Procedūra : 2017/0121(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0206/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0206/2018

Debates :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsojumi :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0339

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1195kWORD 137k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Merja Kyllönen

Atzinuma sagatavotāja (*):

Martina Dlabajová, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS
 ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0278),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0170/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18. janvāra atzinumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0206/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, kā arī groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”)

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Ņemot vērā autotransporta nozares darbaspēka lielo mobilitāti, ir vajadzīgi nozarei specifiski noteikumi, lai nodrošinātu līdzsvaru starp pārvadātāju brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus, preču brīvu apriti un transportlīdzekļu vadītāju sociālo aizsardzību. Tādējādi šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību un skaidrību, palīdzēt saskaņot un veicināt izpildi, novērst nelikumīgas darbības un samazināt administratīvo slogu.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai izveidotu drošu, efektīvu un sociāli atbildīgu autotransporta nozari, pirmkārt, jānodrošina, ka transportlīdzekļu vadītājiem ir pienācīgi darba apstākļi un sociālā aizsardzība un, otrkārt, jārada atbilstoši uzņēmējdarbības un godīgas konkurences apstākļi pārvadātājiem.

(1)  Lai izveidotu drošu, efektīvu un sociāli atbildīgu autotransporta nozari, jānodrošina brīva preču aprite un brīvība sniegt pakalpojumus, pienācīgi darba apstākļi un sociālā aizsardzība transportlīdzekļu vadītājiem un jārada atbilstoša uzņēmējdarbības un konkurences vide pārvadātājiem, vienlaikus ievērojot Līgumos garantētās pamatbrīvības, jo īpaši preču brīvu apriti un brīvību sniegt pakalpojumus.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Lai saglabātu vai palielinātu Savienības konkurētspēju, visiem autotransporta jomā piemērojamajiem valsts noteikumiem jābūt samērīgiem un pamatotiem un tie nedrīkst kavēt vai padarīt mazāk pievilcīgu Līgumā garantēto pamatbrīvību, piemēram, pakalpojumu aprites brīvības, izmantošanu, vienlaikus ievērojot transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un sociālo aizsardzību.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Autotransporta pakalpojumiem ir raksturīga izteikta mobilitāte, tāpēc īpaši jāuzrauga, ka transportlīdzekļu vadītāji var īstenot savas tiesības un ka pārvadātājiem netiek uzlikts nesamērīgs administratīvais slogs, kas pārmērīgi ierobežotu viņu brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus.

(2)  Autotransporta pakalpojumiem ir raksturīga izteikta mobilitāte, tāpēc īpaši jāuzrauga, ka transportlīdzekļu vadītāji var īstenot savas tiesības un ka pārvadātājiem, kas lielākoties ir MVU (90 %) ar mazāk nekā 10 darbiniekiem, netiek uzlikts nesamērīgs administratīvais slogs un netiek piemēroti ļaunprātīgi un diskriminējoši kontroles pasākumi, kas pārmērīgi ierobežotu viņu brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Lai saglabātu vai pat palielinātu Savienības konkurētspēju, tostarp attiecībā uz produktu un pakalpojumu izmaksām, visiem autotransporta jomā piemērojamajiem valsts noteikumiem jābūt samērīgiem un pamatotiem un tie nedrīkst kavēt vai padarīt mazāk pievilcīgu Līgumā garantēto pamatbrīvību, piemēram, preču brīvas aprites un pakalpojumus sniegšanas brīvības, izmantošanu, ievērojot transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un sociālo aizsardzību, kā arī šīs nozares īpatnības, ņemot vērā, ka transportlīdzekļu vadītāji ir ļoti mobili darba ņēmēji, nevis darbā norīkoti darba ņēmēji.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai iekšējais tirgus darbotos nevainojami, ir ļoti svarīgi samērīgi, no vienas puses, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju sociālos un darba apstākļus un, no otras puses, sekmēt brīvību sniegt autotransporta pakalpojumus godīgas vietējo un ārvalstu pārvadātāju konkurences apstākļos.

(3)  Lai iekšējais tirgus darbotos nevainojami, ir ļoti svarīgi samērīgi, no vienas puses, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju sociālos un darba apstākļus un, no otras puses, sekmēt brīvību sniegt autotransporta pakalpojumus taisnīgas, samērīgas, nediskriminējošas un godīgas vietējo un ārvalstu pārvadātāju konkurences apstākļos. Tādēļ visiem valsts tiesību aktiem, ko piemēro valsts līmenī, vai valsts politikai, ko īsteno transporta nozarē, jāveicina Eiropas vienotās transporta telpas attīstība un stiprināšana, un šie tiesību akti un politika nedrīkst nekādā veidā veicināt iekšējā tirgus sadrumstalotību. 

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Spēkā esošo Savienības autotransporta nozares sociālās jomas tiesību aktu efektivitātes un lietderības izvērtējumā tika konstatētas dažas noteikumu nepilnības un trūkumi to izpildes nodrošināšanā. Turklāt dalībvalstis šos noteikumus vairākos gadījumos interpretē, piemēro un īsteno atšķirīgi. Tas rada juridisko nenoteiktību un nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem un tādējādi nozarē pasliktina darba, sociālos un konkurences apstākļus.

(4)  Spēkā esošo Savienības autotransporta nozares sociālās jomas tiesību aktu efektivitātes un lietderības izvērtējumā tika konstatētas dažas noteikumu nepilnības un trūkumi to izpildes nodrošināšanā, kā arī nelikumīga prakse, piemēram, pastkastītes uzņēmumu izmantošana. Papildu uzsvars būtu jāliek uz cīņu pret nedeklarētu darbu transporta nozarē. Turklāt dalībvalstis šos noteikumus vairākos gadījumos interpretē, piemēro un īsteno atšķirīgi, radot smagu administratīvo slogu transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem. Tas rada juridisko nenoteiktību un tādējādi nozarē pasliktina darba, sociālos un konkurences apstākļus.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/67/ES1b tiek pareizi piemērotas, būtu jāpastiprina Savienības līmeņa kontroles pasākumi un sadarbība ar mērķi apkarot krāpšanu, kas ir saistīta ar transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā, un būtu jāveic stingrākas pārbaudes nolūkā nodrošināt, ka tiek faktiski veiktas sociālās iemaksas par norīkotiem transportlīdzekļu vadītājiem.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai transportlīdzekļu vadītājiem garantētu paredzētos darba apstākļus un novērstu konkurences izkropļojumus, ko rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi pienācīgi, sekmīgi un konsekventi uzraudzīt darba laika noteikumu izpildi. Tādēļ ir vēlams esošās Direktīvā 2006/22/EK izklāstītās vienotās izpildes nodrošināšanas prasības attiecināt arī uz Direktīvā 2002/15/EK izklāstīto darba laika noteikumu ievērošanas kontroli.

(5)  Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, transportlīdzekļu vadītājiem garantētu paredzētos darba apstākļus un novērstu konkurences izkropļojumus, ko rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi pienācīgi, sekmīgi un konsekventi uzraudzīt darba un atpūtas laika noteikumu izpildi. Tādēļ ir vēlams esošās Direktīvā 2006/22/EK izklāstītās vienotās izpildes nodrošināšanas prasības attiecināt arī uz Direktīvā 2002/15/EK izklāstīto darba laika noteikumu ievērošanas kontroli. Arī iespējai apvienot pārbaudes par braukšanas laiku un darba laiku ar pārbaudēm par noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā vajadzētu būt pieejamam bez papildu administratīvā sloga. Darba laika ievērošanas pārbaudes būtu jāveic tikai autopārvadātāju telpās līdz brīdim, kad būs pieejama tehnoloģija, kas ļauj pārbaudes par darba laiku efektīvi veikt uz ceļa.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ņemot vērā transporta pakalpojumu īpatnības un tiešo ietekmi uz preču brīvu apriti, īpašu uzmanību pievēršot satiksmes drošībai, būtu līdz minimumam jāsamazina pārbaužu veikšana uz ceļa. Transportlīdzekļu vadītājiem nevajadzētu būt atbildīgiem par attiecīgo uzņēmumu papildu administratīvajām saistībām. Noteikumi par darba laiku būtu jāpārbauda tikai autopārvadātāja telpās.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Lai pārbaudes uz ceļiem varētu veikt efektīvāk, ātrāk un biežāk, vienlaikus samazinot transportlīdzekļu vadītāju administratīvo slogu, pārbaudes attiecībā uz Direktīvas 2002/15/EK noteikumu ievērošanu būtu jāveic uzņēmuma teritorijā, nevis veicot pārbaudes uz ceļiem.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai veicinātu efektīvu administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu, dalībvalstīm būtu savstarpēji jāsavieno savi valsts elektroniskie reģistri (NRR), izmantojot Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistru sistēmu (ERRU), par juridisko pamatu ņemot Regulas (EK) Nr. 1071/2009 16. panta 5. punktu. Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi valstu elektronisko reģistru savstarpējai savienošanai, lai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tostarp ceļu inspektoriem, būtu tieša reāllaika piekļuve ERRU iekļautajiem datiem un informācijai.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Lai veicinātu, ka minimālie nosacījumi Regulas (EK) Nr. 561/2006, Regulas (ES) Nr. 165/2014 un Direktīvas 2002/15/EK īstenošanai tiek piemēroti labāk un vienotāk, kā arī lai veicinātu to, ka autopārvadātāji, norīkojot darbā transportlīdzekļu vadītājus, ievēro administratīvās prasības, Komisijai būtu jāizstrādā viens vai vairāki IMI moduļi norīkojuma deklarācijas iesniegšanai par norīkošanu darbā un elektronisku lietojumprogrammu, kas nodrošinās, ka inspektoriem, veicot pārbaudes uz ceļiem, ir tieša reāllaika piekļuve ERRU un IMI.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Lai nodrošinātu taisnīgus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus darba ņēmējiem un uzņēmumiem, jāpanāk progress virzībā uz pārdomātu izpildi un pēc iespējas jāatbalsta riska novērtējuma sistēmu pilnīga ieviešana un izmantošana. Šajā nolūkā izpildes iestādēm jābūt reāllaika piekļuvei valstu elektroniskajiem reģistriem (NER), vienlaikus maksimāli izmantojot Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistrus (ERRU).

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Autopārvadājumiem piemērojamajiem noteikumiem par darba ņēmēju norīkošanu darbā vajadzētu būt līdzsvarotiem, vienkāršiem un tādiem, kas nerada lielu administratīvo slogu dalībvalstīm un transporta uzņēmumiem. Tos nevajadzētu izmantot, lai atturētu no darbību veikšanas ārpus valsts, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Izteikti mobilajā autotransporta nozarē ir arī radušās grūtības tajā, kā tiek piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/71/EK15 noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES16 noteikumi par administratīvajām prasībām. Nepietiekami koordinēti valstu pasākumi attiecībā uz to, kā piemērojami noteikumi par autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā un nodrošināma to izpilde, ir radījuši lielu administratīvo slogu Savienības pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti. Tā rezultātā ir nevajadzīgi ierobežota brīvība sniegt pārrobežu autotransporta pakalpojumus, kas arī negatīvi atsaucas uz darbvietām.

(9)  Izteikti mobilajā autotransporta nozarē ir arī radušās grūtības tajā, kā tiek piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/71/EK15 noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES16 noteikumi par administratīvajām prasībām. Nepietiekami koordinēti valstu pasākumi attiecībā uz to, kā piemērojami noteikumi par autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā un nodrošināma to izpilde, ir radījuši juridisku nenoteiktību, konkurences kropļojumus pārvadājumu nozarē un lielu administratīvo slogu Savienības pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti. Tādējādi ir nevajadzīgi ierobežota brīvība sniegt pārrobežu autotransporta pakalpojumus, kas arī negatīvi atsaucas uz darbvietām un transporta uzņēmumu konkurētspēju. Jāsaskaņo administratīvās prasības un kontroles pasākumi, lai novērstu nevajadzīgus vai patvaļīgus kavējumus attiecībā uz pārvadātāju norīkošanu.

_________________

_________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai nodrošinātu pilnīgu noteikumu ievērošanu, dalībvalstīm būtu jāapmainās ar datiem un informāciju, jāiesaistās administratīvā sadarbībā un jāsniedz savstarpējā palīdzība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), kuras tiesiskais pamatojums ir paredzēts ar Regulu (ES) Nr. 1034/2012. IMI būtu jāizmanto arī norīkojuma deklarāciju nosūtīšanai un atjaunināšanai starp autopārvadātājiem un pieprasījumu saņēmējdalībvalstu kompetentajām iestādēm. Lai sasniegtu pēdējo minēto mērķi, IMI sistēmā būtu jāizstrādā paralēla publiska saskarne, kurai autopārvadātājiem vajadzētu būt piekļuvei.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Visiem preču piegādes ķēdes dalībniekiem būtu jāuzņemas taisnīga daļa atbildības par šajā direktīvā paredzēto noteikumu pārkāpumiem. Tam tā būtu jānotiek, ja attiecīgā persona faktiski ir zinājusi par pārkāpumiem vai ja, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus, tai būtu vajadzējis par tiem zināt.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9c)  Lai nodrošinātu, ka kontroles pasākumi transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā autotransporta nozarē tiek pareizi piemēroti saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES, būtu jāpastiprina kontroles un sadarbība Savienības līmenī nolūkā novērst krāpšanu, kas saistīta ar transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

9.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9d)  Līgumslēdzēji būtu jāmudina rīkoties sociāli atbildīgi, izmantojot autopārvadātājus, kuri ievēro šajā direktīvā paredzētos noteikumus. Lai līgumslēdzējiem būtu vieglāk atrast šādus autopārvadātājus, Komisijai būtu jāizvērtē spēkā esošie instrumenti un labākā prakse, kas veicina visu preču piegādes ķēdes dalībnieku sociāli atbildīgu rīcību, nolūkā vajadzības gadījumā izveidot Eiropas uzticamo transporta uzņēmumu platformu.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Ņemot vērā, ka Savienībā nav pietiekami daudz transportlīdzekļu vadītāju, darba apstākļus vajadzētu būtiski uzlabot, lai palielinātu šīs profesijas pievilcīgumu.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu sekmīgu un samērīgu Direktīvas 96/71/EK īstenošanu autotransporta nozarē, ir vajadzīgi nozarei specifiski noteikumi, kuros būtu ņemta vērā autotransporta nozarē nodarbinātajam darbaspēkam raksturīgā augstā mobilitāte un kuri nodrošinātu līdzsvaru starp transportlīdzekļu vadītāju sociālo aizsardzību un pārvadātāju brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus.

(11)  Lai nodrošinātu sekmīgu un samērīgu Direktīvas 96/71/EK īstenošanu autotransporta nozarē, ir vajadzīgi nozarei specifiski noteikumi, kuros būtu ņemta vērā autotransporta nozarē nodarbinātajam darbaspēkam raksturīgā augstā mobilitāte un kuri nodrošinātu līdzsvaru starp transportlīdzekļu vadītāju sociālo aizsardzību un pārvadātāju brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus. Saskaņā ar šo direktīvu uz autotransporta nozari būtu jāattiecas Direktīvas 96/71/EK noteikumiem par darba ņēmēju norīkošanu darbā un Direktīvas 2014/67/ES noteikumiem par to, kā izpildīt minētos Direktīvas 96/71/EK noteikumus.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Šādiem sabalansētiem kritērijiem būtu jābalstās pieņēmumā, ka transportlīdzekļa vadītājam ir pietiekama saikne ar uzņēmējas dalībvalsts teritoriju. Tādēļ būtu jānosaka laika limits, pēc kura pārsniegšanas starptautiskajiem pārvadājumiem tiktu piemērota uzņēmējas dalībvalsts minimālā darba samaksas likme un minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums. Šis laika limits nebūtu jāpiemēro attiecībā uz kabotāžas pārvadājumiem, kas definēti Regulā (EK) Nr. 1072/200918 un Regulā (EK) Nr. 1073/200919, jo viss pārvadājums notiek uzņemošajā dalībvalstī. Līdz ar to kabotāžai būtu jāpiemēro uzņēmējas dalībvalsts minimālā darba samaksas likme un minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums neatkarīgi no transportlīdzekļa vadītāja veikto pārvadājumu biežuma un ilguma.

(12)  Šādiem sabalansētiem kritērijiem būtu jābalstās pieņēmumā, ka transportlīdzekļa vadītājam ir pietiekama saikne ar uzņēmējas dalībvalsts teritoriju. Šāda pietiekama saikne pastāv attiecībā uz kabotāžas pārvadājumiem, kas definēti Regulā (EK) Nr. 1072/2009 un Regulā (EK) Nr. 1073/2009, jo viss pārvadājums notiek uzņemošajā dalībvalstī. Līdz ar to kabotāžai būtu jāpiemēro Direktīva 96/71/EK un Direktīva 2014/67/ES. Turklāt noteikumi par norīkošanu darbā būtu jāattiecina arī uz kombinētā pārvadājuma autoceļa posmu, kā minēts Direktīvā 1992/106/EK, ja attiecīgais autoceļa posms ir vienā dalībvalstī.

__________________

__________________

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Direktīva 96/71/EK būtu jāpiemēro kabotāžas pārvadājumiem, kā tie definēti Regulā (EK) Nr. 1072/2009 un Regulā (EK) Nr. 1073/2009, jo viss pārvadājums notiek uzņēmējā dalībvalstī un pastāv tieša konkurence ar vietējiem uzņēmumiem. Tādējādi Direktīva 96/71/EK būtu jāpiemēro kabotāžai neatkarīgi no transportlīdzekļa vadītāja veikto pārvadājumu biežuma un ilguma.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

12.b apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b)  Ņemot vērā, ka transportlīdzekļa vadītājam nav pietiekamas saiknes ar tranzīta dalībvalsts teritoriju, tranzīta pārvadājumus nevajadzētu uzskatīt par norīkošanu darbā.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12c)  Autotransports ir ļoti mobila nozare un prasa kopēju pieeju dažiem atalgošanas aspektiem šajā nozarē. Transporta uzņēmumiem ir vajadzīga tiesiskā noteiktība attiecībā uz noteikumiem un prasībām, kas tiem jāievēro. Šiem noteikumiem un prasībām jābūt skaidriem, saprotamiem un transporta uzņēmumiem viegli pieejamiem, un būtu jādod iespēja veikt efektīvas pārbaudes. Ir svarīgi, ka jaunie noteikumi nerada nevajadzīgu administratīvo slogu un pienācīgi ņem vērā MVU intereses.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu nozarei specifisko noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā efektīvu un sekmīgu izpildi un novērstu nesamērīgu administratīvo slogu pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti, autotransporta nozarē būtu jānosaka īpašas administratīvas un kontroles prasības, pilnībā izmantojot iespējas, ko sniedz tādas kontrolierīces kā digitālie tahogrāfi.

(13)  Lai nodrošinātu nozarei specifisko noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā efektīvu un sekmīgu izpildi un novērstu nesamērīgu administratīvo slogu pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti, autotransporta nozarē būtu jānosaka īpašas administratīvas un kontroles prasības, pilnībā izmantojot iespējas, ko sniedz tādas kontrolierīces kā digitālie tahogrāfi. Lai kontrolētu sarežģītās prasības, kas noteiktas šajā direktīvā un Direktīvā 96/71/EK, dalībvalstīm jāpiemēro autopārvadātājiem tikai šajā direktīvā minētās administratīvās prasības, kas pielāgotas autotransporta nozarei.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Lai iespējami samazinātu transportlīdzekļa vadītājam administratīvo un dokumentu pārvaldības slogu, autopārvadātāji pēc tās dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasījuma, kurā tie reģistrēti, uzrāda šajā direktīvā minētos dokumentus, visus nepieciešamos dokumentus savstarpējās palīdzības un sadarbības starp dalībvalstīm ietvaros saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK III nodaļas noteikumiem.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b)  Lai veicinātu šīs direktīvas īstenošanu, piemērošanu un izpildi, dalībvalstīm vajadzētu izmantot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1024/2012, lai uzlabotu informācijas pārrobežu apmaiņu starp reģionālajām un vietējām iestādēm. Turklāt varētu būt lietderīgi paplašināt IMI elementus, iekļaujot vienkāršu paziņojumu iesniegšanu un nosūtīšanu.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13c)  Lai samazinātu administratīvo slogu autopārvadātājiem, kas bieži ir mazie un vidējie uzņēmumi, būtu lietderīgi vienkāršot autopārvadātāju paziņojumu par norīkošanu darbā nosūtīšanas procesu, izmantojot standarta veidlapas, kurās atsevišķi iepriekš noteikti elementi ir tulkoti visās Savienības oficiālajās valodās.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13d)  Noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā vispārēja ieviešana un piemērošana attiecībā uz autotransportu varētu ietekmēt Savienības kravu pārvadājumu nozares struktūru. Tādēļ dalībvalstīm un Komisijai cieši jāuzrauga šā procesa ietekme.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

13.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13e)  Izpildē galvenā uzmanību būtu jāvelta pārbaudēm uzņēmumu telpās. Pārbaudes uz ceļiem vajadzētu nevis izslēgt, bet veikt nediskriminējošā veidā tikai attiecībā uz preču pavadzīmēm vai to elektroniskajām versijām, apstiprinājumiem par iepriekšēju reģistrāciju un apliecinājumu, lai atgrieztos valstī, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, vai transportlīdzekļa vadītāja dzīvesvietas valstī. Pārbaudēs uz ceļiem vispirms būtu jāpārbauda tahogrāfa rādījumi, kas ir svarīgi, lai noteiktu transportlīdzekļa vadītāja un transportlīdzekļa darbību četru nedēļu laikposmā un šo darbību ģeogrāfisko tvērumu. Varētu būt noderīgi reģistrēt valsts kodu.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

13.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13f)  Komisijai būtu atkārtoti jānovērtē noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā piemērošanas un izpildes ietekme uz autotransporta nozari un jāziņo par to Parlamentam un Padomei, kā arī jāierosina priekšlikumi, lai tos vēl vairāk vienkāršotu un mazinātu administratīvo slogu.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

13.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13g)  Atzīstot vajadzību pēc īpaša regulējuma transporta nozarē, kurā norīkošana darbā būtībā ir transportlīdzekļu vadītāju darbs, Direktīvas 96/71/EK piemērošanai autotransporta nozarē būtu jāsakrīt ar dienu, kad stājas spēkā Direktīvas 2006/22/EK grozījumi attiecībā uz izpildes prasībām un īpašiem noteikumiem saistībā ar Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā autotransporta nozarē.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

13.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13h)   Lai šīs direktīvas pielikumus pielāgotu labākās prakses attīstībai, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz šo pielikumu grozīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu\*. Lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Informācijas apmaiņai saistībā ar dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību un savstarpēju palīdzību būtu jāatbilst Regulā (ES) 2016/679 minētajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)  Visiem piegādes ķēdes partneriem jāievēro noteikumi, lai nodrošinātu pienācīgus sociālos apstākļus visā Eiropas kravas autopārvadājumu tirgū. Lai izveidotu ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu Eiropas iekšējo tirgu, jāizveido un jāīsteno atbildības ķēde, kas aptver visus loģistikas ķēdes dalībniekus. Pārredzamības un atbildības nodrošināšana un aizvien lielāka sociālā un ekonomiskā vienlīdzība palielinās transportlīdzekļa vadītāja profesijas pievilcību un veicinās veselīgu konkurenci.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

2. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katru gadu pārbauda plašas un reprezentatīvas grupas, ko veido apkalpes locekļi, transportlīdzekļu vadītāji, uzņēmumi un transportlīdzekļi visās kategorijās, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014, arī apkalpes locekļi un transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Direktīva 2002/15/EK.;

Katru gadu pārbauda plašas un reprezentatīvas grupas, ko veido apkalpes locekļi, transportlīdzekļu vadītāji, uzņēmumi un transportlīdzekļi visās kategorijās, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014, un, veicot pārbaudes uzņēmumu telpās, arī apkalpes locekļi un transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Direktīva 2002/15/EK. Dalībvalstis organizē pārbaudes uz ceļiem par Direktīvas 2002/15/EK īstenošanu tikai pēc tam, kad ir ieviesta tehnoloģija, kas ļauj veikt efektīvas pārbaudes. Līdz tam minētās pārbaudes veic tikai transporta uzņēmumu telpās.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

2. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts pārbaudes organizē tā, lai tiktu aptverti vismaz 3 % dienu, ko strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014 un Direktīva 2002/15/EK.

Katra dalībvalsts pārbaudes organizē tā, lai tiktu aptverti vismaz 3 % dienu, ko strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014 un Direktīva 2002/15/EK. Pēc pārbaudēm uz ceļa un gadījumā, ja transportlīdzekļa vadītājs nevar iesniegt vienu vai vairākus pieprasītos dokumentus, transportlīdzekļa vadītājam ļauj turpināt pārvadājumu un pārvadātājam dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, ir pienākums iesniegt pieprasītos dokumentus ar kompetento iestāžu starpniecību.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

2. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Informāciju, ko Komisijai iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 17. pantu, veido šādas ziņas: uz ceļiem pārbaudīto transportlīdzekļu vadītāju skaits, uzņēmumu telpās veikto pārbaužu skaits, pārbaudīto darba dienu skaits un konstatēto pārkāpumu skaits un veids, un papildus norāda, vai tika pārvadāti pasažieri vai kravas.

4.  Informāciju, ko Komisijai iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 17. pantu, veido šādas ziņas: uz ceļiem pārbaudīto transportlīdzekļu vadītāju skaits, uzņēmumu telpās veikto pārbaužu skaits, telpās pārbaudīto darba dienu skaits un konstatēto pārkāpumu skaits un veids, un papildus norāda, vai tika pārvadāti pasažieri vai kravas.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

5. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3a)  direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu:

Dalībvalstis vismaz sešas reizes gadā veic saskaņotas pārbaudes uz ceļa, lai pārbaudītu transportlīdzekļu vadītājus un transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Regulas (EEK) Nr. 3820/85 vai Nr. 3821/85. Minētās pārbaudes vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu kontroles iestādes katra savas valsts teritorijā.

Dalībvalstis vismaz sešas reizes gadā veic saskaņotas pārbaudes uz ceļa un telpās, lai pārbaudītu transportlīdzekļu vadītājus un transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006 vai Regula (ES) 165/2014. Minētās pārbaudes vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu kontroles iestādes katra savas valsts teritorijā. Saskaņoto pārbaužu rezultātu kopsavilkumu publisko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2006/22/EK

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pārbaudes uzņēmumu telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādiem transporta un uzņēmumu veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja pārbaudēs uz ceļiem atklāti smagi Regulas (EK) Nr. 561/2006, Regulas (ES) Nr. 165/2014 vai Direktīvas 2002/15/EK pārkāpumi.

1.  Pārbaudes uzņēmumu telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādiem transporta un uzņēmumu veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja pārbaudēs uz ceļiem atklāti smagi Regulas (EK) Nr. 561/2006 un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumi.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a)  direktīvas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) reizi divos gados nosūtīt Komisijai statistikas atskaites, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 3820/85 16panta 2. punktā;

“b) reizi divos gados nosūtīt Komisijai statistikas atskaites, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 561/2006 17pantā;”;

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

1. Ar informāciju, ko divpusēji dara pieejamu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3820/85 17. panta 3. punktu un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 19. panta 3punktu, apmainās norīkotās struktūras, par kurām Komisijai paziņots saskaņā ar 7. panta 2. punktu:

1. Ar informāciju, ko divpusēji dara pieejamu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 22. panta 2. punktu vai Regulas (ES) Nr. 165/2014 40pantu, apmainās norīkotās struktūras, par kurām Komisijai paziņots saskaņā ar 7. pantu:

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  atsevišķos gadījumos pēc kādas dalībvalsts motivēta pieprasījuma.

b)  atsevišķos gadījumos pēc kādas dalībvalsts īpaša pieprasījuma, ja nepieciešamā informācija nav pieejama, izmantojot Regulas (EK) Nr. 1071/2009 16. panta 5. punktā minēto valstu elektronisko reģistru tiešu apskatīšanu.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 1.a punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a  Lietās, kurās jāveic padziļināta izmeklēšana vai kuras ietver pārbaudes attiecīgo uzņēmumu telpās, dalībvalsts sniedz informāciju citām dalībvalstīm, ko tās pieprasījušas atbilstoši šā panta 1. punkta b) apakšpunktam, 25 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Dalībvalstis var savstarpēji vienoties par īsāku termiņu. Steidzamos gadījumos vai gadījumos, kad nepieciešamas tikai ziņas no reģistriem, piemēram, riska novērtējuma sistēmas, prasīto informāciju sniedz trīs darba dienu laikā.

1.a  Dalībvalsts sniedz informāciju citām dalībvalstīm, ko tās pieprasījušas atbilstoši šā panta 1. punkta b) apakšpunktam, 10 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad nepieciešama padziļināta izmeklēšana vai kas ietver pārbaudes attiecīgo uzņēmumu telpās, termiņš ir 20 darba dienas. Dalībvalstis var savstarpēji vienoties par īsāku termiņu. Steidzamos gadījumos vai gadījumos, kad nepieciešamas tikai ziņas no reģistriem, piemēram, riska novērtējuma sistēmas, prasīto informāciju sniedz trīs darba dienu laikā.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 1.a punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pieprasījuma saņēmējdalībvalsts uzskata, ka pieprasījums nav pietiekami motivēts, tā par to 10 darba dienu laikā informē pieprasījuma iesniedzējdalībvalsti. Pieprasījuma iesniedzējdalībvalsts sniedz pieprasījuma papildu pamatojumu. Ja tas nav iespējams, dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu.

Ja pieprasījuma saņēmējdalībvalsts uzskata, ka pieprasījums nav pietiekami motivēts, tā par to piecu darba dienu laikā informē pieprasījuma iesniedzējdalībvalsti. Pieprasījuma iesniedzējdalībvalsts sniedz pieprasījuma papildu pamatojumu. Ja tas nav iespējams, dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 1.a punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ir grūtības vai nav iespējams apmierināt informācijas pieprasījumu vai arī ja nav iespējams veikt pārbaudes, apsekojumus vai izmeklēšanu, attiecīgā dalībvalsts par to 10 darba dienu laikā informē pieprasījuma iesniedzējdalībvalsti. Attiecīgās dalībvalstis savstarpēji apspriežas, lai rastu risinājumu konstatētajiem sarežģījumiem.

Ja ir sarežģīti vai neiespējami izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt pārbaudes, inspekcijas vai izmeklēšanu, pieprasījuma saņēmējdalībvalsts par to attiecīgi piecu darba dienu laikā informē pieprasītāju dalībvalsti, pienācīgi pamatojot to, kādēļ ir sarežģīti vai neiespējami sniegt attiecīgo informāciju. Attiecīgās dalībvalstis savstarpēji apspriežas, lai rastu risinājumu konstatētajiem sarežģījumiem.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 1.a punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Komisija uzzina, ka nepārtraukti ir problēmas ar informācijas apmaiņu vai pastāvīgi tiek saņemti atteikumi sniegt informāciju, tā var veikt visus nepieciešamos pasākumus situācijas labošanai, tostarp vajadzības gadījumā tā var sākt izmeklēšanu un visbeidzot piemērot sankcijas dalībvalstij.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Dalībvalstis cenšas izveidot sistēmu elektroniskai informācijas apmaiņai. Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija nosaka kopēju metodoloģiju informācijas efektīvai apmaiņai.

2.  Atkāpjoties no Direktīvas 2014/67/ES 21. panta, informācijas apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā noteikts šā panta 1. un 1.a punktā, īsteno, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1024/2012. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir tieša piekļuve reāllaikā valstu elektronisko reģistru datiem, izmantojot Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistru (ERRU), kā minēts Regulas (EK) Nr. 1071/2009 16. pantā.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  pantam pievieno šādu 2.a punktu:

 

2.a  Komisija izstrādā visām ES dalībvalstīm kopīgu elektronisku lietojumprogrammu, ar kuru līdz 2020. gadam nodrošina, ka inspektoriem, veicot pārbaudes uz ceļiem un telpās, ir tieša reāllaika piekļuve ERRU un IMI. Šo lietojumprogrammu izstrādā, izmantojot izmēģinājuma projektu.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu formulu uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai, kurā ņem vērā pārkāpumu skaitu, smaguma pakāpi un biežumu, kā arī to kontroles pasākumu rezultātus, kuros pārkāpumi nav konstatēti, un to, vai attiecīgais autotransporta uzņēmums visos tā autoparkā esošajos transportlīdzekļos izmanto viedos tahogrāfus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 165/2014 II nodaļai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai noteiktu vienotu formulu uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai, kurā ņem vērā pārkāpumu skaitu, smaguma pakāpi un biežumu, kā arī to kontroles pasākumu rezultātus, kuros pārkāpumi nav konstatēti, un to, vai attiecīgais autotransporta uzņēmums visos tā autoparkā esošajos transportlīdzekļos izmanto viedos tahogrāfus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 165/2014 II nodaļai.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  panta 3. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:

3.  Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 pārkāpumu sākotnējais saraksts ir noteikts III pielikumā.

3.  Regulu (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumu sākotnējais saraksts ir noteikts III pielikumā.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nolūkā sniegt pamatnostādnes attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 3820/85 vai Nr. 3820/85 pārkāpumu izvērtējumu, Komisija attiecīgos gadījumos var saskaņā ar 12panta 2. punktā minēto procedūru pielāgot III pielikumu, lai paredzētu pamatnostādnes attiecībā uz pārkāpumu vispārējo kopumu, sadalot pārkāpumus kategorijās pēc to smaguma.

Nolūkā sniegt pamatnostādnes attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 561/2006 vai (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumu izvērtējumu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai grozītu III pielikumu nolūkā ieviest pamatnostādnes attiecībā uz pārkāpumu vispārējo kopumu, sadalot pārkāpumus kategorijās pēc to smaguma.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 3. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kategorijai attiecībā uz visnopietnākajiem pārkāpumiem būtu jāietver pārkāpumi, kad Regulas (EEK) Nr. 3820/85 vai Nr. 3821/85 attiecīgo noteikumu neievērošana rada nopietnu nāves vai smaga miesas bojājuma risku.

Kategorijai attiecībā uz visnopietnākajiem pārkāpumiem būtu jāietver pārkāpumi, kad Regulas (EK) Nr. 561/2006 vai (ES) Nr. 165/2014 attiecīgo noteikumu neievērošana rada nopietnu nāves vai smaga miesas bojājuma risku.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lai veicinātu mērķtiecīgākas pārbaudes uz ceļa, valsts riska novērtējuma sistēmas dati kontroles pasākuma norises laikā ir pieejami visām attiecīgās dalībvalsts kompetentajām kontroles iestādēm.

4.  Lai veicinātu mērķtiecīgākas pārbaudes uz ceļa, valsts riska novērtējuma sistēmas dati un autotransporta uzņēmumu un darbību valsts reģistri pārbaudes laikā ir pieejami visām attiecīgās dalībvalsts kompetentajām kontroles iestādēm, izmantojot vismaz ES dalībvalstīm kopīgu elektronisku lietojumprogrammu, kas tām nodrošina tiešu piekļuvi reāllaikā Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistriem.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valsts riska novērtējuma sistēmā esošo informāciju dalībvalstis pēc lūguma vai tiešā veidā dara pieejamu visām citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar direktīvas 8. pantā noteiktajiem termiņiem.

5.  Valsts riska novērtējuma sistēmā esošo informāciju dalībvalstis, izmantojot sadarbspējīgus valstu elektroniskos reģistrus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1071/2009 16. pantā, tiešā veidā dara pieejamu visām citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šajā saistībā apmaiņa ar informāciju un datiem par autopārvadātājiem, pārkāpumiem un riska novērtējumu notiek vienuviet, izmantojot savstarpējo savienotību, ko ERRU nodrošina starp dažādiem dalībvalstu valsts reģistriem.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2006/22/EK

11. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu pieeju tam, kā tiek reģistrēts un kontrolēts laiks, ko transportlīdzekļa vadītājs pavada, veicot citu darbu, kas definēts Regulas (EK) Nr. 561/2006 4. panta e) punktā, kā arī vismaz vienu nedēļu ilgo laikposmu, kad transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pie transportlīdzekļa. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, nosakot kopēju pieeju tam, kā tiek reģistrēts un kontrolēts laiks, ko transportlīdzekļa vadītājs pavada, veicot citu darbu, kā tas definēts Regulas (EK) Nr. 561/2006 4. panta e) punktā, tostarp reģistrācijas veidu un īpašus gadījumus, kad tam jānotiek, kā arī kopēju pieeju tam, kā tiek reģistrēti un kontrolēti vismaz vienu nedēļu ilgi laikposmi, kad transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pie transportlīdzekļa un nespēj veikt nekādas darbības ar attiecīgo transportlīdzekli.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

12. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu:

1.  Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 3821/85 18. panta 1. punktu.

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 165/2014 42. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

 

3.  Komiteja pieņem savu reglamentu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

13. pants – b punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8a)  direktīvas 13. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

b)  veicināt to, ka kontroles iestādes īsteno konsekventu pieeju un saskaņoti interpretē Regulu (EEK) Nr. 3820/85;

b)  veicināt to, ka kontroles iestādes īsteno konsekventu pieeju un saskaņoti interpretē Regulu (EK) Nr. 561/2006;

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

14. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8b)  direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu:

14. pants

14. pants

Sarunas ar trešām valstīm

Sarunas ar trešām valstīm

Tiklīdz šī direktīva ir stājusies spēkā, Kopiena sāk sarunas ar attiecīgajām trešām valstīm, lai piemērotu noteikumus, kas ir līdzvērtīgi šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

Tiklīdz šī direktīva ir stājusies spēkā, Savienība sāk sarunas ar attiecīgajām trešām valstīm, lai piemērotu noteikumus, kas ir līdzvērtīgi šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

Kamēr šīs sarunas nav pabeigtas, datus par pārbaudēm, ko veic attiecībā uz transportlīdzekļiem no trešām valstīm, dalībvalstis iekļauj informācijā, ko tās sniedz Komisijai, kā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 3820/85 16panta 2. punktā.

Kamēr šīs sarunas nav pabeigtas, datus par pārbaudēm, ko veic attiecībā uz transportlīdzekļiem no trešām valstīm, dalībvalstis iekļauj informācijā, ko tās sniedz Komisijai, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 561/2006 17pantā.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.c punkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

15. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8c)  direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu:

Pielikumu grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumus pielāgotu labākas prakses attīstībai, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, ar kuriem groza I un II pielikumu nolūkā ieviest vajadzīgos pielāgojumus saistībā ar labākas prakses attīstību.

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.d punkts (jauns)

Direktīva 2000/22/EK

15.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8d)  direktīvai pievieno šādu 15.a pantu:

 

15.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu, vēlākais, deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 3. punktā un 15. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 9. panta 3. punktu un 15. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām Eiropas Parlaments un Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

I pielikums – A daļa – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a)  pielikuma A daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

1)  transportlīdzekļa vadīšanas ikdienas un iknedēļas laikus, pārtraukumus, kā arī ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmus; iepriekšējo dienu reģistrācijas diagrammas, kam ir jābūt transportlīdzeklī saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3821/85 15. panta 7. punktu, un/vai datus, kas saglabāti uz vadītāja kartes, un/vai reģistrācijas kontrolierīces atmiņā par to pašu laikposmu saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu, un/vai uz izdrukas;

1)  transportlīdzekļa vadīšanas ikdienas un iknedēļas laikus, pārtraukumus, kā arī ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmus; iepriekšējo dienu reģistrācijas diagrammas, kam ir jābūt transportlīdzeklī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 36. panta 1. un 2. punktu, un/vai datus, kas saglabāti uz vadītāja kartes, un/vai reģistrācijas kontrolierīces atmiņā par to pašu laikposmu saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu, un/vai uz izdrukas;

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

I pielikums – A daļa – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-aa)  pielikuma A daļas 2) punktu aizstāj ar šādu:

2) laikposmu, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3821/85 15. panta 7. punktā, visus gadījumus, kad tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, nosaka kā periodus, kas pārsniedz 1 minūti, kuru laikā transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 90 km/h N3 kategorijas un 105 km/h M3 kategorijas transportlīdzekļiem un (kategorijas N3 un M3 noteiktas A daļā II pielikumā Padomes Direktīvai 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu1a);

2) laikposmu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 165/2014 36. panta 1. un 2. punktā, visus gadījumus, kad tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, nosaka kā periodus, kas pārsniedz 1 minūti, kuru laikā transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 90 km/h N3 kategorijas un 105 km/h M3 kategorijas transportlīdzekļiem un (kategorijas N3 un M3, kā tās definētas Direktīvā 2007/46/EK1a);

__________________

__________________

1a OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Jaunākie grozījumi direktīvā izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/28/EK (OV L 65, 7.3.2006., 27. lpp.).

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”).

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

I pielikums – A daļa – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-ab)  pielikuma A daļas 4) punktu aizstāj ar šādu:

4)  pārbauda, vai pareizi darbojas reģistrācijas kontrolierīces (konstatē kontrolierīču un/vai vadītāja kartes, un/vai reģistrācijas diagrammu iespējamu nepareizu lietojumu), vai – vajadzības gadījumā – pārbauda arī to, vai transportlīdzekļa vadītājs var uzrādīt dokumentus, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 3820/85 14. panta 5. punktā;

4)  pārbauda, vai pareizi darbojas reģistrācijas kontrolierīces (konstatē kontrolierīču un/vai vadītāja kartes, un/vai reģistrācijas diagrammu iespējamu nepareizu lietojumu), vai – vajadzības gadījumā – pārbauda arī to, vai transportlīdzekļa vadītājs var uzrādīt dokumentus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 561/2006 16. panta 2. punktā;

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

I pielikums – A daļa – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6)  iknedēļas darba laikus, kā noteikts Direktīvas 2002/15/EK 4. un 5. pantā.

6)  iknedēļas darba laikus, kā noteikts Direktīvas 2002/15/EK 4. un 5. pantā, ja tehnoloģija ļauj veikt efektīvas pārbaudes.

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

I pielikums – B daļa – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  pielikuma B daļas otro daļu aizstāj ar šādu:

Dalībvalstis vajadzības gadījumā pārliecinās pār citu provokatoru vai līdzdalībnieku līdzatbildību transportēšanas posmā, piemēram, kravas nosūtītāju, ekspeditoru vai uzņēmēju, ja ir konstatēti kādi pārkāpumi, tostarp pārbauda, vai līgumos paredzētie pārvadājuma organizēšanas noteikumi ļauj nodrošināt atbilstību Regulai (EEK) Nr. 3820/85 un Regulai (EEK) Nr. 3821/85.

Dalībvalstis vajadzības gadījumā pārliecinās pār citu provokatoru vai līdzdalībnieku līdzatbildību transportēšanas posmā, piemēram, kravas nosūtītāju, ekspeditoru vai uzņēmēju, ja ir konstatēti kādi pārkāpumi, tostarp pārbauda, vai līgumos paredzētie pārvadājuma organizēšanas noteikumi ļauj nodrošināt atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006 un Regulai (ES) Nr. 165/2014.

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nepiemēro Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu autotransporta nozarē strādājošajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodarbināti 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad tiek veikti starptautiski pārvadājumi, kas definēti Regulās (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009, ja norīkojuma laikposms šādu pārvadājumu veikšanai vienā kalendārajā mēnesī dalībvalstu teritorijā nepārsniedz trīs dienas.

2.  Dalībvalstis nepiemēro Direktīvu 96/71/EK autotransporta nozarē strādājošajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodarbināti 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad tiek veikti starptautiski pārvadājumi, kas definēti Regulās (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009, un tranzīta operācijām, ja transportlīdzekļa vadītājs dalībvalsti šķērso tranzītā, neveicot kravas iekraušanu vai izkraušanu un neuzņemot vai neizsēdinot pasažierus.

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja norīkojuma laikposms ir ilgāks nekā trīs dienas, dalībvalstis Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu piemēro visam norīkojuma laikposmam to teritorijā šā punkta pirmajā daļā minētā viena kalendārā mēneša periodā.

svītrots

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai aprēķinātu šā panta 2. punktā minētos norīkojuma laikposmus:

svītrots

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ikdienas darba laikposmu, kas nepārsniedz sešas stundas un ir pavadīts uzņemošās dalībvalsts teritorijā, uzskata par pusi dienas;

svītrots

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ikdienas darba laikposmu, kas ilgst sešas vai vairāk stundas un ir pavadīts uzņemošās dalībvalsts teritorijā, uzskata par pilnu dienu;

svītrots

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pārtraukumus un atpūtas laikposmus, kā arī darbgatavības laikposmus, kas pavadīti uzņemošās dalībvalsts teritorijā, uzskata par darba laikposmu.

svītrots

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis piemēro Direktīvu 96/71/EK autotransporta nozarē strādājošajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodarbināti minētās direktīvas 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad viņi veic:

 

a)  kabotāžas pārvadājumus, kā tie definēti Regulā (EK) Nr. 1072/2009 un Regulā (EK) Nr. 1073/2009.

 

b)  auto pārvadājumus kombinēto pārvadājumu autoceļa posmos, kā noteikts Direktīvas 92/106/EEK 4. pantā, ja kravu autopārvadājumu veic vienā un tajā pašā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Dalībvalstis nepiemēro grozītās Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1.a punktu [par norīkojuma ilgumu] autotransporta darbībām, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis var noteikt tikai šādas administratīvās prasības un kontroles pasākumus:

4.  Atkāpjoties no Direktīvas 2014/67/ES 9. panta, dalībvalstis var noteikt tikai šādas administratīvās prasības un kontroles pasākumus:

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pienākumu citā dalībvalstī reģistrētam autopārvadātājam elektroniski nosūtīt norīkojuma paziņojumu valsts kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā līdz norīkojuma laikposma sākumam uzņemošās dalībvalsts oficiālajā valodā vai angļu valodā, norādot tikai šādu informāciju:

(a)  pienākumu citā dalībvalstī reģistrētam autopārvadātājam elektroniskā veidā, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012, iesniegt deklarāciju un tās atjauninājumus valsts kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā līdz norīkojuma laikposma sākumam vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, norādot tikai šādu informāciju:

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  autopārvadātāja identitāte;

i)  autopārvadātāja identitāte, norādot tā Kopienas nodokļa maksātāja identifikācijas numuru;

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. daļa – a punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  paredzamais norīkoto transportlīdzekļu vadītāju skaits un identitāte;

iii)  informācija par norīkotajiem transportlīdzekļa vadītājiem, tostarp šāda informācija: identitāte, dzīvesvietas valsts, valsts, kurā tiek veiktas sociālās iemaksas, sociālās apdrošināšanas numurs un vadītāja apliecības numurs;

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iv)  paredzamais norīkojuma ilgums, plānotais sākuma un beigu datums;

iv)  uzņemošās dalībvalstis, norīkojuma plānotais sākuma datums, paredzamais ilgums un beigu datums, kā arī darba līgumam piemērojamie tiesību akti;

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

iva)  saņēmēju identitāte un kontaktinformācija, ja pārvadātājs neizmanto e-CMR;

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – via punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

via)  kravas iekraušanas un izkraušanas adreses, ja pārvadātājs neizmanto e-CMR;

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa papīra vai elektroniskā formātā darīt pieejamu norīkojuma paziņojuma kopiju un pierādījumu uzņemošajā dalībvalstī veiktajam pārvadājumam, piemēram, elektronisku preču pavadzīmi (e-CMR) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. pantā minēto pierādījumu;

(b)  pienākumu autopārvadātājam nodrošināt, ka transportlīdzekļa vadītājs pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa var uzrādīt papīra vai elektroniskā formātā deklarācijas kopiju un pierādījumu uzņemošajā dalībvalstī veiktajam pārvadājumam, piemēram, elektronisku preču pavadzīmi (e-CMR) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. pantā minēto pierādījumu;

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamus tahogrāfa datus un jo īpaši to dalībvalstu valsts kodus, kurās transportlīdzekļa vadītājs ir braucis, veicot starptautiskus autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus;

(c)  pienākumu autopārvadātājam nodrošināt, ka transportlīdzekļa vadītājs pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa var uzrādīt tahogrāfa datus un jo īpaši to dalībvalstu valsts kodus, kurās transportlīdzekļa vadītājs ir uzturējies, veicot starptautiskus autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus;

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts– ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  laikā, kad notiek šā punkta b) un c) apakšpunktā minētās pārbaudes uz ceļa, transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar uzņēmuma galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas var nodrošināt vajadzīgos dokumentus;

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – cb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  pienākumu autopārvadātājam pēc uzņemošās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma pēc tam, kad ir beidzies norīkojuma laikposms, saprātīgā termiņā iesniegt šā punkta b), c) un e) apakšpunktā minēto dokumentu kopijas papīra vai elektroniskā formātā.

(cb)  pienākumu autopārvadātājam pēc uzņemošās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma pēc tam, kad ir beidzies norīkojuma laikposms, saprātīgā termiņā iesniegt šā punkta b) un c) apakšpunktā minēto dokumentu kopijas papīra vai elektroniskā formātā, kā arī dokumentāciju par norīkoto transportlīdzekļu vadītāju atalgojumu norīkojuma laikā un viņu darba līgumu vai līdzvērtīgu dokumentu Direktīvas 91/533/EEK1a 3. panta nozīmē, transportlīdzekļu vadītāju darba laika uzskaites lapas un maksājumu apliecinājumus. Saskaņā ar Direktīvas 2014/67/ES 6. un 7. pantu uzņemošās dalībvalsts kompetentā iestāde iesniedz attiecīgu pieprasījumu uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura minēto informāciju pieprasa no pārvadātāja. Pārvadātājs dokumentācijas iesniegšanai var izmantot IMI.

 

__________________

 

1a Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 32. lpp.).

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamu papīra vai elektroniskā formātā vienā no uzņemošās dalībvalsts oficiālajām valodām vai angļu valodā iztlkota darba līguma vai Padomes Direktīvas 91/533/EEK 3. panta izpratnē līdzvērtīga dokumenta kopiju;

svītrots

__________________

__________________

20 Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 32. lpp.).

20 Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 32. lpp.).

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamas papīra vai elektroniskā formātā darba algas lapu kopijas par pēdējiem diviem mēnešiem; pārbaudes uz ceļa laikā transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar uzņēmuma galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas var nodrošināt attiecīgā dokumenta kopiju;

svītrots

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  4. punkta a) apakšpunkta vajadzībām autopārvadātājs var iesniegt norīkojuma paziņojumu par laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

5.  Šā panta 4. punkta a) apakšpunkta vajadzībām autopārvadātājs var iesniegt deklarāciju par laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

Grozījums Nr.    92

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Informāciju no deklarācijām 18 mēnešus glabā IMI repozitorijā pārbaužu nolūkā, un tā ir tieši un reāllaikā pieejama visām citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras izraudzītas saskaņā ar Direktīvas 2014/67/ES 3. pantu, Regulas (EK) Nr. 1071/2009 18. pantu un Direktīvas 2006/22/EK 7. pantu.

Grozījums Nr.    93

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem visās Savienības oficiālajās valodās izstrādā standartizētas veidlapas, kas jāizmanto deklarāciju iesniegšanai, precizē deklarācijas funkcijas IMI un to, kā 4. punkta a) apakšpunkta i) līdz via) punktā minētā informācija ir deklarācijā jānoformē, un nodrošina, ka informācija no deklarācijām tiek automātiski tulkota uzņēmējas dalībvalsts valodā. Īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 2.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c  Dalībvalstis kontroles pasākumu īstenošanā izvairās no liekiem kavējumiem, kas var ietekmēt norīkojuma ilgumu un datumus.

Grozījums Nr.    95

Direktīvas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 165/2014 42. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

2.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b pants

 

Atbildība

 

Dalībvalstis paredz sankcijas nosūtītājiem, ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem par neatbilstību šīs direktīvas 2. pantam, ja tie zina vai ja, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus, tiem vajadzētu zināt, ka pārvadājumu pakalpojumi, ko tie uzdod veikt, ietver šīs regulas pārkāpumus.

 

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs direktīvas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Minētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas, preventīvas un nediskriminējošas.

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

2.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c pants

 

Pārskatīšanas klauzula par Eiropas uzticamo uzņēmumu platformu

 

Komisija izvērtē spēkā esošos instrumentus un labāko praksi, kas veicina visu preču piegādes ķēdes dalībnieku sociāli atbildīgu rīcību, un sagatavo tiesību akta priekšlikumu, kas paredz vajadzības gadījumā 2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā izveidot Eiropas uzticības platformu.

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

2.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d pants

 

Pārdomāta izpilde

 

1.  Neskarot Direktīvu 2014/67/ES un lai panāktu vēl labāku šīs direktīvas 2. pantā paredzēto pienākumu izpildi, dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā piemēro saskaņotu valsts izpildes stratēģiju. Minētā stratēģija ir vērsta uz uzņēmumiem ar augstu riska novērtējumu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK 9. pantā.

 

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka Direktīvas 2006/22/EK 2. pantā paredzētās pārbaudes attiecīgā gadījumā ietver pārbaudi par norīkošanu darbā un ka šīs pārbaudes veic bez diskriminācijas, jo īpaši bez diskriminācijas, pamatojoties uz norīkojumā izmantoto transportlīdzekļu numura zīmēm.

 

3.  Dalībvalstis īpaši pievēršas uzņēmumiem, kas klasificēti kā tādi, kuriem ir lielāks risks pārkāpt tiem piemērojamos šīs direktīvas 2. panta noteikumus. Minētajā nolūkā dalībvalstis riska klasifikācijas sistēmā, ko tās izveidojušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK 9. pantu un paplašinājušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009 12. pantu, pieņem, ka šādu pārkāpumu risks ir risks pats par sevi.

 

4.  Šā panta 3. punkta vajadzībām dalībvalstīm ir pieejama attiecīgā informācija un dati, ko reģistrē, apstrādā vai uzglabā Regulas (ES) Nr. 165/2015 II nodaļā minētais viedais tahogrāfs, šīs direktīvas 2. panta 4. punktā minētās norīkojuma deklarācijas un elektroniskie transporta dokumenti, piemēram, elektroniskas preču pavadzīmes atbilstoši Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (eCMR).

 

5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu to datu raksturojumu, kuriem dalībvalstīm ir piekļuve, to izmantošanas nosacījumus un tehniskās specifikācijas to pārsūtīšanai vai piekļuvei tiem, jo īpaši precizējot:

 

a)  sīki izstrādātu sarakstu ar informāciju un datiem, kuriem valstu kompetentajām iestādēm ir piekļuve un kuri ietver vismaz robežas šķērsošanas laikus un vietas, iekraušanas un izkraušanas operācijas, transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi un vadītāja datus;

 

b)  kompetento iestāžu piekļuves tiesības, vajadzības gadījumā tās diferencējot atkarībā no kompetento iestāžu veida, piekļuves veida un datu izmantošanas nolūka;

 

c)  tehniskās specifikācijas a) apakšpunktā minēto datu pārsūtīšanai vai piekļuvei tiem, tostarp attiecīgā gadījumā maksimālo datu glabāšanas ilgumu, vajadzības gadījumā tos diferencējot atkarībā no datu veida.

 

6.  Visiem šajā pantā minētajiem personas datiem var piekļūt un tos glabā ne ilgāk, kā tas noteikti nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā. Kad šādi dati minētajiem mērķiem vairāk nav vajadzīgi, tos dzēš.

 

7.  Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā veic saskaņotas norīkojumu pārbaudes uz ceļiem, kas var atbilst pārbaudēm, kuras veiktas saskaņā ar Direktīvas 2006/22/EK 5. pantu. Šādas pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku dalībvalstu iestādes, kas atbild par noteikumu izpildi norīkošanas jomā, katrai no tām darbojoties savā teritorijā. Dalībvalstis apmainās ar informāciju par to pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem.

 

Saskaņoto pārbaužu rezultātu kopsavilkumu publisko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti.

Grozījums    99

Direktīvas priekšlikums

2.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.e pants

 

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1024/2012

 

Regulas (ES) Nr. 1024/2012 pielikumam pievieno šādus punktus:

 

8.  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Regulu (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/15/EK īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu: 8. pants.

 

9.  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā: 2. panta 5. punkts.

Grozījums    100

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija līdz [3 gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas dienas] izvērtē šīs direktīvas īstenošanu, jo īpaši 2. panta ietekmi, un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu. Komisijas ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno leģislatīva akta priekšlikumu.

1.  Komisija līdz [trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dienas] izvērtē šīs direktīvas īstenošanu, jo īpaši 2. panta 2. punkta ietekmi, un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šā panta piemērošanu. Komisijas ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno leģislatīva akta priekšlikumu.

Grozījums    101

Direktīvas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Lai izpildītu šīs direktīvas noteikumus, Komisija un dalībvalstis izveido visaptverošu un integrētu apmācības un pielāgošanās programmu par jaunajiem noteikumiem un prasībām, kuras jāievēro gan transportlīdzekļu vadītājiem, gan procedūras dalībniekiem, uzņēmumiem, pārvaldēm, inspektoriem utt.

Grozījums    102

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [..] [Transponēšanai tiks atvēlēts pēc iespējas īsāks laiks, kas caurmērā nepārsniegs divus gadus] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis līdz ... [2 gadi no šīs direktīvas stāšanās spēkā] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Grozījums    103

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Transporta nozarei tās atzītā izteikti mobilā rakstura dēļ nepiemēro pasākumus, kas izriet no tiesību akta, ar ko groza Direktīvu 96/71/EK, līdz šo direktīvu sāk piemērot.

Grozījums    104

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Transporta nozarei nepiemēro pasākumus, kuri izriet no tiesību akta, ar ko groza Direktīvu 96/71/EK, līdz stājas spēkā izpildes nodrošināšanas prasības, kuras paredz īpašus noteikumus attiecībā uz transporta nozari, ko reglamentē šī direktīva.


PASKAIDROJUMS

Viens no Junkera vadītās Komisijas galvenajiem mērķiem ir veidot taisnīgāku Eiropu, stiprinot tās sociālo dimensiju. Transporta politikā, it īpaši attiecībā uz autotransportu, solis šajā virzienā tika sperts, kad Eiropas Komisija 2017. gada 31. maijā publicēja pirmo no trijiem mobilitātes tiesību aktu kopumiem.

Eiropas autotransporta nozare nodrošina darbvietas vairāk nekā pieciem miljoniem cilvēku, kamēr tās gada siltumnīcefekta gāzu emisijas veido aptuveni vienu piektdaļu no kopējām transporta nozares emisijām. Pirmā tiesību aktu kopuma par mobilitāti mērķis, protams, ir modernizēt Eiropas transporta/mobilitātes nozari un padarīt to sociāli taisnīgāku un konkurētspējīgāku pārejā uz videi nekaitīgāku transportu.

Komisijas ierosināto grozījumu mērķis ir padarīt spēkā esošos tiesību aktus par autotransportu taisnīgākus un efektīvākus un palielināt sociālo atbildību šajā jomā. Tajā pašā laikā mērķis ir samazināt pārmērīgo regulatīvo slogu operatoriem un novērst konkurences kropļojumus.

Sociālās jomas tiesību aktu autotransporta nozarē novērtējums liecina, ka pašreizējo tiesisko regulējumu kropļo vairāki trūkumi un problēmas, jo īpaši saistībā ar tiesību aktu īstenošanu. Turklāt dalībvalstis to interpretē, piemēro un īsteno ļoti atšķirīgi. Tas ir novedis ne tikai pie juridiskas nenoteiktības, bet arī nevienlīdzīgas attieksmes pret transportlīdzekļu vadītājiem un autopārvadātājiem.

Galvenie sociālie noteikumi autotransporta nozarē ir šādi:

– Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi,

– Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu,

– Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85,

– Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regula), un

– Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.

Referentes nostāja

Referente uzskata, ka pirmā tiesību aktu kopuma par mobilitāti priekšlikumi izdarīt grozījumus Direktīvā 2006/22/EK un pieņemt īpašu tiesību aktu, lex specialis, attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu autotransporta nozarē (priekšlikumi izdarīt grozījumus Direktīvās 96/71/EK un 2014/67/ES) kopā ar grozījumiem Regulās Nr. 561/2006, Nr. 165/2014, Nr. 1071/2009 un Nr. 1072/2009 veido saskaņotu tiesību aktu kopumu. Starp citām pirmā tiesību aktu kopuma par mobilitāti iniciatīvām šie sociālā pīlāra un iekšējā tirgus pīlāra priekšlikumi būtu jo īpaši jāuzskata par vienotu veselu.

Kā vispārīgu piezīmi referente vēlas izteikt pateicību Komisijai par šāda visaptveroša priekšlikuma, nevis atsevišķu tiesību aktu priekšlikumu, iesniegšanu. Referente uzskata, ka Komisijas priekšlikumā ir pietiekami daudz elementu, kas ļauj veikt ievērojamus uzlabojumus, lai izveidotu sociāli taisnīgāku ES iekšējo tirgu, uzlabotu autovadītāju darba apstākļus, veicinātu ceļu satiksmes drošību un novērstu sociālo dempingu. Daudzie priekšlikumi samazināt autotransporta radīto kaitējumu videi arī ir svarīgi gan pirmajā, gan otrajā tiesību aktu kopumā par mobilitāti. Ir vajadzīgi ievērojami pūliņi attiecībā uz klimata pārmaiņām, un Komisijas priekšlikumi šajā aspektā dos ieguldījumu.

Lex specialis — konkrēts tiesību akts par norīkotiem vadītājiem

Referente vērš uzmanību uz to, ka patlaban tiek pilnībā pārstrādāta Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Visaptverošu reformu var uzskatīt par pamatotu, bet tās gala rezultāts ir jāņem vērā, izstrādājot specifiskus tiesību aktus par autotransportu. Referente uzskata, ka priekšlikumus par norīkotiem darba ņēmējiem un vadītājiem ir iespējams izskatīt vienlaicīgi, bet ne pieņemt galīgo nostāju, kamēr nav zināms direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā galīgais iznākums.

Referente uzskata, ka ir pamats autotransporta vadītāju un ceļu transporta tiesību aktus izskatīt atsevišķi no direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā, un viņa atbalsta šo pieeju. Šajā sakarā referente vēlas pateikties Komisijai par tās priekšlikumu par autotransportu un lēmumu izskatīt to kā atsevišķu jautājumu, jo viņa uzskata, ka darba ņēmēju norīkošanas direktīva netika izstrādāta tā, lai ņemtu vērā vadītāja profesijas mobilo raksturu. Tas ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ spēkā esošo direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā ir bijis tik grūti īstenot autotransporta nozarē. No otras puses, interpretācijas problēmas ir novedušas pie tā, ka Komisija ir uzsākusi tiesvedību pret ES dalībvalstīm. Šie pasākumi vēl tiek izskatīti ES Tiesā un, ciktāl referente ir informēta, tiek gaidītas norādes no ES Padomes un Parlamenta. Neskaidrības ir radījušas iespējamu negodīgu konkurenci transporta nozarē, kā arī sociālo dempingu, kas ietekmē autovadītājus un rada nevienlīdzību starp ES dalībvalstu autovadītājiem. Referente uzskata, ka lex specialis būtu jāpievēršas šo trūkumu novēršanai un jāpadara transporta nozare, kas ir ES iekšējā tirgus pamats, sociāli taisnīga tādā veidā, ka tiesību akti ir skaidri visām pusēm un to īstenošana un izpildes nodrošināšana ir vienkārša.

Komisija ir ierosinājusi, ka gadījumos, kad starptautiski pārvadājumi tiek veikti uz apakšuzņēmuma līguma pamata, būtu jānosaka robežvērtība 3 dienas / 18 stundas, pirms tiek piemēroti direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā noteikumi par ikgadējo atvaļinājumu un minimālo darba samaksu. Šajā sakarā referente uzskata, ka būtu jāapsver alternatīvs risinājums, lai atvieglotu īstenošanu un izpildes nodrošināšanu, un saistībā ar administratīvo slogu uzņēmumiem. Turklāt skaidrības labad lex specialis būtu jāattiecas arī uz citām transporta situācijām, uz kurām direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu piemēro uzreiz no pirmās dienas.

Attiecībā uz administratīvajām prasībām un pārbaudēm, referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par slēgtu sarakstu. Tas ļaus izvairīties no patvaļas, veicot pārbaudes, un padarīs spēles noteikumus skaidrus visiem. Attiecībā uz informāciju, kas sniedzama paziņojumā, referente uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir vēl jāprecizē, vismaz attiecībā uz informāciju par transportu pasūtījušo pusi. Komisija arī ierosina noteikt sarakstu ar informācijas vienībām, kas transportlīdzekļa vadītājam jāuzrāda pārbaudēs uz ceļa. Referente uzskata, ka šim sarakstam būtu vēl jāpievēršas, ņemot vērā administratīvo slogu, un vajadzētu būt iespējai šo informāciju paziņot elektroniski. Turklāt ir vēlams arī izskatīt, vai pienākumu sniegt informāciju nebūtu jāattiecina uz uzņēmumu, kas veic pārvadājumu, nevis uz transportlīdzekļa vadītāju. Referente arī uzskata, ka pasūtītāja atbildība būtu jāuzskata par iespējamu elementu, ko dalībvalstis, ja tās vēlas, varētu ņemt vērā īstenošanā.

Administratīvās prasības un pārbaudes attiecībā uz transporta veidiem, kuriem tiek piemēroti noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā, būtu jāaplūko kā vienots vesels. Prasībām ir jābūt saprātīgām administratīvā sloga ziņā, kā arī efektīvām, runājot par pārbaudēm uz ceļiem, lai nekavētu pārvadājumus. Referente uzskata, ka ir svarīgi rūpīgi izvērtēt digitalizācijas sniegtās iespējas uzlabot informācijas apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm un ka būtu jāaplūko iespējas ieviest vienota kontaktpunkta principu, pamatojoties uz esošajām informācijas apmaiņas sistēmām, tostarp IMI sistēmu.

Referente uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai sankcijas par neatbilstību noteikumiem par darba ņēmēju norīkošanu būtu atbilstošas. Šajā sakarā būtu jāizvērtē labas reputācijas sistēma, riska novērtējuma sistēma un iespējas, ko sniedz Īstenošanas direktīva 2014/67/ES, kā arī to atbilstība.

Turklāt referente uzskata, ka turpmākajā procedūrā būtu jānovērtē arī situācija attiecībā uz transportlīdzekļu vadītājiem un uzņēmumiem trešās valstīs vai no trešām valstīm (valstis ārpus ES). Pēc referentes domām, ES noteikumi par norīkotiem transportlīdzekļu vadītājiem nedrīkst radīt situāciju, kurā pret transportlīdzekļu vadītājiem vērsts sociālais dempings tiek pārnests ārpus ES. Joprojām ir svarīgi novērtēt iespējamos izņēmumus, kas piemērojami gan preču, gan pasažieru pārvadājumu jomā.

Ierosinātie grozījumi Direktīvā 2006/22/EK

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo īpaši par efektīvāku pārrobežu informācijas apmaiņu starp iestādēm. Turpmākajā procesā būs svarīgi novērtēt digitalizācijai atvēlēto lomu, lai vēl vairāk uzlabotu informācijas apmaiņu starp iestādēm.

Referente pauž bažas par Komisijas ierosinājumu iekļaut darba laika uzraudzību pārbaudēs uz ceļa. Praktiskā darba laika pārbaudīšana un iestādes, kas to veic, dažādās dalībvalstīs atšķiras, kas būtu jāņem vērā, turpinot darbu pie priekšlikuma. Ja pārbaudēs uz ceļa tiek kontrolēta atbilstība noteikumiem par darba laiku, ir jāizveido tāda sistēma, saskaņā ar kuru kā daļa no viedo tahogrāfu darbības būtu darba laika uzraudzība reāllaikā bez nepieciešamības transportlīdzeklī turēt veidlapas.

Attiecībā uz riska novērtējuma sistēmu referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par vienotas formulas pieņemšanu.

Ņemot vērā minētos faktus, ir svarīgi paātrināt viedo tahogrāfu ieviešanu. Turpmākajā procedūrā ir arī rūpīgi jāizvērtē iespējas viedos tahogrāfus izmantot arī visaptverošai atbilstības noteikumiem par norīkotiem transportlīdzekļu vadītājiem uzraudzībai.

Secinājumi

Referente vēlas uzsvērt, ka domstarpības Parlamentā starp TRAN un EMPL komiteju par to, kurai no tām vajadzētu būt atbildīgajai komitejai, izdevās atrisināt tikai 2017. gada 15. novembrī, kas iekavēja darba sākšanu. Turklāt, ņemot vērā tiesību aktu sarežģītību un tiesību akta par norīkotiem darbiniekiem notiekošo pārskatīšanu, referente turpinās darbu, lai papildinātu ziņojumu ar konkrētiem grozījumu priekšlikumiem.


NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS (4.5.2018)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Martina Dlabajová

(*)  Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Autotransportam ir nepieciešami tieši šai nozarei paredzēti noteikumi, lai vienotais tirgus kļūtu spēcīgāks un konkurētspējīgāks. Šiem noteikumiem vajadzētu būt vienkāršiem, vienotiem, skaidriem un viegli izpildāmiem, lai veicinātu transporta darbības, vienlaikus aizsargājot šajā nozarē strādājošos darba ņēmējus. Neskaidri vai grūti īstenojami noteikumi varētu veicināt to, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē kopējos noteikumus, kā arī samazinātu to ieviešanas efektivitāti, tādējādi riskējot izraisīt iekšējā tirgus sadrumstalotību. Turklāt neskaidri un neefektīvi ieviesti noteikumi neveicina dara ņēmēju labāku aizsardzību.

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā ir secināts, ka pašlaik spēkā esošie noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā un administratīvās prasības neatbilst transportlīdzekļu vadītāju izteikti mobilajam darba raksturam. Tas rada nesamērīgu regulatīvo slogu pārvadātājiem, kā arī nepamatotus šķēršļus pārrobežu pakalpojumu sniegšanā.

Šā atzinuma projekta mērķis ir turpināt vienkāršot noteikumus par darba ņēmēju norīkošanu autotransporta nozarē un samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem un to autovadītājiem. Atzinuma sagatavotāja viennozīmīgi ierosina direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā neattiecināt uz tranzīta un starptautisko pārvadājumu jomu. To pamato vairāki apsvērumi. Pirmkārt, šajās darbībās iesaistītiem darba ņēmējiem ir raksturīga ļoti liela mobilitāte; pat vienas dienas laikā viņi var strādāt vairākās valstīs. Otrkārt, uzņēmumi, kas ir iesaistīti starptautiskajā transportā vai tranzītā kādā valstī, nav konkurenti šīs valsts pārvadājumu uzņēmumiem.

Turklāt šādos gadījumos darba ņēmēju situācija nav salīdzināma ar norīkotajiem darba ņēmējiem citās nozarēs, kas bieži uzturas attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī ilgāku laiku. Direktīvas 96/71/EK piemērošana un īstenošana tranzīta un starptautisko pārvadājumu jomai radītu milzīgu administratīvo slogu, t. i., piemērojamie valsts tiesību akti viena brauciena laikā mainītos ik dienu. Pēc atzinuma sagatavotājas domām šāda situācija radītu nepamatotus šķēršļus vienai no ES pamatbrīvībām, proti, pakalpojumu brīvai apritei.

Atzinuma sagatavotāja atzīst nepieciešamību risināt problēmas, ko rada tā sauktie „klejojošie autovadītāji” (proti, darba ņēmēji, kuri paliek ārpus savas mītnes valsts vairāku mēnešu garumā un kuri faktiski dzīvo un nakšņo savos automobiļos ilgāku laiku). Tomēr viņa neuzskata, ka pašreizējais priekšlikums ir piemērots šā jautājuma risināšanai. Tā vietā pret šādu situāciju būtu jāvēršas ar tiesību aktu, kas pamatotos uz Komisijas priekšlikumu COM(2017) 277 par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem. Šajā priekšlikumā ir paredzēta prasība transportlīdzekļa vadītājam un transportlīdzeklim atgriezties savā darbavietā.

Ar šo atzinumu tiek ierosināts dažus Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas 96/71/EK un īstenošanas Direktīvas 2014/67/ES elementus piemērot kabotāžas pārvadājumiem. Šādos gadījumos ārvalstu un vietējie uzņēmumi tieši konkurē viens ar otru; tāpēc būtu jāpiemēro līdzvērtīgi noteikumi attiecībā uz darba ņēmēju atalgojumu. Tomēr šīs abas direktīvas būtu jāpiemēro kabotāžai vienīgi šajā lex specialis noteiktajā apjomā, ņemot vērā izteikti mobilo darba raksturu nozarē un nepieciešamību samazināt administratīvo slogu.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina atcelt Komisijas rosināto metodoloģiju dienas darba periodu aprēķināšanai norīkošanas gadījumu noteikšanas nolūkā. Viņa uzskata, ka tā praksē būtu grūti izpildāma un radītu lieku administratīvo slogu, jo īpaši, ja to piemērotu kopā ar Regulu (EK) Nr. 561/2006 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu.

Visbeidzot, atzinumā rosināts, ka šis lex specialis tiek ieviests, lai noteiktu piemērošanas un spēkā stāšanās dienu īpašajiem noteikumiem par autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā. Ja šos datumus noteiktu ar vispārējo Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu, rastos risks, ka jaunie noteikumi būtu jāpiemēro autotransporta nozarei krietni pirms citām nozarēm (ņemot vērā Padomes vispārējo pieeju, kas dod dalībvalstīm trīs gadus, lai tās pieņemtu savus tiesību aktus un četrus gadus — lai tos īstenotu). Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina paredzēt, ka Direktīva 96/71/EK uz transporta nozari nebūtu jāattiecina līdz brīdim, kamēr tiek pieņemti šai nozarei specifiski tiesību akti.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai izveidotu drošu, efektīvu un sociāli atbildīgu autotransporta nozari, pirmkārt, jānodrošina, ka transportlīdzekļu vadītājiem ir pienācīgi darba apstākļi un sociālā aizsardzība un, otrkārt, jārada atbilstoši uzņēmējdarbības un godīgas konkurences apstākļi pārvadātājiem.

(1)  Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un brīvība sniegt pakalpojumus ir iekšējā tirgus pamatprincipi. Tie ir nostiprināti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), un tiem ir būtiska nozīme iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanā. Lai izveidotu drošu, efektīvu un sociāli atbildīgu autotransporta nozari, jānodrošina līdzsvars starp transporta pakalpojumu brīvu apriti un pienācīgiem darba apstākļiem, vienlīdzīgu attieksmi un sociālo aizsardzību transportlīdzekļu vadītājiem un konkurenciāla un taisnīga uzņēmējdarbības vide pārvadātājiem.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  2017. gada 13. septembra runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs paziņoja, ka tiks izveidota Eiropas Darba iestāde.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Autotransporta pakalpojumiem ir raksturīga izteikta mobilitāte, tāpēc īpaši jāuzrauga, ka transportlīdzekļu vadītāji var īstenot savas tiesības un ka pārvadātājiem netiek uzlikts nesamērīgs administratīvais slogs, kas pārmērīgi ierobežotu viņu brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus.

(2)  Autotransporta pakalpojumiem ir raksturīga izteikta mobilitāte, tāpēc īpaši jāuzrauga, ka transportlīdzekļu vadītāji var īstenot savas tiesības un ka tiek saglabāti godīgi konkurences apstākļi, vienlaikus ievērojot brīvību sniegt pakalpojumus.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Savienības konkurētspējas saglabāšanas vai palielināšanas nolūkā visiem autotransporta jomā piemērojamajiem valsts noteikumiem vajadzētu būt samērīgiem un pamatotiem un tie nedrīkst kavēt vai padarīt mazāk pievilcīgu LESD garantēto pamatbrīvību, piemēram, brīvības sniegt pakalpojumus, izmantošanu, vienlaikus nodrošinot pienācīgus transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus un sociālo aizsardzību.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Autotransporta nozarē valda ļoti liela konkurence, un tai ir raksturīgi konkrēti traucējumi, ko izraisa pārvadātāju īstenotā labvēlīgākā režīma ļaunprātīga izvēle nolūkā samazināt izmaksas, kas saistītas ar algām un sociālā nodrošinājuma iemaksām, vai izvairīties no tām, vai citi sociālie un darba nosacījumi, kuri agrāk izraisījuši standartu pazemināšanu. Funkcionējoša iekšējā tirgus pamatā jābūt vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem. Tādēļ ir jāveic papildu pasākumi, lai novērstu autopārvadātāju īstenoto labvēlīgākā režīma ļaunprātīgo izvēli, tostarp nosakot horizontālus pasākumus Savienības uzņēmējdarbības tiesībās, lai izbeigtu autopārvadātāju īstenoto labvēlīgākā režīma izvēles praksi un regulējuma arbitrāžu.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai iekšējais tirgus darbotos nevainojami, ir ļoti svarīgi samērīgi, no vienas puses, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju sociālos un darba apstākļus un, no otras puses, sekmēt brīvību sniegt autotransporta pakalpojumus godīgas vietējo un ārvalstu pārvadātāju konkurences apstākļos.

(3)  Lai izveidotu autotransporta nozari, kas iekšējā tirgū darbotos nevainojami, ir ļoti svarīgi panākt līdzsvaru starp brīvību sniegt autotransporta pakalpojumus vietējo un ārvalstu pārvadātāju nediskriminējošos konkurences apstākļos, nevajadzīga administratīvā sloga samazināšanu un transportlīdzekļu vadītāju sociālo un darba apstākļu uzlabošanu.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Spēkā esošo Savienības autotransporta nozares sociālās jomas tiesību aktu efektivitātes un lietderības izvērtējumā tika konstatētas dažas noteikumu nepilnības un trūkumi to izpildes nodrošināšanā. Turklāt dalībvalstis šos noteikumus vairākos gadījumos interpretē, piemēro un īsteno atšķirīgi. Tas rada juridisko nenoteiktību un nevienlīdzīgu attieksmi pret transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem un tādējādi nozarē pasliktina darba, sociālos un konkurences apstākļus.

(4)  Spēkā esošo Savienības autotransporta nozares sociālās jomas tiesību aktu efektivitātes un lietderības izvērtējumā tika konstatētas dažas noteikumu nepilnības un trūkumi to izpildes nodrošināšanā, kā arī nelikumīga prakse, piemēram, "pastkastītes uzņēmumu" izmantošana. Papildu uzsvars būtu jāliek uz cīņu pret nedeklarētu darbu transporta nozarē. Turklāt dalībvalstis šos noteikumus vairākos gadījumos interpretē, piemēro un īsteno atšķirīgi, radot smagu administratīvo slogu transportlīdzekļu vadītājiem un pārvadātājiem. Tas rada juridisko nenoteiktību un tādējādi nozarē pasliktina darba, sociālos un konkurences apstākļus.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/67/ES1b tiek pareizi piemērota, būtu jāpastiprina Savienības līmeņa kontroles pasākumi un sadarbība ar mērķi apkarot krāpšanu, kas ir saistīta ar transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā, un būtu jāveic stingrākas pārbaudes nolūkā nodrošināt, ka sociālās iemaksas par norīkotiem transportlīdzekļu vadītājiem tiek faktiski veiktas.

 

_________________

 

1a. Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai transportlīdzekļu vadītājiem garantētu paredzētos darba apstākļus un novērstu konkurences izkropļojumus, ko rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi pienācīgi, sekmīgi un konsekventi uzraudzīt darba laika noteikumu izpildi. Tādēļ ir vēlams esošās Direktīvā 2006/22/EK izklāstītās vienotās izpildes nodrošināšanas prasības attiecināt arī uz Direktīvā 2002/15/EK izklāstīto darba laika noteikumu ievērošanas kontroli.

(5)  Lai transportlīdzekļu vadītājiem garantētu paredzētos darba apstākļus un novērstu konkurences izkropļojumus, ko rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi pienācīgi, sekmīgi un konsekventi uzraudzīt darba laika noteikumu izpildi. Tādēļ ir vēlams esošās Direktīvā 2006/22/EK izklāstītās vienotās izpildes nodrošināšanas prasības attiecināt arī uz Direktīvā 2002/15/EK izklāstīto darba laika noteikumu ievērošanas kontroli. Direktīvā 2002/15/ES noteiktajām pārbaudēm uz ceļiem būtu jāattiecas tikai uz iknedēļas un dienas darba laiku, pārtraukumiem, atpūtas laikiem un nakts darbu. Citas saistības, kas izriet no Direktīvas 2002/15/EK, būtu jāpārbauda pārvadātāja telpās.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ir konstatēts, ka dalībvalstu administratīvā sadarbība sociālās jomas noteikumu īstenošanā autotransporta nozarē bija nepietiekama, kā rezultātā pārrobežu izpildes nodrošināšana bija apgrūtināta, neefektīva un nekonsekventa. Tādēļ ir jāizveido satvars sekmīgai saziņai un savstarpējai palīdzībai, kā arī apmaiņai ar datiem par pārkāpumiem un informāciju par labu praksi izpildes nodrošināšanā.

(6)  Ir konstatēts, ka dalībvalstu administratīvā sadarbība un Savienības atbalsts sociālās jomas noteikumu īstenošanā autotransporta nozarē bija nepietiekama, kā rezultātā pārrobežu izpildes nodrošināšana bija apgrūtināta, neefektīva un nekonsekventa. Tādēļ ir jāizveido satvars sekmīgai saziņai un savstarpējai palīdzībai, kā arī apmaiņai ar datiem par pārkāpumiem un informāciju par labu praksi izpildes nodrošināšanā.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Izteikti mobilajā autotransporta nozarē ir arī radušās grūtības tajā, kā tiek piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/71/EK15 noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES16 noteikumi par administratīvajām prasībām. Nepietiekami koordinēti valstu pasākumi attiecībā uz to, kā piemērojami noteikumi par autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā un nodrošināma to izpilde, ir radījuši lielu administratīvo slogu Savienības pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti. Tā rezultātā ir nevajadzīgi ierobežota brīvība sniegt pārrobežu autotransporta pakalpojumus, kas arī negatīvi atsaucas uz darbvietām.

(9)  Izteikti mobilajā autotransporta nozarē ir arī radušās grūtības tajā, kā tiek piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/71/EK15 noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES16 noteikumi par administratīvajām prasībām. Nepietiekami koordinēti valstu pasākumi attiecībā uz to, kā piemērojami noteikumi par autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā un nodrošināma to izpilde, ir radījuši lielu administratīvo slogu Savienības pārvadātājiem un negodīgu konkurenci starp nozares uzņēmumiem.

__________________

__________________

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Starptautisko autotransporta uzņēmumu izveides noteikumu neievērošana rada atšķirības visā iekšējā tirgū un sekmē negodīgas konkurences attīstību starp uzņēmumiem. Tādēļ starptautisko autotransporta uzņēmumu izveides nosacījumi būtu jāpadara stingrāki un vieglāk uzraugāmi, lai jo īpaši apkarotu "pastkastītes" uzņēmumu izveidi.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Savā 2016. gada 8. marta priekšlikumā17 pārskatīt Direktīvu 96/71/EK Komisija atzina, ka minētās direktīvas īstenošana izteikti mobilajā autotransporta nozarē rada specifiskus juridiska rakstura jautājumus un grūtības, un norādīja, ka būtu pareizāk tos risināt ar īpaši autotransporta nozarei izstrādātiem tiesību aktiem.

(10)  Savā 2016. gada 8. marta priekšlikumā pārskatīt Direktīvu 96/71/EK17 Komisija atzina, ka minētās direktīvas īstenošana izteikti mobilajā autotransporta nozarē rada specifiskus juridiska rakstura jautājumus un grūtības, un norādīja, ka būtu pareizāk tos risināt ar īpaši autotransporta nozarei izstrādātiem tiesību aktiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka autotransporta nozare ir viena no neaizsargātākajām nozarēm, Direktīvas 96/71/EK minimālās aizsardzības normas būtu jāpiemēro visiem darba ņēmējiem.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Tā kā Savienībā trūkst transportlīdzekļu vadītāju, darba apstākļus vajadzētu būtiski uzlabot, lai palielinātu šīs profesijas pievilcīgumu.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu sekmīgu un samērīgu Direktīvas 96/71/EK īstenošanu autotransporta nozarē, ir vajadzīgi nozarei specifiski noteikumi, kuros būtu ņemta vērā autotransporta nozarē nodarbinātajam darbaspēkam raksturīgā augstā mobilitāte un kuri nodrošinātu līdzsvaru starp transportlīdzekļu vadītāju sociālo aizsardzību un pārvadātāju brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus.

(11)  Lai nodrošinātu sekmīgu un samērīgu Direktīvas 96/71/EK īstenošanu autotransporta nozarē, ir vajadzīgi nozarei specifiski noteikumi un jāpastiprina to īstenošana, ņemot vērā autotransporta nozarē nodarbinātajam darbaspēkam raksturīgo ļoti augsto mobilitāti un nodrošinot līdzsvaru starp transportlīdzekļu vadītāju sociālo aizsardzību un pārvadātāju brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Šādiem sabalansētiem kritērijiem būtu jābalstās pieņēmumā, ka transportlīdzekļa vadītājam ir pietiekama saikne ar uzņemošās dalībvalsts teritoriju. Tādēļ būtu jānosaka laika limits, pēc kura pārsniegšanas tiktu piemērota uzņemošās dalībvalsts minimālā darba samaksas likme un minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums. Šis laika limits nebūtu jāpiemēro attiecībā uz kabotāžas pārvadājumiem, kas definēti Regulā (EK) Nr. 1072/200918 un Regulā (EK) Nr. 1073/200919, jo viss pārvadājums notiek uzņemošajā dalībvalstī. Līdz ar to kabotāžai būtu jāpiemēro uzņemošās dalībvalsts minimālā darba samaksas likme un minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums neatkarīgi no transportlīdzekļa vadītāja veikto pārvadājumu biežuma un ilguma.

(12)  Kabotāžas pārvadājumi, kas definēti Regulā (EK) Nr. 1072/200918 un Regulā (EK) Nr. 1073/200919, ir tāda pakalpojumu sniegšana, uz kuru attiecas Direktīva 96/71/EK, jo viss pārvadājums notiek citā dalībvalstī. Līdz ar to kabotāžai būtu jāpiemēro uzņemošās dalībvalsts minimālā atlīdzības likme un minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums neatkarīgi no transportlīdzekļa vadītāja veikto pārvadājumu biežuma un ilguma.

__________________

__________________

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Tranzīta pārvadājumu specifikas un transportlīdzekļa vadītāja nepietiekamās saiknes ar uzņemošās dalībvalsts teritoriju dēļ tranzīta pārvadājumi būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu nozarei specifisko noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā efektīvu un sekmīgu izpildi un novērstu nesamērīgu administratīvo slogu pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti, autotransporta nozarē būtu jānosaka īpašas administratīvas un kontroles prasības, pilnībā izmantojot iespējas, ko sniedz tādas kontrolierīcesdigitālie tahogrāfi.

(13)  Lai nodrošinātu skaidrus nozarei specifiskus noteikumus par darba ņēmēju norīkošanu darbā, kuri izriet no Direktīvas 96/71/EK [grozīta ar COD 2016/0070] un Direktīvas 2014/67/ES, kā arī to efektīvu un sekmīgu izpildi un novērstu nesamērīgu administratīvo slogu pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti, autotransporta nozarē būtu jāievieš Komisijas izstrādātas standarta veidlapas un samazinātas īpašas administratīvas un kontroles prasības, pilnībā izmantojot iespējas, ko sniedz tādi kontroles līdzekļiIekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), GNSS (Globālā navigācijas satelītu sistēma) portāls autotransportam un viedie tahogrāfi..

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Prakse, kurā mātes uzņēmumiem vienā dalībvalstī tiek piešķirta lielākā daļa peļņas, savukārt transporta uzņēmumi citās dalībvalstīs tiek atstāti ar ierobežotiem resursiem, lai gan tie rada lielāko daļu apgrozījuma to transporta uzņēmējdarbībā, var izraisīt nevienlīdzību un nesamērīgu peļņas novirzīšanu starp dalībvalstīm, un no tā būtu jāizvairās. Šāda prakse rada negatīvu sociālu ietekmi, proti, transportlīdzekļu vadītāju ienākumi dalībvalstīs, kurās atrodas transporta meitasuzņēmumi, tiek uzturēti zemāki. Lai novērstu iespējamu negodīgu konkurenci autotransporta nozarē, šāda prakse būtu rūpīgi jāanalizē nolūkā to nepieļaut.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b)  Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību sociālās jomas tiesību aktiem, līdz Eiropas Darba iestādes izveidei kompetentajām uzraudzības iestādēm vajadzīga piekļuve visiem IMI un GNSS datiem un jāveic to pārbaude.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

2. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katru gadu pārbauda plašas un reprezentatīvas grupas, ko veido apkalpes locekļi, transportlīdzekļu vadītāji, uzņēmumi un transportlīdzekļi visās kategorijās, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014, kā arī apkalpes locekļi un transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Direktīva 2002/15/EK.”;

Katru gadu pārbauda plašas un reprezentatīvas grupas, ko veido apkalpes locekļi, transportlīdzekļu vadītāji, uzņēmumi un transportlīdzekļi visās transporta kategorijās, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014, kā arī apkalpes locekļi un transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Direktīva 2002/15/EK.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2006/22/EK

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pārbaudes uzņēmumu telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādiem transporta un uzņēmumu veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja pārbaudēs uz ceļiem atklāti smagi Regulas (EK) Nr. 561/2006, Regulas (ES) Nr. 165/2014 vai Direktīvas 2002/15/EK pārkāpumi.”;

1.  Pārbaudes uzņēmumu telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādiem transporta un uzņēmumu veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja pārbaudēs uz ceļiem atklāti smagi Regulas (EK) Nr. 561/2006, Regulas (ES) Nr. 165/2014 vai Direktīvas 2002/15/EK pārkāpumi attiecībā uz maksimālo nedēļas un dienas darba laiku un prasībām par pārtraukumiem, atpūtas laikposmiem un nakts darbu;

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atsevišķos gadījumos pēc kādas dalībvalsts motivēta pieprasījuma.

(b)  atsevišķos gadījumos pēc kādas dalībvalsts īpaša pieprasījuma.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu formulu uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai, kurā ņem vērā pārkāpumu skaitu, smaguma pakāpi un biežumu, kā arī to kontroles pasākumu rezultātus, kuros pārkāpumi nav konstatēti, un to, vai attiecīgais autotransporta uzņēmums visos tā autoparkā esošajos transportlīdzekļos izmanto viedos tahogrāfus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 165/2014 II nodaļai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu formulu uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai, kurā ņem vērā pārkāpumu skaitu, smaguma pakāpi un biežumu, kā arī to kontroles pasākumu rezultātus, kuros pārkāpumi nav konstatēti. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lai veicinātu mērķtiecīgākas pārbaudes uz ceļa, valsts riska novērtējuma sistēmas dati kontroles pasākuma norises laikā ir pieejami visām attiecīgās dalībvalsts kompetentajām kontroles iestādēm.;

4.  Lai veicinātu mērķtiecīgākas pārbaudes uz ceļa, valsts riska novērtējuma sistēmas dati kontroles pasākuma norises laikā ir pieejami visām dalībvalstu kompetentajām kontroles iestādēm;

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/22/EK

9. pants – 5.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  pantam pievieno šādu punktu:

 

“5.a  Viedo tahogrāfu, kas norāda transportlīdzekļu vadītāju atrašanās vietu 56 dienu laikposmā, līdz 2020. gada 2. janvārim uzstāda visos transportlīdzekļos, ar kuriem veic starptautiskus un kabotāžas pārvadājumus.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā pantā ir paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz dažiem Direktīvas 96/71/EK aspektiem, kas saistīti ar autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES aspektiem, kas saistīti ar administratīvajām prasībām un kontroles pasākumiem attiecībā uz šādu transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā.

1.  Šajā pantā ir paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz Direktīvas 96/71/EK izpildi saistībā ar autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES izpildi saistībā ar administratīvajām prasībām un kontroles pasākumiem attiecībā uz šādu transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Viedo tahogrāfu, kas norāda transportlīdzekļu vadītāju atrašanās vietu 56 dienu laikposmā, līdz 2020. gada 2. janvārim uzstāda visos transportlīdzekļos, ar kuriem veic starptautiskus un kabotāžas pārvadājumus.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Tranzīts ir izslēgts no šīs direktīvas un Direktīvas 96/71/EK piemērošanas jomas.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nepiemēro Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu autotransporta nozarē strādājošajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodarbināti 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad tiek veikti starptautiski pārvadājumi, kas definēti Regulās (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009, ja norīkojuma laikposms šādu pārvadājumu veikšanai vienā kalendārajā mēnesī dalībvalstu teritorijā nepārsniedz trīs dienas.

2.  Dalībvalstis piemēro Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu autotransporta nozarē strādājošajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodarbināti minētās direktīvas 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad tiek veikti starptautiski un kabotāžas pārvadājumi, kas definēti Regulās (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES visā norīkojuma laikposmā savā teritorijā piemēro autotransporta nozarē strādājošajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodarbināti 1. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad tiek veikti Direktīvas 92/106/EEK 4. pantā minēti kravas pārvadājumi kombinēto pārvadājumu autoceļa posmos.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu gadījumā, ja tās pašas dienas laikā autotransporta pārvadājumi tiek veikti vairākās dalībvalstīs, piemēro tos noteikumus un nosacījumus, kuri norīkotajam transportlīdzekļa vadītājam ir labvēlīgākie.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis var noteikt tikai šādas administratīvās prasības un kontroles pasākumus:

4.  Dalībvalstis attiecībā uz katru norīkoto transportlīdzekļa vadītāju nosaka pienākumu citā dalībvalstī reģistrētam autopārvadātājam ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) starpniecību, izmantojot standarta elektronisku veidlapu, ko izstrādājusi un darījusi pieejamu Komisija, nekavējoties nosūtīt vienkāršu norīkojuma deklarāciju valsts kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā līdz norīkojuma laikposma sākumam visās Savienības oficiālajās valodās, norādot šādu informāciju:

(a)  pienākumu citā dalībvalstī reģistrētam autopārvadātājam elektroniski nosūtīt norīkojuma paziņojumu valsts kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā līdz norīkojuma laikposma sākumam uzņemošās dalībvalsts oficiālajā valodā vai angļu valodā, norādot tikai šādu informāciju:

 

(i)  autopārvadātāja identitāte;

(i)  autopārvadātāja identitāte un meitasuzņēmuma gadījumā galvenā biroja adrese;

(ii)   pārvadājumu vadītāja vai citas(-u) kontaktpersonas(-u) kontaktinformācija uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī, lai sazinātos ar tās uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā tiek sniegti pakalpojumi, kā arī lai nosūtītu un saņemtu dokumentus un paziņojumus;

(ii)   pārvadājumu vadītāja vai citas(-u) kontaktpersonas(-u) kontaktinformācija uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī, lai sazinātos ar tās uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā tiek sniegti pakalpojumi, kā arī lai nosūtītu un saņemtu dokumentus un paziņojumus;

(iii)  paredzamais norīkoto transportlīdzekļu vadītāju skaits un identitāte;

(iii)  informācija par norīkoto transportlīdzekļa vadītāju, tostarp šāda informācija: identitāte, dzīvesvietas valsts, darba tiesības, ko piemēro darba līgumam, valsts, kurā veic sociālās iemaksas, un sociālās apdrošināšanas numurs;

(iv)  paredzamais norīkojuma ilgums, plānotais sākuma un beigu datums;

(iv)  katra strādājošā plānotais norīkojuma sākuma un beigu datums, neminot iespējamu pagarinājumu, kas vajadzīgs neparedzētu apstākļu dēļ;

(v)  norīkojuma izpildē izmantoto transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri;

(v)  norīkojuma izpildē izmantoto transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri;

(vi)  sniegto autopārvadājumu pakalpojumu veids, proti, kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, starptautiskie pārvadājumi, kabotāžas pārvadājumi;

(vi)  sniegto autopārvadājumu pakalpojumu veids, proti, kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, starptautiskie pārvadājumi, kabotāžas pārvadājumi.

Vienkārša deklarācija, kas minēta pirmajā daļā, var attiekties uz ne vairāk kā sešu mēnešu laikposmu, un to bez liekas kavēšanās elektroniski atjauno autotransporta pārvadātājs saskaņā ar pastāvošo faktisko situāciju.

 

4a.  Dalībvalstis var papildus noteikt šādas administratīvās prasības un kontroles pasākumus:

(b)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa papīra vai elektroniskā formātā darīt pieejamu norīkojuma paziņojuma kopiju un pierādījumu uzņemošajā dalībvalstī veiktajam pārvadājumam, piemēram, elektronisku preču pavadzīmi (e-CMR) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. pantā minēto pierādījumu;

(a) pienākumu autopārvadātājam papīra vai elektroniskā formātā iesniegt transportlīdzekļa vadītājam šādus dokumentus, kas vajadzīgi pārbaudēm uz ceļa:

 

(i)   vienkāršu 4. punktā minētās deklarācijas kopiju,

 

(ii)   pierādījumu uzņēmējā dalībvalstī veiktajam pārvadājumam, kas minēts 8. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1072/2009.

 

(iii)   elektronisku preču pavadzīmi (e-CMR);

 

(iv)   darba līguma kopiju uzņēmējas dalībvalsts oficiālā valodā vai angļu valodā;

 

(v)   algas lapu par pēdējiem diviem mēnešiem kopiju;

(c)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamus tahogrāfa datus un jo īpaši to dalībvalstu valsts kodus, kurās transportlīdzekļa vadītājs ir uzturējies, veicot starptautiskus autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus;

(b)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamus attiecīgos tahogrāfa datus un jo īpaši vadītāja karti, kurā reģistrēti robežu šķērsošanas gadījumi, un to dalībvalstu valsts kodus, kurās transportlīdzekļa vadītājs ir braucis, veicot starptautiskus autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus;

(d)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamu papīra vai elektroniskā formātā vienā no uzņemošās dalībvalsts oficiālajām valodām vai angļu valodā iztulkota darba līguma vai Padomes Direktīvas 91/533/EEK20 3. panta izpratnē līdzvērtīga dokumenta kopiju;

 

(e)  pienākumu transportlīdzekļa vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamas papīra vai elektroniskā formātā darba algas lapu kopijas par pēdējiem diviem mēnešiem; pārbaudes uz ceļa laikā transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar uzņēmuma galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas var nodrošināt attiecīgā dokumenta kopiju;

 

(f)  pienākumu autopārvadātājam pēc uzņemošās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma pēc tam, kad ir beidzies norīkojuma laikposms, saprātīgā termiņā iesniegt šā punkta b), c) un e) apakšpunktā minēto dokumentu kopijas papīra vai elektroniskā formātā.

(c)  pienākumu autopārvadātājam pēc uzņemošās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma pēc tam, kad ir beidzies norīkojuma laikposms, bez liekas kavēšanās iesniegt šā punkta a) un b) apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, tostarp attiecīgo algas lapu kopijas, papīra vai elektroniskā formātā.

 

 

 

 

__________________

__________________

Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 32. lpp.).

 

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Dalībvalstis var noteikt citas administratīvas prasības un kontroles pasākumus gadījumam, ja rastos situācijas vai jauni notikumi, no kuriem izriet, ka esošās administratīvās prasības un kontroles pasākumi nav pietiekami vai efektīvi, lai nodrošinātu efektīvu pārraudzību attiecībā uz Direktīvā 96/71/EK [Direktīva 2014/67/ES] un šajā direktīvā noteikto pienākumu ievērošanu, ja tie ir pamatoti un samērīgi.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c  Dalībvalstis paziņo Komisijai un informē pakalpojumu sniedzējus par visiem 4.a punktā minētajiem pasākumiem, ko tās piemēro vai ir īstenojušas. Komisija minētos pasākumus paziņo pārējām dalībvalstīm. Informāciju pakalpojumu sniedzējiem dara vispārēji pieejamu vienotajā valsts oficiālajā tīmekļa vietnē, kas minēta Direktīvas 2014/67/ES 5. pantā. Komisija cieši pārrauga 4.c punktā minēto pasākumu piemērošanu, novērtē to atbilstību Savienības tiesību aktiem un vajadzības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar LESD. Komisija regulāri informē Padomi par pasākumiem, par kuriem paziņojušas dalībvalstis, un vajadzības gadījumā par tās analīzes vai novērtējuma situāciju.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.d  Šīs direktīvas 2. panta 4.a punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos pierādījumus glabā transportlīdzeklī un uzrāda dalībvalsts, kura uzņem norīkoto transportlīdzekļa vadītāju, pilnvarotiem inspekcijas darbiniekiem pārbaudes uz autoceļa laikā.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.e  Lai novērtētu, vai Direktīvas 96/71/EK un Direktīvas 2014/67/ES noteikumi ir izpildīti, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes šādu pārbaužu laikā uz ceļiem pārbauda:

 

(a)   tahogrāfa datus par attiecīgo dienu un iepriekšējām 56 dienām;

 

(b)   elektroniskās preču pavadzīmes par attiecīgo dienu un iepriekšējām 56 dienām;

 

(c)   dokumentus, kas minēti 4.a punkta a), b) un c) apakšpunktā.

 

Iestādes, kas veic pārbaudes uz autoceļa, visu iepriekšējā punktā minēto informāciju nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kura ir atbildīga par atbilsmes Direktīvai 96/71/EK un Direktīvai 2014/67/ES novērtēšanu.

 

Lai veicinātu šīs direktīvas īstenošanu, dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas, sniedzot savstarpēju palīdzību un apmainoties ar visu būtisko informāciju, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti Direktīvā 2014/67/ES un Regulā (EK) Nr. 1071/2009.

 

Lai palielinātu pārrobežu izpildes un mērķtiecīgo pārbaužu efektivitāti, dalībvalstis visām iesaistītajām pilnvarotajām inspekcijas iestādēm nodrošina reāllaika piekļuvi Iekšējā tirgus informācijas sistēmai (IMI), dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem, kas izveidoti, īstenojot Regulu (EK) Nr. 1071/2009, vienkāršām deklarācijām, kas minētas šā panta 4. punktā, kā arī citām būtiskām datubāzēm.

Pamatojums

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 4.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.f  Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku pārredzamību, tiek publiskots tādu autopārvadātāju Savienības saraksts, kuri neatbilst attiecīgajām juridiskajām prasībām. Šādu Savienības sarakstu sagatavo, pamatojoties uz kopīgiem kritērijiem, kas izstrādāti Savienības līmenī un ko katru gadu pārskata Eiropas Darba iestāde. Savienības sarakstā iekļautajiem autopārvadātājiem piemēro darbības aizliegumu. Savienības sarakstā paredzētie darbības aizliegumi ir spēkā visu dalībvalstu teritorijā. Izņēmuma gadījumos dalībvalstis var veikt vienpusējus pasākumus. Ārkārtas gadījumos un saskaroties ar neparedzētām drošības problēmām, dalībvalstīm ir iespēja nekavējoties piemērot darbības aizliegumu savā teritorijā.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  4. punkta a) apakšpunkta vajadzībām autopārvadātājs var iesniegt norīkojuma paziņojumu par laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

svītrots

Pamatojums

Norīkojuma deklarācijai, kas sniegta par transportlīdzekļu vadītāju grupu un visu veidu transportlīdzekļiem par sešu mēnešu laikposmu, nav nekādas pievienotās vērtības attiecībā uz izpildi, jo tajā sniegta tikai ļoti vispārīga informācija, pamatojoties uz kuru izpildes iestādes nevar veikt novērtējumu par norīkojuma patiesumu. Savukārt norīkojuma deklarācija par katru transportlīdzekļa vadītāju un katru norīkojuma situāciju nodrošina patiesu un izpildāmu saikni starp pārvadājumu, no vienas puses, un tajā iesaistīto transportlīdzekļa vadītāju un transportlīdzekli, no otras puses. Tā ir vienīgā iespēja, kā novērst iespējamos pārkāpumus.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas, sniedz savstarpēju palīdzību un apmainās ar visu būtisko informāciju, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti Direktīvā 2014/67/ES un Regulā (EK) Nr. 1071/2009.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c  Lai palielinātu pārrobežu izpildes un mērķtiecīgo pārbaužu efektivitāti, dalībvalstis visām attiecīgajām iestādēm nodrošina reāllaika piekļuvi IMI, dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem, kas izveidoti, īstenojot Regulu (EK) Nr. 1071/2009, vienkāršām deklarācijām, kas minētas šā panta 4. punktā, kā arī citām būtiskām datubāzēm.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [..] [Transponēšanai tiks atvēlēts pēc iespējas īsāks laiks, kas caurmērā nepārsniegs divus gadus] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis līdz … [divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā datuma] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz datumam, kas minēts otrajā daļā, Direktīva 2003/88/EK, Direktīva 96/71/EK un Direktīva 2014/67/ES ir piemērojamas pilnībā.


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

Atsauces

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.6.2017

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Martina Dlabajová

21.9.2017

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Pieņemšanas datums

25.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

23

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

Atsauces

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Pieņemšanas datums

4.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

21

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Iesniegšanas datums

8.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika