Procedūra : 2017/0900(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0207/2018

Pateikti tekstai :

A8-0207/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0249

REKOMENDACIJA     ***
PDF 581kWORD 53k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjai: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (00007/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Europos Vadovų Taryba pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (C8-0216/2018),

-  atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties ir prie jos pridedamą pasiūlymą dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir ketvirtą pastraipas,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0207/2018),

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Europos Vadovų Tarybai ir susipažinti – Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0029.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projektas

Nuorodos

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

25.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Svarstymas komitete

11.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

11.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dario Tamburrano

Pateikimo data

11.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika