Procedure : 2017/0900(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0207/2018

Indgivne tekster :

A8-0207/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0249

HENSTILLING     ***
PDF 447kWORD 53k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (00007/2018),

-  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Det Europæiske Råd har forelagt, jf. artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (C8-0216/2018),

-  der henviser til sin beslutning af 7. februar 2018 om Europa-Parlamentets sammensætning og sit forslag til Det Europæiske Råds afgørelse, der er vedhæftet som bilag hertil(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0207/2018),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0029.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning

Referencer

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

25.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Behandling i udvalg

11.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dario Tamburrano

Dato for indgivelse

11.6.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik