Postup : 2017/0900(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0207/2018

Předložené texty :

A8-0207/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0249

DOPORUČENÍ     ***
PDF 515kWORD 52k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajové: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Evropské rady (00007/2018),

-  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Evropská rada v souladu s druhým pododstavcem čl. 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (C8-0216/2018),

-  s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu a návrh rozhodnutí Evropské rady, který je k němu připojen (1),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0207/2018),

1.  uděluje souhlas s návrhem rozhodnutí Evropské rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Evropské radě a pro informaci Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0029.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Evropské Rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu

Referenční údaje

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

25.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Projednání ve výboru

11.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

11.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dario Tamburrano

Datum předložení

11.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí