Förfarande : 2017/0121(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0206/2018

Ingivna texter :

A8-0206/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0339

BETÄNKANDE     ***I
PDF 906kWORD 163k
8.6.2018
PE 615.504v02-00 A8-0206/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Merja Kyllönen

Föredragande av yttrande (*):

Martina Dlabajová, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0278),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0170/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 januari 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0206/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Med tanke på den mycket rörliga arbetskraften inom vägtransportsektorn behövs det sektorsspecifika regler för att säkerställa en balans mellan operatörernas frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster , den fria rörligheten för varor och det sociala skyddet för förare. Syftet med detta direktiv är därför att ge rättslig säkerhet och klarhet, att bidra till harmoniseringen och främjandet av tillsynen, att bekämpa olagliga metoder och att minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det nödvändigt att säkerställa tillfredsställande arbetsvillkor och socialt skydd för förare, å ena sidan, och lämpliga affärsvillkor och lämpliga villkor som främjar rättvis konkurrens för operatörer, å andra sidan.

(1)  För att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det nödvändigt att säkerställa fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster, tillfredsställande arbetsvillkor och socialt skydd för förare och att skapa ett lämpligt affärs- och konkurrensklimat för operatörer, samtidigt som man respekterar de grundläggande friheterna, den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster, framför allt såsom dessa garanteras av fördragen.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Alla nationella bestämmelser som tillämpas på vägtransporter måste vara proportionella och motiverade och får inte innebära att utövandet av fördragsenliga grundläggande friheter, t.ex. den fria rörligheten för tjänster, hindras eller görs mindre lockande, så att unionens konkurrenskraft kan upprätthållas eller ökas , samtidigt som förarnas arbetsvillkor och sociala skydd respekteras.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den höga rörlighet som är förbunden med vägtransporttjänster kräver särskild uppmärksamhet när det gäller att säkerställa att förare kan dra nytta av de rättigheter till vilka de är berättigade och att operatörer inte ställs inför oproportionerliga administrativa hinder som i onödan begränsar deras frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.

(2)  Den höga rörlighet som är förbunden med vägtransporttjänster kräver särskild uppmärksamhet när det gäller att säkerställa att förare kan dra nytta av de rättigheter till vilka de är berättigade och att operatörer, av vilka huvudandelen (90 %) är små och medelstora företag med mindre än tio anställda, inte ställs inför oproportionerliga administrativa hinder eller otillbörliga och diskriminerande kontroller som i onödan begränsar deras frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Alla nationella bestämmelser för vägtransport måste vara proportionella och motiverade och får inte innebära att utövandet av fördragsenliga grundläggande friheter, t.ex. den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster, hindras eller görs mindre lockande, så att unionens konkurrenskraft, inklusive kostnaderna för produkter och tjänster, kan upprätthållas eller rentav stärkas, genom att förarnas arbetsvillkor och sociala skydd samt sektorns särdrag respekteras, eftersom förare är arbetstagare med hög rörlighet och inte utstationerade arbetstagare.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Balansen mellan åtgärder för att förbättra de sociala villkoren och arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, och åtgärder för att underlätta utövandet av friheten att tillhandahålla vägtransporttjänster som bygger på rättvis konkurrens mellan nationella och utländska operatörer, å andra sidan, är avgörande för en väl fungerande inre marknad.

(3)  Balansen mellan åtgärder för att förbättra de sociala villkoren och arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, och åtgärder för att underlätta utövandet av friheten att tillhandahålla vägtransporttjänster som bygger på rättvis, proportionell och icke-diskriminerande konkurrens mellan nationella och utländska operatörer, å andra sidan, är avgörande för en väl fungerande inre marknad. Därför måste all nationell lagstiftning eller politik som tillämpas på nationell nivå inom transportsektorn främja en utveckling och förstärkning av det gemensamma europeiska transportområdet och inte på något sätt bidra till en fragmentering av den inre marknaden.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Vid en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i unionens nuvarande sociallagstiftning på vägtransportområdet upptäcktes dels vissa kryphål i de befintliga bestämmelserna, dels brister i fråga om verkställigheten av bestämmelserna. Dessutom finns det ett antal avvikelser mellan medlemsstaterna vad gäller tolkningen, tillämpningen och genomförandet av bestämmelserna. Detta skapar rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer, vilket är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala villkoren och konkurrensvillkoren i sektorn.

(4)  Vid en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i unionens nuvarande sociallagstiftning på vägtransportområdet upptäcktes dels vissa kryphål i de befintliga bestämmelserna, dels brister i fråga om verkställigheten av bestämmelserna, och även olagliga metoder, såsom bruket av brevlådeföretag. Mer tonvikt bör läggas på att bekämpa odeklarerat arbete inom transportsektorn. Dessutom finns det ett antal avvikelser mellan medlemsstaterna vad gäller tolkningen, tillämpningen och genomförandet av bestämmelserna som skapar en tung administrativ börda för förare och operatörer. Detta skapar rättslig osäkerhet, vilket är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala villkoren och konkurrensvillkoren i sektorn.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  För att säkerställa att Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG1a och 2014/67/EU1b tillämpas korrekt bör kontroller och samarbete på unionsnivå för att motverka bedrägerier avseende utstationering av förare stärkas, och striktare kontroller bör genomföras för att säkerställa att sociala avgifter för utstationerade förare faktiskt betalas.

 

_________________

 

1a. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  En adekvat, effektiv och konsekvent tillämpning av arbetstidsbestämmelserna är av avgörande betydelse för att man ska kunna skydda förarnas arbetsvillkor och förhindra snedvridningar av konkurrensen på grund av bristande efterlevnad. Därför är det önskvärt att utvidga de befintliga enhetliga tillsynskraven i direktiv 2006/22/EG så att de omfattar kontroll av att de arbetstidsbestämmelser som anges i direktiv 2002/15/EU efterlevs.

(5)  En adekvat, effektiv och konsekvent tillämpning av bestämmelserna om arbetstider och vila är av avgörande betydelse för att man ska kunna förbättra trafiksäkerheten, skydda förarnas arbetsvillkor och förhindra snedvridningar av konkurrensen på grund av bristande efterlevnad. Därför är det önskvärt att utvidga de befintliga enhetliga tillsynskraven i direktiv 2006/22/EG så att de omfattar kontroll av att de arbetstidsbestämmelser som anges i direktiv 2002/15/EU efterlevs. Det bör också finnas en möjlighet att kombinera kontroller av körtiden och arbetstiden med kontroller av bestämmelserna om utstationering av förare utan ytterligare administrativa bördor. Kontroller av efterlevnaden av arbetstiden bör begränsas till kontroller i transportoperatörernas lokaler till dess att ny teknik finns som möjliggör effektiva vägkontroller av arbetstiden.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Mot bakgrund av transporttjänsternas särskilda natur och den direkta inverkan på den fria rörligheten för varor, med särskild inriktning på trafiksäkerhet och transportskydd, bör vägkontrollerna begränsas till ett minimum. Förare bör inte hållas ansvariga för ytterligare administrativa skyldigheter för deras respektive företag. Arbetstidsregler bör endast kontrolleras i transportoperatörens lokaler.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  För att möjliggöra effektivare, snabbare och fler vägkontroller och samtidigt minska den administrativa bördan för förarna bör efterlevnaden av direktiv 2002/15/EG kontrolleras vid kontroller i företagens lokaler och inte vid vägkontroller.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I syfte att främja ett effektivt administrativt samarbete och informationsutbyte bör medlemsstaterna koppla samman sina nationella elektroniska register via systemet för det europeiska registret över vägtransportföretag, med rättslig grund i artikel 16.5 i förordning (EG) nr 1071/2009. Medlemsstaterna bör vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att de nationella elektroniska registren är sammankopplade, så att behöriga myndigheter i medlemsstaterna, inbegripet väginspektörer, får tillgång direkt och i realtid till de uppgifter och den information som ingår i det europeiska registret över vägtransportföretag.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  För att underlätta en bättre och enhetligare tillämpning av minimivillkoren för genomförande av förordning (EG) nr 561/2006, förordning (EG) nr 165/2014 och direktiv 2002/15/EG, och för att underlätta för vägtransportoperatörer att efterleva de administrativa kraven vid utstationering av förare bör kommissionen utveckla en eller flera moduler i IMI för att lämna in utstationeringsdeklarationer och elektroniska applikationer som ger inspektörer direkt tillgång i realtid till det europeiska registret över vägtransportföretag och IMI i samband med vägkontroller.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  För att säkerställa sund konkurrens och lika villkor för arbetstagare och företag måste framsteg göras i riktning mot smart tillsyn, och den högsta graden av stöd måste ges till ett fullständigt införande och en fullständig användning av riskvärderingssystem. Tillsynsmyndigheterna måste därför ges åtkomst i realtid till nationella elektroniska register, samtidigt som de i högsta möjliga grad använder sig av Europeiska registret för vägtransportföretag.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Regler för utstationering av arbetstagare som är tillämpliga på vägtransportverksamhet bör vara väl avvägda, enkla och utgöra en liten administrativ börda för medlemsstaterna och transportföretagen. Dessa regler bör inte vara inriktade på att avskräcka från att bedriva verksamhet utanför det land där företaget är etablerat.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Svårigheter har också upplevts vid tillämpning av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG15 och reglerna om de administrativa kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU16 på den mycket rörliga vägtransportsektorn. De okoordinerade nationella åtgärderna avseende tillämpningen och verkställigheten av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn har genererat stora administrativa bördor för utländska operatörer i EU. Detta ledde till onödiga begränsningar av friheten att tillhandahålla gränsöverskridande vägtransportjänster, med negativa sidoeffekter på sysselsättningen.

(9)  Svårigheter har också upplevts vid tillämpning av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG15 och reglerna om de administrativa kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU16 på den mycket rörliga vägtransportsektorn. De okoordinerade nationella åtgärderna avseende tillämpningen och verkställigheten av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn har genererat rättslig osäkerhet, snedvridning av konkurrensen i transportsektorn och stora administrativa bördor för utländska operatörer i EU. Detta ledde till onödiga begränsningar av friheten att tillhandahålla gränsöverskridande vägtransportjänster, med negativa sidoeffekter på sysselsättningen och på transportföretagens konkurrenskraft. Det är nödvändigt att harmonisera de administrativa kraven och kontrollåtgärderna för att undvika att transportörer utsätts för onödiga eller godtyckliga fördröjningar.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Medlemsstaterna bör utbyta uppgifter och information, samarbeta administrativt och ömsesidigt bistå varandra via informationssystemet för den inre marknaden (IMI) – vars rättsliga grund finns i förordning (EU) nr 1034/2012 – för att säkerställa full överensstämmelse med reglerna. Dessutom bör IMI användas för inlämning och uppdatering av utstationeringsdeklarationer mellan transportoperatörer och de behöriga myndigheterna i de mottagande medlemsstaterna. För att det sistnämnda målet ska kunna uppnås behöver man utveckla ett parallellt offentligt gränssnitt inom IMI-systemet som transportoperatörer har tillgång till.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Alla aktörer i leveranskedjan för varor bör bära sin rimliga del av ansvaret för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv. Detta bör vara fallet när aktören faktiskt har kännedom om överträdelser eller, mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter, borde känna till dem.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c)  För att se till att kontrollåtgärder för utstationering av förare inom vägtransportsektorn tillämpas korrekt enligt direktiven 96/71/EG och 2014/67/EU bör kontroller och samarbete på unionsnivå för att ta itu med bedrägerier rörande utstationering av förare stärkas.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9d)  Underentreprenörer bör uppmuntras att agera med socialt ansvar genom att använda transportföretag som efterlever bestämmelserna i detta direktiv. För att göra det lättare för underentreprenörer att hitta sådana transportföretag bör kommissionen bedöma befintliga instrument och bästa praxis som främjar ett socialt ansvarsfullt agerande av alla aktörer i leveranskedjan för varor i syfte att inrätta en europeisk plattform för pålitliga transportföretag, i förekommande fall.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Mot bakgrund av att det råder brist på förare i Europa bör arbetsvillkoren förbättras avsevärt så att yrket görs mer tilltalande.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa ett effektivt och proportionerligt genomförande av direktiv 96/71/EG inom vägtransportsektorn är det nödvändigt att upprätta sektorsspecifika regler som återspeglar särdragen hos den mycket rörliga arbetskraften inom vägtransportsektorn och skapa en balans mellan det sociala skyddet för förare och friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster för operatörer.

(11)  För att säkerställa ett effektivt och proportionerligt genomförande av direktiv 96/71/EG inom vägtransportsektorn är det nödvändigt att upprätta sektorsspecifika regler som återspeglar särdragen hos den mycket rörliga arbetskraften inom vägtransportsektorn och skapa en balans mellan det sociala skyddet för förare och friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster för operatörer. Bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i direktiv 96/71/EG och om tillämpningen av dessa bestämmelser i direktiv 2014/67/EU bör gälla för vägtransportsektorn i enlighet med villkoren i detta direktiv.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Dessa välavvägda kriterier bör bygga på ett koncept baserat på förares tillräckliga koppling till ett territorium i en värdmedlemsstat. Därför bör det fastställas en tidströskel, efter vilken minimilönen och det minsta antalet betalda semesterdagar per år i värdmedlemsstaten ska tillämpas vid internationella transporter. Denna tidströskel bör inte gälla för cabotagetransport enligt definitionerna i förordningarna 1072/200918 och 1073/200919, eftersom hela transporten äger rum i en värdmedlemsstat. Som en följd av detta bör den minimilön och det minsta antal betalda semesterdagar som gäller i värdmedlemsstaten tillämpas på cabotagetransport oberoende av frekvensen och varaktigheten för de transporter som utförs av en förare.

(12)  Dessa välavvägda kriterier bör bygga på ett koncept baserat på förares tillräckliga koppling till ett territorium i en värdmedlemsstat. Denna tillräckliga koppling finns för cabotagetransport enligt definitionerna i förordningarna 1072/2009 och 1073/2009, eftersom hela transporten äger rum i en värdmedlemsstat. Som en följd av detta bör direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU tillämpas på cabotagetransport. Dessutom bör bestämmelserna om utstationering också tillämpas på en transportsträcka inom ramen för en kombinerad transport, enligt direktiv 1992/106/EG, förutsatt att transportsträckan genomförs inom samma medlemsstat.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Direktiv 96/71/EG bör tillämpas på cabotagetransport enligt definitionerna i förordningarna (EG) nr 1072/2009 och 1073/2009 eftersom hela transporten äger rum i en värdmedlemsstat och det råder direkt konkurrens med lokala företag. Som en följd av detta bör direktiv 96/71/EG tillämpas på cabotagetransport oberoende av frekvensen och varaktigheten för de transporter som utförs av en förare.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Eftersom föraren inte har tillräcklig koppling till en transitmedlemsstats territorium bör inte transittrafik anses utgöra utstationering.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Vägtransport är en mycket rörlig sektor som kräver ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller vissa aspekter på ersättning i sektorn. Transportföretag behöver rättslig säkerhet i fråga om de regler och krav som de ska följa. Dessa regler och krav bör vara tydliga, begripliga och lättillgängliga för transportföretagen, och bör möjliggöra effektiva kontroller. Det är viktigt att nya regler inte inför onödiga administrativa bördor och att de tar vederbörlig hänsyn till små och medelstora företags intressen.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I syfte att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomdrivande av de sektorsspecifika bestämmelserna om utstationering av arbetstagare och för att undvika oproportionerliga administrativa bördor för utländska operatörer, bör sektorsspecifika administrativa krav och kontrollkrav upprättas inom vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom digitala färdskrivare.

(13)  I syfte att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomdrivande av de sektorsspecifika bestämmelserna om utstationering av arbetstagare och för att undvika oproportionerliga administrativa bördor för utländska operatörer, bör sektorsspecifika administrativa krav och kontrollkrav upprättas inom vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom digitala färdskrivare. I syfte att minimera komplexiteten i de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i direktiv 96/71 bör medlemsstaterna kunna ålägga vägtransportföretag endast sådana administrativa krav som anges i detta direktiv, vilka har anpassats efter vägtransportsektorn.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I syfte att minska den administrativa bördan och dokumenthanteringsuppgifterna för förare bör transportföretag, på begäran av de behöriga myndigheterna i operatörens etableringsmedlemsstat, tillhandahålla alla nödvändiga handlingar enligt kapitel III i direktiv 2014/67/EU om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  För att underlätta genomförandet, tillämpningen och tillsynen av detta direktiv bör informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättades genom förordning (EU) nr 1024/2012, användas i medlemsstaterna för ett förbättrat informationsutbyte mellan regionala och lokala myndigheter över gränserna. Det skulle även kunna vara fördelaktigt att utöka IMI:s funktioner till att omfatta inlämning och överföring av enkla deklarationer.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c)  För att minska den administrativa bördan för transportföretag, som ofta utgörs av små och medelstora företag, skulle det vara lämpligt att förenkla transportföretagens inlämning av utstationeringsdeklarationer med hjälp av standardiserade blanketter med en del på förhand ifyllda delar som är översatta till alla de officiella unionsspråken.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13d)  Ett allmänt genomförande och en allmän tillämpning av reglerna för utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn skulle kunna påverka strukturen i vägtransportbranschen i unionen. Medlemsstaterna och kommissionen bör därför noga övervaka följderna av denna process.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 13e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13e)  Verkställandet bör inriktas på inspektioner i företagens lokaler. Vägkontroller bör inte uteslutas men bör genomföras på ett icke-diskriminerande sätt endast med avseende på fraktsedlar eller elektroniska fraktsedlar, bekräftelser av förhandsregistreringen och intyg för återvändande till det land där operatören har är etablerad eller där föraren har sin hemvist. Vägkontroller bör i första hand användas för kontroll av färdskrivardata som är viktiga för att fastställa förarens och fordonets verksamhet över en löpande fyraveckorsperiod och den geografiska täckningen för denna verksamhet. Registreringen av landskoden kan bidra till detta.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 13f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13f)  Inverkan av tillämpningen av och tillsynen över bestämmelserna för utstationering av arbetstagare på vägtransportindustrin bör regelbundet utvärderas av kommissionen och rapporteras till parlamentet och rådet, och förslag bör göras för att ytterligare förenkla dessa bestämmelser och minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 13g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13g)  Med tanke på att transportsektorn, där rörlighet är det väsentliga i förarnas arbete, behöver behandlas på ett särskilt sätt, bör tillämpningen av direktiv 96/71/EG på vägtransportsektorn sammanfalla med ikraftträdandedatumet för ändringen av direktiv 2006/22/EG när det gäller tillsynskraven och de särskilda bestämmelserna avseende direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för förare som är utstationerade inom vägtransportsektorn.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 13h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13h)  I syfte att anpassa bilagorna i detta direktiv till utveckling när det gäller bästa praxis, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring av dessa bilagor. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning\*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Informationsutbytet inom ramen för ett effektivt administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd mellan medlemsstater bör följa de regler för skydd av personuppgifter som fastställs i förordning 2016/679.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Regler som säkerställer goda sociala villkor på hela den europeiska vägtransportmarknaden bör respekteras av alla parter i försörjningskedjan. För att skapa en ekonomiskt och socialt hållbar europeisk inre marknad bör en ansvarskedja som omfattar alla aktörer i logistikkedjan inrättas och tillämpas. Att upprätthålla transparens och ansvarsskyldighet och öka den sociala och ekonomiska jämlikheten gör föraryrket mer attraktivt och främjar sund konkurrens.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort och representativt genomsnitt av mobila arbetstagare, förare, företag och fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av mobila arbetstagare och förare som omfattas av direktiv 2002/15/EG..

”Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort och representativt genomsnitt av mobila arbetstagare, förare, företag och fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt, vid kontroller i lokalerna, av mobila arbetstagare och förare som omfattas av direktiv 2002/15/EG. Medlemsstaterna ska inte organisera vägkontroller av genomförandet av direktiv 2002/15/EG förrän det finns teknik som möjliggör att dessa kontroller är effektiva. Fram till dess ska kontrollerna utföras uteslutande i transportföretagens lokaler.”

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Varje medlemsstat ska organisera kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % av arbetsdagarna för förare av fordon som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 2002/15/EG kontrolleras.”

”Varje medlemsstat ska organisera kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % av arbetsdagarna för förare av fordon som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 2002/15/EG kontrolleras. Efter en vägkontroll och om föraren inte kan lämna in ett eller flera av de begärda dokumenten ska föraren få fortsätta sin transport, och transportföretaget i etableringsmedlemsstaten ska vara skyldig att lämna in de erforderliga dokumenten via de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led c

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 2 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Den information som lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006 ska inbegripa uppgifter om antalet förare som kontrollerats på vägarna, antalet kontroller i företagens lokaler, antalet kontrollerade arbetsdagar och antalet rapporterade överträdelser samt antalet och typen av rapporterade överträdelser med uppgift om huruvida det rört sig om person- eller godstransport.”

”4.  Den information som lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006 ska inbegripa uppgifter om antalet förare som kontrollerats på vägarna, antalet kontroller i företagens lokaler, antalet i lokalerna kontrollerade arbetsdagar och antalet rapporterade överträdelser samt antalet och typen av rapporterade överträdelser med uppgift om huruvida det rört sig om person- eller godstransport.”

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3a)  Artikel 5 ska ersättas med följande:

Medlemsstaterna skall minst sex gånger om året vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av förare och fordon som omfattas av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av tillsynsmyndigheterna i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium.

Medlemsstaterna ska minst sex gånger om året vidta samordnade åtgärder för vägkontroller och kontroller i lokalerna av förare och fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av tillsynsmyndigheterna i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. En sammanfattning av resultaten från de samordnade kontrollerna ska offentliggöras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.”

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Kontroller i företagens lokaler ska organiseras på grundval av tidigare erfarenheter från olika typer av transporter och företag. Denna typ av kontroller ska även utföras vid allvarliga överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 165/2014.eller direktiv 2002/15/EG har avslöjats vid vägkontroller.”.

”1.  Kontroller i företagens lokaler ska organiseras på grundval av tidigare erfarenheter från olika typer av transporter och företag. Denna typ av kontroller ska även utföras när allvarliga överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 har avslöjats vid vägkontroller.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 7 – punkt 1 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a)  I artikel 7.1 ska led b ersättas med följande:

b) Att överlämna tvåårsstatistiken till kommissionen i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 3820/85.

Att överlämna tvåårsstatistiken till kommissionen i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led -a (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I artikel 8.1 ska inledningen ersättas med följande:

1. Information som bilateralt ställs till förfogande i enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 3820/85 eller artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 skall utbytas mellan de organ som anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 7.2

1. Information som bilateralt ställs till förfogande i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 561/2006 eller artikel 40 i förordning (EU) nr 165/2014 ska utbytas mellan de organ som anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b)  på motiverad begäran av en medlemsstat i enskilda fall.”

”b)  på en särskild begäran av en medlemsstat i enskilda fall, förutsatt att de begärda uppgifterna inte är tillgängliga genom direkta sökningar i de nationella elektroniska register som avses i artikel 16.5 i förordning (EG) nr 1071/2009.”

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1a.  Medlemsstaterna ska överlämna den information som begärs av andra medlemsstater enligt punkt 1 b i denna artikel inom 25 arbetsdagar från mottagandet av begäran i fall som kräver fördjupad undersökning eller involverar kontroller i de berörda företagens lokaler. En kortare tidsfrist får fastställas genom en ömsesidig överenskommelse mellan medlemsstaterna. I brådskande fall eller fall som kräver enkel registerkontroll, exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska den begärda informationen lämnas inom tre arbetsdagar.

”1a.  Medlemsstaterna ska överlämna den information som begärs av andra medlemsstater enligt punkt 1 b i denna artikel inom tio arbetsdagar från mottagandet av begäran. I vederbörligen motiverade fall som kräver fördjupad undersökning eller involverar kontroller i de berörda företagens lokaler ska tidsfristen vara 20 dagar. En kortare tidsfrist får fastställas genom en ömsesidig överenskommelse mellan medlemsstaterna. I brådskande fall eller fall som kräver enkel registerkontroll, exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska den begärda informationen lämnas inom tre arbetsdagar.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den anmodade medlemsstaten anser att begäran inte är tillräckligt motiverad ska den utan dröjsmål informera den medlemsstat som begär informationen om detta inom tio arbetsdagar. Den medlemsstat som begärt informationen ska ytterligare motivera sin begäran. Om detta inte är möjligt får begäran avvisas av medlemsstaten.

Om den anmodade medlemsstaten anser att begäran inte är tillräckligt motiverad ska den utan dröjsmål informera den medlemsstat som begär informationen om detta inom fem arbetsdagar. Den medlemsstat som begärt informationen ska ytterligare motivera sin begäran. Om detta inte är möjligt får begäran avvisas av medlemsstaten.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den berörda medlemsstaten informera den medlemsstat som begär informationen om detta inom tio arbetsdagar och ange skälen. De berörda medlemsstaterna ska diskutera med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem.”.

När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den anmodade medlemsstaten informera den ansökande medlemsstaten om detta inom fem arbetsdagar med vederbörliga argument för varför det är svårt eller omöjligt att tillhandahålla informationen i fråga. De berörda medlemsstaterna ska diskutera med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem.”.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om kommissionen får kännedom om ett ihållande problem med informationsutbytet eller fortgående vägran att tillhandahålla information får den vidta alla nödvändiga åtgärder för att åtgärda situationen, till exempel, vid behov, inleda en utredning och slutligen tillämpa sanktioner mot medlemsstaten.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  I artikel 8 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Medlemsstaterna skall sträva efter att inrätta system för elektroniskt informationsutbyte. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 fastställa gemensamma metoder för ett effektivt informationsutbyte.

2.  Genom undantag från artikel 21 i direktiv 2014/67/EU ska det informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som föreskrivs i punkterna 1 och 1a i denna artikel genomföras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättades genom förordning (EU) nr 1024/2012. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska ha direkt tillgång i realtid till uppgifter i nationella elektroniska register via Europeiska registret för vägtransportföretag i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009.”

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led bb (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  I artikel 8 ska följande punkt läggas till som punkt 2a:

 

2a.  Kommissionen ska utveckla en elektronisk tillämpning som är gemensam för alla EU:s medlemsstater som ger inspektörer direkt tillgång i realtid till Europeiska registret för vägtransportföretag och IMI i samband med vägkontroller och kontroller i lokaler senast 2020. Denna tillämpning ska utvecklas genom ett pilotprojekt.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led a

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa en gemensam formel för beräkning av en riskvärdering avseende företag, vilken ska ta hänsyn till överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad och frekvens samt resultaten av kontroller där ingen överträdelse har upptäckts och huruvida ett vägtransportföretag har använt den smarta färdskrivaren i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014 på alla sina fordon. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2 i detta direktiv.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att fastställa en gemensam formel för beräkning av en riskvärdering avseende företag, vilken ska ta hänsyn till överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad och frekvens samt resultaten av kontroller där ingen överträdelse har upptäckts och huruvida ett vägtransportföretag har använt den smarta färdskrivaren i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014 på alla sina fordon.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  I punkt 3 ska första och andra styckena ersättas med följande:

3.  En inledande förteckning över överträdelser av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 anges i bilaga III.

3.  En inledande förteckning över överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 anges i bilaga III.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att upprätta riktlinjer för jämförelser av överträdelser av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3820/85, får kommissionen i lämpliga fall, i enlighet med förfarandet i artikel 12.2, anpassa bilaga III i syfte att upprätta riktlinjer för ett gemensamt spektrum av överträdelser, uppdelat i kategorier på grundval av hur allvarliga överträdelserna är.

I syfte att upprätta riktlinjer för jämförelser av överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 165/2014, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a som ändrar bilaga III i syfte att upprätta riktlinjer för ett gemensamt spektrum av överträdelser, uppdelat i kategorier på grundval av hur allvarliga överträdelserna är.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den kategori som avser de allvarligaste överträdelserna bör inbegripa sådana överträdelser som innebär att bristande iakttagande av aktuella bestämmelser i förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 medför en hög risk för dödlig utgång eller allvarliga personskador.

Den kategori som avser de allvarligaste överträdelserna bör inbegripa sådana överträdelser som innebär att bristande iakttagande av aktuella bestämmelser i förordningarna (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 165/2014 medför en hög risk för dödlig utgång eller allvarliga personskador.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 1 –led 7 – led c (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  För att underlätta riktade vägkontroller ska uppgifterna i det nationella riskvärderingssystemet vid tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga för samtliga behöriga kontrollmyndigheter i den berörda medlemsstaten.

”4.  För att underlätta riktade vägkontroller ska uppgifterna i det nationella riskvärderingssystemet och de nationella registren över transportföretag och transportverksamhet vid tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga för samtliga behöriga kontrollmyndigheter i den berörda medlemsstaten åtminstone via en elektronisk tillämpning som är gemensam för samtliga EU:s medlemsstater och genom vilken de har direkt tillgång i realtid till det europeiska registret över vägtransportföretag.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 1 –led 7 – led cb (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska göra den information som finns i det nationella riskvärderingssystemet tillgänglig på begäran eller direkt åtkomlig för samtliga behöriga myndigheter i andra medlemsstater i enlighet med de tidsfrister som anges i artikel 8.”.

5.  Medlemsstaterna ska göra den information som finns i det nationella riskvärderingssystemet direkt åtkomlig genom driftskompatibla nationella elektroniska register enligt vad som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009 för samtliga behöriga myndigheter i andra medlemsstater i enlighet med de tidsfrister som anges i artikel 8. På detta sätt kommer utbytet av information och uppgifter om transportoperatörer, överträdelser och riskvärdering att samlas och genomföras via den sammankoppling som upprättas i det europeiska registret över vägtransportföretag mellan de olika nationella registren i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska fastställa en gemensam metod för registrering och kontroll av perioder av ”annat arbete”, enligt definitionen i artikel 4 e i förordning (EG) nr 561/2006, och perioder på minst en vecka under vilken en förare har lämnat fordonet, genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att fastställa en gemensam metod för registrering och kontroll av perioder av ”annat arbete”, enligt definitionen i artikel 4 e i förordning (EG) nr 561/2006, och även registreringssättet och de särskilda fall när det ska äga rum, samt registrering och kontroll av perioder på minst en vecka under vilken en förare har lämnat fordonet och inte kan bedriva verksamhet med nämnda fordon.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Artikel 12 ska ersättas med följande:

1.  Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i förordning (EG) nr 3821/85.

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 42.1 i förordning (EU) nr 165/2014. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

 

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 13 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(8a)  I artikel 13 ska led b ersättas med följande:

b)  Verka för en enhetlig strategi och en harmoniserad tolkning av förordning (EEG) nr 3820/85 mellan tillsynsmyndigheterna.

”b)  Verka för en enhetlig strategi och en harmoniserad tolkning av förordning (EG) nr 561/2006 mellan tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8b (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 14

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(8b)  Artikel 14 ska ersättas med följande:

Artikel 14

Artikel 14

Förhandlingar med tredjeländer

Förhandlingar med tredjeländer

När detta direktiv har trätt i kraft skall gemenskapen inleda förhandlingar med de berörda tredjeländerna i syfte att komma överens om tillämpning av bestämmelser som är likvärdiga med bestämmelserna i detta direktiv.

När detta direktiv har trätt i kraft ska unionen inleda förhandlingar med de berörda tredjeländerna i syfte att komma överens om tillämpning av bestämmelser som är likvärdiga med bestämmelserna i detta direktiv.

I avvaktan på att dessa förhandlingar slutförs skall medlemsstaterna inkludera information om kontroller som utförts avseende fordon från tredjeländer i den information som de skall tillställa kommissionen enligt artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 3820/85.

I avvaktan på att dessa förhandlingar slutförs ska medlemsstaterna inkludera information om kontroller som utförts avseende fordon från tredjeländer i den information som de ska tillställa kommissionen enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led 1 – led8c (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 15

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(8c)  Artikel 15 ska ersättas med följande:

De ändringar av bilagorna som är nödvändiga för att anpassa dem till utvecklingen av bästa metoder skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av bilagorna I och II för att införa nödvändiga anpassningar till utvecklingen av bästa metoder.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led 1 – led 8d (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d)  Följande artikel ska läggas till som artikel 15a:

 

”Artikel 15a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3 och 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då detta direktiv träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 9.3 och 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 9.3 och 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led -a (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Bilaga I – del A – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I del A ska punkt 1 ersättas med följande:

1.  Daglig körtid och körtid per vecka, raster, dygns och veckovila liksom de diagramblad för de föregående dagarna som skall medföras på fordonet enligt artikel 15.7 i förordning (EEG) nr 3821/85 och/eller de data för samma period som finns lagrade på förarkortet och/eller i färdskrivarens minne i enlighet med bilaga II till detta direktiv och/eller utskriften.

1.  Daglig körtid och körtid per vecka, raster, dygns och veckovila liksom de diagramblad för de föregående dagarna som ska medföras på fordonet enligt artikel 36.1 och 36.2 i förordning (EU) nr 165/2014 och/eller de data för samma period som finns lagrade på förarkortet och/eller i färdskrivarens minne i enlighet med bilaga II till detta direktiv och/eller utskriften.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led -aa (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Bilaga I – del A – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-aa)  I del A ska punkt 2 ersättas med följande:

2. För den period som avses i artikel 15.7 i förordning (EEG) nr 3821/85, eventuella fall då fordonets tillåtna hastighet överskridits, vilket definieras som varje period på mer än en minut då fordonets hastighet överstigit 90 km/h för fordon i kategori N3 eller 105 km/h för fordon i kategori M3 (kategorierna N3 och M3 enligt definitionerna i bilaga II A till rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon [1].

2. För den period som avses i artikel 36.1 och 36.2 i förordning (EU) nr 165/2014, eventuella fall då fordonets tillåtna hastighet överskridits, vilket definieras som varje period på mer än en minut då fordonets hastighet överstigit 90 km/h för fordon i kategori N3 eller 105 km/h för fordon i kategori M3 (kategorierna N3 och M3 enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG1a).

__________________

__________________

1 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/28/EG (EUT L 65, 7.3.2006, s. 27).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv).

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led -ab (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Bilaga I – del A – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-ab)  I del A ska punkt 4 ersättas med följande:

4.  Färdskrivarens funktion (kontroll av eventuellt missbruk av utrustningen och/eller förarkort och/eller diagramblad) eller, i förekommande fall, att de handlingar som avses i artikel 14.5 i förordning (EEG) nr 3820/85 finns.

4.  Färdskrivarens funktion (kontroll av eventuellt missbruk av utrustningen och/eller förarkort och/eller diagramblad) eller, i förekommande fall, att de handlingar som avses i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 561/2006 finns.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led a

Direktiv 2006/22/EG

Bilaga I – del A – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6.  Veckoarbetstid enligt artiklarna 4 och 5 i direktiv 2002/15/EG.”.

”6.  Veckoarbetstid enligt artiklarna 4 och 5 i direktiv 2002/15/EG om tekniken möjliggör effektiva kontroller.”

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Bilaga I – del B – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  I del B ska stycke 2 ersättas med följande:

Medlemsstaterna får vid behov kontrollera medansvaret för andra aktörer i transportkedjan, exempelvis befraktare, speditörer eller underentreprenörer, om en överträdelse avslöjas, inbegripet kontroll av huruvida transportavtalen är utformade på ett sådant sätt att reglerna i förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 kan följas.

Medlemsstaterna får vid behov kontrollera medansvaret för andra aktörer i transportkedjan, exempelvis befraktare, speditörer eller underentreprenörer, om en överträdelse avslöjas, inbegripet kontroll av huruvida transportavtalen är utformade på ett sådant sätt att reglerna i förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 kan följas.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG på förare inom vägtransportsektorn som är anställda av företag som avses i artikel 1.3 a i det direktivet när förarna utför internationella transporter enligt förordningarna 1072/2009 och 1073/2009 och utstationeringsperioden på deras territorium för att utföra dessa transporter uppgår till högst tre dagar under en kalendermånad.

2.  Medlemsstaterna får inte tillämpa direktiv 96/71/EG på förare inom vägtransportsektorn som är anställda av företag som avses i artikel 1.3 a i det direktivet när förarna utför internationella transporter enligt förordningarna (EG) nr1072/2009 och nr 1073/2009 och transittrafik när en förare kör genom en medlemsstat utan att lasta eller lossa gods och utan att ta upp eller släppa av passagerare.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om utstationeringsperioden är längre än 3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 3.1 första stycket led b och c i direktiv 96/71/EG för hela utstationeringsperioden på deras territorium under den kalendermånad som avses i första stycket.

utgår

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid beräkning av de utstationeringsperioder som avses i punkt 2 gäller följande:

utgår.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En daglig arbetsperiod som är kortare än sex timmar och som tillbringas på en värdmedlemsstats territorium ska räknas som en halv dag.

utgår

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En daglig arbetsperiod på sex timmar eller mer som tillbringas på en värdmedlemsstats territorium ska räknas som en hel dag.

utgår

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Raster och viloperioder samt tid då arbetstagaren är tillgänglig som tillbringas på en värdmedlemsstats territorium ska räknas som arbetsperiod.

utgår

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska tillämpa direktiv 96/71/EG på förare inom vägtransportsektorn som är anställda av sådana företag som avses i artikel 1.3 a i det direktivet när förarna utför

 

(a)  cabotagetransporter enligt definitionerna i förordningarna (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr 1073/2009,

 

(b)  en vägtransport som en del av en kombinerad transport enligt artikel 4 i direktiv 92/106/EEG, förutsatt att vägtransporten utförs i samma medlemsstat.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska inte tillämpa artikel 3.1a [om utstationeringens varaktighet] i direktiv 96/71/EG, i dess ändrade lydelse, på vägtransporter som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får endast införa följande administrativa krav och kontrollåtgärder:

4.  Genom undantag från artikel 9 i direktiv 2014/67/EU får medlemsstaterna endast införa följande administrativa krav och kontrollåtgärder:

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En skyldighet för det vägtransportföretag som är etablerat i en annan medlemsstat att skicka en utstationeringsdeklaration till de nationella behöriga myndigheterna senast vid utstationeringens början, i elektronisk form, på ett av de officiella språken i värdmedlemsstaten eller på engelska, vilken endast innehåller följande information:

(a)  En skyldighet för det vägtransportföretag som är etablerat i en annan medlemsstat att lämna in en deklaration och eventuella uppdateringar till den i elektronisk form via informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättades genom förordning (EU) No 1024/2012), till de nationella behöriga myndigheterna senast vid utstationeringens början, på ett av EU:s officiella språk, vilken endast innehåller följande information:

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Transportföretagets identitet.

i)  Transportföretagets identitet, angivet med dess gemenskapsinterna skatteregistreringsnummer.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Det förväntade antalet utstationerade förare och deras personuppgifter.

iii)  Information om de utstationerade förarna, inbegripet följande: personuppgifter, hemvistland, det land där sociala avgifter betalas, socialförsäkringsnummer och körkortsnummer.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  Utstationeringens förväntade varaktighet samt planerade start- och slutdatum.

iv)  Värdmedlemsstater, planerat startdatum och beräknad varaktighet, och stationeringens slutdatum och vilken lagstiftning som är tillämplig på anställningsavtalet.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  Personuppgifter och kontaktuppgifter för mottagare, förutsatt att transportföretaget inte använder e-CMR.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led via (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

via)  Adresser till lastnings- och lossningsplatser, förutsatt att transportföretaget inte använder e-CMR.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En skyldighet för föraren att bevara och tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, i pappersform eller elektronisk form, en kopia av utstationeringsdeklarationen och bevis på att transporten äger rum i värdmedlemsstaten, exempelvis en elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009.

(b)  En skyldighet för vägtransportföretaget att säkerställa att föraren, på begäran vid kontroll ute på vägarna, har tillgång, i pappersform eller elektronisk form, till en kopia av utstationeringsdeklarationen och bevis på att transporten äger rum i värdmedlemsstaten, exempelvis en elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En skyldighet för föraren att bevara och tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, färdskrivardata, och särskilt landskoderna för medlemsstater där föraren har befunnit sig vid utförandet av internationella vägtransporter eller cabotagetransporter.

(c)  En skyldighet för vägtransportföretaget att säkerställa att föraren, på begäran vid kontroll ute på vägarna, har tillgång till färdskrivardata, och särskilt landskoderna för medlemsstater där föraren har befunnit sig vid utförandet av internationella vägtransporter eller cabotagetransporter.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Under de vägkontroller som avses i leden b och c i denna artikel ska föraren tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla de begärda handlingarna.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  En skyldighet för vägtransportoperatören att överlämna, efter utstationeringsperioden, i pappersform eller i elektronisk form, kopior av handlingar som avses i leden b, c och e, på begäran av myndigheterna i värdmedlemsstaten inom en rimlig tidsperiod.

(f)  En skyldighet för vägtransportoperatören att överlämna, efter utstationeringsperioden, i pappersform eller i elektronisk form, kopior av handlingar som avses i leden b och c, på begäran av myndigheterna i värdmedlemsstaten inom en rimlig tidsperiod samt sådan dokumentation om löner till utstationerade förare som gäller utstationeringsperioden och deras anställningsavtal eller ett motsvarande dokument enligt vad som avses i artikel 3 i rådets direktiv 91/533/EEG1a, tidrapporter som gäller förarens arbete samt betalningsbevis. I enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv 2014/67/EU ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten lämna in motsvarande begäran till den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten, som sedan ska begära in denna information från operatören. Operatören kan använda IMI för att lämna in dokumentationen.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En skyldighet för föraren att bevara och tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, i pappersform eller elektronisk form, en kopia av anställningsavtalet eller en likvärdig handling i den mening som avses i artikel 3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt till ett av de officiella språken i värdmedlemsstaten eller till engelska.

utgår

__________________

__________________

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  En skyldighet för föraren att tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, i pappersform eller elektronisk form, en kopia av de senaste två månadernas lönebesked. Under vägkontrollen ska föraren tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla denna kopia.

utgår

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För de syften som avses i punkt 4 a får transportföretaget tillhandahålla en utstationeringsdeklaration som omfattar en period på högst sex månader.

5.  För de syften som avses i punkt 4 a får transportföretaget tillhandahålla en deklaration som omfattar en period på högst sex månader.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Uppgifterna i deklarationerna ska sparas i IMI:s arkiv för kontroller under en period av 18 månader och de ska vara direkt åtkomliga i realtid för samtliga behöriga myndigheter i andra medlemsstater som utsetts i enlighet med artikel 3 i direktiv 2014/67/EU, artikel 18 i förordning (EG) nr 1071/2009 och artikel 7 i direktiv 2006/22/EG.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att utveckla ett standardformulär på unionens alla officiella språk som ska användas för att lämna in deklarationer, specificera funktionerna i deklarationerna i IMI och hur den information som avses i punkt 4a i-via, ska redovisas i deklarationen och säkerställa att dessa uppgifter i deklarationerna översätts automatiskt till värdmedlemsstatens språk. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 2a.2.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c.  Medlemsstaterna ska undvika onödiga förseningar i genomförandet av kontrollåtgärderna som kan påverka utstationeringens varaktighet och datum.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 42.1 i förordning (EU) nr 165/2014. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2b

 

Ansvar

 

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner mot avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer för bristande efterlevnad av artikel 2 i detta direktiv om de känner till, eller mot bakgrund av alla relevanta omständigheter borde känna till, att de transporttjänster som de beställer innebär överträdelser av denna förordning.

 

Medlemsstaterna ska fastställa de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2c

 

Översynsklausul för den europeiska plattformen för pålitliga företag

 

Kommissionen ska bedöma befintliga instrument och bästa metoder som främjar ett socialt ansvarsfullt agerande av alla aktörer i leveranskedjan för varor, och om lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag för att inrätta en europeisk plattform för pålitliga transportföretag inom 2 år efter att detta direktiv har trätt i kraft.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2d

 

Smart tillsyn

 

1.  Utan att det påverkar direktiv 2014/67/EU och för att ytterligare stärka de skyldigheter som fastställs i artikel 2 i detta direktiv ska medlemsstaterna säkerställa att en enhetlig nationell tillsynsstrategi tillämpas inom deras territorium. Strategin ska främst inriktas på företag med hög riskvärdering, i den mening som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG.

 

2.  Varje medlemsstat ska se till att de kontroller som avses i artikel 2 i direktiv 2006/22/EG där så är relevant omfattar kontroller av utstationeringen och att kontrollerna ska utföras utan diskriminering, i synnerhet utan diskriminering på grund av registreringsnumren för de fordon som används vid utstationeringen.

 

3.  Medlemsstaterna ska rikta in sig på företag med en högre risk att begå överträdelser av bestämmelserna i artikel 2 i detta direktiv, som är tillämpliga på dem. För detta ändamål ska medlemsstaterna, inom det riskvärderingssystem som medlemsstaterna inrättat enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG och utökat i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009, behandla risken för sådana överträdelser som en risk i sig.

 

4.  Vid tillämpning av punkt 3 ska medlemsstaterna ha tillgång till relevant information och relevanta uppgifter som registrerats, behandlats eller lagrats av de smarta färdskrivare som avses i kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014, utstationeringsdeklarationer enligt artikel 2.4 i detta direktiv och i elektroniska transporthandlingar, som elektroniska fraktsedlar i enlighet med konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (eCMR).

 

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa särskilda aspekter i de uppgifter som medlemsstaterna ska ha tillgång till, villkor för användningen samt de tekniska specifikationerna för överföring eller av tillgång till uppgifterna, särskilt med angivande av

 

(a)  en detaljerad förteckning över information och uppgifter som nationella behöriga myndigheter ska ha tillgång till, som minst ska inbegripa tid och plats för gränspassage, lastning och lossning, fordonets registreringsnummer och uppgifter om föraren,

 

(b)  de behöriga myndigheternas åtkomsträttigheter, uppdelade när så är lämpligt enligt typ av behörig myndighet, typ av åtkomst och syftet för vilket uppgifterna används,

 

(c)  de tekniska specifikationerna för överföring av eller tillgång till de uppgifter som avses i led a, inbegripet, där så är relevant, den längsta tid som uppgifterna lagras, uppdelat där så är lämpligt på typ av uppgifter.

 

6.  Personuppgifter som avses i denna artikel ska inte kunna läsas eller lagras under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de behandlas ytterligare. När uppgifterna inte längre behövs för dessa ändamål ska de förstöras.

 

7.  Medlemsstaterna ska, minst tre gånger om året, genomföra samordnade vägkontroller av utstationeringar som får sammanfalla med de kontroller som genomförs i enlighet med artikel 5 i direktiv 2006/22/EG. Sådana kontroller ska genomföras samtidigt av de nationella myndigheter som har ansvar för upprätthållandet av reglerna inom området för utstationering i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. Medlemsstaterna ska utbyta information om det antal och den typ av överträdelser som upptäcks efter det att samordnade vägkontroller har ägt rum.

 

En sammanfattning av resultaten från de samordnade kontrollerna ska offentliggöras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 2e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2e

 

Ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

 

I bilagan till förordning (EU) nr 1024/2012 ska följande punkter läggas till:

 

8.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG vad gäller sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG: artikel 8

 

9.  Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn: artikel 2.5.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera genomförandet av detta direktiv, i synnerhet effekterna av artikel 2, senast [tre år efter införlivandet av detta direktiv] och rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv. Kommissionens rapport ska, om det är lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

1.  Kommissionen ska utvärdera genomförandet av detta direktiv, i synnerhet effekterna av artikel 2.2, senast ... [tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och rapportera till parlamentet och rådet om tillämpningen av den artikeln. Kommissionens rapport ska, om det är lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

För att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i detta direktiv ska både kommissionen och medlemsstaterna införa ett omfattande och övergripande program för utbildning och anpassning till de nya bestämmelser och krav som gäller både förare och alla andra aktörer i förfarandet, företag, förvaltningar, inspektörer osv.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [...] [Tidsfristen för införlivande kommer att vara så kort som möjligt, och i allmänhet inte längre än två år] anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast [två år efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Eftersom transportsektorn präglas av stor rörlighet ska den undantas från de åtgärder som följer av lagstiftningsakten om ändring av direktiv 96/71/EG tills detta direktiv blir tillämpligt.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Transportsektorn ska undantas från de åtgärder som följer av lagstiftningsakten om ändring av direktiv 96/71/EG fram till ikraftträdandet av de tillsynskrav som fastställer särskilda bestämmelser med avseende på transporter i detta direktiv.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Ett av Junckerkommissionens huvudmål var att bygga ett rättvisare Europa genom att stärka den sociala dimensionen. Ett steg i denna riktning togs i vägtransportpolitiken, särskilt i vägtrafiksektorn, när kommissionen offentliggjorde sitt första av de tre s.k. paketen för rörlighet den 31 maj 2017.

Den europeiska trafiksektorn sysselsätter över fem miljoner européer samtidigt som de årliga växthusgasutsläppen utgör ca en femtedel av trafiksektorns totala utsläpp. Det första rörlighetspaketets syfte är därför att modernisera och göra den europeiska transport- och rörlighetssektorn mer socialt rättvist och konkurrenskraftigt på vägen mot renare transporter.

Kommissionens föreslagna ändringar syftar till att göra gällande vägtransportlagstiftning mer rättvis och effektiv samt att öka det sociala ansvaret på detta område. Samtidigt syftar ändringarna till att underlätta den alltför stora regelbördan för operatörer samt att förhindra en snedvridning av konkurrensen.

Sociallagstiftningen på vägtransportområdet har visat att den nuvarande lagstiftningsramen innehåller flera brister och problem, särskilt när det gäller genomförandet av lagstiftningen. Det finns också betydande skillnader i medlemsstaternas olika sätt att tolka, tillämpa och genomföra den. Detta har lett till inte bara rättsosäkerhet utan även ojämlik behandling av förare och vägtransportföretag.

De viktigaste bestämmelserna inom sociallagstiftningen för transportsektorn är följande:

Direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter.

Direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG.

Förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85.

Direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).

Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att förslagen i det första rörlighetspaketet till ändringar av direktiv 2006/22/EG, samt utarbetandet av specifik lagstiftning, ”lex specialis”, om utstationering av arbetstagare i vägtrafiksektorn (förslagen till ändringar av direktiven 96/71/EG och 2014/67/EU) utgör ett enhetligt lagstiftningspaket tillsammans med ändringarna av förordningarna 561/2006, 165/2014, 1071/2009 och 1072/2009. Bland initiativen i det första rörlighetspaketet borde i synnerhet dessa förslag rörande den sociala pelaren och inremarknadspelaren behandlas som en helhet.

Som en allmän anmärkning vill föredraganden tacka kommissionen för att den i stället för enskilda lagstiftningsförslag lagt fram detta övergripande förslag. Föredraganden anser att det finns tillräckligt många inslag i kommissionens förslag för att möjliggöra betydande förbättringar när det gäller att skapa en mer socialt rättvis inre marknad för EU, förbättra förarnas arbetsförhållanden, främja trafiksäkerheten och bekämpa social dumpning. Även de många förslagen för att råda bot på de miljöskador som vägtransporterna orsakar är viktiga, såväl i det första som i det andra rörlighetspaketet. Det krävs betydande insatser för klimatarbetet och kommissionens förslag bidrar till detta arbete.

Lex specialis – specifik lagstiftning om utstationering av förare

Föredraganden framhåller att direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare för närvarande är föremål för en total översyn. Den totala översynen kan anses motiverad, men översynens slutliga resultat bör beaktas i samband med beredningen av specifik lagstiftning om vägtransport. Föredraganden anser att förslagen om utstationerade arbetstagare och utstationerade förare kan behandlas parallellt, men gör ett förbehåll angående sin slutliga ståndpunkt i avvaktan på slutresultat om direktivet om utstationering av arbetstagare.

Föredraganden anser det vara motiverat att behandla förare och transporter som separat lagstiftning i förhållande till direktivet om utstationering av arbetstagare och stöder förslaget. I detta avseende vill föredraganden tacka kommissionen för förslaget om vägtransporter och beslutet att behandla det som en separat fråga, eftersom hon anser att direktivet om utstationering av arbetstagare inte har utarbetats på ett sätt som tagit hänsyn till att föraryrket präglas av rörlighet. Detta är också en av de främsta orsakerna till att det har varit så svårt att tillämpa det gällande direktivet om utstationering av arbetstagare på vägtransportsektorn. Å andra sidan har tolkningsproblem lett till en situation där kommissionen har väckt talan mot EU:s medlemsstater. Dessa mål är fortfarande under behandling i EU-domstolen och så vitt föredraganden vet så man avvaktar man rådets och Europaparlamentets ställning i frågan. Oklarheter har lett till en situation där det uppstått illojal konkurrens inom transportsektorn, social dumpning som drabbar förare samt ojämlik status mellan förare i olika medlemsstater i EU. Föredraganden anser att man genom lex specialis bör ta itu med dessa missförhållanden och göra transportsektorn, som är ryggraden i EU:s inre marknad, socialt rättvis så att alla bestämmelser är tydliga för alla parter och lätta att genomföra och övervaka.

Kommissionen har, för internationella transporter som utförs av underleverantörer, föreslagit en tidströskel på 3 dagar eller 18 timmar innan bestämmelserna i direktivet om utstationering av arbetstagare i fråga om årlig semester och minimilön ska tillämpas. Föredraganden anser i detta avseende att det finns skäl att överväga en annan lösning, för att underlätta ett smidigt genomförande och en effektiv övervakning samt med tanke på den administrativa börda som uppkommer för företagen. Dessutom borde lex specialis av tydlighetsskäl även täcka andra transportsituationer, där direktivet om utstationerade arbetstagare gäller från första dagen.

När det gäller administrativa krav och kontroller understöder föredraganden kommissionens förslag om en sluten lista. Detta förebygger godtyckliga kontroller och klargör spelreglerna för alla. När det gäller den information som ska uppges i deklarationen anser föredraganden att kommissionens förslag bör klargöras ytterligare, åtminstone när det gäller uppgifterna om den part som har beställt transporten. Kommissionen föreslår dessutom en förteckning över de uppgifter som förarna är skyldiga att tillhandahålla i samband med vägkontroller. Föredraganden anser att denna förteckning bör granskas ytterligare med tanke på den administrativa bördan, och att det bör vara möjligt att överföra uppgifter på elektronisk väg. Dessutom bör man också granska om det inte är bättre att skyldigheten att tillhandahålla information åläggs det företag som utför transporten snarare än föraren. Föredraganden anser också att beställarpartens ansvar ska ses som ett eventuellt element som medlemsstaterna kan beakta vid genomförandet om de så önskar.

De administrativa kraven och kontrollerna bör enligt föredraganden ses som en helhet med tanke på vilka transporter bestämmelserna om utstationering tillämpas på. Kraven bör vara skäliga avseende den administrativa bördan och effektiva när det gäller vägkontroller, för att undvika förseningar i transporterna. Föredraganden anser att det är viktigt att man noga bedömer digitaliseringens möjligheter när det gäller att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaternas myndigheter och att man utreder möjligheterna att förverkliga principen om en enda kontaktpunkt utifrån befintliga system för informationsutbyte, bl.a. IMI-systemet.

Föredraganden anser att det är särskilt viktigt att påföljderna vid underlåtelse att iaktta bestämmelserna om utstationering är tillräckligt stränga. I detta avseende bör man utvärdera systemet med gott anseende, riskvärderingssystemet och möjligheterna i genomförandedirektiv 2014/67/EU samt deras lämplighet.

Föredraganden anser också att det är nödvändigt att i den fortsatta beredningen även utvärdera situationen för förare och företag från tredjeländer. EU-lagstiftningen om utstationerade förare får enligt föredraganden inte leda till en situation där social dumpning som riktar sig mot förare flyttas till länder utanför EU. Det är också viktigt att utvärdera eventuella undantag både när det gäller gods- och persontransporter.

Förslag till ändring av direktiv 2006/22/EG

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag särskilt när det gäller att främja gränsöverskridande utbyte av information mellan myndigheter. Det är viktigt att man i det fortsatta arbetet bedömer digitaliseringens möjligheter när det gäller att ytterligare främja myndigheternas informationsutbyte.

Föredraganden har vissa reservationer vad gäller kommissionens förslag om att införa kontroll av arbetstiden som en del av vägkontroller. Det praktiska genomförandet av kontroll av arbetstiden och myndigheterna som genomför kontrollerna varierar mellan medlemsstaterna, och detta bör beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. Om kontrollen av arbetstiden tas med i vägkontrollerna bör man skapa ett system med vars hjälp, som en del av verksamheten för smarta färdskrivare, man även kan genomföra kontroller i realtid av arbetstiden, utan att föraren behöver förvara dessa blanketter i fordonet.

I fråga om riskvärderingssystemet välkomnar föredraganden kommissionens förslag om att utarbeta en enhetlig formel för beräkning.

Med tanke på ovanstående fakta är det viktigt att man påskyndar införandet av smarta färdskrivare. I den fortsatta beredningen bör man också noggrant utreda möjligheterna att använda smarta färdskrivare för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna avseende utstationerade förare.

Avslutande kommentarer:

Föredraganden vill påpeka att behörighetskonflikten inom parlamentet mellan TRAN- och EMPL-utskotten avgjordes först den 15 november 2017, något som fördröjde inledningen av arbetet. Med tanke på lagstiftningens komplexitet och det pågående reformarbetet avseende lagstiftningen om utstationering av arbetstagare kommer föredraganden i det fortsatta arbetet ännu att komplettera sitt betänkande med specifika ändringsförslag.


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (4.5.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Föredragande av yttrande: Martina Dlabajová

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Vägtransporter kräver sektorsspecifika regler för att göra den inre marknaden starkare och mer konkurrenskraftig. Dessa regler bör vara enkla, enhetliga, tydliga och lätta att upprätthålla så att transportverksamheten underlättas samtidigt som man skyddar branschens arbetstagare. Regler som är oklara eller svåra att upprätthålla leder sannolikt till att medlemsstaterna tolkar dem olika och till att genomdrivandet blir mindre effektivt, vilket medför en risk för att den inre marknaden blir splittrad. Regler som är oklara och inte upprätthålls korrekt leder inte heller till bättre skydd för arbetstagare.

I sin konsekvensbedömning kom kommissionen fram till att de befintliga bestämmelserna om utstationering och de administrativa kraven inte lämpar sig för det extremt mobila arbete som utförs av förare. Detta orsakar oproportionerliga regelbördor för operatörer och skapar omotiverade hinder för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.

I detta förslag till yttrande försöker vi ytterligare förenkla de regler om utstationering som är tillämpliga på vägtransportsektorn och minska den administrativa bördan för företag och deras förare. Föredraganden föreslår uttryckligen att transittrafik och internationella transporter ska undantas från utstationeringsdirektivets tillämpningsområde. Detta är motiverat av flera skäl. För det första är arbetstagarna i denna sektor extremt rörliga. De kan arbeta i flera olika länder under en och samma dag. För det andra konkurrerar företag som sysslar med transittrafik eller internationella transporter i ett visst land inte med transportföretag från det landet.

I dessa fall är det också så att situationen för arbetstagarna inte är jämförbar med situationen för andra branschers utstationerade arbetstagare, som ofta bor i en bestämd värdmedlemsstat under längre tidsperioder. Att tillämpa och genomdriva direktiv 96/71/EG för transittrafik och internationella transporter skulle leda till enorma administrativa bördor genom att tillämplig nationell lagstiftning skulle kunna variera från dag till dag under en och samma resa. Föredraganden anser att en sådan situation skulle medföra omotiverade hinder för en av EU:s grundläggande friheter: fri rörlighet för tjänster.

Föredraganden noterar vikten av att åtgärda problemet med s.k. nomadkörning (arbetstagare som uppehåller sig utanför sitt hemland i många månader och som i praktiken bor och sover i sina lastbilar under dessa långa perioder). Hon anser dock inte att föreliggande förslag är rätt plats för sådana åtgärder. Problemet bör istället åtgärdas i den lagstiftningsakt som bygger på kommissionens förslag COM(2017)0277 om maximal daglig körtid och körtid per vecka. I detta förslag finns krav på att föraren och fordonet återvänder till sin anställningsort.

I detta yttrande föreslås att vissa delar av utstationeringsdirektivet 96/71/EG och tillämpningsdirektivet 2014/67/EU ska tillämpas på cabotageverksamhet. I sådana fall konkurrerar utländska och lokala företag direkt med varandra och därför bör i princip likvärdiga bestämmelser om lön gälla. De två direktiven bör dock endast gälla cabotage i den form som avses i denna lex specialis, med hänvisning till den extrema rörligheten i branschen och vikten av att minska den administrativa bördan.

Föredraganden föreslår därför avvisande av kommissionens förslag om att använda en metod med beräkning av dagliga arbetsperioder för att fastställa om det är fråga om utstationering eller inte. Hon anser att detta knappast skulle gå att genomdriva i praktiken och att det skulle skapa onödiga administrativa bördor, särskilt vid tillämpning tillsammans med förordning nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.

Slutligen förespråkas i yttrandet att denna lex specialis är rätt plats för fastställande av datum för tillämpning och ikraftträdande av de särskilda reglerna för utstationering av förare i vägtransportsektorn. Att låta dessa datum fastställas genom det allmänna utstationeringsdirektivet skulle medföra en risk för att de nya reglerna tillämpas på vägtransportsektorn långt före någon annan sektor (med tanke på rådets allmänna tillvägagångssätt, varigenom medlemsstaterna har tre år på sig att anta sin lagstiftning och fyra för att börja tillämpa åtgärderna). Hon föreslår också att transportsektorn bör undantas från direktiv 96/71/EG tills denna sektorsspecifika lagstiftning antagits.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det nödvändigt att säkerställa tillfredsställande arbetsvillkor och socialt skydd för förare, å ena sidan, och lämpliga affärsvillkor och lämpliga villkor som främjar rättvis konkurrens för operatörer, å andra sidan.

(1)  Fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster är grundläggande principer på den inre marknaden. De fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och är nödvändiga för en väl fungerande inre marknad. För att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det nödvändigt att säkerställa balans mellan fri rörlighet för transporttjänster och arbetsvillkor, lika behandling och socialt skydd för förare och ett konkurrenskraftigt och rättvist affärsklimat för operatörer.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I sitt tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017 meddelade kommissionens ordförande att en europeisk arbetsmyndighet skulle inrättas.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den höga rörlighet som är förbunden med vägtransporttjänster kräver särskild uppmärksamhet när det gäller att säkerställa att förare kan dra nytta av de rättigheter till vilka de är berättigade och att operatörer inte ställs inför oproportionerliga administrativa hinder som i onödan begränsar deras frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.

(2)  Den höga rörlighet som är förbunden med vägtransporttjänster kräver särskild uppmärksamhet när det gäller att säkerställa att förare kan dra nytta av de rättigheter till vilka de är berättigade och att rättvisa och lika villkor upprätthålls, samtidigt som man respekterar friheten att tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Alla nationella bestämmelser för vägtransport bör vara proportionerliga och motiverade och bör inte innebära att utövandet av de grundläggande friheter som garanteras i EUF-fördraget, t.ex. friheten att tillhandahålla tjänster, hindras eller görs mindre lockande, i syfte att upprätthålla eller öka unionens konkurrenskraft, samtidigt som förarnas arbetsvillkor och sociala skydd respekteras.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Vägtransportsektorn är kraftigt konkurrensutsatt och karakteriseras av en specifik typ av snedvridning som har uppstått genom att operatörer har missbrukat forum shopping för att få ner eller undvika lönekostnader och sociala avgifter eller andra sociala och arbetsrelaterade villkor, vilket tidigare har lett till en kapplöpning om att nå så låga kostnader som möjligt. En fungerande inre marknad måste bygga på lika villkor. Därför krävs det ytterligare åtgärder för att förhindra vägtransportföretagens otillbörliga affärsmetoder genom forum shopping, bland annat genom övergripande åtgärder inom europeisk bolagsrätt, för att sätta stopp för s.k. regime shopping och regelarbitrage av vägtransportoperatörer.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Balansen mellan åtgärder för att förbättra de sociala villkoren och arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, och åtgärder för att underlätta utövandet av friheten att tillhandahålla vägtransporttjänster som bygger på rättvis konkurrens mellan nationella och utländska operatörer, å andra sidan, är avgörande för en väl fungerande inre marknad.

(3)  Balansen mellan åtgärder för att underlätta utövandet av friheten att tillhandahålla vägtransporttjänster som bygger på icke-diskriminerande konkurrens mellan nationella och utländska operatörer, minskning av onödiga administrativa bördor samt förbättring av förarnas sociala villkor och arbetsvillkor är avgörande för en väl fungerande vägtransportsektor på den inre marknaden.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Vid en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i unionens nuvarande sociallagstiftning på vägtransportområdet upptäcktes dels vissa kryphål i de befintliga bestämmelserna, dels brister i fråga om verkställigheten av bestämmelserna. Dessutom finns det ett antal avvikelser mellan medlemsstaterna vad gäller tolkningen, tillämpningen och genomförandet av bestämmelserna. Detta skapar rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer, vilket är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala villkoren och konkurrensvillkoren i sektorn.

(4)  Vid en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i unionens nuvarande sociallagstiftning på vägtransportområdet upptäcktes dels vissa kryphål i de befintliga bestämmelserna, dels brister i fråga om verkställigheten av bestämmelserna, och även olagliga metoder, såsom bruket av brevlådeföretag. Mer tonvikt bör läggas på att bekämpa svart arbete inom transportsektorn. Dessutom finns det ett antal avvikelser mellan medlemsstaterna vad gäller tolkningen, tillämpningen och genomförandet av bestämmelserna som framför allt skapar en tung administrativ börda för förare och operatörer. Detta skapar rättslig osäkerhet, vilket är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala villkoren och konkurrensvillkoren i sektorn.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  För att säkerställa att Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG1a och 2014/67/EU1b tillämpas korrekt bör kontroller och samarbete på unionsnivå för att motverka bedrägerier avseende utstationering av förare stärkas, och striktare kontroller bör genomföras för att säkerställa att sociala avgifter för utstationerade förare faktiskt betalas.

 

_________________

 

1a. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

 

1b .Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), (EUT L 159, 28.5.2014, s. 11).

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  En adekvat, effektiv och konsekvent tillämpning av arbetstidsbestämmelserna är av avgörande betydelse för att man ska kunna skydda förarnas arbetsvillkor och förhindra snedvridningar av konkurrensen på grund av bristande efterlevnad. Därför är det önskvärt att utvidga de befintliga enhetliga tillsynskraven i direktiv 2006/22/EG så att de omfattar kontroll av att de arbetstidsbestämmelser som anges i direktiv 2002/15/EU efterlevs.

(5)  En adekvat, effektiv och konsekvent tillämpning av arbetstidsbestämmelserna är av avgörande betydelse för att man ska kunna skydda förarnas arbetsvillkor och förhindra snedvridningar av konkurrensen på grund av bristande efterlevnad. Därför är det önskvärt att utvidga de befintliga enhetliga tillsynskraven i direktiv 2006/22/EG så att de omfattar kontroll av att de arbetstidsbestämmelser som anges i direktiv 2002/15/EU efterlevs. De vägkontroller som fastställs i direktiv 2002/15/EU bör begränsas till arbetstid per vecka och per dygn, raster, viloperioder och nattarbete. Andra skyldigheter som följer av direktiv 2002/15/EG bör kontrolleras i operatörens lokaler.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller genomförandet av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn har visat sig vara otillräckligt, vilket gör gränsöverskridande tillsyn svårare, mer ineffektiv och mindre konsekvent. Det är därför nödvändigt att inrätta en ram för effektiv kommunikation och ömsesidig assistans, inbegripet utbyte av uppgifter om överträdelser och information om god praxis i tillsynen.

(6)  Det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna och unionens stöd när det gäller genomförandet av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn har visat sig vara otillräckligt, vilket gör gränsöverskridande tillsyn svårare, mer ineffektiv och mindre konsekvent. Det är därför nödvändigt att inrätta en ram för effektiv kommunikation och ömsesidig assistans, inbegripet utbyte av uppgifter om överträdelser och information om god praxis i tillsynen.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Svårigheter har också upplevts vid tillämpning av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG15 och reglerna om de administrativa kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU16 på den mycket rörliga vägtransportsektorn. De okoordinerade nationella åtgärderna avseende tillämpningen och verkställigheten av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn har genererat stora administrativa bördor för utländska operatörer i EU. Detta ledde till onödiga begränsningar av friheten att tillhandahålla gränsöverskridande vägtransportjänster, med negativa sidoeffekter på sysselsättningen.

(9)  Svårigheter har också upplevts vid tillämpning av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG15 och reglerna om de administrativa kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU16 på den mycket rörliga vägtransportsektorn. De okoordinerade nationella åtgärderna avseende tillämpningen och verkställigheten av bestämmelserna om utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn har genererat stora administrativa bördor för operatörer i EU och har skapat illojal konkurrens mellan företagen inom sektorn.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 28.5.2014, s.11).

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Underlåtelse att följa reglerna för etablering av ett internationellt vägtransportföretag skapar skillnader på den inre marknaden och bidrar till illojal konkurrens mellan företagen. Villkoren för etablering av internationella företag bör därför skärpas och bli mer lättkontrollerade, för att i synnerhet motverka att så kallade brevlådeföretag startas.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Kommissionen erkände i sitt förslag av den 8 mars 201617 för översynen av direktiv 96/71/EG att genomförandet av det direktivet ger upphov till särskilda rättsliga frågor och svårigheter i den mycket rörliga vägtransportsektorn och konstaterade att dessa problem lämpligast behandlas genom sektorsspecifik lagstiftning om vägtransporter.

(10)  Kommissionen erkände i sitt förslag av den 8 mars 201617 för översynen av direktiv 96/71/EG att genomförandet av det direktivet i den mycket rörliga vägtransportsektorn ger upphov till särskilda rättsliga frågor och svårigheter och konstaterade att dessa problem lämpligast behandlas genom sektorsspecifik lagstiftning om vägtransporter. Med hänsyn till att transportsektorn är en av de mest utsatta sektorerna måste bestämmelserna om minimiskydd i direktiv 96/71/EG dock tillämpas på alla arbetstagare.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Eftersom det råder brist på förare i unionen bör arbetsvillkoren förbättras avsevärt för att göra yrket mer tilltalande.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa ett effektivt och proportionerligt genomförande av direktiv 96/71/EG inom vägtransportsektorn är det nödvändigt att upprätta sektorsspecifika regler som återspeglar särdragen hos den mycket rörliga arbetskraften inom vägtransportsektorn och skapa en balans mellan det sociala skyddet för förare och friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster för operatörer.

(11)  För att säkerställa ett effektivt och proportionerligt genomförande av direktiv 96/71/EG inom vägtransportsektorn är det nödvändigt att upprätta sektorsspecifika regler – inbegripet bättre kontroll av deras efterlevnad – som återspeglar särdragen hos den mycket rörliga arbetskraften inom vägtransportsektorn och skapa en balans mellan det sociala skyddet för förare och friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster för operatörer.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Dessa välavvägda kriterier bör bygga på ett koncept baserat på förares tillräckliga koppling till ett territorium i en värdmedlemsstat. Därför bör det fastställas en tidströskel, efter vilken minimilönen och det minsta antalet betalda semesterdagar per år i värdmedlemsstaten ska tillämpas vid internationella transporter. Denna tidströskel bör inte gälla för cabotagetransport enligt definitionerna i förordningarna 1072/200918 och 1073/200919, eftersom hela transporten äger rum i en värdmedlemsstat. Som en följd av detta bör den minimilön och det minsta antal betalda semesterdagar som gäller i värdmedlemsstaten tillämpas på cabotagetransport oberoende av frekvensen och varaktigheten för de transporter som utförs av en förare.

(12)  Cabotagetransport enligt definitionerna i förordningarna 1072/200918 och 1073/200919 är en tillhandahållen tjänst som omfattas av direktiv 96/71/EG, eftersom transporten helt och hållet äger rum i en annan medlemsstat. Som en följd av detta bör den ersättning och det minsta antal betalda semesterdagar som gäller i värdmedlemsstaten tillämpas på cabotagetransport oberoende av frekvensen och varaktigheten för de transporter som utförs av en förare.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  På grund av transittrafikens särdrag och med tanke på att föraren inte har tillräcklig koppling till värdmedlemsstatens territorium bör sådan trafik undantas från det här direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I syfte att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomdrivande av de sektorsspecifika bestämmelserna om utstationering av arbetstagare och för att undvika oproportionerliga administrativa bördor för utländska operatörer, bör sektorsspecifika administrativa krav och kontrollkrav upprättas inom vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom digitala färdskrivare.

(13)  I syfte att åstadkomma tydliga sektorsspecifika regler om utstationering av arbetstagare med utgångspunkt i direktiven 96/71/EG [ändrat genom 2016/0070(COD)] och 2014/67/EU och säkerställa ett riktat, effektivt och ändamålsenligt genomdrivande av dessa regler samt för att undvika oproportionerliga administrativa bördor för utländska operatörer, bör standardiserade blanketter utarbetade av kommissionen och minskade sektorsspecifika administrativa krav och kontrollkrav upprättas inom vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), GNSS-portalen för vägtransporter och smarta färdskrivare..

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Affärsmetoder där moderbolag i ett land tillskrivs större delen av vinsten och transportdotterbolag i andra länder tillskrivs begränsade resurser, samtidigt som de sistnämnda står för den största delen av transportverksamhetens omsättning kan leda till ojämlikhet och oproportionerlig överföring av vinster mellan medlemsstaterna och bör undvikas. En negativ social följd av sådana system är att förarnas inkomst i de länder där dotterbolagen verkar hålls på en lägre nivå. För att motverka eventuell illojal konkurrens inom vägtransportsektorn bör sådana metoder noggrant analyseras i syfte att förhindra dem.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  För att säkerställa full efterlevnad av sociallagstiftningen och i avvaktan på inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet bör behöriga kontrollinstanser få tillgång till IMI och GNSS-portalen och kontrollera alla uppgifter som sänds med hjälp av dessa.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort och representativt genomsnitt av mobila arbetstagare, förare, företag och fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av mobila arbetstagare och förare som omfattas av direktiv 2002/15/EG.

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort och representativt genomsnitt av mobila arbetstagare, förare, företag och fordon inom alla transportkategorier som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av mobila arbetstagare och förare som omfattas av direktiv 2002/15/EG.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Kontroller i företagens lokaler ska organiseras på grundval av tidigare erfarenheter från olika typer av transporter och företag. Denna typ av kontroller ska även utföras när allvarliga överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har avslöjats vid vägkontroller.

1.  Kontroller i företagens lokaler ska organiseras på grundval av tidigare erfarenheter från olika typer av transporter och företag. Denna typ av kontroller ska även utföras när allvarliga överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 165/2014 eller direktiv 2002/15/EG, vad gäller maximal arbetstid per vecka eller per dygn samt krav rörande raster, viloperioder och nattarbete, har avslöjats vid vägkontroller.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led a

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 8 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  på motiverad begäran av en medlemsstat i enskilda fall.

b)  på särskild begäran av en medlemsstat i enskilda fall.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led a

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa en gemensam formel för beräkning av en riskvärdering avseende företag, vilken ska ta hänsyn till överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad och frekvens samt resultaten av kontroller där ingen överträdelse har upptäckts och huruvida ett vägtransportföretag har använt den smarta färdskrivaren i enlighet med kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014 på alla sina fordon. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2 i detta direktiv.

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa en gemensam formel för beräkning av en riskvärdering avseende företag, vilken ska ta hänsyn till överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad och frekvens samt resultaten av kontroller där ingen överträdelse har upptäckts. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2 i detta direktiv.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led c

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För att underlätta riktade vägkontroller ska uppgifterna i det nationella riskvärderingssystemet vid tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga för samtliga behöriga kontrollmyndigheter i den berörda medlemsstaten.

4.  För att underlätta riktade vägkontroller ska uppgifterna i det nationella riskvärderingssystemet vid tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga för samtliga behöriga kontrollmyndigheter i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led ca (nytt)

Direktiv 2006/22/EG

Artikel 9 – punkt 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Följande punkt ska läggas till:

 

”5a.  En smart färdskrivare, som visar var förarna befinner sig under en 56-dagarsperiod, ska installeras i alla fordon som används för internationella transporter och cabotagetransporter senast den 2 januari 2020.”

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna artikel fastställs särskilda bestämmelser vad gäller vissa aspekter av direktiv 96/71/EG avseende utstationering av förare inom vägtransportsektorn och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU avseende administrativa krav och kontrollåtgärder för utstationering av dessa förare.

1.  I denna artikel fastställs särskilda bestämmelser vad gäller tillämpningen av direktiv 96/71/EG avseende utstationering av förare inom vägtransportsektorn och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU avseende administrativa krav och kontrollåtgärder för utstationering av dessa förare.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En smart färdskrivare, som visar var förarna befinner sig under en 56-dagarsperiod, ska installeras i alla fordon som används för internationella transporter och cabotagetransporter senast den 2 januari 2020.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Transittrafik ligger utanför tillämpningsområdet för detta direktiv och för direktiv 96/71/EG.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG på förare inom vägtransportsektorn som är anställda av företag som avses i artikel 1.3 a i det direktivet när förarna utför internationella transporter enligt förordningarna 1072/2009 och 1073/2009 och utstationeringsperioden på deras territorium för att utföra dessa transporter uppgår till högst tre dagar under en kalendermånad.

2.  Medlemsstaterna ska tillämpa leden b och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG på förare inom vägtransportsektorn som är anställda av företag som avses i artikel 1.3 a i det direktivet när förarna utför internationella transporter eller cabotagetransporter enligt förordningarna 1072/2009 och 1073/2009.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska tillämpa direktiven 96/71/EG och 2014/67/EU under hela utstationeringsperioden på deras territorium för förare inom vägtransportsektorn som är anställda av sådana företag som avses i leden a, b och c i artikel 1.3 när de utför vägtransporter som en integrerad del av kombinerade transporter i enlighet med vad som avses i artikel 4 i direktiv 92/106/EEG.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Vid tillämpning av artikel 3.1, första stycket, leden b och c i direktiv 96/71/EG ska för transporter inom flera medlemsstater under samma dag de anställningsvillkor som är gynnsammast för föraren tillämpas.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får endast införa följande administrativa krav och kontrollåtgärder:

4.  Medlemsstaterna ska för varje utstationerad förare införa en skyldighet för det vägtransportföretag som är etablerat i en annan medlemsstat att via informationssystemet för den inre marknaden (IMI) skicka en enkel deklaration till de nationella behöriga myndigheterna senast vid utstationeringens början, i standardiserad elektronisk form som tagits fram och gjorts tillgänglig av kommissionen, utan onödigt dröjsmål, på alla officiella EU-språk vilken innehåller följande information:

(a)  En skyldighet för det vägtransportföretag som är etablerat i en annan medlemsstat att skicka en utstationeringsdeklaration till de nationella behöriga myndigheterna senast vid utstationeringens början, i elektronisk form, på ett av de officiella språken i värdmedlemsstaten eller på engelska, vilken endast innehåller följande information:

 

i)  Transportföretagets identitet.

i)  Transportföretagets identitet och, om det gäller ett dotterföretag, även sätets adress.

ii)   Kontaktuppgifterna för en trafikansvarig eller andra kontaktpersoner i etableringsmedlemsstaten som gör det möjligt att kontakta de behöriga myndigheterna i den värdmedlemsstat där tjänsterna tillhandahålls och sända ut och ta emot handlingar eller delgivningar.

ii)   Kontaktuppgifterna för en trafikansvarig eller andra kontaktpersoner i etableringsmedlemsstaten som gör det möjligt att kontakta de behöriga myndigheterna i den värdmedlemsstat där tjänsterna tillhandahålls och sända ut och ta emot handlingar eller delgivningar.

iii)  Det förväntade antalet utstationerade förare och deras personuppgifter.

iii)  Information om den utstationerade föraren, inbegripet följande: Personuppgifter, hemvistland, den arbetslagstiftning som är tillämplig på anställningsavtalet, det land där sociala avgifter betalas samt socialförsäkringsnumret.

iv)  Utstationeringens förväntade varaktighet samt planerade start- och slutdatum.

iv)  Planerade start- och slutdatum för varje utstationering av arbetstagare, utan att detta påverkar en eventuell förlängning om så krävs på grund av oförutsebara omständigheter.

v)  Registreringsnumren för fordon som används vid utstationeringen.

v)  Registreringsnumren för fordon som används vid utstationeringen.

vi)  Typen av transporttjänster, dvs. godstransport, personbefordran, internationell transport, cabotagetransport.

vi)  Typen av transporttjänster, dvs. godstransport, personbefordran, internationell transport, cabotagetransport.

Den enkla deklaration som avses i första stycket får omfatta högst sex månader och ska uppdateras elektroniskt av vägtransportoperatören i enlighet med den aktuella faktiska situationen utan onödigt dröjsmål.

 

4a.  Medlemsstaterna får införa följande ytterligare administrativa krav och kontrollåtgärder:

(b)  En skyldighet för föraren att bevara och tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, i pappersform eller elektronisk form, en kopia av utstationeringsdeklarationen och bevis på att transporten äger rum i värdmedlemsstaten, exempelvis en elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009.

(a) En skyldighet för vägtransportföretaget att förse föraren med följande dokument, i pappersform eller elektronisk form, i syfte att uppvisas vid vägkontroller:

 

i)   En kopia av den enkla deklaration som avses i punkt 4.

 

ii)   Bevis på att transporten äger rum i värdmedlemsstaten, såsom avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009.

 

iii)   Den elektroniska fraktsedeln (e-CMR).

 

iv)   En kopia av anställningsavtalet på ett av de officiella språken i värdmedlemsstaten, eller på engelska.

 

v)   En kopia av de senaste två månadernas lönebesked.

(c)  En skyldighet för föraren att bevara och tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, färdskrivardata, och särskilt landskoderna för medlemsstater där föraren har befunnit sig vid utförandet av internationella vägtransporter eller cabotagetransporter.

b)  En skyldighet för föraren att bevara och tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, relevanta färdskrivardata, och särskilt förarkortet med de registrerade gränspassagerna och landskoderna för medlemsstater där föraren har befunnit sig vid utförandet av internationella vägtransporter eller cabotagetransporter.

(d)  En kopia av anställningsavtalet eller en likvärdig handling i den mening som avses i artikel 3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt till ett av de officiella språken i värdmedlemsstaten eller till engelska.

 

(e)  En skyldighet för föraren att tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute på vägarna, i pappersform eller elektronisk form, en kopia av de senaste två månadernas lönebesked. Under vägkontrollen ska föraren tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla denna kopia.

 

(f)  En skyldighet för vägtransportoperatören att överlämna, efter utstationeringsperioden, i pappersform eller i elektronisk form, kopior av handlingar som avses i leden b, c och e, på begäran av myndigheterna i värdmedlemsstaten inom en rimlig tidsperiod.

(c)  En skyldighet för vägtransportoperatören att överlämna, efter utstationeringsperioden, i pappersform eller i elektronisk form, kopior av handlingar som avses i led a och led b, inbegripet kopior av relevanta lönebesked, på begäran av myndigheterna i värdmedlemsstaten utan onödigt dröjsmål.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

 

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Medlemsstaterna får införa andra administrativa krav och kontrollåtgärder om situationerna eller händelseutvecklingen tyder på att befintliga administrativa krav och kontrollåtgärder inte är tillräckliga eller verkningsfulla nog för att efterlevnaden av de krav som fastställs i direktiv 96/71/EG , [direktiv 2014/67/EU] och det här direktivet effektivt ska kunna kontrolleras, förutsatt att kraven och åtgärderna är motiverade och proportionella.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och informera tjänsteleverantörerna om alla åtgärder som avses i punkt 4a och som de tillämpar eller har genomfört. Kommissionen ska underrätta övriga medlemsstater om dessa åtgärder. Informationen till tjänstetillhandahållarna ska göras allmänt tillgänglig på den nationella webbplats som avses i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU. Kommissionen ska noga övervaka tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 4c, bedöma huruvida de överensstämmer med unionsrätten och i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för sin befogenhet enligt EUF-fördraget. Kommissionen ska regelbundet rapportera till rådet om åtgärder om vilka den underrättats av medlemsstaterna och vid behov ge en lägesrapport om sin analys eller bedömning.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d.  De bevis som avses i led a, b och c i artikel 2.4 ska förvaras i fordonet och ska vid vägkontroller uppvisas för de auktoriserade inspektörerna i den värdmedlemsstat där föraren är utstationerad.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4e.  I syfte att bedöma huruvida kraven i direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU uppfylls ska de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten verifiera följande vid vägkontroller:

 

a)  Färdskrivardata för innevarande dag och de föregående 56 dagarna.

 

b)  De elektroniska fraktsedlarna för innevarande dag och de föregående 56 dagarna.

 

c)  De handlingar som avses i led a, b och c i punkt 4a.

 

Vägkontrollmyndigheterna ska vidarebefordra all den information som avses i ovanstående stycke till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för att bedöma efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU.

 

För att underlätta genomförandet av detta direktiv ska medlemsstatens behöriga myndigheter samarbeta och ge varandra ömsesidig hjälp och all relevant information inom ramen för de villkor som fastställs i direktiv 2014/67/EU och i förordning (EG) nr 1071/2009.

 

För att öka effektiviteten av tillämpningen över gränserna och de riktade kontrollerna ska medlemsstaterna ge alla relevanta auktoriserade inspektionsmyndigheter tillgång i realtid till IMI, till de nationella elektroniska register som inrättades genom förordning (EU) nr 1071/2009, till den enkla deklaration som avses i punkt 4 i denna artikel och till alla andra relevanta databaser.

Motivering

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile nature of the sector.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 4f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4f.  En unionsförteckning över vägtransportföretag som inte uppfyller de relevanta rättsliga kraven ska offentliggöras i syfte att garantera mesta möjliga transparens. Denna unionsförteckning ska bygga på gemensamma kriterier som utvecklats på unionsnivå och ses över varje år av den europeiska arbetsmyndigheten. Vägtransportföretag som står med i unionsförteckningen ska beläggas med verksamhetsförbud. Verksamhetsförbuden på unionsförteckningen ska gälla på alla medlemsstaternas territorier. I undantagsfall får medlemsstaterna vidta unilaterala åtgärder. I ett nödläge eller om en medlemsstat ställs inför ett oförutsett säkerhetsproblem ska den ha möjlighet att omedelbart utfärda ett verksamhetsförbud för sitt eget territorium.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För de syften som avses i punkt 4 a får transportföretaget tillhandahålla en utstationeringsdeklaration som omfattar en period på högst sex månader.

utgår

Motivering

En utstationeringsdeklaration för en grupp förare och alla transporttyper som omfattar en period på sex månader har inte något mervärde för kontrollen av efterlevnaden eftersom den endast innehåller mycket allmän information som inte kan användas av tillsynsmyndigheterna som grundval för en bedömning av utstationeringens äkthet. En utstationeringsdeklaration per förare och per utstationeringssituation är däremot en genuin rättslig koppling mellan transportföretaget å ena sidan och föraren och det fordon i vilket transporten utförs å den andra. Man kan inte eliminera potentiellt missbruk på något annat sätt.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete och ge varandra ömsesidig hjälp och all relevant information inom ramen för de villkor som fastställs i direktiv 2014/67/EU och i förordning (EG) nr 1071/2009.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c.  För att göra efterlevnadskontrollen över gränserna och de riktade kontrollerna mer effektiva ska medlemsstaterna ge alla relevanta auktoriserade inspektionsmyndigheter tillgång i realtid till IMI, till de nationella elektroniska register som inrättades genom förordning (EU) nr 1071/2009, till den enkla deklaration som avses i punkt 4 i denna artikel och till alla andra relevanta databaser.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [...] [Tidsfristen för införlivande kommer att vara så kort som möjligt, och i allmänhet inte längre än två år] anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den [...] [två år efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fram till det datum som avses i andra stycket ska direktiven 2003/88/EG, 97/71/EG och 2014/67/EG förbli tillämpbara i sin helhet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

Referensnummer

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.6.2017

Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Martina Dlabajová

21.9.2017

Behandling i utskott

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Antagande

25.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

23

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

Referensnummer

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Behandling i utskott

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Antagande

4.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

21

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter‑Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Ingivande

8.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy