Menetlus : 2017/0900(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0207/2018

Esitatud tekstid :

A8-0207/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0249

SOOVITUS     ***
PDF 441kWORD 55k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

mis käsitleb Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis

(00007/2018 – C8‑0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Põhiseaduskomisjon

Raportöörid: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis

(00007/2018 – C8‑0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu (00007/2018),

-  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille Euroopa Ülemkogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõike 2 teisele lõigule (C8-0216/2018),

-  võttes arvesse oma 7. veebruari 2018. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi koosseisu kohta ja sellele lisatud ettepanekut võtta vastu Euroopa Ülemkogu otsus(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni soovitust (A8-0207/2018),

1.  annab nõusoleku Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa Ülemkogule ja teavitamise eesmärgil komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0029.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis

Viited

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

25.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.6.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dario Tamburrano

Esitamise kuupäev

11.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika