Postup : 2017/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0206/2018

Predkladané texty :

A8-0206/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0339

SPRÁVA     ***I
PDF 1144kWORD 171k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Merja Kyllönen

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Martina Dlabajová, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0278),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0170/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0206/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Vzhľadom na vysokú mobilitu pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy sú potrebné pravidlá špecifické pre odvetvie, aby sa zabezpečila rovnováha medzi slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, voľným pohybom tovaru a sociálnou ochranou vodičov. Cieľom tejto smernice je preto poskytnúť právnu istotu a zrozumiteľnosť, prispieť k harmonizácii a posilneniu presadzovania predpisov a k boju proti nezákonným praktikám a znížiť administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť jednak primerané pracovné podmienky a sociálnu ochranu vodičov a jednak vhodné podnikateľské prostredie a spravodlivú hospodársku súťaž pre prevádzkovateľov.

(1)  Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovať služby, primerané

pracovné podmienky a sociálnu ochranu vodičov a zároveň poskytovať vhodné podnikateľské a konkurenčné prostredie pre prevádzkovateľov, pričom treba rešpektovať základné slobody, najmä voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovať služby, ktoré zaručujú zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Akékoľvek vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako je sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať alebo zvýšiť konkurencieschopnosť Únie pri rešpektovaní pracovných podmienok a sociálnej ochrany vodičov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a aby prevádzkovatelia nemuseli čeliť neprimeraným administratívnym prekážkam, ktoré nenáležite obmedzujú ich slobodu poskytovať cezhraničné služby.

(2)  Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a aby prevádzkovatelia, ktorých väčšinu (90 %) tvoria MSP s menej ako 10 pracovníkmi, nemuseli čeliť neprimeraným administratívnym prekážkam ani nepatričným a diskriminačným kontrolám, ktoré nenáležite obmedzujú ich slobodu poskytovať cezhraničné služby.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Akékoľvek vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako je voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať či dokonca zvýšiť konkurencieschopnosť Únie vrátane nákladov na výrobky a služby pri rešpektovaní pracovných podmienok a sociálnej ochrany vodičov, ako aj osobitostí tohto odvetvia, keďže vodiči sú vysoko mobilní pracovníci, nie vyslaní pracovníci.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rovnováha medzi zlepšením sociálnych a pracovných podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe spravodlivej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu.

(3)  Rovnováha medzi zlepšením sociálnych a pracovných podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe spravodlivej, primeranej a nediskriminačnej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Každý vnútroštátny právny predpis alebo politika uplatňovaná v odvetví dopravy na vnútroštátnej úrovni preto musí podporovať rozvoj a posilňovanie jednotného európskeho dopravného priestoru a v žiadnom prípade nesmie prispievať k fragmentácii vnútorného trhu. 

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel. Dôsledkom je právna neistota a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a prevádzkovateľmi, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.

4.  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní, ako aj nelegálne praktiky, napríklad využívanie schránkových spoločností. Dodatočný dôraz by sa mal klásť na boj proti nedeklarovanej práci v odvetví dopravy. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel, čo vytvára vysokú administratívnu záťaž pre vodičov a prevádzkovateľov. Dôsledkom je právna neistota, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie smerníc 96/71/ES1a a 2014/67/EÚ1b Európskeho parlamentu a Rady by sa mali posilniť kontroly a spolupráca na úrovni Únie v oblasti boja proti podvodom súvisiacim s vysielaním vodičov a mali by sa vykonávať prísnejšie kontroly, aby sa zabezpečilo, že sociálne príspevky pre vyslaných vodičov budú skutočne vyplatené.

 

_________________

 

1a. Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

 

1b .Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase je kľúčovým predpokladom ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ.

(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase a čase odpočinku je kľúčovým predpokladom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ. K dispozícii by mala byť aj možnosť kombinovať kontroly času jazdy a pracovného času s kontrolami pravidiel týkajúcich sa vysielania vodičov, a to bez dodatočnej administratívnej záťaže. Kontroly dodržiavania pracovného času by sa mali obmedziť na kontroly vykonávané v priestoroch prevádzkovateľov dopravy, kým nebude dostupná technológia, ktorá umožní účinné vykonávanie kontrol pracovného času na cestách.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Cestné kontroly by vzhľadom na osobitnú povahu dopravných služieb a priamy vplyv na voľný pohyb tovaru a zároveň s osobitným dôrazom na ochranu a bezpečnosť cestnej premávky mali byť obmedzené na minimum. Vodiči by nemali niesť zodpovednosť za dodatočné administratívne povinnosti svojich príslušných spoločností. Pravidlá týkajúce sa pracovného času by sa mali kontrolovať len v priestoroch prevádzkovateľa dopravy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  S cieľom umožniť účinnejšie, rýchlejšie a častejšie cestné kontroly a zároveň znížiť administratívnu záťaž pre vodičov by sa mal súlad so smernicou 2002/15/ES overovať skôr v rámci inšpekcií v priestoroch spoločností než v rámci cestných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S cieľom podporiť účinnú administratívnu spoluprácu a výmenu informácií by členské štáty mali prepojiť svoje vnútroštátne elektronické registre prostredníctvom systému ERRU (Európsky register podnikov cestnej dopravy), pričom právnym základom by bol článok 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov, aby príslušné orgány členských štátov vrátane inšpektorov cestnej premávky mali priamy prístup v reálnom čase k údajom a informáciám v systému ERRU.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Na umožnenie lepšieho a jednotnejšieho uplatňovania minimálnych podmienok, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, a na uľahčenie plnenia administratívnych požiadaviek pri vysielaní pracovníkov zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy by Komisia mala vypracovať jeden alebo viacero modulov IMI na predkladanie vyhlásení o vysielaní a elektronickú aplikáciu, ktorá poskytne inšpektorom priamy prístup v reálnom čase do systémov ERRU a IMI počas cestných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V záujme zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok pre pracovníkov a podniky je potrebné pokročiť smerom k inteligentnému presadzovaniu práva a poskytnúť všetku možnú podporu pre úplné zavedenie a používanie systémov hodnotenia rizikovosti. Na tento účel musia mať orgány presadzovania práva prístup v reálnom čase do vnútroštátnych elektronických registrov, pričom budú v maximálnej miere využívať Európsky register podnikov cestnej dopravy (ERRU).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Pravidlá vysielania pracovníkov, ktoré sa vzťahujú na činnosti v cestnej doprave, by mali byť vyvážené a jednoduché a predstavovať len nízku administratívnu záťaž pre členské štáty a dopravné podniky. Nemali by byť zamerané na odradenie od pôsobenia mimo krajiny, v ktorej má spoločnosť sídlo.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité obmedzenia slobody poskytovať cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré majú aj negatívny vedľajší účinok na pracovné miesta.

(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k právnej neistote, narušeniu hospodárskej súťaže v odvetví dopravy a vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité obmedzenia slobody poskytovať cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré majú aj negatívny vedľajší účinok na pracovné miesta a konkurencieschopnosť dopravných spoločností. Administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia treba zharmonizovať, aby dopravcovia nedoplácali na zbytočné alebo svojvoľné oneskorenia.

_________________

_________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.97, s. 1).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.97, s. 1).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Členské štáty by si mali vymieňať údaje a informácie, nadviazať administratívnu spoluprácu a vzájomne si poskytovať pomoc prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorého právny základ tvorí nariadenie (EÚ) č. 1034/2012, a to s cieľom zabezpečiť úplný súlad s pravidlami. IMI by sa mal takisto využívať na predkladanie a aktualizovanie vyhlásení o vyslaní medzi prevádzkovateľmi dopravy a príslušnými orgánmi prijímajúcich členských štátov. Na dosiahnutie tohto cieľa by bolo treba vytvoriť v rámci systému IMI paralelné verejné rozhranie, ku ktorému by mali prístup prevádzkovatelia dopravy.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Všetci aktéri v dodávateľskom reťazci tovaru by mali niesť spravodlivý podiel zodpovednosti za porušovanie pravidiel stanovených v tejto smernici. Malo by to platiť v prípade, že aktéri o porušeniach skutočne vedeli alebo o nich vzhľadom na všetky relevantné okolnosti mali vedieť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie kontrolných opatrení na vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy podľa smerníc 96/71/ES a 2014/67/EÚ by sa mali posilniť kontroly a spolupráca na úrovni Únie v boji proti podvodom súvisiacim s vysielaním vodičov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9d)  Dodávatelia by sa mali nabádať, aby konali sociálne zodpovedným spôsobom, a to tak, že budú využívať prevádzkovateľov dopravy, ktorí dodržiavajú pravidlá stanovené v tejto smernici. S cieľom uľahčiť dodávateľom hľadanie takýchto prevádzkovateľov dopravy by Komisia mala posúdiť jestvujúce nástroje a najlepšie postupy podporujúce sociálne zodpovedné správanie všetkých subjektov v dodávateľskom reťazci tovaru a prípadne zriadiť európsku platformu dôveryhodných dopravných spoločností.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Vzhľadom na to, že v Európe je nedostatok vodičov, by sa pracovné podmienky mali výrazne zlepšiť, aby sa zvýšila príťažlivosť tohto povolania.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby.

(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby. Ustanovenia o vysielaní pracovníkov uvedené v smernici 96/71/ES a o presadzovaní týchto ustanovení v smernici 2014/67/EÚ by sa mali vzťahovať na odvetvie cestnej dopravy za podmienok stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Takéto vyrovnané kritériá by mali byť založené na koncepcii dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu. Preto by sa mala stanoviť časová hranica a pri jej prekročení by sa mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu v prípade operácií medzinárodnej cestnej dopravy. Táto časová hranica by sa nemala uplatňovať na operácie kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/200918 a 1073/200919, pretože celá dopravná operácia sa odohráva na území hostiteľského členského štátu. V dôsledku toho by sa v prípade kabotáže mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu bez ohľadu na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré vykonáva vodič.

(12)  Takéto vyrovnané kritériá by mali byť založené na koncepcii dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu. Toto dostatočné prepojenie existuje v prípade operácií kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009, pretože celá dopravná operácia sa odohráva na území hostiteľského členského štátu. V dôsledku toho by sa na kabotáž mali uplatňovať smernice 96/71/ES a 2014/67/EÚ. Okrem toho by sa pravidlá vysielania pracovníkov mali vzťahovať aj na úsek kombinovanej dopravy vykonaný cestnou dopravou, ako sa uvádza v smernici 1992/106/ES, ak sa tento úsek vykonáva v tom istom členskom štáte.

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Smernica 96/71/ES by sa mala uplatňovať na operácie kabotáže vymedzené nariadeniami (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009, pretože celá dopravná operácia sa uskutočňuje na území hostiteľského členského štátu a dochádza k priamej hospodárskej súťaži s miestnymi podnikmi. V dôsledku toho by sa smernica 96/71/ES mala uplatňovať na kabotáž bez ohľadu na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré vykonáva vodič.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Keďže neexistuje dostatočné prepojenie vodiča s územím členského štátu tranzitu, tranzitné operácie by sa nemali považovať za prípady vyslania.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  Cestná doprava je vysoko mobilné odvetvie a vyžaduje si spoločný prístup k určitým aspektom odmeňovania v tomto odvetví. Dopravné podniky potrebujú právnu istotu, pokiaľ ide o pravidlá a požiadavky, ktoré musia dodržiavať. Tieto pravidlá a podmienky by mali byť jednoznačné, zrozumiteľné a ľahko dostupné pre dopravné podniky a mali by umožňovať účinné kontroly. Je dôležité, aby nové pravidlá neviedli k zbytočnej administratívnej záťaži a aby náležite zohľadňovali záujmy MSP.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne dodržiavanie sektorových pravidiel o vysielaní pracovníkov a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je napríklad digitálny tachograf.

(13)  S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne dodržiavanie sektorových pravidiel o vysielaní pracovníkov a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je napríklad digitálny tachograf. Aby sa zminimalizovala komplexnosť povinností stanovených v tejto smernici a v smernici 96/71, členské štáty by mali mať možnosť ukladať prevádzkovateľom cestnej dopravy len administratívne požiadavky špecifikované v tejto smernici, ktoré boli prispôsobené odvetviu cestnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie a úlohy týkajúce sa správy dokumentov, ktoré sú povinnosťou vodičov, poskytujú prevádzkovatelia dopravy na žiadosť príslušných orgánov v členskom štáte, v ktorom daný prevádzkovateľ sídli, všetky potrebné dokumenty, ako sa uvádza v ustanoveniach kapitoly III smernice 2014/67/EÚ o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  S cieľom uľahčiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie tejto smernice by sa v členských štátoch mal využívať informačný systém o vnútornom trhu (IMI) zriadený nariadením č. 1024/2012 na zintenzívnenú cezhraničnú výmenu informácií medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi. Prínosom by mohlo byť aj rozšírenie funkcií systému IMI tak, aby zahŕňali aj predkladanie a zasielanie jednoduchých vyhlásení.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c)  V záujme obmedzenia administratívnej záťaže prevádzkovateľov dopravy, ktorými sú často malé a stredné podniky, by bolo vhodné zjednodušiť proces zasielania vyhlásení o vyslaní prevádzkovateľmi dopravy prostredníctvom štandardizovaných formulárov, v ktorých by boli niektoré vopred určené prvky preložené do všetkých úradných jazykov Únie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13d)  Všeobecné zavádzanie a uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov v cestnej doprave by mohlo mať vplyv na štruktúru odvetvia cestnej nákladnej dopravy v Únii. Členské štáty a Komisia by preto mali vplyv tohto procesu dôkladne monitorovať.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13e)  Presadzovanie pravidiel by sa malo zameriavať na inšpekcie v priestoroch podnikov. Cestné kontroly by sa nemali vylúčiť, ale mali by sa vykonávať nediskriminačným spôsobom, a to len pokiaľ ide o nákladné listy alebo ich elektronické verzie, potvrdenia o predregistrácii a osvedčenie o návrate do krajiny, v ktorej má prevádzkovateľ sídlo alebo vodič bydlisko. Uvedené kontroly by sa mali týkať v prvom rade údajov z tachografu, ktoré sú dôležité pre zistenie činnosti vodiča a vozidla počas štvortýždňového priebežného obdobia a geografického pokrytia tejto činnosti. V tejto súvislosti môže pomôcť zaznamenávanie kódu krajiny.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13f)  Komisia by mala opakovane posudzovať a oznamovať Európskemu parlamentu a Rade vplyv uplatňovania a presadzovania pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov v odvetví cestnej dopravy a mali by sa predkladať návrhy na ich ďalšie zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13g)  Vzhľadom na nutnosť osobitného prístupu k dopravnému odvetviu, kde pohyb je samotnou podstatou práce vodičov, by sa uplatňovanie smernice 96/71/EÚ na odvetvie cestnej dopravy malo zhodovať s dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny smernice 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a konkrétnych pravidiel vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13h)   S cieľom prispôsobiť prílohy k tejto smernici vývoju v oblasti najlepších postupov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu týchto príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016\*. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Výmena informácií v rámci účinnej administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi by mala byť v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov stanovenými v nariadení 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Všetci partneri v dodávateľskom reťazci by mali dodržiavať pravidlá na ochranu dobrých sociálnych podmienok v rámci európskeho trhu nákladnej cestnej dopravy. V záujme vytvorenia hospodársky a sociálne udržateľného európskeho vnútorného trhu by sa mal stanoviť a uplatňovať reťazec zodpovednosti, ktorý bude zahŕňať všetkých aktérov v logistickom reťazci. Presadzovanie transparentnosti a zodpovednosti a zlepšovanie sociálnej a hospodárskej rovnosti zvýši atraktívnosť povolania vodičov a podporí zdravú hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 2006/22/ES

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES.;

Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a – v prípade kontrol v priestoroch – mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES. Členské štáty zorganizujú cestné kontroly týkajúce sa vykonávania smernice 2002/15/ES až po zavedení technológie, ktorá umožní realizáciu účinných kontrol. Dovtedy sa takéto kontroly budú vykonávať výlučne v priestoroch dopravných podnikov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 2006/22/ES

Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zorganizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES.

Každý členský štát zorganizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES. Po cestných kontrolách a v prípade, že vodič nie je schopný predložiť jeden alebo viac požadovaných dokladov, sa vodičom umožní pokračovať v ich prepravnej operácii a prevádzkovateľ dopravy v členskom štáte usadenia je povinný predložiť požadované doklady prostredníctvom príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Smernica 2006/22/ES

Článok 2 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet skontrolovaných pracovných dní a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.

4.  Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet pracovných dní skontrolovaných v daných priestoroch a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 2006/22/ES

Článok 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Článok 5 sa nahrádza takto:

Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85. Takéto kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, každý konajúc na vlastnom území.

Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly a kontroly v priestoroch podnikov týkajúce sa vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/20016 alebo () č. 165/2014. Takéto kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, každý konajúc na vlastnom území. Súhrnné výsledky zosúladených kontrol sa zverejnia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2006/22/ES

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole.;

1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 pri cestnej kontrole.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Smernica 2006/22/ES

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V článku 7 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

b) predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85;

„b) predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006;“;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V článku 8 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

1. Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 17 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3820/85 alebo článku 19 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3821/85 si vymieňajú určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7 ods. 2:

1. Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo článku 40 nariadenia () č. 165/2014 si vymieňajú určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.

b)  na základe osobitnej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch za predpokladu, že požadované informácie nie sú dostupné prostredníctvom priameho nahliadnutia do vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 1a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a.  Členský štát predkladá informácie, o ktoré ho požiadali iné členské štáty podľa odseku 1 písm. b) tohto článku, do 25 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti v prípadoch, ktoré si vyžadujú hĺbkové preskúmanie alebo zahŕňajú kontroly v priestoroch dotknutých podnikov. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.

1a.  Členský štát poskytne informácie, o ktoré požiadali iné členské štáty podľa odseku 1 písm. b) tohto článku, do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. V riadne odôvodnených prípadoch, ktoré si vyžadujú hĺbkové preskúmanie alebo zahŕňajú kontroly v priestoroch dotknutých podnikov, je táto lehota 20 pracovných dní. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 1a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do 10 pracovných dní. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.

Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do piatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 1a – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom do 10 pracovných dní s udaním dôvodov informuje žiadajúci členský štát. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.

Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, členský štát, ktorému je doručená žiadosť, o tom informuje žiadajúci členský štát do piatich pracovných dní, pričom riadne odôvodní náročnosť alebo nemožnosť poskytnutia príslušných informácií. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 1a – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa Komisia dozvie o pretrvávajúcom probléme pri výmene informácií alebo o trvalom odmietaní poskytovať informácie, môže prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie, ktoré môžu v prípade potreby zahŕňať začatie vyšetrovania a v konečnom dôsledku aj uplatnenie sankcií voči členskému štátu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Členské štáty sa snažia o vytvorenie systémov na elektronickú výmenu informácií. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 definuje spoločnú metodiku účinnej výmeny informácií.

2.  Odchylne od článku 21 smernice 2014/67/EÚ sa výmena informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktorá je stanovená v odsekoch 1 a 1a tohto článku, vykonáva prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol vytvorený nariadením (EÚ) č. 1024/2012. Príslušné orgány členských štátov majú priamy prístup v reálnom čase k údajom vo vnútroštátnych elektronických registroch prostredníctvom Európskeho registra podnikov cestnej dopravy (ERRU), ako sa uvádza v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b b (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  Do článku 8 sa dopĺňa tento odsek 2a:

 

2a.  Komisia vyvinie spoločnú elektronickú aplikáciu pre všetky členské štáty EÚ, ktorá do roku 2020 poskytne inšpektorom priamy prístup v reálnom čase do systémov ERRU a IMI počas cestných kontrol a kontrol v priestoroch podnikov. Táto aplikácia bude vyvinutá prostredníctvom pilotného projektu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v cestnej doprave využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo všetkých svojich vozidlách. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom stanoviť spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v cestnej doprave využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo všetkých svojich vozidlách.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V odseku 3 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

3.  Východiskový zoznam porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 je stanovený v prílohe III.

3.  Východiskový zoznam porušení nariadení (ES) č. 561/2006 a () č. 165/2014 je stanovený v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely vydania usmernení o posudzovaní závažnosti porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3820/85 môže Komisia v prípade potreby a v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 prispôsobiť prílohu III na účely vytvorenia usmernení o spoločnom súbore porušení predpisov, v rozdelení do kategórií podľa ich závažnosti.

Na účely vydania usmernení o posudzovaní závažnosti porušení nariadení (ES) č. 561/2006 alebo () č. 165/2014 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu III na účely vytvorenia usmernení o spoločnom súbore porušení predpisov, v rozdelení do kategórií podľa ich závažnosti.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kategória najzávažnejších porušení predpisov by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.

Kategória najzávažnejších porušení predpisov by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (ES) č. 561/2006 alebo () č. 165/2014 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu.

4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti a vo vnútroštátnych registroch dopravných podnikov a činností v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu prinajmenšom prostredníctvom spoločnej elektronickej aplikácie pre všetky členské štáty EÚ, vďaka ktorej budú mať priamy prístup v reálnom čase do systému ERRU.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty na požiadanie alebo priamo sprístupňujú informácie vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti všetkým príslušným orgánom iných členských štátov v súlade s lehotami stanovenými v článku 8.

5.  Členské štáty priamo sprístupňujú informácie vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti prostredníctvom interoperabilných vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 všetkým príslušným orgánom iných členských štátov. V tejto súvislosti sa výmena informácií a údajov o porušeniach predpisov zo strany prevádzkovateľov dopravy a o hodnotení rizikovosti sústreďuje a uskutočňuje prostredníctvom prepojenia, ktoré zabezpečuje systém ERRU medzi rôznymi vnútroštátnymi registrami v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2006/22/ES

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006, ako aj minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2;

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom určiť spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006, vrátane formy zaznamenávania a osobitných prípadov, v ktorých sa má uskutočňovať, ako aj zaznamenávania a kontrolovania minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla a nemôže s daným vozidlom vykonávať žiadnu činnosť.;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Smernica 2006/22/ES

Článok 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Článok 12 sa nahrádza takto:

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3821/85.

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 42 ods. 1 nariadenia () č. 165/2014. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

 

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Smernica 2006/22/ES

Odsek 13 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V článku 13 sa písmeno b) nahrádza takto:

b)  napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (EHS) č. 3820/85 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;

b)  napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (ES) č. 561/2006 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)

Smernica 2006/22/ES

Článok 14

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Článok 14 sa nahrádza takto:

Článok 14

Článok 14

Rokovania s tretími stranami

Rokovania s tretími stranami

Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Spoločenstvo rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.

Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Únia rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.

Do skončenia týchto rokovaní zahrnú členské štáty údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín do svojich oznámení pre Komisiu, ako je ustanovené v článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85.

Do skončenia týchto rokovaní zahrnú členské štáty údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín do svojich oznámení pre Komisiu, ako je ustanovené v článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – bod 8 c (nový)

Smernica 2006/22/ES

Článok 15

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  Článok 15 sa nahrádza takto:

Zmeny a doplnenia príloh, ktoré sú potrebné na ich prispôsobenie vývoju v oblasti osvedčených postupov, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohy I a II na účely potrebného prispôsobenia vývoju v oblasti osvedčených postupov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – bod 8 d (nový)

Smernica 2006/22/ES

Článok 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8d)  Dopĺňa sa tento článok 15a:

 

Článok 15a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto 5-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 3 a článku 15 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Príloha I – časť A – bod 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V časti A sa bod 1 nahrádza takto:

1.  denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;

1.  denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 36 ods. 1 a 2 nariadenia () č. 165/2014, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Príloha I – časť A – bod 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a a)  V časti A sa bod 2 nahrádza takto:

2. za obdobie uvedené v článku 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 (kategórie N3 a M3 sú vymedzené v prílohe II časti A smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1);

2. za obdobie uvedené v článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia () č. 165/2014 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 (kategórie N3 a M3 sú vymedzené v smernici 2007/46/ES1a).

__________________

__________________

(1) Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/28/ES (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 27).

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica).

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a b (nové)

Smernica 2006/22/ES

Príloha I – časť A – bod 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-ab)  V časti A sa bod 4 nahrádza takto:

4.  správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 14 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3820/85.

4.  správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a

Smernica 2006/22/ES

Príloha I – časť A – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  týždenný pracovný čas podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES.;

6.  týždenný pracovný čas podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES za predpokladu, že technológia umožňuje vykonávanie účinných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Príloha I – časť B – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V časti B sa odsek 2 nahrádza týmto:

Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (ES) č. 561/2006 a () č. 165/2014.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) uvedenej smernice, ak obdobie ich vyslania na ich územie sú 3 dni alebo menej počas jedného kalendárneho mesiaca.

2.  Členské štáty pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy podľa vymedzenia v nariadeniach (ES) 1072/2009 a 1073/2009 a tranzitných operácií, pri ktorých vodič prechádza cez členský štát bez naloženia alebo vyloženia nákladu a bez vyzdvihnutia alebo vysadenia cestujúcich, neuplatňujú smernicu 96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je obdobie vyslania dlhšie než 3 dni, členské štáty uplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na celé obdobie vyslania vodičov na ich územie počas jedného kalendárneho mesiaca, ako sa uvádza v prvom pododseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely výpočtu období vyslania vodičov uvedených v odseku 2:

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  denný pracovný čas kratší než šesť hodín strávený na území hostiteľského členského štátu sa považuje za pol pracovného dňa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  šesť- alebo viachodinový denný pracovný čas strávený na území hostiteľského členského štátu sa považuje za plný pracovný deň;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prestávky a čas odpočinku, ako aj čas pracovnej pohotovosti strávené na území hostiteľského členského štátu sa považujú za pracovný čas.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty uplatňujú smernicu 96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) danej smernice pri vykonávaní:

 

a)  operácií kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009;

 

b)  úseku kombinovanej dopravy vykonaného cestnou dopravou podľa článku 4 smernice 92/106/EHS za predpokladu, že daný úsek sa vykonáva v tom istom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Členské štáty neuplatňujú článok 3 ods. 1a [o trvaní vyslania] smernice 96/71/ES v znení zmien na operácie cestnej dopravy patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty môžu stanoviť len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:

4.  Odchylne od článku 9 smernice 2014/67/EÚ môžu členské štáty stanoviť len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štátne povinnosť zaslať vnútroštátnemu príslušnému orgánu vyhlásenie o vyslaní pracovníkov najneskôr pri začiatku ich vyslania, a to v elektronickej podobe a úradnom jazyku predmetného hostiteľského členského štátu alebo v anglickom jazyku len s týmito údajmi:

a)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štátne povinnosť predložiť najneskôr na začiatku vyslania pracovníkov príslušným vnútroštátnym orgánom vyhlásenie a každú jeho aktualizáciu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012, v úradnom jazyku Európskej únie len s týmito údajmi:

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy;

i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy prostredníctvom jeho daňového identifikačného čísla v rámci Spoločenstva;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  predpokladaný počet a totožnosť vyslaných vodičov;

iii)  informácie o vyslaných vodičoch vrátane týchto údajov: totožnosť, krajina pobytu, krajina odvodu sociálnych príspevkov, číslo sociálneho zabezpečenia a číslo vodičského preukazu;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  predpokladané trvanie vyslania, jeho začiatok a koniec;

iv)  hostiteľské členské štáty, predpokladané trvanie a plánovaný dátum začiatku a konca vyslania, ako aj právo uplatniteľné na pracovnú zmluvu;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iv a)  totožnosť a kontaktné údaje príjemcov za predpokladu, že prevádzkovateľ dopravy nepoužíva e-CMR;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod vi a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

vi a)  adresy naložení a vyložení za predpokladu, že prevádzkovateľ dopravy nepoužíva e-CMR;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu vyhlásenia o vyslaní a dôkaz o tom, že prepravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;

b)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť zabezpečiť, aby mal vodič na požiadanie pri cestnej kontrole k dispozícii v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu vyhlásenia a dôkaz o tom, že prepravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť záznamy tachografu, a predovšetkým kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;

c)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť zabezpečiť, aby mal vodič na požiadanie pri cestnej kontrole k dispozícii záznamy tachografu, a predovšetkým kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť požadované dokumenty;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno cb

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu po období vyslania vodiča v primeranej lehote dodať v papierovej alebo elektronickej podobe kópie dokumentov uvedených v písmenách b), c) a e).

cb)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu po období vyslania vodiča v primeranej lehote dodať v papierovej alebo elektronickej podobe kópie dokumentov uvedených v písmenách b) a c), ako aj doklady týkajúce sa odmien vyslaných vodičov, ktoré sa vzťahujú na obdobie vyslania, a ich pracovnú zmluvu alebo rovnocenný doklad v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS1a, časové výkazy týkajúce sa práce vodiča a potvrdenie o platbách. V súlade s článkami 6 a 7 smernice 2014/67/EÚ podá príslušný orgán hostiteľského členského štátu zodpovedajúcu žiadosť príslušnému orgánu členského štátu usadenia, ktorý o tieto informácie požiada prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže na predloženie dokumentov použiť systém IMI.

 

__________________

 

1a Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu pracovnej zmluvy alebo rovnocenného dokladu v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS20 v preklade do jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu alebo do anglického jazyka;

vypúšťa sa

__________________

__________________

20 Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

20 Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  uložiť vodičovi povinnosť na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu výplatných pások z uplynulých dvoch mesiacov; počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť túto kópiu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na účely odseku 4 písm. a) môže prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť vyhlásenie o vyslaní vodiča, ktoré sa vzťahuje na maximálne šesťmesačné obdobie.

5.  Na účely odseku 4 písm. a) môže prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na maximálne šesťmesačné obdobie.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Informácie z vyhlásení sa uchovávajú v databáze systému IMI na obdobie 18 mesiacov na kontrolné účely a sú prístupné priamo a v reálnom čase všetkým príslušným orgánom iných členských štátov určeným podľa článku 3 smernice 2014/67/EÚ, článku 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a článku 7 smernice 2006/22/ES.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Komisia prijme vykonávacie akty, prostredníctvom ktorých vytvorí štandardizované formuláre vo všetkých úradných jazykoch Únie, ktoré sa budú používať na predkladanie vyhlásení, špecifikuje funkcie vyhlásenia v systéme IMI a spôsob, ako sa informácie uvedené v bodoch i) až via) odseku 4 písm. a) majú vo vyhlásení uvádzať, a zabezpečí, aby sa tieto informácie z vyhlásení automaticky prekladali do jazyka hostiteľského členského štátu. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 2a ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 5 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  Členské štáty sa vyhýbajú zbytočným oneskoreniam pri vykonávaní kontrolných opatrení, ktoré môžu mať vplyv na trvanie a dátumy vyslania.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

1.  Komisii pomáha výbor zriadený článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2b

 

Zodpovednosť

 

Členské štáty stanovia sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom za neplnenie ustanovení článku 2 tejto smernice, ak vedia alebo by vzhľadom na všetky relevantné okolnosti mali vedieť, že nimi objednané dopravné služby predstavujú porušenie tejto smernice.

 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2c

 

Doložka o preskúmaní európskej platformy dôveryhodných spoločností

 

Komisia posúdi jestvujúce nástroje a najlepšie postupy podporujúce sociálne zodpovedné správanie všetkých subjektov v dodávateľskom reťazci tovaru a predloží legislatívny návrh na prípadné zriadenie európskej platformy dôvery do 2 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2d

 

Inteligentné presadzovanie

 

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2014/67/EÚ, a s cieľom ďalej presadzovať povinnosti stanovené v článku 2 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala koherentná vnútroštátna stratégia presadzovania práva. Táto stratégia sa zameria na podniky hodnotené ako vysoko rizikové, ako sa uvádza v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES.

 

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby kontroly stanovené v článku 2 smernice 2006/22/ES v relevantných prípadoch zahŕňali kontroly vyslania a aby sa takéto kontroly vykonávali bez diskriminácie, najmä bez diskriminácie na základe evidenčných čísel vozidiel použitých pri vyslaní.

 

3.  Členské štáty sa zamerajú na tie podniky, ktoré sú klasifikované ako podniky so zvýšeným rizikom porušovania ustanovení článku 2 tejto smernice, ktoré sa na nich vzťahujú. Na tieto účely členské štáty v rámci systému hodnotenia rizikovosti, ktorý zaviedli podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES a ktorý rozšírili v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, považujú riziko takýchto porušení predpisov za samostatné riziko.

 

4.  Na účely odseku 3 majú členské štáty prístup k relevantným informáciám a údajom zaznamenávaným, spracúvaným alebo ukladaným prostredníctvom inteligentného tachografu uvedeného v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014, vo vyhláseniach o vyslaní uvedených v článku 2 ods. 4 tejto smernice a v elektronických prepravných dokumentoch, ako sú elektronické nákladné listy na základe Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (eCMR).

 

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť charakteristiky údajov, ku ktorým majú členské štáty prístup, podmienky ich využívania a technické špecifikácie na ich prenos alebo prístup k nim, pričom uvedie najmä:

 

a)  podrobný zoznam informácií a údajov, ku ktorým príslušné vnútroštátne orgány majú prístup a ktoré zahŕňajú aspoň čas a miesto prekročenia hraníc, nakladania a vykladania, evidenčné číslo vozidla a údaje o vodičovi;

 

b)  prístupové práva príslušných orgánov v prípade potreby rozlíšené podľa druhu príslušných orgánov, druhu prístupu a účelu, na ktorý sa údaje používajú;

 

c)  technické špecifikácie na prenos údajov alebo na prístup k údajom uvedeným v písm. a) vrátane, ak je to relevantné, maximálnej doby uchovávania údajov v prípade potreby rozlíšenej podľa druhu údajov.

 

6.  Žiadne osobné údaje uvedené v tomto článku sa nesmú sprístupňovať či uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje zozbierané alebo na ktoré sa ďalej spracúvajú. Len čo dané údaje prestanú byť na tieto účely potrebné, zničia sa.

 

7.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú zosúladené cestné kontroly týkajúce sa vyslania, ktoré možno uskutočňovať spolu s kontrolami, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 5 smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti vysielania z dvoch alebo viacerých členských štátov, a to každý na svojom vlastnom území. Po vykonaní zosúladených cestných kontrol si členské štáty vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.

 

Súhrnné výsledky zosúladených kontrol sa zverejnia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 2 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2e

 

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

 

Do prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012 sa dopĺňajú tieto body:

 

8.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS: článok 8

 

9.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy: článok 2 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia [do 3 rokov od dátumu transpozície tejto smernice] posúdi vykonávanie tejto smernice, predovšetkým vplyvu článku 2 a o uplatňovaní smernice podá správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe Komisie sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.

1.  Komisia do ... [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] posúdi vykonávanie tejto smernice, predovšetkým vplyvu článku 2 ods. 2 a o uplatňovaní daného článku podá správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe Komisie sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

V záujme zabezpečenia súladu s ustanoveniami tejto smernice Komisia a členské štáty zavedú komplexný a integrovaný program odbornej prípravy a prispôsobenia sa novým pravidlám a požiadavkám, čo sa týka vodičov a všetkých ostatných aktérov zapojených do postupu, podnikov, správnych orgánov a inšpektorov.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do […] [lehota na transpozíciu bude čo najkratšia a vo všeobecnosti nie dlhšia než dva roky] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty do ... [2 roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odvetvie dopravy je na základe svojej uznanej vysoko mobilnej povahy vyňaté z opatrení vyplývajúcich z legislatívneho aktu, ktorým sa mení smernica 96/71/ES, kým táto smernica nenadobudne účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odvetvie dopravy je vyňaté z opatrení vyplývajúcich z legislatívneho aktu, ktorým sa mení smernica 96/71/ES, kým nenadobudnú účinnosť požiadavky tejto smernice týkajúce sa dodržiavania predpisov, ktoré stanovujú konkrétne pravidlá v oblasti dopravy.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jedným z hlavných cieľov Junckerovej Komisie je vybudovať spravodlivejšiu Európu tým, že sa posilní jej sociálny rozmer. V dopravnej politike, najmä pokiaľ ide o cestnú dopravu, došlo v tomto smere k prvému kroku už vtedy, keď Európska komisia uverejnila 31. mája 2017 prvý zo svojich troch balíkov opatrení v oblasti mobility.

Európske odvetvie cestnej dopravy poskytuje zamestnanie viac ako piatim miliónom ľudí, pričom jeho ročné emisie skleníkových plynov predstavujú približne jednu pätinu celkových emisií z odvetvia dopravy. Prvý balík opatrení v oblasti mobility si samozrejme kladie za cieľ modernizovať európske odvetvie dopravy/mobility a spraviť ho sociálne spravodlivejším a konkurencieschopnejším v rámci prechodu na ekologickejšiu dopravu.

Zámerom zmien, ktoré navrhuje Komisia, je vytvoriť spravodlivejšie a účinnejšie právne predpisy v oblasti dopravy a zvýšiť sociálnu zodpovednosť v praxi. Cieľom je tiež odľahčiť regulačnú záťaž pre prevádzkovateľov a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

Z posúdenia sociálnych právnych predpisov v cestnej doprave vyplynulo, že súčasný legislatívny rámec je poznačený viacerými nedostatkami a problémami, najmä pokiaľ ide o vykonávanie právnych predpisov. Členské štáty ich navyše vykladajú, uplatňujú a implementujú veľmi rozmanite. Toto viedlo nielen k právnej neistote, ale aj nerovnému zaobchádzaniu s vodičmi a prevádzkovateľmi cestnej dopravy.

Hlavnými sociálnymi predpismi v odvetví cestnej dopravy sú:

– smernica 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave,

– smernica o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS;

– nariadenie (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85;

– smernica 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) a

– smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa sa nazdáva, že návrhy zmien v prvom balíku opatrení v oblasti mobility týkajúce sa smernice 2006/22/ES a prijatie osobitných právnych predpisov, lex specialis, ktoré sa týkajú vysielania pracovníkov v odvetví cestnej dopravy (návrhy na zmenu smerníc 96/71/ES a 2014/67/EÚ), predstavujú spolu so zmenami nariadení 561/2006, 165/2014, 1071/2009 a 1072/2009 ucelený právny balík. Medzi iniciatívami prvého balíka opatrení v oblasti mobility by sa najmä k týmto návrhom týkajúcim sociálneho piliera a piliera vnútorného trhu malo pristupovať ako k jednému celku.

Vo všeobecnosti spravodajkyňa vyjadruje poďakovanie Komisii za predloženie komplexného návrhu, a nie jednotlivých legislatívnych návrhov. Spravodajkyňa vyjadruje presvedčenie, že návrh Komisie obsahuje dostatočný počet prvkov, ktoré výrazne zdokonaľujú situáciu a umožňujú vytvoriť sociálne spravodlivejší vnútorný trh EÚ, zlepšiť pracovné podmienky vodičov, bezpečnosť cestnej premávky a predchádzať sociálnemu dumpingu. Početné návrhy na zníženie škôd na životnom prostredí spôsobených cestnou dopravou sú dôležité aj v prípade prvého aj druhého balíka opatrení v oblasti mobility. Je tiež potrebné vyvinúť značné úsilie v oblasti klímy a návrhy Komisie budú v tomto smere nápomocné.

Lex specialis – osobitné právne predpisy upravujúce otázku vyslaných vodičov

Spravodajkyňa upriamuje pozornosť na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha celková revízia smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. Komplexnú reformu možno považovať za odôvodnenú, ale jej konečný výsledok musí byť zohľadnený pri vypracúvaní osobitných právnych predpisov o cestnej doprave. Spravodajkyňa považuje za možné zvážiť súbežne návrhy týkajúce sa vyslaných pracovníkov aj vyslaných vodičov, ale nevidí ako možnosť prijať konečné stanovisko, kým nebude známy konečný výsledok revízie smernice o vysielaní pracovníkov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je opodstatnené zaoberať sa otázkou vodičov cestnej dopravy a cestnej dopravy v samostatných právnych predpisoch, nie v rámci smernice o vysielaní pracovníkov, a tento prístup podporuje. V tejto súvislosti spravodajkyňa vyjadruje poďakovanie Komisii za jej návrh týkajúci sa cestnej dopravy a za jej rozhodnutie zaoberať sa touto témou samostatne, pretože sa domnieva, že smernica o vysielaní pracovníkov nie je koncipovaná takým spôsobom, aby zohľadňovala mobilný charakter profesie vodiča. Je to tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo bolo také ťažké uplatniť súčasnú smernicu o vysielaní pracovníkov na odvetvie cestnej dopravy. Na druhej strane problémy pri jej výklade viedli k tomu, že Komisia otvorila proti členským štátom EÚ súdne konanie. Tieto konania na Súdnom dvore EÚ stále prebiehajú a podľa informácií, ktoré má spravodajkyňa k dispozícii, čakajú na usmernenia Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Isté nejasnosti umožnili situáciu, keď sa v sektore dopravy objavila nekalá hospodárska súťaž, ktorá spolu so sociálnym dumpingom ovplyvňuje postavenie vodičov a vedie k nerovnému postaveniu medzi vodičmi v rôznych členských štátoch EÚ. Spravodajkyňa sa domnieva, že tento lex specialis by mohol vyriešiť uvedené nedostatky a zmeniť odvetvie dopravy, ktoré je nosným pilierom vnútorného trhu EÚ, na sociálne spravodlivé tak, aby boli právne predpisy jasné pre všetky zúčastnené strany a aby ich mohli ľahko implementovať a vymáhať ich dodržovanie.

Komisia navrhla, že ak sa medzinárodná doprava vykonáva na základe subdodávateľských zmlúv, mala by sa zaviesť časová hranica 3 dni/18 hodín skôr, ako sa začnú uplatňovať ustanovenia smernice o vysielaní pracovníkov upravujúce dovolenku za kalendárny rok a minimálnu mzdu. Spravodajkyňa v tejto súvislosti zastáva názor, že by sa malo v záujme jednoduchšieho vykonávania a presadzovania a s ohľadom na administratívnu záťaž pre podniky zvážiť alternatívne riešenie. Okrem toho by sa v záujme jasnosti tento lex specialis mal vzťahovať aj na iné situácie dopravy, na ktoré sa smernica o vysielaní pracovníkov uplatňuje okamžite, od samotného začiatku.

Pokiaľ ide o administratívne požiadavky a kontroly, spravodajkyňa víta návrh Komisie, aby bol ich zoznam uzavretý. Toto umožní vyhnúť sa svojvôli pri vykonávaní kontrol a zabezpečí sa, aby boli pravidlá hry jasné pre všetkých. Pokiaľ ide o informácie, ktoré musia byť poskytnuté vo vyhlásení, spravodajkyňa sa domnieva, že návrh Komisie je potrebné ďalej objasniť, minimálne pokiaľ ide o údaje o strane, ktorá si objednala dopravu. Komisia takisto navrhuje zoznam informácií, ktoré musí vodič poskytnúť počas cestných kontrol. Podľa názoru spravodajkyne by sa tento zoznam mal ďalej preskúmať z hľadiska administratívnej záťaže a malo by byť možné poskytovať tieto informácie v elektronickej podobe. Okrem toho je tiež potrebné preskúmať, či by sa povinnosť poskytovať informácie mala vzťahovať skôr na spoločnosti vykonávajúce dopravu než na vodiča. Spravodajkyňa takisto zastáva názor, že zodpovednosť objednávajúcej strany by sa mala považovať za možnosť, ktorú by členské štáty mohli zohľadniť pri vykonávaní, ak si to želajú.

Administratívne požiadavky a kontroly by sa mali posudzovať vo vzťahu k druhom dopravy, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy o vysielaní pracovníkov, ako celok. Požiadavky musia byť z hľadiska administratívnej záťaže primerané, ale aj účinné v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú cestné kontroly, aby sa nezdržiavala doprava. Spravodajkyňa sa domnieva, že je dôležité, aby sa starostlivo posúdili príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia, v záujme zlepšenia výmeny informácií medzi orgánmi členských štátov, a že by sa mal preskúmať rámec na zavedenie zásady jednotného kontaktného miesta na základe existujúcich systémov výmeny informácií vrátane systému IMI.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je mimoriadne dôležité, aby boli sankcie za nedodržanie pravidiel o vysielaní pracovníkov primerané. V tejto súvislosti by sa mal posúdiť systém bezúhonnosti, systém hodnotenia rizikovosti a príležitosti, ktoré ponúka vykonávacia smernica 2014/67/EÚ, a ich primeranosť.

Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že je potrebné, aby sa v ďalšom postupe posúdili tiež situácie týkajúce sa vodičov a podnikov pôsobiacich v tretích krajinách (krajín mimo EÚ) alebo z tretích krajín. Pravidlá EÚ upravujúce vyslaných vodičov nesmú podľa názoru spravodajkyne viesť k situácii, že sa sociálny damping namierený voči vodičom bude prenášať mimo územia EÚ. Je dôležité posúdiť prípadné výnimky, ktoré sa vzťahujú na prepravu osôb i tovaru.

Navrhované zmeny smernice 2006/22/ES

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, najmä pokiaľ ide zvýšenie účinnosti cezhraničných výmen informácií medzi orgánmi. Pri napredovaní bude dôležité posúdiť možnosti, ktoré poskytuje digitalizácia v záujme ďalšieho zlepšenia výmeny informácií medzi orgánmi.

Spravodajkyňa má určité výhrady, pokiaľ ide o návrh Komisie na začlenenie monitorovania pracovného času do cestných kontrol. Praktický výkon kontroly pracovného času a orgány, ktoré tieto kontroly vykonávajú, nie sú v jednotlivých členských štátoch rovnaké, čo by malo byť zohľadnené v ďalšej práci na tomto návrhu. Ak budú do cestných kontrol zahrnuté kontroly dodržiavania pravidiel upravujúcich pracovný čas, musí sa zaviesť systém, na základe ktorého, by sa ako súčasť prevádzky inteligentných tachografov v reálnom čase monitoroval aj pracovný čas bez toho, aby bolo potrebné držať na palube vozidla formuláre.

Pokiaľ ide o systém hodnotenia rizikovosti, spravodajkyňa víta návrh Komisie, aby sa prijal jednotný vzorec.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je dôležité, aby sa urýchlilo zavedenie inteligentných tachografov. V rámci ďalšieho postupu treba tiež dôkladne preskúmať možnosť využívania inteligentných tachografov aj na komplexné monitorovanie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa vyslaných vodičov.

 Záver

Spravodajkyňa chce zdôrazniť, že v Parlamente sa spor medzi výbormi EMPL a TRAN ohľadne toho, ktorý z nich by mal byť gestorským výborom, vyriešil až 15. novembra 2017, čo oddialilo začiatok prác. Okrem toho vzhľadom na zložitosť právnych predpisov a prebiehajúce reformy právnych predpisov o vysielaní pracovníkov bude spravodajkyňa pokračovať v práci a doplní svoju správu konkrétnymi návrhmi zmien.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (4.5.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Martina Dlabajová

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cestná doprava si vyžaduje špecifické odvetvové pravidlá, aby sa posilnil jednotný trh a zvýšila sa jeho konkurencieschopnosť. Tieto pravidlá by mali byť jednoduché, jednotné, jasné a ľahko vymáhateľné, aby sa uľahčili dopravné činnosti a zároveň chránili pracovníci zamestnaní v tomto odvetví. Pravidlá, ktoré sú nejasné alebo náročné na dodržiavanie, budú pravdepodobne viesť k tomu, že členské štáty budú spoločné pravidlá interpretovať rozdielne a zároveň že sa obmedzí účinnosť ich dodržiavania, čím by vzniklo riziko fragmentácie vnútorného trhu. Okrem toho pravidlá, ktoré sú nejasné a nie sú účinne dodržiavané, nevedú k lepšej ochrane pracovníkov.

Ako Komisia dospela k záveru vo svojom posúdení vplyvu, platné ustanovenia o vysielaní pracovníkov a administratívne požiadavky nevyhovujú vysoko mobilnej povahe práce vodičov. Spôsobuje to neúmernú regulačnú záťaž pre prevádzkovateľov a vytvára to neodôvodnené prekážky pre poskytovanie cezhraničných služieb.

Tento návrh stanoviska sa snaží ďalej zjednodušiť pravidlá vysielania pracovníkov, ktoré sa uplatňujú v odvetví cestnej dopravy, a znížiť administratívnu záťaž pre spoločnosti a vodičov. Spravodajkyňa navrhuje výslovne vylúčiť tranzit a medzinárodnú dopravu z rozsahu pôsobnosti smernice o vysielaní pracovníkov. Je to opodstatnené z viacerých dôvodov. Po prvé, pracovníci zamestnaní v týchto službách sú veľmi mobilní; počas jedného dňa sa môžu ocitnúť v rôznych krajinách. Po druhé, spoločnosti podnikajúce v tranzite alebo medzinárodnej doprave v určitej krajine nekonkurujú firmám nákladnej dopravy tejto krajiny.

V takýchto prípadoch navyše situácia zamestnancov nie je porovnateľná s postavením vyslaných pracovníkov v iných odvetviach, ktorí sa často zdržujú v konkrétnom hostiteľskom členskom štáte dlhšie obdobie. Uplatňovanie a presadzovanie smernice 96/71/ES v oblasti tranzitu a medzinárodnej dopravy by viedlo k obrovskej administratívnej záťaži, pretože príslušné vnútroštátne právne predpisy by sa mohli počas jedinej cesty denne meniť. Spravodajkyňa sa domnieva, že takáto situácia by vytvorila neopodstatnené prekážky brániace jednej zo základných slobôd EÚ – voľnému pohybu služieb.

Spravodajkyňa uznáva potrebu riešiť problémy súvisiace so spôsobom práce tzv. nomádskych vodičov, teda pracovníkov, ktorí dlhé mesiace zostávajú mimo svojej domovskej krajiny a počas týchto dlhých období prakticky žijú a prespávajú v kamiónoch. Nedomnieva sa však, že súčasný návrh je vhodným miestom na riešenie tejto otázky. Namiesto toho by sa táto otázka mala riešiť prostredníctvom legislatívneho aktu vychádzajúceho z návrhu Komisie COM(2017) 277 o maximálnych denných a týždenných časoch jazdy. Tento návrh obsahuje požiadavku, aby sa vodič a vozidlo vrátili do miesta zamestnania.

Súčasné stanovisko navrhuje uplatniť určité prvky smernice o vysielaní pracovníkov 96/71/ES a smernice o presadzovaní 2014/67/EÚ na kabotážnu prepravu. V takýchto prípadoch sú zahraničné a miestne podniky v priamom konkurenčnom vzťahu; preto by sa mali uplatňovať v podstate podobné pravidlá týkajúce sa miezd zamestnancov. Tieto dve smernice by sa mali vzťahovať na kabotáž len v rozsahu uvedenom v tomto lex specialis, a to vzhľadom na vysoko mobilný charakter odvetvia a na potrebu znížiť administratívne zaťaženie.

Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa zrušila metodika, ktorú predložila Komisia na výpočet denných pracovných časov na účely identifikácie situácií vysielania pracovníkov. Domnieva sa, že toto by sa v praxi ťažko vykonávalo a viedlo by k zbytočnej administratívnej záťaži, najmä pri spoločnom uplatňovaní s nariadením 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.

Nakoniec sa v stanovisku navrhuje, aby sa v tomto lex specialis určil dátum uplatňovania a nadobudnutia účinnosti osobitných pravidiel o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy. Keby sa tieto dátumy určili prostredníctvom všeobecnej smernice o vysielaní pracovníkov, vzniklo by riziko, že by sa nové pravidlá uplatňovali na odvetvie cestnej dopravy oveľa skôr než akékoľvek iné odvetvie (s ohľadom na všeobecný postoj Rady, ktorá umožňuje členským štátom 3 roky na prijatie svojich právnych predpisov a 4 roky na nadobudnutie účinnosti opatrení). Okrem toho navrhuje, aby bolo odvetvie dopravy vyňaté zo smernice 96/71, kým nebude prijatý tento osobitný právny predpis.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť jednak primerané pracovné podmienky a sociálnu ochranu vodičov a jednak vhodné podnikateľské prostredie a spravodlivú hospodársku súťaž pre prevádzkovateľov.

(1)  Sloboda pohybu pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základnými zásadami vnútorného trhu. Sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a nevyhnutné pre riadne fungujúci vnútorný trh. Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi voľným pohybom dopravných služieb a dôstojnými pracovnými podmienkami, spravodlivé zaobchádzanie a sociálnu ochranu vodičov a konkurenčné a vhodné podnikateľské prostredie pre prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Predseda Komisie vo svojej správe o stave Únie 13. septembra 2017 oznámil, že bude vytvorený Európsky orgán práce.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a aby prevádzkovatelia nemuseli čeliť neprimeraným administratívnym prekážkam, ktoré nenáležite obmedzujú ich slobodu poskytovať cezhraničné služby.

(2)  Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a zachovali sa spravodlivé rovnaké podmienky pri rešpektovaní slobody poskytovať služby.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Akékoľvek vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na cestnú dopravu by mali byť primerané a odôvodnené a nemali by brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako sú sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať alebo zvýšiť konkurencieschopnosť Únie pri rešpektovaní dôstojných pracovných podmienok a sociálnej ochrany vodičov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odvetvie cestnej dopravy je vysoko konkurenčným odvetvím a vyznačuje sa osobitnými narušeniami, ktoré sú spôsobené nekalými praktikami prevádzkovateľov v podobe taktizovania pri výbere súdu, aby mohli znížiť mzdové náklady a príspevky na sociálne zabezpečenie alebo im úplne predísť, alebo iné sociálne a pracovné podmienky, čo v minulosti viedlo k tzv. pretekom ku dnu. Fungujúci vnútorný trh musí byť založený na rovnakých podmienkach. Preto sú potrebné ďalšie kroky na zamedzenie nekalým praktikám prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí taktizujú pri výbere súdu, vrátane horizontálnych opatrení v práve EÚ týkajúcom sa obchodných spoločností na ukončenie praxe výberu najvhodnejšieho režimu a regulačnej arbitráže zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rovnováha medzi zlepšením sociálnych a pracovných podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe spravodlivej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu.

(3)  Rovnováha medzi uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe nediskriminačnej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi, znížením zbytočného administratívneho zaťaženia a zlepšením sociálnych a pracovných podmienok vodičov je kľúčovou podmienkou zaistenia bezproblémového fungovania odvetvia cestnej dopravy na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel. Dôsledkom je právna neistota a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a prevádzkovateľmi, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.

(4)  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní, ako aj nelegálne praktiky, napríklad využívanie schránkových spoločností. Dodatočný dôraz by sa mal klásť na boj proti nedeklarovanej práci v odvetví dopravy. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel, čo znamená vysokú administratívnu záťaž pre vodičov a prevádzkovateľov. Dôsledkom je právna neistota, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie smerníc 96/71/ES1a a 2014/67/EÚ1b Európskeho parlamentu a Rady, by sa mali posilniť kontroly a spolupráca na úrovni Únie v oblasti boja proti podvodom súvisiacim s vysielaním vodičov a mali by sa vykonávať prísnejšie kontroly, aby sa zabezpečilo, že sociálne príspevky pre vyslaných vodičov budú skutočne vyplatené.

 

_________________

 

1a. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.97, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase je kľúčovým predpokladom ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ.

(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase je kľúčovým predpokladom ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ. Cestné kontroly stanovené v smernici 2002/15/EÚ by sa mali obmedziť na týždenný a denný pracovný čas, prestávky, časy odpočinku a nočnú prácu. Ostatné povinnosti vyplývajúce zo smernice 2002/15/ES treba kontrolovať v priestoroch prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi pri vykonávaní sociálnych pravidiel v cestnej doprave sa ukázala ako nedostatočná, v dôsledku čoho je cezhraničné dodržiavanie predpisov náročnejšie, neefektívne a nekonzistentné. Preto je potrebné stanoviť rámec účinnej komunikácie a vzájomnej pomoci vrátane výmeny údajov o porušeniach predpisov a informácií o osvedčených postupoch pri dodržiavaní predpisov.

(6)  Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi a podpora Únie pri vykonávaní sociálnych pravidiel v cestnej doprave sa ukázali ako nedostatočné, v dôsledku čoho je cezhraničné dodržiavanie predpisov náročnejšie, neefektívne a nekonzistentné. Preto je potrebné stanoviť rámec účinnej komunikácie a vzájomnej pomoci vrátane výmeny údajov o porušeniach predpisov a informácií o osvedčených postupoch pri dodržiavaní predpisov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité obmedzenia slobody poskytovať cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré majú aj negatívny vedľajší účinok na pracovné miesta.

(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia v oblasti uplatňovania a dodržiavania ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov v Únii a vytvorili nespravodlivú hospodársku súťaž medzi podnikmi v tomto odvetví.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.97, s. 1).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.97, s. 1).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zakladania spoločností medzinárodnej cestnej dopravy vytvára rozdiely na vnútornom trhu a prispieva k nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi spoločnosťami. Podmienky, ktorými sa riadi zakladanie spoločností medzinárodnej cestnej dopravy, by sa preto mali sprísniť a malo by sa uľahčiť ich monitorovanie, najmä v záujme boja proti vytváraniu schránkových spoločností.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Komisia vo svojom návrhu z 8. marca 201617 na revíziu smernice 96/71/ES uznala, že vykonávanie uvedenej smernice sa spája s osobitnými právnymi otázkami a ťažkosťami v odvetví cestnej dopravy s vysokou mierou mobility, a vyjadrila sa, že tieto otázky by mali byť predmetom špecifických právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy.

(10)  Komisia vo svojom návrhu z 8. marca 201617 na revíziu smernice 96/71/ES uznala, že vykonávanie uvedenej smernice v odvetví cestnej dopravy s vysokou mierou mobility sa spája s osobitnými právnymi otázkami a ťažkosťami, a vyjadrila sa, že tieto otázky by mali byť predmetom špecifických právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy. Vzhľadom na to, že odvetvie dopravy je jedným z najzraniteľnejších odvetví, sa však minimálne ochranné ustanovenia smernice 96/71/ES musia vzťahovať na všetkých pracovníkov.

__________________

__________________

17 COM(2016)128.

17 COM(2016)128.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Vzhľadom na nedostatok vodičov v Únii by sa mali výrazne zlepšiť pracovné podmienky, aby sa zvýšila príťažlivosť tohto povolania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby.

(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie a zlepšiť ich dodržiavanie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Takéto vyrovnané kritériá by mali byť založené na koncepcii dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu. Preto by sa mala stanoviť časová hranica a pri jej prekročení by sa mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu v prípade operácií medzinárodnej cestnej dopravy. Táto časová hranica by sa nemala uplatňovať na operácie kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/200918 a 1073/200919, pretože celá dopravná operácia sa odohráva na území hostiteľského členského štátu. V dôsledku toho by sa v prípade kabotáže mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu bez ohľadu na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré vykonáva vodič.

(12)  Operácie kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/200918 a 1073/200919 sú poskytovaním služieb, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/71/ES, keďže celá dopravná operácia sa odohráva na území iného členského štátu. V dôsledku toho by sa v prípade kabotáže mala uplatňovať minimálna odmena a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu bez ohľadu na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré vykonáva vodič.

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Vzhľadom na osobitosti tranzitných operácií a nedostatočné prepojenie vodiča s územím hostiteľského členského štátu by sa mali tranzitné operácie vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne dodržiavanie sektorových pravidiel o vysielaní pracovníkov a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je napríklad digitálny tachograf.

(13)  S cieľom zabezpečiť jasné pravidlá o vysielaní pracovníkov špecifické pre odvetvie a vyplývajúce zo smernice 96/71/ES [zmenenej postupom COD 2016/0070] a smernice 2014/67/EÚ, ako aj ich účinné a efektívne dodržiavanie a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali v odvetví cestnej dopravy zaviesť štandardizované formuláre vypracované Komisiou a stanoviť miernejšie osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je informačný systém o vnútornom trhu (IMI), GNSS (globálny navigačný satelitný systém), portál pre cestnú dopravu a inteligentné tachografy..

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  Postupy, keď sa materským spoločnostiam v jednom členskom štáte pridelí väčšina zisku a dcérskym dopravným spoločnostiam v ostatných členských štátoch zostanú len obmedzené zdroje, hoci vytvárajú väčšinu obratu prepravnej činnosti, môžu viesť k nerovnostiam a neprimeranému presunu ziskov medzi členskými štátmi a malo by sa im predchádzať. Negatívnym sociálnym dôsledkom takýchto postupov je skutočnosť, že príjem vodičov v členských štátoch, v ktorých pôsobia dcérske dopravné spoločnosti, sa udržuje na nižšej úrovni. S cieľom riešiť problém prípadnej nespravodlivej hospodárskej súťaže v odvetví cestnej dopravy by sa takéto postupy mali podrobne analyzovať, aby sa im predchádzalo.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13b.  S cieľom zabezpečiť úplné dodržiavanie sociálnych právnych predpisov a až do vytvorenia Európskeho orgánu práce by príslušné kontrolné orgány mali mať prístup ku všetkým údajom prenášaným prostredníctvom systému IMI a portálu GNSS a mali by ich overiť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 2006/22/ES

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES.“;

„Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel všetkých kategórií dopravy patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES.“;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2006/22/ES

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole.“;

„1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole so zreteľom na maximálny týždenný a denný pracovný čas a požiadavky týkajúce sa prestávok, období odpočinku a nočnej práce.“;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2006/22/ES

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.

b)  na základe osobitnej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v cestnej doprave využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo všetkých svojich vozidlách. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.“

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu.

„4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c a (nové)

Smernica 2006/22/ES

Článok 9 – odsek 5 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  dopĺňa sa tento odsek:

 

„5a.  Inteligentný tachograf, ktorý uvádza polohu vodičov počas 56-dňového obdobia, sa zavedie do všetkých vozidiel zapojených do medzinárodnej dopravy a kabotáže do 2. januára 2020.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto článku sa stanovujú špecifické pravidlá, pokiaľ ide o určité aspekty smernice 96/71/ES týkajúce sa vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ týkajúce sa administratívnych požiadaviek a kontrolných opatrení pri vysielaní dotknutých vodičov.

1.  V tomto článku sa stanovujú špecifické pravidlá, pokiaľ ide o presadzovanie smernice 96/71/ES týkajúce sa vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ týkajúce sa administratívnych požiadaviek a kontrolných opatrení pri vysielaní dotknutých vodičov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Inteligentný tachograf, ktorý uvádza polohu vodičov počas 56-dňového obdobia, sa zavedie do všetkých vozidiel zapojených do medzinárodnej dopravy a kabotáže do 2. januára 2020.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Tranzit sa vylúči z uplatňovania tejto smernice a smernice 96/71/ES.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) uvedenej smernice, ak obdobie ich vyslania na ich územie sú 3 dni alebo menej počas jedného kalendárneho mesiaca.

2.  Členské štáty pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty pri vykonávaní nákladnej dopravy na úsekoch po ceste, ktoré sú súčasťou kombinovanej dopravy, ako sa uvádza v článku 4 smernice 92/106/EHS, uplatňujú smernice 96/71/ES a 2014/67/EÚ na celé obdobie vyslania vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a), b) a c) na ich územie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Na účely článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. b) a c) smernice 96/71/ES, ak sa operácie vykonávajú vo viac než jednom členskom štáte v ten istý deň, uplatňujú sa pracovné podmienky, ktoré sú pre vyslaného vodiča najvýhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty môžu stanoviť len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:

4.  Členské štáty stanovia v prípade každého vyslaného vodiča povinnosť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štáte zaslať najneskôr pri začiatku vyslania vodiča vnútroštátnym príslušným orgánom prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) jednoduché vyhlásenie na štandardizovanom elektronickom formulári, ktorý vypracuje a poskytne Komisia, a to bez zbytočného odkladu, vo všetkých úradných jazykoch Únie a s týmito údajmi:

a)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štátne povinnosť zaslať vnútroštátnemu príslušnému orgánu vyhlásenie o vyslaní pracovníkov najneskôr pri začiatku ich vyslania, a to v elektronickej podobe a úradnom jazyku predmetného hostiteľského členského štátu alebo v anglickom jazyku len s týmito údajmi:

 

i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy;

i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy a v prípade dcérskych spoločností adresa hlavného sídla podniku;

ii)   kontaktné údaje vedúceho dopravy alebo inej kontaktnej osoby (osôb) v členskom štáte, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo, na nadviazanie kontaktu s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, v ktorom sa služby poskytujú, a na zasielanie a prijímanie dokumentov alebo oznámení;

ii)   kontaktné údaje vedúceho dopravy alebo inej kontaktnej osoby (osôb) v členskom štáte, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo, na nadviazanie kontaktu s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, v ktorom sa služby poskytujú, a na zasielanie a prijímanie dokumentov alebo oznámení;

iii)  predpokladaný počet a totožnosť vyslaných vodičov;

iii)  informácie o vyslanom vodičovi vrátane týchto údajov: totožnosť, krajina pobytu, pracovné právo, ktoré sa vzťahuje na pracovnú zmluvu, krajina platenia sociálnych príspevkov a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia;

iv)  predpokladané trvanie vyslania, jeho začiatok a koniec;

iv)  predpokladaný začiatok a koniec vyslania každého pracovníka bez toho, aby bolo dotknuté možné predĺženie v prípade nepredvídateľných okolností;

v)  evidenčné čísla vozidiel použitých pri vyslaní vodičov;

v)  evidenčné čísla vozidiel použitých pri vyslaní vodičov;

vi)  typ dopravných služieb, teda doprava tovaru, doprava osôb, medzinárodná doprava, kabotáž;

vi)  typ dopravných služieb, teda doprava tovaru, doprava osôb, medzinárodná doprava, kabotáž.

Jednoduché vyhlásenie uvedené v prvom pododseku sa môže vzťahovať na maximálne šesť mesiacov a aktualizuje ho prevádzkovateľ cestnej dopravy elektronicky v súlade so súčasnou skutočnou situáciou a bez zbytočného odkladu.

 

4a.  Členské štáty môžu dodatočne stanoviť tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:

b)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu vyhlásenia o vyslaní a dôkaz o tom, že prepravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;

a) uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť poskytnúť vodičovi na účely cestnej kontroly v papierovej alebo elektronickej podobe tieto dokumenty:

 

i)   kópiu jednoduchého vyhlásenia uvedeného v odseku 4,

 

ii)   dôkaz o tom, že dopravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;

 

iii)   elektronický nákladný list (e-CMR);

 

iv)   kópiu pracovnej zmluvy v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu alebo v anglickom jazyku;

 

v)   kópiu výplatných pások z uplynulých dvoch mesiacov;

c)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť záznamy tachografu, a predovšetkým kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;

b)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť príslušné záznamy tachografu a predovšetkým kartu vodiča so zaznamenanými prechodmi hraníc a kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;

d)  kópiu pracovnej zmluvy alebo rovnocenného dokladu v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS20 v preklade do jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu alebo do anglického jazyka;

 

e)  uložiť vodičovi povinnosť na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu výplatných pások z uplynulých dvoch mesiacov; počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť túto kópiu;

 

f)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu po období vyslania vodiča v primeranej lehote dodať v papierovej alebo elektronickej podobe kópie dokumentov uvedených v písmenách b), c) a e).

c)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu po období vyslania vodiča bez zbytočného odkladu dodať v papierovej alebo elektronickej podobe kópie dokumentov uvedených v písmenách a) a b) vrátane kópií príslušných výplatných pások.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Členské štáty môžu uložiť ďalšie administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia, ak by došlo k situácii alebo novému vývoju, pri ktorých sa existujúce administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia javia byť nedostatočné alebo neefektívne na zabezpečenie účinného monitorovania dodržiavania povinností stanovených v smernici 96/71/ES [, smernici 2014/67/EÚ] a v tejto smernici, a to pod podmienkou, že sú odôvodnené a primerané.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Členské štáty informujú Komisiu a poskytovateľov služieb o akýchkoľvek opatreniach uvedených v odseku 4a, ktoré uplatňujú alebo ktoré vykonali. Komisia o týchto opatreniach informuje ostatné členské štáty. Informácie pre poskytovateľov služieb sa vo všeobecnosti poskytnú na jedinej oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke, ako sa uvádza v článku 5 smernice 2014/67/EÚ. Komisia dôkladne monitoruje uplatňovanie opatrení uvedených v odseku 4c, hodnotí ich súlad s právom Únie a v náležitých prípadoch prijíma potrebné opatrenia v súlade so svojimi právomocami podľa ZFEÚ. Komisia pravidelne informuje Radu o opatreniach oznámených členskými štátmi a v náležitých prípadoch aj o aktuálnom stave svojej analýzy alebo posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d.  Dôkaz uvedený v článku 2 ods. 4a písm. a), b) a c) sa uchováva vo vozidle a predkladá počas cestnej kontroly oprávneným inšpekčným úradníkom hostiteľského členského štátu vyslaného vodiča.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4e.  S cieľom posúdiť, či sú splnené ustanovenia smerníc 96/71/ES a 2014/67/EÚ, príslušné orgány hostiteľského členského štátu overia pri cestných kontrolách:

 

a)   údaje na tachografe za aktuálny deň a za predchádzajúcich 56 dní;

 

b)   elektronické nákladné listy za aktuálny deň a za predchádzajúcich 56 dní;

 

c)   dokumenty uvedené v odseku 4a písm. a), b) a c).

 

Orgány cestnej kontroly odovzdajú všetky informácie stanovené v predchádzajúcom odseku príslušným orgánom členského štátu zodpovedného za posúdenie súladu so smernicami 96/71/ES a 2014/67/EÚ.

 

S cieľom uľahčiť vykonávanie tejto smernice príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú a poskytujú si pomoc a všetky relevantné informácie podľa podmienok stanovených v smernici 2014/67/EÚ a v nariadení (ES) č. 1071/2009.

 

Na účely zvýšenia účinnosti cezhraničného presadzovania a cielených kontrol členské štáty poskytnú v reálnom čase všetkým príslušným oprávneným inšpekčným orgánom prístup do systému IMI, do vnútroštátnych elektronických registrov stanovených nariadením (ES) č. 1071/2009, k jednoduchým vyhláseniam uvedeným v odseku 4 tohto článku a do všetkých ďalších príslušných databáz.

Odôvodnenie

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 4 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4f.  S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť sa zverejní zoznam cestných dopravcov Únie, ktorí nespĺňajú príslušné právne požiadavky. Tento zoznam Únie vychádza zo spoločných kritérií vypracovaných na úrovni Únie a každoročne ho preskúma Európsky orgán práce. Cestní dopravcovia uvedení na zozname Únie podliehajú zákazu činnosti. Takéto zákazy činnosti na zozname Únie sa uplatňujú na celom území členských štátov. Vo výnimočných prípadoch môžu členské štáty prijať jednostranné opatrenia. V naliehavom prípade a v prípade neočakávaného bezpečnostného problému majú členské štáty možnosť ihneď vydať zákaz činnosti na svojom vlastnom území.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na účely odseku 4 písm. a) môže prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť vyhlásenie o vyslaní vodiča, ktoré sa vzťahuje na maximálne šesťmesačné obdobie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vyhlásenie o vyslaní týkajúce sa skupiny vodičov a všetkých druhov dopravy na šesťmesačné obdobie nemá žiadnu pridanú hodnotu, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov, keďže zahŕňa len veľmi všeobecné informácie, na základe ktorých subjekty presadzovania práva nemôžu posúdiť pravosť vyslania. Naopak, vyhlásenie o vyslaní týkajúce sa jedného vodiča a jednej situácie vyslania poskytuje skutočné a vykonateľné prepojenie medzi prepravnou operáciou na jednej strane a dotknutým vodičom a vozidlom na druhej strane. Toto je jediný spôsob, ako odstrániť možné zneužívanie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Príslušné orgány v členských štátoch úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc a všetky príslušné informácie v rámci podmienok stanovených v smernici 2014/67/EÚ a v nariadení (ES) č. 1071/2009.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 5 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  Na účely zvýšenia účinnosti cezhraničného presadzovania a cielených kontrol členské štáty poskytnú v reálnom čase všetkým príslušným orgánom prístup do systému IMI, do vnútroštátnych elektronických registrov stanovených nariadením (ES) č. 1071/2009, k jednoduchým vyhláseniam uvedeným v odseku 4 tohto článku a do ďalších príslušných databáz.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do […] [lehota na transpozíciu bude čo najkratšia a vo všeobecnosti nie dlhšia než dva roky] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia do ... [dvoch rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Smernice 2003/88/ES, 96/71/ES a 2014/67/ES sa uplatňujú v plnom rozsahu do dátumu uvedenom v druhom pododseku.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

Referenčné čísla

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.6.2017

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

14.12.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Martina Dlabajová

21.9.2017

Prerokovanie vo výbore

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Dátum prijatia

25.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

23

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

Referenčné čísla

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Dátum predloženia EP

31.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Dátum prijatia

4.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

21

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Dátum predloženia

8.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia