Διαδικασία : 2017/0900(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0207/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0207/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0249

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 599kWORD 56k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (00007/2018),

-  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (C8-0216/2018),

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρότασή του για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0207/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0029.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

25.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.6.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dario Tamburrano

Ημερομηνία κατάθεσης

11.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου