AJÁNLÁS az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  11.6.2018 - (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) - ***

  Alkotmányügyi Bizottság
  Előadó: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

  Eljárás : 2017/0900(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0207/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0207/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az európai tanácsi határozat tervezetére (00007/2018),

  -  tekintettel az Európai Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0216/2018),

  -  tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló 2018. február 7-i állásfoglalására és a mellékelt, európai tanácsi határozatra irányuló javaslatára[1],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére,

  –  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A8-0207/2018),

  1.  egyetért az európai tanácsi határozatra irányuló tervezettel;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját az Európai Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európai Tanács határozattervezete az Európai Parlament összetételének megállapításáról

  Hivatkozások

  00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  25.5.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFCO

  31.5.2018

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Danuta Maria Hübner

  24.5.2018

  Pedro Silva Pereira

  24.5.2018

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  11.6.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  11.6.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Dario Tamburrano

  Benyújtás dátuma

  11.6.2018

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  PPE

  Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

  S&D

  Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  2

  ECR

  Ashley Fox

  ENF

  Gerolf Annemans

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  Utolsó frissítés: 2018. június 12.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat