Procedure : 2017/0900(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0207/2018

Ingediende teksten :

A8-0207/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0249

AANBEVELING     ***
PDF 444kWORD 53k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

over het ontwerp van besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement

(00007/2018 –C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Europese Raad (00007/2018),

-  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Europese Raad heeft ingediend krachtens artikel 14, lid 2, alinea 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (C8‑0216/2018),

-  gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de samenstelling van het Europees Parlement en zijn hieraan gehechte voorstel voor een besluit van de Europese Raad,(1)

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie constitutionele zaken (A8-0207/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Europese Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Europese Raad en, voor informatie, aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0029.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Ontwerpbesluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement

Document- en procedurenummers

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

25.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Behandeling in de commissie

11.6.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

11.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Dario Tamburrano

Datum indiening

11.6.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid