Menettely : 2017/0900(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0207/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0207/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0249

SUOSITUS     ***
PDF 439kWORD 55k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijät: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi (00007/2018),

-  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0216/2018),

-  ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin kokoonpanosta ja sen liitteenä olevan ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0207/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä ehdotukselle Eurooppa-neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan Eurooppa-neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0029.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta

Viiteasiakirjat

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

25.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Valiokuntakäsittely

11.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dario Tamburrano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö