Procedūra : 2017/0900(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0207/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0207/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0249

IETEIKUMS     ***
PDF 581kWORD 52k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referenti: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropadomes lēmuma projektu (00007/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Eiropadome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta otro daļu (C8-0216/2018),

-  ņemot vērā 2018. gada 7. februāra rezolūciju par Eiropas Parlamenta sastāvu un tās pielikumā pievienoto priekšlikumu Eiropadomes lēmumam(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ieteikumu (A8-0207/2018),

1.  sniedz piekrišanu Eiropadomes lēmuma projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Eiropadomei un informācijai Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0029.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Projekts Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

Atsauces

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

25.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Izskatīšana komitejā

11.6.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dario Tamburrano

Iesniegšanas datums

11.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika