Postup : 2017/0900(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0207/2018

Predkladané texty :

A8-0207/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0249

ODPORÚČANIE     ***
PDF 518kWORD 55k
11.6.2018
PE 622.273v02-00 A8-0207/2018

o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

(00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskej rady (00007/2018),

-so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Európska rada predložila v súlade s článkom 14 ods. 2 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii (C8-0216/2018),

-so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2018 o zložení Európskeho parlamentu a na svoj návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorý tvoril jeho prílohu,(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A8-0207/2018),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Európskej rade a pre informáciu Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0029.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

Referenčné čísla

00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

25.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

31.5.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Danuta Maria Hübner

24.5.2018

Pedro Silva Pereira

24.5.2018

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.6.2018

 

 

 

Dátum prijatia

11.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dario Tamburrano

Dátum predloženia

11.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia