Eljárás : 2017/0121(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0206/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0206/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0339

JELENTÉS     ***I
PDF 1138kWORD 132k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Merja Kyllönen

A vélemény előadója (*):

Martina Dlabajová, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0278),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0170/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január18-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0206/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról

a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról, továbbá a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  tekintettel a közúti szállítási ágazat munkaerejének rendkívül mobil jellegére, ágazatspecifikus szabályokra van szükség a vállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadsága, az áruk szabad mozgása és a járművezetők szociális védelme közötti egyensúly biztosítása érdekében. Ezen irányelv célja ezért az, hogy jogbiztonságot és egyértelműséget biztosítson, hozzájáruljon a végrehajtás harmonizációjához és előmozdításához, továbbá az illegális gyakorlatok elleni küzdelemhez és az adminisztratív terhek csökkentéséhez.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése érdekében a járművezetők számára megfelelő munkakörülményeket és szociális védelmet, a gazdasági szereplők számára pedig megfelelő üzleti környezetet és tisztességes versenyfeltételeket kell biztosítani.

(1)  A biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése érdekében az áruk szabad mozgását, a szolgáltatásnyújtás szabadságát, a járművezetők számára megfelelő munkakörülményeket és szociális védelmet, a gazdasági szereplők számára pedig megfelelő üzleti és versenyképes környezetet kell biztosítani, ugyanakkor tiszteletben kell tartani az alapvető szabadságokat, különösen az áruk szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát, amelyeket a Szerződések garantálnak.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A közúti szállításra alkalmazott minden nemzeti szabálynak arányosnak és indokoltnak kell lennie, és nem szabad akadályoznia vagy kevésbé vonzóvá tennie a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok gyakorlását, például a szolgáltatások szabad mozgását az Unió versenyképességének fenntartása vagy növelése érdekében, tiszteletben tartva a gépjárművezetők munkakörülményeit és szociális védelmét.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közúti szállítási szolgáltatások rendkívül mobil jellege miatt különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a járművezetők élhessenek az őket megillető jogokkal, és a gazdasági szereplők elé ne gördüljenek aránytalan adminisztratív akadályok, indokolatlanul korlátozva ezzel a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadságukat.

(2)  A közúti szállítási szolgáltatások rendkívül mobil jellege miatt különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a járművezetők élhessenek az őket megillető jogokkal, és a gazdasági szereplők ‒ legnagyobbrészt (90%-ban) 10 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kkv-k ‒ elé ne gördüljenek aránytalan adminisztratív akadályok vagy ne ütközzenek visszaélésszerű és megkülönböztető ellenőrzésekbe, indokolatlanul korlátozva ezzel a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadságukat.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A közúti szállításra alkalmazott minden nemzeti szabálynak arányosnak és indokoltnak kell lennie, és nem szabad akadályoznia vagy kevésbé vonzóvá tennie a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok gyakorlását, például az áruk szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát az Unió versenyképességének fenntartása vagy növelése érdekében, beleértve a termékek és szolgáltatások költségeit is, tiszteletben tartva a járművezetők munkakörülményeit és szociális védelmét, valamint az ágazat sajátosságait is, mivel a járművezetők rendkívül mobilis munkavállalók, nem pedig kiküldött munkavállalók.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A járművezetők szociális és munkafeltételeinek javítása, valamint a közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához fűződő szabadság nemzeti és a külföldi gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyen alapuló gyakorlásának elősegítése közötti egyensúly kulcsfontosságú a belső piac zavartalan működése szempontjából.

(3)  A járművezetők szociális és munkafeltételeinek javítása, valamint a közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához fűződő szabadság nemzeti és a külföldi gazdasági szereplők közötti tisztességes, arányos, megkülönböztetésmentes versenyen alapuló gyakorlásának elősegítése közötti egyensúly kulcsfontosságú a belső piac zavartalan működése szempontjából. A szállítási ágazaton belül ezért minden nemzeti szabályozásnak vagy nemzeti szintű végrehajtási stratégiának az egységes európai közlekedési térség fejlesztését és megerősítését kell előmozdítania, és semmiképpen nem járulhat hozzá a belső piac széttagoltságához. 

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális jogszabályok hatékonyságának és eredményességének értékelése alapján azonosítani lehetett a meglévő intézkedések és végrehajtásuk egyes hiányosságait. Ezenkívül a szabályok értelmezése, alkalmazása és végrehajtása terén eltérések figyelhetők meg a tagállamok között. Ez jogbizonytalansághoz, valamint a járművezetőkkel és a vállalkozókkal szembeni egyenlőtlen bánásmódhoz vezet, ami káros az ágazaton belüli szociális viszonyokra, munka- és versenyfeltételekre.

(4)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális jogszabályok hatékonyságának és eredményességének értékelése alapján azonosítani lehetett a meglévő intézkedések és végrehajtásuk egyes hiányosságait, valamint az illegális gyakorlatokat, például a postafiókcégek alkalmazását. További hangsúlyt kell fektetni a közlekedési ágazatban be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemre. Ezenkívül a szabályok értelmezése, alkalmazása és végrehajtása terén eltérések figyelhetők meg a tagállamok között, amelyek súlyos adminisztratív terhet rónak a gépjárművezetőkre és a gazdasági szereplőkre. Ez jogbizonytalansághoz vezet, ami káros az ágazaton belüli szociális viszonyokra, munka- és versenyfeltételekre.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A 96/71/EK1a és a 2014/67/EU1b európai parlamenti és tanácsi irányelv helyes alkalmazásának biztosításához meg kell erősíteni az ellenőrzést és az uniós szintű együttműködést a járművezetők kiküldetésével kapcsolatos csalás elleni küzdelem érdekében, és szigorúbb ellenőrzéseket kell végezni annak biztosításához, hogy a kiküldött járművezetőknek járó társadalombiztosítási járulékokat ténylegesen megfizessék.

 

_________________

 

1a. Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.)

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.)

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A munkaidőre vonatkozó rendelkezések megfelelő, hatékony és következetes érvényesítése kulcsfontosságú a járművezetők munkafeltételeinek védelme, valamint a meg nem felelésből eredő versenytorzulás megelőzése szempontjából. Így kívánatos kiterjeszteni a 2006/22/EK irányelvben szabályozott meglévő egységes végrehajtási követelményeket a 2002/15/EU irányelvben a munkaidőre vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésére.

(5)  A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések megfelelő, hatékony és következetes érvényesítése kulcsfontosságú a közúti biztonság javítása, a járművezetők munkafeltételeinek védelme, valamint a meg nem felelésből eredő versenytorzulás megelőzése szempontjából. Így kívánatos kiterjeszteni a 2006/22/EK irányelvben szabályozott meglévő egységes végrehajtási követelményeket a 2002/15/EU irányelvben a munkaidőre vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésére. További adminisztratív teher nélkül biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a vezetési és a munkaidőre vonatkozó ellenőrzéseket ötvözzék a járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályok ellenőrzésével. A munkaidő betartásának ellenőrzését a fuvarozók telephelyein végzett ellenőrzésekre kell korlátozni, amíg a technológiai fejlődés lehetővé nem teszi, hogy a munkaidőre vonatkozó ellenőrzést hatékonyan elvégezzék az utakon.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Szem előtt tartva a szállítási szolgáltatások sajátos jellegét és az áruk szabad mozgására gyakorolt közvetlen hatást, különös tekintettél a közúti közlekedésbiztonságra és óvintézkedésekre, a közúti ellenőrzéseket a szükséges minimumra kell korlátozni. A járművezetők nem tehetők felelőssé az adott vállalkozás további adminisztratív kötelezettségeiért. A munkaidőre vonatkozó szabályok betartását csak a fuvarozó telephelyein kell ellenőrizni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A közúti ellenőrzések hatékonyabbá tételének, felgyorsításának és fokozásának lehetővé tétele, ugyanakkor a járművezetőkre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében a 2002/15/EK irányelvnek való megfelelést a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések keretében, nem pedig a közúti ellenőrzések keretében fogják ellenőrizni.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az igazgatási együttműködés és a hatékony információcsere elősegítése érdekében az 1071/2009/EK rendelet 16. cikke (5) bekezdésének alapján a tagállamoknak a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartási (ERRU) rendszerén keresztül össze kell kapcsolniuk nemzeti elektronikus nyilvántartásaikat (NRR). A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolásának biztosítására, hogy a tagállamok illetékes hatóságai, többek között a közúti ellenőrök közvetlen, valós idejű hozzáféréssel rendelkezhessenek a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásában szereplő adatokhoz és információkhoz.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az 561/2006 rendelet, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv végrehajtására vonatkozó minimális feltételek jobb és egységesebb alkalmazásának megkönnyítése érdekében, valamint annak elősegítése céljából, hogy a fuvarozók betartsák és végrehajtsák a járművezetők kiküldetésére vonatkozó adminisztratív követelményeket, a Bizottságnak ki kell fejleszteni az IMI-rendszer kiküldetési nyilatkozatok és elektronikus kérelmek benyújtását szolgáló egy vagy több modulját, amelyek a közúti ellenőrzések során közvetlen és valós idejű hozzáférést biztosítanak az ellenőrök számára a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásához és az IMI-hez.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Annak érdekében, hogy tisztességes versenyt és egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a munkavállalók és a vállalkozások számára, előrehaladást kell elérni az intelligens jogérvényesítés terén és minden lehetséges támogatást meg kell adni a kockázatértékelő rendszerek teljes körű bevezetéséhez és alkalmazásához. E célból a végrehajtó hatóságok számára valós idejű hozzáférést kell biztosítani a nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz, a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásának (ERRU) maximális felhasználása mellett.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó, a közúti szállítási tevékenységekre alkalmazandó szabályoknak kiegyensúlyozottnak, egyszerűnek kell lenniük, amelyek kevés adminisztratív terhet jelentenek a tagállamok és a szállítási vállalkozások számára. Céljuk nem lehet az, hogy gátolják a vállalkozások letelepedési helye szerinti országon kívüli műveleteket.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Nehézségek merültek fel a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15, valamint az adminisztratív követelményekre vonatkozóan a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben16 meghatározott szabályoknak a rendkívül mobil közúti szállítási ágazatban történő alkalmazásakor. A közúti szállítási ágazat munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásához és végrehajtásához kapcsolódó összehangolatlan nemzeti intézkedések magas adminisztratív terheket róttak a külföldi illetőségű uniós gazdasági szereplőkre. Ez indokolatlanul korlátozza a határon átnyúló közúti szállítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadságot, és mellékhatásként kedvezőtlen hatást gyakorol a munkahelyteremtésre.

(9)  Nehézségek merültek fel a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15, valamint az adminisztratív követelményekre vonatkozóan a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben16 meghatározott szabályoknak a rendkívül mobil közúti szállítási ágazatban történő alkalmazásakor. A közúti szállítási ágazat munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásához és végrehajtásához kapcsolódó összehangolatlan nemzeti intézkedések jogbizonytalanságot és a közlekedési ágazaton belül versenytorzulást eredményeztek, valamint magas adminisztratív terheket róttak a külföldi illetőségű uniós gazdasági szereplőkre. Ez indokolatlanul korlátozza a határon átnyúló közúti szállítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadságot, és mellékhatásként kedvezőtlen hatást gyakorol a munkahelyteremtésre és a fuvarozási vállalkozások versenyképességére. Össze kell hangolni az adminisztratív követelményeket és az ellenőrzési intézkedéseket, hogy a fuvarozókat ne akadályozzák szükségtelen vagy önkényes késedelmek.

_________________

_________________

15Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.)

15Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.)

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.)

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.)

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A tagállamok a szabályok maradéktalan betartásának biztosítása céljából adatokat és információkat cserélnek, igazgatási együttműködést folytatnak és kölcsönösen segítséget nyújtanak a belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül, amelynek jogalapját az 1034/2012/EU rendelet biztosítja. Az IMI-rendszert kell használni a fuvarozók és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai között a kiküldési nyilatkozatok elküldésére és frissítésére is. Ez utóbbi célkitűzés eléréséhez nélkülözhetetlen lenne az IMI-rendszeren belül kialakítani egy párhuzamos nyilvános felületet, amelyhez hozzáférhetnek a fuvarozók.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Az áruszállítási láncban részt vevő valamennyi szereplőnek méltányos részt kell vállalnia az ezen irányelvben foglalt szabályok megsértése miatti felelősségből. Ez a helyzet áll fenn, ha az adott szereplő ténylegesen tudott a jogsértésekről, vagy ha minden megfelelő körülmény tükrében tudniuk kellene róluk.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c)  Annak biztosítása érdekében, hogy a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó ellenőrzési intézkedéseket a 96/71/EK és 2014/67/EU irányelvnek megfelelően helyesen alkalmazzák, meg kell erősíteni az uniós szintű ellenőrzéseket és együttműködést a járművezetők kiküldetésével kapcsolatos csalások elleni küzdelemhez.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

9 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9d)  A vállalkozókat arra kell ösztönözni, hogy vállalják a társadalmi felelősséget és olyan közúti fuvarozókat alkalmazzanak, akik betartják az ezen irányelvben foglalt szabályokat. A Bizottságnak annak érdekében, hogy a vállalkozók számára megkönnyítse az ilyen közúti fuvarozók megtalálását, értékelnie kellene a meglévő eszközöket és a bevált gyakorlatokat, támogatva az áruszállítási láncban részt vevő valamennyi szereplő társadalmilag felelősségteljes magatartását, adott esetben azzal a céllal, hogy létrehozza a megbízható fuvarozási vállalatok európai platformját.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Tekintettel arra, hogy Európában hiány van a járművezetőkből, a szakma vonzerejének növelése érdekében jelentősen javítani kell a munkakörülményeket.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A 96/71/EK irányelv közúti szállítási ágazatban történő eredményes és arányos végrehajtásához olyan ágazatspecifikus szabályokat kell alkotni, amelyek figyelembe veszik a közúti szállítási ágazat munkaerejének rendkívül mobil jellegéből fakadó sajátosságokat, valamint egyensúlyt teremtenek a járművezetők szociális védelme és a vállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadsága között.

(11)  A 96/71/EK irányelv közúti szállítási ágazatban történő eredményes és arányos végrehajtásához olyan ágazatspecifikus szabályokat kell alkotni, amelyek figyelembe veszik a közúti szállítási ágazat munkaerejének rendkívül mobil jellegéből fakadó sajátosságokat, valamint egyensúlyt teremtenek a járművezetők szociális védelme és a vállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadsága között. Ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban a 96/71/EK irányelvnek a munkavállalók kiküldetéséről szóló rendelkezései, valamint a 2014/67/EU irányelv e rendelkezések végrehajtásáról szóló előírásai alkalmazandók a közúti fuvarozási ágazatra.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  E kiegyensúlyozott kritériumoknak a járművezető és a fogadó tagállam területe közötti elegendő kapcsolat fogalmán kell alapulniuk. Így meg kell határozni egy időküszöböt, amelyen túl a fogadó tagállam minimális bérszintre és minimális éves fizetett szabadságra vonatkozó szabályai alkalmazandók a nemzetközi szállítási műveletek esetében. Indokolt úgy rendelkezni, hogy ez az időküszöb ne legyen alkalmazandó az 1072/2009/EK18 és az 1073/2009/EK rendelet19 szerinti kabotázsműveletekre, mivel a szállítási művelet egésze valamely fogadó tagállamban valósul meg. Következésképpen a kabotázsra a fogadó tagállam minimális bérszintre és éves fizetett szabadságra vonatkozó előírásait kell alkalmazni, függetlenül az adott járművezető által végrehajtott műveletek gyakoriságától és időtartamától.

(12)  E kiegyensúlyozott kritériumoknak a járművezető és a fogadó tagállam területe közötti elegendő kapcsolat fogalmán kell alapulniuk. Ez az elegendő kapcsolat az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendelet szerinti kabotázsműveletek esetében fennáll, mivel a szállítási művelet egésze valamely fogadó tagállamban valósul meg. Következésképpen a kabotázsra a 96/71/EK és a 2014/67/EU irányelv rendelkezései alkalmazandók. Továbbá a munkavállalók kiküldetéséről szóló szabályok a kombinált fuvarozás közúti szakaszára is alkalmazandók, az 1992/106/EK irányelvnek megfelelően, amennyiben a közúti szakaszra egyazon tagállamban kerül sor.

__________________

__________________

18Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

18Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

19Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

19Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A 96/71/EK irányelvet alkalmazni kell az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendelet szerinti kabotázsműveletekre, mivel a fuvarozási művelet egésze valamely fogadó tagállamban valósul meg, és a helyi vállalkozásokkal közvetlen versenyhelyzet áll fenn. Következésképpen a 96/71/EK irányelvet alkalmazni kell a kabotázsra, függetlenül az adott járművezető által végrehajtott műveletek gyakoriságától és időtartamától.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  Mivel a járművezetőnek nincs elegendő kapcsolata a tranzittagállam területével, a tranzitműveletek nem tekinthetők kiküldetésnek.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  A közúti fuvarozás ágazatát magas fokú mobilitás jellemzi, és az ágazat bérezésének bizonyos vonatkozásaiban közös megközelítésre van szükség. A fuvarozási vállalkozásoknak jogbiztonságra van szükségük a rájuk vonatkozó szabályokat és előírásokat illetően. E szabályoknak és előírásoknak világosnak, érthetőnek és a vállalkozások számára könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, továbbá lehetővé kell tenniük a hatékony ellenőrzéseket. Fontos, hogy az új szabályok ne vezessenek be szükségtelen adminisztratív terheket, és megfelelően tartsák szem előtt a kkv-k érdekeit.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó ágazatspecifikus szabályok hatékonyabb és eredményesebb érvényesítése és a külföldi illetőségű gazdasági szereplőket sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében a digitális menetíró készülékhez hasonló ellenőrzési eszközök előnyeit teljes körűen kihasználó különös adminisztratív és ellenőrzési követelményeket kell meghatározni a közúti szállítási ágazatban.

(13)  A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó ágazatspecifikus szabályok hatékonyabb és eredményesebb érvényesítése és a külföldi illetőségű gazdasági szereplőket sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében a digitális menetíró készülékhez hasonló ellenőrzési eszközök előnyeit teljes körűen kihasználó különös adminisztratív és ellenőrzési követelményeket kell meghatározni a közúti szállítási ágazatban. Az ezen irányelvben és a 96/71/EK irányelvben megállapított kötelezettségek összetettségének minimalizálása céljából a tagállamok dönthetnek úgy, hogy csak az ezen irányelvben meghatározott, a közúti szállítási ágazathoz igazított adminisztratív kötelezettségeket írják elő a közúti fuvarozók számára.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A járművezetőkre háruló adminisztratív terhek és iratkezelési feladatok minimalizálása céljából a fuvarozók a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságainak kérésére minden szükséges dokumentumot bemutatnak a 2014/67/EU irányelv III. fejezetének a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtásra és együttműködésre vonatkozó rendelkezései szerint.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Ezen irányelv végrehajtásának, alkalmazásának és érvényesítésének megkönnyítése érdekében a tagállamokban a regionális és helyi hatóságok közötti fokozott információcseréhez az 1024/2012/EU rendelettel létrehozott belső piaci információs rendszert (IMI) kell használni. Hasznos lenne az IMI funkcióinak az egyszerű nyilatkozatok benyújtásával és továbbításával való kibővítése is.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c)  A fuvarozók ‒ gyakran kis- és középvállalkozások ‒ adminisztratív terheinek csökkentése érdekében indokolt lenne bizonyos előre meghatározott elemeket tartalmazó, az Unió összes hivatalos nyelvére lefordított szabványosított formanyomtatványok segítségével egyszerűsíteni a kiküldetésre vonatkozó nyilatkozatok fuvarozók által történő elküldésének folyamatát.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13d)  A közúti szállítási ágazat munkavállalónak kiküldetésére vonatkozó szabályok általános végrehajtása és alkalmazása az uniós árufuvarozási iparág struktúrájára is kihatással lehet. Következésképpen a tagállamoknak és a Bizottságnak szorosan nyomon kell követniük e folyamat hatását.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

13 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13e)  A szabályok érvényesítésének a vállalkozások telephelyein történő ellenőrzésekre kell összpontosítania. Nem zárhatók ki a közúti ellenőrzések, de azokat megkülönböztetésmentesen kell végrehajtani kizárólag a fuvarlevelek vagy azok elektronikus változatai, az előzetes regisztráció megerősítése és a gazdasági szereplő letelepedési helye vagy a járművezető lakóhelye szerinti országba való visszatérésre vonatkozó tanúsítvány tekintetében. A közúti ellenőrzések során elsősorban a menetíró készülékek adatait kell ellenőrizni, amelyek a járművezető és a jármű összefüggő négyhetes időtartam alatti tevékenységének és a tevékenység földrajzi lefedettségének megállapításához fontosak. Ezt segítheti az országkódok rögzítése.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

13 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13f)  A Bizottságnak több ízben értékelnie kell a közúti szállítási ágazat munkavállalói kiküldetésére vonatkozó szabályok alkalmazásának és érvényesítésének hatását, arról jelentést kell tennie a Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint javaslatokat kell készítenie a szabályok további egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

13 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13g)  Elismerve azt, hogy a szállítási ágazat ‒ ahol a járművezetők által vállalt munka lényegi eleme a helyváltoztatás ‒ különleges bánásmódot igényel, a 96/71/EK irányelv közúti szállítási ágazatra való alkalmazásának egybe kell esnie a 2006/22/EK irányelv végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló irányelv hatálybalépésével.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

13 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13h)   Ezen irányelv mellékleteinek a legjobb gyakorlat terén tapasztalt fejleményekhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  E hatékony igazgatási együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás keretében történő információcserének meg kell felelnie a 2016/679 rendeletben meghatározott személyes adatok védelméről szóló szabályoknak.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  A szállítói lánc valamennyi szereplőjének be kell tartania jó szociális feltételek védelmét szolgáló, az európai közúti fuvarozási piac egészében érvényes szabályokat. A gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható európai belső piac létrehozása érdekében a logisztikai lánc valamennyi szereplőjére kiterjedő elszámoltathatósági rendet kell kialakítani és megvalósítani. Az átláthatóság és a felelősség érvényesítése, valamint a társadalmi és gazdasági egyenlőség erősítése növelni fogja a járművezetői szakma vonzerejét és elősegíti az egészséges versenyt.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A 2006/22/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett ellenőrzések minden évben kiterjednek az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó utazó munkavállalók, járművezetők, vállalkozások és járművek, valamint a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó utazó munkavállalók és járművezetők megfelelően nagy, reprezentatív mintájára.;

Az említett ellenőrzések minden évben kiterjednek az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó utazó munkavállalók, járművezetők, vállalkozások és járművek, valamint a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó utazó munkavállalók és járművezetők telephelyein tartott ellenőrzések megfelelően nagy, reprezentatív mintájára. A tagállamok csak azt követően szervezik meg a 2002/15 irányelv végrehajtásának ellenőrzésére irányuló közúti ellenőrzéseket, hogy bevezették a hatékony ellenőrzést lehetővé tevő technológiát. Az ellenőrzéseket addig kizárólag a fuvarozási vállalkozások telephelyein lehet végrehajtani.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A 2006/22/EK irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket, hogy azok az 561/2006/EK rendelet, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó járművek vezetői összes munkanapjának legalább 3 %-ára kiterjedjenek.

Minden tagállam oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket, hogy azok az 561/2006/EK rendelet, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó járművek vezetői összes munkanapjának legalább 3 %-ára kiterjedjenek. A közúti ellenőrzések elvégzése után, és amennyiben a járművezető nem képes benyújtani egy vagy több szükséges dokumentumot, a járművezetőknek engedélyezni kell, hogy folytassák szállítási műveletüket, és a letelepedés helye szerinti tagállamban lévő fuvarozó az illetékes hatóságokon keresztül köteles benyújtani a szükséges dokumentumokat.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A 2006/22/EK irányelv

2 cikk –4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az 561/2006/EK rendelet 17. cikkének megfelelően a Bizottságnak benyújtott információknak tartalmazniuk kell a közutakon ellenőrzött járművezetők számát, a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések számát, az ellenőrzött munkanapok számát, valamint a jelentett jogsértések számát és jellegét annak feltüntetésével, hogy utasokat vagy árut szállítottak.

(4)  Az 561/2006/EK rendelet 17. cikkének megfelelően a Bizottságnak benyújtott információknak tartalmazniuk kell a közutakon ellenőrzött járművezetők számát, a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések számát, a telephelyen ellenőrzött munkanapok számát, valamint a jelentett jogsértések számát és jellegét annak feltüntetésével, hogy utasokat vagy árut szállítottak.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

5 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok legalább évente hat alkalommal összehangolt közúti ellenőrzés keretében ellenőrzik a 3820/85/EGK rendelet és a 3821/85/EGK rendelet hatálya alá tartozó járművezetőket és járműveket. Ezeket az ellenőrzéseket két vagy több tagállam végrehajtó hatóságai egy időben hajtják végre saját államuk területén.

A tagállamok legalább évente hat alkalommal összehangolt közúti és telephelyi ellenőrzés keretében ellenőrzik az 561/2006/EK rendelet és a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó járművezetőket és járműveket. Ezeket az ellenőrzéseket két vagy több tagállam végrehajtó hatóságai egy időben hajtják végre saját államuk területén. Az összehangolt ellenőrzések összefoglaló eredményeit a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban közzéteszik.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A 2006/22/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási és vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve kell megszervezni. Azokban az esetekben is ellenőrzést kell tartani a vállalkozás telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során az 561/2006/EK vagy a 165/2014/EU rendeletben vagy a 2002/15/EK irányelvben foglaltak súlyos megsértését állapították meg.;

(1)  A telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási és vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve kell megszervezni. Azokban az esetekben is ellenőrzést kell tartani a vállalkozás telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendeletben foglaltak súlyos megsértését állapították meg.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) kétévenkénti statisztikai adatgyűjtés továbbítása a Bizottság részére a 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése értelmében;

„a kétévenkénti statisztikai adatgyűjtés továbbítása a Bizottság részére az 561/2006/EK rendelet 17. cikke értelmében;

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – -a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A 3820/85/EGK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése vagy a 3821/85/EGK rendelet 19cikkének (3) bekezdése alapján kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátott információknak a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak szóló értesítés szerinti kijelölt szervek közötti átadására:

(1) Az 561/2006/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése vagy a 165/2014/EU rendelet 40cikke alapján kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátott információknak a 7. cikknek megfelelően a Bizottságnak szóló értesítés szerinti kijelölt szervek közötti átadására:;

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egyedi esetekben indokolással ellátott tagállami megkeresés alapján kerül sor.

b)  egyedi esetekben valamely tagálam külön kérésére kerül sor, feltéve, hogy a kért információ nem érhető el az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) bekezdésében említett nemzeti elektronikus nyilvántartásokkal történő közvetlen konzultáción keresztül.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  A tagállam a valamely másik tagállam által az e cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint igényelt adatokat a megkeresés átvételétől számított 25 munkanapon belül átadja azokban az esetekben, amikor részletes vizsgálatra vagy az érintett vállalkozások telephelyein lefolytatandó ellenőrzésre van szükség. A tagállamok kölcsönös egyetértéssel megállapodhatnak ennél rövidebb határidőben. Sürgős esetekben vagy a nyilvántartásokból, például a kockázatértékelő rendszerekből egyszerűen kinyerhető adatok igénylése esetén a tagállamok három munkanapon belül átadják a kért információt.

(1a)  A tagállamok a valamely másik tagállam által az e cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint igényelt adatokat a megkeresés átvételétől számított 10 munkanapon belül átadják. Kellően indokolt esetekben, amikor részletes vizsgálatra vagy az érintett vállalkozások telephelyein lefolytatandó ellenőrzésre van szükség, a határidőt 20 munkanapban kell megállapítani. A tagállamok kölcsönös egyetértéssel megállapodhatnak ennél rövidebb határidőben. Sürgős esetekben vagy a nyilvántartásokból, például a kockázatértékelő rendszerekből egyszerűen kinyerhető adatok igénylése esetén a tagállamok három munkanapon belül átadják a kért információt.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Abban az esetben, ha a megkeresett tagállam szerint a megkeresés indokolása nem kielégítő, erről 10 munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam megfelelőbben megindokolja a megkeresést. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam visszautasíthatja a megkeresést.

Abban az esetben, ha a megkeresett tagállam szerint a megkeresés indokolása nem kielégítő, erről öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam megfelelőbben megindokolja a megkeresést. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam visszautasíthatja a megkeresést.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 1 a bekezdés – 3a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha nehéz vagy nem lehetséges az információkérésnek eleget tenni vagy az ellenőrzést, szemlét, illetve vizsgálatot lefolytatni, a megkeresett tagállam erről 10 munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot, megadva az indokokat is. Az érintett tagállamok egyeztetnek egymással a felmerült nehézségek megoldása érdekében.

Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a megkeresett tagállam erről öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot, és ismerteti az okokat, amelyek kellőképpen alátámasztják az érintett információ szolgáltatása nehézségét vagy kivitelezhetetlenségét. Az érintett tagállamok egyeztetnek egymással a felmerült nehézségek megoldása érdekében.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 1 a bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a Bizottság tudomást szerez az információcsere terén tartósan fennálló problémáról vagy az információk megadásának állandó elutasításáról, minden szükséges intézkedést meghozhat a helyzet orvoslására, ideértve adott esetben vizsgálat indítását és végül a tagállammal szembeni szankciók alkalmazását.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  a 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A tagállamok törekednek az elektronikus információcserére alkalmas rendszerek telepítésére. A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a Bizottság közös módszertant dolgoz ki az információk hatékony cseréjére vonatkozóan.

(2)  A 2014/67/EU irányelv 21. cikkétől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcserét, amelyről e cikk (1) és (1a) bekezdése rendelkezik, az 1024/2012/EU rendelet által létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül kell végrehajtani. A tagállamok illetékes hatóságai az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében foglaltaknak megfelelően a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásán keresztül valós időben közvetlenül hozzáférnek a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban tárolt adatokhoz.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b b pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  A 8. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

(2a)  A Bizottság az összes uniós tagállam számára közös elektronikus alkalmazást fejleszt ki, amely 2020-ra a közúti és a telephelyi ellenőrzések során az ellenőrök számára közvetlen, valós idejű hozzáférést biztosít a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásához és az IMI-hez. Ezt az alkalmazást egy kísérleti projekt keretében fejlesztik ki.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelés végzésekor alkalmazandó egységes képletet dolgoz ki, amely számításba veszi a jogsértések számát, súlyosságát és előfordulásuk gyakoriságát, a jogsértések feltárása nélkül záruló ellenőrzések eredményeit, valamint azt, hogy a közúti szállítási vállalkozás használt-e mindegyik járművében a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró készüléket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelés végzésekor alkalmazandó egységes képlet kidolgozására, amely számításba veszi a jogsértések számát, súlyosságát és előfordulásuk gyakoriságát, a jogsértések feltárása nélkül záruló ellenőrzések eredményeit, valamint azt, hogy a közúti szállítási vállalkozás használt-e a járműveiben a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró készüléket.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A (3) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az 3820/85/EK és a 3821/85/EU rendeletekkel kapcsolatos jogsértések kezdeti listáját a III. melléklet tartalmazza.

(3)  Az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendeletekkel kapcsolatos jogsértések kezdeti listáját a III. melléklet tartalmazza.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 3820/85/EK és a 3820/85/EU rendeletekkel kapcsolatos jogsértések súlyozására vonatkozó iránymutatások nyújtása céljából, a Bizottság, ahol célszerű, a 12cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kiegészítheti a III. mellékletet a súlyosságukhoz mérten kategóriákra bontott jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatások lefektetése céljából.

Az 561/2006/EK vagy a 165/2014/EU rendeletekkel kapcsolatos jogsértések súlyozására vonatkozó iránymutatások nyújtása céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15acikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet módosításához a súlyosságukhoz mérten kategóriákra bontott jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatások lefektetése céljából.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A legsúlyosabb jogsértésekre vonatkozó kategóriának tartalmaznia kell azokat, ahol az 3820/85/EK és3821/85/EU rendeletek rendelkezéseinek való nem megfelelés halál vagy súlyos személyi sérülés nagy kockázatával jár.”;

A legsúlyosabb jogsértésekre vonatkozó kategóriának tartalmaznia kell azokat, ahol az 561/2006/EK vagy165/2014/EU rendeletek rendelkezéseinek való nem megfelelés halál vagy súlyos személyi sérülés nagy kockázatával jár.”;

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – -c pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A célzott közúti ellenőrzések elősegítése érdekében a nemzeti kockázatértékelő rendszerben lévő adatoknak az ellenőrzés időpontjában elérhetőknek kell lenniük az érintett tagállam összes illetékes ellenőrző hatósága számára.

(4)  A célzott közúti ellenőrzések elősegítése érdekében a nemzeti kockázatértékelő rendszerben és a közúti fuvarozási vállalkozásokról és tevékenységekről vezetett nemzeti nyilvántartásokban lévő adatoknak az ellenőrzés időpontjában elérhetőknek kell lenniük az érintett tagállam összes illetékes ellenőrző hatósága számára az összes uniós tagállam számára legalább egy közös elektronikus alkalmazáson keresztül, amelynek segítségével közvetlen, valós idejű hozzáféréssel fognak rendelkezni az ERRU-hoz.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – -c pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok a 8. cikkben megállapított határidőkön belül más tagállamok valamennyi illetékes hatósága számára kérésre rendelkezésre bocsátják vagy közvetlenül hozzáférhetővé teszik a nemzeti kockázatértékelő rendszerben lévő adatokat

(5)  A tagállamok a 8. cikkben megállapított határidőkön belül más tagállamok valamennyi illetékes hatósága számára az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett átjárható nemzeti elektronikus nyilvántartásokon keresztül közvetlenül hozzáférhetővé teszik a nemzeti kockázatértékelő rendszerben lévő adatokat. E tekintetben a fuvarozókkal, a jogsértésekkel és a kockázatértékelésekkel kapcsolatos adatok és információk cseréje a tagállamok különböző nemzeti nyilvántartásainak az ERRU által biztosított összekapcsolása révén összpontosul és valósul meg.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A 2006/22/EK irányelv

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén közös megközelítést dolgoz ki az 561/2006/EK rendelet 4. cikkének e) pontjában definiált egyéb munka időszakainak, valamint a legalább egy hetes olyan időszakoknak a nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan, amikor a járművezető elhagyja a járművet. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egy közös megközelítés kidolgozására az 561/2006/EK rendelet 4. cikkének e) pontjában definiált egyéb munka időszakainak a nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan – beleértve a nyilvántartás formáját és azokat az egyedi eseteket, amikor erre sor kerül –, valamint a legalább egy hetes olyan időszakoknak a nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan, amikor a járművezető elhagyja a járművet és a járművel nem tud semmilyen tevékenységet végezni.;

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

12. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A Bizottság munkáját a 3821/85/EGK rendelet 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti.

(1)  A Bizottság munkáját a 165/2014/EU rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

 

(3)  A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

13 cikk – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8a.  A 13. cikk b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

b)  hogy ösztönözze a 3820/85/EGK rendeletre vonatkozó, végrehajtó hatóságok általi megközelítések összhangját és annak összehangolt értelmezését;

b)  hogy ösztönözze az 561/2006/EK rendeletre vonatkozó, végrehajtó hatóságok általi megközelítések összhangját és annak összehangolt értelmezését;

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

14 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8b.  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

14.cikk

14. cikk

Harmadik országokkal folytatott tárgyalások

Harmadik országokkal folytatott tárgyalások

Ezen irányelv hatálybalépését követően, a Közösség tárgyalásokat kezdeményez az érintett harmadik országokkal az ezen irányelvben szereplőkkel egyenértékű szabályok alkalmazása érdekében.

Ezen irányelv hatálybalépését követően, az Unió tárgyalásokat kezdeményez az érintett harmadik országokkal az ezen irányelvben szereplőkkel egyenértékű szabályok alkalmazása érdekében.

Ezen tárgyalások lezárásáig a tagállamok a 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerinti, Bizottságnak küldött jelentésükbe a harmadik országokból származó járműveken lefolytatott ellenőrzésekről szóló adatokat is belefoglalják.”

Ezen tárgyalások lezárásáig a tagállamok az 561/2006/EK rendelet 17. cikke szerinti, Bizottságnak küldött jelentésükbe a harmadik országokból származó járműveken lefolytatott ellenőrzésekről szóló adatokat is belefoglalják.”

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 8 c pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

15 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8c.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

A mellékleteknek a helyes gyakorlat fejlődéséhez való igazítása érdekében történő módosításait a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a helyes gyakorlat változásai alapján szükséges kiigazítások bevezetése érdekében módosítsa az I. és a II. mellékletet.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 8 d pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

15 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8d.  A 15a. cikk a következő szöveggel egészül ki:

 

15a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 9. cikk (3) bekezdésében és a 15. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 9. cikk (3) bekezdése és a 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – 1 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az A. rész 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

1.  napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők; továbbá a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően a jármű fedélzetén kell tartani és/vagy ugyanerről az időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok és/vagy az ezen irányelv II. mellékletével összhangban a menetíró készülék memóriájában tárolt adatok és/vagy ugyanezek a kinyomaton szereplő adatok;

1.  napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők; továbbá a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 165/2014/EU rendelet 36. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a jármű fedélzetén kell tartani és/vagy ugyanerről az időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok és/vagy az ezen irányelv II. mellékletével összhangban a menetíró készülék memóriájában tárolt adatok és/vagy ugyanezek a kinyomaton szereplő adatok;

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – 2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  Az A. rész 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

2. a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal minden olyan, 1 percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát (a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének A. részében meghatározott N3 és M3 kategóriák);

2. a 165/2014/EU rendelet 36. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal minden olyan, 1 percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát (a 2007/46/EK irányelvben1a meghatározott N3 és M3 kategóriák);

__________________

__________________

1a HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 65., 2006.3.7., 27. o.) módosított irányelv.

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)”;

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a b pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – 4 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ab)  Az A. rész 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

4.  a menetíró készülék helyes működése (a készülékkel és/vagy a járművezető kártyájával és/vagy az adatrögzítő lapokkal történt esetleges visszaélés megállapítása), vagy, amennyiben indokolt, a 3820/85/EGK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön.

4.  a menetíró készülék helyes működése (a készülékkel és/vagy a járművezető kártyájával és/vagy az adatrögzítő lapokkal történt esetleges visszaélés megállapítása), vagy, amennyiben indokolt, az 561/2006/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön;

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

A 2006/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  a 2002/15/EK irányelv 4. és 5. cikkében meghatározott heti munkaidő;

6.  a 2002/15/EK irányelv 4. és 5. cikkében meghatározott heti munkaidő, amennyiben a technológia lehetővé teszi ennek tényleges ellenőrzését.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

I melléklet – B rész – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A B. rész második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok indokolt esetben, amennyiben jogsértést fedeznek fel, ellenőrzik a szállítási lánc egyéb felbujtóinak vagy bűnsegédeinek – pl. a feladók, a szállítmányozók vagy megbízók – közös felelősségét, beleértve azt is, hogy a szállítási szerződés megengedi-e a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletben foglaltak betartását.

A tagállamok indokolt esetben, amennyiben jogsértést fedeznek fel, ellenőrzik a szállítási lánc egyéb felbujtóinak vagy bűnsegédeinek – pl. a feladók, a szállítmányozók vagy megbízók – közös felelősségét, beleértve azt is, hogy a szállítási szerződés megengedi-e az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendeletben foglaltak betartását.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok nem alkalmazzák a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontját a szóban forgó irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett vállalkozások által a közúti szállítási ágazatban alkalmazott, az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott nemzetközi szállítási műveleteket végző járművezetőkre, ha a területükre irányuló, az említett műveletek elvégzését szolgáló kiküldetés időtartama egy naptári hónapban legfeljebb 3 nap.

(2)  A tagállamok nem alkalmazzák a 96/71/EK irányelvet az 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett vállalkozások által a közúti szállítási ágazatban alkalmazott, az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott nemzetközi szállítási műveleteket és árutovábbítási műveleteket végző járművezetőkre, ha a járművezető úgy halad át a területen, hogy nem rakodik fel vagy le rakományt, illetve nem vesz fel és nem rak le utasokat.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a kiküldetés időtartama 3 napnál hosszabb, a tagállamok a területükre irányuló kiküldetés egy naptári hónapon belüli teljes időtartamára alkalmazzák a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontját, az első albekezdésben foglaltaknak megfelelően.

törölve

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett kiküldetési időtartam kiszámítása szempontjából:

törölve

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a fogadó tagállam területén töltött, hat óránál rövidebb napi munkaidőt fél napnak kell számítani;

törölve

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a fogadó tagállam területén töltött, legalább hat óra napi munkaidőt egész napnak kell számítani;

törölve

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a fogadó tagállam területén töltött szüneteket és pihenőidőt, valamint a készenléti időt be kell számítani a munkaidőbe.

törölve

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok a 96/71/EK irányelvet alkalmazzák a szóban forgó irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett vállalkozások által a közúti szállítási ágazatban alkalmazott járművezetőkre, ha az alábbi műveleteket végzik:

 

a)  az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott kabotázsműveletek;

 

b)  a kombinált fuvarozás közúti árufuvarozási szakasza az 1992/106/EK irányelvnek megfelelően, amennyiben a közúti szakaszra egyazon tagállamban kerül sor.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A tagállamok nem alkalmazzák a módosított 96/71/EK irányelv 3. cikkének [a kiküldetés időtartamára vonatkozó] (1a) bekezdését az ezen irányelv hatálya alá tartozó szállítási műveletekre.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok csak az alábbi igazgatási követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(4)  A 2014/67/EU irányelv 9. cikkétől eltérően a tagállamok csak az alábbi igazgatási követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egy másik tagállamban letelepedett közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy legkésőbb a kiküldetés kezdetekor a fogadó tagállam valamely hivatalos nyelvén vagy angolul kiküldetési nyilatkozatot küldjön elektronikus formában az illetékes nemzeti hatóságoknak, kizárólag az alábbi információkkal:

a)  egy másik tagállamban letelepedett közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy legkésőbb a kiküldetés kezdetekor az 1024/2012/EU rendelettel létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül elektronikus formában nyújtsa be és frissítse a nyilatkozatot az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén az illetékes nemzeti hatóságoknak, kizárólag az alábbi információkkal:

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a közúti fuvarozó neve;

i.  i) a közúti fuvarozó neve, a Közösségen belüli adóazonosító számával azonosítva;

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a kiküldött járművezetők várható száma és személyazonossága;

iii.  a kiküldött járművezetőkre vonatkozó információk, beleértve a következőket: személyazonosságuk, lakóhely szerinti országuk, a társadalombiztosítási járulékok fizetésének helye szerinti ország, a társadalombiztosítási számuk és a vezetői engedélyük száma;

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – a pont – i v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  a kiküldetés várható időtartama, kezdetének és végének tervezett dátuma;

iv.  a fogadó tagállam, a kiküldetés kezdő dátuma, becsült időtartama és végének dátuma, valamint a munkaszerződésre alkalmazandó jog;

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés – a pont – -i v a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iv a.  a címzett személye és elérhetőségei, amennyiben a fuvarozó nem használ elektronikus fuvarlevelet (e-CMR);

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés – a pont – - v i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

vi a.  a berakodás(ok) és kirakodás(ok) címe, amennyiben a fuvarozó nem használ elektronikus fuvarlevelet (e-CMR);

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a járművezető kötelezése arra, hogy tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél kérésre papíralapon vagy elektronikus formában mutassa be a kiküldetési nyilatkozat egy példányát és a fogadó tagállamban végzett szállítási művelet bizonyítékát, például elektronikus fuvarlevelet (e-CMR) vagy az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti bizonyítékot;

b)  a közúti fuvarozó kötelezése annak biztosítására, hogy a járművezető közúti ellenőrzésnél kérésre papíralapon vagy elektronikus formában be tudja mutatni a nyilatkozat egy példányát és a fogadó tagállamban végzett szállítási művelet bizonyítékát, például elektronikus fuvarlevelet (e-CMR) vagy az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti bizonyítékot;

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a járművezető kötelezése arra, hogy tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be a menetíró készülékben rögzített adatokat, és különösen azon tagállamok országkódját, amelyekben a járművezető a nemzetközi közúti szállítási műveletek vagy kabotázsműveletek végzésekor tartózkodott;

c)  a közúti fuvarozó kötelezése annak biztosítására, hogy a járművezető közúti ellenőrzésnél kérésre be tudja mutatni a menetíró készülékben rögzített adatokat, és különösen azon tagállamok országkódját, amelyekben a járművezető a nemzetközi közúti szállítási műveletek vagy kabotázsműveletek végzésekor tartózkodott;

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az e cikk b) és c) pontjában említett közúti ellenőrzés során a járművezető számára lehetővé kell tenni, hogy felvegye a kapcsolatot a központi irodával, a szállításszervezővel vagy bármely más személlyel vagy szervvel, aki vagy amely a kért dokumentumokat számára elküldheti;

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – c b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy a kiküldetés időtartamának végét követően a fogadó tagállam hatóságainak megkeresésére észszerű határidőn belül papíralapon vagy elektronikus formában nyújtsa be a b), a c) és az e) pontban említett dokumentumok példányait.

cb)  a közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy a kiküldetés időtartamának végét követően a fogadó tagállam hatóságainak megkeresésére észszerű határidőn belül papíralapon vagy elektronikus formában nyújtsa be a b) és a c) pontban említett dokumentumok példányait, valamint a kiküldött járművezetőknek a kiküldetés időtartamára vonatkozó díjazásával kapcsolatos dokumentumokat és a munkaszerződésüket vagy a 91/533/EGK tanácsi irányelv1a 3. cikke értelmében azokkal egyenértékű okiratokat, a járművezető munkájára vonatkozó munkaidő-nyilvántartó lapokat és a kifizetést igazoló dokumentumokat. A 2014/67/EU irányelv 6. és 7. cikkének megfelelően a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell kérnie a dokumentumokat a letelepedési hely szerinti tagállam illetékes hatóságától, ez utóbbinak pedig a fuvarozótól. A dokumentumok benyújtására a fuvarozó igénybe veheti az IMI-t.

 

__________________

 

1aA Tanács 1991. október 14-i 91/533/EGK irányelve munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a járművezető kötelezése arra, hogy tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be papíralapon vagy elektronikus formában a munkaszerződés vagy a 91/533/EGK tanácsi irányelv20 3. cikke értelmében azzal egyenértékű dokumentum egy, a fogadó tagállam valamely hivatalos nyelvére vagy angolra lefordított példányát;

törölve

__________________

__________________

20A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

20A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a járművezető kötelezése arra, hogy közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be papíralapon vagy elektronikus formában a megelőző két hónapra szóló fizetési jegyzékek példányait; a közúti ellenőrzés során a járművezető számára lehetővé kell tenni, hogy felvegye a kapcsolatot a központi irodával, a szállításszervezővel vagy bármely más személlyel vagy szervvel, aki vagy amely ezeket a dokumentumokat számára elküldheti;

törölve

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (4) bekezdés a) pontja alkalmazásában a közúti fuvarozó legfeljebb hat hónap időtartamra szóló kiküldetési nyilatkozatot küldhet el.

(5)  A (4) bekezdés a) pontja alkalmazásában a közúti fuvarozó legfeljebb hat hónap időtartamra szóló nyilatkozatot küldhet el.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A nyilatkozatokban szereplő információkat ellenőrzés céljából 18 hónapos időtartamra elmentik az IMI adattárában és közvetlenül, valós időben hozzáférhetővé teszik a többi tagállamnak az 1071/2009/EK rendelet 18. cikke és a 2006/22/EK rendelet 7. cikke alapján kijelölt valamennyi illetékes hatósága számára.

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a nyilatkozatok benyújtásához használandó szabványosított űrlapoknak az Európai Unió összes hivatalos nyelvén történő kidolgozására, meghatározza a kiküldetési nyilatkozat funkcióit az IMI-ben, továbbá azt, hogy a 4. cikk a) pontjának i–vi. alpontjában említett információkat hogyan kell feltüntetni a kiküldetési nyilatkozatban, valamint biztosítja, hogy a nyilatkozatokban szereplő információkat a fogadó tagállam nyelvén automatikusan lefordítsák. A végrehajtási jogi aktust a 2a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően fogadják el.

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  A tagállamoknak el kell kerülniük a kiküldetés időtartamát és várható időpontját esetlegesen befolyásoló felesleges késedelmeket az ellenőrzési intézkedések végrehajtásában.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.cikk

 

(1)  A Bizottság munkáját a 165/2014/EU rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. cikk

 

Felelősség

 

A tagállamok szankciókat állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben ezen irányelv 2. cikkének megsértéséért, ha tudják, vagy – tekintettel az összes lényeges körülményre – tudniuk kellene, hogy olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.

 

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek e szabályok végrehajtása érdekében. Az említett szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, visszatartó erejűnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

2 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c. cikk

 

A megbízható vállalatok európai platformra vonatkozó felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

 

A Bizottság értékeli az áruszállítási láncban részt vevő valamennyi szereplő társadalmilag felelősségteljes magatartását előmozdító meglévő eszközöket és bevált gyakorlatokat, , és jogalkotási javaslatot nyújt be a megbízható vállalatok európai platformnak adott esetben az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belüli létrehozása érdekében.

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

2 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d. cikk

 

Intelligens végrehajtás

 

(1)  A 2014/67/EU irányelv sérelme nélkül és az ezen irányelv 2. cikkében foglalt kötelezettségek fokozottabb érvényesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy területükön egységes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmaznak. E stratégiának a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkében említett, nagy kockázatot jelentő vállalkozásokra kell összpontosítania.

 

(2)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 2006/22/EK irányelv 2. cikkében előírt ellenőrzések szükség esetén tartalmazzák a kiküldetés ellenőrzését, és hogy ezeket az ellenőrzéseket hátrányos megkülönböztetés nélkül hajtsák végre, különösen a kiküldetéshez használt járművek rendszámán alapuló megkülönböztetés nélkül.

 

(3)  A tagállamok azokra a vállalkozásokra összpontosítanak, amelyek besorolásuk szerint megnövekedett kockázatot jelentenek az ezen irányelv 2. cikke rájuk vonatkozó rendelkezéseinek megsértése szempontjából. Erre a célra a tagállamok a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke szerint általuk létrehozott és az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének megfelelően kibővített kockázatértékelő rendszerben e jogsértések kockázatát önálló kockázatnak tekintik.

 

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok hozzáférhetnek a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében említett intelligens menetíró készülékek által rögzített, feldolgozott és tárolt, az ezen irányelv 2. cikke (4) bekezdésében említett kiküldetési nyilatkozatokban, valamint az elektronikus fuvarozási okmányokban – például a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevélben (eCMR) – szereplő információkhoz és adatokhoz.

 

(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által hozzáférhető adatok jellegzetességei, a használati feltételek, illetve a hozzáféréshez vagy a továbbításhoz szükséges műszaki előírások meghatározására, különös tekintettel a következőkre:

 

a)  az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférhető információk és adatok részletes listája, amely tartalmazza legalább a határátkelés, a be- és kirakodási műveletek időpontját és helyét, a jármű rendszámát és a járművezető adatait;

 

b)  az illetékes hatóságok hozzáférési joga, adott esetben az illetékes hatóságok típusa, a hozzáférés típusa és az adatok felhasználásának célja szerint megkülönböztetve;

 

c)  az a) pontban említett adatok továbbítására vagy hozzáférésére vonatkozó műszaki előírások, beleértve adott esetben az adatok megőrzésének maximális időtartamát, adott esetben az egyes adattípusok szerint különbséget téve.

 

(6)  Az e cikkben említett személyes adatokhoz való hozzáférés és azok tárolása szigorúan csak addig lehetséges, ameddig az az adatgyűjtés, illetve a további adatfeldolgozás céljából szükséges. Amikor az ilyen adatok már nem szükségesek a fenti célokra, azokat meg kell semmisíteni.

 

(7)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kiküldetéseket illetően, amelyek egybeeshetnek a 2006/22/EK irányelv 5. cikkével összhangban elvégzett ellenőrzésekkel. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam kiküldetésre irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. A tagállamok információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.

 

Az összehangolt ellenőrzések összefoglaló eredményeit a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban közzéteszik.

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

2 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2e. cikk

 

Az 1024/2012/EU rendelet módosítása

 

Az 1024/2012/EU rendelet melléklete a következő pontokkal egészül ki:

 

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) az 561/2006/EK és a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti szállítással kapcsolatos szociális jogszabályok tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumfeltételekről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; 8. cikk

 

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról: 2. cikk (5) bekezdés.

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság [három évvel az ezen irányelv átültetésére vonatkozóan megadott időpont után]-ig értékeli ezen irányelv végrehajtását, különös tekintettel a 2. cikk hatására, és jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv alkalmazásáról. A Bizottság a jelentését adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében nyújtja be.

(1)  A Bizottság [három évvel az ezen irányelv hatálybalépésének időpontja után]-ig értékeli ezen irányelv végrehajtását, különös tekintettel a 2. cikk (2) bekezdésének hatására, és jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e cikk alkalmazásáról. A Bizottság a jelentését adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében nyújtja be.

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.cikk

 

Ezen irányelv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt létre kell hozniuk egy átfogó és részletes oktatási és képzési programot, amely magában fogalja az új normákat és elvárásokat, mind a járművezetőkkel, mind pedig a szállításban érdekelt valamennyi szereplővel – például cégekkel, hatóságokkal, ellenőrökkel – szemben.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb […]-ig [Az átültetésre rendelkezésre álló időkeret a lehető legrövidebb lesz, és főszabályként nem haladja meg a két évet] elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb [2 évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

4cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szállítási ágazat elismerten nagymértékben mobil jellege miatt mentesül a 96/71/EK irányelvet módosító jogalkotási aktusból származó intézkedések hatálya alól, amíg ez az irányelv alkalmazandó nem lesz.

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

4cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közlekedési ágazat az ezen irányelvben a szállítás tekintetében egyedi szabályokat megállapító végrehajtási követelmények hatálybalépéséig mentesül a 96/71/EK irányelvet módosító jogalkotási aktusból eredő jogi aktusok hatálya alól.

(1)

Not yet published in the Official Journal.


INDOKOLÁS

A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság egyik fő célkitűzése, hogy méltányosabb Európát építsen, megerősítve annak szociális dimenzióját. A közlekedési politika, és különösen a közúti fuvarozás terén ebben az irányban tett lépés volt, amikor az Európai Bizottság 2017. május 31-én közzétette a három mobilitási csomagja közül az elsőt.

Az európai közúti fuvarozási ágazat több mint 5 millió embernek ad munkát, az éves üvegházhatásúgáz-kibocsátása pedig a teljes közlekedési ágazat kibocsátásának körülbelül ötödét teszi ki. Az első mobilitási csomag természetesen az európai közlekedési/mobilitási ágazat modernizálására, szociális szempontból méltányosabbá tételére, versenyképesebbé tételére irányul, a tisztább közlekedés felé való átmenet mellett.

A Bizottság által javasolt módosítások célja, hogy a közúti fuvarozásra vonatkozó jogszabályokat igazságosabbá és hatékonyabbá tegye, valamint fokozza a társadalmi felelősségvállalást a területen. További cél, hogy csökkentsék a fuvarozókra vonatkozó túlzott szabályozási terhet, valamint megelőzzék a versenytorzulásokat.

A közúti fuvarozási ágazatra vonatkozó szociális jogszabályok értékelése azt mutatta, hogy a jelenlegi jogszabályi keret több hiányosságot és problémát tartalmaz, különösen a jogszabályok végrehajtása tekintetében. Ezen kívül a tagállamok rendkívül eltérő módokon értelmezik, alkalmazzák és hajtják végre a jogszabályokat. Ez nem csupán jogbizonytalanságot eredményezett, hanem a járművezetőkkel és a közúti fuvarozókkal szembeni egyenlőtlen bánásmódhoz is vezetett.

A közúti fuvarozási ágazatra vonatkozó fő szociális jogszabályok a következők:

– a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv;

– a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006/22/EK irányelv;

– a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 561/2006/EK rendelet;

– a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az „IMI-rendelet”) módosításáról szóló 2014/67/EU irányelv;

– a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv.

Az előadó álláspontja

Az előadó úgy véli, hogy az első mobilitási csomagnak a 2006/22/EK irányelv módosítására irányuló javaslatai, valamint közúti fuvarozási ágazat munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozó speciális jogszabály (lex specialis – a 96/71/EK és a 2014/67/EI irányelvek módosítására irányuló javaslatok) elfogadása koherens jogszabályi csomag alkot az 561/2006, 165/2014, 1071/2009 és 1072/2009 rendeletek módosításaival együtt. Az első mobilitási csomag kezdeményezései közül különösen célszerű együtt kezelni a szociális pillérrel és a belső piaci pillérrel kapcsolatos javaslatokat.

Az előadó általánosságban köszönetet kíván mondani a Bizottságnak azért, hogy különálló jogalkotási javaslatok helyett inkább egy átfogó javaslatot tett. Az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslat lehetővé teszi a helyzet jelentős mértékű javítását annak érdekében, hogy szociális szempontból igazságosabb legyen az EU belső piaca, javuljanak a járművezetők munkakörülményei, elő lehessen mozdítani a közúti biztonságot és meg lehessen előzni a szociális dömpinget. A közúti fuvarozás által okozott környezeti károk csökkentésére irányuló számos javaslat szintén nagyon fontos, az első és a második mobilitási csomag esetében egyaránt. Jelentős erőfeszítéseket kell tenni az éghajlat kapcsán, és a Bizottság javaslatai segítenek ebben.

Lex specialis – speciális jogszabály a kiküldött járművezetőkről

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg zajlik a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv teljes körű felülvizsgálata. Az átfogó reform indokoltnak tekinthető, ám végeredményeit figyelembe kell venni a közúti fuvarozásról szóló speciális jogszabály megalkotásakor. Az előadó szerint lehetséges párhuzamosan vizsgálni a kiküldött munkavállalókkal és a kiküldött járművezetőkkel kapcsolatos javaslatokat, ám nem lehet végleges álláspontot kialakítani addig, amíg nem ismeretes a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálatának eredménye.

Az előadó indokoltnak tartja, hogy a közúti fuvarozás járművezetőivel és a közúti fuvarozással a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvtől elkülönülő jogszabályban foglalkozzanak, és támogatja ezt a megközelítést. E tekintetben az előadó köszönetet kíván mondani a Bizottságnak a közúti fuvarozással kapcsolatos javaslatáért, valamint azon döntéséért, hogy külön kérdésként kezeli ezt az ágazatot, mivel úgy véli, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet nem arra a célra szánták, hogy figyelembe vegye a járművezetői szakmára jellemző nagy fokú mobilitást. Ez az egyik oka annak is, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló jelenlegi irányelv annyira nehezen hajtható végre a közúti fuvarozási ágazatban. Másrészt az értelmezési problémák miatt olyan helyzet alakult ki, amelyben a Bizottság jogi eljárásokat indított uniós tagállamok ellen. Ezek az eljárások még zajlanak az Európai Bíróság előtt, és az előadó értesülése szerint az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament iránymutatására várnak. A bizonytalanságok olyan helyzetet eredményeztek, amelyben tisztességtelen verseny alakult ki a közlekedési ágazatban, és a járművezetőket szociális dömping sújtja, továbbá egyenlőtlenségek jellemzik a különböző uniós tagállamok járművezetőinek jogi helyzetét. Az előadó úgy véli, hogy a speciális jogszabálynak orvosolnia kell ezeket a hiányosságokat és oly módon kell szociálisan igazságosabbé tennie az EU belső piacának gerincét képező szállítási ágazatot, hogy a szabályozás valamennyi fél számára világos, könnyen végrehajtható és könnyen betartatható legyen.

A Bizottság azt javasolta, hogy amennyiben a nemzetközi fuvarozási műveleteket alvállalkozói rendszerben hajtják végre, 3 nap/18 óra határértéket kellene alkalmazni a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv éves szabadsággal és minimális bérrel kapcsolatos előírásainak alkalmazását megelőzően. Az előadó úgy véli, hogy meg kell fontolni egy alternatív megoldást a végrehajtás és az érvényesítés megkönnyítése érdekében, a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhet is figyelembe véve. Ezen kívül, az egyértelműség érdekében a speciális jogszabálynak ki kell terjednie más szállítási helyzetekre is, amelyekre azonnal, az első naptól kezdve alkalmazandó a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv.

Az adminisztratív követelményeket és ellenőrzéseket illetően az előadó üdvözli a Bizottság zárt jegyzékre irányuló javaslatát. Ily módon elkerülhető az önkényesség az ellenőrzés végzése során, és mindenki számára egyértelműek lesznek a játékszabályok. A nyilatkozatban benyújtandó információkkal kapcsolatban az előadó úgy véli, hogy tovább kell pontosítani a Bizottság javaslatát, legalább a szállítást megrendelő fél adatait illetően. A Bizottság javaslatot tett továbbá arról, hogy a járművezetőnek milyen információkat kell megadnia a közúti ellenőrzések alkalmával. Az előadó véleménye szerint a jegyzéket tovább kell vizsgálni az adminisztratív terhek szempontjából, és lehetővé kell tenni az információk elektronikus úton történő közlését. Annak vizsgálata is kívánatos lenne, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek nem inkább a fuvarozóra kellene-e vonatkoznia a járművezető helyett. Az előadó úgy véli, lehetővé kellene tenni a tagállamok számára, hogy a végrehajtás folyamán a megrendelő felelősségét is figyelembe vehessék.

Az adminisztratív követelményeket és ellenőrzéseket együtt kell vizsgálni azon fuvarozástípusok vonatkozásában, amelyekre alkalmazandók a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályozások. A követelményeknek az adminisztratív teher szempontjából észszerűeknek, a közúti ellenőrzések szempontjából pedig hatékonyaknak kell lenniük, hogy ne késleltessék a fuvarozást. Az előadó fontosnak tartja, hogy a tagállam hatóságok közötti információcsere terén a digitalizációban rejlő lehetőségeket alapos értékelésnek kell alávetni, és meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, hogy a meglévő információcsere-rendszerek, köztük az IMI alapján bevezessék az egyablakos ügyintézés elvét.

Az előadó rendkívül fontosnak tartja, hogy a kiküldetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén kiszabott szankciók megfelelőek legyenek. E tekintetben meg kell vizsgálni a jó hírnév rendszerét, a kockázatértékelő rendszert és a 2014/67/EU irányelv által biztosított lehetőségeket, valamint ezek alkalmasságát.

Az előadó szerint további értékelésekre van szükség a harmadik országokban működő, illetve onnan érkező járművezetők és vállalkozások helyzetét illetően. A kiküldött munkavállalókról szóló uniós szabályok nem eredményezhetnek olyan helyzetet, amelyben a járművezetők ellen irányuló szociális dömping áthelyeződik az EU-n kívülre. Továbbra is nagyon fontos, hogy értékelni lehessen az árufuvarozásra és a személyszállításra alkalmazható lehetséges kivételeket.

A 2006/22/EK irányelvhez javasolt módosítások

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, különösen a hatóságok közötti határokon átnyúló információcsere hatékonyabbá tételét illetően. Ezen túlmenőn fontos lenne értékelni azt is, hogy a digitalizáció révén miként lehetne tovább javítani a hatóságok közötti információcserét.

Az előadó fenntartásokkal fogadja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a közúti ellenőrzések során a munkaidőt is ellenőrizzék. Tagállamonként eltérő ugyanis, hogy mely hatóságok és a gyakorlatban miként végzik el a munkaidőre vonatkozó ellenőrzéseket, amit figyelembe kell venni a javaslattal kapcsolatos további munka folyamán. Ha a munkaidőre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése is a közúti ellenőrzések részét képezi, akkor olyan rendszert kell kidolgozni, amelyben az intelligens menetíró készülékek használatának részeként valós időben követik nyomon a munkaidőt is, anélkül, hogy formanyomtatványokat kellene a jármű fedélzetén tartani.

A kockázatértékelő rendszert illetően az előadó üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy fogadjanak el egységes formanyomtatványt.

A fentiek fényében fontos felgyorsítani az intelligens menetíró készülékek bevezetését. Az eljárás későbbi szakaszaiban alaposan meg kell vizsgálni azt is, hogy miként lehet a kiküldött járművezetőkre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére felhasználni az intelligens menetíró készülékeket.

 Következtetés

Az előadó szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a Parlamenten belül a TRAN és az EMPL bizottságok közötti illetékességi vita csak 2017. november 15-én zárult le, ami késleltette a munkálatok megkezdését. A szabályozás összetettsége és a kiküldött munkavállalókra vonatkozó jogszabályok jelenleg is zajló reformja fényében az előadó folytatni fogja a munkát annak érdekében, hogy célzott módosítási javaslatokkal egészítse ki a jelentését.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (4.5.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

A vélemény előadója: Martina Dlabajová

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A közúti szállítás területén ágazatspecifikus szabályokra van szükség az egységes piac megerősítése és versenyképesebbé tétele érdekében. Ezeknek a szabályoknak egyszerűnek, egységesnek, világosnak és könnyen érvényesíthetőnek kell lenniük annak érdekében, hogy az ágazatban foglalkoztatott munkavállalók védelme mellett megkönnyítsék a szállítási műveleteket. A nem világos vagy nehezen érvényesíthető szabályok valószínűleg ahhoz vezetnek, hogy a tagállamok a közös szabályokat eltérően értelmezik, ami csökkenti végrehajtásuk hatékonyságát is és a belső piac széttöredezettségével fenyeget. Emellett a nem világos vagy ténylegesen nem végrehajtott szabályok nem eredményeznek jobb védelmet a munkavállalók számára.

Amint azt a Bizottság hatásvizsgálata megállapította, a kiküldetésre vonatkozó rendelkezések és az adminisztratív követelmények nem felelnek meg a nemzetközi közúti szállításban végzett munka rendkívül mobil jellegének. Ez aránytalan szabályozási terheket ró a gazdasági szereplőkre, és indokolatlan akadályokat gördít a határokon átnyúló szolgáltatások szervezése elé.

E véleménytervezet célja a közúti szállítási ágazatra alkalmazandó kiküldetési szabályok további egyszerűsítése, valamint a vállalatokra és a járművezetőikre nehezedő adminisztratív terhek csökkentése. Az előadó azt javasolja, hogy a tranzitot és a nemzetközi szállítást kifejezetten zárják ki a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alól. Ez több okból is indokolt. Először is, az e tevékenységek elvégzésére alkalmazott munkavállalók igen mobilak; akár egyetlen nap leforgása alatt több különböző országban dolgoznak. Másodszor, a valamely adott országban tranzit vagy nemzetközi szállítási tevékenységet folytató vállalkozások nem állnak versenyben ugyanezen ország fuvarozó vállalkozásaival.

Ezenfelül ezekben az esetekben a munkavállalók helyzete nem hasonlítható össze a más ágazatokban foglalkoztatott kiküldött munkavállalókéval, akik gyakran hosszabb időszakokat töltenek a fogadó tagállamban. A 96/71/EK irányelvnek a tranzitra és a nemzetközi szállításra való alkalmazása és érvényesítése rendkívül nagy adminisztratív terhet eredményezne, az alkalmazandó nemzeti jogszabályok akár egyetlen út folyamán napi szinten változhatnak. Az előadó álláspontja szerint egy ilyen helyzet indokolatlan akadályokat állítana az Unió egyik alapvető szabadsága, a szolgáltatások szabad mozgása elé.

Az előadó elismeri, hogy kezelni kell az úgynevezett „nomád vezetésből” adódó problémákat (a sok hónapon át a származási országukon kívül tartózkodó olyan munkavállalók, akik akár ténylegesen a teherautóikban laknak és alszanak ezekben a hosszabb időszakokban). Az előadó szerint azonban nem helyénvaló ezt a kérdést a jelenlegi javaslatban kezelni. Ehelyett a kérdéssel a Bizottságnak a maximális napi és heti vezetési időről szóló COM(2017)0277 javaslatán alapuló jogalkotási aktusban kellene foglalkozni. E javaslat tartalmaz egy olyan követelményt, hogy a gépjárművezető és a jármű térjen vissza az alkalmazás helyére.

Ez a vélemény arra tesz javaslatot, hogy a kabotázsműveletekre legyenek alkalmazandók a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv és az annak érvényesítéséről szóló 2014/67/EU irányelv bizonyos elemei. Ilyen esetben a külföldi és a helyi vállalkozások közvetlen versenyben állnak egymással, ezért lényegében hasonló szabályokat kellene alkalmazni a munkavállalók díjazására. E két irányelvet azonban a kabotázsra csak az ebben a különös jogszabályban meghatározott keretek között kellene alkalmazni, figyelembe véve ezen ágazat rendkívül mobil jellegét és az adminisztratív terhek csökkentésének szükségességét.

Az előadó ezért javasolja a kiküldetési helyzetek azonosítása céljából a napi munkaidő meghatározására vonatkozóan a Bizottság által előterjesztett módszertan elhagyását. Az előadó szerint ez a módszertan a gyakorlatban nehezen lenne végrehajtható és szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, különösen akkor, ha a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK rendeletet is alkalmazni kell.

Végezetül a vélemény azt javasolja, hogy ez a lex specialis a megfelelő jogszabály arra, hogy meghatározza a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó jogszabályok alkalmazásának kezdő időpontját és hatálybalépésének időpontját. Amennyiben megengedjük, hogy ezeket az időpontokat a munkavállalók kiküldetéséről szóló általános irányelv határozza meg, ez azzal a kockázattal jár, hogy az új szabályokat a közúti szállítási ágazatra jóval bármely más ágazat előtt alkalmazni kellene (figyelemmel a Tanács általános megközelítésére, amely a tagállamok számára 3 évet biztosít jogszabályaik kiigazítására és 4 évet az intézkedések hatályba lépésére). Emellett az előadó azt is felveti, hogy a közlekedési ágazatot mindaddig mentesíteni kellene a 96/71/EK hatálya alól, míg a szóban forgó ágazatspecifikus jogszabályt el nem fogadják.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése érdekében a járművezetők számára megfelelő munkakörülményeket és szociális védelmet, a gazdasági szereplők számára pedig megfelelő üzleti környezetet és tisztességes versenyfeltételeket kell biztosítani.

(1)  A belső piac alapelvei a munkavállalók szabad mozgása, a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága. Ezeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) foglalja magában, és a belső piac megfelelő működése szempontjából alapvető fontosságúak. A biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése érdekében egyensúlyt kell biztosítani a szolgáltatások szabad mozgása, a járművezetők tisztességes munkakörülményei, egyenlő bánásmódja és szociális védelme, valamint a gazdasági szereplők számára biztosított versenyképes és tisztességes üzleti környezet között.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Unió helyzetéről szóló 2017. szeptember 13-i beszédében az Európai Bizottság elnöke bejelentette az Európai Munkaügyi Hatóság felállítását.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közúti szállítási szolgáltatások rendkívül mobil jellege miatt különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a járművezetők élhessenek az őket megillető jogokkal, és a gazdasági szereplők elé ne gördüljenek aránytalan adminisztratív akadályok, indokolatlanul korlátozva ezzel a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadságukat.

(2)  A közúti szállítási szolgáltatások rendkívül mobil jellege miatt különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a járművezetők élhessenek az őket megillető jogokkal és tisztességes versenyfeltételekben részesüljenek, miközben tiszteletben tartják szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadságukat.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A közúti szállításra alkalmazott minden nemzeti szabálynak arányosnak és indokoltnak kell lennie, és az Unió versenyképességének fenntartása vagy növelése érdekében nem akadályozhatja vagy teheti kevésbé vonzóvá az EUMSZ-ben biztosított alapvető szabadságok gyakorlását, például a szolgáltatásnyújtás szabadságát, ugyanakkor tiszteletben kell tartania a gépjárművezetők tisztességes munkakörülményeit és szociális védelmét.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A közúti szállítási ágazat rendkívül versenyképes, amelyet a gazdasági szereplők által a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának („forum shopping”) visszaélésszerű gyakorlatai által előidézett sajátos torzulások jellemzik, amelyet annak érdekében alkalmaznak, hogy csökkentsék vagy elkerüljék a bérekre vonatkozó bérköltségeket és társadalombiztosítási járulékokat, illetve más olyan szociális és munkakörülményeket , amelyek a múltban negatív árversenyhez vezettek. A működő belső piacnak egyenlő versenyfeltételeken kell alapulnia. További lépésekre van szükség annak megakadályozása érdekében, hogy a közúti fuvarozók a „forum shopping” alkalmazásával visszaélésszerű gyakorlatokat folytassanak, beleértve az európai társasági jog több rendszer alkalmazásának gyakorlatát („regime shopping”) lehetővé tévő horizontális intézkedéseinek megszüntetését és a közúti fuvarozók által alkalmazott szabályozási arbitrázst.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A járművezetők szociális és munkafeltételeinek javítása, valamint a közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához fűződő szabadság nemzeti és a külföldi gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyen alapuló gyakorlásának elősegítése közötti egyensúly kulcsfontosságú a belső piac zavartalan működése szempontjából.

(3)  A közúti szállítási szolgáltatások nyújtásához fűződő szabadság nemzeti és a külföldi gazdasági szereplők közötti hátrányos megkülönböztetés nélküli versenyen alapuló gyakorlásának elősegítése, a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, valamint a járművezetők szociális és munkafeltételei közötti egyensúly kulcsfontosságú a közúti szállítás belső piacon történő zavartalan működése szempontjából.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális jogszabályok hatékonyságának és eredményességének értékelése alapján azonosítani lehetett a meglévő intézkedések és végrehajtásuk egyes hiányosságait. Ezenkívül a szabályok értelmezése, alkalmazása és végrehajtása terén eltérések figyelhetők meg a tagállamok között. Ez jogbizonytalansághoz, valamint a járművezetőkkel és a vállalkozókkal szembeni egyenlőtlen bánásmódhoz vezet, ami káros az ágazaton belüli szociális viszonyokra, munka- és versenyfeltételekre.

(4)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális jogszabályok hatékonyságának és eredményességének értékelése alapján azonosítani lehetett a meglévő intézkedések és végrehajtásuk egyes hiányosságait, valamint az illegális gyakorlatokat, például a postafiókcégek alkalmazását. További hangsúlyt kell fektetni a közlekedési ágazatban be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemre. Ezenkívül a szabályok értelmezése, alkalmazása és végrehajtása terén eltérések figyelhetők meg a tagállamok között, amelyek súlyos adminisztratív terhet rónak a gépjárművezetőkre és a gazdasági szereplőkre. Ez jogbizonytalansághoz vezet, ami káros az ágazaton belüli szociális viszonyokra, munka- és versenyfeltételekre.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A 96/71/EK1a és a 2014/67/EU1b európai parlamenti és tanácsi irányelv helyes alkalmazásának biztosításához meg kell erősíteni az ellenőrzést és az uniós szintű együttműködést a járművezetők kiküldetésével kapcsolatos csalás elleni küzdelem érdekében, és szigorúbb ellenőrzéseket kell végezni annak biztosításához, hogy a kiküldött vezetőknek járó társadalombiztosítási járulékokat ténylegesen megfizessék.

 

_________________

 

1a. Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.)

 

1b .Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.).

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A munkaidőre vonatkozó rendelkezések megfelelő, hatékony és következetes érvényesítése kulcsfontosságú a járművezetők munkafeltételeinek védelme, valamint a meg nem felelésből eredő versenytorzulás megelőzése szempontjából. Így kívánatos kiterjeszteni a 2006/22/EK irányelvben szabályozott meglévő egységes végrehajtási követelményeket a 2002/15/EU irányelvben a munkaidőre vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésére.

(5)  A munkaidőre vonatkozó rendelkezések megfelelő, hatékony és következetes érvényesítése kulcsfontosságú a járművezetők munkafeltételeinek védelme, valamint a meg nem felelésből eredő versenytorzulás megelőzése szempontjából. Így kívánatos kiterjeszteni a 2006/22/EK irányelvben szabályozott meglévő egységes végrehajtási követelményeket a 2002/15/EU irányelvben a munkaidőre vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésére. A 2002/15/EU irányelvben meghatározott ellenőrzéseket az utak menték a heti és napi munkaidőre, a szünetekre, a pihenőidőkre és az éjszakai munkára kell korlátozni. A 2002/15/EK irányelvből eredő egyéb kötelezettségeket a piaci szereplő telephelyén kell ellenőrizni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A közúti szállítás területére vonatkozó szociális szabályok végrehajtása tekintetében bebizonyosodott, hogy a tagállamok közötti igazgatási együttműködés nem elégséges, s ez nehézkes, alacsony hatékonyságú és összehangolatlan határon átnyúló végrehajtáshoz vezet. Ebből következően meg kell határozni a hatékony kommunikáció és a kölcsönös segítségnyújtás, beleértve a jogsértésekre vonatkozó adat- és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere kereteit.

(6)  A közúti szállítás területére vonatkozó szociális szabályok végrehajtása tekintetében bebizonyosodott, hogy a tagállamok és az uniós támogatás közötti igazgatási együttműködés nem elégséges, és ez nehézkes, alacsony hatékonyságú és összehangolatlan határon átnyúló végrehajtáshoz vezet. Ebből következően meg kell határozni a hatékony kommunikáció és a kölcsönös segítségnyújtás, beleértve a jogsértésekre vonatkozó adat- és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere kereteit.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Nehézségek merültek fel a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15, valamint az adminisztratív követelményekre vonatkozóan a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben16 meghatározott szabályoknak a rendkívül mobil közúti szállítási ágazatban történő alkalmazásakor. A közúti szállítási ágazat munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásához és végrehajtásához kapcsolódó összehangolatlan nemzeti intézkedések magas adminisztratív terheket róttak a külföldi illetőségű uniós gazdasági szereplőkre. Ez indokolatlanul korlátozza a határon átnyúló közúti szállítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadságot, és mellékhatásként kedvezőtlen hatást gyakorol a munkahelyteremtésre.

(9)  Nehézségek merültek fel a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15, valamint az adminisztratív követelményekre vonatkozóan a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben16 meghatározott szabályoknak a rendkívül mobil közúti szállítási ágazatban történő alkalmazásakor. A közúti szállítási ágazat munkavállalóinak kiküldetésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásához és végrehajtásához kapcsolódó összehangolatlan nemzeti intézkedések magas adminisztratív terheket rónak az uniós gazdasági szereplőkre és tisztességtelen versenyt idéznek elő az ágazat vállalkozásai között.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.)

15 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.)

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11. o.).

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A nemzetközi közúti fuvarozási társaságok alapítására vonatkozó szabályok be nem tartása eltéréseket idéz elő a belső piacon és hozzájárul a vállalkozások közötti tisztességtelen verseny kialakulásához. Ezért szigorúbbá és ellenőrizhetőbbé kell tenni a nemzetközi fuvarozási társaságok letelepedésének feltételeit, többek között a fedőcégek létrehozása elleni küzdelem érdekében.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A 96/71/EK irányelv17 módosításról szóló 2016. március 8-i javaslatában a Bizottság elismerte, hogy az irányelv végrehajtása sajátos jogi kérdéseket és nehézségeket vet fel a rendkívül mobil közúti szállítási szektorban, és jelezte, hogy a kérdéseket leginkább a közúti szállítási területre vonatkozó ágazatspecifikus jogalkotás tudná rendezni.

(10)  A 96/71/EK irányelv módosításról szóló 2016. március 8-i javaslatában a Bizottság elismerte, hogy az irányelv rendkívül mobil közúti szállítási szektorban történő végrehajtása sajátos jogi kérdéseket és nehézségeket vet fel, és jelezte, hogy a kérdéseket leginkább a közúti szállítási területre vonatkozó ágazatspecifikus jogalkotás tudná rendezni. Figyelembe véve azonban, hogy a közúti szállítási ágazat az egyik legsebezhetőbb ágazat, a 96/71/EK irányelv védelmi minimumszabályait minden munkavállalóra alkalmazni kell.

__________________

__________________

17 COM(2016)0128

17 COM(2016)0128

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Mivel az Unióban járművezető-hiány van, a szakma vonzerejének növelése érdekében jelentősen javítani kell a munkakörülményeket.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A 96/71/EK irányelv közúti szállítási ágazatban történő eredményes és arányos végrehajtásához olyan ágazatspecifikus szabályokat kell alkotni, amelyek figyelembe veszik a közúti szállítási ágazat munkaerejének rendkívül mobil jellegéből fakadó sajátosságokat, valamint egyensúlyt teremtenek a járművezetők szociális védelme és a vállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadsága között.

(11)  A 96/71/EK irányelv közúti szállítási ágazatban történő eredményes és arányos végrehajtásához olyan ágazatspecifikus szabályokat kell alkotni és végrehajtásukat javítani, amelyek figyelembe veszik a közúti szállítási ágazat munkaerejének rendkívül mobil jellegéből fakadó sajátosságokat, valamint egyensúlyt teremtenek a járművezetők szociális védelme és a vállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabadsága között.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  E kiegyensúlyozott kritériumoknak a járművezető és a fogadó tagállam területe közötti elegendő kapcsolat fogalmán kell alapulniuk. Így meg kell határozni egy időküszöböt, amelyen túl a fogadó tagállam minimális bérszintre és minimális éves fizetett szabadságra vonatkozó szabályai alkalmazandók a nemzetközi szállítási műveletek esetében. Indokolt úgy rendelkezni, hogy ez az időküszöb ne legyen alkalmazandó az 1072/2009/EK18 és az 1073/2009/EK rendelet19 szerinti kabotázsműveletekre, mivel a szállítási művelet egésze valamely fogadó tagállamban valósul meg. Következésképpen a kabotázsra a fogadó tagállam minimális bérszintre és éves fizetett szabadságra vonatkozó előírásait kell alkalmazni, függetlenül az adott járművezető által végrehajtott műveletek gyakoriságától és időtartamától.

(12)  Az 1072/2009/EK18 és az 1073/2009/EK19 rendelet szerinti kabotázsműveletek olyan szolgáltatások, amelyek a 96/71/EK irányelv hatálya alá tartoznak, mivel a szállítási művelet teljes egészében egy másik tagállamban valósul meg. Következésképpen a kabotázsra a fogadó tagállam minimális javadalmazásra és éves fizetett szabadságra vonatkozó előírásait kell alkalmazni, függetlenül az adott járművezető által végrehajtott műveletek gyakoriságától és időtartamától.

__________________

__________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az árutovábbítási műveletek sajátosságai, valamint a járművezetőnek a fogadó tagállam területével való kellő kapcsolatának hiánya miatt e műveleteket ki kell zárni az irányelv hatálya alól.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó ágazatspecifikus szabályok hatékonyabb és eredményesebb érvényesítése és a külföldi illetőségű gazdasági szereplőket sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében a digitális menetíró készülékhez hasonló ellenőrzési eszközök előnyeit teljes körűen kihasználó különös adminisztratív és ellenőrzési követelményeket kell meghatározni a közúti szállítási ágazatban.

(13)  A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó ágazatspecifikus, a [COD 2016/0070-nel módosított] 96/71/EK és a 2014//67/EU irányelvből eredő szabályok célzott, hatékonyabb és eredményesebb érvényesítése és a külföldi illetőségű gazdasági szereplőket sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében a belső piaci információs rendszerhez (IMI), a közúti közlekedést szolgáló GNSS-rendszerhez (globális navigációs műholdrendszer) és az intelligens menetíró készülékhez hasonló ellenőrzési eszközök előnyeit teljes körűen kihasználó, a Bizottság által kidolgozott szabványosított formanyomtatványokat és csökkentett különös adminisztratív és ellenőrzési követelményeket kell meghatározni a közúti szállítási ágazatban.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A tagállamok között egyenlőtlenségeket és aránytalan nyereségátcsoportosítást eredményezhetnek azok a gyakorlatok, amelyek keretében a profit nagyobbik részéből az egyik tagállamban működő anyavállalatok részesednek és a többi tagállamban működő fuvarozási leányvállalat korlátozott erőforrásokkal rendelkezik annak ellenére, hogy a forgalom nagyobbik része az ő fuvarozási üzletágukból származik, és e gyakorlatokat el kell kerülni. Az ilyen gyakorlatok negatív társadalmi következménye az, hogy a fuvarozási leányvállalatok működési helye szerinti tagállamokban a járművezetők jövedelmét alacsonyabb szinten tartják. A közúti szállítási ágazaton belüli esetleges tisztességtelen verseny kezelése érdekében ezeket a gyakorlatokat – megelőzésük érdekében – alaposan elemezni kell.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  A szociális jogszabályok teljes körű betartásának garantálása céljából és az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáig az illetékes ellenőrző hatóságok számára hozzáférést és ellenőrzési lehetőséget kell biztosítani az IMI-n és a GNSS-portálon keresztül továbbított összes adathoz.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A 2006/22/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett ellenőrzések minden évben kiterjednek az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó utazó munkavállalók, járművezetők, vállalkozások és járművek, valamint a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó utazó munkavállalók és járművezetők megfelelően nagy, reprezentatív mintájára.;

„Az említett ellenőrzések minden évben kiterjednek az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó utazó munkavállalók, járművezetők, vállalkozások és minden szállítási kategóriájú járművek, valamint a 2002/15/EK irányelv hatálya alá tartozó utazó munkavállalók és járművezetők megfelelően nagy, reprezentatív mintájára.”;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A 2006/22/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási és vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve kell megszervezni. Azokban az esetekben is ellenőrzést kell tartani a vállalkozás telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során az 561/2006/EK vagy a 165/2014/EU rendeletben vagy a 2002/15/EK irányelvben foglaltak súlyos megsértését állapították meg.;

(1)  A telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási és vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve kell megszervezni. Azokban az esetekben is ellenőrzést kell tartani a vállalkozás telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során a maximális heti vagy napi munkaidő és a szünetekre, a pihenőidőre és az éjszakai munkavégzésre vonatkozó követelmények tekintetében az 561/2006/EK vagy a 165/2014/EU rendeletben vagy a 2002/15/EK irányelvben foglaltak súlyos megsértését állapították meg.”;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A 2006/22/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egyedi esetekben indokolással ellátott tagállami megkeresés alapján kerül sor.

b)  egyedi esetekben egy tagállam külön kérése alapján kerül sor.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelés végzésekor alkalmazandó egységes képletet dolgoz ki, amely számításba veszi a jogsértések számát, súlyosságát és előfordulásuk gyakoriságát, a jogsértések feltárása nélkül záruló ellenőrzések eredményeit, valamint azt, hogy a közúti szállítási vállalkozás használt-e mindegyik járművében a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró készüléket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelés végzésekor alkalmazandó egységes képletet dolgoz ki, amely számításba veszi a jogsértések számát, súlyosságát és előfordulásuk gyakoriságát, a jogsértések feltárása nélkül záruló ellenőrzések eredményeit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A célzott közúti ellenőrzések elősegítése érdekében a nemzeti kockázatértékelő rendszerben lévő adatoknak az ellenőrzés időpontjában elérhetőknek kell lenniük az érintett tagállam összes illetékes ellenőrző hatósága számára.

(4)  A célzott közúti ellenőrzések elősegítése érdekében a nemzeti kockázatértékelő rendszerben lévő adatoknak az ellenőrzés időpontjában elérhetőknek kell lenniük a tagállamok összes illetékes ellenőrző hatósága számára;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c a pont (új)

A 2006/22/EK irányelv

9 cikk – 5 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  Az intelligens menetíró készüléket, amely egy 56 napos időszakot felölelve jelzi a járművezetők helyzetét, a nemzetközi szállításban és a kabotázsműveletben részt vevő valamennyi járműben 2020. január 2-ig alkalmazni kell.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a cikk különös szabályokat határoz meg a 96/71/EK irányelvnek a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésével, valamint a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az e járművezetők kiküldetésére vonatkozó adminisztratív követelményekkel és ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatos egyes vonatkozásai tekintetében.

(1)  Ez a cikk különös szabályokat határoz meg a 96/71/EK irányelvnek a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésével, valamint a 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az e járművezetők kiküldetésére vonatkozó adminisztratív követelményekkel és ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatos végrehajtása tekintetében.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az intelligens menetíró készüléket, amely egy 56 napos időszakot felölelve jelzi a járművezetők helyzetét, a nemzetközi szállításban és a kabotázsműveletben részt vevő valamennyi járműben 2020. január 2-ig alkalmazni kell.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az árutovábbítást ki kell zárni az irányelv és a 96/71/EK irányelv alkalmazásából.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok nem alkalmazzák a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontját a szóban forgó irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett vállalkozások által a közúti szállítási ágazatban alkalmazott, az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott nemzetközi szállítási műveleteket végző járművezetőkre, ha a területükre irányuló, az említett műveletek elvégzését szolgáló kiküldetés időtartama egy naptári hónapban legfeljebb 3 nap.

(2)  A tagállamok a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontját alkalmazzák a szóban forgó irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett vállalkozások által a közúti szállítási ágazatban alkalmazott, az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott nemzetközi szállítási vagy kabotázsműveleteket végző járművezetőkre.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a területükre irányuló kiküldetés teljes időtartamára vonatkozóan az 1. cikk (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett vállalkozások által a közúti szállítási ágazatban alkalmazott, a 92/106/EGK irányelv 4. cikkében említett kombinált árufuvarozás közúti fuvarozási szakaszait végző járművezetőkre a 96/71/EK és a 2014/67/EU irányelvet alkalmazzák.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdése b) és c) pontjának alkalmazásában az ugyanazon a napon egynél több tagállamban végzett műveletek esetén azon tagállam feltételei alkalmazandók, amelyek a kiküldött járművezető szempontjából a legelőnyösebbek.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok csak az alábbi igazgatási követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(4)  A tagállamok minden kiküldött gépjárművezető esetében kötelezővé teszik egy másik tagállamban letelepedett közúti fuvarozó számára, hogy legkésőbb a kiküldetés kezdetekor a belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül, indokolatlan késedelem nélkül, egyszerű kiküldetési nyilatkozatot küldjön a Bizottság által kidolgozott és az Unió minden hivatalos nyelvén rendelkezésre bocsátott, egységes elektronikus formában az illetékes nemzeti hatóságoknak, az alábbi információkkal:

a)  egy másik tagállamban letelepedett közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy legkésőbb a kiküldetés kezdetekor a fogadó tagállam valamely hivatalos nyelvén vagy angolul kiküldetési nyilatkozatot küldjön elektronikus formában az illetékes nemzeti hatóságoknak, kizárólag az alábbi információkkal:

 

i.  a közúti fuvarozó neve;

i.  a közúti fuvarozó neve és leányvállalat esetén a székhely címe;

ii.   a letelepedés helye szerinti tagállamban lévő szállításszervező vagy más kapcsolattartó elérhetőségei, aki a szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatóságaival egyeztet, valamint a dokumentumokat és értesítéseket elküldi és fogadja;

ii.   a letelepedés helye szerinti tagállamban lévő szállításszervező vagy más kapcsolattartó elérhetőségei, aki a szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatóságaival egyeztet, valamint a dokumentumokat és értesítéseket elküldi és fogadja;

iii.  a kiküldött járművezetők várható száma és személyazonossága;

iii.  a kiküldött járművezetőkre vonatkozó információk, beleértve a következőket: név, lakóhely szerinti ország, a munkaszerződés esetében alkalmazandó munkaügyi jog, a társadalombiztosítási járulékok fizetésének helye szerinti ország és a társadalombiztosítási szám;

iv.  a kiküldetés várható időtartama, kezdetének és végének tervezett dátuma;

iv.  minden munkavállaló kiküldetése kezdetének és végének tervezett dátuma, a lehetséges meghosszabbítás sérelme nélkül, amennyiben az előre nem látható körülmények miatt szükségessé válik;

v.  a kiküldetéshez használt járművek rendszáma;

v.  a kiküldetéshez használt járművek rendszáma;

vi.  a szállítási szolgáltatás típusa, azaz áruszállítás, személyszállítás, nemzetközi szállítás, kabotázsművelet;

vi.  a szállítási szolgáltatás típusa, azaz áruszállítás, személyszállítás, nemzetközi szállítás, kabotázsművelet;

Az első albekezdésben említett egyszerű nyilatkozat legfeljebb hat hónapos időszakra vonatkozhat, amelyet a közúti fuvarozó indokolatlan késedelem nélkül a tényleges helyzetnek megfelelően elektronikusan frissít.

 

(4a)  A tagállamok csak az alábbi igazgatási követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

b)  a járművezető kötelezése arra, hogy tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél kérésre papíralapon vagy elektronikus formában mutassa be a kiküldetési nyilatkozat egy példányát és a fogadó tagállamban végzett szállítási művelet bizonyítékát, például elektronikus fuvarlevelet (e-CMR) vagy az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti bizonyítékot;

a) a közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy közúti ellenőrzések céljából papíralapon vagy elektronikus formában a következő dokumentumokkal lássa el a járművezetőt:

 

i.   a (4) bekezdésben említett egyszerű nyilatkozat másolata,

 

ii.   a fogadó tagállamban végzett szállítási művelet 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti bizonyítéka.

 

iii.   elektronikus fuvarlevél (e-CMR);

 

iv.   a munkaszerződésnek a fogadó tagállam egyik hivatalos nyelvére vagy angolra lefordított példánya;

 

v.   az utolsó két hónapra vonatkozó fizetési jegyzék egy példánya;

c)  a járművezető kötelezése arra, hogy tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be a menetíró készülékben rögzített adatokat, és különösen azon tagállamok országkódját, amelyekben a járművezető a nemzetközi közúti szállítási műveletek vagy kabotázsműveletek végzésekor tartózkodott;

b)  a járművezető kötelezése arra, hogy tartsa magánál és közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be a vonatkozó menetíró készülékben rögzített adatokat, és különösen a járművezetőnek a rögzített határátlépéseket tartalmazó kártyáját és azon tagállamok országkódját, amelyekben a járművezető a nemzetközi közúti szállítási műveletek vagy kabotázsműveletek végzésekor tartózkodott;

d)  a munkaszerződés vagy a 91/533/EGK tanácsi irányelv 3. cikke értelmében azzal egyenértékű dokumentum egy, a fogadó tagállam valamely hivatalos nyelvére vagy angolra lefordított példányát;

 

e)  a járművezető kötelezése arra, hogy közúti ellenőrzésnél kérésre mutassa be papíralapon vagy elektronikus formában a megelőző két hónapra szóló fizetési jegyzékek példányait; a közúti ellenőrzés során a járművezető számára lehetővé kell tenni, hogy felvegye a kapcsolatot a központi irodával, a szállításszervezővel vagy bármely más személlyel vagy szervvel, aki vagy amely ezeket a dokumentumokat számára elküldheti;

 

f)  a közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy a kiküldetés időtartamának végét követően a fogadó tagállam hatóságainak megkeresésére észszerű határidőn belül papíralapon vagy elektronikus formában nyújtsa be a b), a c) és az e) pontban említett dokumentumok példányait.

c)  a közúti fuvarozó kötelezése arra, hogy a kiküldetés időtartamának végét követően a fogadó tagállam hatóságainak megkeresésére indokolatlan késedelem nélkül papíralapon vagy elektronikus formában nyújtsa be az a) és b) pontban említett dokumentumok, ideértve a vonatkozó fizetési jegyzékek, példányait.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

 

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamok egyéb adminisztratív követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket is előírhatnak, amennyiben olyan további helyzetek vagy új fejlemények merülnek fel, amelyek esetében a meglévő adminisztratív követelmények és ellenőrzési intézkedések nem tűnnek elégségesnek vagy eléggé hatékonynak a 96/71/EK irányelvben [2014/67/EU irányelvben] és ezen irányelvben előírt kötelezettségeknek való megfelelés hatékony nyomon követése céljából, feltéve, hogy az ilyen egyéb követelmények és intézkedések indokoltak és arányosak.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A tagállamok értesítik a Bizottságot és tájékoztatják a szolgáltatókat minden általuk alkalmazott vagy végrehajtott, a (4a) bekezdésben említettek szerinti intézkedésről. A Bizottság értesíti a többi tagállamot az érintett intézkedésekről. A szolgáltatókra vonatkozó információkat általában a 2014/67/EU irányelv 5. cikkében említett egységes hivatalos nemzeti honlapon kell elérhetővé tenni. A Bizottság szorosan nyomon követi a (4a) bekezdésben említett intézkedések alkalmazását, értékeli azok uniós jognak való megfelelését, továbbá adott esetben az EUMSZ szerinti hatáskörének megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket. A Bizottság rendszeresen jelentést tesz a Tanácsnak a tagállamok által közölt intézkedésekről és – adott esetben – az általa végzett vizsgálat vagy értékelés aktuális állásáról.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  A 2. cikk (4a) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett bizonyítékokat a járműben kell tartani, és ezeket a kiküldött járművezetőnek a közúti ellenőrzés során a fogadó tagállam ellenőrzést végző meghatalmazott tisztviselőinek be kell mutatnia.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  Annak értékelése céljából, hogy a 96/71/EK és a 2014/67/EU irányelv rendelkezései teljesülnek-e, a fogadó tagállam illetékes hatóságai a közúti ellenőrzések során ellenőrzik a következőket:

 

a)   az aktuális nap és a megelőző 56 nap menetíró készülék által rögzített adatai;

 

b)   az aktuális nap és a megelőző 56 nap elektronikus fuvarlevelei;

 

c)   a (4a) bekezdés a), b) és c) pontjában említett dokumentumok.

 

A közúti ellenőrző hatóságok a fenti bekezdésben említett összes információt továbbítják a 96/71/EK és a 2014/67/EU irányelvnek való megfelelés értékeléséért felelős tagállam illetékes hatóságainak.

 

Az irányelv végrehajtásának megkönnyítése érdekében a tagállamok illetékes hatóságai a 2014/67/EU irányelvben és az 1071/2009/EK rendeletben megállapított feltételek mellett együttműködnek, és kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak, valamint biztosítják egymás számára az összes releváns információt.

 

A tagállamok a határon átnyúló végrehajtás és a célzott ellenőrzések eredményességének növelése céljából valamennyi érintett meghatalmazott ellenőrző hatóság számára valós idejű hozzáférést biztosítanak az IMI-hez, az 1071/2009/EK rendelettel létrehozott nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz, az ezen cikk (4) bekezdésében említett egyszerű nyilatkozatokhoz és bármely egyéb releváns adatbázisokhoz.

Indokolás

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 4 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  A legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében nyilvánossá teszik a vonatkozó jogi követelményeket nem teljesítő közúti fuvarozók uniós jegyzékét. Ez az uniós jegyzék az uniós szinten kidolgozott, közös kritériumokon alapul, és azt az Európai Munkaügyi Hatóság évente felülvizsgálja. Az uniós jegyzékben felsorolt közúti fuvarozók működési tilalom hatálya alá tartoznak. Az uniós jegyzékben szereplő működési tilalmak a tagállamok egész területén alkalmazandók. Kivételes esetekben a tagállamok egyoldalú intézkedéseket hozhatnak. Sürgősségi helyzet és előre nem látott biztonsági probléma esetén a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy saját területükre vonatkozóan azonnal működési tilalmat adjanak ki.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (4) bekezdés a) pontja alkalmazásában a közúti fuvarozó legfeljebb hat hónap időtartamra szóló kiküldetési nyilatkozatot küldhet el.

törölve

Indokolás

A járművezetők csoportjára és valamennyi szállítástípusra vonatkozó, hat hónapot felölelő kiküldetési nyilatkozat nem jelent semmilyen hozzáadott értéket a végrehajtás szempontjából, mivel csak nagyon általános információkat tartalmaz, amelyek alapján a végrehajtók nem tudják értékelni a kiküldetés valódiságát. Ezzel szemben a járművezetőnkénti és kiküldetésenként kiküldetési nyilatkozat valódi és végrehajtható kapcsolatot teremt egyrészt a szállítási művelet, másrészt pedig az abban részt vevő járművezető és jármű között. Ez az egyetlen módja a lehetséges visszaélések kiszűrésének.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok illetékes hatóságai a 2014/67/EU irányelvben és az 1071/2009/EK rendeletben megállapított feltételek mellett szorosan együttműködnek, és kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak, valamint biztosítják egymás számára az összes releváns információt.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  A tagállamok a határon átnyúló végrehajtás és a célzott ellenőrzések eredményességének növelése céljából valamennyi érintett meghatalmazott ellenőrző hatóság számára valós idejű hozzáférést biztosítanak az IMI-hez, az 1071/2009/EK rendelettel létrehozott nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz, az ezen cikk (4) bekezdésében említett egyszerű nyilatkozatokhoz és bármely egyéb releváns adatbázisokhoz.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb […]-ig [Az átültetésre rendelkezésre álló időkeret a lehető legrövidebb lesz, és főszabályként nem haladja meg a két évet] elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb [ az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két év]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 2003/88/EK, a 96/71/EK és a 2014/67/EU irányelv a második albekezdésben említett dátumig teljes egészében alkalmazandó marad.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Végrehajtási követelmények és a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok

Hivatkozások

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.6.2017

Társbizottságok – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

14.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Martina Dlabajová

21.9.2017

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

23

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok

Hivatkozások

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

4.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

21

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Benyújtás dátuma

8.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat