Postupak : 2017/0900(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0207/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0207/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0249

PREPORUKA     ***
PDF 449kWORD 52k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

o Nacrtu odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (00007/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Europskog vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 14. stavkom 2. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0216/2018),

-  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 7. veljače 2018. o sastavu Europskog parlamenta i svoj prijedlog odluke Europskog vijeća priložen toj rezoluciji (1),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ustavna pitanja (A8-0207/2018),

1.  daje suglasnost za Nacrt odluke Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Europskom vijeću i, radi obavijesti, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0029.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nacrt odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

Referentni dokumenti

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

25.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Razmatranje u odboru

11.6.2018

 

 

 

Datum usvajanja

11.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dario Tamburrano

Datum podnošenja

11.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti