde ozbiljne povrede uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 7. – stavak 1. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a)  u članku 7. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b) slati dvogodišnja statistička izvješća Komisiji na temelju članka 16. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 3820/85;

(b) slati dvogodišnja statistička izvješća Komisiji na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006;”;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6 – podtočka -a (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u članku 8. stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

1. Obostrano dostupni podaci na temelju članka 17. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 3820/85 ili članka 19. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 3821/85 razmjenjuju se između tijela prijavljenih Komisiji u skladu s člankom 7. stavkom 2.:

1. Obostrano dostupni podaci na temelju članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006 ili članka 40. Uredbe (EU) br. 165/2014 razmjenjuju se između tijela prijavljenih Komisiji u skladu s člankom 7.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  na temelju obrazloženog zahtjeva države članice u pojedinačnim slučajevima.

(b)  na temelju izričitog zahtjeva države članice u pojedinačnim slučajevima, pod uvjetom da se zatražene informacije ne mogu dobiti izravnim pregledom nacionalnih elektroničkih registara iz članka 16. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a.  Država članica dostavlja podatke koje su zatražile druge države članice u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ovog članka u roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva u slučajevima koji zahtijevaju detaljan pregled ili uključuju provjeru u prostorijama predmetnih poduzeća. Države članice mogu se međusobno dogovoriti o kraćem roku. U hitnim slučajevima ili kad je potrebna jednostavna provjera u registrima, kao što je sustav stupnjevanja rizika, zahtijevani podaci dostavljaju se u roku od tri radna dana.

1a.  Država članica dostavlja podatke koje su zatražile druge države članice u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ovog članka u roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva. U opravdanim slučajevima koji zahtijevaju detaljan pregled ili uključuju provjeru u prostorijama predmetnih poduzeća utvrđuje se rok od 20 radnih dana. Države članice mogu se međusobno dogovoriti o kraćem roku. U hitnim slučajevima ili kad je potrebna jednostavna provjera u registrima, kao što je sustav stupnjevanja rizika, zahtijevani podaci dostavljaju se u roku od tri radna dana.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država članica kojoj je podnesen zahtjev smatra da zahtjev nije dovoljno obrazložen, o tome u roku od 10 radnih dana obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Država članica koja je podnijela zahtjev dužna je dodatno potkrijepiti zahtjev. Ako to nije moguće, država članica može odbiti zahtjev.

Ako država članica kojoj je podnesen zahtjev smatra da zahtjev nije dovoljno obrazložen, o tome u roku od pet radnih dana obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Država članica koja je podnijela zahtjev dužna je dodatno potkrijepiti zahtjev. Ako to nije moguće, država članica može odbiti zahtjev.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je teško ili nemoguće ispuniti zahtjev za podatke ili provesti provjere, inspekcije ili istrage, predmetna država članica o tome u roku od 10 radnih dana te navodeći obrazloženje obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Predmetne države članice međusobno raspravljaju kako bi pronašlo rješenje za eventualne poteškoće.

Ako je teško ili nemoguće ispuniti zahtjev za podatke ili provesti provjere, inspekcije ili istrage, država članica koja je primila zahtjev o tome u roku od pet radnih dana obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev te adekvatno obrazlaže zašto je teško ili nemoguće pružiti relevantne informacije. Predmetne države članice međusobno raspravljaju kako bi pronašlo rješenje za eventualne poteškoće.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju da Komisija postane svjesna kontinuiranih problema u razmjeni informacija ili trajnog odbijanja pružanja informacija, ona može poduzeti sve potrebne mjere za rješavanje situacije te može, ako je potrebno, otvoriti istragu i kao rezultat nametnuti sankcije predmetnoj državi članici.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6 – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Države članice teže uspostavljanju sustava za elektroničku razmjenu podataka. U skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2., Komisija utvrđuje zajedničku metodologiju za učinkovitu razmjenu podataka.

2.  Odstupajući od članka 21. Direktive 2014/67/EU, razmjena informacija među nadležnim tijelima država članica o kojima je riječ u stavcima 1. i 1.a ovog članka provodi se u okviru Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012. Nadležna tijela država članica imaju izravan pristup u stvarnom vremenu podacima u nacionalnim elektroničkim registrima preko Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU) iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6 – podtočka bb (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  u članku 8. dodaje se sljedeći stavak 2.a:

 

2a.  Komisija razvija elektroničku aplikaciju koju dijele sve države članice EU-a, a koja će inspektorima omogućiti izravan pristup Europskom registru cestovnih prijevoznika i Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta u stvarnom vremenu tijekom provjera na cesti i u prostorijama poduzeća do 2020. Aplikacija se razvija preko pilot-projekta.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima utvrđuje zajedničku formulu za izračun stupnja rizika poduzeća koja uzima u obzir broj, težinu i učestalost povreda kao i rezultate kontrola u kojima nije otkrivena povreda te je li poduzeće za cestovni prijevoz u svim vozilima upotrebljavalo pametni tahograf u skladu s poglavljem II. Uredbe (EU) br. 165/2014. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2. Direktive.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima utvrđuje zajedničku formulu za izračun stupnja rizika poduzeća koja uzima u obzir broj, težinu i učestalost povreda kao i rezultate kontrola u kojima nije otkrivena povreda te je li poduzeće za cestovni prijevoz u vozilima upotrebljavalo pametni tahograf u skladu s poglavljem II. Uredbe (EU) br. 165/2014.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7 – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  u stavku 3. prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

3.  Početni popis povreda uredbi (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 naveden je u Prilogu III.

3.  Početni popis povreda uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 naveden je u Prilogu III.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7 – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

S ciljem davanja smjernica o procjeni težine povreda uredbi (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3820/85, Komisija može na odgovarajući način, u skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2., prilagoditi Prilog III. s ciljem izrade smjernica o zajedničkom stupnjevanju povreda podijeljenih po kategorijama u skladu s njihovom težinom.

S ciljem davanja smjernica o procjeni težine povreda uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojim se mijenja Prilog III. s ciljem izrade smjernica o zajedničkom stupnjevanju povreda podijeljenih po kategorijama u skladu s njihovom težinom.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7 – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kategorija najtežih povreda treba uključivati one kod kojih nepoštovanje Uredbi (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 uzrokuje ozbiljan rizik smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

Kategorija najtežih povreda treba uključivati one kod kojih nepoštovanje odredbi uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014 uzrokuje ozbiljan rizik smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7 – podtočka c (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Radi olakšavanja ciljanih provjera na cesti, podaci sadržani u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika dostupni su za vrijeme kontrole svim nadležnim tijelima predmetne države članice koja provode kontrole.

4.  Radi olakšavanja ciljanih provjera na cesti, podaci sadržani u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika i u nacionalnim registrima prijevoznih poduzeća i aktivnosti dostupni su za vrijeme kontrole svim nadležnim tijelima predmetne države članice koja provode kontrole barem preko elektroničke aplikacije koju dijele sve države članice EU-a i zahvaljujući kojoj imaju izravan pristup sustavu ERRU u stvarnom vremenu.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7 – podtočka c (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice omogućuju nadležnim tijelima drugih država članica, na zahtjev ili izravno, pristup podacima sadržanima u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika u skladu s rokovima utvrđenima u članku 8.

5.  Države članice omogućuju nadležnim tijelima drugih država članica izravan pristup podacima sadržanima u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika preko interoperabilnog nacionalnog elektroničkog registra kako se navodi u članku 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009. (AM 228, 229, 230, 231). U tom pogledu, razmjena informacija i podataka o povredama i stupnjevanju rizika prijevoznika usredotočuje se i odvija putem veze koju ERRU uspostavlja među različitim nacionalnim registrima država članica.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 11. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provedbenim aktima uspostavlja zajednički pristup za evidentiranje i kontrolu razdoblja ostalih poslova kako su definirani u članku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 561/2006 te razdoblja od najmanje jednog tjedna tijekom kojeg vozač nije u vozilu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2.;

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima uspostavlja zajednički pristup za evidentiranje i kontrolu razdoblja ostalih poslova, kako su definirani u članku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 561/2006, uključujući za način evidentiranja i konkretne slučajeve u kojima će se ono provoditi te za evidentiranje i kontrolu razdoblja od najmanje jednog tjedna tijekom kojeg vozač nije u vozilu i nije u mogućnosti obavljati bilo kakve radnje u njemu.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan prema članku 18. stavku 1.Uredbe (EEZ) br. 3821/85.

1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 42. stavka 1.Uredbe (EU) br. 165/2014. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri pozivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Razdoblje predviđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

 

3.  Odbor usvaja svoj Poslovnik.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 13. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8a)  u članku 13. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)  radi poticanja usklađenosti pristupa među provedbenim tijelima i usklađene interpretacije Uredbe (EEZ) br. 3820/85 među provedbenim tijelima;

(b)  radi poticanja usklađenosti pristupa među provedbenim tijelima i usklađene interpretacije Uredbe (EZ) br. 561/2006 među provedbenim tijelima;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.b (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 14.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8b)  članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 14.

Članak 14.

Pregovori s trećim zemljama

Pregovori s trećim zemljama

Kada ova Direktiva stupi na snagu, Zajednica započinje pregovore s odgovarajućim trećim zemljama s ciljem primjene pravila koja odgovaraju onima utvrđenim u ovoj Direktivi.

Kada ova Direktiva stupi na snagu, Unija započinje pregovore s odgovarajućim trećim zemljama s ciljem primjene pravila koja odgovaraju onima utvrđenim u ovoj Direktivi.

U očekivanju završetka tih pregovora, države članice uključit će podatke o provjerama vozila iz trećih zemalja u njihova izvješća Komisiji kako je navedeno u članku 16. stavku 2. Uredbe (EEZ) br. 3820/85.”

U očekivanju završetka tih pregovora, države članice uključit će podatke o provjerama vozila iz trećih zemalja u njihova izvješća Komisiji kako je navedeno u članku 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006.”

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka 8.c (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 15.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8c)  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

Izmjene Priloga koje su potrebne radi prilagodbe razvoju najbolje prakse donose se u skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi uvođenja nužnih prilagodbi razvoju najboljih praksi.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka 8.d (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 15.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8d)  Dodaje se sljedeći članak 15.a:

 

Članak 15.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 3. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. stavka 3. i članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavka 3. i članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9 – podtočka -a (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Prilog I. – dio A. – točka 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u dijelu A točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

(1)  dnevna i tjedna vremena vožnje, stanke i dnevni i tjedni odmori; kao i tahografski listići prethodnog dana koji se također moraju držati u vozilu u skladu s člankom 15. stavkom 7. Uredbe (EEZ) br. 3821/85 i/ili podaci za isto razdoblje moraju biti spremljeni u kartici vozača i/ili u memoriji tahografa u skladu s Dodatkom II. ovoj Direktivi i/ili na ispisima;

(1)  dnevna i tjedna vremena vožnje, stanke i dnevni i tjedni odmori; kao i tahografski listići prethodnog dana koji se također moraju držati u vozilu u skladu s člankom 36. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 165/2014 i/ili podaci za isto razdoblje moraju biti spremljeni u kartici vozača i/ili u memoriji tahografa u skladu s Dodatkom II. ovoj Direktivi i/ili na ispisima;”;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9 – podtočka -aa (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Prilog I. – dio A. – točka 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a a)  u dijelu A točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

(2) razdoblje navedeno u članku 15. stavku 7.Uredbe (EEZ) br. 3821/85, bilo koji slučaj kada je vozilo prekoračilo dozvoljenu brzinu a koje se definira kao svako razdoblje duže od jedne minute tijekom kojeg je brzina vozila premašila 90 km/h za vozila kategorije N3 ili 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategorije N3 i M3 definirane su u Prilogu II. dijelu A Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica [1];

razdoblje navedeno u članku 36. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 165/2014, bilo koji slučaj kada je vozilo prekoračilo dozvoljenu brzinu a koje se definira kao svako razdoblje duže od jedne minute tijekom kojeg je brzina vozila premašila 90 km/h za vozila kategorije N3 ili 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategorije N3 i M3 kako su definirane u Direktivi 2007/46/EZ1a);

__________________

__________________

1a SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije 2006/28/EZ (SL L 65, 7.3.2006., str. 27.).

1a Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva)”;

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9 – podtočka -ab (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Prilog I. – dio A. – točka 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-ab)  u dijelu A točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

(4)  ispravna primjena tahografa (utvrđivanje mogućih zloupotreba uređaja i/ili kartice vozača i/ili tahografskih listića) ili, gdje je primjereno, postojanje isprava na koje se odnosi članak 14. stavak 5. Uredbe (EEZ) br. 3820/85.

(4)  ispravna primjena tahografa (utvrđivanje mogućih zloupotreba uređaja i/ili kartice vozača i/ili tahografskih listića) ili, gdje je primjereno, postojanje isprava na koje se odnosi članak 16. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006;

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. − podtočka a

Direktiva 2006/22/EZ

Prilog I. – dio A. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  tjedno radno vrijeme kako je utvrđeno u člancima 4. i 5. Direktive 2002/15/EZ.;

(6)  tjedno radno vrijeme kako je utvrđeno u člancima 4. i 5. Direktive 2002/15/EZ, pod uvjetom da je tehnološki moguće provesti učinkovite provjere.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9 – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Prilog I. – dio B. – točka 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  u dijelu B podstavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice mogu, ako je primjereno, provjeravati zajedničku odgovornost drugih sudionika u prijevoznom lancu, kao na primjer otpremnika ili ugovaratelja, u slučaju otkrivene povrede, uključujući i provjeru da li su ugovori o pružanju prijevoza u skladu s uredbama (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85.

Države članice mogu, ako je primjereno, provjeravati zajedničku odgovornost drugih sudionika u prijevoznom lancu, kao na primjer otpremnika ili ugovaratelja, u slučaju otkrivene povrede, uključujući i provjeru da li su ugovori o pružanju prijevoza u skladu s uredbama (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice ne primjenjuju članak 3. stavak 1. prvi podstavak točke (b) i (c) Direktive 96/71/EZ na vozače u sektoru cestovnog prometa koji su zaposleni u poduzećima navedenima u članku 1. stavku 3. točki (a) te Direktive pri obavljanju međunarodne kabotaže, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009, ako razdoblje upućivanja na njihovo područje radi obavljanja takve kabotaže traje [3] dana ili kraće tijekom razdoblja od jednoga kalendarskog mjeseca.

2.  Države članice ne primjenjuju Direktivu 96/71/EZ na vozače u sektoru cestovnog prometa koji su zaposleni u poduzećima navedenima u članku 1. stavku 3. točki (a) te Direktive pri obavljanju međunarodnog cestovnog prijevoza, kako je definiran uredbama (EZ) br. 1072/2009 i br. 1073/2009, i postupka provoza ako vozač kroz državu članicu provozi bez utovara ili istovara tereta te bez ukrcaja ili iskrcaja putnika.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada je razdoblje upućivanja dulje od [3] dana, države članice primjenjuju članak 3. stavak 1. prvi podstavak točke (b) i (c) Direktive 96/71/EZ za cijelo razdoblje upućivanja na njihovo područje tijekom razdoblja od jednoga kalendarskog mjeseca iz prvog podstavka.

Briše se.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za izračun razdobljâ upućivanja iz stavka 2.:

Briše se.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dnevno radno vrijeme kraće od šest sati provedeno na području države članice domaćina broji se kao pola dana;

Briše se.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dnevno radno vrijeme od šest sati ili više provedeno na području države članice domaćina broji se kao cijeli dan;

Briše se.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  stanke i razdoblja odmora te razdoblja raspoloživosti provedena na području države članice domaćina broje se kao radno vrijeme.

Briše se.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Države članice primjenjuju Direktivu 96/71/EZ na vozače u sektoru cestovnog prometa koji su zaposleni u poduzećima navedenima u članku 1. stavku 3. točki (a) te Direktive pri obavljanju:

 

(a)  kabotaže, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i br. 1073/2009;

 

(b)  cestovnog dijela kombiniranog prijevoza, kako je definiran Direktivom 92/106/EEZ, pod uvjetom da se cestovni dio obavlja unutar iste države članice.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2.b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Države članice ne primjenjuju članak 3. stavak 1.a [o trajanju upućivanja] Direktive 96/71/EZ, kako je izmijenjena, na aktivnosti cestovnog prometa koje su obuhvaćene područjem primjene ove Direktive.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice mogu nametnuti samo sljedeće administrativne zahtjeve i mjere kontrole:

4.  Odstupajući od članka 9. Direktive 2014/67/EU, države članice mogu nametnuti samo sljedeće administrativne zahtjeve i mjere kontrole:

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obvezu cestovnog prijevoznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da pošalje izjavu o upućivanju nacionalnim nadležnim tijelima najkasnije na početku upućivanja, u elektroničkom obliku, na službenom jeziku države članice domaćina ili na engleskom jeziku, a koja sadržava samo sljedeće informacije:

(a)  obvezu cestovnog prijevoznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da podnese izjavu i bilo kakvu izmjenu izjave u elektroničkom obliku pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 nacionalnim nadležnim tijelima najkasnije na početku upućivanja, na jednom od službenih jezika Europske unije, a koja sadržava samo sljedeće informacije:

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  naziv cestovnog prijevoznika;

(i)  naziv cestovnog prijevoznika prema njegovu poreznom identifikacijskom broju unutar Zajednice;

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  predviđeni broj i identitete upućenih vozača;

iii.  informacije o upućenom vozaču, uključujući sljedeće: identitet, zemlju boravišta, zemlju plaćanja socijalnih doprinosa, broj socijalnog osiguranja i broj vozačke dozvole;

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  predviđeno trajanje, predviđeni datum početka i kraja upućivanja;

(iv)  državu članicu domaćina, predviđeni datum početka i kraja upućivanja te predviđeno trajanje i mjerodavno pravo u pogledu ugovora o zapošljavanju;

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iv a)  identitet i podatke o kontaktu primatelja, pod uvjetom da prijevoznik ne koristi elektronički teretni list;

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka vi.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(vi a)  adrese utovara i istovara, pod uvjetom da prijevoznik ne koristi elektronički teretni list;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju izjave o upućivanju u papirnatom ili elektroničkom obliku i dokaze o prijevozu koji se odvija u državi članici domaćinu kao što je elektronički teretni list (e-CMR) ili dokaze navedene u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća;

(b)  obvezu cestovnog prijevoznika da zajamči da vozač ima na raspolaganju, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju izjave o upućivanju u papirnatom ili elektroničkom obliku i dokaze o prijevozu koji se odvija u državi članici domaćinu kao što je elektronički teretni list (e-CMR) ili dokaze navedene u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća;

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, zapise tahografa te posebice šifre država članica u kojima je vozač bio tijekom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza ili kabotaže;

(c)  obvezu cestovnog prijevoznika da zajamči da vozač ima na raspolaganju, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, zapise tahografa te posebice šifre država članica u kojima je vozač bio tijekom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza ili kabotaže;

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  tijekom provjera na cesti iz točaka (b) i (c) ovog članka, vozaču je dopušteno kontaktirati s glavnim uredom, upraviteljem prijevoza ili bilo kojom drugom osobom ili subjektom koji može osigurati tražene dokumente;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka cb

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  obvezu cestovnog prijevoznika da, nakon razdoblja upućivanja, dostavi kopije dokumenata navedenih u točkama (b), (c) i (e) u papirnatom ili elektroničkom obliku na zahtjev tijela u državi članici domaćinu u razumnom roku.

(cb)  obvezu cestovnog prijevoznika da, nakon razdoblja upućivanja, dostavi kopije dokumenata navedenih u točkama (b) i (c) u papirnatom ili elektroničkom obliku na zahtjev tijela u državi članici domaćinu u razumnom roku, kao i dokumentaciju naknadama upućenih vozača koja se odnosi na razdoblje upućivanja te njihov ugovor o radu ili jednakovrijedan dokument u smislu članka 3. Direktive Vijeća 91/533/EEZ1a, radne naloge koji se odnose na rad vozača i dokaz o isplati plaća. U skladu s člancima 6. i 7. Direktive 2014/67/EU nadležno tijelo države članice domaćina upućuje odgovarajući zahtjev nadležnom tijelu države članice poslovnog nastana, koja te informacije zahtijeva od prijevoznika. Prijevoznik se za predaju dokumentacije može koristiti Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (IMI).

 

__________________

 

1a Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.).

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju ugovora o radu u papirnatom ili elektroničkom obliku ili jednakovrijednog dokumenta u smislu članka 3. Direktive Vijeća 91/533/EEZ20, prevedene na jedan od službenih jezika države članice domaćina ili na engleski jezik;

Briše se.

__________________

__________________

20 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.).

20 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.).

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  obvezu vozača da stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju platnih lista za posljednja dva mjeseca u papirnatom ili elektroničkom obliku; tijekom provjere na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati s glavnim uredom, upraviteljem prijevoza ili bilo kojom drugom osobom ili subjektom koji može osigurati tu kopiju;

Briše se.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Za potrebe točke (a) stavka 4. cestovni prijevoznik može dostaviti izjavu o upućivanju koja obuhvaća razdoblje od najviše šest mjeseci.

5.  Za potrebe točke (a) stavka 4. cestovni prijevoznik može dostaviti izjavu koja obuhvaća razdoblje od najviše šest mjeseci.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Informacije iz izjava pohranjuju se u repozitorij IMI-ja u svrhu provjera u razdoblju od 18 mjeseci i izravno su i pravovremeno dostupne svim nadležnim tijelima drugih država članica određenih prema članku 3. Direktive 2014/67/EU, članku 18. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i članku 7. Direktive 2006/22/EZ.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 b.  Komisija donosi provedbene akte za razvoj standardiziranih obrazaca na svim službenim jezicima Unije koji će se koristiti za podnošenje izjava, određivanje funkcionalnosti izjave u sustavu IMI i načina na koji se informacije iz točaka (i) do (vi.a) stavka 4. točke (a) predstavljaju u izjavi te osigurava da se informacije iz izjava automatski prevode na jezik države članice domaćina. Provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 2.a stavka 2.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 5.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5c.  Države članice moraju spriječiti nepotrebna kašnjenja u provedbi mjera kontrole koje mogu utjecati na trajanje i predviđene datume upućivanja.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 42. stavka 1.Uredbe (EU) br. 165/2014. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.b

 

Odgovornost

 

Države članice propisuju kazne za pošiljatelje, špeditere, izvođače i podizvođače zbog nepoštovanja odredbi iz članka 2. ove Direktive ako svjesno obavljaju usluge prijevoza koje uključuju povrede ove Direktive ili ako bi toga, prema svim relevantnim okolnostima, trebali biti svjesni.

 

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju povrede odredaba ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te sankcije su učinkovite, proporcionalne, odvraćajuće i nediskriminirajuće.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.c

 

Klauzula o preispitivanju u pogledu europske platforme pouzdanih poduzeća

 

Komisija ocjenjuje postojeće instrumente i najbolje prakse kojima se promiče društveno odgovorno ponašanje svih dionika u lancu dostave za robu i, prema potrebi, podnosi zakonodavni prijedlog o uspostavi europske platforme povjerenja unutar dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.d

 

Pametna provedba

 

1.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2014/67/EU, države članice osiguravaju primjenu usklađene nacionalne provedbene strategije na svojem državnom području kako bi se dodatno potaknula provedba obveza navedenih u članku 2. ove Direktive. Naglasak te strategije je na poduzećima s visokim stupnjem rizika u skladu s člankom 9. Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

 

2.  Svaka država članica osigurava da provjere predviđene člankom 2. Direktive 2006/22/EZ uključuju, prema potrebi, provjeru upućivanja i da se te provjere provode bez diskriminacije, a naročito bez diskriminacije na osnovi registarske oznake vozila koja se upotrebljavaju u okviru upućivanja.

 

3.  Države članice ciljano nadziru ona poduzeća za koja je procijenjen povećani rizik od povreda odredaba članka 2. ove Direktive, a koje se na njih primjenjuju. U tom cilju države članice, u okviru sustava stupnjevanja rizika koji su uvele na temelju članka 9. Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i koji je proširen u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, rizik od takvih povreda smatraju rizikom samim po sebi.

 

4.  Za potrebe stavka 3. države članice imaju pristup relevantnim informacijama i podacima koji se bilježe, obrađuju ili pohranjuju u pametnom tahografu iz poglavlja II. Uredbe (EU) br. 165/2014, izjavama o upućivanju iz članka 2. stavka 4. ove Direktive i elektroničkim dokumentima o prijevozu, npr. elektroničkim teretnim listovima u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom.

 

5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se određuju karakteristike podataka kojima države članice imaju pristup, uvjeti za njihovo korištenje i tehničke specifikacije za njihov prijenos ili pristup njima, navodeći osobito:

 

(a)  detaljan popis informacija i podataka kojima nacionalna nadležna tijela imaju pristup, a koji obvezno moraju uključivati vrijeme i mjesto prelaska granice, aktivnosti utovara i istovara, registarsku oznaku vozila i podatke o vozaču;

 

(b)  prava nadležnih tijela na pristup, koja se po potrebi razlikuju ovisno o vrsti nadležnih tijela, vrsti pristupa i namjeni za koju se podaci upotrebljavaju;

 

(c)  tehničke specifikacije za prijenos ili pristup podacima iz točke (a), uključujući, po potrebi, najveće dopušteno trajanje razdoblja u kojem se podaci mogu zadržati, razvrstano, po potrebi, po vrsti podataka.

 

6.  Pristup osobnim podacima navedenima u ovom članku i njihovo pohranjivanje moguće je samo tijekom razdoblja koje je nužno za potrebe zbog kojih su podaci prikupljeni ili zbog kojih podliježu daljnjoj obradi. Kad ti podaci više nisu potrebni za te svrhe, oni se uništavaju.

 

7.  Države članice najmanje tri puta godišnje provode usklađene provjere upućivanja na cesti, koje se mogu podudarati s provjerama koje se provode u skladu s člankom 5. Direktive 2006/22/EZ. Takve provjere istodobno provode nacionalna tijela nadležna za provedbu pravila u području upućivanja dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na svojem državnom području. Države članice razmjenjuju informacije o broju i vrsti povreda otkrivenih nakon provedbe usklađenih provjera na cesti.

 

Sažetak rezultata usklađenih provjera javno se objavljuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 2.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.e

 

Izmjena Uredbe (EU) br. 1024/2012

 

U Prilogu Uredbi (EU) br. 1024/2012 dodaju se sljedeće točke:

 

8.  Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbe (EZ) br. 561/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ; članak 8.

 

9.  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa: članak 2. stavak 5.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ocjenjuje provedbu ove Direktive, posebno učinak članka 2., [tri godine nakon prenošenja ove Direktive] i izvješćuje Europski parlament i Vijeće o njezinoj primjeni. Izvješću Komisije prema potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog.

1.  Komisija ocjenjuje provedbu ove Direktive, posebno učinak članka 2. stavka 2. ...  [tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] i izvješćuje Parlament i Vijeće o primjeni tog članka. Izvješću Komisije prema potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Kako bi se poštovale odredbe ove Direktive, Komisija i države članice moraju utvrditi sveobuhvatan i cjelovit program obuke i prilagodbe novim propisima i zahtjevima koji se postavljaju vozačima i svim dionicima postupka, poduzećima, administracijama, inspektorima.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice najkasnije do […] [rok za prenošenje bit će što je moguće kraći i, općenito, ne dulji od dvije godine] donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do ... [dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive] donose i objavljuju zakone, propise i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Do primjene ove Direktive sektor prometa izuzima se iz mjera koje proizlaze iz zakonodavnog akta o izmjeni Direktive 96/71/EZ zbog svoje izrazito mobilne prirode.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Do stupanja na snagu provedbenih zahtjeva kojima se utvrđuju konkretna pravila o prijevozu iz ove Direktive sektor prometa izuzima se iz mjera koje proizlaze iz zakonodavnog akta o izmjeni Direktive 96/71/EZ.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Jedan je od glavnih ciljeva Junckerove Komisije izgradnja pravednije Europa jačanjem njezine socijalne dimenzije. Korak u tom smjeru poduzet je u okviru prometne politike, posebno u pogledu cestovnog prometa, kada je Europska komisija 31. svibnja 2017. objavila prvi od svoja tri paketa mobilnosti.

U europskom sektoru cestovnog prometa zaposleno je više od pet milijuna ljudi, a godišnje emisije stakleničkih plinova iz tog sektora iznose oko jedne petine emisija cjelokupnog prometnog sektora. Prvim paketom mobilnosti želi se, naravno, osuvremeniti europski prometni sektor/sektor mobilnosti, ostvariti u njemu veću socijalnu jednakost i učiniti ga konkurentnijim u prijelazu na čišći prijevoz.

Amandmanima koje je predložila Komisija želi se postojeće zakonodavstvo u području cestovnog prometa učiniti pravednijim i učinkovitijim te povećati društvena odgovornost u tom području. Istovremeno, cilj je smanjiti prekomjerno regulatorno opterećenje za prijevoznike i spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja.

Ocjena socijalnog zakonodavstva u sektoru cestovnog prometa pokazala je da aktualni zakonodavni okvir ima brojne nedostatke i probleme, posebno u pogledu provedbe zakonodavstva. Štoviše, znatno se razlikuju načini na koje se to zakonodavstvo tumači, primjenjuje i provodi u državama članicama. To je dovelo ne samo do pravne nesigurnosti već i do nejednakog postupanja prema vozačima i cestovnim prijevoznicima.

Glavni socijalni propisi u sektoru cestovnog prometa su:

Direktiva 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza,

Direktiva 2006/22/EZ o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ,

Uredba (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85,

Direktiva 2014/67/EU o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (Uredba IMI) i

Direktiva 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica smatra da prijedlozi u okviru prvog paketa mobilnosti za izmjenu Direktive 2006/22/EZ i usvajanje posebnog zakonodavstva, lex specialis, o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa (prijedlozi izmjene Direktiva 96/71/EZ i 2014/67/EU) čine usklađen pravni paket zajedno s izmjenama uredbi 561/2006, 165/2014, 1071/2009 i 1072/2009. Među inicijativama u prvom paketu mobilnosti, prijedlozi o socijalnom stupu i stupu unutarnjeg tržišta trebali bi se posebno razmatrati kao cjelina.

Izvjestiteljica želi općenito zahvaliti Komisiji na tome što je podnijela sveobuhvatan prijedlog, a ne pojedinačne zakonodavne prijedloge. Izvjestiteljica smatra da prijedlog Komisije sadrži dovoljno elemenata za uvođenje znatnih poboljšanja kako bi unutarnje tržište EU-a postalo socijalno pravednije te kako bi se poboljšali radni uvjeti vozača, promicala sigurnost na cesti i spriječio socijalni damping. Također su važni brojni prijedlozi za ublažavanje štete koju je cestovni promet nanio okolišu, i to u okviru prvog i drugog paketa mobilnosti. Potrebno je uložiti znatne napore u pogledu klime, a prijedlozi Komisije pomoći će u tom pogledu.

Lex specialis – posebno zakonodavstvo o upućenim vozačima

Izvjestiteljica skreće pozornost na činjenicu da se Direktiva 96/71/EZ o upućivanju radnika trenutačno u potpunosti revidira. Sveobuhvatna reforma može se smatrati opravdanom, međutim, njezini konačni rezultati moraju se uzeti u obzir pri izradi posebnog zakonodavstva o cestovnom prometu. Izvjestiteljica smatra da je moguće paralelno razmatrati prijedloge o upućenim radnicima i upućenim vozačima, ali ne i usvojiti konačno stajalište dok se ne sazna konačni ishod revizije Direktive o upućivanju radnika.

Izvjestiteljica smatra da je opravdano odvojiti zakonodavstvo o vozačima u cestovnom prometu i cestovnom prometu od Direktive o upućivanju radnika te podržava taj pristup. S tim u vezi izvjestiteljica želi zahvaliti Komisiji na njezinom prijedlogu o cestovnom prometu i odluci da ga odvojeno razmatra jer smatra da Direktiva o upućivanju radnika nije osmišljena na način kojim se u obzir uzima mobilna priroda profesije vozača. To je ujedno i jedan od razloga zašto je bilo toliko teško provesti postojeću Direktivu o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa. S druge strane, problemi koji se odnose na tumačenje doveli su do situacije u kojoj je Komisija pokrenula pravne postupke protiv država članica EU-a. Ti se postupci još uvijek nalaze pred Sudom EU-a i, prema saznanjima izvjestiteljice, čekaju na upute Vijeća EU-a i Parlamenta. Dvosmislenosti su dovele do situacije u kojoj se u sektoru prometa pojavilo nepravedno tržišno natjecanje, zajedno sa socijalnim dampingom koji utječe na vozače i na stvaranje nejednakosti u pogledu statusa vozača u različitim državama članicama EU-a. Izvjestiteljica smatra da bi se posebnim zakonodavstvom, lex specialis, trebalo riješiti te nedostatke i učiniti industriju prijevoza, koja je okosnica unutarnjeg tržišta EU-a, socijalno pravednom kako bi zakonodavstvo bilo jasno svim stranama i jednostavno za provedbu i primjenu.

Komisija je predložila da u slučaju kada se aktivnosti međunarodnog cestovnog prijevoza provode na temelju podugovaranja treba postojati prag od 3 dana/18 sati prije primjene odredbe Direktive o upućivanju radnika o godišnjem odmoru i minimalnoj plaći. Izvjestiteljica u tom kontekstu smatra da je potrebno razmotriti alternativno rješenje kako bi se pojednostavile provedba i primjena s obzirom na administrativno opterećenje za poduzeća. Osim toga, lex specialis treba radi jasnoće obuhvatiti i druge situacije prijevoza na koje se odmah od prvog dana primjenjuje Direktiva o upućivanju radnika.

Što se tiče administrativnih zahtjeva i provjera, izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije o zatvorenom popisu. Time će se izbjeći arbitrarnost pri provođenju provjera te će pravila svima postati jasna. U pogledu informacija koje je potrebno navesti u izjavi, izvjestiteljica smatra da je potrebno dodatno pojasniti prijedlog Komisije, barem što se tiče detalja o naručitelju prijevoza. Komisija također predlaže popis podataka koje vozač treba dati tijekom provjera na cesti. Izvjestiteljica smatra da se taj popis treba dodatno proučiti u pogledu administrativnog opterećenja te da bi trebalo biti moguće dostaviti te podatke u elektroničkom obliku. Osim toga, poželjno je da se razmotri treba li se obveza pružanja informacija odnositi na poduzeće koje obavlja prijevoz, a ne na vozača. Izvjestiteljica također smatra da bi se odgovornost naručitelja trebala razmotriti kao mogući element koji će države članice, ako to žele, uzeti u obzir pri provedbi.

Administrativni zahtjevi i provjere trebali bi se razmatrati u cijelosti u odnosu na vrste prijevoza na koje se primjenjuju odredbe o upućivanju radnika. Zahtjevi trebaju biti razumni u pogledu administrativnog opterećenja, ali i učinkoviti kada je riječ o provjerama na cesti, kako prijevoz ne bi kasnio. Izvjestiteljica smatra da je važno da se prilike omogućene digitalizacijom za poboljšanje razmjene informacija između nadležnih tijela država članica trebaju pažljivo procjenjivati te da se prouči u kojoj je mjeri moguće uvesti načelo jedinstvene točke na temelju postojećih sustava razmjene informacija, uključujući sustav IMI.

Izvjestiteljica smatra da je iznimno važno da su kazne za nepoštovanje pravila o upućivanju prikladne. U tom je smislu potrebno procijeniti sustav dobrog ugleda, sustav stupnjevanja rizika i prilike pružene u okviru Provedbene direktive 2014/67/EU, kao i njihovu prikladnost.

Osim toga, izvjestiteljica smatra da je u daljnjem postupku potrebno procijeniti situaciju u pogledu vozača i poduzeća u trećim zemljama i iz njih (zemlje izvan EU-a). Izvjestiteljica smatra da pravila EU-a o upućivanju vozača ne smiju dovesti do situacije u kojem se socijalni damping usmjeren protiv vozača prenese izvan EU-a. I dalje je važno procijeniti moguća izuzeća koja se primjenjuju i na prijevoz tereta i na prijevoz putnika.

Predložene izmjene Direktive 2006/22/EZ

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije, posebno u pogledu povećanja učinkovitosti prekogranične razmjene informacija među nadležnim tijelima. U budućnosti će biti važno ocijeniti u kojoj će se mjeri digitalizacijom dodatno poboljšati razmjena informacija među nadležnim tijelima.

Izvjestiteljica izražava suzdržanost u pogledu prijedloga Komisije da se u provjere na cesti uvrsti provjera radnog vremena. Praktične provjere radnog vremena, kao i nadležna tijela koja ih provode, razlikuju se među državama članicama, a to je potrebno uzeti u obzir pri daljnjem radu na tom prijedlogu. Ako se u provjere na cesti uvrste provjere o poštovanju pravila o radnom vremenu, potrebno je uvesti sustav u okviru kojeg bi se, s pomoću pametnih tahografa, u stvarnom vremenu pratilo radno vrijeme, bez potrebe da se u vozilu nalaze obrasci.

U pogledu sustava stupnjevanja rizika, izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije o uvođenju jedinstvene formule.

U svjetlu navedenih činjenica važno je ubrzati uvođenje pametnih tahografa. U daljnjem postupku potrebno je pažljivo razmotriti i mogućnost da se pametni tahografi koriste za detaljno praćenje poštovanja pravila o upućenim vozačima.

 Zaključak

Izvjestiteljica želi istaknuti da je u Parlamentu tek 15. studenog 2017. riješen spor između odbora TRAN i EMPL o tome koji bi od njih trebao biti nadležan, zbog čega je odgođen početak rada. Osim toga, uzimajući u obzir složenost zakonodavstva i reformi zakonodavstva o upućenim radnicima koje su u tijeku, izvjestiteljica će nastaviti rad na toj temi kako bi nadopunila svoje izvješće s konkretnim prijedlozima izmjena.

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (4.5.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Martina Dlabajová

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Da bi jedinstveno tržište bilo jače i konkurentnije potrebna su posebna sektorska pravila za cestovni promet. Ta bi pravila trebala biti jednostavna, jedinstvena, jasna i lako provediva kako bi se olakšale operacije prijevoza uz istovremenu zaštitu radnika zaposlenih u tom sektoru. Pravila koja su nejasna ili koja je teško provesti najčešće dovode do toga da države članice različito tumače zajednička pravila te se zbog toga smanjuje djelotvornost njihove provedbe, što dovodi do opasnosti od fragmentacije unutarnjeg tržišta. Osim toga, pravila koja nisu jasna i koja se ne provode na djelotvoran način ne rezultiraju boljom zaštitom radnika.

U procjeni učinka koju je provela Komisija zaključeno je da postojeće odredbe o upućivanju i administrativni zahtjevi ne odgovaraju izrazito mobilnoj naravi posla vozača. To uzrokuje neproporcionalna regulatorna opterećenja za prijevoznike te stvara neopravdane prepreke pružanju prekograničnih usluga.

U ovom nacrtu mišljenja nastoje se dodatno pojednostaviti pravila o upućivanju radnika koja se primjenjuju na sektor cestovnog prometa i smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća i njihove vozače. Izvjestiteljica predlaže da se provoz i međunarodni prijevoz izričito isključe iz područja primjene Direktive o upućivanju radnika. To je opravdano iz nekoliko razloga. Prvo, radnici zaposleni u tim aktivnostima vrlo su mobilni; može se dogoditi da rade u nekoliko različitih zemalja u toku jednog dana. Kao drugo, poduzeća koja se bave provozom ili međunarodnim prijevozom u određenoj zemlji nisu u tržišnom natjecanju s prijevozničkim poduzećima iz te zemlje.

Osim toga, situacija radnika u takvim slučajevima nije usporediva s upućenim radnicima u drugim sektorima koji često borave u određenoj državi članici domaćinu dulje vrijeme. Primjena i provedba Direktive 96/71/ na provoz i međunarodni prijevoz dovela bi do golemog administrativnog opterećenja, tj. svakog bi se dana tijekom putovanja moglo primjenjivati drugo mjerodavno nacionalno pravo. Prema mišljenju izvjestiteljice takvom bi se situacijom nametnule neopravdane prepreke jednoj od temeljnih sloboda EU-a, slobodnom kretanju usluga.

Izvjestiteljica prepoznaje potrebu za rješavanjem problema koji proizlaze iz tzv. nomadske vožnje (radnici koji borave izvan svoje matične zemlje više mjeseci i koji katkad zapravo žive i spavaju u svojim kamionima tijekom tih duljih razdoblja). Međutim, ne vjeruje da je ovaj Prijedlog primjereno sredstvo za rješavanje tog problema. Umjesto toga, taj bi se problem trebao riješiti putem zakonodavnog akta na temelju Prijedloga Komisije COM(2017) 277 o maksimalnom dnevnom i tjednom vremenu vožnje. Taj prijedlog uključuje zahtjev da se vozač i vozilo vrate u svoje mjesto zaposlenja.

U ovom mišljenju predlaže se da se određeni elementi iz Direktive o upućivanju radnika 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU o provedbi primjenjuju na kabotažu. U takvim slučajevima strana i lokalna poduzeća nalaze se u izravnom međusobnom tržišnom natjecanju; stoga bi se trebala primjenjivati slična pravila o plaćama radnika. Međutim, te dvije direktive trebale bi se primjenjivati na kabotažu samo u mjeri u kojoj je navedeno u tom lex specialis, vodeći računa o visoko mobilnoj prirodi sektora i potrebi za smanjenjem administrativnog opterećenja.

Izvjestiteljica stoga predlaže ukidanje metodologije koju je Komisija predložila za izračun dnevnog razdoblja rada za potrebe utvrđivanja upućivanja. Smatra da bi to u praksi bilo teško provedivo te bi stvorilo nepotrebno administrativno opterećenje, osobito kad bi se primjenjivalo zajedno s Uredbom br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet.

Naposljetku, u mišljenju se navodi da je taj lex specialis pravo mjesto za utvrđivanje datuma primjene i stupanja na snagu posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa. Kad bi se dopustilo da se ti datumi utvrđuju općom Direktivom o upućivanju radnika, stvorila bi se opasnost od toga da se nova pravila primjenjuju na sektor cestovnog prometa puno prije nego na ostale sektore (uzimajući u obzir opći pristup Vijeća prema kojemu države članice imaju tri godine da donesu svoje zakonodavstvo i četiri godine da se te mjere zaista počnu provoditi). Nadalje, izvjestiteljica predlaže da se sektor prometa izuzme od Direktive 96/71 sve do donošenja posebnog sektorskog zakonodavstva za taj sektor.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Radi stvaranja sigurnog, učinkovitog i socijalno odgovornog sektora cestovnog prometa potrebno je osigurati, s jedne strane, primjerene uvjete rada i socijalnu zaštitu za vozače te, s druge strane, primjerene uvjete poslovanja i poštenog tržišnog natjecanja za prijevoznike.

(1)  Slobodno kretanje radnika, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga temeljna su načela unutarnjeg tržišta. Ugrađena su u Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te su ključna za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Radi stvaranja sigurnog, učinkovitog i socijalno odgovornog sektora cestovnog prometa potrebno je osigurati ravnotežu između slobodnog kretanja prometnih usluga, prihvatljivih uvjeta rada, jednakog postupanja i socijalne zaštite za vozače te konkurentnog i pravednog poslovnog okružja za prijevoznike.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Predsjednik Komisije u svojem je govoru o stanju Unije održanom 13. rujna 2017. najavio uspostavu Europskog nadzornog tijela za rad.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Velika mobilnost, koja je svojstvena uslugama cestovnog prijevoza, zahtijeva posebnu pozornost pri osiguravanju da vozači iskoriste prava koja imaju te da se prijevoznici ne suočavaju s neproporcionalnim administrativnim preprekama koje nepotrebno ograničavaju njihovu slobodu pružanja prekograničnih usluga.

(2)  Velika mobilnost, koja je svojstvena uslugama cestovnog prijevoza, zahtijeva posebnu pozornost pri osiguravanju da vozači iskoriste prava koja imaju i da se zadrže ravnopravni uvjeti uz poštovanje slobode pružanja usluga.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Sva nacionalna pravila koja se primjenjuju na cestovni promet trebaju biti proporcionalna i obrazložena te se njima ne smije narušavati ili činiti manje privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih UFEU-om, kao što je sloboda pružanja usluga, kako bi se održala ili povećala konkurentnost Unije, uz poštovanje pristojnih radnih uvjeta i socijalne zaštite vozača.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Sektor cestovnog prometa vrlo je konkurentan i karakteriziraju ga posebne nepravilnosti koje nastaju kada se prijevoznici koriste štetnom praksom traženja najpovoljnijeg pravnog sustava radi snižavanja ili izbjegavanja troškova za plaće i doprinose za socijalno osiguranje ili drugih socijalnih i radnih uvjeta, što je u prošlosti dovelo do „trke prema dnu”. Funkcionalno unutarnje tržište treba se temeljiti na ravnopravnim uvjetima. Stoga su potrebni daljnji koraci za sprečavanje štetnih praksi cestovnih prijevoznika poput traženja najpovoljnijeg pravnog sustava, uključujući horizontalne mjere u europskom pravu trgovačkih društava, kako bi se okončalo praksu traženja najpovoljnijeg režima i regulatornu arbitražu cestovnih prijevoznika.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Ravnoteža između poboljšanja socijalnih i radnih uvjeta za vozače te lakšeg ostvarivanja slobode pružanja usluga cestovnog prijevoza na temelju poštenog tržišnog natjecanja između nacionalnih i stranih prijevoznika ključna je za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)  Ravnoteža između lakšeg uživanja slobode pružanja usluga cestovnog prijevoza na temelju nediskriminirajućeg tržišnog natjecanja između nacionalnih i stranih prijevoznika, smanjenja nepotrebnog administrativnog opterećenja te poboljšanja socijalnih i radnih uvjeta za vozače ključna je za stvaranje sektora cestovnog prometa koji neometano funkcionira na unutarnjem tržištu.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Nakon evaluacije djelotvornosti i učinkovitosti sadašnjeg socijalnog zakonodavstva Unije u sektoru cestovnog prometa utvrđene su određene rupe u postojećim odredbama i nedostaci u njihovoj provedbi. Nadalje, države članice različito tumače, primjenjuju i provode pravila. Iz njih proizlazi pravna nesigurnost i neravnopravno postupanje prema vozačima i prijevoznicima, što šteti radnim i socijalnim uvjetima te uvjetima tržišnog natjecanja u sektoru.

(4)  Nakon evaluacije djelotvornosti i učinkovitosti sadašnjeg socijalnog zakonodavstva Unije u sektoru cestovnog prometa utvrđene su određene rupe u postojećim odredbama i nedostaci u njihovoj provedbi, kao i nezakonite prakse poput korištenja fiktivnih poduzeća. Potrebno je staviti dodatni naglasak na borbu protiv neprijavljenog rada u prometnom sektoru. Nadalje, države članice različito tumače, primjenjuju i provode pravila, čime se stvara veliko administrativno opterećenje za vozače i prijevoznike. Iz njih proizlazi pravna nesigurnost, što šteti radnim i socijalnim uvjetima te uvjetima tržišnog natjecanja u sektoru.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Kako bi se zajamčila pravilna primjena Direktive 96/71/EC1a i Direktive 2014/67/EU1b Europskog parlamenta i Vijeća, potrebno je ojačati kontrole i suradnju na razini Unije u borbi protiv prijevara povezanih s upućivanjem vozača te obavljati strože provjere kako bi se osiguralo da se doista plaćaju socijalni doprinosi za upućene vozače.

 

_________________

 

1a. Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

 

1b Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Primjerena, učinkovita i dosljedna provedba odredaba o radnom vremenu ključna je za zaštitu uvjeta rada vozača i sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje je posljedica neusklađenosti. Stoga je poželjno proširiti postojeće jedinstvene zahtjeve za provedbu iz Direktive 2006/22/EZ na kontrolu usklađenosti s odredbama o radnom vremenu iz Direktive 2002/15/EZ.

(5)  Primjerena, učinkovita i dosljedna provedba odredaba o radnom vremenu ključna je za zaštitu uvjeta rada vozača i sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje je posljedica neusklađenosti. Stoga je poželjno proširiti postojeće jedinstvene zahtjeve za provedbu iz Direktive 2006/22/EZ na kontrolu usklađenosti s odredbama o radnom vremenu iz Direktive 2002/15/EZ. Provjere utvrđene u okviru Direktive 2002/15/EU trebaju biti ograničene na provjere na cesti tjednog i dnevnog radnog vremena, stanki, razdoblja odmora i noćnog rada. Druge obveze iz Direktive 2002/15/EU trebaju se provjeriti u prostorijama prijevoznika.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Administrativna suradnja među državama članicama u pogledu primjene socijalnih pravila u cestovnom prometu pokazala se nedovoljnom, zbog čega je prekogranična provedba teža, neučinkovitija i nedosljednija. Stoga je potrebno uspostaviti okvir za djelotvornu komunikaciju i međusobnu pomoć, uključujući razmjenu podataka o povredama i informacija o dobrim praksama provedbe.

(6)  Administrativna suradnja među državama članicama i potpora Unije u pogledu primjene socijalnih pravila u cestovnom prometu pokazali su se nedovoljnim, zbog čega je prekogranična provedba teža, neučinkovitija i nedosljednija. Stoga je potrebno uspostaviti okvir za djelotvornu komunikaciju i međusobnu pomoć, uključujući razmjenu podataka o povredama i informacija o dobrim praksama provedbe.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Osim toga, bilo je i poteškoća u primjeni pravila o upućivanju radnika iz Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te pravila o administrativnim zahtjevima iz Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 na sektor cestovnog prometa izrazito mobilne naravi. Neujednačene nacionalne mjere koje se odnose na primjenu i provedbu odredaba o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa prouzročile su velika administrativna opterećenja za prijevoznike nerezidente Unije. Zbog toga je nepotrebno ograničena sloboda pružanja prekograničnih usluga cestovnog prijevoza, što ima negativne posljedice na radna mjesta.

(9)  Osim toga, bilo je i poteškoća u primjeni pravila o upućivanju radnika iz Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te pravila o administrativnim zahtjevima iz Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 na sektor cestovnog prometa izrazito mobilne naravi. Neujednačene nacionalne mjere koje se odnose na primjenu i provedbu odredaba o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa prouzročile su velika administrativna opterećenja za prijevoznike Unije te dovele do nepoštenog tržišnog natjecanja među poduzećima u tom sektoru.

__________________

__________________

15 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

15 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

16 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

16 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Nepoštovanjem pravila o nastanu međunarodnih cestovnih prijevoznika stvaraju se razlike diljem unutarnjeg tržišta i doprinosi se nepravednosti u tržišnom natjecanju među poduzećima. Stoga je potrebno postrožiti uvjete nastana međunarodnih cestovnih prijevoznika i olakšati njihov nadzor, posebno u svrhu suzbijanja stvaranja fiktivnih poduzeća.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Komisija je u svojem prijedlogu od 8. ožujka 2016.17 za reviziju Direktive 96/71/EZ potvrdila da provedba te Direktive povlači posebna pravna pitanja i poteškoće u sektoru cestovnog prometa izrazito mobilne naravi te navela da bi se ta pitanja mogla najbolje riješiti kroz zakonodavstvo specifično za sektor cestovnog prometa.

(10)  Komisija je u svojem prijedlogu od 8. ožujka 2016.17 za reviziju Direktive 96/71/EZ potvrdila da provedba te Direktive u sektoru cestovnog prometa izrazito mobilne naravi povlači posebna pravna pitanja i poteškoće te navela da bi se ta pitanja mogla najbolje riješiti kroz zakonodavstvo specifično za sektor cestovnog prometa. Međutim, uzimajući u obzir da je sektor prometa jedan od najosjetljivijih sektora, zaštitne minimalne odredbe Direktive 96/71/EZ trebaju se primijeniti na sve radnike.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  S obzirom na to da postoji nedostatak vozača u Uniji, treba znatno poboljšati radne uvjete kako bi se povećala privlačnost tog zanimanja.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Radi osiguranja djelotvorne i proporcionalne provedbe Direktive 96/71/EZ u sektoru cestovnog prometa potrebno je utvrditi pravila specifična za taj sektor koja održavaju posebnost izrazito mobilne radne snage u sektoru cestovnog prometa te osiguravaju ravnotežu između socijalne zaštite vozača i slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge.

(11)  Radi osiguranja djelotvorne i proporcionalne provedbe Direktive 96/71/EZ u sektoru cestovnog prometa potrebno je utvrditi pravila specifična za taj sektor i osnažiti njihovu provedbu, čime bi se odrazila posebnost izrazito mobilne radne snage u sektoru cestovnog prometa te osigurala ravnoteža između socijalne zaštite vozača i slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Takvi bi se uravnoteženi kriteriji trebali temeljiti na konceptu dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice domaćina. Stoga bi trebalo utvrditi vremensko ograničenje nakon kojeg se na međunarodni cestovni prijevoz primjenjuju pravila države članice domaćina u pogledu minimalne plaće i minimalnog plaćenog godišnjeg odmora. To se vremensko ograničenje ne bi trebalo primjenjivati na kabotažu, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/200918 i (EZ) br. 1073/200919 jer se čitav prijevoz obavlja u državi članici domaćinu. Stoga bi se pravila države članice domaćina u pogledu minimalne plaće i minimalnog plaćenog godišnjeg odmora trebala primjenjivati na kabotažu bez obzira na učestalost i trajanje prijevoza koji obavlja vozač.

(12)  Kabotaže, kako su definirane uredbama (EZ) br. 1072/200918 i (EZ) br. 1073/200919, usluge su pokrivene Direktivom 96/71/EZ jer se čitav prijevoz obavlja u drugoj državi članici. Stoga bi se pravila države članice domaćina u pogledu minimalne plaće i minimalnog plaćenog godišnjeg odmora trebala primjenjivati na kabotažu bez obzira na učestalost i trajanje prijevoza koji obavlja vozač.

__________________

__________________

18 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

18 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

19 Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

19 Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Zbog posebnosti provoza i nedostatka dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice domaćina, potrebno je isključiti provoz iz područja primjene ove Direktive.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Radi osiguranja djelotvorne i učinkovite provedbe sektorskih pravila o upućivanju radnika te izbjegavanja neproporcionalnih administrativnih opterećenja za prijevoznike nerezidente trebalo bi utvrditi posebne administrativne zahtjeve i zahtjeve u pogledu kontrole u sektoru cestovnog prometa, uz potpuno iskorištavanje alata za kontrolu kao što je digitalni tahograf.

(13)  Kako bi se donijela jasna sektorska pravila o upućivanju radnika koja proizlaze iz Direktive 96/71/EZ (kako je izmijenjena COD 2016/0070) i Direktive 2014/67/EU te radi osiguranja njihove djelotvorne i učinkovite provedbe i izbjegavanja neproporcionalnih administrativnih opterećenja za prijevoznike nerezidente, trebalo bi izraditi standardizirane obrasce koje bi sastavila Komisija i utvrditi smanjene posebne administrativne zahtjeve i zahtjeve u pogledu kontrole u sektoru cestovnog prometa, uz potpuno iskorištavanje alata za kontrolu kao što su Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), portal GNSS-a (globalni navigacijski satelitski sustav) za cestovni promet i pametni tahografi..

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Prakse u kojima matična društva u jednoj državi članici dobiju većinu dobiti, a društva kćeri u drugim državama članicama dobiju samo ograničena sredstva iako su odgovorna za većinu prometa u okviru prometnog poslovanja, mogu dovesti do nejednakosti i neproporcionalne raspodjele dobiti među državama članicama te ih je potrebno izbjeći. Negativni socijalni učinak tih praksi jest taj da se prihodi vozača u državama članicama u kojima društva kćeri posluju zadržavaju na nižoj razini. Potrebno je pomno analizirati takve prakse u cilju njihova sprečavanja kako bi se suzbilo moguće nepravedno tržišno natjecanje u sektoru cestovnog prometa.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Kako bi se zajamčilo puno poštovanje socijalnog zakonodavstva i dok se čeka osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad, nadležna nadzorna tijela trebala bi imati pristup svim podacima prenesenim Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta i portalom GNSS-a.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ove provjere svake godine obuhvaćaju širok i reprezentativan presjek mobilnih radnika, vozača, poduzeća i vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 te mobilnih radnika i vozača koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2002/15/EZ.;

Te provjere svake godine obuhvaćaju širok i reprezentativan presjek mobilnih radnika, vozača, poduzeća i vozila svih prijevoznih kategorija koji su obuhvaćeni područjem primjene uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 te mobilnih radnika i vozača koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2002/15/EZ.;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Provjere u prostorijama poduzeća planiraju se zbog prošlih iskustava s različitim vrstama prijevoza i poduzeća. One se provode i ako se pri provjerama na cestama utvrde ozbiljne povrede uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014 ili Direktive 2002/15/EZ.;

1.  Provjere u prostorijama poduzeća planiraju se zbog prošlih iskustava s različitim vrstama prijevoza i poduzeća. One se provode i ako se pri provjerama na cestama utvrde ozbiljne povrede uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014 ili Direktive 2002/15/EZ u pogledu maksimalnog tjednog i dnevnog radnog vremena te zahtjeva o stankama, razdobljima odmora i noćnom radu;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 8. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  na temelju obrazloženog zahtjeva države članice u pojedinačnim slučajevima.

(b)  na temelju posebnog zahtjeva države članice u pojedinačnim slučajevima.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima utvrđuje zajedničku formulu za izračun stupnja rizika poduzeća koja uzima u obzir broj, težinu i učestalost povreda kao i rezultate kontrola u kojima nije otkrivena povreda te je li poduzeće za cestovni prijevoz u svim vozilima upotrebljavalo pametni tahograf u skladu s poglavljem II. Uredbe (EU) br. 165/2014. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2. Direktive”;

Komisija provedbenim aktima utvrđuje zajedničku formulu za izračun stupnja rizika poduzeća koja uzima u obzir broj, težinu i učestalost povreda kao i rezultate kontrola u kojima nije otkrivena povreda. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2. Direktive;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Radi olakšavanja ciljanih provjera na cesti, podaci sadržani u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika dostupni su za vrijeme kontrole svim nadležnim tijelima predmetne države članice koja provode kontrole.

4.  Radi olakšavanja ciljanih provjera na cesti, podaci sadržani u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika dostupni su za vrijeme kontrole svim nadležnim tijelima država članica koja provode kontrole.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ca (nova)

Direktiva 2006/22/EZ

Članak 9. – stavak 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  dodaje se sljedeći stavak:

 

“5a.  Pametni tahograf, koji pokazuje lokaciju vozača u razdoblju od 56 dana, uvodi se za sva vozila koja obavljaju međunarodni prijevoz i kabotažu najkasnije do 2. siječnja 2020.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovim se člankom utvrđuju posebna pravila o određenim aspektima Direktive 96/71/EZ u pogledu upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa i Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu administrativnih zahtjeva i mjera kontrole za upućivanje tih vozača.

1.  Ovim se člankom utvrđuju posebna pravila o provedbi Direktive 96/71/EZ u pogledu upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa i Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu administrativnih zahtjeva i mjera kontrole za upućivanje tih vozača.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Pametni tahograf, koji pokazuje lokaciju vozača u razdoblju od 56 dana, uvodi se za sva vozila koja obavljaju međunarodni prijevoz i kabotažu najkasnije do 2. siječnja 2020.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Provoz se isključuje iz područja primjene ove Direktive i Direktive 96/71/EZ.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice ne primjenjuju članak 3. stavak 1. prvi podstavak točke (b) i (c) Direktive 96/71/EZ na vozače u sektoru cestovnog prometa koji su zaposleni u poduzećima navedenima u članku 1. stavku 3. točki (a) te Direktive pri obavljanju međunarodne kabotaže, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009, ako razdoblje upućivanja na njihovo područje radi obavljanja takve kabotaže traje [3] dana ili kraće tijekom razdoblja od jednoga kalendarskog mjeseca.

2.  Države članice ne primjenjuju točke (b) i (c) prvog podstavka članka 3. stavka 1. Direktive 96/71/EZ na vozače u sektoru cestovnog prometa koji su zaposleni u poduzećima navedenima u članku 1. stavku 3. točki (a) te Direktive pri obavljanju međunarodnog prijevoza ili kabotaže, kako su definirani Uredbom (EZ) br. 1072/2009 i Uredbom (EZ) br. 1073/2009.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice primjenjuju direktive 96/71/EZ i 2014/67/EU tijekom cijelog razdoblja upućivanja na njihovo područje na vozače u sektoru cestovnog prometa koji su zaposleni u poduzećima navedenima u članku 1. stavku 3. točkama (a,) (b) i (c) pri obavljanju dionica cestovnog prijevoza koje su sastavni dio kombiniranog prijevoza iz članka 4. Direktive 92/106/EEZ.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  U skladu s člankom 3. stavkom 1. prvim postavkom točkama (b) i (c) Direktive 96/71/EZ, pri obavljanju aktivnosti u više država članica u istom danu primjenjuju se uvjeti zapošljavanja koji su najpovoljniji za upućenog vozača.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice mogu nametnuti samo sljedeće administrativne zahtjeve i mjere kontrole:

4.  Države članice cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u drugoj državi članici nameću obvezu da za svakog upućenog vozača pošalju, putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI), jednostavnu izjavu nacionalnim nadležnim tijelima najkasnije na početku upućivanja, u standardiziranom elektroničkom obliku koji Komisija bez nepotrebne odgode izrađuje i stavlja na raspolaganje na svim službenim jezicima Unije, a koja sadrži sljedeće informacije:

(a)  obvezu cestovnog prijevoznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da pošalje izjavu o upućivanju nacionalnim nadležnim tijelima najkasnije na početku upućivanja, u elektroničkom obliku, na službenom jeziku države članice domaćina ili na engleskom jeziku, a koja sadržava samo sljedeće informacije:

 

(i)  naziv cestovnog prijevoznika;

(i)  naziv cestovnog prijevoznika i, u slučaju društva kćeri, adresu sjedišta;

(ii)   podatke za kontakt upravitelja prijevoza ili druge osobe (drugih osoba) za kontakt u državi članici poslovnog nastana prijevoznika radi povezivanja s nadležnim tijelima u državi članici domaćinu u kojoj se pružaju usluge te slanja i primanja dokumenata ili obavijesti;

(ii)   podatke za kontakt upravitelja prijevoza ili druge osobe (drugih osoba) za kontakt u državi članici poslovnog nastana prijevoznika radi povezivanja s nadležnim tijelima u državi članici domaćinu u kojoj se pružaju usluge te slanja i primanja dokumenata ili obavijesti;

(iii)  predviđeni broj i identitete upućenih vozača;

(iii)  informacije o upućenom vozaču, uključujući sljedeće: njegovo ime i prezime, državu boravišta, radno pravo koje je mjerodavno za njegov ugovor o radu, državu u kojoj se plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje i broj socijalnog osiguranja;

(iv)  predviđeno trajanje, predviđeni datum početka i kraja upućivanja;

(iv)  predviđeni datum početka i kraja upućivanja svakog radnika, ne dovodeći u pitanje moguće produženje kada to zahtijevaju nepredviđene okolnosti;

(v)  registarske oznake vozila koja se upotrebljavaju u okviru upućivanja;

(v)  registarske oznake vozila koja se upotrebljavaju u okviru upućivanja;

(vi)  vrstu usluga prijevoza, odnosno prijevoz tereta, prijevoz putnika, međunarodni prijevoz, kabotaža;

(vi)  vrstu usluga prijevoza, odnosno prijevoz tereta, prijevoz putnika, međunarodni prijevoz, kabotaža;

Jednostavna izjava iz prvog podstavka može obuhvatiti razdoblje od najviše šest mjeseci, a cestovni prijevoznik je bez nepotrebne odgode elektroničkim putem ažurira u skladu s aktualnim stvarnim stanjem.

 

4a.  Države članice mogu dodatno nametnuti sljedeće administrativne zahtjeve i mjere kontrole:

(b)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju izjave o upućivanju u papirnatom ili elektroničkom obliku i dokaze o prijevozu koji se odvija u državi članici domaćinu kao što je elektronički teretni list (e-CMR) ili dokaze navedene u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća;

(a) obvezu cestovnog prijevoznika da u svrhu provjera na cesti vozaču stavi na raspolaganje sljedeće dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku:

 

(i)   kopiju jednostavne izjave o kojoj je riječ u stavku 4.,

 

(ii)   dokaze o prijevozu koji se odvija u državi članici domaćinu kako je navedeno u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća,

 

(iii)   elektronički teretni list (e-CMR),

 

(iv)   kopiju ugovora o radu na službenom jeziku države članice domaćina ili na engleskom jeziku,

 

(v)   kopiju platnih lista za posljednja dva mjeseca;

(c)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, zapise tahografa te posebice šifre država članica u kojima je vozač bio tijekom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza ili kabotaže;

(b)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, relevantne zapise tahografa te posebice karticu vozača s upisanim prelascima granice te šifre država članica u kojima je vozač bio tijekom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza ili kabotaže;

(d)  kopiju ugovora o radu ili jednakovrijedni dokument u smislu članka 3. Direktive Vijeća 91/533/EEZ20, prevedene na jedan od službenih jezika države članice domaćina ili na engleski jezik;

 

(e)  obvezu vozača da stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju platnih lista za posljednja dva mjeseca u papirnatom ili elektroničkom obliku; tijekom provjere na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati s glavnim uredom, upraviteljem prijevoza ili bilo kojom drugom osobom ili subjektom koji može osigurati tu kopiju;

 

(f)  obvezu cestovnog prijevoznika da, nakon razdoblja upućivanja, dostavi kopije dokumenata navedenih u točkama (b), (c) i (e) u papirnatom ili elektroničkom obliku na zahtjev tijela u državi članici domaćinu u razumnom roku.

(c)  obvezu cestovnog prijevoznika da, nakon razdoblja upućivanja, dostavi kopije dokumenata navedenih u točkama (a) i (b), uključujući kopije relevantnih platnih lista, u papirnatom ili elektroničkom obliku na zahtjev nadležnih tijela u državi članici domaćinu bez nepotrebne odgode.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.).

 

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Države članice mogu nametnuti druge administrativne zahtjeve i mjere kontrole u slučaju da se pojave situacije ili novi razvoji događaja zbog kojih se čini da postojeći administrativni zahtjevi i mjere kontrole nisu dostatni ili djelotvorni za osiguravanje učinkovitog praćenja ispunjavanja obveza navedenih u Direktivi 96/71/EZ [Direktiva 2014/67/EU] i u ovoj Direktivi, pod uvjetom da su opravdani i proporcionalni.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4c.  Države članice obavještavaju Komisiju i izvještavaju pružatelje usluga o svim mjerama iz stavka 4.a koje primjenjuju ili koje su provele. Komisija obavješćuje druge države članice o predmetnim odredbama. Informacije za pružatelje usluga općenito će se objaviti na jedinstvenoj službenoj nacionalnoj internetskoj stranici o kojoj je riječ u članku 5. Direktive 2014/67/EU. Komisija strogo prati primjenu mjera navedenih u stavku 4.c, procjenjuje njihovu sukladnost s pravom Unije te, prema potrebi, poduzima potrebne mjere u skladu sa svojim nadležnostima prema UFEU-u. Komisija redovito izvješćuje Vijeće o mjerama o kojima su je države članice obavijestile te, prema potrebi, o trenutačnom stanju njezinih analiza ili procjena.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4d.  Dokazi navedeni u točkama (a), (b) i (c) stavku 4.a članku 2. drže se u vozilu i podnose se tijekom pregleda vozila na cesti ovlaštenom inspektoru države članice domaćina u kojoj se upućeni vozač nalazi.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4e.  U svrhu provjere usklađenosti s odredbama Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU, nadležna tijela države članice domaćina provjeravaju tijekom pregleda vozila na cesti:

 

(a)   tahografske podatke na dan provjere i proteklih 56 dana;

 

(b)   elektronički teretni list na dan provjere i proteklih 56 dana;

 

(c)   dokumente iz stavka 4.a točaka (a), (b) i (c).

 

Tijela odgovorna za provjere na cesti prenose sve informacije navedene u prethodnom stavku nadležnim tijelima države članice odgovornima za procjenu usklađenosti s Direktivom 96/71/EZ i Direktivom 2014/67/EU.

 

U cilju olakšavanja provedbe ove Direktive nadležna tijela država članica surađuju, međusobno si pomažu te razmjenjuju sve relevantne informacije u skladu s uvjetima utvrđenima Direktivom 2014/67/EU i Uredbom (EZ) br. 1071/2009.

 

Kako bi se povećala učinkovitost prekogranične provedbe i ciljanih provjera, države članice svim relevantnim i ovlaštenim inspekcijskim tijelima pružaju pristup u stvarnom vremenu Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI), nacionalnim elektroničkim registrima uspostavljenima Uredbom (EZ) br. 1071/2009, jednostavnim izjavama iz stavka 4. ovog članka i svim ostalim relevantnim bazama podataka.

Obrazloženje

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 4.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4f.  Popis Unije u kojemu se navode cestovni prijevoznici koji ne ispunjavaju odgovarajuće pravne zahtjeve javno se objavljuje kako bi se zajamčila najveća razina transparentnosti. Taj popis Unije temelji se na zajedničkim kriterijima utvrđenima na razini Unije, koje svake godine revidira Europsko nadzorno tijelo za rad. Cestovni prijevoznici koji se nalaze na popisu Unije podliježu zabrani poslovanja. Zabrana poslovanja navedena na popisu Unije primjenjuje se na cijelom državnom području država članica. U iznimnim slučajevima države članice mogu poduzeti jednostrane mjere. U hitnim situacijama i u slučaju nepredviđenih sigurnosnih problema države članice mogu odmah izdati zabranu poslovanja za svoje državno područje.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Za potrebe točke (a) stavka 4. cestovni prijevoznik može dostaviti izjavu o upućivanju koja obuhvaća razdoblje od najviše šest mjeseci.

Briše se.

Obrazloženje

Izjava o upućivanju koja obuhvaća skupinu vozača i sve vrste prijevoza za razdoblje od šest mjeseci ne daje nikakvu dodanu vrijednost za provedbu s obzir da sadrži samo vrlo općenite podatke na temelju kojih nadležna tijela ne mogu donijeti procjenu o istinitosti upućivanja. S druge strane, izjava o upućivanju koja se podnosi za svakog pojedinačnog vozača i svaki pojedinačni slučaj upućivanja daje istinsku i provedivu poveznicu između, s jedne strane, prijevoza te, s druge strane, vozača i vozila. To je jedini način da se ukloni moguća zlouporaba.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Nadležna tijela država članica usko surađuju, međusobno si pomažu te razmjenjuju sve relevantne informacije u skladu s uvjetima utvrđenima Direktivom 2014/67/EU i Uredbom (EZ) br. 1071/2009.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 5.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5c.  Kako bi se povećala učinkovitost prekogranične provedbe i ciljanih provjera, države članice svim relevantnim nadležnim tijelima pružaju pristup u stvarnom vremenu Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI), nacionalnim elektroničkim registrima uspostavljenima Uredbom (EZ) br. 1071/2009, jednostavnim izjavama iz stavka 4. ovog članka i svim ostalim relevantnim bazama podataka.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice najkasnije do […] [rok za prenošenje bit će što je moguće kraći i, općenito, ne dulji od dvije godine] donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice do … [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] donose i objavljuju zakone, propise i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Direktive 2003/88/EZ, 96/71/EZ i 2014/67/EZ u cijelosti se primjenjuju do datuma navedenog u drugom podstavku.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

Referentni dokumenti

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.6.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Martina Dlabajová

21.9.2017

Razmatranje u odboru

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

23

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

Referentni dokumenti

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum usvajanja

4.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

21

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Datum podnošenja

8.6.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. lipnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti