AJÁNLÁS az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

11.6.2018 - (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) - ***

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Eljárás : 2017/0900(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0207/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0207/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az európai tanácsi határozat tervezetére (00007/2018),

-  tekintettel az Európai Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0216/2018),

-  tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló 2018. február 7-i állásfoglalására és a mellékelt, európai tanácsi határozatra irányuló javaslatára[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A8-0207/2018),

1.  egyetért az európai tanácsi határozatra irányuló tervezettel;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját az Európai Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Tanács határozattervezete az Európai Parlament összetételének megállapításáról

Hivatkozások

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

25.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.6.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dario Tamburrano

Benyújtás dátuma

11.6.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat