Izvješće - A8-0207/2018Izvješće
A8-0207/2018

  PREPORUKA o Nacrtu odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

  11.6.2018 - (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) - ***

  Odbor za ustavna pitanja
  Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

  Postupak : 2017/0900(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0207/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0207/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Nacrtu odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

  (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (00007/2018),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Europskog vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 14. stavkom 2. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0216/2018),

  -  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 7. veljače 2018. o sastavu Europskog parlamenta i svoj prijedlog odluke Europskog vijeća priložen toj rezoluciji [1],

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ustavna pitanja (A8-0207/2018),

  1.  daje suglasnost za Nacrt odluke Vijeća;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Europskom vijeću i, radi obavijesti, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Nacrt odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

  Referentni dokumenti

  00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  25.5.2018

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFCO

  31.5.2018

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Danuta Maria Hübner

  24.5.2018

  Pedro Silva Pereira

  24.5.2018

   

   

  Razmatranje u odboru

  11.6.2018

   

   

   

  Datum usvajanja

  11.6.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Dario Tamburrano

  Datum podnošenja

  11.6.2018

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  PPE

  Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

  S&D

  Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  2

  ECR

  Ashley Fox

  ENF

  Gerolf Annemans

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti