ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

  11.6.2018 - (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) - ***

  Výbor pre ústavné veci
  Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

  Postup : 2017/0900(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0207/2018
  Predkladané texty :
  A8-0207/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

  (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskej rady (00007/2018),

  -so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Európska rada predložila v súlade s článkom 14 ods. 2 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii (C8-0216/2018),

  -so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2018 o zložení Európskeho parlamentu a na svoj návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorý tvoril jeho prílohu,[1],

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A8-0207/2018),

  1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Európskej rade a pre informáciu Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu

  Referenčné čísla

  00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

  25.5.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFCO

  31.5.2018

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Danuta Maria Hübner

  24.5.2018

  Pedro Silva Pereira

  24.5.2018

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  11.6.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  11.6.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Josep-Maria Terricabras

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pervenche Berès, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Dario Tamburrano

  Dátum predloženia

  11.6.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  EFDD

  Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  PPE

  Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

  S&D

  Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  2

  ECR

  Ashley Fox

  ENF

  Gerolf Annemans

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 12. júna 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia