Pranešimas - A8-0206/2018Pranešimas
A8-0206/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

8.6.2018 - (COM(2017) 0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Merja Kyllönen
Nuomonės referentė (*):
Martina Dlabajová, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis


EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

(COM(2017) 0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0278),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0170/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0206/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  atsižvelgiant į didelį darbo jėgos judumą kelių transporto sektoriuje, reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui skirtas taisykles, kuriomis būtų siekiama užtikrinti veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas, laisvo prekių judėjimo ir vairuotojų socialinės apsaugos pusiausvyrą. Todėl šia direktyva siekiama užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą, padėti suderinti ir skatinti vykdymo užtikrinimą, kovoti su neteisėta praktika ir mažinti administracinę naštą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant sukurti saugų, veiksmingą ir socialiai atsakingą kelių transporto sektorių, reikia užtikrinti tinkamas vairuotojų darbo sąlygas ir socialinę apsaugą, o veiklos vykdytojams tinkamas verslo ir sąžiningos konkurencijos sąlygas;

(1)  siekiant sukurti saugų, veiksmingą ir socialiai atsakingą kelių transporto sektorių, reikia užtikrinti laisvą prekių judėjimą ir laisvę teikti paslaugas, tinkamas vairuotojų darbo sąlygas ir socialinę apsaugą, veiklos vykdytojams tinkamą verslo ir konkurencinę aplinką, laikantis Sutartyse garantuojamų pagrindinių laisvių, visų pirma laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  visos kelių transportui taikomos nacionalinės taisyklės turi būti proporcingos ir pagrįstos ir turi netrukdyti naudotis Sutartyje garantuojamomis pagrindinėmis laisvėmis, pvz., paslaugų judėjimo laisve, ir nemažinti jų patrauklumo, kad būtų išlaikytas arba padidintas konkurencingumas Sąjungoje, kartu laikantis vairuotojų darbo sąlygų ir socialinės apsaugos reikalavimų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  dėl kelių transporto paslaugoms būdingo didelio mobilumo itin daug dėmesio reikia skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog vairuotojai galėtų pasinaudoti savo teisėmis, o veiklos vykdytojai nesusidurtų su neproporcingomis administracinėmis kliūtimis, kurios nepagrįstai ribotų jų laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas;

(2)  dėl kelių transporto paslaugoms būdingo didelio mobilumo itin daug dėmesio reikia skirti tam, kad būtų užtikrinta vairuotojų galimybė pasinaudoti savo teisėmis, o veiklos vykdytojai, daugiausia MVĮ (90 proc.), kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, nesusidurtų su neproporcingomis administracinėmis kliūtimis ar piktnaudžiavimu ir diskriminavimu vykdant kontrolę, kas nepagrįstai ribotų jų laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  visos kelių transportui taikomos nacionalinės taisyklės turi būti proporcingos ir pagrįstos ir turi netrukdyti naudotis Sutartyje garantuojamomis pagrindinėmis laisvėmis, pvz., laisvu prekių judėjimu ir laisve teikti paslaugas, ir nemažinti jų patrauklumo, kad laikantis vairuotojų darbo sąlygų ir socialinės apsaugos reikalavimų ir atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką, nes vairuotojai yra itin mobilūs darbuotojai, o ne komandiruojami darbuotojai, būtų išlaikytas arba net padidintas konkurencingumas Sąjungoje, įskaitant produktų ir paslaugų kainų konkurencingumą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir palankesnių sąlygų šalies ir užsienio veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai konkuruojant naudotis laisve teikti kelių transporto paslaugas pusiausvyra;

(3)  siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir palankesnių sąlygų šalies ir užsienio veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai ir laikantis proporcingumo bei nediskriminavimo principų konkuruojant naudotis laisve teikti kelių transporto paslaugas pusiausvyra. Todėl bet koks nacionaliniu lygmeniu transporto sektoriuje taikytinas nacionalinės teisės aktas arba politika turi būti palankūs bendros Europos transporto erdvės kūrimui ir stiprinimui ir jais jokiu būdu neturi būti prisidedama prie vidaus rinkos suskaidymo; 

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  įvertinus galiojančių Sąjungos kelių transporto sektoriui taikomų socialinės teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų. Be to, taisykles valstybės narės aiškina, taiko ir įgyvendina nevienodai. Tai sukuria teisinį netikrumą ir laikomasi nevienodo požiūrio į vairuotojus ir veiklos vykdytojus, o tai daro neigiamą poveikį darbo, socialinėms ir konkurencijos sąlygoms šiame sektoriuje;

(4)  įvertinus galiojančių Sąjungos kelių transporto sektoriui taikomų socialinės teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų, taip pat neteisėtos praktikos, pvz., priedangos įmonių, naudojimo atvejų. Reikėtų labiau akcentuoti kovą su nedeklaruojamu darbu transporto sektoriuje. Be to, taisykles valstybės narės aiškina, taiko ir įgyvendina nevienodai, sukurdamos vairuotojams ir operatoriams didelę administracinę naštą. Tai sukuria teisinį netikrumą ir atitinkamai daro neigiamą poveikį darbo, socialinėms ir konkurencijos sąlygoms šiame sektoriuje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB1a ir 2014/67/ES1b būtų taikomos tinkamai, reikėtų sustiprinti kontrolės priemones ir bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, kad būtų kovojama su sukčiavimu komandiruojant darbuotojus, taip pat reikėtų vykdyti griežtesnes patikras, kad būtų užtikrinta, jog komandiruotų vairuotojų socialinės įmokos išties yra sumokamos;

 

_________________

 

1a. 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).

 

1b .2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  norint apsaugoti vairuotojų darbo sąlygas ir išvengti konkurencijos iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų vykdymą. Todėl pageidautina, kad galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų;

(5)  norint apsaugoti vairuotojų darbo sąlygas ir išvengti konkurencijos iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir nuosekliai užtikrinti darbo ir poilsio laiko nuostatų vykdymą, nes tai būtina norint pagerinti saugumą keliuose. Todėl pageidautina, kad galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų. Turėtų būti galimybė vykdyti kompleksinius vairavimo trukmės ir darbo laiko patikrinimus ir tikrinimus, kaip laikomasi darbuotojų komandiravimo taisyklių, nesukeliant papildomos administracinės naštos. Patikrinimai, kaip laikomasi nuostatų dėl darbo laiko, turėtų apsiriboti patikrinimais transporto bendrovių patalpose, kol nesukurta technologija, suteikianti galimybę atlikti darbo laiko patikrinimus keliuose;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  atsižvelgiant į specifinį transporto paslaugų pobūdį ir tiesioginį jų poveikį laisvam prekių judėjimui ir ypatingą dėmesį skiriant kelių eismo saugai ir saugumui, patikrinimų kelyje skaičius turėtų būti kuo mažesnis. Vairuotojai neturėtų būti atsakingi už jų įmonėms priskirtus papildomus administracinius įpareigojimus. Darbo laiko taisyklių laikymasis turėtų būti kontroliuojamas tik vežėjų patalpose;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  siekiant veiksmingesnių, greitesnių ir dažnesnių patikrinimų keliuose ir siekiant mažinti administracinę naštą vairuotojams, patikrinimai, ar laikomasi Direktyvos 2002/15/EB, turėtų būti atliekami per patikrinimus įmonėse, o ne keliuose;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekdamos skatinti veiksmingą administracinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, valstybės narės, naudodamosi Europos kelių transporto įmonių registru (ERRU), kuriam taikomas Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas teisinis pagrindas, turėtų tarpusavyje sujungti savo nacionalinius elektroninius registrus. Valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant kelių inspektorius, galėtų tiesiogiai ir realiuoju laiku naudotis ERRU pateiktais duomenimis ir informacija;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas geriau ir vienodžiau taikyti būtiniausias sąlygas Reglamentui (EB) Nr. 561/2006, Reglamentui (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyvai 2002/15/EB įgyvendinti ir sudaryti palankesnes sąlygas kelių transporto vežėjams laikytis administracinių reikalavimų komandiruojant vairuotojus, Komisija turėtų parengti vieną ar kelis deklaracijų pateikimo IMI modulius ir elektroninę taikomąją programą, kad atlikdami patikrinimus keliuose inspektoriai turėtų tiesioginę prieigą prie ERRU ir IMI duomenų realiuoju laiku;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas darbuotojams ir įmonėms, reikia daryti pažangą išmaniojo vykdymo užtikrinimo srityje ir teikti bet kokią galimą paramą visiškam rizikos vertinimo sistemų įdiegimui ir naudojimui. Tuo tikslu reikia vykdymo užtikrinimo institucijoms suteikti galimybę realiuoju laiku susipažinti su nacionalinių elektroninių registrų (NER) duomenimis ir kuo daugiau naudotis Europos kelių transporto įmonių registro (ERRU) duomenimis.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  kelių transporto veiklai taikytinos darbuotojų komandiravimo taisyklės turėtų būti subalansuotos ir paprastos, o dėl jų valstybėms narėms ir transporto įmonėms tenkanti administracinė našta –maža. Jomis neturėtų būti siekiama atgrasyti nuo veiklos už įmonės įsisteigimo šalies ribų;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  su sunkumais susidurta ir taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB15 nurodytas darbuotojų komandiravimo taisykles bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/67/ES16 nustatytas administracinių reikalavimų taisykles kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos nacionalinės priemonės dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo, veiklos vykdytojams Sąjungos nerezidentams tenka didelė administracinė našta. Todėl nepagrįstai apribojama laisvė teikti tarpvalstybines kelių transporto paslaugas, o tai daro neigiamą šalutinį poveikį darbo vietoms;

(9)  su sunkumais susidurta ir taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB15 nurodytas darbuotojų komandiravimo taisykles bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/67/ES16 nustatytas administracinių reikalavimų taisykles kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas. Kadangi dėl nekoordinuojamų nacionalinių priemonių dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo atsirado teisinio netikrumo, iškreipta konkurencija transporto sektoriuje ir veiklos vykdytojams Sąjungos nerezidentams tenka didelė administracinė našta. Todėl buvo nepagrįstai apribota laisvė teikti tarpvalstybines kelių transporto paslaugas, o tai daro neigiamą šalutinį poveikį darbo vietoms ir transporto įmonių konkurencingumui. Būtina suderinti administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones, kad komandiruojami vežėjai būtų apsaugoti nuo nereikalingo arba nepagrįsto vėlavimo;

_________________

_________________

15 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).

15 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  kad būtų užtikrintas tinkamas taisyklių įgyvendinimas, valstybės narės turėtų keistis duomenimis ir informacija, taip pat bendradarbiauti administraciniu požiūriu ir teikti savitarpio pagalbą naudodamosi Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), kuriai taikomas Reglamente (ES) Nr. 1034/2012 įtvirtintas teisinis pagrindas. Be to, komandiravimo deklaracijos tarp vežėjų ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų turėtų būti atnaujinamos ir perduodamos per IMI. Siekiant šio pastarojo tikslo, reikėtų sukurti analogišką viešąją IMI sistemos sąsają, kuria galėtų naudotis vežėjai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  visi prekių tiekimo grandinės dalyviai turėtų prisiimti tinkamą atsakomybės dalį už šioje direktyvoje nustatytų taisyklių pažeidimus. To turėtų būti siekiama atvejais, kai dalyvis žinojo apie pažeidimus, arba kai atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes nustatoma, kad turėjo apie juos žinoti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c)  siekiant užtikrinti, kad kelių transporto sektoriaus vairuotojų komandiravimo kontrolės priemonės būtų taikomos tinkamai, kaip nustatyta Direktyvose 96/71/EB ir 2014/67/ES, reikėtų sustiprinti kontrolės priemones ir bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, kad būtų kovojama su sukčiavimu komandiruojant vairuotojus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9d)  rangovai turėtų būti skatinami veikti socialiai atsakingai ir naudotis šioje direktyvoje nustatytų taisyklių besilaikančių vežėjų paslaugomis. Kad rangovams būtų lengviau rasti tokius vežėjus, Komisija turėtų įvertinti esamas visų prekių tiekimo grandinės dalyvių socialiai atsakingą elgesį skatinančias priemones ir geriausios praktikos pavyzdžius ir prireikus sukurti Europos patikimų transporto bendrovių platformą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atsižvelgiant į tai, kad Europoje trūksta vairuotojų, reikėtų labai pagerinti darbo sąlygas, kad padidėtų šios profesijos patrauklumas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir proporcingą Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą kelių transporto sektoriuje, reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui skirtas taisykles, kuriomis atsižvelgiama į tai, kad kelių transporto sektoriui būdingas didelis darbo judumas, ir numatoma vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas pusiausvyra;

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir proporcingą Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą kelių transporto sektoriuje, reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui skirtas taisykles, kuriomis būtų atsižvelgiama į tai, kad kelių transporto sektoriui būdingas didelis darbo judumas, ir numatoma vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas pusiausvyra. Pagal šios direktyvos sąlygas kelių transporto sektoriui turėtų būti taikomos Direktyvos 96/71/EB nuostatos dėl darbuotojų komandiravimo ir Direktyvos 2014/67/ES nuostatos dėl tų nuostatų vykdymo užtikrinimo;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  tokie subalansuoti kriterijai turėtų būti pagrįsti pakankamos vairuotojo sąsajos su priimančiosios valstybės narės teritorija sąvoka. Todėl reikėtų nustatyti laiko ribą, kurią viršijus, tarptautinio transporto operacijų atveju taikomos priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių mokamų atostogų taisyklės. Ši laiko riba neturėtų būti taikoma kabotažo operacijoms, apibrėžtoms reglamentuose 1072/200918 ir 1073/200919, nes visa transporto operacija vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje. Todėl kabotažui turėtų būti taikomos priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių mokamų atostogų taisyklės, nepriklausomai nuo vairuotojo atliekamų operacijų dažnumo ir trukmės;

(12)  tokie subalansuoti kriterijai turėtų būti pagrįsti pakankamos vairuotojo sąsajos su priimančiosios valstybės narės teritorija sąvoka. Ši pakankama sąsaja egzistuoja vykstant kabotažo operacijoms, apibrėžtoms reglamentuose 1072/2009 ir 1073/2009, nes visa transporto operacija vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje. Atitinkamai kabotažui turėtų būti taikomos Direktyvos 96/71/EB ir Direktyvos 2014/67/ES nuostatos. Be to, taisyklės dėl komandiravimo taip pat taikomos mišriojo vežimo kelių transporto operacijoms, kaip nurodoma Direktyvoje 1992/106/EB, jei kelių transporto operacija vykdoma toje pačioje valstybėje narėje;

__________________

__________________

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

19 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

19 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  Direktyva 96/71/EB turėtų būti taikoma kabotažo operacijoms, apibrėžtoms Reglamentuose (EB) Nr. 1072/2009 ir 1073/2009, nes visa transporto operacija vyksta priimančiojoje valstybėje narėje ir taip kuriama tiesioginė konkurencija su vietos įmonėmis. Todėl kabotažui turėtų būti taikoma Direktyva 96/71/EB, neatsižvelgiant į vairuotojo atliekamų operacijų dažnumą ir trukmę;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  kadangi nėra pakankamos vairuotojo sąsajos su tranzito valstybės narės teritorija, tranzito operacijų nereikėtų laikyti komandiravimo atvejais;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  kelių transporto sektorius yra labai judus, tad reikia laikytis bendro požiūrio į tam tikrus darbo užmokesčio aspektus šiame sektoriuje. Transporto įmonėms reikia teisinio tikrumo dėl taisyklių ir reikalavimų, kurių jos turi laikytis. Tos taisyklės ir reikalavimai turėtų būti aiškūs, suprantami ir lengvai prieinami transporto bendrovėms, taip pat jais turi būti suteikta galimybė atlikti veiksmingus patikrinimus. Svarbu, kad dėl naujų taisyklių neatsirastų nereikalingos administracinės naštos ir kad jose būtų tinkamai atsižvelgta į MVĮ interesus;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  norint užtikrinti veiksmingą ir efektyvų šiam konkrečiam sektoriui skirtų darbuotojų komandiravimo taisyklių vykdymo užtikrinimą ir išvengti neproporcingos administracinės naštos veiklos vykdytojų nerezidentų sektoriuje, kelių transporto sektoriuje reikėtų nustatyti konkrečius administracinius ir kontrolės reikalavimus visiškai pasinaudojant kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, skaitmeniniais tachografais;

(13)  norint užtikrinti veiksmingą ir efektyvų šiam konkrečiam sektoriui skirtų darbuotojų komandiravimo taisyklių vykdymo užtikrinimą ir išvengti neproporcingos administracinės naštos veiklos vykdytojų nerezidentų sektoriuje, kelių transporto sektoriuje reikėtų nustatyti konkrečius administracinius ir kontrolės reikalavimus visapusiškai pasinaudojant kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, skaitmeniniais tachografais. Siekiant užtikrinti, kad šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71 nustatyti įpareigojimai nebūtų tokie sudėtingi, valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė kelių transporto vežėjams taikyti tik šioje direktyvoje nurodytus administracinius reikalavimus, kurie buvo pritaikyti prie kelių transporto sektoriaus;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant kuo labiau sumažinti vairuotojui tenkančią administracinę ir dokumentų tvarkymo naštą, valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, vežėjai kompetentingų valdžios institucijų prašymu turi pateikti šioje direktyvoje nurodytus dokumentus, taip pat visus reikalingus dokumentus, kaip nustatyta Direktyvos 2014/67/ES III skyriuje dėl valstybių narių savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  siekiant palengvinti šios direktyvos įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo užtikrinimą, intensyvesniam regioninių ir vietos institucijų keitimuisi informacija tarpvalstybiniu mastu valstybėse narėse turėtų būti naudojama Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), sukurta Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012. Taip pat galėtų būti naudinga praplėsti IMI funkcijas, įtraukiant paprastų deklaracijų teikimą ir perdavimą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c)  siekiant sumažinti administracinę naštą vežėjams (dažnai tai yra mažosios ir vidutinės įmonės), būtų tikslinga supaprastinti vežėjų komandiravimo deklaracijų siuntimo procesą naudojant standartines formas su tam tikrais iš anksto nustatytais elementais, išverstais į visas oficialias Sąjungos kalbas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13d)  bendras darbuotojų komandiravimo taisyklių įgyvendinimas ir taikymas kelių transporte galėtų turėti poveikio Sąjungos krovinių vežimo keliais sektoriui. Todėl valstybės narės ir Komisija turėtų atidžiai stebėti šio proceso poveikį;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13e)  užtikrinant vykdymą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama patikrinimams įmonių patalpose. Patikrinimų kelyje neturėtų būti atsisakyta, tačiau turėtų būti nediskriminuojant tikrinami tik važtaraščiai arba jų elektroninės versijos, išankstinės registracijos patvirtinimai ir pažymos dėl grįžimo į šalį, kurioje yra įsisteigęs vežėjas arba gyvena vairuotojas. Atliekant patikrinimus kelyje pirmiausia turėtų būti kontroliuojami tachografų duomenys, kurie yra labai svarbūs norint nustatyti vairuotojo ir transporto priemonės veiklą vežimo keturių savaičių iš eilės laikotarpiu ir geografinę šios veiklos aprėptį. Šiuo atveju galėtų padėti šalies kodo įrašymas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13f)  Komisija turėtų pakartotinai įvertinti darbuotojų komandiravimo taisyklių taikymo ir vykdymo užtikrinimo poveikį kelių transporto sektoriui ir pateikti ataskaitą Parlamentui ir Tarybai, taip pat pateikti pasiūlymus, kaip jas dar supaprastinti ir kaip sumažinti administracinę naštą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13g)  pripažįstant tai, kad transporto sektoriui, kuriame komandiruotės iš esmės laikomos vairuotojų darbu, reikia skirti ypatingą dėmesį, reikėtų užtikrinti, kad Direktyvos 96/71/ES taikymas kelių transporto sektoriui sutaptų su iš dalies pakeistos Direktyvos 2006/22/EB įsigaliojimo data, reikalavimų dėl vykdymo užtikrinimo ir konkrečių taisyklių, susijusių su Direktyva 96/71/ES ir Direktyva 2014/67/ES dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje, aspektais;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13h)   siekiant šios direktyvos priedus pritaikyti prie geriausios praktikos pokyčių, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl šių priedų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais\*. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  keitimasis informacija, užtikrinant veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą ir savitarpio paramą, turėtų atitikti Reglamente 2016/679 nustatytas taisykles dėl asmens duomenų apsaugos;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  visi tiekimo grandinėje dalyvaujantys partneriai turėtų laikytis taisyklių, kuriomis užtikrinamos geros socialinės sąlygos visoje krovinių vežimo kelių transportu rinkoje. Siekiant sukurti ekonomiškai ir socialiai darnią Europos vidaus rinką, turėtų būti nustatyta ir įgyvendinta atsakomybės grandinė, kuri apimtų visus logistikos grandinėje dalyvaujančius subjektus. Didinant skaidrumą ir atsakomybę bei socialinę ir ekonominę lygybę bus didinamas vairuotojo profesijos patrauklumas ir skatinama sveika konkurencija;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Direktyva 2006/22/EB

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie patikrinimai kasmet apima didelę tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, įmonių bei transporto priemonių, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, ir mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupę.;

Šie patikrinimai kasmet apima didelę tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, įmonių bei transporto priemonių, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, ir, patikrinimų patalpose atveju, mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupę. Valstybės narės turi vykdyti patikrinimus keliuose, kaip laikomasi Direktyvos 2006/22/EB, tik kai bus įdiegta technologija, suteikianti galimybę atlikti veiksmingus patikrinimus. Iki tol šie patikrinimai atliekami išskirtinai transporto įmonių patalpose.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Direktyva 2006/22/EB

2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė patikrinimus organizuoja taip, kad būtų patikrinami bent 3 % darbo dienų, kurias dirbo transporto priemonių, kurioms taikomi Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyva 2002/15/EB, vairuotojai.

Kiekviena valstybė narė patikrinimus organizuoja taip, kad būtų patikrinami bent 3 % darbo dienų, kurias dirbo transporto priemonių, kurioms taikomi Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyva 2002/15/EB, vairuotojai. Atlikus patikrinimą kelyje ir vairuotojui nesugebėjus pateikti vieno ar daugiau reikalaujamų dokumentų, vairuotojams leidžiama tęsti savo transporto operaciją, o transporto veiklos vykdytojas valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, privalo pateikti kompetentingoms institucijoms reikiamus dokumentus.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Direktyva 2006/22/EB

2 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį Komisijai pateikiamoje informacijoje nurodomas kelyje patikrintų vairuotojų, įmonėse atliktų patikrinimų, patikrintų darbo dienų ir nustatytų pažeidimų skaičius bei jų pobūdis, nurodant, ar buvo vežami keleiviai ar prekės.

4.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį Komisijai pateikiamoje informacijoje nurodomas kelyje patikrintų vairuotojų, įmonėse atliktų patikrinimų, jų patalpose patikrintų darbo dienų ir nustatytų pažeidimų skaičius bei jų pobūdis, nurodant, ar buvo vežami keleiviai, ar prekės.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

5 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

Mažiausiai šešis kartus per metus valstybės narės atlieka vairuotojų ir transporto priemonių, kurioms taikomi Reglamentai (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85, suderintus patikrinimus keliuose. Šiuos patikrinimus tuo pat metu vykdo dviejų ar daugiau valstybių narių vykdomosios institucijos, kiekviena savo šalies teritorijoje.

Mažiausiai šešis kartus per metus valstybės narės atlieka vairuotojų ir transporto priemonių, kurioms taikomi Reglamentai (EB) Nr. 561/2006 arba (EEB) Nr. 165/2014, suderintus patikrinimus keliuose ir įmonių patalpose. Šiuos patikrinimus tuo pat metu vykdo dviejų ar daugiau valstybių narių vykdomosios institucijos, kiekviena savo šalies teritorijoje. Suderintų patikrinimų rezultatų santrauka pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo skelbiama viešai.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2006/22/EB

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Patikrinimai įmonėse organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 2002/15/EB pažeidimai.;

1.  Patikrinimai įmonėse organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 pažeidimai.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

7 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  7 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b) pagal Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 16 straipsnio 2 dalį kas dveji metai Komisijai siunčia statistines ataskaitas;

„b) pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį kas dveji metai Komisijai siunčia statistines ataskaitas;“;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

1. Informacija, kuria keičiamasi dvišaliu pagrindu pagal Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 17 straipsnio dalį arba Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 19 straipsnio 3 dalį, keičiasi paskirtosios įstaigos, apie kurias pagal 7 straipsnio 2 dalį pranešta Komisijai:

1. Informacija, kuria keičiamasi dvišaliu pagrindu pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 22 straipsnio 2 dalį arba Reglamento (ES) Nr. 165/2014 40 straipsnį, keičiasi paskirtosios įstaigos, apie kurias pagal 7 straipsnį pranešta Komisijai:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei atskirais atvejais valstybė narė pateikia pagrįstą prašymą.

b)  atskirais atvejais valstybei narei pateikus konkretų prašymą, jei prašoma informacija neprieinama atlikus paiešką nacionaliniuose elektroniniuose registruose, nurodytuose Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 5 dalyje.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 1 a dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a.  Valstybė narė kitų valstybių narių pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą prašomą informaciją pateikia per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos tais atvejais, kai reikia išsamiai išnagrinėti arba atlikti patikrinimus atitinkamose įmonėse. Valstybės narės gali susitarti dėl trumpesnio termino. Skubiais atvejais arba tais atvejais, kai reikia tik atlikti paiešką registruose, pavyzdžiui, rizikos vertinimo sistemoje, prašoma informacija pateikiama per tris darbo dienas.

1a.  Valstybė narė kitų valstybių narių pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą prašomą informaciją pateikia per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai reikia išsamiai išnagrinėti arba atlikti patikrinimus atitinkamose įmonėse, nustatomas 20 darbo dienų laikotarpis. Valstybės narės gali susitarti dėl trumpesnio termino. Skubiais atvejais arba tais atvejais, kai reikia tik atlikti paiešką registruose, pavyzdžiui, rizikos vertinimo sistemoje, prašoma informacija pateikiama per tris darbo dienas.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 1 a dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji apie tai per dešimt darbo dienų praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali atmesti.

Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji apie tai per penkias darbo dienas praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali atmesti.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 1 a dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė apie tai per dešimt darbo dienų praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Šį klausimą valstybės narės aptaria tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą.

Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, valstybė narė, kurios to prašoma, per penkias darbo dienas apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo priežastis bei tinkamai paaiškina, kodėl sunku pateikti atitinkamą informaciją arba kodėl neįmanoma to padaryti. Šį klausimą valstybės narės aptaria tarpusavyje siekdamos rasti iškilusios problemos sprendimo būdą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 1 a dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai Komisija sužino apie nuolatines problemas keičiantis informacija arba nuolat pasikartojantį atsisakymą pateikti informaciją ji gali imtis visų reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti, be kita ko, prireikus pradėti tyrimą ir galiausiai pritaikyti sankcijas valstybei narei.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės siekia sukurti elektroninę keitimosi informacija sistemą. Laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, Komisija nustato bendrą veiksmingo keitimosi informacija metodiką.

2.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2014/67/ES 21 straipsnio valstybių narių kompetentingų institucijų keitimasis tarpusavyje informacija, numatytas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, vykdomas per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI), numatytą Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012. Valstybių narių kompetentingos institucijos turi turėti tiesioginę prieigą realiuoju laiku prie duomenų nacionaliniuose elektroniniuose registruose per Europos kelių transporto įmonių registrą (ERRU), kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b b papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 2 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  8 straipsnis papildomas šia 2a dalimi:

 

2a.  Komisija parengia visoms ES valstybėms narėms bendrą elektroninę taikomąją programą, kad atlikdami patikrinimus keliuose inspektoriai turėtų tiesioginę prieigą prie ERRU ir IMI duomenų realiuoju laiku. Ši taikomoji programa rengiama vykdant bandomąjį projektą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato bendrą įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimo formulę, kurioje atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, rezultatus ir į tai, ar kelių transporto įmonė visose savo transporto priemonėse išmaniuosius tachografus naudojo pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyrių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma bendra įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimo formulė, kurioje atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, rezultatus ir į tai, ar kelių transporto įmonė visose savo transporto priemonėse išmaniuosius tachografus naudojo pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyrių.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  3 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

3.  Pradinis Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 pažeidimų sąrašas pateikiamas III priede.

3.  Pradinis Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 pažeidimų sąrašas pateikiamas III priede.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama nustatyti gaires dėl Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 pažeidimų vertinimo, Komisija gali, jei tinkama, 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patikslinti III priedą siekiant nustatyti gairių dėl bendro pažeidimų, pagal jų sunkumą suklasifikuotų į kategorijas, sąrašą.

Siekdama nustatyti gaires dėl Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 arba (ES) Nr. 165/2014 pažeidimų vertinimo, Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 15a straipsnį, iš dalies pakeičiant III priedą, siekiant nustatyti gaires dėl bendro pažeidimų, pagal jų sunkumą suklasifikuotų į kategorijas, spektro.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sunkiausių pažeidimų kategorija turėtų apimti tuos pažeidimus, kurių metu dėl atitinkamų Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 nuostatų nesilaikymo kyla didelė mirties arba rimto kūno sužalojimo grėsmė.

Sunkiausių pažeidimų kategorija turėtų apimti tuos pažeidimus, kurių metu dėl atitinkamų Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 arba (ES) Nr. 165/2014 nuostatų nesilaikymo kyla didelė mirties arba rimto kūno sužalojimo grėsmė.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekiant palengvinti tikslinius patikrinimus keliuose, nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose esantys duomenys kontrolės metu yra prieinami visoms atitinkamos valstybės narės kompetentingoms kontrolės institucijoms.

4.  Siekiant palengvinti tikslinius patikrinimus keliuose, nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose ir nacionaliniuose transporto įmonių ir veiklos registruose esantys duomenys kontrolės metu yra prieinami visoms atitinkamos valstybės narės kompetentingoms kontrolės institucijoms, pasitelkiant bent vieną visoms ES valstybėms narėms bendrą elektroninę taikomąją programą, kuria naudojantis galima tiesiogiai realiuoju laiku prisijungti prie ERRU.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės, laikydamosi 8 straipsnyje nustatytų terminų, suteikia galimybę visoms kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms pateikus prašymą arba tiesiogiai naudotis nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose esančia informacija.

5.  Valstybės narės suteikia galimybę visoms kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms tiesiogiai naudotis nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose esančia informacija pasitelkus sąveikius nacionalinius elektroninius registrus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje. Tokiu būdu keitimasis informacija ir duomenimis apie vežėjus, pažeidimus ir rizikos vertinimus sutelkiamas ir vykdomas naudojantis tarpusavio sąsaja, kurią suteikia ERRU tarpusavyje sujungdamas skirtingų valstybių narių nacionalinius registrus.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 2006/22/EB

11 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija parengia bendrą požiūrį į kitų darbų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 straipsnio e punkte, laikotarpių ir ne trumpesnių kaip vienos savaitės laikotarpių, kai vairuotojas yra ne transporto priemonėje, registravimą ir kontroliavimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros;

3.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais suformuojamas bendras požiūris į kitų darbų registravimą ir kontroliavimą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 straipsnio e punkte, įskaitant formą ir konkrečius atvejus, kuriais jis turi būti vykdomas, ir į registravimą bei kontroliavimą ne trumpesnių kaip vienos savaitės laikotarpių, kai vairuotojas yra ne transporto priemonėje ir negali su ja vykdyti jokios veiklos.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

12 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 18 straipsnio 1 dalį įsteigtas Komitetas.

1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 42 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

 

3.  Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

13 straipsnio b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8a)  13 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

b)  skatinti vykdomųjų institucijų nuoseklų požiūrį ir suderintą Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatų aiškinimą;

b)  skatinti vykdomųjų institucijų nuoseklų požiūrį ir suderintą Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatų aiškinimą;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 b punktas (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

14 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8b)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

14 straipsnis

14 straipsnis

Derybos su trečiosiomis šalimis

Derybos su trečiosiomis šalimis

Šiai direktyvai įsigaliojus, Bendrija pradeda derybas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, siekdama, kad būtų taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir nustatytos šioje direktyvoje.

Šiai direktyvai įsigaliojus, Sąjunga pradeda derybas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, siekdama, kad būtų taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir nustatytos šioje direktyvoje.

Iki šių derybų užbaigimo valstybės narės į Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 16 straipsnio 2 dalyje numatytą Komisijai pateikiamą informaciją įtraukia duomenis apie patikrinimus, atliktus transporto priemonių iš trečiųjų šalių atžvilgiu.

Iki šių derybų užbaigimo valstybės narės į Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje numatytą Komisijai pateikiamą informaciją įtraukia duomenis apie patikrinimus, atliktus transporto priemonių iš trečiųjų šalių atžvilgiu.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies 8 c punktas (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

15 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8c)  15 straipsnis pakeičiamas taip:

Priedų pakeitimai, būtini jiems pritaikyti prie geriausios praktikos pokyčių, priimami 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su geriausios praktikos pokyčiais.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies 8 d punktas (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

15a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8d)  Toliau įterpiamas 15a straipsnis:

 

15a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  9 straipsnio 3 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 5 metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 3 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 9 straipsnio 3 dalį ir 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

I priedo A dalies 1 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  A dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

1)  kasdienio ir kassavaitinio vairavimo trukmė, pertraukos ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpiai; taip pat ankstesnių dienų registracijos lapai, kurie privalo būti transporto priemonėje pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 15 straipsnio 7 dalį ir (arba) to paties laikotarpio duomenys, saugomi vairuotojo kortelėje ir (arba) įrašymo įrangos atmintyje pagal šios direktyvos II priedą ir (arba) spaudiniuose;

1)  kasdienio ir kassavaitinio vairavimo trukmė, pertraukos ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpiai; taip pat ankstesnių dienų registracijos lapai, kurie privalo būti transporto priemonėje pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 36 straipsnio 1 ir 2 dalis ir (arba) to paties laikotarpio duomenys, saugomi vairuotojo kortelėje ir (arba) įrašymo įrangos atmintyje pagal šios direktyvos II priedą ir (arba) spaudiniuose;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

I priedo A dalies 2 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  A dalies 2 punktas pakeičiamas taip:

2) Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 15 straipsnio 7 dalyje nurodytam laikotarpiui, visi atvejai, kai viršijamas transporto priemonės leistinas greitis, N3 kategorijos transporto priemonėms apibrėžtini kaip bet kokie ilgesni kaip vienos minutės laikotarpiai, kurių metu transporto priemonė viršija 90 km/h greitį, o M3 kategorijos transporto priemonėms – kai viršijamas 105 km/h greitis (N3 ir M3 kategorijos yra apibrėžtos 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo1a II priedo A dalyje);

2) Reglamento (ES) Nr. 165/2014 36 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytam laikotarpiui, visi atvejai, kai viršijamas transporto priemonės leistinas greitis, N3 kategorijos transporto priemonėms apibrėžtini kaip bet kokie ilgesni kaip vienos minutės laikotarpiai, kurių metu transporto priemonė viršija 90 km/h greitį, o M3 kategorijos transporto priemonėms – kai viršijamas 105 km/h greitis (N3 ir M3 kategorijos yra apibrėžtos Direktyvoje 2007/46/EB1a);

__________________

__________________

1a OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/28/EB (OL L 65, 2006 3 7, p. 27).

1a 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva).

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa 9 punkto -a b papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

I priedo A dalies 4 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  A dalies 4 punktas pakeičiamas taip:

4)  geras įrašymo įrangos veikimas (nustatomi galimi tachografo, vairuotojo kortelės ir (arba) registracijos lapų trūkumai) arba, jei reikia, reglamento (EEB) Nr. 3820/85 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų dokumentų buvimas transporto priemonėje.

4)  geras įrašymo įrangos veikimas (nustatomi galimi tachografo, vairuotojo kortelės ir (arba) registracijos lapų trūkumai) arba, jei reikia, Reglamento (EB) Nr. 561/2006 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų buvimas transporto priemonėje.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Direktyva 2006/22/EB

I priedo A dalies 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  savaitės darbo laikas, nustatytas Direktyvos 2002/15/EB 4 ir 5 straipsniuose.;

6)  savaitės darbo laikas, nustatytas Direktyvos 2002/15/EB 4 ir 5 straipsniuose, jeigu technologija suteikia galimybę atlikti veiksmingus patikrinimus.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

I priedo B dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  B dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Jei nustatomas pažeidimas, prireikus, valstybės narės gali tikrinti galimą bendrą kitų kurstytojų ar transporto grandinės dalyvių, pavyzdžiui, krovinio siuntėjų, ekspeditorių ar rangovų, atsakomybę, įskaitant tikrinimą, ar transporto paslaugų teikimo sutartyse laikomasi Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85.

Jei nustatomas pažeidimas, prireikus, valstybės narės gali tikrinti galimą bendrą kitų kurstytojų ar transporto grandinės dalyvių, pavyzdžiui, krovinio siuntėjų, ekspeditorių ar rangovų, atsakomybę, įskaitant tikrinimą, ar transporto paslaugų teikimo sutartyse laikomasi Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktų netaiko kelių transporto vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas tarptautinio vežimo operacijas, jei komandiravimo į jų teritoriją šioms operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno kalendorinio mėnesio laikotarpį yra trumpesnis negu 3 dienos arba joms lygus.

2.  Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB netaiko kelių transporto vairuotojams, kurie dirba [Direktyvos 96/71/EB] 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai jie vykdo Reglamentuose (EB) Nr. 1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas tarptautinio vežimo operacijas ir tranzito operacijas, kai vairuotojas tranzitu važiuoja per valstybę narę nepakraudamas ar neiškraudamas krovinių ir neįlaipindamas ar neišlaipindamas keleivių.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei komandiravimo laikotarpis yra ilgesnis nei 3 dienos, valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktus taiko visą komandiravimo į jų teritoriją laikotarpį per pirmoje pastraipoje nurodytą vieno kalendorinio mėnesio laikotarpį.

Išbraukta.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytus komandiravimo laikotarpius:

Išbraukta.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  trumpesnis nei šešių valandų kasdienio darbo laikas, praleistas priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas puse dienos;

Išbraukta.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  šešių valandų ar ilgesnis kasdienio darbo laikas, praleistas priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas visa diena;

Išbraukta.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pertraukos ir poilsio laikas bei kitas buvimo darbo vietoje laikas, praleistas priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas darbo laiku.

Išbraukta.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės taiko Direktyvą 96/71/EB kelių transporto sektoriaus vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai jie atlieka:

 

a)  kabotažo operacijas, apibrėžtas Reglamentuose (EB) Nr. 1072/2009 ir 1073/2009;

 

b)  mišrųjį vežimą kelio atkarpa, kaip nurodyta Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnyje, jei vežimas kelio atkarpa vykdomas toje pačioje valstybėje narėje.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Valstybės narės netaiko iš dalies pakeistos Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1a dalies [dėl komandiravimo trukmės] toms kelių transporto operacijoms, kurioms taikoma ši direktyva.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės gali nustatyti šiuos administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones:

4.  Nukrypdamos nuo Direktyvos 2014/67/ES 9 straipsnio, valstybės narės gali nustatyti šiuos administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones:

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  įpareigoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusį kelių transporto vežėją nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus komandiruotei elektronine forma priimančiosios valstybės narės oficialiąja arba anglų kalba pateikti komandiravimo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta tik ši informacija:

a)  įpareigoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusį kelių transporto vežėją nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus komandiruotei naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012, elektronine forma Europos Sąjungos oficialiąja kalba pateikti deklaraciją ir bet kokį jos atnaujinimą, kur būtų nurodyta tik ši informacija:

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  kelių transporto vežėjo tapatybė;

i)  kelių transporto vežėjo tapatybė, nurodant jo Bendrijos vidaus mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  numatomas komandiruojamų vairuotojų skaičius ir tapatybė;

iii)  informacija apie komandiruojamus vairuotojus, įskaitant: tapatybę, gyvenamąją šalį, šalį, kurioje mokamos socialinės įmokos, socialinio draudimo numerį ir vairuotojo pažymėjimo numerį;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  numatoma komandiravimo trukmė, numatyta komandiravimo pradžios ir pabaigos data;

iv)  priimančiosios valstybės narės, numatyta komandiravimo pradžios data, numatoma trukmė ir pabaigos data bei darbo sutarčiai taikytina teisė;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva)  gavėjų tapatybė ir kontaktiniai duomenys, jei transporto vežėjas nenaudoja e. CMR;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies a punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

via)  pakrovimo (-ų) ir iškrovimo (-ų) adresai, jei transporto vežėjas nenaudoja e. CMR;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma turėti ir pateikti komandiravimo deklaracijos kopiją ir įrodymų, kad transporto operacija buvo vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, elektroninį važtaražtį (e. CMR) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnyje nurodytų įrodymų, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

b)  įpareigoti kelių transporto vežėją užtikrinti, kad vairuotojas popierine ar elektronine forma turėtų deklaracijos kopiją ir įrodymų, kad transporto operacija buvo vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, elektroninį važtaraštį (e. CMR) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnyje nurodytų įrodymų, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  įpareigoti vairuotoją turėti ir pateikti tachografų įrašus, ypač valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautinio kelių transporto arba kabotažo operacijas, šalių kodus, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

c)  įpareigoti kelių transporto vežėją užtikrinti, kad vairuotojas turėtų tachografų įrašus, ypač valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautinio kelių transporto arba kabotažo operacijas, šalių kodus, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  per šio straipsnio b ir c punktuose nurodytus patikrinimus kelyje vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti prašomus dokumentus;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  įpareigoti kelių transporto vežėją po komandiravimo laikotarpio popierine ar elektronine forma priimančiosios valstybės narės institucijų prašymu per pagrįstos trukmės laikotarpį pateikti b, c ir e punktuose nurodytų dokumentų kopijas;

cb)  įpareigoti kelių transporto vežėją po komandiravimo laikotarpio popierine ar elektronine forma priimančiosios valstybės narės institucijų prašymu per pagrįstos trukmės laikotarpį pateikti b ir c punktuose nurodytų dokumentų kopijas, taip pat komandiruotų vairuotojų atlyginimą pagrindžiančius dokumentus, susijusius su komandiruotės laikotarpiu, ir jų darbo sutartis ar lygiaverčius dokumentus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 91/533/EEB1a 3 straipsnyje, su vairuotojų darbu susijusius darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir mokėjimų patvirtinimus. Pagal Direktyvos 2014/67/ES 6 ir 7 straipsnius priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pateikia atitinkamą prašymą įsisteigimo valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri vėliau paprašo nurodytos informacijos iš veiklos vykdytojo. Dokumentams pateikti vežėjas gali pasinaudoti Vidaus rinkos informacine sistema (IMI).

 

__________________

 

1a 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma turėti ir pateikti darbo sutarties arba lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 91/533/EEB20 3 straipsnyje, kopiją, išverstą į vieną iš oficialiųjų priimančiosios valstybės narės kalbų arba į anglų kalbą, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

Išbraukta.

__________________

__________________

20 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

20 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma pateikti dviejų paskutinių mėnesių darbo užmokesčio lapelių kopiją, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma; per patikrinimą kelyje vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti šią kopiją;

Išbraukta.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Taikant 4 dalies a punktą, kelių transporto vežėjas gali pateikti komandiravimo deklaraciją už ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį.

5.  Taikant 4 dalies a punktą, kelių transporto vežėjas gali pateikti deklaraciją už ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Deklaracijose nurodyta informacija 18 mėnesių laikotarpio patikrinimų tikslais išsaugoma IMI duomenų saugykloje ir tikruoju laiku yra tiesiogiai prieinama visoms kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, paskirtoms pagal Direktyvos 2014/67/ES 3 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 18 straipsnį ir Direktyvos 2006/22/EB 7 straipsnį.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 b.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos deklaracijoms teikti naudotinos standartizuotos formos visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis, apibrėžiamos deklaravimo Vidaus rinkos informacinė sistemoje (IMI) funkcijos bei tai, kaip deklaracijoje turi būti pateikta 4 dalies a punkto i–via papunkčiuose nurodyta informacija, ir užtikrinama, kad ši deklaracijose pateikta informacija būtų automatiškai išversta į priimančiosios valstybės narės kalbą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 2a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  Valstybės narės vengia nereikalingo vėlavimo įgyvendinant kontrolės priemones, kurios gali turėti įtakos komandiravimo trukmei ir datai.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 42 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b straipsnis

 

Atsakomybė

 

Valstybės narės numato sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už šios direktyvos 2 straipsnio nesilaikymą, kai jie žino arba, atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes, turėtų žinoti, kad teikdami šias vežimo paslaugas jie pažeidžia šios direktyvos nuostatas.

 

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šios direktyvos nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Tos sankcijos yra veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir nediskriminacinės.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c straipsnis

 

Peržiūros nuostata, susijusi su Europos patikimų bendrovių platforma

 

Per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija įvertina esamas visų prekių tiekimo grandinės dalyvių socialiai atsakingą elgesį skatinančias priemones ir geriausios praktikos pavyzdžius ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant sukurti Europos pasitikėjimo platformą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d straipsnis

 

Išmanusis vykdymo užtikrinimas

 

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2014/67/ES nuostatų ir siekdamos garantuoti tolesnį šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų taikoma nuosekli nacionalinė vykdymo užtikrinimo strategija. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama didelės rizikos įmonėms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnyje.

 

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Direktyvos 2006/22/EB 2 straipsnyje nurodyti patikrinimai apimtų, kai taikoma, komandiravimo patikrinimą ir kad šis patikrinimas būtų atliekamas nediskriminuojant, ypač nediskriminuojant dėl komandiruotės metu naudojamų transporto priemonių registracijos numerių.

 

3.  Valstybės narės atlieka tų įmonių, kurios laikomos keliančiomis didesnį joms taikomų šios direktyvos 2 straipsnio nuostatų pažeidimo pavojų, tikslinius patikrinimus. Todėl valstybės narės pagal pavojaus klasifikavimo sistemą, kurią jos įdiegė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnį ir išplėtė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 12 straipsnį, tokių pažeidimų pavojų laiko atskiru pavojumi.

 

4.  Taikant 3 dalį valstybės narės turi prieigą prie atitinkamos informacijos ir išmaniajame tachografe įrašytų, tvarkomų ar saugomų duomenų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyriuje, komandiravimo deklaracijų, nurodytų šios direktyvos 2 straipsnio 4 dalyje, ir elektroninių važtos dokumentų, pavyzdžiui, išsiuntimo pranešimų pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (e. CMR).

 

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomi duomenų, su kuriais valstybės narės gali susipažinti, ypatumai, naudojimosi jais sąlygos ir jų perdavimo arba prieigos prie jų techninės specifikacijos, visų pirma nurodant:

 

a)  išsamų informacijos ir duomenų, su kuriais kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos gali susipažinti, sąrašą, kuriame turi būti pateikiamas bent sienos kirtimo laikas ir vieta, pakrovimo ir iškrovimo operacijos, transporto priemonės registracijos numeris ir vairuotojo duomenys;

 

b)  kompetentingų institucijų prieigos teises, prireikus diferencijuotas pagal kompetentingų institucijų rūšį, prieigos rūšį ir duomenų naudojimo tikslą;

 

c)  a punkte nurodytų duomenų perdavimo ar prieigos prie jų technines specifikacijas, įskaitant, jei taikytina, didžiausią duomenų saugojimo trukmę, prireikus diferencijuotą pagal duomenų rūšį.

 

6.  Su visais šiame straipsnyje nurodytais asmens duomenimis galima susipažinti arba jie laikomi ne ilgiau, nei tai yra griežtai reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po to tvarkomi. Kai tokių duomenų tais tikslais nebereikia, jie sunaikinami.

 

7.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka suderintus komandiravimo patikrinimus keliuose, kurie gali sutapti su patikrinimais, atliktais pagal Direktyvos 2006/22/EB 5 straipsnį. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už komandiravimo srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus suderintiems patikrinimams keliuose, valstybės narės pasikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.

 

Suderintų patikrinimų rezultatų santrauka pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo skelbiama viešai.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2e straipsnis

 

Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dalinis pakeitimas

 

Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 priedas papildomas šiais punktais:

 

8.  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyvai 2002/15/EB dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir kuria panaikinama Tarybos direktyva 88/599/EEB: 8 straipsnis.

 

9.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto sektoriaus vairuotojų komandiravimo taisyklės: 2 straipsnio 5 dalis.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą, ypač 2 straipsnio poveikį, ne vėliau kaip per [3 metus po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos] ir Europos Parlamentui ir Tarybai teikia šios direktyvos taikymo ataskaitą. Prireikus prie Komisijos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

1.  Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą, ypač 2 straipsnio 2 dalies poveikį, ne vėliau kaip iki ... [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos] ir Parlamentui ir Tarybai teikia šio straipsnio taikymo ataskaitą. Prireikus prie Komisijos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, Komisija ir valstybės narės parengia išsamią ir integruotą mokymo ir prisitaikymo programą dėl naujųjų taisyklių bei reikalavimų, taikomų vairuotojams ir visiems kitiems procedūros dalyviams, įmonėms, administracijoms ir inspektoriams.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [...] [Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas bus kuo trumpesnis ir paprastai neviršys dviejų metų] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės iki ...[dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Transporto sektoriui dėl jame pripažinto didelio judumo netaikomos priemonės, nustatytos teisėkūros procedūra priimtu aktu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB, iki šios direktyvos taikymo datos.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Transporto sektoriui netaikomos priemonės, nustatytos teisėkūros procedūra priimtu aktu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB, iki vykdymo užtikrinimo reikalavimų, kuriais nustatomos konkrečios šioje direktyvoje transportui taikomos taisyklės, įsigaliojimo dienos.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Vienas iš pagrindinių J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos tikslų – sukurti teisingesnę Europą, stiprinant jos socialinį aspektą. Įgyvendinant transporto politiką, ypač kelių transporto sektoriuje, žingsnis šia linkme buvo žengtas, kai Europos Komisija 2017 m. gegužės 31 d. paskelbė pirmąjį iš trijų vadinamųjų judumo dokumentų rinkinių.

Europos kelių transporto sektoriuje dirba daugiau kaip penki milijonai europiečių, o per metus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudaro maždaug penktadalį viso transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekio. Pirmasis judumo dokumentų rinkinys skirtas modernizuoti ir padaryti Europos transporto sektorių socialiai teisingesnį ir konkurencingesnį siekiant švaresnio eismo.

Komisijos siūlomais dabartinių kelių eismo taisyklių pakeitimais siekiama teisingumo, efektyvumo ir socialinio atsakingumo. Kartu tikimasi palengvinti vežėjams tenkančią reguliavimo naštą bei užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui.

Socialinių kelių transporto sektoriaus teisės aktų vertinimas parodė, kad dabartinėje teisinėje sistemoje yra daug spragų ir problemų, ypač teisės aktų vykdymo užtikrinimo trūkumų. Taip pat labai skiriasi tai, kaip valstybės narės juos aiškina, taiko ir įgyvendina. Tai lemia ne tik teisinį netikrumą, bet ir nevienodą požiūrį į vairuotojus ir vežėjus.

Svarbiausi kelių transporto sektoriaus socialiniai teisės aktai yra šie:

– Direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo,

– Direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB,

– Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85,

– Direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) bei

– Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

Pranešėjos nuomonė

Pranešėja mano, kad pirmuoju judumo dokumentų rinkiniu siūlomas dalinis Direktyvos 2006/22/EB pakeitimas bei specialiųjų teisės aktų, Lex Specialis, sukūrimas kelių transporto sektoriui dėl komandiravimo (siūlomi Direktyvų 96/71/EB ir 2014/67/ES pakeitimai), taip pat siūlomi Reglamentų Nr. 561/2006, 165/2014, 1071/2009 bei 1072/2009 pakeitimai sudaro teisinę visumą. Pranešėjos nuomone, pirmajame judumo dokumentų rinkinyje šiuos socialinių teisių ramsčio ir vidaus rinkos ramsčio pasiūlymus reikėtų laikyti visuma.

Apskritai pranešėja nori padėkoti Komisijai, kad ši parengė vieną išsamų pasiūlymą, o ne keletą atskirų teisės aktų pasiūlymų. Pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlyme yra pakankamai reikšmingų patobulinimų, kad būtų sukurta socialiai teisingesnė ES vidaus rinka, pagerintos vairuotojų darbo sąlygos, skatinamas kelių eismo saugumas ir užkirstas kelias socialiniam dempingui. Taip pat daugelis ir pirmojo, ir antrojo judumo dokumentų rinkinių pasiūlymų yra svarbūs sprendžiant kelių eismo aplinkosaugos problemas. Būtina sutelkti pajėgas į klimato kaitos stabdymą, ir Komisijos pasiūlymais prie to prisidedama.

Lex Specialis – specialieji teisės aktai dėl komandiruojamų vairuotojų

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu Direktyva 96/71/EB dėl komandiruojamų darbuotojų yra keičiama iš pagrindų. Visišką atnaujinimą galima laikyti pagrįstu, tačiau, rengiant specialiuosius teisės aktus dėl kelių transporto, reikėtų atsižvelgti į jo galutinį rezultatą. Pranešėja mano, jog pasiūlymus dėl komandiruojamų darbuotojų ir komandiruojamų vairuotojų nagrinėti lygiagrečiai įmanoma, bet kol nepaaiškėjo Darbuotojų komandiravimo direktyvos rezultatai, nuo galutinės nuomonės susilaiko.

Pranešėjos nuomone, su kelių transporto vairuotojais ir transportu susijusių aspektų nagrinėjimas atskirais teisės aktais, atsižvelgiant į Darbuotojų komandiravimo direktyvą, yra pagrįstas ir palaikomas. Šiuo atžvilgiu pranešėja nori padėkoti Komisijai už pasiūlymą dėl kelių transporto ir kad šis klausimas buvo išskirtas kaip specifinis, nes, jos manymu, Darbuotojų komandiravimo direktyva buvo parengta neatsižvelgiant į didelį vairuotojų darbo judumą. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl galiojančią Darbuotojų komandiravimo direktyvą buvo taip sudėtinga įgyvendinti kelių transporto sektoriuje. Kita vertus, su aiškinimu susiję iššūkiai lėmė tai, kad ES Komisija pareiškė ieškinius ES valstybėms narėms. Šie ieškiniai tebėra nagrinėjami Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir, pranešėjos žiniomis, laukia ES Tarybos ir Parlamento pozicijų šiuo klausimu. Neaiškumai sudarė sąlygas nesąžiningai konkurencijai transporto sektoriuje, vairuotojų socialinių teisių dempingui ir vairuotojų profesijos nevienodam vertinimui skirtingose ES valstybėse narėse. Pranešėjos nuomone, Lex specialis turės padėti kovoti su šiais trūkumais ir transporto sektorių, kuris yra ES vidaus rinkos pagrindas, padaryti socialiai teisingą, kad teisės aktai visoms šalims būtų aiškūs ir lengvai įgyvendinami bei kontroliuojami.

Kalbant apie tarptautinius pervežimus pagal subrangos sutartis, taikant Darbuotojų komandiravimo direktyvą, Komisija nustatė lankstų 3 dienų arba 18 valandų terminą, skaičiuojant kasmetines mokamas atostogas ir minimalų atlyginimą. Pranešėja mano, jog, siekiant sklandaus įgyvendinimo, kontroliavimo ir atsižvelgiant į įmonėms tenkančią administracinę naštą, turėtų būti svarstomas alternatyvus spendimas. Be to, dėl aiškumo Lex specialis turėtų apimti ir kitas transportavimo aplinkybes, kuomet Darbuotojų komandiravimo direktyva taikoma nedelsiant, nuo pat pirmos dienos.

Kalbant apie administracinius reikalavimus ir vykdymo užtikrinimo priemones, pranešėja palaiko Komisijos pasiūlymą dėl baigtinio sąrašo. Tai užkirs kelią savavališkai kontrolei ir visiems bus aiškios žaidimo taisyklės. Kalbant apie deklaracijoje pateikiamą informaciją, pranešėjos nuomone, Komisijos pasiūlymą dar reikėtų patikslinti bent dėl pervežimo užsakovo duomenų. Komisija taip pat pateikia sąrašą duomenų, kuriuos per patikrinimą kelyje vairuotojas įpareigojamas paprašius pateikti. Pranešėjos manymu, šią visumą dar reikėtų apsvarstyti atsižvelgiant į administracinę naštą, turėtų būti galimas ir duomenų pateikimas elektroniniu formatu. Be to, reikėtų apsvarstyti, ar įpareigojimas pateikti informaciją neturėtų būti taikomas pervežimo įmonei, o ne vairuotojui. Pranešėja taip pat mano, jog užsakovo atsakomybę reikėtų laikyti viena iš pasirinkimo galimybių, kurią valstybės narės galėtų taikyti praktiškai, jei norėtų.

Pranešėjos manymu, administraciniai reikalavimai ir vykdymo užtikrinimo priemonės turi būti traktuojami kaip visuma atsižvelgiant į tai, kokiems pervežimams taikomi komandiravimo teisės aktai. Reikalavimai turi būti priimtini atsižvelgiant į administracinę naštą ir veiksmingi atliekant patikrinimus keliuose, kad pervežant nebūtų vėluojama. Pranešėjos manymu, svarbu, kad, gerinant valstybių narių valdžios institucijų keitimąsi informacija, būtų kruopščiai įvertintos skaitmeninimo galimybės ir išsiaiškintos galimybės taikyti vieno langelio principą, grindžiamą veikiančiomis keitimosi informacija sistemomis, tarp jų – Vidaus rinkos informacijos (IMI) sistema.

Pranešėja mano, jog ypač svarbu, kad už komandiravimo taisyklių nesilaikymą būtų taikomos pakankamai griežtos sankcijos. Šiuo požiūriu reikėtų įvertinti geros reputacijos sistemą, rizikos vertinimo sistemą ir Direktyvoje dėl vykdymo užtikrinimo 2014/67/ES numatytas galimybes bei jų adekvatumą.

Be to, pranešėja mano, jog toliau vykdant pasirengimą reikia įvertinti ir ne ES, trečiųjų šalių, vairuotojų ir įmonių padėtį. ES reglamentavimu, susijusiu su komandiruojamais vairuotojais, pranešėjos nuomone, neturi būti sudarytos sąlygos vairuotojų socialiniam dempingui persikelti už ES ribų. Vis dar svarbu įvertinti galimas prekių ir asmenų judėjimo išimtis.

Siūlomi Direktyvos 2006/22/EB pakeitimai

Pranešėja ypač palankiai vertina Komisijos pasiūlymą veiksmingiau vykdyti tarpvalstybinį institucijų keitimąsi informacija. Svarbu, kad ateityje būtų įvertintos skaitmeninimo galimybės, skatinant veiksmingesnį institucijų keitimąsi informacija.

Pranešėja abejoja dėl Komisijos pasiūlymo, kad patikrinimai keliuose turėtų apimti darbo laiko nuostatų kontrolę. Darbo laiko nuostatų kontrolės vykdymas ir ją vykdantys pareigūnai valstybėse narėse skiriasi, į tai reikėtų atsižvelgti tolesniuose parengiamuosiuose etapuose. Jeigu patikrinimai keliuose apims darbo laiko nuostatų laikymosi kontrolę, turėtų būti sukurta sistema, pagal kurią išmaniaisiais tachografais taip pat būtų atliekama realaus darbo laiko kontrolė, nereikalaujant transporto priemonėse vežiotis deklaracijų formų.

Dėl rizikos vertinimo sistemos pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą taikyti vienodą rizikos vertinimo apskaičiavimo formulę.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, svarbu paspartinti išmaniųjų tachografų įdiegimą. Vykdant tolesnį pasirengimą reikėtų kruopščiai išsiaiškinti išmaniųjų tachografų galimybes, taip pat atsižvelgiant į bendrą su komandiruojamais vairuotojais susijusių taisyklių kontrolę.

 Išvada

Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vidinis Parlamento Transporto ir turizmo bei Užimtumo ir socialinių reikalų komitetų kompetencijos klausimas buvo išspręstas tik 2017 m. lapkričio 15 d., todėl buvo vėluojama pradėti darbą. Be to, atsižvelgdama į teisės aktų kompleksiškumą ir vykdomą teisės aktų dėl komandiruojamų darbuotojų atnaujinimą, pranešėja ateityje papildys savo pranešimą konkrečiais siūlomais pakeitimais.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (4.5.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
(COM(2017) 0278 - C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Nuomonės referentė: Martina Dlabajová

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kelių transporte reikia nustatyti šiam sektoriui pritaikytas taisykles, kad bendroji rinka taptų stipresnė ir konkurencingesnė. Siekiant palengvinti transporto operacijas ir kartu apsaugoti šiame sektoriuje dirbančius darbuotojus, šios taisyklės turėtų būti paprastos, vienodos, aiškios ir lengvai įgyvendinamos. Taisyklės, kurios yra neaiškios arba sunkiai įgyvendinamos, gali paskatinti valstybes nares skirtingai aiškinti bendras taisykles, taip pat sumažinti jų įgyvendinimo veiksmingumą ir tokiu būdu kelti pavojų dėl vidaus rinkos suskaidymo. Be to, neaiškios ir neveiksmingos taisyklės nepadeda užtikrinti geresnės darbuotojų apsaugos.

Remiantis Komisijos poveikio vertinimu, dabartinės nuostatos dėl komandiravimo ir administraciniai reikalavimai neatitinka labai judaus vairuotojų darbo pobūdžio. Dėl to veiklos vykdytojams tenka neproporcinga reglamentavimo našta ir sudaromos nepagrįstos kliūtys teikti tarpvalstybines paslaugas.

Šio nuomonės projekto tikslas – dar labiau supaprastinti kelių transporto sektoriuje taikomas taisykles dėl komandiravimo ir sumažinti administracinę naštą įmonėms bei jų darbuotojams. Nuomonės referentė aiškiai siūlo iš Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo taikymo srities pašalinti tranzitą ir tarptautinį transportą. Tai pagrindžiama keliais motyvais. Pirma, šioje veiklos srityje dirbantys darbuotojai yra labai judūs – per vieną dieną jie gali dirbti keliose skirtingose šalyse. Antra, įmonės, vykdančios tranzito ar tarptautinio transporto operacijas konkrečioje šalyje, nekonkuruoja su tos šalies vežėjais.

Be to, tokiais atvejais darbuotojų padėtis nėra panaši į kituose sektoriuose komandiruotų darbuotojų, kurie dažnai ilgą laiką būna tam tikroje priimančiojoje valstybėje narėje, padėtį. Direktyvos 96/71/EB taikymas ir vykdymas tranzito ir tarptautinio transporto sektoriuose lemtų didžiulę administracinę naštą, t. y. vienos kelionės metu galiojantys nacionaliniai įstatymai galėtų keistis kasdien. Nuomonės referentės nuomone, tokia padėtis sukeltų nepagrįstas kliūtis naudotis viena iš pagrindinių ES laisvių – laisvu paslaugų judėjimu.

Nuomonės referentė pripažįsta, kad būtina spręsti problemas, kylančias dėl vadinamojo „klajokliško važiavimo“ (darbuotojai, kurie ilgą laiką lieka už savo gimtosios šalies ribų ir faktiškai gyvena ir miega savo sunkvežimiuose šiais ilgais kelionės laikotarpiais). Tačiau ji nemano, kad dabartinis pasiūlymas yra tinkamas dokumentas šiai problemai spręsti. Šį klausimą reikėtų spręsti teisėkūros aktu, grindžiamu Komisijos pasiūlymu COM(2017) 277 dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės. Šiame pasiūlyme nustatomas reikalavimas vairuotojui ir transporto priemonei grįžti į savo darbo vietą.

Dabartinėje nuomonėje siūloma taikyti tam tikras Darbuotojų komandiravimo direktyvos 96/71/EB ir Įgyvendinimo direktyvos 2014/67/ES nuostatas kabotažo operacijoms. Tokiais atvejais užsienio ir vietos įmonės tiesiogiai konkuruoja tarpusavyje, todėl turėtų būti taikomos iš esmės panašios darbuotojų darbo užmokesčio taisyklės. Tačiau šios dvi direktyvos turėtų būti taikomos tik kabotažui tokiu mastu, koks nurodytas šiame lex specialis, atsižvelgiant į labai judų sektoriaus pobūdį ir būtinybę sumažinti administracinę naštą.

Todėl nuomonės referentė siūlo panaikinti Komisijos pasiūlytą metodiką, skirtą kasdieniam darbo laikui apskaičiuoti, kad būtų galima nustatyti komandiravimo atvejus. Ji mano, kad tai būtų praktiškai neįgyvendinama ir lemtų nereikalingą administracinę naštą, ypač taikant šias nuostatas kartu su Reglamentu Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.

Galiausiai nuomonėje siūloma, kad šiame lex specialis reikėtų nustatyti konkrečių kelių transporto sektoriaus vairuotojų komandiravimo taisyklių taikymo ir įsigaliojimo datą. Jei ši data bus nustatyta bendrojoje Darbuotojų komandiravimo direktyvoje, kils pavojus, kad naujos taisyklės būtų taikomos kelių transporto sektoriui gerokai anksčiau nei bet kuriam kitam sektoriui (atsižvelgiant į bendrą Tarybos požiūrį, pagal kurį valstybėms narėms suteikiami treji metai, kad jos galėtų priimti savo teisės aktus, ir ketveri metai, kad būtų užtikrintas priemonių veiksmingumas). Be to, ji siūlo, kad transporto sektorius būtų atleidžiamas nuo Direktyvos 96/71/EB taikymo, kol nebus priimti šiam sektoriui skirti teisės aktai.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant sukurti saugų, veiksmingą ir socialiai atsakingą kelių transporto sektorių, reikia užtikrinti tinkamas vairuotojų darbo sąlygas ir socialinę apsaugą, o veiklos vykdytojams tinkamas verslo ir sąžiningos konkurencijos sąlygas;

(1)  darbuotojų judėjimo laisvė, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra esminiai Sąjungos vidaus rinkos principai; jie yra įtvirtinti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir yra būtini tinkamai veikiančiai vidaus rinkai. siekiant sukurti saugų, veiksmingą ir socialiai atsakingą kelių transporto sektorių, reikia užtikrinti laisvo transporto paslaugų judėjimo, padorių vairuotojų darbo sąlygų, nediskriminuojančio elgesio ir socialinės apsaugos pusiausvyrą, o veiklos vykdytojams sąžiningą verslo ir konkurencinę aplanką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  savo 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker paskelbė apie numatomą sukurti Europos darbo instituciją;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  dėl kelių transporto paslaugoms būdingo didelio mobilumo itin daug dėmesio reikia skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog vairuotojai galėtų pasinaudoti savo teisėmis, o veiklos vykdytojai nesusidurtų su neproporcingomis administracinėmis kliūtimis, kurios nepagrįstai ribotų jų laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas;

(2)  dėl kelių transporto paslaugoms būdingo didelio mobilumo itin daug dėmesio reikia skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog vairuotojai galėtų pasinaudoti savo teisėmis ir būtų užtikrintos vienodos sąlygos teikti paslaugas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  visos kelių transportui taikomos nacionalinės taisyklės turėtų būti proporcingos ir pagrįstos ir neturėtų trukdyti naudotis SESV garantuojamomis pagrindinėmis laisvėmis, pvz., laisve teikti paslaugas, ir nemažinti jų patrauklumo, kad būtų išlaikytas arba padidintas konkurencingumas Sąjungoje, kartu išlaikant padorias vairuotojų darbo sąlygas ir socialinės apsaugos reikalavimus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  kelių transporto sektorius yra itin konkurencingos ir pasižymi dideliais iškraipymais, kurių atsiranda dėl operatorių piktnaudžiavimo ieškant palankesnio teisinio reglamentavimo, kad būtų panaikintos arba sumažintos išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ar kitoms socialinėms ir darbo sąlygoms, ir dėl jų praeityje buvo įsivelta į lenktynes dėl žemesnių standartų. Veikianti vidaus rinka turi būti pagrįsta vienodomis sąlygomis. Todėl būtina imtis papildomų priemonių, kad kelių transporto veiklos vykdytojai nepiktnaudžiautų ieškodami palankesnio teisinio reglamentavimo, įskaitant horizontaliąsias priemones Sąjungos bendrovių teisėje, kad kelių transporto veiklą vykdantys vežėjai nebegalėtų ieškoti palankesnio reglamentavimo ir reglamentavimo arbitražo;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir palankesnių sąlygų šalies ir užsienio veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai konkuruojant naudotis laisve teikti kelių transporto paslaugas pusiausvyra;

(3)  siekiant užtikrinti sklandų kelių transporto sektoriaus vidaus rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų darbo sąlygų ir Sutartyse įtvirtintų sąlygų šalies ir užsienio veiklos vykdytojams sudarymo nediskriminuojamai konkuruojant naudotis laisve teikti kelių transporto paslaugas, sumažinant nereikalingą administracinę naštą ir pagerinant vairuotojų socialines bei darbo sąlygas, pusiausvyra;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  įvertinus galiojančių Sąjungos kelių transporto sektoriui taikomų socialinės teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų. Be to, taisykles valstybės narės aiškina, taiko ir įgyvendina nevienodai. Tai sukuria teisinį netikrumą ir laikomasi nevienodo požiūrio į vairuotojus ir veiklos vykdytojus, o tai daro neigiamą poveikį darbo, socialinėms ir konkurencijos sąlygoms šiame sektoriuje;

(4)  įvertinus galiojančių Sąjungos kelių transporto sektoriui taikomų socialinės teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų, kaip pvz. neteisėtos praktikos (priedangos įmonės). Reikėtų labiau akcentuoti kovą su transporto sektoriuje dirbančiais nedeklaruojamais darbuotojais. Be to, taisykles valstybės narės aiškina, taiko ir įgyvendina nevienodai, sukuriant vairuotojams ir operatoriams didelę administracinę naštą. Tai sukuria teisinį netikrumą ir laikomasi nevienodo požiūrio į vairuotojus ir veiklos vykdytojus, o tai daro neigiamą poveikį darbo, socialinėms ir konkurencijos sąlygoms šiame sektoriuje.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB1a ir 2014/67/ES1b būtų taikomos tinkamai, reikėtų sustiprinti kontrolės priemones ir bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, kad būtų kovojama su sukčiavimu komandiruojant darbuotojus, taip pat reikėtų vykdyti griežtesnes patikras, kad būtų užtikrinta, jog komandiruotų vairuotojų socialinės įmokos išties yra sumokamos.

 

_________________

 

1a. 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).

 

1b .2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  norint apsaugoti vairuotojų darbo sąlygas ir išvengti konkurencijos iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų vykdymą. Todėl pageidautina, kad galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų;

(5)  norint apsaugoti vairuotojų darbo sąlygas ir išvengti konkurencijos iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų vykdymą. Todėl pageidautina, kad galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų; Direktyvoje 2002/15/ES minimi patikrinimai turėtų apsiriboti savaitinio ir dienos darbo laiko, pertraukų, poilsio pertraukų ir naktinio darbo patikrinimais keliuose. Kitos direktyva 2002/15/ES kylančios prievolės vykdomos operatoriaus patalpose.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  paaiškėjo, kad valstybių narių administracinis bendradarbiavimas įgyvendinant socialines taisykles kelių transporto sektoriuje nėra pakankamai veiksmingas, todėl vykdymo užtikrinimas tarpvalstybiniu mastu yra sudėtingesnis, neveiksmingas ir nenuoseklus. Todėl reikia nustatyti veiksmingą ryšių palaikymo ir savitarpio pagalbos sistemą, įskaitant keitimosi duomenimis apie pažeidimus ir informavimo apie vykdymo užtikrinimo geriausios patirties pavyzdžius;

(6)  paaiškėjo, kad valstybių narių administracinis bendradarbiavimas ir Sąjungos parama įgyvendinant socialines taisykles kelių transporto sektoriuje nėra pakankamai veiksmingas, todėl vykdymo užtikrinimas tarpvalstybiniu mastu yra sudėtingesnis, neveiksmingas ir nenuoseklus. Todėl reikia nustatyti veiksmingą ryšių palaikymo ir savitarpio pagalbos sistemą, įskaitant keitimosi duomenimis apie pažeidimus ir informavimo apie vykdymo užtikrinimo geriausios patirties pavyzdžius;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  su sunkumais susidurta ir taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB15 nurodytas darbuotojų komandiravimo taisykles bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/67/ES16 nustatytas administracinių reikalavimų taisykles kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos nacionalinės priemonės dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo, veiklos vykdytojams Sąjungos nerezidentams tenka didelė administracinė našta. Todėl nepagrįstai apribojama laisvė teikti tarpvalstybines kelių transporto paslaugas, o tai daro neigiamą šalutinį poveikį darbo vietoms;

(9)  su sunkumais susidurta ir taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB15 nurodytas darbuotojų komandiravimo taisykles bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/67/ES16 nustatytas administracinių reikalavimų taisykles kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos nacionalinės priemonės dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo, veiklos vykdytojams Sąjungos nerezidentams tenka didelė administracinė našta ir buvo sukurtos nevienodos konkurencinės sąlygos tarp šio sektoriaus bendrovių.

__________________

__________________

15 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).

15 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.).

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  nesilaikant tarptautinio vežimo keliais įmonių įsisteigimo taisyklių, atsiranda neatitikimų vidaus rinkoje ir prisidedama prie nesąžiningos įmonių konkurencijos skatinimo. Todėl reikia sugriežtinti ir labiau kontroliuoti tarptautinio transporto bendrovių įsisteigimo sąlygas, siekiant kovoti su priedangos bendrovių steigimusi;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  2016 m. kovo 8 d. pasiūlyme17 peržiūrėti Direktyvą 96/71/EB Komisija pripažino, kad įgyvendinant tą direktyvą kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas, kyla įvairių teisinių klausimų ir sunkumų ir nurodė, kad tas problemas būtų geriausia spręsti parengiant konkrečiai kelių transporto sektoriui skirtus teisės aktus;

(10)  2016 m. kovo 8 d. pasiūlyme17 peržiūrėti Direktyvą 96/71/EB Komisija pripažino, kad įgyvendinant tą direktyvą kelių transporto sektoriuje, kuriam būdingas didelis mobilumas, kyla įvairių teisinių klausimų ir sunkumų ir nurodė, kad tas problemas būtų geriausia spręsti parengiant konkrečiai kelių transporto sektoriui skirtus teisės aktus; Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad transporto sektorius yra vienas iš pažeidžiamiausių sektorių, visiems darbuotojams turi būti taikomos minimalios Direktyvoje 96/71/EB nustatytos apsaugos nuostatos;

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  Kadangi Sąjungoje trūksta vairuotojų, reikėtų ženkliai pagerinti darbo sąlygas, kad padidėtų šios profesijos patrauklumas.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir proporcingą Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą kelių transporto sektoriuje, reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui skirtas taisykles, kuriomis atsižvelgiama į tai, kad kelių transporto sektoriui būdingas didelis darbo judumas, ir numatoma vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas pusiausvyra;

(11)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir proporcingą Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą kelių transporto sektoriuje, reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui skirtas taisykles, kuriomis atsižvelgiama į tai, kad kelių transporto sektoriui būdingas didelis darbo judumas, ir numatoma vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas pusiausvyra bei sustiprinti jų įgyvendinimą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  tokie subalansuoti kriterijai turėtų būti pagrįsti pakankamos vairuotojo sąsajos su priimančiosios valstybės narės teritorija sąvoka. Todėl reikėtų nustatyti laiko ribą, kurią viršijus, tarptautinio transporto operacijų atveju taikomos priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių mokamų atostogų taisyklės. Ši laiko riba neturėtų būti taikoma kabotažo operacijoms, apibrėžtoms reglamentuose 1072/200918 ir 1073/200919, nes visa transporto operacija vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje. Todėl kabotažui turėtų būti taikomos priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių mokamų atostogų taisyklės, nepriklausomai nuo vairuotojo atliekamų operacijų dažnumo ir trukmės;

(12)  kabotažo operacijoms, apibrėžtoms reglamentuose 1072/200918 ir 1073/200919 taikomos Direktyvos 96/71/EB paslaugų nuostatos, nes visa transporto operacija pilnai vykdoma kitoje valstybėje narėje. Todėl kabotažui turėtų būti taikomos priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių mokamų atostogų taisyklės, nepriklausomai nuo vairuotojo atliekamų operacijų dažnumo ir trukmės;

__________________

__________________

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

19 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

19 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  dėl tranzito operacijų specifiškumo ir dėl to, kad nėra pakankamos vairuotojo ir priimančiosios valstybės narės teritorijos sąsajos, tokioms operacijoms šios Direktyvos nuostatos neturėtų būti taikomos.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  norint užtikrinti veiksmingą ir efektyvų šiam konkrečiam sektoriui skirtų darbuotojų komandiravimo taisyklių vykdymo užtikrinimą ir išvengti neproporcingos administracinės naštos veiklos vykdytojų nerezidentų sektoriuje, kelių transporto sektoriuje reikėtų nustatyti konkrečius administracinius ir kontrolės reikalavimus visiškai pasinaudojant kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, skaitmeniniais tachografais;

(13)  norint turėti aiškias sektoriaus taisykles dėl darbuotojų komandiravimo, kylančias iš direktyvos 96/71/EB [iš dalies pakeistos COD 2016/0070] ir 2014/67/ES, o taip pat užtikrinti veiksmingą ir efektyvų jų įgyvendinimą bei išvengti neproporcingos administracinės naštos veiklos vykdytojų nerezidentų sektoriuje, kelių transporto sektoriuje reikėtų nustatyti Komisijos parengtas standartines formas ir mažesnius konkrečius administracinius ir kontrolės reikalavimus visiškai pasinaudojant kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), kelių transporto portalu GNSS ir išmaniaisiais tachografais;.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  reikėtų vengti įmonių patronuojamųjų sistemų praktikos, kai patronuojančioji įmonė tam tikroje šalyje susirenka didžiąją pelno dalį, palikdama kitose šalyse veikiančioms patronuojamosioms įmonėms ribotus išteklius, nors didžiausią apyvartą transporto versle uždirba būtent jos, nes tokia praktika lemia nelygybę ir neproporcingą pelno perkėlimą į kitas valstybes nares. dėl tokios praktikos atsiranda ir neigiamų socialinių padarinių – valstybėse narėse, kuriose įsteigtos patronuojamosios transporto įmonės, vairuotojų pajamos išlieka mažesnės; siekiant kovoti su galbūt nesąžiningu konkurenciniu pranašumu kelių transporto sektoriuje, tokią praktiką būtina atidžiai analizuoti, siekiant jos vengti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi socialinių teisės aktų, kol bus įsteigta Europos darbo institucija, kompetentingoms priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su visais per IMI ir GNSS portalą perduodamais duomenimis ir juos patikrinti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Direktyva 2006/22/EB

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Šie patikrinimai kasmet apima didelę tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, įmonių bei transporto priemonių, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, ir mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupę.“;

„Šie patikrinimai kasmet apima didelę tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, įmonių bei visų kategorijų transporto priemonių, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, ir mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupę.“;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2006/22/EB

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Patikrinimai įmonėse organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 2002/15/EB pažeidimai.“;

1.  Patikrinimai įmonėse organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 2002/15/EB pažeidimai“, susiję su didžiausiu leistinu savaitės ir dienos darbo laiku bei reikalavimais, susijusiais su pertraukomis, poilsio pertraukomis ir naktiniu darbu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Direktyva 2006/22/EB

8 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei atskirais atvejais valstybė narė pateikia pagrįstą prašymą.

b)  jei atskirais atvejais valstybė narė pateikia konkretų prašymą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato bendrą įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimo formulę, kurioje atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, rezultatus ir į tai, ar kelių transporto įmonė visose savo transporto priemonėse išmaniuosius tachografus naudojo pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyrių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato bendrą įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimo formulę, kurioje atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, rezultatus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekiant palengvinti tikslinius patikrinimus keliuose, nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose esantys duomenys kontrolės metu yra prieinami visoms atitinkamos valstybės narės kompetentingoms kontrolės institucijoms.

4.  Siekiant palengvinti tikslinius patikrinimus keliuose, nacionalinėse rizikos vertinimo sistemose esantys duomenys kontrolės metu yra prieinami visoms atitinkamos valstybės narės kompetentingoms kontrolės institucijoms.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/22/EB

9 straipsnio 5 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įterpiama ši 1a dalis:

 

„5a.  visose tarptautinėse transporto ir kabotažo operacijose naudojamose transporto priemonėse iki 2020 m. sausio 2 d. įdiegiami išmanieji tachografai, kurių duomenys parodo vairuotojų vietą 56 dienų laikotarpiu.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame straipsnyje nustatomos konkrečios taisyklės, susijusios su tam tikrais Direktyvos 96/71/EB aspektais, susijusiais su kelių transporto vairuotojų komandiravimu, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES aspektais, susijusiais su šių vairuotojų komandiravimui taikomais administraciniais reikalavimais ir kontrolės priemonėmis.

1.  Šiame straipsnyje nustatomos konkrečios taisyklės, susijusios su tam tikrais Direktyvos 96/71/EB aspektais, susijusiais su kelių transporto vairuotojų komandiravimu, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES aspektais, susijusiais su šių vairuotojų komandiravimui taikomais administraciniais reikalavimais ir kontrolės priemonėmis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  visose tarptautinėse transporto ir kabotažo operacijose naudojamose transporto priemonėse iki 2020 m. sausio 2 d. įdiegiami išmanieji tachografai, kurių duomenys parodo vairuotojų vietą 56 dienų laikotarpiu.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB netaikoma tranzitui.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktų netaiko kelių transporto vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas tarptautinio vežimo operacijas, jei komandiravimo į jų teritoriją šioms operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno kalendorinio mėnesio laikotarpį yra trumpesnis negu 3 dienos arba joms lygus.

2.  Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktų netaiko kelių transporto vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas tarptautinio vežimo arba kabotažo operacijas, jei komandiravimo į jų teritoriją šioms operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno kalendorinio mėnesio laikotarpį yra trumpesnis negu 3 dienos arba joms lygus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės taiko Direktyvas 96/71/EB ir 2014/67/ES visą komandiravimo į jų teritoriją laikotarpį vairuotojams, kurie dirba 1 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nurodytose įmonėse, atliekant Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnyje nurodytas krovinių vežimo keliais operacijas, sudarančias mišriojo vežimo dalį.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Taikant Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktus, tą pačią dieną vykdant operacijas keliose valstybės narės, taikomos tos valstybės narės darbo sąlygos, kurios komandiruotam vairuotojui yra palankiausios.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės gali nustatyti šiuos administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones:

4.  Valstybės narės kiekvieno komandiruojamo vairuotojo ir kiekvienos komandiruotės atveju įpareigoja kitoje valstybėje narėje įsisteigusį kelių transporto vežėją pasinaudojant Vidaus rinkos informacine sistema nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus komandiruotei Komisijos visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis parengta ir prieinama standartine elektronine forma pateikti komandiravimo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta ši informacija:

a)  įpareigoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusį kelių transporto vežėją nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus komandiruotei elektronine forma priimančiosios valstybės narės oficialiąja arba anglų kalba pateikti komandiravimo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta tik ši informacija:

 

i)  kelių transporto vežėjo tapatybė;

i)  kelių transporto vežėjo tapatybė (patronuojamosios įmonės atveju taip pat pagrindinės buveinės adresas);

ii)   transporto vadybininko arba kito (-ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su priimančiosios valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, kompetentingomis institucijomis ir kuris siųstų dokumentus arba pranešimus ir juos gautų, kontaktiniai duomenys;

ii)   transporto vadybininko arba kito (-ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su priimančiosios valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, kompetentingomis institucijomis ir kuris siųstų dokumentus arba pranešimus ir juos gautų, kontaktiniai duomenys;

iii)  numatomas komandiruojamų vairuotojų skaičius ir tapatybė;

iii)  informacija apie komandiruojamus vairuotojus, įskaitant bent: tapatybė, gyvenamosios vietos valstybė, valstybė, kurioje sudaryta darbo sutartis, socialinių įmokų mokėjimo valstybė ir socialinio draudimo numeris;

iv)  numatoma komandiravimo trukmė, numatyta komandiravimo pradžios ir pabaigos data;

iv)  numatoma komandiravimo trukmė, numatyta komandiravimo pradžios ir pabaigos data, nedarant poveikio galimam pratęsimui, kai tai būtina nenumatytomis aplinkybėmis;

v)  komandiruotės metu naudosimų transporto priemonių registracijos numeriai;

v)  komandiruotės metu naudosimų transporto priemonių registracijos numeriai;

vi)  transporto paslaugų rūšis, t. y. krovinių vežimas, keleivių vežimas, tarptautinis vežimas, kabotažo operacijos;

vi)  transporto paslaugų rūšis, t. y. krovinių vežimas, keleivių vežimas, tarptautinis vežimas, kabotažo operacijos;

Paprasta deklaracija, minima pirmojoje pastraipoje, gali apimti šešių mėnesių laikotarpį ir yra atnaujinama elektroniniu būdu kelių transporto operatoriaus nedelsiant ir laikantis realios faktinės padėties.

 

4a.  Valstybės narės gali nustatyti šias administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones:

b)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma turėti ir pateikti komandiravimo deklaracijos kopiją ir įrodymų, kad transporto operacija buvo vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, elektroninį važtaražtį (e. CMR) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnyje nurodytų įrodymų, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

a) įpareigoti kelių transporto vežėją pateikti vairuotojui toliau nurodytus dokumentus popierine arba elektronine forma, kai atliekamas patikrinimas kelyje:

 

i)   pateikti 4 dalyje minimos paprastos deklaracijos kopiją,

 

ii)   įrodymų, kad transporto operacija buvo vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnyje.

 

iii)   elektroninį važtaraštį (e. CMR);

 

iv)   darbo sutarties kopiją priimančiosios valstybės narės oficialia kalba arba anglų kalba;

 

v)   paskutinių dviejų mėnesių darbo užmokesčio lapelių kopiją;

c)  įpareigoti vairuotoją turėti ir pateikti tachografų įrašus, ypač valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautinio kelių transporto arba kabotažo operacijas, šalių kodus, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

b)  įpareigoti vairuotoją turėti ir pateikti atitinkamus tachografų įrašus, ypač vairuotojo kortelę su įrašytais sienų kirtimais ir valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautinio kelių transporto arba kabotažo operacijas, šalių kodus, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

d)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma turėti ir pateikti darbo sutarties arba lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 91/533/EEB20 3 straipsnyje, kopiją, išverstą į vieną iš oficialiųjų priimančiosios valstybės narės kalbų arba į anglų kalbą, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

 

e)  įpareigoti vairuotoją popierine ar elektronine forma pateikti dviejų paskutinių mėnesių darbo užmokesčio lapelių kopiją, jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma; per patikrinimą kelyje vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti šią kopiją;

 

f)  įpareigoti kelių transporto vežėją po komandiravimo laikotarpio popierine ar elektronine forma priimančiosios valstybės narės institucijų prašymu per pagrįstos trukmės laikotarpį pateikti b, c ir e punktuose nurodytų dokumentų kopijas;

c)  įpareigoti kelių transporto vežėją po komandiravimo laikotarpio popierine ar elektronine forma priimančiosios valstybės narės institucijų prašymu nepagrįstai nedelsiant pateikti b, c ir e punktuose nurodytų dokumentų kopijas, įskaitant atitinkamas algalapio kopijas;

 

 

 

 

__________________

__________________

20 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

 

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Valstybės narės gali nustatyti kitus administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones, kai susidaro situacijos ar įvyksta nauji pokyčiai, dėl kurių paaiškėja, kad esami administraciniai reikalavimai ir kontrolės priemonės nėra pakankami ar veiksmingi siekiant užtikrinti veiksmingą Direktyvoje 96/71/EB [Direktyva 2014/67/ES] ir šioje direktyvoje nustatytų pareigų vykdymo stebėseną, su sąlyga, kad šie reikalavimai ir priemonės yra pagrįsti ir proporcingi.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Valstybės narės praneša Komisijai ir informuoja paslaugų teikėjus apie visas priemones, nurodytas 4a dalyje, kurias jos taiko arba kurias jos įgyvendino. Komisija apie tas priemones praneša kitoms valstybėms narėms. Informacija paslaugų teikėjams paprastai pateikiama bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje, paminėtoje Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje. Komisija atidžiai stebi, kaip taikomos 4 c punkte nurodytos priemonės, ir įvertina jų atitiktį Sąjungos teisės aktams, ir kai tinkama, imasi būtinų priemonių pagal savo kompetenciją, nustatytą pagal SESV. Komisija reguliariai teikia Tarybai ataskaitas dėl priemonių, apie kurias pranešė valstybės narės, ir prireikus dėl jos analizės arba įvertinimo esamos padėties.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d.  2 straipsnio 4 a dalies a, b ir c punktuose nurodyti įrodymai saugomi transporto priemonėje ir per patikrinimą keliuose pateikiami komandiruotą vairuotoją priimančiosios valstybės narės įgaliotiems tikrinantiems pareigūnams.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4e.  Siekiant įvertinti ar yra įvykdytos Direktyvos 96/71/EB ir Direktyvos 2014/67/ES nuostatos, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, atlikdamos patikrinimus keliuose, patikrina:

 

a)   dabartinės ir ankstesnių 56 dienų tachografo duomenis;

 

b)   dabartinės ir ankstesnių 56 dienų krovinio išsiuntimo pranešimus;

 

c)   4a straipsnio a, b ir c punktuose nurodytus dokumentus.

 

Patikrinimus keliuose atliekančios institucijos perduoda visą informaciją, nurodytą pirmiau paminėtoje dalyje, atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad būtų galima įvertinti, ar laikomasi Direktyvos 96/71/ES ir 2014/67/ES.

 

Siekiant palengvinti šios direktyvos taikymą ir įgyvendinimą, valstybių narių kompetentingos institucijos, laikydamosi Direktyvoje 2014/67/ES ir Reglamente (EB) Nr. 1071 nustatytų sąlygų, bendradarbiauja tarpusavyje, teikdamos pagalbą ir visą susijusią informaciją.

 

Siekiant padidinti tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo ir tikslinių patikrinimų veiksmingumą, valstybės narės visoms atitinkamoms įgaliotoms tikrinančioms institucijoms realiu laiku užtikrina prieigą prie Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI), nacionalinių elektroninių registrų, sukurtų Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, šio straipsnio 4 dalyje nurodytų paprastų deklaracijų ir visų kitų atitinkamų duomenų bazių.

Pagrindimas

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 4 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4f.  Siekiant užtikrinti didžiausią skaidrumą, viešai skelbiamas Sąjungos kelių vežėjų, kurie nesilaiko atitinkamų teisinių reikalavimų, sąrašas. Šis Sąjungos sąrašas grindžiamas bendraisiais Sąjungos lygmeniu nustatytais kriterijais, kuriuos kasmet peržiūri Europos darbo institucija. Sąjungos sąraše išvardytiems vežėjams taikomas draudimas vykdyti veiklą. Sąjungos sąraše nurodyti veiklos draudimai taikomi visoje valstybių narių teritorijoje. Išimtiniais atvejais valstybėms narėms leidžiama imtis vienašalių priemonių. Neatidėliotinais atvejais ir iškilus nenumatytai saugumo problemai valstybės narės turi galimybę nedelsiant išduoti draudimą vykdyti veiklą savo teritorijoje.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Taikant 4 dalies a punktą, kelių transporto vežėjas gali pateikti komandiravimo deklaraciją už ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Vairuotojų grupės ir visų rūšių transporto sektoriuose išduodama komandiravimo deklaracija šešių mėnesių laikotarpiui nesukuria jokios pridėtinės vertės vykdymo užtikrinimo atžvilgiu, nes joje pateikiama tik labai apibendrinta informacija, kurios pagrindu vykdytojai negali įvertinti komandiravimo tikrumo. Priešingai, komandiravimo deklaracija, išduodama kiekvienam vairuotojui ir kiekvienai komandiravimo situacijai, sukuria tikrą ryšį tarp transporto operacijos, ją atliekančio vairuotojo ir transporto priemonės. Tai vienintelis būdas pašalinti galimą piktnaudžiavimą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir teikia savitarpio pagalbą bei visą susijusią informaciją pagal Direktyvoje 2014/67/ES ir Reglamente (EB) Nr. 1071 nustatytas sąlygas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  Siekiant padidinti tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo ir tikslinių patikrinimų veiksmingumą, valstybės narės visoms atitinkamoms institucijoms realiu laiku suteikia prieigą prie Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI), įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1071/2009, nacionalinių elektroninių registrų, sukurtų Reglamentu (EB) Nr. 1071/4, komandiravimo deklaracijos ir visų kitų atitinkamų duomenų bazių.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [...] [Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas bus kuo trumpesnis ir paprastai neviršys dviejų metų] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip ... [per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iki antroje pastraipoje nurodytos datos visa apimtimi galioja Direktyvos 2003/88/EB, 96/71/EB ir 2014/67/EB.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

Nuorodos

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.6.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Martina Dlabajová

21.9.2017

Svarstymas komitete

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Priėmimo data

25.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

23

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

Nuorodos

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Priėmimo data

4.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

21

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Pateikimo data

8.6.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika